DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, Brno Fax: V Brně dne 29. července 2009 č. j /2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1.1. Dopravně-provozní řád (dále DPŘ) je předpisem závazným pro všechny zaměstnance, studenty a návštěvníky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále VFU) DPŘ obsahuje pokyny pro organizaci, řízení a provádění univerzitní dopravy DPŘ se týká všech dopravních prostředků motorových i nemotorových a všech zařízení, sloužících k dopravě. Cílem DPŘ je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců a dosáhnout efektivní a bezpečné dopravy S obsahem DPŘ musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kteří zajišťují provoz, řízení, a kontrolu provozu dopravních prostředků nebo zařízení sloužících k dopravě. Ostatní zaměstnanci musí být s DPŘ seznámeni v příslušném rozsahu. Za seznámení zaměstnanců a dodržování DPŘ odpovídají vedoucí (přednostové) příslušných organizačních součástí univerzity na úrovni celouniverzitních pracovišť, rektorátních odborných útvarů a jednotlivých fakultních ústavů a klinik (dále vedoucí pracovišť ) Cizí osoby vjíždějící do areálu VFU musí mít možnost předem se seznámit s podmínkami parkování a se sankcemi za jejich porušení. DPŘ musí být vyvěšen na vrátnicích VFU. 2. Základní pojmy a použité zkratky DPŘ dopravně-provozní řád OD Oddělení dopravy VFU Brno HS Oddělení hospodářské zprávy, energetiky a vodního hospodářství VFU Brno OK Oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO VFU Brno SZÚ Státní zdravotní ústav KVL Komora veterinárních lékařů TP technická prohlídka PHM pohonné hmoty řidič z povolání osoba, která řídí služební vozidlo a je zaměstnancem OD referentský řidič osoba, která řídí na základě pověření služební vozidlo a není zaměstnancem OD

2 vozidlo silniční motorové vozidlo zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů veterinární zákon zákon č. 166/1999, Sb. o veterinární péče, ve znění pozdějších předpisů z. o provozu na pozemních komunikacích zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 3. Organizace univerzitní dopravy Bezprostředně odpovědným za řízení univerzitní dopravy je vedoucí OD, který zajišťuje provoz všech dopravních prostředků VFU. Mezi jeho povinnosti patří zejména: Zajišťovat bezpečnost univerzitní dopravy ve smyslu DPŘ a dozírat na jeho plnění. Kontrolovat dodržování závazných pravidel pro provoz služebních vozidel na VFU. Evidovat všechny dopravní prostředky, zajišťovat jejich technické prohlídky, vyřazovat a doplňovat vozový park novými dopravními a obslužnými prostředky. Vést evidenci řidičů a obsluhujícího personálu dopravních prostředků, zajišťovat jejich pravidelná školení a přezkušování s ohledem na udržení kvalifikace pro dané činnosti. Kontrolovat, aby nepřetržitá doba řízení vozidla, doba odpočinku a bezpečností přestávky byly v souladu s příslušnými právními předpisy. Zajišťovat objednanou přepravu dle požadavku jednotlivých pracovišť. Vést evidenci dopravy uskutečňované vozovým parkem VFU. Dohlížet na stav, údržbu a opravy vozidel a sledovat dodržování termínů technické kontroly a emisních měření. Dohlížet ve spolupráci s dalšími odpovědnými zaměstnanci na stav komunikací a dopravní značení v areálu VFU. 4. Používání vozidel pro služební přepravu 4.1. O používání vozidel svěřených vedením školy do užívání jednotlivým fakultám rozhodují v režimu pověřování referentských řidičů a vlastního provozu vozidel děkani příslušných fakult; o používání ostatních vozidel rozhoduje kvestor VFU. Referentské řidiče fakultních pracovišť pověřuje příslušný děkan, u rektorátního pracoviště kvestor, a to vždy na návrh vedoucího příslušného pracoviště (viz příloha č. 1). Referentským řidičem může být pouze zaměstnanec VFU pověřený dle věty druhé nebo osoba v obdobném pracovněprávním vztahu k VFU (DPP, DPČ), je-li s ní současně uzavřena dohoda o možnosti vysílání na pracovní cesty a je-li pověřena dle věty druhé Řidičem služebního vozidla může být pouze osoba proškolená dle bodu 7.1., disponující potvrzením o zdravotní způsobilosti dle bodu 7.3., prokazatelně seznámená s předpisy pro provoz služebních vozidel (viz příloha č. 2) a se kterou byla zároveň uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle 252 zákoníku práce (za svěřené PHM, materiál a CCS kartu). Za splnění těchto povinností odpovídá u řidičů z povolání vedoucí OD a u referentských řidičů vedoucí pracoviště, jemuž byla vozidla svěřena Služební vozidla přidělená na jednotlivá pracoviště musí být havarijně pojištěna. Pojištění vozidel zajišťuje vedoucí OD. Náklady za pojištění vozidla hradí příslušné pracoviště. Vozidla, která nejsou havarijně pojištěna, n e s m ě j í opustit areál VFU. Za dodržování tohoto zákazu odpovídají vedoucí příslušných pracovišť Zaměstnanci i studenti VFU jsou při přepravě pojištěni pro případ úrazu Pro každé vozidlo ve vlastnictví VFU Brno je ustanoven jmenovitě určený řidič, který je odpovědný za údržbu vozidla, nahlášení případných závad na OD a za řádné vedení záznamu o provozu vozidla v písemné formě (viz příloha č. 3). Řidiče ustanovuje ve-

