Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů"

Transkript

1 Alois Kohoutek a kol. Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2007

2 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem řešení projektu NAZV reg. č. QF 3018 Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., 2007 ISBN

3 Vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Ústavu zemědělských a potravinářských informací Slezská 7, Praha 2 Alois Kohoutek, Petr Komárek, Pavel Nerušil, Věra Odstrčilová Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha 2007

4 Přísevy jetelovin a trav do trvalých travních porostů Přísevy do trvalých travních porostů slouží k zavádění jetelovin, trav a na základě speciálních požadavků i bylin na louky a pastviny. Míra propracovanosti a technologického zabezpečení vytvořily z přísevů samostatnou oblast pratotechniky se specifickými technologickými postupy. Cílem přísevů je úspěšné založení a vytvoření produkčnějšího a kvalitnějšího porostu na daném stanovišti s dlouhodobým efektem. Přísevy jetelovin a trav zvyšují výnosy travních porostů a zlepšují nutriční složení píce, zejména zvyšují koncentraci energie v píci (NEL, NEV) a hodnotu PDIE a PDIN a produkci mléka z hektaru. Přisetím vhodných druhů a odrůd trav lze zvýšit koncentraci vodorozpustných cukrů v sušině a tím zlepšit podmínky pro konzervaci travních porostů silážováním. Technologie pásových přísevů zvyšuje úspěšnost zakládání přísevů účinnějším omezováním konkurence a alelopatie původního travního porostu. Direct seeding clovers and grass in to permanent grasslands Strip seeding of grasslands helps to introduce legumes and grasses and, on the basis of special requirements, even herbs into meadows and pastures. The rate of elaboration and technological security created an independent field of pratotechnology with specific technological procedures out of the strip seeding. The aim of strip seeding is successful establishment of a more productive and qualitative grassland at the given site with a permanent effect. The strip seeding of legumes and grasses increases the forage yield and improves the nutritive composition of forage, and especially increases energy concentration in forage (NEL, NEV), PDIE and PDIN values and milk production per hectare. Strip seeding of suitable grass species and varieties can increase concentration of water-soluble sugars in the dry matter and thus improve the conditions for conservation of forage by ensilaging. The technology of strip seeding increases the prosperity of grassland establishment by more effective elimination of competition and allelopathy from the original grass stand. Oponent: Ing. František Kůst

5 Obsah 1. Úvod Vyhodnocení stavu travních porostů před pratotechnickým zásahem metodou IKTTP Přísevy travních porostů Biologie a ekologie přísevů Pratotechnika přísevů Literatura Foto na obálce : Pásový přísev do trvalých travních porostů secím strojem SPP-8 na Valašsku Pastva jalovic v ZD Francova Lhota na pásových přísevech jetelovin

6 Metodika je určena pro zemědělskou praxi, poradce v oblasti zemědělství, pracovníky ve výzkumu, zemědělském školství a šlechtění. Pro její využití byla uzavřena smlouva se Svazem marginálních oblastí se sídlem Horní Police č.1. SMO doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi. Metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR odborem rostlinných komodit pod č.j / Ministerstvo zemědělství ČR doporučuje tuto metodiku pro využití v praxi.

7 1. Úvod Trvalé travní porosty (TTP) zaujímají v České republice (ČR) dle evidence katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního výměru ha, tj. 22,8 % ze zemědělské půdy ( ha); dle údajů ČSÚ bylo v roce 2006 zemědělsky obhospodařováno ha, což je nejvyšší úroveň za posledních pět let. Tím se výrazně snižuje riziko sukcese dřevního náletu a šíření ruderálních plevelů. Poklesem stavů skotu z ks krav v roce 1990 na 568 tis. ks v roce 2006 došlo ke zhoršení stavu obhospodařování a využívání travních porostů, protože polovina skotu se chová v nížinách. Mléčná užitkovost dojných krav dosáhla kg FCM (v roce 2006), přičemž z chovaných plemen je české strakaté zastoupeno krav, holštýnské plemeno + ostatní krav. Výrazné zvýšení mléčné užitkovosti vyžaduje zvýšení kvality objemných krmiv včetně píce z trvalých travních porostů. Akcent na kvalitu je v současné době o to významnější, že v druhé polovině roku 2007 došlo ke skokovému zvýšení cen obilovin, což výrazně zdražilo cenu koncentrátů pro dojnice, kterých se v průměru ČR spotřebovává 0,30 kg na kg FCM mléka. To je dlouhodobě neudržitelné. Růst cen koncentrátů následně během 2 až 3 měsíců zvedl výkupní cenu mléka o více než 25 %. Obhospodařování a využívání travních porostů se obhajuje třemi rozměry udržitelnosti. Z ekonomického hlediska je zelená píce z travních porostů relativně levným krmivem. Z ekologického nám louky a pastviny nabízí nejlepší ochranu půdy před erozí a vymýváním živin. Navíc hospodaření na travních porostech je způsobem produkce, který se blíží ideálu uzavřeného výrobního cyklu. Ve společenském kontextu je hospodaření na travních porostech typem farmaření nejvhodnějšího výrobním podmínkám na horách a vrchovinách a může takto pomoci osídlovat tyto oblasti. Výhledově budou velmi pravděpodobně tyto důvody pro pod-

