Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

2 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, Praha 5. IČ: Identifikátor zařízení: Škola sdružuje tyto druhy škol: Základní školu: IZO Školní družinu: IZO Mateřskou školu: IZO Kontakty: telefon, fax: ová adresa: Ředitelka školy : Mgr. Romana Bezvodová, tel.: Zástupkyně v době nepřítomnosti ř.š.: Mgr. Viola Břeňová, tel.: Školská rada: Předsedkyně školské rady: Zástupkyně rodičů: Zástupce zřizovatele: Mgr. Viola Břeňová Mgr. Anna Rollová Ing., Bc. Václav Brácha Poslední změna Rozhodnutí MŠMT zápis do školského rejstříku: Č.j.7232/ , nový obor vzdělání: Základní škola, s účinností od

3 Část 2 Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy při o.p.s. Olivově dětské léčebně v Říčanech je poskytování vzdělání a výchovy dětem a žákům, kteří jsou pacienty dětské léčebny, nebo jsou zařazeni do sociálního programu. Hlavním úkolem naší školy je zajistit kontinuitu školní práce žáků, udržet a rozvíjet jejich znalosti. V mateřské škole se učitelky starají o všestranný rozvoj dětské osobnosti. Všechny učitelky a učitelé speciální pedagogové se snaží o upevnění sebedůvěry dětí a žáků a o jejich psychickou rovnováhu v novém prostředí a při změně denního režimu. Škola nemá doplňkovou činnost. Základní škola je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Středočeský kraj. Základní škola je od v právní subjektivitě a zároveň byla k tomuto dni sloučena s mateřskou školou. Materiálně technické podmínky pro výuku Učebny školy jsou umístěny v budově Olivovy dětské léčebny. Základní škola využívá 3 učebny, mateřská škola 2 učebny, školní družina 1 místnost. Dále nám Olivova nadace pronajala velkou místnost, která vznikla rekonstrukcí půdních prostor. Je to největší místnost školy, a proto ji využíváme víceúčelově. Pořádáme zde porady pedagogů, probíhá zde výuka anglického jazyka předškolních dětí. Školní družina tuto místnost využívá k vernisážím, divadelním představením apod. Od června 2010 tato místnost slouží také jako učebna s interaktivní tabulí. Základní škola a mateřská škola sídlí v pronajatých prostorech. Nájemní smlouvu měla škola uzavřenou do s Olivovou nadací. Od nám prostory školy pronajímá Olivova dětská léčebna o.p.s. Na služby /dodávku tepla a elektrické energie, dodávku vody a stočné, odvoz odpadků/ má škola uzavřenou smlouvu s ředitelstvím Olivovy dětské léčebny o.p.s. Škola si sama zajišťuje úklid pronajatých prostorů. V oblasti materiálně technické je naším cílem vybavovat školu postupně moderními pomůckami i novým nábytkem. Ve všech učebnách máme pro žáky výškově stavitelné lavice a židle. V počítačové učebně, dvou třídách a školní družině máme stoly pod počítače vyrobené na míru. Na vybavení školy počítači jsme se v předchozích letech zaměřili. Škola má v současné době celkem 24 počítačů. Všechny jsou připojeny na vysokorychlostní internet. Z tohoto počtu slouží 22 počítačů žákům. To znamená, že při průměrném počtu žáků je jeden počítač na jednoho žáka. Z tohoto hlediska je naše škola vybavena nadstandardně. Naše škola byla zapojena do projektu EU Peníze školám. Z tohoto projektu se nám podařilo v předloňském roce zakoupit 6 kusů nových počítačů a 3 notebooky. V loňském roce jsme z tohoto projektu koupili interaktivní tabuli. Ve školní družině a žluté třídě jsou staré počítače, a je potřeba je postupně vyměnit za novější, výkonnější. Zbývá nám ještě vybavit novým skříněmi hernu školní družiny. V mateřské škole bychom nutně potřebovali vyměnit starou podlahovou krytinu, aby v hernách MŠ nemusely být staré koberce, které jsou z hygienického hlediska nevyhovující. I v příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na vybavení školy aktuální odbornou literaturou a novými knihami do žákovské i dětské knihovny, pokračovat ve vybavování školy moderními pomůckami. Bohužel je to ale velmi obtížné, protože finanční 3