3 doucí pracoviště, jemuž bylo vozidlo přiděleno. Seznam jmenovitě určených řidičů vede vedoucí OD V záznamu o provozu vozidla (dále jen záznam ) musí být vyznačeno, na náklady kterého pracoviště byla jízda uskutečněna. Nákup PHM na území ČR je možno hradit pouze CCS kartou; ke každému nákupu PHM je řidič povinen doložit účtenku. Řidiči z povolání jsou povinni nechat si záznam po ukončení jízdy potvrdit přepravovanou osobou a v případě přepravy nákladu vedoucím pracoviště, na jehož náklady byla přeprava uskutečněna. Záznam odevzdává řidič b e z o d k l a d n ě po ukončení každé jízdy vedoucí OD. Všechny záznamy za uplynulý měsíc musí být odevzdány nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení měsíce Za řádný technický stav vozidla v době jízdy odpovídá řidič. Řidič je povinen před jízdou provést běžnou kontrolu technického stavu (zejména stavu provozních kapalin) a v případě zjištěných závad tyto nahlásit jmenovitě určenému řidiči příslušného vozidla nebo přímo OD. Řidič je povinen používat vozidlo podle návodu výrobce Při přepravě studentů ve vozidlech (osobní vozidla i autobusy) odpovídá za jejich chování a bezpečnost ustanovený pedagogický dozor výjezdu Přeprava cizích osob, tj. osob, které nejsou zaměstnanci ani studenti VFU, ve služebním vozidle je povolena pouze s písemným souhlasem (viz příloha č. 4) odpovědné osoby (kvestor, děkan příslušné fakulty Všechna služební vozidla jsou vybavena reflexní vestou, kterou je řidič povinen použít v případě, kdy je nutné vstoupit na pozemní komunikace při řešení problémů v dopravě V případě ztráty CCS karty je řidič povinen neprodleně provést zablokování karty a nahlásit tuto skutečnost vedoucí OD, která zajistí zrušení platnosti CCS karty, aby se zabránilo jejímu zneužití. Je nepřípustné si vyznačovat na obal karty bezpečnostní PIN nebo ho přikládat k dokladům a kartě Pokud dojde k poškození vozidla v důsledku zavinění řidiče (škody vzniklé nedbalostí, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou vozidla) budou náklady na odstranění vzniklé škody připsány řidiči k náhradě ve smyslu platných předpisů o náhradě škody Při vzniklých úrazech a nehodách je nutné, aby se účastníci nehody řídili ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména předpisy o pravidlech silničního provozu (z. o provozu na pozemních komunikacích) a o evidenci a hlášení pracovních úrazů (nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Je-li k vozidlu přidělen závozník, vykonává práci k uložení přepravovaného materiálu dle pokynů řidiče. Řidič je odpovědný za bezpečné uložení nákladu a správné připojení a odpojení přívěsu, i když je provádí závozník nebo spolujezdec Při přepravě živých zvířat je osádka vozidla povinna dodržovat příslušné právní předpisy, zejména veterinární zákon a vyhlášku 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně Vozidla určená k provozu referentských řidičů a přidělená na pracoviště mohou parkovat pouze v určených garážích v areálu VFU Brno. Náhradní klíče od garáží i vozidel musí být uloženy v kanceláři OD Předepsané technické kontroly a měření emisí všech služebních vozidel VFU ve stanicích technické kontroly sjednává a organizuje pověřený zaměstnanec OD. 5. Používání digitálních tachografů 5.1. Vozidla vyrobena a poprvé uvedena do provozu po , jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny a nebo která jsou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, musí být vybavena digitálním tachografem Poučení řidičů VFU Brno o používání digitálních tachografů - viz příloha č. 5.

4 6. Zvláštní pravidla pro použití soukromých vozidel pro služební přepravu 6.1. Řidič soukromého vozidla, který toto vozidlo používá pro služební účely, je ve smyslu příslušných právních předpisů řidičem silničního motorového vozidla a vztahují se na něj stejná nařízení jako na řidiče z povolání, včetně předepsaných školení a zdravotních prohlídek, a je povinen dodržovat i příslušná ustanovení tohoto DPŘ Soukromé vozidlo, které zaměstnanec používá pro služební účely, musí být vybaveno reflexní vestou Pravidla pro použití soukromého vozidla pro pracovní cestu a poskytování náhrad za použití soukromého vozidla se řídí směrnicí rektora č. ES18/2007/1 o poskytování cestovních náhradách zaměstnancům VFU Brno, v platném znění. 7. Objednávání a financování přepravy a provozu vozidel 7.1. Provoz referentských vozidel zajišťují jednotlivá pracoviště. Náklady na provoz referentských vozidel ve skutečné výši jsou jednotlivým pracovištím účtovány interní fakturou OD (tj. za PHM, dálniční známky, pojištění, údržbu, STK atd.) Autobus zajišťuje OD dle aktuální volné kapacity autobusu na základě objednávky (viz č. 6) učiněné příslušným pracovištěm. Při sestavování rozpisu autobusové dopravy se vychází z data doručení objednávky na OD, proto je třeba učinit objednávku s dostatečným předstihem; externí autobusová doprava zásadně nebude zajišťována. Autobusová doprava je pracovišti účtována interní fakturou OD dle ceníku vydaného OD Auta s řidičem zaměstnancem OD jsou přednostně určena pro rektorát. V rámci efektivního využití vozového parku zajistí OD při volné kapacitě a se souhlasem kvestorky VFU auto s řidičem zaměstnancem OD i pro jiná než rektorátní pracoviště. Auta s řidičem zaměstnancem OD zajišťuje OD na základě objednávky příslušného pracoviště (viz příloha č. 7). Náklady na dopravu jsou rektorátu účtovány interní fakturou OD ve výši skutečné spotřeby PHM. Náklady na dopravu nerektorátním pracovištím jsou účtovány interní fakturou OD ve výši skutečné spotřeby PHM a dalších vynaložených nákladů (např. parkovné atd.) 7.4. Nákladní dopravu zajišťuje OD na základě objednávky učiněné příslušným pracovištěm (viz příloha č. 7). Nákladní doprava je pracovišti účtována interní fakturou OD dle ceníku vydaného OD Z důvodu efektivního využití vozového parku zajišťuje OD v rámci doplňkové činnosti dopravu i pro externí subjekty. Služba je účtována dle platného ceníku pro externí subjekty vydaného OD. 8. Školení a přezkušování řidičů, zdravotní způsobilost 8.1. Školení řidičů z povolání, jakož i referentských řidičů je zajišťováno OD prostřednictvím smluvních subjektů. Školení je povinné pro všechny zaměstnance, kteří řídí vozidla pro potřeby VFU Brno a je zakončeno testem. Platnost školení je 1 rok Vedoucí OD zajišťuje i školení na obsluhu speciálních zařízení (např. zdvihací zařízení, vazačské zkoušky, svářečské a paličské průkazy aj.) Všichni řidiči jsou povinni splňovat zdravotní způsobilost řidičů podle zákona o provozu na pozemních komunikacích Evidence o provedeném školení, zkušebních testech a zdravotní způsobilosti řidičů vede vedoucí OD. 9. Technická způsobilost vozidel 9.1. Všechna služební vozidla musí být udržována ve stavu způsobilém k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích. Všeobecný dohled nad technickým stavem všech vozidel vykonává pověřený zaměstnanec OD V případě zjištěných nedostatků a technických závad na přidělených vozidlech i mimo

