Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč"

Transkript

1 Komorní soubor Škroup Koncert komorní hudby Lázně Bohdaneč - Radnice 5. dubna 2009 v 10:00 hodin L. Huka Trio C dur pro flétnu, housle a violu F. Schubert Smyčcový kvartet Es dur, o p. 12 5, č. 1 Účinkují : Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Program : J. Mysliveček Trio G dur pro flétnu, housle a violoncello A. Vivaldi Sonáta C dur pro zobcovou flétnu dvoje housle, violu a violoncello J. Haydn Smyčcový kvartet G dur, op. 77, č.1 Pohřební služba a krematorium Služby posledního rozloučení : - převozy zesnulých 24 hodin denně - komplexní zajištění kremací a pohřbů - smuteční obřad v historické obřadní síni - LCD projekce fotografií (videa) zesnulého - rozloučení v úzkém kruhu pozůstalých v malé obřadní síni - široký repertoár živé i reprodukované hudby - tisk parte na počkání - autobus pro smuteční hosty - zpopelnění a úschova uren - umístění uren v kolumbáriu - rozptyly a vsypy popele - možnost bezhotovostní platby - individuální péče o hroby - široký sortiment ozdobných uren a hrobových doplňků Nepřetržitá služba pro převozy zesnulých na tel.: Eva Kratošková Marie Dobášová Josef Hospodka Anna Janečková KVĚTINOVÝ SERVIS Pod Břízkami 800 * Pardubice * tel.: Ladislav Štěpánek Zdeněk Mlejnek Otevírací doba kanceláře pohřební služby : pondělí h Kontakty : flétny housle housle viola violoncello Koncert se koná za sponzorského přispění města Lázně Bohdaneč SmP a.s. divize PIETNÍ SLUŽBY Pod Břízkami 990, Pardubice Telefon: Fax: Zprávy z radnice Školu budeme opravovat postupně Tentokrát se budu věnovat budově naší základní školy. Na podzim loňského roku se šířila mezi občany zpráva o uzavření budovy. Možná, že žáci by toto řešení uvítali s radostí, ale zklamu je, protože toto nenastane. Budova základní školy na Masarykově náměstí je ve stavu, který se nezměnil několik desítek let. Mrzí mě, že budova tak velikého významu pro většinu obyvatel města je dlouhá léta zanedbávána a odsouvána do ústraní. Budova školní jídelny a kuchyně je jistě užitečná, ale v hodnotě, za kterou byla vybudovaná 41 mil. Kč, jsme mohli mít zároveň opravené hygienické zařízení nebo jakoukoliv jinou část budovy školy. V roce 2006 provedla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje kontrolu, při které zkonstatovala, že sociální zařízení nesplňují závazné předpisy a prodloužila lhůtu k úpravě budovy školy z roku 2007 na konec roku S vědomím tohoto blížícího se termínu se rada města sešla společně se zastupiteli a stavební a dopravní komisí přímo v budově základní školy a zabývala se možnými variantami řešení. Na prvním místě se diskutovalo o celkové rekonstrukci budovy, která se připravovala v minulých volebních obdobích. Existuje pouze studie rekonstrukce a opravy budovy školy z roku 2002 a dokumentace k územnímu řízení rekonstrukce 2008 Městské informační centrum a město Lázně Bohdaneč zvou vyznavače rekreační i sportovní cykloturistiky na 9. ročník tradiční projížďky tras PODÉL OPATOVICKÉHO KANÁLU v sobotu 4. dubna :00-11:00 Registrace účastníků Koncert country kapely NOVÁ PARTA 11:00 Vyjížďka po trasách dle vlastního výběru Občerstvení na strartu zajišťěno! a dostavby budovy základní školy zhotovená v roce 2003, ze které byly odhadnuty investiční náklady na přibližně 200 milionů Kč. Návrh ve studii je velkolepý, avšak finančně tak náročný, že se nedá uvažovat o její realizaci. Město není schopno rekonstrukci realizovat z vlastních prostředků ani dotačních. Rekonstrukce je navíc koncipovaná tak, že ji nelze provádět po částech a tím ji i po částech financovat. Zástupci města musí proto volit řešení reálné a v rámci našich možností dostupné tak, aby se budova zachovala v provozu. Jediná dostupná varianta pro řešení opravy budovy školy je postupná oprava jednotlivých částí budovy tak, aby bylo možné získat dotační prostředky nebo alespoň uvolnit vlastní finanční prostředky města a zároveň nenarušit provoz budovy. Na dobu letošních letních prázdnin máme připravený projekt na opravu sociálních zařízení v hodnotě kolem 3 milionů Kč, v současné době je hotová dokumentace pro stavební povolení a je podána žádost o stavební povolení, následovat bude prováděcí dokumentace stavby a samotné práce. Oprava proběhne v době prázdnin, tak aby se nenarušila výuka. Dalším bolavým místem v budově školy jsou šatny, které jsou dnes umístěny ve sklepních prostorách. Pokud se podaří sehnat finanční prostředky zhruba ve výši 6 milionů Kč, bude následovat oprava šaten. Zároveň vedení školy hledá ještě jiné možnosti umístění šaten v budově. Bohužel nevyhovujících míst na budově školy 2008 nalézáme mnoho, o to intenzivněji hledáme možnosti získání dotací, například i na zateplení budovy. Co v čísle najdete: Změny v sociální oblasti... str. 3 Nabídka nových služeb... str. 8 Kultura za hubičku... str. 12 Zprávy z mateřské školy...str Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 1

2 Sloupek místostarosty Současnost a budoucnost ulice I/36-Šípkova Dopravní situace v našem městě je velmi špatná. Podstatnou částí této situace je neutěšený stav hlavní tepny, která prochází městem jedná se o ulici Pernštýnskou a následně o ulici Šípkovu. Enormní provoz osobních a hlavně nákladních automobilů velmi ztěžuje život našich spoluobčanů a narušuje staticky jejich nemovitosti. Jsem přesvědčen, že v době, kdy budete číst tento Zpravodaj, bude již ulice Šípkova zaplátována. Již teď slyším ohlasy: byla to zbytečná práce, ale opak je pravdou, nebyla, protože naším úkolem je přežít do měsíce května-června, kdy se bude provádět celková rekonstrukce této silnice. ŘSD má zpracován projekt, kde by mělo, po odfrézování cca 5 cm, dojít k celkové dokonalé skrývce povrchu v hloubce 40 cm Jak pokračují práce na novém územním plánu města? V každém čísle Zpravodaje je Vám, čtenářům, sdělováno, jak od posledního vydání postupují práce na novém územním plánu. Nejinak tomu je i nyní. Zastupitelstvo, které rozhodovalo o přijetí jednotlivých námětů na změny proběhlo v listopadu V lednu 2009 byl na Městský úřad Lázně Bohdaneč zástupci společnosti SURPMO odevzdán návrh zadání územního plánu, který byl předán na Magistrát města Pardubic ke kontrole a případným úpravám. Po všech konzultacích a úpravách nakonec Magistrát dospěl k závěru, že návrh zadání je možné pustit v upraveném provedení do dalšího procesu, tedy k projednání návrhu zadání. Od do je možné do návrhu zadání územního plánu nahlédnout, stejně tak i do zpracovaných Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2009 došlo ke změnám v sociálním systému. Jedná se především o změny v poskytování dávek nemocenského pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a dávek pomoci v hmotné nouzi. Podle nové úpravy nemocenská náleží až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Vyplácejí ji příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti nově vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy, podmínky jejího poskytování upravuje zákoník práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne. U ošetřovného (dříve podpora při ošetřování člena rodiny) se nově umožňuje vystřídat se v péči o ošetřovanou osobu. Podpora v nezaměstnanosti zaznamenala úpravu jak v délce poskytování, tak i ve výši. Délka podpory nyní činí do 50 let věku 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců, nad 55 let věku 11 měsíců. Oproti roku 2008 se u uvedených věkových skupin zkrátila o 1 měsíc. Zvýšila se výše podpory a to v prvních dvou měsících na 65% průměrného čistého výdělku, v dalších dvou a vytvoření takového podkladu, který by bez větších problémů snesl požadavky na zatížení této silnice I. třídy. Na tomto místě již po několikáté upozorňuji majitele nemovitosti, kteří jsou schopni prokázat, že k poškození jejich majetku došlo v důsledku provozu na I/36, že mohou sepsat pojistnou událost, a tak si alespoň minimálně nechat nahradit vzniklou škodu. Další, neméně důležitou oblastí, je vyřešení stavu a zvýšení bezpečnosti chůze našich občanů po chodnících, které se nacházejí po obou stranách této frekventované silnice. V únoru 2009 byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na projekt celkové opravy a zvýšení bezpečnosti těchto chodníků. Cena tohoto díla činí řádově 10 miliónů korun. Mimo vytvoření