ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od

2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI zpracovaný podle RVP PV Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola je odloučené pracoviště právního subjektu Základní škola a mateřská škola Dolní Město. Zřizovatel: Obec Dolní Město Adresa zřizovatele: Dolní Město 93, Dolní Město Tel.: Adresa mateřské školy: Dolní Město 254, Dolní Město Telefon: IZO MŠ: IČO ZŠ a MŠ Dolní Město: ová adresa: Ředitelka školy: Mgr Marie Žáčková Zpracovatelé ŠVP: Ivana Pajerová, Eva Štastná Projednán se zřizovatelem, na pedagogické radě

3 Obecná charakteristika školy Budova MŠ byla postavena obcí za pomoci občanů, provoz v ní byl zahájen v roce Nachází se v klidné části obce na suchém, slunném místě. V budově dále jsou školní kuchyně, jídelna, šatna pro děti ze ZŠ a čtyři obecní byty. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 30 dětí ve věku zpravidla od tří do sedmi let. O děti pečují dvě pedagogické a jedna nepedagogická pracovnice. K dispozici je velká učebna s hernou, ložnice, kuchyňka, šatna, umývárna a WC pro děti. Pro zaměstnance je zde šatna se sprchovým koutem, WC, kancelář pro vedoucí učitelku a 3 kabinety. Součástí budovy jsou předzahrádky a školní zahrada, která je od budovy oddělena silnicí. Budova MŠ je vytápěna plynovým topením, má nová plastová okna, je zateplena. Podmínky vzdělávání Materiální vybavení Vybavení MŠ je na velmi dobré úrovni. Nábytek je většinou nový, moderní. Děti mají k dispozici nová lehátka v ložnici, nové stolky a židličky v učebně. Průběžně se dále modernizuje i další zařízení. Na podlahách jsou linolea a koberce. Učební pomůcky, hračky a knihy do školní knihovny jsou rovněž průběžně dokupovány. MŠ má k dispozici jeden počítač s tiskárnou a kopírkou, televizní přijímač, rozhlasový přijímač s CD přehrávačem. Životospráva O přípravu jídel se nám starají 2 kuchařky. Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy jídel a nápojů, děti mají dostatek tekutin - je zde zaveden pitný režim. Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými pokrmy. Svačiny jsou dětem podávány ve třídě. Na oběd děti chodí do jídelny. Je zajištěn dostatek pohybu na čerstvém vzduchu - předzahrádky, zahrada, procházky, je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku. Psvchosociální podmínky - pedagogové i zaměstnanci respektují potřeby dětí - všechny děti mají rovnocenné postavení - ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance Organizační chod a řízení mateřské školy Organizační chod - pedagogové mají možnost plně se věnovat dětem, - děti mají klid, zázemí - při vstupu do MŠ je uplatňován adaptační program - poměr činností je vyvážený - děti mají dostatek prostoru pro činnosti všeho druhu Řízení mateřské školy

4 - povinnosti všech pracovníků jsou vymezeny, ředitelka školy i vedoucí učitelka mateřské školy vytvářejí ovzduší důvěry a tolerance, respektují názor druhých, provádějí kontrolní činnost - plánování pedagogické práce a chodu MŠ se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby Personální zajištění Pedagogové mají pedagogickou a odbornou způsobilost a nadále se vzdělávají. Specializované služby - logopedie - jsou zajišťovány odborníky. Spoluúčast rodičů - panuje oboustranná důvěra a vstřícnost - konkrétní potřeby jednotlivých dětí se řeší individuálně - konají se schůzky s rodiči - přijímají se připomínky, nápady Organizace vzdělávání Do naší jednotřídní MŠ jsou přijímány děti na základě zápisu, který probíhá po dobu dvou týdnů formou návštěvy rodičů s dětmi, seznámením se s MŠ. Máme zde adaptační program. Nástup probíhá zpravidla k prvnímu září následujícího školního roku.věk dětí ve třídě je zpravidla od tří až do 7 let. Vzdělávání v této smíšené třídě probíhá takovými formami a metodami, které přihlížejí individuálně k různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Dle potřeby se děti dělí na skupinku starších dětí a skupinku mladších dětí. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora v míře, kterou potřebuje. Jsou uplatňovány metody prožitkového učení, hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Je poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity. Učení probíhá formou dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. U dětí probíhá spontánní sociální učení na principu přirozené nápodoby - pedagogové i zaměstnanci poskytují dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě vhodné.

