Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Lukavec. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Lukavec za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Petr Musil - ředitel školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lukavec, Na Podskalí 282, LUKAVEC Datum posledního zařazení do sítě škol: 1. ledna 2003 Zřizovatel: Městys Lukavec, Náměstí sv. Václava 67, Lukavec, okres Pelhřimov

2 a) Charakteristika školy ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu. Umožňuje žákům též výchovu náboženskou. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Na naší škole probíhá vyučování podle učebních plánů Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V letošním roce jsme učili již jedenáctým rokem v budově nové školy, ve které máme tyto odborné učebny: tělocvičnu, dílnu, dvě počítačové učebny (kde je zaveden internet), školní družinu, učebnu přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazykovou učebnu, kuchyňku, šití, dále to jsou - travnaté hřiště, hřiště na odbíjenou, pískoviště, skleník, školní kuchyně. V budově školy je rovněž umístněna učebna ZŠU Pacov. Vytápění je zajištěno tepelnými čerpadly a solárními kolektory. Tento systém je velmi úsporný. Náhradním zdrojem pro vytápění je původní kotelna na LTO. Zázemí pro školníka a uklízečky je rovněž na velmi dobré úrovni. Během letošního roku jsme prováděli běžnou údržbu budov, kterou jsme zvládli vlastními silami. V měsíci květnu a červnu byla na budovu školy instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu necelých 30kW. Předpokládáme, že toto zařízení uspoří provozní náklady školy. V srpnu bylo provedeno zateplení budovy školní jídelny a školní kuchyně. Rovněž byly vyměněny latě části plotu kolem školy. Byly obnoveny nátěry jak dřevěných částí, tak kovových částí školy. S obcí řešíme veškeré problémy, které se vyskytnou, okamžitě podle možností. Spolupráce s vedením Městyse Lukavec je velmi dobrá. V původní počítačové učebně byly, v rámci projektu EU peníze školám, vyměněny staré počítače za nové. Původní počítače budou rozmístněny po škole dle možností a požadavků vyučujících. V měsíci srpnu proběhl na naší škole příměstský tábor pro děti, který vedly učitelky naší školy. Tento tábor byl zaměřen na výuku anglického jazyka. Ve školním roce 2012/2013 měla škola 9 tříd, z toho 5 tříd na I. stupni a 4 třídy na II. stupni. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními. Poplatek za ŠD je v současné době 50,-Kč. Vyučování začíná v 8.00 hodin první vyučovací hodinou. Provoz ŠD začíná v 6.30 hodin a končí v hod. Do ŠD bylo zapsáno ve školním roce 2012/2013 celkem 80 žáků. Počty žáků ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých ročnících jsou uvedeny v tabulce č. l. Ve škole pracovalo v tomto školním roce 11 ped. pracovníků, 2 vych. ŠD, jedna pracovnice v ekonomickém úseku, 4 provozní zaměstnanci a 2 pracovnice ve školní jídelně. Na škole pracuje SRPŠ. Jeho předsedkyní je paní Kateřina Zamrzlová. Rada školy, jejímž předsedou je pan Stanislav Kalina, schvalovala všechny zásadní dokumenty. Rada školy má 6 členů. Škola zajišťuje výdej mléka pro žáky všech ročníků. Od října 2012 odebírali dotované mléko žáci prvního až devátého ročníku. V průměru odebíralo mléko 40 žáků. Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, všichni žáci třídy dostávají každý týden ovoce, případně zeleninu. Pitný režim ve škole byl realizován ve spolupráci s rodiči dětí a školní jídelnou. Žáci mají rovněž možnost pít vodu z kohoutků přímo ve škole místní voda má velmi dobré parametry.

