ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku Odbor čistoty a zeleně Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 123/4 (návrh programu) Schválení pořadu jednání 4. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e pořad jednání 4. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení doplnění k bodům č. 2/1, 3/D/31, 3/D/32. Usnesení č. 124/4 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 2. schůzi RMO ÚL město, kontrola plnění usnesení přijatých na mimořádné schůzi RMO ÚL město dne a kontrola plnění usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 2. schůzi RMO Ústí nad Labem město, informaci o plnění usnesení přijatých na mimořádné schůzi RMO ÚL město dne 4. prosince 2006 a informaci o plnění rozpracovaných usnesení z předchozích schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. * 1 *

2 Usnesení č. 125/4 (EO-materiál č. 2/1) Zvýšení tarifu zastupitelů předložený materiál dle důvodové zprávy, (b) s o u h l a s í s navrženou výší odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva i nečleny zastupitelstva, kteří vykonávají funkci předsedů nebo členů komisí a výborů dle novelizace nařízení vlády od , Ing. V. Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit na jednání ZMO ÚL město dne Usnesení č. 126/4 (EO-materiál č. 2/2) Rozpočet na rok 2007 (a) (b) (c) b e r e n a v ě d o m í návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem město na rok 2007 se záporným saldem příjmů a výdajů, které je vyrovnáno tř. 8 financování, s o u h l a s í 1) s celkovými příjmy rozpočtu pro rok 2007 ve výši ,00 tis. Kč, 2) s celkovými výdaji rozpočtu pro rok 2007 ve výši ,90 tis. Kč, z toho: neinvestiční část výdajů ve výši ,90 tis. Kč, investiční část výdajů ve výši ,00 tis. Kč, 3) s oblastí financování ve výši ,90 tis. Kč, 4) s plánem VHČ na rok 2007 takto: - výnosy celkem ,00 tis. Kč, - náklady celkem 7 923,00 tis. Kč, - hospodářský výsledek ,00 tis. Kč, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem - město: a) schválit rozpočet MO Ústí nad Labem - město na rok 2007 dle předloženého návrhu, b) schválit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2007 takto: - mzdový limit ve výši ,00 tis. Kč, v tom: platy úředníků ,00 tis. Kč, platy VPP z prostředků ÚMO 900,00 tis. Kč, c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 102, odst. (2) písm. a) zmocnit RMO ÚL město provádět rozpočtová opatření do výše tis. Kč s tím, že nedojde ke změně závazných ukazatelů, * 2 *

3 (d) Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město u k l á d á 1) Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit návrh rozpočtu MO ÚL - město na rok 2007 Zastupitelstvu MO ÚL - město na III. zasedání dne 27. února 2007, 2) Ing. Ivě Urbanové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL - město zveřejnit návrh rozpočtu MO ÚL - město na rok 2007 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 11, odst. (2). Usnesení č. 127/4 (EO-materiál č. 2/3) Zápis z Finanční komise a Finančního výboru b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. společného zasedání finančního výboru a finanční komise ze dne Usnesení č. 128/4 (OSOM-materiál č. 3/1) Zápis z majetkové komise ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 1. zasedání majetkové komise Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město konané dne 22. ledna Usnesení č. 129/4 (OSOM-materiál č. 3/D/1) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 800 nově dle GP 800/3 a 800/4 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkových parcel v k. ú. Bukov z majetku města Ústí nad Labem p. p. č. 800 nově dle GP 800/3 800 nově dle GP 800/4 800 nově dle GP 800/1 výměra výměra min. nabídková Kč/ , ,-- majetkoprávní vypořádání konkrétnímu zájemci zahrada majetkoprávní vypořádání konkrétnímu zájemci zahrada ,-- zahrada * 3 *

