Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí"

Transkript

1 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry, field spectroscopy, and hyperspectral remote sensing: A case study of the Rodalquilar mining area, SE Spain. Remote Sensing of Environment, 112, 7, FRANCŮ, E. (2009): Organické polutanty a jejich přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a v sedimentech její snosové oblasti. Závěrečná zpráva, projekt MŽP-00HPP-87/08/GP, prosinec 2009, 68 str. MS Čes. geol. služba, Praha. HERRON, M. M. (1988): Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. sed. Petrology 58, HOLOUBEK, I. ADAMEC, V. BARTOŠ, M. ČERNÁ, M. ČUPR, P. BLÁHA, K. DEMNEROVÁ, K. DRÁPAL, J. HAJŠLOVÁ, J. HO- LOUBKOVÁ,I. JECH,L. KLÁNOVÁ,J. KOHOUTEK,J. KUŽÍLEK, V. MACHÁLEK,P. MATĚJŮ,V. MATOUŠEK,J. MATOUŠEK,M. MEJSTŘÍK,V. NOVÁK,J. OCELKA,T. PEKÁREK,V. PETIRA,K. PROVAZNÍK,O. PUNČOCHÁŘ,M. RIEDER,M. RUPRICH,J. SÁŇ- KA, M. TOMANIOVÁ, M. VÁCHA, R. VOLKA, K. ZBÍRAL, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: Enabling activities to facilitate early action on the implementation of the Stockholm convention on persistent organic pollutants (POPs) in the Czech Republic. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX -TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT 249, Brno, srpen Internet: HOLOUBEK, I. ANSORGOVA, A. KOHOUTEK, J. KORINEK, P. HO- LOUBKOVA, I. (2000): The regional background monitoring of POPs (PAHs, PCBs, OCPs) in the Czech Republic. Organohalogen Compounds 46, MURPHY, B. L. MORRISON, R. D. (2002): Introduction to environmental forensics. 558 str. London. PETERS, K. E. WALTERS, C. C. MOLDOWAN, M. J. (2005): The Biomarker Guide (Volume 1 and 2), 2nd ed str. Cambridge Univ. Press. YUNKER, M.B. MACDONALD, R.W. VINGARZAN, R. MITCHELL, H. GOYETTE, D. SYLVESTRE, S. (2002): PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH. Org. Geochemistry 33, Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Mafic microgranular enclaves in the Sedlčany granite (Central Bohemian Plutonic Complex) and their relationship to dyke rocks in the region FRANTIŠEK V. HOLUB Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2; (22-22 Sedlčany) Key words: granite, mafic microgranular enclaves (MME), minette, magma mixing Abstract: The Sedlčany intrusion (Central Bohemian Plutonic Complex) is built by amphibole-bearing biotite monzogranite rich in MgO and K 2 O. Mafic microgranular enclaves (MME) are even more potassic and share some geochemical features with ultrapotassic plutonites of the durbachite series and also minettes forming dykes in the adjacent older granitoid intrusions of the high-k calc alkaline suite. However, the MME display geochemical variations different from the theoretical mixing trend and thus cannot be derived from minette magmas by hybridization process. The enclave-granite compositional differences appear to be governed by crystal-liquid equilibria. Jemnozrnné enklávy magmatického charakteru, v naprosté většině případů výrazně tmavší než jejich okolí a nazývané nejčastěji mafické magmatické či mafické mikrogranulární enklávy (MME), jsou v granitoidech velmi běžným jevem a týká se jich nespočet publikací (např. Didier Barbarin 1991). Magmatické enklávy jsou vedle mnoha typů různých xenolitů běžné také v monzogranitech sedlčanského typu ve středočeském plutonickém komplexu. Doposud se jim dostávalo pozornosti spíše výjimečně (Zeithamová 1990, Holub 1990). Cílem této zprávy je podat základní informace o geochemické variabilitě enkláv, srovnat ji se žilnými horninami z okolí a posoudit možnost vzájemných genetických vztahů. Jsou k tomu využívány litogeochemické analýzy z kanadské komerční laboratoře Activation Laboratories, Ltd. (Ancaster, Ontario), provedené metodou ICP pro hlavní prvky a ICP MS pro prvky stopové po alkalickém tavení a následném rozpuštění v roztoku kyseliny dusičné. Pro zpracování analytických dat byl použit program GCDkit 2.3 (viz Janoušek et al. 2006). Petrografický charakter enkláv Enklávy typu MME v sedlčanském granitu, studované v lomech Vápenice u Vysokého Chlumce, Bořená Hora a Vrchotovy Janovice a ve výchozech u Olbramovic, mají obvykle subangulární až semioválné tvary s různou mírou zploštění a dosahují delšího rozměru až 50 cm, většinou však kolem cm. Jsou drobnozrnné až jemnozrnné,

