Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM"

Transkript

1 Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než zčnete tento přístroj používt, si přečtěte Stručný návod k osluze, kde se dozvíte vše o správném nstvení instlci. Pro uživtele DSmoile 920DW: tto příručk využívá snímky orzovky DSmoile 820W. 1 Rozlení přístroje kontrol komponent DSmoile 820W neo DSmoile 920DW Li-ionový kumulátor Podkldový list Klirční list * Pokud váš počítč nemá mechniku DVD-ROM, dodný disk DVD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo si přejete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránku všeho modelu n drese Mikrokel USB Pměťová krt SD Stručný návod k osluze DVD-ROM Záruční list Čisticí látk Měkké přenosné pouzdro Sejměte licí mteriál. Zkontrolujte, zd máte všechny součásti. 2 Před použitím skeneru Ninstlujte dodný li-ionový kumulátor do zdní části všeho skeneru, jk je to znázorněno n orázku. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Při níjení kumulátoru vypněte skener tím, že stisknete podržíte tlčítko npájení. Akumulátor můžete níjet jk při zpnutém, tk při vypnutém přístroji, le při zpnutí přístroje trvá doíjení déle. Níjíte-li kumulátor při zpnutém přístroji, posuňte spínč Wi-Fi do polohy OFF (Vypnuto). Když je skener zpnutý, n LCD pnelu se zorzuje úroveň nití kumulátoru. Ikon kumulátoru Úroveň nití Plné Poloviční Slé Pokud skener delší dou nepoužíváte, nijte kumulátor lespoň jednou z šest měsíců. Prodloužíte tk kpcitu kumulátoru. Uchovávejte kumulátor n chldném suchém místě ez teplotních výkyvů. Jestliže skener delší dou nepoužíváte, kumulátor z něj vyjměte. c Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Připojte dodný mikrokel USB k mikroportu USB n skeneru. Připojte kel k počítči. Akumulátor se zčne utomticky níjet. d Jemně vložte dodnou pměťovou krtu SD do otvoru pměťové krty n skeneru. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Tlčítko npájení se při doíjení kumulátoru rozsvítí zeleně po skončení doíjení zcel zhsne. CZE Verze B 1

