Znalecký posudek. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1361-41-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 23, s příslušenstvím a pozemky č. 26 a 75, v katastrálním území Pechova Lhota, obec Hrejkovice, okres Písek. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 559/09/P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí Posudek obsahuje 49 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Pechova Lhota, okres Písek. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Pechova Lhota, okres Písek, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 2

3 Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2011 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p Hrejkovice 23 Region: Jihočeský Okres: Písek Katastrální území: Pechova Lhota, obec Hrejkovice 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitele nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Pechova Lhota, L.V. č. 197, ze dne Usnesení sp. zn. 095 Ex 559/09/ U , ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 559/09/ P , ze dne Kopie katastrální mapy, katastrální území Pechova Lhota, list č. VS-II-24-14, ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. 3

4 Informace sdělené majitelem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Pechova Lhota, L.V. č. 197, ze dne Vlastník: Tůšová Jindra, Za sídlištěm 2144/9, Praha 12, Komořany, Praha Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rekreační chalupa č.p. 23, s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 26 a 75, v katastrálním území Pechova Lhota, obec Hrejkovice, okres Písek. Chalupa se nachází v centru obce, při hlavní komunikaci, která prochází celou obcí. Hrejkovice-Pechova Lhota je malá obec, která v době ocenění měla 487 obyvatel, dopravně je spojená autobusovou dopravou, v obci je jen obchod se základním vybavením a hostinec. V okolí je nádherná příroda, lesy, rybníky a v dosahu je i přehrada Orlík. Chalupa byla postavena v třicátých letech minulého století, jako přízemní, částečně podsklepený objekt, bez využitého podkroví. Původně sloužila jako zemědělská usedlost, neboť na obytnou část navazují dvě menší stodoly, takže celý objekt tvoří tvar U, kde uvnitř se nachází zatravněný dvorek s kopanou studnou. V průběhu posledních let majitelé provedli různé rekonstrukce a opravy až do dnešní podoby, z čehož vyplývá, že objekt je vcelku průměrně udržovaný. Obytná část je krytá sedlovou střechou z pálené krytiny, obvodové zdivo smíšené, okna dřevěná, fasádní omítky štukové, hladké, podlahy beton a dlažby, vytápění je elektrické a pevná paliva. Po rekonstrukci je rozvod vody, el. rozvod, kanalizace, kompletně koupelna, WC, nátěry dřevěných konstrukcí a fasády. Nevýhodou celého objektu je vlhkost v obvodovém zdivu, neboť kámen je studený a drží vlhko, které stoupá z neizolovaných základů. Chalupa je napojena na obecní vodovod, el. energie je závěsným kabelem, kanalizace je do obecního sběrače. Na obytnou část navazuje jedna i druhá stodola, které jsou obdobné konstrukce, průměrně udržované, jen v základním vybavení. Součástí ocenění jsou i drobné venkovní úpravy, kopaná studna, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č

5 Dispoziční řešení: I. Podzemní podlaží malý sklep I. Nadzemní podlaží Veranda, obývací pokoj, 2x malé ložnice, kuchyně, koupelna, chodba, dětský pokoj Zastřešení půdní prostor 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola b 2 ) Zděná stodola c) Studny c 1 ) Kopaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 25 mm d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm d 3 ) Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem d 4 ) Podezdívka výška do 60 cm d 5 ) Plot z ocel. plotových rámů d 6 ) Vrátka ocelová e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty f) Ocenění porovnávacím způsobem f 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 g) Pozemky g 1 ) Stavební pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: 5

6 Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Porovnávací hodnota a 1 ) Rekreační chalupa č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rekreační chalupa, rekreační domek Poloha objektu: Jihočeský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 80 roků Stavba je po celkové rekonstrukci. Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 3 576,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 3,5*4,0 = 14,00 m 2 I. Nadzemní podlaží: 5,80*13,40+6,20*6,5 = 118,02 m 2 Zastřešení- půda: 5,80*13,40+6,20*6,5 = 118,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 14,00 m 2 2,00 m I. Nadzemní podlaží: 118,02 m 2 2,50 m Zastřešení- půda: 118,02 m 2 1,75 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (3,5*4,0)*(2,00) = 28,00 m 3 podlaží: I. Nadzemní (5,80*13,40+6,20*6,5)*(2,50) = 295,05 m 3 podlaží: Zastřešení- půda: (5,80*13,40+6,20*6,5)*(1,75) = 206,54 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 529,59 m 3 6

