Základní škola a Mateřská škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1

2 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Zřizovatel Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Datum vydání posledního rozhodnutí: Hlavní město Praha,Praha 1, Mariánské náměstí 2 Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitel: PaedDr. Iva Křivánková e mail: tel.: statutární zástupce: Mgr. Olga Ludvíková e mail: tel.: , Charakteristika školy Výchova a výuka hospitalizovaných dětí probíhá na všech dětských odděleních nemocnice (dětská chirurgie, interna, TBC, infekce,neurologie a psychiatrie) a na odloučeném pracovišti MŠ Kukučínova. Na oddělení dětské psychiatrie a neurologie jsou pro děti předškolní i školní účelně vybavené třídy klasického typu. Na ostatních odděleních pracují učitelé s dětmi na pokojích nebo v hernách.často je dítě z důvodu nemoci nebo zranění upoutáno na lůžko, pak výchovně vzdělávací proces probíhá individuálně u lůžka. V areálu nemocnice je k dispozici zahrada, využívají ji zvláště děti z dětské psychiatrie a neurologie. Škola má velmi dobré materiální zázemí pro školní i mimoškolní činnost. Sborovna, ředitelna i třídy jsou vybaveny kopírkou, která je pro naši práci nezbytná. Pro děti se kopírují výukové a další materiály pro školní práci i pro naplnění volného času v odpoledních hodinách. V rámci akce MŠMT Internet do škol byla škola vybavena počítači se zapojením na internet. Počítače byly umístěny do tříd na oddělení dětské psychiatrie. Pro tyto děti, většinou ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, je možnost práce na počítači zvlášť přínosná. Pořízeny byly též programy s výchovně vzdělávací tématikou. Pro ležící pacienty využívají učitelé notebooky, které jsou pro snadnou přenosnost velmi vhodné. Vzhledem k různorodosti používaných učebnic na kmenových školách je nutná široká škála učebnic a pracovních sešitů. Škola má také širokou nabídku knih v žákovské i učitelské knihovně. Pro další vzdělávání učitelů a mimoškolní činnost žáků odebírá škola řadu odborných časopisů. Díky sponzorům, které se podařilo škole získat, bylo možné uskutečnit pro hospitalizované děti řadu akcí zdarma a zakoupit dárky k různým příležitostem v průběhu roku. Pro práci s nemocnými dětmi je nezbytná úzká spolupráce s lékaři, zdravotními sestrami, psychologem a sociální pracovnicí.na oddělení dětské psychiatrie se pravidelně jedenkrát týdně konají společné semináře lékařů a ostatního zdravotnického personálu s učiteli,kde se konzultují problémy dětí. S historií, umístěním, personálním obsazením, náplní práce školy a dalšími skutečnostmi se mohou kmenové školy žáků, rodiče a další zájemci seznámit na www stránkách školy. 2