4 prostředky na provoz školy se nezvyšují, vše se navíc postupně zdražuje. Rozpočet na provoz pokrývá už jen základní potřeby školy. Že jsou finanční možnosti velmi omezené, dokládá i následující tabulka. Toto je vše, co si naše škola mohla za celý rok koupit nad rámec běžných provozních výdajů. V loňském školním roce jsme zakoupili: 1. MŠ nábytek ,- Kč 2. Počítače 2 ks ,- Kč 3. Programy počítače 9.277,- Kč 4. Drobné pomůcky MŠ, ŠD, ZŠ ,- Kč 5. Školení 7.548,-Kč 6. Interaktivní tabule /projekt EU/ ,- Kč Vzdělávací program školy: Vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měsíců. Základní škola při dětské léčebně se podřizuje vzdělávacím programům kmenových škol. Přicházejí k nám žáci nejen ze škol základních, obecných, ale také speciálních, žáci s mentálním i zdravotním postižením či znevýhodněním. Nechybí ani žáci z víceletých gymnázií. Naše práce se ještě ztížila, když vešly v platnost Školní vzdělávací programy jednotlivých škol. Žáci ve svých kmenových školách pracují podle Školních vzdělávacích programů. Učivo není jednotné, na jednotlivých školách se velmi liší. Z naší strany je nutná ještě větší spolupráce s kmenovými školami žáků, každý vyučující se musí podrobně seznámit s učebním plánem každého žáka. Přibývá žáků se specifickými poruchami učení a s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů. U žáků ze sociálně slabých rodin, kteří jsou v léčebně zařazeni do sociálního programu, chybí ve většině případů znalost základního učiva. Učební plán školy zpracováváme po dohodě s primářem léčebny. V letošním školním roce jsme vyučovali žáky ročníku 15 hodin týdně ročníku 17 hodin týdně V naší škole se nevyučuje hudební výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova, občanská výchova, rodinná výchova. Výuka cizích jazyků /anglického a německého/ začíná ve třetím ročníku, u žáků s rozšířenou výukou jazyků ve druhém ročníku. Počet hodin v jednotlivých třídách je upraven podle léčebného režimu dětí. Rozsah výuky je určen po dohodě s primářem léčebny. V tomto školním roce jsme pokračovali v zavedené organizaci výuky. Žáci jsou rozděleni do tří skupin. Tyto skupiny se ve výuce střídají. Skupina, která nemá výuku, má léčebné procedury, nebo je ve školní družině. Odpolední vyučování je pouze jednou týdně. Pátou vyučovací hodinu mají výuku všichni žáci. Všechna tato opatření vedou ke zkvalitnění výuky. Zdravotnický personál se lépe orientuje v rozvrhu školy. Výuka se neprolíná 4