8 poru hospodaření na travních porostech i nadále platné nebo se stanou více opodstatněnými. V kontextu rostoucího počtu obyvatel na Zemi a při zvážení faktu, že rozsah dostupných zemědělských ploch je omezen, je také eticky odůvodněné co nejefektivnější využívání travních porostů. Zemědělská politika zaměřená na travní porosty musí obsahovat řadu dobře vyvážených nástrojů zaměřených na optimální využití převažujících přírodních podmínek. Hospodářská funkce TTP spočívá zejména v zajišťování kvalitní glycidobílkovinné píce pro polygastry a v produkci objemných krmiv. Zemědělské využívání travních porostů se ukazuje z dlouhodobého hlediska nejefektivnější a nejekonomičtější formou jejich obhospodařování. Narušení kontinuity vyvolává vážné krajinotvorné problémy, které se v první fázi projevují změnou botanického složení ve prospěch méněhodnotných trav a bylin a ve druhé fázi nástupem dřevin. Náklady spojené s jejich odstraněním jsou potom podstatně vyšší, než řádné zemědělské využívání. Z celospolečenského hlediska je proto žádoucí udržet v horských a podhorských oblastech trvale udržitelné využívání zemědělské půdy včetně ploch travních porostů. Horší agroekologické podmínky pro výrobu a mimoprodukční funkce travních porostů je třeba kompenzovat zemědělcům z celospolečenských zdrojů. Dlouhodobé podceňování pícninářství v uplynulých letech vedlo k podkapitalizování tohoto odvětví zemědělství ve prospěch obilnářství a dalších tržních plodin a při současném stavu zemědělství se obtížně dohání. Potřeba efektivní intenzivní výroby a investice do kvalitní a výkonné mechanizace však již dnes vyvolávají potřebu vyrábět na plochách travních porostů vysoce kvalitní objemná krmiva s vyváženým poměrem živin, což lze zajistit pouze komplexem pratotechnických opatření, zejména výživou a hnojením, zaváděním nových druhů a odrůd, regulací botanického složení a včasnou a rychlou sklizní a konzervací vyprodukované píce. Přísevy do trvalých travních porostů slouží k zavádění jetelovin, trav a na základě speciálních požadavků i bylin na louky a pastviny. Míra propracovanosti a technologického zabezpečení vytvořily z přísevů samostatnou oblast pratotechniky se specifickými technologickými postupy. Cílem přísevů je úspěšné založení a vytvoření produkčnějšího a kvalitnějšího porostu na daném stanovišti s dlouhodobým efektem. 6

9 V metodice jsou uvedeny nejnovějších poznatky z přesných exaktních a poloprovozních pokusů v ČR s přísevy do travních porostů, zejména s původní technologií pásových přísevů do TTP, vyvinutou ve VS Jevíčko. Značná pozornost je věnována faktorům ovlivňujícím úspěšnost zakládání přísevů do travních porostů, v kteréžto oblasti bylo dosaženo významného pokroku. 2. Vyhodnocení stavu travních porostů před pratotechnickým zásahem metodou IKTTP Před zásahy do travních porostů provádíme vyhodnocení stavu luk a pastvin, abychom mohli navrhnout optimální pratotechnický zásah a způsob jeho provedení. Pro zhodnocení stavu travních porostů je vhodné použít metodu inventarizace a klasifikace travních porostů. Metoda inventarizace a klasifikace trvalých travních porostů (IKTTP) byla vypracována na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a posloužila k vyhodnocení stavu TTP v ČSSR (Očadlík 1973). Aktualizovanou metodiku IKKTTP, doplněnou o poznatky získané za uplynulé období, lze použít pro vyhodnocení stavu travních porostů a doporučit vhodný postup pro zlepšení jejich stavu. Zjišťujeme agroekologické podmínky jednotlivých porostů (půdní, vlhkostní a živinové poměry stanoviště) a aktuální porostovou skladbu a na základě komplexního posouzení doporučujeme vhodný způsob jejich dalšího využívání a zlepšování. IKKTTP zahrnuje následující etapy: 1. Evidenci ploch TTP mapové podklady a přesné výměry pozemků s TTP; 2. Hodnocení stanovištních podmínek část podkladů získáme z mapy BPEJ, popř. komplexního průzkumu půd (půdní a klimatické poměry), výsledků agrochemického zkoušení půd (AZP), zejména zásobu přijatelných živin a půdní reakci, min. 1 x za 6 let, další informace získáme přímo v terénu (svažitost, vláhové poměry, hospodářská poloha aj.); 3. Hodnocení porostové skladby a produkce hodnotíme základní druhy trav, leguminóz a ostatních bylin. Porosty rozdělujeme podle intenzity do jednotlivých kategorií: A intenzivní nad 8,0 t.ha 1 sena, 7