5 systém oprav a údržby vozidel (viz čl. 10), vyzve pověřený zaměstnanec OD vedoucího příslušného pracoviště k přistavení technicky nevyhovujícího vozidla k provedení nezbytné údržby a opravy a stanoví mu k tomu závaznou lhůtu. Do doby provedení všech potřebných úkonů oprav a údržby n e s m í vozidlo opustit areál VFU. Odpovědnost za dodržování tohoto zákazu nesou společně a nerozdílně jmenovitě určený řidič / řidič z povolání a vedoucí příslušného pracoviště Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k přistavení vozidla, popř. zjistí-li pracovníci OD jiným způsobem, že některé z přidělených vozidel je v nevyhovujícím technickém stavu, jsou povinni informovat o tom vedoucí příslušného pracoviště a opravu provést kdykoliv a náklady na opravu přeúčtovat na příslušné pracoviště. Odpovědnost za přistavení technicky nezpůsobilého vozidla k opravě k budově OD nesou společně a nerozdílně pověřený řidič - zaměstnanec VFU a vedoucí příslušného pracoviště. 10. Systém oprav, údržby a přípravy služebních motorových vozidel na technické prohlídky Jmenovitě určený řidič služebního (referentského) vozidla, který je odpovědný za technický stav vozidla, je před uplynutím platnosti TP upozorněn OD a po dohodě s automechanikem přistaví vozidlo do dílny k technické přípravě na TP. OD provádí přípravu vozidla, tzn. odstraní zjištěné závady, zajistí změření výfukových zplodin a také zajistí TP vozidla na STK. Náklady jsou OD účtovány příslušnému pracovišti U vozidel, která mají na vozidle stále ještě platnou TP, jmenovitě určený řidič vozidla po domluvě s automechanikem vždy po šesti měsících (nebo po ujetých km) přistaví vozidlo k OD na kontrolu technického stavu. OD provede kontrolu všech olejových náplní a př. výměnu olejů v agregátech vozidla. Kontrola bude prováděna periodicky na všech vozidlech VFU a o kontrole bude proveden zápis o technickém stavu a údržbě vozidla (kontrola opotřebení pneu, brzdových systémů, kontrola akumulátoru, převodů a rozvodů, elektrické instalace aj.). U všech vozidel bude tak evidován skutečný termín výměny maziv, např. motor, převodovka, rozvodovka, výměna olejového filtru, promazání nápravy vozidla. Další termín výměny motorového oleje bude vyznačen na kartě motoru a uložen v databázi vozidla na OD. Doplňování olejů do vozidel dle potřeby technického stavu vozidla bude také provádět zaměstnanec OD automechanik dle požadavků řidičů a skutečného technického stavu vozidla. 11. Plochy pro údržbu a opravy motorových vozidel Plochy pro údržbu a opravy motorových vozidel musí být vybaveny, udržovány a používány ve smyslu nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Údržba a opravy vozidel se provádějí v dílnách autoprovozu obj. č. 21 a 21a automechanikem OD Pro provádění venkovní údržby vozidel, mazání a mytí slouží plocha u objektu 21 a umývací box (na jiném místě v areálu VFU je mytí vozidel zakázáno). Umývací box je vybaven hydraulickou zdvihací rampou. Její použití je povoleno pouze osobám proškoleným a seznámeným s obsluhou zařízení a bezpečnostními předpisy pro obsluhu. Použití zdvihacího zařízení musí být blokováno v elektrickém okruhu uzamykatelným jističem. Zapůjčení klíče neproškoleným osobám je zakázáno. 12. Užívání areálových komunikací Vjezd do areálu VFU je označen dopravní značkou B20a (nejvyšší dovolená rychlost) s dodatkovou tabulkou platí v celém areálu. Povolená maximální rychlost v celém areálu je 30 km/hod Předepsanou rychlost jízdy je nutno snížit a přizpůsobit okamžité dopravní situaci (povětrnostní podmínky, chodci, přechod zvířat aj.).

