Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne ) Prezentace přítomných členů Schůze Společenství vlastníků jednotek se zúčastnilo 6 (+1) členů z celkového počtu 8 členů (viz prezentační listina). Přítomní členové SVJ byli na začátku schůze informováni, že pan Hanák svolavateli schůze předběžně oznámil, že se osobně schůze nezúčastní. Byl však na vlastní žádost seznámen s jednotlivými body schůze. Pan Hanák se k jednotlivým bodům vyjádřil, a v rámci výše svého podílu na společných částech domu i hlasoval. Hlasy pana Hanáka byly připočteny na jeho žádost k hlasům. Výše spoluvlastnického podílu pana Hanáka na společných částech domu je 8,89%. Protokol o seznámení pana Hanáka tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Na začátku schůze byla předložena plná moc Jany Mergleské udělená manželovi Petru Mergleskému (viz příloha č. 4). Plná moc udělaná Andreou Pastorčákovou panu Miroslavovi Hladkému (viz příloha č. 5) kteří mají byt v podílovém spoluvlastnictví. Plná moc Martiny Tománkové udělená Petru Tománkovi (viz příloha č.6). Schůze byla usnášení schopná 82,06 % (+8,89%) 2) Seznámení s programem schůze Prezentace členů, Informace položkový rozpočet (KASTEN s.r.o.) + projednání požadavků k rekonstrukci bytového domu + projednání výše půjčky a dle ní odpovídající rozpočtové položky na jednotku, Ostatní informace o stavu bytového domu - všichni přítomní vlastníci schválili 100% program schůze 3) Informace položkový rozpočet (KASTEN s.r.o.) + projednání požadavků k rekonstrukci bytového domu + projednání výše půjčky a dle ní odpovídající rozpočtové položky na jednotku Přítomní vlastníci byli informováni, že nabídkový původní rozpočet na rekonstrukci od spol. KASTEN s.r.o. byl již staršího data a od jeho vystavení došlo i ke změně sazby DPH byl výborem SVJ Habrová 449 vznesen požadavek na zmíněnou stavební společnost, aby vyhotovila aktualizovaný nabídkový rozpočet. Přítomným vlastníkům byl zmíněný aktuální rozpočet předložen. Rozpočet byl opět vytvořen pro bytové domy na adrese Habrová 449 a 450. Současně byli přítomní vlastníci informování, že do dnešního dne neobdržel výbor SVJ Habrová 449 rozpočet jiné stavební společnosti, který by bylo možno porovnat s rozpočtem stavební společnosti KASTEN s.r.o. Na začátku jednání svolavatel schůze navrhl hlasovat, zda se budou projednávat jednotlivé položky rozpočtu samostatně (a jednotlivě se o nich bude i hlasovat), nebo zda bude projednán rozpočet jako celek a tak o něm i hlasováno. 3a) pro variantu projednání rozpočtových položek samostatně s jejich následným odhlasováním 3b) pro variantu projednání rozpočtu jako celku a jeho následné odhlasování = hlasování pro variantu 3a PRO 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z přítomných vlastníků; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 0,00% přítomných vlastníků SCHVÁLENO 100,00% všech Strana č.1