2 c d e f 3 Nskenování 4 Procházení dokumentu n pměťovou krtu Zkontrolujte, zd je pměťová krt SD v otvoru pměťové krty skeneru. Zpněte skener stisknutím tlčítk npájení 1. Ujistěte se, že se n LCD pnelu skeneru zorzuje SD. Vložte svůj dokument lícem nhoru do otvoru podvče. Zrovnejte dokument s levým okrjem 2 otvoru podvče. Posunujte vodítko dokumentu 3, dokud se nedotkne prvé strny dokumentu. Pro DSmoile 920DW: Provádíte-li duplexní skenování, vložte první strnu lícem nhoru do otvoru podvče. Zlehk zsouvejte dokument, dokud se horním okrjem nezrzí o vnitřek skeneru. Skenování ude utomticky zhájeno. Nskenovný orázek se uloží n pměťovou krtu SD. nskenovnými orázky pomocí ezdrátové sítě Vyhledejte skener n své ezdrátové síti Chcete-li nskenovt dokument pomocí počítče (režim TWAIN), musíte ninstlovt ovldče progrmy skeneru (viz krok 5) připojit skener ke svému počítči (viz Připojení skeneru k počítči v režimu TWAIN v Příručce uživtele). Pokud nemáte nstveno heslo Wi-Fi sítě, nejprve ve weovém prohlížeči nstvte síťové heslo. Dlší informce o nstvení hesl viz Nstvení hesl Wi-Fi sítě v Příručce uživtele. Bez hesl Wi-Fi sítě si může údje n vší krtě SD prohlížet či ukrást nějká třetí strn. Posuňte spínč Wi-Fi v zdní části skeneru do polohy ON (Zpnuto). Počkejte po dou 40 vteřin, dokud se světlo LED kontrolky Wi-Fi nezmění z červeného n modré. Aktivujte Wi-Fi funkci svého ezdrátového zřízení (počítč, smrtphone, tlet td.) tk, y mohlo vyhledt váš skener. c N svém ezdrátovém zřízení zvolte SSID skeneru, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Kde xxxx = MAC (Medi Access Control) dres všeho skeneru.) Vyhledejte nskenovné orázky n pměťové krtě skeneru Zkontrolujte, zd je pměťová krt SD v otvoru pměťové krty n skeneru. Spusťte n svém ezdrátovém zřízení weový prohlížeč do dresového řádku zdejte (IP dresu svého skeneru). Když si poprvé zorzíte nskenovné orázky, ojeví se okno Nstvení hesl. Nstvte heslo klepněte n Použít. Pokud jste již heslo nstvili, zdejte ho, yste se přihlásili. Ve weovém prohlížeči se ojeví domovská stránk všeho skeneru. Pokud jsou n pměťové krtě uloženy nskenovné orázky, n domovské stránce se ojeví tyto orázky. Nskenovné orázky uložené n pměťové krtě si můžete tké zorzit vložením pměťové krty přímo do otvoru pměťové krty n počítči (je-li dostupný). Až si prohlédnete nskenovná dt, posuňte spínč Wi-Fi do polohy OFF (Vypnuto), yste šetřili kumulátor. Zorzte si nskenovné orázky pomocí systému Android /ios Chcete-li vyhledávt neo sthovt orázky ze svého skeneru pomocí plikce ScnHu, ninstlujte ji n své ezdrátové zřízení (počítč, smrtphone, tlet td.) ze služy Google Ply (Android ) neo App Store (ios). 5 Instlce ovldčů skeneru skenovcího progrmu Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s právy správce. Pokud váš počítč nemá mechniku DVD-ROM, stáhněte ovldč skeneru z centr Brother Solutions Center n drese 2

