2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva"

Transkript

1 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Zpracoval: Mgr. Pavel Herold, ředitel školy Zprávu za školní rok projednala pedagogická rada dne 1. září 2014 Zprávu za školní rok školská rada schválila dne 29. září

2 a. Základní údaje o škole 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 je plně organizovanou školou s právní subjektivitou, jejíž součástí je školní družina. Od září 2010 je součástí školy i mateřská škola pro 88 dětí. Zřizovatelem školy je Město Beroun. Pro svoji činnost měla škola k dispozici pět pavilonů, školní pozemek, zahradu školní družiny, parkové plochy a školní stadión. REDIZO: IČO: Vedení školy: Mgr. Pavel Herold, zástupce ředitele PaedDr. Eva Havelková Webová stránka školy: Mail školy: Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Jitka Sedlaříková, Miroslav Csekei, Marcela Trčková zástupci pedagogů: Mgr. Iva Šimková, Mgr. Iva Bartáková, Mgr. Kateřina Hříbalová zástupci zřizovatele: Petra Stančíková, František Ečer, Alena Knollová 2

3 Stav žáků k Třída Chlapci Dívky Celkem 1. A B C A B A B A B A B A B A B A B stupeň stupeň 158 Celkem 396 b. Přehled oborů vzdělávání Škola poskytuje všem žákům základní vzdělání. Významným rysem školy je systém práce se žáky s vývojovými poruchami učení. Těchto žáků bylo vykázáno celkem dvacet pět stav k Pět žáků s vývojovými poruchami chování a dvacet žáků s vývojovými poruchami učení. Péče byla rozšířena i na další žáky, u nichž se vyskytují projevy poruch učení na významné úrovni. Se souhlasem rodičů byli tito žáci zařazováni do programu individuální péče. Na škole pracovalo Školní poradenské pracoviště s dvěma pracovními silami, které bylo financováno z grantu. Nositelem grantu byla naše škola, partnery byly ostatní základní i mateřské školy v Berouně. 3

4 Ve školním roce 2013/2014 se na škole vyučovalo podle níže uvedeného učebního dokumentu: Ročník - třída číslo učebního dokumentu ročník Školní vzdělávací program 2. ZŠ Beroun Soustava volitelných, nepovinných předmětů a kroužků byla následující: Volitelné předměty Nepovinné předměty Zájmové kroužky Konverzace z anglického jazyka 7., 8. a 9. ročník Dyslektické čtení 1. st. Floorbal Zeměpisná praktika 9. ročník Doučování z Čj 2.st. Klub mladých diváků Německý jazyk 9. ročník Keramika 2x Škola spolupracovala se společností Rytmik Praha. Pracovnice této instituce vedou kroužky pro děti z 1. stupně na škole, aby děti nemusely nikam docházet. Snažíme se tak vyhovět rodičům a přitom zajistit maximální bezpečnost dětí. Do kroužku chodí i děti z oddělení školní družiny a opět tam jsou vedoucími kroužku dovedeny zpět. Po celý školní rok pracoval na škole i kroužek dramatický a novinářský pod vedením pí Havelkové. V průběhu měsíce dubna začal pracovat i kroužek o. s. Bobříkov, který má ve své činnosti více oborů. Pracoval převážně s dětmi z prvního stupně. c. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 43 zaměstnanců. úsek vedení: dva pracovníci ředitel - Mgr. Pavel Herold zástupce ředitele PaedDr. Eva Havelková úsek administrativní: jedna pracovnice - ekonomka školy úsek pedagogický ZŠ: 25 (23 učitelů + 2 vedení školy) 1. stupeň: 11 pedagogických pracovníků 2. stupeň: 12 pedagogických pracovníků, z toho dva nekvalifikovaní mateřská škola 7 učitelek úsek školní družiny: 3 pracovnice vedoucí vychovatelka dvě vychovatelky úsek správních zaměstnanců: osm pracovníků ekonomka školy školník 4 uklízečky v ZŠ a 2 v MŠ 4

5 d. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Do 1. tříd nastoupilo na začátku školního roku 58 žáků. V měsíci únoru bylo při zápisu do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 zapsáno 95 dětí, z tohoto počtu nastoupí do 1. tříd 77 dětí. Další děti přibydou z důvodu přistěhování apod. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 24 žáků. Do učebních oborů bylo přijato 10 žáků, do maturitních oborů 13 žáků. Jeden žák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium. 5

