DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020"

Transkript

1 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle učebního plánu Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 a Školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Struktura školy: úplná Adresa školy: Základní škola, Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Telefon: , zs Internetové stránky: Ředitel školy: Mgr. Jana Marečková Zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Kunčická Koordinátor EVVO: Mgr. Krista Fremlová koordinátora EVVO: Počet pedagogů celkem: 5, včetně ředitelky školy Zřizovatel: Středočeský kraj Adresa zřizovatele: Zborovská 11, Praha 5

2 OBSAH A. ÚVOD B. DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ŠKOLY V OBLASTI EVVO 1 Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1.1 Východiska pro stanovení dlouhodobých záměrů Obecná charakteristika školy Priority školy ve výchově a vzdělávání SWOT analýza EVVO na škole 1.2 Cíle EVVO na škole Cíle environmentálního vzdělávání a výchovy ţáků Cíle a prostředky zabezepčení realizace EVVO ve škole 1.3 Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a pedagogickým sborem C. AKČNÍ PLÁN K CÍLŮM A PROSTŘEDKŮM ZABEZPEČENÍ REALIZACE EVVO VE ŠKOLE D. ZÁVĚR

3 A. ÚVOD Cílem EVVO je pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Vede jedince k účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udrţitelného rozvoje lidské civilizace ţivotní styl a hotovou orientaci ţáků. Naše pojetí EVVO vychází z Koncepce EVVO Středočeského kraje na rok , dále se aktivně podílíme /vyplněním dotazníku/ na přípravě Koncepce EVVO Středočeského kraje na rok a Metodického pokynu MŠMT k zajištění EVVO č.j / B. KONCEPCE EVVO NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1.1 Východiska pro stanovení dlouhodobých záměrů Obecná charakteristika školy Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643, je základní škola samostatně zřízená pro ţáky se zdravotním postiţením a je malotřídní základní školou praktickou. Převáţně jsou zde vzděláváni ţáci se zdravotním postiţením mentálním. Škola je umístěna v městské zástavbě na okraji města, jejíţ součástí je školní zahrada. V blízkosti školy je řeka Sázava, louka i les. Zmíněná školní zahrada, která obklopuje budovu ze všech stran, je plně vyhovující pro pěstitelské práce. Zahrada je okrasná i zelinářská. Nově je postaven zahradní domek slouţící na ukládání nářadí potřebného pro práci na zahradě. Do školy docházejí ţáci z rodin ze Zruče nad Sázavou a přilehlého okolí, a také z Dětského domova Zruč nad Sázavou. Ve třech třídách jsou vyučováni podle potřeb ţáci 1. aţ 9. ročníku. Škola poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od šesti do patnácti, leckdy i osmnácti let. Kapacita školy je podle zřizovací listiny 50 ţáků. Součástí školy je školní druţina, jedno oddělení je pro 13 ţáků. Hlavní přestávku ţáci tráví na zahradě školy, kde mohou relaxovat i volně se pohybovat.

4 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou prakticky všichni ţáci, navíc se zde vyskytují ţáci s kombinovaným postiţením a těţkou mentální retardací. Ti jsou vzděláváni formou individuální integrace ve třídách školy podle individuálních vzdělávacích plánů (školský zákon č. 561/2004 Sb., 18), které odpovídají duševním a fyzickým moţnostem dítěte. Pro ţáky s kombinovanými vadami je zajištěna asistentka pedagoga. Z důvodu zdravotního postiţení nebo jiného znevýhodnění se uplatňuje při vzdělávání těchto ţáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami pouţívanými ve vzdělávání běţné populace Priority školy ve výchově a vzdělávání Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti ţáků se zdravotním postiţením, účinně vede ţáka k naplnění klíčových kompetencí a ke splnění očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech. Učí ţáky vzájemně spolupracovat, chovat se demokraticky, respektovat názory druhého aj. Prezentuje učivo tak, aby je ţáci povaţovali pro sebe a svůj ţivot za významné a byli schopni je zvládnout, úspěšně si ho osvojit a být tak kvalitně připraveni do ţivota. Název školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada vyjadřuje následující základní myšlenky: - vytvoření moderního výukového prostředí pro ţáky se zdravotním postiţením (modelové příklady jednání, které jsou ţádoucí i neţádoucí z hledisek ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje) - neustálé zlepšování celkové estetické úrovně školy - pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy vlastní odpovědnost ve vztahu k ţivotnímu prostředí, péče o ţivotní prostředí, poznávání a ochrana přírody - zdravý ţivotní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví - vedení k citlivému a vnímavému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví - uvědomění si základních podmínek ţivota a odpovědnosti současné generace za ţivot v budoucnosti - vzdělání pro udrţitelný rozvoj (VUR) je zde vymezeno jako předpoklad k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a chování jednotlivce, které vedou k udrţitelnému jednání v osobnímm, pracovním i občanském ţivotě