nového povrchu ze zámkové dlažby by došlo k rekonstrukci autobusových zálivů, které využívá jak Dopravní podnik, tak i autobusová doprava, ke zvýšení bezpečnosti chůze pro naše invalidní spoluobčany a zároveň vytvoření 2 nových přechodů pro chodce.tyto přechody se plánují v místě současného nepřechodu u bývalé Kateřiny a vytvoření nového přechodu pro chodce u křižovatky silnic Šípkova a Škroupova. Pokud chceme, aby nám byla tato dotace schválená, čeká nás hodně práce, jak po městské, tak i po politické linii. Jsem přesvědčen, že nové vedení Pardubického kraje splní svůj slib a že ve svém volebním období bude ve větší míře než doposud podporovat jediné lázeňské město ve svém kraji. Ing. Gilar Zdeněk, místostarosta města Změny v sociální oblasti průzkumů a rozborů, které byly pro návrh zadání podkladem. Rovněž byla stanovena lhůta, do kdy je možné uplatnit požadavky a podněty k návrhu zadání. Po uplynutí této lhůty musí být veškeré požadavky a podněty posouzeny a vyhodnoceny a následně zapracovány do návrhu zadání územního plánu. Teprve až bude proces projednání návrhu zadání ukončen, může dojít ke schválení návrhu zadání Zastupitelstvem a podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci IOPu (dotace na pořízení ÚP). Předpokládaný termín schválení návrhu zadání je konec dubna Ing. Miroslava Bišková, referentka SO MěÚ Lázně Bohdaneč měsících činí 50% průměrného čistého výdělku a po zbývající podpůrčí dobu činí 45% průměrného čistého výdělku. Maximální výše podpory je ve výši ,- Kč. O podpoře rozhoduje a vyplácí ji příslušný úřad práce. V zákoně o pomoci v hmotné nouzi se změny týkají zejména výše příspěvku na živobytí a způsobu výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Částky živobytí a v návaznosti na to i výše příspěvku na živobytí jsou stanoveny podle toho, zda osoba pobírá tuto dávku krátkodobě (tj. do 6 měsíců) nebo dlouhodobě (déle než 6 měsíců), přičemž tato doba se počítá od Kromě stávajících způsobů výplaty (v hotovosti, na účet, poštovní poukázkou) je možné i poukázkové plnění. Orgánem pomoci v hmotné nouzi v našem správním obvodu je pověřený obecní úřad (MěÚ Lázně Bohdaneč). Ten o dávkách rozhoduje a vyplácí je. Bližší informace o nemocenské, náhradě mzdy, podpoře v nezaměstnanosti či dávkách pomoci v hmotné lze získat u plátců uvedených dávek. Stanislava Onderková, OŠS Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Lázně Bohdaneč Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou občané Lázní Bohdaneč a Bohda-nečska, kteří si pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, nemoc, zdravotní postižení nejsou schopni zabezpečit své základní životní potřeby. V současné době zabezpečujeme pečovatelskou službu v Lázních Bohdanči a obcích Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Rohovládová Bělá, Rybitví, a to na základě platných smluv. Jsme schopni zabezpečit nejen běžné pečovatelské úkony dovoz obědů, pomoc při celkové hygieně, doprovod k lékaři, vyzvednutí receptů, léků, pomoc v domácnosti, dohled nad dospělým občanem, ale i ošetřovatelské úkony, které na základě indikace ošetřujícím lékařem bezplatně provádí naše zdravotní sestry v rámci domácí péče. Naše zdravotní sestry jsou schopny zabezpečit také domácí hospicovou péči. Během roku 2008 počet našich klientů vzrostl z 38 na 47, vzrostlo také množství klientů využívajících dovážky obědů, rozšířil se počet klientů využívajících ranní péči, celkovou hygienu, dovážku léků, pomoc při vyřizování úředních záležitostí. Více klientů využívá pečovatelskou službu v kombinaci s ošetřovatelskou službou. Na začátku letošního roku opět proběhla Tříkrálová sbírka, které se v naší obci zúčastnily dvě skupinky koledníků ze ZŠ spolu se zaměstnanci Pečovatelské služby. Tímto ještě jednou děkujeme vedení školy, koledníkům a všem, kdo na tuto sbírku přispěli. Stejně jako v minulých letech se snažíme v rámci našich možností o obnovení sociálních vazeb, které jsou často z důvodů vyššího věku a nemoci oslabeny nebo zcela přerušeny. Proto jsme i v loňském roce uspořádali tři setkání našich uživatelů služeb, můžeme říci, že se tato setkání stala příjemnou tradicí. Od března tohoto roku se podařilo zajistit pro naše uživatele služeb opět pedikúru, kterou bude zajišťovat paní Zlatohlávková z Pečovatelské služby Holice. Podrobnější informace o našich službách, Vám rádi poskytneme v kanceláři Pečovatelské služby nebo na tel ing.taťána Chudobová vedoucí střediska Jak pokračuje hodnocení naší žádosti o dotaci na projekt Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč Žádost o dotaci se všemi 26 přílohami byla na krajské pracoviště SFŽP v Pardubicích odevzdána do termínu vyhlášené výzvy pro příjem žádostí dne Projekt s uznatelnými náklady ve výši Kč ,- prošel kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti a dne jsme obdrželi dopis o akceptaci naší žádosti a přidělení akceptačního čísla. Od této chvíle byla žádost posuzována odbornými útvary Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) z hlediska ekologického, technického a ekonomického. SFŽP ČR od nás dále obdržel např. aktualizaci rozsáhlé finanční analýzy, vyjádření projektanta a stanovisko Magistrátu města Pardubice, odboru životního prostředí. Až jsme obdrželi další dopis s názvem sdělení k další administraci projektu a vstupní posouzení provozní situace projektu. Tímto dopisem si od nás SFŽP ČR vyžádalo doložit návrh zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nového provozovatele veškeré kanalizace. Návrh této zadávací dokumentace se všemi přílohami byl odeslán na SFŽP ČR dne , ale bohužel jejich stanovisko v této záležitosti jsme stále neobdrželi. Pro další pokračování v projektu jsme, jak radila příručka pro žadatele a příjemce, vyčkávali na Registrační list projektu. Ze slibovaného termínu obdržení tohoto listu do Vánoc 2008 sešlo a dne se tu objevil nejen Registrační list akce, ale také Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu. Začali jsme proto ihned jednat a zpracovali zadávací dokumentaci na zhotovitele stavby Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč. V souladu s harmonogramem zadávacího řízení uběhla lhůta pro doručení nabídek ( ). Ještě týž den jmenovaní 3 členové komise otevřeli obálky s nabídkami a následně dne zasedala 5-ti členná hodnotící komise. Bohužel vítěze veřejné zakázky ještě neznáme, komise si vyžádala dodatečné písemné vysvětlení. Nejen smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, ale i další dokumenty je potřeba doložit před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory. Proto na nich dále intenzivně pracujeme, aby mohla být stavba započata co nejdříve. Kontejnery na větve - informace pro občany Podle čl. 4, bodu 3 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vyhlásil Městský úřad Lázně Bohdaneč, odbor správy majetku, termíny mobilních sběrů odpadu ze zeleně, a to v měsících březen a duben. Kontejnery budou přistaveny od do na těchto přechodných stanovištích: V Lískách, Žitná, K Lihovaru u sběrného dvora. V zahrádkářské kolonii pod hřbitovem: od do Ing. Lada Kubínová, referent OSM a od do V zahrádkářské kolonii za lázněmi: od 3.4. do a od do Žádáme občany, aby do těchto přistavených kontejnerů ukládali pouze větve z jarních prořezů stromů. Tento odpad lze uložit odděleně a provést následné štěpkování a další využití odpadu. Jaroslava Pinkasová, referent odboru správy majetku 2 Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 3

