Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy 6). Při nedostatku místa rozveďte v příloze. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a mateřská škola nám. Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 č.j / s účinností od (rozhodnutí MŠMT ze dne ) 2. Vzdělávací program školy (jeho název, zaměření) a charakteristika či specifika školy Školní vzdělávací program Hrajeme si spolu, koncepce vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Naše MŠ má dvě heterogenní třídy v účelové budově se zahradou u lesa v krásném prostředí přírodní památkové rezervaci Baba. S dětmi pracují čtyyři učitelky jedna na zkrácený úvazek. Zahrada má členitý terén a je možno ji využívat k letním i zimním aktivitám dětí. Mateřská škola nemá vyhraněné zaměření, ale dbáme na věkové potřeby jednotlivých dětí, rozvíjíme jejich osobnost a vytváříme v MŠ prostředí pro prožití šťastného dětství. 3. Údaje o pracovnících školy (asistenty pedagogů nezapočítejte, vykazujte je zvlášť v bodě h) a) personální zabezpečení Pracovníci pedagogičtí 3 kvalifikovaní pedagogičtí 1 nekvalifikovaní nepedagogičtí 4 (prov. prac. + ŠJ) Celkem 8 fyzické osoby k b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk pracovníků do 30 let včetně z toho důchodci nad 61 let z toho důchodci c) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce () 1 důvody dlouhodobá pracovní neschopnost s trvalými následky z toho do důchodu () d) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce celkem () 1 nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce () - 1 -

2 nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce () e) další vzdělávání ped. pracovníků účastníků průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka (dny) zaměření vzdělávání*/ Řízení Mateřské školy v kostce f) asistenti pedagogů k jen pokud byli (uveďte, úvazky, kvalifikaci, zda jako zaměstnanci MŠ nebo odkud, k jak postiženým dětem a dále stručně zkušenosti, připomínky, náměty) 4. Počet tříd a dětí a) tříd Počet tříd celkem z toho stejného z toho smíš. věku v ě k u t ř í d k s p e c i á l. tř. s i n t e g r a c í k zapsaných dětí Počet dětí celkem z toho ve spec. z toho ve třídách třídách s integrací k k dětí s místem trv. pobytu mimo území HMP z krajů (vyjmenujte)

3 k b) zápisy do MŠ pro školní rok 2010/11 přihlášené děti přijaté děti z HMP z ost. krajů z HMP z ost. krajů vyhodnocení nepřijatých dětí např. věk, zaměstnání či mateřská dovolená matky ( resp. rodičovská dovolená otce), trvalý pobyt apod.*/ mateřská dovolená, adresa bydliště mimo Prahu 6. c) integrovaných dětí celkem k ( uvést druh postižení a způsob individuální a odborné péče o tyto děti)* d) dětí odcházejících do ZŠ a s odkladem školní docházky (ke ) Děti odcházející do ZŠ 14 Děti s OŠD 4 ( uvést hlavní důvody OŠD a způsob zajištění péče o tyto děti)*/ Rozhodnutí o OŠD bylo z důvodu pracovní a percepční nezralosti. S dětmi budou učitelky pracovat na základě podkladů s PPP. e) ukončení předškolního vzdělávání v průběhu šk. r. dle 35 zák. č. 561/2004 Sb. (ŠZ), důvody*/ Dvě děti - stěhování, jeden chlapec ve zkušební době (zdravotní důvody), 5. Využívání poradenských služeb pro MŠ - spolupráce se školskými porad. zařízeními (PPP, SPC aj.), spec. pedagogy (zkušenosti, výsledky, náměty)*/ Využíváme služeb Mgr. V. Bílkové v podobě logopedické depistáže. Spolupracujeme s PPP ve Vokovicích PaeDr. a. Křepelovou - 3 -

