Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí"

Transkript

1 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry, field spectroscopy, and hyperspectral remote sensing: A case study of the Rodalquilar mining area, SE Spain. Remote Sensing of Environment, 112, 7, FRANCŮ, E. (2009): Organické polutanty a jejich přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a v sedimentech její snosové oblasti. Závěrečná zpráva, projekt MŽP-00HPP-87/08/GP, prosinec 2009, 68 str. MS Čes. geol. služba, Praha. HERRON, M. M. (1988): Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. J. sed. Petrology 58, HOLOUBEK, I. ADAMEC, V. BARTOŠ, M. ČERNÁ, M. ČUPR, P. BLÁHA, K. DEMNEROVÁ, K. DRÁPAL, J. HAJŠLOVÁ, J. HO- LOUBKOVÁ,I. JECH,L. KLÁNOVÁ,J. KOHOUTEK,J. KUŽÍLEK, V. MACHÁLEK,P. MATĚJŮ,V. MATOUŠEK,J. MATOUŠEK,M. MEJSTŘÍK,V. NOVÁK,J. OCELKA,T. PEKÁREK,V. PETIRA,K. PROVAZNÍK,O. PUNČOCHÁŘ,M. RIEDER,M. RUPRICH,J. SÁŇ- KA, M. TOMANIOVÁ, M. VÁCHA, R. VOLKA, K. ZBÍRAL, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: Enabling activities to facilitate early action on the implementation of the Stockholm convention on persistent organic pollutants (POPs) in the Czech Republic. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX -TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT 249, Brno, srpen Internet: HOLOUBEK, I. ANSORGOVA, A. KOHOUTEK, J. KORINEK, P. HO- LOUBKOVA, I. (2000): The regional background monitoring of POPs (PAHs, PCBs, OCPs) in the Czech Republic. Organohalogen Compounds 46, MURPHY, B. L. MORRISON, R. D. (2002): Introduction to environmental forensics. 558 str. London. PETERS, K. E. WALTERS, C. C. MOLDOWAN, M. J. (2005): The Biomarker Guide (Volume 1 and 2), 2nd ed str. Cambridge Univ. Press. YUNKER, M.B. MACDONALD, R.W. VINGARZAN, R. MITCHELL, H. GOYETTE, D. SYLVESTRE, S. (2002): PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH. Org. Geochemistry 33, Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Mafic microgranular enclaves in the Sedlčany granite (Central Bohemian Plutonic Complex) and their relationship to dyke rocks in the region FRANTIŠEK V. HOLUB Ústav petrologie a strukturní geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2; (22-22 Sedlčany) Key words: granite, mafic microgranular enclaves (MME), minette, magma mixing Abstract: The Sedlčany intrusion (Central Bohemian Plutonic Complex) is built by amphibole-bearing biotite monzogranite rich in MgO and K 2 O. Mafic microgranular enclaves (MME) are even more potassic and share some geochemical features with ultrapotassic plutonites of the durbachite series and also minettes forming dykes in the adjacent older granitoid intrusions of the high-k calc alkaline suite. However, the MME display geochemical variations different from the theoretical mixing trend and thus cannot be derived from minette magmas by hybridization process. The enclave-granite compositional differences appear to be governed by crystal-liquid equilibria. Jemnozrnné enklávy magmatického charakteru, v naprosté většině případů výrazně tmavší než jejich okolí a nazývané nejčastěji mafické magmatické či mafické mikrogranulární enklávy (MME), jsou v granitoidech velmi běžným jevem a týká se jich nespočet publikací (např. Didier Barbarin 1991). Magmatické enklávy jsou vedle mnoha typů různých xenolitů běžné také v monzogranitech sedlčanského typu ve středočeském plutonickém komplexu. Doposud se jim dostávalo pozornosti spíše výjimečně (Zeithamová 1990, Holub 1990). Cílem této zprávy je podat základní informace o geochemické variabilitě enkláv, srovnat ji se žilnými horninami z okolí a posoudit možnost vzájemných genetických vztahů. Jsou k tomu využívány litogeochemické analýzy z kanadské komerční laboratoře Activation Laboratories, Ltd. (Ancaster, Ontario), provedené metodou ICP pro hlavní prvky a ICP MS pro prvky stopové po alkalickém tavení a následném rozpuštění v roztoku kyseliny dusičné. Pro zpracování analytických dat byl použit program GCDkit 2.3 (viz Janoušek et al. 2006). Petrografický charakter enkláv Enklávy typu MME v sedlčanském granitu, studované v lomech Vápenice u Vysokého Chlumce, Bořená Hora a Vrchotovy Janovice a ve výchozech u Olbramovic, mají obvykle subangulární až semioválné tvary s různou mírou zploštění a dosahují delšího rozměru až 50 cm, většinou však kolem cm. Jsou drobnozrnné až jemnozrnné,