7 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 118,02 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 250,04 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,12 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Rekreační chalupa a rekreační domek I -0,02 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do III 0,00 žumpy nebo septiku 6. Způsob vytápění stavby - Ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) V 0,40 Koeficient pro stavby 5 let po celkové rekonstrukci: 1,00 12 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V13 * 1,00 = 0,392 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Životní prostředí a atraktivita okolí - vhodná k rekreaci III 0,00 2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha je v místě (docházková III 0,00 vzdálenost) 3. Poloha v zástavbě - bez vlivu, samoty II 0,00 4. Dopravní dostupnost - bezproblémový příjezd k hranici pozemku III 0,00 7

8 5. Hromadná doprava - dobrá dostupnost II 0,00 6. Parkovací možnosti - dobré II 0,00 7. Obchod a služby v okolí - obchod nebo služby II 0,00 8. Sportoviště - žádné I 0,00 9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - Exekuce I -0,10 11 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,900 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Exekuční řízení I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,392 * 0,900 * 0,850 = 0,300 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 576,- Kč/m 3 * 0,300 = 1 072,80 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 072,80 Kč/m 3 * 529,59 m 3 = ,15 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,15 Kč ,15 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,15 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: 8

9 Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Zastřešení: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 91,00 m 2 2,70 m Zastřešení: 91,00 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 m 3 podlaží: Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 414,05 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny P 31,80 100,00 0,46 14,63 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3,00 9

10 10. Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5230 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 6, ,00 3, Obvodové stěny P 31,80 100,0 0,46 14,63 27, ,89 24, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 13, ,12 13, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 15,49 95,00 14, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 3,25 90,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 11,66 95,00 11, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 5,74 95,00 5, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 15,68 95,00 14, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Opotřebení: 90,1932 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5230 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,3130 Základní cena upravená = 1 534,39 Kč/m 3 Plná cena: 414,05 m 3 * 1 534,39 Kč/m 3 = ,18 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,1932 % Úprava ceny za opotřebení ,19 Kč 10

11 62 303,99 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,99 Kč b 2 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: Podkroví: typ B zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Zastřešení: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 76,80 m 2 2,70 m Zastřešení: 76,80 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 m 3 podlaží: Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 349,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 11

12 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8927 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 3,67 80,00 2, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 35,62 90,00 32, Stropy S 19,80 100,0 1,00 19,80 22,18 90,00 19, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 8,18 95,00 7, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 9,07 90,00 8, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 1,90 90,00 1, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 6,83 90,00 6, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,36 90,00 3, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 9,19 90,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Opotřebení: 90,0420 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8927 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,3130 Základní cena upravená = 2 619,02 Kč/m 3 Plná cena: 349,44 m 3 * 2 619,02 Kč/m 3 = ,35 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,0420 % 12

13 Úprava ceny za opotřebení ,69 Kč ,66 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,66 Kč c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 8,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 3,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,3130 Studna neslouží trvale svému účelu: * 0,2000 Plná cena = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,08 Kč 6 628,72 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Kopaná studna - zjištěná cena = 6 628,72 Kč 13

14 d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: 5 456,72 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 145 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 16 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 602,12 Cena okrasných dřevin je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,085 porostů: Cena okrasných dřevin: = 51,18 Trvalé porosty - zjištěná cena = 51,18 Kč e) Pozemky e 1 ) Stavební pozemky Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,3130 Úprava koeficientu prodejnosti o: -20,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0504 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 917,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,91 14

