DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, Brno Fax: V Brně dne 29. července 2009 č. j /2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1.1. Dopravně-provozní řád (dále DPŘ) je předpisem závazným pro všechny zaměstnance, studenty a návštěvníky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále VFU) DPŘ obsahuje pokyny pro organizaci, řízení a provádění univerzitní dopravy DPŘ se týká všech dopravních prostředků motorových i nemotorových a všech zařízení, sloužících k dopravě. Cílem DPŘ je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců a dosáhnout efektivní a bezpečné dopravy S obsahem DPŘ musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kteří zajišťují provoz, řízení, a kontrolu provozu dopravních prostředků nebo zařízení sloužících k dopravě. Ostatní zaměstnanci musí být s DPŘ seznámeni v příslušném rozsahu. Za seznámení zaměstnanců a dodržování DPŘ odpovídají vedoucí (přednostové) příslušných organizačních součástí univerzity na úrovni celouniverzitních pracovišť, rektorátních odborných útvarů a jednotlivých fakultních ústavů a klinik (dále vedoucí pracovišť ) Cizí osoby vjíždějící do areálu VFU musí mít možnost předem se seznámit s podmínkami parkování a se sankcemi za jejich porušení. DPŘ musí být vyvěšen na vrátnicích VFU. 2. Základní pojmy a použité zkratky DPŘ dopravně-provozní řád OD Oddělení dopravy VFU Brno HS Oddělení hospodářské zprávy, energetiky a vodního hospodářství VFU Brno OK Oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO VFU Brno SZÚ Státní zdravotní ústav KVL Komora veterinárních lékařů TP technická prohlídka PHM pohonné hmoty řidič z povolání osoba, která řídí služební vozidlo a je zaměstnancem OD referentský řidič osoba, která řídí na základě pověření služební vozidlo a není zaměstnancem OD

2 vozidlo silniční motorové vozidlo zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů veterinární zákon zákon č. 166/1999, Sb. o veterinární péče, ve znění pozdějších předpisů z. o provozu na pozemních komunikacích zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 3. Organizace univerzitní dopravy Bezprostředně odpovědným za řízení univerzitní dopravy je vedoucí OD, který zajišťuje provoz všech dopravních prostředků VFU. Mezi jeho povinnosti patří zejména: Zajišťovat bezpečnost univerzitní dopravy ve smyslu DPŘ a dozírat na jeho plnění. Kontrolovat dodržování závazných pravidel pro provoz služebních vozidel na VFU. Evidovat všechny dopravní prostředky, zajišťovat jejich technické prohlídky, vyřazovat a doplňovat vozový park novými dopravními a obslužnými prostředky. Vést evidenci řidičů a obsluhujícího personálu dopravních prostředků, zajišťovat jejich pravidelná školení a přezkušování s ohledem na udržení kvalifikace pro dané činnosti. Kontrolovat, aby nepřetržitá doba řízení vozidla, doba odpočinku a bezpečností přestávky byly v souladu s příslušnými právními předpisy. Zajišťovat objednanou přepravu dle požadavku jednotlivých pracovišť. Vést evidenci dopravy uskutečňované vozovým parkem VFU. Dohlížet na stav, údržbu a opravy vozidel a sledovat dodržování termínů technické kontroly a emisních měření. Dohlížet ve spolupráci s dalšími odpovědnými zaměstnanci na stav komunikací a dopravní značení v areálu VFU. 4. Používání vozidel pro služební přepravu 4.1. O používání vozidel svěřených vedením školy do užívání jednotlivým fakultám rozhodují v režimu pověřování referentských řidičů a vlastního provozu vozidel děkani příslušných fakult; o používání ostatních vozidel rozhoduje kvestor VFU. Referentské řidiče fakultních pracovišť pověřuje příslušný děkan, u rektorátního pracoviště kvestor, a to vždy na návrh vedoucího příslušného pracoviště (viz příloha č. 1). Referentským řidičem může být pouze zaměstnanec VFU pověřený dle věty druhé nebo osoba v obdobném pracovněprávním vztahu k VFU (DPP, DPČ), je-li s ní současně uzavřena dohoda o možnosti vysílání na pracovní cesty a je-li pověřena dle věty druhé Řidičem služebního vozidla může být pouze osoba proškolená dle bodu 7.1., disponující potvrzením o zdravotní způsobilosti dle bodu 7.3., prokazatelně seznámená s předpisy pro provoz služebních vozidel (viz příloha č. 2) a se kterou byla zároveň uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle 252 zákoníku práce (za svěřené PHM, materiál a CCS kartu). Za splnění těchto povinností odpovídá u řidičů z povolání vedoucí OD a u referentských řidičů vedoucí pracoviště, jemuž byla vozidla svěřena Služební vozidla přidělená na jednotlivá pracoviště musí být havarijně pojištěna. Pojištění vozidel zajišťuje vedoucí OD. Náklady za pojištění vozidla hradí příslušné pracoviště. Vozidla, která nejsou havarijně pojištěna, n e s m ě j í opustit areál VFU. Za dodržování tohoto zákazu odpovídají vedoucí příslušných pracovišť Zaměstnanci i studenti VFU jsou při přepravě pojištěni pro případ úrazu Pro každé vozidlo ve vlastnictví VFU Brno je ustanoven jmenovitě určený řidič, který je odpovědný za údržbu vozidla, nahlášení případných závad na OD a za řádné vedení záznamu o provozu vozidla v písemné formě (viz příloha č. 3). Řidiče ustanovuje ve-

