Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov"

Transkript

1 Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole 12 Evidence dítěte 14 Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 15 Zacházení s majetkem školy 18 Práva a povinnosti rodičů a dětí 19 Závěr Přílohy: 1. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při pobytu dětí venku, na výletech a při návštěvě plaveckého bazénu. 2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 3. Co potřebuje dítě v mateřské škole 1

2 Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Č.j.: 522/2013 Platnost od: Účinnost od: Zároveň končí platnost Školního řádu ze dne: Zpracovaný v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb. Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, která zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 ti let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Město Benešov. MŠ je příspěvkovou organizací. 2

3 1.1.Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola U kohoutka Sedmipírka Benešov Adresa: Dukelská 1546, Benešov Telefon: , IČ.: Odloučené pracoviště: Longenova 1719, Benešov Telefon: , mobil web: Ředitelka MŠ: Taťána Mastná Zástupce ředitelky: Marie Vosičková Zřizovatel: Město Benešov Charakteristika školy MŠ se skládá ze dvou pracovišť. V Dukelské ulici 1546 v hlavní budově je šest tříd s celkovou kapacitou 168 dětí, na přístavbě Na paloučku jsou čtyři třídy, s celkovou kapacitou 112 dětí. Sídlí zde ředitelství školy. Odloučené pracoviště se nachází v Benešově, v Longenově ulici Zde jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. Do naší MŠ jsou zaintegrovány k předškolnímu vzdělávání také děti se speciálními vzdělávacími potřebami děti se sociálním znevýhodněním a nařízenou ústavní výchovou / děti z dětského domova Racek/. 3

4 1.2. Cíl předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou / kompetentní, způsobilou / zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny/ zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy/, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Rámcové cíle / záměry / předškolního vzdělávání I. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání II. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost III. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na svoje okolí. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu / dále ŠVP / s názvem Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, vydaným MŠMT 4

5 č.j / dne 3.ledna 2005 a podle podmínek školy. Každá třída pracuje podle vlastního Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze ŠVP MŠ. Filosofii mateřské školy vyjadřují hesla v našem logu: láska a důvěra, výchova ke zdraví, prožitkové učení, ekologie, pohyb, estetika a hra. Rodiče jsou informováni o činnostech, které jsou dětem nabízeny prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí. ŠVP MŠ vydává ředitelka školy a je uveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách MŠ. 1.3.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí při vstupu do MŠ dětem založíme portfolio ( osobní složku) - které nám pomůže dítě dobře poznat, seznámit se s důležitými poznatky a okolnostmi, což nám umožní k dítěti volit vhodný přístup, metody a nabízené činnosti. 2.Organizace provozu mateřské školy 2.1. Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy v Dukelské ulici je od 6.30 hod. do hod. Na paloučku od 6.30 hod. do hod. v Longenově ulici od 6.30 hod. do hod. 5

6 Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle individuálních potřeb rodiny. Budova je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána od 8.30 hod.do hod. a od hod. do hod. Pokud chtějí rodiče vyzvednout dítě z MŠ v poledne, zapíší jeho jméno do sešitu v šatně. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě do konce provozu mateřské školy. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.30 hod. telefonicky, sms zprávou nebo em. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, sms, nebo em. MŠ upřednostňuje sms zprávy. Ve všech třídách mají učitelky k dispozici služební mobilní telefon pro přijímání omluvenek dětí od rodičů a pro potřeby volání rodičům v případě nemoci dítěte. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně nástěnky sledovat. Mateřská škola si vyžádá od zákonných zástupců písemný souhlas s uveřejňováním fotografií dětí ve školní kronice, na webových stránkách MŠ, na nástěnkách v prostorách školy a dále souhlas se zveřejňováním jména dětí na výtvarných pracích dětí za účelem účasti ve výtvarných soutěžích. 6

7 2.2.Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy Na základě ustanovení 3, vyhl.č.14 / 2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, podle místních podmínek, omezit nebo přerušit. Rozsah omezení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz školy lze přerušit nebo omezit i z vážných důvodů / organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání/ Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky MŠ, plakátů, tisku, webových stránek MŠ. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu s 165 odst.2 písm. b/ zákona č. 561 / 2004 Sb. ve správním řízení. Při přijímacím řízení mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Benešově a obcích, které jsou součástí města Benešova. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze takové dítě z kapacitních důvodů 7

