ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53

2 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 2. Charakteristika mateřské školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální a pedagogické zajištění 3.7 Spoluúčast rodičů 3.8 Ekumenická spolupráce s pardubickými církvemi 4. Organizace vzdělávání 4.1 Organizace provozu MŠ 4.2 Přijetí dítěte do mateřské školy NOE 4.3 Ukončení vzdělávání v mateřské škole NOE 4.4 Charakteristika třídy 5. Vzdělávací program 5.1 Charakteristika vzdělávacího programu 5.2 Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu 5.3 Výchovné a vzdělávací strategie 5.4 Práva a povinnosti dětí 6. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 6.1 Klíčové kompetence 6.2 Vzdělávací program v integrovaných blocích 6.3 Zásady pro realizaci vzdělávacího programu na třídě 7. Tematické projekty a doplňující programy MŠ 7.1 Tematické projekty 7.2 Doplňující programy 7.3 Předškolní příprava 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 8.2 Vzdělávání mimořádně nadaných dětí 9. Evaluační plán školy 10. Závěrečná ustanovení Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 2 z 53

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování charakteru. Předkladatel název školy: NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích adresa školy: Lonkova 512, Pardubice adresa budovy: Zborovské nám. 2018, Pardubice jméno ředitele: Mgr. Markéta Chmelová telefon: www stránky: Zřizovatel název: ARCHA - Sbor Církve bratrské v Pardubicích adresa: Lonkova 512, Pardubice telefon: webové stránky: Platnost dokumentu datum: podpis ředitele: razítko školy: Další údaje IČ: REDIZO: IZO: Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 3 z 53

4 2. Charakteristika mateřské školy NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích je církevní škola, která začala svou činnost , kdy otevřela sloučenou 1. a 2. třídu základní školy. V novém školním roce 2012/2013 otevírá další první třídu a jedno smíšené oddělení mateřské školy. Zřizovatelem školy je Sbor Církve bratrské v Pardubicích a na její činnosti spolupracují i další církve a jednotlivci. Mateřská škola NOE usiluje poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Do NOE - Křesťanské mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku 3 6 let. Škola je otevřená všem dětem, bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv. Předpokladem však je, aby právní zástupci dítěte respektovali styl práce v naší škole. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola je umístěna v pronajatých prostorách v budově Salesiánského střediska mládeže na Zborovském náměstí č. p. 2018, které byly v roce 2012 zrekonstruovány. Přímo u školy je zastávka MHD. Mateřská škola má k dispozici hernu s navazující ložnicí o celkové rozloze 100 m2, toalety s umývárnou a šatnu. Na tyto prostory navazuje jídelna výdejna a kancelář personálu. Herna je členěna na část se stolečky ke stravování i tvořivým činnostem, hrací koutky a na část relaxační, kde se v době odpoledního odpočinku rozkládají lehátka. Děti se stravují ve školní jídelně - výdejně, která je součástí mateřské školy. Její kapacita je 25 stravovaných. Stravování je smluvně zajištěno ve školní jídelně mateřské školy Kamarád. Svačiny a obědy denně dovážíme do naší školní jídelny výdejny odděleným vstupem. Pitný režim je zajištěný během celého dne samoobslužnou formou. Mateřská škola zatím není vybavena pračkou; praní ložního prádla každého dítěte zajišťují jeho rodiče. Veškeré zařízení mateřské školy vyhovuje hygienickým a bezpečnostním normám. Mateřská škola má dostatek hraček, knih a didaktických pomůcek, které budou průběžně doplňovány a obměňovány. Klademe důraz na hračky, které děti nutí k přemýšlení a aktivní hře. Hračky jsou dětem dobře přístupné, výtvarný a pracovní materiál je ukládán na určeném místě k volnému použití. Výrobky a výtvarné práce si děti nosí domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor mateřské školy. Zde je mohou zhlédnout rodiče dětí. V budově je možné využít tělocvičnu a venku přiléhající hřiště. Děti mají k dispozici zahradu s pískovištěm a klouzačkou. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 4 z 53