4 - prodej p. p. č. 800/3 a 800/4 v k. ú. Bukov je podmíněn současně s prodejem p. p. č. 800/1 v k. ú. Bukov, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle bodu (a) na úřední desce a informovat vlastníky přilehlé p. p. č. 800/1 v k. ú. Bukov. Usnesení č. 130/4 (OSOM-materiál č. 3/D/2) Záměr prodeje části pozemkové parcely č nově dle GP 1356 díl a) v k. ú. Bukov (a) r e v o k u j e část usnesení ze 44. Rady městského obvodu Ústí nad Labem č. usnesení 2895/44, ze dne 4. září 2006 a to v tom slova smyslu, že se mění výměra prodávané části p. p. č v k. ú. Bukov na základě GP /2006 z cca 150 na 164, (b) s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemkové parcely v k. ú. Bukov z majetku města Ústí nad Labem p. p. č. výměra výměra min. nabídková Kč/ ,-- přístupová cesta pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje dle bodu (b) na úřední desce. Usnesení č. 131/4 (OSOM-materiál č. 3/D/3) Záměr prodeje pozemkové parcely č v k. ú. Klíše se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. výměra min. nabídková Kč/ ,- zahrada * 4 *

5 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 132/4 (OSOM-materiál č. 3/D/4) Záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 441/50 v k. ú. Klíše (a) r e v o k u j e usnesení č. 26/2 z 2. schůze RMO ÚL město dne a to v tom smyslu, že se mění výměra, (b) s o u h l a s í se záměrem prodeje následujících částí pozemkové parcely č. 441/50 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. výměra min. nabídková Kč/ 441/ ,- stavba garáže 441/ / ,- 400,- vjezd do garáže pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 133/4 (OSOM-materiál č. 3/D/6) Záměr prodeje částí pozemkové parcely č nově označených GP č. 1132/1, 1132/2 a 1132/4 v k. ú. Klíše s opětovným záměrem prodeje následujících částí pozemkové parcely č nově označených GP č. 1132/1, 1132/2 a 1132/4 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. výměra Kč/ 1132/ ,- obslužný pozemek 1132/ ,- obslužný pozemek 1132/ ,- obslužný pozemek - prodej je realizován pouze pro společenství, * 5 *

6 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 134/4 (OSOM-materiál č. 3/D/7) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 442 v k. ú. Božtěšice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Božtěšice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. výměra min. nabídková Kč/ ,- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 135/4 (OSOM-materiál č. 3/D/8) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 186 v k. ú. Habrovice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Habrovice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. výměra min. nabídková Kč/ ,- zahrada pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 136/4 (OSOM-materiál č. 3/D/10) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 493/1 v k. ú. Všebořice * 6 *

7 se záměrem prodeje následující části pozemkové parcely v k. ú. Všebořice z majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. výměra část výměra min. nabídková Kč/ 493/ cca 4 800,- stavba garáže pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Usnesení č. 137/4 (OSOM-materiál č. 3/D/11) Záměr prodeje pozemkové parcely č. 968/1 v k. ú. Předlice se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Předlice z majetku města Ústí n. L. p. p. č. výměra výměra min. nabídková Kč/ 968/ ,-- zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 138/4 (OSOM-materiál č. 3/D/12) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 810/77 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. výměra 810/ zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, * 7 *

8 pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 139/4 (OSOM-materiál č. 3/D/13) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1107/1 v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje části následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. výměra výměra min. nabídková Kč/ 1107/1 cca ,-- stavba garáže - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 140/4 (OSOM-materiál č. 3/D/14) Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 1107/1, 1108/4, 1108/16 a p. p. č. 1107/11 v k. ú. Ústí n. L se záměrem prodeje částí následujících pozemkových parcel v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. výměra výměra min. nabídková Kč/ 1107/1 cca ,-- zahrada 1108/4 cca ,-- zahrada 1108/16 cca ,-- zahrada 1107/ ,-- zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu * 8 *

