DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1-3, Brno Fax: V Brně dne 29. července 2009 č. j /2009 Směrnice rektora č. ZS 1/2009 DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1.1. Dopravně-provozní řád (dále DPŘ) je předpisem závazným pro všechny zaměstnance, studenty a návštěvníky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále VFU) DPŘ obsahuje pokyny pro organizaci, řízení a provádění univerzitní dopravy DPŘ se týká všech dopravních prostředků motorových i nemotorových a všech zařízení, sloužících k dopravě. Cílem DPŘ je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců a dosáhnout efektivní a bezpečné dopravy S obsahem DPŘ musí být seznámeni všichni zaměstnanci, kteří zajišťují provoz, řízení, a kontrolu provozu dopravních prostředků nebo zařízení sloužících k dopravě. Ostatní zaměstnanci musí být s DPŘ seznámeni v příslušném rozsahu. Za seznámení zaměstnanců a dodržování DPŘ odpovídají vedoucí (přednostové) příslušných organizačních součástí univerzity na úrovni celouniverzitních pracovišť, rektorátních odborných útvarů a jednotlivých fakultních ústavů a klinik (dále vedoucí pracovišť ) Cizí osoby vjíždějící do areálu VFU musí mít možnost předem se seznámit s podmínkami parkování a se sankcemi za jejich porušení. DPŘ musí být vyvěšen na vrátnicích VFU. 2. Základní pojmy a použité zkratky DPŘ dopravně-provozní řád OD Oddělení dopravy VFU Brno HS Oddělení hospodářské zprávy, energetiky a vodního hospodářství VFU Brno OK Oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO VFU Brno SZÚ Státní zdravotní ústav KVL Komora veterinárních lékařů TP technická prohlídka PHM pohonné hmoty řidič z povolání osoba, která řídí služební vozidlo a je zaměstnancem OD referentský řidič osoba, která řídí na základě pověření služební vozidlo a není zaměstnancem OD

2 vozidlo silniční motorové vozidlo zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů veterinární zákon zákon č. 166/1999, Sb. o veterinární péče, ve znění pozdějších předpisů z. o provozu na pozemních komunikacích zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 3. Organizace univerzitní dopravy Bezprostředně odpovědným za řízení univerzitní dopravy je vedoucí OD, který zajišťuje provoz všech dopravních prostředků VFU. Mezi jeho povinnosti patří zejména: Zajišťovat bezpečnost univerzitní dopravy ve smyslu DPŘ a dozírat na jeho plnění. Kontrolovat dodržování závazných pravidel pro provoz služebních vozidel na VFU. Evidovat všechny dopravní prostředky, zajišťovat jejich technické prohlídky, vyřazovat a doplňovat vozový park novými dopravními a obslužnými prostředky. Vést evidenci řidičů a obsluhujícího personálu dopravních prostředků, zajišťovat jejich pravidelná školení a přezkušování s ohledem na udržení kvalifikace pro dané činnosti. Kontrolovat, aby nepřetržitá doba řízení vozidla, doba odpočinku a bezpečností přestávky byly v souladu s příslušnými právními předpisy. Zajišťovat objednanou přepravu dle požadavku jednotlivých pracovišť. Vést evidenci dopravy uskutečňované vozovým parkem VFU. Dohlížet na stav, údržbu a opravy vozidel a sledovat dodržování termínů technické kontroly a emisních měření. Dohlížet ve spolupráci s dalšími odpovědnými zaměstnanci na stav komunikací a dopravní značení v areálu VFU. 4. Používání vozidel pro služební přepravu 4.1. O používání vozidel svěřených vedením školy do užívání jednotlivým fakultám rozhodují v režimu pověřování referentských řidičů a vlastního provozu vozidel děkani příslušných fakult; o používání ostatních vozidel rozhoduje kvestor VFU. Referentské řidiče fakultních pracovišť pověřuje příslušný děkan, u rektorátního pracoviště kvestor, a to vždy na návrh vedoucího příslušného pracoviště (viz příloha č. 1). Referentským řidičem může být pouze zaměstnanec VFU pověřený dle věty druhé nebo osoba v obdobném pracovněprávním vztahu k VFU (DPP, DPČ), je-li s ní současně uzavřena dohoda o možnosti vysílání na pracovní cesty a je-li pověřena dle věty druhé Řidičem služebního vozidla může být pouze osoba proškolená dle bodu 7.1., disponující potvrzením o zdravotní způsobilosti dle bodu 7.3., prokazatelně seznámená s předpisy pro provoz služebních vozidel (viz příloha č. 2) a se kterou byla zároveň uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle 252 zákoníku práce (za svěřené PHM, materiál a CCS kartu). Za splnění těchto povinností odpovídá u řidičů z povolání vedoucí OD a u referentských řidičů vedoucí pracoviště, jemuž byla vozidla svěřena Služební vozidla přidělená na jednotlivá pracoviště musí být havarijně pojištěna. Pojištění vozidel zajišťuje vedoucí OD. Náklady za pojištění vozidla hradí příslušné pracoviště. Vozidla, která nejsou havarijně pojištěna, n e s m ě j í opustit areál VFU. Za dodržování tohoto zákazu odpovídají vedoucí příslušných pracovišť Zaměstnanci i studenti VFU jsou při přepravě pojištěni pro případ úrazu Pro každé vozidlo ve vlastnictví VFU Brno je ustanoven jmenovitě určený řidič, který je odpovědný za údržbu vozidla, nahlášení případných závad na OD a za řádné vedení záznamu o provozu vozidla v písemné formě (viz příloha č. 3). Řidiče ustanovuje ve-