6 e. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Jsou použity výsledky prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2013/2014. V prvním přehledu jsou zachyceny výsledky prospěchu a chování na 1. stupni a ve druhém výsledky prospěchu a chování na 2. stupni. Přehled prospěchu školy 1. stupeň 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování ČJ Český jazyk CJA Anglický jazyk PRV Prvouka M Matematika Př Přírodověda VL Vlastivěda HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova PČ Pracovní činnosti TV Tělesná výchova Inf Informatika DysČ Dyslektické čtení Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 191 omluvených prospěl 55 neomluvených neprospěl 0 nehodnocen 0 6

7 Přehled prospěchu školy 2. stupeň 2. pololetí školního roku 2013/14 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9. Předmět Počty známek Počet klasif. žáků O Průměr Chv Chování ČJ Český jazyk CJF Francouzský jazyk CJA Anglický jazyk CJN Německý jazyk D Dějepis OV Občanská výchova Z Zeměpis M Matematika P Přírodopis F Fyzika CH Chemie HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova PČ Pracovní činnosti TV Tělesná výchova VZ Výchova ke zdraví Inf Informatika NJv Německý jazyk vol KAjv Konverzace v anglickém jazyce DzČj Doučování z ČJ KAj Konverzace v anglickém jazyce ZeP Zeměpisné praktikum Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 25 omluvených prospěl 125 neomluvených neprospěl 8 nehodnocen 0 7

8 f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti primární prevence škola vychází z Minimálního preventivního programu. Školním metodikem prevence je Mgr. Jiří Sixta, který má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a realizací programů specifické primární prevence v rámci kraje i celé republiky. Je akreditovaným lektorem DVPP v programech specializačního studia pro školní metodiky prevence ve Středočeském, Královéhradeckém kraji a v Praze. Specifická primární prevence je jednak začleněna do výuky předmětů v jednotlivých ročnících, jednak škola v průběhu roku realizuje projekty a programy, do nichž jsou zapojeni externí odborníci. Významným prvkem preventivního programu jsou KURZY GO. Jde o intenzivní kurzy rozvoje sociálních dovedností určené žákům 6. tříd, které probíhají v měsíci září. Na ně navazují KURZY GO II pro sedmý ročník v měsíci červnu. Kurzy rozvíjejí komunikační dovednosti žáků, jejich schopnost řešit konflikty, žáci se učí pracovat v týmu a společně řešit problémové úkoly, zároveň musí zvládat stresové situace v extrémních podmínkách. Cílem kurzů v celkovém rozsahu 60 hodin je posilovat sebevědomí žáků, rozvíjet jejich schopnost spolupracovat v týmu, budovat dobré vztahy a pozitivně ovlivňovat klima třídy. Jde o program zaměřený na rozvoj žáků v oblasti sociálních dovedností osobnostní výchovy, který posiluje jejich odolnost proti šikaně, agresivitě a dalším společensky rizikovým jevům. V letošním školním roce se kurzu GO v září zúčastnilo 42 žáků šestých tříd a kurzu GO II 26 žáků sedmých tříd. Z písemné zpětné vazby účastníků je patrné, že se jedná o úspěšné kurzy. Od roku 2005 je škola zapojena do projektu specifické primární prevence CHCEME SE DOHODNOUT, který je financován z příspěvku města Beroun. Jde o cyklus dvouhodinových interaktivních programů zaměřených na prevenci výskytu rizikových jevů u dětí a mládeže. Programy jsou určené především žákům ročníků. Vždy jde o práci s kolektivem jedné třídy. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na problematiku legálních i nelegálních drog, agresivitu, šikanu a násilí, posilování sebevědomí, rozvoj empatie, komunikačních dovedností. Zároveň škola spolupracuje s Centrem primární prevence Magdaléna o.p.s., které realizuje pro žáky druhého stupně cykly interaktivních programů tematicky zaměřené především na problematiku závislostí a vztahů mezi žáky. V letošním roce proběhly v šestých a sedmých třídách dva tříhodinové interaktivní programy specifické primární prevence a financované z prostředků města Beroun. V předchozích letech se škola zapojila do projektu JSME LIDÉ JEDNÉ ZEMĚ. Jedná se o projekt prevence rasismu a xenofobie, jehož cílem je rozvíjet toleranci dětí k jiným národům a kulturám. Žáci tříd realizovali projektový multikulturní den pro žáky tříd. V letošním roce byl obsahově zaměřen na země, národy a kultury sousedních zemí: Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Koordinátorem programu byl školní metodik prevence. Skupiny žáků připravily a realizovaly ve třídách dvacetiminutové programy s interaktivními prvky. V letošním roce proběhl v deváté třídě čtyřhodinový interaktivní program zaměřený na výchovu k zodpovědnému přístupu k hospodaření s penězi. Programy vedl lektor Ing. Ivan Spálenský s dlouholetými zkušenostmi v oblasti financí i s vedením interaktivních programů pro učitele i žáky. Program byl financován Nadací České spořitelny a.s. Cílem programu bylo upozornit žáky na možná rizika výskytu společensky rizikových jevů v souvislosti s financemi a špatným hospodařením s penězi. 8

