Znalecký posudek. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1361-41-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 23, s příslušenstvím a pozemky č. 26 a 75, v katastrálním území Pechova Lhota, obec Hrejkovice, okres Písek. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 559/09/P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí Posudek obsahuje 49 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Pechova Lhota, okres Písek. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Pechova Lhota, okres Písek, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 2

3 Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2011 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p Hrejkovice 23 Region: Jihočeský Okres: Písek Katastrální území: Pechova Lhota, obec Hrejkovice 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti majitele nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Pechova Lhota, L.V. č. 197, ze dne Usnesení sp. zn. 095 Ex 559/09/ U , ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 559/09/ P , ze dne Kopie katastrální mapy, katastrální území Pechova Lhota, list č. VS-II-24-14, ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. 3

4 Informace sdělené majitelem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Pechova Lhota, L.V. č. 197, ze dne Vlastník: Tůšová Jindra, Za sídlištěm 2144/9, Praha 12, Komořany, Praha Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rekreační chalupa č.p. 23, s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 26 a 75, v katastrálním území Pechova Lhota, obec Hrejkovice, okres Písek. Chalupa se nachází v centru obce, při hlavní komunikaci, která prochází celou obcí. Hrejkovice-Pechova Lhota je malá obec, která v době ocenění měla 487 obyvatel, dopravně je spojená autobusovou dopravou, v obci je jen obchod se základním vybavením a hostinec. V okolí je nádherná příroda, lesy, rybníky a v dosahu je i přehrada Orlík. Chalupa byla postavena v třicátých letech minulého století, jako přízemní, částečně podsklepený objekt, bez využitého podkroví. Původně sloužila jako zemědělská usedlost, neboť na obytnou část navazují dvě menší stodoly, takže celý objekt tvoří tvar U, kde uvnitř se nachází zatravněný dvorek s kopanou studnou. V průběhu posledních let majitelé provedli různé rekonstrukce a opravy až do dnešní podoby, z čehož vyplývá, že objekt je vcelku průměrně udržovaný. Obytná část je krytá sedlovou střechou z pálené krytiny, obvodové zdivo smíšené, okna dřevěná, fasádní omítky štukové, hladké, podlahy beton a dlažby, vytápění je elektrické a pevná paliva. Po rekonstrukci je rozvod vody, el. rozvod, kanalizace, kompletně koupelna, WC, nátěry dřevěných konstrukcí a fasády. Nevýhodou celého objektu je vlhkost v obvodovém zdivu, neboť kámen je studený a drží vlhko, které stoupá z neizolovaných základů. Chalupa je napojena na obecní vodovod, el. energie je závěsným kabelem, kanalizace je do obecního sběrače. Na obytnou část navazuje jedna i druhá stodola, které jsou obdobné konstrukce, průměrně udržované, jen v základním vybavení. Součástí ocenění jsou i drobné venkovní úpravy, kopaná studna, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č

5 Dispoziční řešení: I. Podzemní podlaží malý sklep I. Nadzemní podlaží Veranda, obývací pokoj, 2x malé ložnice, kuchyně, koupelna, chodba, dětský pokoj Zastřešení půdní prostor 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola b 2 ) Zděná stodola c) Studny c 1 ) Kopaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 25 mm d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm d 3 ) Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem d 4 ) Podezdívka výška do 60 cm d 5 ) Plot z ocel. plotových rámů d 6 ) Vrátka ocelová e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty f) Ocenění porovnávacím způsobem f 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 g) Pozemky g 1 ) Stavební pozemky B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: 5

6 Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Porovnávací hodnota a 1 ) Rekreační chalupa č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rekreační chalupa, rekreační domek Poloha objektu: Jihočeský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 80 roků Stavba je po celkové rekonstrukci. Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 3 576,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 3,5*4,0 = 14,00 m 2 I. Nadzemní podlaží: 5,80*13,40+6,20*6,5 = 118,02 m 2 Zastřešení- půda: 5,80*13,40+6,20*6,5 = 118,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 14,00 m 2 2,00 m I. Nadzemní podlaží: 118,02 m 2 2,50 m Zastřešení- půda: 118,02 m 2 1,75 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (3,5*4,0)*(2,00) = 28,00 m 3 podlaží: I. Nadzemní (5,80*13,40+6,20*6,5)*(2,50) = 295,05 m 3 podlaží: Zastřešení- půda: (5,80*13,40+6,20*6,5)*(1,75) = 206,54 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 529,59 m 3 6

