Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne 12.04.2012"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Habrová 449, konaného dne ) Prezentace přítomných členů Schůze Společenství vlastníků jednotek se zúčastnilo 6 (+1) členů z celkového počtu 8 členů (viz prezentační listina). Přítomní členové SVJ byli na začátku schůze informováni, že pan Hanák svolavateli schůze předběžně oznámil, že se osobně schůze nezúčastní. Byl však na vlastní žádost seznámen s jednotlivými body schůze. Pan Hanák se k jednotlivým bodům vyjádřil, a v rámci výše svého podílu na společných částech domu i hlasoval. Hlasy pana Hanáka byly připočteny na jeho žádost k hlasům. Výše spoluvlastnického podílu pana Hanáka na společných částech domu je 8,89%. Protokol o seznámení pana Hanáka tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Na začátku schůze byla předložena plná moc Jany Mergleské udělená manželovi Petru Mergleskému (viz příloha č. 4). Plná moc udělaná Andreou Pastorčákovou panu Miroslavovi Hladkému (viz příloha č. 5) kteří mají byt v podílovém spoluvlastnictví. Plná moc Martiny Tománkové udělená Petru Tománkovi (viz příloha č.6). Schůze byla usnášení schopná 82,06 % (+8,89%) 2) Seznámení s programem schůze Prezentace členů, Informace položkový rozpočet (KASTEN s.r.o.) + projednání požadavků k rekonstrukci bytového domu + projednání výše půjčky a dle ní odpovídající rozpočtové položky na jednotku, Ostatní informace o stavu bytového domu - všichni přítomní vlastníci schválili 100% program schůze 3) Informace položkový rozpočet (KASTEN s.r.o.) + projednání požadavků k rekonstrukci bytového domu + projednání výše půjčky a dle ní odpovídající rozpočtové položky na jednotku Přítomní vlastníci byli informováni, že nabídkový původní rozpočet na rekonstrukci od spol. KASTEN s.r.o. byl již staršího data a od jeho vystavení došlo i ke změně sazby DPH byl výborem SVJ Habrová 449 vznesen požadavek na zmíněnou stavební společnost, aby vyhotovila aktualizovaný nabídkový rozpočet. Přítomným vlastníkům byl zmíněný aktuální rozpočet předložen. Rozpočet byl opět vytvořen pro bytové domy na adrese Habrová 449 a 450. Současně byli přítomní vlastníci informování, že do dnešního dne neobdržel výbor SVJ Habrová 449 rozpočet jiné stavební společnosti, který by bylo možno porovnat s rozpočtem stavební společnosti KASTEN s.r.o. Na začátku jednání svolavatel schůze navrhl hlasovat, zda se budou projednávat jednotlivé položky rozpočtu samostatně (a jednotlivě se o nich bude i hlasovat), nebo zda bude projednán rozpočet jako celek a tak o něm i hlasováno. 3a) pro variantu projednání rozpočtových položek samostatně s jejich následným odhlasováním 3b) pro variantu projednání rozpočtu jako celku a jeho následné odhlasování = hlasování pro variantu 3a PRO 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z přítomných vlastníků; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 0,00% přítomných vlastníků SCHVÁLENO 100,00% všech Strana č.1

