ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53

2 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 2. Charakteristika mateřské školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5 Řízení mateřské školy 3.6 Personální a pedagogické zajištění 3.7 Spoluúčast rodičů 3.8 Ekumenická spolupráce s pardubickými církvemi 4. Organizace vzdělávání 4.1 Organizace provozu MŠ 4.2 Přijetí dítěte do mateřské školy NOE 4.3 Ukončení vzdělávání v mateřské škole NOE 4.4 Charakteristika třídy 5. Vzdělávací program 5.1 Charakteristika vzdělávacího programu 5.2 Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu 5.3 Výchovné a vzdělávací strategie 5.4 Práva a povinnosti dětí 6. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 6.1 Klíčové kompetence 6.2 Vzdělávací program v integrovaných blocích 6.3 Zásady pro realizaci vzdělávacího programu na třídě 7. Tematické projekty a doplňující programy MŠ 7.1 Tematické projekty 7.2 Doplňující programy 7.3 Předškolní příprava 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 8.2 Vzdělávání mimořádně nadaných dětí 9. Evaluační plán školy 10. Závěrečná ustanovení Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 2 z 53

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování charakteru. Předkladatel název školy: NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích adresa školy: Lonkova 512, Pardubice adresa budovy: Zborovské nám. 2018, Pardubice jméno ředitele: Mgr. Markéta Chmelová telefon: www stránky: Zřizovatel název: ARCHA - Sbor Církve bratrské v Pardubicích adresa: Lonkova 512, Pardubice telefon: webové stránky: Platnost dokumentu datum: podpis ředitele: razítko školy: Další údaje IČ: REDIZO: IZO: Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 3 z 53

4 2. Charakteristika mateřské školy NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích je církevní škola, která začala svou činnost , kdy otevřela sloučenou 1. a 2. třídu základní školy. V novém školním roce 2012/2013 otevírá další první třídu a jedno smíšené oddělení mateřské školy. Zřizovatelem školy je Sbor Církve bratrské v Pardubicích a na její činnosti spolupracují i další církve a jednotlivci. Mateřská škola NOE usiluje poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Do NOE - Křesťanské mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku 3 6 let. Škola je otevřená všem dětem, bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv. Předpokladem však je, aby právní zástupci dítěte respektovali styl práce v naší škole. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola je umístěna v pronajatých prostorách v budově Salesiánského střediska mládeže na Zborovském náměstí č. p. 2018, které byly v roce 2012 zrekonstruovány. Přímo u školy je zastávka MHD. Mateřská škola má k dispozici hernu s navazující ložnicí o celkové rozloze 100 m2, toalety s umývárnou a šatnu. Na tyto prostory navazuje jídelna výdejna a kancelář personálu. Herna je členěna na část se stolečky ke stravování i tvořivým činnostem, hrací koutky a na část relaxační, kde se v době odpoledního odpočinku rozkládají lehátka. Děti se stravují ve školní jídelně - výdejně, která je součástí mateřské školy. Její kapacita je 25 stravovaných. Stravování je smluvně zajištěno ve školní jídelně mateřské školy Kamarád. Svačiny a obědy denně dovážíme do naší školní jídelny výdejny odděleným vstupem. Pitný režim je zajištěný během celého dne samoobslužnou formou. Mateřská škola zatím není vybavena pračkou; praní ložního prádla každého dítěte zajišťují jeho rodiče. Veškeré zařízení mateřské školy vyhovuje hygienickým a bezpečnostním normám. Mateřská škola má dostatek hraček, knih a didaktických pomůcek, které budou průběžně doplňovány a obměňovány. Klademe důraz na hračky, které děti nutí k přemýšlení a aktivní hře. Hračky jsou dětem dobře přístupné, výtvarný a pracovní materiál je ukládán na určeném místě k volnému použití. Výrobky a výtvarné práce si děti nosí domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor mateřské školy. Zde je mohou zhlédnout rodiče dětí. V budově je možné využít tělocvičnu a venku přiléhající hřiště. Děti mají k dispozici zahradu s pískovištěm a klouzačkou. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 4 z 53

