Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od č j. 276/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Ředitel ka školy: Mgr. Libuše Renová Koordinátor ka ŠVP: Mgr. Zdenka Topinková Platnost dodatku: od Dodatkem č. 1 se upravuje Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka v návaznosti na Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa) vyhlášené MŠMT dne 26. března 2013 pod. č. j. MSMT-5488/ Dodatek k ŠVP č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj.. V Ústí nad Labem dne razítko školy.. Mgr. Libuše Renová, ředitel ka školy

2 Příloha k Dodatku č. 1 Koncepce podpory zdraví na ZŠ Jitřní, Ústí nad Labem ve školním roce 2014/2015 se změnami provedenými v obsahu a organizaci výuky a režimu žáků ve vazbě na pokusné ověřování programu Pohyb a výživa Pohyb A. Vyučovací předmět Tělesná výchova Cíl změny: Umožnit žákům prostor pro pohybové aktivity v nové tělocvičně a podle nové metodiky zpracované v programu PaV. 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny + 1 hod. TV a zdraví 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny B. Tělesná výchova a zdraví, Taneční a pohybová výchova aj. Cíl : Rozšířit spektrum nabídky pohybových aktivit (PA) TV a zdraví - je realizována 1 hodina týdně ve 3. ročníku Nabídnout možnost nového zájmového kroužku Taneční a pohybové výchovy C. Integrace pohybových aktivit a informací o pohybu do dalších vyučovacích předmětů Cíl změny: Umožnit žákům větší prostor pro pohybové aktivity v hodinách různých předmětů, cíleně působit na odstranění únavy a kompenzaci jednostranné zátěže žáků při výuce. Poučit některé učitele, jaké cviky využívat a jak je žáky provádět. Cvičení v hodinách je realizováno pouze v některých hodinách Terénní výuka není realizována Výuka v pohybu je realizována v matematice v některých ročnících Poučení o pohybu realizuje se formou informací o významu pohybu v Prvouce, Přírodovědě a Tělesné výchově Zařadit cvičení v hodině některého předmětu alespoň 1x denně v každém ročníku. Postupně přejít na využití cvičení vždy, když je na žácích patrná únava. Poučit všechny učitele o vhodných cvičeních jako jsou křížové cviky a Tv chvilky cvičitelkou jogy Zařadit terénní výuku 1xměsíčně v každém ročníku do prvouky nebo přírodovědy Aplikovat i do dalších ročníků (matematika, geometrie, přírodověda, Hv) Využít metodiku PaV v Tělesné výchově. Vyhodnocení pohybových aktivit žáků ročníku v průběhu celého dne (měsíční sledování v období podzim jaro. 1

3 D. Pohybové aktivity v režimu žáků ve škole Cíl změny: Nabídnout žákům víc pohybových aktivit. Vytvořit prostor pro spolupráci s rodiči. Cvičení před vyučováním nerealizuje se Realizovat ranní cvičení, Pozdrav slunci Pohybové přestávky po 2. vyučovací hodině, nově využívat o přestávce pomůcky chůdy, basketbalové koše, švihadla, skákací gumy, panák Zájmové kroužky zaměřené na PA Pohybové hry pro žáky ročníku: judo, pohybové hry, joga Týden zdraví a Sportovní den částečně se realizuje Škola v přírodě pro žáky všech ročníků. Nabídnout nově otevřený taneční kroužek od Zapojit do přípravy a účasti více rodičů. E. Materiální a prostorové podmínky pro pohybové aktivity Cíl změny: Umožnit lepší využití prostorů chodem pro PA o přestávkách. V současnosti má škola k dispozici: malou cvičebnu, hřiště s umělým povrchem, zahradu, chodbu. Nově zvětšit cvičebnu na rozměry tělocvičny 18m x 12m x 6m Upravit některé části chodby pro pohybové hry žáků (panák) F. Propagace a informace o pohybových aktivitách, motivace v dané oblasti Cíl změny: Motivovat žáky, jejich rodiče i učitele pro větší podporu pohybových aktivit. Poučit učitele a rodiče žáků o významu pohybu pro žáky, o jejich pohybových potřebách, o způsobech aktivní spolupráce se školou. WWW stránky školy fotografie, info o soutěžích Nástěnky na chodbách a ve třídách Školní časopis vydáváme Setkávání s rodiči (besedy) Pedagogické rady (vzdělávání učitelů) Zařadit základní informace o POP PaV; zařadit informace pro rodiče o významu pohybu pro žáky 1. stupně; náměty pro pohybové aktivity ve škole a mimo školu. Využívat cíleně a pravidelně k motivaci žáků., informovat pravidelně o PA Uspořádat tematické besedy ve spolupráci s lektorem POP PaV. Zařadit tematické informace k POP PaV. Využít model 6 P (VIP žák a třída) pro motivaci k pohybu. G. Hodnocení oblasti pohybu Cíl změny: Objektivně zhodnotit, co ze zamýšlených změn se daří, co se nedaří a proč. Kritéria hodnocení autoevaluace školy Začlenit i kritéria související s podporou PA. Odznaky VIP žák, VIP třída 2