2 = hlasování pro variantu 3b PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% NESCHVÁLENO 100,00% všech Na základě výsledku hlasování byli všichni přítomní vlastníci seznámeni s jednotlivými položkami rozpočtu na rekonstrukci bytového domu. V rámci schůze byly následně projednány jednotlivé položky v rozpočtu samostatně, přičemž bylo navrženo, aby bylo dohodnuto a odhlasováno, které rozpočtové položky budou a které nebudou v rámci rekonstrukce požadovány. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce střešního pláště byla odsouhlasena v rámci předchozí schůze SVJ 449, byli přítomní vlastníci pouze informováni o výši částky (za sanaci střešního pláště) na nově zaslaném nabídkovém rozpočtu. Před samotným začátkem jednání ve věci projednání jednotlivých položek nabídkového rozpočtu, byli všichni přítomní vlastníci informováni o výsledku schůze zástupců výboru SVJ se zástupci stavební společnosti KASTEN s.r.o. Jako důležitý a zásadní bod jednání se zástupci společnosti KASTEN bylo jednání o provedení rekonstrukce pláště balkonových těles a obvodového pláště bytového domu. Zástupci společnosti KASTEN s.r.o. byli informováni o tom v jakém rozsahu byl na schůzi SVJ Habrová 449 konané dne schválen rozsah rekonstrukce. Tedy, že vlastníci odhlasovali rekonstrukci střešního pláště s výhradou, a že v rozpočtu není uvedena položka týkající se hydroizolace (prozábrany). Dále byli zástupci společnosti KASTEN informováni, že v rámci schůze SVJ Habrová 449 nebylo odsouhlaseno zateplení obvodového pláště. Ve své odpovědi zástupci společnosti KASTEN s.r.o. sdělili, že na základě zhotoveného odborného posudku na sanaci střešního pláště bude navržený rozsah rekonstrukce splňovat 100% požadavky ČSN. Zástupci společnosti KASTEN s.r.o. sdělili, že sanaci střešního pláště lze provést 3 způsoby. Přičemž způsob opravy střešního pláště tak jak je navržen (v nabídkovém rozpočtu), je střední variantou. Samotná instalace parozábrany do střešního pláště není zcela nutná, a její instalace by jen navýšila rozpočet. Dále zástupci stavební společnosti KASTEN s.r.o., reagovali na sdělení, že nebylo odhlasováno zateplení obvodového pláště upozorněním, že pokud nebude provedena rekonstrukce obvodového pláště jako celku (viz položkový rozpočet,) není stavební společnost schopna opravit další části stavby (pláště balkonových těles, fasáda, klempířské prvky,..) tak, aby mohla na provedené práce držet odpovídající záruky. Vzhledem k tomu, že balkon jako takový je propojen s fasádou, která plní na domě jak funkční i estetickou hodnotu budovy, bylo zástupci stavební společnosti doporučeno, aby při realizaci fasády, byly opraveny ty části balkonových těles, které jsou přímo spojeny s fasádou. A to hlavně z důvodu, aby díky neopraveným balkónům, netrpěla fasáda celého domu. Dále sdělili, že aby mohli držet na provedenou rekonstrukci záruku, doporučuji provedení rekonstrukce všech částí obvodového pláště, nebo jen rekonstrukci střešního pláště. Apelovali na opětovném zvážení všech aspektu provedení rekonstrukce vč. toho, jakým způsobem se po provedené rekonstrukci střešního pláště a obvodového pláště změní tepelně izolační vlastnosti stavby. A také, že celkové provedení rekonstrukce velkou měrou sníží náklady nejen vlastníkům pod střechou, ale i v nižších patrech. Strana č.2

3 Následně bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých položkách nabídkového rozpočtu (aktualizovaného): 3c) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce bylo zhotoveno zádveří v částce dle položek rozpočtu do celkové částky ,- Kč. 3d) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce byly zhotoveny čistící zóny v částce dle položek rozpočtu dodávka a montáž venkovní čistící zóny ocelové rohože 0,6x0,4m do celkové částky 3 060,- Kč, 3e) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce byla zhotovena dodávka a montáž vnitřní čistící zóny textilní 0,9x1,2m do celkové částky 7 840,- Kč. 3f) Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce bylo provedeno přesazení a opětovné usazení vchodových dveří bytového domu dle položek rozpočtu do celkové částky 2 150,- Kč. 3g) Vzhledem k tomu, že balkon jako takový je propojen s fasádou, která plní na domě jak funkční i estetickou hodnotu budovy, bylo doporučeno, aby při realizaci fasády, byly opraveny ty části balkonových těles, které jsou přímo spojeny s fasádou. A to hlavně z důvodu, aby díky neopraveným balkónům, netrpěla fasáda celého domu. Dalším důvodem je záruka na provedenou rekonstrukci. Jak již bylo řečeno, stavební společnost doporučuje provedení rekonstrukce všech částí obvodového pláště, nebo jen rekonstrukci střešního pláště. Přítomným vlastníkům bylo připomenuto, aby zvážili všechny aspekty provedení rekonstrukce vč. toho, jakým způsobem se po provedené rekonstrukci střešního pláště a obvodového pláště změní tepelně izolační vlastnosti stavby. A také, že celkové provedení rekonstrukce velkou měrou sníží náklady nejen vlastníkům pod střechou, ale i v nižších patrech. Svolavatel schůze dal hlasovat o tom, aby v rámci rekonstrukce byla provedena oprava obvodového pláště budovy dle rozpočtu do celkové částky ,- Kč, a současně s tím spojená rekonstrukce pláště balkonových těles (izolace, zateplení, fasáda) dle položek rozpočtu do celkové částky ,- Kč (tj ,- Kč/těleso). 3h) Se všemi výše uvedenými schvalovanými položkami dále souvisí dle nabídkového rozpočtu také platby ve výši ,- Kč za lešení, 5 104,- Kč za silnoproud (přeložení hromosvodu), ,- Kč za klempířské a zámečnické konstrukce. Součástí částky je i částka za vyhotovení projektové dokumentace realizace stavby ve výši ½ z částky ,- Kč (tj ,- Kč). Svolavatel schůze dal hlasovat také o těchto položkách rozpočtu. 3ch) Částka spojená se sanací střešního pláště dosahuje dle jednotlivých položek aktualizovaného nabídkového rozpočtu celkové částky ,- Kč. V částce jsou mimo jiné obsaženy okapové svody a vsakovací jáma blíže viz rozpočet. Svolavatel informoval vlastníky i o těchto částech rozpočtu. = hlasování pro variantu 3c PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57% (E6) = hlasování pro variantu 3d = hlasování pro variantu 3e PRO 88,43% z přítomných vlastníků; PROTI 0,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 11,57% = hlasování pro variantu 3e PRO 0,00% z ; PROTI 88,43% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 11,57% NE Strana č.3