2 212 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN

3 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Obr. 2. Multiprvkový normalizační diagram (spidergram) koncentrací litofilních prvků ve vybraných vzorcích sedlčanského granitu (červeně), jeho mafických mikrogranulárních enkláv (černě), žilných syenitových až (mela)granitových porfyrů (fialově) a minet (modře) z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plutonickém komplexu. Normalizováno průměrným složením svrchní kontinentální kůry (Taylor McLennan 1985). většinou bez živcových vyrostlic a tmavě drobně skvrnité (obr. 1a), spíše ojediněle mohou být i makroskopicky zřetelně drobně porfyrické (obr. 1b). Poměrně často uzavírají drobné xenolity metasedimentů, mohou však být i součástí složených uzavřenin s objemově převažujícím xenolitem (obr. 1b). Vyskytují se také dvojité enklávy, v nichž základní enkláva uzavírá jinou menší a obvykle tmavší. Podle mikroskopického zkoumání enklávy nejčastěji odpovídají amfibol-biotitickému křemennému melasyenitu až melamonzogranitu a složením tmavých minerálů jsou blízké hostitelskému granitu. Mg-bohatý biotit je silně pleochroický mezi slámově žlutou (X) a sytě červenohnědou (Y, Z). Amfibol je světle zelenavý, slabě pleochroický; má výraznou převahu Mg nad Fe a odpovídá aktinolitu nebo přechodu magneziohornblend aktinolit. Některé enklávy obsahují v amfibolu i relikty diopsidického klinopyroxenu (obr. 1c, d). K-živec a zejména křemen často vytvářejí velké poikilitické jedince, v nichž může být drobný uzavíraný biotit téměř automorfní a to dodává hornině náznak lamprofyrické struktury. Pokud jsou přítomny drobné vyrostlice, jde o plagioklas (obr. 1e, f) odpovídající oligoklas-andezinu až oligoklasu, zatímco vyrostlice K-živce, typické pro okolní granit, zcela chybějí. Ojediněle se vyskytují enklávy o složení biotitického melamonzogranitu, opět s vysokým stupněm automorfie biotitu (obr. 1g). Z akcesorií je ve všech enklávách hojný velmi tence jehličkovitý apatit (obr. 1h), vzácnější je zirkon a v některých vzorcích je obsažen také allanit. Chemické složení sedlčanského granitu, enkláv a minet Amfibol-biotitický granit sedlčanského typu je acidní hornina s obsahy SiO 2 kolem hmot. %. Vyznačuje se nápadně zvýšenou hořečnatostí [kolem 2,1 2,9 % MgO při mg-hodnotě jako atomovém poměru 100Mg/(Mg+Fe) mezi 58,4 a 60,8] a zároveň výraznou převahou K 2 O (5,5 5,9 %) nad Na 2 O (2,6 2,9 %). Toto složení jeví jasnou afinitu k ultradraselným horninám (UK), ale hornina díky vysoké aciditě a tím sníženému MgO už definici UK hornin neodpovídá a Holub et al. (1997) ji proto zařadili do skupiny K-Mg bohatých granitů (KMgG). Ze stopových prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Rb ( ppm), Cs (25 37 ppm), Th (27 37 ppm) a U (13 29 ppm). Granit má zřetelnou negativní europiovou anomálii (Eu/Eu* = 0,58 0,73). Enklávy jsou na základě jedenácti kompletních analýz typicky intermediální, jen s ojedinělým mírným přesahem mezi horniny acidní (SiO 2 56,5 63,5 %). Ve srovnání s hostitelským granitem mají podstatně zvýšené obsahy MgO (3,4 5,5, výjimečně až do 6,4 %), ale jsou systematicky hořčíkem chudší než mafické enklávy v durbachitických plutonitech (vždy nad 6 %). Jejich mg-hodnoty (58 až 66) se s granitem zčásti překrývají, většinou jsou zvýšené. Obsahy K 2 O jsou vzhledem k obsahům MgO obecně značně vysoké, ale variabilní; K 2 O (4,4 7,4 hmot.%) vždy převažuje nad Na 2 O (1,6 3,1 hmot.%), přičemž mezi obsahy obou oxidů se projevuje nepřímá závislost. Ze stopových prvků jsou charakteristické zvýšené obsahy Cr ( ppm), Ni ( ppm), Rb ( ppm), Th (12 55 ppm), U (11 31 ppm). Vždy se projevuje výrazná negativní europiová anomálie (Eu/Eu* = 0,22 0,72, přičemž 10 z jedenácti analýz vykazuje Eu/Eu* jen 0,22 0,43, tj. podstatně nižší, než je dolní mez rozpětí těchto hodnot v granitu). Vzorek s hodnotou Eu/Eu* = 0,72 a zhruba dvojnásobným obsahem Eu se zároveň odlišuje od všech ostatních i podstatně zvýšenými obsahy Sr a Ba. Žíly minet jsou běžné v granitoidech kozárovického a vltavského typu v s. a z. okolí sedlčanského granitu, naproti tomu v samotném granitu ani v durbachitických horninách typu Čertovo břemeno na J od něj nebyly nikdy zjištěny. Obr. 1. a mafická enkláva v sedlčanském granitu, b xenolit erlanu obklopený materiálem drobně porfyrické mafické enklávy a spolu s ním uzavřený v sedlčanském granitu, c neporfyrická klinopyroxen-amfibol-biotitická mafická enkláva, mikrofotografie s 1 nikolem, d totéž jako c, X nikoly, e drobně porfyrická amfibol-biotitická enkláva s nízkou četností vyrostlic, 1 nikol, f totéž jako e, X nikoly, g enkláva biotitického mikromonzogranitu, 1 nikol, h detail tence jehličkovitého apatitu v mafické enklávě, 1 nikol. Grafické měřítko je 0,5 mm.