3 Mateřská škola Při své činnosti vycházejí učitelky z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento program se stal výchozím dokumentem pro tvorbu programu školního. Mateřskou školu tvoří třídy pro děti hospitalizované ve FTN a třídy pro děti zaměstnanců nemocnice.obě části mají svá specifika, a proto je tomu přizpůsoben i výchovný program. Třídy pro děti hospitalizované Při sestavování výchovných programů podřizujeme výchovně vzdělávací činnost zájmu hospitalizovaných dětí. Hlavním úkolem je maximálně usnadnit a zpříjemnit dětem pobyt v nemocničním prostředí. Nezbytná je úzká spolupráce s logopedy, psychology a ostatním zdravotnickým personálem. Denně konzultujeme zdravotní stav dětí a jejich možnosti zapojení do výchovného programu. Veškerou činnost přizpůsobujeme momentálnímu zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. S hospitalizovanými dětmi pracují učitelky vzdělané v oboru speciální pedagogika. Třídy pro děti zaměstnanců nemocnice Péči o děti zajišťují plně kvalifikované učitelky. Pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky byl vypracován plán péče a systematické přípravy na školu, který nenásilným a hravým způsobem připravuje děti na vstup do školy. Úkoly plní děti velmi ochotně a rády ve vhodných chvílích během dne. Program je kladně hodnocen pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 4, se kterou MŠ již dlouhodobě spolupracuje. I v tomto roce pokračoval hudební kroužek, kroužek anglického jazyka a jazykové chvilky pro děti s logopedickými problémy. Tyto aktivity jsou vedeny učitelkami naší školy. Činnost během celého školního roku probíhala podle školního programu. Základní škola Základní škola při Fakultní Thomayerově nemocnici /dále při FTN/ je od v právní subjektivitě.škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem ve věku povinné školní docházky, které jsou hospitalizovány ve FTN. Dále škola na žádost rodičů a po dohodě s kmenovou školou vzdělává žáky, kteří z vážných důvodů nemohou navštěvovat svoji kmenovou školu. Individuální výuka probíhá ve škole při FTN, výjimečně v domácím prostředí.vyučováni jsou žáci ze škol základních, speciálních a víceletých gymnázií. Výuka probíhá na oddělení dětské neurologie, chirurgie, interny, TBC, infekce a na oddělení dětské psychiatrie jsou v provozu 4 třídy klasického typu a jedno oddělení školní družiny. Pedagogové školy vycházejí při výuce z učebních plánů kmenových škol. Kmenové školy probírané učivo svých žáků faxují, mailují nebo zasílají.učitelé nejprve zjišťují úroveň vědomostí dětských pacientů, nedostatky v učivu často způsobené dlouhodobými absencemi se snaží s dětmi doplnit a pak navázat na učivo nové. Žáci jsou zařazováni do výuky podle aktuálního zdravotního stavu a po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.tomu odpovídá i míra pracovního zatížení dítěte. Speciální pedagog zabezpečuje funkci diagnostickou provádí speciálně-pedagogickou diagnostiku pedagogickou zajišťuje kontinuitu výchovy a vzdělávání léčebnou odvádí pozornost od nemoci, čímž je pozitivně ovlivňován celkový zdravotní stav dítěte psychologickou usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení, umožňuje zprostředkování kontaktu s okolním světem. ŠVP Škola vytvořila ŠVP Škola si nás najde všude, podle kterého začne vyučovat od Při výuce je nutné vycházet a respektovat ŠVP kmenové školy. 3

4 Školní družina Škola provozuje jedno oddělení školní družiny na dětské psychiatrii. Školní družina se ve své činnosti zaměřuje především na zájmové, sportovně relaxační a výtvarné aktivity a přípravu na vyučování. Pro svou činnost má k dispozici hernu a malou tělocvičnu v prostorách oddělení. Tyto prostory jsou vybaveny pingpongovým stolem, hračkami, stavebnicemi, společenskými hrami, pomůckami pro výtvarnou výchovu a pod. Dále družina využívá školní prostory třídy vybavené audio-video technikou a počítači. Ke sportovnímu vyžití slouží i tělocvična a velký park v areálu FTN. Pro tělovýchovné aktivity má družina k dispozici řadu sportovních pomůcek a potřeb. Maximum možného času tráví děti venku na hřišti, v lese, v areálu nemocnice. K nejoblíbenějším aktivitám patří hry, zdravotní cvičení a relaxace v tělocvičně FTN, kterou družina využívá 1-krát týdně. Každoročně vychovatelka zajišťuje pro všechny děti vstupenky do cirkusu, který přijíždí do bezprostřední blízkosti nemocnice. Výběrových akcí se zúčastňují hlavně děti z dětských domovů, děti ze sociálně slabého prostředí, děti týrané a zanedbávané, které nemají možnost tak jako ostatní děti podobné akce navštěvovat. Školní družina nabízí hodnotné mimoškolní aktivity a dává dětem příležitost naučit se v chráněném prostředí navazovat vztahy s vrstevníky i dětmi jiných věkových kategorií. Počet škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení Zdravotní postižení celkem Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy děti školy žáci z toho: mentální zrakové sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus výv. poruchy učení výv.poruchy chování Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) Žáci jsou hospitalizovaní ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4. 4