4 Není realizováno hodnocení PA SWOT analýza Autoevaluace PA: Testování pohybu 2x ročně Hodnotící měsíční listy, sledovat pravidelnost pohybu. Porovnávat výsledky a sledovat vývoj žáka. Opakovat ve spolupráci s lektorem POP PaV. Záznamy z POP PaV deníky učitelů, vychovatelek ŠD, vedoucí jídelny zprávy vedení školy (ve spol. s lektorem POP PaV) Výživa H. Začlenění problematiky výživy do výuky Cíl změny: Obohatit poznatky a dovednosti v oblasti výživy v návaznosti na Edukační program POP PaV v rozsahu: Ročník 7 hodin, ročník 10 hodin 1. až 3. ročník Prvouka Doplnit některé učivo a dovednosti ve vazbě na EP POP PaV. 4. a 5. ročník Přírodověda, Vlastivěda Doplnit některé učivo a dovednosti ve vazbě na EP POP PaV. 1. až 5. ročník pracovní činnosti Doplnit některé učivo a dovednosti ve vazbě na EP POP PaV. I. Výživové aktivity v režimu žáků ve škole Cíl změny: Vytvořit lepší podmínky pro pravidelný výživový a pitný režim žáků. Zlepšit nástroje pro pravidelné sledování výživového a pitného režimu. Sledování žáků, zda snídají nebo ne nesleduje se. Svačinové přestávky po 1. vyučovací hodině. Příprava svačin ve spolupráci s jídelnou neprobíhá. Délka přestávky mezi svačinou a obědem vcelku odpovídá potřebám žáků. Kvalita oběda připravován podle zásad spotřebního koše. Rodiče mají možnost se vyjádřit na www stránkách neprojednává se na setkání s rodiči Informace o jídelním lístku (způsobu objednávání a placení obědů) jsou na www Sledovat a ve spolupráci s rodiči vyhodnocovat, zda žáci pravidelně snídají (co snídají). Připravovat ve spolupráci se ŠJ zdravé svačiny tuzemské ovoce, zelenina (množství na dlaň). Vyhodnocovat naplňování spotřebního koše (ve spolupráci s lektorkou POP PaV). Projednávat pravidelně (1x za pololetí) s rodiči názory na složení jídelního lístku. Vyvěšovat jídelní lístek i na nástěnce školy (přízemí). 3