5 3.2 Životospráva Provoz MŠ je stanoven provozním řádem školy, vypracovaným s ohledem na hygienu, věk i potřeby dětí. Tento řád stanovuje pracovní a odpočinkový režim, režim vzdělávání, stravování a pitný režim. Harmonogram vydávání stravy: 9:00 9:15 dopolední svačina 11:45 12:15 oběd 14:00 14:30 odpolední svačina Dětem je podávána plnohodnotná strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti do jídla povzbuzujeme, ale nenutíme. Děti mají zajištěn pitný režim po celý den. Nápoj je jim přímo nabízen při každém jídle a před odchodem ven. Napít se mohou také kdykoliv během dne. Za tímto účelem jsou ve třídě na stolečku umístěny průběžně doplňované konvice se šťávou či čajem a vodou. Děti se mohou obsloužit samy, případně požádat o pomoc učitelku. Vybavení MŠ a její prostředí odpovídá platným normám. V prostorách budovy i pozemku NOE Křesťanské ZŠ a MŠ je dodržován zákaz kouření a pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Děti jsou vedeny k čištění zubů po hlavním jídle. Pedagogové jsou dětem vzorem v oblasti zdravého životního stylu. Děti jsou chráněny před úrazy: jsou zajištěny pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti nebezpečné předměty se v MŠ nevyskytují a před vstupem dětí na školní zahradu je pozemek zkontrolován a případné nebezpečné předměty jsou odstraněny děti jsou pravidelně poučovány o zásadách používání jídelních příborů, nůžek a jiných pracovních pomůcek; před každou mimoškolní akcí jsou poučeny o bezpečném chování učitelé jsou jednou za dva roky proškolováni v oblasti BOZP a PO v kanceláři personálu je uložena lékárnička při vycházení mimo venkovní prostory MŠ i areál ZŠ je první i poslední dítě vybaveno bezpečnostní reflexní vestou a pedagogičtí pracovníci používají při přechodech veřejné komunikace bezpečnostní terčík. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 5 z 53

6 Denní rytmus a řád umožňuje rodičům přivádět děti do MŠ dle svých možností o děti mohou přicházet ráno mezi 6:30 8:30 hod o děti mohou přijít pouze na odpolední činnost nastupují do MŠ před obědem (11:30 hod) o odcházet mohou po obědě nebo po odpolední svačině až do 16:30 hod dětem s nižší potřebou spánku je umožněno věnovat se alternativním klidovým aktivitám prohlížení knih na lůžku, tichá činnost u stolečku (např. kreslení, skládání puzzle) děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (2 hod dopoledne), pokud to počasí a kvalita ovzduší umožňují pohybové aktivity se odehrávají jak v prostorné třídě, tak na zahradě MŠ, případně jinde Klimatické podmínky Herna je vybavena teploměrem a vlhkoměrem pro pravidelné sledování a zajištění mikroklimatických podmínek. Teplota vzduchu se celoročně pohybuje průměrně kolem 22 C a relativní vlhkost vzduchu se celoročně udržuje v rozmezí %. Větráním zajišťujeme dostatečnou výměnu vzduchu. 3.3 Psychosociální podmínky Snažíme se vytvářet prostředí, které charakterizuje vzájemná důvěra, komunikace a spolupráce. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na prostředí MŠ. Rodiče mohou s dětmi setrvávat v MŠ až 4 hod denně po dobu 5 dní. V prvních pěti dnech je také možné přivést dítě do MŠ na zkrácenou dobu pobytu, např. 1 3 hodiny. Veškerá snaha a práce pedagogů směřuje k naplňování potřeb dětí, při vzdělávání respektují přiměřenost jejich věku. Pedagogové pracují s věkově smíšenou třídou, která je vnitřně rozdělena na tři skupiny dle věku nejmladší děti jehňátka, mladší děti ovečky, starší děti beránci. Ke každé věkové skupině pedagogové přistupují přiměřeným způsobem. Důraz je kladen na vhodnou motivaci ke vzdělávacím aktivitám. Pedagogové přistupují ke každému dítěti jako k jedinečnému cennému Božímu stvoření. Každé z dětí má tedy nárok na rovné zacházení a slušný přístup. Snažíme se vyhnout jakýmkoliv formám nerovnosti, podceňování. Povinností pedagogů je vyhýbat se v přístupu k dětem vlivům osobních a příbuzenských vazeb. Rovněž pedagogičtí pracovníci respektují svobodu vyznání. Pedagogičtí pracovníci jsou dále povinni řídit se Kodexem pedagogického pracovníka NOE. Děti i pedagogové respektují vzájemně dohodnutá pravidla soužití, která si stanoví na začátku každého školního roku (např. pravidla pro pohyb v prostorách MŠ, uklízení hraček, volně dostupné činnosti a spontánní hru a pravidla hygieny). Další pravidla fungování MŠ popisuje Školní řád MŠ. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 6 z 53

