Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí"

Transkript

1 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry, field spectroscopy, and hyperspectral remote sensing: A case study of the Rodalquilar mining area, SE Spain. Remote Sensing of Environment, 112, 7, FRANCŮ, E. (2009): Organické polutanty a jejich přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a v sedimentech její snosové oblasti. Závěrečná zpráva, projekt MŽP-00HPP-87/08/GP, prosinec 2009, 68 str. MS Čes. geol. služba, Praha. HERRON, M. M. (1988): Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. sed. Petrology 58, HOLOUBEK, I. ADAMEC, V. BARTOŠ, M. ČERNÁ, M. ČUPR, P. BLÁHA, K. DEMNEROVÁ, K. DRÁPAL, J. HAJŠLOVÁ, J. HO- LOUBKOVÁ,I. JECH,L. KLÁNOVÁ,J. KOHOUTEK,J. KUŽÍLEK, V. MACHÁLEK,P. MATĚJŮ,V. MATOUŠEK,J. MATOUŠEK,M. MEJSTŘÍK,V. NOVÁK,J. OCELKA,T. PEKÁREK,V. PETIRA,K. PROVAZNÍK,O. PUNČOCHÁŘ,M. RIEDER,M. RUPRICH,J. SÁŇ- KA, M. TOMANIOVÁ, M. VÁCHA, R. VOLKA, K. ZBÍRAL, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: Enabling activities to facilitate early action on the implementation of the Stockholm convention on persistent organic pollutants (POPs) in the Czech Republic. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX -TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT 249, Brno, srpen Internet: HOLOUBEK, I. ANSORGOVA, A. KOHOUTEK, J. KORINEK, P. HO- LOUBKOVA, I. (2000): The regional background monitoring of POPs (PAHs, PCBs, OCPs) in the Czech Republic. Organohalogen Compounds 46, MURPHY, B. L. MORRISON, R. D. (2002): Introduction to environmental forensics. 558 str. London. PETERS, K. E. WALTERS, C. C. MOLDOWAN, M. J. (2005): The Biomarker Guide (Volume 1 and 2), 2nd ed str. Cambridge Univ. Press. YUNKER, M.B. MACDONALD, R.W. VINGARZAN, R. MITCHELL, H. GOYETTE, D. SYLVESTRE, S. (2002): PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH. Org. Geochemistry 33, Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Mafic microgranular enclaves in the Sedlčany granite (Central Bohemian Plutonic Complex) and their relationship to dyke rocks in the region FRANTIŠEK V. HOLUB Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2; (22-22 Sedlčany) Key words: granite, mafic microgranular enclaves (MME), minette, magma mixing Abstract: The Sedlčany intrusion (Central Bohemian Plutonic Complex) is built by amphibole-bearing biotite monzogranite rich in MgO and K 2 O. Mafic microgranular enclaves (MME) are even more potassic and share some geochemical features with ultrapotassic plutonites of the durbachite series and also minettes forming dykes in the adjacent older granitoid intrusions of the high-k calc alkaline suite. However, the MME display geochemical variations different from the theoretical mixing trend and thus cannot be derived from minette magmas by hybridization process. The enclave-granite compositional differences appear to be governed by crystal-liquid equilibria. Jemnozrnné enklávy magmatického charakteru, v naprosté většině případů výrazně tmavší než jejich okolí a nazývané nejčastěji mafické magmatické či mafické mikrogranulární enklávy (MME), jsou v granitoidech velmi běžným jevem a týká se jich nespočet publikací (např. Didier Barbarin 1991). Magmatické enklávy jsou vedle mnoha typů různých xenolitů běžné také v monzogranitech sedlčanského typu ve středočeském plutonickém komplexu. Doposud se jim dostávalo pozornosti spíše výjimečně (Zeithamová 1990, Holub 1990). Cílem této zprávy je podat základní informace o geochemické variabilitě enkláv, srovnat ji se žilnými horninami z okolí a posoudit možnost vzájemných genetických vztahů. Jsou k tomu využívány litogeochemické analýzy z kanadské komerční laboratoře Activation Laboratories, Ltd. (Ancaster, Ontario), provedené metodou ICP pro hlavní prvky a ICP MS pro prvky stopové po alkalickém tavení a následném rozpuštění v roztoku kyseliny dusičné. Pro zpracování analytických dat byl použit program GCDkit 2.3 (viz Janoušek et al. 2006). Petrografický charakter enkláv Enklávy typu MME v sedlčanském granitu, studované v lomech Vápenice u Vysokého Chlumce, Bořená Hora a Vrchotovy Janovice a ve výchozech u Olbramovic, mají obvykle subangulární až semioválné tvary s různou mírou zploštění a dosahují delšího rozměru až 50 cm, většinou však kolem cm. Jsou drobnozrnné až jemnozrnné,

