Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY. červenec/srpen 00 7/8"

Transkript

1 Prázdninové DAŠICKÉ OZVĚNY červenec/srpen 00 kč 7/8

2 O čem se jednalo na radnici Ze zápisů schůzí městské rady za poslední období vybíráme nejdůležitější body: Rada jmenovala členy hodnotící komise pro výběr zhotovitele akce Rekonstrukce čp. 306: Stanislav Veigert (náhradník Ing. Přemysl Socha), Zdeněk Palička (náhradník Ing. František Vlasák), Ladislav Racek (náhradník Vladimír Stibor), Stanislav Mádl (náhradník Jiří Halíř), Bc. Jiří Hora (náhradník Karel Kohoutek). Rada vybrala z více nabídek na ostrahu kasáren nabídku firmy BOS a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Hany Záleské o uzavření MŠ v termínu včetně. Rada v souvislosti s návrhem řešení dopravní situace v Palackého ulici požádá Městskou policii ke zvýšení kontrol dodržování dopravních předpisů v Palackého ulici. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo na vjezdy v Palackého ulici. Rada schválila cenovou nabídku firmy Chládek a Tintěra na výměnu povrchu vozovky v Palackého ulici ve výši Kč ve variantě 1) asfaltový beton. Rada uložila starostovi zadat stavební úpravy márnice. Rada souhlasila s nabídkou Ing. Jana Kozáka na výměnu keřů na náměstí. Rada rozhodla o přidělení městského bytu v čp Rada stanovila nájemné za novinový stánek na autobusové zastávce na náměstí ve výši 1000 Kč za rok. Rada zamítla žádost firmy CHEM Logistic o pronájem objektů v areálu bývalých kasáren. Rada pověřila místostarostu, aby odpověděl žadateli, že prostory se nebudou zaměřovat na sklady chemických výrobků. Rada souhlasila s návrhem výměny oken v čp. 195 za plastová. Rada souhlasila se zadáním přeložení chodníku ve Zminném. Rada projednala vyúčtování SK Sparta Dašice. Požaduje na předsedovi SK dodat kopie jednotlivých dokladů k částkám. Rada akceptovala nabídku vydavatelství Kristek na dva druhy pohlednic po 500 ks. Rada akceptovala nabídku VP Invest na měření rychlosti a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada stanovila výši poplatku na jednoho žáka v ZŠ Dašice na částku 3800 Kč. Rada schválila rozšíření smlouvy o zaměstnávání nezaměstnaných o tři osoby. Rada vybrala z více nabídek nabídku firmy Stavoinvesting na vypracování nového výběrového řízení na rekonstrukci čp Rada vybrala z více nabídek na výměnu PVC v MŠ nabídku firmy Jaroslav Lála, Pardubice. Rada rozhodla na základě žádosti Mgr. Lohynského udělit příspěvek na letní tábor v Teplicích nad Met. ve výši 5000 Kč. Rada vybrala z více nabídek na chodník Jungmannova nabídku firmy Mgr. Luděk Rulík, dlaždičské a staveb. práce, Chrudim. Rada schválila nákup záložních zdrojů pro 7 počítačů městského úřadu u firmy DS Servis Hradec Králové. Rada vybrala z více nabídek na vymalování prostor v Základní škole nabídku firmy Čapek ve výši 22 tis. Kč. Rada pověřlia starostu, aby pozval odborníka na posouzení odborného ošetření stromů mezi ZŠ a MŠ, v areálu MŠ a na kraji parku. Zastupitelstvo města Dašice se na svém zasedání usneslo na těchto hlavních bodech: Souhlasilo s rozšířením Městské policie o jednoho člena. Vzalo na vědomí zprávu hodnotící komise. Na základě protokolu hodnotící komise a jejího hodnocení zastupitelstvo ruší soutěž na rekonstrukci objektu čp. 306 na základě nesplnění zadávacích podmínek žádnou firmou v souladu se zákonem 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá starostovi bezodkladně provést jednací řízení v souladu s uvedeným zákonem,. 27, odst. 1, písm. a, za účelem výběru zhotovitele stavby. Pro jednací

