Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov"

Transkript

1 Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole 12 Evidence dítěte 14 Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 15 Zacházení s majetkem školy 18 Práva a povinnosti rodičů a dětí 19 Závěr Přílohy: 1. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při pobytu dětí venku, na výletech a při návštěvě plaveckého bazénu. 2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 3. Co potřebuje dítě v mateřské škole 1

2 Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Č.j.: 522/2013 Platnost od: Účinnost od: Zároveň končí platnost Školního řádu ze dne: Zpracovaný v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb. Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, která zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 ti let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Město Benešov. MŠ je příspěvkovou organizací. 2

3 1.1.Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola U kohoutka Sedmipírka Benešov Adresa: Dukelská 1546, Benešov Telefon: , IČ.: Odloučené pracoviště: Longenova 1719, Benešov Telefon: , mobil web: Ředitelka MŠ: Taťána Mastná Zástupce ředitelky: Marie Vosičková Zřizovatel: Město Benešov Charakteristika školy MŠ se skládá ze dvou pracovišť. V Dukelské ulici 1546 v hlavní budově je šest tříd s celkovou kapacitou 168 dětí, na přístavbě Na paloučku jsou čtyři třídy, s celkovou kapacitou 112 dětí. Sídlí zde ředitelství školy. Odloučené pracoviště se nachází v Benešově, v Longenově ulici Zde jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 56 dětí. Do naší MŠ jsou zaintegrovány k předškolnímu vzdělávání také děti se speciálními vzdělávacími potřebami děti se sociálním znevýhodněním a nařízenou ústavní výchovou / děti z dětského domova Racek/. 3

4 1.2. Cíl předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou / kompetentní, způsobilou / zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny/ zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy/, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Rámcové cíle / záměry / předškolního vzdělávání I. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání II. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost III. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na svoje okolí. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu / dále ŠVP / s názvem Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, vydaným MŠMT 4

5 č.j / dne 3.ledna 2005 a podle podmínek školy. Každá třída pracuje podle vlastního Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze ŠVP MŠ. Filosofii mateřské školy vyjadřují hesla v našem logu: láska a důvěra, výchova ke zdraví, prožitkové učení, ekologie, pohyb, estetika a hra. Rodiče jsou informováni o činnostech, které jsou dětem nabízeny prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí. ŠVP MŠ vydává ředitelka školy a je uveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách MŠ. 1.3.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí při vstupu do MŠ dětem založíme portfolio ( osobní složku) - které nám pomůže dítě dobře poznat, seznámit se s důležitými poznatky a okolnostmi, což nám umožní k dítěti volit vhodný přístup, metody a nabízené činnosti. 2.Organizace provozu mateřské školy 2.1. Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy v Dukelské ulici je od 6.30 hod. do hod. Na paloučku od 6.30 hod. do hod. v Longenově ulici od 6.30 hod. do hod. 5

6 Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle individuálních potřeb rodiny. Budova je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána od 8.30 hod.do hod. a od hod. do hod. Pokud chtějí rodiče vyzvednout dítě z MŠ v poledne, zapíší jeho jméno do sešitu v šatně. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě do konce provozu mateřské školy. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.30 hod. telefonicky, sms zprávou nebo em. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, sms, nebo em. MŠ upřednostňuje sms zprávy. Ve všech třídách mají učitelky k dispozici služební mobilní telefon pro přijímání omluvenek dětí od rodičů a pro potřeby volání rodičům v případě nemoci dítěte. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně nástěnky sledovat. Mateřská škola si vyžádá od zákonných zástupců písemný souhlas s uveřejňováním fotografií dětí ve školní kronice, na webových stránkách MŠ, na nástěnkách v prostorách školy a dále souhlas se zveřejňováním jména dětí na výtvarných pracích dětí za účelem účasti ve výtvarných soutěžích. 6

7 2.2.Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy Na základě ustanovení 3, vyhl.č.14 / 2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, podle místních podmínek, omezit nebo přerušit. Rozsah omezení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz školy lze přerušit nebo omezit i z vážných důvodů / organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání/ Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky MŠ, plakátů, tisku, webových stránek MŠ. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu s 165 odst.2 písm. b/ zákona č. 561 / 2004 Sb. ve správním řízení. Při přijímacím řízení mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Benešově a obcích, které jsou součástí města Benešova. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze takové dítě z kapacitních důvodů 7

8 přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle 50 zákona č. 258 / 2008 Sb,.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu EU, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle 20, školského zákona doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je to kapacitně možné. O zařazení dítěte do třídy rozhoduje ředitelka MŠ. 8

