Výroční zpráva o činnosti za školní rok O b s a h :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 2011. O b s a h :"

Transkript

1 O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami MŠMT ČR strana 6 3. Východiska hodnocení školy strana 6 4. Údaje o počtu dětí strana 7 5. Personální zabezpečení strana 7 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků, umístění absolventů strana 9 7. Řízení školy strana Poradenské sluţby strana Údaje o výsledcích inspekcí provedených Českou školní inspekcí, výsledky kontrol strana Úspěchy školy a ţáků strana Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektů strana Plnění úkolů v oblasti péče o pracovníky a ţáky strana Mimoškolní aktivity strana Plnění učebních plánů a koncepce školy strana Trend dalšího vývoje strana Prezentace školy na veřejnosti strana Základní údaje o hospodaření školy strana Schvalovací doloţka strana 17 Přílohy: Seznam zaměstnanců a jejich zařazení Přehled hospodaření příspěvkové organizace Finanční vypořádání dotací z Libereckého kraje Akce školy, prezentace školy v tisku, ocenění Přílohy strana Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 2

2 1. Základní údaje o škole a jejím vedení Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Druh školy: Sad 5. května 130 / I, Cvikov příspěvková organizace Město Cvikov základní Datum zařazení do sítě: , změny a Kontakt: telefon: , Vedení školy: Jméno a příjmení funkce Ivo Čeřovský, ředitel školy Miroslav Novotný zástupce ŘŠ Titul Mgr. Mgr. Datum jmenování Jmenován 1. srpna 1996 Jmenován 1. srpna 2005 Školská rada: Jméno a příjmení Titul, funkce Zastupuje Andrea Formánková předsedkyně Dagmar Slánská Ing. rodiče Jiří Stŧj Petra Stránská Mgr. Lenka Vodenková Mgr. pedagogické pracovníky Miroslav Novotný Mgr. Marta Studničná Šárka Jakobi Mgr. zřizovatele Lenka Šípová Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 3

3 Charakteristika školy z hlediska kapacity, účelnosti a vybavení, technický stav Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace můţe nabízet předškolní vzdělávání, vzdělávání na I. i II. stupni, stravování a mimoškolní výchovu. Svou činnost vymezenou Zřizovací listinou z a Rozhodnutím MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vyvíjí ve čtyřech budovách: Č. Pracoviště Vymezení činnosti Kapacita 1 Sad 5. května 130/I, Cvikov Vedení školy, 5. ročník, II. stupeň I. stupeň (1. 4. ročník) 2 Nerudova 300, Cvikov školní druţina 630 ţáků 75 ţáků 3 Jiráskova 95, Cvikov školní jídelna, vývařovna 630 jídel 4 Lindava 278 mateřské škola (1 oddělení), výdejna 15 dětí Zřizovací listina umoţňuje škole v rámci doplňkové činnosti pořádat kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků a odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, stravovat zaměstnance jiných organizací, důchodce a ţeny na mateřské dovolené, pronajímat nebytové prostory a provozovat tělovýchovná zařízení. K těmto činnostem ZŠ a MŠ Cvikov získala i ţivnostenské listy opravňující k podnikání. Ty bylo nutno aktualizovat s ohledem na změnu názvu organizace k K počátku školního roku 2010/ 2011 disponovala škola 24 samostatnými kmenovými učebnami a 9 odbornými učebnami, a to učebnami chemie fyziky, informatiky (1 na odl. pracovišti Nerudova 300, 1 ve školní budově v Sadu 5. května 130), anglického jazyka, německého jazyka, technických prací, pracovních činností s výstavní síní, hudebnou multimediální učebnou, cvičnou kuchyní a dvěma tělocvičnami (v Sadu 5. května a v Lindavě, ani jedna však rozměry nesplňuje podmínky pro soutěţní utkání míčových her, z kapacitních důvodů jsme pak nuceni část výuky realizovat v místní sokolovně, kterou spravuje DDM Cvikováček Cvikov). Odborné učebny jsou doplněny keramickou dílnou. Pro zajištění tělesné výchovy slouţí kromě tělocvičen i venkovní sportoviště při ZŠ v Sadu 5. května 130 v roce 2007 rekonstruované školní hřiště s kurtem na pláţový volejbal, hřištěm s umělou trávou, jeţ je moţné vyuţívat na basketbal, malou kopanou, házenou a tenis, kurtem na nohejbal a volejbal, dálkařským, vrhačským i výškařským sektorem a běţeckým oválem s umělým povrchem. Při ZŠ Nerudova 300 je menší hřiště s umělým povrchem na vybíjenou a basketbal a také s dálkařským sektorem. Školní hřiště u budovy Sad. 5. května 130 slouţí dětem i široké veřejnosti, správcem je pan Radek Marciník, zaměstnanec zřizovatele. Z důvodu zajištění přístupu veřejnosti zde byl od dubna také zaměstnán další správce z řad pracovníků na veřejně prospěšné práce, který byl také zaměstnancem zřizovatele. Pro činnost školní druţiny byla v provozu 2 samostatná oddělení sídlící v přízemí objektu v Nerudově ulici 300. K nim náleţí kancelář vedoucí vychovatelky sousedící se skladem Školního mléka a kanceláří vedoucí odloučeného pracoviště. Zázemí školy doplňují kabinety a sborovny pro 1. a 2. stupeň. Pro řízení a správu školy je v provozu kancelář školy a ředitelna propojené se sborovnou a učebnou výpočetní techniky v hlavní budově vnitřní počítačovou sítí, která je napojena na internetovou síť, díky níţ mohou naši ţáci i jejich učitelé vyuţívat výhod připojení zdarma. Jak budova v Sadu 5. května 130, tak objekt v Nerudově Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 4