5 Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP máme zpracován tak, aby byl podněcován rozvoj dětí, jejich samostatnost, tvořivost, aby bylo podporováno jejich sebevědomí, rozvíjena komunikativnost, tolerance. Dětem jsou nabízeny rozmanité činnosti. Učitelky na děti budou působit tak, aby v MŠ vládl klid a pohoda a děti se zde cítily spokojeně a bezpečně. Velmi důležitý bude individuální přístup k dítěti a spolupráce s rodiči. Učitelky budou pracovat podle měsíčních plánů, které budou rozpracovány na plány týdenní - v tomto plánu bude 5 oblastí, které jsou rozlišeny na základě vztahu k sobě samým, ostatním lidem a okolnímu světu: 1. Dítě a jeho tělo - oblast biologická 2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická 3. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální 4. Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní 5. Dítě a jeho svět - oblast environmentální

6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ 5.1 Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické, je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Cílem je : vést dítě k uvědomění si vlastního těla rozvíjet jeho pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky ( koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oko apod. ), ovládat pohybový aparát a tělesné funkce u dítěte rozvíjet a naučit užívat všechny smysly rozvíjet jeho fyzickou a psychickou zdatnost naučit ho osvojit si k jeho věku přiměřené praktické dovednosti pomoci osvojit mu poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě pomoci mu osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí naučit ho vytvářet si zdravé životní návyky a postoje jako základů zdravého životního stylu Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení : dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení dítě se učí spontánně, ale i vědomě vyvine úsilí, dítě dovede postupovat podle instrukcí a pokynů dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky a oceňovat výkony druhých dítě, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů: dítě řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně ( na základě nápodoby a opakování ), náročnější s oporou a pomocí dospělého dítě postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pocit ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

7 Kompetence komunikativní: dítě se domlouvá gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci Kompetence sociální a personální: dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech dítě si uvědomuje, že odpovídá za své jednání, nese důsledky dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit Kompetence činnostní a občanské: dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění dítě dbá na své zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolní prostředí ( přírodní a společenské ) 5.2. Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje 3 podoblasti:5.2.1 Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle Jazyk a řeč Cílem je: rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění ) i produktivní ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování ) rozvíjet komunikativní dovednosti ( verbální i neverbální ), rozvíjet kultivovaný projev osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet zájem opsanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické ) Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení :

8 dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se toho co samo dokázalo a zvládlo dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům Kompetence k řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Komunikativní kompetence: dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod. ) dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní dítě si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Sociální a personální kompetence: dítě si umí vytvořit svůj názor Činnostní a občanské kompetence: svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit, vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky a poznávat svoje slabé stránky chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Poznávací schopnosti Cílem je: rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání,přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii rozvíjet tvořivost (tvořivého myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření ) posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevovaného apod. ) vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat a rozvíjet zájem u učení osvojit si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla ) vytvářet základy pro práci s informacemi Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni;

9 Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů znaků a symbolů Kompetence k řešení problémů: problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti Komunikativní kompetence: dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými a podobně ) dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými si běžně setkává ( knížky, encyklopedie, počítač telefon a podobně Sociální a personální kompetence: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutí; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a dodržená pravidla a přizpůsobí se k nim Činnostní a občanské kompetence: má smyl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práci i úsilí druhých chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Sebepojetí city a vůle Cílem je: poznávání sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti získání relativní citové samostatnosti rozvíjet schopnosti sebeovládání rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně využívat rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívaní získávat schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

10 Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetenci k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů: rozlišuje řešení,která jsou funkční,a řešení,která funkční nejsou,dokáže mezi němi volit chápe,že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli,ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou,uvědomuje si,že svou aktivitou může situaci ovlivnit Kompetence komunikativní: v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu z dětmi i dospělému; chápe, že být komunikativní, vstřícné, a aktivní je výhodou; ví že lidé se dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Sociální a personální kompetence: dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost napodobuje modely pro sociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské kompetence: zajímá se o druhé a i to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit 5.3 Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu jejich vztahu Cílem je:

11 seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem posilovat prosociální chování k druhým lidem (v rodině, k mateřské škole ) vytvářet pro sociální postoj ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti a podobně. rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální rozvíjet kooperativní dovednosti chránit si osobní soukromí a bezpečí ve vztazích z druhými dětmi i dospělými Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých Kompetence k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Kompetence komunikativní dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon, apod.) Sociální a personální kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem Činnostní a občanské kompetence má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

12 5.4 Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsílí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Cílem je: poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvíjet schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte, rozvíjet schopnosti dítěte projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o prostředí, ve kterém dítě žije vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy vyjadřovat a projevovat rozvíjet společenský a estetický vkus Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a prostředí, ve kterém žije Kompetence k řešení problému všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva neaktivní zájem chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Komunikativní kompetence dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Sociální a personální kompetence