7 Cíleně vedeme děti k dovednostem vzájemné komunikace a interakce (schopnost vyjádřit svůj názor, komunikovat s ostatními, vyjádřit své pocity a respektovat názory a pocity druhých). Pedagogové jsou významným vzorem v pozitivní komunikaci s druhými. Při řešení konfliktních situací vycházíme z biblického příkladu: odpuštění a napravení vztahů, rovnováha mezi vlastním já a potřebami druhých. Přínosem je také propojení MŠ a ZŠ do jednoho právního i formálního celku. To umožní především plynulý přechod dětí z předškolního vzdělávání do základní školy. Některé školní i mimoškolní akce jsou společné pro děti MŠ i ZŠ a v odpoledních hodinách jsou děti mateřské školy a školní družiny spojeny ke společným hrám a činnostem. Tím přiblížíme interpersonální a sociálně-kulturní klima rodinným podmínkám. Vzájemný kontakt a spolupráce dětí různého věku pomůže plnit výchovné cíle školy a posílí u dětí zejména utváření pozitivních charakterových rysů. Vzájemné propojení MŠ a ŠD umožní též lépe podporovat a rozvíjet schopnosti mimořádně nadaných dětí a vzdělávací program doplnit nabídkou dalších aktivit. Děti jsou v MŠ chráněny před násilím, šikanou a dalšími psychopatologickými jevy. 3.4 Organizace V denním řádu jsou zařazeny jak řízené aktivity, tak i čas na volnou hru dle výběru dětí, relaxaci, a to ve vyváženém poměru. V konkrétním dni je denní řád uplatňován vždy s ohledem na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity pohybové chvilky na třídě, pobyt venku. Pedagogové se po celou dobu přímé pedagogické činnosti věnují dětem a jejich vzdělávání. MŠ organizuje i mimořádné akce nad rámec své běžné činnosti (např. oslavy svátků, besídky, přednášky pro rodiče, karneval). Tyto aktivity jsou zařazovány v přiměřené míře, aby byl na jedné straně podpořen neformální vztah s dětmi a rodiči, avšak na straně druhé nebyli pracovníci MŠ přetíženi nadmírou takových aktivit. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Přechody mezi činnostmi jsou očekávatelné a plynulé. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Dětem je při činnostech dávána možnost výběru např. materiály a pomůcky, s kterými budou pracovat. Mají možnost zvolit si kamaráda do hry či pracovní skupinky, apod. Děti jsou vedeny k zapojení do organizace činností např. rozdávají pomůcky, shromažďují materiál na výrobky, přispívají svými podněty do plánu činností, apod. Pedagogové umožňují dětem pracovat svým tempem. Při vzdělávání se střídají formy individuální, skupinové i frontální činnosti. Pedagogové se snaží ke všem činnostem vhodně děti motivovat. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Pedagogové při své přípravě na přímou pedagogickou činnost vždy předem promyslí, kde ji budou uskutečňovat a připraví si předem vhodné pomůcky. Zásadní změny ve věcném uspořádání třídy a vybavení konzultují s vedením MŠ. Rovněž přinášejí podněty k dalšímu vybavení MŠ pomůckami, navrhují obměnu hraček apod. Stanovený počet dětí ve třídě je 25. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 7 z 53