4 = hlasování pro variantu 3f PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57 (E6) = hlasování pro variantu 3g PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57% (E6) = hlasování pro variantu 3h PRO PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z přítomných vlastníků; PROTI 0,00% z, ZDRŽELO SE 11,57% (E6) přítomných vlastníků = 3ch Všichni přítomní vlastníci byli řádně informováni o aktualizovaných částkách v nabídkovém rozpočtu týkajících se sanace střešního pláště. V rámci sepsaného protokolu o seznámení byl informován i pana Hanák viz (příloha č.3) Přítomní vlastníci byli dále informováni, že výbor SVJ Habrová 449 jménem jejího předsedy jednal s finančními ústavy, které by byly schopny financovat úvěr potřebný na plánovanou rekonstrukci. Všem finančním ústavům byl zaslán požadavek na zhotovení nabídky úvěru do výše 1,3 mil. s dobou splatnosti 10 a 15 let. Zároveň byla požadována fixace na dobu 7, 10 a 15 let. V rámci jednání pověřený zástupce výboru SVJ Habrová 449 mimo jiné projednával účel úvěru, výši úvěru, typ úvěru, výši měsíční anuitní splátky, splatnost úvěru v letech, výši poplatků spojených s vyhodnocením/schválením úvěru, výši poplatků spojených vedením úvěru, podmínky a způsob čerpání úvěru, požadovanou výši příspěvků do FO, případný požadavek fin. ústavu na blokaci splátek úvěru, požadavku na zajištění úvěru, možnosti dotace, fixace. Dále případné podmínky a možnosti zřízení spořicího účtu. Ze všech oslovených finančních ústavů jako vhodné pro financování rekonstrukce byly Česká spořitelna, ČSOB a KB. Následně přijaté nabídky jednotlivých finančních ústavů byly hodnoceny z hlediska celkové splatnosti úvěru, počtu splátek, výše požadovaného navýšení FO, fixace v letech, výše úrokové sazby, výše splátky, celkového přeplatku na úrocích, poplatků spojených s úvěrem, z čehož vyplynula celková nákladovost úvěru. Nabídka zaslaná České Spořitelny byla pro SVJ neúměrně nákladná. Proto byla z konečného přehledu předkládaného při schůzi vyřazena. Nabídky financování úvěru od ČSOB a KB byly předloženy všem vlastníkům k nahlédnutí a posouzení. Nabídka ČSOB se pohybovala v rozmezí 3,49% (fix. 7let a době splatnosti 15 let), 3,61% (fix. 10 let a době splatnosti 10 let), až po 3,91% (fix.15 let a době splatnosti 15 let). Úroková sazba KB se pohybovala v rozmezí 3,66% (fix. 7let a době splatnosti 15 let), 3,96% (fix. 10 let a době splatnosti 10 let), 4,09% (fix.15 let a době splatnosti 15 let), 3,96% (fix.10 let a době splatnosti 10 let). Nabídky jednotlivých finančních ústavů jako jednu z podmínek uváděli minimální výší příspěvku do FO. Přičemž měsíční splátka musí činit max. 85% měsíčního příspěvku do FO (viz další přílohy). Povinné přípěvky do FO se dle jednotlivých nabídek finančních ústavů pohybovali v rozmezí ,-Kč až ,- Kč. Povinné příspěvky do fondu oprav odpovídali dle nabídek jednotlivých finančních ústavů částkám 28,93 až 43,75 Kč/m2. Strana č.4