10 velmi dobrá kvalita píce, zapojený porost, B středně produkční, % pokryvnosti kvalitní druhy, C polokulturní porosty s nízkým podílem kulturních druhů (do 40 % pokryvnosti), D plochy se zvláštním režimem hospodaření CHKO, PHO aj. a E porosty v extrémních podmínkách s omezenou možností využívání srázy, hole nad hranicí lesa, nepícninářsky využívané porosty na svazích vodních staveb, náspech silnic aj.; 4. Návrh na zlepšení stanoviště návrhy se týkají úpravy povrchu pozemků (nerovnosti, nálety dřevin, výskyt kamenů), výsadby soliterních dřevin, úpravy vodního režimu a stanovení způsobu a intenzity hnojení; 5. Návrh na zlepšení porostů v případě kvalitních porostů navrhujeme vhodné systémy hnojení a využívání, v případě mezerovitých porostů bez přítomnosti vytrvalých plevelů (širokolisté šťovíky, pcháče aj.) jsou vhodné přísevy travních porostů, v případě většího výskytu ruderálních druhů je nutno aplikovat herbicidy s následným přísevem. V případě zcela nevhodného botanického složení porostu na oratelném stanovišti (vyšší mocnost ornice, bez výrazného podílu skeletu, na menších svazích a na rovinách) přistupujeme k obnově travních porostů s následným výsevem vhodné jetelotravní směsi. 3. Přísevy travních porostů Cílem předložené uplatněné metodiky pro praxi je seznámit její uživatele s poznatky na daném úseku pratotechniky, které byly dosaženy v uplynulých letech ve výzkumu u nás a v zahraničí včetně poloprovozních a provozních výsledků v zemědělských podnicích a rodinných farmách. Přísevy travních porostů slouží k zavádění jetelovin, trav a na základě speciálních požadavků i bylin na louky a pastviny. Míra propracovanosti a technologického zabezpečení vytvořily z přísevů samostatnou oblast pratotechniky se specifickými technologickými postupy. Cílem přísevů je vytvoření produkčnějšího a kvalitnějšího porostu na daném stanovišti s dlouhodobým efektem, v případě zavádění bylin jde o zvýšení druhové pestrosti travního porostu ve vybraných lokalitách. 8

11 Kriteriem hodnocení degradace pícninářsky využívaného travního porostu je pokles kulturních trav a jetelovin pod 50 %. Přísevy do travních porostů jsou bezorebnou nebo minimalizační technologií ekologicky šetrného obhospodařování travních porostů, která se používá pro zavádění kulturních druhů jetelovin, trav, popř. bylin do travních porostů. Přísevy se používají od konce šedesátých let a od té doby se významně pokročilo ve výzkumu a vývoji technologie přísevů. Technologie přísevů je vhodná k použití jak na stanovištích, kde obnova travních porostů je problematická z ekologických a pratotechnických důvodů, zejména svažitosti pozemků a mělké orniční vrstvy, tak pro vytrvalé travní porosty, z kterých ustoupily málo vytrvalé jeteloviny. Výzkum přísevů do travních porostů se v Československu řešil od počátku sedmdesátých let VÚLP Banská Bystrica, který vyvinul a odzkoušel řadu speciálních strojů pro přísevy do travních porostů, z nichž secí stroj SE byl sériově vyráběn a významně ovlivnil další výzkum, vývoj a praktické využití přísevů v České a Slovenské republice. Význam přísevů v budoucnu nepochybně vzroste, protože se jedná o ekologicky šetrnou technologii, kterou lze efektivně využít pro zúrodnění travních porostů a využítí jejich produkčního potenciálu. Přísevy do travních porostů v řadě případů potvrdily svoje opodstatnění v rámci pratotechnických technologií a podaří-li se zahájit výrobu nové generace strojů pro přísevy, mají větší perspektivu než obnova travních porostů. Technologie přísevů je vhodná i pro přísevy bylin do travních porostů pro zvýšení jejich druhové pestrosti. Přísevy do travních porostů jsou vhodné pro všechny typy travních porostů od extenzivních až po intenzivní s výjimkou silně kamenitých a skeletových půd. Obzvláště vhodné je použití přísevů v pásmech hygienické ochrany vod a vodních zdrojů, protože při použití přísevů nehrozí ztráta protierozní a infiltrační schopnosti travních porostů Biologie a ekologie přísevů Základem přísevů je vytvořit pro vyseté osivo podmínky, které vedou ke klíčení osiva a k zapojení vzcházejícího porostu. Mezi základní podmín- 9

