V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského."

Transkript

1 Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Pražský (dále jen jednota). 1. Schvaluje volbou složení komisí mandátové: ses. Brčáková, Dekastelová, Kubíková, br. Jindra návrhové: ses. Chudomská, Severová, br. Rohan P. zapisovatelé: ses. Říhová, Zemanová ověřovatelé: ses. Nováková, Švecová 2. Schvaluje návrh programu Valné hromady zprávu starostky jednoty o činnosti jednoty zprávu o kontrole plnění usnesení Valné hromady Sokola Pražského, konané dne zprávu hospodáře o hospodaření jednoty za rok 2009 zprávy o činnosti jednotlivých oddílů jednoty a odboru všestrannosti zprávu o činnosti vzdělavatelského sboru plán činnosti jednoty na rok 2010 zprávu kontrolní komise včetně předběžné uzávěrky za rok 2009 rozpočet jednoty na rok 2010 Usnesení bylo schváleno hlasy 85 z 85 (tj. 100 %) přítomných delegátů Valné hromady jednoty. V Praze dne Návrhová komise 1

2 Zápis z Valné hromady delegátů Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne ve Fügnerově sále sokolovny v Praze 2, Žitná ul. č. 42 Přítomni delegáti dle prezenční listiny Zahájení v Valnou hromadu zahájila ses. starostka Martina Schořová, následovala znělka Sokola Pražského. Zahlášen počet přítomných delegátů: 90 (ze 105 oprávněných), Valná hromada je usnášeníschopná. 2. Schváleno ve složení zapisovatelé: ses. Zemanová, Říhová ověřovatelé: ses. Nováková, Švecová mandátová komise: ses. Brčáková, Dekastelová, Kubíková, br. Jindra návrhová: ses. Chudomská, Severová, br. Rohan P volební: ses. Bedrníčková, Jindrová, Kavalírová, br. Poes, Schoř pracovní předseda: br. Kroupa Slovo předáno br. Kroupovi k dalšímu řízení jednání Valné hromady. 3. Ses. Kavalírová požádala přítomné, aby minutou ticha uctili památku členů, zemřelých: br. Rudolf Bolehovský ses. Staša Horbowyjová 4. Schválen program s tím, že z bodů 6) a 13) bude vypuštěna zpráva odboru sportu Přednesení zprávy: a) zpráva starostky ses. Schořová b) zpráva o kontrole plnění usnesení z VH 2009 br. Kolář c) zpráva o hospodaření jednoty br. Dolejš 6. Přednesení zprávy o činnosti: a) náčelníka mužských složek br. Poes Bratru Rudolfu Lukášovi bylo poděkováno za dlouholetou činnost. b) náčelnice ženských složek ses. Bedrníčková c) vzdělavatelského sboru ses. Kavalírová d) oddílu akrobatického rokenrolu ses. Slámová e) oddílu jógy br. Brunner f) oddílu basketbalu br. Voračka g) oddílu moderní gymnastiky ses. Nechanická h) oddílu rychlostní kanoistiky br. Kadlec F. i) oddílu turistické kanoistiky br. Kolář J. 7. Zpráva kontrolní komise za rok 2009 ses. Severová 8. Na návrh kontrolní komise bylo uděleno absolutorium dosavadnímu výboru jednoty. Nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. 9. Návrh plánu činnosti na rok 2010 přednesl br. Slepička 2

3 10. Návrh rozpočtu na rok 2010 předložil br. Dolejš 11. Rozpravy se zúčastnil 1 diskutující. br. Vrána upřesnění zprávy náčelnice ohledně předvedení sletové skladby žen; informoval, co bude součástí XV. všesokolského sletu; poznámka k vystoupení ses. Kavalírové ke stanovám ČOS, zmínil navržené změny; absolutorium navrženo zrušit; šestileté volební období místo tříletého je pro zachování tříletého; všestrannost x sport pro všechny název všestrannost vznikl teprve po roce 1990, dříve se zkrátka chodilo do Sokola, ve 20. letech docházelo k vyčleňování sportů, jedná se o umělý název, zda ten či ten název je otázka diskuse; k názvu vzdělavatel; ke způsobu volby činovníků odborných útvarů do výboru snaha o změnu automatické volby do výboru navrhuje zachovat; 12. Mandátová komise upřesnila počet přítomných delegátů: 95 ( ze 105 oprávněných). Schválen návrh na 15 členů výboru jednoty a 5 členů kontrolní komise Schváleny přednesené zprávy Schváleny zprávy hospodáře, kontroly plnění usnesení, kontrolní komise, návrh plánu činnosti na rok Schválen rozpočet na rok Předseda volební komise br. Poes seznámil plénum s podanými návrhy na starostu: ses. Albína Bedrníčková návrh neakceptuje ses. Martina Schořová s návrhem souhlasí br. Miroslav Vrána návrh neakceptuje s kandidáty do výboru: br. Jiří Dolejš br. Filip Kadlec br. Jiří Kolář ses. Renata Nechanická br. Pavel Rohan ses. Martina Schořová ses. Štěpánka Slámová br. Zdeněk Slepička br. Přemysl Štych br. Oldřich Václavík br. Miroslav Vrána s kandidáty do kontrolní komise: br. Miloslav Kunst ses. Olga Nováková br. Jaroslav Petana ses. Pavla Říhová ses. Renata Severová zvoleni do výboru z titulu svých funkcí: ses. Albína Bedrníčková náčelnice 3

4 br. Jiří Poes náčelník ses. Milena Jindrová vedoucí odboru sportu ses. Artemis Kavalírová vzdělavatelka Upřesňující informace o způsobu voleb bude podána před každou vlastní volbou hlasováno optickou většinou. 17. Přednesena programová zpráva ses. Schořová Ses. Bicanová přednesla poděkování ses. starostce za práci. 18. Zpráva mandátové komise: přítomno 96 delegátů ze Předseda volební komise br. Poes se zeptal, zda jsou doplňující návrhy na starostu z pléna žádný další návrh; seznámil plénum z procedurou volby 2 způsoby volby: aklamací tajnou volbou... 4 hlasy pro tajnou volbou se hlasuje i v případě jediného požadavku na ni Bylo přistoupeno k tajné volbě. Vyhlášení výsledků 96 platných hlasovacích lístků ses. Martina Schořová hlasů Starostkou byla zvolena ses. Martina Schořová. 20. Předseda volební komise požádal o doplňující návrhy z pléna - žádný návrh; doplnil, že ses. Schořová jako právě zvolená starostka na volební listině do výboru již není; 3 způsoby volby: 1) schválení celé kandidátní listiny aklamací...optická většina 2) aklamací jednotlivé kandidáty... 1 hlas 3) tajnou volbou... 2 hlasy Bylo přistoupeno k tajné volbě. Vyhlášení výsledků 95 platných hlasovacích lístků, 1 neplatný br. Dolejš hlasů br. Kadlec hlasů br. Kolář hlasů ses. Nechanická hlasů br. P. Rohan hlasů ses. Slámová hlasů br. Slepička hlasů br. Štych hlasů br. Václavík hlasů br. Vrána hlasů Všichni byli zvoleni. 21. Schválen optickou většinou způsob volby hlasování aklamací o celé volební listině. Členové kontrolní komise ses. Nováková, Říhová, Severová, br. Kunst, Petana zvoleni celkem 86 hlasy. 22. Byli zvoleni navržení delegáti a vyslanci: 4