13 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské kompetence má smyl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práci i úsilí druhých odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 5.5 Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsílí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí a okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového rozsahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí Cílem je: seznamovat se místem prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí a jejich rozmanitosti, vývoji a neustálým proměnám poznávat jiné kultury pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činnosti v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů znaků a symbolů má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a prostředí, ve kterém žije dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se toho co samo dokázalo a zvládlo

14 Kompetence k řešení problému všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Komunikativní kompetence dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon, apod.) Sociální a personální kompetence uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky spolupodílí se na společných rozhodnutích; příjímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit, vyhodnocovat odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit dítě dbá na své zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolní prostředí ( přírodní a společenské )

15 Oblast Dítě a jeho tělo Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Hry a činnosti Dítě zachovává správné držení těla Dítě dokáže správně držet tělo Chůze, běh s obměnami, zdravotní cviky Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Zvládá překážky, umí házet a chytat míč, užívá různé náčiní, pohybuje se ve skupině dětí, na sněhu, ledu, ve vodě, v písku Pohybové hry, sezónní činnosti,míčové hry, turistika, plavecký výcvik Dítě koordinuje lokomoce a další polohy, sladí pohyb s rytmem a hudbou Vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru Ovládá dechové svalstvo Dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Dítě zvládá koordinace ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Dítě zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní i kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Dítě zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Dítě pojmenovává části těla, některé orgány, zná základní Zvládá chůzi, běh, skoky a poskoky, lézt Dovede pohyb přizpůsobit pokynu Dítě umí sladit pohyb se zpěvem Dítě rozlišuje sluchově zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišuje chutě,vůně, vnímá hmatem Dítě zachází s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním, umí zacházet s výtvarným materiálem tužkou, barvou, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, s jednoduchými hudebními nástroji Stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, umí stolovat, postarat se o sebe a osobní věci, oblékat se, svlékat se a obouvat se Dítě se umí postarat o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, umí zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě Dítě umí pojmenovat jednotlivé části těla, včetně Hudebně pohybové hry a činnosti Zdravotně zaměřené činnosti ( uvolňovací, protahovací, dechové ) Hudebně pohybové hry, dramatizace Smyslové a psychomotorické hry Výtvarné a pracovní činnosti a hra na dětské nástroje Každodenní pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, úklidu Jednoduché pracovní činnosti, úklid, úprava prostředí, pobyt na školní zahradě Činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí

16 pojmy spojené se zdravím, pohybem a sportem Dítě rozlišuje, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí,chová se tak,aby v situacích pro něho běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví a bezpečí a pohodu svou ani druhých Dítě má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Dítě má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc Dítě umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji pohlavních, zná jejich funkce, má povědomí o těle a jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách Dítě umí rozlišovat, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí, umí se chovat tak,aby neohrožovalo svoje zdraví a bezpečí a pohodu svou a druhých Dítě umí pečovat o čistotu a zdraví a chápe význam aktivního pohybu a zdravé výživy Dítě zná možnosti ochrany zdraví a bezpečí a ví, kde v případě potřeby hledat pomoc Dítě bezpečně zachází s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazu, k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí Manipulace s předměty denní potřeby, hry, hry na hudební nástroje, výtvarné činnosti 5.2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ŠKOLNÍ VÝSTUPY HRY A ČINNOSTI DÍTĚ: správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči pojmenovává většinu toho, čím je obklopeno vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, DÍTĚ: dokáže správně artikulovat, při krátkém mluveném projevu správně dýchá a volí vhodné tempo řeči zvládá vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu dovede se samostatně slovně projevovat řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti každodenní rozhovory, rozhovory nad knihou, naslouchání druhým vyprávění zážitků, příběhů

17 pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách vede rozhovor domluví se slovy i gesty, improvizuje porozumí slyšenému formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje učí se nová slova a aktivně je používá naučí se zpaměti krátké texty umí naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se umí reagovat na známá (používaná) gesta zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve správných větách umí slovně reagovat společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace hry typu Ptáčku,jak zpíváš, Pepíčku, pípni, hry a činnosti zaměřené k užívání gest poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů skupinová konverzace, rozhovor, komentování zážitků a aktivit ptá se na slova, kterým hry se slovy, slovní hádanky nerozumí reprodukuje říkanky, písničky, přednes, recitace, dramatizace, zvládne jednoduchou zpěv dramatickou úlohu sleduje a vypráví příběh, pohádku zvládá vyprávění toho, co poslech, sledování pohádek, slyšelo, nebo zhlédlo příběhů popisuje situaci umí vyprávět to, co prožívá, co komentování zážitků a aktivit slyšelo nebo co zhlédlo chápe slovní vtip a humor pochopí slovní vtip a humor každodenní situace, chvilky v kruhu sluchově rozlišuje začáteční a dokáže rozlišit začáteční a sluchové hry koncové slabiky a hlásky ve koncové slabiky a hlásky ve slovech slovech utvoří jednoduchý rým umí utvořit jednoduchý rým hry se slovy poznává a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma umí vytvořit synonyma, homonyma, antonyma didaktické hry rozliší některé obrazné symboly a porozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci sleduje očima zleva doprava pozná některá písmena a číslice, popř. slova rozezná piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí umí sledovat očima zleva doprava umí poznat a graficky napodobit symboly, tvary, číslice, písmena hry s obrázkovým materiálem čtení a prohlížení leporel a knih hry s písmeny, číslicemi, slovy pozná napsané své jméno umí přečíst své jméno individuelní i skupinové hry projevuje zájem o knížky, sleduje divadlo,film, užívá telefon poslouchá soustředěně četbu, prohlíží knihy, seznamuje se s různými sdělovacími prostředky prohlížení a čtení knih, novin a časopisů, poslech čteného, seznamování s audiovizuální technikou