2 212 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN

3 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Obr. 2. Multiprvkový normalizační diagram (spidergram) koncentrací litofilních prvků ve vybraných vzorcích sedlčanského granitu (červeně), jeho mafických mikrogranulárních enkláv (černě), žilných syenitových až (mela)granitových porfyrů (fialově) a minet (modře) z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plutonickém komplexu. Normalizováno průměrným složením svrchní kontinentální kůry (Taylor McLennan 1985). většinou bez živcových vyrostlic a tmavě drobně skvrnité (obr. 1a), spíše ojediněle mohou být i makroskopicky zřetelně drobně porfyrické (obr. 1b). Poměrně často uzavírají drobné xenolity metasedimentů, mohou však být i součástí složených uzavřenin s objemově převažujícím xenolitem (obr. 1b). Vyskytují se také dvojité enklávy, v nichž základní enkláva uzavírá jinou menší a obvykle tmavší. Podle mikroskopického zkoumání enklávy nejčastěji odpovídají amfibol-biotitickému křemennému melasyenitu až melamonzogranitu a složením tmavých minerálů jsou blízké hostitelskému granitu. Mg-bohatý biotit je silně pleochroický mezi slámově žlutou (X) a sytě červenohnědou (Y, Z). Amfibol je světle zelenavý, slabě pleochroický; má výraznou převahu Mg nad Fe a odpovídá aktinolitu nebo přechodu magneziohornblend aktinolit. Některé enklávy obsahují v amfibolu i relikty diopsidického klinopyroxenu (obr. 1c, d). K-živec a zejména křemen často vytvářejí velké poikilitické jedince, v nichž může být drobný uzavíraný biotit téměř automorfní a to dodává hornině náznak lamprofyrické struktury. Pokud jsou přítomny drobné vyrostlice, jde o plagioklas (obr. 1e, f) odpovídající oligoklas-andezinu až oligoklasu, zatímco vyrostlice K-živce, typické pro okolní granit, zcela chybějí. Ojediněle se vyskytují enklávy o složení biotitického melamonzogranitu, opět s vysokým stupněm automorfie biotitu (obr. 1g). Z akcesorií je ve všech enklávách hojný velmi tence jehličkovitý apatit (obr. 1h), vzácnější je zirkon a v některých vzorcích je obsažen také allanit. Chemické složení sedlčanského granitu, enkláv a minet Amfibol-biotitický granit sedlčanského typu je acidní hornina s obsahy SiO 2 kolem hmot. %. Vyznačuje se nápadně zvýšenou hořečnatostí [kolem 2,1 2,9 % MgO při mg-hodnotě jako atomovém poměru 100Mg/(Mg+Fe) mezi 58,4 a 60,8] a zároveň výraznou převahou K 2 O (5,5 5,9 %) nad Na 2 O (2,6 2,9 %). Toto složení jeví jasnou afinitu k ultradraselným horninám (UK), ale hornina díky vysoké aciditě a tím sníženému MgO už definici UK hornin neodpovídá a Holub et al. (1997) ji proto zařadili do skupiny K-Mg bohatých granitů (KMgG). Ze stopových prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Rb ( ppm), Cs (25 37 ppm), Th (27 37 ppm) a U (13 29 ppm). Granit má zřetelnou negativní europiovou anomálii (Eu/Eu* = 0,58 0,73). Enklávy jsou na základě jedenácti kompletních analýz typicky intermediální, jen s ojedinělým mírným přesahem mezi horniny acidní (SiO 2 56,5 63,5 %). Ve srovnání s hostitelským granitem mají podstatně zvýšené obsahy MgO (3,4 5,5, výjimečně až do 6,4 %), ale jsou systematicky hořčíkem chudší než mafické enklávy v durbachitických plutonitech (vždy nad 6 %). Jejich mg-hodnoty (58 až 66) se s granitem zčásti překrývají, většinou jsou zvýšené. Obsahy K 2 O jsou vzhledem k obsahům MgO obecně značně vysoké, ale variabilní; K 2 O (4,4 7,4 hmot.%) vždy převažuje nad Na 2 O (1,6 3,1 hmot.%), přičemž mezi obsahy obou oxidů se projevuje nepřímá závislost. Ze stopových prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Cr ( ppm), Ni ( ppm), Rb ( ppm), Th (12 55 ppm), U (11 31 ppm). Vždy se projevuje výrazná negativní europiová anomálie (Eu/Eu* = 0,22 0,72, přičemž 10 z jedenácti analýz vykazuje Eu/Eu* jen 0,22 0,43, tj. podstatně nižší, než je dolní mez rozpětí těchto hodnot v granitu). Vzorek s hodnotou Eu/Eu* = 0,72 a zhruba dvojnásobným obsahem Eu se zároveň odlišuje od všech ostatních i podstatně zvýšenými obsahy Sr a Ba. Žíly minet jsou běžné v granitoidech kozárovického a vltavského typu v s. a z. okolí sedlčanského granitu, naproti tomu v samotném granitu ani v durbachitických horninách typu Čertovo břemeno na J od něj nebyly nikdy zjištěny. Obr. 1. a mafická enkláva v sedlčanském granitu, b xenolit erlanu obklopený materiálem drobně porfyrické mafické enklávy a spolu s ním uzavřený v sedlčanském granitu, c neporfyrická klinopyroxen-amfibol-biotitická mafická enkláva, mikrofotografie s 1 nikolem, d totéž jako c, X nikoly, e drobně porfyrická amfibol-biotitická enkláva s nízkou četností vyrostlic, 1 nikol, f totéž jako e, X nikoly, g enkláva biotitického mikromonzogranitu, 1 nikol, h detail tence jehličkovitého apatitu v mafické enklávě, 1 nikol. Grafické měřítko je 0,5 mm.

