DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DV 320 MS D 320 MS D 310 MST"

Transkript

1 DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití

2 DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici, spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení, doporučujeme Vám: Kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem. Vždy používat originální náhradní díly. 2

3 Obsah Pokyny k obsluze Instalace 4 Používání 4 Údržba 4 Pokyny pro technika, který bude zařízení instalovat Instalace 7 Připojení plynu 7 Elektrické připojení 7 Charakteristiky 9 TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI. VÝROBCE NENÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO NEVHODNÝM, NESPRÁVNÝM NEBO NESMYSLNÝM POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ. 3

4 Pokyny určené pro uživatele Instalace Všechny úkony týkající se instalace (elektrického připojení) by měly být prováděny odborným personálem v souladu s platnými předpisy. Co se týče odborných pokynů viz část určená pro osobu, která bude zařízení instalovat. Používání Plynové hořáky (Obr a). Chcete-li zapálit plynový hořák, otáčejte příslušným knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud ukazatel na knoflíku neukazuje na maximální nastavení. Držte knoflík stisknutý po dobu 3 sekund. Když stisk knoflíku uvolníte, zkontrolujte, že hořák zůstává zapálený. Po zapálení hořáku nastavte požadovanou intenzitu hoření. Plným otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček nastavíte plamen na minimum. Poznámka: Doporučujeme použít takové varné nádoby a pánve, jejichž průměr odpovídá průměru hořáku. Tím zabráníte plameni, aby unikal zpod nádoby a olizoval ji na ohni nenechávejte žádné prázdné hrnce ani pánve nepoužívejte nástroje pro grilování na diamantových hořácích. Jakmile je vaření pokrmu ukončené, je dobrým zvykem uzavřít plynový kohout na přívodu plynu a/nebo plynovou bombu. Údržba Před zahájením jakéhokoliv úkonu, odpojte zařízení od el. sítě. Aby byla zajištěna dlouhá životnost zařízení, musíte pravidelně provádět údržbu a čištění. Přitom mějte na paměti následující: části ze skla, nerez oceli a/nebo smaltu musí být čištěny neabrazivním nebo neleptavým čistícím prostředkem. Vyvarujte se také použití čistících prostředků s chlórem (bělidla atd.) vyvarujte se ponechání kyselých nebo zásaditých látek na pracovní ploše (ocet, sůl, citrónová šťáva apod.). deska kryjící stěnu a malé kryty (odnímatelné části hořáku) musí být omývány pravidelně vroucí vodou a mycím prostředkem. Dbejte na to, abyste odstranili všechny zbytky jídla, které by mohly v budoucnu vytvořit špatně odstranitelnou vrstvu. Pečlivě povrch vysušte a zkontrolujte, že žádný přívod plynu k hořáku není zcela nebo částečně ucpaný. Poznámka: Čištění kohoutků musí být prováděno odborným personálem, na který se musíte obrátit v případě, že varná deska jakýmkoliv způsobem nefunguje normálně. Pravidelně kontrolujte stav pružného napájecího plynového potrubí. V případě jakéhokoliv úniku plynu, okamžitě zavolejte kvalifikovaného technika, který potrubí vymění. 4

5 PLYN prstencový rychlý přídavný s redukčním roštem mng Obr. 1 mng mng Obr. 3 Obr. 3a 5

6 mng mng_010124_0100 mng mng POZOR: SKLENĚNÁ DESKA Neutahujte šroub A až na doraz, max jedna otáčka bude dostačující, po správném usazení držáku B, jak je zobrazeno na obrázku, se ujistěte, že podpůrný povrch je perfektně rovný. usaďte pěnové těsnění. Skleněná deska nesmí být vystavena napětí způsobenému nerovným podpůrným povrchem. Obr. 4 6

7 Pokyny pro technika, který bude varnou desku instalovat Instalace Toto zařízení není vybaveno odvodem spalin. Proto doporučujeme jej nainstalovat v prostorách, které jsou dostatečně větrané, v souladu s příslušnými právními normami. Množství vzduchu, které je nezbytné pro hoření, nesmí být nižší než 2,0 m 3 /h na každou 1 kw nainstalovaného výkonu. Viz tabulka s výkonem hořáků. Umístění (obr. 4) Zařízení lze umístit do pracovní plochy tak, jak je uvedeno na obrázku. Po celém obvodu pracovní plochy položte těsnění, které je dodáváno s varnou deskou. Plynové připojení (Obr. 5) Připojte zařízení k plynové bombě nebo k systému podle platných právních norem a předem se ujistěte, že zařízení odpovídá typu plynu, který máte k dispozici. V opačném případě viz Adaptace na různé typy plynu. Navíc zkontrolujte, že tlak přiváděného plynu spadá do rozmezí uvedeného v tabulce Charakteristiky. Pevné/pružné připojení Proveďte takové propojení s pomocí šroubení a kovových trubek (nebo i pružných trubek), abyste získali zpětný tlak vnitřních částí zařízení. Poznámka: jakmile byla instalace provedena, zkontrolujte pomocí mýdlového roztoku, že celý propojovací systém je perfektně utěsněný. mng ISO 7/1 ISO 228/1 (FR) Obr. 5 Elektrické připojení KABELOVÁ SVORKA mng Obr. 6 7

