ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od

2 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI zpracovaný podle RVP PV Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola je odloučené pracoviště právního subjektu Základní škola a mateřská škola Dolní Město. Zřizovatel: Obec Dolní Město Adresa zřizovatele: Dolní Město 93, Dolní Město Tel.: Adresa mateřské školy: Dolní Město 254, Dolní Město Telefon: IZO MŠ: IČO ZŠ a MŠ Dolní Město: ová adresa: Ředitelka školy: Mgr Marie Žáčková Zpracovatelé ŠVP: Ivana Pajerová, Eva Štastná Projednán se zřizovatelem, na pedagogické radě

3 Obecná charakteristika školy Budova MŠ byla postavena obcí za pomoci občanů, provoz v ní byl zahájen v roce Nachází se v klidné části obce na suchém, slunném místě. V budově dále jsou školní kuchyně, jídelna, šatna pro děti ze ZŠ a čtyři obecní byty. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 30 dětí ve věku zpravidla od tří do sedmi let. O děti pečují dvě pedagogické a jedna nepedagogická pracovnice. K dispozici je velká učebna s hernou, ložnice, kuchyňka, šatna, umývárna a WC pro děti. Pro zaměstnance je zde šatna se sprchovým koutem, WC, kancelář pro vedoucí učitelku a 3 kabinety. Součástí budovy jsou předzahrádky a školní zahrada, která je od budovy oddělena silnicí. Budova MŠ je vytápěna plynovým topením, má nová plastová okna, je zateplena. Podmínky vzdělávání Materiální vybavení Vybavení MŠ je na velmi dobré úrovni. Nábytek je většinou nový, moderní. Děti mají k dispozici nová lehátka v ložnici, nové stolky a židličky v učebně. Průběžně se dále modernizuje i další zařízení. Na podlahách jsou linolea a koberce. Učební pomůcky, hračky a knihy do školní knihovny jsou rovněž průběžně dokupovány. MŠ má k dispozici jeden počítač s tiskárnou a kopírkou, televizní přijímač, rozhlasový přijímač s CD přehrávačem. Životospráva O přípravu jídel se nám starají 2 kuchařky. Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy jídel a nápojů, děti mají dostatek tekutin - je zde zaveden pitný režim. Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými pokrmy. Svačiny jsou dětem podávány ve třídě. Na oběd děti chodí do jídelny. Je zajištěn dostatek pohybu na čerstvém vzduchu - předzahrádky, zahrada, procházky, je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku. Psvchosociální podmínky - pedagogové i zaměstnanci respektují potřeby dětí - všechny děti mají rovnocenné postavení - ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance Organizační chod a řízení mateřské školy Organizační chod - pedagogové mají možnost plně se věnovat dětem, - děti mají klid, zázemí - při vstupu do MŠ je uplatňován adaptační program - poměr činností je vyvážený - děti mají dostatek prostoru pro činnosti všeho druhu Řízení mateřské školy

4 - povinnosti všech pracovníků jsou vymezeny, ředitelka školy i vedoucí učitelka mateřské školy vytvářejí ovzduší důvěry a tolerance, respektují názor druhých, provádějí kontrolní činnost - plánování pedagogické práce a chodu MŠ se opírá o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby Personální zajištění Pedagogové mají pedagogickou a odbornou způsobilost a nadále se vzdělávají. Specializované služby - logopedie - jsou zajišťovány odborníky. Spoluúčast rodičů - panuje oboustranná důvěra a vstřícnost - konkrétní potřeby jednotlivých dětí se řeší individuálně - konají se schůzky s rodiči - přijímají se připomínky, nápady Organizace vzdělávání Do naší jednotřídní MŠ jsou přijímány děti na základě zápisu, který probíhá po dobu dvou týdnů formou návštěvy rodičů s dětmi, seznámením se s MŠ. Máme zde adaptační program. Nástup probíhá zpravidla k prvnímu září následujícího školního roku.věk dětí ve třídě je zpravidla od tří až do 7 let. Vzdělávání v této smíšené třídě probíhá takovými formami a metodami, které přihlížejí individuálně k různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Dle potřeby se děti dělí na skupinku starších dětí a skupinku mladších dětí. Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora v míře, kterou potřebuje. Jsou uplatňovány metody prožitkového učení, hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Je poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity. Učení probíhá formou dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. U dětí probíhá spontánní sociální učení na principu přirozené nápodoby - pedagogové i zaměstnanci poskytují dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě vhodné.