6 12.3. Komunikace, kde šířka vozovky nezaručuje bezpečné vzájemné míjení vozidel, musí být upraveny pro provoz dopravní značkou IP 4b (jednosměrný provoz) a B12 (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) Na komunikacích v areálu VFU Brno se nesmí odkládat a skládat materiál bez souhlasu vedoucího OD Křižují-li se v areálu dvě komunikace, platí na těchto křižovatkách ustanovení vyhlášky č. 361/2002 Sb., že řidič je povinen dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. Řidiči jsou povinni dodržovat a řídit se dopravním značením v areálu VFU Brno, které je vyznačeno dle platných vyhlášek Každý účastník dopravy v areálu VFU je povinen dbát na bezpečnost provozu a uposlechnout pokynů orgánů nebo osob pověřených kontrolou dodržování Dopravního řádu (kvestor, vedoucí oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO, vedoucí Oddělení dopravy, bezpečnostní služba vrátnice). Chodci jsou povinni uvolnit cestu projíždějícím vozidlům. 13. Režim vjezdů a výjezdů v areálu VFU Brno Vjezd vozidel do areálu VFU je branami z ul. Palackého a ul. Chodská, které jsou opatřeny automatickými závorami. Závora z ul. Palackého je v nepřetržitém provozu a umožňuje vjezd držitelům čipových ovladačů a na vjezdový lístek. Vjezd do areálu z ul.chodská je určen pouze pro služební vozidla, vozidla zaměstnanců VFU a jiné osoby, které mají propůjčen čipový nebo dálkový ovladač. Brána z ul. Chodská je otevřena pouze v pracovní dny od 04,30 hod. do 21,30 hod. Branka pro pěší z ul. Chodská umožňuje pomocí čipů nepřetržitý provoz Držitelé čipových ovladačů se při vjezdu do areálu přihlásí do systému přiložením čipového ovladače na snímač u závory a tím aktivují svůj pobyt v areálu. Při výjezdu se čipovým ovladačem odhlásí ze systému a závora se automaticky zvedne Pro návštěvníky areálu VFU je vjezd z ul. Palackého zabezpečen poplatkovým režimem vjezdu. Při vjezdu odebere řidič vjezdový lístek ze stojanu, a tím otevře vjezdovou závoru. Při pobytu v areálu do 10ti min použije čárový kód vjezdového lístku k bezplatnému otevření výjezdové závory a opuštění areálu. Při pobytu v areálu VFU delším než 10 min vloží návštěvník vjezdový lístek do poplatkového stojanu a uhradí poplatkovou sazbu zobrazenou na displeji. Poplatek za první hodinu je 10,- Kč, za každou další započatou hodinu pak také 10,- Kč. Po zaplacení poplatku vydá automat doklad o provedené platbě, který návštěvník použije k odjezdu z areálu. V případě ztráty parkovacího lístku je řidič povinen zaplatit na vrátnici VFU jednorázový poplatek za parkování ve výši 200,- Kč Kovové žetony, nahrazující při placení parkovného mince, smějí být vydávány pouze významným návštěvám VFU, jejichž výjezd zároveň není možné zajistit jiným způsobem ( např. vydáním pokynu bezpečnostní službě na vrátnici) Při významných akcích v areálu VFU je možno zajistit celodenní otevření závor u hlavní brány z ul. Palackého po nahlášení a schválení této akce vedením VFU. Otevření závor zajišťuje zaměstnanec OK Vozidla zaměstnanců VFU a osob, které mají propůjčen ovládací čip, musí být označena na viditelném místě samolepkou se znakem VFU a evidenčním číslem zaměstnance nebo cizí osoby (příloha č. 8). Bezplatné parkování vozidel označených samolepkou je možné jen pro účely související s výkonem zaměstnání nebo studia, parkování a odstavení vozidel v mimopracovní době je zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu může být vozidlo z areálu VFU odtaženo na náklady majitele vozidla. Výjimky ze zákazu povoluje zaměstnanec OK Studenti VFU mohou pro snadný vstup do areálu VFU i v mimopracovní době vstupní brankou z ul. Chodská získat vstupní čip. Tento čip neumožňuje vjezd do areálu a nelze jej použít pro ovládání vjezdových závor. Platnost studentských čipů je od začátku aka-

7 demického roku jeden rok. Platnost lze pro další rok prodloužit po předložení příslušného dokladu o studiu, prodloužení platnosti provádí zaměstnanec OK. Vstupní čipy vydané studentům VFU jsou nepřenosné na další osoby. V případě zjištěného přestupku bude platnost čipu zrušena Na přidělení čipového ovladače mají nárok všichni zaměstnanci VFU v pracovním poměru s úvazkem min. 0,5. Rektor, prorektoři, děkani a kvestor mají přiděleny univerzální ovladače. Záloha na čipový ovladač činí 300,- Kč a je vratná při vrácení nepoškozeného čipu Na přidělení čipu má nárok i nájemce s trvalou nájemní smlouvou - parkovné činí 500,- Kč/rok za každý přidělený čipový ovladač, přičemž je lze předplatit i na jednotlivé měsíce. Parkovné neplatí zaměstnanci VFU a cizí osoby pracující v areálu VFU s vozidlem označeným samolepkou, nájemci garáží a dále cizí organizace s právem používat ovládací čipy, tj. KVL (3 čipy), SZÚ (6 čipů) Za povolování vjezdů a propůjčování vjezdových čipů, jakož i za organizaci a provoz vjezdových závor odpovídá zaměstnanec OK. 14. Parkovací plochy v areálu VFU Po opuštění vozidla řidičem musí být vozidlo řádně zabezpečeno proti použití nepovolanou osobou Služební vozidlo musí být zaparkované v určené garáži nebo na určených parkovacích místech v Pavilonu klinik velkých zvířat Parkování služebních vozidel mimo areál VFU je povoleno pouze ve výjimečných případech, a to při výjezdu vozidla před 5.00 hod nebo při příjezdu po hod. na základě povolení nadřízeného, které musí být evidováno u vedoucího OD Parkování vozidel v areálu je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích, přičemž musí být zachována průjezdnost komunikací. Parkování vozidel mimo vyznačená parkoviště a na zatravněných plochách je zakázáno. Při parkování vozidel musí být dodržovány platné obecně závazné předpisy o provozu na silničních komunikacích Garáže v areálu VFU musí odpovídat požárním a bezpečnostním předpisům. Zakazuje se užívat garáží k jiným účelům než ke garážování vozidel. V garážích je zakázáno opravovat a seřizovat motor vozidla K nakládání i skládání živých zvířat jsou určeny rampy u Pavilonu klinik velkých zvířat. Na zatravněných plochách je skládání zvířat i jiného přepravovaného materiálu zakázáno. 15. Úklid areálových komunikací Úklid komunikací na VFU je zajišťován HS dle plánu úklidu areálu, příp. dle mimořádných povětrnostních podmínek. Za zajištění úklidu odpovídá vedoucí HS Zimní úklid vozovek v areálu VFU je prováděn dle plánu zimní hotovosti. Za rozpis služeb v rámci zimní hotovosti odpovídá vedoucí HS Zimní úklid zahrnuje odstranění sněhu z průjezdových komunikací a obvodových chodníků, likvidaci náledí na průjezdových komunikacích a obvodových chodnících, odstranění sněhu a likvidaci náledí na přístupových chodnících k budovám klinik a ústavů Zaměstnanci HS, kteří jsou zapojeni do pohotovostních služeb, jsou povinni sledovat vývoj počasí a je-li to nutné, nastoupit na pracoviště. Pohotovostní služba je zabezpečena v mimopracovní dny, tzn. v sobotu a v neděli a o svátcích. V pracovní dny je úklid areálu zajišťován jen v průběhu pracovní směny. Prvořadě se zabezpečuje vjezd do areálu u hlavní vrátnice z ulice Palackého. V areálu se jedná o hlavní průjezdové silnice ke klinikám a ambulancím klinik. V druhé etapě prací provedou zaměstnanci zimní pohotovostní služby shrnutí podle plánu zimní údržby. Po shrnutí sněhu zajistí tito zaměstnanci posyp komunikací inertním materiálem.