5 Po seznámení všech přítomných s jednotlivými nabídkami finančních ústavů (ČSOB, KB) a vzhledem k tomu, že rekonstrukce byla na základě výše uvedeného hlasování schválena potřebnou většinou vlastníků, proběhlo hlasování o zvolení (odhlasování) konkrétní nabídky finančního ústavu k financování úvěru na rekonstrukci. A1) Pro nabídku vypracovanou ČSOB v kombinaci 3,49% (fix. 7let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 531,- Kč příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu A1 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% A2) Pro nabídku vypracovanou ČSOB v kombinaci 3,61% (fix. 10 let a době splatnosti 10 let) a splátce úvěru ve výši 9 800,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu A2 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% A3) Pro nabídku vypracovanou ČSOB v kombinaci 3,91% (fix.15 let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši ,- Kč - příspěvek do FO ve výši , Kč = hlasování pro variantu A3 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% B1) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 3,66% (fix. 7let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 557,- Kč příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu B1 = hlasování PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 11,57% (E6) z, ZDRŽELO SE 0,00% B2) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 3,96% (fix. 10 let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 750,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,-Kč = hlasování pro variantu B2 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% B3) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 4,09% (fix.15 let a době splatnosti 15 let) a splátce úvěru ve výši 9 835,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,- Kč = hlasování pro variantu B3 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% Strana č.5

6 B4) Pro nabídku vypracovanou KB v kombinaci 3,69% (fix.10 let a době splatnosti 10 let) a splátce úvěru ve výši ,- Kč - příspěvek do FO ve výši ,- Kč = hlasování pro variantu B4 = hlasování PRO 0,00% z ; PROTI 100,00% (E1, E2, E4, E5, E6, E7) z, ZDRŽELO SE 0,00% Na základě výsledku hlasování byla zvolena varianta B1 a schválena kombinace fix. na 7 let, době splatnosti 15 let a splátce úvěru ve výši 9 557,- Kč od KB, která odpovídala příspěvku do FO ve výši ,- Kč, a tomu odpovídajícímu navýšení povinné částky placené do FO na 28,93 Kč/m2. Přičemž by nejpozději 3 měsíce před koncem fixace proběhla schůze SVJ za účelem projednání možnosti provést mimořádnou splátku z do té doby nakumulované částky ve FO. Na základě výsledku hlasování bylo navrženo, aby zástupci výboru SVJ Habrová 449 sjednali schůzku se zástupci stavební společnosti KASTEN s.r.o. Účelem schůzky bude dohodnutí rozsahu rekonstrukce, a následné sepsání smlouvy o dílo. Dále, aby výbor SVJ Habrová 449 sjednal schůzku se zvoleným finančním ústavem (KB) ve věci schválení úvěru na rekonstrukci dle odhlasované varianty (B1). V rámci schůzky se zvoleným finančním ústavem bude současně projednáno zřízení spořicího účtu SVJ. Jako poslední bylo navrženo, aby výbor předal podklady o navýšení povinných plateb správci, společnosti KLOKOČ s.r.o. za účelem navýšení povinné částky placené do FO a fondu režie domu. Správce následně vystaví na základě výsledků schůze (hlasování) nové předpisy plateb pro jednotlivé vlastníky s datem platnosti od = hlasování pro variantu PRO 0,00% z ; PROTI 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z, PROTI 11,57% (E6) z, ZDRŽELO SE 0,00% NE V rámci schůze SVJ Habrová 449 bylo přítomným vlastníkům k bodům projednávaným na předchozích schůzích SVJ Habrová 449 sděleno: - Jednání s obecním úřadem Měšice, ve věci připojení bytového domu na novou vodovodní přípojku, která byla v rámci projektu výstavby v Habrové ulici zhotovena doposud neproběhlo. - Všichni vlastníci byli informováni, že výbor SVJ Habrová 449 doposud k ukončení smlouvy nepřistoupil, protože nezískal žádnou konkrétní nabídku na provádění služby správce. - Stav nedoplatků a přeplatků v nebližší době bude jednotlivým vlastníkům odeslán přehled sald k ¼ roku 2012 ( em). Zároveň byli vlastníci informování, že v měsíci březnu proběhlo vyúčtování roku V den schůze neevidoval výbor SVJ Habrová 449 žádný nedoplatek. Strana č.6