5 3.2 Životospráva Provoz MŠ je stanoven provozním řádem školy, vypracovaným s ohledem na hygienu, věk i potřeby dětí. Tento řád stanovuje pracovní a odpočinkový režim, režim vzdělávání, stravování a pitný režim. Harmonogram vydávání stravy: 9:00 9:15 dopolední svačina 11:45 12:15 oběd 14:00 14:30 odpolední svačina Dětem je podávána plnohodnotná strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti do jídla povzbuzujeme, ale nenutíme. Děti mají zajištěn pitný režim po celý den. Nápoj je jim přímo nabízen při každém jídle a před odchodem ven. Napít se mohou také kdykoliv během dne. Za tímto účelem jsou ve třídě na stolečku umístěny průběžně doplňované konvice se šťávou či čajem a vodou. Děti se mohou obsloužit samy, případně požádat o pomoc učitelku. Vybavení MŠ a její prostředí odpovídá platným normám. V prostorách budovy i pozemku NOE Křesťanské ZŠ a MŠ je dodržován zákaz kouření a pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Děti jsou vedeny k čištění zubů po hlavním jídle. Pedagogové jsou dětem vzorem v oblasti zdravého životního stylu. Děti jsou chráněny před úrazy: jsou zajištěny pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti nebezpečné předměty se v MŠ nevyskytují a před vstupem dětí na školní zahradu je pozemek zkontrolován a případné nebezpečné předměty jsou odstraněny děti jsou pravidelně poučovány o zásadách používání jídelních příborů, nůžek a jiných pracovních pomůcek; před každou mimoškolní akcí jsou poučeny o bezpečném chování učitelé jsou jednou za dva roky proškolováni v oblasti BOZP a PO v kanceláři personálu je uložena lékárnička při vycházení mimo venkovní prostory MŠ i areál ZŠ je první i poslední dítě vybaveno bezpečnostní reflexní vestou a pedagogičtí pracovníci používají při přechodech veřejné komunikace bezpečnostní terčík. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 5 z 53

6 Denní rytmus a řád umožňuje rodičům přivádět děti do MŠ dle svých možností o děti mohou přicházet ráno mezi 6:30 8:30 hod o děti mohou přijít pouze na odpolední činnost nastupují do MŠ před obědem (11:30 hod) o odcházet mohou po obědě nebo po odpolední svačině až do 16:30 hod dětem s nižší potřebou spánku je umožněno věnovat se alternativním klidovým aktivitám prohlížení knih na lůžku, tichá činnost u stolečku (např. kreslení, skládání puzzle) děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (2 hod dopoledne), pokud to počasí a kvalita ovzduší umožňují pohybové aktivity se odehrávají jak v prostorné třídě, tak na zahradě MŠ, případně jinde Klimatické podmínky Herna je vybavena teploměrem a vlhkoměrem pro pravidelné sledování a zajištění mikroklimatických podmínek. Teplota vzduchu se celoročně pohybuje průměrně kolem 22 C a relativní vlhkost vzduchu se celoročně udržuje v rozmezí %. Větráním zajišťujeme dostatečnou výměnu vzduchu. 3.3 Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet prostředí, které charakterizuje vzájemná důvěra, komunikace a spolupráce. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na prostředí MŠ. Rodiče mohou s dětmi setrvávat v MŠ až 4 hod denně po dobu 5 dní. V prvních pěti dnech je také možné přivést dítě do MŠ na zkrácenou dobu pobytu, např. 1 3 hodiny. Veškerá snaha a práce pedagogů směřuje k naplňování potřeb dětí, při vzdělávání respektují přiměřenost jejich věku. Pedagogové pracují s věkově smíšenou třídou, která je vnitřně rozdělena na tři skupiny dle věku nejmladší děti jehňátka, mladší děti ovečky, starší děti beránci. Ke každé věkové skupině pedagogové přistupují přiměřeným způsobem. Důraz je kladen na vhodnou motivaci ke vzdělávacím aktivitám. Pedagogové přistupují ke každému dítěti jako k jedinečnému cennému Božímu stvoření. Každé z dětí má tedy nárok na rovné zacházení a slušný přístup. Snažíme se vyhnout jakýmkoliv formám nerovnosti, podceňování. Povinností pedagogů je vyhýbat se v přístupu k dětem vlivům osobních a příbuzenských vazeb. Rovněž pedagogičtí pracovníci respektují svobodu vyznání. Pedagogičtí pracovníci jsou dále povinni řídit se Kodexem pedagogického pracovníka NOE. Děti i pedagogové respektují vzájemně dohodnutá pravidla soužití, která si stanoví na začátku každého školního roku (např. pravidla pro pohyb v prostorách MŠ, uklízení hraček, volně dostupné činnosti a spontánní hru a pravidla hygieny). Další pravidla fungování MŠ popisuje Školní řád MŠ. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 6 z 53

