Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8"

Transkript

1 Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY červenec/srpen 00 kč 7/8

2 O čem se jednalo na radnici Ze zápisů schůzí městské rady za poslední období vybíráme nejdůležitější body: Rada jmenovala členy hodnotící komise pro výběr zhotovitele akce Rekonstrukce čp. 306: Stanislav Veigert (náhradník Ing. Přemysl Socha), Zdeněk Palička (náhradník Ing. František Vlasák), Ladislav Racek (náhradník Vladimír Stibor), Stanislav Mádl (náhradník Jiří Halíř), Bc. Jiří Hora (náhradník Karel Kohoutek). Rada vybrala z více nabídek na ostrahu kasáren nabídku firmy BOS a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Hany Záleské o uzavření MŠ v termínu včetně. Rada v souvislosti s návrhem řešení dopravní situace v Palackého ulici požádá Městskou policii ke zvýšení kontrol dodržování dopravních předpisů v Palackého ulici. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo na vjezdy v Palackého ulici. Rada schválila cenovou nabídku firmy Chládek a Tintěra na výměnu povrchu vozovky v Palackého ulici ve výši Kč ve variantě 1) asfaltový beton. Rada uložila starostovi zadat stavební úpravy márnice. Rada souhlasila s nabídkou Ing. Jana Kozáka na výměnu keřů na náměstí. Rada rozhodla o přidělení městského bytu v čp Rada stanovila nájemné za novinový stánek na autobusové zastávce na náměstí ve výši 1000 Kč za rok. Rada zamítla žádost firmy CHEM Logistic o pronájem objektů v areálu bývalých kasáren. Rada pověřila místostarostu, aby odpověděl žadateli, že prostory se nebudou zaměřovat na sklady chemických výrobků. Rada souhlasila s návrhem výměny oken v čp. 195 za plastová. Rada souhlasila se zadáním přeložení chodníku ve Zminném. Rada projednala vyúčtování SK Sparta Dašice. Požaduje na předsedovi SK dodat kopie jednotlivých dokladů k částkám. Rada akceptovala nabídku vydavatelství Kristek na dva druhy pohlednic po 500 ks. Rada akceptovala nabídku VP Invest na měření rychlosti a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada stanovila výši poplatku na jednoho žáka v ZŠ Dašice na částku 3800 Kč. Rada schválila rozšíření smlouvy o zaměstnávání nezaměstnaných o tři osoby. Rada vybrala z více nabídek nabídku firmy Stavoinvesting na vypracování nového výběrového řízení na rekonstrukci čp Rada vybrala z více nabídek na výměnu PVC v MŠ nabídku firmy Jaroslav Lála, Pardubice. Rada rozhodla na základě žádosti Mgr. Lohynského udělit příspěvek na letní tábor v Teplicích nad Met. ve výši 5000 Kč. Rada vybrala z více nabídek na chodník Jungmannova nabídku firmy Mgr. Luděk Rulík, dlaždičské a staveb. práce, Chrudim. Rada schválila nákup záložních zdrojů pro 7 počítačů městského úřadu u firmy DS Servis Hradec Králové. Rada vybrala z více nabídek na vymalování prostor v Základní škole nabídku firmy Čapek ve výši 22 tis. Kč. Rada pověřlia starostu, aby pozval odborníka na posouzení odborného ošetření stromů mezi ZŠ a MŠ, v areálu MŠ a na kraji parku. Zastupitelstvo města Dašice se na svém zasedání usneslo na těchto hlavních bodech: Souhlasilo s rozšířením Městské policie o jednoho člena. Vzalo na vědomí zprávu hodnotící komise. Na základě protokolu hodnotící komise a jejího hodnocení zastupitelstvo ruší soutěž na rekonstrukci objektu čp. 306 na základě nesplnění zadávacích podmínek žádnou firmou v souladu se zákonem 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá starostovi bezodkladně provést jednací řízení v souladu s uvedeným zákonem,. 27, odst. 1, písm. a, za účelem výběru zhotovitele stavby. Pro jednací

