USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise."

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 115/ RM 4 ze dne Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 116/ RM 4 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek Usnesení 117/ RM 4 ze dne EKOLTES Hranice, a.s 1. bere na vědomí návrh nových stanov společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona 2. ukládá místostarostce svolat jednání k dopracování konečného návrhu nových stanov společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona, v termínu do O:

2 3. ukládá místostarostce iniciovat u představenstva společnosti EKOLTES Hranice, a.s. svolání mimořádné valné hromady k přijetí nových stanov této společnosti, kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona v termínu do T: O: 4. bere na vědomí ţádost Základní organizace Odborového svazu UNIOS EKOLTES Hranice, a.s. ze dne ve věci zastoupení zaměstnance společnosti EKOLTES Hranice, a.s., v dozorčí radě společnosti a ukládá starostovi města seznámit s výsledkem projednání zástupce odborové organizace. Usnesení 118/ RM 4 ze dne změna rozpočtu 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města Hranice na rok 2015: Celkové příjmy ,-Kč Celkové výdaje ,-Kč Financování ,-Kč 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1. změny rozpočtu 2. převody finančních prostředků z roku 2014 do rozpočtu na rok dotace 4. nové akce dle připomínek uvedených v zápise Juračka Vladimír, starosta města Usnesení 119/ RM 4 ze dne Ţádost o přehodnocení celoplošného zákazu loterií 1. nedoporučuje změnu obecně závazné vyhlášky 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města 2

3 Usnesení 120/ RM 4 ze dne Investiční příspěvek Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. ve výši ,-Kč za podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy. T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 121/ RM 4 ze dne Ţádosti o příspěvek 1. nedoporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku České asociaci stolního tenisu z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO: na realizaci Mistrovství České Republiky muţů a ţen ve stolním tenise 2015 a Mistrovství České Republiky Juniorů do 21 let ve stolním tenise doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku T. J. Cement Hranice se sídlem Ţáčkova 1988, IČO ve výši ,-Kč na zvýšené náklady oddílu v účasti v Extralize házené České republiky v roce 2015 dle důvodové zprávy. 3. doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) zvýšení výdajů na příspěvky mimo grantové řízení v tělovýchově občanským sdruţením a zapsaným spolkům ad b) sníţení rezervy dle důvodové zprávy Usnesení 122/ RM 4 ze dne Smlouvy o poskytnutí příspěvku 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mezi Městem Hranice a příjemci: 3

4 a) Ekoltes Hranice, a.s., IČO: , se sídlem Zborovská 606, Hranice, smlouva č b) ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, IČO: se sídlem Struhlovko 1424, Hranice, smlouva č c) ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, IČO: se sídlem Struhlovko 1424, Hranice, smlouva č d) Prima mateřská škola, s. r. o., IČO: se sídlem Komenského 262, Hranice, smlouva č e) Václav Vlasák, IČO: , se sídlem Sady Čs. Legií 770, Hranice, smlouva č f) Sportovní klub Petanque, IČO: , se sídlem Hranice VI Valšovice č. 27, Soběchleby, smlouva č g) SK Hranice, IČO: , se sídlem Ţáčkova 1442, Hranice, smlouva č v předloţeném znění uvedeném v příloze důvodové zprávy Usnesení 123/ RM 4 ze dne Informace o zaloţení účtu smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů mezi městem Hranice a Komerční bankou a.s. ze dne pověřuje starostu města podpisem smlouvy Usnesení 124/ RM 4 ze dne Veřejné zakázky malého rozsahu od 100 do 500 tis. Kč bez DPH 1. bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných jednotlivými odbory v roce 2014 dle bodu směrnice QS Zadávání veřejných zakázek O: Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 125/ RM 4 ze dne MŠ Struhlovsko - energetické úspory - vyhlášení výběrového řízení 4

5 vyhlášení výběrového řízení na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" 2. schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídky na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci : "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 126/ RM 4 ze dne ZUŠ Hranice - oprava římsy - jmenování komise 1. jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: " ZUŠ Hranice - oprava římsy" dle důvodové zprávy T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 127/ RM 4 ze dne Podání ţádosti o dotaci - Nadace Proměny 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit podání ţádosti o příspěvek z Nadace Proměny v rámci grantového programu PARKY na projekt "Revitalizace zahrady u Domova seniorů Hranice" a případné spolufinancování města ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu. T: O: Ing. Vladimír Zemek 5

