Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8"

Transkript

1 Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY červenec/srpen 00 kč 7/8

2 O čem se jednalo na radnici Ze zápisů schůzí městské rady za poslední období vybíráme nejdůležitější body: Rada jmenovala členy hodnotící komise pro výběr zhotovitele akce Rekonstrukce čp. 306: Stanislav Veigert (náhradník Ing. Přemysl Socha), Zdeněk Palička (náhradník Ing. František Vlasák), Ladislav Racek (náhradník Vladimír Stibor), Stanislav Mádl (náhradník Jiří Halíř), Bc. Jiří Hora (náhradník Karel Kohoutek). Rada vybrala z více nabídek na ostrahu kasáren nabídku firmy BOS a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Hany Záleské o uzavření MŠ v termínu včetně. Rada v souvislosti s návrhem řešení dopravní situace v Palackého ulici požádá Městskou policii ke zvýšení kontrol dodržování dopravních předpisů v Palackého ulici. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo na vjezdy v Palackého ulici. Rada schválila cenovou nabídku firmy Chládek a Tintěra na výměnu povrchu vozovky v Palackého ulici ve výši Kč ve variantě 1) asfaltový beton. Rada uložila starostovi zadat stavební úpravy márnice. Rada souhlasila s nabídkou Ing. Jana Kozáka na výměnu keřů na náměstí. Rada rozhodla o přidělení městského bytu v čp Rada stanovila nájemné za novinový stánek na autobusové zastávce na náměstí ve výši 1000 Kč za rok. Rada zamítla žádost firmy CHEM Logistic o pronájem objektů v areálu bývalých kasáren. Rada pověřila místostarostu, aby odpověděl žadateli, že prostory se nebudou zaměřovat na sklady chemických výrobků. Rada souhlasila s návrhem výměny oken v čp. 195 za plastová. Rada souhlasila se zadáním přeložení chodníku ve Zminném. Rada projednala vyúčtování SK Sparta Dašice. Požaduje na předsedovi SK dodat kopie jednotlivých dokladů k částkám. Rada akceptovala nabídku vydavatelství Kristek na dva druhy pohlednic po 500 ks. Rada akceptovala nabídku VP Invest na měření rychlosti a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada stanovila výši poplatku na jednoho žáka v ZŠ Dašice na částku 3800 Kč. Rada schválila rozšíření smlouvy o zaměstnávání nezaměstnaných o tři osoby. Rada vybrala z více nabídek nabídku firmy Stavoinvesting na vypracování nového výběrového řízení na rekonstrukci čp Rada vybrala z více nabídek na výměnu PVC v MŠ nabídku firmy Jaroslav Lála, Pardubice. Rada rozhodla na základě žádosti Mgr. Lohynského udělit příspěvek na letní tábor v Teplicích nad Met. ve výši 5000 Kč. Rada vybrala z více nabídek na chodník Jungmannova nabídku firmy Mgr. Luděk Rulík, dlaždičské a staveb. práce, Chrudim. Rada schválila nákup záložních zdrojů pro 7 počítačů městského úřadu u firmy DS Servis Hradec Králové. Rada vybrala z více nabídek na vymalování prostor v Základní škole nabídku firmy Čapek ve výši 22 tis. Kč. Rada pověřlia starostu, aby pozval odborníka na posouzení odborného ošetření stromů mezi ZŠ a MŠ, v areálu MŠ a na kraji parku. Zastupitelstvo města Dašice se na svém zasedání usneslo na těchto hlavních bodech: Souhlasilo s rozšířením Městské policie o jednoho člena. Vzalo na vědomí zprávu hodnotící komise. Na základě protokolu hodnotící komise a jejího hodnocení zastupitelstvo ruší soutěž na rekonstrukci objektu čp. 306 na základě nesplnění zadávacích podmínek žádnou firmou v souladu se zákonem 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá starostovi bezodkladně provést jednací řízení v souladu s uvedeným zákonem,. 27, odst. 1, písm. a, za účelem výběru zhotovitele stavby. Pro jednací

3 řízení bude svolána hodnotící komise ve stejném složení jako pro hodnocení nabídek rekonstrukce objektu čp V termínu nejpozději do zajistit v souladu s termíny daných zákonem zpracování nových nabídek uchazeči a jejich projednání. Schválilo prodat objekt bydlení čp. 412 a na stavební parcele 451 a stavební parcelu st. p. č. 451 o výměře 75 m 2, vše v k. ú. Dašice, za cenu Kč. Schválilo prodat objekt bydlení čp. 412 b na stavební parcele 452 a stavební parcelu st. p. č. 452 o výměře 82 m 2, vše v k. ú. Dašice, za cenu Kč. Schválilo odprodej pozemku p. č. 722 o výměře 18 m 2 a p. č. 723 o výměře 17 m 2 v k. ú. Dašice za cenu v místě obvyklou. Schválilo odprodej pozemků p. č. 64/2 o výměře 22 m 2 a 2418 o výměře 231 m 2, vše v k. ú. Dašice, firmě Finish, za cenu v místě obvyklou. Schválilo odprodej části pozemku p. č. 1606/3 v k. ú. Dašice za cenu v místě obvyklou. Pozemek p. č. 1606/3 bude rozdělen na část určenou k prodeji a část pro případnou výstavbu autobusové zastávky, která nebude předmětem prodeje. Neschválilo odprodej budovy štábu v areálu bývalých kasáren. Schválilo smlouvu o prodeji aktiv tvořících Biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích-Semtíně mezi společností Vodovody a kanalizace, a.s., IČ: jako kupujícím a společností Synthesia, a.s., IČ: jako prodávajícím s tím, že se nemění ty případné budoucí změny smlouvy, které zcela jednoznačně přispějí ke zlepšení podmínek kupující strany. Je proti schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku a schválení návrhu smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: jako prodávajícím a pronajímatelem a společností Pardubická provozní, a.s., IČ: jako kupujícím a provozovatelem. Schválilo Závěrečný účet města Dašice za rok 2005 s výhradami ukládá starostovi realizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků uvedených v projednané Zprávě č. 125 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 města Dašice v Čechách. Schválilo Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005, a to bez výhrad. Revokovalo usnesení č. Z027/2006 takto ruší se text uvedeného usnesení a nahrazuje se textem: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost sdružení Za Dašice zdravější ve výši Kč na rok 2006 a pověřuje starostu podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku. Dalo předběžný souhlas s výstavbou, na základě kterého bude dále vypracována dokumentace k územnímu řízení k výstavbě rodinných domků v lokalitě Valy Dašice na pozemcích města. Úplná znění usnesení ze schůzí rady a zápisů z jednání zastupitelstva jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ PRODEJNA GRUNT HOLEŠOVICE obklady dlažba návrhy koupelen radiátor, bojler, vana, umyvadlo, baterie, WC kamna kotle krby návrhy krby pracovní oděvy velkoobchod, maloobchod propan butan 10 kg 299 Kč střešní krytiny barvy laky -20 % AKCE SLEVA AŽ 20 % NA STŘEŠNÍ KRYTINY tel.:

4 Pozapomenutý rodák Přestože jej snad každý dašický občan zná, ať už projíždí okolo jeho busty při místní základní škole anebo kolem domku u řeky Loučné, spojeného s jeho jménem, nebude na škodu trochu si připomenout velikost jeho osoby a jeho politickou činnost, která ovlivnila veřejné dění na přelomu 19. a 20. století, období vzniku samostatného českého státu i vznik jedné z nejvýznamnějších politických stran minulosti i současnosti. Josef Hybeš se narodil před 156 lety právě zde, v Dašicích. Pocházel z tkalcovské rodiny, z poměrů celkem nuzných a celé dětství a mládí tvrdě pracoval. Toto období ho ovlivnilo v pozdějším životě, kdy se jako zastánce dělnického hnutí uměl velice dobře vcítit do života obyčejných lidí. V 80. letech 19. století se postupně dostává do popředí několika organizací hájících dělnické zájmy. Objevuje se více a více na veřejnosti při nejrůznějších manifestacích a veřejných setkáních a je činný i jako žurnalista a redaktor několika listů, českých a v té době i rakouských (např. Dělnické listy). Zájmy obyčejných lidí na demonstracích i v tisku hájí skutečně poctivě a ohnivě a je za to i několikrát zatčen a vyslýchán policií. Z mladého buřiče se postupně stává veřejně známým politikem a zasedá dokonce v říšské radě jako poslanec, později se pohybuje i v nově ustavených orgánech právě vzniklého samostatného Československa, například jako senátor. Vysoké politické funkce zastává v podstatě až do své smrti, krátce po vzniku nového státu, v roce Je pochován v Brně a jeho pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Zájmy obyčejných chudých lidí hájil nejen v prostorách honosných institucí, ale i přímo na ulici. Pro svou nezištnost a ochotu okamžitě vypomoci třeba i na ulici, kdy neváhal rozdávat peníze rovnou do rukou potřebných, byl nazýván Maršálem chudých. Josef Hybeš má též svou neocenitelnou zásluhu na vzniku a rozvoji jedné z nejvýznamnějších politických stran historie i současnosti, stál totiž u zrodu České sociální demokracie. Principy, které mu byly vlastní, hájí tato strana dodnes. Bc. Daniel Hošek Útrapám války Pruska s Rakouskem se v roce 1866 nevyhnuly ani Dašice! Většinou si v běžném shonu života nikdo ani neuvědomujeme, že žijeme v míru, že se nemusíme obávat válečných nástrah a s tím souvisejících mnohých útrap. Díky bohu, že tomu tak je, a věřme, že tomu tak nadále bude. Generace našich předků měly v tomto směru život mnohem složitější a důsledky častých válečných střetů pociťovali dašičtí doslova na vlastní kůži. Letos v červnu tomu bylo rovných 140 let, kdy vypukla Prusko-rakouská válka. Nahlédněme do vzpomínek zdejšího faráře J. Nechvíle, který ve svém spise z roku 1882 Dašice a přifařené obce o této události hovoří... V červnu r vypukla válka Pruska s Rakouskem. Již pověsti o tomto z jara proslýchané mysl lidskou zkormoutily. Více ulekli se obyvatelé města našeho, když manifest válečný od J. V. císaře a krále našeho byl vydán a veřejně ohlášen. Brzy na to ubíraly se skrze Dašice vozy spižní, dopravován dobytek k porážce pro rakouské vojsko. Také spěchala městem část našeho vojska na bojiště. Každý napnutě očekával, jak ta věc pro Rakousko dopadne. Dychtivě četli se noviny denně přicházející, bedlivě sledoval každý události z bojiště. Žádnému se ani do práce nechtělo. První rodiny v městě, slyšíce o řádění Prušáků, zazdívaly co