15 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada ,00 35, ,- Součet 5 075,- Úprava ceny - příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 253,75 Mezisoučet 4 821,25 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 4 365, ,29 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,29 Kč Rekapitulace cen nemovitosti a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,15 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola = ,99 Kč b 2 ) Zděná stodola = ,66 Kč Vedlejší stavby - celkem = ,65 Kč c) Kopaná studna = 6 628,72 Kč d) Trvalé porosty = 51,18 Kč e) Stavební pozemky = ,29 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,99 Kč Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč 15

16 Nákladem a 1 ) Rekreační chalupa č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 3,50*4,0 = 14,00 m 2 I. Nadzemní podlaží: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Zastřešení - půda: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 14,00 m 2 2,00 m I. Nadzemní podlaží: 118,02 m 2 2,50 m Zastřešení - půda: 118,02 m 2 1,75 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (3,50*4,0)*(2,00) = 28,00 m 3 podlaží: I. Nadzemní (5,80*13,40+6,20*6,50)*(2,50) = 295,05 m 3 podlaží: Zastřešení - půda: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(1,75) = 206,54 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 529,59 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: P 21,20 100,00 0,46 9,75 16

17 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: C 1,00 100,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1, Vytápění: C 5,20 100,00 0,00 0, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 73,52 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7352 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 5, ,33 2, Zdivo: P 21,20 100,0 0,46 9,75 13, ,00 10, Stropy: S 7,90 100,0 1,00 7,90 10, ,00 8, Střecha: S 7,30 100,0 1,00 7,30 9, ,89 8, Krytina: S 3,40 100,0 1,00 3,40 4, ,00 2, Klempířské konstrukce: S 0,90 100,0 1,00 0,90 1, ,00 0, Vnitřní omítky: S 5,80 100,0 1,00 5,80 7, ,00 4, Fasádní omítky: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,33 3, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 3, ,00 0, Schody: C 1,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 4, ,00 2, Okna: S 5,20 100,0 1,00 5,20 7, ,00 4, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,33 0,9966 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,00 100,0 1,00 1,00 1, ,33 0,

18 místností: 16. Vytápění: C 5,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektroinstalace: S 4,30 100,0 1,00 4,30 5, ,00 1, Bleskosvod: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0, ,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,0 1,00 3,20 4, ,00 1, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,0 1,00 1,90 2, ,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 4, ,00 0, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,0 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,0 1,00 4,10 5, ,33 1, Záchod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 73,52 Opotřebení: 56,8497 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,3130 Úprava koeficientu prodejnosti o: -20,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0504 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7352 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Základní cena upravená = 3 239,38 Kč/m 3 Plná cena: 529,59 m 3 * 3 239,38 Kč/m 3 = ,25 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 56,8497 % Úprava ceny za opotřebení ,19 Kč ,06 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,06 Kč 18

19 b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Zastřešení: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 91,00 m 2 2,70 m Zastřešení: 91,00 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 m 3 podlaží: Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 414,05 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 19

20 2. Obvodové stěny P 31,80 100,00 0,46 14,63 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5230 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 6, ,00 3, Obvodové stěny P 31,80 100,0 0,46 14,63 27, ,89 24, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 13, ,12 13, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 15,49 95,00 14, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 3,25 90,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 11,66 95,00 11, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 5,74 95,00 5, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 15,68 95,00 14, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Opotřebení: 90,1932 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5230 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Základní cena upravená = 1 227,51 Kč/m 3 Plná cena: 414,05 m 3 * 1 227,51 Kč/m 3 = ,52 Kč 20

21 Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,1932 % Úprava ceny za opotřebení ,41 Kč ,11 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,11 Kč b 2 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Zastřešení: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 76,80 m 2 2,70 m Zastřešení: 76,80 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 m 3 podlaží: Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 m 3 21

22 Obestavěný prostor celkem: = 349,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8927 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 3,67 80,00 2, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 35,62 90,00 32, Stropy S 19,80 100,0 1,00 19,80 22,18 90,00 19, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 8,18 95,00 7, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 9,07 90,00 8, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 1,90 90,00 1, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 6,83 90,00 6, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,36 90,00 3, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 9,19 90,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Opotřebení: 90,0420 Ocenění: 22