4 ulici 300 disponují místnostmi pro školníky a uklízečky. V přízemí hlavní budovy je rovněţ sluţební byt školníka. Technický stav budov, v nichţ vyvíjí činnost naše příspěvková organizace, je různý. Hlavní budova v Sadu 5. května zhodnocená třemi etapami rekonstrukce v letech je udrţována z provozních prostředků zřizovatele formou pravidelné údrţby a odstraňování závad plynoucích z běţného provozu. Škody způsobené ţáky řešíme dohodou o opravě se zákonnými zástupci, kteří ji následně sami zajistí, popřípadě uhradí. Po opravě střechy, která proběhla v roce 2009, uvolnilo Město Cvikov finanční prostředky na opravu sociálních zařízení v objektu ZŠ Nerudova 300. V rámci akce, která proběhla v letních měsících, a chod školy tak omezila pouze minimálně, byly provedeny opravy obkladů a dlaţeb, instalovány sanitární prvky a vyměněna osvětlovací tělesa. V současnosti vyţaduje plášť budovy ještě výměnu oken a opravu fasády se zateplením dle energetického auditu. Byla vypracovaná projektová dokumentace a zřizovatel je připraven poţádat o dotaci. Dle předpokladů by se měla tato akce realizovat v roce Výuka ţáků probíhá v učebnách vybavených nábytkem vyhovujícím novým hygienickým předpisům. Jak na budově ZŠ Nerudova, tak i v objektu ZŠ Sad 5. května byly instalovány nové velice kvalitní interaktivní tabule Triptich s dataprojektory, počítači se softwarem a připojením k síti. Toto zařízení bylo pořízeno díky dotaci EU peníze do škol. V rámci I. etapy byly instalované interaktivní tabule v počtu šesti kusů na budovu Nerudova 300 a dalších šesti kusů na budovu Sad 5. května 130. V II. etapě by se v roce 2012 měly instalovat další 4 tabule. Tím by ve spojení se stávajícími 2 interaktivními tabulemi měly být vybavené všechny kmenové třídy touto moderní technikou. Průběţně je doplňováno i vybavení učeben výpočetní techniky. Zrušení státního programu podpory ICT na školách, z něhoţ bylo moţné obměňovat počítačovou techniku i přispívat na připojení k internetu, znamená ale nutnost financování této kapitoly z prostředků poskytovaných zřizovatelem. Výdaje na ostatní investiční náklady jsou ministerstvem trvale sniţovány, coţ vzhledem ke sniţujícím se výkonům znamená nutnost vynakládání většiny prostředků především na nákup a obměnu fondu učebnic. Výraznou pomocí ve vybavení školy je realizace projektu z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Škola eko?logicky!. V rámci tohoto projektu došlo k výměně oken v přístavbě školy (poslední část školy, která neprošla rekonstrukcí). Byla přemístěna odborná učebna dílen do nových prostor v suterénu školy a v uvolněné učebně začala rekonstrukce a přestavba na ekologickou učebnu s nejmodernější počítačovou a výukovou technikou. Vleklé problémy přináší škole údrţba objektu mateřské školy v Lindavě č.p. 278, kde sice byly učiněny kroky vedoucí k odizolování pláště budovy, v níţ se objevuje vlhkost a s ní spojené plísně. Stavební zásah přinesl zlepšení u obvodového zdiva, vlhkost se však nadále objevuje na chodbě a v tělocvičně. Problém je řešen kaţdoročním škrábáním vnitřní omítky, jejím ošetřením proti plísním a výmalbou. V roce 2009 zřizovatel uvolnil finanční prostředky na výměnu střešní krytiny, která jiţ byla ve značně nevyhovujícím stavu. Z důvodu navýšení kapacity tohoto zařízení na 20 dětí bylo nutné rozšířit kapacitu školní jídelny a výdejny. Po dohodě s Českou poštou byla odstraněna příčka mezi jídelnou a skladovými prostory pošty. Tím se školní jídelna a výdejna rozšířila na vyhovující prostory. Dalším dlouhodobým problémem MŠ je nevyhovující stav pitné vody. V Lindavě není veřejný vodovod, proto je škola zásobována vodou z vlastní studny. Po povodních v roce 2010 byla studna odbornou firmou vyčištěna a došlo ke zprovoznění stávajícího zařízení slouţícího k úpravě pitné vody. Po počátečních problémech (úpravna nebyla řadu let v provozu) zařízení funguje a první rozbory vody jsou velice pozitivní. Protoţe však zařízení funguje teprve krátkou dobu, k pitným účelům je dováţena voda balená a hotové nápoje ze školní jídelny. Město Cvikov má v plánu zřídit veřejný vodovod v celé Lindavě a Svitavě, v současnosti je podaná ţádost o dotaci. V případě úspěšné realizace vodovodu dojde k napojení školy a tím k odstranění velkého problému zásobování zařízení pitnou vodou. V současnosti je dětem v MŠ k dispozici zařízená herna s kobercem a linoleem, novým umyvadlem a skříní s novými přenosnými lehátky. Na mezipatře je nová umývárna, chodbové schodiště je pokryto zátěţovým kobercem. Pro zlepšení podmínek předškolního vzdělávání se snaţí vedení školy zvelebovat vnitřní i vnější prostory zařízení, o čemţ vypovídá i snaha o průběţné doplňování vybavení školky o hračky, pomůcky a literaturu. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 5

