Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: za rok Marie Milanovičová Jiří Černovský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský"

Transkript

1 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ /2009fKUSK /2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle města: Mírové náměstí Kouřim Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Marie Milanovičová Jiří Černovský Zástupci města: Mgr. Zuzana Čiháková - starostka Jana Biarincová - hlavni účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na rok schválený zastupitelstvem města (dále jen ZMě) dne Návrh rozpočtu zveřejněný od do Schválený rozpočet rozpočet města na r. 2009, schválený na jednání ZMě dne Rozpočtová opatření Č. 1 schválené ZMě dne Č. 2 schválené ZMě dne Č. 3 schválené ZMě dne Č. 4 schválené ZMě dne Č. 5 schválené Z fě dne Č. 6 schválené Zlvlě dne Č. 7 schválené ZMě dne Č. 8 schválené ZMě dne Č. 9 schválené ZMě dne Č. 10 schválené ZMě dne Č. 11 schválené ZMě dne Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím oznámení závazných ukazatelů pro rok 2009 PO MŠ Kouřim ze dne a ZŠ Miloše Šolleho Kouřim ze dne Závěrečný účet závěrečný účet města Kouřím za rok 2008, který byl projednán a schválen ZMě dne , projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad" Účetní deník za období 9, 10, 11, 12/2009 Bankovní výpis základního běžného účtu města Č vedeného u Komerční banky, a.s., a to bankovní výpis Č. 168 ze dne bankovní výpis Č. 185 ze dne výpisy jsou elektronické denní při pohybu na účtu základního běžného účtu města Č /0800 vedeného u České spořitelny, a.s., a to bankovní výpis Č. 25 ze dne bankovní výpis Č. 28 ze dne výpisy jsou elektronické denní pří pohybu na účtu běžného účtu hospodářské činnosti Č vedeného u Komerční banky a.s., a to bankovní výpis Č. 88 ze dne bankovní výpis Č. 109 ze dne výpisy jsou elektronícké denní pří pohybu na účtu výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dni 30.1l.2009 a Izdová agenda výplatnice za období září, říjen 2009 Účtový rozvrh pro rok 2009 Příloha rozvahy sestavená ke dni a Rozvaha sestavená ke dni 30.1l.2009 a

3 Účetní doklad k základnímu běžnému účtu města č vedenému u Komerční banky, a.s., a to doklad č ze dne č ze dne k základnímu běžnému účtu města č /0800 vedenému u České spořitelny, a.s., a to doklad č ze dne č ze dne 30.1l.2009 k běžnému účtu hospodářské činnosti č vedenému u Komerční banky a.s., a to doklad č ze dne č ze dne účetní doklady č. 9 a 12 ze dne k došlým fakturám č , Pokladní kniha (deník) pokladní knihy za rok 2009 stavy pokladních hotovostí ke dni provedení dílčího přezkoumání, tj : - hlavní pokladna ve výši Kč ,00 - pokladna hospodářské činnosti ve výši Kč ,00 stavy pokladních hotovostí souhlasí s předloženými pokladními knihami Inventurní soupis majetku a závazků složka inventarizace majetku a závazků města k Hlavní kniha za období a 12/2009 Faktura došlé faktury č , Pokladní doklad kontrolované pokladní doklady hlavní činnosti za mes1c říjen 2009, a to pokladní doklad č ze dne pokladní doklad č ze dne Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 3l Kniha odeslaných faktur za rok 2009 Odměňování členů zastupitelstva Mgr. Zuzana Čiháková, uvolněná starostka města Karel Sobotka, neuvolněný místostarosta města Kniha došlých faktur za rok 2009 Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Jana Biarincová, samostatný odborný referent, ekonom Miroslava Břečková, samostatný odborný referent, sekretářka Lada Vlčková, samostatný odborný referent Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím smlouva o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009 č. 2301FOP/2009 ze dne , neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na opravu městského opevnění na pozemku p.č. st. 338/6 vyúčtování dotace poskytnuté z Fondu obnovy památek Středočeského kraje ze dne smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje č. 3217/REG/2009 ze dne l , investiční dotace ve výši ,- Kč na realizaci projektu "Oprava ulice Komenského (komunikace a přilehlé chodníky)" smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 260/2009 ze dne , investiční dotace ve výši ,- Kč na projekt "Posilovna pro Kouřimsko"...,.J

