Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady )"

Transkript

1 Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace. Účelem Zásad je sjednotit postup při podávání a projednávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Slaného a jejich poskytování a vyúčtování fyzickým a právnickým osobám Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace (dále jen Zásady ) I. Všeobecná ustanovení 1. Poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších přepisů. 2. Poskytování dotace pro zájmové organizace z rozpočtu města Slaného (dále jen město ) se uskutečňuje na základě Zásad, které schválilo svým usnesením Zastupitelstvo města Slaného (dále jen ZM ). 3. Celkový objem dotace pro zájmové organizace schvaluje ZM v rámci schválení rozpočtu nebo rozpočtových opatření. 4. O poskytnutí dotace rozhoduje RM, respektive ZM v rozsahu pravomocí danými zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Za výkon usnesení o poskytnutí dotace dle těchto Zásad odpovídá Městský úřad Slaný Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy (dále jen OSVZŠT). II. Obecná závazná pravidla 1. Dotace se poskytuje na podporu činnosti zájmových organizací (dále jen činnost ) a na podporu jednorázových aktivit právnických, ale i fyzických osob (dále jen granty ) v zájmové oblasti. 2. O poskytnutí dotace na činnost může žádat právnická osoba, která má sídlo na území města, má vypořádané veškeré závazky vůči státu a městu a zajišťuje zájmovou činnost alespoň 1 rok na území města. 3. O poskytnutí dotace na jednorázovou aktivitu (účel) může žádat právnická i fyzická osoba, která má vypořádané veškeré závazky vůči státu a městu: a. pokud má trvalý pobyt nebo sídlo ve městě, b. pokud nemá trvalý pobyt nebo sídlo ve městě, může zažádat pouze o podporu akce, která je realizována prokazatelně pro obyvatele města a na jeho území. 4. Předpokladem poskytnutí dotace je úplné, věcně i formálně správné a v termínu stanoveném Zásadami předložené vyúčtování dotace, pokud byl žadateli v předchozím roce poskytnut. 5. Na dotaci nevzniká právní nárok. 6. Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

2 7. Dotace se poskytuje na období kalendářního roku a musí být využita v rámci daného kalendářního roku na: a. materiálové náklady, b. nákup materiálu, jiné materiálové náklady, c. úhradu energie plyn, elektřina, vodné a stočné, d. náklady spojené s nemovitostmi, e. nemateriálové náklady (služby) poštovné, nájemné, cestovné, ubytování a jiné, f. věcné dary, ceny a ocenění pro soutěžící v rámci pořádaných společenských akcí (medaile, poháry, diplomy atd.) g. opravy, údržbu, h. akce pro děti a mládež, 8. Město neposkytne dotaci na: a. mzdové náklady, b. finanční dary, c. občerstvení, potraviny, stravné (dotace se poskytuje pouze, pokud uvedené položky jsou součástí pořádaných společenských akcí). 9. Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace v termínu stanoveném těmito Zásadami. 10. Organizace, která obdrží dotaci z rozpočtu města, je povinna zajistit propagaci města Slaného (na propozicích, letácích, atd.). Propagace bude provedena formou uvedení loga města na příslušném materiálu, akci a textem ve znění: Akce se koná za finanční podpory města Slaného, nebo Činnost organizace je finančně podporována městem Slaný. Logo města je k dispozici na webových stránkách města Slaný. III. Vyhlášení procesu o poskytnutí dotace 1. Dotace poskytovaná z rozpočtu poskytovatele je dotací: a. programovou účel určený poskytovatelem (dotace na podporu činnosti), b. individuální účel určený žadatelem (dotace na jednorázovou aktivitu grant). 2. Program na podporu zájmové činnosti je vyhlašován jedenkrát ročně. 3. Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty k podání žádosti. Program se zveřejňuje nejméně 90 dnů ode dne jeho zveřejnění. 4. Program obsahuje: a. účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, b. důvody podpory stanoveného účelu, c. předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

