Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

2 Č á s t 1 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, Praha 5. IČ: Identifikátor zařízení: Škola sdružuje tyto druhy škol: Základní školu: IZO Školní družinu: IZO Mateřskou školu: IZO Kontakty: telefon, fax: ová adresa: Ředitelka školy : Mgr. Romana Bezvodová, tel.: Zástupkyně v době nepřítomnosti ř.š.: Mgr. Viola Břeňová, tel.: Školská rada: Předsedkyně školské rady: Zástupkyně rodičů: Zástupce zřizovatele: Mgr. Viola Břeňová Mgr. Anna Rollová Ing., Bc. Václav Brácha Poslední změna Rozhodnutí MŠMT zápis do školského rejstříku: Č.j.7232/ , nový obor vzdělání: Základní škola, s účinností od

3 Část 2 Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činností Základní školy a Mateřské školy při o.p.s. Olivově dětské léčebně v Říčanech je poskytování vzdělání a výchovy dětem a žákům, kteří jsou pacienty dětské léčebny, nebo jsou zařazeni do sociálního programu. Hlavním úkolem naší školy je zajistit kontinuitu školní práce žáků, udržet a rozvíjet jejich znalosti. V mateřské škole se učitelky starají o všestranný rozvoj dětské osobnosti. Všechny učitelky a učitelé speciální pedagogové se snaží o upevnění sebedůvěry dětí a žáků a o jejich psychickou rovnováhu v novém prostředí a při změně denního režimu. Škola nemá doplňkovou činnost. Základní škola je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Středočeský kraj. Základní škola je od v právní subjektivitě a zároveň byla k tomuto dni sloučena s mateřskou školou. Materiálně technické podmínky pro výuku Učebny školy jsou umístěny v budově Olivovy dětské léčebny. Základní škola využívá 3 učebny, mateřská škola 2 učebny, školní družina 1 místnost. Dále nám Olivova nadace pronajala velkou místnost, která vznikla rekonstrukcí půdních prostor. Je to největší místnost školy, a proto ji využíváme víceúčelově. Pořádáme zde porady pedagogů, probíhá zde výuka anglického jazyka předškolních dětí. Školní družina tuto místnost využívá k vernisážím, divadelním představením apod. Od června 2010 tato místnost slouží také jako učebna s interaktivní tabulí. Základní škola a mateřská škola sídlí v pronajatých prostorech. Nájemní smlouvu měla škola uzavřenou do s Olivovou nadací. Od nám prostory školy pronajímá Olivova dětská léčebna o.p.s. Na služby /dodávku tepla a elektrické energie, dodávku vody a stočné, odvoz odpadků/ má škola uzavřenou smlouvu s ředitelstvím Olivovy dětské léčebny o.p.s. Škola si sama zajišťuje úklid pronajatých prostorů. V oblasti materiálně technické je naším cílem vybavovat školu postupně moderními pomůckami i novým nábytkem. Ve všech učebnách máme pro žáky výškově stavitelné lavice a židle. V počítačové učebně, dvou třídách a školní družině máme stoly pod počítače vyrobené na míru. Na vybavení školy počítači jsme se v předchozích letech zaměřili. Škola má v současné době celkem 24 počítačů. Všechny jsou připojeny na vysokorychlostní internet. Z tohoto počtu slouží 22 počítačů žákům. To znamená, že při průměrném počtu žáků je jeden počítač na jednoho žáka. Z tohoto hlediska je naše škola vybavena nadstandardně. Naše škola byla zapojena do projektu EU Peníze školám. Z tohoto projektu se nám podařilo v předloňském roce zakoupit 6 kusů nových počítačů a 3 notebooky. V loňském roce jsme z tohoto projektu koupili interaktivní tabuli. Ve školní družině a žluté třídě jsou staré počítače, a je potřeba je postupně vyměnit za novější, výkonnější. Zbývá nám ještě vybavit novým skříněmi hernu školní družiny. V mateřské škole bychom nutně potřebovali vyměnit starou podlahovou krytinu, aby v hernách MŠ nemusely být staré koberce, které jsou z hygienického hlediska nevyhovující. I v příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na vybavení školy aktuální odbornou literaturou a novými knihami do žákovské i dětské knihovny, pokračovat ve vybavování školy moderními pomůckami. Bohužel je to ale velmi obtížné, protože finanční 3