3 Usnesení rady města Rada města na 61. zasedání dne po projednání: 61.1 Schvaluje dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č ze dne s J. Š, kterým se mění výše nájemného na 553 Kč/m 2 /rok Schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č ze dne s E. V., kterým se mění výše nájemného na 553 Kč/m 2 /rok Ukládá městskému úřadu připravit smlouvu na koupi pozemku p. č. 1295/2 a ideálních 2/8 pozemků p. č.1295/3 a 1297/2 od M. P. Holice za cenu 150 Kč/m Přijímá záměr prodeje lesních pozemků p. č. 931/6 a 931/8 v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č ze dne s E. S., kterým se mění doba nájmu do Stanovuje výši nájemného v čp. 110 na 588 Kč/m 2 /rok Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na opravy krovu radnice č.p. 1 a návrh konzervace dveřních křídel a ukládá městskému úřadu připravit nové výběrové řízení do Bere na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na zpracování projektové dokumentace k akci: Stavební úpravy sociálního zázemí, hygienického zařízení a šaten - Základní škola č.p. 108 v Lázních Bohdaneč a schvaluje uzavření smlouvy s firmou astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice Bílé předměstí Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č ze dne s Oblastní charitou Pardubice, kterým se mění výše příspěvku na Kč S chvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č na rok 2009 s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly OSM, MK a TAJ schválených správcem rozpočtu ve 14. rozpočtové změně roku Bere na vědomí souhrnné informace o vystavených kupních smlouvách na kanalizační přípojky v projektu Labe- Loučná Schvaluje kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím dle přiložené tabulky: Příjmení a jméno ulice číslo popisné Březina Vítězslav, Ing. Březinová Libuše, PhMr. Zborovská 208 Sekyrka Jiří Sekyrková Emilie Zborovská 210 Slavík Miloslav Slavíková Helena Zborovská 264 Kubelka Vlastimil Zborovská 409 Zelený Václav Zelená Naděžda Zborovská 453 Šebek Bohumil Šebková Zdenka Zborovská 378 Ráliš Josef Rálišová Marie Zborovská 387 Ráliš Ladislav Rálišová Milada Zborovská 388 Franz Vladimír Franzová Marie Zborovská 374 Vyskočilová Eva Zborovská 381 Krmenčík Karel Zborovská 312 Rosová Marie Borovcová Marie Zborovská 313 Suchá Alena Fliedrová Alena Žabková Eva Zborovská 336 Sdružení vlastníků jednotek-bytovka Zborovská 440 Sdružení vlastníků jednotek-bytovka Zborovská 408 Cyprián Karel, Ing., CSc. Cypriánová Zdenka Zborovská 356 Drgáč Josef Zborovská Schvaluje kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím dle přiložené tabulky: Příjmení a jméno ulice číslo popisné Vomáčka Karel Vomáčka Vladimír Vomáčková Jana Šípkova 219 Ševčíková Jitka Moravcová Jitka, Ing. Šípkova 158 Moravcová Jitka, Ing. Šípkova 344 Novotný Stanislav Novotná Anna Šípkova 287 Kasal Luboš Šípkova 315 Kmoníček Josef Šípkova 348 Dufek Břetislav Dufková Marie Dufek Stanislav Šípkova 420 Rejmontová Milada Rejmontová Lucie Rejmont Leoš, MUDr. Walterová Dana, Ing. Šípkova 361 Petrovická Věra Šišlerová Ivana Šípkova 330 Štěpánek Ladislav, Ing. Šípkova 737 Trubač Josef Trubačová Helena Šípkova 269 Dominik Jiří Dominiková Věra Šípkova 230 Půlpán Vladimír Půlpánová Hana Šípkova Bere na vědomí informaci o provedeném výběru na investora pro výstavbu obytného domu s byty pro seniory v lokalitě Za Pivovarem, kde vítězem výběru je firma SAN-JV s.r.o, Šumperk. Rada města na 62. zasedání dne po projednání: 62.1 Schvaluje nájemní smlouvu č se společností VESELÁ AMBULANCE, s.r.o. na nájem ordinace praktického lékaře v budově Na Lužci 718 od do za 588 Kč/m 2 /rok. Rada města na 63. zasedání dne po projednání: 63.1 Schvaluje Ceník služeb poskytovaných Městskou knihovnou Lázně Bohdaneč Schvaluje kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím dle přiložené tabulky: Příjmení a jméno ulice číslo popisné Hruša Vlastimil Šípkova 235 Janda Tomáš Jandová Blanka Šípkova 153 Seidl František Šípkova 173 Louvar Jiří Šípkova 174 Holíková Irena Raimond Ludvík, Ing. Šípkova 175 Holíková Irena Šípkova 367 Bendakovský Jaroslav Bendakovská Lenka Šebková Eva Šípkova 188 Dobiášová Helena Kreč Jan Šípkova 190 Bureš Miloslav Burešová Jaroslava Štěpánková Gabriela Šípkova 195 Rykr Jaroslav, Ing. Rykrová Josefa Sejkorová Jana, MUDr. Šípkova 196 Majzlíková Eva Musilová Jarmila Šípkova 309 Žabžová Vlasta Macháčková Vlasta Šípkova, Husova Schvaluje kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím dle přiložené tabulky: Příjmení a jméno ulice číslo popisné Olbertová Jana Šípkova 213 Štěpánek Michal Štěpánková Andrea Šípkova 212 Makalouš Vladimír Šípkova 201 Nevolová Simona Glosová Iveta Šípkova 202 Štěpánek Ladislav, Ing. Šípkova 285, 154 Formánková Eva Šípkova 64 Zelenáková Jana Šípkova 63 Biathová Zdeňka Šípkova 62 Křičenský Rudolf Křičenská Eva Šípkova 61 Jiroutek Zdeněk Šípkova 59 Dostál Lubomír Šípkova 58,624 Hazuka Pavel, Ing. Šípkova 680 Kochmannová Eva Šípkova 392 Plecháček František Plecháčková Bohunka Šípkova 77 Jurenka Jaroslav Jurenková Eva Šípkova 76 Svoboda Marcel, Ing. Svobodová Zuzana, Ing. Šípkova 730 Černý Jaroslav Černá Sońa Šípkova 75 Bubeníčková Petra Šípkova 316 Kořínek Aleš Šípkova 157 Koníček Miloš, Ing. Koníčková Jana, Ing. Šípkova 713 Pozler Zdeněk, Ing. Pozlerová Věra Rálišová Věra Šípkova 229 Mácha Jiří Mácha Jaroslav, RNDr. Šípkova 228 Rejl Miloslav Šípkova 227 Havelková Marie Šípkova 259 Bažant Oldřich Šípkova 364 Mazačová Marta Šípkova 363 Hercík Ladislav Hercíková Jitka Šípkova 642 Dryml Vladimír, MUDr. Dryml Aleš Šípkova 161 Pištínek Miloslav Pištínková Růžena Šípkova 143 Krupička Karel Krupičková Adéla Šípkova 455 Svoboda Jiří Svobodová Marie Šípkova 35 Procházková Martina Šípkova 160 Štěpánek Ladislav, Ing. Štěpánková Anna Šípkova Bere na vědomí zprávu z jednání škodní komise dne Bere na vědomí informaci o stravování ve školní jídelně a kontrole KHS Schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne , kterým se povoluje D. B. Pardubice snížit rezervovaný příkon jističe z hodnoty 3x 120 A na 3x 80 A Bere na vědomí změnu trasy vedení telekomunikačního kabelu v lokalitě Podhaltýřský a v lokalitě Za Pivovarem projektovanou firmou CTI SYSTEMS s.r.o Schvaluje uzavírání dodatků ke smlouvám o využívání systému nakládaní s komunálními odpady v Lázních Bohdanči Sběrného dvora s fyzickými a právnickými osobami podnikajícími v Lázních Bohdanči od , kterým se mění příloha této smlouvy Ruší usnesení č a ukládá nahradit keře trávou u vjezdů do křižovatek z ulice Za Sokolovnou, Družstevní do Dr. Tyrše, od ZŠ Na Lužci do Zborovské, z ulice Štefánikova do ul. Pod Břízami. Dále ukládá udržovat okrasné křoviny u vjezdů do křižovatek z ul. Kosinova, Škroupova, L. Janáčka, K Lihovaru do Šípkovy, z ulice Gočárova, z parkoviště u MŠ do Dr. Tyrše, od pošty, z areálu lázní (u lékárny) do Langrovy, z parkoviště (naproti autobusovému nádraží) do Pernštýnské, Na Lužci po obou stranách domu čp. 518, z ulice Husova, Kosinova do Škroupovy v maximální výšce 40 cm do vzdálenosti minimálně 15 m od hranice křižovatky Schvaluje připojení města k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky dne Rada města na 64. zasedání dne po projednání: 64.1 Přijímá záměr prodeje pozemku p. č. 833/18 v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje smlouvu č s M. P. Lázně Bohdaneč, na zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, provozování, provádění stavby, kontroly, údržby, odstraňování havarijních stavů a oprav, v právu chůze a jízdy po místní komunikaci umístěné na pozemku p.č. 1129/4 v k. ú. Lázně Bohdaneč Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č s M. P. Lázně Bohdaneč, na koupi pozemku p. č. 1129/4 v k. ú. Lázně Bohdaneč za cenu 100 Kč/m Schvaluje realizaci provizorního napojení veřejného osvětlení v rámci výstavby Obytného souboru Domino, Za Pivovarem, Lázně Bohdaneč, ze stávajícího sloupu č. 135 za předpokladu napojení osvětlení sousedního sportovního hřiště Schvaluje zařazení pozemní komunikace Ke Hřbitovu do kategorie místních komunikací III. třídy Schvaluje plán financování obnovy kanalizace na roky dle důvodové zprávy Schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č ze dne s D. B., kterým se mění doba nájmu do a sjednává se každoroční valorizace nájemného o inflaci za předešlý rok. 4 Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 5

