2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva"

Transkript

1 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Zpracoval: Mgr. Pavel Herold, ředitel školy Zprávu za školní rok projednala pedagogická rada dne 1. září 2014 Zprávu za školní rok školská rada schválila dne 29. září

2 a. Základní údaje o škole 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 je plně organizovanou školou s právní subjektivitou, jejíž součástí je školní družina. Od září 2010 je součástí školy i mateřská škola pro 88 dětí. Zřizovatelem školy je Město Beroun. Pro svoji činnost měla škola k dispozici pět pavilonů, školní pozemek, zahradu školní družiny, parkové plochy a školní stadión. REDIZO: IČO: Vedení školy: Mgr. Pavel Herold, zástupce ředitele PaedDr. Eva Havelková Webová stránka školy: Mail školy: Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Jitka Sedlaříková, Miroslav Csekei, Marcela Trčková zástupci pedagogů: Mgr. Iva Šimková, Mgr. Iva Bartáková, Mgr. Kateřina Hříbalová zástupci zřizovatele: Petra Stančíková, František Ečer, Alena Knollová 2

3 Stav žáků k Třída Chlapci Dívky Celkem 1. A B C A B A B A B A B A B A B A B stupeň stupeň 158 Celkem 396 b. Přehled oborů vzdělávání Škola poskytuje všem žákům základní vzdělání. Významným rysem školy je systém práce se žáky s vývojovými poruchami učení. Těchto žáků bylo vykázáno celkem dvacet pět stav k Pět žáků s vývojovými poruchami chování a dvacet žáků s vývojovými poruchami učení. Péče byla rozšířena i na další žáky, u nichž se vyskytují projevy poruch učení na významné úrovni. Se souhlasem rodičů byli tito žáci zařazováni do programu individuální péče. Na škole pracovalo Školní poradenské pracoviště s dvěma pracovními silami, které bylo financováno z grantu. Nositelem grantu byla naše škola, partnery byly ostatní základní i mateřské školy v Berouně. 3

4 Ve školním roce 2013/2014 se na škole vyučovalo podle níže uvedeného učebního dokumentu: Ročník - třída číslo učebního dokumentu ročník Školní vzdělávací program 2. ZŠ Beroun Soustava volitelných, nepovinných předmětů a kroužků byla následující: Volitelné předměty Nepovinné předměty Zájmové kroužky Konverzace z anglického jazyka 7., 8. a 9. ročník Dyslektické čtení 1. st. Floorbal Zeměpisná praktika 9. ročník Doučování z Čj 2.st. Klub mladých diváků Německý jazyk 9. ročník Keramika 2x Škola spolupracovala se společností Rytmik Praha. Pracovnice této instituce vedou kroužky pro děti z 1. stupně na škole, aby děti nemusely nikam docházet. Snažíme se tak vyhovět rodičům a přitom zajistit maximální bezpečnost dětí. Do kroužku chodí i děti z oddělení školní družiny a opět tam jsou vedoucími kroužku dovedeny zpět. Po celý školní rok pracoval na škole i kroužek dramatický a novinářský pod vedením pí Havelkové. V průběhu měsíce dubna začal pracovat i kroužek o. s. Bobříkov, který má ve své činnosti více oborů. Pracoval převážně s dětmi z prvního stupně. c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 43 zaměstnanců. úsek vedení: dva pracovníci ředitel - Mgr. Pavel Herold zástupce ředitele PaedDr. Eva Havelková úsek administrativní: jedna pracovnice - ekonomka školy úsek pedagogický ZŠ: 25 (23 učitelů + 2 vedení školy) 1. stupeň: 11 pedagogických pracovníků 2. stupeň: 12 pedagogických pracovníků, z toho dva nekvalifikovaní mateřská škola 7 učitelek úsek školní družiny: 3 pracovnice vedoucí vychovatelka dvě vychovatelky úsek správních zaměstnanců: osm pracovníků ekonomka školy školník 4 uklízečky v ZŠ a 2 v MŠ 4

5 d. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Do 1. tříd nastoupilo na začátku školního roku 58 žáků. V měsíci únoru bylo při zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 zapsáno 95 dětí, z tohoto počtu nastoupí do 1. tříd 77 dětí. Další děti přibydou z důvodu přistěhování apod. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 24 žáků. Do učebních oborů bylo přijato 10 žáků, do maturitních oborů 13 žáků. Jeden žák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium. 5