3 Ve školním roce 2012/2013 se na škole vyučoval nepovinný předmět Náboženství, který byl vyučován od 1. do 9. třídy. Tento předmět navštěvovalo celkem 12 žáků. V tomto roce jsme vyučovali tyto volitelné předměty: Informatika (7., 8. a 9. tř.), který navštěvovalo celkem 39 žáků. Finanční gramotnost v osmém a devátém ročníku, tento předmět navštěvovalo 13 žáků z osmé třídy a 10 žáků z 9. třídy. Etická a dramatická výchova (9.třída 10 žáků). Žáci sedmého a osmého ročníku měli možnost navštěvovat Přírodovědné praktikum (29 žáků). Po celý školní rok byl plněn Minimální preventivní program, který krom jiného nabízel dětem využití volného času. Uspořádali jsme během roku různé akce (viz. níže), při kterých se mohly děti odreagovat a psychicky si odpočinout. Žáky 3., 4. a 5. třídy jsme vyslali v měsíci červnu na pobyt v přírodě, kde se nejenom učili, ale poznávali přírodu a osvojovali si život bez maminky. Žáci osmé třídy strávili dva dny se svými vrstevníky ze ZŠ Pacov Za Branou a ZŠ Načeradec na Trnávce. Tato setkání probíhají podle dlouhodobého programu prevence sociálně patologických jevů, tzn. navrhovat mladým lidem možnosti využití volného času při hrách, zábavě a sportu. Žáci si rovněž vyslechnou několik přednášek, které se týkají problematiky dospívajících jedinců. Příprava prezentace tříd zabrala žákům dost času. Pomocí této prezentace se každá třída a škola představila ostatním při zpracování této prezentace získali žáci spoustu informací ohledně používání různých počítačových programů, osvojili si ovládání digitálního fotoaparátu a používání tiskového editoru. Tuto akci finančně podpořil Městys Lukavec. Zájmových kroužků bylo v letošním roce na naší škole celkem 9. Všechny kroužky vedli učitelé naší školy. Musím konstatovat, že se do zájmových útvarů hlásí čím dál méně dětí, přestože jsou kroužky v naší škole zdarma. Je to způsobeno jednak nezájmem dětí a samozřejmě také snižujícím se stavem žáků školy. Zájmové útvary Název zájmového Třída Vyučující Počet dětí útvaru Keramický 4. a 5. Marcela Mrázková 13 Odbíjená 5., 6., 7., 8., 9. Mgr. Zd.Křížová 21 Anglický jazyk 1., 2. Mgr. Veronika Šindelářová 13 Dramatický Mgr. M.Kršková,V.Šindelářová 23 AJ-konverzace 5., 6., 7., 8., 9. Mgr. P.Svobodová 25 Sborový zpěv Mgr. P.Svobodová 37 Florbal Pavel Tůma 20 Florbal Pavel Tůma 23 b) Mateřská škola Od se mateřská škola stala součástí naší základní školy. Děti z mateřské školy se chodí podívat do školy ještě před zápisem, aby se seznámily s budoucím prostředím. Několikrát během školního roku proběhly společné akce školy a MŠ, např. maškarní karneval s tancem a soutěžemi, různá kulturní vystoupení v budově školy atd. Výroční zpráva mateřské školy je součástí výroční zprávy ZŠ a MŠ Lukavec. c) Učební plán Pro školní rok 2012/2013 byl sestaven následovně. Ve všech ročnících se učilo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

4 Vyučující mají zpracovány jednotlivé tematické plány ve svých předmětech podle daných osnov. Při přechodu do vyšších ročníků je dbáno na návaznost těchto plánů i při případné změně vyučujícího daného předmětu. Školní vzdělávací program je stále živý dokument, se kterým vyučující neustále pracují a doplňují ho. Výuku žáků jsme doplnili v průběhu roku kulturními pořady, poznávacími vycházkami, exkurzemi a soutěžemi v různých oborech. Krom toho museli učitelé vytvořit nový školní vzdělávací program, který připravili ve svém volném čase ještě před prázdninami, takže s ním mohla být seznámena rada školy. Učební plány viz. tabulka č.2. d) Údaje o pracovnících školy Jejich kvalifikace, praxe a způsobilost jsou uvedeny v tabulce č. 3. Během školního roku se ped. pracovníci zúčastňovali dalšího vzdělávání organizovaného PC Jihlava středisko v Pelhřimově. Někteří absolvovali následující školení: kurz anglický jazyka (probíhal od září do května), tohoto