7 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 118,02 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 250,04 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,12 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Rekreační chalupa a rekreační domek I -0,02 2. Provedení obvodových stěn - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do III 0,00 žumpy nebo septiku 6. Způsob vytápění stavby - Ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb nebo II 0,00 jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) V 0,40 Koeficient pro stavby 5 let po celkové rekonstrukci: 1,00 12 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V13 * 1,00 = 0,392 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Životní prostředí a atraktivita okolí - vhodná k rekreaci III 0,00 2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha je v místě (docházková III 0,00 vzdálenost) 3. Poloha v zástavbě - bez vlivu, samoty II 0,00 4. Dopravní dostupnost - bezproblémový příjezd k hranici pozemku III 0,00 7

8 5. Hromadná doprava - dobrá dostupnost II 0,00 6. Parkovací možnosti - dobré II 0,00 7. Obchod a služby v okolí - obchod nebo služby II 0,00 8. Sportoviště - žádné I 0,00 9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - Exekuce I -0,10 11 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,900 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Exekuční řízení I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,392 * 0,900 * 0,850 = 0,300 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 576,- Kč/m 3 * 0,300 = 1 072,80 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 072,80 Kč/m 3 * 529,59 m 3 = ,15 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,15 Kč ,15 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,15 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: 8

9 Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Zastřešení: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 91,00 m 2 2,70 m Zastřešení: 91,00 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 m 3 podlaží: Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 414,05 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny P 31,80 100,00 0,46 14,63 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3,00 9

10 10. Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5230 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 6, ,00 3, Obvodové stěny P 31,80 100,0 0,46 14,63 27, ,89 24, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 13, ,12 13, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 15,49 95,00 14, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 3,25 90,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 11,66 95,00 11, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 5,74 95,00 5, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 15,68 95,00 14, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Opotřebení: 90,1932 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5230 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,3130 Základní cena upravená = 1 534,39 Kč/m 3 Plná cena: 414,05 m 3 * 1 534,39 Kč/m 3 = ,18 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,1932 % Úprava ceny za opotřebení ,19 Kč 10

11 62 303,99 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,99 Kč b 2 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: Podkroví: typ B zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Zastřešení: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 76,80 m 2 2,70 m Zastřešení: 76,80 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 m 3 podlaží: Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 349,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 11

12 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8927 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 3,67 80,00 2, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 35,62 90,00 32, Stropy S 19,80 100,0 1,00 19,80 22,18 90,00 19, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 8,18 95,00 7, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 9,07 90,00 8, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 1,90 90,00 1, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 6,83 90,00 6, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,36 90,00 3, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 9,19 90,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Opotřebení: 90,0420 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8927 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,3130 Základní cena upravená = 2 619,02 Kč/m 3 Plná cena: 349,44 m 3 * 2 619,02 Kč/m 3 = ,35 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,0420 % 12

13 Úprava ceny za opotřebení ,69 Kč ,66 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,66 Kč c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 8,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 3,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,3130 Studna neslouží trvale svému účelu: * 0,2000 Plná cena = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,08 Kč 6 628,72 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Kopaná studna - zjištěná cena = 6 628,72 Kč 13

14 d) Porosty d 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: 5 456,72 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 145 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 16 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 602,12 Cena okrasných dřevin je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,085 porostů: Cena okrasných dřevin: = 51,18 Trvalé porosty - zjištěná cena = 51,18 Kč e) Pozemky e 1 ) Stavební pozemky Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,3130 Úprava koeficientu prodejnosti o: -20,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0504 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 917,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,91 14

15 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada ,00 35, ,- Součet 5 075,- Úprava ceny - příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 253,75 Mezisoučet 4 821,25 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 4 365, ,29 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,29 Kč Rekapitulace cen nemovitosti a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,15 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola = ,99 Kč b 2 ) Zděná stodola = ,66 Kč Vedlejší stavby - celkem = ,65 Kč c) Kopaná studna = 6 628,72 Kč d) Trvalé porosty = 51,18 Kč e) Stavební pozemky = ,29 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,99 Kč Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč 15

16 Nákladem a 1 ) Rekreační chalupa č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 3,50*4,0 = 14,00 m 2 I. Nadzemní podlaží: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Zastřešení - půda: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 14,00 m 2 2,00 m I. Nadzemní podlaží: 118,02 m 2 2,50 m Zastřešení - půda: 118,02 m 2 1,75 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (3,50*4,0)*(2,00) = 28,00 m 3 podlaží: I. Nadzemní (5,80*13,40+6,20*6,50)*(2,50) = 295,05 m 3 podlaží: Zastřešení - půda: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(1,75) = 206,54 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 529,59 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: P 21,20 100,00 0,46 9,75 16

