ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53

2 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 2. Charakteristika mateřské školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální a pedagogické zajištění 3.7 Spoluúčast rodičů 3.8 Ekumenická spolupráce s pardubickými církvemi 4. Organizace vzdělávání 4.1 Organizace provozu MŠ 4.2 Přijetí dítěte do mateřské školy NOE 4.3 Ukončení vzdělávání v mateřské škole NOE 4.4 Charakteristika třídy 5. Vzdělávací program 5.1 Charakteristika vzdělávacího programu 5.2 Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu 5.3 Výchovné a vzdělávací strategie 5.4 Práva a povinnosti dětí 6. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 6.1 Klíčové kompetence 6.2 Vzdělávací program v integrovaných blocích 6.3 Zásady pro realizaci vzdělávacího programu na třídě 7. Tematické projekty a doplňující programy MŠ 7.1 Tematické projekty 7.2 Doplňující programy 7.3 Předškolní příprava 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 8.2 Vzdělávání mimořádně nadaných dětí 9. Evaluační plán školy 10. Závěrečná ustanovení Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 2 z 53

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování charakteru. Předkladatel název školy: NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích adresa školy: Lonkova 512, Pardubice adresa budovy: Zborovské nám. 2018, Pardubice jméno ředitele: Mgr. Markéta Chmelová telefon: www stránky: Zřizovatel název: ARCHA - Sbor Církve bratrské v Pardubicích adresa: Lonkova 512, Pardubice telefon: webové stránky: Platnost dokumentu datum: podpis ředitele: razítko školy: Další údaje IČ: REDIZO: IZO: Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 3 z 53

4 2. Charakteristika mateřské školy NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích je církevní škola, která začala svou činnost , kdy otevřela sloučenou 1. a 2. třídu základní školy. V novém školním roce 2012/2013 otevírá další první třídu a jedno smíšené oddělení mateřské školy. Zřizovatelem školy je Sbor Církve bratrské v Pardubicích a na její činnosti spolupracují i další církve a jednotlivci. Mateřská škola NOE usiluje poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Do NOE - Křesťanské mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku 3 6 let. Škola je otevřená všem dětem, bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv. Předpokladem však je, aby právní zástupci dítěte respektovali styl práce v naší škole. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola je umístěna v pronajatých prostorách v budově Salesiánského střediska mládeže na Zborovském náměstí č. p. 2018, které byly v roce 2012 zrekonstruovány. Přímo u školy je zastávka MHD. Mateřská škola má k dispozici hernu s navazující ložnicí o celkové rozloze 100 m2, toalety s umývárnou a šatnu. Na tyto prostory navazuje jídelna výdejna a kancelář personálu. Herna je členěna na část se stolečky ke stravování i tvořivým činnostem, hrací koutky a na část relaxační, kde se v době odpoledního odpočinku rozkládají lehátka. Děti se stravují ve školní jídelně - výdejně, která je součástí mateřské školy. Její kapacita je 25 stravovaných. Stravování je smluvně zajištěno ve školní jídelně mateřské školy Kamarád. Svačiny a obědy denně dovážíme do naší školní jídelny výdejny odděleným vstupem. Pitný režim je zajištěný během celého dne samoobslužnou formou. Mateřská škola zatím není vybavena pračkou; praní ložního prádla každého dítěte zajišťují jeho rodiče. Veškeré zařízení mateřské školy vyhovuje hygienickým a bezpečnostním normám. Mateřská škola má dostatek hraček, knih a didaktických pomůcek, které budou průběžně doplňovány a obměňovány. Klademe důraz na hračky, které děti nutí k přemýšlení a aktivní hře. Hračky jsou dětem dobře přístupné, výtvarný a pracovní materiál je ukládán na určeném místě k volnému použití. Výrobky a výtvarné práce si děti nosí domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor mateřské školy. Zde je mohou zhlédnout rodiče dětí. V budově je možné využít tělocvičnu a venku přiléhající hřiště. Děti mají k dispozici zahradu s pískovištěm a klouzačkou. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 4 z 53