3 doucí pracoviště, jemuž bylo vozidlo přiděleno. Seznam jmenovitě určených řidičů vede vedoucí OD V záznamu o provozu vozidla (dále jen záznam ) musí být vyznačeno, na náklady kterého pracoviště byla jízda uskutečněna. Nákup PHM na území ČR je možno hradit pouze CCS kartou; ke každému nákupu PHM je řidič povinen doložit účtenku. Řidiči z povolání jsou povinni nechat si záznam po ukončení jízdy potvrdit přepravovanou osobou a v případě přepravy nákladu vedoucím pracoviště, na jehož náklady byla přeprava uskutečněna. Záznam odevzdává řidič b e z o d k l a d n ě po ukončení každé jízdy vedoucí OD. Všechny záznamy za uplynulý měsíc musí být odevzdány nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení měsíce Za řádný technický stav vozidla v době jízdy odpovídá řidič. Řidič je povinen před jízdou provést běžnou kontrolu technického stavu (zejména stavu provozních kapalin) a v případě zjištěných závad tyto nahlásit jmenovitě určenému řidiči příslušného vozidla nebo přímo OD. Řidič je povinen používat vozidlo podle návodu výrobce Při přepravě studentů ve vozidlech (osobní vozidla i autobusy) odpovídá za jejich chování a bezpečnost ustanovený pedagogický dozor výjezdu Přeprava cizích osob, tj. osob, které nejsou zaměstnanci ani studenti VFU, ve služebním vozidle je povolena pouze s písemným souhlasem (viz příloha č. 4) odpovědné osoby (kvestor, děkan příslušné fakulty Všechna služební vozidla jsou vybavena reflexní vestou, kterou je řidič povinen použít v případě, kdy je nutné vstoupit na pozemní komunikace při řešení problémů v dopravě V případě ztráty CCS karty je řidič povinen neprodleně provést zablokování karty a nahlásit tuto skutečnost vedoucí OD, která zajistí zrušení platnosti CCS karty, aby se zabránilo jejímu zneužití. Je nepřípustné si vyznačovat na obal karty bezpečnostní PIN nebo ho přikládat k dokladům a kartě Pokud dojde k poškození vozidla v důsledku zavinění řidiče (škody vzniklé nedbalostí, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou vozidla) budou náklady na odstranění vzniklé škody připsány řidiči k náhradě ve smyslu platných předpisů o náhradě škody Při vzniklých úrazech a nehodách je nutné, aby se účastníci nehody řídili ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména předpisy o pravidlech silničního provozu (z. o provozu na pozemních komunikacích) a o evidenci a hlášení pracovních úrazů (nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Je-li k vozidlu přidělen závozník, vykonává práci k uložení přepravovaného materiálu dle pokynů řidiče. Řidič je odpovědný za bezpečné uložení nákladu a správné připojení a odpojení přívěsu, i když je provádí závozník nebo spolujezdec Při přepravě živých zvířat je osádka vozidla povinna dodržovat příslušné právní předpisy, zejména veterinární zákon a vyhlášku 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně Vozidla určená k provozu referentských řidičů a přidělená na pracoviště mohou parkovat pouze v určených garážích v areálu VFU Brno. Náhradní klíče od garáží i vozidel musí být uloženy v kanceláři OD Předepsané technické kontroly a měření emisí všech služebních vozidel VFU ve stanicích technické kontroly sjednává a organizuje pověřený zaměstnanec OD. 5. Používání digitálních tachografů 5.1. Vozidla vyrobena a poprvé uvedena do provozu po , jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny a nebo která jsou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, musí být vybavena digitálním tachografem Poučení řidičů VFU Brno o používání digitálních tachografů - viz příloha č. 5.

4 6. Zvláštní pravidla pro použití soukromých vozidel pro služební přepravu 6.1. Řidič soukromého vozidla, který toto vozidlo používá pro služební účely, je ve smyslu příslušných právních předpisů řidičem silničního motorového vozidla a vztahují se na něj stejná nařízení jako na řidiče z povolání, včetně předepsaných školení a zdravotních prohlídek, a je povinen dodržovat i příslušná ustanovení tohoto DPŘ Soukromé vozidlo, které zaměstnanec používá pro služební účely, musí být vybaveno reflexní vestou Pravidla pro použití soukromého vozidla pro pracovní cestu a poskytování náhrad za použití soukromého vozidla se řídí směrnicí rektora č. ES18/2007/1 o poskytování cestovních náhradách zaměstnancům VFU Brno, v platném znění. 7. Objednávání a financování přepravy a provozu vozidel 7.1. Provoz referentských vozidel zajišťují jednotlivá pracoviště. Náklady na provoz referentských vozidel ve skutečné výši jsou jednotlivým pracovištím účtovány interní fakturou OD (tj. za PHM, dálniční známky, pojištění, údržbu, STK atd.) Autobus zajišťuje OD dle aktuální volné kapacity autobusu na základě objednávky (viz č. 6) učiněné příslušným pracovištěm. Při sestavování rozpisu autobusové dopravy se vychází z data doručení objednávky na OD, proto je třeba učinit objednávku s dostatečným předstihem; externí autobusová doprava zásadně nebude zajišťována. Autobusová doprava je pracovišti účtována interní fakturou OD dle ceníku vydaného OD Auta s řidičem zaměstnancem OD jsou přednostně určena pro rektorát. V rámci efektivního využití vozového parku zajistí OD při volné kapacitě a se souhlasem kvestorky VFU auto s řidičem zaměstnancem OD i pro jiná než rektorátní pracoviště. Auta s řidičem zaměstnancem OD zajišťuje OD na základě objednávky příslušného pracoviště (viz příloha č. 7). Náklady na dopravu jsou rektorátu účtovány interní fakturou OD ve výši skutečné spotřeby PHM. Náklady na dopravu nerektorátním pracovištím jsou účtovány interní fakturou OD ve výši skutečné spotřeby PHM a dalších vynaložených nákladů (např. parkovné atd.) 7.4. Nákladní dopravu zajišťuje OD na základě objednávky učiněné příslušným pracovištěm (viz příloha č. 7). Nákladní doprava je pracovišti účtována interní fakturou OD dle ceníku vydaného OD Z důvodu efektivního využití vozového parku zajišťuje OD v rámci doplňkové činnosti dopravu i pro externí subjekty. Služba je účtována dle platného ceníku pro externí subjekty vydaného OD. 8. Školení a přezkušování řidičů, zdravotní způsobilost 8.1. Školení řidičů z povolání, jakož i referentských řidičů je zajišťováno OD prostřednictvím smluvních subjektů. Školení je povinné pro všechny zaměstnance, kteří řídí vozidla pro potřeby VFU Brno a je zakončeno testem. Platnost školení je 1 rok Vedoucí OD zajišťuje i školení na obsluhu speciálních zařízení (např. zdvihací zařízení, vazačské zkoušky, svářečské a paličské průkazy aj.) Všichni řidiči jsou povinni splňovat zdravotní způsobilost řidičů podle zákona o provozu na pozemních komunikacích Evidence o provedeném školení, zkušebních testech a zdravotní způsobilosti řidičů vede vedoucí OD. 9. Technická způsobilost vozidel 9.1. Všechna služební vozidla musí být udržována ve stavu způsobilém k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích. Všeobecný dohled nad technickým stavem všech vozidel vykonává pověřený zaměstnanec OD V případě zjištěných nedostatků a technických závad na přidělených vozidlech i mimo