3 DS-820W DS-820W Pro uživtele systému Windows Instlce ovldče Vložte disk DVD-ROM. Až se ojeví Hlvní nídk, klepněte n Instlce ovldče skeneru postupujte podle pokynů n orzovce. Instlce progrmů Klepnutím n Přídvné plikce v Hlvní nídce zorzte plikce, které jsou dostupné k instlci: Button Mnger V2: procházení dokumenty jejich ukládání. PperPort 12SE: skenování, úprvy správ dokumentů. Presto! BizCrd 6: skenování, úprvy správ vizitek. Pro uživtele systému Mcintosh Při instlci ovldče skeneru se zároveň ninstluje progrm DSmoileCpture (plikce pro skenování). Pro více informcí jk používt plikci DSmoileCpture viz Používání progrmu DSmoileCpture (pro systém Windows ) v Příručce uživtele. Více informcí o tom, jká plikce pro skenování ude pro vás fungovt nejlépe, viz Výěr skenovcího progrmu v Příručce uživtele. Instlce ovldčů Vložte disk DVD-ROM. Poklepejte n ikonu DVD poté poklepejte n složku DS-820W (DS-920DW). Poklepejte n ikonu Brother DS-820W (DS-920DW) řiďte se pokyny n orzovce. Až udete instlovt ovldč skeneru, ve stejnou chvíli se ninstluje DSmoileCpture (plikce pro skenování). Pro více informcí jk používt plikci DSmoileCpture viz Používání progrmu DSmoileCpture (pro systém Mcintosh) v Příručce uživtele. DS-820W 6 Příručk Instlce progrmů Během počáteční instlce můžete ninstlovt tyto doplňkové plikce: Presto! PgeMnger 9: skenování, úprvy správ dokumentů. Presto! BizCrd 6: skenování, úprvy správ vizitek. Více informcí o tom, jká plikce pro skenování ude pro vás fungovt nejlépe, viz Výěr skenovcího progrmu v Příručce uživtele. Poklepáním n plikci Presto! PgeMnger neo Presto! BizCrd přejdete n weovou stránku společnosti NewSoft Technology Corportion, kde lze plikci stáhnout. uživtele čsto kldené otázky Příručk uživtele k tomuto přístroji se nchází n dodném disku DVD-ROM. Pokud váš počítč nemá mechniku DVD-ROM, můžete stáhnout příručky při návštěvě stránky všeho modelu n drese Pro uživtele systému Windows Vložte disk DVD-ROM. Až se ojeví Hlvní nídk, klepněte n Příručky uživtele. Pro uživtele systému Mcintosh Vložte disk DVD-ROM. Poklepejte n ikonu DVD poté poklepejte n položku DS-820W (DS-920DW). Poklepejte n položku Dokumentce potom spusťte složku všeho jzyk. Čsto kldené otázky Pro čsto kldené otázky (FAQ), podporu produktu, technické dotzy, ktulizce ovldčů nástrojů příručky uživtele nvštivte stránku všeho modelu n drese: Ochrnné známky Logo Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Windows je registrovná ochrnná známk společnosti Microsoft Corportion v USA /neo jiných zemích. Mcintosh App Store jsou ochrnné známky společnosti Apple Inc., registrovné v USA /neo jiných zemích. Wi-Fi je registrovná ochrnná známk společnosti Wi-Fi Allince. Google Ply Android jsou ochrnné známky společnosti Google Inc. Jkékoliv ochodní názvy názvy výroků společností ojevující se ve výrocích společnosti Brother, souvisejících dokumentech neo jkýchkoliv jiných mteriálech jsou všechny ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi příslušných společností. Sestvení pulikce Tto příručk yl sestven vydán pod dozorem společnosti Brother Industries, Ltd. tk, y oshovl nejktuálnější údje technické údje výroku. Osh této příručky technické prmetry tohoto výroku se mohou ez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrzuje právo provádět změny ve zde osžených technických údjích mteriálech ez upozornění není zodpovědná z žádné škody (včetně následných) způsoené spoléháním se n prezentovné mteriály, včetně mimo jiné typogrfickými dlšími chymi vzthujícími se k pulikci. Autorská práv licence 2015 Brother Industries, Ltd. Všechn práv vyhrzen. 3

