CSc. FOT 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSc. FOT 2010 jerabek@fel.cvut"

Transkript

1 Optické přenosové součástky stky a systémy Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc FOT 2010 cvut.czcz

2 Principy přenosu p optické informace Obecné blokové schéma optického spoje lit. [ 1 ]

3 Principy přenosu p optické informace Základní principy - výhody Odolnost vůčv ůči i rušivým elektromagnetickým signálům Malé vyzařov ování optické energie mimo vlnovod Galvanické oddělen lení koncových zařízen zení Velká kapacita optických spojů daná vysokou frekvencí záření Hz Pásmo dnes využívaných vaných vlnových délek d obsahuje pásmo p viditelných vlnových délek d a blízk zké infračerven ervené pásmo 0,4 až 1,6 µm Nízká cena výchozího materiálu, nízkn zká hmotnost a rozměry ry

4 Principy přenosu p optické informace Základní principy nevýhody Nelze přenp enášet energii kupř.. pro napájen jení mezilehlých komunikačních systémů Náročnější technologie pro výrobu a spojování optických vlnovodů a integrovaných obvodů Náročnější technologie pro nastavování a kontrolu parametrů optických a optoelektronických systémů

5 Optické komunikační systémy Rozdělen lení podle typu modulace: Systémy s intenzitní modulací optické nosné a přímou p detekcí Systémy koherentní s heterodynní detekcí optické nosné Systémy koherentní s homodynní detekcí optické nosné Rozdělen lení podle funkce: Systémy přenosovp enosové Systémy pro přepojovp epojování okruhů Systémy pro přepojovp epojování paketů Rozdělen lení podle násobnosti n využit ití optických cest: Optické jednokanálov lové systémy Optické vícekanálové ( multiplexní ) přenosovp enosové systémy

6 Systémy přenosovp enosové s intenzitní modulací Blokové schéma optického přenosového systému s intenzitní modulací

7 Koherentní přenosové systémy Blokové schéma optického komunikačního systému lit. [ 1 ]

8 Koherentní přenosové systémy Porovnání citlivosti opticky nekoherentního a koherentního sdělování lit. [ 1 ]

9 Systémy pro přepojovp epojování okruhů Aktivní vlnový router s prostorovým přepínáním typu vlnový vydělovač OADM lit. [ 2 ]

10 Systémy pro přepojovp epojování paketů Aktivní vlnový router s vlnovým směrováním typu OXC lit. [ 3 ]

11 Optické vícekanálové systémy Blokové schéma přenosového systému WDM

12 Optické vícekanálové systémy Optický přenosový systém OTDM - princip

13 OE vysíla lače e pro optické sdělov lování Obecné požadavky na optoelektronický vysilač : Velký vyzařovaný výkon ve vlákn kně s malým podílem šumu RIN určuje uje dosah optického spoje Výborné modulační vlastnosti velká šířka pásma, p lineárn rní modulační charakteristika, malé relaxační oscilace u LD Dobré spektráln lní vlastnosti úzká spektráln lní charakteristika, malá závislost spektra na teplotě a na modulačním m proudu podmiňují dosah optického spoje a počet multiplexovaných kanálů Malý podíl l spontánn nní emise zářenz ení u LD určuje uje šumovou úroveň Vysoká životnost a stabilita vyzařov ování,, dobré vysokofrekvenční přizpůsobení vstupních obvodů modulátoru při p i injekční modulaci a minimáln lní zkreslení při i použit ití vnější šího modulátoru, malá spotřeba energie

14 Typy optoelektronických zářičůz Polovodičové zdroje záření, technologické uspořádání ( LED, F.-P. LD, DFB -LD, VCSEL )

15 Typy optoelektronických zářičůz Převodní charakteristiky LD, SLED, LED lit. [ 1 ]

16 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Vyzařovací diagramy LED lit. [ 4 ]

17 Laserové diody - LD Vyzařování LD blízké pole lit. [ 4 ]

18 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Účinnost vazby : η c = P vlákno / P celk. = ( NA ) 2 Navázání záření do optického vlákna lit. [ 4 ]

19 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) a) Vazba přímá lepidlem s indexovým přizpůsobením b) Vazba s kónickou čočkou na konci vlákna c) Vazba se sférickou čočkou lit. [ 5 ]