4 214 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN Tyto minety jsou ultradraselné mafické horniny s obsahy MgO mezi 4 9,6 hmot.%ak 2 O = 5,4 7,7 hmot. % při nízkém Na 2 O. Obsahy Cr jsou ppm, Ni ppm, Rb ppm, Th ppm, U ppm. Typické jsou vysoké poměry La/Yb a přítomnost zřetelné negativní europiové anomálie (Eu/Eu* 0,54 0,70). Diskuse Obr. 3. Vybrané variační diagramy pro sedlčanský granit (červeně), jeho mafické mikrogranulární enklávy (černě), žilné syenitové až (mela)granitové porfyry (fialově) a minety (modře) z okolí sedlčanské intruze ve středočeském plutonickém komplexu. a diagram závislosti mezi obsahy MgO (hmot. %) a Cr (ppm), b závislost mezi obsahy MgO a MnO (hmot. %), c vztahy mezi obsahy Ce (ppm) a mírou europiové anomálie Eu/Eu*, přičemž Eu* = 0,0735 (Sm/0,195 Gd/0,259). Mafické mikrogranulární enklávy v granitoidech patrně mohou vznikat různým způsobem. Představám, že reprezentují mafické restity po parciálním tavení, odporují jejich magmatické mikrostruktury. Podle jiných teorií jde o úlomky zchlazených, relativně rychle utuhlých okrajů granitoidní intruze, které postupující magma znovu pohltilo. Naprostá většina autorů je však interpretuje jako produkty rychlé krystalizace mafičtějších, původně výše temperovaných magmat, která pronikla do granitického magmatického rezervoáru v různých stadiích jeho konsolidace a mohla být do různé míry hybridizována (např. Vernon 1984, Zorpi et al. 1991, Didier Barbarin 1991, Wiebe et al. 1997). Takové enklávy mohou proto tvořit rozptýlená elipsoidální tělesa, větší polštářovité útvary a jejich akumulace nebo i ostrohranné relikty rozbitých synplutonických žil. Teoreticky proto lze předpokládat, že pronikající mafická magmata vedle porcí nastříknutých do granitického magmatu mohla ve stejné době intrudovat i do okolních pevných hornin a vytvořit v nich žíly. Protože MME v sedlčanském granitu mají vysoké obsahy draslíku, byly jejich možné ekvivalenty nebo alespoň příbuzné variety hledány mezi minetami a jim látkově blízkými ( lamproidními ) kvarcsyenitovými až (mela)granitovými porfyry, tvořícími hojné žíly v granitoidech starších než sedlčanský granit. Všechny tyto horniny mají velmi podobný vzor normalizovaných obsahů inkompatibilních prvků (viz spidergram obsahů normalizovaných svrchní kontinentální kůrou na obr. 2), který je blízký také durbachitickým plutonitům typu Čertovo břemeno a syenitoidům táborského typu. Látková příbuznost ovšem neřeší konkrétní petrogenetické vztahy jednotlivých hornin, které se mohou jasněji projevit v jednoduchých variačních diagramech. Některé běžné variační diagramy se zdají nasvědčovat tomu, že MME skutečně jsou produkty hybridizace minetového magmatu granitem, případně odpovídají světlejším varietám minety (viz např. diagram Cr versus MgO na obr. 3a). Řada dalších diagramů už je takto interpretovatelná obtížně a bylo by nutné uvažovat významnou kontaminaci cizorodým materiálem nebo značné dodatečné redistribuce mnoha prvků mezi enklávou a granitem, což je obtížně představitelné díky ostrosti hranic enkláva-granit. Některé geochemické variace však hybridizačnímu vzniku enkláv naprosto odporují. Už diagram MgO versus MnO (obr. 3) ukazuje na zcela samostatný trend enkláv ve srovnání s minetami, podobné jsou i výsledky pro řadu stopových prvků a zejména diagramy založené na Y a prvcích skupiny vzácných zemin. Jako příklad je uveden diagram Ce versus Eu/Eu* (obr. 3b), který dokazuje, že látkové vztahy mezi