2 212 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN

3 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Obr. 2. Multiprvkový normalizační diagram (spidergram) koncentrací litofilních prvků ve vybraných vzorcích sedlčanského granitu (červeně), jeho mafických mikrogranulárních enkláv (černě), žilných syenitových až (mela)granitových porfyrů (fialově) a minet (modře) z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plutonickém komplexu. Normalizováno průměrným složením svrchní kontinentální kůry (Taylor McLennan 1985). většinou bez živcových vyrostlic a tmavě drobně skvrnité (obr. 1a), spíše ojediněle mohou být i makroskopicky zřetelně drobně porfyrické (obr. 1b). Poměrně často uzavírají drobné xenolity metasedimentů, mohou však být i součástí složených uzavřenin s objemově převažujícím xenolitem (obr. 1b). Vyskytují se také dvojité enklávy, v nichž základní enkláva uzavírá jinou menší a obvykle tmavší. Podle mikroskopického zkoumání enklávy nejčastěji odpovídají amfibol-biotitickému křemennému melasyenitu až melamonzogranitu a složením tmavých minerálů jsou blízké hostitelskému granitu. Mg-bohatý biotit je silně pleochroický mezi slámově žlutou (X) a sytě červenohnědou (Y, Z). Amfibol je světle zelenavý, slabě pleochroický; má výraznou převahu Mg nad Fe a odpovídá aktinolitu nebo přechodu magneziohornblend aktinolit. Některé enklávy obsahují v amfibolu i relikty diopsidického klinopyroxenu (obr. 1c, d). K-živec a zejména křemen často vytvářejí velké poikilitické jedince, v nichž může být drobný uzavíraný biotit téměř automorfní a to dodává hornině náznak lamprofyrické struktury. Pokud jsou přítomny drobné vyrostlice, jde o plagioklas (obr. 1e, f) odpovídající oligoklas-andezinu až oligoklasu, zatímco vyrostlice K-živce, typické pro okolní granit, zcela chybějí. Ojediněle se vyskytují enklávy o složení biotitického melamonzogranitu, opět s vysokým stupněm automorfie biotitu (obr. 1g). Z akcesorií je ve všech enklávách hojný velmi tence jehličkovitý apatit (obr. 1h), vzácnější je zirkon a v některých vzorcích je obsažen také allanit. Chemické složení sedlčanského granitu, enkláv a minet Amfibol-biotitický granit sedlčanského typu je acidní hornina s obsahy SiO 2 kolem hmot. %. Vyznačuje se nápadně zvýšenou hořečnatostí [kolem 2,1 2,9 % MgO při mg-hodnotě jako atomovém poměru 100Mg/(Mg+Fe) mezi 58,4 a 60,8] a zároveň výraznou