3 řízení bude svolána hodnotící komise ve stejném složení jako pro hodnocení nabídek rekonstrukce objektu čp V termínu nejpozději do zajistit v souladu s termíny daných zákonem zpracování nových nabídek uchazeči a jejich projednání. Schválilo prodat objekt bydlení čp. 412 a na stavební parcele 451 a stavební parcelu st. p. č. 451 o výměře 75 m 2, vše v k. ú. Dašice, za cenu Kč. Schválilo prodat objekt bydlení čp. 412 b na stavební parcele 452 a stavební parcelu st. p. č. 452 o výměře 82 m 2, vše v k. ú. Dašice, za cenu Kč. Schválilo odprodej pozemku p. č. 722 o výměře 18 m 2 a p. č. 723 o výměře 17 m 2 v k. ú. Dašice za cenu v místě obvyklou. Schválilo odprodej pozemků p. č. 64/2 o výměře 22 m 2 a 2418 o výměře 231 m 2, vše v k. ú. Dašice, firmě Finish, za cenu v místě obvyklou. Schválilo odprodej části pozemku p. č. 1606/3 v k. ú. Dašice za cenu v místě obvyklou. Pozemek p. č. 1606/3 bude rozdělen na část určenou k prodeji a část pro případnou výstavbu autobusové zastávky, která nebude předmětem prodeje. Neschválilo odprodej budovy štábu v areálu bývalých kasáren. Schválilo smlouvu o prodeji aktiv tvořících Biologickou čistírnu odpadních vod v Pardubicích-Semtíně mezi společností Vodovody a kanalizace, a.s., IČ: jako kupujícím a společností Synthesia, a.s., IČ: jako prodávajícím s tím, že se nemění ty případné budoucí změny smlouvy, které zcela jednoznačně přispějí ke zlepšení podmínek kupující strany. Je proti schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku a schválení návrhu smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury mezi společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ: jako prodávajícím a pronajímatelem a společností Pardubická provozní, a.s., IČ: jako kupujícím a provozovatelem. Schválilo Závěrečný účet města Dašice za rok 2005 s výhradami ukládá starostovi realizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků uvedených v projednané Zprávě č. 125 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 města Dašice v Čechách. Schválilo Závěrečný účet Svazku obcí Loučná k včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005, a to bez výhrad. Revokovalo usnesení č. Z027/2006 takto ruší se text uvedeného usnesení a nahrazuje se textem: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost sdružení Za Dašice zdravější ve výši Kč na rok 2006 a pověřuje starostu podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku. Dalo předběžný souhlas s výstavbou, na základě kterého bude dále vypracována dokumentace k územnímu řízení k výstavbě rodinných domků v lokalitě Valy Dašice na pozemcích města. Úplná znění usnesení ze schůzí rady a zápisů z jednání zastupitelstva jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ PRODEJNA GRUNT HOLEŠOVICE obklady dlažba návrhy koupelen radiátor, bojler, vana, umyvadlo, baterie, WC kamna kotle krby návrhy krby pracovní oděvy velkoobchod, maloobchod propan butan 10 kg 299 Kč střešní krytiny barvy laky -20 % AKCE SLEVA AŽ 20 % NA STŘEŠNÍ KRYTINY tel.:

4 Pozapomenutý rodák Přestože jej snad každý dašický občan zná, ať už projíždí okolo jeho busty při místní základní škole anebo kolem domku u řeky Loučné, spojeného s jeho jménem, nebude na škodu trochu si připomenout velikost jeho osoby a jeho politickou činnost, která ovlivnila veřejné dění na přelomu 19. a 20. století, období vzniku samostatného českého státu i vznik jedné z nejvýznamnějších politických stran minulosti i současnosti. Josef Hybeš se narodil před 156 lety právě zde, v Dašicích. Pocházel z tkalcovské rodiny, z poměrů celkem nuzných a celé dětství a mládí tvrdě pracoval. Toto období ho ovlivnilo v pozdějším životě, kdy se jako zastánce dělnického hnutí uměl velice dobře vcítit do života obyčejných lidí. V 80. letech 19. století se postupně dostává do popředí několika organizací hájících dělnické zájmy. Objevuje se více a více na veřejnosti při nejrůznějších manifestacích a veřejných setkáních a je činný i jako žurnalista a redaktor několika listů, českých a v té době i rakouských (např. Dělnické listy). Zájmy obyčejných lidí na demonstracích i v tisku hájí skutečně poctivě a ohnivě a je za to i několikrát zatčen a vyslýchán policií. Z mladého buřiče se postupně stává veřejně známým politikem a zasedá dokonce v říšské radě jako poslanec, později se pohybuje i v nově ustavených orgánech právě vzniklého samostatného Československa, například jako senátor. Vysoké politické funkce zastává v podstatě až do své smrti, krátce po vzniku nového státu, v roce Je pochován v Brně a jeho pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Zájmy obyčejných chudých lidí hájil nejen v prostorách honosných institucí, ale i přímo na ulici. Pro svou nezištnost a ochotu okamžitě vypomoci třeba i na ulici, kdy neváhal rozdávat peníze rovnou do rukou potřebných, byl nazýván Maršálem chudých. Josef Hybeš má též svou neocenitelnou zásluhu na vzniku a rozvoji jedné z nejvýznamnějších politických stran historie i současnosti, stál totiž u zrodu České sociální demokracie. Principy, které mu byly vlastní, hájí tato strana dodnes. Bc. Daniel Hošek Útrapám války Pruska s Rakouskem se v roce 1866 nevyhnuly ani Dašice! Většinou si v běžném shonu života nikdo ani neuvědomujeme, že žijeme v míru, že se nemusíme obávat válečných nástrah a s tím souvisejících mnohých útrap. Díky bohu, že tomu tak je, a věřme, že tomu tak nadále bude. Generace našich předků měly v tomto směru život mnohem složitější a důsledky častých válečných střetů pociťovali dašičtí doslova na vlastní kůži. Letos v červnu tomu bylo rovných 140 let, kdy vypukla Prusko-rakouská válka. Nahlédněme do vzpomínek zdejšího faráře J. Nechvíle, který ve svém spise z roku 1882 Dašice a přifařené obce o této události hovoří... V červnu r vypukla válka Pruska s Rakouskem. Již pověsti o tomto z jara proslýchané mysl lidskou zkormoutily. Více ulekli se obyvatelé města našeho, když manifest válečný od J. V. císaře a krále našeho byl vydán a veřejně ohlášen. Brzy na to ubíraly se skrze Dašice vozy spižní, dopravován dobytek k porážce pro rakouské vojsko. Také spěchala městem část našeho vojska na bojiště. Každý napnutě očekával, jak ta věc pro Rakousko dopadne. Dychtivě četli se noviny denně přicházející, bedlivě sledoval každý události z bojiště. Žádnému se ani do práce nechtělo. První rodiny v městě, slyšíce o řádění Prušáků, zazdívaly co