23 Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8927 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Základní cena upravená = 2 095,21 Kč/m 3 Plná cena: 349,44 m 3 * 2 095,21 Kč/m 3 = ,18 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,0420 % Úprava ceny za opotřebení ,67 Kč ,51 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,51 Kč c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 8,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 3,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Studna neslouží trvale svému účelu: * 0,2000 Plná cena = ,44 Kč 23

24 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,46 Kč 5 302,98 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Kopaná studna - zjištěná cena = 5 302,98 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 25 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 12,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,00 m * 340,- Kč/m = 4 080,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = 8 462,19 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % ,44 Kč ,75 Kč

25 Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojka vody DN 25 mm - zjištěná cena = 6 769,75 Kč d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 6,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 6,50 m * 1 180,- Kč/m = 7 670,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = ,49 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % ,94 Kč ,55 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = ,55 Kč d 3 ) Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro kabel Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem Kód CZ - CC: 2224 Délka: 10,00 m 25

26 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 10,00 m * 125,- Kč/m = 1 250,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = 2 501,07 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % - 500,21 Kč 2 000,86 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem - zjištěná cena = 2 000,86 Kč d 4 ) Podezdívka výška do 60 cm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Délka: 36,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 36,00 m * 600,- Kč/m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = ,92 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků 26

27 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,94 Kč ,98 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Podezdívka výška do 60 cm - zjištěná cena = ,98 Kč d 5 ) Plot z ocel. plotových rámů - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky do betonových patek Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 36,0*1,20 = 43,20 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 43,20 m 2 * 450,- Kč/m 2 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = ,92 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,33 Kč 5 610,59 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Plot z ocel. plotových rámů - zjištěná cena = 5 610,59 Kč d 6 ) Vrátka ocelová - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva,vč.sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové 27

28 Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč/ks = 1 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = 2 789,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,42 Kč 418,48 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrátka ocelová - zjištěná cena = 418,48 Kč e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: 5 456,72 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 145 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 16 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 602,12 Cena okrasných dřevin je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,085 porostů: Cena okrasných dřevin: = 51,18 Trvalé porosty - zjištěná cena = 51,18 Kč 28

29 f) Pozemky f 1 ) Stavební pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 917,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,91 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada ,00 35, ,- Součet 5 075,- Úprava ceny - příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 253,75 Mezisoučet 4 821,25 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 4 365, ,29 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,29 Kč 29

30 Rekapitulace cen nemovitosti a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,06 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola = ,11 Kč b 2 ) Zděná stodola = ,51 Kč Vedlejší stavby - celkem = ,62 Kč c) Kopaná studna = 5 302,98 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 25 mm = 6 769,75 Kč d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = ,55 Kč d 3 ) Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem = 2 000,86 Kč d 4 ) Podezdívka výška do 60 cm = ,98 Kč d 5 ) Plot z ocel. plotových rámů = 5 610,59 Kč d 6 ) Vrátka ocelová = 418,48 Kč Venkovní úpravy - celkem = ,21 Kč e) Trvalé porosty = 51,18 Kč f) Stavební pozemky = ,29 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,34 Kč ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 3,50*4,0 = 14,00 m 2 I. Nadzemní podlaží: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Zastřešení - půda: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 14,00 m 2 2,00 m I. Nadzemní podlaží: 118,02 m 2 2,50 m 30

31 Zastřešení - půda: 118,02 m 2 1,75 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Podzemní podlaží: (3,50*4,0)*(2,00) = 28,00 m 3 I. Nadzemní podlaží: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(2,50) = 295,05 m 3 Zastřešení - půda: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(1,75) = 206,54 m 3 Jednotkové množství celkem: = 529,59 m 3 Ocenění: Základní cena: 4 358,- Kč/m 3 529,59 m3 * 4 358,- Kč/m 3 = ,22 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 56,850 % ,41 Kč Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,81 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Zastřešení: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 91,00 m 2 2,70 m Zastřešení: 91,00 m 2 1,85 m Jednotkové množství: 31