5 3.2 Životospráva Provoz MŠ je stanoven provozním řádem školy, vypracovaným s ohledem na hygienu, věk i potřeby dětí. Tento řád stanovuje pracovní a odpočinkový režim, režim vzdělávání, stravování a pitný režim. Harmonogram vydávání stravy: 9:00 9:15 dopolední svačina 11:45 12:15 oběd 14:00 14:30 odpolední svačina Dětem je podávána plnohodnotná strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti do jídla povzbuzujeme, ale nenutíme. Děti mají zajištěn pitný režim po celý den. Nápoj je jim přímo nabízen při každém jídle a před odchodem ven. Napít se mohou také kdykoliv během dne. Za tímto účelem jsou ve třídě na stolečku umístěny průběžně doplňované konvice se šťávou či čajem a vodou. Děti se mohou obsloužit samy, případně požádat o pomoc učitelku. Vybavení MŠ a její prostředí odpovídá platným normám. V prostorách budovy i pozemku NOE Křesťanské ZŠ a MŠ je dodržován zákaz kouření a pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Děti jsou vedeny k čištění zubů po hlavním jídle. Pedagogové jsou dětem vzorem v oblasti zdravého životního stylu. Děti jsou chráněny před úrazy: jsou zajištěny pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti nebezpečné předměty se v MŠ nevyskytují a před vstupem dětí na školní zahradu je pozemek zkontrolován a případné nebezpečné předměty jsou odstraněny děti jsou pravidelně poučovány o zásadách používání jídelních příborů, nůžek a jiných pracovních pomůcek; před každou mimoškolní akcí jsou poučeny o bezpečném chování učitelé jsou jednou za dva roky proškolováni v oblasti BOZP a PO v kanceláři personálu je uložena lékárnička při vycházení mimo venkovní prostory MŠ i areál ZŠ je první i poslední dítě vybaveno bezpečnostní reflexní vestou a pedagogičtí pracovníci používají při přechodech veřejné komunikace bezpečnostní terčík. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 5 z 53

6 Denní rytmus a řád umožňuje rodičům přivádět děti do MŠ dle svých možností o děti mohou přicházet ráno mezi 6:30 8:30 hod o děti mohou přijít pouze na odpolední činnost nastupují do MŠ před obědem (11:30 hod) o odcházet mohou po obědě nebo po odpolední svačině až do 16:30 hod dětem s nižší potřebou spánku je umožněno věnovat se alternativním klidovým aktivitám prohlížení knih na lůžku, tichá činnost u stolečku (např. kreslení, skládání puzzle) děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (2 hod dopoledne), pokud to počasí a kvalita ovzduší umožňují pohybové aktivity se odehrávají jak v prostorné třídě, tak na zahradě MŠ, případně jinde Klimatické podmínky Herna je vybavena teploměrem a vlhkoměrem pro pravidelné sledování a zajištění mikroklimatických podmínek. Teplota vzduchu se celoročně pohybuje průměrně kolem 22 C a relativní vlhkost vzduchu se celoročně udržuje v rozmezí %. Větráním zajišťujeme dostatečnou výměnu vzduchu. 3.3 Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet prostředí, které charakterizuje vzájemná důvěra, komunikace a spolupráce. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na prostředí MŠ. Rodiče mohou s dětmi setrvávat v MŠ až 4 hod denně po dobu 5 dní. V prvních pěti dnech je také možné přivést dítě do MŠ na zkrácenou dobu pobytu, např. 1 3 hodiny. Veškerá snaha a práce pedagogů směřuje k naplňování potřeb dětí, při vzdělávání respektují přiměřenost jejich věku. Pedagogové pracují s věkově smíšenou třídou, která je vnitřně rozdělena na tři skupiny dle věku nejmladší děti jehňátka, mladší děti ovečky, starší děti beránci. Ke každé věkové skupině pedagogové přistupují přiměřeným způsobem. Důraz je kladen na vhodnou motivaci ke vzdělávacím aktivitám. Pedagogové přistupují ke každému dítěti jako k jedinečnému cennému Božímu stvoření. Každé z dětí má tedy nárok na rovné zacházení a slušný přístup. Snažíme se vyhnout jakýmkoliv formám nerovnosti, podceňování. Povinností pedagogů je vyhýbat se v přístupu k dětem vlivům osobních a příbuzenských vazeb. Rovněž pedagogičtí pracovníci respektují svobodu vyznání. Pedagogičtí pracovníci jsou dále povinni řídit se Kodexem pedagogického pracovníka NOE. Děti i pedagogové respektují vzájemně dohodnutá pravidla soužití, která si stanoví na začátku každého školního roku (např. pravidla pro pohyb v prostorách MŠ, uklízení hraček, volně dostupné činnosti a spontánní hru a pravidla hygieny). Další pravidla fungování MŠ popisuje Školní řád MŠ. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 6 z 53