17 3. Stropy: S 7,90 100,00 1,00 7,90 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: S 3,40 100,00 1,00 3,40 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: S 5,80 100,00 1,00 5,80 8. Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: C 1,00 100,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,00 100,00 1,00 1, Vytápění: C 5,20 100,00 0,00 0, Elektroinstalace: S 4,30 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,00 1,00 4, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 73,52 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7352 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 5, ,33 2, Zdivo: P 21,20 100,0 0,46 9,75 13, ,00 10, Stropy: S 7,90 100,0 1,00 7,90 10, ,00 8, Střecha: S 7,30 100,0 1,00 7,30 9, ,89 8, Krytina: S 3,40 100,0 1,00 3,40 4, ,00 2, Klempířské konstrukce: S 0,90 100,0 1,00 0,90 1, ,00 0, Vnitřní omítky: S 5,80 100,0 1,00 5,80 7, ,00 4, Fasádní omítky: S 2,80 100,0 1,00 2,80 3, ,33 3, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,0 1,00 2,30 3, ,00 0, Schody: C 1,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 4, ,00 2, Okna: S 5,20 100,0 1,00 5,20 7, ,00 4, Podlahy obytných S 2,20 100,0 1,00 2,20 2, ,33 0,9966 místností: 15. Podlahy ostatních S 1,00 100,0 1,00 1,00 1, ,33 0,

18 místností: 16. Vytápění: C 5,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektroinstalace: S 4,30 100,0 1,00 4,30 5, ,00 1, Bleskosvod: S 0,60 100,0 1,00 0,60 0, ,00 0, Rozvod vody: S 3,20 100,0 1,00 3,20 4, ,00 1, Zdroj teplé vody: S 1,90 100,0 1,00 1,90 2, ,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 4, ,00 0, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,0 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,10 100,0 1,00 4,10 5, ,33 1, Záchod: S 0,30 100,0 1,00 0,30 0, ,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 73,52 Opotřebení: 56,8497 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,3130 Úprava koeficientu prodejnosti o: -20,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0504 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7352 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Základní cena upravená = 3 239,38 Kč/m 3 Plná cena: 529,59 m 3 * 3 239,38 Kč/m 3 = ,25 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 56,8497 % Úprava ceny za opotřebení ,19 Kč ,06 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,06 Kč 18

19 b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Zastřešení: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 91,00 m 2 2,70 m Zastřešení: 91,00 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 m 3 podlaží: Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 414,05 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 19

20 2. Obvodové stěny P 31,80 100,00 0,46 14,63 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,5230 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 6, ,00 3, Obvodové stěny P 31,80 100,0 0,46 14,63 27, ,89 24, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 13, ,12 13, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 15,49 95,00 14, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 3,25 90,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 11,66 95,00 11, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 5,74 95,00 5, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 15,68 95,00 14, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 52,30 Opotřebení: 90,1932 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,5230 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Základní cena upravená = 1 227,51 Kč/m 3 Plná cena: 414,05 m 3 * 1 227,51 Kč/m 3 = ,52 Kč 20

21 Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,1932 % Úprava ceny za opotřebení ,41 Kč ,11 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,11 Kč b 2 ) Zděná stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Zastřešení: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 76,80 m 2 2,70 m Zastřešení: 76,80 m 2 1,85 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 m 3 podlaží: Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 m 3 21

22 Obestavěný prostor celkem: = 349,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy S 19,80 100,00 1,00 19,80 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8927 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 3,67 80,00 2, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 35,62 90,00 32, Stropy S 19,80 100,0 1,00 19,80 22,18 90,00 19, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 8,18 95,00 7, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 9,07 90,00 8, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 1,90 90,00 1, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 6,83 90,00 6, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 3,36 90,00 3, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 9,19 90,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 89,27 Opotřebení: 90,0420 Ocenění: 22

23 Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8927 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Základní cena upravená = 2 095,21 Kč/m 3 Plná cena: 349,44 m 3 * 2 095,21 Kč/m 3 = ,18 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,0420 % Úprava ceny za opotřebení ,67 Kč ,51 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Zděná stodola - zjištěná cena = ,51 Kč c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 8,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 3,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Studna neslouží trvale svému účelu: * 0,2000 Plná cena = ,44 Kč 23