6 Usnesení 128/ RM 4 ze dne Drahotuše průtah - návrh smlouvy Smlouvu o společném postupu zadavatelů OSM/14/0115/15 na akci - "Drahotuše, průtah" v předloţeném znění. 2. pověřuje starostu města k podpisu smlouvy OSM/14/0015/15. Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 129/ RM 4 ze dne Smlouva č o poskytnutí podpory k projektu Dům s pečovatelskou sluţbou Hranice smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt "DPS Hranice" podepsanou zástupcem Fondu dne T: O: Ing. Vladimír Zemek Juračka Vladimír, starosta města Usnesení 130/ RM 4 ze dne Nabídka nepotřebného DDHM Domova seniorů Hranice 1. neschvaluje převzetí funkčního zastaralého pro organizaci nepotřebného dlouhodobého drobného hmotného majetku Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace uvedeného v příloze důvodové zprávy v celkové pořizovací hodnotě Kč. 2. ukládá Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace dále postupovat v souladu s instrukcí Zásady hospodaření s movitým majetkem, zásady pro provádění inventarizace a pro evidenci a vyřazování pohledávek příspěvkovými organizacemi QI T: O: Mgr. Vojtěch Bušina 6

7 Usnesení 131/ RM 4 ze dne Přistoupení Ekoltesu Hranice a.s. k Rámcové smlouvě města-telekomunikace uzavření Dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných sluţeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č v předloţeném znění mezi Vodafone Czech Republic a.s., IČ , se sídlem náměstí Junkových 2, Praha 5, Městem Hranice, IČ , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice a Ekoltesem Hranice a.s., IČ , se sídlem Zborovská 606, Hranice. 2. pověřuje starostu města PhDr. Vladimíra Juračku podpisem této dohody. 3. souhlasí aby Ekoltes Hranice a.s. uzavřel Dílčí smlouvu č. 1 - Vodafone OneNet - Hlasové sluţby v předloţeném znění. Usnesení 132/ RM 4 ze dne Rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích 1. bere na vědomí ţádost Nemocnice Hranice a.s. o provedení celkové rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích. 2. schvaluje návrh odpovědi na ţádost Nemocnice Hranice a.s. o provedení celkové rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích. Usnesení 133/ RM 4 ze dne Personální záleţitosti MKZ 1. jmenuje Ing. Naďu Jandovou na pracovní místo ředitele/ředitelky Městská kulturní zařízení Hranice, 7

8 příspěvková organizace, IČO: s účinností od na dobu neurčitou 2. schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Heleně Votavové, ředitelce Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: dle upravené důvodové zprávy Usnesení 134/ RM 4 ze dne Komise rady města 1. jmenuje členy komisí rady města: 1. Komise pro ţivotní prostředí 1. Ing. Šárka Škařupová 2. Ing. Josef Jeţík 3. Jan Liedermann 4. Ing. Karel Hübl 5. RNDr. František Smolka 6. Ing. Radomil Kadlec 2. Komise pro dopravu 1. Mirko Troup 2. Ing. Jaroslav Svítek 3. Ing. Petr Šenk 4. Ing. Karel Hübl 5. Jan Trčka 6. Aleš Kučera 3. Komise pro výchovu a vzdělávání 1. Jan Liedermann 2. Zdena Hnilicová 3. Hana Popravová 4. Ing. Miroslav Kutý 5. Mgr. Daniel Navrátil 6. Dušana Muţíková 7. Mgr. Hana Čamborová 8. Gabriela Randýsková 4. Komise pro kulturu 1. Mgr, Pavla Tvrdoňová 2. Karla Vlasáková 3. Radka Kubíková 4. Petr Münster 5. Jiří Šlesinger 6. Miroslav Raindl ml. 8

9 5. Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy 1. Dušan Randýsek 2. Michaela Škrobánková 3. Jana Březíková 4. Mgr. Lenka Preňková 5. Renata Lesáková 6. Daniela Jablonská 7. Radovan Langer 8. Lenka Dočkálková 6. Komise pro sociální věci a byty 1. Jitka Krejčiříková 2. Jan Hegar 3. Bc. Věra Rušarová 4. Jaroslava Ryšková 5. Bohuslav Rybníček 6. Jana Adámková 7. Mgr. Věra Vývodová 8. Veronika Polusová 7. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 1. Mgr. Miroslav Raindl 2. Mgr. Pavla Rudolfová 3. Bc. Miroslav Mann 4. Bc. Martina Škapová 5. Miroslav Takáč 6. Mgr.Petr Čech 7. Petr Březík 8. Ing. Pavel Lipka 8. Komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky 1. Svatoslav Šváček 2. Mgr. Bedřich Novák 3. Jiří Nebeský 4. PhDr. Jindřich Garčic 5. Alena Dopitová 6. Ing. Arch. Kočnar 9. Komise pro tělovýchovu a sport 1. Lubomír Kubica 2. Radim Ţingor 3. Petr Konečný 4. Ing. Jan Milas 5. Petr Krejčiřík 6. Ing. Stanislav Beránek 7. Ing. Vojtěch Zima 8. Ing. Filip Konečný, MBA 10. Komise pro zaměstnanost a podnikání 1. Ing. Robert Selzer 9