5 Ve školní jídelně a vývařovně v Jiráskově ulici 95 došlo k rekonstrukci vzduchotechniky včetně strojovny. Zároveň měla být provedena rekonstrukce podlahy a obkladů spojená s opravou odpadů a částečnou rekonstrukcí elektroinstalace. Protoţe však došlo ke zjištění, ţe stávající elektroinstalace je v havarijním stavu, byla tato část rekonstrukce odloţena do roku 2012 a bude provedena zároveň rekonstrukce části elektroinstalace spojené s provozem školní kuchyně. Byla realizována instalace střešních sněhových zábran, které by měly zvýšit bezpečnost návštěvníků jídelny a knihovny, kteří byli ohroţováni sněhovými převisy. 2. Organizace výchovy a vzdělávání Pedagogická rada ve Cvikově schválila jako základní vzdělávací program školy program Základní škola pro ročník. Tento vzdělávací program je schválen pod č. j / Ve školním roce však jiţ bylo vyučováno v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Krok za krokem k cíli. Koordinátorkou ŠVP je Mgr. Gerlinda Laurincová a za jednotlivé vzdělávací oblasti zodpovídají jmenovaní vedoucí. Vedení školy jejich práci podporuje umoţňováním účasti na akcích dalšího vzdělávání zaměřených na tuto problematiku. V minulosti zavedený druhý cizí jazyk dává ţákům moţnost v situaci, kdy rodiče volí pro své děti jako první povinný cizí jazyk angličtinu, získat základy němčiny. Ty pak mohou vyuţívat při účasti na společných projektech organizovaných v rámci Svazku škol: Schkola, zejména pak ve spolupráci s Mittelschule Jonsdorf. Ţákům, kteří výuku druhého cizího jazyka nezvládali, byla nabídnuta moţnost na základě ţádosti zákonných zástupců účastnit se výuky v povinně volitelném předmětu Sportovní hry. Do skupiny Sportovních her bývají zpravidla vřazeni i ţáci, kteří na svém předchozím působišti druhý cizí jazyk nestudovali. Nabídku povinně volitelných předmětů rozšiřují předměty Astronomie a výpočetní technika, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. V loňském školním roce byla nově do učebního plánu jako povinně volitelný předmět zařazena Mediální výchova. Snahou vedení školy je opět zavést výuku německého jazyka jako povinného předmětu, který si ţáci vybírají od 3. ročníku. V závěru školního roku 2010/2011 nás potěšilo, ţe si někteří ţáci německý jazyk vybrali. Proto od nového školního roku budou ve třetím ročníku dvě skupiny anglického jazyka a jedna skupina německého jazyka. 3. Východiska hodnocení školy Hodnocení školy jako vzdělávací instituce má dvě základní roviny první je hodnocení vnitřní to je měřitelné jednak dosahovanými učebními výsledky našich ţáků (s přihlédnutím k celé řadě specifik vzdělávání jednotlivých skupin ţáků), výsledky našich ţáků na jednotlivých odborných soutěţích a olympiádách a jednak úspěchem našich absolventů při přechodu na střední školy a SOU (i kdyţ zde dochází dlouhodobě ke zkreslování věrohodnosti úspěšnosti tím, ţe nabídka středních škol a učilišť výrazně převyšuje poptávku ze stran absolventů). K průběţnému hodnocení výsledků vzdělávání a meziročnímu srovnávání slouţí na naší škole rovněţ akce Leonardo da Cvikov, která spočívá v celoškolním testování ročníkových znalostí z hlavních předmětů, cenným zdrojem informací nám je i účast na testování Scio Stonoţka, které v tomto školním roce proběhlo v 6. a 9. třídách. I z tohoto pohledu se jeví akce Leonardo jako prospěšná, protoţe umoţňuje zapojit do testování ţáky od 3. do 9. ročníku. Navíc naše ţáky připravuje na testování v budoucnosti. Mimořádným pramenem jsou i dotazníková šetření mezi ţáky, rodiči a zaměstnanci školy (v minulosti Mapa školy) a další autoevaluační nástroje, jak jsou uvedeny i ve Školním vzdělávacím programu Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov. Pravidelně je zpracovávána Autoevaluační analýza školy podle poţadavků platné legislativy. Z důvodu ukončení pracovního poměru dnes jiţ bývalého ředitele Mgr. Petra Jonáše ke dni a nástupu nového ředitele Mgr. Ivo Čeřovského nebyla vypracována Autoevaluace školy podle původního plánu za období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. Zpráva bude zpracována za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 do 31. října Vnější hodnocení se částečně prolíná s problematikou úspěšnosti našich absolventů při přijímání na střední školy. Podstatně vyšší vypovídací hodnotu však má jejich úspěšnost v průběhu jednotlivých let studia. Nejširší a nejpřísnější vnější hodnocení však přinášejí rodiče našich ţáků a ţáci samí. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 6

6 Výrazným kontrolním vstupem je i na naší škole Školská rada, jejíţ kompetence vymezuje školský zákon. Její členové (jmenovitě uvedeni na str. 3) zastupují jak zájmy pedagogů, tak i zájmy rodičů a zřizovatele. Pro zachování komplexnosti hodnocení musí být vzaty v úvahu jiţ vytvořené materiálně technické podmínky, aktivita školy v oblasti zkvalitňování stávajícího technického zázemí, její personální politika a činnosti směřující k dalšímu vzdělávání učitelů. Ne nepodstatnou veličinou jsou pak předpoklady našich ţáků. To ostatně ukázalo testování Scio Stonoţka v 6. a 9. třídách. Z těch plyne, ţe je studijní potenciál ţáků aţ na výjimky vyuţíván optimálně. Testování nám ukázalo, ţe větší problém mají ţáci s řešením úloh z matematiky. 4. Údaje o počtu dětí V tomto školním roce navštěvovalo (k ) 18 tříd celkem 366 ţákŧ. Z toho 10 tříd ročníku 198 ţákŧ Z toho 8 tříd ročníku 168 ţákŧ Školní druţina 2 oddělení 65 ţákŧ Mateřská škola 1 oddělení 15 dětí Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace čelí v duchu demografického vývoje jiţ několik let úbytku ţáků. Tento pokles je způsoben i trvale vysokým počtem ţádostí o odklad povinné školní docházky ze strany zákonných zástupců a stěhováním rodičů za pracovními příleţitostmi. Dalším faktorem je rozšíření spádové malotřídní školy v Kunraticích u Cvikova o 4. a 5. ročník. Situace by se však měla do budoucna stabilizovat a průměrný počet ţáků na třídu, který k činí 20,33 (coţ je v mezích hodnot dosahovaných školami v rámci Libereckého kraje), by jiţ neměl klesat. Počet dětí přihlášených k docházce do MŠ Lindava (předpokládaný stav 15 dětí) je na stejné úrovni předcházejícího roku. Od nového školního roku 2011/2012 byla navýšena kapacita mateřské školy na 20 dětí, coţ by mělo vést k nárůstu počtu dětí v mateřské škole. 5. Personální zabezpečení 5.1 Počty pracovníkŧ Údaje dle výkazu PO 1 04 (za čtvrtletí 2011) Přepočtené osoby průměrný stav 40,718 Fyzické osoby - průměrný stav 46 Z toho pedagogických pracovníků celkem 29 Přepočtený stav 28,071 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 7