3 d. maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace, e. okruh způsobilých žadatelů, f. lhůty pro podání žádostí, g. kritéria pro hodnocení žádostí, h. lhůtu pro rozhodnutí o žádosti, i. podmínky pro poskytnutí dotace, j. vzor žádosti, případně obsah jejich příloh. 5. Formuláře žádosti o poskytnutí dotace, společně s příslušnými přílohami a formulářem na vyúčtování dotace jsou k dispozici na OSVZŠT a na IV. Žádost 1. Žadatel o poskytnutí dotace zašle žádost na adresu Městského úřadu Slaný OSVZŠT, Velvarská 136, Slaný, nebo ji osobně odevzdá na OSVZŠT (Masarykovo nám. 160, Slaný), případně do podatelny Městského úřadu Slaný adresovanou OSVZŠT. Žádost zpracovanou na předepsaném formuláři spolu s povinnými přílohami podá uchazeč V obálce, kterou označí textem Žádost o dotaci pro zájmové organizace programovou (činnost), individuální (grant). 2. Pro zařazení žádosti do procesu poskytnutí dotace je rozhodující datum podání žádosti k poštovní přepravě, nebo datum razítka podatelny Městského úřadu Slaný nebo datum razítka OSVZŠT v případě osobně doručené žádosti. 3. Řádně vyplněná žádost, včetně povinných příloh, se podává jedenkrát v písemné podobě. Nedodání žádosti na předepsaném formuláři, nedodání povinných příloh, nedodržení termínu či formálních náležitostí může být důvodem k vyřazení žádosti z procesu poskytnutí dotace. 4. Žádost musí obsahovat: a. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je li žadatel fyzickou osobou, a je li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo li přiděleno, nebo, jeli žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo li přiděleno, b. požadovanou částku, c. účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, d. dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, e. odůvodnění žádosti, f. je li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě a osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, g. seznam případných příloh žádosti,

4 h. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc. 5. Všechny došlé žádosti včetně příloh jsou archivovány na OSVZŠT a jsou veřejně přístupné třetím osobám, mimo údajů podléhajících ochraně osobních údajů. Žadatelům se tyto dokumenty nevracejí. V. Proces poskytnutí dotace 1. OSVZŠT ve spolupráci s Komisí RM pro zájmovou činnost (dále jen Komise) prověří všechny došlé žádosti zájmových organizací a rozhodne, zda splňují předepsané náležitosti. V případě zjištění formálních nedostatků v podané žádosti, včetně případů podání žádosti na špatném formuláři nebo případů chybějícího podpisu statutárního orgánu, vyzve žadatele k doplnění nebo vysvětlení. Pokud žadatel do pěti kalendářních dní od doručení výzvy tyto nedostatky neodstraní, bude žádost vyřazena. 2. OSVZŠT zpracuje seznam došlých žádostí. 3. OSVZŠT ve spolupráci s Komisí vypracuje návrh na rozdělení dotace. OSVZŠT předloží návrh na rozdělení dotace RM k projednání na jejím nejbližším zasedání. 4. RM, respektive ZM, rozhodne o poskytnutí dotace v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Viz bod 4, článku I. Zásad. 5. OSVZŠT vyzve následně příjemce dotace k podpisu, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na příslušný rok. 6. Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 7. Po uzavření veřejnoprávní smlouvy obdrží příjemce schválenou částku bezhotovostním převodem na svůj účet, nebo ve zdůvodněných případech v hotovosti přes pokladnu města. 8. Nevyhoví li město žádosti, OSVZŠT sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. Vyrozumění má formu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. VI. Kritéria pro rozdělení dotace Dotace z rozpočtu města se poskytuje na pravidelnou činnost zájmových organizací (programová dotace) a na jednorázové aktivity granty (individuální dotace). Celkový objem dotace z rozpočtu města (100 %) se dělí dle návrhu OSVZŠT a Komise. ROZDĚLENÍ DOTACE: Dotace na pravidelnou činnost (80% celkového objemu rozpočtem stanovené částky) se dále dělí dle příslušného návrhu OSVZŠT a Komise: A. Dle počtu členů 10% B. Na celoroční činnost s mládeží 40%. C. Na prospěšnou činnost (počet akcí) 20%