4 prostředky na provoz školy se nezvyšují, vše se navíc postupně zdražuje. Rozpočet na provoz pokrývá už jen základní potřeby školy. Že jsou finanční možnosti velmi omezené, dokládá i následující tabulka. Toto je vše, co si naše škola mohla za celý rok koupit nad rámec běžných provozních výdajů. V loňském školním roce jsme zakoupili: 1. MŠ nábytek ,- Kč 2. Počítače 2 ks ,- Kč 3. Programy počítače 9.277,- Kč 4. Drobné pomůcky MŠ, ŠD, ZŠ ,- Kč 5. Školení 7.548,-Kč 6. Interaktivní tabule /projekt EU/ ,- Kč Vzdělávací program školy: Vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia: 9 r. 0 měsíců. Základní škola při dětské léčebně se podřizuje vzdělávacím programům kmenových škol. Přicházejí k nám žáci nejen ze škol základních, obecných, ale také speciálních, žáci s mentálním i zdravotním postižením či znevýhodněním. Nechybí ani žáci z víceletých gymnázií. Naše práce se ještě ztížila, když vešly v platnost Školní vzdělávací programy jednotlivých škol. Žáci ve svých kmenových školách pracují podle Školních vzdělávacích programů. Učivo není jednotné, na jednotlivých školách se velmi liší. Z naší strany je nutná ještě větší spolupráce s kmenovými školami žáků, každý vyučující se musí podrobně seznámit s učebním plánem každého žáka. Přibývá žáků se specifickými poruchami učení a s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů. U žáků ze sociálně slabých rodin, kteří jsou v léčebně zařazeni do sociálního programu, chybí ve většině případů znalost základního učiva. Učební plán školy zpracováváme po dohodě s primářem léčebny. V letošním školním roce jsme vyučovali žáky ročníku 15 hodin týdně ročníku 17 hodin týdně V naší škole se nevyučuje hudební výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova, občanská výchova, rodinná výchova. Výuka cizích jazyků /anglického a německého/ začíná ve třetím ročníku, u žáků s rozšířenou výukou jazyků ve druhém ročníku. Počet hodin v jednotlivých třídách je upraven podle léčebného režimu dětí. Rozsah výuky je určen po dohodě s primářem léčebny. V tomto školním roce jsme pokračovali v zavedené organizaci výuky. Žáci jsou rozděleni do tří skupin. Tyto skupiny se ve výuce střídají. Skupina, která nemá výuku, má léčebné procedury, nebo je ve školní družině. Odpolední vyučování je pouze jednou týdně. Pátou vyučovací hodinu mají výuku všichni žáci. Všechna tato opatření vedou ke zkvalitnění výuky. Zdravotnický personál se lépe orientuje v rozvrhu školy. Výuka se neprolíná 4