5 1.1.3 SWOT analýza EVVO na škole Silné stránky (Strengths): - koordinátorem EV je jmenován učitel, který má opravdový zájem o problematiku ekologické výchovy a důsledně je podporován ředitelem školy - koordinátorem EV je sestavován plán EVVO, na jehoţ naplňování se podílí celý pedagogický sbor včetně školnice vedení školy plnění plánu pravidelně vyhodnocuje - ředitelka podporuje DVVP v oblasti EVVO - škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé ekologické projekty, pořádá projektové dny i soutěţe - je podporováno zařazení EVVO do systému výchovného působení a do všech vyučujících předmětů, nejen přírodovědných - ţáci pravidelně pečují o školní zahradu, dbají o úpravu květinových záhonů, keřů a stromů - je zavedeno třídění odpadu - neustále je dbáno na školní hygienu třídy jsou náleţitě osvětleny, řádně větrány a jejich prostředí je zpříjemněno pokojovými rostlinami, barevnou výzdobou - soustavně je zvelebováno a okrašlováno vnitřní a vnější prostředí školy, v areálu školy je mnoho zeleně, květin a obrázků s ekologickou tematikou - kaţdoročně na podzim a na jaře je účast na akci Ukliďme svět - v hodinách pracovního vyučování je vyuţíván hygienicky vhodný odpadový materiál z místních podniků, např. papír, látky, dřevo aj. - stále máme na mysli význam a nenahraditelnost přímého kontaktu dětí s přírodou - několikrát za rok s dětmi vyjíţdíme do přírody a zajímavých míst v našem okolí - navazujeme spolupráci se střediskem ekologické výchovy ve Vlašimi a vyuţíváme nabídky jejich programů - pořádáme besedy na dané téma - spolupracujeme s MŠ ve městě, ke Dni Země jsou pro děti pořádány soutěţe, sázení keřů a stromků aj. - nezaměřujeme se pouze jen na přírodovědný efekt, zdůrazňujeme význam návratu k tradicím a lidové kultuře - usilujeme o celkově dobrou atmosféru školy, prodchnutou duchem spolupráce, tolerance, ohleduplnosti a tvořivosti

6 - je vytvořena učebna v přírodě - pořádáme turistický kurz - zapojujeme se do projektů a programů zaměřených na EVVO Slabé stránky (Weaknesses): - není vyučováno ekologické praktikum - na škole nepracují ekologicky zaměřené zájmové krouţky - provoz školy má ekologické rezervy: není provedeno zateplení budovy a těsnění oken, nejsou pouţívány pákové baterie nad umyvadly a chybí úsporná splachovadla (na 1 dívčím WC jiţ je) - běţně nejsou uţívány ekologicky příznivé učební pomůcky (sešity, papíry, obaly, pastelky, barvy) a čistící či mycí prostředky Příležitosti (Opportunities): - škola provádí ekologickou osvětu různými formami, např. články v místním tisku, úklid města, odběr novin a časopisů od občanů města apod. - chodíme s dětmi na vycházky do přírody, přírodu pozorujeme - sbíráme přírodniny pro výrobky v hodinách pracovního vyučování - domlouváme svoz materiálů vhodných pro hodiny Pracovního vyučování (karton, dřevo, kůţe, látky, vlny atd.) - škola podává několik projektů ročně a podaří se získat i finance Ohrožení (Threats): - nezájem ţáků - destruktivní sklony ţáků - nedostatek finančních prostředků 1.2 Cíle EVVO na škole