5 Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou po dobu hospitalizace ověřovány ústní a písemnou formou. Kmenové školy žáka žádáme o zprávu, jak se žák po návratu z léčení zapojil do výuky Žáky hodnotíme v souladu s 51 až 53 školského zákona. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení vede k pozitivnímu vyjádření a má být pro žáky motivující. Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt. V prostředí školy při nemocnici bereme ohled na zdravotní a psychický stav žáka. Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci nebo slovní hodnocení. Lze použít i kombinaci obou hodnocení. Respektujeme způsob hodnocení v kmenové škole hospitalizovaného žáka. Žáci, kteří jsou v době vysvědčení dlouhodobě hospitalizováni, mohou po dohodě s kmenovou školou obdržet vysvědčení vystavené školou při zdravotnickém zařízení. Do osobního záznamu je po ukončení pobytu zaznamenáno hodnocení žáka. Toto hodnocení je slovní, při výuce delší než tři týdny obsahuje zpravidla i klasifikaci (s přihlédnutím ke zdravotnímu a psychickému stavu dítěte). Kmenové škole odesíláme osobní záznam žáka, který byl vyučován v naší škole dva (a více) týdny. Školy žádáme o zpětnou vazbu. Kmenové školy písemně informujeme ve čtvrtletích (v pololetí) a na konci školního roku o prospěchu a chování dlouhodobě hospitalizovaných žáků (odesíláme osobní záznam). Hodnocení je srozumitelné, jednoznačné, věcné, všestranné. Kritéria pro hodnocení - zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte - schopnost řešit problémové situace - úroveň komunikačních dovedností - schopnost vykonávat činnost smysluplně a řešit problémy tvůrčím způsobem - změny v postojích, chování a dovednostech - míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje Sebehodnocení Žáci jsou od 1.ročníku vedeni k sebehodnocení v rámci jednotlivých předmětů, (na oddělení dětské psychiatrie může být součástí komunity), sebehodnocení probíhá převážně ústně. Školská rada předseda : členové : Mgr. Jiří Hubáček Ing. Antonín Malina Michaela Pelejová Pavla Literová MUDr. Jana Šplíchalová Jana Bittmannová 5

6 Pracovníci školy pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí 22 22, ,4 nepedagogičtí 1 1,24 1 1,24 celkem 23 23, ,6 Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 46,6 z toho žen: 47 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků. MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Odborná kvalifikace v % Tři učitelé ZŠ studují specializační studium studijní program celoživotního vzdělávání oboru speciální pedagogika na UK v Praze DVPP Další vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces týkající se všech pedagogických pracovníků školy. Probíhá formou studia, samostudia, účastí na seminářích, kurzech, přednáškách, workshopech, a podobně. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají zejména v těchto oblastech: - speciální pedagogika (rozšiřující studium, nové směry) - rozšiřující studium jazyků (metodika vyučování, prezentace nakladatelství učebnic) - nové poznatky a trendy v jednotlivých předmětech - související obory (první pomoc, poznatky z medicíny, relaxace ) - prevence sociálně patologických jevů - psychologie a hygiena práce - počítačová gramotnost Pedagogové školy jsou vedením školy pravidelně informováni o nabídce vzdělávacích center, mají možnost si sami vyhledávat vhodné akce. Zaměstnavatel vytváří podmínky pro další vzdělávání. Na pedagogických radách jsou zařazovány příspěvky účastníků jednotlivých vzdělávacích akcí. 6

7 Přehled školení ve školním roce 2006/2007 Počet dní Název Počet účastníků 1 Seminář ČJ na 2.stupni v praxi podle ŠVP 1 1 Dny německých Romů a Sinti 1 1 Psycho-relaxační techniky 1 1 KUPUB 1 1 Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 1 Nový systém evidence majetku IS SEM 1 1 Zdravotní minimum pro učitele 18 1 Specifické uživatelské znalosti 12 1 Pedagogická diagnostika 10 2 Aktivní metody učení 9 2 Tvorba vzdělávacího obsahu cizích jazyků 1 2 Inovační kurz pro učitele Aj na ZŠ 1 2 Integrace dětí se zdravotním postižením 2 2 AJ a dyslexie 1 1 Ekonomické školení 1 1 Ekonomické školení a finanční management 1 1 AJ WORKSHOP Teaching English or Teaching in English 1 1 Programy integrace dětí se spec. vzdělávacími potřebami 2 1 Konference Spolu i na pracovišti 1 1 Metodický seminář pro učitele Aj v MŠ 1 1 Hlasová výchova dětí 1 1 Rozvoj grafomotoriky v MŠ 1 1 Psychologické aspekty sex. zneužívání dětí 3 1 Problematika psychického a fyzického týrání dětí 5 1 Co si představit pod pojmem psychologické vyšetření 4 1. a 2. pol. Studium pro vedoucí pracovníky 1 1. a 2. pol. Speciální pedagogika rozšiřující studium 2 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Škola nepořádá kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání. Pedagogická asistence Ve škole nepracuje žádný pedagogický asistent. Vzdělávání nadaných žáků Nadání chápeme jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahování výkonů nad rámec běžného průměru populace. Nadaný žák může disponovat jedním, ale i několika druhy nadání. U hospitalizovaných nadaných žáků doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah v daném předmětu. Zadáváme specifické úlohy, respektujeme pracovní tempo a neobvyklé postupy. Snažíme se poskytnout materiály a pomůcky k rozvoji nadání. Vycházíme z individuálního vzdělávacího programu kmenové školy, pokud byl pro mimořádně nadaného žáka zpracován. Ve vhodných situacích mimořádně nadaní žáci pomáhají ostatním spolužákům, čímž posilujeme jejich sociální cítění a empatii. Aktivity a prezentace škol na veřejnosti Škola není zapojena do rozvojových programů a nemá mezinárodní spolupráci. 7