5 s léčebnými procedurami a lékařskými prohlídkami. Každý žák má během dopoledne vyčleněny dvě hodiny na léčebné procedury. Dobu výuky se snažíme plně využít. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu V oblasti výchovně vzdělávací jsme se zaměřili: 1. Na individuální výuku žáků. 2. Každý žák je vyučován podle učebnic a požadavků své kmenové školy, podle jeho možností a schopností. 3. Každý žák pracuje podle vzdělávacího programu své kmenové školy. 4. Zaměřili jsme se na pomoc dětem při adaptaci na nové prostředí. 5. Klademe na žáky přiměřené požadavky s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav. 6. Vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu. 7. K ležícím žákům docházejí učitelé, vyučujeme je u lůžka. 8. Učivo aktualizujeme pomocí odborných časopisů a tisku. 9. Zajišťujeme přípravu žáků k přijímacím zkouškám, podle potřeby zajišťujeme doučování. 10. Pomocí speciálně pedagogických metod pomáháme žákům se specifickými poruchami učení. 11. Přistupujeme zvlášť citlivě a ohleduplně k dětem zařazeným do sociálního programu, pomáháme jim doplnit znalosti v základním učivu. 12. Stejnou pozornost jako vzdělávací složce věnujeme i výchově žáka a dítěte. 13. Dále do výuky začleňujeme minimální preventivní program v oblasti sociálně patologických jevů a ochranu člověka za mimořádných situací. 14. V každém turnuse věnujeme den environmentální výchově. 15. V rámci Státní informační politiky ve vzdělávání využíváme 24 počítačů. Tyto počítače jsou připojeny na internet. Umožňujeme žákům, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, práci na počítači, seznámení se s internetem. 16. V MŠ paní učitelky citlivě pomáhají dětem při adaptačním procesu na nové prostředí. Učitelky MŠ pracují podle Školního a Třídního vzdělávacího programu, který si zpracovaly podle potřeb naší MŠ. 17. Dále paní učitelky v MŠ prováděly s dětmi individuální logopedii a výtvarnou výchovu, hru na zobcovou flétnu. Některé děti u nás navštěvovaly kroužek anglického jazyka. U předškoláků probíhala příprava na školní docházku. Stejně jako žáci ZŠ se i děti v MŠ zúčastňovaly výtvarných soutěží. Část 3 Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí / žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ZŠ při zdrav. zařízení ,7 Pojem skutečný počet žáků /dětí/ je v našem zařízení zavádějící, neboť je to počet žáků ke dni Počet žáků /dětí/ se však v naší škole den ode dne mění, proto dále pro lepší představu uvádím průměrné počty žáků /dětí/ za celý školní rok a v jednotlivých měsících 5

6 školního roku. Musím však bohužel konstatovat, že průměrné počty žáků se v minulých letech snižovaly a ani ve školním roce 2013/2014 se situace nezlepšila, naopak zhoršila. Všichni doufáme, že se nepříznivý vývoj zastaví a že se současnému novému vedení podaří najít cestu, jak počet dětských pacientů zvýšit. Ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny tři třídy ZŠ. Složení tříd se měnilo podle počtu žáků v jednotlivých ročnících. Takto vypadal základní model: 1. třída ročník 2. třída ročník 3. třída ročník. Je jasné, že čím více ročníků je spojeno do jedné třídy, tím náročnější je práce pedagoga. šk. rok 2012/ /2014 Průměrný počet žáků v ZŠ 16,64 15,26 Průměrný počet dětí v MŠ 25,01 25,12 Průměrný počet žáků ve ŠD 12,48 12,03 Průměrné počty žáků v ZŠ Průměrný počet žáků šk. rok 2012/ /2014 Září 19,47 10,71 Říjen 12,65 10,95 Listopad 14,05 19,00 Prosinec 15,31 7,13 Leden provozní přestávka provozní přestávka Únor 8,63 14,15 Březen 13,74 13,62 Duben 15,76 19,47 Květen 23,71 26,95 Červen 26,45 22,65 Počet dětí v jednotlivých turnusech se velmi liší. Tato skutečnost přináší vedení nemalé problémy při organizaci výuky, protože musí neustále reagovat na výkyvy počtu žáků, měnit strukturu tříd a ročníků, doplňovat třídy individuálně přijímanými dětmi, měnit několikrát během školního roku rozvrh. To vše výrazně narušuje vyučovací proces a jeho plynulost. 6