8 3.5 Řízení mateřské školy Mateřská škola je organizační složkou jednoho právního subjektu NOE Křesťanské základní školy a mateřské školy v Pardubicích. Podrobněji popisuje organizační strukturu, činnost a chod školy Organizační řád. Pedagogové mateřské školy jsou přímo podřízení vedoucí učitelce mateřské školy, která je podřízena ředitelce školy. Uvnitř mateřské školy je předávání informací zajištěno pomocí interních nástěnek, pravidelných porad pedagogických pracovníků, ovou komunikací. Dokumentace mateřské školy je přístupná pedagogickým pracovníkům v kanceláři MŠ, přičemž je zajištěna ochrana osobních informací. Dokumenty elektronické povahy jsou k dispozici na sdíleném disku. Komunikace směrem k rodičům je zajištěna pomocí nástěnek, ovou komunikací a aktualizací webových stránek školy. Zodpovědnosti za určité oblasti pedagogické a související práce jsou rozděleny mezi jednotlivé pracovníky. Pedagogičtí pracovníci spoluutvářejí školní vzdělávací program. Případné změny iniciuje jak vedení MŠ, tak sami pedagogové. Zavádění změn se opírá o předchozí ověření v praxi a zpětnou vazbu. Kontrolní a evaluační činnost je popsána v samostatné kapitole ŠVP MŠ NOE. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem - Sborem Církve bratrské v Pardubicích, dotčenými orgány státní správy a samosprávy, se základní školou NOE. V případě potřeby spolupracuje MŠ s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Důraz je kladen také na spolupráci s místními církvemi a charitativními organizacemi. Této spolupráci je věnována samostatná kapitola ŠVP MŠ NOE. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Pedagogové NOE Křesťanské ZŠ a MŠ mají odpovídající vzdělání nebo si ho v současné době doplňují. Jedno z důležitých kritérií výběru pedagogů je zodpovědný přístup a morální kredit, vzájemná úcta a pocit sounáležitosti, díky kterému vzniká prostor, kde dospělí i děti mohou prezentovat vlastní názor. Velkou prioritou všech současných aktivit je pozitivní přístup. Pedagogové jsou povinni se řídit Kodexem pedagogického pracovníka školy NOE. Výchovná práce je zajišťována třemi učitelkami, jejichž cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj každého dítěte a také připravit děti nenásilnou formou na vstup do ZŠ. Výuka anglického jazyka je zajišťována rodilou mluvčí nebo lektorem anglického jazyka. Učitelkám je během dne k dispozici i provozní pracovnice, která zajišťuje úklid, výdej stravy a pomoc při práci s dětmi. V rámci možností se pedagogičtí pracovníci dále sebevzdělávají a vzdělávají. Mateřská škola sama neposkytuje logopedickou, rehabilitační a jinou nápravnou péči, ale v případě potřeby doporučí či spolupracuje s příslušným odborníkem. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 8 z 53

9 3.7 Spoluúčast rodičů Předpokladem pro úspěšné plnění záměrů MŠ je co nejužší a neformální spolupráce s rodinou, založená na oboustranné důvěře, porozumění a respektu. Spolupráce pedagogů s rodiči začala ještě před zahájením provozu naší školy, na jehož přípravě se aktivně podíleli nejen teoretickou a praktickou pomocí, ale též sponzorskými dary. Spolupráce s rodiči dětí školy se neustále rozvíjí, je považována za jednu z priorit naší práce. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole, vzdělávací nabídce pomocí nástěnky. Rodiče mají možnost spolupracovat při plánování programu mateřské školy, podílet se na jejích činnostech a dění a účastnit se různých programů. Pravidelná setkávání rodičů s pedagogy jsou zajištěna prostřednictvím informačních schůzek, programů pro rodiče, přednášek. Škola též nabízí rodičům poradenský servis, a to konzultacemi s pedagogickým pracovníkem, který o dítě pečuje. V případech závažnějšího rázu doporučujeme návštěvu pedagogickopsychologické poradny či příslušného odborníka. 3.8 Ekumenická spolupráce s pardubickými církvemi Zřizovatel od počátku vzniku školy usiluje o podíl všech pardubických církví na rozvoji školy a křesťanského vzdělávání dětí. Pardubické církve podporují rozvoj školy dle svých možností materiálními a finančními dary, dobrovolnou prací, šířením informací o možnosti křesťanského vzdělávání v Pardubicích. Mateřská škola se podílí na charitativních a reprezentačních projektech místních církví (Noc kostelů, Tříkrálová sbírka ). 4. Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy: 6:30 16:30 hodin 4.1 Organizace provozu MŠ 6:30 8:30 o příchod dětí, spontánní hry, individuální činnost nabízená učitelkou o děti jsou v ranních hodinách spojeny se školní družinou, učitelka ZŠ převezme děti v 7:40 8:30 9:00 o TV chvilka o ranní společný kruh (křesťanská výchova) 9:00-9:15 o hygiena, dopolední svačina Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 9 z 53

