GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014"

Transkript

1 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od do ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy platnost smlouvy vznik pojištění ode dne zápisu do seznamu pojištěnců (podmínka členství v odborové organizaci) a úhrady pojistného, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce, pokud je seznam pojištěnců doručen na OS nejpozději do 19. dne každého kalendářního měsíce, v případě, že nebude seznam doručen v termínu, bude pojištěn až od 1. dne dalšího kalendářního měsíce, ve kterém bude seznam doručen na OS v termínu zánik pojištění ode dne, kdy pojištěný přestal být členem OS DOSIA nespotřebované pojistné se nevrací ZÁKLADNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů vyplývající z pracovněprávního vztahu založeného: - pracovní smlouvou, - jmenováním, - dohodou o pracovní činnosti. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost vyplývající z dohody o provedení práce. Časový rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, pokud: a) k příčině vzniku škody, b) ke vzniku škody a c) k písemnému uplatnění práva na náhradu škody zaměstnavatelem proti pojištěnému zaměstnanci došlo v době trvání pojištění. Výluky z pojištění (VPP ZAM 2014/01 čl.19, bod 5): Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu: a) způsobenou úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole nebo škodolibosti;

2 b) převzatou nebo uznanou pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy, a dále způsobenou v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně; c) způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s uložením majetkových sankcí (včetně smluvních pokut, penále a jiných plateb majících sankční povahu) v důsledku jednání pojištěného, vyjma škod způsobených uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu, je- li sjednáno volitelné připojištění Pokuty, penále; d) vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držením, provozem, užíváním nebo opravami a údržbou letadel a vznášedel všeho druhu; e) vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držením, provozem nebo užíváním všech dopravních prostředků a pracovních strojů, vyjma dopravních prostředků poháněných lidskou silou a vyjma škod uvedených ve volitelném připojištění Řidiči a Pracovní stroje, jsou-li sjednána; f) vzniklou v důsledku sesedání a sesouvání půdy, eroze nebo poddolování, a dále způsobenou v souvislosti se znečištěním nebo otrávením vod všeho druhu, ovzduší, půdy nebo zemského povrchu, včetně ekologické újmy; g) způsobenou zavlečením nebo rozšířením jakékoliv choroby lidí, zvířat nebo rostlin; h) vzniklou v souvislosti s válečnými událostmi, ozbrojenými konflikty a občanskými nepokoji; i) vzniklou pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží věcí; j) způsobenou schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat; k) způsobenou poškozením, zničením, pohřešováním, ztrátou, krádeží nebo loupeží peněz, směnek, šeků, cenných papírů a cenin; l) způsobenou v souvislosti s poskytováním jakýchkoliv internetových služeb a hromadného zpracování dat, nefunkčností nebo chybou softwaru, programováním, viry a hackerstvím, a dále způsobenou zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích; m) související s právem z vadného plnění; n) způsobenou vyrobením zmetku; o) způsobenou vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích; p) způsobenou v souvislosti s neoprávněným zásahem do práv na ochranu osobnosti (s výjimkou práv, která chrání život a zdraví člověka), neoprávněným poskytnutím či porušením patentových práv nebo práv vyplývající z ochrany autorských práv, vzorů, ochranných známek, obchodní firmy nebo názvu právnické osoby; q) vzniklou v důsledku požití nebo aplikace alkoholu, drog nebo jiných psychotropních a omamných látek; r) způsobenou na pneumatikách a discích kol, vyjma škod uvedených ve volitelném připojištění Řidiči; s) způsobenou na věcech, které jsou předmětem přepravních, zasilatelských a obdobných smluv, pokud nastala poté, co byly předány osobě, která má přepravu provést nebo zprostředkovat, ani na škodu z těchto smluv vyplývající;