8 přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle 50 zákona č. 258 / 2008 Sb,.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu EU, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle 20, školského zákona doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je to kapacitně možné. O zařazení dítěte do třídy rozhoduje ředitelka MŠ. 8

9 2.4..Zásady pro průběh adaptace: Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. V tomto období se dítě adaptuje na nové prostředí. První dny by dítě nemělo zůstávat ve škole déle než 2 hodiny a délka jeho pobytu se postupně prodlužuje. Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou. Pokud se v tomto období vyskytnou u dítěte větší adaptační potíže / např. dítě stále pláče, odmítá v MŠ jíst a pít, popřípadě se začne pomočovat,atd./ může ředitelka školy vyzvat rodiče, aby navštívili s dítětem předškolní poradenské zařízení a dětského lékaře. S přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte může ředitelka MŠ doporučit rodičům ukončit docházku dítěte do mateřské školy. Speciální vzdělávací potřeby dětí Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem s odkladem školní docházky je zabezpečena nezbytná specializovaná pedagogická podpora. 2.5.Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může, na základě 35 odst.1, školského zákona, po předchozím písemném upozornění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny 9

10 b/ zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy / např. opakovaně vyzvedává dítě po skončení provozních hodin MŠ / c/ ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování / 123/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady. 2.6.Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561 / 2004 Sb.,/ školský zákon / a podle prováděcí vyhlášky č.14 / 2005., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které dosáhnou v tomto ročníku věku šesti a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné / školský zákon, 123 odst.2/. Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Úplata za předškolní vzdělávání / dále školné/ je pro dané období stanovena na 400,- Kč měsíčně / vyhláška č.14, 6, odst.2 /. Ředitelka MŠ vydává Směrnici o příspěvku zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy. Směrnice je zveřejněna na 10

11 nástěnkách v šatnách dětí. Školné je možno hradit hotově v ředitelně MŠ nebo převodem z účtu na účet. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a doloží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy. Rodiče mohou ředitelku školy požádat o snížení školného na polovinu, pokud dítě z důvodu nemoci MŠ nenavštěvuje po dobu alespoň 2 měsíce v kuse. Učiní tak na příslušném formuláři. Žádost doloží potvrzením od lékaře. O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy/ 164, odst.a/, školský zákon/. V případě přerušení provozu mateřské školy podle 3, se úplata poměrně sníží. Úplata za školní stravování Úplata za školní stravování se stanovuje v souladu s vyhl.č.107 / 2005 Sb / vyhláška o školním stravování/. Ředitelka školy vydává Směrnici o školním stravování. V daném období je částka stanovena na 33,- č za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Způsob platby si dohodnou rodiče s vedoucí školního stravování. Stravné se hradí předem, hotově, inkasem ze sporožirového účtu nebo převodem z účtu na účet. 11

12 Úplata za předškolní vzdělávání a stravné dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy / zákon 561 / 2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1d/. Pro platby v hotovosti jsou z bezpečnostních a organizačních důvodů stanoveny konkrétní dny. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně Evidence dítěte Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení. Rodič je povinen sdělit mateřské škole rodné číslo dítěte / školský zákon/.pokud tak neučiní, může být toto považováno za závažné porušení školního řádu a dítě může být z tohoto důvodu z MŠ vyloučeno. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. V Evidenčním listu rodiče zapíší dospělé osoby, které budou dítě z MŠ vyzvedávat. V případě odvádění dětí jejich nezletilými sourozenci rodiče sepíší s ředitelkou MŠ 12

13 Dohodu mezi zákonnými zástupci dětí a mateřskou školou o odvádění dětí jejich sourozenci Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích / zejména místo trvalého pobytu a telefon/. V případě, že je soudně upraven styk jednoho z rodičů s dítětem, rodiče předloží ředitelce mateřské školy originál rozsudku, který úpravu styku určuje. Mateřská škola s osobními údaji týkajícími se dětí nebo jejich zákonných zástupců nakládá ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb./ o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů /. 3. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním souvisejících a při poskytování školských služeb / 29 školského zákona/. Mateřská škola podle školního vzdělávacího programu seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se o ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu a účelně zvoleného učiva. Mateřská škola při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických vlivů. V areálu mateřské školy platí zákaz kouření. 13