5 na Valnou hromadu župy Pražské-Scheinerovy: ses. Albína Bedrníčková ses. Lucie Kubíková ses. Artemis Kavalírová br. Miroslav Kolář do výboru župy ses. Martina Schořová br. Miroslav Vrána br. Petr Schoř br. Zdeněk Slepička O návrzích na delegáty sjezdu ČOS se nehlasovalo, bude schvalovat župní valná hromada. 23. Do všeobecné rozpravy nebyl nikdo přihlášen. Vedení Valné hromady se ujala ses. starostka. 24. Br. P. Rohan přednesl návrh na usnesení Valné hromady Návrh byl schválen všemi hlasy. 25. Ses. starostka na závěr sdělila, že na základě dohody výboru bude místostarostou nadále br. Slepička a jednatelem br. Kolář. Ukončení 20:25 Zápis: ses. Eliška Zemanová, Pavla Říhová Ověřovatelé: ses. Olga Nováková, Marie Švecová Zpráva o hospodaření Sokola Pražského za rok 2009 Při hospodaření s majetkem SP byl i v roce 2009 výbor SP veden snahou poskytovat všem členům dobré podmínky jak při vlastním cvičení v tělocvičnách, tak i při reprezentaci či při různých akcích. Současně zajišťoval nezbytně nutný objem prostředků na potřebné rekonstrukce sokolovny a zlepšení prostředí pro činnost členů. Jednalo se především o opravu výtahu, opravy střech, výroba historických lamp, ozvučení sálu, oprava mříží, nátěr dveří nebo pokládka linolea. V roce 2009 byla splacena i poslední částka úvěru ve výši 2 miliony Kč. Z důvodu získání přehledu o struktuře nákladů a výdajů SP je účetní evidence vedena v členění na jednotlivé hospodářské celky (sokolovna, kancelář, obytný dům, loděnice a jednotlivé oddíly), čímž je zajištěno oddělené sledování jejich hospodaření. Podle výkazu zisku a ztrát (výsledovky) byly za rok 2009 celkové náklady Sokola Pražského ve výši ,73 Kč. Z toho činily: Účetní odpisy majetku ,83 Kč Jedná se pouze o účetní operaci Přímé náklady oddílů na sportovní činnost ,68 Kč Bez podílu na náklady sokolovny nebo loděnice Oprava a údržba objektů a zařízení včetně revizí ,14 Kč 5

6 Materiálové náklady ,50 Kč Spotřeba energií a vody ,65 Kč Mzdy. dohody a povinná zákonná pojištění ,00 Kč Pronájem pozemků a věcného břemene ,82 Kč Pronájem sokolovny ,33 Kč Nájem obytného domu a nebytových prostor ,00 Kč Provoz sauny v loděnici ,00 Kč Ostatní služby a cestovné ,52 Kč Telefonní poplatky, internet, daňové a účetní služby, apod. Sociální náklady ,00 Kč Příspěvek na stravování, povinné pojištění KOOPERATIVA Ostatní náklady ,33 Kč Daň z nemovitosti, úroky z úvěru Jiné provozní náklady ,08 Kč Pojištění majetku, bankovní a jiné poplatky Celkové výnosy činily ,35 Kč, z toho Ostatní příjmy ,20 Kč Bankovní úroky, prodej triček apod. Dále příjmy oddílů: Sportovní a kulturní činnost ,00 Kč Jiné provozní výnosy ,00 Kč Nestátní příspěvky ,00 Kč Přijaté dary ,00 Kč Státní příspěvky ,00 Kč Vybrané členské příspěvky vč. legitimací ,00 Kč z toho členské Sokola ,00 Kč členské oddílové ,00 Kč členské dobrovolné ,00 Kč legitimace ,00 Kč Výsledkem hospodaření před zdaněním byl tedy zisk ve výši ,62 Kč. Po povinném odevzdání daně z příjmu ve výši Kč hospodařil Sokol Pražský v roce 2009 se ztrátou ,38 Kč. Účetní výsledek je příznivě daňově ovlivněn daňovými účetními odpisy majetku ve výši ,83 Kč. Z toho vyplývá, že Sokol Pražský skončil rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ,45 Kč. Na prosincovém jednání výboru byl schválen návrh na zřízení rezervního fondu, který měl sloužit ke střádání finančních prostředků na plánované opravy budovy v následujících letech. Vzhledem k mnoha podmínkám, které by bylo třeba splnit při čerpání rezervního fondu, jsme do něho v letošním roce žádné finanční prostředky nepřevedli. Upozorňuji na skutečnost, že termín daňového přiznání je 30. června 2010, takže se může stát, že uvedená čísla budou částečně změněna. Celková hodnota majetku SP podle účetní evidence k byla ,73 Kč, z toho je nejvyšší hodnota staveb a pozemků ,41 Kč. 6

7 Sokol Pražský byl podroben finanční kontrole z České obce sokolské, která byla zaměřena na správné užití státních dotací na rok Kontrola neshledala žádné nedostatky. Významnou součástí správy majetku a péče o něj je i provádění jeho každoroční fyzické inventarizace v souladu se zákonem. Při této inventuře byl ověřen skutečný (fyzický) stav prostředků a účtů Sokola Pražského. V rámci této inventury nebyly zjištěny žádné závady či rozdíly. Vyřazen byl nepoužitelný majetek v celkové pořizovací hodnotě Kč. Z toho 295,- Kč z majetku převzatého z TJ Praga a Kč z majetku SP. V této souvislosti bych chtěl poděkovat členům všech 9 dílčích inventarizačních komisí - členům i zaměstnancům SP, kteří se na těchto inventurách v závěru roku 2009 podíleli. Jiří Dolejš hospodář Sokola Pražského Zpráva kontrolní komise Kontrolní komise pracovala ve složení: předseda: br. Miroslav Kolář, ses. Renata Severová členové: ses. Olga Nováková, br. Miloslav Kunst, Jaroslav Petana Kontrolní komise kontroluje příjmy a výdaje SP v průběhu roku vyplácené jednak pokladnou, jednak fakturami. Z pokladny bylo vydáno celkem 529 položek a přijato celkem 273 položek. Nejvíce výdajových položek v pokladně je vyúčtování nákladů na soustředění a závody oddílů, převážně mládeže a dále drobné režijní výdaje. Z příjmových položek, které projdou pokladnou, to jsou především příjmy z členských a oddílových příspěvků, za nájem bytů a pronájem prostor v domě v Žitné č. 42. Celkový příjem v pokladně ,- Kč Celkový výdaj ,- Kč Hotovost na konci roku ,- Kč K předávaným dokladům k vyúčtování má komise připomínku, aby předkladatelé uváděli důsledně soupisky jednotlivých výdajů k vyúčtování. Bylo vystaveno 181 faktur a přijato 430 faktur. Vystavené a přijaté faktury byly všechny během roku 2009 proplaceny. Kontrolní komise by ráda seznámila členstvo se skladbou příjmů SP. SP dostává dotace státní, ČOS, župní a granty. Státní dotace jsou určeny pro závodní družstva vyšších výkonnostních tříd (akrobatický rokenrol, basketbal a rychlostní kanoistiku) nestátní dotace a granty jsou příspěvkem na některé specifické činnosti jednotlivých sportovních oddílů (např. střediskové základny mládeže v basketbal a rokenrolu) a malou částí i na údržbu sokolovny. Pro všechny tyto akce z cizích prostředků platí. Předpisy, co se smí a co nesmí platit a do jaké percentuální výše. SP tedy vždy přispívá určitou částkou. Skladba příjmů vyjádřená v procentech je asi následující: Členské a oddílové příspěvky... 7,8 % Dotace, granty... 11,3 % Nájem v obytném domě... 8,8 % Nájem ostatních prostor... 3,0 % Pozemek... 66,0 % 7