3 řízení bude svolána hodnotící komise ve stejném složení jako pro hodnocení nabídek rekonstrukce objektu čp V termínu nejpozději do zajistit v souladu s termíny daných zákonem zpracování nových nabídek uchazeči a jejich projednání. Schválilo prodat objekt bydlení čp. 412 a na stavební parcele 451 a stavební parcelu st. p. č. 451 o výměře 75 m 2, vše v k. ú. Dašice, za cenu Kč. Schválilo prodat objekt bydlení čp. 412 b na stavební parcele 452 a stavební parcelu st. p. č. 452 o výměře 82 m 2, vše v k. ú. Dašice, za cenu Kč. Schválilo odprodej pozemku p. č. 722 o výměře 18 m 2 a p. č. 723 o výměře 17 m 2 v k. ú. Dašice za cenu v místě obvyklou. Schválilo odprodej pozemků p. č. 64/2 o výměře 22 m 2 a 2418 o výměře 231 m 2, vše v k. ú. Dašice, firmě Finish, za cenu v místě obvyklou. Schválilo odprodej části pozemku p. č. 1606/3 v k. ú. Dašice za cenu v místě obvyklou. Pozemek p. č. 1606/3 bude rozdělen na část určenou k prodeji a část pro případnou výstavbu autobusové zastávky, která nebude předmětem prodeje. Neschválilo odprodej budovy štábu v areálu bývalých kasáren. Schválilo smlouvu o prodeji aktiv tvořících Biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích-Semtíně mezi společností Vodovody a kanalizace, a.s., IČ: jako kupujícím a společností Synthesia, a.s., IČ: jako prodávajícím s tím, že se nemění ty případné budoucí změny smlouvy, které zcela jednoznačně přispějí ke zlepšení podmínek kupující strany. Je proti schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku a schválení návrhu smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: jako prodávajícím a pronajímatelem a společností Pardubická provozní, a.s., IČ: jako kupujícím a provozovatelem. Schválilo Závěrečný účet města Dašice za rok 2005 s výhradami ukládá starostovi realizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků uvedených v projednané Zprávě č. 125 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 města Dašice v Čechách. Schválilo Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005, a to bez výhrad. Revokovalo usnesení č. Z027/2006 takto ruší se text uvedeného usnesení a nahrazuje se textem: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost sdružení Za Dašice zdravější ve výši Kč na rok 2006 a pověřuje starostu podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku. Dalo předběžný souhlas s výstavbou, na základě kterého bude dále vypracována dokumentace k územnímu řízení k výstavbě rodinných domků v lokalitě Valy Dašice na pozemcích města. Úplná znění usnesení ze schůzí rady a zápisů z jednání zastupitelstva jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ PRODEJNA GRUNT HOLEŠOVICE obklady dlažba návrhy koupelen radiátor, bojler, vana, umyvadlo, baterie, WC kamna kotle krby návrhy krby pracovní oděvy velkoobchod, maloobchod propan butan 10 kg 299 Kč střešní krytiny barvy laky -20 % AKCE SLEVA AŽ 20 % NA STŘEŠNÍ KRYTINY tel.:

4 Pozapomenutý rodák Přestože jej snad každý dašický občan zná, ať už projíždí okolo jeho busty při místní základní škole anebo kolem domku u řeky Loučné, spojeného s jeho jménem, nebude na škodu trochu si připomenout velikost jeho osoby a jeho politickou činnost, která ovlivnila veřejné dění na přelomu 19. a 20. století, období vzniku samostatného českého státu i vznik jedné z nejvýznamnějších politických stran minulosti i současnosti. Josef Hybeš se narodil před 156 lety právě zde, v Dašicích. Pocházel z tkalcovské rodiny, z poměrů celkem nuzných a celé dětství a mládí tvrdě pracoval. Toto období ho ovlivnilo v pozdějším životě, kdy se jako zastánce dělnického hnutí uměl velice dobře vcítit do života obyčejných lidí. V 80. letech 19. století se postupně dostává do popředí několika organizací hájících dělnické zájmy. Objevuje se více a více na veřejnosti při nejrůznějších manifestacích a veřejných setkáních a je činný i jako žurnalista a redaktor několika listů, českých a v té době i rakouských (např. Dělnické listy). Zájmy obyčejných lidí na demonstracích i v tisku hájí skutečně poctivě a ohnivě a je za to i několikrát zatčen a vyslýchán policií. Z mladého buřiče se postupně stává veřejně známým politikem a zasedá dokonce v říšské radě jako poslanec, později se pohybuje i v nově ustavených orgánech právě vzniklého samostatného Československa, například jako senátor. Vysoké politické funkce zastává v podstatě až do své smrti, krátce po vzniku nového státu, v roce Je pochován v Brně a jeho pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Zájmy obyčejných chudých lidí hájil nejen v prostorách honosných institucí, ale i přímo na ulici. Pro svou nezištnost a ochotu okamžitě vypomoci třeba i na ulici, kdy neváhal rozdávat peníze rovnou do rukou potřebných, byl nazýván Maršálem chudých. Josef Hybeš má též svou neocenitelnou zásluhu na vzniku a rozvoji jedné z nejvýznamnějších politických stran historie i současnosti, stál totiž u zrodu České sociální demokracie. Principy, které mu byly vlastní, hájí tato strana dodnes. Bc. Daniel Hošek Útrapám války Pruska s Rakouskem se v roce 1866 nevyhnuly ani Dašice! Většinou si v běžném shonu života nikdo ani neuvědomujeme, že žijeme v míru, že se nemusíme obávat válečných nástrah a s tím souvisejících mnohých útrap. Díky bohu, že tomu tak je, a věřme, že tomu tak nadále bude. Generace našich předků měly v tomto směru život mnohem složitější a důsledky častých válečných střetů pociťovali dašičtí doslova na vlastní kůži. Letos v červnu tomu bylo rovných 140 let, kdy vypukla Prusko-rakouská válka. Nahlédněme do vzpomínek zdejšího faráře J. Nechvíle, který ve svém spise z roku 1882 Dašice a přifařené obce o této události hovoří... V červnu r vypukla válka Pruska s Rakouskem. Již pověsti o tomto z jara proslýchané mysl lidskou zkormoutily. Více ulekli se obyvatelé města našeho, když manifest válečný od J. V. císaře a krále našeho byl vydán a veřejně ohlášen. Brzy na to ubíraly se skrze Dašice vozy spižní, dopravován dobytek k porážce pro rakouské vojsko. Také spěchala městem část našeho vojska na bojiště. Každý napnutě očekával, jak ta věc pro Rakousko dopadne. Dychtivě četli se noviny denně přicházející, bedlivě sledoval každý události z bojiště. Žádnému se ani do práce nechtělo. První rodiny v městě, slyšíce o řádění Prušáků, zazdívaly co