5 systém oprav a údržby vozidel (viz čl. 10), vyzve pověřený zaměstnanec OD vedoucího příslušného pracoviště k přistavení technicky nevyhovujícího vozidla k provedení nezbytné údržby a opravy a stanoví mu k tomu závaznou lhůtu. Do doby provedení všech potřebných úkonů oprav a údržby n e s m í vozidlo opustit areál VFU. Odpovědnost za dodržování tohoto zákazu nesou společně a nerozdílně jmenovitě určený řidič / řidič z povolání a vedoucí příslušného pracoviště Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k přistavení vozidla, popř. zjistí-li pracovníci OD jiným způsobem, že některé z přidělených vozidel je v nevyhovujícím technickém stavu, jsou povinni informovat o tom vedoucí příslušného pracoviště a opravu provést kdykoliv a náklady na opravu přeúčtovat na příslušné pracoviště. Odpovědnost za přistavení technicky nezpůsobilého vozidla k opravě k budově OD nesou společně a nerozdílně pověřený řidič - zaměstnanec VFU a vedoucí příslušného pracoviště. 10. Systém oprav, údržby a přípravy služebních motorových vozidel na technické prohlídky Jmenovitě určený řidič služebního (referentského) vozidla, který je odpovědný za technický stav vozidla, je před uplynutím platnosti TP upozorněn OD a po dohodě s automechanikem přistaví vozidlo do dílny k technické přípravě na TP. OD provádí přípravu vozidla, tzn. odstraní zjištěné závady, zajistí změření výfukových zplodin a také zajistí TP vozidla na STK. Náklady jsou OD účtovány příslušnému pracovišti U vozidel, která mají na vozidle stále ještě platnou TP, jmenovitě určený řidič vozidla po domluvě s automechanikem vždy po šesti měsících (nebo po ujetých km) přistaví vozidlo k OD na kontrolu technického stavu. OD provede kontrolu všech olejových náplní a př. výměnu olejů v agregátech vozidla. Kontrola bude prováděna periodicky na všech vozidlech VFU a o kontrole bude proveden zápis o technickém stavu a údržbě vozidla (kontrola opotřebení pneu, brzdových systémů, kontrola akumulátoru, převodů a rozvodů, elektrické instalace aj.). U všech vozidel bude tak evidován skutečný termín výměny maziv, např. motor, převodovka, rozvodovka, výměna olejového filtru, promazání nápravy vozidla. Další termín výměny motorového oleje bude vyznačen na kartě motoru a uložen v databázi vozidla na OD. Doplňování olejů do vozidel dle potřeby technického stavu vozidla bude také provádět zaměstnanec OD automechanik dle požadavků řidičů a skutečného technického stavu vozidla. 11. Plochy pro údržbu a opravy motorových vozidel Plochy pro údržbu a opravy motorových vozidel musí být vybaveny, udržovány a používány ve smyslu nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Údržba a opravy vozidel se provádějí v dílnách autoprovozu obj. č. 21 a 21a automechanikem OD Pro provádění venkovní údržby vozidel, mazání a mytí slouží plocha u objektu 21 a umývací box (na jiném místě v areálu VFU je mytí vozidel zakázáno). Umývací box je vybaven hydraulickou zdvihací rampou. Její použití je povoleno pouze osobám proškoleným a seznámeným s obsluhou zařízení a bezpečnostními předpisy pro obsluhu. Použití zdvihacího zařízení musí být blokováno v elektrickém okruhu uzamykatelným jističem. Zapůjčení klíče neproškoleným osobám je zakázáno. 12. Užívání areálových komunikací Vjezd do areálu VFU je označen dopravní značkou B20a (nejvyšší dovolená rychlost) s dodatkovou tabulkou platí v celém areálu. Povolená maximální rychlost v celém areálu je 30 km/hod Předepsanou rychlost jízdy je nutno snížit a přizpůsobit okamžité dopravní situaci (povětrnostní podmínky, chodci, přechod zvířat aj.).