9 V oblasti primární prevence zapojuje školní metodik žáky vyšších ročníků 2. stupně, kteří pomáhají s přípravou a realizací kurzů GO a GO II, zapojují se do zpracování dat dotazníkového šetření a významně se podílejí na přípravách projektových dnů (multikulturní den apod.). Budování pozitivního klimatu ve třídách je v preventivním programu věnována velká pozornost. Třídní učitelé sledují vztahy žáků ve třídách. Pokud dojde k projevům agresivity a k případům nevhodného řešení konfliktních situací, kontaktují školního metodika prevence. Metodik prevence navštíví třídu a provede diagnostiku vztahů a navrhne řešení. V závažnějších případech proběhne jednání se žáky i s jejich rodiči, na kterém je dohodnut postup a případně doporučen kontakt na odborná pracoviště v regionu. Pokud je nutná práce s kolektivem třídy, je možné ve třídě realizovat intervenční program. Pro realizaci těchto programů je možné využít finančního příspěvku města Beroun z projektu ZDRAVÁ ŠKOLA ZDRAVÉ VZTAHY. g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Při DVPP /dalším vzdělávání pedagogických pracovníků/ spolupracuje škola se vzdělávacím centrem Středočeského kraje pracovišti Kladno a Rakovník. Řada vzdělávacích akcí je uskutečňována přímo na 2. ZŠ Beroun nebo na Gymnáziu Beroun. Účast na těchto akcích je pro učitele naší školy výhodná časově, škola šetří finanční náklady za cestovné. Pokud je v nabídce DVPP zajímavá akce i od jiných center či organizací, které mají akreditaci MŠMT, také ji pedagogové školy dle své aprobace využívají. Limitujícím faktorem jsou finanční prostředky školy. Využíváme hlavně školení zdarma nebo financovaných z prostředků EU. Samozřejmostí se stalo průběžné vzdělávání učitelů zaměřené na práci s programy evidence, vysvědčení, textový editor a výukové programy ve školní počítačové síti. Učitelé ve větší míře nyní využívají také výukové materiály, které si vytvořili sami v rámci tzv. Šablon Peníze EU do škol. Školení jsou proto zaměřena na využívání ICT techniky pro použití ve výuce. Další vzdělávání probíhalo v rámci předmětových komisí, které se zaměřovaly na předávání poznatků z jiných vzdělávacích akcí, sjednocování požadavků, metodiku výuky a jiné aktuální problémy. Každý vyučující má nyní k dispozici notebook, v řadě tříd je umístěn interaktivní dataprojektor a vedení školy poskytuje pravidelné konzultace učitelům při práci s ICT technikou. V plánu DVPP má každý učitel povinnost absolvovat minimálně jedno školení ročně od poskytovatelů vzdělávacích kurzů. Účast na školeních podléhá schválení vedení školy. Každý učitel školy má povinnost absolvovat během školního roku minimálně dvě hospitace u kolegů na hodinách ve škole. 9

10 Sumarizace vzdělávacích akcí dle učitelů Mgr. Bartáková Iva VISK Podpora mat. gramotnosti na 1. st. - GJB Beroun Hamplová Andrea Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Paed.Dr Havelková Eva PřF UK Byt ve kterém žiji a život v něm - Praha 0.00 ASCS Právní odpovědnost ped. pracovníků, ředitelů škol - Praha ČR PřírF Náměty do výky přírodovědy a vlastivědy - Praha 0.00 UKP PřídF UK Neživá příroda ve výuce přírodovědy - Praha UK 0.00 Havlenová Marcela Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Herold Pavel ASCS Právní odpovědnost ped. pracovníků, ředitelů škol - Praha ČR VISK Manažerská angličtina - Beroun 0.00 Housková Aneta Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Hříbalová Kateřina Oxford Teching English:Primary School - Plzeň 0.00 Mgr. Jungmannová Lenka 10