8 Úroky a prodej materiálu... 3,1 % Kontrolní komise v průběhu roku kontrolovala: Stav pokladní hotovosti Hotovost v pokladně byla kontrolovaná 5x a 1x ke konci roku. Ve všech případech hotovost odpovídala záznamu v pokladní knize s tím, že nebyl překročen limit hotovosti v pokladně. Vyúčtování příjmů a výdajů v souvislosti se Šibřinkami Každoroční kontrola drobného vydání, počtu vytištěných a prodaných vstupenek. Inventarizaci majetku Někteří členové KK pracovali v dílčích inventarizačních komisích. Stav majetku byl ověřen inventarizací. Je navrženo odepsání nepoužitelného či nepotřebného majetku v celkové hodnotě cca ,- Kč. Kontrola člena ČOS o správnosti vyúčtování státních dotací Kontrola považuje vedení dokladů a jejich obsah za velmi dobré. Nezjistily se žádné závažné nedostatky a celkově vedení této sféry účtování v jednotě považuje kontrola za výborné. Kontrola cenin Nakoupené a vydané stravenky byly překontrolovány a souhlasí s vedenou evidencí. Výsledek hospodaření (rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady). Podle výkazu zisku a ztrát (výsledovky) byly za rok 2009 celkové náklady Sokola Pražského ve výši ,73 Kč. Z toho činily: Účetní odpisy majetku ,83 Kč Přímé náklady oddílů na sportovní činnost ,68 Kč Opravy a údržba objektů a zařízení včetně revizí ,14 Kč Materiálové náklady ,50 Kč Spotřeba energií a vody ,65 Kč Ostatní služby a cestovné ,52 Kč Mzdy, dohody a povinná zákonná pojištění ,00 Kč Sociální náklady ,00 Kč Ostatní náklady ,33 Kč Jiné provozní náklady ,08 Kč Celkové výnosy byly ,35 Kč. Z toho: Pronájem pozemků a věcného břemene ,82 Kč Pronájem sokolovny ,33 Kč Nájem obytného domu a nebytových prostor ,00 Kč Provoz sauny v loděnici ,00 Kč Ostatní příjmy ,20 Kč Dále příjmy oddílů: Sportovní a kulturní činnost ,00 Kč Jiné provozní náklady ,00 Kč Nestátní příspěvky ,00 Kč Přijaté dary ,00 Kč Státní příspěvky ,00 Kč Vybrané členské příspěvky vč., legitimací ,00 Kč Výsledkem hospodaření před zdaněním byl tedy zisk ve výši ,62 Kč. 8

9 Sokol Pražský skončil rok 2009 s kladným hospodářským výsledkem ,45 Kč. Celková hodnota majetku SP podle účetní evidence k byla ,73 Kč, z toho je nejvyšší hodnota staveb a pozemků ,41 Kč. Kontrolní komise navrhuje Valné hromadě schválení hospodaření SP za r ve shodě se zprávou hospodáře a dále navrhuje udělení absolutoria. Reneta Severová předsedkyně kontrolní komise Projev starostky Sokola Pražského Martiny Schořové Vážené sestry, vážení bratři, milí hosté, je tady poslední Valná hromada mého prvního funkčního období, čas na rekapitulaci. Mnohé se podařilo, něco ne. Vždy jsem se však snažila uplatňovat demokratický systém rozhodování, ačkoli nás to mnohdy zbrzdilo. S financováním je to čím dále horší, krize pochopitelně doléhá i na nás, nikoli však tak, abychom museli omezovat sportovní činnost. Za to patří dík především br. Prellovi, který pro nás získal zpět majetek v Kateřinské ulici. Ráda bych při této příležitosti zmínila, že v listopadu loňského roku oslavil úctyhodné devadesáté narozeniny. Příjmy z Kateřinské sice bohužel neustále dosti výrazně klesají, ale rozhodně díky nim nebojujeme o holé přežití, čemuž bychom se zcela jistě nevyhnuli. Byla bych ráda, kdybyste si uvědomili, že díky tomu mohou zůstat naše příspěvky v únosné rovině. Jinak by totiž musely být mnohonásobně vyšší. Jednota takto může nést na svých bedrech celé náklady na provoz a oddíly na něj nemusí nic přispívat. Nyní něco ke mzdovým nákladům: V roce 2009 činily celkové náklady na mzdy ,- Kč, přičemž z toho se za zdravotní a sociální pojištění odvedlo , -Kč. Celkové náklady na DPČ pak byly ,- Kč, přičemž na zdravotní a sociální pojištění se odvedlo ,- Kč. U DPP činily celkové náklady ,- Kč. V uplynulém roce jsme evidovali členů. Tolik z mé strany ke statistice. Za dobu mého starostování jsme byli prověřeni několika kontrolami ze sociálního zabezpečení ohledně odvodů za každého zaměstnance, ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, z hasičského sboru zde provedli kompletní požární kontrol a v neposlední řadě (v lednu tohoto roku) i kontrola z ČOS na vyúčtování dotací a grantů. Vzhledem k tomu, že máme veškeré účetnictví vedené v pořádku a čerpáme všechny dotace a granty řádně a dle daných předpisů, byl okamžitý písemný výstup z kontroly nejen pozitivní, ale přímo pochvalný. Já osobně tento výsledek považuji za samozřejmost. Co se týká naší sportovní činnosti, které se budou podrobně věnovat jednotlivé oddíly, nemohu zde nezmínit alespoň vyhlášení Ondry Kohouta, coby nejlepšího hráče basketbalového MVP turnaje, 2. místo juniorů na Final fou v basketbalu, dále 5. místo na MS tanečních párů v rokenrolu kategorie A, druhé místo na MS ve formacích dívek, a v neposlední řadě úspěch Lukáše Nepraše z rychlostní kanoistiky, který v závodě olympijských nadějí stanul na stupni vítězů. Z kulturní činnosti pak musím zdůraznit aktivitu našeho loutkového divadélka a vyzvat Vás, kdo máte chuť vodit, či namlouvat loutky, nebo pracovat za mixážním pultem ve zvukové režii, abyste se přidali! Nemohu nezmínit letošní karneval a Šibřinky. Dětský karneval měl vysokou návštěvnost. Šibřinky pak, domnívá se, byly snad nejúspěšnější v naší novodobé, téměř dvacetileté historii! Poprvé za tuto dobu byly beze zbytku vyprodány všechny vstupenky, a to i k stání. A to i přes to, že se ještě v sobotu neplánovaně přidávalo 6 stolů na galerii, aby se počet hostů mohl zvýšit. Za to patří dík obětavé Věře Bicanové. Co si také zasluhuje zmínku, je počet účastníků našich tradičních půlnočních pochodů, kdy jsme ve čtyřstupu mohli udělat spojený kruh vedoucí z tohoto sálu skrz nářaďovnu a chodbu až do Tyršova sálu. Taková popůlnoční účast byla skutečně jedinečná a nezbývá, než doufat, že za rok se bude tento úspěch opakovat! Vřelé díky všem, kteří se na obou akcích podíleli a ten úžasný výsledek je vlastně jejich zásluha! A já chci, aby to věděli! Takže dí- 9