6 12.3. Komunikace, kde šířka vozovky nezaručuje bezpečné vzájemné míjení vozidel, musí být upraveny pro provoz dopravní značkou IP 4b (jednosměrný provoz) a B12 (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) Na komunikacích v areálu VFU Brno se nesmí odkládat a skládat materiál bez souhlasu vedoucího OD Křižují-li se v areálu dvě komunikace, platí na těchto křižovatkách ustanovení vyhlášky č. 361/2002 Sb., že řidič je povinen dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. Řidiči jsou povinni dodržovat a řídit se dopravním značením v areálu VFU Brno, které je vyznačeno dle platných vyhlášek Každý účastník dopravy v areálu VFU je povinen dbát na bezpečnost provozu a uposlechnout pokynů orgánů nebo osob pověřených kontrolou dodržování Dopravního řádu (kvestor, vedoucí oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO, vedoucí Oddělení dopravy, bezpečnostní služba vrátnice). Chodci jsou povinni uvolnit cestu projíždějícím vozidlům. 13. Režim vjezdů a výjezdů v areálu VFU Brno Vjezd vozidel do areálu VFU je branami z ul. Palackého a ul. Chodská, které jsou opatřeny automatickými závorami. Závora z ul. Palackého je v nepřetržitém provozu a umožňuje vjezd držitelům čipových ovladačů a na vjezdový lístek. Vjezd do areálu z ul.chodská je určen pouze pro služební vozidla, vozidla zaměstnanců VFU a jiné osoby, které mají propůjčen čipový nebo dálkový ovladač. Brána z ul. Chodská je otevřena pouze v pracovní dny od 04,30 hod. do 21,30 hod. Branka pro pěší z ul. Chodská umožňuje pomocí čipů nepřetržitý provoz Držitelé čipových ovladačů se při vjezdu do areálu přihlásí do systému přiložením čipového ovladače na snímač u závory a tím aktivují svůj pobyt v areálu. Při výjezdu se čipovým ovladačem odhlásí ze systému a závora se automaticky zvedne Pro návštěvníky areálu VFU je vjezd z ul. Palackého zabezpečen poplatkovým režimem vjezdu. Při vjezdu odebere řidič vjezdový lístek ze stojanu, a tím otevře vjezdovou závoru. Při pobytu v areálu do 10ti min použije čárový kód vjezdového lístku k bezplatnému otevření výjezdové závory a opuštění areálu. Při pobytu v areálu VFU delším než 10 min vloží návštěvník vjezdový lístek do poplatkového stojanu a uhradí poplatkovou sazbu zobrazenou na displeji. Poplatek za první hodinu je 10,- Kč, za každou další započatou hodinu pak také 10,- Kč. Po zaplacení poplatku vydá automat doklad o provedené platbě, který návštěvník použije k odjezdu z areálu. V případě ztráty parkovacího lístku je řidič povinen zaplatit na vrátnici VFU jednorázový poplatek za parkování ve výši 200,- Kč Kovové žetony, nahrazující při placení parkovného mince, smějí být vydávány pouze významným návštěvám VFU, jejichž výjezd zároveň není možné zajistit jiným způsobem ( např. vydáním pokynu bezpečnostní službě na vrátnici) Při významných akcích v areálu VFU je možno zajistit celodenní otevření závor u hlavní brány z ul. Palackého po nahlášení a schválení této akce vedením VFU. Otevření závor zajišťuje zaměstnanec OK Vozidla zaměstnanců VFU a osob, které mají propůjčen ovládací čip, musí být označena na viditelném místě samolepkou se znakem VFU a evidenčním číslem zaměstnance nebo cizí osoby (příloha č. 8). Bezplatné parkování vozidel označených samolepkou je možné jen pro účely související s výkonem zaměstnání nebo studia, parkování a odstavení vozidel v mimopracovní době je zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu může být vozidlo z areálu VFU odtaženo na náklady majitele vozidla. Výjimky ze zákazu povoluje zaměstnanec OK Studenti VFU mohou pro snadný vstup do areálu VFU i v mimopracovní době vstupní brankou z ul. Chodská získat vstupní čip. Tento čip neumožňuje vjezd do areálu a nelze jej použít pro ovládání vjezdových závor. Platnost studentských čipů je od začátku aka-

7 demického roku jeden rok. Platnost lze pro další rok prodloužit po předložení příslušného dokladu o studiu, prodloužení platnosti provádí zaměstnanec OK. Vstupní čipy vydané studentům VFU jsou nepřenosné na další osoby. V případě zjištěného přestupku bude platnost čipu zrušena Na přidělení čipového ovladače mají nárok všichni zaměstnanci VFU v pracovním poměru s úvazkem min. 0,5. Rektor, prorektoři, děkani a kvestor mají přiděleny univerzální ovladače. Záloha na čipový ovladač činí 300,- Kč a je vratná při vrácení nepoškozeného čipu Na přidělení čipu má nárok i nájemce s trvalou nájemní smlouvou - parkovné činí 500,- Kč/rok za každý přidělený čipový ovladač, přičemž je lze předplatit i na jednotlivé měsíce. Parkovné neplatí zaměstnanci VFU a cizí osoby pracující v areálu VFU s vozidlem označeným samolepkou, nájemci garáží a dále cizí organizace s právem používat ovládací čipy, tj. KVL (3 čipy), SZÚ (6 čipů) Za povolování vjezdů a propůjčování vjezdových čipů, jakož i za organizaci a provoz vjezdových závor odpovídá zaměstnanec OK. 14. Parkovací plochy v areálu VFU Po opuštění vozidla řidičem musí být vozidlo řádně zabezpečeno proti použití nepovolanou osobou Služební vozidlo musí být zaparkované v určené garáži nebo na určených parkovacích místech v Pavilonu klinik velkých zvířat Parkování služebních vozidel mimo areál VFU je povoleno pouze ve výjimečných případech, a to při výjezdu vozidla před 5.00 hod nebo při příjezdu po hod. na základě povolení nadřízeného, které musí být evidováno u vedoucího OD Parkování vozidel v areálu je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích, přičemž musí být zachována průjezdnost komunikací. Parkování vozidel mimo vyznačená parkoviště a na zatravněných plochách je zakázáno. Při parkování vozidel musí být dodržovány platné obecně závazné předpisy o provozu na silničních komunikacích Garáže v areálu VFU musí odpovídat požárním a bezpečnostním předpisům. Zakazuje se užívat garáží k jiným účelům než ke garážování vozidel. V garážích je zakázáno opravovat a seřizovat motor vozidla K nakládání i skládání živých zvířat jsou určeny rampy u Pavilonu klinik velkých zvířat. Na zatravněných plochách je skládání zvířat i jiného přepravovaného materiálu zakázáno. 15. Úklid areálových komunikací Úklid komunikací na VFU je zajišťován HS dle plánu úklidu areálu, příp. dle mimořádných povětrnostních podmínek. Za zajištění úklidu odpovídá vedoucí HS Zimní úklid vozovek v areálu VFU je prováděn dle plánu zimní hotovosti. Za rozpis služeb v rámci zimní hotovosti odpovídá vedoucí HS Zimní úklid zahrnuje odstranění sněhu z průjezdových komunikací a obvodových chodníků, likvidaci náledí na průjezdových komunikacích a obvodových chodnících, odstranění sněhu a likvidaci náledí na přístupových chodnících k budovám klinik a ústavů Zaměstnanci HS, kteří jsou zapojeni do pohotovostních služeb, jsou povinni sledovat vývoj počasí a je-li to nutné, nastoupit na pracoviště. Pohotovostní služba je zabezpečena v mimopracovní dny, tzn. v sobotu a v neděli a o svátcích. V pracovní dny je úklid areálu zajišťován jen v průběhu pracovní směny. Prvořadě se zabezpečuje vjezd do areálu u hlavní vrátnice z ulice Palackého. V areálu se jedná o hlavní průjezdové silnice ke klinikám a ambulancím klinik. V druhé etapě prací provedou zaměstnanci zimní pohotovostní služby shrnutí podle plánu zimní údržby. Po shrnutí sněhu zajistí tito zaměstnanci posyp komunikací inertním materiálem.