4 64.8 Schvaluje návrh zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele stavby a návrh smlouvy o dílo na dodavatele stavby Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč a schvaluje započít veřejnou zakázku bez schválení zadávací dokumentace SFŽP Schvaluje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení za účelem výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavebních prací na akci Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč v tomto složení: Komise pro otevírání obálek: 1. člen : Ing. Dalibor Křepela 1. náhradník : Slavomír Koutský 2. člen : Ing. Zdeněk Gilar 3. člen : Věra Šajtarová Hodnotící komise: 1. člen : Ing. Milan Barták 1. náhradník : Ing. Zdeněk Janeba 2. člen : Ing. Jiří Klicpera, CSc. 2. náhradník : Lenka Svobodová 3. člen : Ing. Vlastimil Meduna 3. náhradník : Tomáš Merta 4. člen : Ing. Václav Měkota 4. náhradník : Vratislav Smutný 5. člen : Ing. Jan Zeman 5. náhradník : Ing. Dalibor Křepela Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č s M. P. Lázně Bohdaneč, na koupi pozemku p. č. 1295/2 a ideálních 2/8 pozemků p. č.1295/3 a 1297/2 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč za cenu 150 Kč/m Bere na vědomí informaci o jednání se stavební firmou Stavitelství Jan Chaloupka - Žamberk o výstavbě obytného domu Na Lužci Bere na vědomí informaci o poskytnutí finančního příspěvku pro majitelé nemovitostí v ul. Zborovská, kteří odkoupili kanalizační přípojku a platili stočné VaK Pardubice, a. s Bere na vědomí zprávu o činnosti Klubu důchodců za rok Bere na vědomí zápis z jednání 5. valné hromady Svazku obcí Přeloučska. Rada města na 65. zasedání dne po projednání: 65.1 Bere na vědomí informace o proběhlých jednáních mezi Městem a International Power Opatovice, a.s., a pověřuje OSM přípravou smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení teplovodu s úhradou v dohodnuté výši Bere na vědomí žádost O. N. a T. N. o odkup pozemku p.č. 521 v k. ú. Lázně Bohdaneč Schvaluje nájemní smlouvu s Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s. na nájem místností v Gočárově pavilonu pro veřejnou městskou knihovnu za 1000 Kč/rok Přijímá záměr nájmu kanceláře v mezipatře radnice v Lázních Bohdanči, Masarykovo náměstí 1, o výměře 30 m 2 společnosti Metrostav a.s. a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce. Usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo města na 16. zasedání dne po projednání: 16.1 Ukládá OSM zahrnout ulici Vilémova počínaje dnem do plánu údržby města a bez zbytečného odkladu zahájit zimní údržbu a osvětlení. Podaří se nám nyní zlepšit vzhled našeho města? V posledním čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst o našem záměru podat znovu žádost o dotaci na projekt Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj, který řeší úpravu autobusového nádraží a přilehlého okolí. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla v lednu letošního roku skutečně podána a nyní čekáme na posouzení našeho projektu z několika hledisek, jako je plnění indikátorů, technická kvalita a také potřebnost projektu. Výsledek všech kontrol by měl být znám přibližně v květnu Autobusové nádraží není jediná lokalita města, kterou se snažíme zvelebit pro naše občany. V únoru 2009 jsme podali také žádost o dotaci na projekt Lázně Bohdaneč stavební úpravy chodníků Šípkovy ulice podél silnice I. třídy I/36, a to z programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt řeší sjednocení provedení chodníků a vjezdů, výměnu povrchů chodníků a jejich zabezpečení pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále je navržena úprava stávajících autobusových zastávek, přechodů přes silnici I/36 a instalace informačního panelu měřícího rychlost projíždějících vozidel. Na výsledek hodnocení žádosti si budeme muset počkat, schvalování příspěvků Výborem SFDI je naplánováno také až na květen Lada Kubínová, referent OSM kancelář č. 6), v provozovně informačního centra nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč číslo /0100 po přidělení variabilního symbolu, který vám sdělím (tel , Každému, kdo do uvedeného data příslušný poplatek neuhradí, bude vystaven platební výměr, kterým může být původní poplatek zvýšen až na trojnásobek. Neuhrazení poplatku může být vymáháno exekucí. Přehled vybíraných poplatků, včetně jejich výše, je uveden na internetových stránkách (Městský úřad/ceníky/místní poplatky r.2009). S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují Městská policie Lázně Bohdaneč bilancuje V roce 2008 pracovala MPLB v počtu pěti strážníků. V polovině roku ukončili 2 zaměstnanci pracovní poměr a na jejich místo nastoupili noví strážníci. Jeden již v srpnu, druhý ale až v prosinci, takže několik měsíců pracovali strážníci v oslabených počtech. Jako v předchozích letech stavíme koncepci práce především na aktivní hlídkové službě v ulicích, nekompromisním přístupu k závažným přestupkům, v rychlém zásahu v případě přivolání k závažné události a vstřícném přístupu k občanovi, který potřebuje nějakou pomoc. To klade vysoké nároky na techniku, ale zejména pak na jednotlivé strážníky, kteří musí mít nejen odpovídající znalosti a výcvik v mnoha dovednostech, které jsou pro policejní službu potřeba, ale i na jejich technické znalosti a mimořádně vysoké pracovní nasazení. V roce 2008 řešili strážníci celkem událostí, z toho bylo na území obce Rybitví, kde MPLB působí na základě veřejnoprávní smlouvy a obec Rybitví na provoz MPLB přispívá městu Lázně Bohdaneč poměrnou částí rozpočtu. Strážníci prošetřovali 41 podezření ze spáchání trestného činu, kdy 27 případů bylo předáno orgánům činným v trestním řízení, neboť ve věci bylo zjištěno důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Strážníky bylo zadrženo 12 pachatelů přímo při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po jeho spáchání, tedy zpravidla na útěku z místa činu. Mezi nimi byli i nebezpeční pachatelé s rozsáhlou trestnou činností. Celkem strážníci zadrželi či předvedli 41 podezřelých osob, z toho 4 osoby byly hledané. V uplynulém roce zjistili strážníci přestupků (z toho bylo na území obce Rybitví). Z těchto přestupků bylo 37 případů předáno správnímu orgánu, v blokovém řízení jich bylo projednáno uložením pokuty. Celkově byly uloženy pokuty v částce Kč. Ostatní přestupky byly projednány domluvou. Nejvíce přestupků (3.828) bylo tradičně v silničním provozu (překročení rychlosti, nebezpečná jízda - především přejíždění plné čáry, vjezdy do zákazů vjezdu, nesprávné parkování, ale i přestupky chodců a cyklistů apod.). V druhém pololetí roku 2008 se strážníci se zvýšenou pozorností věnovali dohledu nad objížďkou při výstavbě kanalizace. Např. jen za zákaz vjezdu v souvislosti s objížďkou bylo uloženo více jak 200 pokut v celkové výši Kč a to především řidičům nákladních vozidel, kteří nerespektovali dopravní značení a zkracovali si cestu přes naše město. Ostatních přestupků odhalili strážníci 269 a nejvíce VÝROČÍ OČNÍHO ODDĚLENÍ konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách (Městský úřad/platné obecně závazné vyhlášky a nařízení) nebo na podatelně městského úřadu. šlo o porušování veřejného pořádku, narušování občanského soužití a drobné krádeže. V rámci Integrovaného záchranného systému zasahovala MPLB v 56 případech, zejména u dopravních nehod, úrazů, požárů apod. Strážníci zasahovali celkem u 40 dopravních nehod, kdy pouze 7 jich bylo se zraněním. Tento příznivý stav, tedy velmi nízký počet nehod s újmou na zdraví, přičítáme zejména zvýšené aktivitě v dohledu nad silničním provozem. V minulosti jsme zasahovali u několika smrtelných nehod ročně a zranění se počítala v desítkách. Strážníci poskytli první pomoc nebo zajistili převoz k lékaři 28 osobám. Bylo odchyceno 82 toulavých či nebezpečných zvířat. Hlídky MPLB vyjížděli prověřovat 82 signálů z elektronických zabezpečovacích systémů objektů. Při 15 zásazích museli strážníci použít k překonání odporu podezřelého donucovacích prostředků (především hmaty a chvaty, pouta, služebního psa v náhubku nebo v jednom případě i bez náhubku, hrozby zbraní či slzotvorného prostředku). K použití zbraně v roce 2008 nedošlo. Venčení psů ve městě Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní V poslední době se opět zvýšil počet neukázněných pejskařů. Výsledkem toho je nejen zvýšení exkrementů na trávnících veřejného prostranství ale i několik napadení chodce psem. Množí se i stížnosti na chování majitelů psů. Povinnost každého je mít psa na vodítku a samozřejmě v případě potřeby musí každý svého psa zabezpečit i náhubkem, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku. Z těchto povinností mají výjimku pouze psi policejní, asistenční, záchranářští, myslivečtí apod. Každý by si měl uvědomit, že jeho čtyřnohý přítel může svým chováním či výkaly být druhým na obtíž, a že mít psa znamená i mít za něj odpovědnost. Je pak zbytečné dostat se do nepříjemné situace, kdy bude následky vaší nepozornosti či nedbalosti řešit strážník a nakonec zaplatíte vysokou pokutu. Za porušení vyhlášky obce je možné