DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle učebního plánu Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 a Školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Struktura školy: úplná Adresa školy: Základní škola, Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Telefon: , zs Internetové stránky: Ředitel školy: Mgr. Jana Marečková Zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Kunčická Koordinátor EVVO: Mgr. Krista Fremlová koordinátora EVVO: Počet pedagogů celkem: 5, včetně ředitelky školy Zřizovatel: Středočeský kraj Adresa zřizovatele: Zborovská 11, Praha 5

2 OBSAH A. ÚVOD B. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ŠKOLY V OBLASTI EVVO 1 Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1.1 Východiska pro stanovení dlouhodobých záměrů Obecná charakteristika školy Priority školy ve výchově a vzdělávání SWOT analýza EVVO na škole 1.2 Cíle EVVO na škole Cíle environmentálního vzdělávání a výchovy ţáků Cíle a prostředky zabezepčení realizace EVVO ve škole 1.3 Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a pedagogickým sborem C. AKČNÍ PLÁN K CÍLŮM A PROSTŘEDKŮM ZABEZPEČENÍ REALIZACE EVVO VE ŠKOLE D. ZÁVĚR

3 A. ÚVOD Cílem EVVO je pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udrţitelného rozvoje lidské civilizace ţivotní styl a hotovou orientaci ţáků. Naše pojetí EVVO vychází z Koncepce EVVO Středočeského kraje na rok , dále se aktivně podílíme /vyplněním dotazníku/ na přípravě Koncepce EVVO Středočeského kraje na rok a Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO č.j / B. KONCEPCE EVVO NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1.1 Východiska pro stanovení dlouhodobých záměrů Obecná charakteristika školy Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643, je základní škola samostatně zřízená pro ţáky se zdravotním postiţením a je malotřídní základní školou praktickou. Převáţně jsou zde vzděláváni ţáci se zdravotním postiţením mentálním. Škola je umístěna v městské zástavbě na okraji města, jejíţ součástí je školní zahrada. V blízkosti školy je řeka Sázava, louka i les. Zmíněná školní zahrada, která obklopuje budovu ze všech stran, je plně vyhovující pro pěstitelské práce. Zahrada je okrasná i zelinářská. Nově je postaven zahradní domek slouţící na ukládání nářadí potřebného pro práci na zahradě. Do školy docházejí ţáci z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí, a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou. Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb ţáci 1. aţ 9. ročníku. Škola poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti, leckdy i osmnácti let. Kapacita školy je podle zřizovací listiny 50 ţáků. Součástí školy je školní druţina, jedno oddělení je pro 13 ţáků. Hlavní přestávku ţáci tráví na zahradě školy, kde mohou relaxovat i volně se pohybovat.

4 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou prakticky všichni ţáci, navíc se zde vyskytují ţáci s kombinovaným postiţením a těţkou mentální retardací. Ti jsou vzděláváni formou individuální integrace ve třídách školy podle individuálních vzdělávacích plánů (školský zákon č. 561/2004 Sb., 18), které odpovídají duševním a fyzickým moţnostem dítěte. Pro ţáky s kombinovanými vadami je zajištěna asistentka pedagoga. Z důvodu zdravotního postiţení nebo jiného znevýhodnění se uplatňuje při vzdělávání těchto ţáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami pouţívanými ve vzdělávání běţné populace Priority školy ve výchově a vzdělávání Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti ţáků se zdravotním postiţením, účinně vede ţáka k naplnění klíčových kompetencí a ke splnění očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech. Učí ţáky vzájemně spolupracovat, chovat se demokraticky, respektovat názory druhého aj. Prezentuje učivo tak, aby je ţáci povaţovali pro sebe a svůj ţivot za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně připraveni do ţivota. Název školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada vyjadřuje následující základní myšlenky: - vytvoření moderního výukového prostředí pro ţáky se zdravotním postiţením (modelové příklady jednání, které jsou ţádoucí i neţádoucí z hledisek ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje) - neustálé zlepšování celkové estetické úrovně školy - pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy vlastní odpovědnost ve vztahu k ţivotnímu prostředí, péče o ţivotní prostředí, poznávání a ochrana přírody - zdravý ţivotní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví - vedení k citlivému a vnímavému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví - uvědomění si základních podmínek ţivota a odpovědnosti současné generace za ţivot v budoucnosti - vzdělání pro udrţitelný rozvoj (VUR) je zde vymezeno jako předpoklad k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jednotlivce, které vedou k udrţitelnému jednání v osobnímm, pracovním i občanském ţivotě