7 Cíleně vedeme děti k dovednostem vzájemné komunikace a interakce (schopnost vyjádřit svůj názor, komunikovat s ostatními, vyjádřit své pocity a respektovat názory a pocity druhých). Pedagogové jsou významným vzorem v pozitivní komunikaci s druhými. Při řešení konfliktních situací vycházíme z biblického příkladu: odpuštění a napravení vztahů, rovnováha mezi vlastním já a potřebami druhých. Přínosem je také propojení MŠ a ZŠ do jednoho právního i formálního celku. To umožní především plynulý přechod dětí z předškolního vzdělávání do základní školy. Některé školní i mimoškolní akce jsou společné pro děti MŠ i ZŠ a v odpoledních hodinách jsou děti mateřské školy a školní družiny spojeny ke společným hrám a činnostem. Tím přiblížíme interpersonální a sociálně-kulturní klima rodinným podmínkám. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku pomůže plnit výchovné cíle školy a posílí u dětí zejména utváření pozitivních charakterových rysů. Vzájemné propojení MŠ a ŠD umožní též lépe podporovat a rozvíjet schopnosti mimořádně nadaných dětí a vzdělávací program doplnit nabídkou dalších aktivit. Děti jsou v MŠ chráněny před násilím, šikanou a dalšími psychopatologickými jevy. 3.4 Organizace V denním řádu jsou zařazeny jak řízené aktivity, tak i čas na volnou hru dle výběru dětí, relaxaci, a to ve vyváženém poměru. V konkrétním dni je denní řád uplatňován vždy s ohledem na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity pohybové chvilky na třídě, pobyt venku. Pedagogové se po celou dobu přímé pedagogické činnosti věnují dětem a jejich vzdělávání. MŠ organizuje i mimořádné akce nad rámec své běžné činnosti (např. oslavy svátků, besídky, přednášky pro rodiče, karneval). Tyto aktivity jsou zařazovány v přiměřené míře, aby byl na jedné straně podpořen neformální vztah s dětmi a rodiči, avšak na straně druhé nebyli pracovníci MŠ přetíženi nadmírou takových aktivit. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Přechody mezi činnostmi jsou očekávatelné a plynulé. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Dětem je při činnostech dávána možnost výběru např. materiály a pomůcky, s kterými budou pracovat. Mají možnost zvolit si kamaráda do hry či pracovní skupinky, apod. Děti jsou vedeny k zapojení do organizace činností např. rozdávají pomůcky, shromažďují materiál na výrobky, přispívají svými podněty do plánu činností, apod. Pedagogové umožňují dětem pracovat svým tempem. Při vzdělávání se střídají formy individuální, skupinové i frontální činnosti. Pedagogové se snaží ke všem činnostem vhodně děti motivovat. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Pedagogové při své přípravě na přímou pedagogickou činnost vždy předem promyslí, kde ji budou uskutečňovat a připraví si předem vhodné pomůcky. Zásadní změny ve věcném uspořádání třídy a vybavení konzultují s vedením MŠ. Rovněž přinášejí podněty k dalšímu vybavení MŠ pomůckami, navrhují obměnu hraček apod. Stanovený počet dětí ve třídě je 25. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 7 z 53