7 1.2.1 Cíle environmentálního vzdělávání a výchovy ţáků - ţáci pečují o ţivotní prostředí v okolí školy a ve městě - ţáci chápou potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a ţivotnímu prostředí přímým kontaktem s přírodou - ţáci poznávají přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody - ţáci mají vypěstované návyky nezbytné pro kaţdodenní ţádoucí jednání občana vůči prostředí DLOUHODOBÉ CÍLE: Dlouhodobý cíl č. 1: Ţáci mají vztah k ţivotnímu prostředí v okolí školy Témata (tématický okruh) k cíli č. 1: Naše město Konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 1: ţáci si vytvářejí vztah k našemu městu ţáci poznávají historické památky /exkurze na Zručský zámek/ ţáci chápou ţivot ve městě ţáci rozvíjí vztah k tradicím ve městě ţáci si vytváří vztah k městským parkům a přírodninám ţáci si prohlubují orientaci na mapě a v plánu města ţáci vědí, jak se chovat ve městě, učí se dopravní předpisy Podtéma navazující na konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 1: Ţáci mají citový vztah k prostředí, ve kterém ţijí Ukliďme svět celosvětová akce - třídíme odpad - odpady a příroda - principy a způsoby hospodaření s odpady - druhotné suroviny Způsob realizace:- účast na akci Ukliďme svět, v hodinách Pracovního vyučování sbírají odpadky ve městě - nasbírané odpadky třídí do separovaných nádob - sběr papíru, od lidí vybíráme papír a předáváme do sběrného dvora - ve škole je nádoba na plasty, sklo, papír a bioodpad - sbíráme hliník - učíme ţáky třídit nebezpečný odpad vybité baterie doneseme do sběrného boxu v Tescu Průřezová témata: EV 1 e lidské sídlo město vesnice, EV 2 c vodní zdroje EV 3 d odpady a hospodaření s odpady. EV 4 a - naše obec Ţáci mají vztah k historickým památkám ve městě.

8 1.10. Světový den lidských sídel - orientace ve městě - historie města Způsob realizace: - návštěva Zručského zámku - návštěva důleţitých objektů pošta, zdravotnictví, Městský úřad, policie, spořitelna - beseda s pracovníkem MěÚ Zruč nad Sázavou - celoškolní soutěţ o rodném městě Průřezová témata: Ev 3 b -doprava a ţivotní prostředí, Ev 4 b - náš ţivotní styl Indikátory naplnění: - ţáci neodhazují odpadky po městě - ţáci doma třídí odpad - ţáci přináší staré noviny a časopisy a hliník - ţáci neničí veřejná prostranství Dlouhodobý cíl č. 2: Ţáci aktivně a rádi pečují o vzhled zahrady Témata (tématický okruh) k cíli č. 2: Školní zahrada Konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 2: ţáci se učí vnímat přírodu všemi smysly ţáci poznávají přírodní zákonitosti a způsoby ochrany přírody ţáci pečují o zeleň na školní zahradě ţáci dodrţují čistotu v okolí školy na školní zahradě Podtéma navazující na konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 2: Ţáci rádi pracují na školní zahradě Den stromů - stromy v okolí školy - poznávání - ovocné stromy Způsob realizace: - výukové pořady v zahradách a parcích - výukové pořady / Podblanické ekocentru Vlašim, Ekodomov Kutná Hora/ Ţáci chápou potřebné informace o vztazích člověka k přírodě a ţivotnímu prostředí kontaktem s přírodou Den Země - udrţitelný rozvoj společnosti - péče o ţivotní prostředí v okolí školy - návyky nezbytné pro kaţdodenní ţádoucí jednání občana vůči prostředí Způsob realizace: - určování rostlin na školní zahradě