7 Ostatních pracovníků 17 Přepočtený stav 12,647 Přehledy všech pracovníků se základními údaji viz příloha. 5.2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Kategorie Kvalifikovanost v % Studující Nekvalifikov. produktivního věku Nekvalifikovaní poproduktivního věku a těsně před dostudováním. Vedení školy 100 % I. stupeň ročník II. stupeň ročník 93,33 % Celková kvalifikovanost 92,3 % Řešení 90 % Podpora studia na PF (jak studujících, tak i zájemců o studium) a rozšiřování kvalifikace formou DVPP Komentář k vývoji kvalifikovanosti: Celková kvalifikovanost obou stupňů díky výše uvedené podpoře je na vysoké úrovni, nekvalifikovaní učitelé jsou na naší škole výjimkou na I. stupni byla jediná učitelka, pracující důchodkyně, která nesplňuje magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání. Její dlouholeté zkušenosti a výsledky při vzdělávání ukazují, ţe jako zástup za plně kvalifikovanou učitelku na mateřské dovolené však odvádí plnohodnotný, aţ nadstandardní pracovní výkon. Na II. stupni byla kvalifikovanost učitelů na velice dobré úrovni. V 1. pol. byla 100%, po nástupu Mgr. Moniky Tučkové na mateřskou dovolenou byla přijata jedna nekvalifikovaná učitelka na dobu určitou do Analýza aprobovanosti : Počet pracovníkŧ Počet pracovníkŧ Aprobace Aprobace vyučující / aprobovaně vyučující / aprobovaně Český jazyk 2 / 2 Matematika 3 / 1 Dějepis 1 /1 Fyzika 1 / 1 Přírodopis 2 / 2 Tělesná výchova 4 / 3 Rodinná výchova 2 / 0 Hudební výchova 1 / 0 Chemie 2 / 2 Německý jazyk, PVP 2 / 2 Výtvarná výchova 3/ 2 Anglický jazyk, PVP 3 / 1 Pracovní činnosti 4 / 1 Zeměpis 4 / 0 Občanská nauka 3 / 2 1. stupeň 10 / Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ Pracovníkům, kteří mají zájem o akreditované formy DVPP, jsou pro další profesní rozvoj vytvářeny podmínky i přesto, ţe prostředků na tyto formy vzdělávání nebyl vţdy dostatek. Vyhláška o Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 8

8 soustavě krajských normativů pak předznamenala další sníţení prostředků na ONIV, z nichţ škola mj. hradí DVPP. V oblasti DVPP jsme spolupracovali s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a zejména Národním institutem pro další vzdělávání Praha, které je organizátorem vzdělávání zaměřeného na počítačové dovednosti, školský management a rozšiřování jazykových kompetencí. Další rozvoj přinese jiţ zmiňovaný projekt EU Peníze školám. Neaprobovanost výuky anglického jazyka řešíme podporou dalšího vzdělávání pedagogů v rámci projektů podporovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, které vybavují kvalifikované pedagogy jak jazykovými znalostmi, tak i metodickou průpravou. 5.4 Nástup nových pracovníkŧ Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Příchod od : Zařazení Bártová Jaroslava SŠ učitelka Mgr. Čeřovský Ivo VŠ ředitel školy 5.5 Ukončení pracovního poměru Titul Příjmení Jméno Kvalifikace Dŧvod ukončení Zařazení Bártová Jaroslava SŠ PS na dobu určitou-6/11 učitelka Nováková Růţena SŠ PS na dobu určitou-6/11 učitelka Tymešová Marie Ukončení PP-dohoda6/11 uklízečka Kohoutková Blaţena Ukončení PP-dohoda6/11 uklízečka 6. Údaje o zařazování dětí a přijímacím řízení 4. a proběhl zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2010/2011 s následujícími výsledky: Celkem se dostavilo k zápisu 68 rozhodnuto o odkladu školní docházky 21 přeřazeno na jinou školu 1 zapsané postiţené děti 0 do 2 budoucích prvních tříd školy zařazeno celkem: 46 dětí. Komentář: Nedostatečná školní zralost dětí, které se potýkají s problémy ve výslovnosti, komunikaci a základními neznalostmi (pravolevá orientace, tvary, barvy, určování mnoţství ), na něţ jiţ poukázaly výsledky testů školní zralosti a pohovory u zápisu, je důvodem, proč je počet nastupujících ţáků v posledních letech poměrně nízký. Posudky odborných lékařů a pedagogicko psychologických poradenských zařízení tuto skutečnost potvrdily a podepřely opodstatněnost ţádostí zákonných zástupců o odklad nástupu do 1. ročníku. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 9

