Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Lukavec za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Musil - ředitel školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282, LUKAVEC Datum posledního zařazení do sítě škol: 1. ledna 2003 Zřizovatel: Městys Lukavec, Náměstí sv. Václava 67, Lukavec, okres Pelhřimov

2 a) Charakteristika školy ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Umožňuje žákům též výchovu náboženskou. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Na naší škole probíhá vyučování podle učebních plánů Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V letošním roce jsme učili již jedenáctým rokem v budově nové školy, ve které máme tyto odborné učebny: tělocvičnu, dílnu, dvě počítačové učebny (kde je zaveden internet), školní družinu, učebnu přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazykovou učebnu, kuchyňku, šití, dále to jsou - travnaté hřiště, hřiště na odbíjenou, pískoviště, skleník, školní kuchyně. V budově školy je rovněž umístněna učebna ZŠU Pacov. Vytápění je zajištěno tepelnými čerpadly a solárními kolektory. Tento systém je velmi úsporný. Náhradním zdrojem pro vytápění je původní kotelna na LTO. Zázemí pro školníka a uklízečky je rovněž na velmi dobré úrovni. Během letošního roku jsme prováděli běžnou údržbu budov, kterou jsme zvládli vlastními silami. V měsíci květnu a červnu byla na budovu školy instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu necelých 30kW. Předpokládáme, že toto zařízení uspoří provozní náklady školy. V srpnu bylo provedeno zateplení budovy školní jídelny a školní kuchyně. Rovněž byly vyměněny latě části plotu kolem školy. Byly obnoveny nátěry jak dřevěných částí, tak kovových částí školy. S obcí řešíme veškeré problémy, které se vyskytnou, okamžitě podle možností. Spolupráce s vedením Městyse Lukavec je velmi dobrá. V původní počítačové učebně byly, v rámci projektu EU peníze školám, vyměněny staré počítače za nové. Původní počítače budou rozmístněny po škole dle možností a požadavků vyučujících. V měsíci srpnu proběhl na naší škole příměstský tábor pro děti, který vedly učitelky naší školy. Tento tábor byl zaměřen na výuku anglického jazyka. Ve školním roce 2012/2013 měla škola 9 tříd, z toho 5 tříd na I. stupni a 4 třídy na II. stupni. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Poplatek za ŠD je v současné době 50,-Kč. Vyučování začíná v 8.00 hodin první vyučovací hodinou. Provoz ŠD začíná v 6.30 hodin a končí v hod. Do ŠD bylo zapsáno ve školním roce 2012/2013 celkem 80 žáků. Počty žáků ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v tabulce č. l. Ve škole pracovalo v tomto školním roce 11 ped. pracovníků, 2 vych. ŠD, jedna pracovnice v ekonomickém úseku, 4 provozní zaměstnanci a 2 pracovnice ve školní jídelně. Na škole pracuje SRPŠ. Jeho předsedkyní je paní Kateřina Zamrzlová. Rada školy, jejímž předsedou je pan Stanislav Kalina, schvalovala všechny zásadní dokumenty. Rada školy má 6 členů. Škola zajišťuje výdej mléka pro žáky všech ročníků. Od října 2012 odebírali dotované mléko žáci prvního až devátého ročníku. V průměru odebíralo mléko 40 žáků. Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, všichni žáci třídy dostávají každý týden ovoce, případně zeleninu. Pitný režim ve škole byl realizován ve spolupráci s rodiči dětí a školní jídelnou. Žáci mají rovněž možnost pít vodu z kohoutků přímo ve škole místní voda má velmi dobré parametry.