9 2.4..Zásady pro průběh adaptace: Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. V tomto období se dítě adaptuje na nové prostředí. První dny by dítě nemělo zůstávat ve škole déle než 2 hodiny a délka jeho pobytu se postupně prodlužuje. Průběh a zdárné ukončení adaptace dítěte je závislé na úrovni spolupráce rodiny s mateřskou školou. Pokud se v tomto období vyskytnou u dítěte větší adaptační potíže / např. dítě stále pláče, odmítá v MŠ jíst a pít, popřípadě se začne pomočovat,atd./ může ředitelka školy vyzvat rodiče, aby navštívili s dítětem předškolní poradenské zařízení a dětského lékaře. S přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte může ředitelka MŠ doporučit rodičům ukončit docházku dítěte do mateřské školy. Speciální vzdělávací potřeby dětí Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem s odkladem školní docházky je zabezpečena nezbytná specializovaná pedagogická podpora. 2.5.Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může, na základě 35 odst.1, školského zákona, po předchozím písemném upozornění, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny 9

10 b/ zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy / např. opakovaně vyzvedává dítě po skončení provozních hodin MŠ / c/ ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování / 123/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady. 2.6.Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561 / 2004 Sb.,/ školský zákon / a podle prováděcí vyhlášky č.14 / 2005., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které dosáhnou v tomto ročníku věku šesti a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné / školský zákon, 123 odst.2/. Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Úplata za předškolní vzdělávání / dále školné/ je pro dané období stanovena na 400,- Kč měsíčně / vyhláška č.14, 6, odst.2 /. Ředitelka MŠ vydává Směrnici o příspěvku zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy. Směrnice je zveřejněna na 10

11 nástěnkách v šatnách dětí. Školné je možno hradit hotově v ředitelně MŠ nebo převodem z účtu na účet. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a doloží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy. Rodiče mohou ředitelku školy požádat o snížení školného na polovinu, pokud dítě z důvodu nemoci MŠ nenavštěvuje po dobu alespoň 2 měsíce v kuse. Učiní tak na příslušném formuláři. Žádost doloží potvrzením od lékaře. O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy/ 164, odst.a/, školský zákon/. V případě přerušení provozu mateřské školy podle 3, se úplata poměrně sníží. Úplata za školní stravování Úplata za školní stravování se stanovuje v souladu s vyhl.č.107 / 2005 Sb / vyhláška o školním stravování/. Ředitelka školy vydává Směrnici o školním stravování. V daném období je částka stanovena na 33,- č za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Způsob platby si dohodnou rodiče s vedoucí školního stravování. Stravné se hradí předem, hotově, inkasem ze sporožirového účtu nebo převodem z účtu na účet. 11

12 Úplata za předškolní vzdělávání a stravné dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy / zákon 561 / 2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1d/. Pro platby v hotovosti jsou z bezpečnostních a organizačních důvodů stanoveny konkrétní dny. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně Evidence dítěte Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení. Rodič je povinen sdělit mateřské škole rodné číslo dítěte / školský zákon/.pokud tak neučiní, může být toto považováno za závažné porušení školního řádu a dítě může být z tohoto důvodu z MŠ vyloučeno. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. V Evidenčním listu rodiče zapíší dospělé osoby, které budou dítě z MŠ vyzvedávat. V případě odvádění dětí jejich nezletilými sourozenci rodiče sepíší s ředitelkou MŠ 12

13 Dohodu mezi zákonnými zástupci dětí a mateřskou školou o odvádění dětí jejich sourozenci Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích / zejména místo trvalého pobytu a telefon/. V případě, že je soudně upraven styk jednoho z rodičů s dítětem, rodiče předloží ředitelce mateřské školy originál rozsudku, který úpravu styku určuje. Mateřská škola s osobními údaji týkajícími se dětí nebo jejich zákonných zástupců nakládá ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb./ o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů /. 3. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním souvisejících a při poskytování školských služeb / 29 školského zákona/. Mateřská škola podle školního vzdělávacího programu seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se o ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu a účelně zvoleného učiva. Mateřská škola při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických vlivů. V areálu mateřské školy platí zákaz kouření. 13

14 Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které se podrobily stanovenému očkování podle ustanovení zák. č.258 / 2000 Sb. / zákon o veřejném zdraví /. Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Rodiče jsou povinni oznámit škole, pokud se u dítěte vyskytne infekční onemocnění. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ / teplota, zvracení, bolesti břicha/ jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Rodiče jsou povinni na toto vyzvání neprodleně se do MŠ dostavit. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Učitelka má právo, pokud ráno při příchodu dítěte pozoruje na dítěti známky onemocnění / zánět spojivek, kašel, hustá rýma, atd./ požádat zákonného zástupce dítěte, aby doložil lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a že může být zařazeno do dětského kolektivu. Mateřská škola si vyžádá od zákonných zástupců dětí písemný souhlas s prohlížením vlasů dětí v souvislosti s výskytem pedikulózy. K docházce do mateřské školy nebude přijato dítě se sádrovým obvazem bez písemného vyjádření dětského lékaře v tom smyslu, že tím nebude ohrožena bezpečnost a zdraví dítěte. Dětem nebudou podávány učitelkou žádné léky /kapky do očí, do nosu, apod. /Učitelky nejsou k tomuto výkonu odborně způsobilé a proto nemohou nést zodpovědnost za případnou chybu v podávání léků/. Pokud rodiče trvají na podávání léků dítěti, je nezbytné sepsat s konkrétní osobou / učitelkou, uklizečkou / dohodu o 14