32 Jednotka: m 3 I.Nadzemní podlaží: (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 m3 Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 m3 Jednotkové množství celkem: = 414,05 m3 Ocenění: Základní cena: 1 540,- Kč/m 3 414,05 m3 * 1 540,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 90,190 % ,81 Kč Zděná stodola - výsledná cena = ,19 Kč b 2 ) Zděná stodola Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Zastřešení: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 76,80 m 2 2,70 m Zastřešení: 76,80 m 2 1,85 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Nadzemní (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 m 3 podlaží: Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 m 3 Jednotkové množství celkem: = 349,44 m 3 Ocenění: Základní cena: 1 400,- Kč/m 3 349,44 m 3 * 1 400,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem 32

33 Opotřebení: 90,040 % ,09 Kč Zděná stodola - výsledná cena = ,91 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,- Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola = ,- Kč b 2 ) Zděná stodola = ,- Kč Vedlejší stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 33

34 Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, m² Cena: Kč včetně provize Adresa: Dmýštice Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 120 m 2 Plocha užitná: m 2 Plocha podlahová: 155 m 2 Plocha pozemku: m 2 Plocha zahrady: 932 m 2 34

35 Sklep: 16 m 2 Parkovací stání: 3x Rok rekonstrukce: 1995 Voda: Místní zdroj Topení: Lokální tuhá paliva Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice Zařízeno: Částečně Chalupa 3+1 se zahradou ve Dmýšticích, okr. Písek. CP 1809 m 2. Po rekonstrukci v r. 1995, v přízemí předsíň, 2 pokoje, kuchyně, koupelna a WC, v podkroví velký pokoj. Vytápění pecí, krbovými kamny a el. přímotopy. Na obytnou část navazuje dílna a sklad, sklep, na dvoře stodola, na zahradě 2 studny, rybníček. Vhodné i k trval. bydlení. Obč. vybavenost Milevsko 5 km, přímý spoj Praha. Prodej, dům rodinný, 100 m² Cena: Kč včetně provize Adresa: Kovářov Datum aktualizace: ID zakázky: D100710IV Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 35

36 Plocha zastavěná: 150 m 2 Plocha užitná: 100 m 2 Plocha podlahová: 494 m 2 Plocha pozemku: 400 m 2 Terasa: Samostatně stojící RD 7+1 v obci Zahořany - Pelechy (36 km od Písku, 6 km od Kovářova). Jedná se o osadu s cca deseti domy. Nabízená nemovitost je přízemní s obytným podkrovím. V přízemí je vstupní chodba, kuchyně, koupelna, obývací pokoj, spíž + chladná místnost na skladování ovoce a zeleniny. V podkroví se nachází šest průchozích místností. K domu náleží několik vedlejších staveb, tj. stodola, garáž, skladové místnosti. Zahrada cca 400 m 2. IS: vlastní studna, kotel na TP, kanalizace do septiku. Prodej, chalupa, 220 m² Cena: Kč včetně provize, včetně právního servisu Adresa: Velká Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Podlaží umístění: 1. podlaží Plocha užitná: 220 m 2 Plocha podlahová: 220 m 2 Plocha pozemku: 750 m 2 36

37 Zděná chalupa k rekreaci i trvalému bydlení v obci Velká u Milevska, okres Písek. Objekt na vlastním pozemku 750m 2 se zahradou. Dispozice 3 obytné místnosti, WC, koupelna, kuchyň + spíž, stodola. Topení na tuhá paliva, funkční pec. Elektřina 220V. Voda z vlastní studny zavedena do chalupy, septik. Velká půda vhodná k vestavbě dalšího obytného prostoru. Cena k jednání, ihned volné, případnou hypotéku vyřídíme rychle a zdarma. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1. Dmýštice ,- Kč 1,02 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1, ,00 2. Kovářov ,- Kč 1,00 0,97 1,02 0,60 1,00 1,00 1, ,00 3. Velká ,- Kč 1,00 1,02 1,00 0,60 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,- Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,- Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,- Kč 1,00 á ,- Kč/ = ,- Kč Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p