2 = hlasování pro variantu 3b PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% NESCHVÁLENO 100,00% všech Na základě výsledku hlasování byli všichni přítomní vlastníci seznámeni s jednotlivými položkami rozpočtu na rekonstrukci bytového domu. V rámci schůze byly následně projednány jednotlivé položky v rozpočtu samostatně, přičemž bylo navrženo, aby bylo dohodnuto a odhlasováno, které rozpočtové položky budou a které nebudou v rámci rekonstrukce požadovány. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce střešního pláště byla odsouhlasena v rámci předchozí schůze SVJ 449, byli přítomní vlastníci pouze informováni o výši částky (za sanaci střešního pláště) na nově zaslaném nabídkovém rozpočtu. Před samotným začátkem jednání ve věci projednání jednotlivých položek nabídkového rozpočtu, byli všichni přítomní vlastníci informováni o výsledku schůze zástupců výboru SVJ se zástupci stavební společnosti KASTEN s.r.o. Jako důležitý a zásadní bod jednání se zástupci společnosti KASTEN bylo jednání o provedení rekonstrukce pláště balkonových těles a obvodového pláště bytového domu. Zástupci společnosti KASTEN s.r.o. byli informováni o tom v jakém rozsahu byl na schůzi SVJ Habrová 449 konané dne schválen rozsah rekonstrukce. Tedy, že vlastníci odhlasovali rekonstrukci střešního pláště s výhradou, a že v rozpočtu není uvedena položka týkající se hydroizolace (prozábrany). Dále byli zástupci společnosti KASTEN informováni, že v rámci schůze SVJ Habrová 449 nebylo odsouhlaseno zateplení obvodového pláště. Ve své odpovědi zástupci společnosti KASTEN s.r.o. sdělili, že na základě zhotoveného odborného posudku na sanaci střešního pláště bude navržený rozsah rekonstrukce splňovat 100% požadavky ČSN. Zástupci společnosti KASTEN s.r.o. sdělili, že sanaci střešního pláště lze provést 3 způsoby. Přičemž způsob opravy střešního pláště tak jak je navržen (v nabídkovém rozpočtu), je střední variantou. Samotná instalace parozábrany do střešního pláště není zcela nutná, a její instalace by jen navýšila rozpočet. Dále zástupci stavební společnosti KASTEN s.r.o., reagovali na sdělení, že nebylo odhlasováno zateplení obvodového pláště upozorněním, že pokud nebude provedena rekonstrukce obvodového pláště jako celku (viz položkový rozpočet,) není stavební společnost schopna opravit další části stavby (pláště balkonových těles, fasáda, klempířské prvky,..) tak, aby mohla na provedené práce držet odpovídající záruky. Vzhledem k tomu, že balkon jako takový je propojen s fasádou, která plní na domě jak funkční i estetickou hodnotu budovy, bylo zástupci stavební společnosti doporučeno, aby při realizaci fasády, byly opraveny ty části balkonových těles, které jsou přímo spojeny s fasádou. A to hlavně z důvodu, aby díky neopraveným balkónům, netrpěla fasáda celého domu. Dále sdělili, že aby mohli držet na provedenou rekonstrukci záruku, doporučuji provedení rekonstrukce všech částí obvodového pláště, nebo jen rekonstrukci střešního pláště. Apelovali na opětovném zvážení všech aspektu provedení rekonstrukce vč. toho, jakým způsobem se po provedené rekonstrukci střešního pláště a obvodového pláště změní tepelně izolační vlastnosti stavby. A také, že celkové provedení rekonstrukce velkou měrou sníží náklady nejen vlastníkům pod střechou, ale i v nižších patrech. Strana č.2

3 Následně bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých položkách nabídkového rozpočtu (aktualizovaného): 3c) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce bylo zhotoveno zádveří v částce dle položek rozpočtu do celkové částky ,- Kč. 3d) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce byly zhotoveny čistící zóny v částce dle položek rozpočtu dodávka a montáž venkovní čistící zóny ocelové rohože 0,6x0,4m do celkové částky 3 060,- Kč, 3e) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce byla zhotovena dodávka a montáž vnitřní čistící zóny textilní 0,9x1,2m do celkové částky 7 840,- Kč. 3f) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce bylo provedeno přesazení a opětovné usazení vchodových dveří bytového domu dle položek rozpočtu do celkové částky 2 150,- Kč. 3g) Vzhledem k tomu, že balkon jako takový je propojen s fasádou, která plní na domě jak funkční i estetickou hodnotu budovy, bylo doporučeno, aby při realizaci fasády, byly opraveny ty části balkonových těles, které jsou přímo spojeny s fasádou. A to hlavně z důvodu, aby díky neopraveným balkónům, netrpěla fasáda celého domu. Dalším důvodem je záruka na provedenou rekonstrukci. Jak již bylo řečeno, stavební společnost doporučuje provedení rekonstrukce všech částí obvodového pláště, nebo jen rekonstrukci střešního pláště. Přítomným vlastníkům bylo připomenuto, aby zvážili všechny aspekty provedení rekonstrukce vč. toho, jakým způsobem se po provedené rekonstrukci střešního pláště a obvodového pláště změní tepelně izolační vlastnosti stavby. A také, že celkové provedení rekonstrukce velkou měrou sníží náklady nejen vlastníkům pod střechou, ale i v nižších patrech. Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce byla provedena oprava obvodového pláště budovy dle rozpočtu do celkové částky ,- Kč, a současně s tím spojená rekonstrukce pláště balkonových těles (izolace, zateplení, fasáda) dle položek rozpočtu do celkové částky ,- Kč (tj ,- Kč/těleso). 3h) Se všemi výše uvedenými schvalovanými položkami dále souvisí dle nabídkového rozpočtu také platby ve výši ,- Kč za lešení, 5 104,- Kč za silnoproud (přeložení hromosvodu), ,- Kč za klempířské a zámečnické konstrukce. Součástí částky je i částka za vyhotovení projektové dokumentace realizace stavby ve výši ½ z částky ,- Kč (tj ,- Kč). Svolavatel schůze dal hlasovat také o těchto položkách rozpočtu. 3ch) Částka spojená se sanací střešního pláště dosahuje dle jednotlivých položek aktualizovaného nabídkového rozpočtu celkové částky ,- Kč. V částce jsou mimo jiné obsaženy okapové svody a vsakovací jáma blíže viz rozpočet. Svolavatel informoval vlastníky i o těchto částech rozpočtu. = hlasování pro variantu 3c PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57% (E6) = hlasování pro variantu 3d = hlasování pro variantu 3e PRO 88,43% z přítomných vlastníků; PROTI 0,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 11,57% = hlasování pro variantu 3e PRO 0,00% z ; PROTI 88,43% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 11,57% NE Strana č.3