15 podávání léku dítěti a zajistit na své náklady lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře dítěte. V zájmu bezpečnosti zaměstnanců a dětí přijímá škola opatření k předcházení vzniku úrazů a nemocí a kontroluje jejich dodržování. Učitelky dbají na dodržování hygieny, přiměřené větrání ve třídách, vhodné oblečení dětí ve třídách i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku povětrnostním podmínkám. V zájmu dodržení hygienických podmínek není dovoleno přinášet do mateřské školy hračky z domova. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků, tak aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžné třídy. Při zvýšeném počtu dětí, při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost dětí, stanoví ředitelka školy jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně-právním vztahu k ředitelce školy. Akce konané mimo školu oznamuje mateřská škola rodičům nejméně jeden týden předem. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Pokud k úrazu dojde, učitelka okamžitě zajistí první pomoc zraněnému dítěti a v případě potřeby přivolá rychlou lékařskou pomoc. Rodiče dítěte jsou bezodkladně informováni. 15

16 Všechny dětské úrazy se evidují v knize úrazů / vyhláška č. 64 / 2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 57 / 2010 Sb./ Úrazem není úraz, který se dítěti stane na cestě do školy a zpět. Na základě 5 vyhl. č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání odpovídají po celou dobu pobytu dítěte ve škole, a to od převzetí dítěte od zákonného zástupce až do jeho opětovného předání zákonnému zástupci, učitelky MŠ. Děti jsou vydávány pouze zákonným zástupcům, nebo jimi zmocněným osobám. Zákonní zástupci mohou pověřit odváděním dětí z MŠ i jiné osoby. Toto zmocnění musí být učiněno pouze písemnou formou. 3.1.Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím: a/ nikdo nesmí být zvýhodňován nebo znevýhodňován b/ nepřípustné jsou jakékoli projevy nerovnosti c/ viz školní preventivní program, založený na rozvoji sebedůvěry a seberozvíjení dítěte / Školní vzdělávací program /. 4.Zacházení s majetkem školy: Děti jsou všemi zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována oprava či náhrada škody. 16

17 Rodičům a dětem není dovoleno používat průlezky, houpačky a další vybavení školní zahrady mimo akce organizované školou Cenné věci Mateřská škola neodpovídá za cenné věci, které děti přinesou do školy. Veškeré cennosti / zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, a drahé hračky/ má dítě v MŠ na vlastní odpovědnost zákonných zástupců a škola nenese žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. 5.Práva a povinnosti rodičů a dětí 5.1.Rodiče mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě - konzultovat vzdělávací, výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce MŠ - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ5 17

18 5.2.Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana / potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit / - být respektováno jako jedinec ve společnosti / slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny / - na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení za strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, / - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu / právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,../ - být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život / právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, /. 18

19 5.3.Rodiče / zákonní zástupci / dětí jsou povinni: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené, oblečení bylo označené a z hlediska bezpečnosti nenosilo do třídy pantofle. - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích, nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání - na základě učitelky doložit zdravotní stav dítěte potvrzením dětského lékaře, zpravidla po infekční nemoci - u nových dětí dodržovat adaptační režim - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto řádem - oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, změny v těchto údajích / místo trvalého bydliště, adres pro doručování písemností, telefonické spojení/ - dodržovat Školní řád - dodržovat pravidla pro placení školného a stravného - doložit ředitelce MŠ rozhodnutí o odložení školní docházky základního vzdělávání - prvořadá odpovědnost za vývoj a výchovu dítěte 19

20 Závěrečné ustanovení: Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy. V Benešově, dne : Taťána Mastná, ředitelka MŠ 20