8 3.5 Řízení mateřské školy Mateřská škola je organizační složkou jednoho právního subjektu NOE Křesťanské základní školy a mateřské školy v Pardubicích. Podrobněji popisuje organizační strukturu, činnost a chod školy Organizační řád. Pedagogové mateřské školy jsou přímo podřízení vedoucí učitelce mateřské školy, která je podřízena ředitelce školy. Uvnitř mateřské školy je předávání informací zajištěno pomocí interních nástěnek, pravidelných porad pedagogických pracovníků, ovou komunikací. Dokumentace mateřské školy je přístupná pedagogickým pracovníkům v kanceláři MŠ, přičemž je zajištěna ochrana osobních informací. Dokumenty elektronické povahy jsou k dispozici na sdíleném disku. Komunikace směrem k rodičům je zajištěna pomocí nástěnek, ovou komunikací a aktualizací webových stránek školy. Zodpovědnosti za určité oblasti pedagogické a související práce jsou rozděleny mezi jednotlivé pracovníky. Pedagogičtí pracovníci spoluutvářejí školní vzdělávací program. Případné změny iniciuje jak vedení MŠ, tak sami pedagogové. Zavádění změn se opírá o předchozí ověření v praxi a zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnost je popsána v samostatné kapitole ŠVP MŠ NOE. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem - Sborem Církve bratrské v Pardubicích, dotčenými orgány státní správy a samosprávy, se základní školou NOE. V případě potřeby spolupracuje MŠ s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Důraz je kladen také na spolupráci s místními církvemi a charitativními organizacemi. Této spolupráci je věnována samostatná kapitola ŠVP MŠ NOE. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Pedagogové NOE Křesťanské ZŠ a MŠ mají odpovídající vzdělání nebo si ho v současné době doplňují. Jedno z důležitých kritérií výběru pedagogů je zodpovědný přístup a morální kredit, vzájemná úcta a pocit sounáležitosti, díky kterému vzniká prostor, kde dospělí i děti mohou prezentovat vlastní názor. Velkou prioritou všech současných aktivit je pozitivní přístup. Pedagogové jsou povinni se řídit Kodexem pedagogického pracovníka školy NOE. Výchovná práce je zajišťována třemi učitelkami, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj každého dítěte a také připravit děti nenásilnou formou na vstup do ZŠ. Výuka anglického jazyka je zajišťována rodilou mluvčí nebo lektorem anglického jazyka. Učitelkám je během dne k dispozici i provozní pracovnice, která zajišťuje úklid, výdej stravy a pomoc při práci s dětmi. V rámci možností se pedagogičtí pracovníci dále sebevzdělávají a vzdělávají. Mateřská škola sama neposkytuje logopedickou, rehabilitační a jinou nápravnou péči, ale v případě potřeby doporučí či spolupracuje s příslušným odborníkem. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 8 z 53

9 3.7 Spoluúčast rodičů Předpokladem pro úspěšné plnění záměrů MŠ je co nejužší a neformální spolupráce s rodinou, založená na oboustranné důvěře, porozumění a respektu. Spolupráce pedagogů s rodiči začala ještě před zahájením provozu naší školy, na jehož přípravě se aktivně podíleli nejen teoretickou a praktickou pomocí, ale též sponzorskými dary. Spolupráce s rodiči dětí školy se neustále rozvíjí, je považována za jednu z priorit naší práce. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole, vzdělávací nabídce pomocí nástěnky. Rodiče mají možnost spolupracovat při plánování programu mateřské školy, podílet se na jejích činnostech a dění a účastnit se různých programů. Pravidelná setkávání rodičů s pedagogy jsou zajištěna prostřednictvím informačních schůzek, programů pro rodiče, přednášek. Škola též nabízí rodičům poradenský servis, a to konzultacemi s pedagogickým pracovníkem, který o dítě pečuje. V případech závažnějšího rázu doporučujeme návštěvu pedagogickopsychologické poradny či příslušného odborníka. 3.8 Ekumenická spolupráce s pardubickými církvemi Zřizovatel od počátku vzniku školy usiluje o podíl všech pardubických církví na rozvoji školy a křesťanského vzdělávání dětí. Pardubické církve podporují rozvoj školy dle svých možností materiálními a finančními dary, dobrovolnou prací, šířením informací o možnosti křesťanského vzdělávání v Pardubicích. Mateřská škola se podílí na charitativních a reprezentačních projektech místních církví (Noc kostelů, Tříkrálová sbírka ). 4. Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy: 6:30 16:30 hodin 4.1 Organizace provozu MŠ 6:30 8:30 o příchod dětí, spontánní hry, individuální činnost nabízená učitelkou o děti jsou v ranních hodinách spojeny se školní družinou, učitelka ZŠ převezme děti v 7:40 8:30 9:00 o TV chvilka o ranní společný kruh (křesťanská výchova) 9:00-9:15 o hygiena, dopolední svačina Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 9 z 53

