CSc. FOT 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CSc. FOT 2010 jerabek@fel.cvut"

Transkript

1 Optické přenosové součástky stky a systémy Ing.Vítězslav Jeřábek, CSc FOT 2010 cvut.czcz

2 Principy přenosu p optické informace Obecné blokové schéma optického spoje lit. [ 1 ]

3 Principy přenosu p optické informace Základní principy - výhody Odolnost vůčv ůči i rušivým elektromagnetickým signálům Malé vyzařov ování optické energie mimo vlnovod Galvanické oddělen lení koncových zařízen zení Velká kapacita optických spojů daná vysokou frekvencí záření Hz Pásmo dnes využívaných vaných vlnových délek d obsahuje pásmo p viditelných vlnových délek d a blízk zké infračerven ervené pásmo 0,4 až 1,6 µm Nízká cena výchozího materiálu, nízkn zká hmotnost a rozměry ry

4 Principy přenosu p optické informace Základní principy nevýhody Nelze přenp enášet energii kupř.. pro napájen jení mezilehlých komunikačních systémů Náročnější technologie pro výrobu a spojování optických vlnovodů a integrovaných obvodů Náročnější technologie pro nastavování a kontrolu parametrů optických a optoelektronických systémů

5 Optické komunikační systémy Rozdělen lení podle typu modulace: Systémy s intenzitní modulací optické nosné a přímou p detekcí Systémy koherentní s heterodynní detekcí optické nosné Systémy koherentní s homodynní detekcí optické nosné Rozdělen lení podle funkce: Systémy přenosovp enosové Systémy pro přepojovp epojování okruhů Systémy pro přepojovp epojování paketů Rozdělen lení podle násobnosti n využit ití optických cest: Optické jednokanálov lové systémy Optické vícekanálové ( multiplexní ) přenosovp enosové systémy

6 Systémy přenosovp enosové s intenzitní modulací Blokové schéma optického přenosového systému s intenzitní modulací

7 Koherentní přenosové systémy Blokové schéma optického komunikačního systému lit. [ 1 ]

8 Koherentní přenosové systémy Porovnání citlivosti opticky nekoherentního a koherentního sdělování lit. [ 1 ]

9 Systémy pro přepojovp epojování okruhů Aktivní vlnový router s prostorovým přepínáním typu vlnový vydělovač OADM lit. [ 2 ]

10 Systémy pro přepojovp epojování paketů Aktivní vlnový router s vlnovým směrováním typu OXC lit. [ 3 ]

11 Optické vícekanálové systémy Blokové schéma přenosového systému WDM

12 Optické vícekanálové systémy Optický přenosový systém OTDM - princip

13 OE vysíla lače e pro optické sdělov lování Obecné požadavky na optoelektronický vysilač : Velký vyzařovaný výkon ve vlákn kně s malým podílem šumu RIN určuje uje dosah optického spoje Výborné modulační vlastnosti velká šířka pásma, p lineárn rní modulační charakteristika, malé relaxační oscilace u LD Dobré spektráln lní vlastnosti úzká spektráln lní charakteristika, malá závislost spektra na teplotě a na modulačním m proudu podmiňují dosah optického spoje a počet multiplexovaných kanálů Malý podíl l spontánn nní emise zářenz ení u LD určuje uje šumovou úroveň Vysoká životnost a stabilita vyzařov ování,, dobré vysokofrekvenční přizpůsobení vstupních obvodů modulátoru při p i injekční modulaci a minimáln lní zkreslení při i použit ití vnější šího modulátoru, malá spotřeba energie

14 Typy optoelektronických zářičůz Polovodičové zdroje záření, technologické uspořádání ( LED, F.-P. LD, DFB -LD, VCSEL )

15 Typy optoelektronických zářičůz Převodní charakteristiky LD, SLED, LED lit. [ 1 ]

16 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Vyzařovací diagramy LED lit. [ 4 ]

17 Laserové diody - LD Vyzařování LD blízké pole lit. [ 4 ]

18 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Účinnost vazby : η c = P vlákno / P celk. = ( NA ) 2 Navázání záření do optického vlákna lit. [ 4 ]

19 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) a) Vazba přímá lepidlem s indexovým přizpůsobením b) Vazba s kónickou čočkou na konci vlákna c) Vazba se sférickou čočkou lit. [ 5 ]

