Třídní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací program"

Transkript

1

2 Třídní vzdělávací program Motýlci + Včeličky Školní rok 2013/2014 Třída: MŠ Dolní Studénky Učitelky: Vedoucí učitelka: Iva Janková Učitelka: Asistent pedagoga: Asistent pedagoga: Provozní zaměstnanci: Bc. Alena Cislická Hana Kunderová Jana Provazníková Jana Provazníková Vypracovala: Iva Janková, Bc. Alena Cislickáa kol.

3 Obsah 1. Třídní vzdělávací program Charakteristika celoročního vzdělávacího programu + měsíční témata + podtémata (Motýlci + včeličky) 2. Režim dne (časový harmonogram Motýlci + včeličky) 3. Měsíční plány, týdenní plány hodnocení výuky (Motýlci) 4. Společné akce ZŠ + MŠ (Motýlci + Včeličky)

4 1.TVP 2013/2014 Pohádkový rok se skřítkem Pěšinkou V celoročním tématu Pohádkový rok se skřítkem Pěšinkou se děti seznámí s deseti nejznámějšími pohádkami. Všichni se společně vydáme na velikou pouť s malým skřítkem, který nás společně dovede každý měsíc za jednou z nich. Pohádkový rok je umocněn tím, že všude, kde to v pohádkách je možné, zaznívají sociální tóny, dobro vítězí nad zlem a děti v nich najdou poučení a často i vzory. Se čtenou pohádkou se lépe pracuje, než s pohádkou shlédnutou v televizi. Rozvíjíme slovní zásobu, řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti, paměť, pozornost. Spolupráce s rodiči nespočívá pouze v jejich ochotě pomoci nám s pohádkou, ale z hlediska emocionální stránky dětí je důležitý především fakt společného prožívání činností dětí a rodičů v mateřské škole. Pomozte nám tedy číst alespoň 20minut denně. Předškolní období hraje ve vytváření vztahu ke knize nejdůležitější roli. Pokud bude mít dítě dostatek vhodných podnětů seznamování se s různými typy knih, utvoří si do budoucna pozitivní vztah ke knize, k literatuře a ke vzdělávání vůbec. TVP je rozdělen do čtyř bloků: podzimní, zimní, jarní, letní, které se rozdělují na měsíční témata s názvy podtémat. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlky viz denní režim. 1. BOUDO, BUDKO, KDO V TOBĚ BYDLÍ 2. O VELKIKÉ ŘEPĚ 3. O KOBLÍŽKOVI 4. O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 5. TŘI MEDVĚDI 6. O BUDULÍNKOVI 7. O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 8. HRNÍČKU VAŘ 9. O SMOLÍČKOVI 10. O PEJSKOVI A KOČIČCE

5 Celoročního vzdělávací program Vzdělávací obsah MŠ vychází z RVP PV, v němž najdeme následujících 5 oblastí předškolního vzdělávání: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, vytvářejí společně fungující celek a tím účinně působí na optimální rozvoj dítěte. Nabídka možných témat Podzimní blok Adaptace na MŠ, seznamování s kamarády, režimem dne v MŠ, seznámit se značkou, místy, kam si odkládám věci, rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem s vrstevníky, seznámit se s prostředím MŠ, ale také s místem, ve kterém děti žijí. Uvědomovat si změny a proměny v přírodě na podzim, význam životního prostředí pro člověka, jak o ni pečovat, seznámit se s plody podzimu, sklizeň ovoce, zeleniny, význam lidské práce na zahradě na poli, jak se připravují zvířátka na blížící se zimu, kam odlétají ptáci, vzpomeneme na dušičky. Očekávané výstupy: uvědomění si vlastního těla; zvládnout základní pohybové dovednosti, orientaci v prostoru MŠ; zvládnout sebeobsluhu, osobní hygienu; vnímat všemi svými smysly; vést k ohleduplnosti k druhým, půjčit hračku; uplatňovat základní společenské návyky s dospělými, s dětmi; poznávání rozmanitosti světa přírody; osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině; vnímat různorodosti přírody i světa lidí národnosti;