10 ky všem sestrám a bratřím kolem Dády Evaldové, Hamilky Šikolové, Hanky Kokoškové, Jardy Pižla. Není možné zde všechny pilné včelky vyjmenovat. Poděkování patří pochopitelně i skvělým Pacholatům, kteří se postarali o hudbu k poslechu i tanci a Jitce Bonušové s country tanci. Když si představím, že ráz Na tom našem dvoře, který poprvé přinesl na výbor Mirek Vrána asi před 4 roky a od té doby byl pokaždé smeten ze stolu návrhy jiných témat, takže jsem málem vzdala jeho každoroční připomínání, jsem moc ráda, že letos byl konečně schválen. Myslím, že komponovaný vstup byl tradičně nesmírně vyvedený stejně jako tématická výzdoba sálu. Chválím i výjimečné množství maskovaných příchozích, čemuž přispěl určitě i zmíněný ráz. Doufám, že tento trend bude i nadále vzrůstající. Příští Šibřinky se budou konat 19.února a já Vás všechny již teď vyzývám k vymýšlení nového rázu. Nebojte se a své nápady, s doplněnou představou, mně nebo kterémukoli členu výboru, doručte. Další věc, která mi udělala velkou radost a doufám, že jí oceníte i Vy, pokud jste tak již neučinili při příchodu na tuto Valnou hromadu, jsou získané repliky historických lamp v Sokolské ulici. A dokonce dnes poprvé po letech znovu svítí, ačkoli naši předchůdci původní elektrické vedení k nim na několika místech nechali přesekat. To je zásluhou vytrvalosti našeho zaměstnance, br. Jiřího Čiháka, který se tohoto úkolu zcela samostatně zhostil. Za to mu vřele děkuji. S tím, co chystáme v nejbližším období, vás podrobně seznámí br. Slepička ve své zprávě. Ale byla bych ráda, kdybychom konečně, po letech dohadování, vybudovali saunu. Zatím jednu a praxe ukáže, jestli se pustíme ještě do plánované druhé, aby byly oddělené sauny pro muže a ženy k dispozici celý týden, nebo zda nám bude stačit na prostřídání jen jedna. Dále chci vypracovat plán propagace naší jednoty, jsem nyní v kontaktu s člověkem, který se propagací zabývá profesně. Zda najdeme společnou řeč a podaří se i naši jednotu zviditelnit a nalákat sem mládež, ukáže čas. Bez dětí nemá naše jednota budoucnost, a tak i naše práce ztrácí smysl. To nesmíme dopustit! Přeji tedy nám všem, abychom získali mladé lidi do našich oddílů a mohla tak činnost našeho sokola alespoň pokračovat, když ne vzrůstat. Děkuji za Vaši pozornost. Plán činnosti jednoty na rok Podpora dalšího rozvoje tělocvičné, sportovní, kulturní a společenské činnosti v SP se zaměřením na rozšíření členské základny SP a zajištění tradičních akcí v SP (Memoriál A.Hochmanna, turnaj minibasketu, dětský karneval, Šibřinky a akce ostatních oddílů); příprava akademie k 150.výročí SP příprava XV. Všesokolského sletu 2. Plánované opravy a investice v roce 2010 režie a provoz sokolovny a loděnice oprava lunety v Tyršově sále oprava a přelajnování míčového a Tyršova sálu zábradlí u galerie Tyršova sálu oprava terasy nad trafostanicí rekonstrukce topení v pravé straně sokolovny v bývalých pánských šatnách budování sauny v prostoru bývalých mužských šaten oprava a nátěr střechy nad míčovou halou pravidelná údržba: čistění koberců oprava a revize nářadí 10

11 revize plynu, hasicích přístrojů, komínů, hydrantů mytí oken Dle finančních možností jednoty uvažujeme o výmalbě a opravě obložení stěn Tyršova sálu. Zdeněk Slepička Návrh rozpočtu Sokola Pražského na rok 2010 (všechny údaje v tis. Kč) PŘÍJMY KANCELÁŘ ODDÍLY CELKEM Zůstatek v hotovosti r Zůstatek na bankovních účtech Pronájmy v sokolovně Nájemné bytů a nebytových prostor v OD Nájemné z pozemků a věcného břemene Úroky z bankovních účtů Ostatní výnosy Dotace ze státního rozpočtu Nestátní dotace Dary Členské příspěvky Příjmy ze sportovní a kulturní činnosti Ostatní výnosy PŘÍJMY CELKEM (včetně zůstatků z r. 2009) NÁKLADY KANCELÁŘ ODDÍLY CELKEM Elektrická energie, plyn, vodné a stočné Mzdové náklady Daň z nemovitosti Daň z příjmu Opravy a údržba Materiál Finanční rezerva na počátek roku Ostatní provozní náklady NÁKLADY CELKEM Rozdíl mezi příjmy a výdaji (před zdaněním) Zdeněk Slepička 11

12 Zprávy z odborů a oddílů Odbor všestrannosti ženské složky Cvičební rok 2009 v oddílech ženských složek byl zahájen dne 5.ledna 2009 a ukončen dne 21.prosince. Činnost probíhala po celý rok v 7 oddílech a od října ještě ve zvláštních hodinách byl pravidelně prováděn nácvik sletové skladby žen určené pro XV. Všesokolský slet Česká suita, kterého se zúčastňovalo cca 72 cvičenek. K bylo dle statistiky zařazeno cca 408 členů, z toho v oddíle Oddíl Žáci Žákyně Dorostenky Muži Ženy Celkem Rodiče a děti odpolední Žákyně Dorostenky 4 4 Sportovní gymnastky Ženy Aerobic Senioři Přispívající Celkem Odpolední oddíl Rodičů a dětí Cvičí pravidelně v pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin. Vedoucí oddílu byla sestra Růžena Brožová, cvičitelkami sestry: Bedrníčková Albína -II. tř., Kubíková Lucie II. tř.,šulcová Marie II. tř., Šulcová Simona II. tř., Černá Jana II.tř., Mráčková Šárka II. tř., Mokříšová Hana III.tř., Ottová Eva III.tř. V období od ledna do června s oddílem cvičila i gymnastická přípravka žactva, do které se zapojilo 10 děti (3 chlapci a 7 dívek) a vedením byla pověřena sestra Poustecká Anna II. třída, trenérka gymnastiky a Zemanová Eliška III.tř. Cvičební hodina odd. Rodičů a dětí měla 3 části. Rozcvičku (i s různým náčiním), hlavní část zaměřenou na orientaci v prostoru, cvičení na nářadí, míčové hry, cvičení na malé i velké trampolíně, gym-gamu, různých překážkových drahách, skluzavkách, skákacích míčích, gymbalech apod. V závěrečné části hodiny byly zařazovány různé hry, prolézání strachovým pytlem, cvičení s padákem, tanečky, hry se zpěvem a říkankami. Oddíl žákyň Cvičí v pondělí a ve středu od 18 do 19 hodin. Vedoucí oddílu sestra Schořová Martina II. tř., cvičitelky: Barešová Eva III tř., Lukášová Věra III. tř., Ottová Eva III. tř. 12

13 Oddíl dorostenek a mladších žen Cvičí v pondělí a ve středu od 19 do 20 hodin. Vedoucí oddílu sestra Poustecká Anna II.tř., cvičení bylo zaměřeno na sportovní gymnastiku Oddíl žen Vedoucí oddílu sestra Poustecká Anna II. tř., cvičitelky: Bedrníčková Albína II. tř., Smrčková Iva II. tř., Šulcová Marie II tř. Wébrová Iveta II. tř., Brčáková Marie III. tř., Drtinová Martina III. tř., Frimlová Jitka III. tř., Kokošková Hana III. tř., Povondrová Jana III.tř. V pondělí se hodina skládá ze dvou částí. Po 20-ti minutové rozcvičce se ženy rozdělují do 4 družstev. I. družstvo nejmladší a nejschopnější pod vedením cvičitelky Wébrové nářadí II. družstvo pod vedením cvičitelky Povondrové nářadí III. družstvo pod vedením cvičitelky Frimlové zdravotní tělocvik IV. družstvo pod vedením cvičitelky Brčákové starší ženy, zdravotní tělocvik a kondiční cvičení na míčích, žebřinách, lavičkách ve středu je hodina zaměřena na kondiční cvičení, vedou střídavě cvičitelky: Poustecká, Smrčková, Frimlová, Šulcová, Drtinová. Od října každou středu od 19,30 do 20 hodin nacvičují ženy sletovou skladbu Česká suita. Vede sestra Bedrníčková. Oddíl seniorek Vedoucí sestra Bicanová Věra II. tř. Cvičitelka: Šulcová Marie II. tř. Cvičení probíhá v pondělí a ve středu od 16 do 17 hodin v úterý a ve čtvrtek od 9 do 10 hodin. Cvičení probíhá za hudebního doprovodu a část hodiny se cvičí i s náčiním (švihadla, činky, malé a velké míče), pořadová cvičení, pochodové reje, tance. Aerobic Vedoucí oddílu je sestra Macková Martina a dalšími cvičitelkami jsou Fousová Romana Kohoutková Marie Malínková Klára, Nováková Helena, Smrčková Iva, Pérézová Dana (na mateř. dovolené). Do cvičebních hodin byla zavedena hodina s novou náplní využívání stepových stupňů při nestandardním posilování nebo cvičení s velkými míči. Výkonnostní úroveň cvičenek neustále stoupá. Albína Bedrníčková 13