5 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN enklávami a sedlčanským granitem jsou řízeny jinými procesy než mísením magmatu o složení minety s granitem, patrně rovnováhami mezi krystaly a taveninou. Závěry 1. Studované MME jsou sice mafičtější, ale základními geochemickými rysy blízké hostitelskému granitu sedlčanského typu, a proto je nelze považovat za náhodné xenolity. 2. Enklávy ze sedlčanského granitu i jejich hostitelská hornina jsou abnormálně bohaté draslíkem a litofilními stopovými prvky s velkými iontovými poloměry (Large Ion Lithophile Elements, LILE) při zvýšené hořečnatosti a obsazích Cr, což je výrazně sbližuje s durbachitickými plutonity i žilnými horninami typu minety a lamproidních syenitových až (mela)granitových porfyrů. 3. Enklávy ze sedlčanského granitu jsou ale svým složením specifické a nedají se zcela jednoduše přiřadit k určitému typu žilných hornin ze širšího okolí. Pozoruhodnou vlastností enkláv je výrazná negativní europiová anomálie. 4. Složení těchto MME nelze odvodit hybridizací ultradraselného minetového magmatu (minet z blízkého okolí intruze sedlčanského granitu) granitovým magmatem. 5. Chování prvků skupiny vzácných zemin naznačuje, že chemické vztahy mezi enklávami a hostitelským granitem jsou řízeny rovnováhami mezi minerály a taveninou. Poděkování. Nové studium enkláv v sedlčanském granitu a jejich vztahů k žilným horninám bylo umožněno finanční podporou Grantové agentury České republiky (projekt 205/09/0630). Autor také děkuje dr. V. Janouškovi za cenné připomínky k textu. Literatura DIDIER, J. BARBARIN, B. ed. (1991): Enclaves and Granite Petrology. 549 s. Elsevier, Amsterdam. HOLUB, F. V. (1990): Petrogenetická interpretace chemismu kaliových lamproidů evropských Hercynid na příkladu centrální a jižní části Českého masívu. Kandidát. disert. práce, 265 str. MS Univ. Karl. v Praze. HOLUB,F.V. MACHART,J. MANOVÁ, M. (1997): The Central Bohemian Plutonic Complex: geology, chemical composition and genetic interpretation. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral. 31, JANOUŠEK, V. FARROW, C. M. ERBAN, V. (2006): Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry: introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit). J. Petrology 47, TAYLOR, S. R. MCLENNAN, S. M. (1985) The Continental Crust: Its Composition and Evolution. 312 s. Blackwell, Oxford. VERNON, R. H. (1984): Microgranitoid enclaves in granites; globules of hybrid magma quenched in a plutonic environment. Nature 309 (5967), WIEBE,R.A. SMITH,D. STURM,M. KING,E.M. SECKLER,M.S. (1997): Enclaves in the Cadillac Mountain granite (coastal Maine): samples of hybrid magma from the base of the chamber. J. Petrology 38, ZEITHAMOVÁ, M. (1990): Xenolity v granitoidech středočeského plutonu na Sedlčansku. Diplom. práce, 79 s. MS Univ. Karl. v Praze. ZORPI, M. J. COULON, C. ORSINI, J. B. (1991): Hybridization between felsic and mafic magmas in calc-alkaline granitoids a case study in northern Sardinia, Italy. Chem. Geol. 92, Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu Lithology of the Furongian volcanic rocks, central part of the Křivoklát-Rokycany complex, W-Bohemia PETR HRADECKÝ Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1; (12-32 Zdice) Key words: Křivoklát-Rokycany volcanic complex, Furongian, calc-alkaline volcanic suite, ignimbrite lithofacies, volcanology, litology. Abstract: The central part of the Křivoklát-Rokycany Furongian volcanic complex was studied. Volcanic suite consists of lower (andesite, basalt lavas) and upper (rhyolite and dacite lavas and ignimbrites) successions resting on Cambrian sediments. Most ignimbrites reveal agglomerate facies, eutaxitic patterns are rare. These deposits represent the lower parts of pyroclastic flows in proximal position. Svrchnokambrické vulkanity (v mezinárodní stratigrafické škále neformálně označeno furong, ) tvoří rozsáhlý křivoklátsko-rokycanský komplex (KRK). Výzkumy vulkanitů započaly již v 19. století, přehled předchozích prací uvádí Hradecký (2008). Z novějších prací je nicméně nutno vyzdvihnout studie Waldhausrové, která v oblasti zhotovila geologickou mapu, věnovala se litologii, geochemii i moderním genetickým aspektům (Waldhausrová 1971, 1979, 1986). Musil (2004) moderně zpracoval petrologii andezitového, spodního patra komplexu.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN 0514-8057 147 Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