4 Příručk ezpečnosti výroku NEBEZPEČÍ Symoly konvence použité v dokumentci Kontkty kumulátoru NESMÍTE přímo pájet. Mohli yste tk roztvit vnitřní izolci způsoit únik plynu či selhání ezpečnostních mechnismů. NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ oznčuje ezprostřední rizikovou situci, která v přípdě, že s produktem ude zcházeno v rozporu s uvedenými vrováními pokyny, povede k úmrtí neo vážnému pornění. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje potenciálně rizikovou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ oznčuje potenciálně rizikovou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ oznčuje potenciálně rizikovou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek poškození mjetku neo ztrátu funkčnosti přístroje. Hrozící riziko: Buďte optrní. Zkázné chování. NEPOUŽÍVEJTE doíjecí kumulátor s orácenou polritou (+) (-). Před vložením doíjecího kumulátoru zkontrolujte jeho orientci nikdy jej netlčte do skeneru silou. Níjení doíjecího kumulátoru s orácenou polritou y mohlo způsoit normální chemickou rekci uvnitř kumulátoru neo normální průtok proudu ěhem použití. Doíjecí kumulátor NESMÍTE přímo připojit k ěžné elektrické zásuvce. Pokud ze skeneru neo doíjecího kumulátoru vytéká kplin (elektrolyt), může to znčit poškození kumulátoru. Jestliže dochází k úniku kpliny z doíjecího kumulátoru, ihned přestňte skener používt, odpojte kel izolujte skener tím, že jej vložíte do plstového sáčku. Nedotýkejte se elektrolytu. Dostne-li se vám elektrolyt do očí, nemněte si je. Ihned je propláchněte silným proudem vody z kohoutku neo z jiného nezávdného zdroje vody vyhledejte lékřskou pomoc. Ponecháte-li elektrolyt n místě, mohl y způsoit poškození zrku. Pokud se elektrolyt dostne do kontktu s vší pokožkou neo oděvem, ihned je propláchněte vodou. Doíjecí kumulátor ni skener s vloženým doíjecím kumulátorem NEVKLÁDEJTE do mikrovlnné trouy ni vysokotlké nádoy. Přikázné chování: Co musíte udělt. Z jistých okolností hrozí riziko požáru. NEBEZPEČÍ Doíjecí kumulátor používejte výhrdně k jeho zmýšlenému účelu. Skener doíjecí kumulátor jsou nvrženy tk, y je šlo používt pouze spolu. Nevkládejte do skeneru odlišný doíjecí kumulátor ni nevkládejte doíjecí kumulátor do odlišného skeneru. V opčném přípdě hrozí riziko požáru neo poškození mjetku. Chcete-li doíjecí kumulátor nít, vložte kumulátor do skeneru připojte skener k počítči pomocí dodného mikrokelu USB. NENABÍJEJTE doíjecí kumulátor v lízkosti otevřeného plmene ni n přímém slunečním svitu. Mohli yste tk ktivovt ochrnné ovody, které mjí zránit neezpečí ndměrného tepl. Aktivce ochrnného ovodu y mohl způsoit přerušení níjení neo níjení ndměrným proudem či npětím. V přípdě selhání ochrnného ovodu y pk mohlo dojít k normální chemické rekci uvnitř kumulátoru. Póly doíjecího kumulátoru se NESMÍ dostt do kontktu s dráty ni žádnými jinými kovovými předměty. Doíjecí kumulátor nepřenášejte ni nepřechovávejte s kovovými předměty, jko jsou npříkld náhrdelníky neo sponky do vlsů. Mohli yste tk vyvolt zkrt přehřátí všech kovových předmětů, npříkld drátů, náhrdelníků neo sponek do vlsů. NEPOUŽÍVEJTE ni neponechávejte doíjecí kumulátor v lízkosti otevřeného plmene, ohřevných těles ni n jiných místech s vysokou teplotou (nd 80 C). Doíjecí kumulátor se NESMÍ dostt do styku s vodou neo se do ní ponořit. NEPOUŽÍVEJTE v korozivních prostředích. Mezi ně ptří npříkld olsti, kde se vyskytují slný vzduch, slná vod, kyseliny, zásdy, korozivní plyny, chemikálie či jkékoli jiné korozivní kpliny. NEPOUŽÍVEJTE doíjecí kumulátor, je-li poškozen neo z něj vytéká kplin. 4 NEPONECHÁVEJTE doíjecí kumulátor delší dou v hlvní jednotce. To y mohlo zkrcovt životnost doíjecího kumulátoru neo vést ke zkrtu. Jestliže i při plném nití doíjecího kumulátoru lze skener používt jenom krátce, kumulátor se prvděpodoně přilížil konci své životnosti. Vyměňte doíjecí kumulátor z nový. Při vyjímání výměně doíjecího kumulátoru zkryjte póly strého doíjecího kumulátoru páskou, yste zránili jeho zkrtu. Doíjecí kumulátor NESMÍTE rozeírt, modifikovt ni se jej pokoušet oprvit. Doíjecí kumulátor NESMÍTE vhzovt do ohně ni záměrně přehřívt. Mohli yste tk roztvit vnitřní izolci způsoit únik plynu či selhání ezpečnostních mechnismů. Nvíc hrozí riziko vznícení elektrolytu. Doíjecí kumulátor NESMÍTE proděrvět žádnými předměty, vystvit jej silným otřesům ni s ním házet. Poškození ochrnných ovodů doíjecího kumulátoru y mohlo vést k normálnímu proudu/npětí při níjení kumulátoru neo k normální chemické rekci uvnitř kumulátoru. Doíjecí kumulátor NESMÍTE splovt ni jej vyhzovt spolu s ěžným domácím odpdem. VAROVÁNÍ Uchovávejte kel USB z doshu dětí, yste zránili riziku pornění. Přístroj nesmíte rozeírt ni modifikovt. To y mohlo vést k požáru, záshu elektrickým proudem neo selhání zřízení. Pro kontrolu, úprvu či oprvu vnitřních komponent přístroje se orťte n prodejnu, kde yl přístroj zkoupen. (Dojde-li k selhání přístroje z důvodu demontáže neo úprv provedených zákzníkem, oprv ude zpopltněn i v záručním odoí.) Nepoužívejte zřízení v neovyklých podmínkách, npříkld při výskytu kouře, podivného zápchu, zvláštních zvuků td. To y mohlo vést k požáru, popálení neo selhání zřízení. Ihned vypněte spínč npájení vytáhněte kel USB ze zásuvky. Orťte se n prodejnu, kde yl jednotk zkoupen.