7 Průměrné počty dětí v MŠ Školní rok 2012/ /2014 září 27,69 26,49 říjen 21,52 24,19 listopad 23,73 26,42 prosinec 20,53 25,00 leden 22,84 23,15 únor 25,3 23,50 březen 28,52 25,47 duben 27,63 24,28 květen 26,41 26,85 červen 27,85 25,82 červenec 9,68 12,91 srpen 13,31 13,19 Od školního roku 2008/2009 je situace v mateřské škole odlišná od základní školy. Dětí přibylo, počet dětí se v MŠ stabilizoval. V MŠ jsme i ve školním roce 2013/2014 po celý školní rok měli otevřeny dvě třídy. Pouze v době letních prázdnin jsme provoz omezili na jednu třídu. Paní učitelky čerpaly řádnou dovolenou. Zájem o léčbu malých pacientů je v posledních letech stabilizován. V září školního roku 2014/2015 jsme opět otevřeli dvě třídy MŠ. Jedná se zejména o děti, které jsou přijímány do stacionáře. Tento program byl v léčebně zaveden v roce Do stacionáře docházejí děti z Říčan a okolí. Jedná se o ambulantní pobyt - léčbu. Do léčebny a naší MŠ docházejí děti, které jsou často nemocné, a to jim neumožňuje pobyt v běžné školce. I tyto děti mají v naší mateřské škole zajištěn léčebný program. Naše mateřská škola je otevřena celoročně. Proto v době dovolené učitelek musíme přijímat do pracovního kolektivu další učitelky brigádnice na zástup. II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Nejvyšší Přepočtený Skutečný počet Školské zařízení IZO povolený počet počet žáků žáků pracovníků Školní družina/klub ,8 Součástí školy je školní družina, kterou navštěvují střídavě všechny děti I. stupně. V době sníženého počtu žáků v léčebně navštěvují školní družinu i žáci druhého stupně. Vychovatelka s dětmi uskutečňuje zájmový i pedagogický program. Školní družina částečně supluje výchovy, které nejsou zařazeny do výuky. V družině jsou ty děti, které v dané chvíli nemají ani vyučování, ani léčebnou proceduru. Provoz školní družiny je od 8,20 hodin do 15,15 hodin. 7

8 Část 4 Souhrnné údaje o dětech / žácích I. Děti / žáci podle typu školy / školského zařízení (k ) Typ školy/šz Děti / Žáci Počet tříd (u ŠD počet oddělení) Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ při zdravotnickém zařízení ,5 ZŠ při zdravotnickém zařízení ,66 Školní družina/klub Základní škola má 3 třídy, školní družina má 1 oddělení a mateřská škola 2 třídy. Počet otevřených tříd závisí na počtu dětí v léčebně. Část 5 Údaje o přijímání dětí /žáků do školy Pacient dětské léčebny se stává žákem naší školy v den příjezdu, kdy je po pohovoru s rodiči zapsán do evidence školy. Tomu předchází rozhodnutí jeho ošetřujícího lékaře a proces přijetí do léčebné péče ze strany vedení léčebny. Podle školského zákona je potřeba také souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka/yně/ do školy, který rodiče stvrzují svým podpisem. Olivova dětská léčebna léčí děti a žáky s opakovanými a dlouhodobými onemocněními dýchacích cest, dále děti s alergickými, respiračními a kožními chorobami. Přijímá nemocné děti /žáky/ i s různým druhem postižení. Léčí se u nás i děti /žáci/ mentálně postižení, sluchově postižení, zrakově postižení, s vadami řeči, tělesně postižení, s vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování. Do naší školy jsou přijímáni žáci během celého školního roku, z celé České republiky. V prvním pololetí školního roku 2013/14 v léčebně fungoval program, který byl nazván Sociální služby ohroženým dětem. Pokud je dítě do léčebny přijato v rámci tohoto programu, je to na základě žádosti. V ní jsou uvedeny osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců. Musí být předloženo podrobné zdůvodnění žádosti, zejména sociální potřebnosti. Tato žádost musí být doložená stanoviskem příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Tento program byl na konci roku 2013 zrušen a děti k nám na sociální program přestaly jezdit. Ve školním roce 2008/2009 došlo v léčebně ke změnám. Vedení léčebny se snažilo o rozšíření indikací. Úzké zaměření na respirační choroby, které díky pokroku v léčbě tohoto typu onemocnění nevyžaduje vždy hospitalizovanou léčbu, se jevilo jako nedostačující na pokrytí kapacity léčebny. Z toho důvodu došlo od října 2008 k rozšíření indikací o rehabilitační péči dětí s poruchami pohybového aparátu a komplexní péči o děti s poruchami výživy. Všichni jsme věřili, že díky rozšíření léčby o tyto indikace se zastaví snižování počtu žáků a že se naopak počet léčených dětí výrazně zvýší. Bohužel se tak nestalo. 8