7 - Zabudování zařízení na likvidaci vodného kamene. Odpovědná osoba J. Appl sdělil, že kontaktoval několik společností zabývajících se touto problematikou. V rámci schůze bylo dohodnuto, že pan Appl zašle ( em) došlé nabídky všem členům SVJ k posouzení. - Umístění kovové klece do prostoru pod schody bytového domu dle sdělení odpovědné osoby V. Šourka zatím nebyla předložena žádná nabídka. - V bytovém domě byly namontovány v souladu s odsouhlasenými podmínkami ochranné sítě do oken v počtu 2ks. Celková částka odpovídala schválené výši 1500,- Kč vč. DPH. - Pan Miroslav Hladký sdělil přítomným členům schůze, že uvažuje o vyvedení vody z bytu vně na obvodový plášť budovy. Členy výboru bylo sděleno, že zjistí podmínky pro provedení takového zásahu do společných částí domu. Zápis provedl Václav Šourek místopředseda výboru SVJ Habrová 449 Petr Mergleský - předseda výboru SVJ Habrová 449 Svolavatel - Petr Mergleský - předseda výboru SVJ Habrová 449 Přítomni viz. Prezenční listina, jež je přílohou číslo 1 tohoto zápisu Strana č.7

8 Závěrečné shrnutí (hlasování): Shromáždění vlastníků jednotek SVJ Habrová 449 na základě schůze konané dne dle výše uvedeného hlasování: 1) Schvaluje realizaci rekonstrukce bytového domu čp. 449, na adrese Habrová 449, Měšice u Prahy, pozemku parc. č.st. 656, zapsaného na LV č. 834, k.ú. Měšice u Prahy, (dále jen Dům ) zejména provedení: rekonstrukce - sanace střešního pláště, rekonstrukce zateplaní obvodového pláště, včetně části balkonových těles, které přímo souvisí s opravou fasády (izolace, zateplení, fasáda), a dalších stavebních úprav dle projednaného nabídkového rozpočtu stavební společnosti KASTEN s.r.o. (dále jen investiční akce ). Provedením Investiční akce se nemění vnitřní uspořádání Domu a velikost spoluvlastnických podílů na spol. částech domu, rozhodnutí bylo schváleno 81,45% většinou všech vlastníků jednotek, 2) schvaluje přijetí úvěru ve výši do ,- Kč od Komerční banky, a.s. se sídlem: Na Příkopě 33 č.p. 696, Praha 1, IČ: (dále KB ) na náklady spojené se správou domu za účelem financování Investiční akce, a to 81,45% většinou všech vlastníků. 3) schvaluje kombinace fix. na 7let, době splatnosti 15 let a splátce úvěru ve výši 9 557,- Kč od KB, která odpovídala příspěvku do FO ve výši ,- Kč a tomu odpovídajícímu navýšení částky povinného příspěvku do FO na 28,93 Kč/m2. Dále schvaluje další náklady spojené s vedením běžného účtu (max. do 150,- Kč). Uvedená částka bude placena z fondu režie domu která bude navýšena o 0,40 Kč/pod.plochy jednotky. Současně schvaluje zřízení spořicího účtu SVJ, na který budou následně převedeny volné finanční prostředky evidované na účtu SVJ Habrová 449, vedeném u Poštovní spořitelny č.ú / ) potvrzuje, že mu bylo doloženo předchozí schválení úkonů ad 1) až 3) shora uskutečněnou členskou schůzí členů SVJ. = hlasování PRO 88,43% (E1, E2, E4, E5, E7) z ; PROTI 11,57% (E6) z, ZDRŽELO SE 0,00% E1 E2 E3 M.Hladký P.Mergleský M.Hanák E4 E5 E6 J.Appl V.Šourek P.Tománek E7 M.Hurych Strana č.8