9 6.1 Údaje o výsledcích vzdělávání ţákŧ Přehledné výsledky vzdělávání uvádí tabulka, ke které je nezbytné dodat, ţe kaţdý přehled musí být posuzován vzhledem k neexistenci centrálně stanovených evaluačních standardů a akceptaci určitého stupně subjektivity jako relativní a ţe ţádný takový přehled nemůţe postihnout hodnotovou orientaci ţáků, schopnost aplikovat poznatky, specifikovat sociální kompetence. I to je důvod pro vyuţívání sluţeb komerčních firem, které zabezpečují testování výsledků ve vzdělávání a o diagnostiku stavu kompetencí ţáků se začínají snaţit. Jimi zjištěné výsledky tak mohou poslouţit nejen jako podnět k hledání nových strategií a postupů, ale rovněţ jako důvod ke korekci vlastního hodnocení konkrétního ţáka. Údaje o výsledcích vzdělávání ţákŧ školy přehled třída počet ţákŧ chování Dŧtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapcŧ vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B I.stupeň třída počet ţákŧ chování Dŧtky Pochvaly prospěli s Prospělo z toho chlapcŧ vyznamen. Neprospěli 2 3 TU ŘŠ TU ŘŠ VC VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B II.stup Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 10

10 Celkem za školu Počet omluvených hodin: Počet neomluvených hodin: Pozn. Vysoký počet NH byl způsoben velkou absencí několika jedinců, kterou jsme řešili i se sociálním odborem při MěÚ ve Cvikově a odborem sociálně právní ochrany dětí při MěÚ v Novém Boru. Také poměrně vysoký počet neprospívajících ţáků je tvořen jedinci, kteří končili povinnou devítiletou docházku v 8. ročníku a vzhledem k přijetí na učiliště ztratili motivaci k lepším výsledkům. Je vhodné pečlivěji zvaţovat, zda opakování ročníku konkrétního ţáka má nějaký význam. Podklady zpracoval zástupce ředitele Mgr. Miroslav Novotný 6.2 Umístění absolventŧ školy Střední školy Gymnázium, střední odborná škola (typ a místo) Počet přijatých SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova VOŠ sklářská a SŠ, Wolkerova 316, Nový Bor 4 Obchodní akademie, nám. Osvobození 422, Česká Lípa 1 SŠ zahradnická a zem. A.E.Komerese, Děčín-Libverda, Českolipská Euroškola, Ţelezničářská 2223, Česká Lípa 1 SŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 3 SOŠ polygrafická, Rumburk, Jíříkovská 1 SPŠ stroj. a el. a VOŠ, Masarykova 430/3, Liberec 1 1 SŠ letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště Obchodní akademie Jaz. Škola, Liberec, Šamánkova 500/8 1 SŠ gastronomie a sluţeb, Liberec, Dvorská 447/29 1 MICHAEL Soukr. SŠ reklamní tvorby, Praha 4, Machkova 1644/II 1 SPŠ textilní, Liberec, Tyršova 1 1 SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října Celkem: 23 Střední odborná učiliště Střední odborné učiliště ( typ a místo ) Počet přijatých SOŠ, SOU a U, 28. října 2707, Česká Lípa 8 SŠ chovu koní a jezdectví, Kladruby n. Labem SOU a SOŠ, Horská, Liberec 17 3 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 11

11 SOŠ a gymn., Na Bojišti 15, Liberec 1 Celkem: 13 Přijatí ţáci z niţších tříd: Střední odborné učiliště (typ a místo) Počet přijatých SOŠ a Gym., Liberec, Na Bojišti 15 1 SOU a U, 28. října 2707, Česká Lípa 6 SPŠ tech., Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf 1 VOŠ sklář. A SŠ, Nový Bor, Wolkerova Celkem 9 Sumář: Celkem Celkem 36 Z devátých tříd 9 Z niţších ročníkŧ (8. ročník) Z pátých ročníkŧ (víceleté gymnázium) 45 Podklady zpracovala výchovná poradkyně Mgr. J. Endtová 7. Řízení školy V oblasti řízení je důsledně vyuţíváno dělení kompetencí dle organizačního řádu a organizačního schématu. Nejuţší vedení školy se nad řešením provozních problémů schází kaţdý den, jednou měsíčně se koná schůze rozšířeného vedení, které zahrnuje i zástupce všech úseků. Na tato setkání navazují porady jednotlivých úseků. Vyslovovat se k činnosti organizace tak mají zaměstnanci moţnost i mimo pravidelně konané pedagogické rady. Člen rozšířeného vedení Mgr. Ivo Čeřovský Mgr. Miroslav Novotný Mgr. Martina Nehasilová Mgr. Jiřina Endtová Mgr. Vladimíra Hanischová Dagmar Modráčková Venuše Nováková Liběna Růţičková Zuzana Turková Zastupující Vedení školy Vedení školy 1. stupeň Výchovné poradenství 2. stupeň Mateřská škola Školní druţina Správní zaměstnanci, ekonomika Školní jídelna Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 12