10 9:15-9:45 o nabídka řízené činnosti učitelkou (hudební, dramatické, výtvarné činnosti, hry a ostatní zájmové činnosti) 9:45 11:45 o pobyt venku, případně náhradní činnost 11:45 12:15 o osobní hygiena a oběd 12:15 12:30 o příprava na odpolední odpočinek, některé děti odcházejí domů 12:30-14:00 o poslech pohádek, biblických příběhů o spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 14:00 14:30 o osobní hygiena, svačina 14:30 16:30 o volné činnosti, nabídka zájmových činností a pohybových aktivit (pohybové aktivity dětí mohou v případě pěkného počasí probíhat na zahradě MŠ) o v odpoledních hodinách jsou děti školní družiny spojeny s mateřskou školou Rodiče mohou děti přivádět ráno do 8:30. V případě nepřítomnosti dítěte nebo odchodu po obědě je třeba dítěti odhlásit stravu předem nebo telefonicky nejpozději do 7:15 ráno. Po dohodě s učitelkami je možné se účastnit pouze odpoledního programu. V takovém případě dítě dochází do MŠ před obědem v 11:30. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla směřující k bezpečí dětí. Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ ve třídě a opět od okamžiku, kdy si dítě od učitelky převezmou. Více viz Školní řád MŠ. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 10 z 53

11 4.2 Přijetí dítěte do mateřské školy NOE Podmínky přijetí dítěte: 1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním - dokládá se potvrzením obvodního dětského lékaře (viz přihláška). 2. Dítě přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, osobní hygienu. (Nenosí pleny.) Kritéria přijetí: Kritéria pro přijímání dětí stanovuje ředitelka školy s vyhlášením termínu zápisu. Zpravidla rozhoduje sourozenecká vazba přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenci již navštěvují ZŠ či MŠ NOE. Dále bereme zpravidla v potaz věk dětí starší děti mají přednost před mladšími. 4.3 Ukončení vzdělávání v mateřské škole NOE Ředitelka může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel, pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem, v případě opakovaného nedodržení úhrady úplaty za vzdělávání nebo v případě rozhodnutí lékaře nebo školského poradenského zařízení. Konkrétní podmínky a pravidla stanovuje Školní řád MŠ. 4.4 Charakteristika třídy Mateřská škola NOE má jednu věkově smíšenou třídu. Aby bylo možné naplnit vzdělávací potřeby dle věku dětí, jsou děti vnitřně rozděleny do třech věkových skupin: jehňátka nejmladší děti tříleté a mladší ovečky mladší děti čtyřleté beránci starší děti pětileté a starší Pedagogové přistupují ke každé věkově skupině s přiměřeně náročnými vzdělávacími i výchovnými požadavky, čím starší věková skupina, tím jsou požadavky náročnější. U věkové skupiny jehňátek je více uplatňována forma frontální a individuální práce. Věková skupina oveček a beránků je vedena i k práci ve skupině. U všech věkových skupin je nejčastěji ve vzdělávání a výchově uplatňována metoda nápodoby, krokování činností, užíváme didaktické a námětové hry, metody heuristické, manipulační metody. U starších věkových skupin oveček a beránků se uplatňují také metody řízeného rozhovoru, dramatizace, klade se větší důraz na samostatnost. U nejstarší věkové skupiny beránků probíhá také systematická příprava na vstup do školy. Specifikem mateřské školy NOE je nabídka křesťanského vzdělávání. Sdílení křesťanské víry a hodnot je zařazeno především do ranního kruhu. Zahrnuje vyprávění biblických příběhů či rozhovory s křesťanskou tématikou, zpěv písní s křesťanským obsahem, dobrovolnou účast u modlitby. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 11 z 53

