ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011"

Transkript

1 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří Škramlík, Radek Dvořák Omluveni: Bohumil Brejla Neomluveni: 0 Hlasování: pro proti zdržel se Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce: 1. Plnění usnesení 2. Rozpočtové provizorium na rok Návrh na poskytnutí daru na vybavení mateřské školy v Řehenicích 4. Návrh na financování rekonstrukce části střechy na ZŠ v Poříčí n/s. 5. Žádost o příspěvek na startovné 6. Rozpočtové opatření 7. Příkaz k provedení inventury 8. Ukončení zpracování a pořízení Změny č. 2 územního plánu obce 9. Budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene umístění kanalizace na pozemcích Lesů ČR s.p. a Středočeského kraje 10. Návrh na podání žádosti o podporu - Rekultivace bývalého muničního skladu Tužinka 11. Návrh na podání žádosti o podporu na dopravně - bezpečnostní opatření v obci 12. Návrh na pronájem prostor v č.p. 81 tvrz 13. Využití volného bytu č.1 v bytovém domě čp Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1025/ Žádost o bezúplatné převedení komunikace parc.č.1277/36 Na Stráni. 16. Návrh na podání žádosti o podporu na kulturní akce v obci 17. Informace starosty 18. Závěr Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany a sdělil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starosta přednesl návrh programu 8. zasedání ZO a zeptal se, zda má někdo jiný návrh na doplnění programu. Starosta navrhl doplnění programu o podání žádosti na podporu kulturní akce v obci z Fondu kultury Středočeského kraje. Žádost o dotaci si zpracovává paní M. Lukáčová. Vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil, nechal starosta o doplněném programu hlasovat. Program 8. zasedání ZO byl schválen. 1. Plnění usnesení Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z posledních zastupitelstev a konstatoval, že byly splněny, mimo založení rubriky archivu na webových stránkách obce. Vysvětlil, že kontaktoval několikrát společnost, která nám stránky zprovoznila zatím bez výsledku. Bylo nám

2 již vícekrát nabízeno založení nových stránek, ale na ně nemáme v rozpočtu schválené finance. Také sdělil, že byl obci nabídnut dar od mateřské školy Minisvět na zmodernizování a doplnění webových stránek. Poté se zeptal, zda má někdo připomínku. Pan R. Dvořák sdělil, že by obec měla vylepšit webové stránky. Pan Velebil požadoval zaktualizování údajů na webových stránkách. Nikdo další neměl připomínku. ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení, dále se budou řešit webové stránky obce. 2. Rozpočtové provizorium na rok 2012 Vzhledem k tomu, že nebyl schválen rozpočet obce na rok 2012, je třeba nastavit pravidla pro nakládání s finančními prostředky na období od 1. ledna 2012 do doby schválení rozpočtu tak, aby byla zajištěna plynulost hospodaření obce i v tomto období. Starosta se zeptal, zda má někdo připomínku nebo dotaz. Účetní ing. Průcha vysvětlil postup pro sestavování rozpočtu. Jelikož nikdo nevznesl dotaz ani připomínku, přečetl starosta návrh usnesení. Hlasování: Návrh byl přijat Usnesení č. 1-8/2011 ZO souhlasí s rozpočtovým provizoriem pro počátek roku 2012, při kterém výdaje za 1 měsíc v období platnosti provizoria nepřekročí 1/12 výdajů roku V tomto období budou provozní výdaje hrazeny z výsledku hospodaření roku 2011 a veškeré příjmy a výdaje budou součástí rozpočtu obce po jeho schválení v roce Žádost o dar na vybavení mateřské školy v Řehenicích Starosta přednesl žádost Obce Řehenice o poskytnutí daru na vybavení mateřské školy ( na nábytek, hračky apod.) ve výši 50 tisíc Kč. MŠ je obsazena 5 předškoláky z naší obce, což je zhruba 1/4 z celkového počtu dětí ve školce. Příští školní rok nám do MŠ v případě potřeby mohou umístit 5 dětí. Starosta se zeptal jestli má někdo nějaký dotaz. R.Dvořák vznesl připomínku, zda by bylo možné udělat nějakou koncepci co s dětmi v dalších letech, že se již ví kolik dětí bude potřeba umístit do školky. Starosta sdělil, že na příští rok má obec 4 předškoláky, další rok 14 dětí a pak po 6 dětech. Do diskuze vstoupil pan Velebil. Pan Dvořák požaduje písemný příslib od obce Řehenice na příští rok. Po diskuzi přečetl starosta návrh usnesení. Nikdo další se nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. Usnesení č. 2-8/2011 ZO souhlasí s poskytnutím daru obci Řehenice na vybavení mateřské školy ve výši 50 tis. Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. ZO požaduje písemnou dohodu na přijetí 5 dětí na příští školní rok. 4. Návrh na financování rekonstrukce části střechy na ZŠ v Poříčí nad Sázavou Již delší dobu se zabýváme požadavkem obce Poříčí nad Sázavou o příspěvek na školská zařízení, která užívají i děti z naší obce. V současné době by obec Poříčí nad Sázavou přivítala úhradu rekonstrukce střechy nad částí školy v hodnotě ,- Kč. K požadavkům obce Poříčí nad Sázavou promluvil místostarosta, který jednal s vedením. Ing. R. Dvořák sdělil, že písemná garance na místa v mateřské škole by nebyla, v současné době je to pouze na ústní dohodě. Byl vybrán tento příspěvek, protože tato akce již proběhla a je finančně doložená. Starosta připomněl že investici do cizího majetku je možno uhradit pouze formou daru. Proběhla rozprava. Starosta se zeptal, zda má někdo dotaz. Pan F. Fiala se zeptal, zda má obec peníze. Starosta s účetním odpověděl, že bude muset být schválena úprava rozpočtu. Nikdo další se nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat.