8 15.5. Přístupové cesty k ústavům, klinikám a dalším pracovištím univerzity, odbočující z vozovky udržované HS, čistí a udržují zaměstnanci těchto pracovišť jmenovitě určení vedoucím zaměstnancem příslušného pracoviště. Vedoucí pracovišť zodpovídají za odklizení sněhu pro průchod od svých vchodů do objektů až po zprůjezdněný úsek příslušné komunikace. Inertní materiály pro posyp těchto přístupových cest zajišťuje dle požadavků pracovišť HS HS vymezí v areálu VFU Brno komunikace a prostory, které nemohou být v zimě udržovány a zabezpečí, vždy od termínu platnosti těchto opatření, označení těchto prostor a umístění zábran vstupu do těchto prostor. 16. Závěrečná ustanovení Tento Dopravně-provozní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývá platnosti a účinnosti dne Tímto se zrušuje Dopravně-provozní řád VFU Brno směrnice č. 1/2004 ze dne a směrnice č. 6/2002 přeprava cizích osob dopravními prostředky VFU Brno a jejich pojištění při dopravě. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA rektor VFU Brno Gestor: p. Irena Moravcová - vedoucí OD Přílohy: č. 1 pověření k řízení služebních motorových vozidel č. 2 předpisy pro provoz služebních vozidel na VFU č. 3 záznam o provozu vozidla č. 4 povolení k přepravě cizích osob č. 5 poučení řidičů VFU Brno o digitálních tachografech č. 6 - objednávka autobusu č. 7 žádanka o přepravu č. 8 - označení vozidel parkujících v areálu VFU

9 Příloha č. 1 Pověření k řízení služebních motorových vozidel Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jméno a příjmení zaměstnance datum narození rodné číslo.. 19 r. č. / bydliště (dle prac. smlouvy) pracoviště pracovní zařazení řidičské oprávnění - skupina (nehodící se škrtněte) vydáno kdy a kým A B C D E T Údaje o vozidlech, na která se vztahuje toto oprávnění : 1 Typ : SPZ : 2 Typ : SPZ : 3 Typ : SPZ : I. Jmenovaný zaměstnanec je oprávněn řídit služební motorové(-á) vozidlo(-a), které(-á) je (jsou) výslovně uvedeno(-a) v tabulce Údaje o vozidlech tohoto povolení. Jmenovaný zaměstnanec prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řízení výše uvedeného služebního silničního vozidla (-del), stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jakož i interními pravidly dopravně-provozního řádu VFU Brno a že mu v řízení uvedeného vozidla (-del) nebrání žádné zjištěné zdravotní omezení (nemoc, poúrazový stav aj.). Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s návodem na údržbu vozidla (-del). II. Jmenovaný současně bere na vědomí, že přejímá veškerou odpovědnost za provoz uvedeného služebního silničního motorového vozidla (-del) v době, kdy je bude osobně řídit, a to v rozsahu odpovědnosti každého provozovatele silničního motorového vozidla jako účastníka silničního provozu. Před každou jednotlivou jízdou je jmenovaný zaměstnanec povinen se přesvědčit o stavu vozidla a o jeho způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (viz zákon 361/2000 Sb.). Na případné závady je jmenovaný povinen neprodleně upozornit svého přímého nadřízeného a odpovědného zástupce Oddělení dopravy. V případě závady, která brání bezpečnému provozu vozidla, od chystané jízdy upustit a až do odstranění zjištěné závady další jízdy s vozidlem nepodnikat. Porušení této zásady jde plně k tíži jmenovaného zaměstnance se všemi z tohoto vyplývajícími důsledky.

10 III. Toto pověření opatřené podpisy povolujícího zástupce VFU Brno, resp. její fakulty, jakož i podpisem jmenovaného zaměstnance, se zakládá do osobního spisu zaměstnance. Toto pověření však nezakládá změnu pracovních podmínek jmenovaného zaměstnance sjednaných v jeho pracovní smlouvě.... podpis zaměstnance Navrhuje: Schvaluje a pověřuje:. podpis vedoucího pracoviště... schvalující podpis děkana fakulty V Brně dne. Rozdělovník : 1x osobní spis 1x zaměstnanec 1x oddělení dopravy

11 Příloha č. 2 Předpisy pro provoz služebních vozidel na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno Provoz služebních vozidel a povinnosti zaměstnanců, kteří řídí tato vozidla při zaměstnání, je upraven těmito předpisy: zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v pl. znění, vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v pl. znění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v pl. znění, zákon č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, zákon č. 361/2000 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (silniční zákon), v pl. znění, vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v pl. znění, vyhláška MDS č. 32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod, v pl. znění, zákon č.274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v pl. znění, vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v pl. znění, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v pl. znění, vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v pl. znění, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v pl. znění, zákon č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v pl. znění, vyhláška MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v pl. znění, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v pl. znění, Dopravně provozní řád VFU Brno, v pl. znění Potvrzuji, že jsem byl seznámen se závaznými povinnosti řidiče služebního vozidla, s návodem k použití služebního vozidla a s bezpečnostními předpisy, které se týkají dopravy a provozu na pozemních komunikacích. V Brně dne... podpis řidiče...