školení se zúčastnil Mgr. Petr Musil a Mgr. Petra Svobodová. Dále to byla Přírodovědná gramotnost - účastníky byly Mgr. Iveta Bartesová a Ing. Hana Císařová. Všechny učitelky prvního stupně se zúčastnily školení Rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1. stupni ZŠ a učitelky druhého stupně Ke kořenům odborných informací. Výchovným poradcem je Mgr. Zdena Křížová, která se pravidelně účastní předepsaných školení. Rovněž preventista soc. patologických jevů Mgr. Iveta Bartesová se pravidelně účastní všech školení. e) Zápis do l. třídy, Uskutečnil se dne 6. února 2013 a bylo zapsáno 14 žáků. Přijato bylo 12 žáků, odklad mají 2 žáci. f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový počet žáků na konci školního roku 106 z toho na - I. stupni 59 - II.stupni 47 Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 53 Celkem neprospělo 0 z toho l. 5. ročník 0 z toho ročník 0 Neprospělo z ČJ 0

5 Neprospělo z M 0 Počet žáků se sníženou známkou z chování 0 Povolené opravné zkoušky 1 Počet neprospívajících po opravných zkouškách 0 Průměrný počet zameškaných hodin 53,66 Na škole ve šk. roce celkem neomluvených hodin 0 Po zápisu nastoupí do l. třídy ve šk.roce 2013/ Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku 10 žáků z 9. třídy. Všichni žáci byli přijati do škol, které si vybrali po konzultaci s výchovným poradcem. Do SOŠ uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou byli přijati dva žáci, do SOU Kamenice nad Lipou jeden žák, VOŠ Sezimovo Ústí jeden žák, SOŠ Jihlava jeden žák, SPŠ stavební Tábor jeden žák, SŠOS Benešov jeden žák, VOŠ a SŠ hotelová Pelhřimov jeden žák, SPŠ a SOU Vlašim jeden žák, ČZA Humpolec jeden žák. Do víceletého gymnázia odchází v letošním roce 2 žáci. g) Inspekce na škole V tomto školním roce na naší škole neproběhla žádná inspekce. h) Personální obsazení 1. třída: Vlasta Portešová 2. třída: Mgr. Marie Janoušová 3. třída: Mgr. Lenka Povondrová 4. třída: Mgr. Veronika Šindelářová 5. třída. Mgr. Jaroslava Přibylová 6. třída: Ing. Hana Císařová 7. třída: Mgr. Zdena Křížová

6 8. třída: Mgr. Michaela Kršková 9. třída: Mgr. Iveta Bartesová Netřídní učitelka: Mgr. Petra Svobodová Školní družina: Marcela Mrázková, Martina Tomanová Výchovná poradkyně: Mgr. Zdena Křížová Metodička prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Iveta Bartesová Školník: Pavel Tůma Uklízečky: Romana Benešová, Jaroslava Kříženecká, Marie Cuchá Školní jídelna: Zdena Kocourová, Eva Adamovská Účetní: Naďa Michalanská Zástupkyně ředitele: Mgr. Iveta Bartesová Ředitel školy: Mgr. Petr Musil Posláním školy je poskytování co nejkvalitnějšího vzdělávání prostřednictvím pestrých motivačních a výukových metod. O to se celý pedagogický sbor ZŠ v Lukavci všemožně snaží. Je třeba ale udělat ještě něco navíc smysluplně naplnit část volného času dětí, a proto si mohli žáci školy vybrat z mnoha kroužků a nepovinných předmětů, např. sborový zpěv, anglický jazyk, pohybovou výchovu, volejbal. Po celý rok žáci a učitelé využívali moderní techniku interaktivní tabule, dataprojektory, videokameru, fotoaparáty a počítače. Dnešní doba se bez fundovaného ovládání těchto přístrojů neobejde a žáci se musí s těmito zařízeními začít seznamovat co nejdříve. Jak již bylo výše zmíněno, se naše škola účastní projektu Ovoce do škol. Tím že jsme se zapojili, tak naši žáci prvního stupně dostávají každý týden ovoce zdarma. V tomto školním roce jsme pokračovali v projektu EU peníze do škol a dle rozhodnutí jsme začali tento projekt realizovat od 1. září Ukončení tohoto projektu předpokládáme v prosinci Naše škola se rovněž zúčastnila testování žáků pátých a devátých tříd, ve kterém naši žáci dopadli velmi dobře ve všech testovaných předmětech. ch) Údaje o mimoškolních aktivitách během školního roku Školní rok začal 1. září se 107 žáky, do 1. třídy nastoupilo 8 dětí.