6 Možná rizika: omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech; nezdravá soutěživost mezi dětmi; užívání abstraktních pojmů, předávání hotových poznatků. Září - Boudo, budko, kdo v tobě bydlí Hurá do školky Kde bydlím Jak jezdím do školky Boudo budko, kdo v tobě bydlí Cíle: osvojení si pohody prostředí; Zvládnout základní hygienické vlastnosti; posilování vztahů k místu, kam patřím a k místu novému, tj. mateřské škole; posilování vztahu k vlastnímu já, podpora sebedůvěry, sebepřijetí; rozvoj komunikace a prosociálního chování, tolerance; podpora spolupráce ve skupině; rozvoj tvořivého myšlení a činnosti; Rozvoj a užívání všech smyslů; rozvoj pohybové dovednosti; podpora osvojení si základních hygienických a sebeobslužných činností. Říjen O veliké řepě Podzim na zahrádce a na poli Ovoce a zelenina Dráček Mráček O veliké řepě Cíle: rozvoj pohybových dovedností; podpora samostatného objevování dítěte; rozvoj kooperativních dovedností; osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností;

7 budování vztahu k přírodě. Listopad O koblížkovi Barevný podzim Podzim v lese Za zvířátky do lesa O koblížkovi Cíle: uvědomění si vlastního těla; rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky; rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti vyjádřit přání, potřebu; vytváření základů pro práci s informacemi; posilování přirozených poznávacích citů; seznámení se se základními kulturně společenskými postoji; posilování schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. Zimní blok Přišla zima a se zimou ledový sníh. Zaskotačíme si s čertem a Mikulášem, připravujeme se v adventním čase na blížící se Vánoce, učíme děti koledy, básničky, zdobíme cukroví, zdobíme třídu i prostředí MŠ. S Novým rokem přicházejí i Tři králové. Nezapomeneme na zvířátka a připravíme jim hostinu. zároveň je zima časem radovánek a dovádění ve sněhu, děti se seznamují se zimními sporty. Se zimou přicházejí nemoci a nachlazení. Jak funguje naše tělo, z čeho se skládá, co je potřeba dělat pro naše zdraví, což souvisí s oblékáním a návštěvou u lékaře. Předškoláci se připravují na blížící se zápis, probíhají konzultace s rodiči o dítěti a jeho školní připravenosti a zralosti. Očekávané výstupy: rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace pohybu; sladit pohyby s hudbou a zpěvem; rozvíjet komunikativní dovednosti; naučit se zpaměti krátké texty říkanky, básničky dle věku; rozvíjet schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí; navozovat spokojenost, radost a pohodu; být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem;

8 ohleduplnost k druhému, ochota pomoci-starší děti mladším; účast na přípravě oslav a kulturních programů ve vesnici; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem; orientovat se bezpečně v okolním prostředí, v obci. Možná rizika: špatný příklad dospělých v okolí - chování ohrožující životní prostředí; nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastních zkušenostech; nepřiměřené nároky na dítě ze strany rodičů; nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti, v jeho dění; Prosinec O perníkové chaloupce Vánoční zvyky a tradice Vánoční den ve školce O perníkové chaloupce Cíle: osvojení si věku a schopnostem přiměřených praktických dovedností; rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaný projev; rozvoj mravního a estetického vnímání a prožívání; rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí; rozvoj kulturně estetických dovedností dramatických; posílení pozitivního vztahu ke kultuře, umění a světu. Leden Tři medvědi Tři králové Tělo, tělíčko, představ se mi maličko Hola, hola, škola volá Maškařice, taškařice Tři medvědi Cíle: rozvoj jemné, hrubé motoriky a smyslového vnímání; vytváření si základů pro práci s informacemi; posilování sebeovládání a dalšího prosociálního chování;