5 měly lepšího do sklepů a tajných míst a opouštěly na dobu neurčitou město. Nejtrapnější den byl pro obyvatele města 2. a 3. července. Dne 2. července bylo město Dašice plné uprchlíků, stěhujících se z Hradce Králové, Chlumu, Sádové a jiných míst, kde že druhý den bitva nastane, bylo zvěstováno. Druhý den 3. července od rána slyšena byla prudká střelba z děl od Chlumu, kde nejkrutější bitva zuřila a celý den bylo obyvatelstvo plno napnutí, kterak válka vypadne. Bohužel jak známo konec této bitvy byla úplná porážka vojska našeho, kterého čásť již večer s důstojníky svými o 10. hodině neblahou zprávu o bitvě prohrané do Dašic přinesla. Tentýž den přivezeni byli z Hradeckého bojiště 2 pluky husarských vojínů raněných. Pohled na ně byl bolestný, rány jim zavázal a lékařskou pomoc poskytl pan MUDr. Josef Pych. Dne 4. července utíkala zase skrze Dašice částka vojska našeho v úplném nepořádku, tu pěšák, tam zase jezdec, tu vozy s raněnými aneb četa dobytka, kterého před hrabivými Prušáky odvézt bylo možné. S nimi zároveň přibylo do Dašic Sasů, kteří dílem do soukromých obydlí se usídleli, dílem pod širým nebem tábořili a od města stravou a potřebným byli zaopatřeni. Hned byl dobytek porážen, dříví z pivovaru na náměstí noseno, kde tři hranice byly zapáleny a maso v kotlích bylo vařeno. Bolestné bylo podívání na naše vojíny, jak hltavě popadají kusy masa a chleba, od obyvatelů jim darovaného, a sotva že se najedli, každý kde seděl se položil a spánkem utrmácené údy hleděl posilniti. Druhý den časně zrána pospíchalo vojsko rakouské i saské z města, aby uniklo Prušákům. Sotva že odešli, tu i ti nejchudší obyvatelé sbírali co měli a obydlí své opouštěli, mladý lid pak se schovával, an se bál, že Prušáci jej chytnou a na vojnu odvedou. Již kolem poledne zavítaly pruské patroly do Dašic, ptaly se kam naše vojsko odešlo. Poroučeli sobě, aby bylo uchystáno na druhý den 100 bochníků chleba a jistá část sena pro pruské vojsko, které skutečně v počtu mnoha tisíc se dostavilo a dílem v Dašicích, dílem v okolních vesnicích se ubytovalo. A tu se každému vojínu muselo dáti, co chtěl jídla i pití, zásoba velká kuřlavého tabáku, o který ale v Dašicích brzy byla nouze, an pruské vojsko veškeré zásoby tabáku u trafikanta Václ. Jíry hned při příchodu zabavilo. Z vojska toho zůstala pěchota toliko v Dašicích, jízda ale po krátkém oddechu táboříc v polích za kapličkou odjela do Vysokého Mýta. Po odchodu pěchoty následovaly oddíly značné pruského vojska téměř denně, zdržely se v Dašicích jen přes noc, musely býti vydržovány od města, rekvírujíce seno a slámu. Mezi nimi byli také vojenští markytáni, kteří provázeni vojskem s ručnicemi nasazenými do domů jednotlivých vpadali a nač přišli pokradli, ano i lidem peníze z kapes brali a dobytek z chlévů vyváděli. Rabovali v obchodních závodech pp. Frant. Suchánka, Kotyze, Jelínka a Adlera, mimo to v Koštěnicích. Drancováním vyznamenali se zvláště v závodě p. Frant. Suchánka. Oddíl vojska pruského vnikl dovnitř, hrozil majiteli obchodu i sluhům jeho šavlí i bodáky, zmocnil se lihovin, které dílem vypil, dílem do polních lahví vlil. Kromě toho leckterá maličkost jim uvázla v ruce, aby více vrácena nebyla. Když surovci ti odcházeli ze závodu pana Suchánka, zvolal jeden z nich, dle žlutého odznaku na límci kabátu poddůstojník, muž silák, namířiv ručnicí dovnitř: Tak jsme platili v Turnově! Stravování vojska ze strany města trvalo do 16. srpna, kde po uzavřeném příměří Rakouska s Pruskem vojáci věci k živobytí potřebné z pruských zásobáren dostávali, ale všecko špatné věci. Dne 18. července uložena byla daň 2 kr. přirážky na zlatý daně přímé k zapravení válečných potřeb. Dne 21. srpna odbýval pruský evangelický kazatel protestantským Prušákům bohoslužbu v dašickém kostele. Dne 23. srpna otevřen zase v Dašicích prodej tabáku, který ale musel býti přivezen z Jihlavy a Budějovic. Prušákům, an mnoho chleba, slaniny a jiných potravin všude nabrali, mnohé