8 15.5. Přístupové cesty k ústavům, klinikám a dalším pracovištím univerzity, odbočující z vozovky udržované HS, čistí a udržují zaměstnanci těchto pracovišť jmenovitě určení vedoucím zaměstnancem příslušného pracoviště. Vedoucí pracovišť zodpovídají za odklizení sněhu pro průchod od svých vchodů do objektů až po zprůjezdněný úsek příslušné komunikace. Inertní materiály pro posyp těchto přístupových cest zajišťuje dle požadavků pracovišť HS HS vymezí v areálu VFU Brno komunikace a prostory, které nemohou být v zimě udržovány a zabezpečí, vždy od termínu platnosti těchto opatření, označení těchto prostor a umístění zábran vstupu do těchto prostor. 16. Závěrečná ustanovení Tento Dopravně-provozní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývá platnosti a účinnosti dne Tímto se zrušuje Dopravně-provozní řád VFU Brno směrnice č. 1/2004 ze dne a směrnice č. 6/2002 přeprava cizích osob dopravními prostředky VFU Brno a jejich pojištění při dopravě. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA rektor VFU Brno Gestor: p. Irena Moravcová - vedoucí OD Přílohy: č. 1 pověření k řízení služebních motorových vozidel č. 2 předpisy pro provoz služebních vozidel na VFU č. 3 záznam o provozu vozidla č. 4 povolení k přepravě cizích osob č. 5 poučení řidičů VFU Brno o digitálních tachografech č. 6 - objednávka autobusu č. 7 žádanka o přepravu č. 8 - označení vozidel parkujících v areálu VFU

9 Příloha č. 1 Pověření k řízení služebních motorových vozidel Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jméno a příjmení zaměstnance datum narození rodné číslo.. 19 r. č. / bydliště (dle prac. smlouvy) pracoviště pracovní zařazení řidičské oprávnění - skupina (nehodící se škrtněte) vydáno kdy a kým A B C D E T Údaje o vozidlech, na která se vztahuje toto oprávnění : 1 Typ : SPZ : 2 Typ : SPZ : 3 Typ : SPZ : I. Jmenovaný zaměstnanec je oprávněn řídit služební motorové(-á) vozidlo(-a), které(-á) je (jsou) výslovně uvedeno(-a) v tabulce Údaje o vozidlech tohoto povolení. Jmenovaný zaměstnanec prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řízení výše uvedeného služebního silničního vozidla (-del), stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jakož i interními pravidly dopravně-provozního řádu VFU Brno a že mu v řízení uvedeného vozidla (-del) nebrání žádné zjištěné zdravotní omezení (nemoc, poúrazový stav aj.). Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s návodem na údržbu vozidla (-del). II. Jmenovaný současně bere na vědomí, že přejímá veškerou odpovědnost za provoz uvedeného služebního silničního motorového vozidla (-del) v době, kdy je bude osobně řídit, a to v rozsahu odpovědnosti každého provozovatele silničního motorového vozidla jako účastníka silničního provozu. Před každou jednotlivou jízdou je jmenovaný zaměstnanec povinen se přesvědčit o stavu vozidla a o jeho způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (viz zákon 361/2000 Sb.). Na případné závady je jmenovaný povinen neprodleně upozornit svého přímého nadřízeného a odpovědného zástupce Oddělení dopravy. V případě závady, která brání bezpečnému provozu vozidla, od chystané jízdy upustit a až do odstranění zjištěné závady další jízdy s vozidlem nepodnikat. Porušení této zásady jde plně k tíži jmenovaného zaměstnance se všemi z tohoto vyplývajícími důsledky.

10 III. Toto pověření opatřené podpisy povolujícího zástupce VFU Brno, resp. její fakulty, jakož i podpisem jmenovaného zaměstnance, se zakládá do osobního spisu zaměstnance. Toto pověření však nezakládá změnu pracovních podmínek jmenovaného zaměstnance sjednaných v jeho pracovní smlouvě.... podpis zaměstnance Navrhuje: Schvaluje a pověřuje:. podpis vedoucího pracoviště... schvalující podpis děkana fakulty V Brně dne. Rozdělovník : 1x osobní spis 1x zaměstnanec 1x oddělení dopravy

11 Příloha č. 2 Předpisy pro provoz služebních vozidel na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno Provoz služebních vozidel a povinnosti zaměstnanců, kteří řídí tato vozidla při zaměstnání, je upraven těmito předpisy: zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v pl. znění, vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v pl. znění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v pl. znění, zákon č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, zákon č. 361/2000 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (silniční zákon), v pl. znění, vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v pl. znění, vyhláška MDS č. 32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod, v pl. znění, zákon č.274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v pl. znění, vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v pl. znění, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v pl. znění, vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v pl. znění, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v pl. znění, zákon č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v pl. znění, vyhláška MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v pl. znění, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v pl. znění, Dopravně provozní řád VFU Brno, v pl. znění Potvrzuji, že jsem byl seznámen se závaznými povinnosti řidiče služebního vozidla, s návodem k použití služebního vozidla a s bezpečnostními předpisy, které se týkají dopravy a provozu na pozemních komunikacích. V Brně dne... podpis řidiče...

12 Příloha č. 3 Záznam o provozu vozidla Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Druh a typ vozidla... SPZ:... oddělení dopravy Brno, Palackého 1/3 Jméno a příjmení řidiče... Podpis oprávněné osoby... IČO: DIČ:CZ Č. řádku Dat. Cíl cesty Čas odjezdu Čas příjezdu Bezpeč. přestávky od -do Stav tachometru Ujeté km Druh nákladu Hmo tnost Podpis řidiče 1 Přenos z předcházejícího záznamu Poznámky: Součet: Záznamy kontrol. orgánů: Č.řádku Počáteční stav Pohonné hmoty Doplnění Spotřeba Konečný Poznámky stav Přenos z přecházejícího záznamu

13 Příloha č. 4 POVOLENÍ K PŘEPRAVĚ CIZÍCH OSOB Dávám tímto výslovný souhlas k přepravě pana/paní, slečny...(jméno a příjmení), r.č./datum narození..., který/která není zaměstnancem VFU Brno, a to motorovým vozidlem...(typ, SPZ/RZ), dne - ve dnech... za účelem... (uvést konkrétní důvod a cílové místo přepravy této cizí osoby) V Brně dne podpis povolujícího orgánu (kvestor / děkan) Rozdělovník: 1x oddělení dopravy 1x řidič přiděleného vozidla 1x vystavitel povolení