uložit pokutu až do Kč. I když strážníci ukládají v blokovém řízení zpravidla pokuty podstatně nižší, i tak je zbytečné utrácet peníze za pokuty, když stačí jen dodržet základní pravidla a mít ohled k ostatním. vrchní strážník Pavel Řehoř stálá služba : Placení místních poplatků ze psů a za odpady Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) a poplatky za komunální odpad jsou ve stejné výši jako v loňském roce. Poplatky jsou splatné do Základní sazba poplatku za komunální odpad činí 500,00 Kč. Oba tyto poplatky můžete zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice v letošním roce oslaví mimořádné jubileum: operací katarakty od založení oddělení. Je to hodně nebo málo? V roce 2001 při příležitosti 50 let od vzniku oddělení to bylo cca operací. Za necelých 10 let se tedy uskutečnilo téměř tolik operací, jako za první čtyři desetiletí. Je to výsledkem celkového pokroku v oční chirurgii, včasného zavádění moderní techniky a nových chirurgických postupů, ale především kvalitního chirurgického týmu lékařů a sester. V současné době patří oční oddělení celkovým počtem operačních výkonů mezi 10 předních pracovišť v České republice. Skutečně výtečné výsledky dosahuje právě v oblasti chirurgie šedého zákalu. Zde nabízí plný sortiment výkonů. Pacient si může zvolit standardní operaci katarakty bez finanční zátěže. Zájemci o nadstandardní služby si mohou vybrat v širokém sortimentu multifokálních nitroočních čoček, které po běžné operaci katarakty odstraňují nošení brýlí. Oddělení poskytuje i refrakční, zdravotními pojišťovnami nehrazené výkony pro- 6 Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 7

5 váděné při čiré čočce, tedy bez přítomnosti šedého zákalu. Příkladem je presbyopie vetchozrakost, kdy pacient postupně přestává vidět doblízka, nebo nepříjemné stavy spojené s dalekozrakostí či vysokou krátkozrakostí a astigmatismem. Výsledky jsou pravidelně přednášeny na odborných tuzemských a zahraničních kongresech. Zájem o spolupráci proto projevily i zahraniční firmy oddělení v současné době spolupracuje při vývoji nových typů umělých nitroočních čoček s firmami z Izraele a Německa. Prováděné klinické zkoušky s novým typem multifokální čočky z Německa jsou velmi slibné. Tato čočka pravděpodobně odstraní některé nepříjemné fenomény, kterými se vyznačují dosud běžně používané multifokální čočky. Respekt zahraničních kolegů je pro kolektiv očního oddělení jistě velmi motivující. Největší odměnou je však uznání pacientů, kteří oceňují, že je jim v Pardubické krajské nemocnici poskytována špičková péče řada krásných pochvalných dopisů je toho dokladem. doc. MUDr. Jan Novák, CSc. primář očního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s. Poradna pro léčbu neplodnosti Na porodnicko-gynekologické klinice Pardubické krajské nemocnice, a s. zahájila dne 13. ledna 2009 ve spolupráci se Sanatoriem Pronatal, Praha činnost Poradna pro léčbu neplodnosti. Tato poradna se zabývá komplexní léčbou neplodnosti, tj.diagnostikou faktorů neplodnosti, farmakologickou i chirurgickou léčbou (hysteroskopie, laparoskopie), léčbou endometriózy. Součástí léčby je i asistovaná reprodukce (inseminace, oplození ze zkumavky a všechny k tomu přidružené techniky), jakož i preimplantační genetická diagnostika. Je možné i darování oocytů (vajíček). Poradnu vede MUDr. Robert Středa, který se na reprodukční medicínu specializuje již řadu let. Poradna pro neplodné páry Pardubického kraje pracuje v pondělí, ve středu a v pátek (v sobotu dle domluvy) od h. Klienti se mohou objednat na telefonním čísle Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a s. Přijďte se zdarma vzdělávat! Fotoknihy a kalendáře na přání: Fotokniha jak krásně uchovat vzpomínky na vaše děti nebo dovolené Zachytit nezapomenutelné okamžiky našeho života, to si přeje každý z nás. Když máte digitální fotoaparát, je to snadné. Otázkou je, kde digitální fotografie končí? Fotky Vašeho miminka, ze svatby, dovolené, oslav, firemních akcí a z mnoha dalších událostí skončí většinou v počítači. A na dlouho. Klasická fotografie má až 7 x delší životnost než fotografie uložená na CD. Průměrná životnost CD nebo DVD je 10 let. Pak se data ztrácejí. Neriskujte ztrátu svých vzpomínek! Co to vlastně fotokniha je? Jde o moderní verzi fotoalba, kdy Vám z Vašich digitálních nebo naskenovaných fotografií vytvoříme originální výrobek se záznamem pro Vás významných událostí. Ve fotoknize jsou, podle Vámi zadaného pořadí a uspořádání stránek, vytištěny Vaše obrázky na kvalitním křídovém papíru a mohou být doplněny i texty, které zadáte. Ve fotoknihách jsou ve vynikající kvalitě a na dlouhou dobu uchovávány vzpomínky na dovolené, svatby, děti, narozeniny a různé události rodinné i firemní a vždy pro Vás budou snadno přístupné. Jak ji objednat? Do Informačního centra donesete CD, DVD s fotografiemi (v doporučeném minimálním rozlišení 300 dpi) nebo klasické fotografie, případně text k jednotlivým obrázkům a popis uspořádání na strany. Zde si i vyberete barvu, velikost, materiál a úpravu desek knihy. Pracovník Infocentra s Vámi vyplní zakázkový list a zakázku předá ke zpracování firmě Callisto 96 s.r.o..velkou předností fotoknihy je tisk libovolného počtu kopií. Za 10 dnů si můžete vyzvednout hotovou zakázku. Kalendáře vyrobené z fotografií dodaných zákazníkem se staly velmi oblíbeným dárkem. Kalendář s fotografiemi vnoučat potěší snad každé prarodiče. Možností je ale více. Narozeninový kalendář: Vzhledem k technologii výroby není nutné dělat kalendáře na rok od ledna do prosince! Co takový dárek k narozeninám, od měsíce, kdy má obdarovaný narozeniny do dalších narozenin, třeba od července do července? Reklamní kalendář: Máte obchodní jednání? Potřebujete vhodný dárek pro Vašeho zákazníka? Pěkný kalendář nikdy neurazí, proč ale dávat například v červnu kalendář na celý rok? Nechte vyrobit pro vaše klienty kalendáře speciálně jen na měsíce zbývající do konce roku! Nebo na 12 měsíců, ale ne na kalendářní rok. Můžete se tak vhodně odlišit od konkurence! V městsko-lázeňském informačním centru jsou připraveny vzory kalendářů, které zde, po dodání příslušného počtu Jarní sezóna v TK Synthesia Přijďte se zdarma vzdělávat! Rádi bychom Vás informovali o novém projektu, zaměřeném na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání v oblasti cestovního ruchu, příp. pracují v cestovním ruchu, ve veřejné správě nebo v turistických centrech a potřebují získat nebo rozšířit znalosti pro poskytování kvalitnějších služeb a informací. Na tento projekt s názvem Lázně Bohdaneč teorie a praxe v cestovním ruchu Město získalo dotaci z Programu rozvoje venkova, opatření III.3.1 Vzdělávání a informace. Výuku povedou odborníci v dané oblasti managementu cestovního ruchu, marketingu, práva a dalších. Výčet aktivit projektu naleznete v tabulce níže. Aktivita Rozsah výuky 1. Psychologie a jednání s lidmi v cestovním ruchu 2 x 6 hod 2. Anglický jazyk pro cestovní ruch začátečníci a mírně pokročilí - 2 hod/týden po dobu 32 týdnů pokročilí - 2 hod/týden po dobu 32 týdnů 3. Geografie v cestovním ruchu 1 x 4 hod 4. Historie lázeňství 2 x 6 hod 5. Využití informačních technologií v cestovním ruchu 4 x 4 hod 6. Tvorba prezentací pro cestovní ruch za pomocí IT 4 x 4 hod 7. Management a marketing v cestovním ruchu 2 x 5 hod 8. Management malých podniků v oblasti cestovního ruchu 1 x 6 hod 9. Podnikání v cestovním ruchu 2 x 4 hod 10. Právní formy podnikání v cestovním ruchu 1 x 6 hod 11. Financování cestovního ruchu z fondů EU 1 x 6 hod 12. Prolínání kultur a etnik v cestovním ruchu 1 x 6 hod 13. Exkurze: Podnikání v cestovním ruchu v praxi 3 dny Zájemci o daný seminář se budou muset závazně přihlásit na stránkách Na těchto stránkách naleznete i obsahovou náplň jednotlivých seminářů, termín a místo konání a studijní materiály. Výuka je vedena formou workshopů, diskuze a skupinové práce. Po absolvování aktivity Vám bude vystaveno organizátorem vzdělávacího projektu osvědčení. Sledujte aktuální nabídku seminářů na a neváhejte se přihlásit! Máte jedinečnou příležitost zdarma získat znalosti pro podnikatelské aktivity v cestovním ruchu a navázat spolupráci s ostatními účastníky akce a zkušenými lektory! Ing. Lenka Kubínová, referent OSM Nabídka nových služeb v Městském informačním centru Informační