3 Ve školním roce 2012/2013 se na škole vyučoval nepovinný předmět Náboženství, který byl vyučován od 1. do 9. třídy. Tento předmět navštěvovalo celkem 12 žáků. V tomto roce jsme vyučovali tyto volitelné předměty: Informatika (7., 8. a 9. tř.), který navštěvovalo celkem 39 žáků. Finanční gramotnost v osmém a devátém ročníku, tento předmět navštěvovalo 13 žáků z osmé třídy a 10 žáků z 9. třídy. Etická a dramatická výchova (9.třída 10 žáků). Žáci sedmého a osmého ročníku měli možnost navštěvovat Přírodovědné praktikum (29 žáků). Po celý školní rok byl plněn Minimální preventivní program, který krom jiného nabízel dětem využití volného času. Uspořádali jsme během roku různé akce (viz. níže), při kterých se mohly děti odreagovat a psychicky si odpočinout. Žáky 3., 4. a 5. třídy jsme vyslali v měsíci červnu na pobyt v přírodě, kde se nejenom učili, ale poznávali přírodu a osvojovali si život bez maminky. Žáci osmé třídy strávili dva dny se svými vrstevníky ze ZŠ Pacov Za Branou a ZŠ Načeradec na Trnávce. Tato setkání probíhají podle dlouhodobého programu prevence sociálně patologických jevů, tzn. navrhovat mladým lidem možnosti využití volného času při hrách, zábavě a sportu. Žáci si rovněž vyslechnou několik přednášek, které se týkají problematiky dospívajících jedinců. Příprava prezentace tříd zabrala žákům dost času. Pomocí této prezentace se každá třída a škola představila ostatním při zpracování této prezentace získali žáci spoustu informací ohledně používání různých počítačových programů, osvojili si ovládání digitálního fotoaparátu a používání tiskového editoru. Tuto akci finančně podpořil Městys Lukavec. Zájmových kroužků bylo v letošním roce na naší škole celkem 9. Všechny kroužky vedli učitelé naší školy. Musím konstatovat, že se do zájmových útvarů hlásí čím dál méně dětí, přestože jsou kroužky v naší škole zdarma. Je to způsobeno jednak nezájmem dětí a samozřejmě také snižujícím se stavem žáků školy. Zájmové útvary Název zájmového Třída Vyučující Počet dětí útvaru Keramický 4. a 5. Marcela Mrázková 13 Odbíjená 5., 6., 7., 8., 9. Mgr. Zd.Křížová 21 Anglický jazyk 1., 2. Mgr. Veronika Šindelářová 13 Dramatický Mgr. M.Kršková,V.Šindelářová 23 AJ-konverzace 5., 6., 7., 8., 9. Mgr. P.Svobodová 25 Sborový zpěv Mgr. P.Svobodová 37 Florbal Pavel Tůma 20 Florbal Pavel Tůma 23 b) Mateřská škola Od se mateřská škola stala součástí naší základní školy. Děti z mateřské školy se chodí podívat do školy ještě před zápisem, aby se seznámily s budoucím prostředím. Několikrát během školního roku proběhly společné akce školy a MŠ, např. maškarní karneval s tancem a soutěžemi, různá kulturní vystoupení v budově školy atd. Výroční zpráva mateřské školy je součástí výroční zprávy ZŠ a MŠ Lukavec. c) Učební plán Pro školní rok 2012/2013 byl sestaven následovně. Ve všech ročnících se učilo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

4 Vyučující mají zpracovány jednotlivé tematické plány ve svých předmětech podle daných osnov. Při přechodu do vyšších ročníků je dbáno na návaznost těchto plánů i při případné změně vyučujícího daného předmětu. Školní vzdělávací program je stále živý dokument, se kterým vyučující neustále pracují a doplňují ho. Výuku žáků jsme doplnili v průběhu roku kulturními pořady, poznávacími vycházkami, exkurzemi a soutěžemi v různých oborech. Krom toho museli učitelé vytvořit nový školní vzdělávací program, který připravili ve svém volném čase ještě před prázdninami, takže s ním mohla být seznámena rada školy. Učební plány viz. tabulka č.2. d) Údaje o pracovnících školy Jejich kvalifikace, praxe a způsobilost jsou uvedeny v tabulce č. 3. Během školního roku se ped. pracovníci zúčastňovali dalšího vzdělávání organizovaného PC Jihlava středisko v Pelhřimově. Někteří absolvovali následující školení: kurz anglický jazyka (probíhal od září do května), tohoto