5 1.1.3 SWOT analýza EVVO na škole Silné stránky (Strengths): - koordinátorem EV je jmenován učitel, který má opravdový zájem o problematiku ekologické výchovy a důsledně je podporován ředitelem školy - koordinátorem EV je sestavován plán EVVO, na jehoţ naplňování se podílí celý pedagogický sbor včetně školnice vedení školy plnění plánu pravidelně vyhodnocuje - ředitelka podporuje DVVP v oblasti EVVO - škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty, pořádá projektové dny i soutěţe - je podporováno zařazení EVVO do systému výchovného působení a do všech vyučujících předmětů, nejen přírodovědných - ţáci pravidelně pečují o školní zahradu, dbají o úpravu květinových záhonů, keřů a stromů - je zavedeno třídění odpadu - neustále je dbáno na školní hygienu třídy jsou náleţitě osvětleny, řádně větrány a jejich prostředí je zpříjemněno pokojovými rostlinami, barevnou výzdobou - soustavně je zvelebováno a okrašlováno vnitřní a vnější prostředí školy, v areálu školy je mnoho zeleně, květin a obrázků s ekologickou tematikou - kaţdoročně na podzim a na jaře je účast na akci Ukliďme svět - v hodinách pracovního vyučování je vyuţíván hygienicky vhodný odpadový materiál z místních podniků, např. papír, látky, dřevo aj. - stále máme na mysli význam a nenahraditelnost přímého kontaktu dětí s přírodou - několikrát za rok s dětmi vyjíţdíme do přírody a zajímavých míst v našem okolí - navazujeme spolupráci se střediskem ekologické výchovy ve Vlašimi a vyuţíváme nabídky jejich programů - pořádáme besedy na dané téma - spolupracujeme s MŠ ve městě, ke Dni Země jsou pro děti pořádány soutěţe, sázení keřů a stromků aj. - nezaměřujeme se pouze jen na přírodovědný efekt, zdůrazňujeme význam návratu k tradicím a lidové kultuře - usilujeme o celkově dobrou atmosféru školy, prodchnutou duchem spolupráce, tolerance, ohleduplnosti a tvořivosti

6 - je vytvořena učebna v přírodě - pořádáme turistický kurz - zapojujeme se do projektů a programů zaměřených na EVVO Slabé stránky (Weaknesses): - není vyučováno ekologické praktikum - na škole nepracují ekologicky zaměřené zájmové krouţky - provoz školy má ekologické rezervy: není provedeno zateplení budovy a těsnění oken, nejsou pouţívány pákové baterie nad umyvadly a chybí úsporná splachovadla (na 1 dívčím WC jiţ je) - běţně nejsou uţívány ekologicky příznivé učební pomůcky (sešity, papíry, obaly, pastelky, barvy) a čistící či mycí prostředky Příležitosti (Opportunities): - škola provádí ekologickou osvětu různými formami, např. články v místním tisku, úklid města, odběr novin a časopisů od občanů města apod. - chodíme s dětmi na vycházky do přírody, přírodu pozorujeme - sbíráme přírodniny pro výrobky v hodinách pracovního vyučování - domlouváme svoz materiálů vhodných pro hodiny Pracovního vyučování (karton, dřevo, kůţe, látky, vlny atd.) - škola podává několik projektů ročně a podaří se získat i finance Ohrožení (Threats): - nezájem ţáků - destruktivní sklony ţáků - nedostatek finančních prostředků 1.2 Cíle EVVO na škole