převahou K 2 O (5,5 5,9 %) nad Na 2 O (2,6 2,9 %). Toto složení jeví jasnou afinitu k ultradraselným horninám (UK), ale hornina díky vysoké aciditě a tím sníženému MgO už definici UK hornin neodpovídá a Holub et al. (1997) ji proto zařadili do skupiny K-Mg bohatých granitů (KMgG). Ze stopových prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Rb ( ppm), Cs (25 37 ppm), Th (27 37 ppm) a U (13 29 ppm). Granit má zřetelnou negativní europiovou anomálii (Eu/Eu* = 0,58 0,73). Enklávy jsou na základě jedenácti kompletních analýz typicky intermediální, jen s ojedinělým mírným přesahem mezi horniny acidní (SiO 2 56,5 63,5 %). Ve srovnání s hostitelským granitem mají podstatně zvýšené obsahy MgO (3,4 5,5, výjimečně až do 6,4 %), ale jsou systematicky hořčíkem chudší než mafické enklávy v durbachitických plutonitech (vždy nad 6 %). Jejich mg-hodnoty (58 až 66) se s granitem zčásti překrývají, většinou jsou zvýšené. Obsahy K 2 O jsou vzhledem k obsahům MgO obecně značně vysoké, ale variabilní; K 2 O (4,4 7,4 hmot.%) vždy převažuje nad Na 2 O (1,6 3,1 hmot.%), přičemž mezi obsahy obou oxidů se projevuje nepřímá závislost. Ze stopových prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Cr ( ppm), Ni ( ppm), Rb ( ppm), Th (12 55 ppm), U (11 31 ppm). Vždy se projevuje výrazná negativní europiová anomálie (Eu/Eu* = 0,22 0,72, přičemž 10 z jedenácti analýz vykazuje Eu/Eu* jen 0,22 0,43, tj. podstatně nižší, než je dolní mez rozpětí těchto hodnot v granitu). Vzorek s hodnotou Eu/Eu* = 0,72 a zhruba dvojnásobným obsahem Eu se zároveň odlišuje od všech ostatních i podstatně zvýšenými obsahy Sr a Ba. Žíly minet jsou běžné v granitoidech kozárovického a vltavského typu v s. a z. okolí sedlčanského granitu, naproti tomu v samotném granitu ani v durbachitických horninách typu Čertovo břemeno na J od něj nebyly nikdy zjištěny. Obr. 1. a mafická enkláva v sedlčanském granitu, b xenolit erlanu obklopený materiálem drobně porfyrické mafické enklávy a spolu s ním uzavřený v sedlčanském granitu, c neporfyrická klinopyroxen-amfibol-biotitická mafická enkláva, mikrofotografie s 1 nikolem, d totéž jako c, X nikoly, e drobně porfyrická amfibol-biotitická enkláva s nízkou četností vyrostlic, 1 nikol, f totéž jako e, X nikoly, g enkláva biotitického mikromonzogranitu, 1 nikol, h detail tence jehličkovitého apatitu v mafické enklávě, 1 nikol. Grafické měřítko je 0,5 mm.