14 Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které se podrobily stanovenému očkování podle ustanovení zák. č.258 / 2000 Sb. / zákon o veřejném zdraví /. Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Rodiče jsou povinni oznámit škole, pokud se u dítěte vyskytne infekční onemocnění. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ / teplota, zvracení, bolesti břicha/ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Rodiče jsou povinni na toto vyzvání neprodleně se do MŠ dostavit. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Učitelka má právo, pokud ráno při příchodu dítěte pozoruje na dítěti známky onemocnění / zánět spojivek, kašel, hustá rýma, atd./ požádat zákonného zástupce dítěte, aby doložil lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a že může být zařazeno do dětského kolektivu. Mateřská škola si vyžádá od zákonných zástupců dětí písemný souhlas s prohlížením vlasů dětí v souvislosti s výskytem pedikulózy. K docházce do mateřské školy nebude přijato dítě se sádrovým obvazem bez písemného vyjádření dětského lékaře v tom smyslu, že tím nebude ohrožena bezpečnost a zdraví dítěte. Dětem nebudou podávány učitelkou žádné léky /kapky do očí, do nosu, apod. /Učitelky nejsou k tomuto výkonu odborně způsobilé a proto nemohou nést zodpovědnost za případnou chybu v podávání léků/. Pokud rodiče trvají na podávání léků dítěti, je nezbytné sepsat s konkrétní osobou / učitelkou, uklizečkou / dohodu o 14

15 podávání léku dítěti a zajistit na své náklady lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře dítěte. V zájmu bezpečnosti zaměstnanců a dětí přijímá škola opatření k předcházení vzniku úrazů a nemocí a kontroluje jejich dodržování. Učitelky dbají na dodržování hygieny, přiměřené větrání ve třídách, vhodné oblečení dětí ve třídách i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku povětrnostním podmínkám. V zájmu dodržení hygienických podmínek není dovoleno přinášet do mateřské školy hračky z domova. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků, tak aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžné třídy. Při zvýšeném počtu dětí, při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost dětí, stanoví ředitelka školy jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně-právním vztahu k ředitelce školy. Akce konané mimo školu oznamuje mateřská škola rodičům nejméně jeden týden předem. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Pokud k úrazu dojde, učitelka okamžitě zajistí první pomoc zraněnému dítěti a v případě potřeby přivolá rychlou lékařskou pomoc. Rodiče dítěte jsou bezodkladně informováni. 15

16 Všechny dětské úrazy se evidují v knize úrazů / vyhláška č. 64 / 2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 57 / 2010 Sb./ Úrazem není úraz, který se dítěti stane na cestě do školy a zpět. Na základě 5 vyhl. č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání odpovídají po celou dobu pobytu dítěte ve škole, a to od převzetí dítěte od zákonného zástupce až do jeho opětovného předání zákonnému zástupci, učitelky MŠ. Děti jsou vydávány pouze zákonným zástupcům, nebo jimi zmocněným osobám. Zákonní zástupci mohou pověřit odváděním dětí z MŠ i jiné osoby. Toto zmocnění musí být učiněno pouze písemnou formou. 3.1.Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím: a/ nikdo nesmí být zvýhodňován nebo znevýhodňován b/ nepřípustné jsou jakékoli projevy nerovnosti c/ viz školní preventivní program, založený na rozvoji sebedůvěry a seberozvíjení dítěte / Školní vzdělávací program /. 4.Zacházení s majetkem školy: Děti jsou všemi zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována oprava či náhrada škody. 16

17 Rodičům a dětem není dovoleno používat průlezky, houpačky a další vybavení školní zahrady mimo akce organizované školou Cenné věci Mateřská škola neodpovídá za cenné věci, které děti přinesou do školy. Veškeré cennosti / zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, a drahé hračky/ má dítě v MŠ na vlastní odpovědnost zákonných zástupců a škola nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 5.Práva a povinnosti rodičů a dětí 5.1.Rodiče mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě - konzultovat vzdělávací, výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce MŠ - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ5 17