12 Příloha č. 3 Záznam o provozu vozidla Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Druh a typ vozidla... SPZ:... oddělení dopravy Brno, Palackého 1/3 Jméno a příjmení řidiče... Podpis oprávněné osoby... IČO: DIČ:CZ Č. řádku Dat. Cíl cesty Čas odjezdu Čas příjezdu Bezpeč. přestávky od -do Stav tachometru Ujeté km Druh nákladu Hmo tnost Podpis řidiče 1 Přenos z předcházejícího záznamu Poznámky: Součet: Záznamy kontrol. orgánů: Č.řádku Počáteční stav Pohonné hmoty Doplnění Spotřeba Konečný Poznámky stav Přenos z přecházejícího záznamu

13 Příloha č. 4 POVOLENÍ K PŘEPRAVĚ CIZÍCH OSOB Dávám tímto výslovný souhlas k přepravě pana/paní, slečny...(jméno a příjmení), r.č./datum narození..., který/která není zaměstnancem VFU Brno, a to motorovým vozidlem...(typ, SPZ/RZ), dne - ve dnech... za účelem... (uvést konkrétní důvod a cílové místo přepravy této cizí osoby) V Brně dne podpis povolujícího orgánu (kvestor / děkan) Rozdělovník: 1x oddělení dopravy 1x řidič přiděleného vozidla 1x vystavitel povolení

14 Příloha č. 5 Poučení řidičů VFU Brno o digitálních tachografech A) Základní informace Evropský parlament a Rada přijaly nařízení č.561/2006, o harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS)č.3821/85 a (ES) č.2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.3820/85. Nové nařízení platí od Předpisy upravují režim řidiče v silniční dopravě, mají za cíl zlepšit pracovní podmínky a zvýšit bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Režim řidiče je usměrňován zejména stanovením doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidiče v oblasti silniční dopravy. Nařízení se vztahuje na přepravu: 1. zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, 2. cestujících vozidly, která jsou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Jedná se o přepravu výhradně uvnitř Společenství nebo mezi Společenstvím, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Z uvedeného vyplývá, že výše uvedené předpisy jsou platné i ve vnitrostátní dopravě v České republice. Vozidla vyrobena a poprvé uvedena do provozu po musí být vybavena digitálním tachografem. Digitální tachograf je záznamové zařízení pro automatické zobrazení, záznam a ukládání podrobností o pohybu vozidla a o určitých pracovních dobách řidičů. Záznamové zařízení zahrnuje řídící jednotku, paměťovou jednotku, řídící hodiny, čtečku karet, tiskárnu, snímač pohybu, stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů. Záznamové zařízení plní následující funkce: Monitoruje vkládání a vyjímání karet před jízdou je nutné správně vložit kartu do tachografu kartu řidiče, načtou se údaje, zobrazí se poslední vystavení-vytažení karty. Musí být zapnuté zapalování, jinak změny neregistruje a nevezme kartu řidiče. Měří rychlost a ujetou vzdálenost Měří čas čas se měří průběžně a udává se v digitální podobě. Je udáván jako čas UTC (universal time coordinated), který odpovídá 0. časové zóně.v tomto čase jsou uvedeny všechny časové záznamy týkající se pracovní doby, doby pohotovosti, řízení a odpočinku, uložené v kontrolním zařízení, kartách i výtiscích. Na displej lze nastavit místní čas. Místní čas = UTC + časová zóna + letní čas. (ČR = UTC +1,UTC + 2 ) Monitoruje činnosti řidiče při rozjetí vozidla se automaticky zapíná do režimu Doba řízení (piktogram volant) při jakémkoliv zastavení se přepne do režimu Ostatní pracovní doba (piktogram kladívka) velmi přesně tedy zaznamenává dobu jízdy. Přestávku je nutné vložit ručně ( piktogram postýlka). Monitoruje kontrolní činnost funkce umožňuje monitorování činnosti, které jsou prováděny v kontrolním režimu, tzn. že je vložena kontrolní karta. Zjišťuje události a závady - veškeré události, které mohou znamenat pokus o podvod detekované záznamovým zařízením a závady na zařízení Zaznamenávání a ukládání do paměti-kapacita minimálně 365 dní. Zobrazuje defaultové údaje - výstražná sdělení atd. Tiskne údaje z vlastní paměti nebo z karet tachografu papír používaný pro výtisky musí mít značku schválení typu a označení záznamového zařízení, ve kterém se používá. Dává výstražná sdělení při zjištění jakékoliv události nebo závady.