20 Laserové diody - LD SM čočka vytvořená tavením SM čočka vytvořená broušením a tavením lit. [ 6 ]

21 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Dynamické vlastnosti: Difuzní kapacita C d a difuzní odpor R d. Součin pak udává efektivní dobu života spontánn nně rekombinujících ch nosičů τ τ d = C d R d Bimolekulárn rní rekombinační mechanismy- na DH dochází procesům, které způsobuj sobují závislost τ b na proudové hustotě a technologickém m provedení podle vztahu: τ b = (ed( ed/ / 2J ) (n 0 + p 0 ) {[ 1+4J/ eb r d (n 0 + p 0 ) 2 ] 1/2-1}

22 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Závislost pro efektivní dobu života nosičů v aktivní vrstvě DH pro slabě dotovanou aktivní vrstvu a vysokou proudovou hustotu J τ = ( qd/ / JB ) 1/2 DH pro silně dotovanou aktivní vrstvu τ = ( B(n 0 + p 0 ) ) -1 τ - efektivní doba života volných nosičů n 0 + p 0 - koncentrace dotace v aktivní oblasti J - proudová hustota d - tloušťka aktivní vrstvy B rekombinační konstanta pro spontánn nní přechody Mezní frekvence LED f m = 1/ 2πτ2

23 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Analogová a digitální modulace LED, princip lit. [ 7 ]

24 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Modulační charakteristika: P r (ω) = [ 1 + ( ω τ ) ] 1/ 1/ 2 Měřené a sim ulované am plitudové m o dulační chrakteristiky ko m unikačních L E D pro d = 0,2 µm, 0,7 µ m a pro ss. proudo vo u husto tu J = 1,5 a 2,25 ka / cm 2

25 Dynamické vlastnosti Laserové diody - LD Numerickým výpočtem z rychlostních rovnic dostáváme časovou odezvu pro velké změny signálu Linearizací rychlostních rovnic dostáváme odezvu LD na buzení malým signálem dn/ dt = I/ ev a - g. ( N N g ). S - N ( 1/ τ ns + B. N ) ds/ dt = g. ( N N g ). S - S/ τ p + α N ( 1/ τ ns + B. N ) kde N je středn ední koncentrace elektronů,, S je středn ední koncentrace fotonů,, I je čerpající proud, g je zisková konstanta, N g je prahová koncentrace, τ ns je doba života elektronů, τ p je doba života fotonů,, B je konstanta spontánn nních bimolekulárn rních rekombinací, α je konstanta spontánn nního příspp spěvku do laserového vidu

26 Laserové diody - LD P r ( ω) = ω 2 ο / ( ω 2 o ω 2 ) + j β ω kde ω ο2 = ( Ι ο I th )/τ sp τ ph I th a β = Ι ο /τ sp I th E le k t r ic k ý n á h r a d n í o b v o d L D p r o m a lé z mě n y s ig n á lu

27 Laserové diody - LD Analogová a digitální modulace LD, princip lit.[ 7 ]

28 Laserové diody - LD Závislost amplitudové modulační charakteristiky LD na proudovém buzení lit.[4]

29 Laserové diody - LD Impulzní časová odezva LD

30 Dynamika spekter OE zdrojů záření při modulaci lit. [ 1 ] LED,multividová LD ( MV LD ), jednovidová LD (JV LD), jednofrekvenční LD (JF LD)

31 OE vysilač s injekčním m modulátorem Výhody injekčních modulátor torů LD : Obvodová a technologická jednoduchost provedení Dobrá elektrická linearita modulátor torů,, která umožň žňuje realizovat analogové modulátory s vysokým odstupem intermodulačních produktů Dobré elektrické vysokofrekvenční přizpůsobení na vstupu modulátoru

32 OE vysilač s injekčním m modulátorem Nevýhody injekčních modulátor torů LD: Modulační šířka pásmap je závislz vislá na transportních vlastnostech fotonů a elektronů modulátoru LD a je omezena tzv. foton-elektronovou rezonanací Optické spektrum MV LD a JV LD je rovněž modulováno v závislosti na změnách injekčního proudu, vzniká tzv. chirpping Poměr r signál/ l/šum je zhoršov ován šumem modulačního tranzistoru