20 Laserové diody - LD SM čočka vytvořená tavením SM čočka vytvořená broušením a tavením lit. [ 6 ]

21 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Dynamické vlastnosti: Difuzní kapacita C d a difuzní odpor R d. Součin pak udává efektivní dobu života spontánn nně rekombinujících ch nosičů τ τ d = C d R d Bimolekulárn rní rekombinační mechanismy- na DH dochází procesům, které způsobuj sobují závislost τ b na proudové hustotě a technologickém m provedení podle vztahu: τ b = (ed( ed/ / 2J ) (n 0 + p 0 ) {[ 1+4J/ eb r d (n 0 + p 0 ) 2 ] 1/2-1}

22 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Závislost pro efektivní dobu života nosičů v aktivní vrstvě DH pro slabě dotovanou aktivní vrstvu a vysokou proudovou hustotu J τ = ( qd/ / JB ) 1/2 DH pro silně dotovanou aktivní vrstvu τ = ( B(n 0 + p 0 ) ) -1 τ - efektivní doba života volných nosičů n 0 + p 0 - koncentrace dotace v aktivní oblasti J - proudová hustota d - tloušťka aktivní vrstvy B rekombinační konstanta pro spontánn nní přechody Mezní frekvence LED f m = 1/ 2πτ2

23 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Analogová a digitální modulace LED, princip lit. [ 7 ]

24 Elektroluminiscenční komunikační diody ( LED ) Modulační charakteristika: P r (ω) = [ 1 + ( ω τ ) ] 1/ 1/ 2 Měřené a sim ulované am plitudové m o dulační chrakteristiky ko m unikačních L E D pro d = 0,2 µm, 0,7 µ m a pro ss. proudo vo u husto tu J = 1,5 a 2,25 ka / cm 2

25 Dynamické vlastnosti Laserové diody - LD Numerickým výpočtem z rychlostních rovnic dostáváme časovou odezvu pro velké změny signálu Linearizací rychlostních rovnic dostáváme odezvu LD na buzení malým signálem dn/ dt = I/ ev a - g. ( N N g ). S - N ( 1/ τ ns + B. N ) ds/ dt = g. ( N N g ). S - S/ τ p + α N ( 1/ τ ns + B. N ) kde N je středn ední koncentrace elektronů,, S je středn ední koncentrace fotonů,, I je čerpající proud, g je zisková konstanta, N g je prahová koncentrace, τ ns je doba života elektronů, τ p je doba života fotonů,, B je konstanta spontánn nních bimolekulárn rních rekombinací, α je konstanta spontánn nního příspp spěvku do laserového vidu

26 Laserové diody - LD P r ( ω) = ω 2 ο / ( ω 2 o ω 2 ) + j β ω kde ω ο2 = ( Ι ο I th )/τ sp τ ph I th a β = Ι ο /τ sp I th E le k t r ic k ý n á h r a d n í o b v o d L D p r o m a lé z mě n y s ig n á lu

27 Laserové diody - LD Analogová a digitální modulace LD, princip lit.[ 7 ]

28 Laserové diody - LD Závislost amplitudové modulační charakteristiky LD na proudovém buzení lit.[4]

29 Laserové diody - LD Impulzní časová odezva LD

30 Dynamika spekter OE zdrojů záření při modulaci lit. [ 1 ] LED,multividová LD ( MV LD ), jednovidová LD (JV LD), jednofrekvenční LD (JF LD)

31 OE vysilač s injekčním m modulátorem Výhody injekčních modulátor torů LD : Obvodová a technologická jednoduchost provedení Dobrá elektrická linearita modulátor torů,, která umožň žňuje realizovat analogové modulátory s vysokým odstupem intermodulačních produktů Dobré elektrické vysokofrekvenční přizpůsobení na vstupu modulátoru

32 OE vysilač s injekčním m modulátorem Nevýhody injekčních modulátor torů LD: Modulační šířka pásmap je závislz vislá na transportních vlastnostech fotonů a elektronů modulátoru LD a je omezena tzv. foton-elektronovou rezonanací Optické spektrum MV LD a JV LD je rovněž modulováno v závislosti na změnách injekčního proudu, vzniká tzv. chirpping Poměr r signál/ l/šum je zhoršov ován šumem modulačního tranzistoru

33 Injekční intenzitní modulátory Typy injekčních modulátorů pro OE vysílače

34 Injekční intenzitní modulátory Typy injekčních modulátor torů LD, LED s tranzistorem: Sériový modulátor sériové spojení modulačního tranzistoru s OE prvkem užití pro injekční modulaci LD, SLD a LED šířky pásma p do 1 GHz Bočníkový modulátor paralelní spojení modulačního tranzistoru a OE prvku vhodně kompenzuje horší dynamické parametry LED využit ití pro modulaci LED aža do 300 MHz Emitorově vázaný modulátor sériové spojení OE prvku s dvojicí emitorově vázaných tranzistorů užití pro injekční modulaci LD využit ití v planárn rních MMIO pro modulace nad 1 GHz