10 9:15-9:45 o nabídka řízené činnosti učitelkou (hudební, dramatické, výtvarné činnosti, hry a ostatní zájmové činnosti) 9:45 11:45 o pobyt venku, případně náhradní činnost 11:45 12:15 o osobní hygiena a oběd 12:15 12:30 o příprava na odpolední odpočinek, některé děti odcházejí domů 12:30-14:00 o poslech pohádek, biblických příběhů o spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 14:00 14:30 o osobní hygiena, svačina 14:30 16:30 o volné činnosti, nabídka zájmových činností a pohybových aktivit (pohybové aktivity dětí mohou v případě pěkného počasí probíhat na zahradě MŠ) o v odpoledních hodinách jsou děti školní družiny spojeny s mateřskou školou Rodiče mohou děti přivádět ráno do 8:30. V případě nepřítomnosti dítěte nebo odchodu po obědě je třeba dítěti odhlásit stravu předem nebo telefonicky nejpozději do 7:15 ráno. Po dohodě s učitelkami je možné se účastnit pouze odpoledního programu. V takovém případě dítě dochází do MŠ před obědem v 11:30. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla směřující k bezpečí dětí. Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ ve třídě a opět od okamžiku, kdy si dítě od učitelky převezmou. Více viz Školní řád MŠ. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 10 z 53

11 4.2 Přijetí dítěte do mateřské školy NOE Podmínky přijetí dítěte: 1. Dítě je zdravotně způsobilé k docházce do MŠ a podrobilo se povinným očkováním - dokládá se potvrzením obvodního dětského lékaře (viz přihláška). 2. Dítě přiměřeně zvládá sebeobsluhu - jídlo, oblékání, osobní hygienu. (Nenosí pleny.) Kritéria přijetí: Kritéria pro přijímání dětí stanovuje ředitelka školy s vyhlášením termínu zápisu. Zpravidla rozhoduje sourozenecká vazba přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenci již navštěvují ZŠ či MŠ NOE. Dále bereme zpravidla v potaz věk dětí starší děti mají přednost před mladšími. 4.3 Ukončení vzdělávání v mateřské škole NOE Ředitelka může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel, pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem, v případě opakovaného nedodržení úhrady úplaty za vzdělávání nebo v případě rozhodnutí lékaře nebo školského poradenského zařízení. Konkrétní podmínky a pravidla stanovuje Školní řád MŠ. 4.4 Charakteristika třídy Mateřská škola NOE má jednu věkově smíšenou třídu. Aby bylo možné naplnit vzdělávací potřeby dle věku dětí, jsou děti vnitřně rozděleny do třech věkových skupin: jehňátka nejmladší děti tříleté a mladší ovečky mladší děti čtyřleté beránci starší děti pětileté a starší Pedagogové přistupují ke každé věkově skupině s přiměřeně náročnými vzdělávacími i výchovnými požadavky, čím starší věková skupina, tím jsou požadavky náročnější. U věkové skupiny jehňátek je více uplatňována forma frontální a individuální práce. Věková skupina oveček a beránků je vedena i k práci ve skupině. U všech věkových skupin je nejčastěji ve vzdělávání a výchově uplatňována metoda nápodoby, krokování činností, užíváme didaktické a námětové hry, metody heuristické, manipulační metody. U starších věkových skupin oveček a beránků se uplatňují také metody řízeného rozhovoru, dramatizace, klade se větší důraz na samostatnost. U nejstarší věkové skupiny beránků probíhá také systematická příprava na vstup do školy. Specifikem mateřské školy NOE je nabídka křesťanského vzdělávání. Sdílení křesťanské víry a hodnot je zařazeno především do ranního kruhu. Zahrnuje vyprávění biblických příběhů či rozhovory s křesťanskou tématikou, zpěv písní s křesťanským obsahem, dobrovolnou účast u modlitby. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 11 z 53