38 Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (3,50*4,0)*(2,00) = 28,00 jedn. I.Nadzemní podlaží (5,80*13,40+6,20*6,50)*(2,50) = 295,05 jedn. Zastřešení- půda: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(1,75) = 206,54 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 529,59 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 14,00 m 2 výška = 2,00 m I. Nadzemní podlaží zp = 118,02 m 2 výška = 2,50 m Zastřešení - půda zp = 118,02 m 2 výška = 1,75 m Ocenění: Základní cena: 4 358,- Kč/jedn. 529,59 m 3 á 4 358,- Kč/m 3 = ,22 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,22 Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,347 C B = 0,357 C C = 0,368 C D = 0,379 C E = 0,390 38

39 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 1,735 Orientace ke světovým stranám: C 5 1,840 Konfigurace terénu: E 3 1,170 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 1,840 Převládající zástavba: E 5 1,950 Inženýrské sítě: C 5 1,840 Doprava: C 5 1,840 Obchod a služby: C 5 1,840 Školství: C 5 1,840 Zdravotnictví: A 5 1,735 Kultura, sport, ubytování: C 5 1,840 Úřady: C 2 0,736 Pracovní možnosti: C 5 1,840 Životní prostředí: D 5 1,895 Přírodní lokalita: C 5 1,840 Změna v zástavbě: C 5 1,840 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,368 Typ stavby: C 5 1,840 Možnost dalšího rozšíření: A 1 0,347 Obyvatelstvo: D 5 1,895 Názor znalce: B 5 1, ,856 Koeficient k = 33,856 / 92 = 0,3680 Korekce ceny * 0,3680 Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,78 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Nadzemní podlaží: (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 jedn. Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 414,05 jedn. 39

40 Podlaží: I. Nadzemní podlaží zp = 91,00 m 2 výška = 2,70 m Zastřešení zp = 91,00 m 2 výška = 1,85 m Ocenění: Základní cena: 1 540,- Kč/jedn. 414,05 m 3 á 1 540,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Skladový objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,071 C B = 0,074 C C = 0,078 C D = 0,082 C E = 0,086 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 0,355 Orientace ke světovým stranám: C 1 0,078 Konfigurace terénu: E 5 0,430 Poloha vzhledem k centru obce: C 1 0,078 Převládající zástavba: E 1 0,086 Inženýrské sítě: C 3 0,234 Doprava: C 5 0,390 Obchod a služby: C 1 0,078 Školství: C 1 0,078 Zdravotnictví: A 1 0,071 Kultura, sport, ubytování: C 1 0,078 Úřady: C 1 0,078 40

41 Pracovní možnosti: C 2 0,156 Životní prostředí: D 1 0,082 Přírodní lokalita: C 3 0,234 Změna v zástavbě: C 3 0,234 Příslušenství nemovitosti: C 5 0,390 Typ stavby: C 3 0,234 Možnost dalšího rozšíření: A 5 0,355 Obyvatelstvo: D 1 0,082 Názor znalce: B 5 0, ,171 Koeficient k = 4,171 / 54 = 0,0772 Korekce ceny * 0,0772 Zděná stodola - výsledná cena = ,58 Kč b 2 ) Zděná stodola Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Nadzemní podlaží: (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 jedn. Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 349,44 jedn. Podlaží: I. Nadzemní podlaží zp = 76,80 m 2 výška = 2,70 m Zastřešení zp = 76,80 m 2 výška = 1,85 m Ocenění: Základní cena: 1 400,- Kč/jedn. 349,44 m 3 á 1 400,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč 41

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1345-24-2012

Znalecký posudek. č. 1345-24-2012 Znalecký posudek č. 1345-24-2012 Předmětem ocenění je: řadová zděná garáž č.e. 459, s pozemkem č. 2571, v katastrálním území Žatec, obec Žatec, okres Louny Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 1362-42-2012

Znalecký posudek. č. 1362-42-2012 Znalecký posudek č. 1362-42-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata č.e. 555, s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1057 a 360/11, v katastrálním území Stříbrná Skalice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ.