9 Po zařazení žáka do naší školy vede třídní učitel/ka/ jeho osobní dokumentaci, dotazník z kmenové školy /včetně individuálního učebního plánu/, dotazník od rodičů, osobní záznam a zpětné hodnocení z kmenové školy. Veškerá dokumentace o žácích je archivována. dětí. Vyučování i výchovná práce s dětmi je organizována v závislosti na léčebném režimu Typ školy/šz Počet přijatých dětí Celkem ve šk.r. 2013/2014 Mateřská škola 79 Základní škola 170 Školní družina 126 Počet dětí / žáků přijatých k Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. MŠ při zdrav. zařízení ,33 ZŠ při zdrav. zařízení Část 6 Údaje o výsledcích ve vzdělávání Charakteru školy jsou podřízeny jak metody a postupy výchovně vzdělávací práce, tak i způsob hodnocení učebních výsledků žáka, který u nás pracuje ve výjimečných podmínkách, bez rodinného zázemí a při zátěži lékařských prohlídek a léčebných procedur. Nový způsob života přináší dítěti v různé míře adaptační potíže. Výuka je z mnoha důvodů výrazně individualizována, což je náročné při přípravě i v samotném výchovně vzdělávacím procesu. Jedním z důvodů individualizace je, že děti k nám přicházejí z různých částí naší republiky, mají různé učebnice a probírají v daném období jiné učivo. Práce učitele ve třídě, ve které může být až 14 žáků, a někdy jsou zde spojeny i čtyři ročníky, je velmi náročná. Výuka se pro naše pedagogy ještě ztížila. Jednotlivé školy pracují podle vlastních Školních vzdělávacích programů. Neplatí již jednotné školní osnovy, školy si vybírají učivo a zařazují je do ročníků podle svého uvážení. Žáci se ve škole podrobují běžným prověrkám a zkoušení a jsou hodnoceny hlavně jejich znalosti učiva probraného v naší škole. Jsou hodnoceni podle Klasifikačního řádu, který je součástí Školního řádu. Školní řád byl schválen Školskou radou. Třídní učitelé vedou během celého pobytu o každém žákovi osobní záznam, který po ukončení pobytu žáka odesíláme do jeho kmenové školy. 9

10 V osobním záznamu žáka zasílaném ředitelství kmenové školy jsou uvedeny: základní osobní údaje žáka počet vyučovaných hodin týdně počet zameškaných hodin počátek a konec pobytu v dětské léčebně, škole hodnocení chování žáka, zapojení se do třídního kolektivu hodnocení práce v hodinách, domácí přípravy probrané učivo hodnocení žáka v jednotlivých předmětech za období pobytu Při tomto hodnocení přihlížíme k diagnostikovaným vývojovým poruchám učení, výsledkům vyšetření z pedagogicko - psychologických poraden apod. Tyto informace získáváme od rodičů a školy poměrně rozsáhlým dotazníkem. Další informace o žákovi získáváme osobním rozhovorem s rodiči, při příjmu žáka do léčebny a školy. Učitelé kmenových škol by dílčí výsledky našeho hodnocení měli zakomponovat do celkového prospěchu žáka. Zajímá nás, jak se žáci zapojili do výuky po návratu do kmenové školy. Žádáme kolegy, aby nám zaslali zpětné hodnocení na návratce přiložené k osobnímu záznamu. Mrzí nás, že této možnosti zhodnotit naši práci využilo velmi malé procento dotazovaných škol. Nezlepšilo se to ani v letošním školním roce, kdy jsme zavedli možnost vyplnit zpětný dotazník přes počítač. Z celkového počtu 170 žáků se nám vrátilo pouze 38 hodnocení, to je asi 23 %. 35 hodnocení bylo kladných, 1 hodnocení bylo záporné a 2 hodnocení byla neutrální. Část 7 Chování žáků Často k nám jezdí na léčení žáci ze sociálně slabších rodin. Proto i v léčebně se občas u žáků projeví negativní jevy, jako jsou například: krádeže, šikana, agresivita, kouření, požívání alkoholu, apod. Po celou dobu pobytu žáka v léčebně a škole sledujeme chování jednotlivých žáků. Pokud je to nutné, udělujeme žákům třídní a ředitelské důtky, případně navrhujeme kmenové škole udělit snížený stupeň z chování. Při řešeních případných kázeňských problémů úzce spolupracujeme s psycholožkou léčebny, zdravotním personálem a s kmenovými školami. Závažné prohřešky proti školnímu řádu zapisujeme do osobních posudků. Naopak žákům, kteří se aktivně zapojili do školní práce, rádi píšeme pochvaly. Část 8 Absolventi a jejich další uplatnění Pobyt žáků bývá v naší škole krátkodobý, v průměru trvá asi 3-8 týdnů. Z toho důvodu nemáme další informace o absolventech a jejich uplatnění. 10