12 ky klíčení patří zajištění teplotního režimu a adekvátního přívodu vody a vzduchu k semenu. Je potřeba zajistit kontakt osiva s půdou, aby mělo dostatek vláhy ke klíčení. Současně je potřeba uložit osivo do optimální hloubky, aby netrpělo vysušováním povrchu půdy. Významným faktorem u travních porostů při přísevech je nadzemní část drnu, která ztěžuje pronikání pracovních orgánů do půdy. Rovněž uvolňování fytotoxických látek z rozkládajících se rostlinných zbytků může retardovat klíčení nebo růst semenáčků. Dalším významným faktorem jsou choroby a škůdci, pro které jsou mladé rostlinné části součástí potravního řetězce. Řada prací prokázala, že exudáty z travních buněk brání klíčení semen a redukují rychlost růstu, prodlužování lístků a tvorbu nadzemních částí rostlin. Ukázalo se, že nadzemní části rostlin produkují více inhibičních látek než kořenové. Exudáty některých hustě setých trav z Nového Zélandu měly alelopatické interakce na klíčící semena a redukovaly růst kořenů a výhonků semenáčků. V extraktech jílku mnohokvětého byly zjištěny toxické látky s molekulární hmotností od do Zpomalující frakce v roztocích, získaných vyluhováním rozřezaných lístků, obsahovala taniny a příbuzné fenolové sloučeniny jako flavony, flavonoly, katechiny, leukoanthokyanidiny a skořicové kyseliny (Habeshaw 1980). V našich pracích, provedených s lyofilizáty půdních výluhů z několika travních druhů, byly stanoveny a identifikovány fenolické sloučeniny v lyofilizovaných půdních vzorcích z travních porostů metodou HPLC s UV-VIS DAD a MS detekcí po předchozí izolaci a přečištění hrubých extraktů pomocí dvoudimenzionální extrakce na pevné fázi (2D-SPE). Po extrakci a přečištění surových extraktů bylo identifikováno následujících 9 fenolických sloučenin: kyselina p-hydroxybenzoová, kyselina p-hydroxybenzaldehyd, kyselina vanilová, vanilin, kyselina syringová, kyselina p-kumarová, kyselina benzoová, kyselina protokatechová a kyselina ferulová. V práci (Kohoutek a kol. 1998) jsme sledovali alelopatické působení výluhů z půdních vzorků z travních porostů odebraných z 8 vytrvalých travních druhů a z pásových přísevů do travního porostu (4 hloubky) ve čtyřech termínech přísevu na energii klíčivosti, délku hypokotylu a kořenů Trifolium pratense, Vesna, a Festuca arundinacea, Kora. Vodní výluhy z půdních vzorků trav inhibovaly statisticky vysoce významně délku kořene, 10

13 méně energii klíčivosti a délku hypokotylu. Inhibice délky kořene Trifolium pratense, Vesna (obr. 1) klesala v pořadí Arrhenatherum elatius, Bromus inermis, rodový hybrid HŽ-5-DK, Festuca arundinacea, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Phalaris arundinacea. Inhibice délky kořene byla statisticky vysoce významná u všech travních druhů oproti kontrole s destilovanou vodou, pouze u Phalaris arundinacea byla inhibice statisticky významná. Délku hypokotylu Trifolium pratense, Vesna, inhibovaly výluhy v pořadí Bromus inermis > Festuca arundinacea > Arrhenatherum elatius > Dactylis glomerata ve srovnání s destilovanou vodou a stimulovaly v pořadí Poa pratensis < Alopecurus pratensis < rodový hybrid HŽ 5 DK < Phalaris arundinacea; snížení délky hypokotylu oproti kontrole s destilovanou vodou bylo vysoce významné u Bromus inermis a zvýšení bylo vysoce významné u Phalaris arundinacea. Energie klíčení byla inhibována v sestupném pořadí Bromus inermis > Festuca arundinacea > Arrhenatherum elatius > Dactylis glomerata > Poa pratensis > Phalaris arun- Délka kořene a hypokotylu (vážený průměr třídy) Délka ko ene a hypokotylu (vážený pr m r t ídy) Arrhenatherum Arrhenatherum elatius Bromus inermis Bromus Orná Orná půda p da TTP prázdná TTP-prázná místa Rodový hybrid Rodový HŽ-5-DK hybrid Festuca arundinacea Festuca Alopecurus Alopecurus pratensis Poa Poa pratensis Dactylis Dactylis glomerata Phalaris Phalaris arundinacea Kontrola - Kontrola voda Energie klí ivosti Energie klíčivosti Travní druhy 0 a kontroly Délka ko enekořene Délka hypokotylu hypokotylu Energie klí ivostiklíčivosti Travní druhy a kontroly 1. Vliv výluhů z půdních vzorků travních druhů na délku kořene a hypokotylu a energii klíčivosti Trifolium pratense, Vesna, v průměru koncentrací půdních výluhů 11