4 214 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN Tyto minety jsou ultradraselné mafické horniny s obsahy MgO mezi 4 9,6 hmot.%ak 2 O = 5,4 7,7 hmot. % při nízkém Na 2 O. Obsahy Cr jsou ppm, Ni ppm, Rb ppm, Th ppm, U ppm. Typické jsou vysoké poměry La/Yb a přítomnost zřetelné negativní europiové anomálie (Eu/Eu* 0,54 0,70). Diskuse Obr. 3. Vybrané variační diagramy pro sedlčanský granit (červeně), jeho mafické mikrogranulární enklávy (černě), žilné syenitové až (mela)granitové porfyry (fialově) a minety (modře) z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plutonickém komplexu. a diagram závislosti mezi obsahy MgO (hmot. %) a Cr (ppm), b závislost mezi obsahy MgO a MnO (hmot. %), c vztahy mezi obsahy Ce (ppm) a mírou europiové anomálie Eu/Eu*, přičemž Eu* = 0,0735 (Sm/0,195 Gd/0,259). Mafické mikrogranulární enklávy v granitoidech patrně mohou vznikat různým způsobem. Představám, že reprezentují mafické restity po parciálním tavení, odporují jejich magmatické mikrostruktury. Podle jiných teorií jde o úlomky zchlazených, relativně rychle utuhlých okrajů granitoidní intruze, které postupující magma znovu pohltilo. Naprostá většina autorů je však interpretuje jako produkty rychlé krystalizace mafičtějších, původně výše temperovaných magmat, která pronikla do granitického magmatického rezervoáru v různých stadiích jeho konsolidace a mohla být do různé míry hybridizována (např. Vernon 1984, Zorpi et al. 1991, Didier Barbarin 1991, Wiebe et al. 1997). Takové enklávy mohou proto tvořit rozptýlená elipsoidální tělesa, větší polštářovité útvary a jejich akumulace nebo i ostrohranné relikty rozbitých synplutonických žil. Teoreticky proto lze předpokládat, že pronikající mafická magmata vedle porcí nastříknutých do granitického magmatu mohla ve stejné době intrudovat i do okolních pevných hornin a vytvořit v nich žíly. Protože MME v sedlčanském granitu mají vysoké obsahy draslíku, byly jejich možné ekvivalenty nebo alespoň příbuzné variety hledány mezi minetami a jim látkově blízkými ( lamproidními ) kvarcsyenitovými až (mela)granitovými porfyry, tvořícími hojné žíly v granitoidech starších než sedlčanský granit. Všechny tyto horniny mají velmi podobný vzor normalizovaných obsahů inkompatibilních prvků (viz spidergram obsahů normalizovaných svrchní kontinentální kůrou na obr. 2), který je blízký také durbachitickým plutonitům typu Čertovo břemeno a syenitoidům táborského typu. Látková příbuznost ovšem neřeší konkrétní petrogenetické vztahy jednotlivých hornin, které se mohou jasněji projevit v jednoduchých variačních diagramech. Některé běžné variační diagramy se zdají nasvědčovat tomu, že MME skutečně jsou produkty hybridizace minetového magmatu granitem, případně odpovídají světlejším varietám minety (viz např. diagram Cr versus MgO na obr. 3a). Řada dalších diagramů už je takto interpretovatelná obtížně a bylo by nutné uvažovat významnou kontaminaci cizorodým materiálem nebo značné dodatečné redistribuce mnoha prvků mezi enklávou a granitem, což je obtížně představitelné díky ostrosti hranic enkláva-granit. Některé geochemické variace však hybridizačnímu vzniku enkláv naprosto odporují. Už diagram MgO versus MnO (obr. 3) ukazuje na zcela samostatný trend enkláv ve srovnání s minetami, podobné jsou i výsledky pro řadu stopových prvků a zejména diagramy založené na Y a prvcích skupiny vzácných zemin. Jako příklad je uveden diagram Ce versus Eu/Eu* (obr. 3b), který dokazuje, že látkové vztahy mezi