9 spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí; seznámení se s pravidly společného soužití u nás a u jiných kultur rozvoj tvořivosti řešení problémů; osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. Únor - O Budulínkovi Sněhová vločka Zimní radovánky Zimní sporty O Budulínkovi Cíle: vytváření zdravých životních návyků a postojů, výchova ke zdravému životnímu stylu; osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví; rozvoj kultivovaného projevu; rozvoj kulturně estetických dovedností; osvojení si poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí. Jarní blok Dlouho očekávané jaro je tady, příroda se začíná probouzet ze zimního spánku, kouzelným klíčem odemkneme bránu jara dokořán. Zaměříme se na změny v přírodě, které jaro přináší tání ledu a sněhu (čištění studánek), putování vody od pramínku k moři, první jarní květiny, tráva, rašení stromů, keřů, příprava zahrádky. Rodí se mláďata, vracejí se k nám ptáci z teplých krajin (vlaštovky, jiřičky, čápi, ). Připravujeme se na blížící se Velikonoce. Navštívíme svět plný čar a kouzel a oslavíme svátek čarodějnic. Povíme si, co pro nás znamená pojem rodina, jakou plní funkci, jak fungují vztahy a povinnosti mezi jednotlivými členy. Vyrobíme přáníčko pro maminy, které mají svátek a potěšíme je pěkným dárkem, básničkou, tancem nebo písničkou. Duben je měsícem bezpečnosti na cestách. Jaké znají děti dopravní prostředky, jak se chováme na silnici, které bezpečností vybavení máme při jízdě na kole, na jakou barvu semaforu můžeme přecházet apod. Už v dětském věku jsou v oblibě některá povolání a děti projevují první přání být např. popelářem, prodavačkou apod. Děti se pokusí zjistit, čím jsou jejich rodiče.

10 Očekávané výstupy: zvládnout oblékání dle věku, uklidit po sobě, udržovat pořádek; správně vyslovovat, ovládat dech, formulovat otázky; zaujímat vlastí názory a postoje, rozhodovat se; přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou; vnímat umělecké a kulturní podněty, vnímat hodnoty divadelního představení; rozvoj pocitu sounáležitosti a živou i neživou přírodou; pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. Možná rizika: málo podnětů a aktivit podporujících estetické cítění a vnímání; podporování nezdravé soutěživosti; nevhodné prostory pro pohybové činnosti. Březen O kohoutkovi a slepičce Jaro ťuká na vrátka První jarní kytičky Byla zima mezi náma, O kohoutkovi a slepičce Cíle: rozvoj smyslů a psychické zdatnosti; získání schopnosti řídit chování vůli; ovlivňovat vlastní situaci; vytváření základů pro práci; osvojení některých dovedností; seznámení s tradicemi naší kultury, podpora vlastenectví; posilování vztahu k živé přírodě, pozitivního vztahu k prostředí; prohlubování znalostí pravidel společenského soužití. Duben Hrníčku vař Hody, hody doprovody Na tom našem dvoře, všechno to krákoře Hrníčku vař

11 Cíle: podpora dovedností nutných pro osvojení si základních dovedností čtení, psaní; manipulace s předměty; rozvoj paměti a pozornosti; posilování schopnosti odpovídat za své chování; posilování přirozených poznávacích citů - radosti z objevování; rozvoj kulturně estetických dovedností (výtvarných, hudebních, dramatických) ; posilování schopnosti spolupráce, přizpůsobivosti. Květen O Smolíčkovi Květy a kvítka Modré z nebe Bez práce nejsou koláče O Smolíčkovi Cíle: ovládání pohybového aparátu; posilování vztahu k přírodě; rozvoj tvořivého sebevyjádření a myšlení; ochrana osobního soukromí a bezpečí; uvědomování si pozitivních a negativních důsledků lidského jednání a rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Letní blok Léto se ozývá a my se necháme hřát teplými slunečními paprsky. S dětmi celého světa nahlédneme do tajů a krás Země, do různých světadílů, Léto je obdobím letních sportů. Některé sporty můžeme samy realizovat na olympiádním klání. Léto a konkrétně měsíc červen je měsícem loučení nejen s dětmi, které odjíždějí na prázdniny, ale hlavně s předškoláky, kteří půjdou v září poprvé do školy a opustí naše řady. Očekávané výstupy: ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem; rozlišit, co prospívá zdraví, co mu škodí; pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno dle věku;