3 t) způsobenou na motorovém vozidle převzatém od zákazníka za účelem provedení objednané, zadané či jinak požadované činnosti; u) způsobenou na vlastním motorovém vozidle zaměstnance, byť by bylo používáno k plnění pracovních úkolů; v) vyplývající z pracovního nebo služebního úrazu nebo nemoci z povolání včetně regresních nároků s tím souvisejících; w) způsobenou pochybením při ekonomických nebo nákladových kalkulacích s výjimkou škod způsobených při účetní, daňové nebo auditorské činnosti, a dále se nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu způsobenou pochybením při veřejných zakázkách, koncesních řízeních, žádostech o dotace, granty nebo jiné formy finanční podpory; x) způsobenou prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívající v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní povinnost včas, vyjma škod způsobených v důsledku prodlení uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu, je-li sjednáno volitelné připojištění Pokuty, penále; y) způsobenou na věcech nehmotných. Pojištění se vztahuje na základě uzavřené pojistné smlouvy (na rozdíl od VPP ZAM 2014/01 čl.19, bodu 19.5) i na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu, kterou pojištěný způsobil zanedbáním předepsané obsluhy a údržby nebo nedodržením technologického postupu. VOLITELNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ K ZÁKLADNÍMU ROZSAHU POJIŠTĚNÍ (VPP ZAM 2014/01 čl.20 a čl. 11 pojistné smlouvy) Nad rámec základního rozsahu pojištění je možné zvolit následující připojištění: 1. ŘIDIČI Připojištění se vztahuje se na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli: - držením, používáním nebo provozem motorových vozidel nebo přívěsů svěřených zaměstnanci zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů s přidělenou registrační značkou; - držením, používáním nebo provozem drážních vozidel svěřených zaměstnanci zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů (drážním vozidlem se rozumí drážní vozidlo hnací, tažené, tramvaj, trolejbus a lanovka); Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu způsobenou na motorovém vozidle nebo přívěsu nebo drážním vozidle. Na rozdíl od VPP ZAM 2014/01 čl.20, odst. 1, písm. a) se pojištění vztahuje i na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou

4 držením, používáním nebo provozem vozidel, která jsou ve volitelném pojištění vymezena, jinak než na svěřeném vozidle. Připojištění se vztahuje i na škodu způsobenou na pneumatikách a discích kol vozidla svěřeného zaměstnanci zaměstnavatelem, vznikla-li škoda při dopravní nehodě, při níž byla poškozena i jiná část tohoto vozidla, za podmínky, že škoda na této jiné části převyšuje škodu vzniklou na pneumatikách a discích kol. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: - provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; - provozem drážního vozidla v rozsahu, v jakém má být škoda nahrazena prostřednictvím povinného pojištění odpovědnosti provozovatele drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách Pojistnou smlouvou nejsou kryty škody způsobené instruktory kurzu pro řidiče drážních vozidel při praktické výuce a škody způsobené zaměstnanci, kteří podle druhu sjednané práce pracují v provozu na dráze a nejsou řidiči, resp. strojvůdci. Pokud by takový zaměstnanec způsobil svým jednáním škodu, např. střet dvou souprav, nebyla by škoda kryta pojistnou smlouvou. 2. PRACOVNÍ STROJE Připojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli držením, používáním nebo provozem pracovního stroje. Na rozdíl od VPP ZAM 2014/01 čl.20, odst. 1, písm. b) se pojištění vztahuje i na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou provozem pracovního stroje na pozemních komunikacích, kolejích a jiných drahách. Pojištění se, ale nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou: - provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; - na svěřeném pracovním stroji při jeho provozu na pozemních komunikacích, je-li tímto pracovním strojem motorové vozidlo s přidělenou registrační značkou. Tzn.: Škoda na svěřeném pracovním stroji při jeho provozu na pozemních komunikacích, je-li tímto pracovním strojem motorové vozidlo s přidělenou registrační značkou podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je z připojištění Pracovní stroje vyloučena. Za daných okolností se totiž nijak neliší od jiných motorových vozidel a obsahově to spadá do připojištění