5 s léčebnými procedurami a lékařskými prohlídkami. Každý žák má během dopoledne vyčleněny dvě hodiny na léčebné procedury. Dobu výuky se snažíme plně využít. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu V oblasti výchovně vzdělávací jsme se zaměřili: 1. Na individuální výuku žáků. 2. Každý žák je vyučován podle učebnic a požadavků své kmenové školy, podle jeho možností a schopností. 3. Každý žák pracuje podle vzdělávacího programu své kmenové školy. 4. Zaměřili jsme se na pomoc dětem při adaptaci na nové prostředí. 5. Klademe na žáky přiměřené požadavky s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav. 6. Vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu. 7. K ležícím žákům docházejí učitelé, vyučujeme je u lůžka. 8. Učivo aktualizujeme pomocí odborných časopisů a tisku. 9. Zajišťujeme přípravu žáků k přijímacím zkouškám, podle potřeby zajišťujeme doučování. 10. Pomocí speciálně pedagogických metod pomáháme žákům se specifickými poruchami učení. 11. Přistupujeme zvlášť citlivě a ohleduplně k dětem zařazeným do sociálního programu, pomáháme jim doplnit znalosti v základním učivu. 12. Stejnou pozornost jako vzdělávací složce věnujeme i výchově žáka a dítěte. 13. Dále do výuky začleňujeme minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů a ochranu člověka za mimořádných situací. 14. V každém turnuse věnujeme den environmentální výchově. 15. V rámci Státní informační politiky ve vzdělávání využíváme 24 počítačů. Tyto počítače jsou připojeny na internet. Umožňujeme žákům, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, práci na počítači, seznámení se s internetem. 16. V MŠ paní učitelky citlivě pomáhají dětem při adaptačním procesu na nové prostředí. Učitelky MŠ pracují podle Školního a Třídního vzdělávacího programu, který si zpracovaly podle potřeb naší MŠ. 17. Dále paní učitelky v MŠ prováděly s dětmi individuální logopedii a výtvarnou výchovu, hru na zobcovou flétnu. Některé děti u nás navštěvovaly kroužek anglického jazyka. U předškoláků probíhala příprava na školní docházku. Stejně jako žáci ZŠ se i děti v MŠ zúčastňovaly výtvarných soutěží. Část 3 Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí / žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ZŠ při zdrav. zařízení ,7 Pojem skutečný počet žáků /dětí/ je v našem zařízení zavádějící, neboť je to počet žáků ke dni Počet žáků /dětí/ se však v naší škole den ode dne mění, proto dále pro lepší představu uvádím průměrné počty žáků /dětí/ za celý školní rok a v jednotlivých měsících 5

6 školního roku. Musím však bohužel konstatovat, že průměrné počty žáků se v minulých letech snižovaly a ani ve školním roce 2013/2014 se situace nezlepšila, naopak zhoršila. Všichni doufáme, že se nepříznivý vývoj zastaví a že se současnému novému vedení podaří najít cestu, jak počet dětských pacientů zvýšit. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny tři třídy ZŠ. Složení tříd se měnilo podle počtu žáků v jednotlivých ročnících. Takto vypadal základní model: 1. třída ročník 2. třída ročník 3. třída ročník. Je jasné, že čím více ročníků je spojeno do jedné třídy, tím náročnější je práce pedagoga. šk. rok 2012/ /2014 Průměrný počet žáků v ZŠ 16,64 15,26 Průměrný počet dětí v MŠ 25,01 25,12 Průměrný počet žáků ve ŠD 12,48 12,03 Průměrné počty žáků v ZŠ Průměrný počet žáků šk. rok 2012/ /2014 Září 19,47 10,71 Říjen 12,65 10,95 Listopad 14,05 19,00 Prosinec 15,31 7,13 Leden provozní přestávka provozní přestávka Únor 8,63 14,15 Březen 13,74 13,62 Duben 15,76 19,47 Květen 23,71 26,95 Červen 26,45 22,65 Počet dětí v jednotlivých turnusech se velmi liší. Tato skutečnost přináší vedení nemalé problémy při organizaci výuky, protože musí neustále reagovat na výkyvy počtu žáků, měnit strukturu tříd a ročníků, doplňovat třídy individuálně přijímanými dětmi, měnit několikrát během školního roku rozvrh. To vše výrazně narušuje vyučovací proces a jeho plynulost. 6