8 Ředitelka školy pracuje ve výboru Somatopedické společnosti, podílí se na přípravě a pořádání celostátních seminářů. Spolupracujeme s katedrou speciální pedagogiky PedF UK, studenti se v odpoledních hodinách věnovali dětem z oddělení dětské psychiatrie, chodili na exkurze a plnili klinické semináře. Škola se zapojila do projektu,,zůstat v kontaktu zvýšení kvality a vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí, který umožní čerpání prostředků z fondů EU za účelem dalšího vzdělávání a naplnění volného času hospitalizovaných žáků. Škola se zúčastnila projektu Pražská veverka, jehož účastníci byli odměněni. Volný čas žáků je organizován na oddělení dětské psychiatrie v rámci školní družiny. Na lůžkových odděleních je pro volný čas využíváno různého materiálu pro samostatnou školní práci a zájmovou činnost ( knihy, časopisy, hry, doplňovací texty a pod.) V průběhu školního roku byly pro děti (hlavně mobilní pacienty z oddělení dětské psychiatrie ) zorganizovány různé akce, často hrazeny ze sponzorských darů. Během roku vyučující často s dětmi pořádali výlety do hezkého okolí nemocnice. Akce jsou uvedeny v příloze Výroční zprávy Činnost a akce školy ve školním roce 2006/2007 Škola uspořádala pro hospitalizované děti mikulášskou a vánoční nadílku, na dárky k MDD zajistila sponzorský dar v podobě občerstvení a sladkostí. Škola spolupracuje s dobrovolnickým centrem FTN Lékořice, podílela se na přípravě a organizaci MDD ve FTN. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol byla v MŠ Kukučínova provedena kontrola Hygienické stanice hlavního města Prahy. Byl kontrolován celkový provoz školy a dále proočkovanost dětí provedla na škole kontrolu VZP. Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V Praze dne PaedDr. Iva Křivánková ředitelka škol 8

9 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 ŠKOLNÍ ROK 2006/7 činnost škol v jednotlivých měsících 9

10 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: září 2006 Datum Činnost Poznámka Pedagogická rada 4.9. Projev ministryně školství k zahájení školního roku 7.9. Schůzka koordinátorů projektu Škola za školou Návštěva Muzea hraček Školní družina Koncert Smetanova síň Třída D Divadelní představení MŠ Kukučínova Divadelní představení Písničky hudebních divadel a Třída D kabaretu Městská knihovna Rozpočtové řízení MHMP Seminář AJ v MŠ Z.Křížková Pedagogická rada Státní svátek 10

11 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: říjen 2006 Datum Činnost Poznámka Seminář Tvorba vzdělávacího obsahu cizích jazyků A.Khodlová Studium management Zdravotní školení pro pedagogy - MUDr. Sixtová ( epilepsie ) Třídní schůzka v MŠ Kukučínova Porada ředitelů škol - MHMP Inventarizace FTN Schůzka ředitelů nemocničních škol Logopedické vyšetření dětí z MŠ Kukučínova Divadelní představení Podzimní pohádka MŠ Kukučínova Konference Zůstat v kontaktu zvýšení kvality a vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí Seminář Problematika psych. a fyzicky týraných dětí P.Literová, V.Malinová, D.Schusterová a podzimní prázdniny ( na psychiatrii služby ) 11