5 Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP máme zpracován tak, aby byl podněcován rozvoj dětí, jejich samostatnost, tvořivost, aby bylo podporováno jejich sebevědomí, rozvíjena komunikativnost, tolerance. Dětem jsou nabízeny rozmanité činnosti. Učitelky na děti budou působit tak, aby v MŠ vládl klid a pohoda a děti se zde cítily spokojeně a bezpečně. Velmi důležitý bude individuální přístup k dítěti a spolupráce s rodiči. Učitelky budou pracovat podle měsíčních plánů, které budou rozpracovány na plány týdenní - v tomto plánu bude 5 oblastí, které jsou rozlišeny na základě vztahu k sobě samým, ostatním lidem a okolnímu světu: 1. Dítě a jeho tělo - oblast biologická 2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická 3. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální 4. Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní 5. Dítě a jeho svět - oblast environmentální

6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY NA KONCI PŘEDŠKOLNÍHO OBDOBÍ 5.1 Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické, je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Cílem je : vést dítě k uvědomění si vlastního těla rozvíjet jeho pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky ( koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oko apod. ), ovládat pohybový aparát a tělesné funkce u dítěte rozvíjet a naučit užívat všechny smysly rozvíjet jeho fyzickou a psychickou zdatnost naučit ho osvojit si k jeho věku přiměřené praktické dovednosti pomoci osvojit mu poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě pomoci mu osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí naučit ho vytvářet si zdravé životní návyky a postoje jako základů zdravého životního stylu Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení : dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení dítě se učí spontánně, ale i vědomě vyvine úsilí, dítě dovede postupovat podle instrukcí a pokynů dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje pokroky a oceňovat výkony druhých dítě, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů: dítě řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně ( na základě nápodoby a opakování ), náročnější s oporou a pomocí dospělého dítě postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pocit ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

7 Kompetence komunikativní: dítě se domlouvá gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci Kompetence sociální a personální: dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech dítě si uvědomuje, že odpovídá za své jednání, nese důsledky dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit Kompetence činnostní a občanské: dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění dítě dbá na své zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolní prostředí ( přírodní a společenské ) 5.2. Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje 3 podoblasti:5.2.1 Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle Jazyk a řeč Cílem je: rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění ) i produktivní ( výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování ) rozvíjet komunikativní dovednosti ( verbální i neverbální ), rozvíjet kultivovaný projev osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet zájem opsanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické ) Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení :

8 dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se toho co samo dokázalo a zvládlo dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnosti a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům Kompetence k řešení problémů: dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Komunikativní kompetence: dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod. ) dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní dítě si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Sociální a personální kompetence: dítě si umí vytvořit svůj názor Činnostní a občanské kompetence: svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit, vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky a poznávat svoje slabé stránky chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Poznávací schopnosti Cílem je: rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání,přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii rozvíjet tvořivost (tvořivého myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření ) posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevovaného apod. ) vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podporovat a rozvíjet zájem u učení osvojit si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla ) vytvářet základy pro práci s informacemi Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni;