35 Injekční intenzitní modulátory OEV integrovaný logický obvod na GaAs vyrobený společností Lockheed Research Laboratory lit. [8]

36 Injekční intenzitní modulátory a) Monolitický integrovaný gigabitový OE vysílač lit. [ 8 ] b) Elektrické schéma zapojení

37 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Princip OE vysílače s vnějším modulátorem

38 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Výhody OE vysíla lače: Modulační šířka pásma p není závislá na transportních vlastnostech elektronů a fotonů v LD. Neuplatní se foton-elektronov elektronová rezonance Neuplatní se rovněž parazitní indukčnosti nosti a kapacity LD a modulátoru Nedochází k parazitní modulaci optického spektra LD tzv. chirppingu

39 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Nevýhody OE vysíla lače: Je třeba t kompenzovat nelineárn rní převodní charakteristiku EO modulátoru teplotně kompenzovaným ekvalizačním obvodem Na EO modulátoru dochází k optickým ztrátám, které je třeba t kompenzovat vyšší šším m výkonem LD Vysoká cena vyplývající ze složitých a teplotně stabilizovaných obvodů OE vysíla lače

40 OE vysilač s vnější ším m modulátorem Blokové schéma OE vysílače CM 7130 společnosti DSC lit. [ 9 ]

41 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Typy obvodů pro stabilizaci zářivz ivého výkonu: Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a středn ední extinkci modulace Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a maximáln lní zářivý výkon modulace

42 Laserové diody - LD Závislost W A charakteristiky LD na teplotě lit. [4]

43 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Princip zapojení optické zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon

44 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a středn ední extinkci modulace

45 Stabilizace optického výkonu OE vysíla lače Integrující zpětn tná vazba stabilizující středn ední zářivý výkon a maximáln lní zářivý výkon modulace

46 Příklady zapojení OE vysíla lače Zapojení HIO OE vysílače s emitorově vázaným FET modulátorem a optickou stabilizací na střední výkon lit. [ 10 ]

47 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Obecné požadavky na OE přijp ijímač Vysoká citlivost vyjádřen ená poměrem V/W do definované zátěže Velký odstup signál/ l/šum OE přijp ijímače Vhodnou vlnovou délku d vzhledem k přijp ijímanému mu zářenz ení Dobrou dynamiku vzhledem k typu požadovan adované modulace Linearitu vzhledem k rozsahu intenzity optického zářenz ení na vstupu OE přijp ijímače P s / P š = ( msp ) / [ 2q( I d + sp ) + 4kTF / R ] f

48 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Porovnání odstupu signál/ šum pro různé typy OEP při BER 10-9

49 Komunikační fotodiody - PIN FD- PIN s homopřechodem a heteropřechodem lit. [ 5 ]

50 Komunikační APD fotodiody FD lavinové Si, Ge a GaAlAs pro pásma 0,8 až 1,6 µm

51 Komunikační fotodiody - PIN Dynamické vlastnosti Časová konstanta τ RC = (R d +R z ) (C( s + C z ) kde τ RC časová konstanta, R d je dynamický odpor, C s je kapacita prostorového náboje, n R z a C z je odpor a kapacita zátěžz ěže Driftové časy nosičů ve vyčerpan erpané oblasti τ d = L/ v s kde L = x 1 x 2 tloušťka intrinsické oblasti PIN, v s je saturační rychlost Celková časová konstanta a šířka pásmap τ C = (τ( 2 RC + τ d2 ) 1/2 z toho f m = 1/ 2π 2 τ C

52 Komunikační fotodiody - PIN Závislost mezní frekvence PIN FD pro vysoké rychlosti komunikace na tloušťce intrinsické vrstvy. Parametrem je průměr aktivní plochy fotodetektoru lit. [ 8 ]

53 OE přijp ijímače e základnz kladní zapojení a) Nízkoimpedanční typ, b) Transimpedanční typ, c) Vysokoimpedanční typ s ekvalizérem

54 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Kaskodový SS-SB-SE transimpedanční OE přijímač pro modulační pásma do 150 MHz lit. [ 8 ]

55 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Hybridní transimpedanční OE přijímač s šířkou pásma 700 MHz lit. [ 10 ]