12 8. Poradenské sluţby Spolupráce s odbornými institucemi je na dobré úrovni. Pedagogicko psychologická poradenská zařízení poskytují škole kompletní servis potřebných odborných sluţeb a škola zajišťuje svými pedagogy individuální péči o ţáky s rysy SPUCH. Ve školním roce 2010/2011 naše škola neměla ţádného integrovaného ţáka. Zákonní zástupci ţáků mohou vyuţívat v průběhu celého školního roku konzultace s výchovnou poradkyní po osobní domluvě. Ta má k tomuto účelu upravený rozvrh se sníţeným úvazkem. Výchovná poradkyně podává informace o moţnosti vyuţití dalších poradenských zařízení dle konkrétní situace. 9. Údaje o prŧběhu a výsledku kontrol Údaje o kontrolách provedených ČŠI Česká školní inspekce (Liberecký inspektorát) v tomto školním roce školu navštívila 2x. Na podzim 2010 byla inspekce zaměřena na MŠ Lindava. Na jaře 2011 proběhla inspekce se zaměřením na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP. Inspekční zprávy obdrţel zřizovatel a jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. Údaje o kontrolách provedených na škole dalšími orgány a) KHS ve školním roce 2010/2011 byly ve škole provedeny tyto kontroly: 2 kontroly KHS ve školních budovách a ve školní jídelně a výdejně: Počet Sledovaná oblast Výsledky Opatření 1 Školní kuchyně Nefunkční vzduchotechnika, výskyt plísně, nevyhovující dlaţba a obklady 1 ZŠ a MŠ Lindava Nevyhovující kvalita vody po povodních Ve spolupráci se zřizovatelem řešena rekonstrukce vzduchotechniky, provedena výmalba a desinfekce stěn. Rekonstrukce podlah a obkladů přesunuta do roku Řešeno ve spolupráci s odbornou firmou, v říjnu 2011 bude proveden další odběr b) Kontrolu stavu a zabezpečení poţární ochrany školy prováděl na základě smlouvy o činnosti p. Michal Wodwud bezpečnostní a poţární technik. Cvičné poplachy vyhlášené v součinnosti s ním byly hodnoceny bez závad. Periodické kontroly konají pan Zdeněk Nigrin a paní Anna Límová, pověření funkcí preventistů PO a CO. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 13

13 10. Úspěchy školy a ţákŧ Sportovní soutěţe Akce Kolo Reprezentace Umístění Pohár Rozhlasu Okres Mladší ţákyně 1. místo Pohár Rozhlasu Okres Mladší ţáci 3. místo Fotbalový turnaj, Zittau, SRN Mezin. Mladší ţáci (4. 5. ročník) 3. místo McDonalds Cup, kopaná Okres Ţáci ročník 4. místo McDonalds Cup, kopaná Okres Ţáci ročník 2. místo Přespolní běh Okres Ţáci ročník 5. místo Sálová kopaná Okres Ţáci třída 2. místo Tradiční výborné výkony podali naši ţáci na Běhu Cvikovem, kde se umístili na medailových pozicích. Dobře nás naši ţáci reprezentovali i na dalších sportovních akcích. Školní atletická olympiáda se v tomto školním roce uskutečnila za zájmu široké veřejnosti. Tato událost se tak stala dalším pokusem o vtaţení zejména rodičů do dění na naší škole. V okresním měřítku se nám dlouhodobě daří v kopané a atletice. Ostatní soutěţe, přehlídky a kulturní akce Akce Kolo Reprezentace Umístění Ekologická soutěţ Den pro ekologii Okres A.Kameníková, A. Límová, B. Procházková 3. místo Helpíkŧv pohár Kraj Ţáci 5. ročníků účast Dějepisná olympiáda Okres Kateřina Henkeová 2. místo Dějepisná olympiáda Kraj Kateřina Henkeová 2. místo Novoroční koncert Mezin. Ţáci I. stupně účast Výtvarná soutěţ Kraj Erik Horáček 1. místo Výtvarná soutěţ Okres Štěpánka Latislavová 2. místo Na škole proběhla školní kola recitační soutěţe, Matematické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády, Matematického klokánka, Biologické olympiády a dalších soutěţí vyhlašovaných kaţdoročně MŠMT. Jejich vítězové nás reprezentovali na okresních kolech. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 14