6 zásoby zplesnivěly a se zkazily, proto lidem plesnivý chléb za 4 kr. bochník a slaninu červy prolezlou prodávali, mnozí obyvatelé, kteří v Dašicích to jedli, onemocněli na choleru, která co zlý následek války ještě za pobytu Prušáků v Dašicích vypukla a s úplavicí až přes nový rok 1867 řádila. Dne 29. srpna odešli poslední Prušáci z Dašic. Dříve nežli tito nezvaní hosté nás opustili, udělali nám to potěšení, že jsme mohli slyšet jejich vojenskou hudbu, neboť dne 28. srpna uspořádali sobě vojenští pruští důstojníci v hostinci U zeleného stromu taneční zábavu, ku které ale, ač na mnoha místech zvali, přece málo obecenstva se sešlo, toliko několik krasotinek dašických, které za řeč českou se stydíce, rády německy hovořily! Od této války uplynula dlouhá doba a generace našich předků se ze šrámů těchto bojů dávno a dávno vzpamatovaly. Přesto si myslím, že je vhodné připomenout si, alespoň při nějakém kulatém výročí, události těchto válečných vřav, při kterých, tak jak to již ve válkách bývá, vyhasne zbytečně mnoho, zejména mladých životů. VlaS. Proč děti kouří? Ve své pedagogické práci a ve funkci ředitele školy se opakovaně setkávám s problémem kouření dětí. Ve školním řádu Práva a povinnosti žáků ZŠ Dašice je jasně stanoveno, že závažným přestupkem je mimo jiné kouření. Je-li u žáka prokazatelně zjištěno, že se výše uvedeného přestupku dopustil, volíme ve škole výchovné opatření důtku ředitele školy pro příslušného žáka. Proč ale děti vlastně začínají kouřit? To nám nejlépe objasní písemná výpověď jedné žákyně z 9. ročníku naší školy. Úvahu, kterou písemně vypracovala na můj pokyn, nyní v nezměněné podobě cituji: Spousty rodičů si neustále opakují jednu a tu samou otázku: Proč zrovna moje dcera (syn) začala (začal) kouřit? Důvodů je mnoho. Nejčastěji si však dítě zapálí 1. cigaretu z toho důvodu, že se chce před někým vytáhnout; např. před partou, do které právě vstupuje a snaží se mezi členy party, kteří kouří, tzv. zapadnout. Někdy si také 1. cigaretu zapálí pouze ze zvědavosti. Shrnu to jednoduše tak, že každý z nás má své důvody, proč začne kouřit. Některé už nám tu byly objasněny a některé nelze objasnit. Já osobně jsem si 1. cigaretu zapálila ze zvědavosti, asi tak v jedenácti letech. Můj 1. dojem nebyl příliš kladný, popravdě řečeno: Chutnalo to odporně! Po mém prvním zážitku s nikotinem jsem si už nikdy nezapálila. Vlastně až do července roku V té době jsem se dostala do nové party. Všichni kouřili a tak jsem si po dlouhé době znovu zapálila. Jenže v té době už se mi to nezdálo tak odporné, zkrátka mi to zachutnalo. No a tak se ze mě stalo dítě závislé na nikotinu. Nejde vlastně ani tak o závislost, ale spíš o zvyk. V současné době vykouřím asi tak cigaret za den; tzn. 420 cigaret za měsíc; to jest 21 krabiček (za měsíc), které získávám nákupem ve většině pardubických trafik. Pardubických, jelikož tady v Dašicích mi nikde cigarety neprodají. Občas si pro ně do obchodu pošlu nějakého staršího ochotného kamaráda. Kouření moji náladu nijak zásadně neovlivňuje. Možná někdy, když jsem ve stresu, tak si zapálím a ono mě to kupodivu uklidní. Vzhledem k mému věku a pošetilosti, si rizika kouření ani nějak moc nepřipouštím. Však jako každý člověk v mém věku, vím, že kouření způsobuje rakovinu, neplodnost a v důsledku kouření může také dojít k ucpání cév a tím pádem dochází k selhání centrální nervové soustavy, atd...