9 - hrabání listí - tvoření kompostu - péče o záhony květin - úprava záhonů, pěstování zeleniny na záhonech - naučná stezka po školní zahradě - vysazování stromků a keřů v hodinách Pracovního vyučování Průřezová témata: EV 1 a les, EV 1e lidské sídlo, EV 2 d ochrana biologických druhů EV 3 e ochrana přírody a kulturních památek, EV 4 a - naše obec Indikátory naplnění: - ţáci sami dbají o prostředí v okolí školy - ţáci pozorují a znají přírodu na zahradě školy Dlouhodobý cíl č. 3: Ţáci vnímají a znají rostliny na školní zahradě, v parku, v lese a pokojové rostliny ve škole Témata (tématický okruh) k cíli č. 3: Rostliny v okolí školy a ve škole Konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 3: ţák chrání přírodu a přírodní zdroje ţák je aktivní, tvořivý, tolerantní, vstřícný a ohleduplný ve vztahu k přírodě ţáci se svým chováním podílejí na ochraně ţivotního prostředí ţáci rozumějí vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí a přírodním a ţivotním prostředím Podtéma navazující na konkrétní cíle k tématu (tématickému okruhu) č. 3: Ţáci se učí vnímat krásy zimní přírody, uvědomují si význam přírody pro člověka Mezinárodní den biologické rozmanitosti - význam ochrany přírody - vliv lidských aktivit Způsob realizace: - vycházky do zimní přírody - pozorování stromů v zimě (jehličnaté, listnaté) - péče o pokojové květiny, zalévání, dostatek světla Průřezová témata: EV 2 e ekosystémy, EV 3 b doprava a ţivotní prostředí Ţáci mají vytvořený vztah k parkové úpravě Evropský den parků - rozmanitost přírody - poznávání a určování rostlin v parku - neničíme přírodu Způsob realizace:

10 - vycházky do parku, exkurze do Zručského parku, park ve Vlašimi, Průhonice - encyklopedie určování rostlin - celoškolní soutěţ v poznávání rostlin Ţáci mají vytvořené návyky, které vedou k šetrnému vztahu k přírodě Den květů - rozmanitost barev a tvarů květin, určování květin - květiny v zahradách a v parku Způsob realizace: - vycházky do přírody - péče o záhony květin na školní zahradě - naučná stezka na školní zahradě - vytvoření jmenovek v hodinách Pracovního vyučování, označení rostlin na školní zahradě - encyklopedie určování květin, herbář květin - beseda s pracovníkem ze ţivotního prostředí MěÚ Zruč nad Sázavou - exkurze do zahrad, výstavy Průřezová témata: EV 1 b pole, EV 3 g změny v krajině Indikátory naplnění: - ţáci rozeznávají základní druhy rostlin na zahradě a v parku - ţáci neničí zeleň v parku Cíle a prostředky zabezpečení realizace EVVO ve škole STRATEGICKÉ SMĚRY: Strategický směr č. 1: Zahrada školy, okolní příroda Dlouhodobý cíl ke strategickému směru č. 1: Maximální vyuţití areálu zahrady a okolí školy Indikátory naplnění/dosažení cíle ke strategickému směru č. 1: - 50% zahrady bude do června 2020 upraveno a osázeno novými stromky, keři a květinami tak, aby byl naplněn projekt Ţivá zahrada naučná stezka zahradou školy Střednědobý/é cíl/e ke strategickému směru č. 1: Ţáci po celý rok upravují školní zahradu, v dubnu ke Dni Země proběhne projekt Den zeleně, v květnu a v červnu bude vytvořena naučná stezka po školní zahradě. Prostředky dosažení:

11 - v hodinách pracovního vyučování je soustavně zvelebováno a okrašlováno vnitřní a vnější prostředí školy - stále máme na mysli význam a nenahraditelnost kontaktu dětí s přírodou (vycházky do okolí školy apod.) - v hodinách Pracovního vyučování ţáci pravidelně pečují o úpravu školní zahrady - dvakrát za rok se zúčastňujeme akce Ukliďme svět - při vycházkách a exkurzích poznáváme s dětmi okolní přírodu - pravidelně se účastníme akce Čistá řeka Sázava Strategický směr č. 2: Aktivity školy Dlouhodobý cíl ke strategickému směru č. 2: Dokonalé třídění odpadu (plast, papír, biologický odpad, sklo, dřevo, nebezpečný odpad, hliník) Indikátory naplnění / dosažení cíle ke strategickému směru č. 2: - 70% odpadu se bude do budoucna třídit na papír, plast, sklo, dřevo, biologický odpad, nebezpečný odpad, hliník v úzké spolupráci se Sběrným dvorem ve Zruči nad Sázavou - Střednědobý/é cíl/e ke strategickému směru č. 2: Dvakrát za rok provedeme s dětmi úklid ve městě a v okolí školy, důsledně třídíme odpad. Prostředky dosažení: - v hodinách Pracovního vyučování ţáci aktivně sbírají a třídí odpadky ve městě - v rámci projektového vyučování pořádáme soutěţe, exkurze, besedy - je zavedeno třídění odpadků a odvoz do sběrného dvora - ke Dni Země pořádáme soutěţe pro děti z MŠ, sázení keřů a stromků - spolupracujeme s ekocentrem ve Vlašimi a vyuţíváme nabídky jejich programů - škola je zapojena do sítě škol M.R.K.E.V. - spolupráce s ČSOP Praha soutěţ Ţivá zahrada v prosinci a v květnu pozorujeme zvířata na naší školní zahradě Strategický směr č. 3: Personální podmínky školy Dlouhodobý cíl ke strategickému směru č. 3: EV bude prolínat všemi předměty, zapojení celého pedagogického sboru včetně školnice, stmelený kolektiv. Indikátory naplnění/dosažení cíle ke strategickému směru č. 3: - 100% zapojení všech pracovníků školy, EVVO bude prolínat 70% předmětů Střednědobý/é cíl/e ke strategickému směru č. 3:

12 Týmová spolupráce Prostředky dosažení: - v rámci metodického sdruţení se schází všichni pedagogové 1x za měsíc, dostávají měsíční informace o průběhu EVVO - plnění EVVO je zapisováno do třídní knihy - probíhají soutěţe, besedy, exkurze, vycházky - probíhá projektové vyučování zaměřené na EVVO - účast na projektech pořádaných ekocentry, např. Odpad z nebe nespad /Ekodomov Kutná Hora/, S TURem tu ještě budem /Podhoubí Praha/ 1.3 Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením školy a pedagogickým sborem Koordinátor environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty je podřízen ředitelce školy. Koordinátor si zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost, účastní se různých forem dalšího vzdělávání. Spolupracuje s vedením školy. Ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru a s vedením školy připraví rámcový dlouhodobý plán environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a v souladu s ním kaţdoročně připraví realizační záměry v podobě ročního programu EVVO, který bude obsahovat: uplatňování ekologických aspektů v jednotlivých předmětech integraci přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k ţivotnímu prostředí rozvíjení aktivity k mimoškolnímu prostředí zavádění integrujících přístupů k poznávání a hodnocení vztahů člověka a ţivotního prostředí ve smyslu přípravy pro udrţitelnost rozvoje přípravy a koordinaci dlouhodobých aktivit v péči o ţivotní prostředí, jednorázové akce i různé regionální, mezinárodní a další formy aktivity a spolupráce zajišťování účasti školy v různých projektech zaměřených k EVVO příprava podkladů pro ekologizaci provozu školy spolupráce s dalšími školami, předávání zkušeností a zlepšování úrovně EVVO navázání kontaktů s mimoškolní oblastí vedení, doplňování evidence literatury, časopisů, odborných metodických příruček, učebních pomůcek a dalších informačních zdrojů hodnocení programu EVVO ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy (zákon č.123/98 Sb., O právu na informace o ţivotním prostředí) zapracovává koncepci EVVO Středočeského kraje ( ) do dlouhodobého programu EVVO na škole aktivní účast na přípravě koncepce EVVO na r vyplněním dotazníku zaslaným ze Středočeského kraje C. Akční plán k cílům a prostředkům zabezpečení realizace