školení se zúčastnil Mgr. Petr Musil a Mgr. Petra Svobodová. Dále to byla Přírodovědná gramotnost - účastníky byly Mgr. Iveta Bartesová a Ing. Hana Císařová. Všechny učitelky prvního stupně se zúčastnily školení Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ a učitelky druhého stupně Ke kořenům odborných informací. Výchovným poradcem je Mgr. Zdena Křížová, která se pravidelně účastní předepsaných školení. Rovněž preventista soc. patologických jevů Mgr. Iveta Bartesová se pravidelně účastní všech školení. e) Zápis do l. třídy, Uskutečnil se dne 6. února 2013 a bylo zapsáno 14 žáků. Přijato bylo 12 žáků, odklad mají 2 žáci. f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový počet žáků na konci školního roku 106 z toho na - I. stupni 59 - II.stupni 47 Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 53 Celkem neprospělo 0 z toho l. 5. ročník 0 z toho ročník 0 Neprospělo z ČJ 0

5 Neprospělo z M 0 Počet žáků se sníženou známkou z chování 0 Povolené opravné zkoušky 1 Počet neprospívajících po opravných zkouškách 0 Průměrný počet zameškaných hodin 53,66 Na škole ve šk. roce celkem neomluvených hodin 0 Po zápisu nastoupí do l. třídy ve šk.roce 2013/ Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku 10 žáků z 9. třídy. Všichni žáci byli přijati do škol, které si vybrali po konzultaci s výchovným poradcem. Do SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou byli přijati dva žáci, do SOU Kamenice nad Lipou jeden žák, VOŠ Sezimovo Ústí jeden žák, SOŠ Jihlava jeden žák, SPŠ stavební Tábor jeden žák, SŠOS Benešov jeden žák, VOŠ a SŠ hotelová Pelhřimov jeden žák, SPŠ a SOU Vlašim jeden žák, ČZA Humpolec jeden žák. Do víceletého gymnázia odchází v letošním roce 2 žáci. g) Inspekce na škole V tomto školním roce na naší škole neproběhla žádná inspekce. h) Personální obsazení 1. třída: Vlasta Portešová 2. třída: Mgr. Marie Janoušová 3. třída: Mgr. Lenka Povondrová 4. třída: Mgr. Veronika Šindelářová 5. třída. Mgr. Jaroslava Přibylová 6. třída: Ing. Hana Císařová 7. třída: Mgr. Zdena Křížová

6 8. třída: Mgr. Michaela Kršková 9. třída: Mgr. Iveta Bartesová Netřídní učitelka: Mgr. Petra Svobodová Školní družina: Marcela Mrázková, Martina Tomanová Výchovná poradkyně: Mgr. Zdena Křížová Metodička prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Iveta Bartesová Školník: Pavel Tůma Uklízečky: Romana Benešová, Jaroslava Kříženecká, Marie Cuchá Školní jídelna: Zdena Kocourová, Eva Adamovská Účetní: Naďa Michalanská Zástupkyně ředitele: Mgr. Iveta Bartesová Ředitel školy: Mgr. Petr Musil Posláním školy je poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání prostřednictvím pestrých motivačních a výukových metod. O to se celý pedagogický sbor ZŠ v Lukavci všemožně snaží. Je třeba ale udělat ještě něco navíc smysluplně naplnit část volného času dětí, a proto si mohli žáci školy vybrat z mnoha kroužků a nepovinných předmětů, např. sborový zpěv, anglický jazyk, pohybovou výchovu, volejbal. Po celý rok žáci a učitelé využívali moderní techniku interaktivní tabule, dataprojektory, videokameru, fotoaparáty a počítače. Dnešní doba se bez fundovaného ovládání těchto přístrojů neobejde a žáci se musí s těmito zařízeními začít seznamovat co nejdříve. Jak již bylo výše zmíněno, se naše škola účastní projektu Ovoce do škol. Tím že jsme se zapojili, tak naši žáci prvního stupně dostávají každý týden ovoce zdarma. V tomto školním roce jsme pokračovali v projektu EU peníze do škol a dle rozhodnutí jsme začali tento projekt realizovat od 1. září Ukončení tohoto projektu předpokládáme v prosinci Naše škola se rovněž zúčastnila testování žáků pátých a devátých tříd, ve kterém naši žáci dopadli velmi dobře ve všech testovaných předmětech. ch) Údaje o mimoškolních aktivitách během školního roku Školní rok začal 1. září se 107 žáky, do 1. třídy nastoupilo 8 dětí.