9 Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů znaků a symbolů Kompetence k řešení problémů: problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti Komunikativní kompetence: dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky ( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými a podobně ) dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými si běžně setkává ( knížky, encyklopedie, počítač telefon a podobně Sociální a personální kompetence: dítě se spolupodílí na společných rozhodnutí; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a dodržená pravidla a přizpůsobí se k nim Činnostní a občanské kompetence: má smyl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práci i úsilí druhých chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Sebepojetí city a vůle Cílem je: poznávání sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti získání relativní citové samostatnosti rozvíjet schopnosti sebeovládání rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně využívat rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívaní získávat schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

10 Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetenci k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů: rozlišuje řešení,která jsou funkční,a řešení,která funkční nejsou,dokáže mezi němi volit chápe,že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli,ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou,uvědomuje si,že svou aktivitou může situaci ovlivnit Kompetence komunikativní: v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu z dětmi i dospělému; chápe, že být komunikativní, vstřícné, a aktivní je výhodou; ví že lidé se dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Sociální a personální kompetence: dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost napodobuje modely pro sociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské kompetence: zajímá se o druhé a i to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit 5.3 Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu jejich vztahu Cílem je:

11 seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem posilovat prosociální chování k druhým lidem (v rodině, k mateřské škole ) vytvářet pro sociální postoj ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti a podobně. rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální rozvíjet kooperativní dovednosti chránit si osobní soukromí a bezpečí ve vztazích z druhými dětmi i dospělými Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých Kompetence k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Kompetence komunikativní dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon, apod.) Sociální a personální kompetence ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem Činnostní a občanské kompetence má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

12 5.4 Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsílí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Cílem je: poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvíjet schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte, rozvíjet schopnosti dítěte projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o prostředí, ve kterém dítě žije vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy vyjadřovat a projevovat rozvíjet společenský a estetický vkus Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a prostředí, ve kterém žije Kompetence k řešení problému všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva neaktivní zájem chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Komunikativní kompetence dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, apod.) průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Sociální a personální kompetence

13 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské kompetence má smyl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práci i úsilí druhých odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 5.5 Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsílí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí a okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového rozsahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí Cílem je: seznamovat se místem prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí a jejich rozmanitosti, vývoji a neustálým proměnám poznávat jiné kultury pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činnosti v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni; Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů znaků a symbolů má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a prostředí, ve kterém žije dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se toho co samo dokázalo a zvládlo

14 Kompetence k řešení problému všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit Komunikativní kompetence dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon, apod.) Sociální a personální kompetence uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky spolupodílí se na společných rozhodnutích; příjímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit, vyhodnocovat odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit dítě dbá na své zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné okolní prostředí ( přírodní a společenské )

15 Oblast Dítě a jeho tělo Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Hry a činnosti Dítě zachovává správné držení těla Dítě dokáže správně držet tělo Chůze, běh s obměnami, zdravotní cviky Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Zvládá překážky, umí házet a chytat míč, užívá různé náčiní, pohybuje se ve skupině dětí, na sněhu, ledu, ve vodě, v písku Pohybové hry, sezónní činnosti,míčové hry, turistika, plavecký výcvik Dítě koordinuje lokomoce a další polohy, sladí pohyb s rytmem a hudbou Vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru Ovládá dechové svalstvo Dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Dítě zvládá koordinace ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Dítě zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní i kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky Dítě zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Dítě pojmenovává části těla, některé orgány, zná základní Zvládá chůzi, běh, skoky a poskoky, lézt Dovede pohyb přizpůsobit pokynu Dítě umí sladit pohyb se zpěvem Dítě rozlišuje sluchově zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišuje chutě,vůně, vnímá hmatem Dítě zachází s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním, umí zacházet s výtvarným materiálem tužkou, barvou, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, s jednoduchými hudebními nástroji Stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, umí stolovat, postarat se o sebe a osobní věci, oblékat se, svlékat se a obouvat se Dítě se umí postarat o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, umí zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě Dítě umí pojmenovat jednotlivé části těla, včetně Hudebně pohybové hry a činnosti Zdravotně zaměřené činnosti ( uvolňovací, protahovací, dechové ) Hudebně pohybové hry, dramatizace Smyslové a psychomotorické hry Výtvarné a pracovní činnosti a hra na dětské nástroje Každodenní pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, úklidu Jednoduché pracovní činnosti, úklid, úprava prostředí, pobyt na školní zahradě Činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí

16 pojmy spojené se zdravím, pohybem a sportem Dítě rozlišuje, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí,chová se tak,aby v situacích pro něho běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví a bezpečí a pohodu svou ani druhých Dítě má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Dítě má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc Dítě umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji pohlavních, zná jejich funkce, má povědomí o těle a jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách Dítě umí rozlišovat, co prospívá jeho zdraví a co mu škodí, umí se chovat tak,aby neohrožovalo svoje zdraví a bezpečí a pohodu svou a druhých Dítě umí pečovat o čistotu a zdraví a chápe význam aktivního pohybu a zdravé výživy Dítě zná možnosti ochrany zdraví a bezpečí a ví, kde v případě potřeby hledat pomoc Dítě bezpečně zachází s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazu, k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí Manipulace s předměty denní potřeby, hry, hry na hudební nástroje, výtvarné činnosti 5.2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ŠKOLNÍ VÝSTUPY HRY A ČINNOSTI DÍTĚ: správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči pojmenovává většinu toho, čím je obklopeno vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, DÍTĚ: dokáže správně artikulovat, při krátkém mluveném projevu správně dýchá a volí vhodné tempo řeči zvládá vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu dovede se samostatně slovně projevovat řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti každodenní rozhovory, rozhovory nad knihou, naslouchání druhým vyprávění zážitků, příběhů

17 pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách vede rozhovor domluví se slovy i gesty, improvizuje porozumí slyšenému formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje učí se nová slova a aktivně je používá naučí se zpaměti krátké texty umí naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se umí reagovat na známá (používaná) gesta zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve správných větách umí slovně reagovat společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace hry typu Ptáčku,jak zpíváš, Pepíčku, pípni, hry a činnosti zaměřené k užívání gest poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů skupinová konverzace, rozhovor, komentování zážitků a aktivit ptá se na slova, kterým hry se slovy, slovní hádanky nerozumí reprodukuje říkanky, písničky, přednes, recitace, dramatizace, zvládne jednoduchou zpěv dramatickou úlohu sleduje a vypráví příběh, pohádku zvládá vyprávění toho, co poslech, sledování pohádek, slyšelo, nebo zhlédlo příběhů popisuje situaci umí vyprávět to, co prožívá, co komentování zážitků a aktivit slyšelo nebo co zhlédlo chápe slovní vtip a humor pochopí slovní vtip a humor každodenní situace, chvilky v kruhu sluchově rozlišuje začáteční a dokáže rozlišit začáteční a sluchové hry koncové slabiky a hlásky ve koncové slabiky a hlásky ve slovech slovech utvoří jednoduchý rým umí utvořit jednoduchý rým hry se slovy poznává a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma umí vytvořit synonyma, homonyma, antonyma didaktické hry rozliší některé obrazné symboly a porozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci sleduje očima zleva doprava pozná některá písmena a číslice, popř. slova rozezná piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí umí sledovat očima zleva doprava umí poznat a graficky napodobit symboly, tvary, číslice, písmena hry s obrázkovým materiálem čtení a prohlížení leporel a knih hry s písmeny, číslicemi, slovy pozná napsané své jméno umí přečíst své jméno individuelní i skupinové hry projevuje zájem o knížky, sleduje divadlo,film, užívá telefon poslouchá soustředěně četbu, prohlíží knihy, seznamuje se s různými sdělovacími prostředky prohlížení a čtení knih, novin a časopisů, poslech čteného, seznamování s audiovizuální technikou