9 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 141/4 (OSOM-materiál č. 3/D/15) Záměr prodeje pozemkové parcely č v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. p. p. č. výměra výměra min. nabídková Kč/ ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, stavba obchodního centra pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 142/4 (OSOM-materiál č. 3/D/16) Záměr prodeje p. p. č. 963/1 v k. ú. Ústí n. L., Smlouva o smlouvě budoucí kupní ČEZ Distribuce se záměrem prodeje části následující pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. a následným uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní p. p. č. výměra výměra min. nabídková Kč/ 963/1 cca ,-- - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, stavba trafostanice ČEZ Distribuce pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemku dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. * 9 *

10 Usnesení č. 143/4 (OSOM-materiál č. 3/D/17) Prodej části pozemkové parcely č. 795/2 dle GP 795/6 v k. ú. Ústí n. L., manželé Nekardovi s prodejem části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující výměra 795/2 dle GP 795/6 Ing. František a Jana Nekardovi Ústí n. L. Cena Kč/ Kč , ,-- zahrada - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 144/4 (OSOM-materiál č. 3/D/18) Prodej části pozemkové parcely č. 1734/23 nově označené GP 1734/120 v k. ú. Ústí n. L., RVTS, s. r. o. s prodejem části pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující výměra Cena Kč/ Kč 1734/23 dle GP 1734/120 RVTS, s. r. o. Ústí n. L , ,-- zeleň, ostatní plocha - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání ZMO ÚL - město dne * 10 *

11 Usnesení č. 145/4 (OSOM-materiál č. 3/D/19) Prodej pozemkové parcely č. 952/4 v k. ú. Ústí n. L., manželé Malinovi, manželé Noskovi, manželé Janatovi, manželé Řehákovi s prodejem pozemkové parcely v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům p. p. č. kupující výměra Cena Kč/ Kč 952/4 Martina a Antonín Noskovi, Hana a Daniel Řehákovi, Renata a Vladimír Malinovi, Lenka a Vratislav Janatovi, všichni bytem Ústí n. L , ,-- obslužný pozemek - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 146/4 (OSOM-materiál č. 3/D/20) Prodej pozemkových parcel 4, 28, 29/1, 29/2 v k. ú. Hostovice výběrové řízení 1) s prodejem pozemkových parcel v k. ú. Hostovice z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli p. p. č. kupující výměra Cena Kč/ Kč 29/1 29/2 4 Ivan a Alice Soukupovi Ústí n. L kupující uhradí náklady spojené s prodejem, 511,-- 511,-- 250,-- celkem , , , ,-- stavba RD 2) s opětovným zveřejněním záměru prodeje p. p. č. 28 v k. ú. Hostovice, * 11 *

12 1) pí M. Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce, 2) Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 147/4 (OSOM-materiál č. 3/D/21) Prodej pozemkové parcely č v k. ú. Klíše, vnitroblok H. Kvapilové s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. žadatel č Společenství Ostrčilova 440/4, Společenství vlastníků Ostrčilova 433/2, Společenství Sládkova 434/2, Společenství Palachova 435/51, Společenství vlastníků jednotek domu Palachova 436/53, Společenství vlastníků jednotek domu Palachova 437/55, Společenství Palachova 438/57, Společenství domu Hany Kvapilové 439/1 výměra Kč/ Kč , ,- obslužný pozemek Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února * 12 *

13 Usnesení č. 148/4 (OSOM-materiál č. 3/D/22) Prodej pozemkové parcely č. 551 v k. ú. Klíše, pí Krejčová s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedené žadatelce: p. p. žadatel výměra č. Kč/ Kč 551 Jaroslava , ,- zahrada Krejčová, Ústí n. L. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února Usnesení č. 149/4 (OSOM-materiál č. 3/D/23) Prodej pozemkové parcely č. 703/5 v k. ú. Klíše, manž. Bebrovi s prodejem následující pozemkové parcely v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. kupující výměra Kč/ Kč 703/5 Vlastimil a Jaroslava Bebrovi, Ústí , ,- předzahrádka n. L. Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února Usnesení č. 150/4 (OSOM-materiál č. 3/D/24) Prodej části pozemkové parcely č nově označené GP 1132/3 v k. ú. Klíše * 13 *