7 Dle mého názoru má právo zakázat nám kouřit i spoustu jiných lidí, než naši rodiče. Například pan ředitel, který nám to právě dnes zakázal. Já zákaz pana ředitele plně chápu. Je to dospělý člověk, který má spoustu životních zkušeností a tak má také reálnou představu o tom, jaká rizika kouření našemu mladému a ještě slabému organizmu přináší. Myslím si, že tímto zákazem se pan ředitel snaží chránit naše zdraví. To, co nám dnes vyprávěl, jsem pochopila, a tak se budu snažit jeho zákaz neporušit! Vím, že skončit s kouřením pro mne bude poměrně složité a že to nepůjde jen tak, ze dne na den, ale pokusím se o to. Kuřák, který bude ve svém životě kouřit od 15 do 50 let tzn. dlouhých 35 let, prokouří (v případě, že vykouří za den jednu krabičku cigaret, která bude stát 40 Kč) asi Kč. Když si představím, co všechno bych si za ty peníze mohla koupit, tak už z toho důvodu PŘESTANU KOUŘIT!!! Proč nesmějí mladiství kouřit? Abych řekla holou pravdu, tak já vlastně ani přesně nevím, proč mladiství kouřit nesmějí. Zeptám se proto nějakého člověka, který danému tématu rozumí, jelikož chci mít ve všem úplně jasno. Citovaná úvaha je, domnívám se, celkem upřímnou výpovědí jedné žákyně naší deváté třídy. I když si v posledním odstavci protiřečí, dokáže děvče posoudit důsledky kouření vcelku správně. Nejenom však ona, začínající kuřačka, by potřebovala pozitivně ovlivňovat ze strany dospělých. Ve škole, v rámci programu prevence sociálně patologických jevů našim svěřeným žákům věnujeme v toto smyslu systematickou a velkou pozornost. Platí a bude stále platit, že největší díl zodpovědnosti za správnou výchovu mají rodiče svých dětí. Proto apeluji na všechny rodiče školních dětí, aby učinili vše pro to, aby jejich děti nebyly ohrožovány návykovými látkami, které mohou již v dětském věku způsobit vznik závislosti. Budou-li rodiče potřebovat poradit se s námi, jak společně působit na zdravý vývoj dětí, mohou se kdykoliv na školu obrátit! Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy PODĚKOVÁNÍ Chránit životní prostředí by mělo být v zájmu všech lidí na celém světě. Všichni ale víme, že tomu tak zdaleka není. Bohužel i v našem městě a jeho okolí vytváří černé skládky v lůně přírody dojem vředů na pěkné tváři. Někteří, pravděpodobně místní nezodpovědní vandalové, cynicky a bezohledně naši přírodu zamořují, tráví a špiní. Je to odsouzeníhodný čin, který by měl být po zásluze potrestán. Na opačné straně barikády jsou ti, kteří se snaží v rámci svých sil a možností tyto ekologické vředy odstraňovat a přírodu očišťovat, těmto lidem je třeba vzdát hold a upřímně jim za jejich práci poděkovat! V této souvislosti vedení města Dašice tímto vyjadřuje pochvalu a vřelý dík žákům zdejší základní školy, kteří se přímo na odstraňování černých skládek podíleli. Jedná se především o Dana Buchtele a Jakuba Vajera z 6.A, kostěnické chlapce Víta Nováka ze 7.A, Vojtěcha Dokonala z 8.A a Leoše Kučeru z 9.B. Dále se této záslužné akce zúčastnili osmáci Petr Vencl, Michal Štok, Denisa Szabová a Nikola Samková. Děkujeme Vám všem jmenovaným a věříme, že takto kladný vztah k přírodě ve Vás zůstane po celý život. starosta města Ladislav Racek, místostarosta města Vladimír Stibor

8 1. Š k o l n í a k a d e m Po dvou letech uspořádala Základní škola v Dašicích školní akademii. Vystoupení přibližně dvou stovek žáků naší školy se odehrálo 17. května v Kulturním domě v Kostěnicích. Kromě rodičů, prarodičů, přátel a známých se přijeli podívat i bývalí učitelé z naší školy. Sál byl naplněn do posledního místečka, a ještě někteří diváci a účinkující děti postávali v přísálí. Pořad byl provázen dětskými moderátory Ivou Plecháčkovou a Jakubem Vomáčkou. Na závěr tohoto příspěvku bych chtěl poděkovat všem sponzorům akce a zvukařům, kteří tentokráte kvalitně ozvučili zaplněný sál a samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům, kteří s dětmi celou akademii vymysleli a nacvičili Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy 11.

9 i e Z Š D a š i c e Skupina BEATLES - 9.tř. 2. Pohled do sálu 3. Když jsem já sloužil to první léto 4.tř. 4. Připomenutí 12. nedávné minulosti 9.tř. 5. Páťáci zpívají hymnu školy 6. Vařila myšička kašičku chlapci z 1. a 2.tř. 7. Aprílová škola Jiřího Žáčka 3.tř. 8. Skupina ABBA 9.tř. 9. Cestománie 7.A 10. Z výstavy výtvarných prací žáků Když se načančám děvčátka z 1. a 2.tř. 12. Missák roku 8.tř. 13. Umíme německy chlapci ze 7.tř.

10 Dašické ozvěny padesátileté 1. Leckterý padesátník si na to vzpomene. K oslavě tohoto svého životního jubilea pozval přátele, připravili si dobré jídlo a pití, chvíli filozofovali (co že to ta padesátka pro člověka vlastně znamená), potom chvíli vážně i nevážně bilancovali uplynulé roky, někdy došlo i na fotografie a pak už se jen veselili, mnohdy až do rána bílého. Ale jak naložit s obdobným výročím u takového oslavence, jakým jsou naše DAŠICKÉ OZVĚNY? Tak přátele bychom, myslím, měli na místě. Vždyť každý čtenář Ozvěn je snad tak trochu i jejich přítel i když si na ně (či spíše na redakci) občas zanadává. Mohli bychom tedy začít trochu si zavzpomínat Ne, nebojte se, nebudeme s vážností historiků bádat nad obsahem, co se za těch padesát let napsalo (mohlo, příp. muselo) či co se nenapsalo (nesmělo, příp. nechtělo), ale napsat se mělo. Neškodilo by pojmout tu oslavu trošičku odlehčeně oslavenec nabídl album svých fotek, vyberme z nich několik zajímavých a podívejme se, jak se léty proměňovala jeho vizáž. Na úvod musím s trochou smutku konstatovat, že v minulosti, zvláště v prvních letech vydávání, pravděpodobně nikoho z radnice nenapadlo tak vzácný zdroj informací o životě města ihned po tisku jednotlivých čísel pečlivě archivovat. Takže bohužel oslavenec vlastně nemůže ani ukázat svoji občanku, kdy že se to vlastně přesně narodil! Jen z pracně shromážděných čísel (tímto velmi děkuji všem, kteří svými výtisky do našeho archivu přispěli) můžeme rekonstruovat jeho života běh. Nyní je vhodná chvíle přiznat se k jedné nepřesnosti: on ten úvodní titulek s kulatou padesátkou není až tak úplně pravdivý. Totiž z nejstaršího dochovaného výtisku, (nemá snad někdo z přátel čtenářů ještě starší?) se můžeme dočíst: Ročník 2, vyšlo 2. srpna 1956, číslo 3. Naše Ozvěny mají tedy pravděpodobně ročník narození 1955, nemáme však o tom žádný doklad. První výtisky byly jednoduché a odpovídaly tehdejším technickým možnostem: jeden list A4 s oboustranným tiskem na známém zažloutlém papíře, rozmnožován tzv. cyklostylem. Na následujících obrázcích 2 6 z let vidíme, že titulek se v prvních letech vydávání často měnil, a to i od čísla k číslu A byl tu květen 1961 a z milých OZVĚN se stala najednou OZVĚNA! (obr. 7) 7. Ale nebojte se, o měsíc později to jsou zase staré známé OZVĚNY (obr. 8) i když zřetelná stopa po původním koncovém A je na nich stále patrná! Špatně čitelný nápis pod názvem hrdě hlásá: Místní noviny města Dašice vydává OB (tehdejší Osvětová beseda). 10