21 Příloha školního řádu č. 1 Zásady bezpečnosti práce při pobytu venku Před příchodem dětí na zahradu provést kontrolu hracích ploch/ zda se na hracích plochách nenacházejí ostré předměty, střepy apod./, dále kontrolu zařízení dětských herních prvků / prolézačky, skluzavky, apod./. Zajistit dostatečný dozor. V letním období chránit děti před úpalem / hraní ve stínu, přikrývky hlavy/, dodržovat pitný režim. V zimním období zkontrolovat dostatečné ustrojení dětí / rukavice, čepice/. apod./. Při procházkách dětí mimo areál MŠ musí být zajištěn dostatečný dozor nad dětmi. Na pozemních komunikacích dbát opatrnosti. Při přecházení komunikace používat označené přechody pro chodce. K zastavování vozidel používat zastavovací terč. První a poslední dvojice dětí bude vybavena bezpečnostními vestami. Zásady bezpečnosti práce při výletech Při výletech musí být zajištěn dostatečný dozor nad dětmi na jednoho pedagogického pracovníka 20 dětí. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech určí ředitelka MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, jen ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Před výletem zkontrolovat dostatečné oblečení dětí s ohledem na počasí. Dále zkontrolovat obsah batohu a nevhodné předměty a potraviny odevzdat zpět rodičům. Pro nastupování a vystupování do a z autobusu zajistit bezpečné místo, kde nebudou děti ohroženy okolo jezdícími dopravními prostředky. Na základě přání rodičů podat dítěti lék proti nevolnosti, posadit dítě do přední části autobusu a mít k dispozici v plastové láhvi vodu, žínku, ručník, sáčky a ubrousky. Při jízdě autobusem dbát na zvýšenou opatrnost. Neposazovat děti na sedadla, kde mají děti sezení zakázáno. Dbát na to, aby byly děti připoutány bezpečnostními pásy. 21

22 Mít k dispozici vybavenou příruční lékárničku a hygienické prostředky. V průběhu výletu provádět nad dětmi stálý dozor, provádět pravidelně přepočítávání. Při podávání občerstvení musí být zajištěny hygienické zásady. V době výletu používají bezpečnostní vesty všechny děti. Zásady bezpečnosti při návštěvě plaveckého bazénu Koupání uskutečňovat jen v zařízeních k tomu určených a vhodných. Vyloučit přístup nemocným dětem, jejichž pobyt v bazénu je nevhodný nebo nežádoucí, zvláště dětem trpícím vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, otevřenými hnisavými nebo krvavými ranami, apod. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení ke koupání ja nutno podrobně upravit povinnosti zúčastněných stran, týkajících se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí. Organizačně zajistit koupání v cizím zařízení / za bezpečnost dětí při koupání prováděném v cizím zařízení odpovídají ti, kteří jej přímo vedou, za bezpečnost dětí do doby jejich předání pracovníkům pověřeným vedením plavání odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří děti na plavecký výcvik doprovázejí/. Nemůže-li být v celém průběhu koupání zachován náležitý přehled o všech jeho účastnících, pedagogický pracovník nebo cvičitel koupání přeruší. Po celou dobu plaveckého výcviku je přítomen i pedagogický pracovník. V prostorách bazénu respektovat pokyny pověřeného zaměstnance koupaliště. Před zahájením koupání přichází na místo koupání vyučující osoba pověřená výcvikem jako první. Pracovník určený k vedení plaveckého kurzu vydává pokyny dětem tak, aby je všechny děti slyšely a vzaly je na vědomí. K dorozumívání je možno použít píšťalku. Učitelka musí mít přehled o celém prostoru koupání a všech dětech ve vodě Pro bezpečný pohyb dětí po dlažbě na podlaze kolem bazénu rodiče vybaví děti botami do vody. Po skončení koupání dětí učitelka vždy překontroluje počet dětí, pověřená osoba vedením plaveckého kurzu odchází po koupání jako poslední. 22

23 Příloha školního řádu č.2 Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - Děti z Benešova a obcí, které jsou součástí Benešova - Děti, které dosáhnou ve školním roce, pro které se přijímací řízení koná, věku 5 ti let a děti s odkladem školní docházky - Děti od tří let věku - Sourozenci dětí, které mateřskou školu již navštěvují Před vstupem do mateřské školy by děti měly znát: - a/ své jméno - b/ zvládat základní návyky sebeobsluhy / oblékat se, umět se samostatně najíst / - c/ hygienické návyky / použití mýdla, ručníku, použití toalety, kapesníku/ 23

24 Příloha školního řádu č.3 Co potřebuje vaše dítě v mateřské škole: Doma se nasnídat, přesnídávka se v MŠ podává v 9.00 hod. Do třídy: - pohodlné hrací oblečení - pyžamo - do šatny náhradní spodní prádlo a ponožky - zubní pastu a kartáček na zuby - bačkůrky / ne pantofle/ Na vycházku a na zahradu: - kalhoty nebo tepláky - tričko - mikinu, bundu - čepici - pevnější boty / na zahradu a do písku starší/ - pláštěnku V zimě: - punčocháče - oteplovačky nebo kombinézu - svetr - bundu - čepici, rukavice palčáky, šálu - kapesník 24

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD č. j.: Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Hrotovice (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Č. j. 2/ 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Č. j. 2/ 2015 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. 2/ 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Dana Charyparová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více