5 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN enklávami a sedlčanským granitem jsou řízeny jinými procesy než mísením magmatu o složení minety s granitem, patrně rovnováhami mezi krystaly a taveninou. Závěry 1. Studované MME jsou sice mafičtější, ale základními geochemickými rysy blízké hostitelskému granitu sedlčanského typu, a proto je nelze považovat za náhodné xenolity. 2. Enklávy ze sedlčanského granitu i jejich hostitelská hornina jsou abnormálně bohaté draslíkem a litofilními stopovými prvky s velkými iontovými poloměry (Large Ion Lithophile Elements, LILE) při zvýšené hořečnatosti a obsazích Cr, což je výrazně sbližuje s durbachitickými plutonity i žilnými horninami typu minety a lamproidních syenitových až (mela)granitových porfyrů. 3. Enklávy ze sedlčanského granitu jsou ale svým složením specifické a nedají se zcela jednoduše přiřadit k určitému typu žilných hornin ze širšího okolí. Pozoruhodnou vlastností enkláv je výrazná negativní europiová anomálie. 4. Složení těchto MME nelze odvodit hybridizací ultradraselného minetového magmatu (minet z blízkého okolí intruze sedlčanského granitu) granitovým magmatem. 5. Chování prvků skupiny vzácných zemin naznačuje, že chemické vztahy mezi enklávami a hostitelským granitem jsou řízeny rovnováhami mezi minerály a taveninou. Poděkování. Nové studium enkláv v sedlčanském granitu a jejich vztahů k žilným horninám bylo umožněno finanční podporou Grantové agentury České republiky (projekt 205/09/0630). Autor také děkuje dr. V. Janouškovi za cenné připomínky k textu. Literatura DIDIER, J. BARBARIN, B. ed. (1991): Enclaves and Granite Petrology. 549 s. Elsevier, Amsterdam. HOLUB, F. V. (1990): Petrogenetická interpretace chemismu kaliových lamproidů evropských Hercynid na příkladu centrální a jižní části Českého masívu. Kandidát. disert. práce, 265 str. MS Univ. Karl. v Praze. HOLUB,F.V. MACHART,J. MANOVÁ, M. (1997): The Central Bohemian Plutonic Complex: geology, chemical composition and genetic interpretation. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral. 31, JANOUŠEK, V. FARROW, C. M. ERBAN, V. (2006): Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). J. Petrology 47, TAYLOR, S. R. MCLENNAN, S. M. (1985) The Continental Crust: Its Composition and Evolution. 312 s. Blackwell, Oxford. VERNON, R. H. (1984): Microgranitoid enclaves in granites; globules of hybrid magma quenched in a plutonic environment. Nature 309 (5967), WIEBE,R.A. SMITH,D. STURM,M. KING,E.M. SECKLER,M.S. (1997): Enclaves in the Cadillac Mountain granite (coastal Maine): samples of hybrid magma from the base of the chamber. J. Petrology 38, ZEITHAMOVÁ, M. (1990): Xenolity v granitoidech středočeského plutonu na Sedlčansku. Diplom. práce, 79 s. MS Univ. Karl. v Praze. ZORPI, M. J. COULON, C. ORSINI, J. B. (1991): Hybridization between felsic and mafic magmas in calc-alkaline granitoids a case study in northern Sardinia, Italy. Chem. Geol. 92, Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu Lithology of the Furongian volcanic rocks, central part of the Křivoklát-Rokycany complex, W-Bohemia PETR HRADECKÝ Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; (12-32 Zdice) Key words: Křivoklát-Rokycany volcanic complex, Furongian, calc-alkaline volcanic suite, ignimbrite lithofacies, volcanology, litology. Abstract: The central part of the Křivoklát-Rokycany Furongian volcanic complex was studied. Volcanic suite consists of lower (andesite, basalt lavas) and upper (rhyolite and dacite lavas and ignimbrites) successions resting on Cambrian sediments. Most ignimbrites reveal agglomerate facies, eutaxitic patterns are rare. These deposits represent the lower parts of pyroclastic flows in proximal position. Svrchnokambrické vulkanity (v mezinárodní stratigrafické škále neformálně označeno furong, ) tvoří rozsáhlý křivoklátsko-rokycanský komplex (KRK). Výzkumy vulkanitů započaly již v 19. století, přehled předchozích prací uvádí Hradecký (2008). Z novějších prací je nicméně nutno vyzdvihnout studie Waldhausrové, která v oblasti zhotovila geologickou mapu, věnovala se litologii, geochemii i moderním genetickým aspektům (Waldhausrová 1971, 1979, 1986). Musil (2004) moderně zpracoval petrologii andezitového, spodního patra komplexu.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 229 Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN 0514-8057 147 Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 25 31 Srní 4. 7. října 2004 Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) Petrostructural relationships