7 1.2.1 Cíle environmentálního vzdělávání a výchovy ţáků - ţáci pečují o ţivotní prostředí v okolí školy a ve městě - ţáci chápou potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a ţivotnímu prostředí přímým kontaktem s přírodou - ţáci poznávají přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody - ţáci mají vypěstované návyky nezbytné pro kaţdodenní ţádoucí jednání občana vůči prostředí DLOUHODOBÉ CÍLE: Dlouhodobý cíl č. 1: Ţáci mají vztah k ţivotnímu prostředí v okolí školy Témata (tématický okruh) k cíli č. 1: Naše město Konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 1: ţáci si vytvářejí vztah k našemu městu ţáci poznávají historické památky /exkurze na Zručský zámek/ ţáci chápou ţivot ve městě ţáci rozvíjí vztah k tradicím ve městě ţáci si vytváří vztah k městským parkům a přírodninám ţáci si prohlubují orientaci na mapě a v plánu města ţáci vědí, jak se chovat ve městě, učí se dopravní předpisy Podtéma navazující na konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 1: Ţáci mají citový vztah k prostředí, ve kterém ţijí Ukliďme svět celosvětová akce - třídíme odpad - odpady a příroda - principy a způsoby hospodaření s odpady - druhotné suroviny Způsob realizace:- účast na akci Ukliďme svět, v hodinách Pracovního vyučování sbírají odpadky ve městě - nasbírané odpadky třídí do separovaných nádob - sběr papíru, od lidí vybíráme papír a předáváme do sběrného dvora - ve škole je nádoba na plasty, sklo, papír a bioodpad - sbíráme hliník - učíme ţáky třídit nebezpečný odpad vybité baterie doneseme do sběrného boxu v Tescu Průřezová témata: EV 1 e lidské sídlo město vesnice, EV 2 c vodní zdroje EV 3 d odpady a hospodaření s odpady. EV 4 a - naše obec Ţáci mají vztah k historickým památkám ve městě.

8 1.10. Světový den lidských sídel - orientace ve městě - historie města Způsob realizace: - návštěva Zručského zámku - návštěva důleţitých objektů pošta, zdravotnictví, Městský úřad, policie, spořitelna - beseda s pracovníkem MěÚ Zruč nad Sázavou - celoškolní soutěţ o rodném městě Průřezová témata: Ev 3 b -doprava a ţivotní prostředí, Ev 4 b - náš ţivotní styl Indikátory naplnění: - ţáci neodhazují odpadky po městě - ţáci doma třídí odpad - ţáci přináší staré noviny a časopisy a hliník - ţáci neničí veřejná prostranství Dlouhodobý cíl č. 2: Ţáci aktivně a rádi pečují o vzhled zahrady Témata (tématický okruh) k cíli č. 2: Školní zahrada Konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 2: ţáci se učí vnímat přírodu všemi smysly ţáci poznávají přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody ţáci pečují o zeleň na školní zahradě ţáci dodrţují čistotu v okolí školy na školní zahradě Podtéma navazující na konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 2: Ţáci rádi pracují na školní zahradě Den stromů - stromy v okolí školy - poznávání - ovocné stromy Způsob realizace: - výukové pořady v zahradách a parcích - výukové pořady / Podblanické ekocentru Vlašim, Ekodomov Kutná Hora/ Ţáci chápou potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a ţivotnímu prostředí kontaktem s přírodou Den Země - udrţitelný rozvoj společnosti - péče o ţivotní prostředí v okolí školy - návyky nezbytné pro kaţdodenní ţádoucí jednání občana vůči prostředí Způsob realizace: - určování rostlin na školní zahradě

9 - hrabání listí - tvoření kompostu - péče o záhony květin - úprava záhonů, pěstování zeleniny na záhonech - naučná stezka po školní zahradě - vysazování stromků a keřů v hodinách Pracovního vyučování Průřezová témata: EV 1 a les, EV 1e lidské sídlo, EV 2 d ochrana biologických druhů EV 3 e ochrana přírody a kulturních památek, EV 4 a - naše obec Indikátory naplnění: - ţáci sami dbají o prostředí v okolí školy - ţáci pozorují a znají přírodu na zahradě školy Dlouhodobý cíl č. 3: Ţáci vnímají a znají rostliny na školní zahradě, v parku, v lese a pokojové rostliny ve škole Témata (tématický okruh) k cíli č. 3: Rostliny v okolí školy a ve škole Konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 3: ţák chrání přírodu a přírodní zdroje ţák je aktivní, tvořivý, tolerantní, vstřícný a ohleduplný ve vztahu k přírodě ţáci se svým chováním podílejí na ochraně ţivotního prostředí ţáci rozumějí vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí a přírodním a ţivotním prostředím Podtéma navazující na konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 3: Ţáci se učí vnímat krásy zimní přírody, uvědomují si význam přírody pro člověka Mezinárodní den biologické rozmanitosti - význam ochrany přírody - vliv lidských aktivit Způsob realizace: - vycházky do zimní přírody - pozorování stromů v zimě (jehličnaté, listnaté) - péče o pokojové květiny, zalévání, dostatek světla Průřezová témata: EV 2 e ekosystémy, EV 3 b doprava a ţivotní prostředí Ţáci mají vytvořený vztah k parkové úpravě Evropský den parků - rozmanitost přírody - poznávání a určování rostlin v parku - neničíme přírodu Způsob realizace:

10 - vycházky do parku, exkurze do Zručského parku, park ve Vlašimi, Průhonice - encyklopedie určování rostlin - celoškolní soutěţ v poznávání rostlin Ţáci mají vytvořené návyky, které vedou k šetrnému vztahu k přírodě Den květů - rozmanitost barev a tvarů květin, určování květin - květiny v zahradách a v parku Způsob realizace: - vycházky do přírody - péče o záhony květin na školní zahradě - naučná stezka na školní zahradě - vytvoření jmenovek v hodinách Pracovního vyučování, označení rostlin na školní zahradě - encyklopedie určování květin, herbář květin - beseda s pracovníkem ze ţivotního prostředí MěÚ Zruč nad Sázavou - exkurze do zahrad, výstavy Průřezová témata: EV 1 b pole, EV 3 g změny v krajině Indikátory naplnění: - ţáci rozeznávají základní druhy rostlin na zahradě a v parku - ţáci neničí zeleň v parku Cíle a prostředky zabezpečení realizace EVVO ve škole STRATEGICKÉ SMĚRY: Strategický směr č. 1: Zahrada školy, okolní příroda Dlouhodobý cíl ke strategickému směru č. 1: Maximální vyuţití areálu zahrady a okolí školy Indikátory naplnění/dosažení cíle ke strategickému směru č. 1: - 50% zahrady bude do června 2020 upraveno a osázeno novými stromky, keři a květinami tak, aby byl naplněn projekt Ţivá zahrada naučná stezka zahradou školy Střednědobý/é cíl/e ke strategickému směru č. 1: Ţáci po celý rok upravují školní zahradu, v dubnu ke Dni Země proběhne projekt Den zeleně, v květnu a v červnu bude vytvořena naučná stezka po školní zahradě. Prostředky dosažení:

11 - v hodinách pracovního vyučování je soustavně zvelebováno a okrašlováno vnitřní a vnější prostředí školy - stále máme na mysli význam a nenahraditelnost kontaktu dětí s přírodou (vycházky do okolí školy apod.) - v hodinách Pracovního vyučování ţáci pravidelně pečují o úpravu školní zahrady - dvakrát za rok se zúčastňujeme akce Ukliďme svět - při vycházkách a exkurzích poznáváme s dětmi okolní přírodu - pravidelně se účastníme akce Čistá řeka Sázava Strategický směr č. 2: Aktivity školy Dlouhodobý cíl ke strategickému směru č. 2: Dokonalé třídění odpadu (plast, papír, biologický odpad, sklo, dřevo, nebezpečný odpad, hliník) Indikátory naplnění / dosažení cíle ke strategickému směru č. 2: - 70% odpadu se bude do budoucna třídit na papír, plast, sklo, dřevo, biologický odpad, nebezpečný odpad, hliník v úzké spolupráci se Sběrným dvorem ve Zruči nad Sázavou - Střednědobý/é cíl/e ke strategickému směru č. 2: Dvakrát za rok provedeme s dětmi úklid ve městě a v okolí školy, důsledně třídíme odpad. Prostředky dosažení: - v hodinách Pracovního vyučování ţáci aktivně sbírají a třídí odpadky ve městě - v rámci projektového vyučování pořádáme soutěţe, exkurze, besedy - je zavedeno třídění odpadků a odvoz do sběrného dvora - ke Dni Země pořádáme soutěţe pro děti z MŠ, sázení keřů a stromků - spolupracujeme s ekocentrem ve Vlašimi a vyuţíváme nabídky jejich programů - škola je zapojena do sítě škol M.R.K.E.V. - spolupráce s ČSOP Praha soutěţ Ţivá zahrada v prosinci a v květnu pozorujeme zvířata na naší školní zahradě Strategický směr č. 3: Personální podmínky školy Dlouhodobý cíl ke strategickému směru č. 3: EV bude prolínat všemi předměty, zapojení celého pedagogického sboru včetně školnice, stmelený kolektiv. Indikátory naplnění/dosažení cíle ke strategickému směru č. 3: - 100% zapojení všech pracovníků školy, EVVO bude prolínat 70% předmětů Střednědobý/é cíl/e ke strategickému směru č. 3:

12 Týmová spolupráce Prostředky dosažení: - v rámci metodického sdruţení se schází všichni pedagogové 1x za měsíc, dostávají měsíční informace o průběhu EVVO - plnění EVVO je zapisováno do třídní knihy - probíhají soutěţe, besedy, exkurze, vycházky - probíhá projektové vyučování zaměřené na EVVO - účast na projektech pořádaných ekocentry, např. Odpad z nebe nespad /Ekodomov Kutná Hora/, S TURem tu ještě budem /Podhoubí Praha/ 1.3 Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a pedagogickým sborem Koordinátor environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty je podřízen ředitelce školy. Koordinátor si zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost, účastní se různých forem dalšího vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy. Ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru a s vedením školy připraví rámcový dlouhodobý plán environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a v souladu s ním kaţdoročně připraví realizační záměry v podobě ročního programu EVVO, který bude obsahovat: uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech integraci přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k ţivotnímu prostředí rozvíjení aktivity k mimoškolnímu prostředí zavádění integrujících přístupů k poznávání a hodnocení vztahů člověka a ţivotního prostředí ve smyslu přípravy pro udrţitelnost rozvoje přípravy a koordinaci dlouhodobých aktivit v péči o ţivotní prostředí, jednorázové akce i různé regionální, mezinárodní a další formy aktivity a spolupráce zajišťování účasti školy v různých projektech zaměřených k EVVO příprava podkladů pro ekologizaci provozu školy spolupráce s dalšími školami, předávání zkušeností a zlepšování úrovně EVVO navázání kontaktů s mimoškolní oblastí vedení, doplňování evidence literatury, časopisů, odborných metodických příruček, učebních pomůcek a dalších informačních zdrojů hodnocení programu EVVO ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy (zákon č.123/98 Sb., O právu na informace o ţivotním prostředí) zapracovává koncepci EVVO Středočeského kraje ( ) do dlouhodobého programu EVVO na škole aktivní účast na přípravě koncepce EVVO na r vyplněním dotazníku zaslaným ze Středočeského kraje C. Akční plán k cílům a prostředkům zabezpečení realizace

13 EVVO ve škole vychází z dokumentu Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledeme do roku 2015 Plán rozvoje prostředí školy Ţáci se kaţdoročně účastní celosvětové akce Ukliďme svět. V hodinách Pv budou pečovat o školní zahradu. Škola bude vyzdobena výrobky ţáků. Spolupráce školy s okolím Ke Dni Země uspořádáme akci pro MŠ. Při sběru papíru budeme spolupracovat s místním sběrným dvorem, lidmi ve městě a občany obce Hulice. K významným dnům navštívíme Zručský zámek, okresní město Kutná Hora. Pravidelně budeme chodit na vycházky do okolní přírody. I nadále budeme zvát na besedy pracovníky z různých resortů, chodit na exkurze do provozoven, objektů atd. Budeme úzce spolupracovat s Podblanickým ekocentrem Vlašim. Vzdělávání pedagogů Koordinátorka EVVO má patřičné vzdělání, které ukončila v září I nadále se bude zúčastňovat seminářů s environmentální tematikou. Veškeré zkušenosti budou zapracovány v ŠVP, v projektovém vyučování a budou předávány v rámci metodického sdruţení a pracovních porad. D. ZÁVĚR Příprava a hodnocení EVVO probíhá v rámci metodického sdruţení za účasti všech pedagogů. Vyučující svou činnost zapisují do třídní knihy. Roční plán EVVO plní všichni pedagogové v jednotlivých předmětech, je vyvěšen na viditelném místě ve sborovně. Snaţíme se o ekologizaci provozu školy.

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální zpracovaný podle RVP ZŠS a podle RVP PV Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více