24 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,46 Kč 5 302,98 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Kopaná studna - zjištěná cena = 5 302,98 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 25 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka vody DN 25 mm Kód CZ - CC: 2222 Délka: 12,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,00 m * 340,- Kč/m = 4 080,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = 8 462,19 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % ,44 Kč ,75 Kč

25 Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojka vody DN 25 mm - zjištěná cena = 6 769,75 Kč d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 6,50 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 6,50 m * 1 180,- Kč/m = 7 670,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3270 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = ,49 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 80 = 12,500 % ,94 Kč ,55 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = ,55 Kč d 3 ) Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro kabel Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem Kód CZ - CC: 2224 Délka: 10,00 m 25

26 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 10,00 m * 125,- Kč/m = 1 250,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = 2 501,07 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % - 500,21 Kč 2 000,86 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem - zjištěná cena = 2 000,86 Kč d 4 ) Podezdívka výška do 60 cm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Podezdívka z monolitického betonu, výška do 60 cm Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Délka: 36,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 36,00 m * 600,- Kč/m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = ,92 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků 26

27 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 40 = 75,000 % ,94 Kč ,98 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Podezdívka výška do 60 cm - zjištěná cena = ,98 Kč d 5 ) Plot z ocel. plotových rámů - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky do betonových patek Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 36,0*1,20 = 43,20 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 43,20 m 2 * 450,- Kč/m 2 = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = ,92 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,33 Kč 5 610,59 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Plot z ocel. plotových rámů - zjištěná cena = 5 610,59 Kč d 6 ) Vrátka ocelová - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva,vč.sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové 27

28 Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 450,- Kč/ks = 1 450,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Plná cena: = 2 789,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,42 Kč 418,48 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrátka ocelová - zjištěná cena = 418,48 Kč e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Okrasné dřeviny oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: 5 456,72 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 145 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 16 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: 602,12 Cena okrasných dřevin je ve výši 8,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,085 porostů: Cena okrasných dřevin: = 51,18 Trvalé porosty - zjištěná cena = 51,18 Kč 28

29 f) Pozemky f 1 ) Stavební pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 917,- Mezisoučet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,91 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada ,00 35, ,- Součet 5 075,- Úprava ceny - příloha č. 21: 2.6. negativní účinky okolí -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 253,75 Mezisoučet 4 821,25 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0504 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 4 365, ,29 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Stavební pozemky - zjištěná cena = ,29 Kč 29

30 Rekapitulace cen nemovitosti a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,06 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola = ,11 Kč b 2 ) Zděná stodola = ,51 Kč Vedlejší stavby - celkem = ,62 Kč c) Kopaná studna = 5 302,98 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 25 mm = 6 769,75 Kč d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = ,55 Kč d 3 ) Přípojky elektro Al 4x16 mm 2 závěs. kabelem = 2 000,86 Kč d 4 ) Podezdívka výška do 60 cm = ,98 Kč d 5 ) Plot z ocel. plotových rámů = 5 610,59 Kč d 6 ) Vrátka ocelová = 418,48 Kč Venkovní úpravy - celkem = ,21 Kč e) Trvalé porosty = 51,18 Kč f) Stavební pozemky = ,29 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,34 Kč ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 3,50*4,0 = 14,00 m 2 I. Nadzemní podlaží: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Zastřešení - půda: 5,80*13,40+6,20*6,50 = 118,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 14,00 m 2 2,00 m I. Nadzemní podlaží: 118,02 m 2 2,50 m 30

31 Zastřešení - půda: 118,02 m 2 1,75 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Podzemní podlaží: (3,50*4,0)*(2,00) = 28,00 m 3 I. Nadzemní podlaží: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(2,50) = 295,05 m 3 Zastřešení - půda: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(1,75) = 206,54 m 3 Jednotkové množství celkem: = 529,59 m 3 Ocenění: Základní cena: 4 358,- Kč/m 3 529,59 m3 * 4 358,- Kč/m 3 = ,22 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 56,850 % ,41 Kč Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,81 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Zastřešení: 6,5*14,0 = 91,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 91,00 m 2 2,70 m Zastřešení: 91,00 m 2 1,85 m Jednotkové množství: 31