12 Křesťanské prvky se prolínají celou vzdělávací nabídkou např. slavení tradičních křesťanských svátků, čtení literárních textů s křesťanskou tématikou, náměty estetických činností inspirovaných biblickými příběhy, zpívané modlitby před jídlem apod. Za nejpřirozenější a významný prvek křesťanského vzdělávání je považován osobní příklad pedagoga. Více viz Kodex pedagogického pracovníka NOE. Mateřská škola NOE je křesťansky zaměřenou, ale kritérium křesťanského vyznání či víry není pro přijímání dětí do MŠ rozhodující. MŠ poskytuje své služby a rovný přístup dětem z křesťanských rodin i dětem z rodin bez křesťanské tradice. Ze strany zákonných zástupců dětí očekává mateřská škola respekt k hodnotám a způsobu práce. Pedagogové respektují přednostní právo rodičů na duchovní směrování svých dětí. 5. Vzdělávací program 5.1 Charakteristika vzdělávacího programu Výchovně-vzdělávací program je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj dětí v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální a duchovní. Cílem je výchova dětí ve zdravé a jedinečné osobnosti. Mateřská škola je nedílnou součástí NOE - Křesťanské ZŠ a MŠ jako právnické osoby se společnou základní filozofií. Ve svých hodnotách a principech práce s dětmi se opírá o Bibli jako základ křesťanské kultury. Směřuje k vybudování mladé generace s pevnou morálkou a zdravými hodnotami, která bude znát své místo ve světě a přinášet do něj pozitivní impulzy. Tento základ chce uplatňovat v souladu s platnými školskými normami i s vládními usneseními o vzdělávání a výchově dětí. Dalšími vnějšími opěrnými pilíři jsou dokumenty: Úmluva o právech dítěte a programy Škola podporující zdraví a Začít spolu. 5.2 Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu 1. Vytvořit mateřskou školu rodinného typu, kde se děti budou cítit spokojeně a bezpečně, kde jsou respektovány a mají dostatek prostoru pro hru a pro vlastní uplatnění. Vytvořit podmínky pro individuální rozvoj každého dítěte v návaznosti na rodinnou výchovu. 2. Všestranně rozvíjet dětskou osobnost dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby na základě svých osobních předpokladů získalo věku přiměřené zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky a vytvořit základy pro jeho další rozvoj a jeho další celoživotní učení. 3. Obohatit děti o sociální poznatky a zkušenosti, cíleným programem naučit děti chovat se v kolektivu přijatelným způsobem. Vytvořit základy pro schopnost jednat v duchu lidských a křesťanských hodnot. 4. Dát dětem základy anglického jazyka s přihlédnutím k jejich věku. 5. Dát dětem příležitost poznat prostředí určované křesťanským pohledem na život a na svět. Naučit je mít respekt k biblickým hodnotám, které nás přesahují, a v souladu s nimi je učit přiměřeně reagovat na situace, které běžný život přináší. 6. Získat rodiče pro úzkou spolupráci s mateřskou školou. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 12 z 53

13 5.3 Výchovné a vzdělávací strategie K naplnění cílů MŠ používáme především tyto metody a formy práce: prožitkové a situační učení pedagogové navozují situace nebo využívají situací, které podporují dětskou zvídavost a učení činnostní učení učení vlastní činností spontánní i řízené činnosti ve vyváženém poměru individuální, skupinové i frontální formy práce učení nápodobou didaktické hry námětové hry evaluace běžných situací a konfliktů komunitní kruh dramatické, hudební, výtvarné a pohybové aktivity využití audiovizuální techniky práce s texty s biblickou i jinou tematikou podporování samostatnosti a zvídavosti dětí Inspirujeme se 12 zásadami podpory zdraví v MŠ: 1. učitelka podporující zdraví 2. věkově smíšená třída 3. rytmický řád života a dne 4. tělesná pohoda a volný pohyb 5. zdravá výživa 6. spontánní hra 7. podnětné věcné prostředí 8. bezpečné sociální prostředí 9. participativní a týmové řízení 10. partnerské vztahy s rodiči 11. spolupráce mateřské školy se základní školou 12. začlenění mateřské školy do života obce 5.4 Práva a povinnosti dětí V souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte respektujeme při veškeré školní činnosti práva dětí a vedeme je k tomu, aby si samy byly vědomy nejen svých práv, ale také povinností. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 13 z 53