3 Usnesení č. 3-8/ ZO souhlasí s darem pro obec Poříčí nad Sázavou ve výši ,- Kč na rekonstrukci části střechy na budově základní školy v Poříčí nad Sázavou a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy 5. Žádost o příspěvek na startovné Starosta přečetl žádost futsalového klubu FK Mrač o příspěvek na startovné pro tým A i B na letošní sezonu, který je za oba týmy ve výši Kč. V letošním roce byla uhrazena ½ částky dle žádosti z loňského roku (10000,- Kč), dále ceny a sociální zařízení na turnaj, který se konal na začátku července na hřišti v Podmračí. Pan Velebil v diskuzi vysvětlil, že požadovaná částka nevyjadřuje veškeré náklady. Pan J. Škramlík řekl, že není proti, že souhlasí s podporou sportu, ale pro další roky by se komplexně měly domluvit podmínky pro dary všem organizacím v Mrači. Pan Fiala se zeptal, zda byly splněny podmínky, za kterých jim byl dar poskytnutý v letošním roce. Pan Dvořák sdělil, že by se postupně měly plochy sportovišť v Mrači a Podmračí udržovat a dále i vylepšovat. A také vlastníci okolních nemovitostí by se měli vyzvat, aby nevyváželi na tyto plochy odpady ze svých zahrad. Do diskuze se připojil pan T. Pospíšil. Pan R. Dvořák se zavázal, že si vezme údržbu sportovišť na starost. Po dlouhé rozpravě starosta přečetl návrh. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. Usnesení č. 4-8/ ZO souhlasí s proplacením částky ve výši ,- Kč futsalovému klubu FK Mrač s podmínkou údržby sportovišť v Mrači a Podmračí. 6. Rozpočtové opatření Starosta předal slovo účetnímu Ing. Průchovi, který přítomné seznámil s rozpočtovým opatřením, které doplnil o odsouhlasený dar obci Poříčí nad Sázavou, obci Řehenice a futsalovému klubu. Dále dotaci na proškolení hasičů, která přišla od Krajského úřadu a je potřeba využít. Dále navrhl změnu zařazení částky za prodej bytu. Nikdo se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. Usnesení č. 5-8/2011 ZO - souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č Příkaz k provedení inventury Pro inventarizaci obecního majetku byl vydán příkaz a stanovena komise. Za členy komise jsou jmenováni místostarosta, účetní a Zuzana Majerová. Předsedou komise je určen starosta. Nikdo nevznesl připomínku, starosta přečetl usnesení. Usnesení č. 6-8/ ZO bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventury majetku obce, která bude provedena v době od 19. prosince 2011 do 30. ledna 2012 a jmenuje pro tuto inventuru komisi ve složení předseda František Zvolský, členové Ing. Radek Dvořák, Ing. Pavel Průcha a Zuzana Majerová. 8. Ukončení zpracování a pořízení Změny č. 2 územního plánu obce V roce 2007 a 2008 byla obec několikrát oslovena zástupcem společnosti Presbeton Nova k možnosti umístění výrobního závodu v Mrači. Po několika jednáních a návštěvě výrobního závodu v Bystrovanech se tehdejší zastupitelstvo většinou hlasů usneslo na projednání změny územního plánu pro výrobu a skladování, v lokalitě U Karlova za bývalou mezinárodní silnicí vedoucí do Benešova, dle požadavku uvedené společnosti. Zastupitelstvo vyjednalo podmínky