14 Odbor všestrannost mužské složky Dopolední oddíl R + D vedla ses. Dana Absolonová, která se pravidelně od II. pololetí střídala se ses. Ivanou Brožovou. V I. pololetí vypomáhaly s. Mrázová Markéta, Daniela Kohoutková a Dana Cejpková. Průměrná docházka na cvičení byla cca 15 dětí a jejich doprovod. Oddíl předškolních dětí vedla s. Jana Povondrová. Střídavě jí na hodině pomáhaly cvičitelky Jana Fryčová, Artemis Kavalírová, Helena Linhartová, Jana Mrázková, Martina Jelínková a Hana Schořová. Na cvičení je přihlášeno 19 dětí, které jsou rozděleny do 3 družstev. Oddíl mladších žáků vedl do listopadu br. Rudolf Lukáš, kterému pomáhaly sestry Jana Fryčová, Michaela Kociánová a Helena Linhartová. Ze zdravotních důvodů musel br. Lukáš přerušit svoji cvičitelskou činnost a vedení družstva převzal br. Miroslav Vrána. V oddíle bylo přihlášeno 6 dětí, průměrná docházka byla 3 dětí. Gymnastický oddíl vedla ses. Marie Koubková. V tomto oddíle, který má 30 dětí pracovali cvičitelé s. Eliška Peterková a Daniela Kohoutková, Hana Schořová a Martina Jelínková a br. Václav Sýba. Oddíl starších žáků a dorostenců vedl br. Jiří Poes s cvičitelem br. Pavlem Kroupou. Příležitostně jim pomáhal br. Martin Klejch, Miroslav Vrána, Václav Sýba z mužských složek. Do cvičení bylo přihlášeno 6 cvičenců, průměrná docházka 4 cvičenci. Oddíl mužů vedl br. Jiří Kopecký, který má na cvičební hodinu k dispozici cvičitele družstev br. Leoše Rohana, br. Vladimíra Formana, br. Miroslava Hniličku a další cvičitele, kteří nejsou vedoucími družstev. Na cvičení je přihlášeno 51 cvičenců, průměrná docházka je cca 25 cvičenců. Oddíl kondičního cvičení vedli bratři Oldřich Körner a Jiří Mottl a byl zaměřen na posilování. Oddíl má 8 členů a trénuje 3 týdně. Náplň cvičebních hodin: seznámit cvičence, již od předškolního věku, se základy SG, atletiky a sportovních i zábavných her se zaměřením na rozvoj obratnosti, síly, správného držení těla. Do cvičebních hodin jsou zařazeny i rekreačně provozované sporty jako malý florbal, sálový fotbal, nohejbal, odbíjená, basketbal, stolní tenis, líný tenis a kondiční posilování. Akce Přebor oddílu všestrannosti SP (15 dětí + 5 cvičitelů) Závod v gymnastice, přebor ASPV na Balkáně, 3 závodníci + 1 cvičitel Přebor ČOS všestrannosti v Brně Letní dětský stanový tábor v Rosičce (Deštná u Jindřichova Hradce), účast 26 dětí a 4 cvičitelé Závod sokolské všestrannosti župy Scheinerovy (plavání, sportovní gymnastika, atletika, šplh) se účastnilo 7 závodníků Přebor oddílů všestrannosti SP veřejná cvičební hodiny 23 závodníků a 5 cvičitelů ročník Memoriálu Ády Hochmana (závod v dvojboji, hrazda a gymnastika), kterého se účastnilo cca 100 závodníků ze sokolských jednot. Oddíl starších žáků a dorostenců uspořádal v červnu ve spolupráci s vodáky z naší jednoty tradiční vyjížďku na lodích po Vltavě. 14

15 Funkce Členové naší jednoty zastávají i funkce v ČOS. Br. Vrána je náčelníkem a br. Kolář Miroslav je župním náčelníkem župy Pražské-Scheinerovy. Jiří Poes Vzdělavatelský sbor Ve vzdělavatelském sboru pracuje šest sester a jeden bratr. Sbor se pravidelně schází, celkem za loňský rok desetkrát. Řeší se běžné záležitosti vyplývající z činnosti jednoty dle úkolů a návrhů ze vzdělavatelských sborů župy a ČOS. Náš sbor vydává Zpravodaj Sokola Pražského, nepravidelné periodikum o činnosti našich oddílů a dění v jednotě. V r vyšla dvě čísla. Jsme závislí na příspěvcích dopisovatelů z jednotlivých oddílů, protože bez jejich informací se o jejich činnosti nic nedozvíme. Máme dnes dobrou konkurenci v televizní smyčce v hale sokolovny, kde se zobrazují aktuality, ovšem ty, které oddíly dodají do sekretariátu. Na našich webových stránkách se také některé výsledky a informace o činnosti oddílů objevují, ale bez koordinace se vzdělavatelským sborem. Je dobře, že se tam zobrazuje vždy celé číslo Zpravodaje. Máme stále na vědomí, že velkou část našeho členstva tvoří senioři a další, kteří nemají na internet přístup a pro ty je hlavně vydáván náš časopis. Do našeho sboru patří také loutkové divadlo Pražský sokolíček, které vede sestra Evaldová. Divadélko hrálo každý měsíc 2x, vždy odpoledne pro děti končící cvičení, mimo prázdniny. Ve druhém pololetí divadélko pro nemoc v souboru hrálo méně představení V listopadu a v prosinci nám vypomohla sestra Libuše Kašparová se svými maňásky. Na pražské přehlídce loutkových divadel v Kobylisích jsme odehráli dvě představení a náš soubor dostal diplom. Na přehlídce sokolských loutkových divadel v Hostivaři Pražský Tajtrdlík jsme dostali zvláštní cenu za udržování sokolské tradice loutkových divadel. Soubor divadélka se potýká s obtížemi spočívajícími hlavně v počtu členů. Někteří odešli a zatím nemáme náhradu. Pokud znáte někoho, koho by bavilo hrát s pimprlaty, rádi přivítáme nové členy i z řad těch, kteří nemají žádné zkušenosti.vše se mohou naučit, je to jen někdy náročné na čas. Představení se hrají hlavně pro děti, po jejich cvičebních hodinách, ne v sobotu a v neděli. Členové vzdělavatelského sboru se také podílejí na organizaci Šibřinek, na výzdobě sokolovny i na jejich programu. Vyhlašujeme soutěž v kreslení pro žactvo, pořádáme pak výstavu obrázků z této soutěže. Pokračujeme ve sponzorování jednoho tučňáka Humboltova v Pražské ZOO. Máme kasičku na sbírku v hale, ale loni se nepodařilo vybrat plnou částku tj , Kč. Jednota částku doplnila, jeví se nám to jako dobrá propagace. Dětské oddíly navštěvují každoročně na jaře Zoologickou zahradu a rádi hledají svého tučňáčka. Letošní sbírku jsme zahájili, již pod vánočním stromečkem, ale korunky se scházejí pomalu, tak apeluji na Vás, přidejte do kasičky tučňákovi na rybičky, ať se má tučňák dobře, je to pro dobrou věc! Dále z naší činnosti uvádím účast členů v krojích na různých pietních akcích, pořádaných ČOS, nebo župou, při kladení věnců a vzpomínce různých významných událostí. Pravidelně klademe věnce o Dušičkách na hroby našich bývalých členů a k památníku Tyrše a Fügnera. Pravidelně se scházejí, již necvičící členové naší věrné gardy pod vedením sestry Šikolové. Sbor spravuje archiv a knihovnu. Jeho členové pracují na třídění a evidenci různých historických materiálů často získaných jako dary nebo pozůstalosti. Jsou to předměty jak dvourozměrné, (písemné dokumenty, tisky apod.) tak i trojrozměrné (např. kroje a jejich součásti vyznamenání odznaky, plakety apod.). Po dohodě lze některé předměty zapůjčit převážně jiným sokolským jednotám, třeba jako doplnění příležitostných výstav. 15