centrum ve spolupráci s firmou Callisto 96 s.r.o., provozovna Pardubice Semtín, rozšiřuje své služby pro místní obyvatelstvo a firmy i lázeňské hosty. V informačním centru vznikla sběrna zakázkových služeb, která nabízí reprografické, knihařské a kartonážské práce. K dnes nabízeným službám přibudou další. Jedná se například o: Na webových stránkách lze nalézt kalendář akcí Turistického klubu Synthesia na jaro až podzim Zde vám z něj nabízíme výtah - množství pěších i cyklistických výletů a zájezdů, vhodných pro každého zájemce. Autokary odjíždějí vždy z parkoviště u Zimního stadionu v Pardubicích a při cestách severním směrem se zásadně jede tam i zpět přes Lázně Bohdaneč. Připomínáme, že na autokarových zájezdech mají členové TKSP přednost před nečleny. Je proto vhodné, aby zájemci o turistiku zvážili vstup do TK Synthesia, chtějí-li mít jistotu účasti - noví členové jsou přijímáni bez omezení. Ceny všech zájezdů jsou uváděny v pořadí: členové do 18 let - členové starší - nečlenové bez ohledu na věk. Na výlety s veřejnou dopravou je třeba hlásit se tři dny před konáním : ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY. Celokrajská slavnost na Pernštýnském náměstí v Pardubicích: Hudební a taneční vystoupení, prohlídky pamětihodností s odborným výkladem, pěší a cyklistické výlety do okolí. Prezence účastníků od 8.30 v kavárně Evropa : DO BOHDANČE POOSMÉ. Pěší výlet podél Labe od mostu kpt. Bartoše v Pardubicích-Polabinách. Trasy 3, 12 a 16 km, sraz v Vede Hanka Němcová, mobil : ZAHÁJENÍ CYKLOSEZÓNY 2009 V TKSP. Nenáročná vyjížďka přes Chrudim a Sobětuchy na farmu Slunečný dvůr, asi 57 km. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Bohouš Vacek, mobil ; : ZA STAROKLADRUBSKÝMI BĚLOUŠI. Asi 18 km z Přelouče do Řečan, prohlídka hřebčince. Odjezd vlakem v 7.39 do Přelouče. Vede Zdeněk Pražák, mobil ; : VELIKONOCE NA TÁBORSKU. Autokarový zájezd: Chýnov, Choustník, Kozí Hrádek, Tábor, Sezimovo Ústí, Příběnice. Odjezd v 7.00 od ZS. Ceny: Kč, přihlášky a placení do 25. března. Vede Dáša Vodová, mobil ; : VELIKONOČNÍ NEDĚLE NA KOLE. Trasa v okolí Pardubic do 50 km, odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Bohouš Vacek, mobil ; 8 Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 9

6 18. 4.: KAŇONEM DO STŘEDU EVROPY. Asi 16 km na Skutečsku převážně neznačenými cestami. Vlakem v 7.35 do Prosetína. Vede Luboš Chládek, tel. byt ; : NA ROZHLEDNU BARBOR- KU. Cyklistický výlet přes Choltice a Svojšice do Raškovic a přes Jezbořice do Pardubic, asi 50 km. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Anna Rousková, mobil ; : Z NĚMECKÉ DO ČESKÉ ČERMNÉ. Autokarový zájezd do Polska s přechodem do Čech, trasy 8-14 km. Odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč, přihlášky a placení do Vede Luboš Chládek, tel ; : JARNÍ PŘÍRODOU. Cyklistický výlet přes Kolesa, Kladruby a Přelouč, asi 65 km. Odjezd ve od Zimního stadionu. Vede Jan Matouš, mobil ; iol : MORAVSKOU VYSOČINOU. Autokarový zájezd do Ivančic a údolí Oslavy, Jihlavy a Rokytné, noclehy v tělocvičně. Odjezd v 7.30 od ZS. Ceny: Kč. Vede Slávek Čáp, přihlášky a placení do 17. dubna u Aleny Reinbergové, mobil , : MÁCHŮV MÁJ. Cyklistika na Kokořínsku a v okolí Ralska, ubytování v chatkách ve St. Splavech s polopenzí (cca 200 Kč/noc). Odjezd vlakem v 7.39 přes Kolín do Mělníka. Vede Anna Rousková, byt , mobil ; Přihlášky ihned! : K PRAMENŮM JIZERY. Autokarový zájezd do českých i polských Jizerských hor, noclehy v Kořenově na postelích. Odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč, přihlášky a placení do Vede Luboš Chládek, tel. byt ; (čtvrtek): Z ČESKÉ TŘEBOVÉ DOMŮ. Cyklistický výlet z České Třebové do Chocně (25 km) nebo až do Pardubic (70 km). Cesta tam vlakem v Vede Jitka Netušilová, tel. byt , mobil ; : ČESKÝ RÁJ. Pěší výlet - ze Železného Brodu přes Kozákov 12 km do Semil nebo 22 km do Lomnice nad Popelkou. Odjezd rychlíkem v Vede Alena Hylmarová, mobil ; : LABSKÁ CYKLOTRASA - 8. ročník. Nenáročných km přes Libici n. C. a Poděbrady podél Labe do Lysé n. Labem. Vlakem v 7.39 do Kolína. Vede Bohouš Vacek, mobil , : PO KROUNCE A NOVOHRADCE ročník. Okružní trasy - pěší 8 až 40 km, cyklo 10 až 50 km, hvězdicová cyklojízda. Průběžný start a cíl všech tras od 8 do 17 hodin v Pivnici u Škrochů v Předhradí. Budou vydány podrobné informace. Při dostatečném zájmu bude vypraven autokar za jednotnou cenu 100 Kč. Přihlášky do u Luboše Chládka, tel ; : POLSKEM AŽ NA SNĚŽKU. Autokarový zájezd, okružní trasy 8-14 km z Pomezních Bud. Odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč, přihlášky a placení do Vede Luboš Chládek, tel. byt ; : BRODECKÝ OKRUH 3. Nenáročný cyklovýlet z Chocně přes Brandýs n. O., Polom, Vrbici a Borohrádek do Pardubic, asi 80 km. Odjezd vlakem v 6.45 do Chocně. Vede Anna Rousková, tel. byt , mobil ; : JAVORNÍKY A PULČÍNSKÉ SKÁLY. Nenáročná hřebenovka z Kasární do Lidečka, ubytování v hotelu Portáš. Odjezd v 6.00 od ZS. CENY: Kč, přihlášky a placení do Vede Jitka Netušilová, tel. byt , mobil ; : OBŘÍ POSTELE A ČERTOVA SKÁLA. Pěší výlet z Chvaletic přes žulové skály a Morašice do Lhoty u Přelouče (18 km) nebo až do Přelouče (22 km). Odjezd vlakem v Vede Zdeněk Pražák, mobil ; : OSTAŠ, HEJDA A SKÁLY. Autokarový zájezd pro děti-členy TKSP (v doprovodu dospělých členů) do skalních bludišť Policka, tradiční opékání buřtů, trasy km. Odjezd v 7.30 od ZS přes Lázně Bohdaneč. CENY: Kč, přihlášky a placení do Vede Alena Reinbergová, mobil , : PŘES HRUBÝ JESENÍK ZA JEDEN DEN - 3. ročník. Cyklistický výlet z Nymburka přes Hrubý Jeseník, Městec Králové a Chlumec n. C. do Pardubic, asi 85 km. Odjezd vlakem v 6.39 přes Kolín. Vede Václav Pícl, tel. zam /147, mobil ; : LETNÍ OPOČTÝNI. Pěší výlet z Opočna do Týniště n. Orlicí, asi 22 km. Odjezd vlakem v 7.25 přes Týniště nad Orlicí. Vede Vladimír Štreit, tel. zam ; vladimir : POLABÍM NA KOLE. Z Pardubic přes Valy, Mělice, Břehy, Kladruby n. L. a Týnec n. L. do Kolína - nenáročných asi 65 km. Odjezd v 9.00 od ZS, návrat vlakem. Vede Jan Matouš, tel. byt , mobil ; : PŘES DVĚ ROZHLEDNY. Pěší výlet: přes Andrlův chlum, Přívrat a Kozlov do České Třebové (15 nebo 20 km). Odjezd rychlíkem v 7.06 do Ústí nad Orlicí. Vede Miloš Formánek, mobil ; : OKOLÍ TRHOVÉ KAMENICE 2. Cyklistický výlet z Pardubic přes Tři Bubny, Zaječice, Miřetice, Trhovou Kamenici, Novou Ves, Ctětín a Lukavici do Pardubic (asi 80 km). Odjezd v 9.00 od ZS. Vede Josef Leitner, mobil (úterý): TURISTICKY MOŽNÁ NA BORŮVKY. Okruh 15 km: Zaječice, Smrček, Studená Voda, Zaječice. Vede Pavla Pekárková, mobil ; Lubomír Chládek, předseda Turistického klubu Synthesia Pardubice Klub důchodců v roce 2008 O tom, co se dělo v Klubu důchodců do května 2008, jsme Vás informovali v červnovém Zpravodaji. Také v dalších měsících r jsme vyslechli řadu zajímavých a poučných přednášek, některé byly spojeny s promítáním. K takovým rozhodně patří promítnutí 200 diapozitivů mušlí ze soukromé sbírky Dr. Borovce, učitele ZŠ v Bohdanči, spojené se zajímavým povídáním o těchto kráskách moře. Dalším krásným zážitkem bylo víc jak hodinové promítání se slovním doprovodem ze Seychelských ostrovů v podání Ing. KVĚTINY KEŘKOVÁ VÁS ZVE DO NOVĚ OTEVŘENÉHO OBCHODU NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR ŘEZANÝCH A HRN- KOVÝCH KVĚTIN DEKORACE, KERAMIKU, SVÍČKY ZAHR. POTŘEBY OTEVÍRACÍ DOBA PO PÁ 8-17h SO 8-11h TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU POŘÁDÁME OD Stránského. Máme slíbené další zajímavé filmy ze světa, moc se těšíme. Dvakrát mezi nás přijela Dr. Procházková z Chrudimi s poutavou a poučnou přednáškou ze života a díla hudebního skladatele Fr. Škroupa. V letošním roce bude následovat ještě pokračování. V listopadu nám p. Hlinovský z Pardubic promítl diapozitivy z krásné Šumavy a promítání doprovodil slovním výkladem. Také mezi nás přišel PhDr. Charbuský, aby nás seznámil s tím, co nového zapsal do městské kroniky, dále nás p. Tajovský, ředitel oblastní Charity, seznámil s činností této organizace a s p. Hospodkou jsme si povídali o léčitelství a vlivu vesmíru na náš organismus. Velmi zajímavé. Navštívili nás také představitelé města Ing. Šimková, starostka, Ing. Gilar, místostarosta a RNDr. Stránská, tajemnice MěÚ. Prosinec už byl ve znamení Vánoc, tradičně jsme uspořádali vánoční besídku, na které vystoupili se svým programem žáci ZŠ Polabiny I. pod vedením pí učitelky Polákové. Přítomni byli také hosté z MěÚ. Vystoupení se moc líbilo. Každý rok je pro nás krásné a radostné sekání s dětmi z mateřské školky, na které se všichni moc těšíme. Prožili jsme velmi pěkné odpoledne, za které děkujeme pí ředitelce Pickové i všem ostatním pracovníkům školky. V minulém roce jsme také zorganizovali 3 zájezdy, navštívili jsme zámek Jemniště, hrad Bouzov, Mladečské jeskyně, zámek Libochovice, Muzeum českého granátu v Třebenicích a klášter Roudnice nad Labem. S osmi našimi členy jsme oslavili kulaté narozeniny, zazpívali jsme si známé písničky při klávesách p. Knížka z Dolan a uspořádali výlet na hájovnu u Dolan. Ve dnech jsme zajistili dozor na výstavě betlémů, kterou navštívilo 385 občanů. Závěrem chci poděkovat našim příznivcům a všem přednášejícím za poutavé přednášky a čas, který nám věnují a doufám, že nám zachovají přízeň. Děkuji také MěÚ za přízeň a finanční podporu, ředitelce základní školy pí Sýkorové a p. učiteli Koudelkovi za spolupráci při promítání. Se všemi se těšíme na další setkání v Klubu. Zdena Korejtková, 10 Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 11