15 Pravidla nakládání s kartou řidiče a povinnosti držitele karty: 1. Držitel karty-řidič odpovídá za správné fungování a používání paměťové karty řidiče. 2. Držitel karty řidiče musí s vydanou kartou nakládat tak, aby nedošlo k padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i v záznamovém zařízení, 3. Je zakázána manipulace s kartou řidiče a záznamovým zařízením, která by mohla mít za následek pozměňování nebo ničení zaznamenaných údajů. 4. Řidič je oprávněn vlastnit a používat jednu kartu řidiče, která je vydaná na jeho jméno, není vadná a nevypršela její platnost. 5. Je-li karta poškozena nebo správně nefunguje, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost zjistil, požádat o vydání nové karty řidiče. Příslušný úřad vydá novou kartu do 5 pracovních dnů od podání žádosti. 6. Byla-li karta řidiče ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o vydání nové karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem např. policie nebo čestným prohlášením v případě ztráty. 7. Jestliže je karta poškozena, nefunguje, byla ztracena nebo odcizena, vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných tachografem. Tyto údaje doplní daty, jménem, číslem karty a potvrdí svým podpisem. 8. Je-li záznamové zařízení nefunkční, je řidič povinen na záznamovém listu uvést všechny údaje o časových úsecích, které nebyly záznamovým zařízením registrovány. Na list se zapíše číslo karty řidiče a jméno a řidič ho potvrdí podpisem. 9. Pokud řidič potřebuje obnovit kartu, je povinen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty podat žádost o vydání nové karty na příslušný úřad. 10. Držitel karty je povinen řídit se pokyny pověřeného kontrolního pracovníka, podrobit se kontrole a na požádání kdykoliv předložit kartu řidiče ke kontrole. B) Informace o režimu v systému digitálních tachografů na VFU Brno V autoparku VFU Brno jsou v současné době provozována s digitálním tachografem 2 vozidla: Opel Movano SRZ 5B53309 na Klinice chorob prasat a Iveco Daily přepravník zvířat SRZ 6B24450 na Klinice chorob přežvýkavců. Vozidla řídí zaměstnanci klinik, řízení vozidla není jejich hlavní pracovní náplní. Na provoz těchto vozidel a na jejich řidiče se vztahují všechny výše uvedené povinnosti. Zaměstnavatel musí zajistit, aby ve vozidlech byl dostatečný počet záznamových listů -kotoučků do digitálního tachografu. Řidiči jsou povinni počet kotoučků kontrolovat; jejich nedostatek je při kontrole kontrolními orgány vážný přestupek. Kotoučky schváleného typu jsou k dispozici na oddělení dopravy ( OD ). Řidiči jsou povinni zaznamenávat na kartu řidiče bezpečnostní přestávky a doby odpočinku, je tedy nutné po skončení jízd s vozidlem přepnout tachograf na odpočinek-piktogram postýlka. Pokud takto neučiní, celý časový úsek mezi jízdami je zaznamenán jako Ostatní pracovní doba a při vyhodnocení v programu Tagra, který se používá na VFU Brno ke zpracování dat stažených z karet řidičů a z digitálního tachografu, jsou tyto jízdy vyhodnoceny jako porušení norem podle nařízení č. 561/2006. Pokud tedy řidič neprovede ručně záznam o jiné činnosti na paměťovou kartu, je povinen ji doložit jiným dokladem, např. tzv. žluté kolečko. Na kolečko se potvrdí, že řidič v této době - mezi jízdami - s vozidlem vybaveným tachografem nevykonával práci řidiče nebo v dopravě, na kterou se vztahuje povinnost evidence. Tato kolečka jsou k dispozici na OD. Tyto činnosti musí být řidič při kontrole schopen dokladovat v den jízdy a 28 dní zpětně. Kontrolní orgány provádějí za tyto dny výtisky aktivit řidiče z tachografu vozidla. Žlutá kolečka, která byla vyplněna a použita jako doklad o jiné činnosti, musí být po uplynutí 28 dnů odevzdána se záznamy o provozu vozidla na OD. V případě jízdy do zemí EU vozidlem vybaveným tachografem je nutné vyplnit potvrzení o činnostech řidiče (viz níže). Žlutá kolečka nejsou ve všech zemích EU akceptována. Zaměstnavatel je povinen záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách, dobách odpočinku atd. uchovávat po dobu 1 roku. Totéž se týká i údajů stažených z tachografů a karet řidičů. Záznamy o provozu vozidla je povinen uchovávat po dobu 5 let. Digitální tachograf přesně vyhodnocuje dobu řízení vozidla. Pro určení doby řízení je často důležité, jak bude posuzováno a započítáváno přerušení doby řízení. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Naopak přerušení delší se započítává do jiných dob (jiná práce, bezpečnostní přestávka). Digitální tachograf tyto časy sám vyhodnocuje a pro rozlišení jednotlivých dob pracuje

16 s časovou hranicí cca 2 minut, tj. přerušení doby řízení po dobu 2 minut a déle již nezahrnuje do doby řízení. Řidič vozidla je povinen dohlížet na správné nastavení času v tachografu a provádět jeho přepočet a nastavení např. při přechodu na letní čas. Řidiči jsou povinni si prostudovat a dodržovat návod k digitálnímu tachografu, který je uložen ve vozidlech. V obou případech se jedná o typ Siemens DTCO Dle nařízení č.561/2006. je dopravce povinen stahovat data z paměťových karet řidičů cca 1x za 28 dní - řidiči jsou tedy povinni se v těchto časových intervalech dostavit s kartou na OD. Data ze záznamového zařízení ve vozidlech se stahují každé 3-4 měsíce, zajišťuje vedoucí OD. Skutečnost, že karta nefunguje, je ztracena nebo poškozena, je příslušný řidič povinen bezodkladně nahlásit vedoucí OD. Doby řízení a odpočinku dle nařízení (ES) č.561/2006, Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 1. Denní doba řízení 9 hodin, 2 x týdně 10 hodin 2. Max.délka směny 13 hodin, 10 hodin při práci v noční době 3. Týdenní doba řízení 56 hodin 4. Týdenní pracovní doba 48 hodin 5. Dvoutýdenní doba řízení 90 hodin 6. Bezp.přestávka 45 minut nejpozději po 4,5 hodinách řízení, lze rozdělit na 15 a 30 minut 7. Denní doba odpočinku v průběhu 24 hodin nejméně 11 hodin 8. Týdenní doba odpočinku 45 hodin 9. Přestávka na jídlo 45 minut, nejpozději po 6 hodinách práce (lze sloučit s bezpečnostní přestávkou)

17 POTVRZENÍ O ČINNOSTECH PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 561/2006 NEBO PODLE EVROPSKÉ HODY O PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ (AETR) (*) Musí být vyplněno strojově a podepsáno před cestou Musí být uchováváno spolu s originálními záznamy tachografu, kdekoli je jejich uchovávání požadováno Nepravdivá potvrzení jsou porušením právních předpisů DO- 1. Název dopravce VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 2. Adresa ulice, poštovní směrovací číslo, město, země Palackého 1/3, Brno, Česká republika 3. Telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) 4. Číslo faxu (včetně mezinárodní předvolby) 5. ová adresa Já níže podepsaný/podepsaná : 6. Jméno a příjmení 7. Pozice u dopravce potvrzuji, že řidič : 8. Jméno a příjmení 9. Datum narození 10. Číslo řidičského průkazu nebo číslo občanského průkazu nebo číslo pasu v období : 11. od (čas-den-měsíc-rok) 12. do (čas-den-měsíc-rok 13. měl volno z důvodu nemoci (**) 14. čerpal řádnou dovolenou (**) 15. řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR (**) 16. Za dopravce, místo datum podpis 17. Já, řidič, potvrzuji, že jsem neřídil vozidlo spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR během výše uvedeného období. 18.Místo datum podpis řidiče (*) Tento formulář je k dispozici v elektronické a vytisknutelné podobě na internetové adrese ec.europa.eu (**) Z kolonek 13, 14 a 15 lze zvolit pouze jednu.