5 Zajištění bezlepkových obědů Špatná atmosféra a neklid ve ŠJ Sestavení a dodržování desatera zdravé výživy Dodržovat řád ŠJ: klid při jídle, nespěchat Pitný režim žáci nosí vlastní nápoje, škola nabízí k obědu slazený a neslazený čaj, 2x týdně ochucené mléko, mošt, 100% džusy Více nabízet žákům možnost pít vodu z kohoutku J. Zájmové aktivity v oblasti výživy a pitného režimu Cíl změny: Vytvořit širší spektrum možností pro žáky ověřovat si vědomosti a dovednosti z oblasti výživy a stolování při praktických činnostech. Týden zdraví zařazují se informace o jídlech jiných zemí s ukázkami stravy těchto zemí Další akce zaměřené na přípravu jídel každoroční akce Pečeme vánoční cukroví, velikonoční perníčky Zařadit i aktivitu zaměřenou na zdravou výživu a především na zdravé nápoje. Uchovat a doplnit o tradiční české sváteční pokrmy-vánoce, Velikonoce, Masopust K. Materiální a prostorové podmínky pro výživové aktivity a stravování Cíl změny: Zlepšit podmínky pro stravování a výživové aktivity žáků. Vlastní kuchyně a jídelna Pitný režim žáci nosí vlastní nápoje, v poledne zajišťuje ŠJ. Pokusit se o zajištění pití vody z kohoutku ve třídách a ve ŠD L. Stravovací automaty a bufety Nemáme M. Účast v projektech týkajících se stravování Cíl změny: Zlepšit podmínky pro stravování a výživové aktivity žáků. Účast v projektu Ovoce do škol Pokračovat v projektu, i pokud dojde k jeho změně na Ovoce a zelenina do škol. Účast v projektu Mléko do škol.. Realizovat nové projekty: Světový den zdraví Bonduelle-škola plná zdraví Týden zdravé kuchyně 4

6 N. Propagace a informace o výživových a stravovacích činnostech, motivace v dané oblasti Cíl změny: Motivovat žáky, jejich rodiče i učitele pro větší podporu výživových činností. Poučit učitele, další zaměstnance školy a rodiče žáků o významu zdravého stravování pro žáky, o jejich stravovacích potřebách, o způsobech aktivní spolupráce se školou atd. WWW stránky školy info o akcích ŠJ týkající se vánočního pečení a informace o projektech Ovoce do škol a Mléko do škol, jídelní lístek na daný týden a pokyny k placení obědů Nástěnky na chodbách a ve třídách Školní časopis vydáváme Setkávání s rodiči (besedy) Pedagogické rady (vzdělávání učitelů) Sdílení zkušeností dobrých námětů s ostatními školami Zařadit základní informace o POP PaV; zařadit informace pro rodiče o významu výživy pro žáky 1. stupně; náměty pro zdravou stravu, ve spolupráci s lektorkou POP PaV zařadit text o zdravé výživě a významu pravidelné stravy (snídaně, svačiny). Využívat cíleně a pravidelně k motivaci zdravé stravy. Zahrnout informace ohledně POP PaV Uspořádat tematické besedy o zdravé výživě (ve spol. s lektorem POP PaV). Zařadit tematické informace k POP PaV (téma výživy) Rozvíjet podle možností a zájmu jiných škol. Využít model 6 P (VIP žáka, třídy) pro motivaci ke zdravé výživě. O. Hodnocení oblasti výživy Cíl změny: Objektivně zhodnotit, co ze zamýšlených změn se daří, co se nedaří a proč. Kritéria hodnocení autoevaluace školy Začlenit i kritéria související s podporou výživy. Zařadit podstatné informace týkající se stravování i do řádu školy. SWOT analýza Opakovat ve spolupráci s lektorem POP PaV. Záznamy z POP PaV deníky učitelů, vychovatelek ŠD, vedoucích jídelen zprávy vedení školy (ve spol. s lektorem POP PaV) Hodnotící listy každodenní a měsíční, které mapují denní spotřebu ovoce a zeleniny (5 porcí ovoce nebo zeleniny denně) a pitného režimu žáků. 5

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/2012 9. aktualizované vydání 1. září 2011 1. vydání 2. září 2002

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012 2018 Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 tel./fax : + 420566663124, e-mail : zsheralec@iol.cz, www.zsheralec.cz KONCEPČNÍ ZÁMĚRY

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č. j.: 492013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu

UČEBNÍ PLÁN. I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Název vyučovacího předmětu UČEBNÍ PLÁN Název vyučovacího předmětu I. stupeň II. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Český jazyk a literatura 9 8 8 7 7 39 4 4 5 4 17 Anglický jazyk 3 4 4 11 3 3 3 3 12 Matematika 4 5 5 5 5 24 4 5 5

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více