11 Část 9 Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Docházejí k nám i žáci praktických škol, údaje o jejich nezaměstnanosti však nemáme. Část 10 Jazykové vzdělávání na škole I. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk celkem pedagogická částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Německý jazyk Naše škola bohužel nemá učitele s aprobací cizího jazyka. Na naší škole se vyučuje pouze 7 hodin anglického a 2 hodiny německého jazyka týdně. Na tak nízký úvazek se externí učitel velmi obtížně shání. Při výuce cizích jazyků dlouhodobě spolupracujeme s gymnáziem Open Gate v Babicích. Do hodin cizích jazyků k nám dojíždějí studenti jmenovaného gymnázia, pomáhají nám zejména s konverzací v cizím jazyce. Část 11 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti je podle mého názoru poměrně dobrá. Škola má celkem 24 počítačů připojených k internetu. Z toho mohou žáci využívat 22 počítačů. Žáci mohou pod dohledem vyučujícího pracovat s počítačem i ve svém volném čase. Žáci se tak mohou při svém odloučení spojit se svou rodinou, školou, kamarády. Většina vyučujících využívá počítače téměř denně při výuce. Třemi počítači je vybavena i školní družina. Žáci zde mohou využívat počítače pod vedením vychovatelky. Všichni pedagogové mají stálý přístup k počítači připojenému k internetu, na domácí přípravu si mohou půjčit jeden ze čtyř školních notebooků. Situace se zhorší v příštím školním roce, kdy přestane fungovat podpora programu Windows XP a nebude možné se bezpečně připojit na internet. Jedná se o 7 počítačů a jeden notebook. Tyto počítače budeme používat pouze pro výukové programy. Máme ve škole velmi kvalitního ICT koordinátora, který má mimo jiné zkoušku z Vyhlášky č. 50, elektroinstalace, a lektorské zkoušky pro výuku na PC, lektorskou akreditaci MŠMT pro školení MS Office Každé dva roky absolvuje certifikační školení Acer Sales Expert. Pravidelně se účastní konference Microsoft TechNet. Je akreditovaným lektorem pro DVPP na ministerstvu školství. Je vždy ochoten ostatním pedagogům poradit a pomoci. 11

12 Část 12 I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Údaje o pracovnících školy pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků a dětí na přepočtený počet pedagog. pracovníků 10 / 8,045 2/ 1,25 8 / 6,795 4,00 10,30 Speciální pedagogiku nemají vystudovánu 3 pedagogičtí pracovníci. II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,38 z toho žen ,43 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Naše škola nemá žádné osobní asistenty ani asistenta pedagoga. Personální změny: Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně v mateřské škole. Po mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Zdeňka Líznerová, DiS. Za ni zastupující paní učitelka Lenka Fořtová musela odejít. V mateřské škole jsou tři učitelky. Jedna učitelka je plně kvalifikovaná, dvě učitelky nejsou plně kvalifikované. Jedné učitelce chybí speciální pedagogika. Druhé učitelce chybí kvalifikace pro předškolní vzdělávání, je kvalifikovaná na výuku v ZŠ. Obě by chtěly v příštím školním roce začít studovat. Ve školní družině pracuje sedmým rokem paní vychovatelka, která také nebyla plně kvalifikovaná. V předloňském školním roce dokončila studium speciální pedagogiky. V tomto školním roce dokončila studium vychovatelství. V ZŠ máme pedagogy, kteří mají pro naši školu potřebné aprobace. 2 učitelé ale nemají vystudovánu speciální pedagogiku. Máme učitelku s aprobací českého jazyka, učitele s aprobací matematiky, paní učitelku s aprobací biologie a chemie. Máme všechny důležité aprobace pro zajištění kvalitní 12