16 Jako problém nám stále zůstává vedení kroniky Jednoty. Chybí zájemce o její vedením který by zpracoval hlavně období posledních dvaceti let. Hledáme staršího bratra, nebo sestru, kteří jsou s touto problematikou v naší jednotě alespoň trochu obeznámeni. Potřebné dokumenty permanentně shromažďujeme. Artemis Kavalírová Zprávy odboru sportu oddíly Oddíl basketbalu Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2009 se do přípravky a družstev nejnižších kategorií basketbalového oddílu TJ Sokol Pražský přihlásilo mnoho nových hráčů. Největší zásluhu na tom má bezpochyby dobré jméno našeho oddílu a podvědomí široké basketbalové veřejnosti o něm, za čímž stojí především dobrá práce s mládeží. Podíl na tom mají samotní hráči a trenéři, ale také všichni organizační pracovníci a rodiče hráčů, kteří nám v mnoha věcech pomáhají a podporují nás. Odměnou jsou nám nejen dobré výsledky v jednotlivých soutěžích, ale především účast některých našich hráčů v reprezentačních výběrech České republiky. V současné době náš basketbalový oddíl registruje ve všech družstvech od přípravky a nejmladších minižáků, přes kadety a juniory a muže, už 220 členů. Všechna družstva minižáků se ostatně jako každý rok umístila v Přeboru Prahy na medailových pozicích. Družstva kadetů a juniorů se ve svých soutěžích probojovala do závěrečných vyřazovacích bojů o medaile, ve kterých obsadilo družstvo juniorů, hráčů do 18 let, 2. místo na mistrovství České republiky. Družstvo mužů 1. ligy se rovněž probojovalo do play-off, ale na medaile nedosáhlo. Postup do 2. ligy si vítězstvím v Pražském přeboru zajistili junioři. Mimo předsezónní přípravná soustředění, která absolvovala všechna naše družstva, se některá družstva zúčastnila přípravných, nebo posezónních turnajů v České republice a v zahraničí. Basketbalové týmy Sokola Pražského se v jednotlivých věkových kategoriích účastní nejvyšších regionálních a celorepublikových soutěží a svým vystupováním, fair-play přístupem a dobrými výsledky se výrazně podílí na reprezentaci a propagaci jednoty Sokola Pražského. Děkujeme touto cestou všem, kteří se podílejí na dobrém fungování a podpoře NAŠEHO basketbalového oddílu. Reneta Severová Oddíl rychlostní kanoistiky V uplynulém roce mělo závodní družstvo 35 členů. Družstvo vedli trenéři Toman, Mládek, Žofka a Kadlec. Přípravu na závodní sezónu 2009 jsme začali již na podzim, naježděním vytrvalostních kilometrů na vodě, posilováním a plaváním. V půlce ledna se závodní družstvo zúčastnilo jako každý rok zimního běžeckého soustředění v Bedřichově, kde za týden naběhali cca km podle jednotlivých věkových kategorií. 16

17 Poté následovala opět příprava v posilovně a bazénu až do konce března a když dovolilo počasí začátkem dubna jsme se přesunuli pomalu na vodu. Po najetí vytrvalostních kilometrů jsme přešli na rychlostní trénink. Zúčastnili jsme se MČR na dlouhých tratích začátkem května a všech kontrolních závodů. V polovině července jsme jako obvykle jeli na soustředění a závěrečnou přípravu před MČR na krátkých tratích na Slapy na Častoboř. Poté jsme se zúčastnili MČR v Račicích a v září MČR v maratónu v Týně nad Vltavou. Mezitím jsme jako oddíl pořádali, sice s velkými problémy s velkou vodou nominační závod v maratónu pro MS v Portugalském Portu.Celkem jsme při MČR jak na dlouhých tratích, tak krátkých tratích, tak i v maratónu získali jeden titul MČR, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. Zároveň celkem 27 umístění ve finále. Nejlepším závodníkem byl Lukáš Nepraš, člen juniorské reprezentace, který v závodě olympijských nadějí při účasti závodníků ze 17 států, získal jedno třetí, dvě pátá a 1 sedmé místo. Neztratili se ani naši veteráni. Na prvním MS veteránů získali v nejmladší věkové kategorii dvojice Otakar Venta-Martin Kadlec titul mistrů světa na 200 m a 4. místo na 2000 m. Karel Kadlec společně s Petrem Šolcem ve své věkové kategorii získali titul mistrů světa na 200 m, 2000 m a na 4 kanoi na 200 m. Karel Kadlec se na závěr sezóny zúčastnil veteránských olympijských her v australském Sydney, kde získal celkem 8 titulů a zároveň zlatých medailí. Na závěr je nutné říci, že uplynulá sezóna byla velmi úspěšná a dá nám hodně práce a úsilí loňské výsledky zopakovat. Filip Kadlec Oddíl turistické kanoistiky Oddíl turistické kanoistiky měl v roce 2009 celkem 48 členů, z toho bylo 16 důchodců. Z uvedeného celkového počtu se značná část účastní akcí pořádaných oddílem jen ve velmi omezeném rozsahu a loděnici využívá jen k uskladnění vlastní lodě. Aktivní část oddílu však vyvíjí bohatou činnost, ať už vodáckou, turistickou zimní i letní či společenskou a kulturní. Nyní podrobněji k jednotlivým oblastem. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2009 pokračoval vodácký oddíl ve své nosné aktivitě na divokých vodách. Podle plánu činnosti oddílu jsme uskutečnili 7 vodáckých akcí. Začalo to velikonočním splutím potoka Mastníku ze Sedlčan, následovala Jizera a Kamenice, květnu to byla krásná víkendová plavba po Mži z Kočova do Stříbra a po horním úseku řeky Moravy z Hanušovic. Pak už přišly na řadu odpočinkové plavby po Jizeře a po Berounce. Z pěších turistických akcí byly nejdůležitější dvě z dlouhodobého cyklu obcházení republiky v květnu 2009 čtyřdenní přechod Krušných hor od Kraslic přes Boží Dar až na Výsluní a v srpnu další čtyřdenní přechod druhé části Krušných hor v okolí Moldavy a Cínovce. V květnu jsme měli víkendovou turistiku v Českosaském Švýcarsku s návštěvou Pravčické brány a v Tiských stěnách. Na státní svátek 28. října jsme se vydali na kombinovaný cyklisticko-pěší výlet na Kunětickou horu a na další státní svátek 17. listopadu jsme vystoupili na vrchol Milešovky. Z turistických akcí na běžkách byla nejzajímavější čtyřdenní únorová lyžařská turistika na Lipně a pak prodloužený víkendový pobyt v Krušných horách poblíž Božího Daru či výprava na běžky na Šumavu na Churáňov a Kvildu. 17