33 Injekční intenzitní modulátory Typy injekčních modulátorů pro OE vysílače

34 Injekční intenzitní modulátory Typy injekčních modulátor torů LD, LED s tranzistorem: Sériový modulátor sériové spojení modulačního tranzistoru s OE prvkem užití pro injekční modulaci LD, SLD a LED šířky pásma p do 1 GHz Bočníkový modulátor paralelní spojení modulačního tranzistoru a OE prvku vhodně kompenzuje horší dynamické parametry LED využit ití pro modulaci LED aža do 300 MHz Emitorově vázaný modulátor sériové spojení OE prvku s dvojicí emitorově vázaných tranzistorů užití pro injekční modulaci LD využit ití v planárn rních MMIO pro modulace nad 1 GHz

35 Injekční intenzitní modulátory OEV integrovaný logický obvod na GaAs vyrobený společností Lockheed Research Laboratory lit. [8]

36 Injekční intenzitní modulátory a) Monolitický integrovaný gigabitový OE vysílač lit. [ 8 ] b) Elektrické schéma zapojení

37 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Princip OE vysílače s vnějším modulátorem

38 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Výhody OE vysíla lače: Modulační šířka pásma p není závislá na transportních vlastnostech elektronů a fotonů v LD. Neuplatní se foton-elektronov elektronová rezonance Neuplatní se rovněž parazitní indukčnosti nosti a kapacity LD a modulátoru Nedochází k parazitní modulaci optického spektra LD tzv. chirppingu

39 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Nevýhody OE vysíla lače: Je třeba t kompenzovat nelineárn rní převodní charakteristiku EO modulátoru teplotně kompenzovaným ekvalizačním obvodem Na EO modulátoru dochází k optickým ztrátám, které je třeba t kompenzovat vyšší šším m výkonem LD Vysoká cena vyplývající ze složitých a teplotně stabilizovaných obvodů OE vysíla lače

40 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Blokové schéma OE vysílače CM 7130 společnosti DSC lit. [ 9 ]

41 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Typy obvodů pro stabilizaci zářivz ivého výkonu: Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a středn ední extinkci modulace Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a maximáln lní zářivý výkon modulace

42 Laserové diody - LD Závislost W A charakteristiky LD na teplotě lit. [4]

43 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Princip zapojení optické zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon

44 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a středn ední extinkci modulace

45 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a maximáln lní zářivý výkon modulace

46 Příklady zapojení OE vysíla lače Zapojení HIO OE vysílače s emitorově vázaným FET modulátorem a optickou stabilizací na střední výkon lit. [ 10 ]

47 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Obecné požadavky na OE přijp ijímač Vysoká citlivost vyjádřen ená poměrem V/W do definované zátěže Velký odstup signál/ l/šum OE přijp ijímače Vhodnou vlnovou délku d vzhledem k přijp ijímanému mu zářenz ení Dobrou dynamiku vzhledem k typu požadovan adované modulace Linearitu vzhledem k rozsahu intenzity optického zářenz ení na vstupu OE přijp ijímače P s / P š = ( msp ) / [ 2q( I d + sp ) + 4kTF / R ] f

48 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Porovnání odstupu signál/ šum pro různé typy OEP při BER 10-9

49 Komunikační fotodiody - PIN FD- PIN s homopřechodem a heteropřechodem lit. [ 5 ]

50 Komunikační APD fotodiody FD lavinové Si, Ge a GaAlAs pro pásma 0,8 až 1,6 µm

51 Komunikační fotodiody - PIN Dynamické vlastnosti Časová konstanta τ RC = (R d +R z ) (C( s + C z ) kde τ RC časová konstanta, R d je dynamický odpor, C s je kapacita prostorového náboje, n R z a C z je odpor a kapacita zátěžz ěže Driftové časy nosičů ve vyčerpan erpané oblasti τ d = L/ v s kde L = x 1 x 2 tloušťka intrinsické oblasti PIN, v s je saturační rychlost Celková časová konstanta a šířka pásmap τ C = (τ( 2 RC + τ d2 ) 1/2 z toho f m = 1/ 2π 2 τ C

52 Komunikační fotodiody - PIN Závislost mezní frekvence PIN FD pro vysoké rychlosti komunikace na tloušťce intrinsické vrstvy. Parametrem je průměr aktivní plochy fotodetektoru lit. [ 8 ]