7 Škola v průběhu roku poskytovala žákům ročníku vzdělání dle školního vzdělávacího programu (ŠVP). V rámci výuky žáci navštěvovali kromě povinných předmětů, také nepovinný předmět náboženství, volitelné předměty informatika. finanční gramotnost v osmém a devátém ročníku, etická a dramatická výchova a žáci sedmého a osmého ročníku měli možnost navštěvovat přírodovědné praktikum. Zájmové kroužky - anglický jazyk, AJ konverzace, odbíjená, sborový zpěv, florbal, divadelní a keramický. Co všechno jsme během roku dělali: Září 12. a 13. září se jako každý rok žáci II. stupně v rámci dvou projektových dnů, zaměřených na Ochranu osob za mimořádných událostí, vydali na turistickou základnu Hutě. Zde na ně čekaly informace o mimořádných událostech, na něž poté navazovaly tematicky zaměřené úkoly. 18. září jsme vypouštěli do volné přírody poštolku, která byla odchycena Záchranou stanicí pro zvířata ve Vlašimi. Říjen 10. října se pro veřejnost otevřely dveře Centra sociálních služeb v Lukavci. I žáci základní školy zde nesměli chybět. 11. října navštívili žáci 9. třídy Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově, kde nahlédli pod pokličku některých technických i mimotechnických oborů, např. kadeřnice, truhlář, automechanik 18. října proběhla přednáška na téma Prevence proti alkoholu, kterou vyslechli žáci 7. a 8. ročníku. 31. října se škola zaplnila nejrůznějšími maskami, které na počest Halloweenu zazpívaly veselé anglické písničky. Od září děti ve školní družině sbíraly kaštany a žaludy. Za utržené penízky si pak mohly zpříjemnit podzim a opéci si špekáčky. Podzim ve školní družině se nenesl jen v duchu sběru, ale také v pouštění draků, kterého se zúčastnily nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Listopad 1. a 2. listopadu, deváťáci prodávali veselé placky,,pomáháme - FOND SIDUS. Vybrané peníze šly na pořízení zdravotnických přístrojů na dětské oddělení motolské a olomoucké nemocnice.

8 6. listopadu se vodní nadšenci z řad žáků vydali do Aquapalace Praha, kde byli seznámeni se záchranou tonoucího a následně se vrhli do víru vodní zábavy. 8. listopadu byla pro žáky 8. a 9. tříd připravena přednáška o právním vědomí, kde se dozvěděli spoustu zajímavých, ale hlavně užitečných informací. 14. listopadu proběhla v mateřské školce a na I. stupni beseda na téma Bezpečnost silničního provozu. 27. listopadu čekala na žáky 8. třídy exkurze do Pacova, kde navštívili Pacovské strojírny, Městské muzeum Antonína Sovy a přednášku na téma Láska ano, děti ještě ne. Tu si pro žáky základních škol připravil přední gynekolog a sexuolog, MUDr. Petr Kovář, pod záštitou vzdělávací agentury CAT Ostrava. Prosinec první adventní neděli se náměstí sv. Václava zaplnilo nejrůznějšími vánočními dekorativními výrobky. K ochutnání tu byly vánočky, perníčky, cukroví, o adventní atmosféru se postaraly dechový kvintet, flétnový soubor při ZUŠ, pěvecký sbor spolu s divadelním kroužkem. Vrcholným zážitkem bylo slavnostní rozsvícení stromečku. 5. prosince se do mateřské a základní školy přišel podívat sám Mikuláš s čerty a s andělem. Nikoho si s sebou do pekla neodnesli, všichni nezbedníci svatosvatě slíbili, že se polepší. 8. prosince se uskutečnil nejen Den otevřených dveří, ale i čertovsky dobrý rodičovský ples, který zahájili se svým pekelným a popovým předtančením žáci 2. a 9. třídy. Nechyběla bohatá tombola a pekelně roztančená zábava. 