11 8. Máme tu leden 1968, ve společnosti se začínají dít věci. A v Dašicích opět vycházejí místní noviny! (obr. 11) V úvodním článku předsedy MNV Jana Flígra se mj. píše: obnovujeme pravidelné vydávání Ozvěn, časopisu Dašic. Bude to každý měsíc naše společná beseda o všem, co by nás mohlo či mělo zajímat V titulku, jak vidno, není zkratka MV KSČ, formát je zvolen A5, převážná většina následujících čísel je osmistránkových. Hned v dalším, únorovém čísle (obr. 12) nás čeká podstatná změna poprvé se objevuje název DAŠICKÉ OZVĚNY! A noviny opravdu vycházejí v následujícím období měsíc co měsíc, až do prázdnin Do šablony nor Další dva obrázky 9 a 10 ukazují titulky novin z poloviny šedesátých let. U výtisku z července 1965 vidíme, že se změnil vydavatel: MV KSČ a MNV. Pro mladší čtenáře vysvětlení: městský výbor Komunistické strany Československa a Místní národní výbor. Na konci tohoto čísla je zmínka o tom, že byla vytvořena nová redakční rada, která se bude snažit vydávat Ozvěny častěji pokud možno pravidelně. Z toho lze soudit, že doposud to nebyl pravidelný měsíčník (asi již nikdy nezjistíme, která čísla z tohoto období nám ještě chybí). I když obsah jednotlivých čísel z padesátých a počátku šedesátých let byl samozřejmě poplatný tehdejší době, domnívám se, že zrod Ozvěn a první léta jejich vydávání byly úctyhodným činem aktivních jednotlivců, dašických patriotů v tom nejlepším slova smyslu. Vzhledem k tomu, že po tomto červencovém čísle z roku 1965 je téměř dvouapůlletá pauza, zdá se, že avizovaná snaha nové redakční rady zůstala jen na papíře. 11. malizace společnosti pravděpodobně nezapadá naše společná beseda, takže Ozvěny si vybírají dlouhou pauzu až do roku obr. 13 Po skončení nucené přestávky se v lednu 1982 (obr. 13) objevují Ozvěny zase v trochu pozměněném kabátě, který vydržel bez podstatné změny až do dubna

12 Hektická doba změn v první polovině devadesátých letech se projevila i v častých změnách podob titulku Ozvěn (obr ). Z mnoha použitých variant jsem vybral alespoň ty nejzajímavější. Za zvláštní zmínku však stojí Ozvěny z dubna 1995 (obr. 17). Dašický lev ve znaku města začal být neklidný a vrtěl se a vrtěl, až se nám úplně otočil! Asi chtěl vykročit stejnou nohou jako jeho kolega ve státním znaku. Jak je ale vidět hned z následujícího vydání z května 1995 (obr. 18), tam už zase stojí ve správném směru. Ozvěny vycházely v tomto období víceméně pravidelně měsíčně, je však pravda, že v našem archivu máme z této doby také několik bílých míst. Za zmínku stojí ještě změna v technických záležitostech, totiž že s koncem roku 1990 ukončily Ozvěny dlouhá léta tisku v KD Holice a rozloučily se s formátem A5 a od roku následujícího se výtisky rozmnožovaly svépomocí na cyklostylu, později kopírce, a to ve formátu A4. Ke konci devadesátých let si daly Ozvěny zhruba na rok pauzu a od ledna 1999 vycházejí pravidelně doposud. V červnu 1999 vyšlo číslo se zvláštní zdobenou titulní stranou (obr. 19), od následujícího měsíce je potom vídáme v poněkud pozměněné úpravě (obr. 20). V září 2003 prošlo vydávání Ozvěn radikální úpravou a jejich nový titul (obr. 21) vydržel s drobnými úpravami až do dnešních dnů. Tím uzavíráme oslavencovo album fotografií a zbývá už jen poděkování a přípitek. Poděkování všem, kteří se zasloužili o dlouholeté vydávání našich novin: v první řadě panu Jaroslavu Kuchařovi, dále Jaroslavu Benešovi, Miroslavu Sobotkovi, Karlu Chvojkovi, Františku Šůrovi, Marii Šůrové, Miloši Opočenskému, Vladimíru Stiborovi, Mgr. Jaroslavu Lohynskému a mnohým a mnohým dalším. A se závěrečným symbolickým přípitkem popřejme našim DAŠICKÝM OZVĚNÁM ještě mnoho takových a ještě lepších padesátek. Jan Horský Dašické ozvěny = Školní zpravodaj V poslední době byl ústně šířen vtipný návrh, Jejich vznik sahá, jak nás překvapí, přibližně do aby DAŠICKÉ OZVĚNY byly přejmenovány na ŠKOLNÍ poloviny minulého století. Současný typický vzhled začíná ZPRAVODAJ. Vtip vyvolává úsměv, ale při hlubším zamyšlení nalezneme i určité reálné jádro, zejména nální a také vlastní obsah je až na některá ale v září 2003 a můžeme konstatovat, že je téměř profesio- při prolistování letošních čísel. Tolik úvodem a zabývejme se podrobněji našimi ku má vedle nového kabátu také nová zajímavý a přitažlivý. Zásadní podíl na výsled- OZVĚNAMI. redakční rada ve složení Ing. Horský, Mgr. 12