7 Cíleně vedeme děti k dovednostem vzájemné komunikace a interakce (schopnost vyjádřit svůj názor, komunikovat s ostatními, vyjádřit své pocity a respektovat názory a pocity druhých). Pedagogové jsou významným vzorem v pozitivní komunikaci s druhými. Při řešení konfliktních situací vycházíme z biblického příkladu: odpuštění a napravení vztahů, rovnováha mezi vlastním já a potřebami druhých. Přínosem je také propojení MŠ a ZŠ do jednoho právního i formálního celku. To umožní především plynulý přechod dětí z předškolního vzdělávání do základní školy. Některé školní i mimoškolní akce jsou společné pro děti MŠ i ZŠ a v odpoledních hodinách jsou děti mateřské školy a školní družiny spojeny ke společným hrám a činnostem. Tím přiblížíme interpersonální a sociálně-kulturní klima rodinným podmínkám. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku pomůže plnit výchovné cíle školy a posílí u dětí zejména utváření pozitivních charakterových rysů. Vzájemné propojení MŠ a ŠD umožní též lépe podporovat a rozvíjet schopnosti mimořádně nadaných dětí a vzdělávací program doplnit nabídkou dalších aktivit. Děti jsou v MŠ chráněny před násilím, šikanou a dalšími psychopatologickými jevy. 3.4 Organizace V denním řádu jsou zařazeny jak řízené aktivity, tak i čas na volnou hru dle výběru dětí, relaxaci, a to ve vyváženém poměru. V konkrétním dni je denní řád uplatňován vždy s ohledem na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity pohybové chvilky na třídě, pobyt venku. Pedagogové se po celou dobu přímé pedagogické činnosti věnují dětem a jejich vzdělávání. MŠ organizuje i mimořádné akce nad rámec své běžné činnosti (např. oslavy svátků, besídky, přednášky pro rodiče, karneval). Tyto aktivity jsou zařazovány v přiměřené míře, aby byl na jedné straně podpořen neformální vztah s dětmi a rodiči, avšak na straně druhé nebyli pracovníci MŠ přetíženi nadmírou takových aktivit. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Přechody mezi činnostmi jsou očekávatelné a plynulé. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Dětem je při činnostech dávána možnost výběru např. materiály a pomůcky, s kterými budou pracovat. Mají možnost zvolit si kamaráda do hry či pracovní skupinky, apod. Děti jsou vedeny k zapojení do organizace činností např. rozdávají pomůcky, shromažďují materiál na výrobky, přispívají svými podněty do plánu činností, apod. Pedagogové umožňují dětem pracovat svým tempem. Při vzdělávání se střídají formy individuální, skupinové i frontální činnosti. Pedagogové se snaží ke všem činnostem vhodně děti motivovat. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Pedagogové při své přípravě na přímou pedagogickou činnost vždy předem promyslí, kde ji budou uskutečňovat a připraví si předem vhodné pomůcky. Zásadní změny ve věcném uspořádání třídy a vybavení konzultují s vedením MŠ. Rovněž přinášejí podněty k dalšímu vybavení MŠ pomůckami, navrhují obměnu hraček apod. Stanovený počet dětí ve třídě je 25. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 7 z 53