5 měly lepšího do sklepů a tajných míst a opouštěly na dobu neurčitou město. Nejtrapnější den byl pro obyvatele města 2. a 3. července. Dne 2. července bylo město Dašice plné uprchlíků, stěhujících se z Hradce Králové, Chlumu, Sádové a jiných míst, kde že druhý den bitva nastane, bylo zvěstováno. Druhý den 3. července od rána slyšena byla prudká střelba z děl od Chlumu, kde nejkrutější bitva zuřila a celý den bylo obyvatelstvo plno napnutí, kterak válka vypadne. Bohužel jak známo konec této bitvy byla úplná porážka vojska našeho, kterého čásť již večer s důstojníky svými o 10. hodině neblahou zprávu o bitvě prohrané do Dašic přinesla. Tentýž den přivezeni byli z Hradeckého bojiště 2 pluky husarských vojínů raněných. Pohled na ně byl bolestný, rány jim zavázal a lékařskou pomoc poskytl pan MUDr. Josef Pych. Dne 4. července utíkala zase skrze Dašice částka vojska našeho v úplném nepořádku, tu pěšák, tam zase jezdec, tu vozy s raněnými aneb četa dobytka, kterého před hrabivými Prušáky odvézt bylo možné. S nimi zároveň přibylo do Dašic Sasů, kteří dílem do soukromých obydlí se usídleli, dílem pod širým nebem tábořili a od města stravou a potřebným byli zaopatřeni. Hned byl dobytek porážen, dříví z pivovaru na náměstí noseno, kde tři hranice byly zapáleny a maso v kotlích bylo vařeno. Bolestné bylo podívání na naše vojíny, jak hltavě popadají kusy masa a chleba, od obyvatelů jim darovaného, a sotva že se najedli, každý kde seděl se položil a spánkem utrmácené údy hleděl posilniti. Druhý den časně zrána pospíchalo vojsko rakouské i saské z města, aby uniklo Prušákům. Sotva že odešli, tu i ti nejchudší obyvatelé sbírali co měli a obydlí své opouštěli, mladý lid pak se schovával, an se bál, že Prušáci jej chytnou a na vojnu odvedou. Již kolem poledne zavítaly pruské patroly do Dašic, ptaly se kam naše vojsko odešlo. Poroučeli sobě, aby bylo uchystáno na druhý den 100 bochníků chleba a jistá část sena pro pruské vojsko, které skutečně v počtu mnoha tisíc se dostavilo a dílem v Dašicích, dílem v okolních vesnicích se ubytovalo. A tu se každému vojínu muselo dáti, co chtěl jídla i pití, zásoba velká kuřlavého tabáku, o který ale v Dašicích brzy byla nouze, an pruské vojsko veškeré zásoby tabáku u trafikanta Václ. Jíry hned při příchodu zabavilo. Z vojska toho zůstala pěchota toliko v Dašicích, jízda ale po krátkém oddechu táboříc v polích za kapličkou odjela do Vysokého Mýta. Po odchodu pěchoty následovaly oddíly značné pruského vojska téměř denně, zdržely se v Dašicích jen přes noc, musely býti vydržovány od města, rekvírujíce seno a slámu. Mezi nimi byli také vojenští markytáni, kteří provázeni vojskem s ručnicemi nasazenými do domů jednotlivých vpadali a nač přišli pokradli, ano i lidem peníze z kapes brali a dobytek z chlévů vyváděli. Rabovali v obchodních závodech pp. Frant. Suchánka, Kotyze, Jelínka a Adlera, mimo to v Koštěnicích. Drancováním vyznamenali se zvláště v závodě p. Frant. Suchánka. Oddíl vojska pruského vnikl dovnitř, hrozil majiteli obchodu i sluhům jeho šavlí i bodáky, zmocnil se lihovin, které dílem vypil, dílem do polních lahví vlil. Kromě toho leckterá maličkost jim uvázla v ruce, aby více vrácena nebyla. Když surovci ti odcházeli ze závodu pana Suchánka, zvolal jeden z nich, dle žlutého odznaku na límci kabátu poddůstojník, muž silák, namířiv ručnicí dovnitř: Tak jsme platili v Turnově! Stravování vojska ze strany města trvalo do 16. srpna, kde po uzavřeném příměří Rakouska s Pruskem vojáci věci k živobytí potřebné z pruských zásobáren dostávali, ale všecko špatné věci. Dne 18. července uložena byla daň 2 kr. přirážky na zlatý daně přímé k zapravení válečných potřeb. Dne 21. srpna odbýval pruský evangelický kazatel protestantským Prušákům bohoslužbu v dašickém kostele. Dne 23. srpna otevřen zase v Dašicích prodej tabáku, který ale musel býti přivezen z Jihlavy a Budějovic. Prušákům, an mnoho chleba, slaniny a jiných potravin všude nabrali, mnohé