3 doucí pracoviště, jemuž bylo vozidlo přiděleno. Seznam jmenovitě určených řidičů vede vedoucí OD V záznamu o provozu vozidla (dále jen záznam ) musí být vyznačeno, na náklady kterého pracoviště byla jízda uskutečněna. Nákup PHM na území ČR je možno hradit pouze CCS kartou; ke každému nákupu PHM je řidič povinen doložit účtenku. Řidiči z povolání jsou povinni nechat si záznam po ukončení jízdy potvrdit přepravovanou osobou a v případě přepravy nákladu vedoucím pracoviště, na jehož náklady byla přeprava uskutečněna. Záznam odevzdává řidič b e z o d k l a d n ě po ukončení každé jízdy vedoucí OD. Všechny záznamy za uplynulý měsíc musí být odevzdány nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení měsíce Za řádný technický stav vozidla v době jízdy odpovídá řidič. Řidič je povinen před jízdou provést běžnou kontrolu technického stavu (zejména stavu provozních kapalin) a v případě zjištěných závad tyto nahlásit jmenovitě určenému řidiči příslušného vozidla nebo přímo OD. Řidič je povinen používat vozidlo podle návodu výrobce Při přepravě studentů ve vozidlech (osobní vozidla i autobusy) odpovídá za jejich chování a bezpečnost ustanovený pedagogický dozor výjezdu Přeprava cizích osob, tj. osob, které nejsou zaměstnanci ani studenti VFU, ve služebním vozidle je povolena pouze s písemným souhlasem (viz příloha č. 4) odpovědné osoby (kvestor, děkan příslušné fakulty Všechna služební vozidla jsou vybavena reflexní vestou, kterou je řidič povinen použít v případě, kdy je nutné vstoupit na pozemní komunikace při řešení problémů v dopravě V případě ztráty CCS karty je řidič povinen neprodleně provést zablokování karty a nahlásit tuto skutečnost vedoucí OD, která zajistí zrušení platnosti CCS karty, aby se zabránilo jejímu zneužití. Je nepřípustné si vyznačovat na obal karty bezpečnostní PIN nebo ho přikládat k dokladům a kartě Pokud dojde k poškození vozidla v důsledku zavinění řidiče (škody vzniklé nedbalostí, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou vozidla) budou náklady na odstranění vzniklé škody připsány řidiči k náhradě ve smyslu platných předpisů o náhradě škody Při vzniklých úrazech a nehodách je nutné, aby se účastníci nehody řídili ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména předpisy o pravidlech silničního provozu (z. o provozu na pozemních komunikacích) a o evidenci a hlášení pracovních úrazů (nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Je-li k vozidlu přidělen závozník, vykonává práci k uložení přepravovaného materiálu dle pokynů řidiče. Řidič je odpovědný za bezpečné uložení nákladu a správné připojení a odpojení přívěsu, i když je provádí závozník nebo spolujezdec Při přepravě živých zvířat je osádka vozidla povinna dodržovat příslušné právní předpisy, zejména veterinární zákon a vyhlášku 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně Vozidla určená k provozu referentských řidičů a přidělená na pracoviště mohou parkovat pouze v určených garážích v areálu VFU Brno. Náhradní klíče od garáží i vozidel musí být uloženy v kanceláři OD Předepsané technické kontroly a měření emisí všech služebních vozidel VFU ve stanicích technické kontroly sjednává a organizuje pověřený zaměstnanec OD. 5. Používání digitálních tachografů 5.1. Vozidla vyrobena a poprvé uvedena do provozu po , jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny a nebo která jsou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, musí být vybavena digitálním tachografem Poučení řidičů VFU Brno o používání digitálních tachografů - viz příloha č. 5.

4 6. Zvláštní pravidla pro použití soukromých vozidel pro služební přepravu 6.1. Řidič soukromého vozidla, který toto vozidlo používá pro služební účely, je ve smyslu příslušných právních předpisů řidičem silničního motorového vozidla a vztahují se na něj stejná nařízení jako na řidiče z povolání, včetně předepsaných školení a zdravotních prohlídek, a je povinen dodržovat i příslušná ustanovení tohoto DPŘ Soukromé vozidlo, které zaměstnanec používá pro služební účely, musí být vybaveno reflexní vestou Pravidla pro použití soukromého vozidla pro pracovní cestu a poskytování náhrad za použití soukromého vozidla se řídí směrnicí rektora č. ES18/2007/1 o poskytování cestovních náhradách zaměstnancům VFU Brno, v platném znění. 7. Objednávání a financování přepravy a provozu vozidel 7.1. Provoz referentských vozidel zajišťují jednotlivá pracoviště. Náklady na provoz referentských vozidel ve skutečné výši jsou jednotlivým pracovištím účtovány interní fakturou OD (tj. za PHM, dálniční známky, pojištění, údržbu, STK atd.) Autobus zajišťuje OD dle aktuální volné kapacity autobusu na základě objednávky (viz č. 6) učiněné příslušným pracovištěm. Při sestavování rozpisu autobusové dopravy se vychází z data doručení objednávky na OD, proto je třeba učinit objednávku s dostatečným předstihem; externí autobusová doprava zásadně nebude zajišťována. Autobusová doprava je pracovišti účtována interní fakturou OD dle ceníku vydaného OD Auta s řidičem zaměstnancem OD jsou přednostně určena pro rektorát. V rámci efektivního využití vozového parku zajistí OD při volné kapacitě a se souhlasem kvestorky VFU auto s řidičem zaměstnancem OD i pro jiná než rektorátní pracoviště. Auta s řidičem zaměstnancem OD zajišťuje OD na základě objednávky příslušného pracoviště (viz příloha č. 7). Náklady na dopravu jsou rektorátu účtovány interní fakturou OD ve výši skutečné spotřeby PHM. Náklady na dopravu nerektorátním pracovištím jsou účtovány interní fakturou OD ve výši skutečné spotřeby PHM a dalších vynaložených nákladů (např. parkovné atd.) 7.4. Nákladní dopravu zajišťuje OD na základě objednávky učiněné příslušným pracovištěm (viz příloha č. 7). Nákladní doprava je pracovišti účtována interní fakturou OD dle ceníku vydaného OD Z důvodu efektivního využití vozového parku zajišťuje OD v rámci doplňkové činnosti dopravu i pro externí subjekty. Služba je účtována dle platného ceníku pro externí subjekty vydaného OD. 8. Školení a přezkušování řidičů, zdravotní způsobilost 8.1. Školení řidičů z povolání, jakož i referentských řidičů je zajišťováno OD prostřednictvím smluvních subjektů. Školení je povinné pro všechny zaměstnance, kteří řídí vozidla pro potřeby VFU Brno a je zakončeno testem. Platnost školení je 1 rok Vedoucí OD zajišťuje i školení na obsluhu speciálních zařízení (např. zdvihací zařízení, vazačské zkoušky, svářečské a paličské průkazy aj.) Všichni řidiči jsou povinni splňovat zdravotní způsobilost řidičů podle zákona o provozu na pozemních komunikacích Evidence o provedeném školení, zkušebních testech a zdravotní způsobilosti řidičů vede vedoucí OD. 9. Technická způsobilost vozidel 9.1. Všechna služební vozidla musí být udržována ve stavu způsobilém k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích. Všeobecný dohled nad technickým stavem všech vozidel vykonává pověřený zaměstnanec OD V případě zjištěných nedostatků a technických závad na přidělených vozidlech i mimo