8 3.5 Řízení mateřské školy Mateřská škola je organizační složkou jednoho právního subjektu NOE Křesťanské základní školy a mateřské školy v Pardubicích. Podrobněji popisuje organizační strukturu, činnost a chod školy Organizační řád. Pedagogové mateřské školy jsou přímo podřízení vedoucí učitelce mateřské školy, která je podřízena ředitelce školy. Uvnitř mateřské školy je předávání informací zajištěno pomocí interních nástěnek, pravidelných porad pedagogických pracovníků, ovou komunikací. Dokumentace mateřské školy je přístupná pedagogickým pracovníkům v kanceláři MŠ, přičemž je zajištěna ochrana osobních informací. Dokumenty elektronické povahy jsou k dispozici na sdíleném disku. Komunikace směrem k rodičům je zajištěna pomocí nástěnek, ovou komunikací a aktualizací webových stránek školy. Zodpovědnosti za určité oblasti pedagogické a související práce jsou rozděleny mezi jednotlivé pracovníky. Pedagogičtí pracovníci spoluutvářejí školní vzdělávací program. Případné změny iniciuje jak vedení MŠ, tak sami pedagogové. Zavádění změn se opírá o předchozí ověření v praxi a zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnost je popsána v samostatné kapitole ŠVP MŠ NOE. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem - Sborem Církve bratrské v Pardubicích, dotčenými orgány státní správy a samosprávy, se základní školou NOE. V případě potřeby spolupracuje MŠ s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Důraz je kladen také na spolupráci s místními církvemi a charitativními organizacemi. Této spolupráci je věnována samostatná kapitola ŠVP MŠ NOE. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Pedagogové NOE Křesťanské ZŠ a MŠ mají odpovídající vzdělání nebo si ho v současné době doplňují. Jedno z důležitých kritérií výběru pedagogů je zodpovědný přístup a morální kredit, vzájemná úcta a pocit sounáležitosti, díky kterému vzniká prostor, kde dospělí i děti mohou prezentovat vlastní názor. Velkou prioritou všech současných aktivit je pozitivní přístup. Pedagogové jsou povinni se řídit Kodexem pedagogického pracovníka školy NOE. Výchovná práce je zajišťována třemi učitelkami, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj každého dítěte a také připravit děti nenásilnou formou na vstup do ZŠ. Výuka anglického jazyka je zajišťována rodilou mluvčí nebo lektorem anglického jazyka. Učitelkám je během dne k dispozici i provozní pracovnice, která zajišťuje úklid, výdej stravy a pomoc při práci s dětmi. V rámci možností se pedagogičtí pracovníci dále sebevzdělávají a vzdělávají. Mateřská škola sama neposkytuje logopedickou, rehabilitační a jinou nápravnou péči, ale v případě potřeby doporučí či spolupracuje s příslušným odborníkem. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 8 z 53

9 3.7 Spoluúčast rodičů Předpokladem pro úspěšné plnění záměrů MŠ je co nejužší a neformální spolupráce s rodinou, založená na oboustranné důvěře, porozumění a respektu. Spolupráce pedagogů s rodiči začala ještě před zahájením provozu naší školy, na jehož přípravě se aktivně podíleli nejen teoretickou a praktickou pomocí, ale též sponzorskými dary. Spolupráce s rodiči dětí školy se neustále rozvíjí, je považována za jednu z priorit naší práce. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole, vzdělávací nabídce pomocí nástěnky. Rodiče mají možnost spolupracovat při plánování programu mateřské školy, podílet se na jejích činnostech a dění a účastnit se různých programů. Pravidelná setkávání rodičů s pedagogy jsou zajištěna prostřednictvím informačních schůzek, programů pro rodiče, přednášek. Škola též nabízí rodičům poradenský servis, a to konzultacemi s pedagogickým pracovníkem, který o dítě pečuje. V případech závažnějšího rázu doporučujeme návštěvu pedagogickopsychologické poradny či příslušného odborníka. 3.8 Ekumenická spolupráce s pardubickými církvemi Zřizovatel od počátku vzniku školy usiluje o podíl všech pardubických církví na rozvoji školy a křesťanského vzdělávání dětí. Pardubické církve podporují rozvoj školy dle svých možností materiálními a finančními dary, dobrovolnou prací, šířením informací o možnosti křesťanského vzdělávání v Pardubicích. Mateřská škola se podílí na charitativních a reprezentačních projektech místních církví (Noc kostelů, Tříkrálová sbírka ). 4. Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy: 6:30 16:30 hodin 4.1 Organizace provozu MŠ 6:30 8:30 o příchod dětí, spontánní hry, individuální činnost nabízená učitelkou o děti jsou v ranních hodinách spojeny se školní družinou, učitelka ZŠ převezme děti v 7:40 8:30 9:00 o TV chvilka o ranní společný kruh (křesťanská výchova) 9:00-9:15 o hygiena, dopolední svačina Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 9 z 53