14 Jedná se zejména o právo: individuálně uspokojovat své tělesné potřeby vyjádřit svůj názor a aktivně hledat řešení konfliktních situací právo volby účastnit se i neúčastnit se všech činností podílet se na vytváření a respektování vzájemných pravidel a povinnost: samostatné sebeobsluhy (adekvátně věku dítěte) dodržování dohodnutých pravidel při využívání prostor MŠ 6. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 6.1 Klíčové kompetence Záměrem předškolního vzdělávání je působit na rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením) takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí rodiny a školy). Naším cílem je připravit děti na další vzdělávání a na období dospělosti tak, aby mohly vést co nejkvalitnější a nejefektivnější život, a to jak z osobního hlediska, tak z hlediska společnosti. Pro úspěšný přechod dítěte z mateřské do základní školy a také pro úspěšné zvládnutí všech životních výzev, které dítě v následujícím období čekají, je důležité, aby si osvojilo určité klíčové kompetence. Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte. Jedná se zejména o tyto kompetence: A. Kompetence k učení Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: soustředěně pozorovat, zkoumat a objevovat, aktivně si všímat okolí, mít elementární poznatky o světě kolem sebe, klást otázky a hledat odpovědi, soustředit se na činnost, dokončit zadanou práci, postupovat podle instrukcí atd. B. Kompetence k řešení problémů Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí, řešit známé situace samostatně, nebát se požádat o pomoc při řešení problémů, na které samy nestačí, hledat různé varianty řešení, využívat dosavadních zkušeností, využívat elementárních empirických a logických postupů, užívat základní matematické pojmy atd. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 14 z 53

15 C. Komunikativní kompetence Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: ovládat řeč, mluvit ve správně formulovaných větách, samostatně vyjádřit myšlenky, sdělení a otázky, vést smysluplný dialog, domlouvat se slovy i gesty, v běžných situacích komunikovat bez zábran, ovládat dovednosti předcházející čtení, psaní, využít informativní a komunikační prostředky ve svém okolí (knížky, encyklopedie, počítač, telefon,...) adekvátně jeho věku atd. D. Činnostní a občanská kompetence Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: své činnosti organizovat, řídit a vyhodnocovat, rozpoznat silné a slabé stránky své osobnosti, odhadnout rizika svých nápadů, chápat, že se může rozhodovat svobodně, ale vše má svůj důsledek, zodpovědně přistupovat k povinnostem, zajímat se o druhé, mít elementární představu o základních lidských a křesťanských hodnotách, uvědomovat si práva a povinnosti svoje, ale i druhých, dbát na svoje zdraví a bezpečí apod. 6.2 Vzdělávací program v integrovaných blocích Předškolní vzdělávání zaměřujeme na rozvoj dítěte ve všech základních oblastech: biologické oblast Dítě a jeho tělo psychologické oblast Dítě a jeho psychika interpersonální oblast Dítě a ten druhý sociálně-kulturní oblast Dítě a společnost environmentální oblast Dítě a svět duchovní oblast Dítě a křesťanská víra Zároveň dbáme na to, aby bylo dítě rozvíjeno ve všech oblastech svého života a základní formální vzdělávací nabídka školy byla dostatečně široká. Při veškeré výchovně vzdělávací činnosti respektujeme individuální odlišnosti rozvoje různých stránek osobnosti dítěte. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 15 z 53

16 ZÁŘÍ Tematický blok: Vítáme vás ve školce Děti, pojďme si hrát Máme nové kamarády Je nám dobře ve školce Už se všichni známe a rádi se máme Bůh mi dal nové kamarády VZDĚLÁVACÍ CÍLE nácvik sebeobslužných činností rozvoj komunikativních dovedností seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu rozvoj relativní citové samostatnosti VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Dítě a jeho tělo pohybové hry se střídáním poloh, míčové hry předškoláci běh popředu i pozpátku, poskoky sounož, po jedné noze OČEKÁVANÉ VÝSTUPY zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a jednoduché úkony sebeobsluhy přiměřené věku předškoláci správný úchop tužky při vybarvování vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru tematických omalovánek vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů nápodobivé hry, hudebně - pohybové hry zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami zvládání chůze po schodech a nerovném terénu vycházky a pobyt na zahradě manipulační hry, jednoduché sebeobslužné činnosti přiměřené věku dítěte hry na rozvoj smyslů obkreslování částí těla, dokreslování obličeje Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 16 z 53