14 Příloha č. 5 Poučení řidičů VFU Brno o digitálních tachografech A) Základní informace Evropský parlament a Rada přijaly nařízení č.561/2006, o harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS)č.3821/85 a (ES) č.2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.3820/85. Nové nařízení platí od Předpisy upravují režim řidiče v silniční dopravě, mají za cíl zlepšit pracovní podmínky a zvýšit bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Režim řidiče je usměrňován zejména stanovením doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidiče v oblasti silniční dopravy. Nařízení se vztahuje na přepravu: 1. zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, 2. cestujících vozidly, která jsou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Jedná se o přepravu výhradně uvnitř Společenství nebo mezi Společenstvím, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Z uvedeného vyplývá, že výše uvedené předpisy jsou platné i ve vnitrostátní dopravě v České republice. Vozidla vyrobena a poprvé uvedena do provozu po musí být vybavena digitálním tachografem. Digitální tachograf je záznamové zařízení pro automatické zobrazení, záznam a ukládání podrobností o pohybu vozidla a o určitých pracovních dobách řidičů. Záznamové zařízení zahrnuje řídící jednotku, paměťovou jednotku, řídící hodiny, čtečku karet, tiskárnu, snímač pohybu, stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů. Záznamové zařízení plní následující funkce: Monitoruje vkládání a vyjímání karet před jízdou je nutné správně vložit kartu do tachografu kartu řidiče, načtou se údaje, zobrazí se poslední vystavení-vytažení karty. Musí být zapnuté zapalování, jinak změny neregistruje a nevezme kartu řidiče. Měří rychlost a ujetou vzdálenost Měří čas čas se měří průběžně a udává se v digitální podobě. Je udáván jako čas UTC (universal time coordinated), který odpovídá 0. časové zóně.v tomto čase jsou uvedeny všechny časové záznamy týkající se pracovní doby, doby pohotovosti, řízení a odpočinku, uložené v kontrolním zařízení, kartách i výtiscích. Na displej lze nastavit místní čas. Místní čas = UTC + časová zóna + letní čas. (ČR = UTC +1,UTC + 2 ) Monitoruje činnosti řidiče při rozjetí vozidla se automaticky zapíná do režimu Doba řízení (piktogram volant) při jakémkoliv zastavení se přepne do režimu Ostatní pracovní doba (piktogram kladívka) velmi přesně tedy zaznamenává dobu jízdy. Přestávku je nutné vložit ručně ( piktogram postýlka). Monitoruje kontrolní činnost funkce umožňuje monitorování činnosti, které jsou prováděny v kontrolním režimu, tzn. že je vložena kontrolní karta. Zjišťuje události a závady - veškeré události, které mohou znamenat pokus o podvod detekované záznamovým zařízením a závady na zařízení Zaznamenávání a ukládání do paměti-kapacita minimálně 365 dní. Zobrazuje defaultové údaje - výstražná sdělení atd. Tiskne údaje z vlastní paměti nebo z karet tachografu papír používaný pro výtisky musí mít značku schválení typu a označení záznamového zařízení, ve kterém se používá. Dává výstražná sdělení při zjištění jakékoliv události nebo závady.

15 Pravidla nakládání s kartou řidiče a povinnosti držitele karty: 1. Držitel karty-řidič odpovídá za správné fungování a používání paměťové karty řidiče. 2. Držitel karty řidiče musí s vydanou kartou nakládat tak, aby nedošlo k padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i v záznamovém zařízení, 3. Je zakázána manipulace s kartou řidiče a záznamovým zařízením, která by mohla mít za následek pozměňování nebo ničení zaznamenaných údajů. 4. Řidič je oprávněn vlastnit a používat jednu kartu řidiče, která je vydaná na jeho jméno, není vadná a nevypršela její platnost. 5. Je-li karta poškozena nebo správně nefunguje, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost zjistil, požádat o vydání nové karty řidiče. Příslušný úřad vydá novou kartu do 5 pracovních dnů od podání žádosti. 6. Byla-li karta řidiče ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o vydání nové karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem např. policie nebo čestným prohlášením v případě ztráty. 7. Jestliže je karta poškozena, nefunguje, byla ztracena nebo odcizena, vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných tachografem. Tyto údaje doplní daty, jménem, číslem karty a potvrdí svým podpisem. 8. Je-li záznamové zařízení nefunkční, je řidič povinen na záznamovém listu uvést všechny údaje o časových úsecích, které nebyly záznamovým zařízením registrovány. Na list se zapíše číslo karty řidiče a jméno a řidič ho potvrdí podpisem. 9. Pokud řidič potřebuje obnovit kartu, je povinen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty podat žádost o vydání nové karty na příslušný úřad. 10. Držitel karty je povinen řídit se pokyny pověřeného kontrolního pracovníka, podrobit se kontrole a na požádání kdykoliv předložit kartu řidiče ke kontrole. B) Informace o režimu v systému digitálních tachografů na VFU Brno V autoparku VFU Brno jsou v současné době provozována s digitálním tachografem 2 vozidla: Opel Movano SRZ 5B53309 na Klinice chorob prasat a Iveco Daily přepravník zvířat SRZ 6B24450 na Klinice chorob přežvýkavců. Vozidla řídí zaměstnanci klinik, řízení vozidla není jejich hlavní pracovní náplní. Na provoz těchto vozidel a na jejich řidiče se vztahují všechny výše uvedené povinnosti. Zaměstnavatel musí zajistit, aby ve vozidlech byl dostatečný počet záznamových listů -kotoučků do digitálního tachografu. Řidiči jsou povinni počet kotoučků kontrolovat; jejich nedostatek je při kontrole kontrolními orgány vážný přestupek. Kotoučky schváleného typu jsou k dispozici na oddělení dopravy ( OD ). Řidiči jsou povinni zaznamenávat na kartu řidiče bezpečnostní přestávky a doby odpočinku, je tedy nutné po skončení jízd s vozidlem přepnout tachograf na odpočinek-piktogram postýlka. Pokud takto neučiní, celý časový úsek mezi jízdami je zaznamenán jako Ostatní pracovní doba a při vyhodnocení v programu Tagra, který se používá na VFU Brno ke zpracování dat stažených z karet řidičů a z digitálního tachografu, jsou tyto jízdy vyhodnoceny jako porušení norem podle nařízení č. 561/2006. Pokud tedy řidič neprovede ručně záznam o jiné činnosti na paměťovou kartu, je povinen ji doložit jiným dokladem, např. tzv. žluté kolečko. Na kolečko se potvrdí, že řidič v této době - mezi jízdami - s vozidlem vybaveným tachografem nevykonával práci řidiče nebo v dopravě, na kterou se vztahuje povinnost evidence. Tato kolečka jsou k dispozici na OD. Tyto činnosti musí být řidič při kontrole schopen dokladovat v den jízdy a 28 dní zpětně. Kontrolní orgány provádějí za tyto dny výtisky aktivit řidiče z tachografu vozidla. Žlutá kolečka, která byla vyplněna a použita jako doklad o jiné činnosti, musí být po uplynutí 28 dnů odevzdána se záznamy o provozu vozidla na OD. V případě jízdy do zemí EU vozidlem vybaveným tachografem je nutné vyplnit potvrzení o činnostech řidiče (viz níže). Žlutá kolečka nejsou ve všech zemích EU akceptována. Zaměstnavatel je povinen záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách, dobách odpočinku atd. uchovávat po dobu 1 roku. Totéž se týká i údajů stažených z tachografů a karet řidičů. Záznamy o provozu vozidla je povinen uchovávat po dobu 5 let. Digitální tachograf přesně vyhodnocuje dobu řízení vozidla. Pro určení doby řízení je často důležité, jak bude posuzováno a započítáváno přerušení doby řízení. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Naopak přerušení delší se započítává do jiných dob (jiná práce, bezpečnostní přestávka). Digitální tachograf tyto časy sám vyhodnocuje a pro rozlišení jednotlivých dob pracuje