7 Škola v průběhu roku poskytovala žákům ročníku vzdělání dle školního vzdělávacího programu (ŠVP). V rámci výuky žáci navštěvovali kromě povinných předmětů, také nepovinný předmět náboženství, volitelné předměty informatika. finanční gramotnost v osmém a devátém ročníku, etická a dramatická výchova a žáci sedmého a osmého ročníku měli možnost navštěvovat přírodovědné praktikum. Zájmové kroužky - anglický jazyk, AJ konverzace, odbíjená, sborový zpěv, florbal, divadelní a keramický. Co všechno jsme během roku dělali: Září 12. a 13. září se jako každý rok žáci II. stupně v rámci dvou projektových dnů, zaměřených na Ochranu osob za mimořádných událostí, vydali na turistickou základnu Hutě. Zde na ně čekaly informace o mimořádných událostech, na něž poté navazovaly tematicky zaměřené úkoly. 18. září jsme vypouštěli do volné přírody poštolku, která byla odchycena Záchranou stanicí pro zvířata ve Vlašimi. Říjen 10. října se pro veřejnost otevřely dveře Centra sociálních služeb v Lukavci. I žáci základní školy zde nesměli chybět. 11. října navštívili žáci 9. třídy Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově, kde nahlédli pod pokličku některých technických i mimotechnických oborů, např. kadeřnice, truhlář, automechanik 18. října proběhla přednáška na téma Prevence proti alkoholu, kterou vyslechli žáci 7. a 8. ročníku. 31. října se škola zaplnila nejrůznějšími maskami, které na počest Halloweenu zazpívaly veselé anglické písničky. Od září děti ve školní družině sbíraly kaštany a žaludy. Za utržené penízky si pak mohly zpříjemnit podzim a opéci si špekáčky. Podzim ve školní družině se nenesl jen v duchu sběru, ale také v pouštění draků, kterého se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Listopad 1. a 2. listopadu, deváťáci prodávali veselé placky,,pomáháme - FOND SIDUS. Vybrané peníze šly na pořízení zdravotnických přístrojů na dětské oddělení motolské a olomoucké nemocnice.

8 6. listopadu se vodní nadšenci z řad žáků vydali do Aquapalace Praha, kde byli seznámeni se záchranou tonoucího a následně se vrhli do víru vodní zábavy. 8. listopadu byla pro žáky 8. a 9. tříd připravena přednáška o právním vědomí, kde se dozvěděli spoustu zajímavých, ale hlavně užitečných informací. 14. listopadu proběhla v mateřské školce a na I. stupni beseda na téma Bezpečnost silničního provozu. 27. listopadu čekala na žáky 8. třídy exkurze do Pacova, kde navštívili Pacovské strojírny, Městské muzeum Antonína Sovy a přednášku na téma Láska ano, děti ještě ne. Tu si pro žáky základních škol připravil přední gynekolog a sexuolog, MUDr. Petr Kovář, pod záštitou vzdělávací agentury CAT Ostrava. Prosinec první adventní neděli se náměstí sv. Václava zaplnilo nejrůznějšími vánočními dekorativními výrobky. K ochutnání tu byly vánočky, perníčky, cukroví, o adventní atmosféru se postaraly dechový kvintet, flétnový soubor při ZUŠ, pěvecký sbor spolu s divadelním kroužkem. Vrcholným zážitkem bylo slavnostní rozsvícení stromečku. 5. prosince se do mateřské a základní školy přišel podívat sám Mikuláš s čerty a s andělem. Nikoho si s sebou do pekla neodnesli, všichni nezbedníci svatosvatě slíbili, že se polepší. 8. prosince se uskutečnil nejen Den otevřených dveří, ale i čertovsky dobrý rodičovský ples, který zahájili se svým pekelným a popovým předtančením žáci 2. a 9. třídy. Nechyběla bohatá tombola a pekelně roztančená zábava. 