6 e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Jsou použity výsledky prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/2014. V prvním přehledu jsou zachyceny výsledky prospěchu a chování na 1. stupni a ve druhém výsledky prospěchu a chování na 2. stupni. Přehled prospěchu školy 1. stupeň 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování ČJ Český jazyk CJA Anglický jazyk PRV Prvouka M Matematika Př Přírodověda VL Vlastivěda HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova PČ Pracovní činnosti TV Tělesná výchova Inf Informatika DysČ Dyslektické čtení Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 191 omluvených prospěl 55 neomluvených neprospěl 0 nehodnocen 0 6

7 Přehled prospěchu školy 2. stupeň 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků O Průměr Chv Chování ČJ Český jazyk CJF Francouzský jazyk CJA Anglický jazyk CJN Německý jazyk D Dějepis OV Občanská výchova Z Zeměpis M Matematika P Přírodopis F Fyzika CH Chemie HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova PČ Pracovní činnosti TV Tělesná výchova VZ Výchova ke zdraví Inf Informatika NJv Německý jazyk vol KAjv Konverzace v anglickém jazyce DzČj Doučování z ČJ KAj Konverzace v anglickém jazyce ZeP Zeměpisné praktikum Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 25 omluvených prospěl 125 neomluvených neprospěl 8 nehodnocen 0 7

8 f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti primární prevence škola vychází z Minimálního preventivního programu. Školním metodikem prevence je Mgr. Jiří Sixta, který má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a realizací programů specifické primární prevence v rámci kraje i celé republiky. Je akreditovaným lektorem DVPP v programech specializačního studia pro školní metodiky prevence ve Středočeském, Královéhradeckém kraji a v Praze. Specifická primární prevence je jednak začleněna do výuky předmětů v jednotlivých ročnících, jednak škola v průběhu roku realizuje projekty a programy, do nichž jsou zapojeni externí odborníci. Významným prvkem preventivního programu jsou KURZY GO. Jde o intenzivní kurzy rozvoje sociálních dovedností určené žákům 6. tříd, které probíhají v měsíci září. Na ně navazují KURZY GO II pro sedmý ročník v měsíci červnu. Kurzy rozvíjejí komunikační dovednosti žáků, jejich schopnost řešit konflikty, žáci se učí pracovat v týmu a společně řešit problémové úkoly, zároveň musí zvládat stresové situace v extrémních podmínkách. Cílem kurzů v celkovém rozsahu 60 hodin je posilovat sebevědomí žáků, rozvíjet jejich schopnost spolupracovat v týmu, budovat dobré vztahy a pozitivně ovlivňovat klima třídy. Jde o program zaměřený na rozvoj žáků v oblasti sociálních dovedností osobnostní výchovy, který posiluje jejich odolnost proti šikaně, agresivitě a dalším společensky rizikovým jevům. V letošním školním roce se kurzu GO v září zúčastnilo 42 žáků šestých tříd a kurzu GO II 26 žáků sedmých tříd. Z písemné zpětné vazby účastníků je patrné, že se jedná o úspěšné kurzy. Od roku 2005 je škola zapojena do projektu specifické primární prevence CHCEME SE DOHODNOUT, který je financován z příspěvku města Beroun. Jde o cyklus dvouhodinových interaktivních programů zaměřených na prevenci výskytu rizikových jevů u dětí a mládeže. Programy jsou určené především žákům ročníků. Vždy jde o práci s kolektivem jedné třídy. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na problematiku legálních i nelegálních drog, agresivitu, šikanu a násilí, posilování sebevědomí, rozvoj empatie, komunikačních dovedností. Zároveň škola spolupracuje s Centrem primární prevence Magdaléna o.p.s., které realizuje pro žáky druhého stupně cykly interaktivních programů tematicky zaměřené především na problematiku závislostí a vztahů mezi žáky. V letošním roce proběhly v šestých a sedmých třídách dva tříhodinové interaktivní programy specifické primární prevence a financované z prostředků města Beroun. V předchozích letech se škola zapojila do projektu JSME LIDÉ JEDNÉ ZEMĚ. Jedná se o projekt prevence rasismu a xenofobie, jehož cílem je rozvíjet toleranci dětí k jiným národům a kulturám. Žáci tříd realizovali projektový multikulturní den pro žáky tříd. V letošním roce byl obsahově zaměřen na země, národy a kultury sousedních zemí: Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Koordinátorem programu byl školní metodik prevence. Skupiny žáků připravily a realizovaly ve třídách dvacetiminutové programy s interaktivními prvky. V letošním roce proběhl v deváté třídě čtyřhodinový interaktivní program zaměřený na výchovu k zodpovědnému přístupu k hospodaření s penězi. Programy vedl lektor Ing. Ivan Spálenský s dlouholetými zkušenostmi v oblasti financí i s vedením interaktivních programů pro učitele i žáky. Program byl financován Nadací České spořitelny a.s. Cílem programu bylo upozornit žáky na možná rizika výskytu společensky rizikových jevů v souvislosti s financemi a špatným hospodařením s penězi. 8