6 zásoby zplesnivěly a se zkazily, proto lidem plesnivý chléb za 4 kr. bochník a slaninu červy prolezlou prodávali, mnozí obyvatelé, kteří v Dašicích to jedli, onemocněli na choleru, která co zlý následek války ještě za pobytu Prušáků v Dašicích vypukla a s úplavicí až přes nový rok 1867 řádila. Dne 29. srpna odešli poslední Prušáci z Dašic. Dříve nežli tito nezvaní hosté nás opustili, udělali nám to potěšení, že jsme mohli slyšet jejich vojenskou hudbu, neboť dne 28. srpna uspořádali sobě vojenští pruští důstojníci v hostinci U zeleného stromu taneční zábavu, ku které ale, ač na mnoha místech zvali, přece málo obecenstva se sešlo, toliko několik krasotinek dašických, které za řeč českou se stydíce, rády německy hovořily! Od této války uplynula dlouhá doba a generace našich předků se ze šrámů těchto bojů dávno a dávno vzpamatovaly. Přesto si myslím, že je vhodné připomenout si, alespoň při nějakém kulatém výročí, události těchto válečných vřav, při kterých, tak jak to již ve válkách bývá, vyhasne zbytečně mnoho, zejména mladých životů. VlaS. Proč děti kouří? Ve své pedagogické práci a ve funkci ředitele školy se opakovaně setkávám s problémem kouření dětí. Ve školním řádu Práva a povinnosti žáků ZŠ Dašice je jasně stanoveno, že závažným přestupkem je mimo jiné kouření. Je-li u žáka prokazatelně zjištěno, že se výše uvedeného přestupku dopustil, volíme ve škole výchovné opatření důtku ředitele školy pro příslušného žáka. Proč ale děti vlastně začínají kouřit? To nám nejlépe objasní písemná výpověď jedné žákyně z 9. ročníku naší školy. Úvahu, kterou písemně vypracovala na můj pokyn, nyní v nezměněné podobě cituji: Spousty rodičů si neustále opakují jednu a tu samou otázku: Proč zrovna moje dcera (syn) začala (začal) kouřit? Důvodů je mnoho. Nejčastěji si však dítě zapálí 1. cigaretu z toho důvodu, že se chce před někým vytáhnout; např. před partou, do které právě vstupuje a snaží se mezi členy party, kteří kouří, tzv. zapadnout. Někdy si také 1. cigaretu zapálí pouze ze zvědavosti. Shrnu to jednoduše tak, že každý z nás má své důvody, proč začne kouřit. Některé už nám tu byly objasněny a některé nelze objasnit. Já osobně jsem si 1. cigaretu zapálila ze zvědavosti, asi tak v jedenácti letech. Můj 1. dojem nebyl příliš kladný, popravdě řečeno: Chutnalo to odporně! Po mém prvním zážitku s nikotinem jsem si už nikdy nezapálila. Vlastně až do července roku V té době jsem se dostala do nové party. Všichni kouřili a tak jsem si po dlouhé době znovu zapálila. Jenže v té době už se mi to nezdálo tak odporné, zkrátka mi to zachutnalo. No a tak se ze mě stalo dítě závislé na nikotinu. Nejde vlastně ani tak o závislost, ale spíš o zvyk. V současné době vykouřím asi tak cigaret za den; tzn. 420 cigaret za měsíc; to jest 21 krabiček (za měsíc), které získávám nákupem ve většině pardubických trafik. Pardubických, jelikož tady v Dašicích mi nikde cigarety neprodají. Občas si pro ně do obchodu pošlu nějakého staršího ochotného kamaráda. Kouření moji náladu nijak zásadně neovlivňuje. Možná někdy, když jsem ve stresu, tak si zapálím a ono mě to kupodivu uklidní. Vzhledem k mému věku a pošetilosti, si rizika kouření ani nějak moc nepřipouštím. Však jako každý člověk v mém věku, vím, že kouření způsobuje rakovinu, neplodnost a v důsledku kouření může také dojít k ucpání cév a tím pádem dochází k selhání centrální nervové soustavy, atd...