11 VISK Jaz. - met. kurz úroveň B1/B2 - GJB Beroun 0.00 Karkošová Michaela Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Nedorostová Blanka Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Onderková Monika Oxford Teching English:Primary School - Plzeň 0.00 Tvoř.šk ola POdst. jména, mluv. kategorie - FZŠ O. Chlupa Praha Perlingerová Dana Celkem: Elrond Tým.spolupráce v MŠ - enviroment. povědomí dětí - Parkhotel Orlík 0.00 Mgr. Šimková Iva VISK Školní modelové situace a jejich řešení - KÚ Praha, Zborovská INFOA Stories for learning with Smile - Praha 0.00 Mgr. Šramotová Jana UK Praha UK Praha UK Praha Využití léčiv ve školních chem. experimentech - UK Praha Chemický ústav Farmaka - jejich užití a dopad na životní prostředí - UK Praha Chemický ústav Nad geologickou mapou ČR + Odpoledne s vodou - Praha 0.00 Mgr. Treglerová Eva VISK Jak na přírodovědu - GJB Beroun Celkem: Mgr. Vlček Lubor 11

12 VISK Druhá československá republika - Stč. KÚ Praha 0.00 Celkem v organizaci Kč h. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Po ukončení 1. a 3. čtvrtletí byly organizovány třídní schůzky rodičů, kde byli rodiče seznamováni s koncepcí školy a výsledky výchovně vzdělávací práce. Úspěšná byla účast školy na berounských vánočních trzích, kde byly vystaveny a prodávány výtvarné práce a vystupovala žákovská hudební skupina. Vystupovali jsme také v pásmu berounských škol na předvánočních trzích. Vystupovali žáci pod vedením paní učitelek i dramatický kroužek školy pod vedením pí Kateřiny Havelkové. Úspěšně se škola prezentovala výtvarnými pracemi nejen na výstavě v Městské galerii a v podloubí berounské radnice ale také v různých výtvarných soutěžích celorepublikových. Žáci pod vedením pí uč. Pinkasové se zúčastnili výzdoby altánu u Domova seniorů. Projekt ZOO. Ve spolupráci se zřizovatelem školy je organizováno slavnostní zahájení roku pro žáky 1. tříd za účasti zastupitelů města a každý žák 1. třídy obdrží pamětní list na první školní den. Pro vystupující žáky byla v sále GJB Beroun organizována slavnost na rozloučenou. Každý vystupující žák obdržel pamětní list a byl dekorován tištěnou stužkou. Veřejnosti jsou k dispozici internetové stránky školy pod adresou Na webové stránky máme ze strany veřejnosti velmi dobré ohlasy astále jim vedení školy věnuje velkou pozornost a péči. Součástí preventivního programu školy je již více než desetileté organizování zážitkových kurzů GO pro žáky nastupující do 6. ročníků. Jde o čtyřdenní kurzy, které probíhají na počátku září. Jejich cílem je usnadnit žákům jejich adaptaci na prostředí 2. stupně základní školy, budovat pozitivní vztahy mezi spolužáky i mezi žáky a učiteli, rozvíjet týmovou spolupráci a napomáhat tak k vytváření pozitivního klimatu školy. V závěru školního roku již třetím rokem škola organizuje pro žáky sedmých tříd třídenní Kurz GO II, jehož cílem je provést korekci vztahů v již existující skupině a pomoci zlepšit vztahy mezi chlapci a dívkami na počátku dospívání. Oba zážitkové kurzy jsou velmi úspěšné, dokladem je pozitivní zpětná vazba účastníků i konkrétní zlepšení atmosféry ve třídách. Na škole byl organizován během školního roku několikrát sběr starého papíru a jednorázově sběr kaštanů pro Vojenské lesy Hořovice. Žáci školy se pravidelně zúčastňují akcí organizovaných Městským úřadem Beroun např. Den Země, Den bezpečí apod. 12