10 9:15-9:45 o nabídka řízené činnosti učitelkou (hudební, dramatické, výtvarné činnosti, hry a ostatní zájmové činnosti) 9:45 11:45 o pobyt venku, případně náhradní činnost 11:45 12:15 o osobní hygiena a oběd 12:15 12:30 o příprava na odpolední odpočinek, některé děti odcházejí domů 12:30-14:00 o poslech pohádek, biblických příběhů o spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 14:00 14:30 o osobní hygiena, svačina 14:30 16:30 o volné činnosti, nabídka zájmových činností a pohybových aktivit (pohybové aktivity dětí mohou v případě pěkného počasí probíhat na zahradě MŠ) o v odpoledních hodinách jsou děti školní družiny spojeny s mateřskou školou Rodiče mohou děti přivádět ráno do 8:30. V případě nepřítomnosti dítěte nebo odchodu po obědě je třeba dítěti odhlásit stravu předem nebo telefonicky nejpozději do 7:15 ráno. Po dohodě s učitelkami je možné se účastnit pouze odpoledního programu. V takovém případě dítě dochází do MŠ před obědem v 11:30. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla směřující k bezpečí dětí. Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ ve třídě a opět od okamžiku, kdy si dítě od učitelky převezmou. Více viz Školní řád MŠ. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 10 z 53

11 4.2 Přijetí dítěte do mateřské školy NOE Podmínky přijetí dítěte: 1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním - dokládá se potvrzením obvodního dětského lékaře (viz přihláška). 2. Dítě přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, osobní hygienu. (Nenosí pleny.) Kritéria přijetí: Kritéria pro přijímání dětí stanovuje ředitelka školy s vyhlášením termínu zápisu. Zpravidla rozhoduje sourozenecká vazba přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenci již navštěvují ZŠ či MŠ NOE. Dále bereme zpravidla v potaz věk dětí starší děti mají přednost před mladšími. 4.3 Ukončení vzdělávání v mateřské škole NOE Ředitelka může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel, pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem, v případě opakovaného nedodržení úhrady úplaty za vzdělávání nebo v případě rozhodnutí lékaře nebo školského poradenského zařízení. Konkrétní podmínky a pravidla stanovuje Školní řád MŠ. 4.4 Charakteristika třídy Mateřská škola NOE má jednu věkově smíšenou třídu. Aby bylo možné naplnit vzdělávací potřeby dle věku dětí, jsou děti vnitřně rozděleny do třech věkových skupin: jehňátka nejmladší děti tříleté a mladší ovečky mladší děti čtyřleté beránci starší děti pětileté a starší Pedagogové přistupují ke každé věkově skupině s přiměřeně náročnými vzdělávacími i výchovnými požadavky, čím starší věková skupina, tím jsou požadavky náročnější. U věkové skupiny jehňátek je více uplatňována forma frontální a individuální práce. Věková skupina oveček a beránků je vedena i k práci ve skupině. U všech věkových skupin je nejčastěji ve vzdělávání a výchově uplatňována metoda nápodoby, krokování činností, užíváme didaktické a námětové hry, metody heuristické, manipulační metody. U starších věkových skupin oveček a beránků se uplatňují také metody řízeného rozhovoru, dramatizace, klade se větší důraz na samostatnost. U nejstarší věkové skupiny beránků probíhá také systematická příprava na vstup do školy. Specifikem mateřské školy NOE je nabídka křesťanského vzdělávání. Sdílení křesťanské víry a hodnot je zařazeno především do ranního kruhu. Zahrnuje vyprávění biblických příběhů či rozhovory s křesťanskou tématikou, zpěv písní s křesťanským obsahem, dobrovolnou účast u modlitby. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 11 z 53