53 OE přijp ijímače e základnz kladní zapojení a) Nízkoimpedanční typ, b) Transimpedanční typ, c) Vysokoimpedanční typ s ekvalizérem

54 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Kaskodový SS-SB-SE transimpedanční OE přijímač pro modulační pásma do 150 MHz lit. [ 8 ]

55 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Hybridní transimpedanční OE přijímač s šířkou pásma 700 MHz lit. [ 10 ]

56 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Monolitický obvod PIN FET pro gigahertzové pásmo lit. [ 8 ]

57 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Monolitický DHBT InP/ InGaAs OE přijímač pro šířku pásma do 40 GHz lit. [10]

58 Návrh optické trasy Závislost optického výkonu OE vysílače ve světlovodu a citlivosti OE přijímače na přenosové rychlosti digitálního spoje lit. [1]

59 Návrh optické trasy Parametry optického spoje: Šum BER (Bit Error Rate) ) pro digitáln lní přenos SNR (Signal( to Noise Ratio) ) pro analogový přenosp Útlum α (db, ( dbm) Disperze σ (ns ( ns) ) rozší šíření středn ední šířky přenp enášených impulsů Šířka pásma p B (MHz, GHz) Modulační rychlost v m (Baud) rychlost přenosu p informace kde v m odpovídá B Přenosová rychlost v p (bit/s) rychlost kódovk dování použit ité k přenosu, kde v p odpovídá Bn v p = v m lg 2 n kde n je počet stavů modulace

60 Návrh Návrh optické trasy Vstupní údaje Vzdálenost v km je 5 km s MM vláknem GI Požadovan adovaná modulační rychlost 100 MBaud Optický výkon vysilače e LD 10mW t.j. 10dBm, disperze σ LD = 1ns Optický přijp ijímač 200 Mbaud má citlivost 48 dbm pro APD na Si. Lze odečíst z grafu viz lit. [ 10 ] Výpočet σ vlákna = ( (1/5v m,pren ) 2 σ 2 LD (1/5v m,det ) 2 ) ½ σ vlákna = (2) 1/2 ns z toho šířka pásma p optického vlákna B vl = 1/5 σ vlákna vl = 141 MHz B vl

61 Činitel jakosti vlákna: Návrh optické trasy B vlčj = B vl L 1-γ B vlčj = 211 MHz.km Lze použít t GI 62,5/125 vlákno, útlum α vl λ=850 nm a B vlčj = 600 MHz.km, Σ α spojek =1 db, Σ α děli ličů = 6 db Útlum trasy: kna = 3,5dB/km pro vlákna α C = Σ α spojek + Σ α děli ličů + α vlákn L α C = ,5 = 24,5 db Výkonová bilance P rezerva = P zisk P ztráty ty = 10 dbm ( - 48 dbm) 24,5 dbm = 33,5 dbm

62 Literatura [ 1 ] A.Kuchar, M.Khodl:Optické systémy pro přenos informace, KH servis, Praha, 1995 [ 2 ] IEEE Communications Magazine, vol.1, 1998 [ 3 ] IEE Electronics Communication Journal, vol.5, 2000 [ 4 ] H.Kressel Kressel: Semiconductor Devices for Optical Communication, Springer Verlag, Berlin, 1982 [ 5 ] J.Gowar : Optical Communication Systems, Prentice-Hall International,, London, 1984 [ 6 ] L.B.Jeunhomme : Single Mode Fiber Optics,, Marcel Dekker, inc., NewYork,, 1990 [ 7 ] K.Novotný: Optická komunikační technika, ČVUT, Praha, 1998 [ 8 ] Optical Fiber Telecommunications II, Academic Press,Inc., London, 1988 [ 9 ] Technická dokumentace DSC, Danmark, 1994 [ 10 ] Technická zpráva Tesla VÚST, Praha, 1989 [ 11 ] IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol.49, N 10, 2001,p.1921 Děkuji za pozornost

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky Moderní výukové soubory Praha 20. dubna 2006 MIKROKOM Praha Martin Hájek, Jan Brouček, Miroslav Švrček, Ondřej Hanzálek Výukové soubory 1. krok do vláknové

Více

Charakteristiky optoelektronických součástek

Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Spolupracoval Jan Floryček Jméno a příjmení Jakub Dvořák Ročník 1 Měřeno dne Předn.sk.-Obor BIA 27.2.2007 Stud.skup. 13 Odevzdáno dne Příprava Opravy Učitel