5 systém oprav a údržby vozidel (viz čl. 10), vyzve pověřený zaměstnanec OD vedoucího příslušného pracoviště k přistavení technicky nevyhovujícího vozidla k provedení nezbytné údržby a opravy a stanoví mu k tomu závaznou lhůtu. Do doby provedení všech potřebných úkonů oprav a údržby n e s m í vozidlo opustit areál VFU. Odpovědnost za dodržování tohoto zákazu nesou společně a nerozdílně jmenovitě určený řidič / řidič z povolání a vedoucí příslušného pracoviště Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k přistavení vozidla, popř. zjistí-li pracovníci OD jiným způsobem, že některé z přidělených vozidel je v nevyhovujícím technickém stavu, jsou povinni informovat o tom vedoucí příslušného pracoviště a opravu provést kdykoliv a náklady na opravu přeúčtovat na příslušné pracoviště. Odpovědnost za přistavení technicky nezpůsobilého vozidla k opravě k budově OD nesou společně a nerozdílně pověřený řidič - zaměstnanec VFU a vedoucí příslušného pracoviště. 10. Systém oprav, údržby a přípravy služebních motorových vozidel na technické prohlídky Jmenovitě určený řidič služebního (referentského) vozidla, který je odpovědný za technický stav vozidla, je před uplynutím platnosti TP upozorněn OD a po dohodě s automechanikem přistaví vozidlo do dílny k technické přípravě na TP. OD provádí přípravu vozidla, tzn. odstraní zjištěné závady, zajistí změření výfukových zplodin a také zajistí TP vozidla na STK. Náklady jsou OD účtovány příslušnému pracovišti U vozidel, která mají na vozidle stále ještě platnou TP, jmenovitě určený řidič vozidla po domluvě s automechanikem vždy po šesti měsících (nebo po ujetých km) přistaví vozidlo k OD na kontrolu technického stavu. OD provede kontrolu všech olejových náplní a př. výměnu olejů v agregátech vozidla. Kontrola bude prováděna periodicky na všech vozidlech VFU a o kontrole bude proveden zápis o technickém stavu a údržbě vozidla (kontrola opotřebení pneu, brzdových systémů, kontrola akumulátoru, převodů a rozvodů, elektrické instalace aj.). U všech vozidel bude tak evidován skutečný termín výměny maziv, např. motor, převodovka, rozvodovka, výměna olejového filtru, promazání nápravy vozidla. Další termín výměny motorového oleje bude vyznačen na kartě motoru a uložen v databázi vozidla na OD. Doplňování olejů do vozidel dle potřeby technického stavu vozidla bude také provádět zaměstnanec OD automechanik dle požadavků řidičů a skutečného technického stavu vozidla. 11. Plochy pro údržbu a opravy motorových vozidel Plochy pro údržbu a opravy motorových vozidel musí být vybaveny, udržovány a používány ve smyslu nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Údržba a opravy vozidel se provádějí v dílnách autoprovozu obj. č. 21 a 21a automechanikem OD Pro provádění venkovní údržby vozidel, mazání a mytí slouží plocha u objektu 21 a umývací box (na jiném místě v areálu VFU je mytí vozidel zakázáno). Umývací box je vybaven hydraulickou zdvihací rampou. Její použití je povoleno pouze osobám proškoleným a seznámeným s obsluhou zařízení a bezpečnostními předpisy pro obsluhu. Použití zdvihacího zařízení musí být blokováno v elektrickém okruhu uzamykatelným jističem. Zapůjčení klíče neproškoleným osobám je zakázáno. 12. Užívání areálových komunikací Vjezd do areálu VFU je označen dopravní značkou B20a (nejvyšší dovolená rychlost) s dodatkovou tabulkou platí v celém areálu. Povolená maximální rychlost v celém areálu je 30 km/hod Předepsanou rychlost jízdy je nutno snížit a přizpůsobit okamžité dopravní situaci (povětrnostní podmínky, chodci, přechod zvířat aj.).