13 výuky. Tito učitelé učí svůj předmět ve všech ročnících / ročník/. Byla bych velmi nerada, kdybych musela do budoucna snižovat z důvodu počtu žáků počet pedagogů. Tím bychom přišli o kvalitní výuku aprobovanými učiteli. Nastala by situace, že např. učitelka s aprobací český jazyk by musela učit žáky ročníku matematiku, chemii apod. Část 13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogové naší školy si mohou školení a semináře vybírat podle svých zájmů a potřeb. V loňském školním roce se zúčastnili těchto seminářů, školení, studia. Jméno: Školení na témata: Mgr. Romana Bezvodová: Výjezdní seminář pro ředitele škol Školení BOZP a PO Silvie Rákosníková Školení BOZP a PO SPPG-UK vychovatelský obor. /v lednu 2014 studium dokončila/ Mgr. Jiří Maček: Školení BOZP a PO Finanční gramotnost I Finanční gramotnost II Lenovo sales expert+ business partner GASGAS empovering partner 1x ročně AVG solution partner Certifikace pro záruční servis počítačů AT Computers Mgr. Eva Holoubková Školení BOZP a PO Grafomotorické obtíže u dětí MŠ a jejich odstraňování Jak pomoci dětem v MŠ při nezvládání klíčových kompetencí Bc. Marcela Kumstová: Školení BOZP a PO Mgr. Viola Břeňová SUR výcvik v psychoterapii. /studium ukončeno v červnu 2014/ Tvořivá škola činnostní učení. Školení BOZP a PO Mgr. Jaroslava Göllnerová Školení BOZP a PO Zdeňka Líznerová, DiS Školení BOZP a PO Jedna učitelka MŠ dokončila ve školním roce 2013/2014 studium učitelství mateřské školy a vychovatelka ŠD dokončila studium vychovatelství. Většina pedagogů využívá ke studiu také studijní volno. Toto volno je pedagogům přidělováno v době, kdy to umožňují organizační možnosti školy. Učitelé ZŠ čerpali studijní volno o vedlejších prázdninách, učitelky MŠ v době vánočních prázdnin, kdy je léčebna uzavřena, má provozní přestávku. Ve školním roce 2013/2014 měla léčebna opět v lednu provozní přestávku. Tato provozní přestávka se týkala školních dětí, které v měsíci lednu nebyly do léčebny přijímány. Učitelé ZŠ v těchto dnech čerpali zbytky dovolené, bylo vyhlášeno 5 volných dnů ředitelkou školy. Abychom snížili počet dní, kdy byla překážka v práci na straně zaměstnavatele, vyučovali jsme v době jarních prázdnin. Učitelům také byly přidělovány náhradní práce. Většina pedagogů uvádí, že v době studijního volna studovala odbornou literaturu /časopisy, knihy/, navštívili odborný seminář. 13

14 Škola vynaložila ve školním roce 2013/2014 na DVPP 7.548,- Kč, což je v průměru 944,- Kč na osobu. Počet navštívených seminářů se oproti loňskému roku mírně snížil. Vynaložená částka se však zvýšila. Je to dáno těmito faktory: 1. V rozpočtu není dostatek finančních prostředků. 2. Dvě pedagogické pracovnice studovaly víceleté obory, které si hradily z vlastních prostředků. 3. Školení jsou dražší než v předchozích letech. Část 14 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Během celého školního roku připravujeme pro žáky vzdělávací soutěže v jednotlivých třídách. Dále jsme se zúčastnili těchto soutěží, akcí: Září - Strašidelná škola - pro všechny žáky jsme připravili zábavnou výuku ve večerních hodinách. Učitelé v kostýmech a speciálně upravených třídách pro žáky připravili školu kouzel, pohádkovou školu apod. - Víkendové vyrábění, zpívání, sportování, ukázka biketrialu, táborák a promítání pohádky. Pro všechny žáky jsme o víkendu připravili tvoření z hmoty FIMO, zpívání u klavíru, sportovní soutěže, ukázku biketrialu s možností svezení na biketrialovém kole a trialové motorce, opékání buřtů u táboráku s kytarou a na závěr promítání pohádky. - Diskotéka pro všechny děti z léčebny. Učitelé ZŠ připravili večerní diskotéku pro všechny žáky v léčebně. Říjen - Environmentální vých.: přírodovědná vycházka. - Schůze školské rady. - Minimální preventivní program. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Výtvarná soutěž Život v lese. /Naše MŠ získala 1.,2. i 3. místo/. - Vánoční fotografování v MŠ. listopad - Minimální preventivní program. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Environmentální vých.: přírodovědná vycházka. prosinec - Výroba vánočních přání. Společně s dětmi jsme je předali zaměstnancům léčebny. - Výtvarná soutěž Vánoční malování. - Navštívil nás čert s Mikulášem. - Vánoční dílna v Muzeu Říčany. Zúčastnili se všichni žáci ZŠ. - Vánoční besídka ve ŠD. - Exkurze do ZŠ u Říčanského lesa. leden - ZŠ provozní přestávka. únor - Environmentální výchova. - Primární prevence. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Výtvarná soutěž Sněhulák. /Naše MŠ získala 1. a 3. místo a speciální cenu za použití originálních materiálů/. - Děti ze ŠD připravily s paní vychovatelkou pro všechny žáky ZŠ, MŠ, zaměstnance léčebny i své rodiče divadelní představení Perníková chaloupka. březen - Muzeum Říčany Masopust zvyky a výroba masek. Účast všichni žáci ZŠ. - Výroba velikonočních přání. Předali jsme je zaměstnancům léčebny. - Školská rada. 14