5 měly lepšího do sklepů a tajných míst a opouštěly na dobu neurčitou město. Nejtrapnější den byl pro obyvatele města 2. a 3. července. Dne 2. července bylo město Dašice plné uprchlíků, stěhujících se z Hradce Králové, Chlumu, Sádové a jiných míst, kde že druhý den bitva nastane, bylo zvěstováno. Druhý den 3. července od rána slyšena byla prudká střelba z děl od Chlumu, kde nejkrutější bitva zuřila a celý den bylo obyvatelstvo plno napnutí, kterak válka vypadne. Bohužel jak známo konec této bitvy byla úplná porážka vojska našeho, kterého čásť již večer s důstojníky svými o 10. hodině neblahou zprávu o bitvě prohrané do Dašic přinesla. Tentýž den přivezeni byli z Hradeckého bojiště 2 pluky husarských vojínů raněných. Pohled na ně byl bolestný, rány jim zavázal a lékařskou pomoc poskytl pan MUDr. Josef Pych. Dne 4. července utíkala zase skrze Dašice částka vojska našeho v úplném nepořádku, tu pěšák, tam zase jezdec, tu vozy s raněnými aneb četa dobytka, kterého před hrabivými Prušáky odvézt bylo možné. S nimi zároveň přibylo do Dašic Sasů, kteří dílem do soukromých obydlí se usídleli, dílem pod širým nebem tábořili a od města stravou a potřebným byli zaopatřeni. Hned byl dobytek porážen, dříví z pivovaru na náměstí noseno, kde tři hranice byly zapáleny a maso v kotlích bylo vařeno. Bolestné bylo podívání na naše vojíny, jak hltavě popadají kusy masa a chleba, od obyvatelů jim darovaného, a sotva že se najedli, každý kde seděl se položil a spánkem utrmácené údy hleděl posilniti. Druhý den časně zrána pospíchalo vojsko rakouské i saské z města, aby uniklo Prušákům. Sotva že odešli, tu i ti nejchudší obyvatelé sbírali co měli a obydlí své opouštěli, mladý lid pak se schovával, an se bál, že Prušáci jej chytnou a na vojnu odvedou. Již kolem poledne zavítaly pruské patroly do Dašic, ptaly se kam naše vojsko odešlo. Poroučeli sobě, aby bylo uchystáno na druhý den 100 bochníků chleba a jistá část sena pro pruské vojsko, které skutečně v počtu mnoha tisíc se dostavilo a dílem v Dašicích, dílem v okolních vesnicích se ubytovalo. A tu se každému vojínu muselo dáti, co chtěl jídla i pití, zásoba velká kuřlavého tabáku, o který ale v Dašicích brzy byla nouze, an pruské vojsko veškeré zásoby tabáku u trafikanta Václ. Jíry hned při příchodu zabavilo. Z vojska toho zůstala pěchota toliko v Dašicích, jízda ale po krátkém oddechu táboříc v polích za kapličkou odjela do Vysokého Mýta. Po odchodu pěchoty následovaly oddíly značné pruského vojska téměř denně, zdržely se v Dašicích jen přes noc, musely býti vydržovány od města, rekvírujíce seno a slámu. Mezi nimi byli také vojenští markytáni, kteří provázeni vojskem s ručnicemi nasazenými do domů jednotlivých vpadali a nač přišli pokradli, ano i lidem peníze z kapes brali a dobytek z chlévů vyváděli. Rabovali v obchodních závodech pp. Frant. Suchánka, Kotyze, Jelínka a Adlera, mimo to v Koštěnicích. Drancováním vyznamenali se zvláště v závodě p. Frant. Suchánka. Oddíl vojska pruského vnikl dovnitř, hrozil majiteli obchodu i sluhům jeho šavlí i bodáky, zmocnil se lihovin, které dílem vypil, dílem do polních lahví vlil. Kromě toho leckterá maličkost jim uvázla v ruce, aby více vrácena nebyla. Když surovci ti odcházeli ze závodu pana Suchánka, zvolal jeden z nich, dle žlutého odznaku na límci kabátu poddůstojník, muž silák, namířiv ručnicí dovnitř: Tak jsme platili v Turnově! Stravování vojska ze strany města trvalo do 16. srpna, kde po uzavřeném příměří Rakouska s Pruskem vojáci věci k živobytí potřebné z pruských zásobáren dostávali, ale všecko špatné věci. Dne 18. července uložena byla daň 2 kr. přirážky na zlatý daně přímé k zapravení válečných potřeb. Dne 21. srpna odbýval pruský evangelický kazatel protestantským Prušákům bohoslužbu v dašickém kostele. Dne 23. srpna otevřen zase v Dašicích prodej tabáku, který ale musel býti přivezen z Jihlavy a Budějovic. Prušákům, an mnoho chleba, slaniny a jiných potravin všude nabrali, mnohé