16 s časovou hranicí cca 2 minut, tj. přerušení doby řízení po dobu 2 minut a déle již nezahrnuje do doby řízení. Řidič vozidla je povinen dohlížet na správné nastavení času v tachografu a provádět jeho přepočet a nastavení např. při přechodu na letní čas. Řidiči jsou povinni si prostudovat a dodržovat návod k digitálnímu tachografu, který je uložen ve vozidlech. V obou případech se jedná o typ Siemens DTCO Dle nařízení č.561/2006. je dopravce povinen stahovat data z paměťových karet řidičů cca 1x za 28 dní - řidiči jsou tedy povinni se v těchto časových intervalech dostavit s kartou na OD. Data ze záznamového zařízení ve vozidlech se stahují každé 3-4 měsíce, zajišťuje vedoucí OD. Skutečnost, že karta nefunguje, je ztracena nebo poškozena, je příslušný řidič povinen bezodkladně nahlásit vedoucí OD. Doby řízení a odpočinku dle nařízení (ES) č.561/2006, Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 1. Denní doba řízení 9 hodin, 2 x týdně 10 hodin 2. Max.délka směny 13 hodin, 10 hodin při práci v noční době 3. Týdenní doba řízení 56 hodin 4. Týdenní pracovní doba 48 hodin 5. Dvoutýdenní doba řízení 90 hodin 6. Bezp.přestávka 45 minut nejpozději po 4,5 hodinách řízení, lze rozdělit na 15 a 30 minut 7. Denní doba odpočinku v průběhu 24 hodin nejméně 11 hodin 8. Týdenní doba odpočinku 45 hodin 9. Přestávka na jídlo 45 minut, nejpozději po 6 hodinách práce (lze sloučit s bezpečnostní přestávkou)

17 POTVRZENÍ O ČINNOSTECH PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 561/2006 NEBO PODLE EVROPSKÉ HODY O PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ (AETR) (*) Musí být vyplněno strojově a podepsáno před cestou Musí být uchováváno spolu s originálními záznamy tachografu, kdekoli je jejich uchovávání požadováno Nepravdivá potvrzení jsou porušením právních předpisů DO- 1. Název dopravce VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 2. Adresa ulice, poštovní směrovací číslo, město, země Palackého 1/3, Brno, Česká republika 3. Telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) 4. Číslo faxu (včetně mezinárodní předvolby) 5. ová adresa Já níže podepsaný/podepsaná : 6. Jméno a příjmení 7. Pozice u dopravce potvrzuji, že řidič : 8. Jméno a příjmení 9. Datum narození 10. Číslo řidičského průkazu nebo číslo občanského průkazu nebo číslo pasu v období : 11. od (čas-den-měsíc-rok) 12. do (čas-den-měsíc-rok 13. měl volno z důvodu nemoci (**) 14. čerpal řádnou dovolenou (**) 15. řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR (**) 16. Za dopravce, místo datum podpis 17. Já, řidič, potvrzuji, že jsem neřídil vozidlo spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR během výše uvedeného období. 18.Místo datum podpis řidiče (*) Tento formulář je k dispozici v elektronické a vytisknutelné podobě na internetové adrese ec.europa.eu (**) Z kolonek 13, 14 a 15 lze zvolit pouze jednu.

18 Příloha č. 6 Číslo obj. VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO O b j e d n á v k a a u t o b u s u O d j e z d den, hodina a místo přistavení autobusu P ř í j e z d den, hodina a místo ukončení výjezdu Účel jízdy Cílové místo Počet osob Fakturace výjezdu Vedoucí výjezdu Změny výjezdů se podávají písemně, nejpozději 2 dny před výjezdem. Datum podání objednávky: číslo pracoviště: vedoucí pracoviště (podpis,razítko) Fakturaci zaslat na adresu:

19 Příloha č. 7 Název pracoviště : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Žádanka o přepravu Číslo objednávky žadatele : /20 Číslo objednávky útvaru dopravy Źadatel : Jména cestujících : Den, Hodina : Místo : Odkud kam : Řidič se hlásí u : Telefon : Vozidlo je požadováno na dnů Hodin : Účel jízdy : Jméno řidiče : Účtujte na vrub : Poznámka žadatele : Druh vozidla : Datum : Jméno žadatele : SPZ :