6 12.3. Komunikace, kde šířka vozovky nezaručuje bezpečné vzájemné míjení vozidel, musí být upraveny pro provoz dopravní značkou IP 4b (jednosměrný provoz) a B12 (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) Na komunikacích v areálu VFU Brno se nesmí odkládat a skládat materiál bez souhlasu vedoucího OD Křižují-li se v areálu dvě komunikace, platí na těchto křižovatkách ustanovení vyhlášky č. 361/2002 Sb., že řidič je povinen dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. Řidiči jsou povinni dodržovat a řídit se dopravním značením v areálu VFU Brno, které je vyznačeno dle platných vyhlášek Každý účastník dopravy v areálu VFU je povinen dbát na bezpečnost provozu a uposlechnout pokynů orgánů nebo osob pověřených kontrolou dodržování Dopravního řádu (kvestor, vedoucí oddělení kontroly, ostrahy, BOZP a PO, vedoucí Oddělení dopravy, bezpečnostní služba vrátnice). Chodci jsou povinni uvolnit cestu projíždějícím vozidlům. 13. Režim vjezdů a výjezdů v areálu VFU Brno Vjezd vozidel do areálu VFU je branami z ul. Palackého a ul. Chodská, které jsou opatřeny automatickými závorami. Závora z ul. Palackého je v nepřetržitém provozu a umožňuje vjezd držitelům čipových ovladačů a na vjezdový lístek. Vjezd do areálu z ul.chodská je určen pouze pro služební vozidla, vozidla zaměstnanců VFU a jiné osoby, které mají propůjčen čipový nebo dálkový ovladač. Brána z ul. Chodská je otevřena pouze v pracovní dny od 04,30 hod. do 21,30 hod. Branka pro pěší z ul. Chodská umožňuje pomocí čipů nepřetržitý provoz Držitelé čipových ovladačů se při vjezdu do areálu přihlásí do systému přiložením čipového ovladače na snímač u závory a tím aktivují svůj pobyt v areálu. Při výjezdu se čipovým ovladačem odhlásí ze systému a závora se automaticky zvedne Pro návštěvníky areálu VFU je vjezd z ul. Palackého zabezpečen poplatkovým režimem vjezdu. Při vjezdu odebere řidič vjezdový lístek ze stojanu, a tím otevře vjezdovou závoru. Při pobytu v areálu do 10ti min použije čárový kód vjezdového lístku k bezplatnému otevření výjezdové závory a opuštění areálu. Při pobytu v areálu VFU delším než 10 min vloží návštěvník vjezdový lístek do poplatkového stojanu a uhradí poplatkovou sazbu zobrazenou na displeji. Poplatek za první hodinu je 10,- Kč, za každou další započatou hodinu pak také 10,- Kč. Po zaplacení poplatku vydá automat doklad o provedené platbě, který návštěvník použije k odjezdu z areálu. V případě ztráty parkovacího lístku je řidič povinen zaplatit na vrátnici VFU jednorázový poplatek za parkování ve výši 200,- Kč Kovové žetony, nahrazující při placení parkovného mince, smějí být vydávány pouze významným návštěvám VFU, jejichž výjezd zároveň není možné zajistit jiným způsobem ( např. vydáním pokynu bezpečnostní službě na vrátnici) Při významných akcích v areálu VFU je možno zajistit celodenní otevření závor u hlavní brány z ul. Palackého po nahlášení a schválení této akce vedením VFU. Otevření závor zajišťuje zaměstnanec OK Vozidla zaměstnanců VFU a osob, které mají propůjčen ovládací čip, musí být označena na viditelném místě samolepkou se znakem VFU a evidenčním číslem zaměstnance nebo cizí osoby (příloha č. 8). Bezplatné parkování vozidel označených samolepkou je možné jen pro účely související s výkonem zaměstnání nebo studia, parkování a odstavení vozidel v mimopracovní době je zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu může být vozidlo z areálu VFU odtaženo na náklady majitele vozidla. Výjimky ze zákazu povoluje zaměstnanec OK Studenti VFU mohou pro snadný vstup do areálu VFU i v mimopracovní době vstupní brankou z ul. Chodská získat vstupní čip. Tento čip neumožňuje vjezd do areálu a nelze jej použít pro ovládání vjezdových závor. Platnost studentských čipů je od začátku aka-