6 zásoby zplesnivěly a se zkazily, proto lidem plesnivý chléb za 4 kr. bochník a slaninu červy prolezlou prodávali, mnozí obyvatelé, kteří v Dašicích to jedli, onemocněli na choleru, která co zlý následek války ještě za pobytu Prušáků v Dašicích vypukla a s úplavicí až přes nový rok 1867 řádila. Dne 29. srpna odešli poslední Prušáci z Dašic. Dříve nežli tito nezvaní hosté nás opustili, udělali nám to potěšení, že jsme mohli slyšet jejich vojenskou hudbu, neboť dne 28. srpna uspořádali sobě vojenští pruští důstojníci v hostinci U zeleného stromu taneční zábavu, ku které ale, ač na mnoha místech zvali, přece málo obecenstva se sešlo, toliko několik krasotinek dašických, které za řeč českou se stydíce, rády německy hovořily! Od této války uplynula dlouhá doba a generace našich předků se ze šrámů těchto bojů dávno a dávno vzpamatovaly. Přesto si myslím, že je vhodné připomenout si, alespoň při nějakém kulatém výročí, události těchto válečných vřav, při kterých, tak jak to již ve válkách bývá, vyhasne zbytečně mnoho, zejména mladých životů. VlaS. Proč děti kouří? Ve své pedagogické práci a ve funkci ředitele školy se opakovaně setkávám s problémem kouření dětí. Ve školním řádu Práva a povinnosti žáků ZŠ Dašice je jasně stanoveno, že závažným přestupkem je mimo jiné kouření. Je-li u žáka prokazatelně zjištěno, že se výše uvedeného přestupku dopustil, volíme ve škole výchovné opatření důtku ředitele školy pro příslušného žáka. Proč ale děti vlastně začínají kouřit? To nám nejlépe objasní písemná výpověď jedné žákyně z 9. ročníku naší školy. Úvahu, kterou písemně vypracovala na můj pokyn, nyní v nezměněné podobě cituji: Spousty rodičů si neustále opakují jednu a tu samou otázku: Proč zrovna moje dcera (syn) začala (začal) kouřit? Důvodů je mnoho. Nejčastěji si však dítě zapálí 1. cigaretu z toho důvodu, že se chce před někým vytáhnout; např. před partou, do které právě vstupuje a snaží se mezi členy party, kteří kouří, tzv. zapadnout. Někdy si také 1. cigaretu zapálí pouze ze zvědavosti. Shrnu to jednoduše tak, že každý z nás má své důvody, proč začne kouřit. Některé už nám tu byly objasněny a některé nelze objasnit. Já osobně jsem si 1. cigaretu zapálila ze zvědavosti, asi tak v jedenácti letech. Můj 1. dojem nebyl příliš kladný, popravdě řečeno: Chutnalo to odporně! Po mém prvním zážitku s nikotinem jsem si už nikdy nezapálila. Vlastně až do července roku V té době jsem se dostala do nové party. Všichni kouřili a tak jsem si po dlouhé době znovu zapálila. Jenže v té době už se mi to nezdálo tak odporné, zkrátka mi to zachutnalo. No a tak se ze mě stalo dítě závislé na nikotinu. Nejde vlastně ani tak o závislost, ale spíš o zvyk. V současné době vykouřím asi tak cigaret za den; tzn. 420 cigaret za měsíc; to jest 21 krabiček (za měsíc), které získávám nákupem ve většině pardubických trafik. Pardubických, jelikož tady v Dašicích mi nikde cigarety neprodají. Občas si pro ně do obchodu pošlu nějakého staršího ochotného kamaráda. Kouření moji náladu nijak zásadně neovlivňuje. Možná někdy, když jsem ve stresu, tak si zapálím a ono mě to kupodivu uklidní. Vzhledem k mému věku a pošetilosti, si rizika kouření ani nějak moc nepřipouštím. Však jako každý člověk v mém věku, vím, že kouření způsobuje rakovinu, neplodnost a v důsledku kouření může také dojít k ucpání cév a tím pádem dochází k selhání centrální nervové soustavy, atd...

7 Dle mého názoru má právo zakázat nám kouřit i spoustu jiných lidí, než naši rodiče. Například pan ředitel, který nám to právě dnes zakázal. Já zákaz pana ředitele plně chápu. Je to dospělý člověk, který má spoustu životních zkušeností a tak má také reálnou představu o tom, jaká rizika kouření našemu mladému a ještě slabému organizmu přináší. Myslím si, že tímto zákazem se pan ředitel snaží chránit naše zdraví. To, co nám dnes vyprávěl, jsem pochopila, a tak se budu snažit jeho zákaz neporušit! Vím, že skončit s kouřením pro mne bude poměrně složité a že to nepůjde jen tak, ze dne na den, ale pokusím se o to. Kuřák, který bude ve svém životě kouřit od 15 do 50 let tzn. dlouhých 35 let, prokouří (v případě, že vykouří za den jednu krabičku cigaret, která bude stát 40 Kč) asi Kč. Když si představím, co všechno bych si za ty peníze mohla koupit, tak už z toho důvodu PŘESTANU KOUŘIT!!! Proč nesmějí mladiství kouřit? Abych řekla holou pravdu, tak já vlastně ani přesně nevím, proč mladiství kouřit nesmějí. Zeptám se proto nějakého člověka, který danému tématu rozumí, jelikož chci mít ve všem úplně jasno. Citovaná úvaha je, domnívám se, celkem upřímnou výpovědí jedné žákyně naší deváté třídy. I když si v posledním odstavci protiřečí, dokáže děvče posoudit důsledky kouření vcelku správně. Nejenom však ona, začínající kuřačka, by potřebovala pozitivně ovlivňovat ze strany dospělých. Ve škole, v rámci programu prevence sociálně patologických jevů našim svěřeným žákům věnujeme v toto smyslu systematickou a velkou pozornost. Platí a bude stále platit, že největší díl zodpovědnosti za správnou výchovu mají rodiče svých dětí. Proto apeluji na všechny rodiče školních dětí, aby učinili vše pro to, aby jejich děti nebyly ohrožovány návykovými látkami, které mohou již v dětském věku způsobit vznik závislosti. Budou-li rodiče potřebovat poradit se s námi, jak společně působit na zdravý vývoj dětí, mohou se kdykoliv na školu obrátit! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy PODĚKOVÁNÍ Chránit životní prostředí by mělo být v zájmu všech lidí na celém světě. Všichni ale víme, že tomu tak zdaleka není. Bohužel i v našem městě a jeho okolí vytváří černé skládky v lůně přírody dojem vředů na pěkné tváři. Někteří, pravděpodobně místní nezodpovědní vandalové, cynicky a bezohledně naši přírodu zamořují, tráví a špiní. Je to odsouzeníhodný čin, který by měl být po zásluze potrestán. Na opačné straně barikády jsou ti, kteří se snaží v rámci svých sil a možností tyto ekologické vředy odstraňovat a přírodu očišťovat, těmto lidem je třeba vzdát hold a upřímně jim za jejich práci poděkovat! V této souvislosti vedení města Dašice tímto vyjadřuje pochvalu a vřelý dík žákům zdejší základní školy, kteří se přímo na odstraňování černých skládek podíleli. Jedná se především o Dana Buchtele a Jakuba Vajera z 6.A, kostěnické chlapce Víta Nováka ze 7.A, Vojtěcha Dokonala z 8.A a Leoše Kučeru z 9.B. Dále se této záslužné akce zúčastnili osmáci Petr Vencl, Michal Štok, Denisa Szabová a Nikola Samková. Děkujeme Vám všem jmenovaným a věříme, že takto kladný vztah k přírodě ve Vás zůstane po celý život. starosta města Ladislav Racek, místostarosta města Vladimír Stibor