9 V oblasti primární prevence zapojuje školní metodik žáky vyšších ročníků 2. stupně, kteří pomáhají s přípravou a realizací kurzů GO a GO II, zapojují se do zpracování dat dotazníkového šetření a významně se podílejí na přípravách projektových dnů (multikulturní den apod.). Budování pozitivního klimatu ve třídách je v preventivním programu věnována velká pozornost. Třídní učitelé sledují vztahy žáků ve třídách. Pokud dojde k projevům agresivity a k případům nevhodného řešení konfliktních situací, kontaktují školního metodika prevence. Metodik prevence navštíví třídu a provede diagnostiku vztahů a navrhne řešení. V závažnějších případech proběhne jednání se žáky i s jejich rodiči, na kterém je dohodnut postup a případně doporučen kontakt na odborná pracoviště v regionu. Pokud je nutná práce s kolektivem třídy, je možné ve třídě realizovat intervenční program. Pro realizaci těchto programů je možné využít finančního příspěvku města Beroun z projektu ZDRAVÁ ŠKOLA ZDRAVÉ VZTAHY. g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Při DVPP /dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/ spolupracuje škola se vzdělávacím centrem Středočeského kraje pracovišti Kladno a Rakovník. Řada vzdělávacích akcí je uskutečňována přímo na 2. ZŠ Beroun nebo na Gymnáziu Beroun. Účast na těchto akcích je pro učitele naší školy výhodná časově, škola šetří finanční náklady za cestovné. Pokud je v nabídce DVPP zajímavá akce i od jiných center či organizací, které mají akreditaci MŠMT, také ji pedagogové školy dle své aprobace využívají. Limitujícím faktorem jsou finanční prostředky školy. Využíváme hlavně školení zdarma nebo financovaných z prostředků EU. Samozřejmostí se stalo průběžné vzdělávání učitelů zaměřené na práci s programy evidence, vysvědčení, textový editor a výukové programy ve školní počítačové síti. Učitelé ve větší míře nyní využívají také výukové materiály, které si vytvořili sami v rámci tzv. Šablon Peníze EU do škol. Školení jsou proto zaměřena na využívání ICT techniky pro použití ve výuce. Další vzdělávání probíhalo v rámci předmětových komisí, které se zaměřovaly na předávání poznatků z jiných vzdělávacích akcí, sjednocování požadavků, metodiku výuky a jiné aktuální problémy. Každý vyučující má nyní k dispozici notebook, v řadě tříd je umístěn interaktivní dataprojektor a vedení školy poskytuje pravidelné konzultace učitelům při práci s ICT technikou. V plánu DVPP má každý učitel povinnost absolvovat minimálně jedno školení ročně od poskytovatelů vzdělávacích kurzů. Účast na školeních podléhá schválení vedení školy. Každý učitel školy má povinnost absolvovat během školního roku minimálně dvě hospitace u kolegů na hodinách ve škole. 9

10 Sumarizace vzdělávacích akcí dle učitelů Mgr. Bartáková Iva VISK Podpora mat. gramotnosti na 1. st. - GJB Beroun Hamplová Andrea Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Paed.Dr Havelková Eva PřF UK Byt ve kterém žiji a život v něm - Praha 0.00 ASCS Právní odpovědnost ped. pracovníků, ředitelů škol - Praha ČR PřírF Náměty do výky přírodovědy a vlastivědy - Praha 0.00 UKP PřídF UK Neživá příroda ve výuce přírodovědy - Praha UK 0.00 Havlenová Marcela Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Herold Pavel ASCS Právní odpovědnost ped. pracovníků, ředitelů škol - Praha ČR VISK Manažerská angličtina - Beroun 0.00 Housková Aneta Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Hříbalová Kateřina Oxford Teching English:Primary School - Plzeň 0.00 Mgr. Jungmannová Lenka 10