4 pro umístění závodu s investorem, který souhlasil s vybudováním ochranných valů, izolační zeleně apod. tak, aby bylo co nejméně zatíženo projednávané území a jeho okolí. Jako kompenzace byla již v té době dohodnuta spolupráce při realizaci budování komunikací a veřejných ploch v obci. Dále bylo jednáno o zajištění vybudování předškolního zařízení, které bylo pro investora akceptovatelné. Po negativní kampani se investor rozhodl svůj zájem na investici v projednávaném území přehodnotit. Starosta přečetl dopis od právního zástupce společnosti Presbeton NOVA, s r.o. a zeptal se zda má někdo nějaké připomínky. Starosta vysvětlil proces referenda. Pan R. Dvořák řekl, že by se mělo konat referendum a ne aby rozhodovalo jedenáct členů zastupitelstva o věci na čtyřicet let, bylo by to nezodpovědné. Starosta odpověděl, že Presbeton potřebuje vyrábět a ne se soudit. Po dlouhé diskuzi přečetl starosta usnesení. Pan Velebil se po přečtení usnesení zeptal, zda se bude teď ke všem bodům dávat příloha. Starosta odpověděl, že je to na žádost Presbetonu. Po přečtení návrhu usnesení přistoupil starosta k hlasování. Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 7-8/ ZO bere na vědomí ukončení zpracování a pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Mrač po společném jednání podle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Důvodem je odstoupení investora zamýšleného záměru plochy výroby a skladování (V) od budoucí realizace svého záměru v obci Mrač. Příloha usnesení: dopis právního zástupce společnosti PRESBETON NOVA, s.r.o., U Panelárny 594/6, Olomouc 9. Budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene umístění kanalizace na pozemcích Lesů ČR a Středočeského kraje Starosta seznámil přítomné s obsahem smluv, které jsou potřebné ke stavbě odkanalizování obce. Jedná se o umístění kanalizačních stok do silnice III/1091 a zábor části pozemku parc.č.1395/2 pro umístění ČOV a uložení kanalizační stoky na pozemku parc.č. 1427/8. Pan J. Škramlík poznamenal, že odsouhlasená částka bude proplacena až v případě podepsání smlouvy, tj. po vybudování kanalizace. Nikdo nevznesl připomínku ani dotaz, proto starosta přečetl návrh usnesení. Usnesení č. 8-8/ ZO obce souhlasí s podmínkami smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k zajištění umístění, zřízení a provozování stavby Odkanalizování obce Mrač na pozemcích parc.č.1395/2 a 1427/8 v k.ú.mrač ve správě Lesů ČR v celkové výši zhruba ,- Kč bez DPH a na pozemcích parc.č.2511/2, 2607, 2610 a 2611 v k.ú. Mrač v majetku Středočeského kraje v celkové výši ,- Kč včetně poplatku za omezení užívání silnice č. III/1091 v době uvedené stavby a pověřuje starostu k podpisu těchto smluv 10. Návrh na podání žádosti o podporu - Rekultivace bývalého muničního skladu Tužinka Starosta seznámil přítomné s možností na začátku příštího roku podat žádost o dotaci na rekultivaci tohoto areálu. Dotace je z programu Ministerstva pro místní rozvoj, spoluúčast obce je z celkově uznatelných nákladů ve výši 25%. Tato částka může být uhrazena z příjmů za navezení výkopové zeminy tak, aby obec nemusela ve výsledku vkládat do této rekultivace žádné finanční prostředky. Do současné doby byl proveden výškopis a polohopis pro přesné zpracování projektové dokumentace, která by měla být k dispozici do poloviny ledna příštího roku. Je třeba rozhodnout v jakém rozsahu rekultivaci provést. Po rozsáhlé rozpravě přečetl starosta usnesení. Hlasování: Návrh byl přijat.