8 1. Š k o l n í a k a d e m Po dvou letech uspořádala Základní škola v Dašicích školní akademii. Vystoupení přibližně dvou stovek žáků naší školy se odehrálo 17. května v Kulturním domě v Kostěnicích. Kromě rodičů, prarodičů, přátel a známých se přijeli podívat i bývalí učitelé z naší školy. Sál byl naplněn do posledního místečka, a ještě někteří diváci a účinkující děti postávali v přísálí. Pořad byl provázen dětskými moderátory Ivou Plecháčkovou a Jakubem Vomáčkou. Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl poděkovat všem sponzorům akce a zvukařům, kteří tentokráte kvalitně ozvučili zaplněný sál a samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům, kteří s dětmi celou akademii vymysleli a nacvičili Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 11.

9 i e Z Š D a š i c e Skupina BEATLES - 9.tř. 2. Pohled do sálu 3. Když jsem já sloužil to první léto 4.tř. 4. Připomenutí 12. nedávné minulosti 9.tř. 5. Páťáci zpívají hymnu školy 6. Vařila myšička kašičku chlapci z 1. a 2.tř. 7. Aprílová škola Jiřího Žáčka 3.tř. 8. Skupina ABBA 9.tř. 9. Cestománie 7.A 10. Z výstavy výtvarných prací žáků Když se načančám děvčátka z 1. a 2.tř. 12. Missák roku 8.tř. 13. Umíme německy chlapci ze 7.tř.

10 Dašické ozvěny padesátileté 1. Leckterý padesátník si na to vzpomene. K oslavě tohoto svého životního jubilea pozval přátele, připravili si dobré jídlo a pití, chvíli filozofovali (co že to ta padesátka pro člověka vlastně znamená), potom chvíli vážně i nevážně bilancovali uplynulé roky, někdy došlo i na fotografie a pak už se jen veselili, mnohdy až do rána bílého. Ale jak naložit s obdobným výročím u takového oslavence, jakým jsou naše DAŠICKÉ OZVĚNY? Tak přátele bychom, myslím, měli na místě. Vždyť každý čtenář Ozvěn je snad tak trochu i jejich přítel i když si na ně (či spíše na redakci) občas zanadává. Mohli bychom tedy začít trochu si zavzpomínat Ne, nebojte se, nebudeme s vážností historiků bádat nad obsahem, co se za těch padesát let napsalo (mohlo, příp. muselo) či co se nenapsalo (nesmělo, příp. nechtělo), ale napsat se mělo. Neškodilo by pojmout tu oslavu trošičku odlehčeně oslavenec nabídl album svých fotek, vyberme z nich několik zajímavých a podívejme se, jak se léty proměňovala jeho vizáž. Na úvod musím s trochou smutku konstatovat, že v minulosti, zvláště v prvních letech vydávání, pravděpodobně nikoho z radnice nenapadlo tak vzácný zdroj informací o životě města ihned po tisku jednotlivých čísel pečlivě archivovat. Takže bohužel oslavenec vlastně nemůže ani ukázat svoji občanku, kdy že se to vlastně přesně narodil! Jen z pracně shromážděných čísel (tímto velmi děkuji všem, kteří svými výtisky do našeho archivu přispěli) můžeme rekonstruovat jeho života běh. Nyní je vhodná chvíle přiznat se k jedné nepřesnosti: on ten úvodní titulek s kulatou padesátkou není až tak úplně pravdivý. Totiž z nejstaršího dochovaného výtisku, (nemá snad někdo z přátel čtenářů ještě starší?) se můžeme dočíst: Ročník 2, vyšlo 2. srpna 1956, číslo 3. Naše Ozvěny mají tedy pravděpodobně ročník narození 1955, nemáme však o tom žádný doklad. První výtisky byly jednoduché a odpovídaly tehdejším technickým možnostem: jeden list A4 s oboustranným tiskem na známém zažloutlém papíře, rozmnožován tzv. cyklostylem. Na následujících obrázcích 2 6 z let vidíme, že titulek se v prvních letech vydávání často měnil, a to i od čísla k číslu A byl tu květen 1961 a z milých OZVĚN se stala najednou OZVĚNA! (obr. 7) 7. Ale nebojte se, o měsíc později to jsou zase staré známé OZVĚNY (obr. 8) i když zřetelná stopa po původním koncovém A je na nich stále patrná! Špatně čitelný nápis pod názvem hrdě hlásá: Místní noviny města Dašice vydává OB (tehdejší Osvětová beseda). 10