14 dinacea > rodový hybrid HŽ 5 DK > Alopecurus pratensis, přičemž snížení energie klíčivosti u Bromus inermis a Festuca arundinacea bylo oproti kontrole (destilovaná voda) statisticky vysoce významné. Dále jsme zjistili statisticky vysoce významné inhibiční působení půdních výluhů v průměru travních druhů na energii klíčení, délku hypokotylu a kořenů Trifolium pratense, Vesna, při zvyšující se koncentraci půdního výluhu. Půdní výluhy z jednotlivých hloubek odběru inhibovaly délku kořenů Trifolium pratense (statisticky vysoce významně) u všech hloubek ve srovnání s destilovanou vodou; délka kořenů Festuca arundinacea byla silně stimulována a to opět statisticky vysoce významně ve srovnání s destilovanou vodou. Výluhy z půdních vzorků odebraných z pásového přísevu do travního porostu ve čtyřech termínech přísevu prokázaly statisticky vysoce významné působení na délku kořenů a délku hypokotylu mezi jednotlivými termíny u obou testovaných druhů. Dosažené výsledky prokázaly, že v travním ekosystému jsou obsaženy specificky účinné látky, které mohou stimulovat či inhibovat počáteční růst a vývoj introdukovaných druhů v závislosti na koncentraci látek obsažených v půdním roztoku. Alelopatické působení travních porostů je významný regulační mechanismus přísevů do travních porostů. Současně se prokázalo, že inhibiční látky jsou rozpustné ve vodě a tedy transportovatelné vodou po dešťových srážkách, což je faktor, který ovlivňuje jejich koncentraci a účinnost v přírodních podmínkách. V suchých letech je inhibice travního porostu vůči přisetým druhům silnější, než v ročnících srážkově bohatších. Na úspěšnost zavádění přísevů a vhodnou technologii pro přísev mají významný vliv celkové roční a zejména vegetační srážky. Rovněž vhodnou přípravou seťového lůžka travního porostu lze inhibiční působení travního porostu snížit, což je zřejmé z výsledků na obrázku 2. Na stanovišti Jevíčko jsme technikou rotačního zpracování drnu na šířku 120 a 240 mm do hloubky 60, 120 a 180 mm přisévali jetel luční Kvarta. Kontrola byl přísev štěrbinovým secím strojem SE a orba. Rotační zpracování půdy při stupňující se šířce a hloubce frézování mělo pozitivní vliv na růst a vývoj přisetého jetele lučního, lépe se vyvíjela jak nadzemní, tak i kořenová část rostlin oproti mělkému povrchovému přísevu secím strojem SE a v nejrazantnějších variantách se vyrovnalo variantě 12

15 Obr. 2: Vliv ší ky a hloubky zpracování drnu na r st a vývoj p isetého jetele lu n 2. Vliv šířky a hloubky zpracování drnu na růst a vývoj přisetého jetele lučního Kvarta s orbou. Vedle zlepšených fyzikálních vlastností půdy došlo i k naředění inhibičních látek kořenového systému do půdního profilu, což ve vzájemném působení přispělo k rychlejšímu růstu a vývoji a v konečném důsledku k lepšímu zapojení přísevu. Další výzkumné práce v tomto směru potvrdily oprávněnost tohoto postupu a přispěly k výraznému posunu v řešení problematiky přísevů v ČR a SR Pratotechnika přísevů Přísevy do travních porostů měníme botanické složení přisetého travního porostu v závislosti od složení přísevové směsky a vytrvalosti jetelovinových a travních druhů. V našich podmínkách je hlavním cílem pratotechniky přísevů zavést do travního porostu jeteloviny a vytrvalé produkční travní druhy s vyšší koncentrací energie a vyšším podílem vodorozpustných glycidů. Přiseté jeteloviny poutají činností hlízkových bakterií vzdušný dusík, který je po jejich odumření k dispozici i pro další druhy v travním porostu. Fixační schopnost jetelovin v našich podmínkách dosahuje v přepočtu kg.ha 1 N ročně u čistých porostů jetelovin, v případě přísevů je odvislá od podílu jetelovin v porostu. Orientač- 13

16 ně můžeme kalkulovat, že 1 % jetelovin v travním porostu poutá 3 kg.ha 1 N ročně Podíl jetelovin v píci Koncentrace N-látek u jetelovin je vyšší než u běžných druhů trav nebo bylin. Rostoucí podíl jetelovin v píci z TTP vede k vyšší koncentraci N-látek v píci. Čisté porosty jetelovin dosahují koncentraci NL až 250 g na kg sušiny. Zastoupení jetelovin od 10 % zvyšuje koncentraci N-látek v píci z TTP o cca 5 až 7 g.kg 1 sušiny. Travní porost s 30% podílem jetelovin by měl k očekávaným 140 g zajistit dalších 15 g N-látek na kg sušiny, tedy celkem 155 g.kg 1 sušiny. Travní porosty s jetelem lučním, kde podíl jetele dosahuje často i 50 %, dosahují koncentraci N-látek na úrovni 165 až 175 g.kg 1 sušiny. Na včas sklízených a řádně hnojených travních porostech platí pro obsah N-látek následující vzorec (Buchgraber, 2001): 140 g + (hmotnostní procento jetelovin x 0,5 g) = celková koncentrace N-látek v píci Změny druhového složení přisetých travních porostů po opakovaném přísevu V dlouhodobém pokuse na stanovišti Jevíčko jsme sledovali vliv opakovaných přísevů do původního travního porostu v interakci s hnojením. V letech 1991 (secí stroj SE-2-024), 1996, 2000, 2003 a 2006 (prototyp pro pásové přísevy) jsme přisévali jetelovinotravní směsku s následujícím složením a výsevkem: srha říznačka Niva 4 kg.ha 1, rodový hybrid Felina 12 kg.ha 1, jílek vytrvalý Sport 8 kg.ha 1, jetel luční Kvarta 3 kg.ha 1 (22 kg.ha 1 od 2006) a jetel plazivý Huia 2 kg.ha 1. Přísev byl hnojen následovně: v. č. 1 bez hnojení, v. č. 2 P 30 K 60 hnojení, v. č. 3 N 90 ( ) P 30 K 60, v. č. 4 N 180 ( ) P 30 K 60. Využití porostu bylo třísečné. Z výsledků pokusu vyplývá (obr. č. 3, 4), že přísevem jetelovinotravní směsi dochází k zásadní změně botanického složení porostu ve prospěch přisévaných druhů. V první roce po přísevu se produkce korigované sušiny jetelovin pohybuje v průměru variant od 2 do 4 t.ha 1, přičemž se jednalo převážně o přisetý jetel luční. Podíl přisetých trav dosahuje stabilně 2,5 5,1 t.ha 1 sušiny. Podíl přisetých druhů (jetelovin a trav) v průměru za celou dobu sledování, tj. 16 let, dosáhl 55 %. Hnojení PK má pozitivní vliv na zvyšování podílu jetelovin, 14