4 6. Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol; mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (výčet, stručné zhodnocení)*/ Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, řada rodičů se podílí na přípravě a organizaci různých akcí pořádaných MŠ jak personálně, tak finanče. Každým rokem díky sponzorským darům můžeme dopřát nadstandartní didaktické pomůcky. Rovněž některé zahradní prvky jsou zakoupeny ze sponzorských darů. Akce pořádané pro rodiče Mikulášská besídka, vánoční a velikonoční dílny, rozloučení s předškoláky, zahradní slavnost. Spolupráce s MŠ Kohoutek olympiáda, návštěva nové školky Antonína Čermáka. Návštěva prvích tříd práce na interaktivní tabuli.návštěva ZŠ Bílá -,,Podzimní hrátky. 7. Zkušenosti s jazykovou výukou (které jazyky, rozsah výuky hod. týd.., počty zúčast. dětí, formy zajištění vlastní ped.., agentura aj., financování aj.)*/ Pro děti je organizována 1x týdně ve dvou skupinách výuka anglického jazyka prostřednictvím agentury Fialka. 8. Výsledky kontrol ČŠI příp. jiných kontrol (uveďte kontrolní orgán, datum a předmět kontroly, hlavní závěry a přijatá opatření)*/ V zařízení neproběhla žádná inspekce. Z pravidelných kontrol prováděných zřizovatelem je pořizován hodnotící zápis. 9. Údaje o mimoškolních aktivitách (např. účast MŠ na mimoškolních akcích, přehlídkách, soutěžích, zejména pak mezinárodní spolupráce a rozvojové programy, zahraniční návštěvy v MŠ apod.)*/ Účast v soutěži o nejkrásnější vánoční ozdobu první místo, olympiáda školek Prahy 6, 10. Cizí státní příslušníci zapsané děti k Státy z EU (názvy) dětí Státy mimo EU (názvy) dětí Německo 1 USA 1 Bulharsko 2-4 -

5 Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do kolektivu, event. zkušenosti s příslušníky národnostních menšin*/ Kromě počáteční jazykové bariéry nemají děti se začleňěním do kolektivu žádné problémy. 11. Informace o grantech ve škol. roce 2008/09 (i o příp. nezískaných) (název, požadovaná částka, poskytnutá částka, poskytovatel)*/ Velikonační dílny, vánoční dílny částka 9 000,- Kč. 12. Environmentální výchova (formy, akce)*/ V rámci běžného programu MŠ v souladu s ŠVP pravidelné začleňování do každodenních činností. 13. Multikulturní výchova (využívání přítomnosti dětí cizinců, jejich zvyky, obyčeje, výjezdy do zahr. aj.)*/ V loňském roce naši MŠ navštěvovali tři děti cizích národností Němec, Američan a Bulharka. Seznámili jsme se zvyky hodnotami, životním prostředím a jazykem těchto cizích zemí. V naší školce slavíme významné dny, v rámci těchto oslav si připomínáme odlišné zvyky v naší zemi a v cizích zemích formou obrázků a pohlednic. Podstatou je porozumět lidem s odlišností, která je dána národností, jazykem, kulturou a učit se k nim být tolerantní. 14. Prevence rizikového chování (soc. pat. jevy - formy prevence)*/ V naší MŠ jsou děti při naplňování témat.celků vedeny k vědomí rovnocenného postavení se svými spolužáky. Je posilováno sebevědomí u dětí neprůbojných, snažíme se dát každému dítěti prostor k sebevyjádření. Hovoříme o rozdílech v jejich projevech a zájmech, vedeme je ke spolupráci a pěstujeme v nich schopnost tuto spolupráci ocenit a radovat se z ní. V takto nastaveném prostředí je méňe pravděpodobný výskyt šikany. 15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech*/ Spolupráce s mateřskou školou v Japonsku Tokio Motojuku kindergarten. Výměna výtvarných prací, srovnávací testy na představivost českých a japonských dětí. 16. Další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)*/ Za důležité považuji stabilizovat kolektiv. V červnu odešla do důchodu vedoucí kuchařka a ze zdravotních důvodů skončila paní učitelka. Nadále prolubovat spolupráci s MŠ Antonína Čermáka, MŠ Kohoutek. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni a spokojenost dětí a rodičů je pro nás velkou motivací. Cílem je rekonstrukce naší MŠ. V Praze dne: Zpracoval: Petra Boušková - 5 -

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT! DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2012/2013 pro MHMP, který v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 ul.pod Sady170/2,143 00 Praha4- Modřany příspěvková organizace IČ:63832275 Správní obvod Městská část Praha 12 se sídlem Písková

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy 1 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více