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek. č. 1402-38-2013

Znalecký posudek. č. 1402-38-2013 Znalecký posudek č. 1402-38-2013 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky dle L.V. č. 485, číslo 646/1, 647/1 a 678/7, v katastrálním území Lažánky u Blanska, obec Blansko, okres Blansko, Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č. 1382-17-2013

Znalecký posudek. č. 1382-17-2013 Znalecký posudek č. 1382-17-2013 Předmětem ocenění je: krajní řadová garáž bez č.p., která je postavená na pozemku č. 91/40, v katastrálním území Honice, obec Stochov, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1365-45-2012

Znalecký posudek. č. 1365-45-2012 Znalecký posudek č. 1365-45-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 265, s příslušenstvím a pozemkem č. 1928, v katastrálním území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2496/80/07-12. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2496/80/07-12. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 2496/80/07-12 o obvyklé ceně rodinného domu na pozemku p.č.1335 v k.ú.těptín s příslušenstvím a pozemky parc.č.st.1335 a 704/4, obec Kamenice, okres Praha-východ Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1347-27-2012. Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod.

Znalecký posudek. č. 1347-27-2012. Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod. Znalecký posudek č. 1347-27-2012 Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod. Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/4498/2013. o ceně 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domku č.p. 122 v k.ú. a obec Staré Heřminovy, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/4498/2013. o ceně 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domku č.p. 122 v k.ú. a obec Staré Heřminovy, okr. František Čuboň, znalec z oboru ekonomika ceny a odhady nemovitosti, jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.07.1976, č.j.:3334/76 bytem :792 01 Bruntál, Lomená ul. 199/15, tel 554714027,

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 O obvyklé ceně podílu 1/4 na nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 327 na pozemku parc.č. 305 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 305, 306, 2685 vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 936-167/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 936-167/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek. č. 1380-15-2013

Znalecký posudek. č. 1380-15-2013 Znalecký posudek č. 1380-15-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 283, s příslušenstvím a pozemky č. 324, 590 a 165/92, v katastrálním území Hostouň u Prahy, obec Hostouň, okres Kladno.. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2064-73/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2064-73/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2064-73/2013 spoluvlastnického podílu 1/6 na rodinném domě čp.6 s příslušenstvím a s pozemky p.č.85, p.č.86 v obci Čistá (část: Kůzová), kat.území: Nová Ves u Rakovníka, okres: Rakovník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 46/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 46/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 46/2011 O ceně nemovitosti rodinného domu čp. 4, studny, trvalých porostů a pozemků p.č. 241, p.č. 242 v obci Kojetín, k.ú. Kovalovice u Kojetína, okres Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4715. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4715. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4715 o ceně pozemku parc. č. st. 48, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 56, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků v obci Kamenný Přívoz, katastrální

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek. č. 1384-19-2013

Znalecký posudek. č. 1384-19-2013 Znalecký posudek č. 1384-19-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 422, s příslušenstvím a pozemky č. 402 a 403, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2306/06 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2306/06 O ceně nemovitosti: Domu čp. 64 na pozemku parc. č. st. 91 spolu s pozemkem parc. č. st. 91 se součástmi a s příslušenstvím v katastrálním území a obci Zlonice, okres Kladno.

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod

ZNALECKÝ POSUDEK. O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod ZNALECKÝ POSUDEK č. 271/18471/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod Objednatel posudku: CZ Dražby a. s. IČ 287 01 259 Mírové

Více

Znalecký posudek. č. 1386-21-2013

Znalecký posudek. č. 1386-21-2013 Znalecký posudek č. 1386-21-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 502, s příslušenstvím a pozemky č. 2472 zastavěná plocha a 2515 zahrada, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3 860-26/2013 O ceně rekreační chaty č.e. 149 s pozemky stp.č. 131 a zahradou p.č. 78/35 včetně příslušenství zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/18322/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/18322/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/18322/2011 O ceně nemovitostí - domu čp. 20 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 11, k. ú. Bezděkov u Prachomet, obec Toužim, okres Karlovy Vary Objednatel posudku: JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6259-111/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p.66, rodinného domu č.p.351 včetně příslušenství a pozemků v kat.území Milín, obec Milín, okres Příbram kraj Středočeský. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1049/144/2009. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 59/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1049/144/2009. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 59/09. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1049/144/2009 o ceně rekreační chaty č.p. 423 se všemi součástmi a příslušenstvím na zastavěné ploše číslo parcelní 1170 a lesním pozemku číslo parcelní 1171, v katastrálním území obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2137-5/2014 spoluvlastnické podílu:1/2 pozemků p.č.1694, p.č.1695 s rodinným domem čp.121 a příslušenstvím v kat.území: Újezd nad Lesy, ul.novosibřinská, v Praze 21. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek. č. 1308-32-2011