17 Korigovaná produkce sušiny (t.ha 1 ) P iseté jeteloviny P iseté trávy Trávy p vodní + nativní druhy Roky 3. Podíl přisetých jetelovin a trav na celkové produkci sušiny přisetého travního porostu (přísev 1991, 1996, 2000 a 2006) na stanovišti Jevíčko porost s PK hnojením Korigovaná produkce sušiny (t.ha 1 ) P iseté jeteloviny P iseté trávy Trávy p vodní + nativní druhy Roky 4. Podíl přisetých jetelovin a trav na celkové produkci sušiny přisetého travního porostu (přísev 1991, 1996, 2000 a 2006) na stanovišti Jevíčko porost s N 180 PK hnojením 15

18 naproti tomu dusíkaté hnojení podíl jetelovin v píci snižuje a to velmi výrazně, protože posiluje konkurenci travních druhů a potlačuje přiseté jeteloviny (obr. 4). Proto při přísevech nedoporučujeme hnojení dusíkem před a ani po přísevu, pouze PK hnojení, u půd dobře zásobených přijatelným draslíkem dostačuje pouze hnojení fosforem. Termín opakovaného přísevu volíme v závislosti na zastoupení přisetého jetele lučního v porostu, za vhodnou hranici považujeme pokles pod 5 %. Při vytrvalosti jetele lučního 2 3 roky opakujeme přísevy každý rok, jsou-li dobře zapojeny trávy z předchozího přísevu, dostačuje přisévat pouze jeteloviny. Důležité je zjištění, že při opakovaných přísevech do travních porostů po 3 4 letech nejsou problémy se snášenlivostí jetelovin, protože fytopatogenní potenciál travních porostů je dostatečně účinný Vhodné termíny pro zakládání přísevů jetelovin a trav V průběhu uplynulých deseti let byla provedena řada pokusů s přísevy v různých termínech. Ze zkoušených termínů přísevu jsou nejjistější termíny přísevu na jaře a po první seči, kdy je nejpravděpodobnější dostatek srážek pro vzcházení osiva a zapojení přisetých druhů. Přísevy je však možné provádět v průběhu celého vegetačního období až do poloviny září (tab. 1). Pro zajištění úspěšnosti zakládání přísevů v jednom podniku je vhodné rozložit přísevy do 2 3 termínů s odstupem 3 4 týdny, protože se zvyšuje jistota příchodu srážek (agronomické sucho v našich podmínkách zpravidla nepřekračuje tři týdny, mimořádné sucho v roce 2000 trvalo dnů, což je zatím spíše anomálie) po provedeném přísevu. Při volbě termínů pro přísev vycházíme ze znalosti místních klimatických okrsků. Produkce sušiny hospodářského výnosu byla v průměru stanovišť 7,02 t.ha 1 u termínu přísevu na jaře, 6,70 t.ha 1 a 5,68 t.ha 1 u termínu přísevu po druhé seči. Z dosažených výsledků je patrný vliv stanovišť na vytrvalost přisetého jetele lučního Kvarta a vysoké zastoupení jetele lučního (v 1. užitkovém roce % z jarního termínu přísevu, % z přísevu po první seči a 3 39 % z přísevu po 2. seči) v přisetých porostech na všech stanovištích. Vytrvalost jetele lučního se pohybovala od dvou do čtyř let, kratší byla v nižších polohách na nivních loukách (Jevíčko), delší ve vyšších polohách (Poprad, stanoviště Liptovská Teplička 1020 m n. m.), což souvisí 16