18 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP DÍTĚ: vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno přemýšlí, vede jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádří zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá chápe prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientuje se v prostoru a rovině, částečně se orientuje v čase ŠKOLNÍ VÝSTUPY DÍTĚ: dokáže záměrně pozorovat běžné objekty, předměty, pojmenovat jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), charakteristické znaky a funkce dovede se soustředit na činnost a umí udržet pozornost umí poznat a pojmenovat věci a činnosti, se kterými se běžně setkává zvládá řešení myšlenkových problémů, hledá různé možnosti a varianty odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi je zvídavé, umí využívat svých zkušeností dokáže postupovat a učit se podle pokynů zvládá porovnat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu cca do šesti, chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky, pozná více, stejně, méně, první, poslední, umí používat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání zrakové a sluchové paměti hry a činnosti nejrůznějšího zaměření každodenní činnosti, práce s knihou, s obrazovým materiálem hry s tabulkami logico piccolo, logico primo motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejích vlastností hry a činnosti rozvíjející již poznané činnosti zaměřené k získávání nových informací činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikace činnosti zaměřené k chápání pojmů, hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině, činnosti zasvěcující dítě do časových

19 naučí se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatuje a vybaví řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá nápady nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), umí se orientovat v prostoru a rovině, částečně v čase přednáší zpaměti jednoduché básně, texty dokáže tvořivě myslet, řešit problémy dovede nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným Umí vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. recitace, dramatizace motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad,porovnání) hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost a fantazii (konstruktivní, výtvarné, hudební, pohybové či dramatické) 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Sebepojetí, city, vůle OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP DÍTĚ: odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých uvědomuje si svou samostatnost rozhoduje o svých činnostech ovládá svoje city a přizpůsobuje jim své chování vyjadřuje souhlas i nesouhlas uvědomuje si své možnosti i limity ŠKOLNÍ VÝSTUPY DÍTĚ: dokáže být aktivní i bez opory rodičů a blízkých dovede zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřuje je umí rozhodovat o svých činnostech dokáže ovládat svoje city ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí dovede říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), umí odmítnout podílet se na nedovolených či zakázaných činnostech ví o svých silných i slabých stránkách hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost spontánní hra volné hry a činnosti nejrůznějšího zaměření činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování činnosti zaměřené k poznávání různých lidských činností příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

20 přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním prožívá radost ze zvládnutého a poznaného vyvine volní úsilí dokáže hodnotit svoje osobní pokroky i neúspěch dovede se radovat z úspěchu umí se soustředit na činnost a její dokončení činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti skupinové a kolektivní hry a činnosti zorganizuje hru dovede vést hru každodenní volné hry a činnosti uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky rozlišuje citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím hry na téma rodiny, přátelství apod. prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí prostředí dokáže ovládat to, co cítí (soucit, radost, náklonnost, afektivní chování) cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem těší se z hezkých a příjemných zážitků zachytí a vyjádří své prožitky umí se citlivě chovat ke svému živému i neživému okolí dovede vnímat přírodní i kulturní krásy, setkávat se s uměním zvládá slovní, výtvarný, hudební projev či dramatickou improvizaci péče o akvárium, domácí mazlíčky, každodenní úklid hraček a pomůcek, pobyt venku výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové, ) 5.3 Oblast dítě a ten druhý Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Hry a činnosti Dítě navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče. Dítě umí navazovat kontakty s dospělým, komunikuje vhodným způsobem. Běžná komunikace; Dítě porozumí běžným projevům emocí a nálad. Dítě přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým Zvládá emoce své i druhých; Umí navazovat a udržovat dětská přátelství; Hraní rolí dramatické činnosti, hudebně pohybové hry; Společenské hry, činnosti ve dvojicích, ve skupinkách;

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více