7 Průměrné počty dětí v MŠ Školní rok 2012/ /2014 září 27,69 26,49 říjen 21,52 24,19 listopad 23,73 26,42 prosinec 20,53 25,00 leden 22,84 23,15 únor 25,3 23,50 březen 28,52 25,47 duben 27,63 24,28 květen 26,41 26,85 červen 27,85 25,82 červenec 9,68 12,91 srpen 13,31 13,19 Od školního roku 2008/2009 je situace v mateřské škole odlišná od základní školy. Dětí přibylo, počet dětí se v MŠ stabilizoval. V MŠ jsme i ve školním roce 2013/2014 po celý školní rok měli otevřeny dvě třídy. Pouze v době letních prázdnin jsme provoz omezili na jednu třídu. Paní učitelky čerpaly řádnou dovolenou. Zájem o léčbu malých pacientů je v posledních letech stabilizován. V září školního roku 2014/2015 jsme opět otevřeli dvě třídy MŠ. Jedná se zejména o děti, které jsou přijímány do stacionáře. Tento program byl v léčebně zaveden v roce Do stacionáře docházejí děti z Říčan a okolí. Jedná se o ambulantní pobyt - léčbu. Do léčebny a naší MŠ docházejí děti, které jsou často nemocné, a to jim neumožňuje pobyt v běžné školce. I tyto děti mají v naší mateřské škole zajištěn léčebný program. Naše mateřská škola je otevřena celoročně. Proto v době dovolené učitelek musíme přijímat do pracovního kolektivu další učitelky brigádnice na zástup. II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Nejvyšší Přepočtený Skutečný počet Školské zařízení IZO povolený počet počet žáků žáků pracovníků Školní družina/klub ,8 Součástí školy je školní družina, kterou navštěvují střídavě všechny děti I. stupně. V době sníženého počtu žáků v léčebně navštěvují školní družinu i žáci druhého stupně. Vychovatelka s dětmi uskutečňuje zájmový i pedagogický program. Školní družina částečně supluje výchovy, které nejsou zařazeny do výuky. V družině jsou ty děti, které v dané chvíli nemají ani vyučování, ani léčebnou proceduru. Provoz školní družiny je od 8,20 hodin do 15,15 hodin. 7

8 Část 4 Souhrnné údaje o dětech / žácích I. Děti / žáci podle typu školy / školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti / Žáci Počet tříd (u ŠD počet oddělení) Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ při zdravotnickém zařízení ,5 ZŠ při zdravotnickém zařízení ,66 Školní družina/klub Základní škola má 3 třídy, školní družina má 1 oddělení a mateřská škola 2 třídy. Počet otevřených tříd závisí na počtu dětí v léčebně. Část 5 Údaje o přijímání dětí /žáků do školy Pacient dětské léčebny se stává žákem naší školy v den příjezdu, kdy je po pohovoru s rodiči zapsán do evidence školy. Tomu předchází rozhodnutí jeho ošetřujícího lékaře a proces přijetí do léčebné péče ze strany vedení léčebny. Podle školského zákona je potřeba také souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka/yně/ do školy, který rodiče stvrzují svým podpisem. Olivova dětská léčebna léčí děti a žáky s opakovanými a dlouhodobými onemocněními dýchacích cest, dále děti s alergickými, respiračními a kožními chorobami. Přijímá nemocné děti /žáky/ i s různým druhem postižení. Léčí se u nás i děti /žáci/ mentálně postižení, sluchově postižení, zrakově postižení, s vadami řeči, tělesně postižení, s vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování. Do naší školy jsou přijímáni žáci během celého školního roku, z celé České republiky. V prvním pololetí školního roku 2013/14 v léčebně fungoval program, který byl nazván Sociální služby ohroženým dětem. Pokud je dítě do léčebny přijato v rámci tohoto programu, je to na základě žádosti. V ní jsou uvedeny osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců. Musí být předloženo podrobné zdůvodnění žádosti, zejména sociální potřebnosti. Tato žádost musí být doložená stanoviskem příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Tento program byl na konci roku 2013 zrušen a děti k nám na sociální program přestaly jezdit. Ve školním roce 2008/2009 došlo v léčebně ke změnám. Vedení léčebny se snažilo o rozšíření indikací. Úzké zaměření na respirační choroby, které díky pokroku v léčbě tohoto typu onemocnění nevyžaduje vždy hospitalizovanou léčbu, se jevilo jako nedostačující na pokrytí kapacity léčebny. Z toho důvodu došlo od října 2008 k rozšíření indikací o rehabilitační péči dětí s poruchami pohybového aparátu a komplexní péči o děti s poruchami výživy. Všichni jsme věřili, že díky rozšíření léčby o tyto indikace se zastaví snižování počtu žáků a že se naopak počet léčených dětí výrazně zvýší. Bohužel se tak nestalo. 8