Magmatické (vyvřelé) horniny

Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické (vyvřelé) horniny Magmatické horniny vznikly chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou magmatickou. Magma je v podstatě suspenze pevných částic v roztaveném

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu Úvod do petrografie, základní textury a struktury hornin Petrografie obor geologie zabývající se popisem a systematickou klasifikací hornin, zejména pomocí mikroskopického studia Stavba hornin Pod pojem

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu 22 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu Variscan very

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

HORNINY A NEROSTY miniprojekt

HORNINY A NEROSTY miniprojekt miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Cíl: Osobně (pod vedením lektora) si ověřit základní znalosti o horninách a nerostech a naučit se je poznávat. Rozvíjené dovednosti: Dovednost

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY 5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY Minerály 5. mineralogické třídy jsou soli kyseliny uhličité. Jsou anorganického i organického původu (vznikaly usazováním a postupným zkameněním vápenitých koster a schránek

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména:

Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: KATALOG Je kvalitní přírodní stavební materiál vhodný k použití v zahradní architektuře, zejména: - v zahradách rodinných domů a rekreačních zařízení - při tvorbě nebo rekonstrukcích zámeckých zahrad

Více

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Základní struktura. NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Základní struktura NSZ Č. 1: OSUD CHEMICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ (ENVFATE) Koordinátor NSZ: Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. VČP č. Název, charakteristika Zkratka Řešitel VČP 1.1 Výskyt chemických látek v

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem

Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Zaniklé sopky, jezera a moře mezi Novou Pakou a Jičínem Radek Vancl Vedoucí ročníkové práce: Lukáš Rambousek Předmět: Přírodopis Školní rok: 2010-2011

Více

Zemědělská 3, 613 00 Brno; jindrak@email.cz 2 School of the Environment and Technology, University of Brighton,

Zemědělská 3, 613 00 Brno; jindrak@email.cz 2 School of the Environment and Technology, University of Brighton, 1 Ústav geologie a pedologie, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno; jindrak@email.cz 2 School of the Environment and Technology, University of Brighton, Brighton, BN2 4GJ, United Kingdom;

Více

TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY I S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE

TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY I S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ Z MATEMATIKY I S VYUŽITÍM INTERAKTIVNÍ TABULE Radka Hamříková Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava Abstrakt: Jak vytvářet studijní materiály s využitím