13 Lohynský a V(laS) Stibor, kterým je třeba za dosud odvedenou práci a převážně zajímavý a hodnotný obsah vyslovit dík a uznání a popřát hodně invence při další práci. A nyní k některým poznatkům. Velmi pečlivě sleduji práci občanského sdružení Za Dašice zdravější a popis dosažených výsledků v článcích Ing. Janákové či vystoupeních zástupců na jednáních zastupitelstva města. I když problematika firmy Kataforesis je určitě dominantní, chybí mi další záměry, které zasluhují pozornosti, jako problematika úniku chemických látek, dopravy a hluku v dalších částech města. Také se přimlouvám za písemné vyhotovování výročních zpráv, neboť články ing. Janákové jsou pouze částečně zástupné a průkazné. Zvláště proto, že potřebná jednání jsou složitá a úspěšnost bývá malá. To mohu doložit vlastní zkušeností s bojem proti tzv. elektrosmogu, což je zamoření prostoru vf. zářením, které má nepochybný vliv na zdraví exponovaných občanů zejména na vf. záření citlivějších. Zde na základě lobbování evropská norma ICNIRP zvýšila dovolenou nejvyšší hodnotu z 5 V/m na 55 V/m tedy desetkrát. Další problém, který čeká naše městečko v době nepříliš vzdálené (za několik let), kdy kvůli zimovišti dvou vzácných druhů ptáků (ne tedy hnízdišti) bude nová víceproudá silnice s předpokládaným denním průjezdem desítek tisíc vozidel (automobilů a kamionů) se všemi důsledky vedena ve vzdálenosti nepatrně větší než sto metrů. Představa inverze počasí je jistě nepříjemná. Těchto několik informací poslouží k pochopení náročnosti problematiky. Ještě několik úvah o vlastním měsíčníku, který ve své tiráži uvádí, že vydavatelem je město Dašice, čili jinými slovy vynakládá určitou částku pro zajišťování důležitých místních informací a všeobecné informovanosti obyvatel města s rozsahem a dosahem větším než je úřední deska (dnes paralelně Internet). V poslední době se však rozmáhá jev, o kterém nejsem přesvědčen, že je dobrý a že v této formě pomáhá řešit problémy a zajišťovat potřebné změny v chodu do jisté míry složitém organizmu našeho města. Téměř každé periodikum má vyhrazenou určitou část polemice. Tato obvykle vyhrazená strana či půlstrana je většinou zajímavá, jiskří myšlenkami a podmínkou je nutně zejména hutnost a pravdivost. Začneme tím lepším, což je bezesporu článek p. Vondroušové i s navrhovanými závěry a starším občanům připomene několik desetiletí záslužné práce p. Holického. Při zpracování obdobných článků je třeba s odsudky a tvrzeními pracovat velmi uvážlivě, neboť není vhodné, aby autor bez podrobných znalostí sděloval vlastní názory jako právě ty nejlepší. Je patrné, že přístup by měl být zejména uvážlivý a promyšlený ve všech směrech. Například článek o místních komunikacích a dopravním značení se nepovedl, protože obsahuje chybné informace a návrhy jsou v rozporu s příslušnou vyhláškou. Pro informaci považuji za dobré seznámit s předepsaným postupem. Na základě návrhů občanů a vlastních návrhů města je zpracována podrobná úprava značení a ta je předána k projednání a schválení odborným útvarům policie a magistrátu. Právě v současné době jsou očekávány rozhodnutí a závěry k návrhům úprav pro ulice Havlíčkovu a Jungmannovu. Nemohu si odpustit připomínku k jistému zpochybňování záměru vybudování domu pro seniory, protože patřím mezi podporovatele tohoto záměru. Celá příprava je promyšleně uskutečňována a je již připravována žádost o státní dotaci. O správnosti nás přesvědčuje i aktivita okolních obcí Moravany, Horní Jelení, Holice nebo Sezemice. Uskutečnění tohoto záměru si naši senioři určitě zaslouží, vždyť tvoří v našem městě téměř třetinu všech obyvatel a jejich nynější odchody do Moravan mě vůbec netěší. Na závěr se pokusím o závěrečné shrnutí hlavních problémů. Domnívám se, že požadavek na podrobnější informace o práci a rozhodnutích volených orgánů města (rada, zastupitelstvo) i městského úřadu je třeba rychle realizovat a příkladem mohou být tiskoviny, které vydávají např. Moravany či Holice. S tím souvisí i rázné řešení kvality místního rozhlasu včetně varovného systému, kde mám na mysli tzv. mluvící sirény, které některé obce budují s finančním přispěním EU (Ohrazenice, Hradiště, Třebechovice) a pro naše město vzhledem k problematice by byly vhodné. Neopomenutelným tématem je také řešení problematiky důsledků povodní a to řešení na úrovni zastupitelstva při zajištění potřebného podílu odborníků vodohospodářů. Při realizaci nám všem přeji mnoho úspěchů. Ing. Zdeněk Pecina 13