9 Po zařazení žáka do naší školy vede třídní učitel/ka/ jeho osobní dokumentaci, dotazník z kmenové školy /včetně individuálního učebního plánu/, dotazník od rodičů, osobní záznam a zpětné hodnocení z kmenové školy. Veškerá dokumentace o žácích je archivována. dětí. Vyučování i výchovná práce s dětmi je organizována v závislosti na léčebném režimu Typ školy/šz Počet přijatých dětí Celkem ve šk.r. 2013/2014 Mateřská škola 79 Základní škola 170 Školní družina 126 Počet dětí / žáků přijatých k Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ,33 ZŠ při zdrav. zařízení Část 6 Údaje o výsledcích ve vzdělávání Charakteru školy jsou podřízeny jak metody a postupy výchovně vzdělávací práce, tak i způsob hodnocení učebních výsledků žáka, který u nás pracuje ve výjimečných podmínkách, bez rodinného zázemí a při zátěži lékařských prohlídek a léčebných procedur. Nový způsob života přináší dítěti v různé míře adaptační potíže. Výuka je z mnoha důvodů výrazně individualizována, což je náročné při přípravě i v samotném výchovně vzdělávacím procesu. Jedním z důvodů individualizace je, že děti k nám přicházejí z různých částí naší republiky, mají různé učebnice a probírají v daném období jiné učivo. Práce učitele ve třídě, ve které může být až 14 žáků, a někdy jsou zde spojeny i čtyři ročníky, je velmi náročná. Výuka se pro naše pedagogy ještě ztížila. Jednotlivé školy pracují podle vlastních Školních vzdělávacích programů. Neplatí již jednotné školní osnovy, školy si vybírají učivo a zařazují je do ročníků podle svého uvážení. Žáci se ve škole podrobují běžným prověrkám a zkoušení a jsou hodnoceny hlavně jejich znalosti učiva probraného v naší škole. Jsou hodnoceni podle Klasifikačního řádu, který je součástí Školního řádu. Školní řád byl schválen Školskou radou. Třídní učitelé vedou během celého pobytu o každém žákovi osobní záznam, který po ukončení pobytu žáka odesíláme do jeho kmenové školy. 9

10 V osobním záznamu žáka zasílaném ředitelství kmenové školy jsou uvedeny: základní osobní údaje žáka počet vyučovaných hodin týdně počet zameškaných hodin počátek a konec pobytu v dětské léčebně, škole hodnocení chování žáka, zapojení se do třídního kolektivu hodnocení práce v hodinách, domácí přípravy probrané učivo hodnocení žáka v jednotlivých předmětech za období pobytu Při tomto hodnocení přihlížíme k diagnostikovaným vývojovým poruchám učení, výsledkům vyšetření z pedagogicko - psychologických poraden apod. Tyto informace získáváme od rodičů a školy poměrně rozsáhlým dotazníkem. Další informace o žákovi získáváme osobním rozhovorem s rodiči, při příjmu žáka do léčebny a školy. Učitelé kmenových škol by dílčí výsledky našeho hodnocení měli zakomponovat do celkového prospěchu žáka. Zajímá nás, jak se žáci zapojili do výuky po návratu do kmenové školy. Žádáme kolegy, aby nám zaslali zpětné hodnocení na návratce přiložené k osobnímu záznamu. Mrzí nás, že této možnosti zhodnotit naši práci využilo velmi malé procento dotazovaných škol. Nezlepšilo se to ani v letošním školním roce, kdy jsme zavedli možnost vyplnit zpětný dotazník přes počítač. Z celkového počtu 170 žáků se nám vrátilo pouze 38 hodnocení, to je asi 23 %. 35 hodnocení bylo kladných, 1 hodnocení bylo záporné a 2 hodnocení byla neutrální. Část 7 Chování žáků Často k nám jezdí na léčení žáci ze sociálně slabších rodin. Proto i v léčebně se občas u žáků projeví negativní jevy, jako jsou například: krádeže, šikana, agresivita, kouření, požívání alkoholu, apod. Po celou dobu pobytu žáka v léčebně a škole sledujeme chování jednotlivých žáků. Pokud je to nutné, udělujeme žákům třídní a ředitelské důtky, případně navrhujeme kmenové škole udělit snížený stupeň z chování. Při řešeních případných kázeňských problémů úzce spolupracujeme s psycholožkou léčebny, zdravotním personálem a s kmenovými školami. Závažné prohřešky proti školnímu řádu zapisujeme do osobních posudků. Naopak žákům, kteří se aktivně zapojili do školní práce, rádi píšeme pochvaly. Část 8 Absolventi a jejich další uplatnění Pobyt žáků bývá v naší škole krátkodobý, v průměru trvá asi 3-8 týdnů. Z toho důvodu nemáme další informace o absolventech a jejich uplatnění. 10