4 = hlasování pro variantu 3f PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57 (E6) = hlasování pro variantu 3g PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57% (E6) = hlasování pro variantu 3h PRO PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z přítomných vlastníků; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57% (E6) přítomných vlastníků = 3ch Všichni přítomní vlastníci byli řádně informováni o aktualizovaných částkách v nabídkovém rozpočtu týkajících se sanace střešního pláště. V rámci sepsaného protokolu o seznámení byl informován i pana Hanák viz (příloha č.3) Přítomní vlastníci byli dále informováni, že výbor SVJ Habrová 449 jménem jejího předsedy jednal s finančními ústavy, které by byly schopny financovat úvěr potřebný na plánovanou rekonstrukci. Všem finančním ústavům byl zaslán požadavek na zhotovení nabídky úvěru do výše 1,3 mil. s dobou splatnosti 10 a 15 let. Zároveň byla požadována fixace na dobu 7, 10 a 15 let. V rámci jednání pověřený zástupce výboru SVJ Habrová 449 mimo jiné projednával účel úvěru, výši úvěru, typ úvěru, výši měsíční anuitní splátky, splatnost úvěru v letech, výši poplatků spojených s vyhodnocením/schválením úvěru, výši poplatků spojených vedením úvěru, podmínky a způsob čerpání úvěru, požadovanou výši příspěvků do FO, případný požadavek fin. ústavu na blokaci splátek úvěru, požadavku na zajištění úvěru, možnosti dotace, fixace. Dále případné podmínky a možnosti zřízení spořicího účtu. Ze všech oslovených finančních ústavů jako vhodné pro financování rekonstrukce byly Česká spořitelna, ČSOB a KB. Následně přijaté nabídky jednotlivých finančních ústavů byly hodnoceny z hlediska celkové splatnosti úvěru, počtu splátek, výše požadovaného navýšení FO, fixace v letech, výše úrokové sazby, výše splátky, celkového přeplatku na úrocích, poplatků spojených s úvěrem, z čehož vyplynula celková nákladovost úvěru. Nabídka zaslaná České Spořitelny byla pro SVJ neúměrně nákladná. Proto byla z konečného přehledu předkládaného při schůzi vyřazena. Nabídky financování úvěru od ČSOB a KB byly předloženy všem vlastníkům k nahlédnutí a posouzení. Nabídka ČSOB se pohybovala v rozmezí 3,49% (fix. 7let a době splatnosti 15 let), 3,61% (fix. 10 let a době splatnosti 10 let), až po 3,91% (fix.15 let a době splatnosti 15 let). Úroková sazba KB se pohybovala v rozmezí 3,66% (fix. 7let a době splatnosti 15 let), 3,96% (fix. 10 let a době splatnosti 10 let), 4,09% (fix.15 let a době splatnosti 15 let), 3,96% (fix.10 let a době splatnosti 10 let). Nabídky jednotlivých finančních ústavů jako jednu z podmínek uváděli minimální výší příspěvku do FO. Přičemž měsíční splátka musí činit max. 85% měsíčního příspěvku do FO (viz další přílohy). Povinné přípěvky do FO se dle jednotlivých nabídek finančních ústavů pohybovali v rozmezí ,-Kč až ,- Kč. Povinné příspěvky do fondu oprav odpovídali dle nabídek jednotlivých finančních ústavů částkám 28,93 až 43,75 Kč/m2. Strana č.4