14 s prodejem následující části pozemkové parcely č nově označené GP č. 1132/3 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. kupující výměra Kč/ Kč 1132/3 Společenství domu Resslova 856, Ústí n. L., zast. předsedou , ,- obslužný pozemek Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února Usnesení č. 151/4 (OSOM-materiál č. 3/D/25) Informace zřízení věcného břemene na části p. p. č. 459 v k. ú. Skorotice informaci ve věci zřízení věcného břemene na části p. p. č. 459 v k. ú. Skorotice, (b) t r v á na usnesení č. 2390/35 z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem - město dne , kterým bylo odsouhlaseno zřízení věcného břemene na části p. p. č. 459 v k. ú. Skorotice pro manžele Pavla a Marcelu Drbovy, Ústí n. L., manžele Lubomíra a Naděždu Pavelkovy, Ústí n. L. a manžele Jaroslava a Ruth Pavelkovy, Ústí n. L., a to za jednorázovou platbu, tj ,- Kč pro každého žadatele a úhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele. Usnesení č. 152/4 (OSOM-materiál č. 3/D/26) Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 362 v k. ú. Skorotice (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu následující části pozemkové parcely v k. ú. Skorotice: p. p. č. celk. výměra výměra nájem Kč/ /rok roční nájem Kč výpovědní lhůta * 14 *

15 ,- 384,- vybudování příjezdu 3 měsíce pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce. Usnesení č. 153/4 (OSOM-materiál č. 3/D/27) Žádost o změnu dodatku k NS č. 685, PaedDr. Šíma žádost PaedDr. Šímy, Ústí n. L. o doplnění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 685, (b) s c h v a l u j e doplnění dodatku č. 1 a to v tom smyslu, že podnájemní smlouva bude uzavřena na společnost Tenisový klub Božtěšice, obecně prospěšná společnost, a to dle stávajících podmínek nájemní smlouvy, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č Usnesení č. 154/4 (OSOM-materiál č. 3/D/28) Žádost o převedení pozemkových parcel 960/2, 960/3 a 961/8 v k. ú. Všebořice a změna úhrady nájemného 1. žádosti Základní organizace Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, Palivový kombinát Ústí nad Labem o nové posouzení vlastnictví pozemkových parcel č. 960/1, 960/2 a 961 nově označených GP č. 960/2, 960/3 a 961/8 v k. ú. Všebořice z majetku Města Ústí nad Labem a ZO ČZS Stará kolonie Ústí n. L. Všebořice o změny platby nájemného za pronájem p. p. č. 960/1, 960/2 a 961 nově označených GP č. 960/2, 960/3 a 961/8 v k. ú. Všebořice, 2. stanoviska obou právních zástupců, tj. JUDr. Thonata a JUDr. Marečka, ve věci posouzení vlastnictví předmětných pozemků, (b) t r v á na usnesení č. 2694/41 z 41. schůze Rady MO ÚL město dne , pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat o tomto usnesení žadatele. * 15 *