5 D. Reprezentace a propagace města 30% Dotace na jednorázové aktivity (20% celkového objemu rozpočtem stanovené částky): E. Jednorázové aktivity granty (80% z vyčleněné částky na granty). F. Rezerva na mimořádné granty a reprezentaci města (20% z vyčleněné částky na granty). Z podílu dotace určené na jednorázové aktivity pro zájmové organizace se vytvoří rezerva na mimořádné jednorázové aktivity, o nichž žadatel v době standardního procesu poskytování dotace nevěděl a nemohl o ně požádat ve stanoveném termínu. O dotaci na mimořádnou jednorázovou aktivitu a reprezentaci města lze žádat kdykoliv v průběhu roku a o jejím přidělení rozhoduje RM. Nevyčerpaná výše rezervy se převádí do následujícího roku a započítává se do celkového objemu finančních prostředků pro zájmové organizace. V případě nevyčerpání prostředků v bodech A. D. lze rozhodnutím RM na návrh Komise přesunout nevyčerpané prostředky do kapitol pod body E F. Způsob a podmínky pro rozdělení dotace z rozpočtu města Slaného pro zájmové organizace na činnost je Přílohou č. 1. Zásad. Sumarizace podkladů a přehled příslušných formulářů je v Příloze č. 2. Zásad. VII. Veřejnoprávní smlouva 1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace musí alespoň obsahovat: a. název, sídlo, identifikační číslo města (poskytovatele) dotace, b. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je li příjemce dotace fyzickou osobou, a je li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo li přiděleno, nebo, je li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo li přiděleno, c. číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty, d. poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace poskytnuta, u dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí, u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí, e. účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny, f. dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, g. podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit, h. případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty a které je příjemce povinen dodržet,

6 i. dobu pro předložení finančního vypořádání dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc vráceny, j. je li příjemcem dotace výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce V případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, k. den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy. 2. Veřejnoprávní smlouvu o přidělení dotace podepisuje starosta nebo statutární zástupce města. VIII. Závěrečná zpráva a vyúčtování 1. Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace v termínu, stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě. 2. Příjemce je povinen předložit závěrečnou zprávu a dále: a. v případě čerpání dotace na činnost její úplné vyúčtování, b. v případě čerpání dotace na jednorázovou aktivitu celkové vyúčtování podporované akce. 3. Závěrečná zpráva o využití poskytnuté dotace musí obsahovat: a. v případě čerpání dotace na činnost popis činnosti zájmové organizace v daném kalendářním roce a způsob využití dotace, b. případě čerpání dotace na jednorázovou aktivitu popis realizace a zhodnocení podpořeného projektu. 4. Vyúčtování se provádí na předepsaném formuláři. 5. Příjemce doloží vyúčtování kopiemi účetních dokladů, nájemních, kupních, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k čerpání poskytnuté dotace. Výdaje placené z účtu doloží výpisem platby z tohoto účtu, výdaje za hotové pak budou opatřeny řádně vyplněnými a podepsanými výdajovými doklady. 6. V případě, že příjemce dotace nepředloží v daném termínu příslušné vyúčtování a neodvede nevyčerpané prostředky, posoudí OSVZŠT důvody, které tyto nedostatky zapříčinily a může rozhodnout o prodloužení termínu vyúčtování, nejdéle však o 30 dnů. Pokud tak příjemce dotace neučiní ani ve stanoveném náhradním termínu, bude město vymáhat zpět celou výši přidělených prostředků ve smyslu příslušného ustanovení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. ΙΧ. Závazné termíny 1. Termín uzavření příjmu žádosti do 31. ledna příslušného roku. Pokud toto datum připadne na sobotu či neděli, je nejbližším dnem k odevzdání žádostí předcházející pracovní den. 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace je uzavřena s příjemcem nejpozději do 30 dnů od výzvy OSVZŠT k uzavření. Pokud nebude veřejnoprávní smlouva ze strany příjemce do tohoto termínu podepsána, ztrácí na dotaci nárok. 3. Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na činnost předkládá příjemce nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Pokud toto datum připadne na sobotu či neděli, je nejbližším dnem k odevzdání žádostí předcházející pracovní den.