5 VAROVÁNÍ Pokud se do jednotky dostne cizí mteriál, ihned vypněte spínč npájení odpojte kel USB. Orťte se n prodejnu, kde yl jednotk zkoupen. To y mohlo vést k požáru, záshu elektrickým proudem neo selhání zřízení. N zřízení nesmíte vylít žádné nápoje ni vodu. Nepoužívejte zřízení v místech, kde mu hrozí postříkání vodou. To y mohlo vést k požáru, záshu elektrickým proudem neo selhání zřízení. Pokud k tomu dojde, ihned vypněte spínč npájení vytáhněte kel USB ze zásuvky. Orťte se n prodejnu, kde yl jednotk zkoupen. Uchovávejte plstové sáčky složené z doshu dětí neo se jich zvte, yste zránili riziku udušení. Neumisťujte zřízení do lízkosti otevřeného ohně ni ohřevných těles. To y mohlo vést k požáru neo selhání zřízení. UPOZORNĚNÍ Silné nárzy, npříkld při upuštění přístroje, šlápnutí n něj td., y mohly přístroj poškodit. Někdo y se mohl pornit. V přípdě poškození přístroje ihned vypněte spínč npájení vytáhněte kel USB ze zásuvky. Orťte se n prodejnu, kde yl jednotk zkoupen. Při výměně kumulátoru z nesprávný typ kumulátoru hrozí riziko exploze. Použitých kumulátorů se zvujte v souldu s pokyny. Neumisťujte zřízení n kolísvý ni nkloněný povrch. Neumisťujte zřízení n nestilní povrch. Zřízení y mohlo spdnout způsoit úrz. Neumisťujte n přístroj žádné těžké předměty. Mohly y nrušit rovnováhu zřízení, které pk spdne n zem. Někdo y se mohl pornit. Při čištění zřízení nepoužívejte orgnická ředidl, jko jsou npříkld hořlvé plyny, lkohol td. Nepoužívejte je ni v lízkosti zřízení. To y mohlo vést k požáru neo selhání zřízení. DŮLEŽITÉ Neponechávejte zřízení n místech vystvených přímému slunečnímu svitu ni v lízkosti otevřeného ohně či ohřevných těles s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Neponechávejte nepoužívejte zřízení n místech s vysokou vlhkostí ni prchem. Neprovádějte žádné činnosti, ke kterým vás tto příručk nenvádí. To y mohlo vést k úrzu neo selhání zřízení. Při čištění přístroje nepoužívejte žádná orgnická ředidl, npříkld ředidlo rev, enzen, lkohol td. To y mohlo poškodit zřízení nrušením povrchu neo odloupnutím rvy. Přípdné nečistoty z přístroje setřete pomocí měkké suché látky. Doíjecí li-ionové kumulátory V doě koupě tohoto výroku yl doíjecí li-ionový kumulátor mírně nit tk, y šlo ověřit funkci skeneru. Před použitím skeneru yste všk měli li-ionový kumulátor plně nít pomocí USB portu. Jestliže se chystáte skener delší dou nepoužívt, vyjměte doíjecí li-ionový kumulátor poté jej uložte n tkovém místě, kde neude vystven sttistické elektřině, vysoké vlhkosti ni vysokým teplotám (doporučujeme teploty mezi C vlhkost 40 ž 60 %). Výkonnost životnost doíjecího li-ionového kumulátoru nejlépe zchováte tím, že jej udete doíjet lespoň kždých šest měsíců. Pokud si při prvním použití doíjecího li-ionového kumulátoru všimnete čehokoliv neovyklého, npříkld přehřívání neo rzi, kumulátor dále NEPOUŽÍVEJTE. Orťte se n zákznický servis Brother. Tipy k používání doíjecího li-ionového kumulátoru Níjejte doíjecí li-ionový kumulátor před použitím. Nepoužívejte ho před nitím. K níjení doíjecího li-ionového kumulátoru je zpotřeí prostředí s teplotou 5-35 C. Doíjecí li-ionový kumulátor níjejte v prostředí o tomto teplotním rozshu. Bude-li se okolní teplot nlézt mimo tento rozsh, doíjecí li-ionový kumulátor se nenije indikátor stvu kumulátoru zůstne rozsvícený. Použijete-li skener, když je zároveň ninstlovný li-ionový doíjecí kumulátor skener připojen k všemu počítči, indikátor kumulátoru může zhsnout níjení se zcel zstvit. Může k tomu dojít ivpřípdě, kdy doíjecí li-ionový kumulátor neyl zcel nit. Vlstnosti doíjecího li-ionového kumulátoru Doré porozumění vlstnostem doíjecího li-ionového kumulátoru vám umožní jej optimálně používt. Používání neo přechovávání doíjecího li-ionového kumulátoru n místě vystvenému půsoení vysokých či nízkých teplot může urychlit zhoršování stvu kumulátoru. Stv doíjecího li-ionového kumulátoru zhoršuje zejmén jeho používání při vysokém nití (90 % či více) n místě vystvenému půsoení vysokých teplot. Stv doíjecího li-ionového kumulátoru může tké zhoršovt používání skeneru ěhem níjení ninstlovného kumulátoru. Pokud používáte skener, když je ninstlován doíjecí li-ionový kumulátor, odpojte kel USB. Jestliže se skener chystáte déle než jeden měsíc nepoužívt, ž úroveň nití doíjecího li-ionového kumulátoru poklesne pod 50 %, vyjměte jej ze skeneru uložte n chldném místě mimo přímé sluneční světlo. Pokud neudete doíjecí li-ionový kumulátor dlouhou dou používt, doporučujeme jej kždých šest měsíců nít. Jestliže se při níjení li-ionového kumulátoru dotknete skeneru, dná část může ýt n dotek teplá. To je ovyklé skener lze ezpečně používt. Pokud se skener ndměrně zhřeje, přestňte jej používt. Teplotní rozsh okolního prostředí Níjení 0-45 C Stndrdní proud při použití 0,36 A C Mximální proud při použití 1,7 A C Dodný kumulátor Méně než 1 měsíc C Méně než 3 měsíce C Méně než 1 rok 0-25 C Nepoužívejte žádný jiný kel USB kromě toho, který yl dodán s přístrojem. Nepoužívejte zřízení n místech s extrémními teplotními výkyvy. Následné srážení vlhkosti y mohlo způsoit selhání zřízení neo nrušení jeho funkcí. Dojde-li k vysrážení vlhkosti, nepoužívejte zřízení, dokud ho nenecháte přirozeně oschnout. Prmetry níjení Mximální níjecí npětí Mximální níjecí proud 4,2 V stejnosměrných ma 5