11 Část 9 Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Docházejí k nám i žáci praktických škol, údaje o jejich nezaměstnanosti však nemáme. Část 10 Jazykové vzdělávání na škole I. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Naše škola bohužel nemá učitele s aprobací cizího jazyka. Na naší škole se vyučuje pouze 7 hodin anglického a 2 hodiny německého jazyka týdně. Na tak nízký úvazek se externí učitel velmi obtížně shání. Při výuce cizích jazyků dlouhodobě spolupracujeme s gymnáziem Open Gate v Babicích. Do hodin cizích jazyků k nám dojíždějí studenti jmenovaného gymnázia, pomáhají nám zejména s konverzací v cizím jazyce. Část 11 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti je podle mého názoru poměrně dobrá. Škola má celkem 24 počítačů připojených k internetu. Z toho mohou žáci využívat 22 počítačů. Žáci mohou pod dohledem vyučujícího pracovat s počítačem i ve svém volném čase. Žáci se tak mohou při svém odloučení spojit se svou rodinou, školou, kamarády. Většina vyučujících využívá počítače téměř denně při výuce. Třemi počítači je vybavena i školní družina. Žáci zde mohou využívat počítače pod vedením vychovatelky. Všichni pedagogové mají stálý přístup k počítači připojenému k internetu, na domácí přípravu si mohou půjčit jeden ze čtyř školních notebooků. Situace se zhorší v příštím školním roce, kdy přestane fungovat podpora programu Windows XP a nebude možné se bezpečně připojit na internet. Jedná se o 7 počítačů a jeden notebook. Tyto počítače budeme používat pouze pro výukové programy. Máme ve škole velmi kvalitního ICT koordinátora, který má mimo jiné zkoušku z Vyhlášky č. 50, elektroinstalace, a lektorské zkoušky pro výuku na PC, lektorskou akreditaci MŠMT pro školení MS Office Každé dva roky absolvuje certifikační školení Acer Sales Expert. Pravidelně se účastní konference Microsoft TechNet. Je akreditovaným lektorem pro DVPP na ministerstvu školství. Je vždy ochoten ostatním pedagogům poradit a pomoci. 11

12 Část 12 I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Údaje o pracovnících školy pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků a dětí na přepočtený počet pedagog. pracovníků 10 / 8,045 2/ 1,25 8 / 6,795 4,00 10,30 Speciální pedagogiku nemají vystudovánu 3 pedagogičtí pracovníci. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,38 z toho žen ,43 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Naše škola nemá žádné osobní asistenty ani asistenta pedagoga. Personální změny: Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně v mateřské škole. Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Zdeňka Líznerová, DiS. Za ni zastupující paní učitelka Lenka Fořtová musela odejít. V mateřské škole jsou tři učitelky. Jedna učitelka je plně kvalifikovaná, dvě učitelky nejsou plně kvalifikované. Jedné učitelce chybí speciální pedagogika. Druhé učitelce chybí kvalifikace pro předškolní vzdělávání, je kvalifikovaná na výuku v ZŠ. Obě by chtěly v příštím školním roce začít studovat. Ve školní družině pracuje sedmým rokem paní vychovatelka, která také nebyla plně kvalifikovaná. V předloňském školním roce dokončila studium speciální pedagogiky. V tomto školním roce dokončila studium vychovatelství. V ZŠ máme pedagogy, kteří mají pro naši školu potřebné aprobace. 2 učitelé ale nemají vystudovánu speciální pedagogiku. Máme učitelku s aprobací českého jazyka, učitele s aprobací matematiky, paní učitelku s aprobací biologie a chemie. Máme všechny důležité aprobace pro zajištění kvalitní 12