7 demického roku jeden rok. Platnost lze pro další rok prodloužit po předložení příslušného dokladu o studiu, prodloužení platnosti provádí zaměstnanec OK. Vstupní čipy vydané studentům VFU jsou nepřenosné na další osoby. V případě zjištěného přestupku bude platnost čipu zrušena Na přidělení čipového ovladače mají nárok všichni zaměstnanci VFU v pracovním poměru s úvazkem min. 0,5. Rektor, prorektoři, děkani a kvestor mají přiděleny univerzální ovladače. Záloha na čipový ovladač činí 300,- Kč a je vratná při vrácení nepoškozeného čipu Na přidělení čipu má nárok i nájemce s trvalou nájemní smlouvou - parkovné činí 500,- Kč/rok za každý přidělený čipový ovladač, přičemž je lze předplatit i na jednotlivé měsíce. Parkovné neplatí zaměstnanci VFU a cizí osoby pracující v areálu VFU s vozidlem označeným samolepkou, nájemci garáží a dále cizí organizace s právem používat ovládací čipy, tj. KVL (3 čipy), SZÚ (6 čipů) Za povolování vjezdů a propůjčování vjezdových čipů, jakož i za organizaci a provoz vjezdových závor odpovídá zaměstnanec OK. 14. Parkovací plochy v areálu VFU Po opuštění vozidla řidičem musí být vozidlo řádně zabezpečeno proti použití nepovolanou osobou Služební vozidlo musí být zaparkované v určené garáži nebo na určených parkovacích místech v Pavilonu klinik velkých zvířat Parkování služebních vozidel mimo areál VFU je povoleno pouze ve výjimečných případech, a to při výjezdu vozidla před 5.00 hod nebo při příjezdu po hod. na základě povolení nadřízeného, které musí být evidováno u vedoucího OD Parkování vozidel v areálu je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích, přičemž musí být zachována průjezdnost komunikací. Parkování vozidel mimo vyznačená parkoviště a na zatravněných plochách je zakázáno. Při parkování vozidel musí být dodržovány platné obecně závazné předpisy o provozu na silničních komunikacích Garáže v areálu VFU musí odpovídat požárním a bezpečnostním předpisům. Zakazuje se užívat garáží k jiným účelům než ke garážování vozidel. V garážích je zakázáno opravovat a seřizovat motor vozidla K nakládání i skládání živých zvířat jsou určeny rampy u Pavilonu klinik velkých zvířat. Na zatravněných plochách je skládání zvířat i jiného přepravovaného materiálu zakázáno. 15. Úklid areálových komunikací Úklid komunikací na VFU je zajišťován HS dle plánu úklidu areálu, příp. dle mimořádných povětrnostních podmínek. Za zajištění úklidu odpovídá vedoucí HS Zimní úklid vozovek v areálu VFU je prováděn dle plánu zimní hotovosti. Za rozpis služeb v rámci zimní hotovosti odpovídá vedoucí HS Zimní úklid zahrnuje odstranění sněhu z průjezdových komunikací a obvodových chodníků, likvidaci náledí na průjezdových komunikacích a obvodových chodnících, odstranění sněhu a likvidaci náledí na přístupových chodnících k budovám klinik a ústavů Zaměstnanci HS, kteří jsou zapojeni do pohotovostních služeb, jsou povinni sledovat vývoj počasí a je-li to nutné, nastoupit na pracoviště. Pohotovostní služba je zabezpečena v mimopracovní dny, tzn. v sobotu a v neděli a o svátcích. V pracovní dny je úklid areálu zajišťován jen v průběhu pracovní směny. Prvořadě se zabezpečuje vjezd do areálu u hlavní vrátnice z ulice Palackého. V areálu se jedná o hlavní průjezdové silnice ke klinikám a ambulancím klinik. V druhé etapě prací provedou zaměstnanci zimní pohotovostní služby shrnutí podle plánu zimní údržby. Po shrnutí sněhu zajistí tito zaměstnanci posyp komunikací inertním materiálem.

8 15.5. Přístupové cesty k ústavům, klinikám a dalším pracovištím univerzity, odbočující z vozovky udržované HS, čistí a udržují zaměstnanci těchto pracovišť jmenovitě určení vedoucím zaměstnancem příslušného pracoviště. Vedoucí pracovišť zodpovídají za odklizení sněhu pro průchod od svých vchodů do objektů až po zprůjezdněný úsek příslušné komunikace. Inertní materiály pro posyp těchto přístupových cest zajišťuje dle požadavků pracovišť HS HS vymezí v areálu VFU Brno komunikace a prostory, které nemohou být v zimě udržovány a zabezpečí, vždy od termínu platnosti těchto opatření, označení těchto prostor a umístění zábran vstupu do těchto prostor. 16. Závěrečná ustanovení Tento Dopravně-provozní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývá platnosti a účinnosti dne Tímto se zrušuje Dopravně-provozní řád VFU Brno směrnice č. 1/2004 ze dne a směrnice č. 6/2002 přeprava cizích osob dopravními prostředky VFU Brno a jejich pojištění při dopravě. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA rektor VFU Brno Gestor: p. Irena Moravcová - vedoucí OD Přílohy: č. 1 pověření k řízení služebních motorových vozidel č. 2 předpisy pro provoz služebních vozidel na VFU č. 3 záznam o provozu vozidla č. 4 povolení k přepravě cizích osob č. 5 poučení řidičů VFU Brno o digitálních tachografech č. 6 - objednávka autobusu č. 7 žádanka o přepravu č. 8 - označení vozidel parkujících v areálu VFU

9 Příloha č. 1 Pověření k řízení služebních motorových vozidel Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jméno a příjmení zaměstnance datum narození rodné číslo.. 19 r. č. / bydliště (dle prac. smlouvy) pracoviště pracovní zařazení řidičské oprávnění - skupina (nehodící se škrtněte) vydáno kdy a kým A B C D E T Údaje o vozidlech, na která se vztahuje toto oprávnění : 1 Typ : SPZ : 2 Typ : SPZ : 3 Typ : SPZ : I. Jmenovaný zaměstnanec je oprávněn řídit služební motorové(-á) vozidlo(-a), které(-á) je (jsou) výslovně uvedeno(-a) v tabulce Údaje o vozidlech tohoto povolení. Jmenovaný zaměstnanec prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řízení výše uvedeného služebního silničního vozidla (-del), stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jakož i interními pravidly dopravně-provozního řádu VFU Brno a že mu v řízení uvedeného vozidla (-del) nebrání žádné zjištěné zdravotní omezení (nemoc, poúrazový stav aj.). Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s návodem na údržbu vozidla (-del). II. Jmenovaný současně bere na vědomí, že přejímá veškerou odpovědnost za provoz uvedeného služebního silničního motorového vozidla (-del) v době, kdy je bude osobně řídit, a to v rozsahu odpovědnosti každého provozovatele silničního motorového vozidla jako účastníka silničního provozu. Před každou jednotlivou jízdou je jmenovaný zaměstnanec povinen se přesvědčit o stavu vozidla a o jeho způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (viz zákon 361/2000 Sb.). Na případné závady je jmenovaný povinen neprodleně upozornit svého přímého nadřízeného a odpovědného zástupce Oddělení dopravy. V případě závady, která brání bezpečnému provozu vozidla, od chystané jízdy upustit a až do odstranění zjištěné závady další jízdy s vozidlem nepodnikat. Porušení této zásady jde plně k tíži jmenovaného zaměstnance se všemi z tohoto vyplývajícími důsledky.