12 Křesťanské prvky se prolínají celou vzdělávací nabídkou např. slavení tradičních křesťanských svátků, čtení literárních textů s křesťanskou tématikou, náměty estetických činností inspirovaných biblickými příběhy, zpívané modlitby před jídlem apod. Za nejpřirozenější a významný prvek křesťanského vzdělávání je považován osobní příklad pedagoga. Více viz Kodex pedagogického pracovníka NOE. Mateřská škola NOE je křesťansky zaměřenou, ale kritérium křesťanského vyznání či víry není pro přijímání dětí do MŠ rozhodující. MŠ poskytuje své služby a rovný přístup dětem z křesťanských rodin i dětem z rodin bez křesťanské tradice. Ze strany zákonných zástupců dětí očekává mateřská škola respekt k hodnotám a způsobu práce. Pedagogové respektují přednostní právo rodičů na duchovní směrování svých dětí. 5. Vzdělávací program 5.1 Charakteristika vzdělávacího programu Výchovně-vzdělávací program je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj dětí v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální a duchovní. Cílem je výchova dětí ve zdravé a jedinečné osobnosti. Mateřská škola je nedílnou součástí NOE - Křesťanské ZŠ a MŠ jako právnické osoby se společnou základní filozofií. Ve svých hodnotách a principech práce s dětmi se opírá o Bibli jako základ křesťanské kultury. Směřuje k vybudování mladé generace s pevnou morálkou a zdravými hodnotami, která bude znát své místo ve světě a přinášet do něj pozitivní impulzy. Tento základ chce uplatňovat v souladu s platnými školskými normami i s vládními usneseními o vzdělávání a výchově dětí. Dalšími vnějšími opěrnými pilíři jsou dokumenty: Úmluva o právech dítěte a programy Škola podporující zdraví a Začít spolu. 5.2 Hlavní cíle výchovně vzdělávacího programu 1. Vytvořit mateřskou školu rodinného typu, kde se děti budou cítit spokojeně a bezpečně, kde jsou respektovány a mají dostatek prostoru pro hru a pro vlastní uplatnění. Vytvořit podmínky pro individuální rozvoj každého dítěte v návaznosti na rodinnou výchovu. 2. Všestranně rozvíjet dětskou osobnost dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby na základě svých osobních předpokladů získalo věku přiměřené zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky a vytvořit základy pro jeho další rozvoj a jeho další celoživotní učení. 3. Obohatit děti o sociální poznatky a zkušenosti, cíleným programem naučit děti chovat se v kolektivu přijatelným způsobem. Vytvořit základy pro schopnost jednat v duchu lidských a křesťanských hodnot. 4. Dát dětem základy anglického jazyka s přihlédnutím k jejich věku. 5. Dát dětem příležitost poznat prostředí určované křesťanským pohledem na život a na svět. Naučit je mít respekt k biblickým hodnotám, které nás přesahují, a v souladu s nimi je učit přiměřeně reagovat na situace, které běžný život přináší. 6. Získat rodiče pro úzkou spolupráci s mateřskou školou. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 12 z 53

13 5.3 Výchovné a vzdělávací strategie K naplnění cílů MŠ používáme především tyto metody a formy práce: prožitkové a situační učení pedagogové navozují situace nebo využívají situací, které podporují dětskou zvídavost a učení činnostní učení učení vlastní činností spontánní i řízené činnosti ve vyváženém poměru individuální, skupinové i frontální formy práce učení nápodobou didaktické hry námětové hry evaluace běžných situací a konfliktů komunitní kruh dramatické, hudební, výtvarné a pohybové aktivity využití audiovizuální techniky práce s texty s biblickou i jinou tematikou podporování samostatnosti a zvídavosti dětí Inspirujeme se 12 zásadami podpory zdraví v MŠ: 1. učitelka podporující zdraví 2. věkově smíšená třída 3. rytmický řád života a dne 4. tělesná pohoda a volný pohyb 5. zdravá výživa 6. spontánní hra 7. podnětné věcné prostředí 8. bezpečné sociální prostředí 9. participativní a týmové řízení 10. partnerské vztahy s rodiči 11. spolupráce mateřské školy se základní školou 12. začlenění mateřské školy do života obce 5.4 Práva a povinnosti dětí V souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte respektujeme při veškeré školní činnosti práva dětí a vedeme je k tomu, aby si samy byly vědomy nejen svých práv, ale také povinností. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 13 z 53