6 Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu) My, společnost Brother Industries, Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, prohlšujeme, že tento produkt vyhovuje zákldním poždvkům všech příslušných směrnic předpisů pltných v rámci Evropské unie. Prohlášení o shodě lze stáhnout z nší weové stránky. Nvštivte dresu : klikněte n Příručky, zvolte model, klikněte n Prohlášení o shodě, klikněte n Stáhnout. Vše prohlášení o shodě ude stženo do formátu PDF souoru. Prohlášení o shodě dle směrnice R&TTE 1999/5/EC (pouze pro Evropu) My, společnost Brother Industries, Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jpn, prohlšujeme, že tento produkt vyhovuje poždvkům směrnice 1999/5/EC o rádiových zřízeních telekomunikčních koncových zřízeních. Kopii tohoto prohlášení o shodě lze stáhnout podle pokynů v části Prohlášení oshodě (pouze pro Evropu). Oznčení CE pro zřízení s ezdrátovou sítí LAN (pouze pro Evropu) Tento produkt podporuje ezdrátovou síť LAN. Rušení rdiovými vlnmi Tento produkt splňuje nřízení EN55022 (CISPR vydání 22) / tříd B. Informce o recyklci v souldu se směrnicí WEEE směrnicí pro terie Znčk produktu Znčk kumulátoru Pouze pro Evropskou unii Produkt/kumulátory jsou oznčeny jedním z výše uvedených recyklčních symolů. To znmená, že n konci životnosti produktu/kumulátoru je nezytné je zlikvidovt odděleně n specilizovném sěrném místě je zkázáno je likvidovt s ěžným komunálním odpdem. U produktů s uživtelem vyměnitelnými teriemi si prosíme přečtěte pokyny pro výměnu terií v příručkách uživtele. 6