7 Dle mého názoru má právo zakázat nám kouřit i spoustu jiných lidí, než naši rodiče. Například pan ředitel, který nám to právě dnes zakázal. Já zákaz pana ředitele plně chápu. Je to dospělý člověk, který má spoustu životních zkušeností a tak má také reálnou představu o tom, jaká rizika kouření našemu mladému a ještě slabému organizmu přináší. Myslím si, že tímto zákazem se pan ředitel snaží chránit naše zdraví. To, co nám dnes vyprávěl, jsem pochopila, a tak se budu snažit jeho zákaz neporušit! Vím, že skončit s kouřením pro mne bude poměrně složité a že to nepůjde jen tak, ze dne na den, ale pokusím se o to. Kuřák, který bude ve svém životě kouřit od 15 do 50 let tzn. dlouhých 35 let, prokouří (v případě, že vykouří za den jednu krabičku cigaret, která bude stát 40 Kč) asi Kč. Když si představím, co všechno bych si za ty peníze mohla koupit, tak už z toho důvodu PŘESTANU KOUŘIT!!! Proč nesmějí mladiství kouřit? Abych řekla holou pravdu, tak já vlastně ani přesně nevím, proč mladiství kouřit nesmějí. Zeptám se proto nějakého člověka, který danému tématu rozumí, jelikož chci mít ve všem úplně jasno. Citovaná úvaha je, domnívám se, celkem upřímnou výpovědí jedné žákyně naší deváté třídy. I když si v posledním odstavci protiřečí, dokáže děvče posoudit důsledky kouření vcelku správně. Nejenom však ona, začínající kuřačka, by potřebovala pozitivně ovlivňovat ze strany dospělých. Ve škole, v rámci programu prevence sociálně patologických jevů našim svěřeným žákům věnujeme v toto smyslu systematickou a velkou pozornost. Platí a bude stále platit, že největší díl zodpovědnosti za správnou výchovu mají rodiče svých dětí. Proto apeluji na všechny rodiče školních dětí, aby učinili vše pro to, aby jejich děti nebyly ohrožovány návykovými látkami, které mohou již v dětském věku způsobit vznik závislosti. Budou-li rodiče potřebovat poradit se s námi, jak společně působit na zdravý vývoj dětí, mohou se kdykoliv na školu obrátit! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy PODĚKOVÁNÍ Chránit životní prostředí by mělo být v zájmu všech lidí na celém světě. Všichni ale víme, že tomu tak zdaleka není. Bohužel i v našem městě a jeho okolí vytváří černé skládky v lůně přírody dojem vředů na pěkné tváři. Někteří, pravděpodobně místní nezodpovědní vandalové, cynicky a bezohledně naši přírodu zamořují, tráví a špiní. Je to odsouzeníhodný čin, který by měl být po zásluze potrestán. Na opačné straně barikády jsou ti, kteří se snaží v rámci svých sil a možností tyto ekologické vředy odstraňovat a přírodu očišťovat, těmto lidem je třeba vzdát hold a upřímně jim za jejich práci poděkovat! V této souvislosti vedení města Dašice tímto vyjadřuje pochvalu a vřelý dík žákům zdejší základní školy, kteří se přímo na odstraňování černých skládek podíleli. Jedná se především o Dana Buchtele a Jakuba Vajera z 6.A, kostěnické chlapce Víta Nováka ze 7.A, Vojtěcha Dokonala z 8.A a Leoše Kučeru z 9.B. Dále se této záslužné akce zúčastnili osmáci Petr Vencl, Michal Štok, Denisa Szabová a Nikola Samková. Děkujeme Vám všem jmenovaným a věříme, že takto kladný vztah k přírodě ve Vás zůstane po celý život. starosta města Ladislav Racek, místostarosta města Vladimír Stibor

8 1. Š k o l n í a k a d e m Po dvou letech uspořádala Základní škola v Dašicích školní akademii. Vystoupení přibližně dvou stovek žáků naší školy se odehrálo 17. května v Kulturním domě v Kostěnicích. Kromě rodičů, prarodičů, přátel a známých se přijeli podívat i bývalí učitelé z naší školy. Sál byl naplněn do posledního místečka, a ještě někteří diváci a účinkující děti postávali v přísálí. Pořad byl provázen dětskými moderátory Ivou Plecháčkovou a Jakubem Vomáčkou. Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl poděkovat všem sponzorům akce a zvukařům, kteří tentokráte kvalitně ozvučili zaplněný sál a samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům, kteří s dětmi celou akademii vymysleli a nacvičili Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 11.

9 i e Z Š D a š i c e Skupina BEATLES - 9.tř. 2. Pohled do sálu 3. Když jsem já sloužil to první léto 4.tř. 4. Připomenutí 12. nedávné minulosti 9.tř. 5. Páťáci zpívají hymnu školy 6. Vařila myšička kašičku chlapci z 1. a 2.tř. 7. Aprílová škola Jiřího Žáčka 3.tř. 8. Skupina ABBA 9.tř. 9. Cestománie 7.A 10. Z výstavy výtvarných prací žáků Když se načančám děvčátka z 1. a 2.tř. 12. Missák roku 8.tř. 13. Umíme německy chlapci ze 7.tř.

10 Dašické ozvěny padesátileté 1. Leckterý padesátník si na to vzpomene. K oslavě tohoto svého životního jubilea pozval přátele, připravili si dobré jídlo a pití, chvíli filozofovali (co že to ta padesátka pro člověka vlastně znamená), potom chvíli vážně i nevážně bilancovali uplynulé roky, někdy došlo i na fotografie a pak už se jen veselili, mnohdy až do rána bílého. Ale jak naložit s obdobným výročím u takového oslavence, jakým jsou naše DAŠICKÉ OZVĚNY? Tak přátele bychom, myslím, měli na místě. Vždyť každý čtenář Ozvěn je snad tak trochu i jejich přítel i když si na ně (či spíše na redakci) občas zanadává. Mohli bychom tedy začít trochu si zavzpomínat Ne, nebojte se, nebudeme s vážností historiků bádat nad obsahem, co se za těch padesát let napsalo (mohlo, příp. muselo) či co se nenapsalo (nesmělo, příp. nechtělo), ale napsat se mělo. Neškodilo by pojmout tu oslavu trošičku odlehčeně oslavenec nabídl album svých fotek, vyberme z nich několik zajímavých a podívejme se, jak se léty proměňovala jeho vizáž. Na úvod musím s trochou smutku konstatovat, že v minulosti, zvláště v prvních letech vydávání, pravděpodobně nikoho z radnice nenapadlo tak vzácný zdroj informací o životě města ihned po tisku jednotlivých čísel pečlivě archivovat. Takže bohužel oslavenec vlastně nemůže ani ukázat svoji občanku, kdy že se to vlastně přesně narodil! Jen z pracně shromážděných čísel (tímto velmi děkuji všem, kteří svými výtisky do našeho archivu přispěli) můžeme rekonstruovat jeho života běh. Nyní je vhodná chvíle přiznat se k jedné nepřesnosti: on ten úvodní titulek s kulatou padesátkou není až tak úplně pravdivý. Totiž z nejstaršího dochovaného výtisku, (nemá snad někdo z přátel čtenářů ještě starší?) se můžeme dočíst: Ročník 2, vyšlo 2. srpna 1956, číslo 3. Naše Ozvěny mají tedy pravděpodobně ročník narození 1955, nemáme však o tom žádný doklad. První výtisky byly jednoduché a odpovídaly tehdejším technickým možnostem: jeden list A4 s oboustranným tiskem na známém zažloutlém papíře, rozmnožován tzv. cyklostylem. Na následujících obrázcích 2 6 z let vidíme, že titulek se v prvních letech vydávání často měnil, a to i od čísla k číslu A byl tu květen 1961 a z milých OZVĚN se stala najednou OZVĚNA! (obr. 7) 7. Ale nebojte se, o měsíc později to jsou zase staré známé OZVĚNY (obr. 8) i když zřetelná stopa po původním koncovém A je na nich stále patrná! Špatně čitelný nápis pod názvem hrdě hlásá: Místní noviny města Dašice vydává OB (tehdejší Osvětová beseda). 10