11 VISK Jaz. - met. kurz úroveň B1/B2 - GJB Beroun 0.00 Karkošová Michaela Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Nedorostová Blanka Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Onderková Monika Oxford Teching English:Primary School - Plzeň 0.00 Tvoř.šk ola POdst. jména, mluv. kategorie - FZŠ O. Chlupa Praha Perlingerová Dana Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Šimková Iva VISK Školní modelové situace a jejich řešení - KÚ Praha, Zborovská INFOA Stories for learning with Smile - Praha 0.00 Mgr. Šramotová Jana UK Praha UK Praha UK Praha Využití léčiv ve školních chem. experimentech - UK Praha Chemický ústav Farmaka - jejich užití a dopad na životní prostředí - UK Praha Chemický ústav Nad geologickou mapou ČR + Odpoledne s vodou - Praha 0.00 Mgr. Treglerová Eva VISK Jak na přírodovědu - GJB Beroun Celkem: Mgr. Vlček Lubor 11

12 VISK Druhá československá republika - Stč. KÚ Praha 0.00 Celkem v organizaci Kč h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Po ukončení 1. a 3. čtvrtletí byly organizovány třídní schůzky rodičů, kde byli rodiče seznamováni s koncepcí školy a výsledky výchovně vzdělávací práce. Úspěšná byla účast školy na berounských vánočních trzích, kde byly vystaveny a prodávány výtvarné práce a vystupovala žákovská hudební skupina. Vystupovali jsme také v pásmu berounských škol na předvánočních trzích. Vystupovali žáci pod vedením paní učitelek i dramatický kroužek školy pod vedením pí Kateřiny Havelkové. Úspěšně se škola prezentovala výtvarnými pracemi nejen na výstavě v Městské galerii a v podloubí berounské radnice ale také v různých výtvarných soutěžích celorepublikových. Žáci pod vedením pí uč. Pinkasové se zúčastnili výzdoby altánu u Domova seniorů. Projekt ZOO. Ve spolupráci se zřizovatelem školy je organizováno slavnostní zahájení roku pro žáky 1. tříd za účasti zastupitelů města a každý žák 1. třídy obdrží pamětní list na první školní den. Pro vystupující žáky byla v sále GJB Beroun organizována slavnost na rozloučenou. Každý vystupující žák obdržel pamětní list a byl dekorován tištěnou stužkou. Veřejnosti jsou k dispozici internetové stránky školy pod adresou Na webové stránky máme ze strany veřejnosti velmi dobré ohlasy astále jim vedení školy věnuje velkou pozornost a péči. Součástí preventivního programu školy je již více než desetileté organizování zážitkových kurzů GO pro žáky nastupující do 6. ročníků. Jde o čtyřdenní kurzy, které probíhají na počátku září. Jejich cílem je usnadnit žákům jejich adaptaci na prostředí 2. stupně základní školy, budovat pozitivní vztahy mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli, rozvíjet týmovou spolupráci a napomáhat tak k vytváření pozitivního klimatu školy. V závěru školního roku již třetím rokem škola organizuje pro žáky sedmých tříd třídenní Kurz GO II, jehož cílem je provést korekci vztahů v již existující skupině a pomoci zlepšit vztahy mezi chlapci a dívkami na počátku dospívání. Oba zážitkové kurzy jsou velmi úspěšné, dokladem je pozitivní zpětná vazba účastníků i konkrétní zlepšení atmosféry ve třídách. Na škole byl organizován během školního roku několikrát sběr starého papíru a jednorázově sběr kaštanů pro Vojenské lesy Hořovice. Žáci školy se pravidelně zúčastňují akcí organizovaných Městským úřadem Beroun např. Den Země, Den bezpečí apod. 12