19 Příloha 1 Přisetý TTP jetelem lučním v ZD Francova Lhota před sklizní, vpravo nepřisetý porost

20 Příloha 2 Přisetá kostřava rákosovitá 'Kora' na stanovišti jevíčko

21 Příloha 3 Ing. Tomáš Fajmon (vlevo) s ing. A. Kohoutkem, CSc. vyhodnocují přísevy do TTP

22 Příloha 4 Úspěšně zapojené pásové přísevy do TTP secím strojem SPP-8 ve VÚCHS s.r.o. Rapotín

23 1. Podíl jetele lučního Kvarta v přisetých travních porostech (1992) ve třech termínech na stanovištích Jevíčko, Banská Bystrica a Poprad (pokusy na stanovišti Liptovská Teplička, 1020 m n.m.) Termín přísevu Jaro Po první seči Po druhé seči Užitkový rok Podíl přisetého jetele lučního na jednotlivých stanovištích a typech porostů (%) Jevíčko TTP Jevíčko DTP Banská Bystrica Poprad (L. Teplička) Průměr stanovišť * Průměr * Průměr * Průměr Pozn.: * = průměr ze dvou stanovišť. = nehodnoceno, porost bez jetelovin se zdravotním stavem jetelovin, zejména výskytem chorob z rodu Fusarium na kořenech jetelovin. Pásové přísevy jetele lučního Vesna z roku 1996 a kostřavy rákosovité, Kora, z roku 1997 (příznivé srážkové podmínky pro přísevy v průběhu obou roků) ve čtyřech časových řadách (Jevíčko), resp. třech (Liberec) a to na jaře, po I. seči, po II. seči a přísev v září při úrovni hnojení u jetele lučního P 35 K 100 a kostřavy rákosovité N 180 P 35 K 100 kg.ha 1 č.ž. přinesly další cenné poznatky do problematiky přísevů. Přisetý jetel luční v prvním užitkovém roce se podílel na produkci sušiny sestupně v závislosti od termínu přísevu 7,53 5,80 4,52 a 3,22 t.ha 1 (Jevíčko) a 3,98 6,16 a 5,74 t.ha 1 (Liberec). 17

24 V případě kostřavy rákosovité (obr. 5) byly všechny termíny přísevů úspěšné, podíl přisetého druhu, hodnocený projektivní dominancí byl v průměru 4 užitkových roků a 4 termínů přísevu 26 % (korigovaná produkce sušiny 2,79 t.ha 1 ) nejlepší v termínech na jaře (23 46 %) a po I. seči (19 51 %, tj. 1,66 5,24 t.ha 1 ), v termínu po II. seči (4 38 %) a v září (2 až 25 %) je podíl přiseté trávy nižší. V prvním užitkovém roce je pochopitelně nejvyšší podíl přiseté trávy z jarního termínu nárůstu, který měl k vývoji celý rok zásevu, podzimní přísev je oproti jarnímu prakticky o rok opožděn a zapojuje se v průběhu prvního užitkového roku. Na rozdíl od jetele lučního se podíl přiseté kostřavy rákosovité v porostu v průměru čtyř roků a termínů přísevu zvyšuje téměř lineárně z 1,07 na 3,97 t.ha 1, tj. z 12 % na 40 %, (v průměru ročně o 0,92 t.ha 1, tj. 8,7 %), protože se jedná o druh s pomalým vývojem v prvních užitkových letech, ale s vysokou vytrvalostí (>20 let). Zařazení vytrvalých trav do směsek pro přísevy má proto velký praktický význam, protože po ústupu jetele lučního nastupují do porostu přiseté vytrvalé trávy. V současné době jsou výzkumně rozpracovány výsevy jetelovin a trav v mimovegetačním období, což umožňuje výsev před zimou, popř. v průběhu zimy a v současné době probíhají poloprovozní pokusy. Výsledky jsou velmi nadějné a bude o nich pojednáno v samostatné publikaci Vliv šířky a hloubky frézování na zapojení pásového přísevu Jak již bylo uvedeno v kap. 3.1., hloubka a šířka zpracovaného pásu travního porostu má vliv nejen na růst a vývoj vzcházejících rostlin, ale i na vývoj porostu v letech po přísevu. Pásové přísevy kostřavy rákosovité Kora (viz ) seté na stupňovanou šířku a hloubku frézování 50, 100, 150 a 200 mm při rozteči řádků 450 mm zlepšují podmínky nejen pro vzcházení osiva po přísevu, ale v průběhu 4 5 let (obr. 6) každé zvětšení šířky a hloubky o 50 mm ze zásevů 1996 a 1997 vysoce významně zvyšuje korigovanou produkci sušiny přisetého druhu v případě šířky frézování o 0,83, resp. 0,81 t.ha 1, v případě hloubky frézování o 0,27, resp. 0,44 t.ha 1. Korigovaná produkce sušiny po pásových přísevech na šířky a hloubky > 100 mm je 2 3 x vyšší než po mělkém povrchovém přísevu secím strojem SE

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Alois Kohoutek a kol. Obnova trvalých travních porostů v LFA

Alois Kohoutek a kol. Obnova trvalých travních porostů v LFA Alois Kohoutek a kol. Obnova trvalých travních porostů v LFA METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe a je výstupem řešení výzkumného záměru