12 Křesťanské prvky se prolínají celou vzdělávací nabídkou např. slavení tradičních křesťanských svátků, čtení literárních textů s křesťanskou tématikou, náměty estetických činností inspirovaných biblickými příběhy, zpívané modlitby před jídlem apod. Za nejpřirozenější a významný prvek křesťanského vzdělávání je považován osobní příklad pedagoga. Více viz Kodex pedagogického pracovníka NOE. Mateřská škola NOE je křesťansky zaměřenou, ale kritérium křesťanského vyznání či víry není pro přijímání dětí do MŠ rozhodující. MŠ poskytuje své služby a rovný přístup dětem z křesťanských rodin i dětem z rodin bez křesťanské tradice. Ze strany zákonných zástupců dětí očekává mateřská škola respekt k hodnotám a způsobu práce. Pedagogové respektují přednostní právo rodičů na duchovní směrování svých dětí. 5. Vzdělávací program 5.1 Charakteristika vzdělávacího programu Výchovně-vzdělávací program je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj dětí v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální a duchovní. Cílem je výchova dětí ve zdravé a jedinečné osobnosti. Mateřská škola je nedílnou součástí NOE - Křesťanské ZŠ a MŠ jako právnické osoby se společnou základní filozofií. Ve svých hodnotách a principech práce s dětmi se opírá o Bibli jako základ křesťanské kultury. Směřuje k vybudování mladé generace s pevnou morálkou a zdravými hodnotami, která bude znát své místo ve světě a přinášet do něj pozitivní impulzy. Tento základ chce uplatňovat v souladu s platnými školskými normami i s vládními usneseními o vzdělávání a výchově dětí. Dalšími vnějšími opěrnými pilíři jsou dokumenty: Úmluva o právech dítěte a programy Škola podporující zdraví a Začít spolu. 5.2 Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu 1. Vytvořit mateřskou školu rodinného typu, kde se děti budou cítit spokojeně a bezpečně, kde jsou respektovány a mají dostatek prostoru pro hru a pro vlastní uplatnění. Vytvořit podmínky pro individuální rozvoj každého dítěte v návaznosti na rodinnou výchovu. 2. Všestranně rozvíjet dětskou osobnost dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby na základě svých osobních předpokladů získalo věku přiměřené zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky a vytvořit základy pro jeho další rozvoj a jeho další celoživotní učení. 3. Obohatit děti o sociální poznatky a zkušenosti, cíleným programem naučit děti chovat se v kolektivu přijatelným způsobem. Vytvořit základy pro schopnost jednat v duchu lidských a křesťanských hodnot. 4. Dát dětem základy anglického jazyka s přihlédnutím k jejich věku. 5. Dát dětem příležitost poznat prostředí určované křesťanským pohledem na život a na svět. Naučit je mít respekt k biblickým hodnotám, které nás přesahují, a v souladu s nimi je učit přiměřeně reagovat na situace, které běžný život přináší. 6. Získat rodiče pro úzkou spolupráci s mateřskou školou. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 12 z 53

13 5.3 Výchovné a vzdělávací strategie K naplnění cílů MŠ používáme především tyto metody a formy práce: prožitkové a situační učení pedagogové navozují situace nebo využívají situací, které podporují dětskou zvídavost a učení činnostní učení učení vlastní činností spontánní i řízené činnosti ve vyváženém poměru individuální, skupinové i frontální formy práce učení nápodobou didaktické hry námětové hry evaluace běžných situací a konfliktů komunitní kruh dramatické, hudební, výtvarné a pohybové aktivity využití audiovizuální techniky práce s texty s biblickou i jinou tematikou podporování samostatnosti a zvídavosti dětí Inspirujeme se 12 zásadami podpory zdraví v MŠ: 1. učitelka podporující zdraví 2. věkově smíšená třída 3. rytmický řád života a dne 4. tělesná pohoda a volný pohyb 5. zdravá výživa 6. spontánní hra 7. podnětné věcné prostředí 8. bezpečné sociální prostředí 9. participativní a týmové řízení 10. partnerské vztahy s rodiči 11. spolupráce mateřské školy se základní školou 12. začlenění mateřské školy do života obce 5.4 Práva a povinnosti dětí V souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte respektujeme při veškeré školní činnosti práva dětí a vedeme je k tomu, aby si samy byly vědomy nejen svých práv, ale také povinností. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 13 z 53