32 Jednotka: m 3 I.Nadzemní podlaží: (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 m3 Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 m3 Jednotkové množství celkem: = 414,05 m3 Ocenění: Základní cena: 1 540,- Kč/m 3 414,05 m3 * 1 540,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 90,190 % ,81 Kč Zděná stodola - výsledná cena = ,19 Kč b 2 ) Zděná stodola Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Zastřešení: 12,80*6,0 = 76,80 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 76,80 m 2 2,70 m Zastřešení: 76,80 m 2 1,85 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. Nadzemní (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 m 3 podlaží: Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 m 3 Jednotkové množství celkem: = 349,44 m 3 Ocenění: Základní cena: 1 400,- Kč/m 3 349,44 m 3 * 1 400,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem 32

33 Opotřebení: 90,040 % ,09 Kč Zděná stodola - výsledná cena = ,91 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,- Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola = ,- Kč b 2 ) Zděná stodola = ,- Kč Vedlejší stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 33

34 Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 23 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, m² Cena: Kč včetně provize Adresa: Dmýštice Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Centrum obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 120 m 2 Plocha užitná: m 2 Plocha podlahová: 155 m 2 Plocha pozemku: m 2 Plocha zahrady: 932 m 2 34

35 Sklep: 16 m 2 Parkovací stání: 3x Rok rekonstrukce: 1995 Voda: Místní zdroj Topení: Lokální tuhá paliva Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice Zařízeno: Částečně Chalupa 3+1 se zahradou ve Dmýšticích, okr. Písek. CP 1809 m 2. Po rekonstrukci v r. 1995, v přízemí předsíň, 2 pokoje, kuchyně, koupelna a WC, v podkroví velký pokoj. Vytápění pecí, krbovými kamny a el. přímotopy. Na obytnou část navazuje dílna a sklad, sklep, na dvoře stodola, na zahradě 2 studny, rybníček. Vhodné i k trval. bydlení. Obč. vybavenost Milevsko 5 km, přímý spoj Praha. Prodej, dům rodinný, 100 m² Cena: Kč včetně provize Adresa: Kovářov Datum aktualizace: ID zakázky: D100710IV Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 35

36 Plocha zastavěná: 150 m 2 Plocha užitná: 100 m 2 Plocha podlahová: 494 m 2 Plocha pozemku: 400 m 2 Terasa: Samostatně stojící RD 7+1 v obci Zahořany - Pelechy (36 km od Písku, 6 km od Kovářova). Jedná se o osadu s cca deseti domy. Nabízená nemovitost je přízemní s obytným podkrovím. V přízemí je vstupní chodba, kuchyně, koupelna, obývací pokoj, spíž + chladná místnost na skladování ovoce a zeleniny. V podkroví se nachází šest průchozích místností. K domu náleží několik vedlejších staveb, tj. stodola, garáž, skladové místnosti. Zahrada cca 400 m 2. IS: vlastní studna, kotel na TP, kanalizace do septiku. Prodej, chalupa, 220 m² Cena: Kč včetně provize, včetně právního servisu Adresa: Velká Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Zástavba: Obytná Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Podlaží umístění: 1. podlaží Plocha užitná: 220 m 2 Plocha podlahová: 220 m 2 Plocha pozemku: 750 m 2 36

37 Zděná chalupa k rekreaci i trvalému bydlení v obci Velká u Milevska, okres Písek. Objekt na vlastním pozemku 750m 2 se zahradou. Dispozice 3 obytné místnosti, WC, koupelna, kuchyň + spíž, stodola. Topení na tuhá paliva, funkční pec. Elektřina 220V. Voda z vlastní studny zavedena do chalupy, septik. Velká půda vhodná k vestavbě dalšího obytného prostoru. Cena k jednání, ihned volné, případnou hypotéku vyřídíme rychle a zdarma. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1. Dmýštice ,- Kč 1,02 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1, ,00 2. Kovářov ,- Kč 1,00 0,97 1,02 0,60 1,00 1,00 1, ,00 3. Velká ,- Kč 1,00 1,02 1,00 0,60 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,- Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,- Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,- Kč 1,00 á ,- Kč/ = ,- Kč Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chalupa č.p. 23 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p

38 Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (3,50*4,0)*(2,00) = 28,00 jedn. I.Nadzemní podlaží (5,80*13,40+6,20*6,50)*(2,50) = 295,05 jedn. Zastřešení- půda: (5,80*13,40+6,20*6,50)*(1,75) = 206,54 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 529,59 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 14,00 m 2 výška = 2,00 m I. Nadzemní podlaží zp = 118,02 m 2 výška = 2,50 m Zastřešení - půda zp = 118,02 m 2 výška = 1,75 m Ocenění: Základní cena: 4 358,- Kč/jedn. 529,59 m 3 á 4 358,- Kč/m 3 = ,22 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,22 Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,347 C B = 0,357 C C = 0,368 C D = 0,379 C E = 0,390 38