10 III. Toto pověření opatřené podpisy povolujícího zástupce VFU Brno, resp. její fakulty, jakož i podpisem jmenovaného zaměstnance, se zakládá do osobního spisu zaměstnance. Toto pověření však nezakládá změnu pracovních podmínek jmenovaného zaměstnance sjednaných v jeho pracovní smlouvě.... podpis zaměstnance Navrhuje: Schvaluje a pověřuje:. podpis vedoucího pracoviště... schvalující podpis děkana fakulty V Brně dne. Rozdělovník : 1x osobní spis 1x zaměstnanec 1x oddělení dopravy

11 Příloha č. 2 Předpisy pro provoz služebních vozidel na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno Provoz služebních vozidel a povinnosti zaměstnanců, kteří řídí tato vozidla při zaměstnání, je upraven těmito předpisy: zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v pl. znění, vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v pl. znění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v pl. znění, zákon č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, zákon č. 361/2000 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (silniční zákon), v pl. znění, vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v pl. znění, vyhláška MDS č. 32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod, v pl. znění, zákon č.274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v pl. znění, vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v pl. znění, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v pl. znění, vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, v pl. znění, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v pl. znění, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v pl. znění, zákon č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v pl. znění, vyhláška MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v pl. znění, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v pl. znění, Dopravně provozní řád VFU Brno, v pl. znění Potvrzuji, že jsem byl seznámen se závaznými povinnosti řidiče služebního vozidla, s návodem k použití služebního vozidla a s bezpečnostními předpisy, které se týkají dopravy a provozu na pozemních komunikacích. V Brně dne... podpis řidiče...

12 Příloha č. 3 Záznam o provozu vozidla Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Druh a typ vozidla... SPZ:... oddělení dopravy Brno, Palackého 1/3 Jméno a příjmení řidiče... Podpis oprávněné osoby... IČO: DIČ:CZ Č. řádku Dat. Cíl cesty Čas odjezdu Čas příjezdu Bezpeč. přestávky od -do Stav tachometru Ujeté km Druh nákladu Hmo tnost Podpis řidiče 1 Přenos z předcházejícího záznamu Poznámky: Součet: Záznamy kontrol. orgánů: Č.řádku Počáteční stav Pohonné hmoty Doplnění Spotřeba Konečný Poznámky stav Přenos z přecházejícího záznamu

13 Příloha č. 4 POVOLENÍ K PŘEPRAVĚ CIZÍCH OSOB Dávám tímto výslovný souhlas k přepravě pana/paní, slečny...(jméno a příjmení), r.č./datum narození..., který/která není zaměstnancem VFU Brno, a to motorovým vozidlem...(typ, SPZ/RZ), dne - ve dnech... za účelem... (uvést konkrétní důvod a cílové místo přepravy této cizí osoby) V Brně dne podpis povolujícího orgánu (kvestor / děkan) Rozdělovník: 1x oddělení dopravy 1x řidič přiděleného vozidla 1x vystavitel povolení

14 Příloha č. 5 Poučení řidičů VFU Brno o digitálních tachografech A) Základní informace Evropský parlament a Rada přijaly nařízení č.561/2006, o harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS)č.3821/85 a (ES) č.2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.3820/85. Nové nařízení platí od Předpisy upravují režim řidiče v silniční dopravě, mají za cíl zlepšit pracovní podmínky a zvýšit bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Režim řidiče je usměrňován zejména stanovením doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidiče v oblasti silniční dopravy. Nařízení se vztahuje na přepravu: 1. zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, 2. cestujících vozidly, která jsou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Jedná se o přepravu výhradně uvnitř Společenství nebo mezi Společenstvím, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Z uvedeného vyplývá, že výše uvedené předpisy jsou platné i ve vnitrostátní dopravě v České republice. Vozidla vyrobena a poprvé uvedena do provozu po musí být vybavena digitálním tachografem. Digitální tachograf je záznamové zařízení pro automatické zobrazení, záznam a ukládání podrobností o pohybu vozidla a o určitých pracovních dobách řidičů. Záznamové zařízení zahrnuje řídící jednotku, paměťovou jednotku, řídící hodiny, čtečku karet, tiskárnu, snímač pohybu, stahovací konektor a zařízení pro vkládání uživatelských údajů. Záznamové zařízení plní následující funkce: Monitoruje vkládání a vyjímání karet před jízdou je nutné správně vložit kartu do tachografu kartu řidiče, načtou se údaje, zobrazí se poslední vystavení-vytažení karty. Musí být zapnuté zapalování, jinak změny neregistruje a nevezme kartu řidiče. Měří rychlost a ujetou vzdálenost Měří čas čas se měří průběžně a udává se v digitální podobě. Je udáván jako čas UTC (universal time coordinated), který odpovídá 0. časové zóně.v tomto čase jsou uvedeny všechny časové záznamy týkající se pracovní doby, doby pohotovosti, řízení a odpočinku, uložené v kontrolním zařízení, kartách i výtiscích. Na displej lze nastavit místní čas. Místní čas = UTC + časová zóna + letní čas. (ČR = UTC +1,UTC + 2 ) Monitoruje činnosti řidiče při rozjetí vozidla se automaticky zapíná do režimu Doba řízení (piktogram volant) při jakémkoliv zastavení se přepne do režimu Ostatní pracovní doba (piktogram kladívka) velmi přesně tedy zaznamenává dobu jízdy. Přestávku je nutné vložit ručně ( piktogram postýlka). Monitoruje kontrolní činnost funkce umožňuje monitorování činnosti, které jsou prováděny v kontrolním režimu, tzn. že je vložena kontrolní karta. Zjišťuje události a závady - veškeré události, které mohou znamenat pokus o podvod detekované záznamovým zařízením a závady na zařízení Zaznamenávání a ukládání do paměti-kapacita minimálně 365 dní. Zobrazuje defaultové údaje - výstražná sdělení atd. Tiskne údaje z vlastní paměti nebo z karet tachografu papír používaný pro výtisky musí mít značku schválení typu a označení záznamového zařízení, ve kterém se používá. Dává výstražná sdělení při zjištění jakékoliv události nebo závady.