11 8. Máme tu leden 1968, ve společnosti se začínají dít věci. A v Dašicích opět vycházejí místní noviny! (obr. 11) V úvodním článku předsedy MNV Jana Flígra se mj. píše: obnovujeme pravidelné vydávání Ozvěn, časopisu Dašic. Bude to každý měsíc naše společná beseda o všem, co by nás mohlo či mělo zajímat V titulku, jak vidno, není zkratka MV KSČ, formát je zvolen A5, převážná většina následujících čísel je osmistránkových. Hned v dalším, únorovém čísle (obr. 12) nás čeká podstatná změna poprvé se objevuje název DAŠICKÉ OZVĚNY! A noviny opravdu vycházejí v následujícím období měsíc co měsíc, až do prázdnin Do šablony nor Další dva obrázky 9 a 10 ukazují titulky novin z poloviny šedesátých let. U výtisku z července 1965 vidíme, že se změnil vydavatel: MV KSČ a MNV. Pro mladší čtenáře vysvětlení: městský výbor Komunistické strany Československa a Místní národní výbor. Na konci tohoto čísla je zmínka o tom, že byla vytvořena nová redakční rada, která se bude snažit vydávat Ozvěny častěji pokud možno pravidelně. Z toho lze soudit, že doposud to nebyl pravidelný měsíčník (asi již nikdy nezjistíme, která čísla z tohoto období nám ještě chybí). I když obsah jednotlivých čísel z padesátých a počátku šedesátých let byl samozřejmě poplatný tehdejší době, domnívám se, že zrod Ozvěn a první léta jejich vydávání byly úctyhodným činem aktivních jednotlivců, dašických patriotů v tom nejlepším slova smyslu. Vzhledem k tomu, že po tomto červencovém čísle z roku 1965 je téměř dvouapůlletá pauza, zdá se, že avizovaná snaha nové redakční rady zůstala jen na papíře. 11. malizace společnosti pravděpodobně nezapadá naše společná beseda, takže Ozvěny si vybírají dlouhou pauzu až do roku obr. 13 Po skončení nucené přestávky se v lednu 1982 (obr. 13) objevují Ozvěny zase v trochu pozměněném kabátě, který vydržel bez podstatné změny až do dubna

12 Hektická doba změn v první polovině devadesátých letech se projevila i v častých změnách podob titulku Ozvěn (obr ). Z mnoha použitých variant jsem vybral alespoň ty nejzajímavější. Za zvláštní zmínku však stojí Ozvěny z dubna 1995 (obr. 17). Dašický lev ve znaku města začal být neklidný a vrtěl se a vrtěl, až se nám úplně otočil! Asi chtěl vykročit stejnou nohou jako jeho kolega ve státním znaku. Jak je ale vidět hned z následujícího vydání z května 1995 (obr. 18), tam už zase stojí ve správném směru. Ozvěny vycházely v tomto období víceméně pravidelně měsíčně, je však pravda, že v našem archivu máme z této doby také několik bílých míst. Za zmínku stojí ještě změna v technických záležitostech, totiž že s koncem roku 1990 ukončily Ozvěny dlouhá léta tisku v KD Holice a rozloučily se s formátem A5 a od roku následujícího se výtisky rozmnožovaly svépomocí na cyklostylu, později kopírce, a to ve formátu A4. Ke konci devadesátých let si daly Ozvěny zhruba na rok pauzu a od ledna 1999 vycházejí pravidelně doposud. V červnu 1999 vyšlo číslo se zvláštní zdobenou titulní stranou (obr. 19), od následujícího měsíce je potom vídáme v poněkud pozměněné úpravě (obr. 20). V září 2003 prošlo vydávání Ozvěn radikální úpravou a jejich nový titul (obr. 21) vydržel s drobnými úpravami až do dnešních dnů. Tím uzavíráme oslavencovo album fotografií a zbývá už jen poděkování a přípitek. Poděkování všem, kteří se zasloužili o dlouholeté vydávání našich novin: v první řadě panu Jaroslavu Kuchařovi, dále Jaroslavu Benešovi, Miroslavu Sobotkovi, Karlu Chvojkovi, Františku Šůrovi, Marii Šůrové, Miloši Opočenskému, Vladimíru Stiborovi, Mgr. Jaroslavu Lohynskému a mnohým a mnohým dalším. A se závěrečným symbolickým přípitkem popřejme našim DAŠICKÝM OZVĚNÁM ještě mnoho takových a ještě lepších padesátek. Jan Horský Dašické ozvěny = Školní zpravodaj V poslední době byl ústně šířen vtipný návrh, Jejich vznik sahá, jak nás překvapí, přibližně do aby DAŠICKÉ OZVĚNY byly přejmenovány na ŠKOLNÍ poloviny minulého století. Současný typický vzhled začíná ZPRAVODAJ. Vtip vyvolává úsměv, ale při hlubším zamyšlení nalezneme i určité reálné jádro, zejména nální a také vlastní obsah je až na některá ale v září 2003 a můžeme konstatovat, že je téměř profesio- při prolistování letošních čísel. Tolik úvodem a zabývejme se podrobněji našimi ku má vedle nového kabátu také nová zajímavý a přitažlivý. Zásadní podíl na výsled- OZVĚNAMI. redakční rada ve složení Ing. Horský, Mgr. 12