39 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 1,735 Orientace ke světovým stranám: C 5 1,840 Konfigurace terénu: E 3 1,170 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 1,840 Převládající zástavba: E 5 1,950 Inženýrské sítě: C 5 1,840 Doprava: C 5 1,840 Obchod a služby: C 5 1,840 Školství: C 5 1,840 Zdravotnictví: A 5 1,735 Kultura, sport, ubytování: C 5 1,840 Úřady: C 2 0,736 Pracovní možnosti: C 5 1,840 Životní prostředí: D 5 1,895 Přírodní lokalita: C 5 1,840 Změna v zástavbě: C 5 1,840 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,368 Typ stavby: C 5 1,840 Možnost dalšího rozšíření: A 1 0,347 Obyvatelstvo: D 5 1,895 Názor znalce: B 5 1, ,856 Koeficient k = 33,856 / 92 = 0,3680 Korekce ceny * 0,3680 Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,78 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Zděná stodola Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Nadzemní podlaží: (6,5*14,0)*(2,70) = 245,70 jedn. Zastřešení: (6,5*14,0)*(1,85) = 168,35 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 414,05 jedn. 39

40 Podlaží: I. Nadzemní podlaží zp = 91,00 m 2 výška = 2,70 m Zastřešení zp = 91,00 m 2 výška = 1,85 m Ocenění: Základní cena: 1 540,- Kč/jedn. 414,05 m 3 á 1 540,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Skladový objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,071 C B = 0,074 C C = 0,078 C D = 0,082 C E = 0,086 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 0,355 Orientace ke světovým stranám: C 1 0,078 Konfigurace terénu: E 5 0,430 Poloha vzhledem k centru obce: C 1 0,078 Převládající zástavba: E 1 0,086 Inženýrské sítě: C 3 0,234 Doprava: C 5 0,390 Obchod a služby: C 1 0,078 Školství: C 1 0,078 Zdravotnictví: A 1 0,071 Kultura, sport, ubytování: C 1 0,078 Úřady: C 1 0,078 40

41 Pracovní možnosti: C 2 0,156 Životní prostředí: D 1 0,082 Přírodní lokalita: C 3 0,234 Změna v zástavbě: C 3 0,234 Příslušenství nemovitosti: C 5 0,390 Typ stavby: C 3 0,234 Možnost dalšího rozšíření: A 5 0,355 Obyvatelstvo: D 1 0,082 Názor znalce: B 5 0, ,171 Koeficient k = 4,171 / 54 = 0,0772 Korekce ceny * 0,0772 Zděná stodola - výsledná cena = ,58 Kč b 2 ) Zděná stodola Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. Nadzemní podlaží: (12,80*6,0)*(2,70) = 207,36 jedn. Zastřešení: (12,80*6,0)*(1,85) = 142,08 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 349,44 jedn. Podlaží: I. Nadzemní podlaží zp = 76,80 m 2 výška = 2,70 m Zastřešení zp = 76,80 m 2 výška = 1,85 m Ocenění: Základní cena: 1 400,- Kč/jedn. 349,44 m 3 á 1 400,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč 41

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012 Znalecký posudek č. 1344-22-2012 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 438/626, která se nachází v bytovém domě č.p. 438, s příslušenstvím a pozemkem č. 676/170, v katastrálním území Zličín, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena rodinného domu čp. 245, ulice K parku, okres Praha - východ, obec Nupaky, včetně příslušenství a pozemku parcelní číslo 253 a 81/463 na katastrálním

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. st. 86, na kterém stojí stavba rodinného domu č.p. 75 s příslušenstvím, LV číslo 133, katastrální území Štítina, obec Štítina, okres

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03016-0096 / 2013 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.377 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka, kraj Liberecký, včetně příslušenství a pozemků. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1034-306 /2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1034-306 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2727-66/2012. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 015 Ex 1216/2010-55

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2727-66/2012. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 015 Ex 1216/2010-55 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2727-66/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 015 Ex 1216/2010-55 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: rodinný dům čp.550 na pozemcích p.č.st.89/2, p.č.st.89/5, rodinný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více