13 Sportovní soutěže Chlapecká družstva se pravidelně zúčastňují soutěží ve fotbale: Králodvorský líňák /organizuje ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova ul.) a floorbalového turnaje pořádaného také touto školou. Mladší fotbalisté ze 4. ročníku se zúčastňují pravidelně McDonald Cupu. Z atletických soutěží se družstva naší školy zúčastňují Poháru rozhlasu. Již desetiletou tradici mají závody Grand Prix v lehké atletice. Ve škol. roce 13/14 proběhlo toto atletické soutěžení jednokolově za účasti deseti škol. Tradicí je účast na přespolním běhu, který vždy v září pořádá Základní škola Králův Dvůr. Chlapci se každoročně zúčastňují okresního kola ve floorbalu. Žáci z 1. stupně vyhráli oblastní kolo ve vybíjené a obsadili v okresním kole 1. místo. Postoupili do krajského kola do Benešova. Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zúčastnila okresního i krajského kola OVOV. Žákyně Barbora Jindrová ze šesté třídy převzala z rukou olympijského vítěze Roberta Změlíka zlatou medaili ve víceboji a postoupila na republikové finále, které bude na počátku září na Julisce. Postoupil i Radek Suk v kategorii mladších chlapců Sportovní soutěže, které jsme pořádali: Letní kolo Grand Prix v lehké atletice 10 škol Vědomostní soutěže Na naší škole jsou za vydatné pomoci vyučujících matematiky pořádána okresní kola matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda a Matematické olympiády, kterým předcházejí školní kola. Tyto soutěže mají již tradici i na 1. stupni školy Matematický Klokánek. Zde se účast dětí z naší školy počítá na desítky účastníků. Žáci se zúčastnili školního a okresního kola olympiády v českém jazyce. Dále ve škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tři žáci se účastnili i okresního kola. Žáci se účastnili i okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Vědomostní soutěže, které jsme pořádali: školní kolo Matematický klokan školní kolo Pythagoriády školní kolo olympiády v anglickém jazyce školní kolo v zeměpisu školní kolo v dějepisu okresní kolo olympiády v zeměpisu okresní kolo Pythagoriády Vědomostní soutěže, kterých jsme se zúčastnili: okresní kolo matematické olympiády o 8. místo okresní kolo Pythagoriády okresní kolo olympiády v anglickém jazyce okresní kolo olympiády v dějepisu okresní kolo olympiády v českém jazyce 13

14 3. B První místo v okresním kole Klokana i v celostátním kole obsadil Adam Koranda ze Lyžařský výcvikový kurz Ze školy se lyžařského kurzu zúčastnilo 8 žáků. Kurz v posledních dvou letech pořádáme se ZŠ Suchomasty. Kurz proběhl na Tetřevích boudách v Krkonoších. Další poznávací akce: Pět tříd z prvního stupně bylo na škole v přírodě. Limitujícím faktorem byly finanční prostředky. i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI naši školu nekontrovala. j. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha k. Údaje školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů V těchto programech škola nefiguruje. Navázali jsme však spojení s Domem mezinárodní spolupráce v Praze - Národním podpůrným střediskem pro etwinning European Schoolnet. Chtěli bychom pro školu získat odpovídajícího partnera v zahraničí. l. Údaje školy o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola sama neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a školou zrealizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od března 2012 provádí činnost na naší škole Školní poradenské pracoviště, ve kterém působí na poloviční úvazek dvě psycholožky a jeden plný úvazek speciální pedagog. My jsme byli garantem projektu. Ostatní základní školy a mateřské školy 14

15 v Berouně jsou partnery v tomto projektu. Cílem projektu je pomoci žákům a jejich rodičům s řešením případných výchovných a vzdělávacích problémů. V plánu tohoto pracoviště jsou i kurzy arteterapie, nápravy řeči, muzikoterapie apod. Byl podán ke schválení další projekt na Krajský úřad Středočeského kraje. Jeho cílem bylo získání finančních prostředků na platy asistentů pedagoga ve třídách, kde jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých bylo vhodné, aby asistenta měli ku pomoci. Tento projekt ale neprošel výběrovým řízením. n. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vedení školy spolupracuje standardně s odborovou organizací na škole. Nikdo z učitelů není členem nějaké učitelské asociace. Škola úzce spolupracuje s Komisí MěÚ Beroun pro prevenci kriminality. Škola úzce spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Beroun. Zprávu sestavil: Pavel Herold 15

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Zpracoval: Mgr. Pavel Herold, ředitel školy Zprávu za školní rok 2014-2015 projednala

Více

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Zpracoval: Mgr. Pavel Herold, ředitel školy Zprávu za školní rok 2011 2012 projednala

Více

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova Výroční zpráva

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova Výroční zpráva 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015-2016 Zpracoval: Mgr. Pavel Herold, ředitel školy Zprávu za školní rok 2015-2016 projednala

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 IČO 00 58 36 69 Výroční zpráva 2004-2005 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226 Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více