Více

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 6. část Geochemie endogenních procesů 6. část Struktura Země jádro vnější, vnitřní (celková tloušťka 3490 km) plášť tloušťka 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny kůra variabilní

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu.

Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu. Karlova Univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu. Pavla Holečková

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 9. část Geochemie endogenních procesů 9. část proces obohacení pláště fluida a taveniny různé typy metasomatózy v závislosti na geotektonickém prostředí různý výsledný chemismus silně ovlivňuje chemismus výchozích

Více

05. Geologie, geografie

05. Geologie, geografie 05. Geologie, geografie Hlubinné vyvřelé horniny mezi Sedlčany a Osečany Autor: Šárka Hlaváčková (2.ročník) Gymnázium a obchodní akademie Sedlčany Nádražní 80, Sedlčany 26401 Středočeský kraj Sedlčany

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Diplomová práce Brno 2015 Hana Kupská MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD STUDIUM DUTINOVÝCH PEGMATITŮ

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

Příloha Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality

Příloha Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Božejovice - Magdaléna

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin.

Přednáška V. Petrologie. klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. Přednáška V. Petrologie klíčová slova: magma, horniny vyvřelé, sedimentární, metamorfované, systém hornin. 1 Petrologie je obor geologických věd, který se zabývá studiem hornin. Zabývá se vznikem hornin,

Více

Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty Václav Ziegler

Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty Václav Ziegler Čas: 2 hod. Husova kazatelna u Žemličkovy Lhoty Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 49 34 03 N, 14 21 77 E Husova kazatelna Sedlčany Žemličkova Lhota 1 2. 1. 3. 1. viklan Husova kazatelna 2. seskupení

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

KARBONATIZACE DURBACHITŮ PODÉL TŘEBÍČSKÉHO ZLOMU JAKO ODRAZ CIRKULACE FLUID

KARBONATIZACE DURBACHITŮ PODÉL TŘEBÍČSKÉHO ZLOMU JAKO ODRAZ CIRKULACE FLUID MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Alexandra KAN KARBONATIZACE DURBACHITŮ PODÉL TŘEBÍČSKÉHO ZLOMU JAKO ODRAZ CIRKULACE FLUID rešerše Vedoucí práce: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. 1 Obsah Třebíčský

Více

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje 54 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 B KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials

Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials Vliv znečištěného ovzduší na stavební materiály Influence of atmospheric pollution on stone building materials RNDr. Linda Vonásková ABSTRACT: Historical monuments in the Czech Republic represent an important

Více

Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Chemické složení karbonátů České křídové pánve Chemické složení karbonátů České křídové pánve Václav Procházka 1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič 2 1 vprochaska@seznam.cz 2 Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno Ĥemia konsisto

Více

Geologické procesy na subdukčních rozhraních

Geologické procesy na subdukčních rozhraních Geologické procesy na subdukčních rozhraních na příkladě jihovýchodního křídla barrandienského neoproterozoika Téma exkurze: Geologické procesy v oblasti subdukčních zón (konvergenních rozhraních), flyš,

Více

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy RNDr. Jiří Slovák Zástupce ředitele pro vývoj vedoucí oddělení přípravy HÚ Správa úložišť

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Václav Pavlíek Jihoeská univerzita v eských Budjovicích, katedra biologie vaclav@pf.jcu.cz Novohradské hory jako výrazný geomorfologický celek pedstavují vrchol

Více

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku SKÁCELOVÁ Z. & ŽÁčEK V. 2007: Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf.,

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity 1. ÚVOD - 1 - 2. GRANITICKÉ PEGMATITY 2.1. Úvod Granitické pegmatity jsou magmatické horniny porfyrické struktury granitového složení, tj. jsou složeny převážně z křemene, živců a slíd. Mohou tvořit hnízda

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku Michal M U S I L Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Brno 2010 2010

Více

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ 1968 2012. Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze VYHODOCÍ MĚRU A RYCHLOTI VĚTRU A TAICI TUŠIMIC V OBDOBÍ 19 1 Lenka Hájková 1,) Věra Kožnarová 3) 1) Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem, ) Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE

KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE Correlation of Great Moravian mortars, underburned limestones and limestones from the Břeclav-Pohansko

Více

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Lom Na Plachtě Václav Ziegler

Lom Na Plachtě Václav Ziegler Čas: 1,5 hod. Škvorec, Třebohostice Lom Na Plachtě Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 50 2 15 N, 14 43 16 E LOM NA PLACHTĚ Praha Třebohostice 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 1 2 2 3 4 Škvorec, Třebohostice

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS

Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Hmotnostní spektrometrie Mass spectrometry - MS hmotnostní spektroskopie versus hmotnostní

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 Zatímco fauna ramenonožců svrchního sinemuru je v Severních vápencových Alpách běžná a dobře známá (např.

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Daniel Kytýř, Jitka Jírová, Michal Micka Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

Více

Geologické expozice města Jeseníku

Geologické expozice města Jeseníku Geologické expozice města Jeseníku Město Jeseník se vyznačuje v současné době čtyřmi geologickými expozicemi. První je jedním z lákadel k návštěvě Vodní tvrze - sídla Vlastivědného muzea Jesenicka. Její

Více

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu 22 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu Variscan very

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Geochemie endogenních procesů 4. část

Geochemie endogenních procesů 4. část Geochemie endogenních procesů 4. část planety, asteroidy, komety Merkur, Venuše, Země, Mars, asteroidy ( pozemské planety ) Jupiter, Saturn ( plynné planety ) Uran, Neptun, (Pluto) ( vnější ledové planety

Více

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Exkurzní průvodce k předmětu Terénní cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Texty sestaveny převážně podle Mineralogicko-petrografického exkurzního průvodce po území Moravy a Slezska http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více