18 Veškerá budoucí činnost se připravuje a proběhlé akce hodnotí na každotýdenních klubových setkáních, které jsou zpestřovány od jara do podzimu vyjížďkami na kánoích po Vltavě kolem Císařské louky a v zimě saunou a občas i turnaji ve stolním tenisu či petanque nebo zpěvem a kytarou. Letos jsme opět pomohli vedoucím oddílu cvičení rodičů s dětmi uspořádat v loděnici dětský den, při kterém se mohli děti i rodiče svézt po klidné hladině Vltavy na raftech. Jednou z nejkrásnějších spolkových akcí byla i v roce 2009 tradiční předvánoční vycházka Prahou, spojená se zpěvem koled u vánočního stromu na Pražském hradě na náměstí u Sv. Jiří, pak na Kampě, Karlově mostě a Staroměstském náměstí. Každoročně se společně i loučíme se starým rokem a zahajujeme nový rok - novou vodáckou sezónu. A samozřejmě všemi akcemi se prolíná hlavní smysl činnosti Raftového spolku Tyrš - učinit naši současnost trochu veselejší. Pro rok 2010 plány našich akcí visí na nástěnce v loděnici Sokola Pražského na Císařské louce i v hlavní budově Sokola Pražského ve skřínce dole. A lze je samozřejmě najít i na internetových stránkách Sokola Pražského. Rádi na našich akcích uvítáme i členy jiných oddílů, kteří aspoň trochu vládnou pádlem a chtějí se mírně zdokonalit a užít si dobrodružství či vodácké romantiky. Jiří Kolář Oddíl jógy Loni jsem za předchozí rok hlásil 80 členů, letos mi z loňský rok matrika napočítala 69 členů, tedy o něco méně, ale krize to zrovna není! Ani jsme se nezadlužili, vedeme si nadále úsporně, v našem případě to ovšem není žádná mimořádná zásluha víte, že nejsme sportovně soutěživý oddíl, ale spíše kondičně rehabilitační. Opět jsme se aspoň někteří zúčastnili jógových seminářů primáře MUDr. Karla Nešpora, CSc., který originálně spojuje svoji odbornou praxi oborníka na léčbu závislostí a celoživotní zájem o jógu, opět jsem zval na své vlastní příležitostné semináře, např. v rámci výstavy EZOTERA nebo festivalu MILUJ SVŮJ ŽIVOT. Na tyto aktivity chceme navázat i letos uspořádáním víkendu ÚVOD DO JÓGY na přelomu dubna a května ve Stříteži u Strakonic, kam se mohou přihlásit i úplní začátečníci. Vedeme stejně jako loni 3 večerní cvičení, která jsou dobře navštívena s mírnými přílivy a odlivy a s radostí mohu konstatovat, že právě v uplynulých týdnech jsme zažili nový příliv zájemců o cvičení jógy. Ti, kdo mají zaplaceny příspěvky, vědí, že si jednotlivou absenci mohou nahradit v jiný den a také to ve svůj prospěch využívají. Nadále cvičíme v Scheinerově síni, nadále působíme v osvědčené sestavě cvičitelů Šimandlová, Štych, Vittková, Brunner. Nadále trvá i můj zájem, až to jednou bude možné, sjednotit večerní časy na 19.00, ale respektujeme zájem gymnastiky, a tak zatím fungujeme jenom v úterý od 19.00, ve středu a ve čtvrtek od Naše cvičební jednotka je devadesátiminutová a kromě jógových průprav a cviků je její součástí i relaxace vleže a také dechové a oční techniky. Najdou-li se zájemci o takovou nabídku, rád bych v nové cvičební sezóně čili od podzimu tohoto roku, zavedl páteční podvečerní cvičení jógy pro seniory a pro všechny, kterým se naše jiné dny nebo pozdní hodiny nehodí. Předpoklad tedy je pátek od do 19 hodin, pokud se ve spolupráci s bratrem správcem potvrdí, že je Scheinerka v ten čas volná a nezadaná. Vzhledem ke svému letošnímu mimořádnému vytížení v pracovní i zájmové oblasti jsem konzultoval svoji další účast ve výboru se starostkou a hlavně s novým kandidátem RNDr. Přemyslem 18

19 Štychem. Ani on toho nemá zrovna málo na svém hřbetě, jen ten jeho hřbet je přece o něco mladší (36 let). Kdyby však v budoucnu bylo potřeba, klidně na tu práci rád navážu a jsem vděčný, že jsem mohl práce ve výboru účastnit a přispívat svým hlasem k přijetí jak doufám správných a prospěšných rozhodnutí pro celou jednotu, které se pod vedením Martiny Schořové jako starostky aspoň podle mého skromného úsudku - dobře daří. Jakub Brunner Oddíl akrobatického rokenrolu Organizační struktura Skvělá spolupráce mezi oddíly Sokol Kampa Praha a Sokol Pražský, tréninková příprava je rozdělena do obou jednot, o akrobatickou přípravu párů kat. A a B se stará F. Večeřa a J. Haupt, po taneční stránce a nižší akrobatické průpravě se páry připravují u trenérek Š. Slámové a J. Chudomské V naší jednotě se nám konečně podařilo domluvit s oddíly všestrannosti, takže můžeme v jejich hodinách používat pro nás tak velmi důležitou gymnastickou lanč, tréninková příprava je z důvodů velkého množství tanečníků rozdělena do celků 1. školička 4 9 let speciální blok přípravy pro začátečníky 2 x týdně (úterý a čtvrtek 16,30 17,00) 2. děti a žáci 8 13 let speciální blok přípravy 4 x týdně (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 16,00 18,00) 3. junioři let speciální tréninky pouze pro ně 4 x týdně individuálně (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 17,00 19, 00) 4. senioři taktéž speciální tréninky 5 x týdně 2 hodiny individuálně 5. formace dívek junior a senior zvláštní příprava 2 x týdně (úterý a čtvrtek 17,30 19,00) První detašované pracoviště našeho oddílu: Nově jsme navázali spolupráci s Domem a dětí a mládeže Prahy 6 a od září 2009 tam J.Chudomská vyučuje malé začátečníky akrobatický rokenrol, ti nejlepší pak v pozdějším věku přestoupí do naší jednoty, je to nejlepší způsob, jak i děti z 1. tříd dostat do tělocvičen, když rodiče nemohou dojíždět do centra Propagace našeho oddílu: Během roku jsme tančili na mnoha akcích sokolské organizace (sportovec roku ČOS, sokolení, Šibřinky, zasedání Evropské komise sportů ), také na různých plesech a akcích městské části Prahy 2 a 4, nově se snažíme navázat spolupráci s městskou částí Prahy 3 Splnění výkonnostních cílů Na MS a ME kat. A byla v nominaci pouze naše sportovní základna (V. Horák a Š. Chudomská na MS obsadili 5. místo) Na MSJ a MEJ nás skvěle reprezentovaly 2 páry z možných třech, které mohly startovat na titulární soutěži za ČR (Z.Kočka a A.Horáková obsadili na MSJ 6.místo) V atraktivní kategorii formací dívek senior, kde tančí synchronně 16 dívek, jsme bohužel nedokázali obhájit titul z předchozího MČR, MS a ME, ale i 2. místo z MS a MČR bylo obrovským úspěchem Z MČR kat. A máme 2. a 3. místo, druhá nejvyšší seniorská soutěž má mistra ČR opět z našeho oddílu, v juniorech jsme dokázali vybojovat na MČR juniorů hned zlato i stříbro V létě jme pořádali jedno týdenní soustředění v sokolovně ve Žďáru nad Sázavou Účastnili jsme se všech tuzemských soutěžích Absolvovali jsme většinu SP po celé Evropě Štěpánka Slámová 19

20 Jaké byly letos Šibřinky a dětský karneval? Dopoledne bylo zahájeno Dětským karnevalem s diskotéko u pod vedením Luboše Votroubka. Dětí byl plný sál a vesele se bavily i tancovaly. Pokaždé musíme obdivovat šikovnost maminek a babiček či tetiček, které vymýšlejí a zhotovují masky pro děti. Princezny, čerti, čarodějnice, panošové, egypťanky, kovbojové a další a další figurky přednášely básničky a zpívaly pro kamarády i pro sebe. Během tohoto dopoledne byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže pro žactvo Malujeme zimu a děti byly odměněny hezkými dárky. Obrázky byly vystaveny na panelu na schodišti. Porota má vždy těžkou úlohu vybrat ty nejlepší, protože snaha je vidět u všech, tak alespoň malou cenu dostávají všichni autoři. K radosti dětí přispěla i bohatá tombola, kdy vyhrával každý los. Večerní rej byl zahájen sestrou starostkou Martinou Schořovou a náčelníkem ČOS Mirkem Vránou. Kapela Pacholata se, již jako osvědčená muzika, ujala hudební produkce. Vstupenky byly vyprodány a tak se sál hosty snadno zaplnil. Nejvíce ovšem bylo účastníků půlnočního pochodu ze sálu do sálu za zvuků sokolských i jiných pochodů.při výuce country tanců se všichni dobře bavili. Komponované amatérské vystoupení našich členů bylo přijato potleskem i nadšenými pokřiky. Nejprve přišla Česká beseda v podání seniorů, potom předvedli své cviky gymnasté a dívky z oddílu moderní gymnastiky, nadchla tři prasátka v počtu dvanácti v čele s náčelníkem s krásným ocáskem. Selská jízda sokolských mužů s koňmi na tyčkách na hudbu sokolských písní byla perfektně zacvičena. Ženy zatančily scénku na téma, zda 20