4 vyúčtování dotace poskytnuté z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje ze dne , odeslané dne Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem záměr města pronajmout nebytové prostory v čp. 303 záměr města prodat pozemek p.č. 2523/14 záměr města prodat pozemek p.č záměr města prodat část čp.78 Dohody o provedení práce Květoslava Tesařiková, ze dne zástup v IC (65 hodin) Pavel Petrásek, ze dne úklid města (30 hodin) Hana Hájková, ze dne zástup sekretariát, IC, průvodce zvonice (58 hodin) Lada Vlčkova, ze dne úklid města (60 hodin) Smlouvy nájemní nájemní smlouva o pronájmu nebytových v objektu čp. 303 ze dne včetně dodatku č. 1 ze dne Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) kupní smlouva ze dne na prodej pozemku p.č. 2523/14 (právní účinkv vkladu vznikly ke dni ) kupní smlouva ze dne na prodej pozemku p.č. 1711/11 kupní smlouva ze dne na prodej části nemovitosti čp.78 (nedoplatek ~ ve výši ,- Kč) kupní smlouva č. UZSVMJSKO/ SKOM ze dne na nákiz; pozemků p.č a 771 předávací protokol o předání a převzetí hmotného majetku ze dne , předávají- DSO mikroregionu Kouřimsko smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVMJSK0I1043/2008-SKOM dne , převodce Česká republika - ÚZSVM Dohody o pracovní činnosti Karel Jager, ze dne zástup v knihovně Radek Bradáč, ze dne domovnictví v čp.594 Smlouvy o přijetí úvěru smlouva o úvěru č ze dne poskytnutém Komerční banket; a.s. Dokumentace k veřejným 'zakázkám složka veřejné zakázky - zjednodušené podlimitní řízení na akci "ZŠ Kouřim čp. 6:'E - úspory energií - zateplení objektu" Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , (~_ , , , , nepřezkoumáváno, použ -, podpůrně. Vnitřní předpis a směrnice soubor vnitřních směrnic města Kouřím platných pro r Výsledky kontrol zřízených organizací erotokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol na místě provedených u PO ZŠ Mile-se Solleho Kouřim - č. 1/2009 ze dne , č. 3/2009 ze dne , č. 5/2009.:::= dne , č. 7/2009 ze dne protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol na místě provedených u PO ~,- Kouřim - č. 2/2009 ze dne , č. 4/2009 ze dne , č. 6/2009 ze é::e , č. 8/2009 ze dne

5 Zápisy z jednání rady včetně usnesení ze dne , 1l , , , , nepřezkoumáváno, použito podpůrně Výpis z LV výpis z LV města Kouřimi č pro obec a katastrální území Kouřim pořízený dne 8.l.2010 V kontrolovaném období město, dle prohlášení starostky města, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnilo majetkové vklady. B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření města Kouřim Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 38 odst. 1, neboť: Město nevedlo evidenci svého majetku. Dle předloženého inventurního soupisu pozemků a výpisu z LV byly zjištěny rozdíly ve výměrách některých pozemků, např. pozemek p.č. 2541/2 v evidenci O m 2, na LV 464 m 2, p-č. st v evidenci 1 m 2, na LV 68 m 2, p.č. 2479/5 v evidenci 1632 m 2, na LV 822 m. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny násled~jící chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: CUS , Ceské účetní standardy ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 501 bod 5.2 a 5.4, neboť: Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. O přírůstcích a úbytcích na účtu 031 Pozemky nebylo účtováno k datu uskutečnění účetního případu (doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí), ale až 30.1l APRAVENO přijato systémové opatření RM dne b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5

6 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2009 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písmo b) zákona č Sb.) Dle předloženého inventurního soupisu pozemků a výpisu z LV byly zjištěny rozdíly ve výměrách některých pozemků, např. poz. p.č. 2541/2 v evidenci O m, na LV 464 m, p.č. st v evidenci 1 m, na LV 68 m, p.č. 2479/5 v evidenci 1632 m, na LV 822 m. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,24 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,24 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,65 % Kouřim Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD Q) STŘEDOCESKÉHO KRAJE Odbor flnančn! kontroly Praha 5, Zborovská 11 Marie Milanovičová... / d~d, ::-. kontrolor p,qýěřenýv, ením přezkoumání Jiří Černovský... ~ \..J. kontrolor, 6

7 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znemm zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kouřim o počtu 7 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala Mgr. Zuzana Čiháková, starostka města. Mgr. Zuzana Čiháková starostka města Kouřim Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícimu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkournávajicirnu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje 2 1 x Město Kouřim Marie Milanovičová Mgr. Zuzana Čiháková 7

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly I,,v ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Kohoutov, IČ: 00278017 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více