16 Usnesení č. 155/4 (OSOM-materiál č. 3/D/29) Odkoupení pozemkových parcel č. 150/2 a 150/3 v k. ú. Vaňov (a) n e s o u h l a s í se záměrem odkoupení pozemkových parcel č. 150/2 a 150/3 v k. ú. Vaňov od Severočeské vodárenské společnosti, a. s. za cenu 1,-- Kč s podmínkou, že kupující nad rámec kupní ceny uhradí i náklady spojené s realizací prodeje ( znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí, náklady s realizací vypracování kupní smlouvy apod.) z důvodu nepřístupnosti k výše uvedeným pozemkovým parcelám, pí Marii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat dle tohoto usnesení p. J. Bierhanzla, REA realitní agenturu, který zastupuje Severočeskou vodárenskou společnost, a. s. Usnesení č. 156/4 (OSOM-materiál č. 3/D/30) Revokace usnesení č. 41 z 2. schůze RMO ÚL město ve věci prodeje pozemkové parcely č. 624 v k. ú. Předlice (a) r e v o k u j e část usnesení č. 41 z 2. schůze RMO ÚL město, konané dne 22. listopadu 2006 v tom smyslu, že kupující pozemkové parcely č. 624 v k. ú. Předlice jsou manželé David a Kateřina Jarošovi, bytem Ústí n. L, (b) d o p o r u č u j e částečnou revokaci usnesení č. 19 z II. zasedání ZMO ÚL město, konaného dne 12. prosince 2006 ve věci prodeje p. p. č. 624 v k. ú. Předlice, Mgr. Janu Tvrdíkovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání ZMO ÚL - město dne Usnesení č. 157/4 (OSOM-materiál č. 3/D/31) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce,a. s., ÚL V Lukách 7 OM s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 4941/2, 4921/9 v k. ú. Ústí n. L., pro akci ÚL V Lukách 7 OM/ Ing. Renner pro ČEZ Distribuce, a. s. * 16 *

17 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření zemního kabelového vedení NN na uvedené pozemkové parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, zajistit vypracování smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 158/4 (OSOM-materiál č. 3/D/32) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro Severočeskou plynárenskou, a. s., Rekonstrukce NTL plynovodu vč. přípojek Ústí n. L., ul. Na Vyhlídce s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2096, 2144, 4186/1, 4237, 4238, 4230/1, 4256 v k. ú. Ústí n. L., pro akci Rekonstrukce NTL plynovodu vč. přípojek Ústí n. L., ul. Na Vyhlídce pro Severočeskou plynárenskou, a. s. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření plynovodu na uvedených pozemkových parcelách, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu určenou znaleckým posudkem. Smlouva bude vyhotovena na náklady žadatele, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, zajistit vypracování smlouvy ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 159/4 (OSOM-materiál č. 3/D/33) Smlouva o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 35 v k. ú. Strážky, pí Bartoníčková (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 35 v k. ú. Strážky pro pí Elišku Bartoníčkovou, Ústí n. L. za em pokládky zemního kabelového vedení NN s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku a žadatel uhradí veškeré náklady s tím spojené, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského * 17 *

18 obvodu Ústí nad Labem město, zajistit vypracování smlouvy a informovat žadatele. Usnesení č. 160/4 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Zápis z 2. zasedání bytové komise ze dne b e r e n a v ě d o m í zápis z 2. zasedání BK RMO ÚL město konaného dne Usnesení č. 161/4 (OSOM-materiál č. 3/E/2) Žádost o výměnu bytu p. Sipos, Ústí nad Labem žádost pana Sipose o výměnu bytu ze dne , (b) s c h v a l u j e výměnu bytu č. 21, 1 + 1, I. kat., Ústí n. L. (nájemce p. Aleš Sipos) za prázdný byt č. 4, 1 + 1, I. kat., Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení a vypracovat novou nájemní smlouvu s platností na 1 rok. Usnesení č. 162/4 (OSOM-materiál č. 3/E/3) Žádost o pronájem obecního bytu p. Sajbot, Ústí n. L. žádost pana Sajbota ze dne o pronájem obecního bytu, (b) s c h v a l u j e pronájem obecního bytu č. 21, 1+1, I. kat., Ústí n. L. panu Pavlu Sajbotovi, Cheb (přechodně Ústí n. L.), na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemný5,- Kč/, pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení, 2. vypracovat nájemní smlouvu. * 18 *