13 Lohynský a V(laS) Stibor, kterým je třeba za dosud odvedenou práci a převážně zajímavý a hodnotný obsah vyslovit dík a uznání a popřát hodně invence při další práci. A nyní k některým poznatkům. Velmi pečlivě sleduji práci občanského sdružení Za Dašice zdravější a popis dosažených výsledků v článcích Ing. Janákové či vystoupeních zástupců na jednáních zastupitelstva města. I když problematika firmy Kataforesis je určitě dominantní, chybí mi další záměry, které zasluhují pozornosti, jako problematika úniku chemických látek, dopravy a hluku v dalších částech města. Také se přimlouvám za písemné vyhotovování výročních zpráv, neboť články ing. Janákové jsou pouze částečně zástupné a průkazné. Zvláště proto, že potřebná jednání jsou složitá a úspěšnost bývá malá. To mohu doložit vlastní zkušeností s bojem proti tzv. elektrosmogu, což je zamoření prostoru vf. zářením, které má nepochybný vliv na zdraví exponovaných občanů zejména na vf. záření citlivějších. Zde na základě lobbování evropská norma ICNIRP zvýšila dovolenou nejvyšší hodnotu z 5 V/m na 55 V/m tedy desetkrát. Další problém, který čeká naše městečko v době nepříliš vzdálené (za několik let), kdy kvůli zimovišti dvou vzácných druhů ptáků (ne tedy hnízdišti) bude nová víceproudá silnice s předpokládaným denním průjezdem desítek tisíc vozidel (automobilů a kamionů) se všemi důsledky vedena ve vzdálenosti nepatrně větší než sto metrů. Představa inverze počasí je jistě nepříjemná. Těchto několik informací poslouží k pochopení náročnosti problematiky. Ještě několik úvah o vlastním měsíčníku, který ve své tiráži uvádí, že vydavatelem je město Dašice, čili jinými slovy vynakládá určitou částku pro zajišťování důležitých místních informací a všeobecné informovanosti obyvatel města s rozsahem a dosahem větším než je úřední deska (dnes paralelně Internet). V poslední době se však rozmáhá jev, o kterém nejsem přesvědčen, že je dobrý a že v této formě pomáhá řešit problémy a zajišťovat potřebné změny v chodu do jisté míry složitém organizmu našeho města. Téměř každé periodikum má vyhrazenou určitou část polemice. Tato obvykle vyhrazená strana či půlstrana je většinou zajímavá, jiskří myšlenkami a podmínkou je nutně zejména hutnost a pravdivost. Začneme tím lepším, což je bezesporu článek p. Vondroušové i s navrhovanými závěry a starším občanům připomene několik desetiletí záslužné práce p. Holického. Při zpracování obdobných článků je třeba s odsudky a tvrzeními pracovat velmi uvážlivě, neboť není vhodné, aby autor bez podrobných znalostí sděloval vlastní názory jako právě ty nejlepší. Je patrné, že přístup by měl být zejména uvážlivý a promyšlený ve všech směrech. Například článek o místních komunikacích a dopravním značení se nepovedl, protože obsahuje chybné informace a návrhy jsou v rozporu s příslušnou vyhláškou. Pro informaci považuji za dobré seznámit s předepsaným postupem. Na základě návrhů občanů a vlastních návrhů města je zpracována podrobná úprava značení a ta je předána k projednání a schválení odborným útvarům policie a magistrátu. Právě v současné době jsou očekávány rozhodnutí a závěry k návrhům úprav pro ulice Havlíčkovu a Jungmannovu. Nemohu si odpustit připomínku k jistému zpochybňování záměru vybudování domu pro seniory, protože patřím mezi podporovatele tohoto záměru. Celá příprava je promyšleně uskutečňována a je již připravována žádost o státní dotaci. O správnosti nás přesvědčuje i aktivita okolních obcí Moravany, Horní Jelení, Holice nebo Sezemice. Uskutečnění tohoto záměru si naši senioři určitě zaslouží, vždyť tvoří v našem městě téměř třetinu všech obyvatel a jejich nynější odchody do Moravan mě vůbec netěší. Na závěr se pokusím o závěrečné shrnutí hlavních problémů. Domnívám se, že požadavek na podrobnější informace o práci a rozhodnutích volených orgánů města (rada, zastupitelstvo) i městského úřadu je třeba rychle realizovat a příkladem mohou být tiskoviny, které vydávají např. Moravany či Holice. S tím souvisí i rázné řešení kvality místního rozhlasu včetně varovného systému, kde mám na mysli tzv. mluvící sirény, které některé obce budují s finančním přispěním EU (Ohrazenice, Hradiště, Třebechovice) a pro naše město vzhledem k problematice by byly vhodné. Neopomenutelným tématem je také řešení problematiky důsledků povodní a to řešení na úrovni zastupitelstva při zajištění potřebného podílu odborníků vodohospodářů. Při realizaci nám všem přeji mnoho úspěchů. Ing. Zdeněk Pecina 13