5 Usnesení č. 9-8/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, zavazuje se minimálně k 25% spolufinancování akce s názvem: Rekultivace bývalého muničního skladu Tužinka. Rekultivace bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace v I. a II. etapě( jedna velká hala zůstane). 11. Návrh na podání žádosti o podporu na dopravně - bezpečnostní opatření v obci Starosta vysvětlil, že je možné podat žádost o dotaci z programu Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Jedná se o umístění měřičů rychlosti na příjezdech do obce od Benešova na sjezdu ze silnice I/3, od Čerčan na silnici III/1091 pod vodojemem v Podmračí a od Poříčí n/s. u hospodářského dvora. Získat dotaci z rozpočtu Středočeského kraje je složité, přesto by bylo dobré se o ni pokusit. Starosta vysvětlil, kde má být radar umístěn. Proběhla dlouhá diskuze i s občany, po které starosta přečetl návrh usnesení. Usnesení č. 10-8/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok 2012 a zavazuje se minimálně k 5% spolufinancování akce s názvem: Dopravně bezpečnostní opatření v Obci Mrač a pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci. 12. Návrh na pronájem nebytových prostor v č.p. 81 tvrz Po rozhodnutí notářky ohledně dědictví po paní M. byl na základě usnesení ZO vyhlášen záměr pronájmu. K pronájmu je možné využít bývalé prostory po paní M., to jsou 3 místnosti a po paní D. 2 místnosti. Sociální zařízení představuje záchod umístěný mimo uvedený prostor a 1 kohoutek s litinovým umyvadlem. Bylo by dobré, kdyby na tvrzi někdo pobýval z důvodu ochrany majetku. O pronájem projevila zájem P. Novotná se dvěmi dětmi a přítelem, který nabízí pomoc při údržbě prostor, dále rodina Svojanovských, kteří dostali výpověď z bytu, tady se spolupráce nedá předpokládat a již delší dobu žádá také J. Springer. Starosta na podnět pana R. Dvořáka přečetl písemné žádosti. Pan Svášek připomněl, že ve špatném stavu je vodovodní potrubí. Starosta sdělil, že je potřeba, aby někdo tyto prostory hlídal a udržoval, stav vodovodního potrubí byl konzultován s VHS. Po rozsáhlé rozpravě starosta přečetl návrh usnesení. Byl navržen pronájem paní P. Novotné. Usnesení č. 11-8/ ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor v budově č.p.81 na tvrzi Petře Novotné, Mrač 115, na dva roky od podpisu smlouvy, cena bude stanovena po vzájemné dohodě. ZO pověřuje starostu k sepsání smlouvy o pronájmu. 13. Využití bytu č.1 v bytovém domu č.p. 224 V současné době je prázdný byt č.1 v bytovém domu č.p Je třeba rozhodnout, jak s ním dále naložit. Při rozhodování jakým způsobem dále byt využít je třeba vzít v úvahu, že obec by si měla zatím ponechat hodnotný majetek, jako zástavu pro případný úvěr při stavbě kanalizace. Starosta se zeptal na názor zastupitelů. Pan Dvořák by řešil pronájem bytu. Ostatní zastupitelé se připojili s názorem k pronájmu. Pronájem bytu bude také nabídnut paní P. Novotné. Po rozpravě přečetl starosta návrh usnesení a dal hlasovat.