7 4. Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na grant předkládá příjemce nejpozději dva měsíce po uskutečnění akce, příp. nejpozději dva měsíce po obdržení dotace na grant, pokud byla již akce v mezidobí uskutečněna. 5. Nevyčerpané prostředky dotace příjemce poukáže zpět na účet města nejpozději do 15 dnů od předložení závěrečné zprávy a vyúčtování příspěvku. X. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Zásady schválilo ZM dne na svém 26. řádném zasedání. 2. Jakékoli změny v Zásadách jsou vyhrazeny pouze ZM. 3. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti od , vyúčtování dotace, příp. grantů se provede ještě podle stávajících Zásad. Poprvé tedy budou nové Zásady plně aplikovány na žádosti o dotaci podané pro rok 2017.

8 PŘÍLOHA č. 1 ZPŮSOB A PODMÍNKY PRO ROZDĚLENÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA SLANEHO PRO ZÁJMOVÉ ORGANIZACE Kritéria pro rozdělení dotace z rozpočtu města: 1. Dle počtu členů 2. Celoroční činnost 3. Prospěšná činnost 4. Reprezentace a propagace města I. Dle členské základny. Členskou základnu, rozdělenou na mládež do 18 let a dospělé, je nutno doložit na přiloženém formuláři. II. Celoroční činnost s mládeží. Je nutno doložit přehledný seznam činnosti zájmové organizace v průběhu předchozího kalendářního roku se zvýrazněním činnosti pro mládež do 18 let (přehled konaných akcí výletů, zájezdů, koncertů, výstav, letních táborů atd.). Nárok na tento příspěvek má organizace, která zajišťuje či organizuje v průběhu kalendářního roku akce pro mládež do 18 let. Podmínkou je uspořádání alespoň 20 akcí ročně (schůzek, polodenních či celodenních výletů, soutěží apod.) a to minimálně v 10 různých měsících roku. Rozdělení příspěvků na tuto činnost pak bude provedeno dle poměru rozdělení z bodu l. členská základna do 18 let. III. Prospěšná činnost. Minimálně tři akce pořádané ve Slaném či místních částech, s volným vstupem pro slánskou veřejnost (může být i dobrovolné vstupné), k žádosti je třeba doložit např. plakát, foto, kopii článku z tisku atd. Rozdělení příspěvků na tuto činnost pak bude provedeno poměrně dle počtu takto vykázaných akcí. IV. Reprezentace a propagace města Dle rozhodnutí Komise s přihlédnutím k očekávaným dopadům na cílovou skupinu při propagaci a reprezentaci města.