14 Jedná se zejména o právo: individuálně uspokojovat své tělesné potřeby vyjádřit svůj názor a aktivně hledat řešení konfliktních situací právo volby účastnit se i neúčastnit se všech činností podílet se na vytváření a respektování vzájemných pravidel a povinnost: samostatné sebeobsluhy (adekvátně věku dítěte) dodržování dohodnutých pravidel při využívání prostor MŠ 6. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 6.1 Klíčové kompetence Záměrem předškolního vzdělávání je působit na rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením) takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí rodiny a školy). Naším cílem je připravit děti na další vzdělávání a na období dospělosti tak, aby mohly vést co nejkvalitnější a nejefektivnější život, a to jak z osobního hlediska, tak z hlediska společnosti. Pro úspěšný přechod dítěte z mateřské do základní školy a také pro úspěšné zvládnutí všech životních výzev, které dítě v následujícím období čekají, je důležité, aby si osvojilo určité klíčové kompetence. Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte. Jedná se zejména o tyto kompetence: A. Kompetence k učení Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: soustředěně pozorovat, zkoumat a objevovat, aktivně si všímat okolí, mít elementární poznatky o světě kolem sebe, klást otázky a hledat odpovědi, soustředit se na činnost, dokončit zadanou práci, postupovat podle instrukcí atd. B. Kompetence k řešení problémů Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí, řešit známé situace samostatně, nebát se požádat o pomoc při řešení problémů, na které samy nestačí, hledat různé varianty řešení, využívat dosavadních zkušeností, využívat elementárních empirických a logických postupů, užívat základní matematické pojmy atd. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 14 z 53

15 C. Komunikativní kompetence Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: ovládat řeč, mluvit ve správně formulovaných větách, samostatně vyjádřit myšlenky, sdělení a otázky, vést smysluplný dialog, domlouvat se slovy i gesty, v běžných situacích komunikovat bez zábran, ovládat dovednosti předcházející čtení, psaní, využít informativní a komunikační prostředky ve svém okolí (knížky, encyklopedie, počítač, telefon,...) adekvátně jeho věku atd. D. Činnostní a občanská kompetence Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: své činnosti organizovat, řídit a vyhodnocovat, rozpoznat silné a slabé stránky své osobnosti, odhadnout rizika svých nápadů, chápat, že se může rozhodovat svobodně, ale vše má svůj důsledek, zodpovědně přistupovat k povinnostem, zajímat se o druhé, mít elementární představu o základních lidských a křesťanských hodnotách, uvědomovat si práva a povinnosti svoje, ale i druhých, dbát na svoje zdraví a bezpečí apod. 6.2 Vzdělávací program v integrovaných blocích Předškolní vzdělávání zaměřujeme na rozvoj dítěte ve všech základních oblastech: biologické oblast Dítě a jeho tělo psychologické oblast Dítě a jeho psychika interpersonální oblast Dítě a ten druhý sociálně-kulturní oblast Dítě a společnost environmentální oblast Dítě a svět duchovní oblast Dítě a křesťanská víra Zároveň dbáme na to, aby bylo dítě rozvíjeno ve všech oblastech svého života a základní formální vzdělávací nabídka školy byla dostatečně široká. Při veškeré výchovně vzdělávací činnosti respektujeme individuální odlišnosti rozvoje různých stránek osobnosti dítěte. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 15 z 53

16 ZÁŘÍ Tematický blok: Vítáme vás ve školce Děti, pojďme si hrát Máme nové kamarády Je nám dobře ve školce Už se všichni známe a rádi se máme Bůh mi dal nové kamarády VZDĚLÁVACÍ CÍLE nácvik sebeobslužných činností rozvoj komunikativních dovedností seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu rozvoj relativní citové samostatnosti VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Dítě a jeho tělo pohybové hry se střídáním poloh, míčové hry předškoláci běh popředu i pozpátku, poskoky sounož, po jedné noze OČEKÁVANÉ VÝSTUPY zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a jednoduché úkony sebeobsluhy přiměřené věku předškoláci správný úchop tužky při vybarvování vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru tematických omalovánek vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů nápodobivé hry, hudebně - pohybové hry zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami zvládání chůze po schodech a nerovném terénu vycházky a pobyt na zahradě manipulační hry, jednoduché sebeobslužné činnosti přiměřené věku dítěte hry na rozvoj smyslů obkreslování částí těla, dokreslování obličeje Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 16 z 53