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Chrastice rákosovitá. (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek

Chrastice rákosovitá. (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Autor: Zdeněk Holoubek Náhled Když jsem se narodil, to bylo v roce 1970, prodával můj otec 100 kg pšenice za 300 Kč. Když mě bylo 40 let, prodával jsem 100 kg

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku

Experimentáln. lní plochy VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně Výzkumné stanice v Jevíčku VÚRV, v.v.i., Praha 6 Ruzyně VS Jevíčko Ing. Alois Kohoutek, CSc. Ing. Petr Komárek, Ph.D. Ing. Věra V Odstrčilov ilová, Ph.D. Komunikační a interaktivní platformy Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.,

Více

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH. Metodika

VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH. Metodika VYUŽITÍ JETELOTRAVNÍCH SMĚSÍ PRO KONZERVACI PŮDY V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH USING A CLOVER MIXTURE FOR SOIL CONSERVATION IN MOUNTAINUOS AND FOOTHILL AREAS Abstract J. Frydrych 1), D. Andert 2)

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Seminář SPJTS 6. 3. 2013 Současná situace v travním

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě

Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Šťovíky stálý problém trvalých travních porostů i pícnin na orné půdě Stanislav Hejduk, Mendelova univerzita Brno Bohumír Cagaš, SPJTS Zubří SPTJS, VPS Zubří, 4.3.2015 Širokolisté šťovíky v travních porostech

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel

ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI. Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI Pícní směsi SELEKTA Pícní směsi MAX Vojtěška Jetel SPOJILI JSME SÍLY Prodej travních směsí, odborné poradenství Odborné poradenství, sestavení směsí 2 Festulolia Mezirodoví kříženci FESTULOLIA

Více

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky

Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výzkumný ústav zemědělské techniky Technicko-technologické doporučení Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky Výstup subetapy Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na technologickou jakost

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina)

1. generace Podíl vložené a získané energie = 1 : 1,3 2,5 (8) brazilský ethanol Řepka, Pšenice (a kukuřice), Žitovec (obilnina) Aktuální poznatky o možnostech trvale udržitelného pěstování energetických rostlin v Ústeckém kraji Jan Weger a kol. odbor fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v. v. i., Průhonice Česko-německý seminář

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

ForageMax. kvalitní travní směsi

ForageMax. kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi ForageMax kvalitní travní směsi Obsah NOVINKY 3 PŘÍSEVY 5 KVALITNÍ KRMIVO Z TRAV 6 - DOJNICE 6 - MASNÝ SKOT 7 - OVCE A KONĚ 9 FORAGE MAX PŘEHLED SMĚSÍ 12 Směsi do sadů a

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH

AGRITECH SCIENCE, 10 POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH POSTUPY UCHOVÁNÍ ÚRODNOSTI PŮDY VE VÝROBNĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNKÁCH ROUTES CARE OF SOIL IN MOUNTAIN AND PIEDMONT REGIONS V. Mayer,D. Andert Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract In the

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro VÚRV, v.v.i., Praha 6 Ruzyně VS Jevíčko Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství a sítě OP VK registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0045

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí

Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí Možnosti uplatnění intenzivních jílkových směsí doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. je docentem Katedry pícninářství a trávníkářství na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Ochrana půdy ve vinici

Ochrana půdy ve vinici 1 Ochrana půdy ve vinici Dr. Wilfried Hartl www.bioforschung.at Eroze ve vinici Díky erozi jsou obnaženy kořeny. Ztráta půdy více než 30cm! Stabilní dodávka organických látek (hnůj, kompost) zlepšuje

Více

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Technika a technologie protierozních opatření Prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Velmi účinná agrotechnická opatření Uplatnění půdoochranných technologií Přímé setí ozimé obilniny po řepce, obilnině nebo luskovině,

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Energetické plodiny pro vytápění budov

Energetické plodiny pro vytápění budov Energetické plodiny pro vytápění budov Ing.Vlasta Petříková, DrSc. CZ Biom České sdružení pro biomasu, Praha Kontakty - vpetrikova@volny.cz, Tel. 233 356 940, 736 171 353 Význam obnovitelných zdrojů energie

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Biotechnologie silážování

Biotechnologie silážování Biotechnologie silážování Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid CZ.1.07/2.4.00/17.0026 Jiří Skládanka České Budějovice 7. 11. 2014 Tato prezentace je spolufinancována z Evropského

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation

Zkušenosti s Mužákem prorostlým. René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Zkušenosti s Mužákem prorostlým René Kolbe Generální ředitel Pahren Agrar Kooperation Produkce v oblasti přehrady, Pahren Agrar Kooperation René Kolbe Přírodní poloha Klima Průměrná nadmořská výška 380-420

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ

MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PŮDY - - ZÁKLAD PROSPERITY ROSTLINNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. František VÁCLAVÍK MONSANTO ČR, BRNO Současným vývojovým trendem v zemědělství je snižování cen zemědělských výrobků

Více

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku Seminář je výstupem k institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. R1215 na rok 2015. Seminář Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více