15 Pravidla nakládání s kartou řidiče a povinnosti držitele karty: 1. Držitel karty-řidič odpovídá za správné fungování a používání paměťové karty řidiče. 2. Držitel karty řidiče musí s vydanou kartou nakládat tak, aby nedošlo k padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů na kartě i v záznamovém zařízení, 3. Je zakázána manipulace s kartou řidiče a záznamovým zařízením, která by mohla mít za následek pozměňování nebo ničení zaznamenaných údajů. 4. Řidič je oprávněn vlastnit a používat jednu kartu řidiče, která je vydaná na jeho jméno, není vadná a nevypršela její platnost. 5. Je-li karta poškozena nebo správně nefunguje, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost zjistil, požádat o vydání nové karty řidiče. Příslušný úřad vydá novou kartu do 5 pracovních dnů od podání žádosti. 6. Byla-li karta řidiče ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o vydání nové karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem např. policie nebo čestným prohlášením v případě ztráty. 7. Jestliže je karta poškozena, nefunguje, byla ztracena nebo odcizena, vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných tachografem. Tyto údaje doplní daty, jménem, číslem karty a potvrdí svým podpisem. 8. Je-li záznamové zařízení nefunkční, je řidič povinen na záznamovém listu uvést všechny údaje o časových úsecích, které nebyly záznamovým zařízením registrovány. Na list se zapíše číslo karty řidiče a jméno a řidič ho potvrdí podpisem. 9. Pokud řidič potřebuje obnovit kartu, je povinen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty podat žádost o vydání nové karty na příslušný úřad. 10. Držitel karty je povinen řídit se pokyny pověřeného kontrolního pracovníka, podrobit se kontrole a na požádání kdykoliv předložit kartu řidiče ke kontrole. B) Informace o režimu v systému digitálních tachografů na VFU Brno V autoparku VFU Brno jsou v současné době provozována s digitálním tachografem 2 vozidla: Opel Movano SRZ 5B53309 na Klinice chorob prasat a Iveco Daily přepravník zvířat SRZ 6B24450 na Klinice chorob přežvýkavců. Vozidla řídí zaměstnanci klinik, řízení vozidla není jejich hlavní pracovní náplní. Na provoz těchto vozidel a na jejich řidiče se vztahují všechny výše uvedené povinnosti. Zaměstnavatel musí zajistit, aby ve vozidlech byl dostatečný počet záznamových listů -kotoučků do digitálního tachografu. Řidiči jsou povinni počet kotoučků kontrolovat; jejich nedostatek je při kontrole kontrolními orgány vážný přestupek. Kotoučky schváleného typu jsou k dispozici na oddělení dopravy ( OD ). Řidiči jsou povinni zaznamenávat na kartu řidiče bezpečnostní přestávky a doby odpočinku, je tedy nutné po skončení jízd s vozidlem přepnout tachograf na odpočinek-piktogram postýlka. Pokud takto neučiní, celý časový úsek mezi jízdami je zaznamenán jako Ostatní pracovní doba a při vyhodnocení v programu Tagra, který se používá na VFU Brno ke zpracování dat stažených z karet řidičů a z digitálního tachografu, jsou tyto jízdy vyhodnoceny jako porušení norem podle nařízení č. 561/2006. Pokud tedy řidič neprovede ručně záznam o jiné činnosti na paměťovou kartu, je povinen ji doložit jiným dokladem, např. tzv. žluté kolečko. Na kolečko se potvrdí, že řidič v této době - mezi jízdami - s vozidlem vybaveným tachografem nevykonával práci řidiče nebo v dopravě, na kterou se vztahuje povinnost evidence. Tato kolečka jsou k dispozici na OD. Tyto činnosti musí být řidič při kontrole schopen dokladovat v den jízdy a 28 dní zpětně. Kontrolní orgány provádějí za tyto dny výtisky aktivit řidiče z tachografu vozidla. Žlutá kolečka, která byla vyplněna a použita jako doklad o jiné činnosti, musí být po uplynutí 28 dnů odevzdána se záznamy o provozu vozidla na OD. V případě jízdy do zemí EU vozidlem vybaveným tachografem je nutné vyplnit potvrzení o činnostech řidiče (viz níže). Žlutá kolečka nejsou ve všech zemích EU akceptována. Zaměstnavatel je povinen záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách, dobách odpočinku atd. uchovávat po dobu 1 roku. Totéž se týká i údajů stažených z tachografů a karet řidičů. Záznamy o provozu vozidla je povinen uchovávat po dobu 5 let. Digitální tachograf přesně vyhodnocuje dobu řízení vozidla. Pro určení doby řízení je často důležité, jak bude posuzováno a započítáváno přerušení doby řízení. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Naopak přerušení delší se započítává do jiných dob (jiná práce, bezpečnostní přestávka). Digitální tachograf tyto časy sám vyhodnocuje a pro rozlišení jednotlivých dob pracuje