10. prosince se konal v hale základní školy vánoční koncert, jehož hlavními aktéry byly se svými hudebními nástroji děti ze ZUŠ a o pěveckou část se postaral dětský sbor Čtyřlístek. 13. prosince proběhla přednáška na téma recyklace a třídění odpadu. Předvánoční čas si přišli do školy zpříjemnit všichni její bývalí zaměstnanci, kteří si tak mohli prohlédnout areál školy a vzájemně si popovídat. Školní družina uspořádala během prosincových dnů pro děti od 1. do 8. třídy vánoční dílnu, kde si spolu s rodiči nebo prarodiči mohli zhotovit hezký vánoční výrobek. Leden I v letošním roce proběhla výtvarná soutěž Mladí umělci malují svět, kterou pořádá italská organizace Santuario Basilica di Gesú Bambino di Praga - Arenzano Genova. Tématem toho ročníku byly Vánoce. Čestné uznání a diplom získali Natálie Skokanová, Dan Zíka, Pavla Šmerglová, Karolína Koubíková, Kristýna Němcová a Zlata Smetanová.

9 V pátek 18. ledna se do školní tělocvičny přijeli podívat udatní rytíři z doby vlády samotných Lucemburků, kteří žákům přivezli poutavé představení. V polovině ledna se školní družina s chutí zapojila do druhého ročníku hry SUPER FARMÁŘ. Školního kola se zúčastnilo 24 dětí, semifinálového kola 8 dětí a ve finále se utkaly 4. Únor 6. února se uskutečnil zápis do 1. třídy, ke kterému přišlo 12 dětí. Ty procházely kouzelným lesem, kde na ně čekala pohádková postavička s nejedním zajímavým úkolem (rozlišení zvířátek patřících a nepatřících do lesa, kreslení myslivce, rozeznávání geometrických tvarů atd.). Do role pohádkových postaviček byli obsazeni někteří žáci 8. třídy. 7. února do školy zavítala zdravotnice z Českého červeného kříže, aby poučila žáky 8. třídy o záchranném integrovaném systému a o zásadách první pomoci. Od 23. února do 2. března se žáci ze 7., 8. a 9. třídy vydali na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. O sníh a dobrou zábavu nebyla nouze. Poslední čtvrteční únorové odpoledne vypukl dětský karnevalový rej. Prostory školní družiny se zaplnily princeznami, kovboji, indiány a dalšími maskami, které společně soutěžily o sladké ceny. Březen 11. března se pacovský zámecký sál proměnil v recitátorskou manéž, ve kterém se i našim recitátorkám, Tereze Pinkasové (6. třída) a Zuzaně Mišoňové (8. třída), podařilo uspět a postoupit do okresního kola v Pelhřimově. Tam se svým prozaickým textem zazářila Tereza Pinkasová a probojovala se až do krajského kola v Třebíči. 16. březen se nesl ve znamení karnevalového veselí, při kterém nebyla nouze o zábavné hry a soutěž. 18. března se žáci 7. a 8. třídy vydali na prohlídku meteorologické stanice k panu Veletovi. K vidění tu byla meteorologická technika (heliograf, tlakoměr) a chod celé stanice. 19. března odpoledne se ve školní družině v rámci Jarního veselého tvoření vyráběly kraslice, košíčky, závěsné dekorace z proutků, přírodnin nebo papíru. V měsíci březnu se uskutečnila soutěž Amatérský slavík. Díky skvělým výkonům našich zpěváků a zpěvaček jsme obsadili ve dvou kategoriích hned dvě první místa Barbora Svobodová (5. třída) a Petr Svoboda (7. třída). V rámci projektu,,první pomoc do škol přijela za žáky 8. třídy Záchranná služba z Pacova. Přednáška obsahovala informace o záchranném systému a prohlídku záchranného vozu včetně jeho vybavení.