5 Řidiči. Zaměstnanec, který pracuje s pracovním strojem, jenž je zároveň provozován na pozemních komunikacích, by měl mít sjednána obě připojištění. U drážních vozidel není výluka výslovná, ale princip je stejný. Pokud je škoda způsobena na drážním vozidle jeho řidičem nebo strojvůdcem ve chvíli, kdy je pracovní stroj provozován jako vozidlo (přemisťuje se po kolejích), je nutné připojištění Řidiči. Pokud škoda vyplývá z použití tohoto drážního vozidla jako pracovního stroje, např. rameno jeřábu umístěného na drezíně poškodí okolní budovu a jeřáb samotný, pak by byla škoda likvidní z připojištění Pracovní stroje (na pracovním stroji i pracovním strojem na jiných věcech). Hranici mezi oběma připojištěními tedy tvoří povaha využití pracovního stroje, tedy zda má škoda příčinu ve využití vozidla jako pracovního stroje nebo pouze jako vozidla. 3. ŘIDIČI + PRACOVNÍ STROJE Kombinace dvou připojištění, výklad viz. výše u Pracovního stroje. 4. POKUTY A PENÁLE Připojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli uložením pokuty nebo penále na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu. Upozorňujeme, že v pojistné smlouvě jsou pro jednotlivá připojištění (Řidiči, Řidiči a Pracovní stroje, Pokuty a penále) stanoveny sublimity v rámci limitů pojistných plnění sjednaných pro základní rozsah pojištění. Sublimit je nutné chápat jako limit pojistného plnění z volitelného připojištění, který v některých případech nedosahuje limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění. Příklad: Řidič si zvolil pojištění zákl. + Řidiči na částku limitu pojistného plnění (LPP) Kč, sublimit je pro tuto variantu připojištění Řidiči Kč. Částka Kč je maximální pro krytí škody z připojištění Řidiči (nikoliv Kč). Jednotlivé sublimity jsou uvedeny v přehledu pojistného u pojistné smlouvy. Dle sdělení Generali pojišťovna a.s. bude důsledně při likvidaci pojistných událostí uplatňováno to, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu, pokud se na ni vztahuje zákonné nebo povinné smluvní pojištění. V případě vzniku škodné události je potřeba ji nahlásit bez zbytečného odkladu. Jinak se pojištěný vystavuje riziku zamítnutí plnění.

6 Pojistné je ve variantě ročního pojistného nebo pojistného určeného dle násobků měsíčního pojistného od zapsání do seznamu do konce kalendářního roku (pokud je sjednáváno v průběhu kalendářního roku). Zájemci o pojištění se zapisují na formuláře seznamů pojištěných. Orazítkované a podepsané originály vyplněných seznamů pojištěnců zasílejte spolu s kopií převodního příkazu na OS. Pojistné je splatné v termínech spolu s doručením seznamu pojištěných na OS vždy do 19. dne každého kalendářního (do 20. dne každého kalendářního měsíce musí být seznamy předány OS na pojišťovnu). Finanční částky zasílejte na účet OS č /0800, variabilní symbol: 4-místné číslo Vaší ZO, specifický symbol:

VPP ODO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele

VPP ODO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu P-600/14 OBSAH Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění.......................... 1 Článek 2 Výluky z pojištění............................................

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) 99.70.21.27 08.2014 verze 02 Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojistné podmínky Naše auto

Pojistné podmínky Naše auto Pojistné podmínky Naše auto 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST str. 5 (obecná pravidla pojištění) ČÁST B. POJIŠTĚNÍ VOZIDLA TYPU KASKO str. 14 (havarijní pojištění vozidla) ČÁST C. POJIŠTĚNÍ

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

VPP AVN 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění letectví OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. OBECNÁ ČÁST CSOBP04A0000000. Cizí pojistné nebezpečí

VPP AVN 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění letectví OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. OBECNÁ ČÁST CSOBP04A0000000. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 NAŠE AUTO pojistné podmínky PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. PD/140101

PRŮVODNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. PD/140101 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika, (BB Centrum, budova Beta), IČO 61860701, obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, číslo vložky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY T. č. 488.01/01.07.2011 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY (str. 2 10) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna, a.s., IČO: 618 58 714, provozující

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 T.č. 483.03/01.06.2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Infolist produktu Naše auto

Infolist produktu Naše auto Infolist produktu Naše auto 800 100 777 www.csobpoj.cz NAŠE AUTO Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Pojištění vozidla může zahrnovat: Pojištění odpovědnosti

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více