16 s časovou hranicí cca 2 minut, tj. přerušení doby řízení po dobu 2 minut a déle již nezahrnuje do doby řízení. Řidič vozidla je povinen dohlížet na správné nastavení času v tachografu a provádět jeho přepočet a nastavení např. při přechodu na letní čas. Řidiči jsou povinni si prostudovat a dodržovat návod k digitálnímu tachografu, který je uložen ve vozidlech. V obou případech se jedná o typ Siemens DTCO Dle nařízení č.561/2006. je dopravce povinen stahovat data z paměťových karet řidičů cca 1x za 28 dní - řidiči jsou tedy povinni se v těchto časových intervalech dostavit s kartou na OD. Data ze záznamového zařízení ve vozidlech se stahují každé 3-4 měsíce, zajišťuje vedoucí OD. Skutečnost, že karta nefunguje, je ztracena nebo poškozena, je příslušný řidič povinen bezodkladně nahlásit vedoucí OD. Doby řízení a odpočinku dle nařízení (ES) č.561/2006, Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. 1. Denní doba řízení 9 hodin, 2 x týdně 10 hodin 2. Max.délka směny 13 hodin, 10 hodin při práci v noční době 3. Týdenní doba řízení 56 hodin 4. Týdenní pracovní doba 48 hodin 5. Dvoutýdenní doba řízení 90 hodin 6. Bezp.přestávka 45 minut nejpozději po 4,5 hodinách řízení, lze rozdělit na 15 a 30 minut 7. Denní doba odpočinku v průběhu 24 hodin nejméně 11 hodin 8. Týdenní doba odpočinku 45 hodin 9. Přestávka na jídlo 45 minut, nejpozději po 6 hodinách práce (lze sloučit s bezpečnostní přestávkou)

17 POTVRZENÍ O ČINNOSTECH PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 561/2006 NEBO PODLE EVROPSKÉ HODY O PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ (AETR) (*) Musí být vyplněno strojově a podepsáno před cestou Musí být uchováváno spolu s originálními záznamy tachografu, kdekoli je jejich uchovávání požadováno Nepravdivá potvrzení jsou porušením právních předpisů DO- 1. Název dopravce VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 2. Adresa ulice, poštovní směrovací číslo, město, země Palackého 1/3, Brno, Česká republika 3. Telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) 4. Číslo faxu (včetně mezinárodní předvolby) 5. ová adresa Já níže podepsaný/podepsaná : 6. Jméno a příjmení 7. Pozice u dopravce potvrzuji, že řidič : 8. Jméno a příjmení 9. Datum narození 10. Číslo řidičského průkazu nebo číslo občanského průkazu nebo číslo pasu v období : 11. od (čas-den-měsíc-rok) 12. do (čas-den-měsíc-rok 13. měl volno z důvodu nemoci (**) 14. čerpal řádnou dovolenou (**) 15. řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR (**) 16. Za dopravce, místo datum podpis 17. Já, řidič, potvrzuji, že jsem neřídil vozidlo spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR během výše uvedeného období. 18.Místo datum podpis řidiče (*) Tento formulář je k dispozici v elektronické a vytisknutelné podobě na internetové adrese ec.europa.eu (**) Z kolonek 13, 14 a 15 lze zvolit pouze jednu.

18 Příloha č. 6 Číslo obj. VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO O b j e d n á v k a a u t o b u s u O d j e z d den, hodina a místo přistavení autobusu P ř í j e z d den, hodina a místo ukončení výjezdu Účel jízdy Cílové místo Počet osob Fakturace výjezdu Vedoucí výjezdu Změny výjezdů se podávají písemně, nejpozději 2 dny před výjezdem. Datum podání objednávky: číslo pracoviště: vedoucí pracoviště (podpis,razítko) Fakturaci zaslat na adresu:

19 Příloha č. 7 Název pracoviště : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Žádanka o přepravu Číslo objednávky žadatele : /20 Číslo objednávky útvaru dopravy Źadatel : Jména cestujících : Den, Hodina : Místo : Odkud kam : Řidič se hlásí u : Telefon : Vozidlo je požadováno na dnů Hodin : Účel jízdy : Jméno řidiče : Účtujte na vrub : Poznámka žadatele : Druh vozidla : Datum : Jméno žadatele : SPZ :

20 Příloha č. 8 Označení vozidel parkujících v areálu VFU Označení vozidel zaměstnanců VFU Znak VFU v modrém provedení s modrým rámečkem. Ve spodní části samolepky je prostor pro modré číslo zaměstnance. Číslo se vkládá na bílou samolepicí plochu a je napsané na bílém štítku. První samolepka se vydává bez poplatku současně s čipovým ovladačem. Mnozí zaměstnanci mají dvě i více vozidel na jeden ovládací čip - v případě, že zaměstnanec vyžaduje další samolepicí nálepku na tato vozidla, je poplatek za tuto samolepicí nálepku 15,00 Kč. Povinnost zaměstnance VFU je mít své vozidlo označeno samolepkou (viz bod DPŘ). Označení vozidel cizích osob pracujících v areálu VFU Znak VFU v modrém provedení a modrým rámečkem, stejný jako pro zaměstnance VFU. Ve spodní části je prostor pro evidenční číslo zaměstnance dle databáze vydaných vjezdových čipů. Číslo je červené, pro snadné rozlišení od nálepky zaměstnance. Číslo se vkládá na samolepicí plochu napsané na štítku. V případě, že vozidlo není označeno touto nálepkou, lze postupovat dle bodu DPŘ (odtažení vozidla).

Pracovní režim řidičů vsilniční

Pracovní režim řidičů vsilniční Pracovní režim řidičů vsilniční dopravě Evropská dohoda AETR a Nařízení ES č. 561/2006 Osádka, doba řízenía odpočinku, záznamovázařízení I. Přehled předpisůtýkajícíse sociálníoblasti vsilničnídopravě.

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E

Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E Integrovaná střední škola Cheb S M Ě R N I C E ŘEDITELE ISŠ CHEB č. 4/2010 O AUTOPROVOZU Zpracovatel: Bc. Věra Burdová Rozsah působnosti: Integrovaná střední škola Cheb Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet

Více

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu S t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŘÍSLUŠNOST

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Rozeslána dne 18. lisopadu 2004 Cena 32,- Kč OBSAH 20. P o k y n Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. června 2004,

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více