13 Sportovní soutěže Chlapecká družstva se pravidelně zúčastňují soutěží ve fotbale: Králodvorský líňák /organizuje ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova ul.) a floorbalového turnaje pořádaného také touto školou. Mladší fotbalisté ze 4. ročníku se zúčastňují pravidelně McDonald Cupu. Z atletických soutěží se družstva naší školy zúčastňují Poháru rozhlasu. Již desetiletou tradici mají závody Grand Prix v lehké atletice. Ve škol. roce 13/14 proběhlo toto atletické soutěžení jednokolově za účasti deseti škol. Tradicí je účast na přespolním běhu, který vždy v září pořádá Základní škola Králův Dvůr. Chlapci se každoročně zúčastňují okresního kola ve floorbalu. Žáci z 1. stupně vyhráli oblastní kolo ve vybíjené a obsadili v okresním kole 1. místo. Postoupili do krajského kola do Benešova. Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zúčastnila okresního i krajského kola OVOV. Žákyně Barbora Jindrová ze šesté třídy převzala z rukou olympijského vítěze Roberta Změlíka zlatou medaili ve víceboji a postoupila na republikové finále, které bude na počátku září na Julisce. Postoupil i Radek Suk v kategorii mladších chlapců Sportovní soutěže, které jsme pořádali: Letní kolo Grand Prix v lehké atletice 10 škol Vědomostní soutěže Na naší škole jsou za vydatné pomoci vyučujících matematiky pořádána okresní kola matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda a Matematické olympiády, kterým předcházejí školní kola. Tyto soutěže mají již tradici i na 1. stupni školy Matematický Klokánek. Zde se účast dětí z naší školy počítá na desítky účastníků. Žáci se zúčastnili školního a okresního kola olympiády v českém jazyce. Dále ve škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tři žáci se účastnili i okresního kola. Žáci se účastnili i okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Vědomostní soutěže, které jsme pořádali: školní kolo Matematický klokan školní kolo Pythagoriády školní kolo olympiády v anglickém jazyce školní kolo v zeměpisu školní kolo v dějepisu okresní kolo olympiády v zeměpisu okresní kolo Pythagoriády Vědomostní soutěže, kterých jsme se zúčastnili: okresní kolo matematické olympiády o 8. místo okresní kolo Pythagoriády okresní kolo olympiády v anglickém jazyce okresní kolo olympiády v dějepisu okresní kolo olympiády v českém jazyce 13

14 3. B První místo v okresním kole Klokana i v celostátním kole obsadil Adam Koranda ze Lyžařský výcvikový kurz Ze školy se lyžařského kurzu zúčastnilo 8 žáků. Kurz v posledních dvou letech pořádáme se ZŠ Suchomasty. Kurz proběhl na Tetřevích boudách v Krkonoších. Další poznávací akce: Pět tříd z prvního stupně bylo na škole v přírodě. Limitujícím faktorem byly finanční prostředky. i. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ČŠI naši školu nekontrovala. j. Základní údaje o hospodaření školy Viz příloha k. Údaje školy o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů V těchto programech škola nefiguruje. Navázali jsme však spojení s Domem mezinárodní spolupráce v Praze - Národním podpůrným střediskem pro etwinning European Schoolnet. Chtěli bychom pro školu získat odpovídajícího partnera v zahraničí. l. Údaje školy o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola sama neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci celoživotního učení. m. Údaje o předložených a školou zrealizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od března 2012 provádí činnost na naší škole Školní poradenské pracoviště, ve kterém působí na poloviční úvazek dvě psycholožky a jeden plný úvazek speciální pedagog. My jsme byli garantem projektu. Ostatní základní školy a mateřské školy 14

15 v Berouně jsou partnery v tomto projektu. Cílem projektu je pomoci žákům a jejich rodičům s řešením případných výchovných a vzdělávacích problémů. V plánu tohoto pracoviště jsou i kurzy arteterapie, nápravy řeči, muzikoterapie apod. Byl podán ke schválení další projekt na Krajský úřad Středočeského kraje. Jeho cílem bylo získání finančních prostředků na platy asistentů pedagoga ve třídách, kde jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých bylo vhodné, aby asistenta měli ku pomoci. Tento projekt ale neprošel výběrovým řízením. n. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vedení školy spolupracuje standardně s odborovou organizací na škole. Nikdo z učitelů není členem nějaké učitelské asociace. Škola úzce spolupracuje s Komisí MěÚ Beroun pro prevenci kriminality. Škola úzce spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Beroun. Zprávu sestavil: Pavel Herold 15

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Obsah I. Informační a statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 13 1. Zařazení do sítě škol.....str.

Více