12 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: listopad 2006 Datum Činnost Poznámka Studium - management Ekonomické školení MHMP Schůzka k projektu Zůstat v kontaktu Studium - management Schůzka tvorba ŠVP vedení, pedagogové Seminář AJ A.Khodlová Schůzka výboru Somatopedické společnosti, O.Ludvíková Seminář AJ a dyslexie A.Khodlová Pedagogická rada Pražská veverka akce na dětské psychiatrii Státní svátek Schůzka tvorba ŠVP Seminář Rozvoj grafomotoriky v MŠ Agrese a agresivita u dětí a mládeže vedení, pedagogové K.Kysilková D.Petáková, V. Machová Schůzka s vedoucí IT FTN Vystoupení kouzelníka MŠ Kukučínova Promítání a přednáška Malý Kavkaz - Kazbei M.Orozovičová+tř.D Celostátní seminář Somatopedické společnosti Inovační kurz pro učitele AJ na ZŠ, O.Ludvíková, P.Literová, D.Schusterová, K.Kysilková A.Khodlová Inovační kurz pro učitele AJ na ZŠ A.Khodlová Praxe studentky VOŠ Přednáška a promítání - Ukrajina Třída D M.Orozovičová +tř.d Seminář MHMP, O.Ludvíková 12

13 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: prosinec 2006 Datum Činnost Poznámka Vánoční besídka s velvysl. Chorvatska psychiatrie Mikulášská nadílka Dětská oddělení, MŠ Kukuč., LDN Studium - management Divadelní představení O cukrářce Barborce Studium management Seminář Hlasová výchova dětí R.Křížková Seminář Inovační kurz pro učitele Aj Na ZŠ A.Khodlová Zápis - sppg J.Hubáček, K.Šochmanová Předání sponzorského daru od firmy Eurokim, O.Ludvíková Náslech studentů PedF UK Ekonomické školení MHMP Seminář Psychologické aspekty sex.zneužívání dětí Seminář Somatopedické společnosti Divadelní představení Krakonošovy Vánoce Předvánoční setkání s důchodci Seminář Integrace dětí se zdravotním postižením Vánoční besídka dětí v MŠ Kukučínova Exkurze studentů PedF UK Předvánoční zpívání dětí z MŠ Kukuč. Ve FTN Seminář Integrace dětí se zdravotním postižením Vánoční besídka na oddělení dětské psychiatrie Provozní porada Tř. A,B,C,D,E J.Landová, V.Malinová, V.Machová, O. Ludvíková P.Literová, A.Khodlová psych., neurologie P.Literová, A.Khodlová Vánoční prázdniny 13

14 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: leden 2007 Datum Činnost Poznámka 8.1. Pracovní schůzka s herní terapeutkou FTN Vedení školy 9.1. Pracovní schůzka s vedoucím odd.síť.služeb FTN Vedení školy Divadelní představení V MŠ Kukučínova Krakonošovy kouzelné lyže Seminář Ekonomika a finanční management Školení pro pedagogy ZŠ Škola za školou Seminář - Aj 2. skupina A.Khodlová Schůzka ředitelů nemocničních škol Pedagogická rada Schůze výboru Somatopedické společnosti O.Ludvíková Seminář O.Zelinkové Pedagogická diagnostika 1. skupina Schůzka ředitelů nemocničních škol Školení pro pedagogy ZŠ Škola za školou 1.skupina Seminář KUPUB - Dyscentrum M.Orozovičová 14

15 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: únor 2007 Datum Činnost Poznámka 6.2. Seminář O.Zelinková Pedagogická diagnostika 2.skupina 9.2. Seminář Dyslexie - AJ A.Khodlová Studium management Seminář Problematika fyzického a psychického týrání dětí J.Landová M.Orozovičová Provozní porada k ŠVP Učitelé ZŠ Zápis dětí do MŠ Kukučínova Zápis dětí do MŠ Kukučínova Klinický seminář studentů PedF UK Třídy A, B, C, E 2.2. Pololetní prázdniny Jarní prázdniny 15