10 Již druhým rokem si děti ze školní družiny během jednoho nočního přenocování připomněly dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Letošním tématem se staly ilustrace pohádkových knížek. Na tuto akci následně navázala exkurze v Městské knihovně v Pacově, kde si děti mohly vyzkoušet nelehkou práci ilustrátora (malování obrázku k příběhu). Duben Na začátku dubna představily svou práci dramatický kroužek a pěvecký sbor Čtyřlístek. Nejprve se slova ujal sbor se společnými i sólovými písničkami, a poté se diváci staly svědky černého dne na hradě Tolštejně, ve stejnojmenné divadelní hře. Duben s sebou nepřinesl pouze kulturní zpestření, ale i matematické soutěže. V matematické olympiádě se utkali žáci 5. až 9. třídy. Pythagoriáda byla určena pro žáky 5. až 8. tříd a v okresním kole zajistila krásné 6. místo Pavlu Hrobskému (6. třída). Mimo jiné 15 žáků naší školy od 5. do 9. třídy se zapojilo do mezinárodního matematického semináře TAKTIK, v němž soutěžili v různě složených týmech a řešili zajímavé úlohy. 17. dubna se konala pěvecká soutěž Pelhřimovský minizvonek, ve kterém jsme získali 2. místo (Karolína Podracká, 5. třída) a 3. místo (Tereza Pinkasová, 6. třída), a také jedno čestné uznání (Barbora Svobodová, 5. třída). 18. dubna se žáci ZŠ a MŠ Lukavec zapojili do akce, pořádané krajem Vysočina,,,Čistá Vysočina. Vybaveni pytli a rukavicemi vyrazili do Lukavce a jeho okolí (Bezděkova, Mezilesí, Čáslavska, Vyklantic a Salačovy Lhoty), aby zbavili okolí silnic odpadků, které se tu přes zimu nahromadily. 19. dubna se vybraní žáci páté třídy zúčastnili již 10. ročníku soutěže Všeználek, zaměřené na všeobecné znalosti z literatury, hudby, přírody, dějepisu, sportu, hádanek, rébusů. Družstvo složené ze čtyř členů, Karolíny Koubíkové, Lindy Krejčí, Elišky Mrázkové a Barbory Svobodové, obsadilo nádherné 4. místo. 25. dubna navštívili žáci 8. třídy Úřad práce v Pelhřimově. Kromě užitečných poznatků si s sebou odvezli i odkazy na informační zdroje v dalším vzdělávání. Ve čtvrtek 25. dubna odpoledne se děti ze školní družiny s odvahou vydaly na překážkovou dráhu, aby si zde ověřily svou jezdeckou zručnost. Všichni se opravdu snažili a jízdu si vychutnali stejně jako sladké lízátko za odměnu. 30. dubna zhlédli žáci II. stupně divadelní představení Robinson Crusoe, které mělo na repertoáru táborské divadlo. Konec dubna ve školní družině patřil pálení čarodějnic, jehož letošním mottem bylo: KURZU ZDAR A NEZTRATIT KURZ ( LETU)!