11 8. Máme tu leden 1968, ve společnosti se začínají dít věci. A v Dašicích opět vycházejí místní noviny! (obr. 11) V úvodním článku předsedy MNV Jana Flígra se mj. píše: obnovujeme pravidelné vydávání Ozvěn, časopisu Dašic. Bude to každý měsíc naše společná beseda o všem, co by nás mohlo či mělo zajímat V titulku, jak vidno, není zkratka MV KSČ, formát je zvolen A5, převážná většina následujících čísel je osmistránkových. Hned v dalším, únorovém čísle (obr. 12) nás čeká podstatná změna poprvé se objevuje název DAŠICKÉ OZVĚNY! A noviny opravdu vycházejí v následujícím období měsíc co měsíc, až do prázdnin Do šablony nor Další dva obrázky 9 a 10 ukazují titulky novin z poloviny šedesátých let. U výtisku z července 1965 vidíme, že se změnil vydavatel: MV KSČ a MNV. Pro mladší čtenáře vysvětlení: městský výbor Komunistické strany Československa a Místní národní výbor. Na konci tohoto čísla je zmínka o tom, že byla vytvořena nová redakční rada, která se bude snažit vydávat Ozvěny častěji pokud možno pravidelně. Z toho lze soudit, že doposud to nebyl pravidelný měsíčník (asi již nikdy nezjistíme, která čísla z tohoto období nám ještě chybí). I když obsah jednotlivých čísel z padesátých a počátku šedesátých let byl samozřejmě poplatný tehdejší době, domnívám se, že zrod Ozvěn a první léta jejich vydávání byly úctyhodným činem aktivních jednotlivců, dašických patriotů v tom nejlepším slova smyslu. Vzhledem k tomu, že po tomto červencovém čísle z roku 1965 je téměř dvouapůlletá pauza, zdá se, že avizovaná snaha nové redakční rady zůstala jen na papíře. 11. malizace společnosti pravděpodobně nezapadá naše společná beseda, takže Ozvěny si vybírají dlouhou pauzu až do roku obr. 13 Po skončení nucené přestávky se v lednu 1982 (obr. 13) objevují Ozvěny zase v trochu pozměněném kabátě, který vydržel bez podstatné změny až do dubna

12 Hektická doba změn v první polovině devadesátých letech se projevila i v častých změnách podob titulku Ozvěn (obr ). Z mnoha použitých variant jsem vybral alespoň ty nejzajímavější. Za zvláštní zmínku však stojí Ozvěny z dubna 1995 (obr. 17). Dašický lev ve znaku města začal být neklidný a vrtěl se a vrtěl, až se nám úplně otočil! Asi chtěl vykročit stejnou nohou jako jeho kolega ve státním znaku. Jak je ale vidět hned z následujícího vydání z května 1995 (obr. 18), tam už zase stojí ve správném směru. Ozvěny vycházely v tomto období víceméně pravidelně měsíčně, je však pravda, že v našem archivu máme z této doby také několik bílých míst. Za zmínku stojí ještě změna v technických záležitostech, totiž že s koncem roku 1990 ukončily Ozvěny dlouhá léta tisku v KD Holice a rozloučily se s formátem A5 a od roku následujícího se výtisky rozmnožovaly svépomocí na cyklostylu, později kopírce, a to ve formátu A4. Ke konci devadesátých let si daly Ozvěny zhruba na rok pauzu a od ledna 1999 vycházejí pravidelně doposud. V červnu 1999 vyšlo číslo se zvláštní zdobenou titulní stranou (obr. 19), od následujícího měsíce je potom vídáme v poněkud pozměněné úpravě (obr. 20). V září 2003 prošlo vydávání Ozvěn radikální úpravou a jejich nový titul (obr. 21) vydržel s drobnými úpravami až do dnešních dnů. Tím uzavíráme oslavencovo album fotografií a zbývá už jen poděkování a přípitek. Poděkování všem, kteří se zasloužili o dlouholeté vydávání našich novin: v první řadě panu Jaroslavu Kuchařovi, dále Jaroslavu Benešovi, Miroslavu Sobotkovi, Karlu Chvojkovi, Františku Šůrovi, Marii Šůrové, Miloši Opočenskému, Vladimíru Stiborovi, Mgr. Jaroslavu Lohynskému a mnohým a mnohým dalším. A se závěrečným symbolickým přípitkem popřejme našim DAŠICKÝM OZVĚNÁM ještě mnoho takových a ještě lepších padesátek. Jan Horský Dašické ozvěny = Školní zpravodaj V poslední době byl ústně šířen vtipný návrh, Jejich vznik sahá, jak nás překvapí, přibližně do aby DAŠICKÉ OZVĚNY byly přejmenovány na ŠKOLNÍ poloviny minulého století. Současný typický vzhled začíná ZPRAVODAJ. Vtip vyvolává úsměv, ale při hlubším zamyšlení nalezneme i určité reálné jádro, zejména nální a také vlastní obsah je až na některá ale v září 2003 a můžeme konstatovat, že je téměř profesio- při prolistování letošních čísel. Tolik úvodem a zabývejme se podrobněji našimi ku má vedle nového kabátu také nová zajímavý a přitažlivý. Zásadní podíl na výsled- OZVĚNAMI. redakční rada ve složení Ing. Horský, Mgr. 12