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová

Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Čas: 2 hod. Významné stavby a umělecká díla pravého břehu řeky Vltavy (od náměstí Jana Palacha až pod Emauzy) Barbora Dudíková Schulmannová Hlavní město Praha GPS: 50 5 21 N, 14 24 54 E Praha 1 Geologie

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny

Neživá příroda. 1.Vznik Země a Vesmíru. 2.Horniny Neživá příroda 1.Vznik Země a Vesmíru Vesmír vznikl náhle před asi 15 miliardami let. Ještě v počátcích jeho existence vznikly lehčí prvky vodík a helium, jejichž gravitačním stahováním a zapálením vznikla

Více

Geolog ve městě Shrnutí

Geolog ve městě Shrnutí Geolog ve městě Shrnutí Během každé výuky hornin je třea využívat vzorků přírodnin ze školních sírek. Ne vždy se však jedná o vzorky ideální, tj. takové, na kterých y yly na první pohled vidět základní

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin.

Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. PETROLOGIE Je to věda, nauka o horninách, zkoumá vznik, složení, vlastnosti a výskyt hornin. HORNINA = anorganická heterogenní (nestejnorodá) přírodnina, tvořena nerosty, složení nelze vyjádřit chemickým

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A

Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A Posouzení souhrnné zprávy projektu Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Svazek A Řešitelská organizace: Sdružení Geobariéra společností

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti

Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 32 36 Srní 4. 7. října 2004 Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti Geology of the Boubín Mt., the central Bohemian Forest, and its

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Geologické mapování Křivoklátska nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO

Geologické mapování Křivoklátska nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO Bohemia centralis, Praha, 31: 21 32, 2011 Geologické mapování Křivoklátska nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO Geological mapping a tool for obtaining knowledge of

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Obsah organické hmoty byl stanoven na Institutu geologického inženýrství VŠB TU Ostrava na přístroji EuroEA 3000 (Eurovector Elemental Analyzer).

Obsah organické hmoty byl stanoven na Institutu geologického inženýrství VŠB TU Ostrava na přístroji EuroEA 3000 (Eurovector Elemental Analyzer). Institut geologického inženýrství, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava; petr.skupien@vsb.cz (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice RNDr. Milan Váňa Ph.D RNDr. Milan Váňa, Ph.D. 1974 1979 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, odborná geografie 1992 1996 - Ph.D.: Přírodovědecká fakulta

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci

Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Vliv metody přepočtu chemických analýz amfibolů na jejich klasifikaci Rešeršní část k bakalářské práci Vypracoval: Libor Veverka Vedoucí práce: RNDr. Václav Vávra, Ph.D. Obsah 1. Skupina amfibolů 3 1.1.

Více

Report termografické prohlídky

Report termografické prohlídky Report termografické prohlídky Spolecnost GESTO Products s.r.o. Zpracoval dr. Bílek Datum 31st January 2010 Hlavní poznámka Protokol z termovizní diagnostiky Rodinný dům objekt A Název firmy : Adresa :

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie

GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ. sbírka úloh z geologie GEOLOGIE ZAJÍMAVĚ sbírka úloh z geologie Gymnázium Botičská Praha 2014 Autorka: Mgr. Jana Hájková, Ph.D. (Gymnázium Botičská) Recenzentka: RNDr. Jaroslava Hajná, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Zkušenosti z vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin v zahraničí. Dr. Pavel Lhotský, Dr. Tomáš Pechar

Zkušenosti z vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin v zahraničí. Dr. Pavel Lhotský, Dr. Tomáš Pechar Zkušenosti z vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin v zahraničí Dr. Pavel Lhotský, Dr. Tomáš Pechar Kde společnost G E T působí: Vysvětlivky: země, ve kterých realizoval nebo realizuje projekty

Více

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu

SPSKS. Úvod do sochařské technologie. Materiály pro sochařskou tvorbu Předmluva Studijní materiál pro předmět Technologie se týká studijního oboru Kamenosochařství kamenosochařská tvorba. Byl připraven výhradně pro studující výtvarného oboru na Střední průmyslové školy kamenické

Více

Složení povrchových vod na území NP Šumava

Složení povrchových vod na území NP Šumava Silva Gabreta vol. 11 (2-3) p. 69 81 Vimperk, 2005 Složení povrchových vod na území NP Šumava Freshwater composition in the Šumava National Park Vladimír Majer* & Josef Veselý Česká geologická služba,

Více