6 Usnesení č. 12-8/2011- ZO souhlasí s pronájmem bytu č.1 v bytovém domu č.p.224, přednost bude mít zájemce s trvalým pobytem v obci, cena jako v ostatních pronajatých bytech. 14. Žádost o pronájem části pozemku parc.č.1025/1 v k. ú. Mrač Pan Václav Balata, Mrač 140 žádá o pronájem části pozemku parc.č. 1025/1. Se žádostí byli zastupitelé seznámeni. Pozemek je ve využití jako trvalý travní porost a žadatel ho chce využít pro chov domácího zvířectva. Starosta se zeptal zda má někdo připomínky. V rozpravě byla řešena možnost ohrazení předmětné části pozemku a úklid u nemovitosti čp.140. Usnesení č. 13-8/ ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 1025/1 o výměře dle předloženého snímku z katastrální mapy (cca 1600 m 2 ). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyhlášení záměru pronájmu. 15. Žádost o bezúplatné převedení komunikace parc.č.1277/36 Na Stráni. Vlastníci pozemku parc.č.1277/36, na kterém je umístěna komunikace v zóně Na Stráni, žádají o její bezúplatné převedení do majetku obce. O převedení se hovoří již delší dobu, nakonec bylo dohodnuto, že ji bude možno převést až po kolaudaci. V současné době je komunikace již zkolaudována. Součástí je vodovodní řad a dešťová kanalizace. K tomu, že obec nepřevedla komunikaci již dříve starosta řekl, že již za starosty J. H. byli požádáni vlastníci pozemků k souhlasu s převodem, tehdy 2 z nich nesouhlasili. Poté bylo dohodnuto, že bude převedena až po kolaudaci. Investice do komunikace byla provedena tak, že zemní práce a podkladová vrstva komunikace byla vybudována na náklady vlastníků pozemku a zhruba v roce 2005 byla položena vrchní vrstva z recyklované živičné směsi hrazená z rozpočtu obce. Doporučuji, aby komunikace byla převedena z důvodu časté změny vlastníků, která je problematická i v souvislosti se zpracovávanou dokumentací pro stavební povolení na odkanalizování obce. V případě schválení bude stavba převedena podle skutečných nákladů. Má někdo připomínku, návrhy. Pan Fiala se ptal jak to je s kanalizací v této lokalitě a přes jaké pozemky je vedena. Usnesení č. 14-8/2011 ZO souhlasí s bezúplatným převodem komunikace parc.č v k.ú. Mrač do majetku obce Mrač. Součástí komunikace je dešťová kanalizace a vodovodní řad. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním smlouvy o převodu nemovitosti. 16. Návrh na podání žádosti o podporu na kulturní akce v obci Starosta seznámil přítomné s žádostí paní M. Lukáčové k podání žádosti na podporu kulturní akce v obci z Fondu kultury Středočeského kraje, kterou si sama zpracovává. Požadovaný rozpočet na akci je 150 tisíc Kč. Jelikož nikdo nevznesl žádné připomínky, přečetl starosta návrh usnesení. Usnesení č. 15-8/2011 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje na rok 2012 a zavazuje se minimálně k 5% spolufinancování akce s názvem: 10. ročník dětských dnů na středověké tvrzi v Mrači u Benešova 17. Informace starosty V měsíci listopadu byla provedena rekonstrukce přístupového schodiště od lávky přes Benešovský potok k zastávce ČD. Stavbu provedli řemeslníci p. Najmana z Vysokého Mýta

7 v ceně 106 tis.kč bez DPH. V průběhu celé stavby docházelo ke škodám na provedených stavebních pracích z důvodu nerespektování zákazu průchodu a vandalismu. Stavební materiál byl házen do potoka apod. Ke konci stavby byla situace tak neúnosná, že musel být celý rekonstruovaný úsek uzavřen mřížemi. Dále bylo touto firmou koncem listopadu provedeno odvodnění v zatáčce u č.p Polovinu nákladů na tuto stavbu uhradila po dohodě s obcí Krajská správa údržby silnic. Dále byl v měsíci listopadu dokončen přístupový chodník od zastávky ČD do zóny Na stráni a to vybudováním lávky přes odvodňovací strouhu, tak aby byl splněn požadavek vlastníka sousední nemovitosti. V případě oplocení soukromého pozemku by bylo schodiště nepřístupné. 18. Závěr Vzhledem k tomu, že byl program dnešního zasedání ZO vyčerpán, starosta poděkoval všem, kteří se snažili pomoci naší obci v jejím rozvoji, údržbě a likvidaci po různých pohromách a to jak občanům, tak i jednotlivým firmám. Současně na závěr zasedání starosta popřál všem přítomným radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku. Poděkoval všem za účast a ukončil 8. zasedání zastupitelstva obce. František Zvolský starosta obce

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více