20 Příloha č. 8 Označení vozidel parkujících v areálu VFU Označení vozidel zaměstnanců VFU Znak VFU v modrém provedení s modrým rámečkem. Ve spodní části samolepky je prostor pro modré číslo zaměstnance. Číslo se vkládá na bílou samolepicí plochu a je napsané na bílém štítku. První samolepka se vydává bez poplatku současně s čipovým ovladačem. Mnozí zaměstnanci mají dvě i více vozidel na jeden ovládací čip - v případě, že zaměstnanec vyžaduje další samolepicí nálepku na tato vozidla, je poplatek za tuto samolepicí nálepku 15,00 Kč. Povinnost zaměstnance VFU je mít své vozidlo označeno samolepkou (viz bod DPŘ). Označení vozidel cizích osob pracujících v areálu VFU Znak VFU v modrém provedení a modrým rámečkem, stejný jako pro zaměstnance VFU. Ve spodní části je prostor pro evidenční číslo zaměstnance dle databáze vydaných vjezdových čipů. Číslo je červené, pro snadné rozlišení od nálepky zaměstnance. Číslo se vkládá na samolepicí plochu napsané na štítku. V případě, že vozidlo není označeno touto nálepkou, lze postupovat dle bodu DPŘ (odtažení vozidla).

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Provozní pokyn č. 10/2013

Provozní pokyn č. 10/2013 UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 10/2013 č.j. 119/2013/T Řád autoprovozu Zpracoval: Pavel Necid vedoucí TPO Odpovídá: Ing. Roman Kühnel - tajemník fakulty I. Úvodní ustanovení Řád autoprovozu

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Článek 1 Ekonomicko správní odbor

Článek 1 Ekonomicko správní odbor 19. Směrnice pro organizaci a řízení autoprovozu Směrnice pro organizaci a řízení autoprovozu v podmínkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích /dále jen knihovna/ je vydána na základě potřeby

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

o placeném parkování v Olomouci

o placeném parkování v Olomouci STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NAŘÍZENÍ č. 4/2017 o placeném parkování v Olomouci Rada města Olomouce se usnesla dne 13. 6. 2017 vydat dle 23 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních

o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních 2000 - č. 1 o vymezení místních komunikací k odstavení nákladních automobilů nebo jízdních souprav k zajištění celního odbavení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy - zrušena Vyhláška č. 1

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Beranových 65, Praha Letňany

Beranových 65, Praha Letňany P R O V O Z N Í Ř Á D A R E Á L U L E T O V Beranových 65, Praha Letňany Účel provozního řádu 1 Tento Provozní řád areálu LETOV (dále jen řád ) stanoví závazná pravidla pro pohyb osob a vozidel po areálu

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, Na zákl. 40 odst.5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav jsou komunikace vozovky v areálu společnosti KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Dle ustanovení zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaeqkdcdq)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaeqkdcdq) Platné znění vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 nadpis vypuštěn Tato vyhláška zapracovává

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, Na zákl. 40 odst.5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav jsou komunikace vozovky v areálu společnosti KRODOS SERVIS a.s., Brněnská 366/25, 682 27 Vyškov (dále

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 Obsah 1 ÚVOD ZKRATKY JAKÝMI PŘEDPISY SE KONTRÉTNÍ PŘEPRAVA ŘÍDÍ? 2 Definice pojmů Blok řízení Celková doba řízení v rámci periody řízení Celková doba řízení

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

Obsah Předpisy a zkratky použité v publikaci Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EU) 165/

Obsah Předpisy a zkratky použité v publikaci Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EU) 165/ Obsah Předpisy a zkratky použité v publikaci... 7 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EU) 165/2014... 8 Předpisy Evropské unie pro práci osádek a tachografy...

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (část,, odst., písm. a pod.) Navrhovaný předpis

Více

Provozní řád Parkovací dům RYCHTÁŘKA

Provozní řád Parkovací dům RYCHTÁŘKA Provozní řád Parkovací dům RYCHTÁŘKA Provozovatel: Pověřený správce: Statutární město Plzeň Parking Plzeň s.r.o. IČ: 00075370 IČ: 29088011 Nám. Republiky 1 Edvarda Beneše 430/23 30600 Plzeň 30100 Plzeň

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích

Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích Rada města Rýmařov se na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2013 usnesením č. 3637/61/13 usnesla vydat dle 11 odst. 1 a 102 odst.

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10, IČ

Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10, IČ Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10, IČ 242 19 835 Identifikace nebytové jednotky garáží: Adresa: ul. Moskevská 1464/61 Číslo jednotky

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007,

Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, Město Rakovník Nařízení města č. 3/2007, o vymezení oblastí města Rakovníka, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Rakovníka

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz

METODIKA. výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz METODIKA výdeje parkovacích karet pro zóny placeného stání v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz 1. Úvod Tato metodika je přijímána za účelem zajištění jednotného postupu výdeje a evidence parkovacích

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Digitální tachograf

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Digitální tachograf ŘIDIČOVA KNIHOVNA Digitální tachograf Předpisy pro instalaci a používání digitálních tachografů Kromě všeobecných předpisů EU o silniční dopravě existují předpisy, které se přímo týkají pracovních režimů

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Smlouvu o nájmu obytného vozidla

Smlouvu o nájmu obytného vozidla Auto Centrum Jih 2000, a.s., Velkomoravská 3950/26A, Hodonín 69501 zastoupená paní Marcelou Hrazdílkovou a paní Lucií Schovánkovou a v pověření Hrazdílek Dušan IČ: 26217996, DIČ: CZ26217996 (dále jen jako

Více

Nevyhrazené parkování Parkovací karta

Nevyhrazené parkování Parkovací karta CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 1 / 2007, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004

NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č. 1 / 2004 2004 - Nařízení č. 1, o vymezení místní komunikace náměstí Lužické v Rumburku ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. zrušeno NA Ř Í Z E N Í M Ě S T A č.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení 1 Návrh vyhlášky č.3/2003 o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel na území obce Dymokury. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška

Město Dobruška. Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Město Dobruška Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích ve městě Dobruška Rada města Dobrušky se dne 19. 2. 2014 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ o vymezení místních komunikací pro účely organizování dopravy na území města za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Rada města Dubí se usnesla dne 20.července 2001

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou

Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou Článek 1 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba,

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb.

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb. ze zákona č.111/1994 sb. Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003

SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003 SMĚRNICE REKTORA č. 34/2003 Zákonné povinnosti vztahující se ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více