18 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP DÍTĚ: vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno přemýšlí, vede jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádří zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá chápe prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientuje se v prostoru a rovině, částečně se orientuje v čase ŠKOLNÍ VÝSTUPY DÍTĚ: dokáže záměrně pozorovat běžné objekty, předměty, pojmenovat jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), charakteristické znaky a funkce dovede se soustředit na činnost a umí udržet pozornost umí poznat a pojmenovat věci a činnosti, se kterými se běžně setkává zvládá řešení myšlenkových problémů, hledá různé možnosti a varianty odhaluje podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi je zvídavé, umí využívat svých zkušeností dokáže postupovat a učit se podle pokynů zvládá porovnat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu cca do šesti, chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky, pozná více, stejně, méně, první, poslední, umí používat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání zrakové a sluchové paměti hry a činnosti nejrůznějšího zaměření každodenní činnosti, práce s knihou, s obrazovým materiálem hry s tabulkami logico piccolo, logico primo motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejích vlastností hry a činnosti rozvíjející již poznané činnosti zaměřené k získávání nových informací činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikace činnosti zaměřené k chápání pojmů, hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině, činnosti zasvěcující dítě do časových

19 naučí se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatuje a vybaví řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá nápady nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), umí se orientovat v prostoru a rovině, částečně v čase přednáší zpaměti jednoduché básně, texty dokáže tvořivě myslet, řešit problémy dovede nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným Umí vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. recitace, dramatizace motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad,porovnání) hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost a fantazii (konstruktivní, výtvarné, hudební, pohybové či dramatické) 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Sebepojetí, city, vůle OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP DÍTĚ: odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých uvědomuje si svou samostatnost rozhoduje o svých činnostech ovládá svoje city a přizpůsobuje jim své chování vyjadřuje souhlas i nesouhlas uvědomuje si své možnosti i limity ŠKOLNÍ VÝSTUPY DÍTĚ: dokáže být aktivní i bez opory rodičů a blízkých dovede zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřuje je umí rozhodovat o svých činnostech dokáže ovládat svoje city ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí dovede říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), umí odmítnout podílet se na nedovolených či zakázaných činnostech ví o svých silných i slabých stránkách hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost spontánní hra volné hry a činnosti nejrůznějšího zaměření činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování činnosti zaměřené k poznávání různých lidských činností příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

20 přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním prožívá radost ze zvládnutého a poznaného vyvine volní úsilí dokáže hodnotit svoje osobní pokroky i neúspěch dovede se radovat z úspěchu umí se soustředit na činnost a její dokončení činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti skupinové a kolektivní hry a činnosti zorganizuje hru dovede vést hru každodenní volné hry a činnosti uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky rozlišuje citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím hry na téma rodiny, přátelství apod. prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí prostředí dokáže ovládat to, co cítí (soucit, radost, náklonnost, afektivní chování) cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem těší se z hezkých a příjemných zážitků zachytí a vyjádří své prožitky umí se citlivě chovat ke svému živému i neživému okolí dovede vnímat přírodní i kulturní krásy, setkávat se s uměním zvládá slovní, výtvarný, hudební projev či dramatickou improvizaci péče o akvárium, domácí mazlíčky, každodenní úklid hraček a pomůcek, pobyt venku výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové, ) 5.3 Oblast dítě a ten druhý Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Hry a činnosti Dítě navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče. Dítě umí navazovat kontakty s dospělým, komunikuje vhodným způsobem. Běžná komunikace; Dítě porozumí běžným projevům emocí a nálad. Dítě přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým Zvládá emoce své i druhých; Umí navazovat a udržovat dětská přátelství; Hraní rolí dramatické činnosti, hudebně pohybové hry; Společenské hry, činnosti ve dvojicích, ve skupinkách;

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět ve čtyřech proměnách

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět ve čtyřech proměnách Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět ve čtyřech proměnách CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODRÁ ŠKOLA Příloha č.5 1 OBSAH : 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 2. CÍLE PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 3. OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Dítě a jeho tělo

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více