10. prosince se konal v hale základní školy vánoční koncert, jehož hlavními aktéry byly se svými hudebními nástroji děti ze ZUŠ a o pěveckou část se postaral dětský sbor Čtyřlístek. 13. prosince proběhla přednáška na téma recyklace a třídění odpadu. Předvánoční čas si přišli do školy zpříjemnit všichni její bývalí zaměstnanci, kteří si tak mohli prohlédnout areál školy a vzájemně si popovídat. Školní družina uspořádala během prosincových dnů pro děti od 1. do 8. třídy vánoční dílnu, kde si spolu s rodiči nebo prarodiči mohli zhotovit hezký vánoční výrobek. Leden I v letošním roce proběhla výtvarná soutěž Mladí umělci malují svět, kterou pořádá italská organizace Santuario Basilica di Gesú Bambino di Praga - Arenzano Genova. Tématem toho ročníku byly Vánoce. Čestné uznání a diplom získali Natálie Skokanová, Dan Zíka, Pavla Šmerglová, Karolína Koubíková, Kristýna Němcová a Zlata Smetanová.

9 V pátek 18. ledna se do školní tělocvičny přijeli podívat udatní rytíři z doby vlády samotných Lucemburků, kteří žákům přivezli poutavé představení. V polovině ledna se školní družina s chutí zapojila do druhého ročníku hry SUPER FARMÁŘ. Školního kola se zúčastnilo 24 dětí, semifinálového kola 8 dětí a ve finále se utkaly 4. Únor 6. února se uskutečnil zápis do 1. třídy, ke kterému přišlo 12 dětí. Ty procházely kouzelným lesem, kde na ně čekala pohádková postavička s nejedním zajímavým úkolem (rozlišení zvířátek patřících a nepatřících do lesa, kreslení myslivce, rozeznávání geometrických tvarů atd.). Do role pohádkových postaviček byli obsazeni někteří žáci 8. třídy. 7. února do školy zavítala zdravotnice z Českého červeného kříže, aby poučila žáky 8. třídy o záchranném integrovaném systému a o zásadách první pomoci. Od 23. února do 2. března se žáci ze 7., 8. a 9. třídy vydali na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. O sníh a dobrou zábavu nebyla nouze. Poslední čtvrteční únorové odpoledne vypukl dětský karnevalový rej. Prostory školní družiny se zaplnily princeznami, kovboji, indiány a dalšími maskami, které společně soutěžily o sladké ceny. Březen 11. března se pacovský zámecký sál proměnil v recitátorskou manéž, ve kterém se i našim recitátorkám, Tereze Pinkasové (6. třída) a Zuzaně Mišoňové (8. třída), podařilo uspět a postoupit do okresního kola v Pelhřimově. Tam se svým prozaickým textem zazářila Tereza Pinkasová a probojovala se až do krajského kola v Třebíči. 16. březen se nesl ve znamení karnevalového veselí, při kterém nebyla nouze o zábavné hry a soutěž. 18. března se žáci 7. a 8. třídy vydali na prohlídku meteorologické stanice k panu Veletovi. K vidění tu byla meteorologická technika (heliograf, tlakoměr) a chod celé stanice. 19. března odpoledne se ve školní družině v rámci Jarního veselého tvoření vyráběly kraslice, košíčky, závěsné dekorace z proutků, přírodnin nebo papíru. V měsíci březnu se uskutečnila soutěž Amatérský slavík. Díky skvělým výkonům našich zpěváků a zpěvaček jsme obsadili ve dvou kategoriích hned dvě první místa Barbora Svobodová (5. třída) a Petr Svoboda (7. třída). V rámci projektu,,první pomoc do škol přijela za žáky 8. třídy Záchranná služba z Pacova. Přednáška obsahovala informace o záchranném systému a prohlídku záchranného vozu včetně jeho vybavení.