Znalecký posudek. č. 1308-32-2011 Znalecký posudek č. 1308-32-2011 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 536/2, která se nachází v bytovém domě č. 536, v katastrálním území Střešovice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

Znalecký posudek č. 3369

Znalecký posudek č. 3369 Znalecký posudek č. 3369 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitosti - objektu č.e.54, související herny se skladem, studny a pozemků v katastrálním území Opolenec a obec Kašperské Hory, okr.klatovy. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek. č. 1377-12-2013. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4. Účel posudku: Exekuční příkaz 095 Ex 336/09/P 09-101

Znalecký posudek. č. 1377-12-2013. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4. Účel posudku: Exekuční příkaz 095 Ex 336/09/P 09-101 Znalecký posudek č. 1377-12-2013 Předmětem ocenění je : hodnota členského práva k bytu č. 4, který se nachází v bytovém domě č. 736, s příslušenstvím a pozemkem č. 1332, v katastrálním území Prosek, obec

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1694-194/2014 o ceně rodinného domu č.p.133 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.164 v k.ú. Nepolisy, obci Nepolisy, okres Hradec Králové. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1396-32-2013

Znalecký posudek. č. 1396-32-2013 Znalecký posudek č. 1396-32-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 365, s příslušenstvím a pozemkem č. 140/2 zastavěná plocha, v katastrálním území Nové Benátky, obec Benátky nad Jizerou, okres Mladá

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1480-049/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1480-049/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 5179-343/13

Znalecký posudek č. 5179-343/13 Znalecký posudek č. 5179-343/13 O obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na rodinném domě č.p. 45, v obci Drhovle, část obce Drhovle Zámek, na pozemku parc. č. st. 29 -

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345-208/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345-208/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 345-208/2011 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 57 na parc.č. 116, parc.č. 116 a 117 včetně součástí a příslušenství, v k.ú. a obci Zámrsky, okres Přerov (LV č. 535) Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6593-245/2011 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě č.p.4 včetně příslušenství a pozemku parc.č.st.5/1, v kat.území a obci Máslovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1737/2012 O ceně obvyklé na rekreační chatě č.e. 115 na pozemku č.par. 423/78 lesní pozemek jiného vlastníka (Česká republika) v obci Hradištko, okres Praha - západ a kat. území

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek. č. 1381-16-2013

Znalecký posudek. č. 1381-16-2013 Znalecký posudek č. 1381-16-2013 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 600/4, která se nachází v bytovém domě č. p. 600, s příslušenstvím a pozemkem č. 1763, v katastrálním území Střešovice, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 4020/70/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti čp. 26 v k.ú. Dolní Bučice, obec Vrdy, okres Kutná Hora

Znalecký posudek č. 4020/70/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti čp. 26 v k.ú. Dolní Bučice, obec Vrdy, okres Kutná Hora Znalecký posudek č. 4020/70/11 o zjištěné a obvyklé ceně nemovitosti čp. 26 v k.ú. Dolní Bučice, obec Vrdy, okres Kutná Hora Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ján Locek soudní exekutor Exekutorského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2632-11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2632-11 sp.zn.: 046 Ex 3826/08-79 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2632-11 o ceně zahrady - p.p.č.3257/99, stav.parc.č.3257/10 s vedlejší stavbou (kůlnou) a podílu 1/24 na p.p.č.3257/158 v obci a k.ú.tachov, okres Tachov (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3050/62/2013. Odhad tržní hodnoty

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3050/62/2013. Odhad tržní hodnoty 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3050/62/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku st. 905 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 183/12 a 183/32 v katastru nemovitostí

Více