9 Zplnomocněný zástupce majitelky bytu E6 (Martiny Tománkové) Petr Tománek v rámci schůze sdělil, že nesouhlasí s tím, aby rekonstrukce byla financována úvěrem (viz jednotlivá hlasování). Přičemž nepředložil jinou variantu financování. Současně sdělil, že další své vyjádření zašle po obdržení zápisu z předmětné schůze. Bylo dohodnuto, že zaslané vyjádření bude zasláno na ovou adresu předsedy výboru, který vyjádření následně rozešle ostatním členům SVJ. Strana č.9

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014 S P O L E Č E N S T V Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K P R O D Ů M P O D B Á N Í 2 0 1 9 A 2 0 2 0 P O D B Á N Í 2 0 1 9 / 1 C Z - 1 8 0 0 0 P R A H A 8 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24.

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné Parametry úvěru: Maximální výše úvěru bez zajištění je

Více

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav se sídlem Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav 293 01 IČO: 290 07 615. zapsaného

Více

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě

Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, ulice Verdunská v Ostravě Zápis z výroční schůze Společenství vlastníků jednotek v obytném domě č. p. 1857, Datum konání: 23.5.2013 v 17:00 hod. ulice Verdunská v Ostravě Místo konání: Středisko volného času Ostrava Moravská Ostrava,

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne..

Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. v Holýšově ze dne.. 1) Shromáždění zahájil/a v hod předseda výboru/pověřený vlastník společenství pan/paní. Ten/ta konstatoval/a,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 %

Hlasování Shromáždění: Souhlasíte s rozšířením programu? Rozšíření programu schůze bylo odsouhlaseno. pro: 95,5% proti: 0 % zdržel se: 4,5 % Zápis ze 4. schůze shromáždění Společenství pro dům Konradova 2212/11, Brno, svolané v souladu s čl. VIII odst. 9 stanov společenství shromáždění Společenství vlastníků jednotek, konané ve středu 6. 3.

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3:

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3: Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 3. 11. 2011 od 18.00 hod v sále Domova důchodců Praha 8, Na Hranicích 974/17 Výbor Společenství

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Shromáždění svolává podle Čl. III. odst. 3 ) stanov 28.22% hlasů vlastníků jednotek:

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Shromáždění svolává podle Čl. III. odst. 3 ) stanov 28.22% hlasů vlastníků jednotek: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově 6. května 2015, 18 hodin, Kratochvílova 41, Přerov Zápis z jednání Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově, se sídlem

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Indikativní nabídka. 84/24,78/26,69/28 a 47/30

Indikativní nabídka. 84/24,78/26,69/28 a 47/30 Indikativní nabídka pro Společenství pro domy Nuselská 84/24,78/26,69/28 a 47/30 duben/2012 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky, a. s., a nelze je tedy

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 2. 12. 2014 od 18.00 hod ve školní jídelně ZŠ Glowackého 6, Praha 8 Výbor Společenství Bukolská

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9

Z á p i s. ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Z á p i s ze schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10 SE SÍDLEM NA STEZCE 489/6, 100 00 PRAHA 10 STRAŠNICE KONANÉHO DNE 23. 6. 2011 OD 17:30HOD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ GYMNÁZIA OMSKÁ, OMSKÁ

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Objekt č. 591: Amforová 1922 až 1928, Praha 5-Stodůlky Datum konání: 23.4.2014 v 19.00 hodin Místo konání: Fakultní základní škola - Brdičkova ul. 1878,

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Tachovská 85, 87

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Tachovská 85, 87 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků Tachovská 85, 87 Datum konání: 21.4.2009 Místo konání: Přítomni: aula 1. základní školy, Západní 18, Plzeň výbor společenství, vlastníci

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Financování bytových domů

Financování bytových domů Financování bytových domů Společenství vlastníků jednotek Bytová družstva 22.11.2011 Pobočka Praha 7 - Holešovice Proč opravit bytový dům? Zvýšení hodnoty nemovitosti Zvýšení komfortu bydlení Úspora nákladů

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více