10 Již druhým rokem si děti ze školní družiny během jednoho nočního přenocování připomněly dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Letošním tématem se staly ilustrace pohádkových knížek. Na tuto akci následně navázala exkurze v Městské knihovně v Pacově, kde si děti mohly vyzkoušet nelehkou práci ilustrátora (malování obrázku k příběhu). Duben Na začátku dubna představily svou práci dramatický kroužek a pěvecký sbor Čtyřlístek. Nejprve se slova ujal sbor se společnými i sólovými písničkami, a poté se diváci staly svědky černého dne na hradě Tolštejně, ve stejnojmenné divadelní hře. Duben s sebou nepřinesl pouze kulturní zpestření, ale i matematické soutěže. V matematické olympiádě se utkali žáci 5. až 9. třídy. Pythagoriáda byla určena pro žáky 5. až 8. tříd a v okresním kole zajistila krásné 6. místo Pavlu Hrobskému (6. třída). Mimo jiné 15 žáků naší školy od 5. do 9. třídy se zapojilo do mezinárodního matematického semináře TAKTIK, v němž soutěžili v různě složených týmech a řešili zajímavé úlohy. 17. dubna se konala pěvecká soutěž Pelhřimovský minizvonek, ve kterém jsme získali 2. místo (Karolína Podracká, 5. třída) a 3. místo (Tereza Pinkasová, 6. třída), a také jedno čestné uznání (Barbora Svobodová, 5. třída). 18. dubna se žáci ZŠ a MŠ Lukavec zapojili do akce, pořádané krajem Vysočina,,,Čistá Vysočina. Vybaveni pytli a rukavicemi vyrazili do Lukavce a jeho okolí (Bezděkova, Mezilesí, Čáslavska, Vyklantic a Salačovy Lhoty), aby zbavili okolí silnic odpadků, které se tu přes zimu nahromadily. 19. dubna se vybraní žáci páté třídy zúčastnili již 10. ročníku soutěže Všeználek, zaměřené na všeobecné znalosti z literatury, hudby, přírody, dějepisu, sportu, hádanek, rébusů. Družstvo složené ze čtyř členů, Karolíny Koubíkové, Lindy Krejčí, Elišky Mrázkové a Barbory Svobodové, obsadilo nádherné 4. místo. 25. dubna navštívili žáci 8. třídy Úřad práce v Pelhřimově. Kromě užitečných poznatků si s sebou odvezli i odkazy na informační zdroje v dalším vzdělávání. Ve čtvrtek 25. dubna odpoledne se děti ze školní družiny s odvahou vydaly na překážkovou dráhu, aby si zde ověřily svou jezdeckou zručnost. Všichni se opravdu snažili a jízdu si vychutnali stejně jako sladké lízátko za odměnu. 30. dubna zhlédli žáci II. stupně divadelní představení Robinson Crusoe, které mělo na repertoáru táborské divadlo. Konec dubna ve školní družině patřil pálení čarodějnic, jehož letošním mottem bylo: KURZU ZDAR A NEZTRATIT KURZ ( LETU)!