7 Kultura za hubičku. Zprávy z základní školy Již několik let pracuji v Léčebných lázních Bohdaneč a.s. na kulturním oddělení a protože tady trávím hodně času, cítím se být už polovičním Bohdanečákem. Všechny ty roky si marně lámu hlavu, proč k nám místní Bohdanečáci nechodí do lázní za kulturou. Vědí vůbec, že do lázní nemusí jen na procházku do parku, do bazénu, nebo na nějakou proceduru, ale že sem mohou přijít i za kulturou? Snažíme se spolupracovat s městem a společné akce Cyklopaťák, Otevírání lázeňské sezony, Dětský den jsou důkazem toho, že tu chceme být i pro místní občany a provázanost lázní s městem funguje. Proto bych ráda pozvala vás všechny na kulturní programy v lázních, kde si každý, mladší i starší, pro sebe jistě něco vybere. Kurzy břišních tanců, zajímavé Ohlédnutí do minulosti KVĚTINY Sekyrková Vlasta Zveme Vás na jarní a velikonoční prodejní výstavu od do Přivítejte jaro s kytičkou od nás. zdravotní přednášky muzikoterapie, odstranění stresu, bylinky i energetické malování a další témata. Na své si přijdou i zájemci o cestování, besedy a přednášky z celého světa nám přednášejí známí cestovatelé a publicisté. Kdo má rád divadlo, muže u nás zhlédnout kvalitní divadelní představení v podání divadelních souborů z celé republiky. Koncerty různých hudebních žánrů, pravidelné večery se známými osobnostmi, taneční večery s živou hudbou, můžete jet s námi na výlety... to vše a ještě víc u nás najdete a jen připomínám, program je tu každý den. A ještě další a podstatná věc pro vás, kultura je tady opravdu za hubičku a některé pořady i zdarma. Neseďte doma, pobavte se, vzdělávejte se, vždyť máte svoje lázně na dosah. Iva Špeldová Jen málokdy se našemu městu stává, aby se o něm psalo na prvních novinových stránkách, hovořilo na začátku rozhlasového či televizního zpravodajství. Pokud se mu oné výsady dostalo, bylo to vždy, když do něj zavítala hlava státu. Pamětníci poslední prezidentské návštěvy si pobyt Václava Havla 28. srpna 1996 jistě dosti přesně vybavují. Zato někdejší účastníci vítání Edvarda Beneše či dokonce T.G. Masaryka již vlastně mezi námi nežijí. Tím spíše si připomeňme, co se odehrávalo, když k nám první československý prezident přijel třeba roku V onom roce se zdálo, že nadvláda zimy snad nikdy neskončí. Mrzlo tak, jak od té doby Bohdaneč již nezaznamenal. Pohled na lázeňské zřídlo až do výše tří metrů proměněné v ledový vodopád byl vpravdě úchvatný. Dlouhodobé třeskuté mrazy však přinášely značné strádání lidem i přírodě. Neblahá zima nicméně přece jenom s pozdním jarem skončila. Když k nám prezident republiky 23. května 1929 přijel, připomínaly ji už jenom promrzlé stromy v lázeňském parku a místních zahradách. Automobil v onen čtvrtek zavezl T.G. Masaryka před radnici, kde ho přivítal kromě dalších osobností starosta Josef Havelka. Následovaly básničky, přednesené rozechvělými dětmi z významných místních rodin: M. Podlešákem, D. Havelkovou a E. Průchovou. Jen co skončily, odebral se vzácný host se svým početným doprovodem do lázní. Zde ho oslovili jejich nejdůležitější představitelé a pozvali k připravenému stolu na přesnídávku. K ní tak vedle hlavy státu spolu s dalšími usedl též předseda československé vlády František Udržal, lázeňští lékaři MUDr. R. Průcha a MUDr. A. Chládek. Jídlu devětasedmdesátiletý prezident příliš nedal. K překvapení kuchyňského personálu snědl pouze jednu hrušku. Zato hovoru se nebránil. Ještě než usedli, tak mu dr. Průcha vyprávěl o čápech, pravidelně přilétajících na lázeňský komín. U stolu zase poslouchal pana Zmatlíka, člena městské rady. Ten mu tvrdil, že autor nejhezčího pavilonu Josef Gočár je místní rodák. První muž státu mu neodporoval, protože ani on nevěděl, že se slavný architekt narodil v Semíně. Poslední, s kým delší dobu T.G. Masaryk rozmlouval, byl malý synek správce lázní Mireček Podlešák. Setkali se na konci tehdy nové lipové aleje, dodnes vedoucí od Gočárova pavilonu k hlavní silnici na Pardubice. Krátce předtím vysazené mladé stromky se však dnešních dní nedočkaly. Nedlouho po prezidentově odjezdu většinu z nich zpřelámala větrná smršť, která se Bohdančem přehnala večer 4. července. Miloš Charbuský kronikář Najdete nás na Nám. Bratranců Veverkových 128, Lázně Bohdaneč ( u autobusového nádraží) Po Pá , So , Tel.: Začátek školního roku 2008/2009 se na I. stupni ZŠ rozběhl podle očekávání, ale žáky kromě běžných činností očekávalo množství zajímavých akcí. V září školu navštívili pedagogové pardubické LŠU, kteří si připravili ukázky hry na žesťové nástroje. Žáci 4. a 5. ročníků si připomněli Evropský den jazyků, zúčastnili se her a soutěží v angličtině, v cizím jazyce také probíhala část výuky. Koncem září jsme navštívili Zahrádkářskou Bohdaneč - okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin, která nás každý rok překvapí nádhernými exponáty. Velký úspěch přinesla reprezentace žáků ročníků v oblastním kole Kinderiády na atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle. Ze zúčastněných 35 škol obsadila bohdanečská škola v celkovém hodnocení družstev vynikající 6. místo. V jednotlivých disciplínách se nejvýrazněji prosadila Aneta Abbrentová (3.r.) 1. místo v hodu plným míčem, Kryštof Kužela (4.r.) 1. místo v běhu na 60 m, Petr Peleška (3.r.) 2. místo v běhu na 60 m, Michal Honzák, Linda Špásová (5.r.), Adéla Glücková, Kryštof Kužela (4.r.) 3. místo ve štafetě na 4 x 60 m. Ekocentrum Paleta Pardubice přichystalo na říjen poutavé programy Podzim, Pečení v peci, Vlna, Len. Děti si vyzkoušely řadu činností pečení ovesných placek, zpracování vlny a lnu. Na výstavu draků jsme byli pozváni do bohdanečské MŠ. Některé žáky vystavené výrobky inspirovaly k vlastní tvorbě a účasti na Drakiádě. Říjen jsme uzavřeli v pardubickém CineStaru Kozí příběh (Pověsti staré Prahy) pobavil prvňáčky i páťáky. Ve všech třídách učitelé věnovali čas na prevenci šikany, jsme se zaměřili na Den boje proti drogám. Pěkné listopadové počasí přálo čtvrťákům, kteří se zúčastnili programu Doteky pravěku v Centru experimentální archeologie ve Všestarech. Program měl tři části: prohlídku zrekonstruované osady, videoprogram o technologii vzniku vystavených archeologických objektů a praktickou část (štípání kamene, broušení kamenné sekerky, drcení obilí mezi mlecími kameny atd.). Páté třídy se vypravily na exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové. Prvňáčci se odměnili pohádkou Perníková chaloupka v KD Dubina Pardubice. Pro všechny třídy bylo zajímavé povídání o životě a výcviku dravců, kteří navzdory svým drápům a ostrým zobákům měli poetická jména, např. Mařenka. Od listopadu 2008 do února 2009 se v Pardubicích konal plavecký výcvik pro žáky druhých a třetích ročníků. Jejich snaha v bazénu se zúročila z původních 5 uplavaných metrů se mnozí zlepšili až na 450 m. Také prosincová doba byla plná krásných zážitků. Na bohdanečské radnici jsme ozdobili vánoční stromky. V podvečerních hodinách žáci při rozsvěcení vánočního stromu před radnicí navodili svými koledami a vánočními písněmi sváteční atmosféru. Páťáci si pro mladší spolužáky přichystali mikulášskou besídku s nadílkou sladkostí i brambor, tváře začerněné uhlím měly i některé pí učitelky (zamyslíme se!). Za adventním programem jsme se rozjeli do Hrádku u Nechanic, do Ratibořic, do divadla Drak v Hradci Králové na vystoupení Štědrej večer nastal, na výstavu výtvarných prací dětských pacientů z nemocnice HK. Rok 2008 ukončilo hudební pásmo pana Urbana a zejména vtipné školní divadlo Hrátky s čertem. Odměnou za školní práci v prvním pololetí bylo vystoupení Divadýlka z pytlíčku Jak na obra. Žáci z prvních tříd si zazpívali s J. Uhlířem na Hodině zpívání v pardubickém KD Hronovická. 5. únor 2009 byl na I. stupni ZŠ rušnější než obvykle od ranních hodin probíhal Den otevřených dveří pro rodiče a další zájemce. Nabídku prohlédnout si školu a zúčastnit se vyučovacích hodin využili zejména rodiče budoucích prvňáčků. Odpoledne pokračovalo zápisem předškoláků do prvních tříd pro školní rok 2009/2010. Děti vstupovaly v doprovodu rodičů, sourozenců i dalších příbuzných do školy většinou bez obav, protože již tradičně v lednu navštívily se svými pí učitelkami z MŠ současné prvňáčky. Předškoláci si mohli vyzkoušet, jak se sedí v 12 Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 13