13 výuky. Tito učitelé učí svůj předmět ve všech ročnících / ročník/. Byla bych velmi nerada, kdybych musela do budoucna snižovat z důvodu počtu žáků počet pedagogů. Tím bychom přišli o kvalitní výuku aprobovanými učiteli. Nastala by situace, že např. učitelka s aprobací český jazyk by musela učit žáky ročníku matematiku, chemii apod. Část 13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogové naší školy si mohou školení a semináře vybírat podle svých zájmů a potřeb. V loňském školním roce se zúčastnili těchto seminářů, školení, studia. Jméno: Školení na témata: Mgr. Romana Bezvodová: Výjezdní seminář pro ředitele škol Školení BOZP a PO Silvie Rákosníková Školení BOZP a PO SPPG-UK vychovatelský obor. /v lednu 2014 studium dokončila/ Mgr. Jiří Maček: Školení BOZP a PO Finanční gramotnost I Finanční gramotnost II Lenovo sales expert+ business partner GASGAS empovering partner 1x ročně AVG solution partner Certifikace pro záruční servis počítačů AT Computers Mgr. Eva Holoubková Školení BOZP a PO Grafomotorické obtíže u dětí MŠ a jejich odstraňování Jak pomoci dětem v MŠ při nezvládání klíčových kompetencí Bc. Marcela Kumstová: Školení BOZP a PO Mgr. Viola Břeňová SUR výcvik v psychoterapii. /studium ukončeno v červnu 2014/ Tvořivá škola činnostní učení. Školení BOZP a PO Mgr. Jaroslava Göllnerová Školení BOZP a PO Zdeňka Líznerová, DiS Školení BOZP a PO Jedna učitelka MŠ dokončila ve školním roce 2013/2014 studium učitelství mateřské školy a vychovatelka ŠD dokončila studium vychovatelství. Většina pedagogů využívá ke studiu také studijní volno. Toto volno je pedagogům přidělováno v době, kdy to umožňují organizační možnosti školy. Učitelé ZŠ čerpali studijní volno o vedlejších prázdninách, učitelky MŠ v době vánočních prázdnin, kdy je léčebna uzavřena, má provozní přestávku. Ve školním roce 2013/2014 měla léčebna opět v lednu provozní přestávku. Tato provozní přestávka se týkala školních dětí, které v měsíci lednu nebyly do léčebny přijímány. Učitelé ZŠ v těchto dnech čerpali zbytky dovolené, bylo vyhlášeno 5 volných dnů ředitelkou školy. Abychom snížili počet dní, kdy byla překážka v práci na straně zaměstnavatele, vyučovali jsme v době jarních prázdnin. Učitelům také byly přidělovány náhradní práce. Většina pedagogů uvádí, že v době studijního volna studovala odbornou literaturu /časopisy, knihy/, navštívili odborný seminář. 13

14 Škola vynaložila ve školním roce 2013/2014 na DVPP 7.548,- Kč, což je v průměru 944,- Kč na osobu. Počet navštívených seminářů se oproti loňskému roku mírně snížil. Vynaložená částka se však zvýšila. Je to dáno těmito faktory: 1. V rozpočtu není dostatek finančních prostředků. 2. Dvě pedagogické pracovnice studovaly víceleté obory, které si hradily z vlastních prostředků. 3. Školení jsou dražší než v předchozích letech. Část 14 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Během celého školního roku připravujeme pro žáky vzdělávací soutěže v jednotlivých třídách. Dále jsme se zúčastnili těchto soutěží, akcí: Září - Strašidelná škola - pro všechny žáky jsme připravili zábavnou výuku ve večerních hodinách. Učitelé v kostýmech a speciálně upravených třídách pro žáky připravili školu kouzel, pohádkovou školu apod. - Víkendové vyrábění, zpívání, sportování, ukázka biketrialu, táborák a promítání pohádky. Pro všechny žáky jsme o víkendu připravili tvoření z hmoty FIMO, zpívání u klavíru, sportovní soutěže, ukázku biketrialu s možností svezení na biketrialovém kole a trialové motorce, opékání buřtů u táboráku s kytarou a na závěr promítání pohádky. - Diskotéka pro všechny děti z léčebny. Učitelé ZŠ připravili večerní diskotéku pro všechny žáky v léčebně. Říjen - Environmentální vých.: přírodovědná vycházka. - Schůze školské rady. - Minimální preventivní program. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Výtvarná soutěž Život v lese. /Naše MŠ získala 1.,2. i 3. místo/. - Vánoční fotografování v MŠ. listopad - Minimální preventivní program. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Environmentální vých.: přírodovědná vycházka. prosinec - Výroba vánočních přání. Společně s dětmi jsme je předali zaměstnancům léčebny. - Výtvarná soutěž Vánoční malování. - Navštívil nás čert s Mikulášem. - Vánoční dílna v Muzeu Říčany. Zúčastnili se všichni žáci ZŠ. - Vánoční besídka ve ŠD. - Exkurze do ZŠ u Říčanského lesa. leden - ZŠ provozní přestávka. únor - Environmentální výchova. - Primární prevence. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Výtvarná soutěž Sněhulák. /Naše MŠ získala 1. a 3. místo a speciální cenu za použití originálních materiálů/. - Děti ze ŠD připravily s paní vychovatelkou pro všechny žáky ZŠ, MŠ, zaměstnance léčebny i své rodiče divadelní představení Perníková chaloupka. březen - Muzeum Říčany Masopust zvyky a výroba masek. Účast všichni žáci ZŠ. - Výroba velikonočních přání. Předali jsme je zaměstnancům léčebny. - Školská rada. 14