9 PŘÍLOHA č. 2 SUMARIZACE PODKLADŮ A FORMULÁŘŮ K JEDNOTLIVÝM ŽÁDOSTEM O DOTACI A VYÚČTOVANÍM PŘÍSPĚVKŮ (formuláře jsou na webu města Slaného pod Odborem sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy) Pro poskytnutí dotace na činnost je nutno doložit: Žádost o dotace na činnost (formulář), jejíž součástí je: a. čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči městu, b. souhlas s využitím osobních údajů pro zpracování žádosti o dotaci. K žádosti je nutno doložit tyto přílohy: A. Ověřenou kopii stanov. B. Potvrzení statutárního orgánu, na základě kterého jsou jmenovány osob oprávněné vystupovat a jednat za organizaci. C. Doklad o přidělení IČO. D. Registraci plátce daně z příjmu na finančním úřadě, jestliže je žadatel registrován u správce daně. E. Seznam členské základny do 18 let a nad 18 let (2x formulář), doložený dle čl. 1 Přílohy č. 1 Zásad F. Přehled celoroční činnosti (formulář). G. Přehled prospěšné činnosti s povinnou přílohou (formulář). H. Doklady o prezentaci vlastní činnosti dle čl. 4 Přílohy č. 1 Zásad Příloha A) až D) se týká pouze organizací, které si žádají o dotaci poprvé, nebo v případě změn u náležitostí uvedených v těchto bodech. Pro poskytnutí dotace na jednorázovou aktivitu (grant) je nutno doložit: Žádost o dotaci na jednorázovou aktivitu (formulář), jejíž součástí je: a. čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči městu, b. souhlas s využitím osobních údajů pro zpracování žádosti o dotaci. K žádosti je nutno doložit tyto přílohy: A. Ověřenou kopii stanov. B. Potvrzení statutárního orgánu, na základě kterého jsou jmenovány osoby oprávněné vystupovat a jednat za organizaci. C. Doklad o přidělení IČO. D. Registraci plátce daně z příjmu na finančním úřadě, jestliže je žadatel registrován u správce daně. E. Rozpočet projektu hrazeného z grantu (formulář)

10 Příloha A) až D) se týká pouze organizací, které si žádají o dotaci na jednorázovou aktivitu (grant) poprvé, nebo v případě změn u náležitostí uvedených v těchto bodech. Pro vyúčtování poskytnuté dotace na činnost je potřeba doložit: Vyúčtování dotace (formulář), jehož součástí je čestné prohlášení o pravdivosti údajů ve Vyúčtování. K vyúčtování je nutno doložit tyto přílohy: A. Vyúčtování dotace města na činnost (rozpis jednotlivých účetních položek), včetně kopií faktur a dokladů o jejich uhrazení, příp. kopie dodacích listů a výdajových dokladů. B. Zpráva o činnosti organizace v kalendářním roce, na který byla určena dotace. Pro vyúčtování poskytnuté dotace na jednorázovou aktivitu (grantu) je potřeba doložit: Vyúčtování celkových nákladů grantové akce (formulář), jehož součástí je čestné prohlášení o pravdivosti údajů ve Vyúčtování. K vyúčtování je nutno doložit tyto přílohy: A. Celkový přehled příjmů a nákladů podporované akce, doložený příslušnými účetními doklady (příjmové doklady, darovací smlouvy, kopie faktur a k tomu jejich úhradu (výpisů z účtu), u výdajů za hotové kopie fa nebo dodacích listů a k tomu řádně vyplněné výdajové doklady) B. Závěrečná zpráva o akci (formulář), včetně dokladů o její prezentaci. Rada města má právo doplnit tuto přílohu (administrativní podmínky čerpání dotace) na základě projednání daného návrhu změny v Komisi pro sportovní a zájmovou činnost.

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života Zastupitelstvo města Žlutice (dále jen zastupitelstvo města) se usneslo na těchto Pravidlech pro

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

MĚSTYS KOMÁROV. vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory. DOTACE -z rozpočtu městyse. na podporu projektů pro rok 2019

MĚSTYS KOMÁROV. vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory. DOTACE -z rozpočtu městyse. na podporu projektů pro rok 2019 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE -z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2019 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory 1. Okruh způsobilých žadatelů Žádosti

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady

Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Úvodní ustanovení 1. Dotace města Poděbrady je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Poděbrady fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ve znění změn a doplnění schválených na schůzi RMB č. R7/087 konané dne 8. 11. 2016 a ve znění změn a doplnění schválených na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení ÚSTECKÝ KRAJ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FONDU ÚSTECKÉHO KRAJE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2016 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE Z ROZPOČTU V ROCE 2017 (dále jen program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro

Více

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM Obec Dlouhá vyhlašuje pro období 2015 2018 PROGRAM pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhá 1. Účel poskytnutí dotace Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro

Více

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Program na podporu sportovních organizací pro rok 2017 Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 1. Úvod Cílem programu je poskytování finanční podpory sportovním organizacím působícím na území města Třebíče

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady

Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Obecná pravidla pro poskytování dotací města Poděbrady Úvodní ustanovení 1. Dotace města Poděbrady je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Poděbrady fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený

Více

Město Domažlice Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice Oblast školství, mládeže a sportu. Část I Poskytování dotací z rozpočtu města

Město Domažlice Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice Oblast školství, mládeže a sportu. Část I Poskytování dotací z rozpočtu města Město Domažlice Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice Oblast školství, mládeže a sportu Část I Poskytování dotací z rozpočtu města Článek 1. Úvod 1. Dotace z rozpočtu Města Domažlice

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín

Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín Obec: Adresa: Schváleno: 26. listopadu 2018 Směrnici schválilo zastupitelstvo obce:

Více

Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Informace k novele zákona č. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zpracovala: Petra Burdová Zdroj: zpracováno dle stanovisek Ministerstva financí a některých krajů Určeno pro: zasedání

Více

PRAVIDLA MĚSTYSE PERUC Č. 1/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Peruc a kontrolu jejich využití

PRAVIDLA MĚSTYSE PERUC Č. 1/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Peruc a kontrolu jejich využití PRAVIDLA MĚSTYSE PERUC Č. 1/2016 pro poskytování dotací z rozpočtu městyse Peruc a kontrolu jejich využití ČI. 1 Úvodní ustanovení Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2019

Dotační program obce Bludov na rok 2019 Dotační program obce Bludov na rok 2019 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Chýně I. Základní ustanovení 1.1. Účelem těchto zásad je stanovení jednotného postupu při poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce Chýně ve smyslu

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce

Pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ZÁSADY A PRAVIDLA OBCE PŘESTAVLKY Pro poskytování dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce l. Úvodní ustanovení I. Tyto zásady a pravidla upravují způ ob poskytování dotací v samostatné působnosti

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE KŘEŠICE Zastupitelstvo obce Křešice na svém jednání dne 18.12.2015 usnesením č. 100/2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křešice.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 Program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 (dále jen program ) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

C. Maximální výše dotace a kritéria pro její stanovení

C. Maximální výše dotace a kritéria pro její stanovení PROGRAM DOTACÍ POSKYTOVANÝCH MĚSTEM UNHOŠŤ V ROCE 2019 V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje město Unhošť program realizace své dotační politiky.

Více

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ 1) Preambule a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování

Více

14. prosince 2015 Šternberk, Expozice času. Zásady pro poskytování dotací. z rozpočtu města Šternberka

14. prosince 2015 Šternberk, Expozice času. Zásady pro poskytování dotací. z rozpočtu města Šternberka 14. prosince 2015 Šternberk, Expozice času Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šternberka novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 24/2015 Sb.) směrnice

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Dubí SM 03/2017

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Dubí SM 03/2017 Datum vydání: Vydání č.: 1 Strana 1 / 8 SM 03/2017 Datum platnosti: Číslo dle rozdělovníku: 3 Funkce: Jméno: Datum: Podpis: Zpracoval: Vedoucí MKZ Vedoucí FO Anna Gürtlerová Ing.Markéta ZM Usnesení č Datum

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2019

DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2019 MĚSTO VARNSDORF DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2019 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 20.09.2018 usnesením č. 405/2018/1 1 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2019 (zásady pro poskytování

Více

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení

MĚSTO ZUBŘÍ. Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok Preambule. 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO ZUBŘÍ Programová podpora z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 1. Preambule 1.1. Prostředky z Programové podpory z rozpočtu města Zubří pro rok 2019 (dále jen PP ) jsou určeny na podporu projektů zaměřených

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Příloha usnesení č. 102/12/2015