18 5.2.Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana / potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit / - být respektováno jako jedinec ve společnosti / slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny / - na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení za strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, / - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu / právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,../ - být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život / právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, /. 18

19 5.3.Rodiče / zákonní zástupci / dětí jsou povinni: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené, oblečení bylo označené a z hlediska bezpečnosti nenosilo do třídy pantofle. - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích, nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání - na základě učitelky doložit zdravotní stav dítěte potvrzením dětského lékaře, zpravidla po infekční nemoci - u nových dětí dodržovat adaptační režim - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem - oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, změny v těchto údajích / místo trvalého bydliště, adres pro doručování písemností, telefonické spojení/ - dodržovat Školní řád - dodržovat pravidla pro placení školného a stravného - doložit ředitelce MŠ rozhodnutí o odložení školní docházky základního vzdělávání - prvořadá odpovědnost za vývoj a výchovu dítěte 19

20 Závěrečné ustanovení: Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy. V Benešově, dne : Taťána Mastná, ředitelka MŠ 20

21 Příloha školního řádu č. 1 Zásady bezpečnosti práce při pobytu venku Před příchodem dětí na zahradu provést kontrolu hracích ploch/ zda se na hracích plochách nenacházejí ostré předměty, střepy apod./, dále kontrolu zařízení dětských herních prvků / prolézačky, skluzavky, apod./. Zajistit dostatečný dozor. V letním období chránit děti před úpalem / hraní ve stínu, přikrývky hlavy/, dodržovat pitný režim. V zimním období zkontrolovat dostatečné ustrojení dětí / rukavice, čepice/. apod./. Při procházkách dětí mimo areál MŠ musí být zajištěn dostatečný dozor nad dětmi. Na pozemních komunikacích dbát opatrnosti. Při přecházení komunikace používat označené přechody pro chodce. K zastavování vozidel používat zastavovací terč. První a poslední dvojice dětí bude vybavena bezpečnostními vestami. Zásady bezpečnosti práce při výletech Při výletech musí být zajištěn dostatečný dozor nad dětmi na jednoho pedagogického pracovníka 20 dětí. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech určí ředitelka MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, jen ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Před výletem zkontrolovat dostatečné oblečení dětí s ohledem na počasí. Dále zkontrolovat obsah batohu a nevhodné předměty a potraviny odevzdat zpět rodičům. Pro nastupování a vystupování do a z autobusu zajistit bezpečné místo, kde nebudou děti ohroženy okolo jezdícími dopravními prostředky. Na základě přání rodičů podat dítěti lék proti nevolnosti, posadit dítě do přední části autobusu a mít k dispozici v plastové láhvi vodu, žínku, ručník, sáčky a ubrousky. Při jízdě autobusem dbát na zvýšenou opatrnost. Neposazovat děti na sedadla, kde mají děti sezení zakázáno. Dbát na to, aby byly děti připoutány bezpečnostními pásy. 21