14 BAZÉN S KŘIŠŤÁLOVOU VODOU Foto: Mountfield Slunce a voda, bazén doma. Radost pro děti i dospělé. Bazén je však nejprve potřeba napustit. Napuštění bazénu vodou z vodovodní sítě a tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění léta usazovaných inkrustů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění v potrubí. Abychom podobným problémům předešli, na bízí Královéhradecká provozní, a.s. svým odběratelům dovoz pitné vody cisternou za cenu vodného a stočného bez nákladů na dopravu. Tento způsob naplnění bazénu zaručuje odběratelům zachování kvality pitné vody a negativně neovlivňuje provoz vodovodních sítí. Kontakt pro zajištění dovozu vody cisternou: Královéhradecká provozní, a.s DOPRAVA VODY ZDARMA Váš dodavatel vodárenských služeb Dopřejte si letního potěšení - chvíle odpočinku a zábavy u bazénu s křišťálově čistou vodou.

15 2 Doplňovačka V tajence se skrývá historický název místní části. Jeden z možných výkladů uvádí, že domky v tomto místě si postavili podruzi po velkém požáru, který zničil velkou část Dašic Kolik obcí, včetně Dašic, se sdružilo do Svazku obcí Loučná? 2. Křestní jméno a příjmení našeho zubního lékaře. 3. Jaké číslo dostaneme, když k nadmořské výšce náměstí TGM přičteme 2 metry? 4. Kolik let uběhlo, kdy předseda sněmovny Václav Klaus určil Dašicím statut města? 5. Lidový název jednoho z mostů přes řeku Loučnou Křestní jméno jedné ze dvou členek městské rady. 7. Co bylo ve znaku vladyků z Dašic ze 14. století? 8. Jaké číslo dostaneme, když od průměrného věku obyvatel Dašic odečteme číslo 38? 9. Varianta psaní názvu našeho města (17. století). 10. Název nové místní části Dašic. Minulá doplňovačka Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský 3 M Ě 6 S Š 9 T 4 5 K Ž 13 2 S P S O 7 I V S K O E L H 8 Ž 11 E 14 1 T Á V D N O S K 10 N 12 Š J J A R O M Í R V O M Á Č K A I R A D A N O V E H T O N Ž O D E K Í R A N O Y L N P A Ň A K N Š N Ř E Í R D O Í I A E S M M T V tajence se skrývalo jméno E I N E a příjmení známého rodáka

16 společenská rubrika V prázdninových měsících slaví narozeniny 3. července Pavel Racek Dašice 4. července Marie Krátká Dašice 7. července Václav Rambousek Prachovice 9. července Blanka Štěpánková Dašice 11. července Božena Kerclová Dašice 13. července Dobromila Ďuráčová Dašice 14. července Zdeňka Kristlová Dašice 24. července Jaroslav Brtna Dašice 2. srpna Václav Krátký Dašice 5. srpna Marie Hendrychová Dašice 9. srpna Darina Borovcová Zminný 10. srpna Miloš Opočenský Dašice 12. srpna František Krátký Dašice 16. srpna Běluše Jozífová Dašice 27. srpna Václav Toušek Dašice Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, osobní pohody a radosti ze života! narodil se června Jakub Nadrchal Opustil nás 16. června Miroslav Vrbický POznáVáte? Dvouletým habánem v červnových Ozvěnách nebyl nikdo jiný než Pepík Jaroš z Hybešovy ulice. Že od té doby pěkně narostl, potvrdí každý, kdo ho zná. Jinými slovy, dnes je z něho chlap, jak má být! Prázdninové dvojčíslo zkrášluje tvářička malého dašického piškota, který, tak jako předchozí, také zůstal v dospělosti věrný své rodné hroudě. V našem městě žije stále, a to i se svojí rodinou, přestože měl již tehdy na tom houpacím kohoutovi tendenci pokořit celý širý svět. Napovím všem váhavým prázdninový neznámý je rovněž dobrým muzikantem a současnou podobou připomíná známého televizního moderátora Vladimíra Čecha. VlaS. dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E-12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice v Č., IČO , redakční rada: Ing. Jan Horský, Mgr. Jaroslav Lohynský, Vladimír Stibor (VlaS), foto: Jan Horský, Jaroslav Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Pardubická tiskárna 1 Silueta, s.r.o., vydání číslo: 07 08/2006, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

a SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA dne 7. června 2014

a SLAVNOSTNÍ KŘEST NOVÝCH EXPOZIC MUZEA JÁRY CIMRMANA dne 7. června 2014 6 červen 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč 9. 6. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Oznámení ÚP ČR S účinností od 1. 6. 2014 bude Kontaktní pracoviště úřadu

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více