19 Usnesení č. 163/4 (OSOM-materiál č. 3/E/4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p. Němec, pí Růžičková, Ústí n. L. žádost nájemců z objektu Ústí n. L. o prodloužení nájemní smlouvy, (b) s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok panu Davidu Němcovi a paní Martině Růžičkové, byt č. 16, Ústí n. L., pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele a správce dle přijatého usnesení a vypracovat dodatek nájemní smlouvy. Usnesení č. 164/4 (OSOM-materiál č. 3/E/5) Návrh na odpis pohledávky z důvodu úmrtí pí Dudiová, Ústí n. L. 1. dopis od firmy TOMMI SEVER, s. r. o. ze dne , 2. že vyúčtované náklady na služby od doby úmrtí pí Dudiové do doby prodeje bytu (tj. od 12/2001 do 4/2003) ve výši 8 685,15 Kč jsou nákladem ÚMO Ústí n. L. - město, (b) s o u h l a s í 1. s prominutím pohledávky za dlužné nájemné ve výši ,47 Kč za b. č. 9, Ústí n. L. za období od 1/1996 do 11/2001, a to z důvodu zastavení soudního řízení proti nájemci, zemřelé Růženě Dudiové, 2. s nevyměřením poplatku z prodlení, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 165/4 (OSOM-materiál č. 3/E/6) Dohoda o zaplacení dluhu ve splátkách p. Kaleja, Ústí n. L. žádost pana Kaleji o splátkový kalendář, * 19 *

20 (b) s o u h l a s í s Dohodou o zaplacení dluhu ve splátkách a s uzavřením splátkového kalendáře na dlužné náklady řízení ve výši ,- Kč, vyplývající z žaloby o dlužné nájemné za byt č. 2, Ústí n. L. (nájemce p. Milan Kaleja) s tím, že měsíční splátka bude činit 300,- Kč, Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 166/4 (OSOM-materiál č. 3/E/7) Žádost o prominutí poplatku z prodlení a prodloužení nájemní smlouvy p. Šorin, Ústí n. L. žádost pana Rjurika Nikolajeviče Šorina o prominutí poplatku z prodlení a o prodloužení nájemní smlouvy ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. uzavření nové nájemní smlouvy s nájemným ve výši 18,31 na byt č. 3, Ústí n. L. s panem Rjurikem Nikolajevičem Šorinem, a to na dobu určitou do , 2. sepsání dohody o potvrzení užívání předmětného bytu v období od do , 3. zastavení exekučního výkonu vyklizení bytu, (c) p r o m í j í poplatek z prodlení dlužného nájemného ve výši 9 796,50 Kč za b. č. 3, Ústí n. L. za období od 2/2004 do 9/2006, za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu dosud vynaložených nákladů řízení, (d) u k l á d á 1. Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit uzavřený splátkový kalendář na úhradu dosud vynaložených nákladů řízení ke schválení do ZMO ÚL město, 2. pí Márii Zajíčkové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL - město, informovat žadatele, správce a právního zástupce dle přijatého usnesení a vystavit novou nájemní smlouvu. Usnesení č. 167/4 (OSOM-materiál č. 3/E/8) Žádost o prominutí dluhu a poplatku z prodlení p. Hořejší, Ústí n. L. žádost pana Hořejšího ze dne o prominutí poplatku z prodlení a zrušení předpisů nájemného, * 20 *

21 (b) n e s o u h l a s í 1. se zrušením předpisů holého nájemného ve výši ,62 Kč za období od 1/2000 do 8/2003, 2. s převedením vyúčtovaných nákladů za služby ve výši ,20 Kč za období od 1/2000 do 8/2003 do nákladů ÚMO ÚL město, (c) s o u h l a s í s prominutím poplatku z prodlení dlužného nájemného ve výši 2,5 promile za každý den prodlení celkem ve výši ,- Kč dle platebních rozkazů s č. j. 45 Ro 5708/2001 a 45 Ro 3613/99 za b. č. 6, Ústí n. L. za období 8/1997 do 12/1999, za podmínky úhrady výše uvedených částek dle bodu b), (d) t r v á na podané žalobě na dlužné nájemné za období od 1/2000 do 6/2003, (e) u k l á d á Ing. Václavu Vernerovi, starostovi MO ÚL - město, předložit tento materiál na nejbližší zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 168/4 (OSOM-materiál č. 3/J/1) Pronájem části p. p. č. 1969/1 v k. ú. Klíše za em zřízení stánku (a) s c h v a l u j e zveřejnění záměru města pronajmout část p. p. č. 1969/1 v k. ú. Klíše o výměře 18 p. p. č. k. ú. Celková výměra Část o výměře umístění 1969/1 Klíše 6155 max.18 křižovatka Hvězda Na Popluží prodejní stánek - architektonické řešení stánku bude navrženo autorizovaným architektem, - při provozování stánku zůstane dostatečně široký průchozí profil chodníku, - doložit k NS vyjádření případně stavební povolení stavebního odboru MMÚ ohledně stavby stánku, - zájemce předloží podnikatelský záměr, pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL město, zajistit v případě souhlasu MmÚL zveřejnění záměru města pronajmout část pozemkové parcely č. 1969/1 v k. ú. Bukov. * 21 *