14 Jedná se zejména o právo: individuálně uspokojovat své tělesné potřeby vyjádřit svůj názor a aktivně hledat řešení konfliktních situací právo volby účastnit se i neúčastnit se všech činností podílet se na vytváření a respektování vzájemných pravidel a povinnost: samostatné sebeobsluhy (adekvátně věku dítěte) dodržování dohodnutých pravidel při využívání prostor MŠ 6. Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 6.1 Klíčové kompetence Záměrem předškolního vzdělávání je působit na rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou, relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením) takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí rodiny a školy). Naším cílem je připravit děti na další vzdělávání a na období dospělosti tak, aby mohly vést co nejkvalitnější a nejefektivnější život, a to jak z osobního hlediska, tak z hlediska společnosti. Pro úspěšný přechod dítěte z mateřské do základní školy a také pro úspěšné zvládnutí všech životních výzev, které dítě v následujícím období čekají, je důležité, aby si osvojilo určité klíčové kompetence. Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte. Jedná se zejména o tyto kompetence: A. Kompetence k učení Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: soustředěně pozorovat, zkoumat a objevovat, aktivně si všímat okolí, mít elementární poznatky o světě kolem sebe, klást otázky a hledat odpovědi, soustředit se na činnost, dokončit zadanou práci, postupovat podle instrukcí atd. B. Kompetence k řešení problémů Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí, řešit známé situace samostatně, nebát se požádat o pomoc při řešení problémů, na které samy nestačí, hledat různé varianty řešení, využívat dosavadních zkušeností, využívat elementárních empirických a logických postupů, užívat základní matematické pojmy atd. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 14 z 53

15 C. Komunikativní kompetence Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: ovládat řeč, mluvit ve správně formulovaných větách, samostatně vyjádřit myšlenky, sdělení a otázky, vést smysluplný dialog, domlouvat se slovy i gesty, v běžných situacích komunikovat bez zábran, ovládat dovednosti předcházející čtení, psaní, využít informativní a komunikační prostředky ve svém okolí (knížky, encyklopedie, počítač, telefon,...) adekvátně jeho věku atd. D. Činnostní a občanská kompetence Podporujeme vývoj dětí tak, aby byly na konci předškolního vzdělávání schopny: své činnosti organizovat, řídit a vyhodnocovat, rozpoznat silné a slabé stránky své osobnosti, odhadnout rizika svých nápadů, chápat, že se může rozhodovat svobodně, ale vše má svůj důsledek, zodpovědně přistupovat k povinnostem, zajímat se o druhé, mít elementární představu o základních lidských a křesťanských hodnotách, uvědomovat si práva a povinnosti svoje, ale i druhých, dbát na svoje zdraví a bezpečí apod. 6.2 Vzdělávací program v integrovaných blocích Předškolní vzdělávání zaměřujeme na rozvoj dítěte ve všech základních oblastech: biologické oblast Dítě a jeho tělo psychologické oblast Dítě a jeho psychika interpersonální oblast Dítě a ten druhý sociálně-kulturní oblast Dítě a společnost environmentální oblast Dítě a svět duchovní oblast Dítě a křesťanská víra Zároveň dbáme na to, aby bylo dítě rozvíjeno ve všech oblastech svého života a základní formální vzdělávací nabídka školy byla dostatečně široká. Při veškeré výchovně vzdělávací činnosti respektujeme individuální odlišnosti rozvoje různých stránek osobnosti dítěte. Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 15 z 53

16 ZÁŘÍ Tematický blok: Vítáme vás ve školce Děti, pojďme si hrát Máme nové kamarády Je nám dobře ve školce Už se všichni známe a rádi se máme Bůh mi dal nové kamarády VZDĚLÁVACÍ CÍLE nácvik sebeobslužných činností rozvoj komunikativních dovedností seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu rozvoj relativní citové samostatnosti VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA Dítě a jeho tělo pohybové hry se střídáním poloh, míčové hry předškoláci běh popředu i pozpátku, poskoky sounož, po jedné noze OČEKÁVANÉ VÝSTUPY zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a jednoduché úkony sebeobsluhy přiměřené věku předškoláci správný úchop tužky při vybarvování vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru tematických omalovánek vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů nápodobivé hry, hudebně - pohybové hry zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami zvládání chůze po schodech a nerovném terénu vycházky a pobyt na zahradě manipulační hry, jednoduché sebeobslužné činnosti přiměřené věku dítěte hry na rozvoj smyslů obkreslování částí těla, dokreslování obličeje Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 16 z 53