17 Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý individuální i kolektivní rozhovory, sebevyjádření v komunitním kruhu předškoláci vyprávění o sobě (jméno, bydliště, záliby) popis obrázků, pojmenovávání předmětů v nejbližším okolí, vyprávění vlastních zážitků z prázdnin rytmizování slov, slovní a kreslené hádanky, poslech čtených pohádek a příběhů nácvik nových říkadel a písní seznámení s modlitbou zkoumání vlastností různých předmětů smyslové a poznávací hry moje značka, můj kamarád, dospělí ve školce, nová jídla chutě výtvarné práce podporující sebevyjádření námětové hry na doktora, na obchod, na rodinu, na školu, na různá zaměstnání rozvoj neverbání komunikace reakce na gesta vyprávění, přednes, vybarvování omalovánek k říkance, či příběhu hry na rozvoj zdvořilosti, slušnosti a pěkného vztahu k druhým aktivity podporující sbližování dětí dramatizace příběhu maňáskové divadlo přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, společné tvoření pravidel vzájemného soužití ve třídě navazovat a udržovat dětská přátelství respektování a pomoci chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, předškoláci seznamování s potřebami mladších dětí a přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, potřebou pomoci něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. emociální masky vyjádření své nálady v komunitním osobnostní odlišnosti jsou přirozené kruhu dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného pozitivní příklady hrdinů v pohádkách a příbězích soužití v mateřské škole nácvik písní, básniček a říkadel spolupracovat s ostatními Ať jsi velký nebo malý Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 17 z 53 vyjádřit svá přání a potřeby domluvit se slovy i gesty učit se nová slova a aktivně je používat naučit se zpaměti krátké texty sledovat a vyprávět příběh, pohádku projevovat zájem o knížky poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (přiměřeně dle věku) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost) vyjádřit své prožitky navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

18 Dítě a společnost improvizace učitelky s maňáskem při představení správného chování adaptační hry poznávání všech prostor školky a jejich účelu pohybová hra vláček, poznávání dospělých i dětí ve školce aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy předškoláci slušné chování v MŠ (pozdrav, prosba, poděkování, omluva) poslech pohádek, porovnávání vlastností postav skupinové hry s přírodním materiálem tematické hry na povolání poznávání nových lidových písní a hudebních nástrojů Dítě a svět pozorování blízkého okolí strom na pozorování Dítě a křesťanská víra v různých ročních obdobích seznamování s časovými úseky života člověka den, měsíc, rok prohlížení obrázkových knih, skládání puzzle návštěva ZŠ NOE, tělocvičny zkoumání přírodnin v našem okolí seznamování se s křesťanskou vírou v ranním kruhu vyprávění příběhu o Noemovi křesťanské písně s ukazováním Ať jsi velký nebo malý To je super, že jsi tady Starý Noe Telefon adaptovat se na život ve školce, aktivně zvládat požadavky plynoucí z tohoto prostředí i jeho běžných proměn porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi orientovat se v budově mateřské školy a jejím okolí seznámení s modlitbou poznávání, že s Bohem je možné prostřednictvím modlitby komunikovat poznávání příběhů z Bible Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 18 z 53

19 ŘÍJEN Tematický blok: Barvy podzimu Naše zahrádka V mechu a kapradí Malíř podzim Moje malé světélko Bůh nám dává dobré plody k jídlu VZDĚLÁVACÍ CÍLE rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj tvořivosti a posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Dítě a jeho tělo lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit poskoky, lezení předškoláci chytání a házení míče předškoláci služby při stravování sezonní práce na zahradě - hrabání listí hudebně pohybové hry a činnosti didaktické hry na poznávání různých druhů ovoce a zeleniny různými smysly manipulační činnosti s přírodním materiálem, koordinace oko - ruka Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 19 z 53 pohyb s rytmem a hudbou vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem) zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické návyky (hygiena, stravování, oblékání, svlékat, obouvat apod.)

20 Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý grafomotorické listy správný úchop procvičování jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti určování a pojmenovávání různých plodů podzimu sledování měnící se podzimní přírody na zahradě školky pozorovací strom poznávání a pojmenovávání barev předškoláci poznávání barev - barvy duhy motivovaná manipulace s různými předměty, zkoumání jejich vlastností (kaštany, šišky, mech, listy, plody, kameny, písek atd.) poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů s biblickou tématikou společné diskuse a rozhovory na téma podzim, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) sběr přírodnin a vytváření koutků živé přírody, rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, zvířata domácí i volně žijící estetické a tvůrčí aktivity babička Bramboračka zpěv nových písní s doprovodem společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 20 z 53 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny, rozpoznat rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více