22 Usnesení č. 169/4 (OSOM-materiál č. 3/K/1) Revokace usnesení č. 2298/33 převod části výměníkové stanice pro domy Velká Hradební 84, 86 předloženou důvodovou zprávu, (b) r e v o k u j e usnesení č. 2298/33 ze 33. schůze RMO ÚL - město ze dne 5. září 2005 ve výši odsouhlasené prodejní ceny ,- Kč bez DPH, (c) s c h v a l u j e předloženou kupní smlouvu pro zabudovaný měřič tepla CALOR 30 DN 40 za Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 19 % DPH, (d) u k l á d á 1) pí Márii Zajíčkové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL město, zajistit podepsání kupní smlouvy, 2) Ing. V. Vernerovi, starostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání III. zasedání ZMO ÚL město dne informace dle důvodové zprávy, Usnesení č. 170/4 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Ztráty a nálezy (b) s c h v a l u j e navržený postup s nalezenými věcmi, které v zákonem stanovené lhůtě nebyly vyzvednuty vlastníky a staly se tak majetkem obce, včetně připomínek členů RMO ÚL město, Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO ÚL město zabezpečit dodržování schváleného postupu. V Ústí nad Labem. Ing. Václav VERNER starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Mgr. Jan TVRDÍK místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město * 22 *

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 11.3.2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2013 Hodnocení činnosti p. o. Lesy města Jirkova za rok 2012 zprávu o činnosti příspěvkové

Více

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Usnesení č.: 52/5Z/19 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 6. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti domu Žukovova 15, Ústí nad Labem. Usnesení č.: 52/5Z/19 složení návrhové komise:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu (č. 695/48 717/48)

- 1 - U S N E S E N Í. z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu (č. 695/48 717/48) - 1 - U S N E S E N Í z 48. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. listopadu 2012 (č. 695/48 717/48) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 13/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 13/12/Za ZM města KRNOVA SS 13/12/Za U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 27. června 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 385/13-418/13

Více

U S N E S E N Í Usn. č.70/18 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í Usn. č.70/18 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala dne 27. 6. 2018 od 14.00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Ústí nad Labem Severní Terasa Usn. č.70/18

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 39. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. června (č. 565/39 590/39)

- 1 - U S N E S E N Í. z 39. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. června (č. 565/39 590/39) - 1 - U S N E S E N Í z 39. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. června 2012 (č. 565/39 590/39) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU Materiál pro jednání ZMO dne: 26.6.2019 Jednání číslo: 5 Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 6.4 3 ANO / NE 10

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od hodin.

Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne od hodin. Anonymizovaný zápis Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 29. 1. 2019 od 18 00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: Omluveni: 4 (dle prezenční

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání

Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání Zápis a usnesení 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po ustavujícím zasedání Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na pondělí dne

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012

ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 ze 74. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. července 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1200/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 74. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.06.2009 Usnesení č. 628 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 629 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přístupu do nálezové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í č. 172/R14/ /R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 172/R14/ /R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 172/R14/2019-183/R14/2019 z 14. schůze rady města konané dne 24.06.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 172/R14/2019 zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více