a Sejměte balicí materiál. b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

a Sejměte balicí materiál. b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti. Stručný návod k obsluze Začněte zde DSmobile 620 DSmobile 720D Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Předtím než začnete

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: ASF 9Ui-LLCC ASF 12Ui-LLCC. Klimatizační jednotka - kazetové provedení SPLIT

NÁVOD K OBSLUZE. Model: ASF 9Ui-LLCC ASF 12Ui-LLCC. Klimatizační jednotka - kazetové provedení SPLIT NÁVOD K OBSLUZE Klimtizční jednotk - kzetové provedení SPLIT Model: ASF 9Ui-LLCC ASF Ui-LLCC Uživtelský mnuál pečlivě uchovejte pro dlší použití Osh Bezpečnostní optření...cz- Popis funkce vnitřní jednotky...cz-

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

SLXe. Jednoteplotní a víceteplotní chladicí jednotky pro návěsy. e-volution e-nnovation e-fficient e-connect e-cological e-xpertise

SLXe. Jednoteplotní a víceteplotní chladicí jednotky pro návěsy. e-volution e-nnovation e-fficient e-connect e-cological e-xpertise SLXe Jednoteplotní víceteplotní chldicí jednotky pro návěsy e-volution e-nnovtion e-fficient e-connect e-cologicl e-xpertise OBSAH SLXe Dlší generce v trnsportním chlzení SLXe: dlší generce v trnsportním

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Strana Strana 22-3 a 4

Strana Strana 22-3 a 4 Strn -2 SPÍNANÉ NABÍJEČE BATERIÍ INSTALAČNÍ PROVEDENÍ Pro olověné terie do 50 Ah Jmenovitý výstupní proud: 2,5 4,5 A / 12 V DC 1,25 2,5 A / 24 V DC Elektronická ochrn pro přípd zkrtu terie, orácení polrity

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY CZ SRDEČNĚ VÁM BLAHOPŘEJEME KE KOUPI ŘEZACÍHO NOŽE SECUNORM 590. Rozhodl/ jste se pro koupi vysoce hodnotného řezcího nástroje od společnosti MARTOR KG - výroce z německého Solingenu.