4 214 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN Tyto minety jsou ultradraselné mafické horniny s obsahy MgO mezi 4 9,6 hmot.%ak 2 O = 5,4 7,7 hmot. % při nízkém Na 2 O. Obsahy Cr jsou ppm, Ni ppm, Rb ppm, Th ppm, U ppm. Typické jsou vysoké poměry La/Yb a přítomnost zřetelné negativní europiové anomálie (Eu/Eu* 0,54 0,70). Diskuse Obr. 3. Vybrané variační diagramy pro sedlčanský granit (červeně), jeho mafické mikrogranulární enklávy (černě), žilné syenitové až (mela)granitové porfyry (fialově) a minety (modře) z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plutonickém komplexu. a diagram závislosti mezi obsahy MgO (hmot. %) a Cr (ppm), b závislost mezi obsahy MgO a MnO (hmot. %), c vztahy mezi obsahy Ce (ppm) a mírou europiové anomálie Eu/Eu*, přičemž Eu* = 0,0735 (Sm/0,195 Gd/0,259). Mafické mikrogranulární enklávy v granitoidech patrně mohou vznikat různým způsobem. Představám, že reprezentují mafické restity po parciálním tavení, odporují jejich magmatické mikrostruktury. Podle jiných teorií jde o úlomky zchlazených, relativně rychle utuhlých okrajů granitoidní intruze, které postupující magma znovu pohltilo. Naprostá většina autorů je však interpretuje jako produkty rychlé krystalizace mafičtějších, původně výše temperovaných magmat, která pronikla do granitického magmatického rezervoáru v různých stadiích jeho konsolidace a mohla být do různé míry hybridizována (např. Vernon 1984, Zorpi et al. 1991, Didier Barbarin 1991, Wiebe et al. 1997). Takové enklávy mohou proto tvořit rozptýlená elipsoidální tělesa, větší polštářovité útvary a jejich akumulace nebo i ostrohranné relikty rozbitých synplutonických žil. Teoreticky proto lze předpokládat, že pronikající mafická magmata vedle porcí nastříknutých do granitického magmatu mohla ve stejné době intrudovat i do okolních pevných hornin a vytvořit v nich žíly. Protože MME v sedlčanském granitu mají vysoké obsahy draslíku, byly jejich možné ekvivalenty nebo alespoň příbuzné variety hledány mezi minetami a jim látkově blízkými ( lamproidními ) kvarcsyenitovými až (mela)granitovými porfyry, tvořícími hojné žíly v granitoidech starších než sedlčanský granit. Všechny tyto horniny mají velmi podobný vzor normalizovaných obsahů inkompatibilních prvků (viz spidergram obsahů normalizovaných svrchní kontinentální kůrou na obr. 2), který je blízký také durbachitickým plutonitům typu Čertovo břemeno a syenitoidům táborského typu. Látková příbuznost ovšem neřeší konkrétní petrogenetické vztahy jednotlivých hornin, které se mohou jasněji projevit v jednoduchých variačních diagramech. Některé běžné variační diagramy se zdají nasvědčovat tomu, že MME skutečně jsou produkty hybridizace minetového magmatu granitem, případně odpovídají světlejším varietám minety (viz např. diagram Cr versus MgO na obr. 3a). Řada dalších diagramů už je takto interpretovatelná obtížně a bylo by nutné uvažovat významnou kontaminaci cizorodým materiálem nebo značné dodatečné redistribuce mnoha prvků mezi enklávou a granitem, což je obtížně představitelné díky ostrosti hranic enkláva-granit. Některé geochemické variace však hybridizačnímu vzniku enkláv naprosto odporují. Už diagram MgO versus MnO (obr. 3) ukazuje na zcela samostatný trend enkláv ve srovnání s minetami, podobné jsou i výsledky pro řadu stopových prvků a zejména diagramy založené na Y a prvcích skupiny vzácných zemin. Jako příklad je uveden diagram Ce versus Eu/Eu* (obr. 3b), který dokazuje, že látkové vztahy mezi