Více

Měření vlastností optického vlákna

Měření vlastností optického vlákna ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická LABORATORNÍ ÚLOHA Č. 1 Měření vlastností optického vlákna Vypracovali: Jan HLÍDEK & Lukáš TULACH V rámci předmětu: Telekomunikační systémy

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu. http://www.ttc.cz Jednotky rozhraní PCM30U Popis produktu TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fa: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 11.3.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25.2.2013 11.3.2013 Příprava Opravy

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA PODKLADY PRO PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE VOŠ Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA Ing. Michal Lucki,

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část 3-11-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda 4.předn ednáška Optické přenosové prostředky (WDM) Ing. Bc. Ivan Pravda Optické přenosové prostředky - Viditelné světlo frekvence okolo 10 8 Hz, oblast frekvencí využitelná pro přenos dat - Přenášená data

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Historie vláknové optiky

Historie vláknové optiky Historie vláknové optiky datuje se zpět 200 let, kde postupně: 1790 - franc. inženýr Claude Chappe vynalezl optický telegraf 1840 - Daniel Collodon a Jacque Babinet prokázali, že světlo může být vedeno

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl 17.09.2014 FTTX - pasivní infrastruktura František Tejkl 17.09.2014 Náplň prezentace Optické vlákno - teorie, struktura a druhy vláken (SM,MM), šíření světla vláknem, přenos opt. signálů Vložný útlum a zpětný odraz

Více

Chemické senzory Principy senzorů Elektrochemické senzory Gravimetrické senzory Teplotní senzory Optické senzory Fluorescenční senzory Gravimetrické chemické senzory senzory - ovlivňov ování tuhosti pevného

Více

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Moderní měřicí technika v optických komunikacích, Moderní měřicí technika v optických komunikacích, aneb vše, co jste chtěli vědět o měření optiky, ale dosud jste se nezeptali Ing. Miroslav Švrček Ing. Martin Hájek Košice 21. 4. 2009 Bratislava 23. 4.

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny. Polovodičové lasery Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny. Energetické hladiny tvoří pásy Nejvyšší zaplněný pás je valenční, nejbližší vyšší energetický pás dovolených

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace Martin Hájek, Miroslav Švrček, MIKROKOM, s.r.o. Anotace Společnost MIKROKOM se již řadu let zabývá vývojem učebních pomůcek a

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor), 11-1. PN přechod Tzv. kontaktní jevy vznikají na přechodu látek s rozdílnou elektrickou vodivostí a jsou základem prakticky všech polovodičových součástek. v přechodu PN (který vzniká na rozhraní polovodiče

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí Strukturovaná kabeláž počítačových sítí druhy kabelů (koaxiální kabel, TWIST, optický kabel) přenosové rychlosti ztráty na přenosové cestě Koaxiální kabel Původní, první, počítačové rozvody byly postaveny

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl

Více

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY OPTOELEKTRONIKA Světlo je elektromagnetické vlnění o vlnové délce 380nm až 780nm. Světlo si lze představit také jako určité množství částic světla, tzv. fotonů. OPTICKÁ KOMUNIKAČNÍ SOUSTAVA Přenášenou

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK Praktikum III - Optika Úloha č. 5 Název: Charakteristiky optoelektronických součástek Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 2. 3. 28

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Výkon komunik. systémů

Výkon komunik. systémů Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky

Více

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte, 1 Pracovní úkol 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte

Více

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Opakování z minula Light Amplifier by Stimulated

Více

Integrovaná optoelektronika pro informatiku

Integrovaná optoelektronika pro informatiku Integrovaná optoelektronika pro informatiku Vítězslav JEŘÁBEK 1. Úvod Výzkum a realizace stále dokonalejších integrovaných hybridních a monolitických struktur a součástek integrované optoelektroniky probíhá

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů Unipolární tranzistory Řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem: FET [Field - Effect Transistor] Proud přenášen jedním typem nosičů náboje (unipolární): - majoritní nosiče v inverzním kanálu - neuplatňuje

Více

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) Polovodičové diody: deální dioda Polovodičové diody: struktury a typy Dioda - ideální anoda [m] nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem) deální vs. reálná