22 Mít k dispozici vybavenou příruční lékárničku a hygienické prostředky. V průběhu výletu provádět nad dětmi stálý dozor, provádět pravidelně přepočítávání. Při podávání občerstvení musí být zajištěny hygienické zásady. V době výletu používají bezpečnostní vesty všechny děti. Zásady bezpečnosti při návštěvě plaveckého bazénu Koupání uskutečňovat jen v zařízeních k tomu určených a vhodných. Vyloučit přístup nemocným dětem, jejichž pobyt v bazénu je nevhodný nebo nežádoucí, zvláště dětem trpícím vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, otevřenými hnisavými nebo krvavými ranami, apod. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení ke koupání ja nutno podrobně upravit povinnosti zúčastněných stran, týkajících se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí. Organizačně zajistit koupání v cizím zařízení / za bezpečnost dětí při koupání prováděném v cizím zařízení odpovídají ti, kteří jej přímo vedou, za bezpečnost dětí do doby jejich předání pracovníkům pověřeným vedením plavání odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří děti na plavecký výcvik doprovázejí/. Nemůže-li být v celém průběhu koupání zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, pedagogický pracovník nebo cvičitel koupání přeruší. Po celou dobu plaveckého výcviku je přítomen i pedagogický pracovník. V prostorách bazénu respektovat pokyny pověřeného zaměstnance koupaliště. Před zahájením koupání přichází na místo koupání vyučující osoba pověřená výcvikem jako první. Pracovník určený k vedení plaveckého kurzu vydává pokyny dětem tak, aby je všechny děti slyšely a vzaly je na vědomí. K dorozumívání je možno použít píšťalku. Učitelka musí mít přehled o celém prostoru koupání a všech dětech ve vodě Pro bezpečný pohyb dětí po dlažbě na podlaze kolem bazénu rodiče vybaví děti botami do vody. Po skončení koupání dětí učitelka vždy překontroluje počet dětí, pověřená osoba vedením plaveckého kurzu odchází po koupání jako poslední. 22

23 Příloha školního řádu č.2 Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - Děti z Benešova a obcí, které jsou součástí Benešova - Děti, které dosáhnou ve školním roce, pro které se přijímací řízení koná, věku 5 ti let a děti s odkladem školní docházky - Děti od tří let věku - Sourozenci dětí, které mateřskou školu již navštěvují Před vstupem do mateřské školy by děti měly znát: - a/ své jméno - b/ zvládat základní návyky sebeobsluhy / oblékat se, umět se samostatně najíst / - c/ hygienické návyky / použití mýdla, ručníku, použití toalety, kapesníku/ 23

24 Příloha školního řádu č.3 Co potřebuje vaše dítě v mateřské škole: Doma se nasnídat, přesnídávka se v MŠ podává v 9.00 hod. Do třídy: - pohodlné hrací oblečení - pyžamo - do šatny náhradní spodní prádlo a ponožky - zubní pastu a kartáček na zuby - bačkůrky / ne pantofle/ Na vycházku a na zahradu: - kalhoty nebo tepláky - tričko - mikinu, bundu - čepici - pevnější boty / na zahradu a do písku starší/ - pláštěnku V zimě: - punčocháče - oteplovačky nebo kombinézu - svetr - bundu - čepici, rukavice palčáky, šálu - kapesník 24

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. HRS II Vypracoval

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd okres Olomouc, příspěvková organizace PSČ: 783 55 ZŠ Velký Újezd 321 tel., fax: 585 358 109 IČO: 750 276 40 MŠ Velký Újezd 315 mobil: 774 112 213 Č.j.: ZŠMŠVÚ/239/16

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9.

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace provozu mateřské školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy.

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy. Školní řád Školní řád je určen pro děti, zákonné zástupce dětí a pro zaměstnance Mateřské školy Petroupim. Informace o MŠ : Adresa : Mateřská škola Petroupim Petroupim 49, p. Benešov 256 01 Telefon : 317

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. zaměstnanci školy, děti přijaté k předškolnímu vzdělávání, zákonní zástupci přijatých dětí. Vydal: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

ŠKOLNÍ ŘÁD. zaměstnanci školy, děti přijaté k předškolnímu vzdělávání, zákonní zástupci přijatých dětí. Vydal: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád je vydán ředitelkou školy na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vydal:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola )

Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Školní řád Mateřské školy, součásti Základní školy Bílá 1, Praha 6 (dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je zřízena jako součást základní školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 354 / 2016 Spisový znak: 1.4.