5 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN enklávami a sedlčanským granitem jsou řízeny jinými procesy než mísením magmatu o složení minety s granitem, patrně rovnováhami mezi krystaly a taveninou. Závěry 1. Studované MME jsou sice mafičtější, ale základními geochemickými rysy blízké hostitelskému granitu sedlčanského typu, a proto je nelze považovat za náhodné xenolity. 2. Enklávy ze sedlčanského granitu i jejich hostitelská hornina jsou abnormálně bohaté draslíkem a litofilními stopovými prvky s velkými iontovými poloměry (Large Ion Lithophile Elements, LILE) při zvýšené hořečnatosti a obsazích Cr, což je výrazně sbližuje s durbachitickými plutonity i žilnými horninami typu minety a lamproidních syenitových až (mela)granitových porfyrů. 3. Enklávy ze sedlčanského granitu jsou ale svým složením specifické a nedají se zcela jednoduše přiřadit k určitému typu žilných hornin ze širšího okolí. Pozoruhodnou vlastností enkláv je výrazná negativní europiová anomálie. 4. Složení těchto MME nelze odvodit hybridizací ultradraselného minetového magmatu (minet z blízkého okolí intruze sedlčanského granitu) granitovým magmatem. 5. Chování prvků skupiny vzácných zemin naznačuje, že chemické vztahy mezi enklávami a hostitelským granitem jsou řízeny rovnováhami mezi minerály a taveninou. Poděkování. Nové studium enkláv v sedlčanském granitu a jejich vztahů k žilným horninám bylo umožněno finanční podporou Grantové agentury České republiky (projekt 205/09/0630). Autor také děkuje dr. V. Janouškovi za cenné připomínky k textu. Literatura DIDIER, J. BARBARIN, B. ed. (1991): Enclaves and Granite Petrology. 549 s. Elsevier, Amsterdam. HOLUB, F. V. (1990): Petrogenetická interpretace chemismu kaliových lamproidů evropských Hercynid na příkladu centrální a jižní části Českého masívu. Kandidát. disert. práce, 265 str. MS Univ. Karl. v Praze. HOLUB,F.V. MACHART,J. MANOVÁ, M. (1997): The Central Bohemian Plutonic Complex: geology, chemical composition and genetic interpretation. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral. 31, JANOUŠEK, V. FARROW, C. M. ERBAN, V. (2006): Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). J. Petrology 47, TAYLOR, S. R. MCLENNAN, S. M. (1985) The Continental Crust: Its Composition and Evolution. 312 s. Blackwell, Oxford. VERNON, R. H. (1984): Microgranitoid enclaves in granites; globules of hybrid magma quenched in a plutonic environment. Nature 309 (5967), WIEBE,R.A. SMITH,D. STURM,M. KING,E.M. SECKLER,M.S. (1997): Enclaves in the Cadillac Mountain granite (coastal Maine): samples of hybrid magma from the base of the chamber. J. Petrology 38, ZEITHAMOVÁ, M. (1990): Xenolity v granitoidech středočeského plutonu na Sedlčansku. Diplom. práce, 79 s. MS Univ. Karl. v Praze. ZORPI, M. J. COULON, C. ORSINI, J. B. (1991): Hybridization between felsic and mafic magmas in calc-alkaline granitoids a case study in northern Sardinia, Italy. Chem. Geol. 92, Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu Lithology of the Furongian volcanic rocks, central part of the Křivoklát-Rokycany complex, W-Bohemia PETR HRADECKÝ Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; (12-32 Zdice) Key words: Křivoklát-Rokycany volcanic complex, Furongian, calc-alkaline volcanic suite, ignimbrite lithofacies, volcanology, litology. Abstract: The central part of the Křivoklát-Rokycany Furongian volcanic complex was studied. Volcanic suite consists of lower (andesite, basalt lavas) and upper (rhyolite and dacite lavas and ignimbrites) successions resting on Cambrian sediments. Most ignimbrites reveal agglomerate facies, eutaxitic patterns are rare. These deposits represent the lower parts of pyroclastic flows in proximal position. Svrchnokambrické vulkanity (v mezinárodní stratigrafické škále neformálně označeno furong, ) tvoří rozsáhlý křivoklátsko-rokycanský komplex (KRK). Výzkumy vulkanitů započaly již v 19. století, přehled předchozích prací uvádí Hradecký (2008). Z novějších prací je nicméně nutno vyzdvihnout studie Waldhausrové, která v oblasti zhotovila geologickou mapu, věnovala se litologii, geochemii i moderním genetickým aspektům (Waldhausrová 1971, 1979, 1986). Musil (2004) moderně zpracoval petrologii andezitového, spodního patra komplexu.

Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie)

Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie) Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie) Petroarchaeological investigation of so called other lithic industry from Tell Arbid Abyad, Northern

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 Zpráva za rok 2014 Sestavili: J.Pertoldová, J.Frýda, M.Novák, L.Rukavičková, B.Kříbek, V.Hladík, D.Čápová, H.Breiterová, J.Pašava, P.Štěpánek Česká geologická

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Složení povrchových vod na území NP Šumava

Složení povrchových vod na území NP Šumava Silva Gabreta vol. 11 (2-3) p. 69 81 Vimperk, 2005 Složení povrchových vod na území NP Šumava Freshwater composition in the Šumava National Park Vladimír Majer* & Josef Veselý Česká geologická služba,

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod

Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba. Úvod Ročenka 2002 2003 Česká geologická služba Úvod Roky 2002 a 2003 zaznamenaly ve více než 80leté historii naší instituce několik významných událostí. Nedají se sice porovnat s eventy geologické historie,

Více

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT Lenka Slavíková, Lubomír Petružela Klíčová slova povrchová voda povolení poplatek podniky Povodí Souhrn Článek se

Více

HYDROCHEMIE VOD POKLESOVÝCH KOTLIN A ODKALIŠŤ V OBLASTI OKR

HYDROCHEMIE VOD POKLESOVÝCH KOTLIN A ODKALIŠŤ V OBLASTI OKR HYDROCHEMIE VOD POKLESOVÝCH KOTLIN A ODKALIŠŤ V OBLASTI OKR Dr.Ing.Dalibor Matýsek, Doc.Ing.Helena Raclavská,CSc. Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Institut geologického inženýrství Ing.Pavla

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN:

VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Jan Škorpil VOLEBNÍ PODPORA POLITICKÝCH STRAN: stav a vývoj ve vnitřní prostorové struktuře Pražského

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Studium emisního spektra mlhoviny v okolí hvězdy HD 37776 Kamila Kovačíková Vedoucí diplomové práce: prof.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice

SBORNÍK KONFERENCE. 12.-13. listopadu 2009, Čejkovice SBORNÍK KONFERENCE.-. listopadu 9, Čejkovice Vydala Česká aerosolová společnost ISBN 978-8-8686--7 OBSAH J.Smolík: Úvod 7 L. Ondráčková, J. Ondráček, L. Andělová, J. Smolík: Koncentrace aerosolu v Barokním

Více

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies

Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Inovační paradox a regionální inovační strategie Innovation Paradox and Regional Innovation Strategies Skokan Karel Abstrakt Konkurenceschopnost firem, regionů i států je určována úrovní produktivity,

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

PŮDY A PŮDNÍ PROCESY DLE DOMINANTNÍCH DŘEVIN V KRKONOŠÍCH

PŮDY A PŮDNÍ PROCESY DLE DOMINANTNÍCH DŘEVIN V KRKONOŠÍCH PŮDY A PŮDNÍ PROCESY DLE DOMINANTNÍCH DŘEVIN V KRKONOŠÍCH Vilém Podrázský Stanislav Vacek Karel Matějka Abstrakt Podrázský, V., Vacek, S., Matějka, K.: Půdy a půdní procesy dle dominantních dřevin v Krkonoších

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 ZUZANA ŽÁKOVÁ SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY Z. Žáková: Schematic maps of public transport system,

Více