13 Lohynský a V(laS) Stibor, kterým je třeba za dosud odvedenou práci a převážně zajímavý a hodnotný obsah vyslovit dík a uznání a popřát hodně invence při další práci. A nyní k některým poznatkům. Velmi pečlivě sleduji práci občanského sdružení Za Dašice zdravější a popis dosažených výsledků v článcích Ing. Janákové či vystoupeních zástupců na jednáních zastupitelstva města. I když problematika firmy Kataforesis je určitě dominantní, chybí mi další záměry, které zasluhují pozornosti, jako problematika úniku chemických látek, dopravy a hluku v dalších částech města. Také se přimlouvám za písemné vyhotovování výročních zpráv, neboť články ing. Janákové jsou pouze částečně zástupné a průkazné. Zvláště proto, že potřebná jednání jsou složitá a úspěšnost bývá malá. To mohu doložit vlastní zkušeností s bojem proti tzv. elektrosmogu, což je zamoření prostoru vf. zářením, které má nepochybný vliv na zdraví exponovaných občanů zejména na vf. záření citlivějších. Zde na základě lobbování evropská norma ICNIRP zvýšila dovolenou nejvyšší hodnotu z 5 V/m na 55 V/m tedy desetkrát. Další problém, který čeká naše městečko v době nepříliš vzdálené (za několik let), kdy kvůli zimovišti dvou vzácných druhů ptáků (ne tedy hnízdišti) bude nová víceproudá silnice s předpokládaným denním průjezdem desítek tisíc vozidel (automobilů a kamionů) se všemi důsledky vedena ve vzdálenosti nepatrně větší než sto metrů. Představa inverze počasí je jistě nepříjemná. Těchto několik informací poslouží k pochopení náročnosti problematiky. Ještě několik úvah o vlastním měsíčníku, který ve své tiráži uvádí, že vydavatelem je město Dašice, čili jinými slovy vynakládá určitou částku pro zajišťování důležitých místních informací a všeobecné informovanosti obyvatel města s rozsahem a dosahem větším než je úřední deska (dnes paralelně Internet). V poslední době se však rozmáhá jev, o kterém nejsem přesvědčen, že je dobrý a že v této formě pomáhá řešit problémy a zajišťovat potřebné změny v chodu do jisté míry složitém organizmu našeho města. Téměř každé periodikum má vyhrazenou určitou část polemice. Tato obvykle vyhrazená strana či půlstrana je většinou zajímavá, jiskří myšlenkami a podmínkou je nutně zejména hutnost a pravdivost. Začneme tím lepším, což je bezesporu článek p. Vondroušové i s navrhovanými závěry a starším občanům připomene několik desetiletí záslužné práce p. Holického. Při zpracování obdobných článků je třeba s odsudky a tvrzeními pracovat velmi uvážlivě, neboť není vhodné, aby autor bez podrobných znalostí sděloval vlastní názory jako právě ty nejlepší. Je patrné, že přístup by měl být zejména uvážlivý a promyšlený ve všech směrech. Například článek o místních komunikacích a dopravním značení se nepovedl, protože obsahuje chybné informace a návrhy jsou v rozporu s příslušnou vyhláškou. Pro informaci považuji za dobré seznámit s předepsaným postupem. Na základě návrhů občanů a vlastních návrhů města je zpracována podrobná úprava značení a ta je předána k projednání a schválení odborným útvarům policie a magistrátu. Právě v současné době jsou očekávány rozhodnutí a závěry k návrhům úprav pro ulice Havlíčkovu a Jungmannovu. Nemohu si odpustit připomínku k jistému zpochybňování záměru vybudování domu pro seniory, protože patřím mezi podporovatele tohoto záměru. Celá příprava je promyšleně uskutečňována a je již připravována žádost o státní dotaci. O správnosti nás přesvědčuje i aktivita okolních obcí Moravany, Horní Jelení, Holice nebo Sezemice. Uskutečnění tohoto záměru si naši senioři určitě zaslouží, vždyť tvoří v našem městě téměř třetinu všech obyvatel a jejich nynější odchody do Moravan mě vůbec netěší. Na závěr se pokusím o závěrečné shrnutí hlavních problémů. Domnívám se, že požadavek na podrobnější informace o práci a rozhodnutích volených orgánů města (rada, zastupitelstvo) i městského úřadu je třeba rychle realizovat a příkladem mohou být tiskoviny, které vydávají např. Moravany či Holice. S tím souvisí i rázné řešení kvality místního rozhlasu včetně varovného systému, kde mám na mysli tzv. mluvící sirény, které některé obce budují s finančním přispěním EU (Ohrazenice, Hradiště, Třebechovice) a pro naše město vzhledem k problematice by byly vhodné. Neopomenutelným tématem je také řešení problematiky důsledků povodní a to řešení na úrovni zastupitelstva při zajištění potřebného podílu odborníků vodohospodářů. Při realizaci nám všem přeji mnoho úspěchů. Ing. Zdeněk Pecina 13

14 BAZÉN S KŘIŠŤÁLOVOU VODOU Foto: Mountfield Slunce a voda, bazén doma. Radost pro děti i dospělé. Bazén je však nejprve potřeba napustit. Napuštění bazénu vodou z vodovodní sítě a tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění léta usazovaných inkrustů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění v potrubí. Abychom podobným problémům předešli, na bízí Královéhradecká provozní, a.s. svým odběratelům dovoz pitné vody cisternou za cenu vodného a stočného bez nákladů na dopravu. Tento způsob naplnění bazénu zaručuje odběratelům zachování kvality pitné vody a negativně neovlivňuje provoz vodovodních sítí. Kontakt pro zajištění dovozu vody cisternou: Královéhradecká provozní, a.s DOPRAVA VODY ZDARMA Váš dodavatel vodárenských služeb Dopřejte si letního potěšení - chvíle odpočinku a zábavy u bazénu s křišťálově čistou vodou.