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník

AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ termín akce místo konání pořadatel /účastník AKCE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL OSTROMĚŘ - 2017 termín akce místo konání pořadatel /účastník 7.1. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - Charleyva teta sokolovna Ostroměř Dobrovodští kohouti 21.1. Myslivecký ples sokolovna

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Zpráva o činnosti oddílu Rodiče a děti - dopolední cvičení pro Valnou hromadu Sokola Pražského

Zpráva o činnosti oddílu Rodiče a děti - dopolední cvičení pro Valnou hromadu Sokola Pražského Zpráva o činnosti oddílu Rodiče a děti - dopolední cvičení pro Valnou hromadu Sokola Pražského Oddíl R+D pracuje pod vedením cvičitelek II. třídy Dany Absolonové a Renáty Krejčové, v případě potřeby ochotně

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník

Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník Memoriál Bedřicha Šupčíka 2012 XVIII. ročník Letošní sezónu se nejstarší šplhačský závod konal netradičně 8. května, tradičně v příbramské Sokolovně. Pozměněný termín byl zvolen kvůli sladění závodu s

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Heinrichova 24, Brno, 602 00

Heinrichova 24, Brno, 602 00 Heinrichova 24, Brno, 602 00 Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno IČO:41 60 56 08 Bankovní spojení:13 41 89 03 09/0800 DIČ: CZ41605608 www.vskuniverzitabrno.cz Zápis konference dne 24.5.2012 Řádná

Více

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18-22, Brno Zápis č. 11/2015 z jednání předsednictva župy dne 9.12.2015 Přítomni: br. Růžička, Rafaj, Němec, Hlobil, Rychlovský, Mandát, Mojžíš, ses. Švestková,

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zápis z valné hromady Konané dne

Zápis z valné hromady Konané dne TJ SOKOL CERHENICE U Hřiště 514, Cerhenice 281 02 IČO: 61884405 Zápis z valné hromady Konané dne 22. 3. 2013 Valnou hromadu řídil: Jan Kosař Zapisovatel: Jan Kosař Začátek v 19:00 Vzhledem ke skutečnosti,

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Olympijský šplh v Novém Městě nad Metují

Olympijský šplh v Novém Městě nad Metují Olympijský šplh v Novém Městě nad Metují V neděli 26. června 2011 se konal v areálu sokolovny v Novém Městě nad Metují již VII. ročník výjimečných závodů ve šplhu na čtrnáctimetrovém laně Velká cena Nového

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Jarní dračí slet 2011, Loděnice PDBC, Císařská louka, Praha 4. 4. 2011. Přítomní: Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí.

Jarní dračí slet 2011, Loděnice PDBC, Císařská louka, Praha 4. 4. 2011. Přítomní: Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Jarní dračí slet 2011, Loděnice PDBC, Císařská louka, Praha 4. 4. 2011 Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Radek Špok Jan Tomíček Členové

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková...

Základní údaje Personální obsazení Naše činnost v r Finanční zpráva Rozvaha Výsledovka celková... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Obsah Základní údaje... 2 Personální obsazení... 3 Naše činnost v r. 2016... 4 Finanční zpráva... 6 1. Rozvaha... 6 2. Výsledovka celková... 8 3. Výsledovka hlavní činnost... 9 4. Výsledovka

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA

P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ SOUTĚŽE SPORTOVNÍ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA, DOROSTU A ČLENSTVA NÁČELNICTVO ŽUPY OLOMOUCKÉ -SMRČKOVY Olomouc, Rooseveltova 34, PSČ: 779 00, tel.: 724 842 718, 773 659 872 e.mail: zolomoucka@seznam.cz, http: www.sokol-zupaolomoucka.cz P R O P O Z I C E ŽUPNÍHO PŘEBORU

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Revizní zpráva o hospodaření s finančními prostředky Sdružení rodičů

Revizní zpráva o hospodaření s finančními prostředky Sdružení rodičů Sdružení rodičů při Mateřské škole Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou Revizní zpráva o hospodaření s finančními prostředky Sdružení rodičů Kontrola hospodaření proběhla 8.12.2015. Kontrolována byla pokladní

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 9.12.2006 Účast: počet členů: 17 v čase: 16:05-16:10 18 16:10-17:30 17 17:30-17:50 16 17:50-18:45 Pozn. V čase

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

SK pražských hasičů, z. s. Sokolská 62, Praha 2 IČO:

SK pražských hasičů, z. s. Sokolská 62, Praha 2 IČO: SK pražských hasičů, z. s. Sokolská 62, 121 24 Praha 2 IČO: 22733451 Zápis z výroční členské schůze Sportovního klubu pražských hasičů, z. s. Datum zpracování: 24. 11. 2016 Počet stran: 5 Datum a místo

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ZO č. 22 ze dne

Zápis ZO č. 22 ze dne Zápis ZO č. 22 ze dne 24. 3. 2017 Program: Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 24. 3. 2017 v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 1/ Zahájení, organizační

Více

Zápis č. 4/2016 Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 2016 v hodin v sídle SOTM

Zápis č. 4/2016 Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 2016 v hodin v sídle SOTM Zápis č. 4/2016 Z Valné hromady SOTM, konané 22. září 2016 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail:

Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, Havlíčkův Brod IČ Tel.: , mail: Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod Ledečská 3295, 580 02 Havlíčkův Brod IČ 22882839 Tel.: 739 683 588, mail: ofshb@seznam.cz Zápis z Valné hromady OFS Havlíčkův Brod konané dne 4.2. 2017 od 10.00 hodin

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 11. prosince 2014 ve 14 30 hodin Penzion MAVL Přeštěnice Přítomni: Pavel Souhrada, Ing. Miroslav Maksa, Pavel Hroch, Miroslav Zíka,

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 11. dubna 2014 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2013 3. Plán činnosti TJ na rok 2014

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

prographichouse. All rights reserved.

prographichouse. All rights reserved. prographichouse. All rights reserved. Lyžařský oddíl TJ Jsme nejstarší lyžařský klub v Praze založen 1974. Člen Svazu lyžařů České republiky a České unie sportu Řadíme se k největším a nejúspěšnějším lyžařským

Více

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ROZTOKY U PRAHY. Tyršovo náměstí 480, Roztoky

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ROZTOKY U PRAHY. Tyršovo náměstí 480, Roztoky TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ROZTOKY U PRAHY Zápis z valné hromady 24. března 2014 Stránka 2 z 5 Zápis z valné hromady TJ Sokol Roztoky u Prahy konané dne 24. března 2014 v 18.00 hod v přísálí sokolovny Valnou

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Valná hromada TJ Sokol

Valná hromada TJ Sokol Strana 1 z 5 Datum: 19.03.2013 Valná hromada TJ Sokol 19.03.2013 Účast na poradě Osoba U O N Z Forma zápisu Poznámka Bachorek Jarda Baňas Rudolf Bouček Martin Boučková Jana Bursová Alena Bursová Zuzana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL datum konání: 29. 11. 2012 přítomni: 174 rodičů (celkem 309 žáků ) viz prezenční listiny podepsané rodiči ve třídách hosté: RNDr. Jitka Krausová,

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

0. ročník ZÁVODU PODĚBRADSKÁ CVIČKA

0. ročník ZÁVODU PODĚBRADSKÁ CVIČKA TJ Sokol Poděbrady a Oddíl sportovní gymnastiky Poděbrady pořádají 0. ročník ZÁVODU PODĚBRADSKÁ CVIČKA Poděbrady, 20. ÚNORA 2016 (sobota) Tělocvičná Jednota Sokol Poděbrady a oddíl sportovní gymnastiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Sportovní komise V Písku dne 07.03.2016 Z Á P I S č. 01/2016 z jednání, které se konalo dne 03.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Václav

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. (dále jen Spolek )

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. (dále jen Spolek ) Spolek rodičů a přátel školy, a.s. Moravská 3 120 00 Praha 2 Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. (dále jen Spolek ) konané dne 12. 11.2015 v

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Host: Ing. Jaroslava Syrovátková,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více