11 Květen 3. května se vydala 4. třída na poznávací exkurzi do Telče. Děti se tak mohly dozvědět více informací z období renesance - život a prostředí této historické doby. Začátek květnových dnů ve školní družině patřil vyvrcholení šachového turnaje. Věcné ceny a diplomy převzali Martin Michal (2. třída) za 4. místo, Václav Adamovský (4.třída) za 3. místo a Lenka Amchová (3. Třída) za 2. místo. Pomyslným králem Králem - vlastně královnou šachu se stala Eliška Mrázková z 5. třídy Kromě šachového turnaje na děti ze školní družiny čekala druhý květnový týden prohlídka Hříbku, památníku Antonína Sovy. 15. května se jako již minulý rok uskutečnila pěvecká soutěž pro malé zpěváky, Pelhřimovský minizvonek. Kromě čestných uznání pro Matouše Jílka (2. třída), Natálii Skokanovou (3. třída) a Nikolu Střádalovou (4. třída) jsme získali i 3. místo a to díky Kateřině Zachové (4. třída). 17. května se v zámeckém sále v Pacově sešli zpěváci a zpěvačky z okolních škol (Pacova, Hořepníku, Košetic a Lukavce). Hledal se zde pacovský talent. I my jsme ho našli. 2. místo ve své kategorii obsadila Natálie Skokanová (3. třída) a 3. místo ve III. kategorii obsadila Kateřina Zachová (4. třída). Měsíc květen mimo jiné přinesl dva společné koncerty (20. a 23. května) tří pěveckých sborů - lukaveckého Čtyřlístku a pacovských sborů, Sluníčka a Červánků. Hudební program jednotlivých sborů nabídl posluchačům výběr známých, ale i méně známých písniček. 21. května se úspěšní jezdci se školního kola dopravní olympiády podívali do Pelhřimova, kde probíhalo okresní kolo této soutěže. Mladší žáci ve složení Miroslava Smetanová, Karolína Koubíková, Ondřej Klofáč a Jakub Javorský dokázali získat 2. místo. Ani starší osazenstvo, jmenovitě Tereza Lejčková, Jana Kostkubová, Pavel Hrobský, Martin Koubík, nezahálelo a dobylo krásné 6. místo. 6. třída navštívila včelín u Lejčků. Přečtěte si, co o této exkurzi píše její přímá účastnice, Anna Smetanová. Dne 22. května jsme navštívili včelín u Lejčků. Naší průvodkyní byla Tereza Lejčková. Ukázala nám jejich včelín s mnoha včelami, plástve a vysvětlila nám funkce trubců, královen a dělnic. Potom nám ukázala jednotlivé druhy medů medový, květový-pastový, smíšený pastový a také vosk, z kterého vyrábí voskové figurky. Vysvětlila nám, z čeho se vyrábí medovicový med, který všem chutná a bylo to překvapení.., ze šťáv mšic. Nakonec Terka všem dala nějakou otázku, na kterou všichni správně odpověděli. Červen Lehkoatletická olympiáda aneb není důležité zvítězit, ale zúčastnit se 23. května a 7. června proběhlo školní kolo lehkoatletické olympiády, kterého se zúčastnili jak žáci I. stupně, tak i žáci II. stupně.

12 Den dětí aneb jak jsme se potkali s mimozemšťany Kvůli nepříznivému počasí musel být Den dětí ve škole odložen na 6. června. Přesto to stálo za to! Letošní program byl opět v rukou 9. třídy a ta se svého nelehkého úkolu zhostila na jedničku. Pro ostatní žáky si připravila exkurzi po vesmíru, která se odehrávala v okolí lukaveckého parku a zámku. Na každém ze 7 stanovišť čekal mimozemský tvor, který pozemským návštěvníkům představil svou rodnou planetu a seznámil je s úkolem, který celá skupinka musela splnit ( Závěr kosmického dopoledne patřil vyhodnocení tří nejlepších skupin, důraz přitom byl kladen na zvládnutí zadaného úkolu a týmovou spolupráci. Testování žáků 5. a 9. tříd Koncem května a začátkem června se základní škola zapojila do celorepublikového testování žáků 5. a 9. tříd. V celkovém výsledku obě třídy dosáhly 69%. Plavecký výcvik dospěl do svého konce Od března 2013 jezdila mateřská škola a žáci 1. stupně ZŠ na plavecký výcvik do Pelhřimova, který obsahuje 10 dvouhodinových lekcí. Poslední výuka se konala 5. června. Děti se během výuky plavání seznamovaly se základy bezpečnosti ve vodě, některé z nich se přestaly bát vody a některé z nich se plavat naučily. Vyvrcholením a odměnou pro děti byla poslední výuková lekce, kdy si užívaly v relaxačním bazénu. Na