15 2 Doplňovačka V tajence se skrývá historický název místní části. Jeden z možných výkladů uvádí, že domky v tomto místě si postavili podruzi po velkém požáru, který zničil velkou část Dašic Kolik obcí, včetně Dašic, se sdružilo do Svazku obcí Loučná? 2. Křestní jméno a příjmení našeho zubního lékaře. 3. Jaké číslo dostaneme, když k nadmořské výšce náměstí TGM přičteme 2 metry? 4. Kolik let uběhlo, kdy předseda sněmovny Václav Klaus určil Dašicím statut města? 5. Lidový název jednoho z mostů přes řeku Loučnou Křestní jméno jedné ze dvou členek městské rady. 7. Co bylo ve znaku vladyků z Dašic ze 14. století? 8. Jaké číslo dostaneme, když od průměrného věku obyvatel Dašic odečteme číslo 38? 9. Varianta psaní názvu našeho města (17. století). 10. Název nové místní části Dašic. Minulá doplňovačka Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský 3 M Ě 6 S Š 9 T 4 5 K Ž 13 2 S P S O 7 I V S K O E L H 8 Ž 11 E 14 1 T Á V D N O S K 10 N 12 Š J J A R O M Í R V O M Á Č K A I R A D A N O V E H T O N Ž O D E K Í R A N O Y L N P A Ň A K N Š N Ř E Í R D O Í I A E S M M T V tajence se skrývalo jméno E I N E a příjmení známého rodáka

16 společenská rubrika V prázdninových měsících slaví narozeniny 3. července Pavel Racek Dašice 4. července Marie Krátká Dašice 7. července Václav Rambousek Prachovice 9. července Blanka Štěpánková Dašice 11. července Božena Kerclová Dašice 13. července Dobromila Ďuráčová Dašice 14. července Zdeňka Kristlová Dašice 24. července Jaroslav Brtna Dašice 2. srpna Václav Krátký Dašice 5. srpna Marie Hendrychová Dašice 9. srpna Darina Borovcová Zminný 10. srpna Miloš Opočenský Dašice 12. srpna František Krátký Dašice 16. srpna Běluše Jozífová Dašice 27. srpna Václav Toušek Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! narodil se června Jakub Nadrchal Opustil nás 16. června Miroslav Vrbický POznáVáte? Dvouletým habánem v červnových Ozvěnách nebyl nikdo jiný než Pepík Jaroš z Hybešovy ulice. Že od té doby pěkně narostl, potvrdí každý, kdo ho zná. Jinými slovy, dnes je z něho chlap, jak má být! Prázdninové dvojčíslo zkrášluje tvářička malého dašického piškota, který, tak jako předchozí, také zůstal v dospělosti věrný své rodné hroudě. V našem městě žije stále, a to i se svojí rodinou, přestože měl již tehdy na tom houpacím kohoutovi tendenci pokořit celý širý svět. Napovím všem váhavým prázdninový neznámý je rovněž dobrým muzikantem a současnou podobou připomíná známého televizního moderátora Vladimíra Čecha. VlaS. dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , redakční rada: Ing. Jan Horský, Mgr. Jaroslav Lohynský, Vladimír Stibor (VlaS), foto: Jan Horský, Jaroslav Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Pardubická tiskárna 1 Silueta, s.r.o., vydání číslo: 07 08/2006, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 24.08.2016 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Usnesení č. R/129/17/2016

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny.

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny. Z á p i s z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009 Přítomni dle prezenční listiny. Program: 1. program Czech POINT 2. útulek pro psy- Hořice 3. příspěvek gymnazium časopis 4. příspěvek hasiči

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany:

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany: 682/46/2008/RMS schválila rozšířený návrh program jednání 683/46/2008/RMS neschválila poskytnutí finančního

Více

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 24. července

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 15. prosince 2015 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 26.6.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 9

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 9 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ č. 9 přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 22.7.2007 Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 22.7.2007 v zasedací

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MĚSTO TRUTNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD. ZÁSADY č. 4/2013 o poskytování příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby

MĚSTO TRUTNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD. ZÁSADY č. 4/2013 o poskytování příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby MĚSTO TRUTNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁSADY č. 4/2013 o poskytování příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne 16. 12.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

U S N E S E N Í. 4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Hánová, p. Pavel Václ a Ing. Stanislav Zelený.

U S N E S E N Í. 4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Alena Hánová, p. Pavel Václ a Ing. Stanislav Zelený. U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 21. června 2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/364/2016 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 6 Počet příloh: 8/9 Datum: 04. 08. 2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo Města Česká Třebová se na svém zasedání dne 20.06.2011 usnesením č.

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5.prosince 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

227/17/2007 vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 3/2007 ve znění zprávy č. 3/17

227/17/2007 vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1 3/2007 ve znění zprávy č. 3/17 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 17/2007 konané dne 4. června 2007 Rada města Slatiňany: 224/17/2007 schválila rozšířený program jednání 225/17/2007 schválila 6. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jiří Kasal

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jiří Kasal Zápis č. 7 / 2007 / 9 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 13.12.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2016 které se konalo dne 16. 5. 2016 v 16:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/19/2016-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Mateřská školka Bořislav V současné době probíhají intenzivní přípravy pro stavbu mateřské školky v Bořislavi. Nová mateřská školka bude umístěna na parcele č. 41/1 v k.ú. Bořislav parcela pod točnou autobusu.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 12. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 49. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 13. června 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne:

Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: Výsledky projednání zastupitelstva obce na 21. zasedání konaném dne: 20.6.2013 ZO schválilo: Zastupitelstvo obce Rochlov schvaluje program veřejného zasedání. Pro 5 ( Patera, Hrách, Česánek, Rothmaierová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více