15 duben - Environmentální výchova. - Den věnovaný Ochraně člověka za mimořádných situací. - Minimální preventivní program. - Muzeum Říčany projekt Vůně perníku. S žáky ZŠ jsme vyráběli perníky podle starých receptur. květen - Výtvarná soutěž Říčanský hafan. - Výtvarná soutěž Krásná jako kvítka je ta země naše. - Výtvarná soutěž Ať žijí duchové, strašidla a bubáci. - Účastnili jsme se sportovní Olympiády MŠ v ZŠ u Říčanského lesa. - Spolu s ODL jsme pořádali výtvarnou soutěž pro všechny školy z okolí pod názvem Čarovná Olivovna, která byla zakončena slavností s programem a s předáním cen. - Dopravní výchova na dopravním hřišti. červen - Pro všechny děti v areálu léčebny Den dětí. Hasiči, policie, sportovní stanoviště. - Třídní schůzka v MŠ. - Fotografování dětí v MŠ. - Přednáška s besedou na téma Indonesie. Zúčastnila se ZŠ i MŠ. - Výstava v muzeu: Řemeslo má zlaté dno. - Výlet MŠ do Průhonického parku a návštěva galerie Natura. - Environmentální výchova. - Den věnovaný: Ochraně člověka za mimořádných situací. - Minimální preventivní program. Prevenci sociálně patologických jevů se věnujeme pravidelně. Vždy jednou za turnus, než se vymění žáci, věnujeme celý den tomuto tématu. Učitelé s dětmi besedují, mají pro ně připravené hry k tomuto tématu. Stejně tak se věnujeme environmentální výchově. Environmentální výchova se prolíná výukou, je jí ale také věnován vždy jeden den v turnusu. Spolupracujeme s Ekocentrem Říčany. Pro žáky je vždy připraven zajímavý program. V loňském školním roce připravila paní vychovatelka Silvie Rákosníková pohádku Perníková chaloupka. Všechny děti ve školní družině si nacvičily pod vedením paní vychovatelky pohádku pro zaměstnance léčebny a pozvané hosty. Přišli se podívat rodiče s dětmi, personál léčebny, mateřská škola i všichni pedagogové školy. Další velkou akcí, na které jsme spolupracovali s ODL, byla výtvarná soutěž Čarovná Olivovna. Tato soutěž byla vyhlášena pro všechny ZŠ a MŠ z Říčan a okolí. Organizaci soutěže měly za školu na starosti paní vychovatelka Rákosníková a Mgr. Eva Holoubková. Soutěž byla zakončena slavnostním předáním cen s celodenním programem pro děti. Předávání cen se zúčastnili: starosta města Říčan pan Kořen, zástupci Hlavního města Prahy, Olivovy nadace a další. 15

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013, Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2012/2013 1. Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více