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl Ičo: , tel ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl Ičo: , tel ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy je nově stanoven zákonným

Více

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA U PARKU, Plánkova 353, 386 01 Strakonice telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení O přijetí dítěte k předškolnímu

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Dnešice, okres Plzeň- jih, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č.j.: 178 /2016 Účinnost od: 1.9. 2016 Spisový znak:mš 2-1/ 178 Skartační znak: S 5 /2016 Změny: Školský zákon

Více

Školní řád. MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov. Helena Studničková 1.1.2015

Školní řád. MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov. Helena Studničková 1.1.2015 Školní řád MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov Helena Studničková 1.1.2015 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy... 4 1.2. Cíl předškolního vzdělávání...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302 e-mail : skola@zscerekvice.org IČO : 70 981 817 bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300 ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Horní Rybníky, Zábrodí, Horní Rybníky 29 Školní řád MŠ Č.j.:MSHR 22/2016 Účinnost od: 1.9.2016 Spisový znak: Skartační znak: S5 Změny: Sídlo: Mateřská škola Horní Rybníky, Horní

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

Školní řád. Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Praha 5 - Velká Chuchle ( dále jen mateřská škola ) Cíl předškolního vzdělávání

Školní řád. Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Praha 5 - Velká Chuchle ( dále jen mateřská škola ) Cíl předškolního vzdělávání Školní řád Mateřské školy Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17, Praha 5 - Velká Chuchle ( dále jen mateřská škola ) Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009 Školní řád MŠ Č.j.: 22/2009 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č.

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov Náměstí 35, 542 42 Pilníkov, IČO: 70988013 m: 734575492, info@zspilnikov.cz, www.zspilnikov.cz Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY INTEGROVANÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Sruby 80 PSČ 565 44 tel. 465 486 113 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 50/2006 1/RE účinnost od: 1. 9. 2006 schváleno pedagogickou radou: 30.8.2006 schváleno školskou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád. Školička Sovička - dětská skupina podporující zdraví založená na. na křesťanských principech

Školní řád. Školička Sovička - dětská skupina podporující zdraví založená na. na křesťanských principech Školní řád Školička Sovička - dětská skupina podporující zdraví založená na křesťanských principech je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2015 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád. Mateřská škola Uhřínov příspěvková organizace Uhřínov

Školní řád. Mateřská škola Uhřínov příspěvková organizace Uhřínov Školní řád Mateřská škola Uhřínov příspěvková organizace 59441 Uhřínov Školní řád je zpracovaný v souladu se zák. č. 561/2004 Sb.,/Školský zákon/ a dle vyhl. č. 14/2005 Sb.. o předškolním vzdělávání, ve

Více

Provozní a školní řád školky Little Pony

Provozní a školní řád školky Little Pony Provozní a školní řád školky Little Pony je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Žichlínek tel. 465325008 Č.j. 40/2013/RE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/56/2016/1 Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 3, 460 01, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 6/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 3.3 Skartační znak: A 5 Změny: Nahrazuje školní řád z roku

Více

Mateřská škola Vrchoviny Školní řád

Mateřská škola Vrchoviny Školní řád Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují 549 01 IČO 72020865 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Mateřská škola Vrchoviny Školní řád Telefon

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

Školní řád Mateřské školy Pampeliška byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami:

Školní řád Mateřské školy Pampeliška byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Irena Homolková Číslo směrnice: 2/2016 Zrušena směrnice: 6/2014 Účinnost od: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy 1. Právní předpisy 1.1 Zákony a vyhlášky Základní podmínky školního řádu jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami. Na základě zákona č.561/2004 Sb., školského zákona

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY a ODLOUČENÉHO PRACVIŠTĚ MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY a ODLOUČENÉHO PRACVIŠTĚ MŠ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY a ODLOUČENÉHO PRACVIŠTĚ MŠ Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Základní škole a Mateřské škole Dolní, okres Náchod, Náchodská

Více

Š k o l n í řád M a t eřské školy S l u n íčko

Š k o l n í řád M a t eřské školy S l u n íčko Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, příspěvková organizace, IČO 71173854 Bankovní spojení GE Money Bank 165 405 997/0600 www.slunickoturnov.cz, slunicko.turnov@centrum.cz,

Více

Školní řád mateřské školy. Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka, 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Školní řád mateřské školy. Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka, 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Školní řád mateřské školy Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka, 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Září 2014 1 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Přijímací řízení....... 4 3. Evidence dětí...... 5 4. Provoz

Více

Láz 7, Bohutín 262 41. Školní řád

Láz 7, Bohutín 262 41. Školní řád Mateřská škola Láz Láz 7, Bohutín 262 41 Školní řád Zpracovaný podle Školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Název školy Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji

Více