16 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: březen 2007 Datum Činnost Poznámka 1.3. Seminář Aktivní metody učení Porada ředitelů škol Schůzka s dobrovolnickým centrem FTN Lékořice Studium management Seminář LAUGHING MATTERS Školení - Sociální management A.Khodlová Klinický seminář studentů Ped F UK Třídy A, B, D, E Organizační schůzka k MDD ( Lékořice ) I.Petráčková Seminář Integrace dětí se zdravot. postižením do ZŠ A.Khodlová Seminář Integrace dětí se zdravot. postižením do ZŠ Seminář Dr.Masákové Co si představit, když se řekne psychologické vyšetření Divadelní představení v MŠ Kukučínova O kohoutkovi a slepičce Praxe studentek PedF UK P.Literová A.Khodlová P.Literová J.Kaslová M.Orozovičová I.Petráčková k.šochmanová Třída D Praxe studentek PedF UK Třídy B, E 16

17 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: duben 2007 Datum Činnost Poznámka 2.4. Seminář Aktivní metody učení Pedagogové ZŠ 4.4. Seminář Nový systém evidence majetku IS SEM O.Ludvílová 5.4. Velikonoční prázdniny 6.4. Velikonoční prázdniny 7.4. Velikonoční pondělí Studium - management Organizační schůzka s Lékořicí k pořádání MDD Klinický seminář studentů PedF UK Studium - management Třídy A, B, D, E Pedagogická rada Porada ředitelů - MHMP Klinický seminář studentů PedF UK Třídy A, B, C, E Divadelní představení Krakonošova velikonoční píšťalka Zahájení Výstavy Pražská veverka ocenění účastníků MŠ Kukučínova + tř. A, B, E K.Šochmanová + ocenění žáci 17

18 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: květen 2007 Datum Činnost Poznámka 1.5. Svátek práce 3.5. Setkání ředitelů nemocničních škol 8.5. Státní svátek Schůzka s Lékořicí k pořádání MDD Divadelní představení Český rok MŠ Kukučínova + tř.a, B, E Pracovní schůzka tvorba ŠVP Pedagogové ZŠ Seminář Psychorelaxační techniky M.Orozovičová Představení kouzelníka Konference Somatopedické společnosti MŠ Kukučínova Studium management Přednáška Dny německých Romů a Sinti M.Orozovičová Pracovní schůzka s Lékořicí O.Ludvíková Seminář Čj Festival Khamoro K.Šochmanová Třída D 18

19 Základní škola a Mateřská škola při FTN Měsíc: červen 2007 Datum Činnost Poznámka 1.6. Oslava MDD v jednotlivých třídách 5.6. Setkání managementu FTN s dobrovolníky a kontaktními osobami O.Ludvíková 6.6. MDD ve FTN Lékořice 7.6. Praxe studenky Třída D Besídka v MŠ Kukučínova Pracovní schůzka - Lékořice Pedagogická rada Koncert European City Band Třídy A, B, C, D 19

20 Záladní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, Praha 4 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2006 Zhodnocení výsledků za dané období Ke dni obdržela škola na svůj běžný účet příspěvky ve výši 9685tis.Kč.Z toho ze SR na přímé výdaje a platy 8921tis.Kč. Z rozpočtu zřizovatele na provozní náklady 737tis.Kč. Provozní náklady byly vyčerpány. Nepatrné překročení částky na provozní náklady bylo pokryto z úroku získaného z běžného účtu. Přímé výdaje byly také zcela vyčerpány a to jak prostředky na platy, odvody a přímé ONIV. Finanční prostředky na OPPP nebyly škole přiděleny. Oblast mimorozpočtových zdrojů reprezentují úroky z běžných účtů, čerpání fondu odměn ve výši50tis.kč čerpání povoleno usnesením RHMP č.1777 ze dne a také čerpání účelově určených darů ve výši 15tis.Kč. Limit počtu pracovníků nebyl za sledované období překročen. Z uvedeného vyplývá, že všechny závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy. Škola čerpala přidělené finanční prostředky rovnoměrně a dbala na jejich efektivní využití. Doplňková činnost Doplňkovou činnost škola nemá. 20

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 Sídlo: Hamzova odborná léčebna, 538 54 Luže, Košumberk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola TOLERANCE

Základní škola TOLERANCE 1 Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola TOLERANCE 2 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-161/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-161/08-09 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Adresa: Sokolská 581,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 500 05 Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013 2014 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více