15 duben - Environmentální výchova. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Minimální preventivní program. - Muzeum Říčany projekt Vůně perníku. S žáky ZŠ jsme vyráběli perníky podle starých receptur. květen - Výtvarná soutěž Říčanský hafan. - Výtvarná soutěž Krásná jako kvítka je ta země naše. - Výtvarná soutěž Ať žijí duchové, strašidla a bubáci. - Účastnili jsme se sportovní Olympiády MŠ v ZŠ u Říčanského lesa. - Spolu s ODL jsme pořádali výtvarnou soutěž pro všechny školy z okolí pod názvem Čarovná Olivovna, která byla zakončena slavností s programem a s předáním cen. - Dopravní výchova na dopravním hřišti. červen - Pro všechny děti v areálu léčebny Den dětí. Hasiči, policie, sportovní stanoviště. - Třídní schůzka v MŠ. - Fotografování dětí v MŠ. - Přednáška s besedou na téma Indonesie. Zúčastnila se ZŠ i MŠ. - Výstava v muzeu: Řemeslo má zlaté dno. - Výlet MŠ do Průhonického parku a návštěva galerie Natura. - Environmentální výchova. - Den věnovaný: Ochraně člověka za mimořádných situací. - Minimální preventivní program. Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme pravidelně. Vždy jednou za turnus, než se vymění žáci, věnujeme celý den tomuto tématu. Učitelé s dětmi besedují, mají pro ně připravené hry k tomuto tématu. Stejně tak se věnujeme environmentální výchově. Environmentální výchova se prolíná výukou, je jí ale také věnován vždy jeden den v turnusu. Spolupracujeme s Ekocentrem Říčany. Pro žáky je vždy připraven zajímavý program. V loňském školním roce připravila paní vychovatelka Silvie Rákosníková pohádku Perníková chaloupka. Všechny děti ve školní družině si nacvičily pod vedením paní vychovatelky pohádku pro zaměstnance léčebny a pozvané hosty. Přišli se podívat rodiče s dětmi, personál léčebny, mateřská škola i všichni pedagogové školy. Další velkou akcí, na které jsme spolupracovali s ODL, byla výtvarná soutěž Čarovná Olivovna. Tato soutěž byla vyhlášena pro všechny ZŠ a MŠ z Říčan a okolí. Organizaci soutěže měly za školu na starosti paní vychovatelka Rákosníková a Mgr. Eva Holoubková. Soutěž byla zakončena slavnostním předáním cen s celodenním programem pro děti. Předávání cen se zúčastnili: starosta města Říčan pan Kořen, zástupci Hlavního města Prahy, Olivovy nadace a další. 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov. Identifikátor školy: 600 111 334 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov Identifikátor školy: 600 111 334 Termín konání inspekce: 1. 2. březen 2006 Čj.: ČŠI 1032/06-12

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více