14 BAZÉN S KŘIŠŤÁLOVOU VODOU Foto: Mountfield Slunce a voda, bazén doma. Radost pro děti i dospělé. Bazén je však nejprve potřeba napustit. Napuštění bazénu vodou z vodovodní sítě a tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění léta usazovaných inkrustů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění v potrubí. Abychom podobným problémům předešli, na bízí Královéhradecká provozní, a.s. svým odběratelům dovoz pitné vody cisternou za cenu vodného a stočného bez nákladů na dopravu. Tento způsob naplnění bazénu zaručuje odběratelům zachování kvality pitné vody a negativně neovlivňuje provoz vodovodních sítí. Kontakt pro zajištění dovozu vody cisternou: Královéhradecká provozní, a.s DOPRAVA VODY ZDARMA Váš dodavatel vodárenských služeb Dopřejte si letního potěšení - chvíle odpočinku a zábavy u bazénu s křišťálově čistou vodou.

15 2 Doplňovačka V tajence se skrývá historický název místní části. Jeden z možných výkladů uvádí, že domky v tomto místě si postavili podruzi po velkém požáru, který zničil velkou část Dašic Kolik obcí, včetně Dašic, se sdružilo do Svazku obcí Loučná? 2. Křestní jméno a příjmení našeho zubního lékaře. 3. Jaké číslo dostaneme, když k nadmořské výšce náměstí TGM přičteme 2 metry? 4. Kolik let uběhlo, kdy předseda sněmovny Václav Klaus určil Dašicím statut města? 5. Lidový název jednoho z mostů přes řeku Loučnou Křestní jméno jedné ze dvou členek městské rady. 7. Co bylo ve znaku vladyků z Dašic ze 14. století? 8. Jaké číslo dostaneme, když od průměrného věku obyvatel Dašic odečteme číslo 38? 9. Varianta psaní názvu našeho města (17. století). 10. Název nové místní části Dašic. Minulá doplňovačka Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský 3 M Ě 6 S Š 9 T 4 5 K Ž 13 2 S P S O 7 I V S K O E L H 8 Ž 11 E 14 1 T Á V D N O S K 10 N 12 Š J J A R O M Í R V O M Á Č K A I R A D A N O V E H T O N Ž O D E K Í R A N O Y L N P A Ň A K N Š N Ř E Í R D O Í I A E S M M T V tajence se skrývalo jméno E I N E a příjmení známého rodáka

16 společenská rubrika V prázdninových měsících slaví narozeniny 3. července Pavel Racek Dašice 4. července Marie Krátká Dašice 7. července Václav Rambousek Prachovice 9. července Blanka Štěpánková Dašice 11. července Božena Kerclová Dašice 13. července Dobromila Ďuráčová Dašice 14. července Zdeňka Kristlová Dašice 24. července Jaroslav Brtna Dašice 2. srpna Václav Krátký Dašice 5. srpna Marie Hendrychová Dašice 9. srpna Darina Borovcová Zminný 10. srpna Miloš Opočenský Dašice 12. srpna František Krátký Dašice 16. srpna Běluše Jozífová Dašice 27. srpna Václav Toušek Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! narodil se června Jakub Nadrchal Opustil nás 16. června Miroslav Vrbický POznáVáte? Dvouletým habánem v červnových Ozvěnách nebyl nikdo jiný než Pepík Jaroš z Hybešovy ulice. Že od té doby pěkně narostl, potvrdí každý, kdo ho zná. Jinými slovy, dnes je z něho chlap, jak má být! Prázdninové dvojčíslo zkrášluje tvářička malého dašického piškota, který, tak jako předchozí, také zůstal v dospělosti věrný své rodné hroudě. V našem městě žije stále, a to i se svojí rodinou, přestože měl již tehdy na tom houpacím kohoutovi tendenci pokořit celý širý svět. Napovím všem váhavým prázdninový neznámý je rovněž dobrým muzikantem a současnou podobou připomíná známého televizního moderátora Vladimíra Čecha. VlaS. dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , redakční rada: Ing. Jan Horský, Mgr. Jaroslav Lohynský, Vladimír Stibor (VlaS), foto: Jan Horský, Jaroslav Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Pardubická tiskárna 1 Silueta, s.r.o., vydání číslo: 07 08/2006, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 46/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 23. dubna 2014 v 19.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 46/2014

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více