8 Elektrické připojení (Obr. 6) Než začnete provádět elektrické připojení varné desky, ujistěte se, že: parametry systému odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku varné desky umístěném na spodní straně; systém je vybaven účinným uzemněním v souladu s platnými předpisy. Zemnění je povinné. Pokud na zařízení nemá kabel a/nebo zástrčku, použijte součástky, které jsou vhodné z hlediska absorpce tepla uvedené na typovém štítku a z hlediska provozní teploty. Za žádných okolností nesmí být teplota kabelu o více než 50 C vyšší, než je teplota v místnosti. Je-li třeba provést přímé propojení s el. sítí, bude nezbytné zařadit vícepólový vypínač, jehož kontakty musí být ve vypnutém stavu alespoň 3 mm od sebe. Vypínač musí být dimenzovaný na zátěž, která je uvedena na typovém štítku varné desky. Postupujte podle platných předpisů (žlutozelený zemnící kabel musí být přerušen přepínačem). Zástrčka nebo vícepólový vypínač musí být na instalovaném zařízení snadno přístupné. Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů a norem. Adaptace na různé typy plynu (Obr. 7) Má-li být zařízení nastaveno na jiný typ plynu, postupujte následujícím způsobem: nahraďte vstřikovací trysky (obr. 7) tryskami vhodnými pro typ plynu, který bude používán (viz tabulka Charakteristiky ). chcete-li nastavit minimum, pomocí šroubováku otočte regulačním šroubkem umístěným na kohoutu (obr. 8). Plynový kohout jste předtím otočili do polohy odpovídající minimu. U LPG plynu (butan/propan) regulační šroubek utáhněte až na doraz. mng Obr. 7 mng Obr. 8 8

9 NAPÁJENÍ CHARAKTERISTIKY PLYNOVÉ HOŘÁKY HOŘÁK VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK TEPELNÝ VÝKON TYP TLAK mbar JMENOVITÝ SPOTŘEBA NORM. 1/100 mm W Zemní plyn G20 20 Zkapalněný plyn G30/G /37 rychlý 116 přídavný 79 prstencový 137 rychlý 86 přídavný 50 prstencový g/h l/h Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P Výrobce nenese odpovědnost za možné nepřesnosti uvedené v tomto letáku způsobené chybami při tisku nebo kopírování. Vyhrazuje si právo provádět na výrobcích nezbytné a užitečné změny, které nebudou mít vliv na základní parametry produktu. Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám společenství (EU) - 73/23/CEE z 19/02/73 (Nízké napětí) ve znění následujících předpisů - 89/336/CEE z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znění následujícíh předpisů - 90/396/CEE z 29/06/90 (Plyn) ve znění následujících předpisů - 93/68/CEE z 22/07/93 a ve znění následujících předpisů 9

10 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN EN Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost - Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot - Stupeň hořlavosti stavebních hmot 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 18 a 19 zákona č.125/97 Sb. o odpadech 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN-EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 10

11 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce UMÍSTĚNÍ VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m 3. V menším prostoru (min. 15 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN :1986 a ČSN :1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti B nesnadno hořlavé, C1 těžce hořlavé, C2 středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 11

12 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Servisní modrá linka : Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Merloni Elettrodomestici spa Via Aristide Merloni, Fabriano - tel. (0732) Italy 07/ ***** CZ

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ

Návod k obsluze a údržbě. Tyto propan-butanové TEPLOGENERÁTORY (horkovzdušné agregáty) Typ TP13001 a Typ MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k obsluze a údržbě Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP18MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13001 Propan-butanový TEPLOGENERÁTOR GP30MC (horkovzdušný agregát) Typ TP13002 Důležité

Více

SENSEO 10 13 16 CF PV

SENSEO 10 13 16 CF PV SENSEO 10 13 16 CF PV PLYNOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Provedení s odvodem spalin do komína Návod pro montáž, instalaci a obsluhu Před uvedením spotřebiče do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku

Více

THERM 18-25 POE. Plynový průtokový ohřívač vody. Návod k instalaci a použití. Obsah:

THERM 18-25 POE. Plynový průtokový ohřívač vody. Návod k instalaci a použití. Obsah: Plynový průtokový ohřívač vody Návod k instalaci a použití THERM 18-25 POE Popis jednotlivých modelů: THERM 18 POE, THERM 25 POE Obsah: Strana 1. Vlastnosti...2 2. Podmínky instalace...3 3. Montáž průtokového

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanová jednohořákový vařič VÍKEND mini Propan-butanový dvouhořákový vařič SPORT Propan-butanový dvouhořákový vařič LIPNO Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (H50) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (H502) Důležité

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k montáži a provozu

Návod k montáži a provozu MEVA a.s. Roudnice n. L. Návod k montáži a provozu Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Nerez Typ TZ02003 (BFH-A) Propan-butanové mobilní zahradní topidlo PYRAMIDA Typ TZ02004 (BFH-B) Důležité

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více