17 Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý individuální i kolektivní rozhovory, sebevyjádření v komunitním kruhu předškoláci vyprávění o sobě (jméno, bydliště, záliby) popis obrázků, pojmenovávání předmětů v nejbližším okolí, vyprávění vlastních zážitků z prázdnin rytmizování slov, slovní a kreslené hádanky, poslech čtených pohádek a příběhů nácvik nových říkadel a písní seznámení s modlitbou zkoumání vlastností různých předmětů smyslové a poznávací hry moje značka, můj kamarád, dospělí ve školce, nová jídla chutě výtvarné práce podporující sebevyjádření námětové hry na doktora, na obchod, na rodinu, na školu, na různá zaměstnání rozvoj neverbání komunikace reakce na gesta vyprávění, přednes, vybarvování omalovánek k říkance, či příběhu hry na rozvoj zdvořilosti, slušnosti a pěkného vztahu k druhým aktivity podporující sbližování dětí dramatizace příběhu maňáskové divadlo přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, společné tvoření pravidel vzájemného soužití ve třídě navazovat a udržovat dětská přátelství respektování a pomoci chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, předškoláci seznamování s potřebami mladších dětí a přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, potřebou pomoci něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. emociální masky vyjádření své nálady v komunitním osobnostní odlišnosti jsou přirozené kruhu dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného pozitivní příklady hrdinů v pohádkách a příbězích soužití v mateřské škole nácvik písní, básniček a říkadel spolupracovat s ostatními Ať jsi velký nebo malý Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 17 z 53 vyjádřit svá přání a potřeby domluvit se slovy i gesty učit se nová slova a aktivně je používat naučit se zpaměti krátké texty sledovat a vyprávět příběh, pohádku projevovat zájem o knížky poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (přiměřeně dle věku) odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost) vyjádřit své prožitky navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

18 Dítě a společnost improvizace učitelky s maňáskem při představení správného chování adaptační hry poznávání všech prostor školky a jejich účelu pohybová hra vláček, poznávání dospělých i dětí ve školce aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy předškoláci slušné chování v MŠ (pozdrav, prosba, poděkování, omluva) poslech pohádek, porovnávání vlastností postav skupinové hry s přírodním materiálem tematické hry na povolání poznávání nových lidových písní a hudebních nástrojů Dítě a svět pozorování blízkého okolí strom na pozorování Dítě a křesťanská víra v různých ročních obdobích seznamování s časovými úseky života člověka den, měsíc, rok prohlížení obrázkových knih, skládání puzzle návštěva ZŠ NOE, tělocvičny zkoumání přírodnin v našem okolí seznamování se s křesťanskou vírou v ranním kruhu vyprávění příběhu o Noemovi křesťanské písně s ukazováním Ať jsi velký nebo malý To je super, že jsi tady Starý Noe Telefon adaptovat se na život ve školce, aktivně zvládat požadavky plynoucí z tohoto prostředí i jeho běžných proměn porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi orientovat se v budově mateřské školy a jejím okolí seznámení s modlitbou poznávání, že s Bohem je možné prostřednictvím modlitby komunikovat poznávání příběhů z Bible Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 18 z 53

19 ŘÍJEN Tematický blok: Barvy podzimu Naše zahrádka V mechu a kapradí Malíř podzim Moje malé světélko Bůh nám dává dobré plody k jídlu VZDĚLÁVACÍ CÍLE rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj tvořivosti a posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Dítě a jeho tělo lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit poskoky, lezení předškoláci chytání a házení míče předškoláci služby při stravování sezonní práce na zahradě - hrabání listí hudebně pohybové hry a činnosti didaktické hry na poznávání různých druhů ovoce a zeleniny různými smysly manipulační činnosti s přírodním materiálem, koordinace oko - ruka Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 19 z 53 pohyb s rytmem a hudbou vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem) zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické návyky (hygiena, stravování, oblékání, svlékat, obouvat apod.)

20 Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý grafomotorické listy správný úchop procvičování jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti určování a pojmenovávání různých plodů podzimu sledování měnící se podzimní přírody na zahradě školky pozorovací strom poznávání a pojmenovávání barev předškoláci poznávání barev - barvy duhy motivovaná manipulace s různými předměty, zkoumání jejich vlastností (kaštany, šišky, mech, listy, plody, kameny, písek atd.) poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů s biblickou tématikou společné diskuse a rozhovory na téma podzim, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) sběr přírodnin a vytváření koutků živé přírody, rozlišování jehličnatých a listnatých stromů, zvířata domácí i volně žijící estetické a tvůrčí aktivity babička Bramboračka zpěv nových písní s doprovodem společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 20 z 53 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny, rozpoznat rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více