12 vyjadřovat svou představivost a fantazii; vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc-st.děti; zvládnout dle věku hudební dovednosti, rozlišovat rytmus; uvědomovat si, co je nebezpečné. Možná rizika: nedostatek možností pro rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní; převažující důraz na pamětní učení, málo prostoru pro rozvoj fantazie; převaha zprostředkovaného poznávání světa - obraz, film. Červen O pejskovi a kočičce Všechny děti mají svátek Louka plná pohádek Cestičky a cesty O pejskovi a kočičce Cíle: vědomí vlastního tělesného schématu; vědomí o významu péče o čistotu a zdraví; rozvoj receptivních i produktivních řečových dovedností; rozvoj sebevědomí, sebedůvěry a uvědomění si vlastní identity; vytváření prosociálních postojů; rozvoj základních kulturně společenských návyků; podpora asertivity; posilování schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, jeho změnám. Doplňující aktivity v MŠ drakiáda společně s rodiči a ZŠ Mikulášská besídka, oslava Dne matek pro rodiče keramika EKO programy předškoláci spolu se ZŠ předplavecký výcvik a lyžařský výcvik dle zájmu rodičů a počtu přihlášených dětí divadelní představení dle nabídky DK dětský den a výlet dle návrhu rodičů

13 veřejné vystupování v obci- nácvik tanečního pásma -3krát ročně kroužky ve školce počítačový solná jeskyně návštěva knihovny s besedou v Šumperku 2krát výtvarná soutěž knihovna v Dolních Studénkách

14 I. BLOK 6:30 8:00 Scházení dětí, volné hry dle vlastního výběru 8:00 8:30 KLP, pohybové aktivity, hudební chvilka 8:30 9:00 Hygiena, svačina II. BLOK 9:00 9:30 Didakticky cílené činnosti, spontánní i záměrné činnosti individuální i ve skupinách, smyslové hry (děti se v této části dělí na 2 skupiny) 9:30 9:45 Hygiena 10:00 11:30 Pobyt venku 11:30 12:00 Hygiena, oběd 12:00 14:00 Hygiena, odpočinek (čistění zubů, četba z knihy, poslech relax. hudby) 14:00 14:30 Hygiena, svačina 14:30 15:45 Odpolední zájmové činnosti, pokračování didaktických cílených činností Časové úseky jsou orientační, intervaly upravujeme dle aktuálních potřeb a okolností.

15 HURÁ DO ŠKOLKY JAK JEZDÍM DO ŠKOLKY KDE BYDLÍM BOUDO BUDKO

16 PODZIM NA POLI A ZAHRÁDCE OVOCE A ZELENINA DRÁČEK MRÁČEK O VELIKÉ ŘEPĚ

17 BAREVNÝ PODZIM PODZIM V LESE ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA O KOBLÍŽKOVI

18 VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLCE O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

19 TŘI KRÁLOVÉ TĚLO, TĚLÍČKO HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ MAŠKAŘICE, TAŠKAŘICE TŘI MEDVĚDI

20 SNĚHOVÁ VLOČKA ZIMNÍ RADOVÁNKY ZIMNÍ SPORTY O BUDULÍNKOVI

21 JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA PRVNÍ JARNÍ KYTIČKY BYLA ZIMA MEZI NÁMA O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

22 HODY, HODY DOPROVODY NA TOM NAŠEM DVOŘE HRNÍČKU VAŘ

23 KVĚTY A KVÍTKA MODRÉ Z NEBE BEZ PRÁCE, NEJSOU KOLÁČE O SMOLÍČKOVI

24 VŠECHNY DĚTI MAJÍ SVÁTEK LOUKA PLNÁ POHÁDEK CESTIČKY A CESTY O PEJSKOVI A KOČIČCE

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Základní škola Mšeno, okres Mělník 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Vzdělávací obsah naší MŠ

Vzdělávací obsah naší MŠ Vzdělávací obsah naší MŠ Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy včetně vzdělávacího obsahu vychází ze základního dokumentu,, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP), který

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více