13 EVVO ve škole vychází z dokumentu Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta s výhledeme do roku 2015 Plán rozvoje prostředí školy Ţáci se kaţdoročně účastní celosvětové akce Ukliďme svět. V hodinách Pv budou pečovat o školní zahradu. Škola bude vyzdobena výrobky ţáků. Spolupráce školy s okolím Ke Dni Země uspořádáme akci pro MŠ. Při sběru papíru budeme spolupracovat s místním sběrným dvorem, lidmi ve městě a občany obce Hulice. K významným dnům navštívíme Zručský zámek, okresní město Kutná Hora. Pravidelně budeme chodit na vycházky do okolní přírody. I nadále budeme zvát na besedy pracovníky z různých resortů, chodit na exkurze do provozoven, objektů atd. Budeme úzce spolupracovat s Podblanickým ekocentrem Vlašim. Vzdělávání pedagogů Koordinátorka EVVO má patřičné vzdělání, které ukončila v září I nadále se bude zúčastňovat seminářů s environmentální tematikou. Veškeré zkušenosti budou zapracovány v ŠVP, v projektovém vyučování a budou předávány v rámci metodického sdruţení a pracovních porad. D. ZÁVĚR Příprava a hodnocení EVVO probíhá v rámci metodického sdruţení za účasti všech pedagogů. Vyučující svou činnost zapisují do třídní knihy. Roční plán EVVO plní všichni pedagogové v jednotlivých předmětech, je vyvěšen na viditelném místě ve sborovně. Snaţíme se o ekologizaci provozu školy.

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok: 2015/2016 Základní údaje

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Školní plán EVVO 2016-2018 Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Hradec nad Moravicí-Žimrovice okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období

Základní škola Hradec nad Moravicí-Žimrovice okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO vydaný na období 2010-2012 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Článek 1 Úvodní ustanovení Školní program EVVO Základní školy Hradec nad Moravicí Ţimrovice (dále jen program

Více

Základní škola Luže Komenského 254 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO Ing. Ondřej Jochec

Základní škola Luže Komenského 254 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO Ing. Ondřej Jochec Základní škola Luže Komenského 254 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO 2012-2017 30. 10. 2012 Ing. Ondřej Jochec 4 OBSAH 1 VYMEZENÍ POJMU EVVO...6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1 Výchozí situace...6 2.2 Analýza...7 2.2.1

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice pro školní rok 2015/2016

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice pro školní rok 2015/2016 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice pro školní rok 2015/2016 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Vyučované

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 platnost 3 5 let 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání žáků Na konci školní docházky žák: - rozumí vztahům

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc.

Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace Školní plán EVVO pro období 2013 2018 2013 Mgr. Bc. Lenka Martinková Charakteristika školy v oblasti EVVO Na škole pracuje od

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Učíme se o přírodě a v přírodě

Učíme se o přírodě a v přírodě Základní škola Plumlov Rudé armády 300, Plumlov 798 03 Učíme se o přírodě a v přírodě PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Vypracovala : Mgr. Petra Finsterlová koordinátor EVVO Následující

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HORNÍ PLANÁ

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HORNÍ PLANÁ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HORNÍ PLANÁ Zpracovatel: Jana Rynešová Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek nabádá ostatní k udržování pořádku v okolí školy podílí se na úklidu okolí školy - udržování pořádku

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017

Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz Školní plán EVVO na šk. rok 2016/2017 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více