14 Mimo uvedený přehled byla realizována hudební a divadelní představení v divadle v Liberci, v Novém Boru, místní sokolovně i Městském kulturním klubu Cvikov, ţáci se zúčastnili některých výstav, Burzy středních škol či Kniţního veletrhu v Liberci. Absolvovali řadu exkurzí, besed (např. i ve spolupráci s příslušníky Městské policie Cvikov i Městskou knihovnou Cvikov) a komponovaných hudebních pořadů. Velký ohlas mezi dětmi, pedagogy a rodiči mělo Pasování čtenářů, které se pomalu ale jistě stává jiţ tradiční akcí vzešlou ze spolupráce školy a Městské knihovny. Pro ţáky 3. ročníku se uskutečnilo Velké čtení s Františkem Hrubínem ku příleţitosti 100. výročí jeho narození. V tomto duchu uspořádal pro školu MKK akci pohádky Františka Hrubína. Naši druháci si připomněli svátek Halloween, který zakončili přespáním ve škole. Na 1. stupni se uskutečnily projekty Vítání podzimu, pravěk a na dvoře Rudolfa II, Rozsvícení vánočního stromu spojeného s prodejem výtvorů našich ţáků, a to se zapojením veřejnosti. V rámci sbliţování kultur naše škola připravila pro širokou veřejnost výstavu ţákovských prací pod názvem výtvarné inspirace uměním Afriky, Ameriky, Asie a Austrálie. Výstavu zhlédli všichni kolegové a ţáci naší školy. V době předvánoční ţáci I. stupně navštívili výstavu Betlémů, která se uskutečnila v Mimoni. V rámci dějepisu pak na II. stupni historická skupina Pernštejni předvedla jak řinčely meče za vlády Lucemburků. Naše škola uspořádala i řadu výstav, k nejúspěšnějším patřily Velikonoční a Vánoční prodejní výstavy či Malování na asfalt. Dětské práce zdobily nejedno veřejné místo ve městě, k nejvýznamnějším počinům na tomto poli pak patřila expozice mapující průběh a výsledky zapojení do projektu Stolpersteine, který byl oceněn mezinárodní cenou European for Peace na slavnostním vyhlášení v Berlíně. Děti z mateřské školy Lindava v souladu s naplňováním školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání shlédli divadelní představení a své dovednosti předvedli rodičům a prarodičům v rámci tematických besídek. 11. Výsledky zapojení do regionálních a celorepublikových projektŧ a) účast v mezinárodních projektech V rámci Svazku škol: Schkola pokračovala spolupráce s Mittelschule Jonsdorf (SRN), s níţ jsme realizovali vzájemné ţákovské výměny se záměrem prohlubování jazykového vzdělávání. S pedagogy a ţáky uvedené školy jsme realizovali mezinárodní projekty ţáků 9. ročníku ve Cvikově a Jonsdorfu zakončené společnou prezentací skupinových prací v Jonsdorfu. Ţáci se účastnili i společných exkurzí, mezi nimiţ největší ohlas zaznamenaly návštěvy Ţitavy a Dráţďan a workshop na téma ochrany lesa a klimatu Prima Klima realizovaný v Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal. Na závěr školního roku se uskutečnila společná vodácká expedice Sázava 2011, která byla koncipována jako vodácký výcvikový a jazykový kurz. Úspěšně završen byl projekt Multikulturelles Zentrum Zittau, který si kladl za cíl zmapovat osudy ţidovské rodiny Hann a jejich tragickou cestu z Ţitavy do Terezína. Pokračovali jsme v projektu Adopce na dálku, při němţ na vzdělání africké dívky Cisty přispívají jiţ sedmým rokem jak zaměstnanci školy, tak i naši ţáci. b) účast v celorepublikových programech Ţáci 1. stupně byli úspěšní i v projektu Zdravé zuby a Pásovec. Oblíbená je mezi nimi i akce pořádaná tradičně s Policií ČR Jezdíme s úsměvem. Aktivně spolupracujeme na sbírkové akci Ţivot dětem a Bílá pastelka. Opakovaně jsme se zapojili i do charitativní akce Šance, která se zaměřuje na pomoc zneuţívaným dětem a sociálně znevýhodněné mládeţi. c) účast v regionálních programech ZŠ a MŠ Cvikov se zúčastnila i Dne pro ekologii, který pořádala CHKO Luţické hory a který vyvrcholil vernisáţí výtvarných prací, mezi nimiţ byla i díla našich ţáků, a zábavně naukovým dnem v novoborském městském parku. K prohlubování vědomostí ţáků v oblasti první pomoci slouţí naše tradiční účast v Helpíkově poháru, který vyvrcholil krajským finále v Jablonci nad Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 15

15 Nisou. Významnou ekologickou aktivitou školy je zapojení do projektu Šance pro jilmy, jejich výsadba proběhla letos v lokalitě Martinovo údolí. Nově jsme se zapojili ve spolupráci s ZHS do projektu HASÍK, který je určen pro ţáky 2. a 6. ročníků a vyvrcholí exkurzí do hasičské zbrojnice. 12. Plnění úkolŧ v oblasti péče o pracovníky a ţáky Škola jako samostatný právní subjekt vţdy plně respektovala a nadále bude respektovat oprávněné zájmy pracovníků a ţáků školy. V oblasti péče o pracovníky, v souladu s platnou legislativou, zabezpečila všechny předepsané formy protipoţární a protiúrazové prevence, zajistila formou rozšíření platných pojistných smluv rozšíření forem pojištění pracovníků a ţáků. Vedení školy rozhodlo o rozšíření pojistných smluv na zahraničí. Jedná se hlavně o cesty našich ţáků a učitelů do sousedního Německa, kde se v rámci mezinárodní spolupráce zúčastňujeme řady projektů a setkávání. Formou samostatných nařízení ředitele je řešena otázka poskytování osobních ochranných prostředků. Čerpání prostředků FKSP na rekreaci a rehabilitaci pracovníků školy a příspěvek na stravování byly ponechány ve stejných relacích. V oblasti BOZP jsme se zaměřili na postupné odstraňování závad zjištěných při preventivních kontrolách a doplňování předepsané dokumentace tak, jak ji vyţadují nové právní normy přijaté i v souvislosti s naším vstupem do EU. V oblasti péče o ţáky byla striktně dodrţována všechna legislativní opatření. V knize úrazů bylo zapsáno celkem 32 úrazů, z toho 14 (loni 32) bylo registrováno. Při ţádném nedošlo k ţádnému pochybení ze strany pedagogického dozoru ani jiných pracovníků školy, ve všech případech byla na vině neopatrnost. Z celkového počtu registrovaných bylo odškodněno18 (loni12). Na odškodnění bylo vyplaceno celkem ,- (loni ,-) Kč. 13. Mimoškolní aktivity a) Školní druţina Ke konci tohoto školního roku disponovala škola 2 odděleními. Školní druţina má k dispozici veškerou potřebnou audiovizuální techniku, vyuţívala videotechniku i sportoviště školy (jak venkovní, tak i tělocvičnu), nově byly pro potřeby ŠD zakoupeny kvalitní stolní hry (stolní fotbal, stolní hokej atd.). V rámci ŠD pokračovaly v činnosti výtvarný krouţek a krouţek pohybových her. b) Účast na soutěţích - uvádí samostatný bod této zprávy (č. 10). c) Nadstandardní nabídka školy V souladu se zřizovací listinou nabízela škola svým ţákům následující aktivity - základy keramické práce, florbalový krouţek florbalová liga, krouţek sportovních her, výtvarný krouţek, doučovací skupiny, krouţky anglického i německého jazyka a internetový klub. K vyuţití mimo vyučování tak slouţí i učebna výpočetní techniky a multimediální učebna. V prostorách školy se konají i kurzy pro veřejnost. Škola poskytuje prostory i pro činnost krouţků DDM Cvikováček i místních sportovních oddílů. Jedná se zejména o bezplatný pronájem tělocvičny a školního hřiště na aktivity pořádané pro děti a zpoplatněný pronájem pro ostatní zájemce z řad veřejnosti. 14. Plnění učebních plánŧ a koncepce školy Výuka probíhala podle učebních plánů příslušných vzdělávacích programů, viz bod 3. zprávy, bez výraznějších narušení. Základní myšlenka dlouhodobé vzdělávací koncepce školy byla naplňována - škola poskytovala vzdělávání všem skupinám ţáků spádové oblasti - jak ţákům talentovaným, tak převaţující skupině ţáků, jejichţ zájmy se ještě nevyhranily, i ţákům s diagnostikovaným postiţením.. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 16