8 lavici, popovídali si se školáky a jejich třídními učitelkami. Při zápisu se všichni pochlubili básničkami, písničkami a vyplnili několik úkolů. Za odměnu si odnášeli dárky, které pro ně vyrobili žáci ročníků. Dětem se věnovaly i Eliška, Karolína a Kristýna z 8. třídy pohrály si s nimi, ukázaly jim školní družinu a ostatní třídy ve škole, zabavily mladší sourozence. Únorová výstava s programem Cestování po makrokosmech a mikrokosmech druhé přírody v pardubickém Domě Zprávy z mateřské školy U Jonáše, která se zabývala vztahy mezi přírodou a současnými informačními technologiemi, se líbila žákům čtvrtých tříd. Pozvání do třetích tříd přijal bohdanečský kronikář PhDr. Miloš Charbuský. Seznámil nás se zajímavou fotodokumentací a událostmi doby dávné i současné. Zájem dětí byl nečekaně velký, zásluhu na tom měl i laskavý přístup pana Charbuského. Za zmínku stojí i ekologická výchova. Na škole probíhá celoročně sběr vybitých baterií (do ledna 44 kg), sběr starého papíru (do listopadu kg), sběr kaštanů a žaludů (do listopadu kg), sběr drobných elektr. zařízení, sběr pomerančové kůry. Škola je často oslovena i zástupci charitativních organizací, děti a učitelé prosby nenechávají bez odezvy. V říjnu 2008 jsme zakoupili magnetky v hodnotě Kč, výtěžek akce Srdíčkový den byl určen pro Pediatrickou kliniku UK v pražském Motole a pro II. dětskou kliniku FN Brno. Sbírka z prodeje pohlednic koní pro občanské sdružení Chrpa v lednu vynesla Kč, částka byla věnována na podporu Centra přípravy koní pro hiporehabilitaci pacientů psychiatrických léčeben, ústavů a sdružení po celé ČR. Do lednové Tříkrálové sbírky jsme přispěli Kč. A na závěr: Škola není jen domečkem, ve kterém je teplo, ale hlavně místem, kde se snažíme naplňovat školní motto VE SVĚTĚ SE NEZTRATÍME! Mgr. Ivana Blažková, vedoucí učitelka 1.stupně,,Od pondělka do pátku, budu kreslit pohádku tak začínalo masopustní veselí v mateřské školce. Všechny děti se sešly, aby si společně zazpívaly, zatančily si a vydováděly se. Ve středu se celá školka oblékla do barevných kostýmů, které si děti společně na třídách vyrobily. Celý týden se před Masopustem všude stříhalo, malovalo, lepilo i přišívalo, a tak se o masopustu mohly představit děti z oddělení A jako trpaslíci, děti z oddělení B předvedly pohádkové postavy známé i neznámé, děti z oddělení C představovaly,,čtvero ročních období a děti z oddělení D přiběhly jako rozpustilé myšky. Každá třída předvedla krátké nápadité vystoupení pro ostatní kamarády. Na závěr se všichni při oblíbených písničkách z dětských filmů a večerníčků pěkně vyřádili a nezbylo nic jiného než se po závěrečném tanečním reji rozejít do svých tříd na oběd a už se těšit na příští Masopust. Celé masopustní veselí máme nahrané panem Miroslavem Brožem na DVD a rodiče tak mají možnost,,nahlédnout pod pokličku dění ve školce. A co dalšího čeká děti z mateřské školy? Společně se svými učitelkami se připravují a těší na Jaro, které přivítáme vynesením Zimy první jarní den. Tato tradice se stala už součástí projektu,,jarní čarování, který připravují arealizují učitelky s dětmi v rámci školního vzdělávacího programu, jehož součástí je také oslava Velikonoc a Čarodějnic. Těšíme se na pěkné počasí, hry venku a pozorování jarní přírody, které nám přináší mnoho inspirace pro práci s dětmi ve všech oblastech. Jak se nám to daří a v jakém prostředí se děti vzdělávají? Na to se mohou rodiče, kteří uvažují o umístění svého dítěte v naší mateřské škole přijít podívat. Chystáme tradiční,,den otevřených dveří, který se uskuteční Přehled dalších akcí pro děti Na co se mohou děti do konce školního roku těšit 8.4. Den otevřených dveří na všech pavilonech od 8 do 10 hodin Divadlo v MŠ,,Tři prasátka v hodin 30.4.,,Čarodějnický slet - zábavné dopoledne pro děti společný program na zahradě MŠ v čarodějnických převlecích Divadlo v MŠ -,,Námořnická pohádka v 8.30 hodin 26.5.,,Pojďte s námi za pohádkou divadelní představení na hradě Kunětická hora - všechny děti odjíždějí v 9 hodin z parkoviště u MŠ, návrat ve 12 hodin Škola v přírodě děti z pavilonu B a C 1.6. Den dětí dopoledne hry a soutěže na zahradě školky, MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ BOHDANEČ VÁS ZVE na den otevřených dveří ve středu 8.dubna 2009 od 8.00 do 10 hod. Přijďte si s námi zazpívat, zacvičit, pohrát si a podívat se, jak vypadá život v naší školce. Můžete si prohlédnout celý areál MŠ, všichni zaměstnanci vám rádi odpoví na vaše případné dotazy. průvod masek městem pro děti, které nebudou na škole v přírodě 9.6. Divadlo v MŠ -,, Školička kouzel v 8.30 hodin Výlety - A,D pavilon - ZOO Dvůr Králové, B,C pavilon - ZOO Liberec 17.6.,,Veselá louka - zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky, zábavné odpoledne pro děti a rodiče Informace pro rodiče, kteří podali žádost o přijetí dítěte do MŠ od příštího školního roku 2009/2010 Dne od 12,00 do 15,00 hodin bude rodičům, kteří podali žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ Lázně Bohdaneč od školního roku 2009/10, předáno v ředitelně MŠ do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ. Následně se od 16,00 hodin uskuteční informační schůzka pro rodiče dětí, které byly k docházce do MŠ přijaty. Provoz mateřské školy o letních prázdninách: Mateřská škola bude v době od 13.7 do uzavřena. Mgr. Alena Picková, ředitelka MŠ Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Redakční rada: Miroslav Baťa, Mirka Bišková, Aneta Burešová, Miloš Charbuský, Ladislav Schejbal, Vladimír Svída, Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 1/2009 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: Uzávěrka příštího vydání: Bohdanečský zpravodaj č. 1 Bohdanečský zpravodaj č. 1 15

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2015 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2015 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 6/2015 ze dne 24. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Mgr. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Přítomní: Omluveni: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis ze 46. zasedání rady obce konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Zas.14/ U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného A) Zastupitelstvo schvaluje:

Zas.14/ U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného A) Zastupitelstvo schvaluje: U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Chýnov konaného 18.6.2013 A) Zastupitelstvo schvaluje: 1. Pana Jiřího Kostrouna ml. jako člena finančního výboru. 2. Prodej nově zavedeného pozemku p.č.

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice

Město Sezemice. Rada města Sezemice: Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z mimořádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 29.04.2015 Místo jednání Městský úřad Sezemice - zasedací místnost č. 205 Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 23. 11. 2016 Přítomní zastupitelé: Bc. Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Ing. Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor

Více