Příloha usnesení č. 102/12/2015 Příloha usnesení č. 102/12/2015 Zastupitelstvo obce se na svém 12. zasedání dne 3.12.2015 vydalo v souladu s ustanovením 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

Více

Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor

Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor Zásady pro poskytování dotací na podporu veřejně prospěšných projektů z rozpočtu města Nový Bor Článek I. Úvodní ustanovení 1. Dotace jsou neinvestiční finanční prostředky poskytované z rozpočtu města

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora činnosti spolků, sportovních oddílů a jednotlivců v Rosicích pro rok 2017 1 Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná městem Rosice na činnosti spolků,

Více

VÝZVA DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2019

VÝZVA DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2019 VÝZVA DOTAČNÍ PROGRAM Podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Kutná Hora pro rok 2019 Schváleno usnesením RM Kutná Hora č. 523/18 Čl. 1 Úvod 1.1 Dotační program Podpora

Více

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA ROK 2019 na účel stanovený zvláštním právním předpisem dotace poskytovatelům sociálních služeb na účel vymezený zákonem č. 108/2006

Více

I. Název dotačního programu. II. Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty

I. Název dotačního programu. II. Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty Dotační program PAŽIT 2018 - Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků Program PAŽIT 2018 Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků (dále jen Program ) je

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

Dotační program města Tovačov pro rok 2018

Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Dotační program města Tovačov pro rok 2018 Poskytnutí dotace I. Základní ustanovení 1. Dotační program města Tovačov vychází z ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona o rozpočtových pravidlech

Více

Město Vamberk. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vamberk

Město Vamberk. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vamberk Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Vamberk Číslo dokumentu: OS15 Vydání č.: 1 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 29. 9. 2015 Platnost do: Předmět dokumentu: Účelem

Více

Město Turnov. Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2019. II. Vyhlašovatel

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

Město Česká Kamenice. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města

Město Česká Kamenice. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Česká Kamenice Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Schváleno ZM dne 5. 9. 2018 Změněno ZM dne 19. 12. 2018 Účinnost změny ode dne 20. 12. 2018 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA. Článek 1 Úvodní ustanovení ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Grantový systém - zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Jevíčko

Grantový systém - zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Jevíčko Grantový systém - zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Jevíčko Těmito zásadami se upravuje postup pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Jevíčko na podporu společensky prospěšných

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA STUDÉNKY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA STUDÉNKY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA STUDÉNKY Vydáno Zastupitelstvem města Studénky 17.09.2015 usnesením č. 103/07/15 s účinností od 21.09.2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení 3

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Broumova v roce 2017 Článek 1 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty Dotace je určena na podporu projektů se zaměřením na veřejně prospěšnou

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Město Turnov. Program: Podpora zahraniční spolupráce. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora zahraniční spolupráce. Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora zahraniční spolupráce Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací v oblasti zahraniční

Více

Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole

Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Poskytovatelem dotací je MČ Brno-Královo Pole. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole jsou poskytovány na základě Zákona č. 250/2000

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

7. Maximální výše dotace + maximální výše podpory ze způsobilých výdajů (%): Dle Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu

7. Maximální výše dotace + maximální výše podpory ze způsobilých výdajů (%): Dle Pravidel pro poskytování dotací na podporu rozvoje cestovního ruchu Město Turnov Program: Podpora rozvoje cestovního ruchu z fondu města Turnov pro podporu cestovního ruchu Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a

Více

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2019

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2019 Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2019 1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. Spolufinancování školení, pobytových programů

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ

OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ OBEC VŠEŇ DOTAČNÍ STATUT OBCE VŠEŇ 1) Preambule a) Dotační statut obce Všeň (dále jen dotace) upravuje poskytování dotací, které jsou určeny na všestranný rozvoj území obce a potřeb jeho občanů. Směřování

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Valtrovice (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Valtrovice (dále jen Pravidla ) Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany 1. Základní principy 1.1. Poskytování peněžních prostředků (dále jen dotace ) z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 Slovany (dále

Více