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Optoelektronické polovodičové součástky

Optoelektronické polovodičové součástky Optoelektronické polovodičové součástky směr převodu energie optická na elektrickou elektrická na optickou solární články fotodetektory LED LASER Mechanizmy absorpce a emise fotonů mezipásové přechody

Více

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací Počítačové sítě Lekce 5: Základy datových komunikací Přenos dat V základním pásmu Nemodulovaný Baseband V přeloženém pásmu Modulovaný Broadband Lekce 5: Základy datových komunikací 2 Přenos v základním

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Optické transceivery x Optické trasy

Optické transceivery x Optické trasy RLC Praha a.s. Optické transceivery x Optické trasy Ing. Jaromír Šíma sima@rlc.cz www.rlc.cz RLC Praha a.s. 40Gbit/s a 100Gbit/s Ethernet over fiber 1 Transceiver Transmitter + Receiver = Transceiver Typy

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Přenosová média. rek. Petr Grygárek. 2005 Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Přenosová média Petr Grygárek rek 1 Přenosová média pro počítačové sítě Využíván sériový přenos úspora vedení Metalická Nesymatrické - koaxiální kabel Symetrické - kroucená dvojlinka Optická stíněná, nestíněná

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Diody a usměrňova ovače Přednáška č. 2 Milan Adámek adamek@ft.utb.cz U5 A711 +420576035251 Diody a usměrňova ovače 1 Voltampérová charakteristika

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH

Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Měření na výkonovém zesilovači 1kW/144MHz by OK1GTH Ing.Tomáš Kavalír, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací FEL /ZČU kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zadání měření: 1. Měření max.

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika JRxx Jednotky optického a elektrického rozhraní TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz web:

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Přenosové systémy a média Inovace přednášek a laboratoří

Přenosové systémy a média Inovace přednášek a laboratoří Přenosové systémy a média Inovace přednášek a laboratoří Kolektiv autorů Ostrava 2013 Informatika v telemedicíně CZ.1.07/2.2.00/28.0322 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Optické komunikace 1 pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Vladimír Vašinek Autor textu: Vladimír

Více

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY Učební obor: ELEKTRO bakalářské studium Počet hodin: 90 z toho 30 hodin v 1. semestru 60 hodin ve 2. semestru Předmět je zakončen zápočtem v 1. semestru a zápočtem a zkouškou ve 2.

Více

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský

Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský Optický oddělovač nízkofrekvenčního audio signálu Michal Slánský K této stavbě tohoto zařízení optického oddělovače NF signálu mě vedla skutečnost, neustálé pronikajícího brumu do audio signálu. Tato situace

Více

Mini RF laboratoř Mini RF Lab

Mini RF laboratoř Mini RF Lab Mini RF laboratoř Mini RF Lab Vybaveni pro měření v oblasti RF RF Measuring equipment: ( Měřit znamená vědět Measuring does mean know ) 1) Transmitter tester - Agilent VSA 4406 do 4 GHz analýza signálů

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE

ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE ERBIEM DOPOVANÉ VLÁKNOVÉ ZESILOVAČE LUKÁŠ VOPAŘIL ABSTRAKT: V textu je popsán princip EDFA vláknového zesilovače.dále se text zabývá parametry součástek pro stavbu takového zesilovače. Na závěr je uvedeno

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Simulace a měření na optické trase Jakub Provazník

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Simulace a měření na optické trase Jakub Provazník UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Simulace a měření na optické trase Jakub Provazník Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň. LED svítilna LLA-2

AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň. LED svítilna LLA-2 AŽD Praha s.r.o. K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě IX ZČU Plzeň LED svítilna LLA-2 21. května 2014 Aplikace žárovek ve svítilně Základní vlastnosti: emitování světla na základě vláknem

Více

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE

BJT jako zesilovač malého signálu. BJT jako odporový dvojbran. Linearizace charakteristik pro okolí P 0. zapojení SE!! U CE ipolární tranzistor JT JT - řízený prodový zdroj JT jako zesilovač maléo signál náradní lineární obvod a jeo parametry vf model JT I okamžité zatěžovací carakteristiky směrnice / I zesilovače s JT směrnice

Více

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru 1 Zadání 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřenézávislostizpracujtegraficky.Stanovteprahovýproud

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více