17 Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý individuální i kolektivní rozhovory, sebevyjádření v komunitním kruhu předškoláci vyprávění o sobě (jméno, bydliště, záliby) popis obrázků, pojmenovávání předmětů v nejbližším okolí, vyprávění vlastních zážitků z prázdnin rytmizování slov, slovní a kreslené hádanky, poslech čtených pohádek a příběhů nácvik nových říkadel a písní seznámení s modlitbou zkoumání vlastností různých předmětů smyslové a poznávací hry moje značka, můj kamarád, dospělí ve školce, nová jídla chutě výtvarné práce podporující sebevyjádření námětové hry na doktora, na obchod, na rodinu, na školu, na různá zaměstnání rozvoj neverbání komunikace reakce na gesta vyprávění, přednes, vybarvování omalovánek k říkance, či příběhu hry na rozvoj zdvořilosti, slušnosti a pěkného vztahu k druhým aktivity podporující sbližování dětí dramatizace příběhu maňáskové divadlo přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, společné tvoření pravidel vzájemného soužití ve třídě navazovat a udržovat dětská přátelství respektování a pomoci chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, předškoláci seznamování s potřebami mladších dětí a přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, potřebou pomoci něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. emociální masky vyjádření své nálady v komunitním osobnostní odlišnosti jsou přirozené kruhu dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného pozitivní příklady hrdinů v pohádkách a příbězích soužití v mateřské škole nácvik písní, básniček a říkadel spolupracovat s ostatními Ať jsi velký nebo malý Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 17 z 53 vyjádřit svá přání a potřeby domluvit se slovy i gesty učit se nová slova a aktivně je používat naučit se zpaměti krátké texty sledovat a vyprávět příběh, pohádku projevovat zájem o knížky poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (přiměřeně dle věku) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost) vyjádřit své prožitky navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

18 Dítě a společnost improvizace učitelky s maňáskem při představení správného chování adaptační hry poznávání všech prostor školky a jejich účelu pohybová hra vláček, poznávání dospělých i dětí ve školce aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy předškoláci slušné chování v MŠ (pozdrav, prosba, poděkování, omluva) poslech pohádek, porovnávání vlastností postav skupinové hry s přírodním materiálem tematické hry na povolání poznávání nových lidových písní a hudebních nástrojů Dítě a svět pozorování blízkého okolí strom na pozorování Dítě a křesťanská víra v různých ročních obdobích seznamování s časovými úseky života člověka den, měsíc, rok prohlížení obrázkových knih, skládání puzzle návštěva ZŠ NOE, tělocvičny zkoumání přírodnin v našem okolí seznamování se s křesťanskou vírou v ranním kruhu vyprávění příběhu o Noemovi křesťanské písně s ukazováním Ať jsi velký nebo malý To je super, že jsi tady Starý Noe Telefon adaptovat se na život ve školce, aktivně zvládat požadavky plynoucí z tohoto prostředí i jeho běžných proměn porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi orientovat se v budově mateřské školy a jejím okolí seznámení s modlitbou poznávání, že s Bohem je možné prostřednictvím modlitby komunikovat poznávání příběhů z Bible Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 18 z 53

19 ŘÍJEN Tematický blok: Barvy podzimu Naše zahrádka V mechu a kapradí Malíř podzim Moje malé světélko Bůh nám dává dobré plody k jídlu VZDĚLÁVACÍ CÍLE rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj tvořivosti a posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Dítě a jeho tělo lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit poskoky, lezení předškoláci chytání a házení míče předškoláci služby při stravování sezonní práce na zahradě - hrabání listí hudebně pohybové hry a činnosti didaktické hry na poznávání různých druhů ovoce a zeleniny různými smysly manipulační činnosti s přírodním materiálem, koordinace oko - ruka Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 19 z 53 pohyb s rytmem a hudbou vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem) zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické návyky (hygiena, stravování, oblékání, svlékat, obouvat apod.)

20 Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý grafomotorické listy správný úchop procvičování jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti určování a pojmenovávání různých plodů podzimu sledování měnící se podzimní přírody na zahradě školky pozorovací strom poznávání a pojmenovávání barev předškoláci poznávání barev - barvy duhy motivovaná manipulace s různými předměty, zkoumání jejich vlastností (kaštany, šišky, mech, listy, plody, kameny, písek atd.) poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů s biblickou tématikou společné diskuse a rozhovory na téma podzim, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) sběr přírodnin a vytváření koutků živé přírody, rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, zvířata domácí i volně žijící estetické a tvůrčí aktivity babička Bramboračka zpěv nových písní s doprovodem společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 20 z 53 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny, rozpoznat rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. Spolu na jedné lodi. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 52

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. Spolu na jedné lodi. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 52 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 52 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 2. Charakteristika mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2016 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 52 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více