56 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Monolitický obvod PIN FET pro gigahertzové pásmo lit. [ 8 ]

57 OE přijp ijímače e pro optické sdělov lování Monolitický DHBT InP/ InGaAs OE přijímač pro šířku pásma do 40 GHz lit. [10]

58 Návrh optické trasy Závislost optického výkonu OE vysílače ve světlovodu a citlivosti OE přijímače na přenosové rychlosti digitálního spoje lit. [1]

59 Návrh optické trasy Parametry optického spoje: Šum BER (Bit Error Rate) ) pro digitáln lní přenos SNR (Signal( to Noise Ratio) ) pro analogový přenosp Útlum α (db, ( dbm) Disperze σ (ns ( ns) ) rozší šíření středn ední šířky přenp enášených impulsů Šířka pásma p B (MHz, GHz) Modulační rychlost v m (Baud) rychlost přenosu p informace kde v m odpovídá B Přenosová rychlost v p (bit/s) rychlost kódovk dování použit ité k přenosu, kde v p odpovídá Bn v p = v m lg 2 n kde n je počet stavů modulace

60 Návrh Návrh optické trasy Vstupní údaje Vzdálenost v km je 5 km s MM vláknem GI Požadovan adovaná modulační rychlost 100 MBaud Optický výkon vysilače e LD 10mW t.j. 10dBm, disperze σ LD = 1ns Optický přijp ijímač 200 Mbaud má citlivost 48 dbm pro APD na Si. Lze odečíst z grafu viz lit. [ 10 ] Výpočet σ vlákna = ( (1/5v m,pren ) 2 σ 2 LD (1/5v m,det ) 2 ) ½ σ vlákna = (2) 1/2 ns z toho šířka pásma p optického vlákna B vl = 1/5 σ vlákna vl = 141 MHz B vl

61 Činitel jakosti vlákna: Návrh optické trasy B vlčj = B vl L 1-γ B vlčj = 211 MHz.km Lze použít t GI 62,5/125 vlákno, útlum α vl λ=850 nm a B vlčj = 600 MHz.km, Σ α spojek =1 db, Σ α děli ličů = 6 db Útlum trasy: kna = 3,5dB/km pro vlákna α C = Σ α spojek + Σ α děli ličů + α vlákn L α C = ,5 = 24,5 db Výkonová bilance P rezerva = P zisk P ztráty ty = 10 dbm ( - 48 dbm) 24,5 dbm = 33,5 dbm

62 Literatura [ 1 ] A.Kuchar, M.Khodl:Optické systémy pro přenos informace, KH servis, Praha, 1995 [ 2 ] IEEE Communications Magazine, vol.1, 1998 [ 3 ] IEE Electronics Communication Journal, vol.5, 2000 [ 4 ] H.Kressel Kressel: Semiconductor Devices for Optical Communication, Springer Verlag, Berlin, 1982 [ 5 ] J.Gowar : Optical Communication Systems, Prentice-Hall International,, London, 1984 [ 6 ] L.B.Jeunhomme : Single Mode Fiber Optics,, Marcel Dekker, inc., NewYork,, 1990 [ 7 ] K.Novotný: Optická komunikační technika, ČVUT, Praha, 1998 [ 8 ] Optical Fiber Telecommunications II, Academic Press,Inc., London, 1988 [ 9 ] Technická dokumentace DSC, Danmark, 1994 [ 10 ] Technická zpráva Tesla VÚST, Praha, 1989 [ 11 ] IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol.49, N 10, 2001,p.1921 Děkuji za pozornost

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY Praha + Bratislava, 27. 3. + 12. 4. 2012 Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o. martin.hajek@mikrokom.cz miroslav.svrcek@mikrokom.cz

Více

Lekce 6: Základy datových komunikací II.

Lekce 6: Základy datových komunikací II. 7 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Základy datových komunikací II. Jiří Peterka Slide č. 1 připomenutí přenosová

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 24. dubna 2012 Čj. ČTÚ-32 803/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 7. 5. 2014 Čj. ČTÚ-12 878/2014-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 29. září 2010 Čj. 98 972/2010-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Inerciálně stabilizovaná kamerová základna pro bezpilotní letoun

Inerciálně stabilizovaná kamerová základna pro bezpilotní letoun Inerciálně stabilizovaná kamerová základna pro bezpilotní letoun Zdeněk Hurák a kol. V článku je představen vývojový projekt gyroskopicky a vizuálně stabilizované kamerové pro bezpilotní letoun s automatickým

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více