5 Po seznámení všech přítomných s jednotlivými nabídkami finančních ústavů (ČSOB, KB) a vzhledem k tomu, že rekonstrukce byla na základě výše uvedeného hlasování schválena potřebnou většinou vlastníků, proběhlo hlasování o zvolení (odhlasování) konkrétní nabídky finančního ústavu k financování úvěru na rekonstrukci. A1) Pro nabídku vypracovanou ČSOB v kombinaci 3,49% (fix. 7let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 531,- Kč příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu A1 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% A2) Pro nabídku vypracovanou ČSOB v kombinaci 3,61% (fix. 10 let a době splatnosti 10 let) a splátce úvěru ve výši 9 800,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu A2 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% A3) Pro nabídku vypracovanou ČSOB v kombinaci 3,91% (fix.15 let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši ,- Kč - příspěvek do FO ve výši , Kč = hlasování pro variantu A3 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% B1) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 3,66% (fix. 7let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 557,- Kč příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu B1 = hlasování PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 11,57% (E6) z, ZDRŽELO SE 0,00% B2) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 3,96% (fix. 10 let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 750,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu B2 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% B3) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 4,09% (fix.15 let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 835,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,- Kč = hlasování pro variantu B3 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% Strana č.5

6 B4) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 3,69% (fix.10 let a době splatnosti 10 let) a splátce úvěru ve výši ,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,- Kč = hlasování pro variantu B4 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% Na základě výsledku hlasování byla zvolena varianta B1 a schválena kombinace fix. na 7 let, době splatnosti 15 let a splátce úvěru ve výši 9 557,- Kč od KB, která odpovídala příspěvku do FO ve výši ,- Kč, a tomu odpovídajícímu navýšení povinné částky placené do FO na 28,93 Kč/m2. Přičemž by nejpozději 3 měsíce před koncem fixace proběhla schůze SVJ za účelem projednání možnosti provést mimořádnou splátku z do té doby nakumulované částky ve FO. Na základě výsledku hlasování bylo navrženo, aby zástupci výboru SVJ Habrová 449 sjednali schůzku se zástupci stavební společnosti KASTEN s.r.o. Účelem schůzky bude dohodnutí rozsahu rekonstrukce, a následné sepsání smlouvy o dílo. Dále, aby výbor SVJ Habrová 449 sjednal schůzku se zvoleným finančním ústavem (KB) ve věci schválení úvěru na rekonstrukci dle odhlasované varianty (B1). V rámci schůzky se zvoleným finančním ústavem bude současně projednáno zřízení spořicího účtu SVJ. Jako poslední bylo navrženo, aby výbor předal podklady o navýšení povinných plateb správci, společnosti KLOKOČ s.r.o. za účelem navýšení povinné částky placené do FO a fondu režie domu. Správce následně vystaví na základě výsledků schůze (hlasování) nové předpisy plateb pro jednotlivé vlastníky s datem platnosti od = hlasování pro variantu PRO 0,00% z ; PROTI 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z, PROTI 11,57% (E6) z, ZDRŽELO SE 0,00% NE V rámci schůze SVJ Habrová 449 bylo přítomným vlastníkům k bodům projednávaným na předchozích schůzích SVJ Habrová 449 sděleno: - Jednání s obecním úřadem Měšice, ve věci připojení bytového domu na novou vodovodní přípojku, která byla v rámci projektu výstavby v Habrové ulici zhotovena doposud neproběhlo. - Všichni vlastníci byli informováni, že výbor SVJ Habrová 449 doposud k ukončení smlouvy nepřistoupil, protože nezískal žádnou konkrétní nabídku na provádění služby správce. - Stav nedoplatků a přeplatků v nebližší době bude jednotlivým vlastníkům odeslán přehled sald k ¼ roku 2012 ( em). Zároveň byli vlastníci informování, že v měsíci březnu proběhlo vyúčtování roku V den schůze neevidoval výbor SVJ Habrová 449 žádný nedoplatek. Strana č.6