11 Květen 3. května se vydala 4. třída na poznávací exkurzi do Telče. Děti se tak mohly dozvědět více informací z období renesance - život a prostředí této historické doby. Začátek květnových dnů ve školní družině patřil vyvrcholení šachového turnaje. Věcné ceny a diplomy převzali Martin Michal (2. třída) za 4. místo, Václav Adamovský (4.třída) za 3. místo a Lenka Amchová (3. Třída) za 2. místo. Pomyslným králem Králem - vlastně královnou šachu se stala Eliška Mrázková z 5. třídy Kromě šachového turnaje na děti ze školní družiny čekala druhý květnový týden prohlídka Hříbku, památníku Antonína Sovy. 15. května se jako již minulý rok uskutečnila pěvecká soutěž pro malé zpěváky, Pelhřimovský minizvonek. Kromě čestných uznání pro Matouše Jílka (2. třída), Natálii Skokanovou (3. třída) a Nikolu Střádalovou (4. třída) jsme získali i 3. místo a to díky Kateřině Zachové (4. třída). 17. května se v zámeckém sále v Pacově sešli zpěváci a zpěvačky z okolních škol (Pacova, Hořepníku, Košetic a Lukavce). Hledal se zde pacovský talent. I my jsme ho našli. 2. místo ve své kategorii obsadila Natálie Skokanová (3. třída) a 3. místo ve III. kategorii obsadila Kateřina Zachová (4. třída). Měsíc květen mimo jiné přinesl dva společné koncerty (20. a 23. května) tří pěveckých sborů - lukaveckého Čtyřlístku a pacovských sborů, Sluníčka a Červánků. Hudební program jednotlivých sborů nabídl posluchačům výběr známých, ale i méně známých písniček. 21. května se úspěšní jezdci se školního kola dopravní olympiády podívali do Pelhřimova, kde probíhalo okresní kolo této soutěže. Mladší žáci ve složení Miroslava Smetanová, Karolína Koubíková, Ondřej Klofáč a Jakub Javorský dokázali získat 2. místo. Ani starší osazenstvo, jmenovitě Tereza Lejčková, Jana Kostkubová, Pavel Hrobský, Martin Koubík, nezahálelo a dobylo krásné 6. místo. 6. třída navštívila včelín u Lejčků. Přečtěte si, co o této exkurzi píše její přímá účastnice, Anna Smetanová. Dne 22. května jsme navštívili včelín u Lejčků. Naší průvodkyní byla Tereza Lejčková. Ukázala nám jejich včelín s mnoha včelami, plástve a vysvětlila nám funkce trubců, královen a dělnic. Potom nám ukázala jednotlivé druhy medů medový, květový-pastový, smíšený pastový a také vosk, z kterého vyrábí voskové figurky. Vysvětlila nám, z čeho se vyrábí medovicový med, který všem chutná a bylo to překvapení.., ze šťáv mšic. Nakonec Terka všem dala nějakou otázku, na kterou všichni správně odpověděli. Červen Lehkoatletická olympiáda aneb není důležité zvítězit, ale zúčastnit se 23. května a 7. června proběhlo školní kolo lehkoatletické olympiády, kterého se zúčastnili jak žáci I. stupně, tak i žáci II. stupně.

12 Den dětí aneb jak jsme se potkali s mimozemšťany Kvůli nepříznivému počasí musel být Den dětí ve škole odložen na 6. června. Přesto to stálo za to! Letošní program byl opět v rukou 9. třídy a ta se svého nelehkého úkolu zhostila na jedničku. Pro ostatní žáky si připravila exkurzi po vesmíru, která se odehrávala v okolí lukaveckého parku a zámku. Na každém ze 7 stanovišť čekal mimozemský tvor, který pozemským návštěvníkům představil svou rodnou planetu a seznámil je s úkolem, který celá skupinka musela splnit ( Závěr kosmického dopoledne patřil vyhodnocení tří nejlepších skupin, důraz přitom byl kladen na zvládnutí zadaného úkolu a týmovou spolupráci. Testování žáků 5. a 9. tříd Koncem května a začátkem června se základní škola zapojila do celorepublikového testování žáků 5. a 9. tříd. V celkovém výsledku obě třídy dosáhly 69%. Plavecký výcvik dospěl do svého konce Od března 2013 jezdila mateřská škola a žáci 1. stupně ZŠ na plavecký výcvik do Pelhřimova, který obsahuje 10 dvouhodinových lekcí. Poslední výuka se konala 5. června. Děti se během výuky plavání seznamovaly se základy bezpečnosti ve vodě, některé z nich se přestaly bát vody a některé z nich se plavat naučily. Vyvrcholením a odměnou pro děti byla poslední výuková lekce, kdy si užívaly v relaxačním bazénu. Na