18 Příloha č. 6 Číslo obj. VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO O b j e d n á v k a a u t o b u s u O d j e z d den, hodina a místo přistavení autobusu P ř í j e z d den, hodina a místo ukončení výjezdu Účel jízdy Cílové místo Počet osob Fakturace výjezdu Vedoucí výjezdu Změny výjezdů se podávají písemně, nejpozději 2 dny před výjezdem. Datum podání objednávky: číslo pracoviště: vedoucí pracoviště (podpis,razítko) Fakturaci zaslat na adresu:

19 Příloha č. 7 Název pracoviště : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Žádanka o přepravu Číslo objednávky žadatele : /20 Číslo objednávky útvaru dopravy Źadatel : Jména cestujících : Den, Hodina : Místo : Odkud kam : Řidič se hlásí u : Telefon : Vozidlo je požadováno na dnů Hodin : Účel jízdy : Jméno řidiče : Účtujte na vrub : Poznámka žadatele : Druh vozidla : Datum : Jméno žadatele : SPZ :

20 Příloha č. 8 Označení vozidel parkujících v areálu VFU Označení vozidel zaměstnanců VFU Znak VFU v modrém provedení s modrým rámečkem. Ve spodní části samolepky je prostor pro modré číslo zaměstnance. Číslo se vkládá na bílou samolepicí plochu a je napsané na bílém štítku. První samolepka se vydává bez poplatku současně s čipovým ovladačem. Mnozí zaměstnanci mají dvě i více vozidel na jeden ovládací čip - v případě, že zaměstnanec vyžaduje další samolepicí nálepku na tato vozidla, je poplatek za tuto samolepicí nálepku 15,00 Kč. Povinnost zaměstnance VFU je mít své vozidlo označeno samolepkou (viz bod DPŘ). Označení vozidel cizích osob pracujících v areálu VFU Znak VFU v modrém provedení a modrým rámečkem, stejný jako pro zaměstnance VFU. Ve spodní části je prostor pro evidenční číslo zaměstnance dle databáze vydaných vjezdových čipů. Číslo je červené, pro snadné rozlišení od nálepky zaměstnance. Číslo se vkládá na samolepicí plochu napsané na štítku. V případě, že vozidlo není označeno touto nálepkou, lze postupovat dle bodu DPŘ (odtažení vozidla).

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 Obsah 1 ÚVOD ZKRATKY JAKÝMI PŘEDPISY SE KONTRÉTNÍ PŘEPRAVA ŘÍDÍ? 2 Definice pojmů Blok řízení Celková doba řízení v rámci periody řízení Celková doba řízení

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 957/13 V Praze dne 23. října 2013 SMĚRNICE č. 2/2013 POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DOPRAVY V KOLEJÍCH A MENZÁCH Ing.

Více

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01 Strana : 1 / 16 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE IV-Ř-01 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Petr Třetina vedoucí dopravy 10.2.2014 Ověřil za SM manažer kvality 10.2.2014 Ing.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY ( 23 PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA), SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VYBÍRÁNÍ KAUCÍ

PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY ( 23 PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA), SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VYBÍRÁNÍ KAUCÍ INFORMACE O ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY ( 23 PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA), SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VYBÍRÁNÍ KAUCÍ Zpracoval: Původní zpracování: červenec 2006 Aktualizace: únor 2008 Krajský úřad Libereckého

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem

Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Směrnice pro používání motorových vozidel pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem Čl. I. Předmět úpravy Tato směrnice stanovuje způsob organizování

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ o vymezení místních komunikací pro účely organizování dopravy na území města za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Rada města Dubí se usnesla dne 20.července 2001

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ 1 Parkoviště je nedílnou součástí Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzovicích, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90. V prostorech parkoviště P1 v souladu s pravidly silničního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb.

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb. ze zákona č.111/1994 sb. Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o pronájmu obytného karavanu

Smlouva o pronájmu obytného karavanu Smlouva o pronájmu obytného karavanu Pronajímatel: VaJaMi s.r.o. Prof. Seemana 86 tel.: +420 722 903 370 email: vainer.milan@vajami.cz Nájemce: Příjmení, jméno (firma): Adresa: Rodné číslo: Číslo OP: Číslo

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA

PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA PROVOZNÍ ŘÁD ODSTAVNÝCH PLOCH PRO MOTOROVÁ VOZIDLA NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Letiště Ostrava, a.s. (dále jen LOas ) provozuje na letišti Ostrava-Mošnov odstavné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky pro nájem přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku a stavební stroje společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro nájem přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku a stavební stroje společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro nájem přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku a stavební stroje společnosti ČEMAT trading, spol. s r.o. 1. Základní ustanovení Platné od 1.4.2014 Tyto všeobecné

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Smlouva o nájmu motorového vozidla

Smlouva o nájmu motorového vozidla Smlouva o nájmu motorového vozidla Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku. Mezi: HEROS GROUP s.r.o. Jana Kříže 846/21 Most 434 01 IČO: 63148374 Jednatel společnosti: Marcela Soukupová Na straně jedné

Více

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem,

V případě kabotáže jde o dopravu po území státu provozovanou dopravcem, 4.2 Podnikání na silniční infrastruktuře Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy) uživatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve výši od 50,- do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více