rozloučenou se konaly plavecké závody a všechny děti dostaly mokré vysvědčení, kde je písemně potvrzeno, že plavecký výcvik dobře zvládly. Dobrých přátel není nikdy dost V rámci Primárně preventivního programu již po dvanácté proběhlo setkání tří škol (ZŠ Za Branou Pacov, ZŠ a MŠ Lukavec a ZŠ a MŠ Načeradec). Místem jejich společného dvoudenního pobytu bylo opět jakož i v loňském roce okolí řeky Želivky. Více vám o tom poví žákyně 8. třídy. My v Evropě, Evropa u nás Je název týdenního projektu, který se uskutečnil ve dnech od 17. do 21. června jako vyvrcholení dlouhodobých příprav. Žáci 7. třídy v rámci hodin zeměpisu a výtvarné výchovy připravovali různé artefakty související se všemi evropskými státy, které ozdobily prostory školy. Výlety

13 5. třída se vydala prozkoumat jižní Čechy, a to konkrétně Jindřichův Hradec. 1., 2. a 3. třída navštívila 11. června hrad Roštejn, jelikož zde právě probíhala akce pro děti s názvem Pohádkový Roštejn. Žáci tak měli možnost zhlédnout několik divadelních představení, zapojit se do různých soutěží a vyrobit si na památku suvenýr. Součástí byla také prohlídka hradu se strašidly a ukázka výcviku policejních psů. Přálo i počasí, a tak se výlet vydařil. Žáci II. stupně se vydali za poznáním našich historických a přírodních památek. Nejprve Vládce nebes ve školní družině Školní družina se účastnila soutěže VLÁDCE NEBES hod vlaštovkou, kterou pořádal časopis pro děti ABC. Po zapsání do soutěže nám vedení časopisu ABC zaslalo časopis, kde byl podrobný návod na sestavení vlaštovky a deset návrhů vlaštovek. Do soutěže se přihlásilo 30 dětí a po kvalifikačním kole se do semifinálového dostalo deset nejlepších vlaštovkářů. Jejich hody byly natočeny a detailně zaznamenány přesné dopady vlaštovek, toto bylo podmínkou soutěže o hodnotné ceny a výlet pro výherce a jeho školu. Vše jsme do puntíku splnili, natočili a poslali. Nyní čekáme na konečné rozhodnutí a vyjádření pořadatelů soutěže. Ale i kdybychom nepostoupili do finále, tak jsme si alespoň zaházeli a zažili legraci a napětí. Velká gratulace patří M. Koubíkové, A. Růžičkovi a M. Michalovi za nejlepší hody v semifinále. (Děkujeme paní učitelce Císařové za úpravu soutěžního videa.) I. stupeň - Škola v přírodě Žáci I. stupně se zúčastnili v červnu školy v přírodě kde se nejenom učili, ale poznávali přírodu a snažili být pouze se svými kamarády a učitelkami bez maminek a tatínků. Počasí v letošním roce nevyšlo, a tak děti odjely domů o den dříve. i) Poradenské služby Poskytujeme - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. Konzultační hodiny výchovného poradce probíhaly nejčastěji po písemné nebo telefonické dohodě s rodiči. O konzultace měli zájem hlavně rodiče žáků devátých tříd, kteří žádali informace týkající se volby povolání. V deváté třídě provádíme pravidelně i profi-testy, na které jezdí žáci do Pelhřimova.

14 Výchovný poradce je v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou. Výchovné poradenství se soustřeďovalo dále na žáky s vývojovými poruchami učení. Tyto děti mají zpracovány individuální plány, které byly uloženy u jednotlivých třídních učitelů. U větších kázeňských problémů jsou zváni k pohovoru rodiče do školy. Při pomoci žákům s výběrem povolání provádí výchovný poradce pravidelné konzultace jak se žáky, tak s rodiči. O jejich správném výběru svědčí i stoprocentní úspěšnost vycházejících žáků v umístění na jednotlivé školy. j) Prevence sociálně patologických jevů Celý rok byl plněn Minimální preventivní program. Protidrogový koordinátor se zúčastňuje vybraných školení. Přestože v rámci občanské i rodinné výchovy jsou žáci seznamováni se škodlivostí drog, snažíme se hledat i jiné, účinnější formy, např. besedy. videoprogramy apod. Nejlepší protidrogová prevence je zaměstnání dětí v mimoškolní době. To se nám nejvíce daří v různých kroužcích. Projednáno dne: 27. srpna Ředitel školy - Mgr. Petr Musil

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více