rozloučenou se konaly plavecké závody a všechny děti dostaly mokré vysvědčení, kde je písemně potvrzeno, že plavecký výcvik dobře zvládly. Dobrých přátel není nikdy dost V rámci Primárně preventivního programu již po dvanácté proběhlo setkání tří škol (ZŠ Za Branou Pacov, ZŠ a MŠ Lukavec a ZŠ a MŠ Načeradec). Místem jejich společného dvoudenního pobytu bylo opět jakož i v loňském roce okolí řeky Želivky. Více vám o tom poví žákyně 8. třídy. My v Evropě, Evropa u nás Je název týdenního projektu, který se uskutečnil ve dnech od 17. do 21. června jako vyvrcholení dlouhodobých příprav. Žáci 7. třídy v rámci hodin zeměpisu a výtvarné výchovy připravovali různé artefakty související se všemi evropskými státy, které ozdobily prostory školy. Výlety

13 5. třída se vydala prozkoumat jižní Čechy, a to konkrétně Jindřichův Hradec. 1., 2. a 3. třída navštívila 11. června hrad Roštejn, jelikož zde právě probíhala akce pro děti s názvem Pohádkový Roštejn. Žáci tak měli možnost zhlédnout několik divadelních představení, zapojit se do různých soutěží a vyrobit si na památku suvenýr. Součástí byla také prohlídka hradu se strašidly a ukázka výcviku policejních psů. Přálo i počasí, a tak se výlet vydařil. Žáci II. stupně se vydali za poznáním našich historických a přírodních památek. Nejprve Vládce nebes ve školní družině Školní družina se účastnila soutěže VLÁDCE NEBES hod vlaštovkou, kterou pořádal časopis pro děti ABC. Po zapsání do soutěže nám vedení časopisu ABC zaslalo časopis, kde byl podrobný návod na sestavení vlaštovky a deset návrhů vlaštovek. Do soutěže se přihlásilo 30 dětí a po kvalifikačním kole se do semifinálového dostalo deset nejlepších vlaštovkářů. Jejich hody byly natočeny a detailně zaznamenány přesné dopady vlaštovek, toto bylo podmínkou soutěže o hodnotné ceny a výlet pro výherce a jeho školu. Vše jsme do puntíku splnili, natočili a poslali. Nyní čekáme na konečné rozhodnutí a vyjádření pořadatelů soutěže. Ale i kdybychom nepostoupili do finále, tak jsme si alespoň zaházeli a zažili legraci a napětí. Velká gratulace patří M. Koubíkové, A. Růžičkovi a M. Michalovi za nejlepší hody v semifinále. (Děkujeme paní učitelce Císařové za úpravu soutěžního videa.) I. stupeň - Škola v přírodě Žáci I. stupně se zúčastnili v červnu školy v přírodě kde se nejenom učili, ale poznávali přírodu a snažili být pouze se svými kamarády a učitelkami bez maminek a tatínků. Počasí v letošním roce nevyšlo, a tak děti odjely domů o den dříve. i) Poradenské služby Poskytujeme - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty. Konzultační hodiny výchovného poradce probíhaly nejčastěji po písemné nebo telefonické dohodě s rodiči. O konzultace měli zájem hlavně rodiče žáků devátých tříd, kteří žádali informace týkající se volby povolání. V deváté třídě provádíme pravidelně i profi-testy, na které jezdí žáci do Pelhřimova.

14 Výchovný poradce je v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou. Výchovné poradenství se soustřeďovalo dále na žáky s vývojovými poruchami učení. Tyto děti mají zpracovány individuální plány, které byly uloženy u jednotlivých třídních učitelů. U větších kázeňských problémů jsou zváni k pohovoru rodiče do školy. Při pomoci žákům s výběrem povolání provádí výchovný poradce pravidelné konzultace jak se žáky, tak s rodiči. O jejich správném výběru svědčí i stoprocentní úspěšnost vycházejících žáků v umístění na jednotlivé školy. j) Prevence sociálně patologických jevů Celý rok byl plněn Minimální preventivní program. Protidrogový koordinátor se zúčastňuje vybraných školení. Přestože v rámci občanské i rodinné výchovy jsou žáci seznamováni se škodlivostí drog, snažíme se hledat i jiné, účinnější formy, např. besedy. videoprogramy apod. Nejlepší protidrogová prevence je zaměstnání dětí v mimoškolní době. To se nám nejvíce daří v různých kroužcích. Projednáno dne: 27. srpna Ředitel školy - Mgr. Petr Musil

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více