16 15. Trend dalšího vývoje Jako základní a neměnný výkonový ukazatel je nutno chápat počet ţáků ve třídách, tomu pak musíme podřídit i organizaci výuky v příštím školním roce. Trend ve volbě výuky cizího jazyka ukazuje na preferenci angličtiny (tento předpoklad je naplněn skutečností, ţe počet přihlášených k výuce německého jazyka v posledních letech nedovolil otevřít ani jednu skupinu, coţ přináší problémy ţákům, kteří opakují ročník, v němţ se němčina jako povinný cizí jazyk jiţ nevyučuje), coţ by znamenalo nezájem o výuku německého jazyka. Vzhledem k poloze města a rozvoji spolupráce v rámci Svazku škol Schkola by bylo chybou nevyuţít moţností, které se v souvislosti s podporou výuky německého jazyka a přeshraniční spolupráce nabízejí. Proto je jiţ několik let ţákům nabízena moţnost studia němčiny jako druhého cizího jazyka. Pro podchycení zájmu o němčinu a spolupráci s partnery na německé straně hranice jsou pro ţáky otevírány krouţky německého jazyka v niţších ročnících. Ve školním roce 2011/2012 se po 8 letech opět výuka němčiny jako povinného jazyka obnoví. Zájem o tento cizí jazyk projevilo 10 ţáků a vedení školy bude výuku tohoto cizího jazyka dále podporovat. Poţadavek na rozvoj počítačové gramotnosti populace podporuje zavedení Informatiky jako povinného předmětu od 6. ročníku v minulosti, při postupném přecházení na školní vzdělávací program potom od 5. ročníku, v naší škole tedy od nového školního roku 2011/2012. Jiţ zmíněná realizace školního vzdělávacího programu bude klást zvýšené poţadavky na vyučující, ať uţ při dalším vzdělávání, tak při volbě moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji kompetencí ţáků tak, jak je stanoví Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 16. Prezentace školy na veřejnosti Aktivity školy se vedení školy i její zaměstnanci snaţí veřejnosti přibliţovat prostřednictvím Zpravodaje města Cvikova, místního rozhlasu a Českolipského deníku. Akce školy s přeshraničním rozměrem neušly pozornosti Süddeutsche Zeitung (SRN). 17. Základní údaje o hospodaření školy a) Komentář k vyúčtování rozpočtu MěÚ Cvikov za rok 2010 v příloze zprávy b) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům Část A: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v příloze zprávy Ve Cvikově dne 29. září 2011 Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy Schvalovací doloţka Výroční zpráva byla projednána na zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov, příspěvkové organizaci dne a následně schválena. Za ŠR při ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov Ve Cvikově dne Andrea Formánková, předsedkyně Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 17

17 Seznam zaměstnancŧ a jejich pracovní zařazení 2010/2011 Vedení školy Mgr. Ivo Čeřovský ředitel školy Mgr. Miroslav Novotný zástupce ředitele Mgr. Martina Nehasilová vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Jiřina Endtová výchovná poradkyně Třídní učitelé Mgr. Jana Nečasová 1. A Mgr. Simona Novotná 1. B Mgr. Gerlinda Laurincová 2. A Mgr. Ivana Ţáková 2. B Mgr. Martina Nehasilová 3. A Mgr. Lenka Vodenková 3. B Růţena Nováková 4. A Mgr. Alena Jelínková 4. B Mgr. Jarmila Růţičková 5. A Mgr. Boris Jakobi 5. B Ing. Dana Chourová 6. A Mgr. Vladimíra Hanischová 6. B Mgr. Irena Knejflová 7. A Mgr. Ivana Jakubová 7. B Mgr. Václav Savka 8. A Mgr. Lucie Votýpková 8. B Mgr. Andrea Vojtěchová Jakobi 9. A Mgr. Jiřina Endtová 9. B Dagmar Modráčková MŠ Lindava Učitelé bez třídnictví Mgr. Halina Kaletová Mgr. Lada Kaplánková Mgr. Petra Stránská Mgr. Jiří Walter Mgr. Přemysl Šťástka Jaroslava Bártová správce počítačové sítě Školní druţina Venuše Nováková vedoucí vychovatelka Hana Šimonová vychovatelka MŠ Lindava Blaţena Kohoutková školnice + asistentka THP Liběna Růţičková ekonomka Věra Linhartová hospodářka Zdeněk Nigrin školník (Sad 5. května) Josef Jakub školník (Nerudova 300) Marie Čechová uklízečka (Sad 5. května) Mária Řeháková uklízečka (Sad 5. května) Marie Tymešová uklízečka (Sad 5. května) Ivana Trčová uklízečka (Nerudova 300) Školní jídelna Zuzana Turková vedoucí ŠJ Pavlína Kotěborská vedoucí kuchařka Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 18

18 Jitka Mlázovská Anna Límová Veronika Šušková Štěpánka Šaldová kuchařka pomocná kuchařka pomocná kuchařka úklid + pomoc. v kuchyni Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Diana Herudková učitelka Mgr. Michaela Walterová učitelka Mgr. Monika Tučková učitelka Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 19

19 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 20

20 Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace 21

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov Identifikátor školy: 600 074 722 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více