7 - Zabudování zařízení na likvidaci vodného kamene. Odpovědná osoba J. Appl sdělil, že kontaktoval několik společností zabývajících se touto problematikou. V rámci schůze bylo dohodnuto, že pan Appl zašle ( em) došlé nabídky všem členům SVJ k posouzení. - Umístění kovové klece do prostoru pod schody bytového domu dle sdělení odpovědné osoby V. Šourka zatím nebyla předložena žádná nabídka. - V bytovém domě byly namontovány v souladu s odsouhlasenými podmínkami ochranné sítě do oken v počtu 2ks. Celková částka odpovídala schválené výši 1500,- Kč vč. DPH. - Pan Miroslav Hladký sdělil přítomným členům schůze, že uvažuje o vyvedení vody z bytu vně na obvodový plášť budovy. Členy výboru bylo sděleno, že zjistí podmínky pro provedení takového zásahu do společných částí domu. Zápis provedl Václav Šourek místopředseda výboru SVJ Habrová 449 Petr Mergleský - předseda výboru SVJ Habrová 449 Svolavatel - Petr Mergleský - předseda výboru SVJ Habrová 449 Přítomni viz. Prezenční listina, jež je přílohou číslo 1 tohoto zápisu Strana č.7

8 Závěrečné shrnutí (hlasování): Shromáždění vlastníků jednotek SVJ Habrová 449 na základě schůze konané dne dle výše uvedeného hlasování: 1) Schvaluje realizaci rekonstrukce bytového domu čp. 449, na adrese Habrová 449, Měšice u Prahy, pozemku parc. č.st. 656, zapsaného na LV č. 834, k.ú. Měšice u Prahy, (dále jen Dům ) zejména provedení: rekonstrukce - sanace střešního pláště, rekonstrukce zateplaní obvodového pláště, včetně části balkonových těles, které přímo souvisí s opravou fasády (izolace, zateplení, fasáda), a dalších stavebních úprav dle projednaného nabídkového rozpočtu stavební společnosti KASTEN s.r.o. (dále jen investiční akce ). Provedením Investiční akce se nemění vnitřní uspořádání Domu a velikost spoluvlastnických podílů na spol. částech domu, rozhodnutí bylo schváleno 81,45% většinou všech vlastníků jednotek, 2) schvaluje přijetí úvěru ve výši do ,- Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem: Na Příkopě 33 č.p. 696, Praha 1, IČ: (dále KB ) na náklady spojené se správou domu za účelem financování Investiční akce, a to 81,45% většinou všech vlastníků. 3) schvaluje kombinace fix. na 7let, době splatnosti 15 let a splátce úvěru ve výši 9 557,- Kč od KB, která odpovídala příspěvku do FO ve výši ,- Kč a tomu odpovídajícímu navýšení částky povinného příspěvku do FO na 28,93 Kč/m2. Dále schvaluje další náklady spojené s vedením běžného účtu (max. do 150,- Kč). Uvedená částka bude placena z fondu režie domu která bude navýšena o 0,40 Kč/pod.plochy jednotky. Současně schvaluje zřízení spořicího účtu SVJ, na který budou následně převedeny volné finanční prostředky evidované na účtu SVJ Habrová 449, vedeném u Poštovní spořitelny č.ú / ) potvrzuje, že mu bylo doloženo předchozí schválení úkonů ad 1) až 3) shora uskutečněnou členskou schůzí členů SVJ. = hlasování PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 11,57% (E6) z, ZDRŽELO SE 0,00% E1 E2 E3 M.Hladký P.Mergleský M.Hanák E4 E5 E6 J.Appl V.Šourek P.Tománek E7 M.Hurych Strana č.8

9 Zplnomocněný zástupce majitelky bytu E6 (Martiny Tománkové) Petr Tománek v rámci schůze sdělil, že nesouhlasí s tím, aby rekonstrukce byla financována úvěrem (viz jednotlivá hlasování). Přičemž nepředložil jinou variantu financování. Současně sdělil, že další své vyjádření zašle po obdržení zápisu z předmětné schůze. Bylo dohodnuto, že zaslané vyjádření bude zasláno na ovou adresu předsedy výboru, který vyjádření následně rozešle ostatním členům SVJ. Strana č.9

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné Parametry úvěru: Maximální výše úvěru bez zajištění je

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ 702 00, IČ 28591658, konaného

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Objekt č. 591: Amforová 1922 až 1928, Praha 5-Stodůlky Datum konání: 23.4.2014 v 19.00 hodin Místo konání: Fakultní základní škola - Brdičkova ul. 1878,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Zápis z jednání náhradní členské schůze Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Písecká 11 a 13, se sídlem České Budějovice, Písecká 1040/13 konané dne 28. května 2015 ve sborovně Základní školy Vltava, v Českých Budějovicích.

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 13.8.2007 Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Z á p i s ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více