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA Počítčem řízený vyšívcí stroj Uživtelská příručk DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si tyto ezpečnostní pokyny, než zčnete stroj používt. NEBEZPEČÍ - V zájmu snížení neezpečí

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Montazni navod. Mythos 6 x16 - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 488x185x209cm / 192"x72¾"x82¼"

Montazni navod. Mythos 6 x16 - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 488x185x209cm / 192x72¾x82¼ Montzni nvod Mythos 6 x16 - TwinWll Glzing Approx. Dim. 488x18509cm / 192"x72¾"x82¼" 7 mm 10 mm Pomoc zákzníkûm link podpory 00420-739-661-428 00420-323-672-805 www.plrmpplictions.com Czech_74068 NA CO

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Easy, Reliable & Secure Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Začínáme Extender bezdrátové sítě rozšiřuje bezdrátovou síť tak, aby obsáhla i oblasti mimo dosah bezdrátového routeru. WPS

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

KLIMATIZACE (DĚLENÝ TYP)

KLIMATIZACE (DĚLENÝ TYP) OWNER S MANUAL NÁVOD K OBSLUZE KLIMATIZACE (DĚLENÝ TYP) K běžnému použití ČESKY CS Vnitřní jednotk RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC CS POKYNY Děkujeme vám, že jste si zkoupili digitální diktfon Olympus. Informce o správném bezpečném používání tohoto produktu nleznete v těchto pokynech

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Začínáme. Obsah. Quick User Guide - čeština

Začínáme. Obsah. Quick User Guide - čeština Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere Wifi. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a jeho softwarem. Všechny informace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Xiaomi Power Bank. uživatelská příručka

Xiaomi Power Bank. uživatelská příručka Xiaomi Power Bank uživatelská příručka ã2017 Pokyny k bezpečnosti Pokud Power Bank nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. Je-li plně nabitý Power Bank ponechán bez použití, dojde po čase k jeho samovolnému

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno Ergotron LX LCD/Notebook Rmeno US 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 NÁVOD K MONTÁŽI Ergotron LX 330 mm (13") rozpětí výšky Náklon displeje +5/-75 dopředu/dozdu Otáčení displeje 180 vprvo/vlevo

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

4P359542-1H. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A41> Instalační návod

4P359542-1H. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A41> Instalační návod 4P359542-1H Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker

ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker ViFit touch Aktivity/Fitness/Spánkový tracker 79486 černý 79487 červený 79488 modrý 1 Před prvním použitím se smatphonem 3 Režim aktivity 5 Režim spánku 6 Letový režim 7 Hovory nebo zprávy 8 Vibrace a

Více

Black box s otočnou 180 WiFi kamerou

Black box s otočnou 180 WiFi kamerou Black box s otočnou 180 WiFi kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

9 Kladiva, průbojníky, sekáče Kldiv, průojníky, sekáče Speciální postup při výroě kldiv KAIVO 1. Řezání: n stroji, plochá ocel se nřeže do poždovných tvrů:přesností řezu je zjištěn minimální spotře kvlitního mteriálu. 2. Kování: díly

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použita následující ikona: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti

roof První vydání Květen 2009 Desky PIR Kingspan MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA maximální izolační vlastnosti Izolce První vydání Květen 2009 roof TR26/TR27 LPC/FM TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DESEK PIR PRACOVNÍ POSTUP Desky PIR Kingspn MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA mximální izolční vlstnosti Stejný součinitel prostupu tepl (U)

Více

2 Zapněte počítač. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku J A B C E F H K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Externí pevný disk. Návod k použití SPE2005 SPE2010 SPE2015 SPE2020

Externí pevný disk. Návod k použití SPE2005 SPE2010 SPE2015 SPE2020 Externí pevný disk CZ Návod k použití SPE2000 SPE2005 SPE2010 SPE2015 SPE2020 CZ Obsah 3 Obsah balení 4 Jak připojit externí disk k systému? 4 Jak bezpečně odpojit? 5 Použití programu 5 Instalace v počítači

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ST-PS0283 KOUPELNOVÁ VÁHA. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-PS0283 KOUPELNOVÁ VÁHA. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-PS0283 KOUPELNOVÁ VÁHA Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isturn.cz CZ Koupelnová váh s nlyzátorem tělesného tuku Vážený zákzníku! Blhopřejeme vám k nákupu zřízení s obchodním názvem

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více