10 2. Miroslav Takáč 11. Komise pro urbanizaci a územní plánování 1. Mgr. Ivo Lesák 2. Michal Malík 3. Ing. arch. Václav Kocián 4. Ing. arch. Igor Bureš 12. Komise pro investiční činnost 1. Vlasta Zapatová 2. Ing. Karel Hübl 3. Ivan Špaček 4. Ing. Libor Černý Petr Březík 2. ukládá předkladatelům materiálů určených k projednání v radě města vyţádat si v případě závaţnějších témat stanovisko komise a následně po projednání v radě seznámit předsedu příslušné komise s usnesením rady přijatým k příslušnému materiálu. O: Mgr. Ivo Lesák 3. schvaluje uvolnění částky 5.000,- Kč pro Hranickou rozvojovou agenturu za provedení vstupního školení komisí dle důvodové zprávy předloţeného materiálu. 4. ukládá předsedům komisí zpracovat plán práce na rok 2015 a postupovat ve své činnosti dle důvodové zprávy předloţeného materiálu. O: Mgr. Ivo Lesák Mgr. Ivo Lesák Usnesení 135/ RM 4 ze dne Ţádost firmy ALIMENTARE a.s. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu " Závorový systém pro vjezd na parkoviště pro obchodní dům koloseum" 1. trvá na svém usnesení č. 50/ RM 2 ze dne Usnesení 136/ RM 4 ze dne

11 Ţádost p. o povolení splátkového kalendáře 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit povolení splátkového kalendáře paní, v pravidelných měsíčních splátkách po 500,- Kč, počínaje měsícem 3/2015, vţdy k 25 dni příslušného kalendářního měsíce aţ do úplného zaplacení dluhu, pod ztrátou výhody splátek, na dluţnou částku s příslušenstvím, spojenou s uţívání bytu č. 1, čp. 209, Třída Československé armády, Hranice, dle důvodové zprávy. T: Usnesení 137/ RM 4 ze dne Ţádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 62, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 2. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 61, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 3. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 91, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. T: Usnesení 138/ RM 4 ze dne Ţádost o povolení podnájmu bytu dle 2274 obč. zák. v platném znění podnájem bytu dle 2274 obč. zák. paní na dobu určitou od do

12 Usnesení 139/ RM 4 ze dne Ţádost o vzájemnou výměnu bytů 1. souhlasí se vzájemnou výměnou bytů uskutečněnou mezi: s tím, ţe ţadatelé o vzájemnou výměnu bytů uzavřou před podpisem nové nájemní smlouvy na byt smlouvu o jistotě na byt a uhradí jistotu na byt ve výši 3 násobku měsíčního nájemného, včetně poskytovaných sluţeb dle počtu osob v domácnosti nájemce. T: Usnesení 140/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene Ekoltes Hranice, a.s. (Veřejné osvětlení v Mlýnské ulici) uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti pro strpění zřízení a uloţení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně umístění sloupů veřejného osvětlení a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení v rámci akce "Stavební úpravy veřejného osvětlení v Mlýnské ulici" zatěţující pozemek parc. č. 554 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 471 m 2,zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy (geometrického plánu č /2014 ze dne ) oprávněný: Ekoltes Hranice, a.s., IČ , DIČ CZ se sídlem Hranice, Zborovská 606 za jednorázovou úhradu ve výši: 72 Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný ze sluţebnosti uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení sluţebnosti do katastru nemovitostí; - oprávněný ze sluţebnosti uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávněný ze sluţebnosti provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě daňového dokladu vystaveného stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. 12

13 T: Usnesení 141/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v právu strpění zřízení, uloţení a provozování přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky kanalizace ve prospěch pozemků parc. č. st. 417/1 zapsaného na LV 3891 pro k.ú. Hranice a parc.č. 417/2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č. 2421/29 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení sluţebnosti a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávněná uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění provedou jednorázovou úhradu za zřízení sluţebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. V případě nesplnění této podmínky se zavazují oprávnění uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění zaplatit povinnému za zřízení věcného břemene, nejméně však Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti bude podán po úhradě částky za zřízení sluţebnosti a nákladů spojených se zřízením sluţebnosti a sepisem smlouvy o zřízení sluţebnosti - v případě, ţe se smluvní strany dohodnou, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti podají oprávnění ze sluţebnosti, jsou povinni toto učinit nejpozději do šedesáti dnů ode dne obdrţení podepsané smlouvy o zřízení sluţebnosti stranou povinnou. V případě nesplnění této podmínky zavazují se oprávnění ze sluţebnosti uhradit povinnému ze sluţebnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění ze sluţebnosti zaplatit povinnému za zřízení sluţebnosti, nejméně však ,-- Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. V případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti do katastru nemovitostí bude podán, ale vklad nebude proveden z důvodu vad na straně oprávněných ze sluţebnosti, zavazují se oprávnění ze sluţebnosti uhradit povinnému ze sluţebnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění ze sluţebnosti zaplatit povinnému za zřízení sluţebnosti, nejméně však ,-- Kč a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. T:

14 Usnesení 142/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v právu strpění zřízení, uloţení a provozování přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky kanalizace ve prospěch pozemku parc. č. st zapsaného na LV 4127 pro k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č. 461/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 675 m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení sluţebnosti a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávněná uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění provedou jednorázovou úhradu za zřízení sluţebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. V případě nesplnění této podmínky se zavazují oprávnění uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění zaplatit povinnému za zřízení věcného břemene, nejméně však Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti bude podán po úhradě částky za zřízení sluţebnosti a nákladů spojených se zřízením sluţebnosti a sepisem smlouvy o zřízení sluţebnosti a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. T: Usnesení 143/ RM 4 ze dne Uţívání objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV - Drahotuše 1. neschvaluje revokaci usnesení 2371/2014 RM 73 ze dne Ondriášová Radka, místostarostka města 14

15 Usnesení 144/ RM 4 ze dne Záměr na výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice záměr na výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice, který je součástí pozemku parc.č.st. 168 k.ú. Hranice vše zapsáno na list vlastnictví 3182 a to místnosti v I. NP č. 103 o výměře 26,20 m2. viz půdorys dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ţadateli: Sdruţení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. IČO se sídlem Střelniční 8, Ostrava, zastoupeno předsedkyní Marcelou Reichelovou za podmínek: - smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou, ode dne do ; - půjčitel bude hradit sluţby spojené s výpůjčkou předmětných prostor; - vypůjčitel bude předmět výpůjčky uţívat pro potřeby kontaktního místa spotřebitelského ombudsmana provádějícího poradenskou činnost a poskytování základních informací o reklamačních řízeních, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, podmínkách odstoupení od smlouvy apod. tzv. spotřebitelská poradna; - vypůjčitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu půjčitele, dát předmět výpůjčky, nebo jeho část, do uţívání třetí osobě; - vypůjčitel se zaváţe, ţe po dobu platnosti smlouvy, bude zajišťovat veškerou údrţbu a opravy vypůjčeného předmětu výpůjčky; Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 145/ RM 4 ze dne Záměr na pronájem části prostor slouţících k podnikání v čp. 1399, Purgešova v Hranicích ukončení pronájmu prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 04 o výměře 73,50 m2 v suterénu budovy čp. 1399, Purgešova v Hranicích dohodou ke dni ţadateli: Mateřské centrum Dráček, o.s. (nyní spolek), Purgešova čp. 1399, Hranice, IČO: schvaluje záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 04 o výměře 73,50 m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích: cena nájmu: Kč/měsíc/včetně DPH za podmínek : - pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle 2312 občanského 15

16 zákoníku; - nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června kalendářního roku; - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele; - nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor; - nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení; - zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v záměru města; - v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k podnikání pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětných prostor; - v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětných prostor, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné prostory pronajaty, bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; 3. nerevokuje částečně usnesení 2616/2014-RM 81 ze dne ve věci pronájmu místnosti č. 03 v čp. 1399, Purgešova v Hranicích a neschvaluje záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 03 o výměře 45,30m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích: ţadateli: Charita Hranice se sídlem Purgešova čp. 1399, Hranice zastoupená Janem Hegarem, ředitelem IČO: za cenu nájmu: 1,- Kč/rok/bez DPH T: Usnesení 146/ RM 4 ze dne Záměr na pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 v k. ú. Drahotuše záměr na pacht pozemku parc. č. 1911/1 zahrada, díl "C", díl "D", díl "E", díl "F" v k. ú. Drahotuše zapsaného na LV č dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, doba pachtu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou minimální cena pachtovného: 6,- Kč/m 2 /rok 16

17 za podmínek: - za účelem zřízení zahrádky; - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem propachtovatele; - pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pachtovní smlouvu lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního (kalendářního) roku; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, uţívání či poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - ţadatel uhradí na účet města jistotu ve výši jednoměsíčního pachtového schváleného usnesením rady města; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebyly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pachtu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. přo rozhodnutí rady města o pachtu předmětné nemovitosti, aniţ se změnily podmínky pachtu, uhradí zájemce městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města byla předmětná nemovitost dána do pachtu, bude jistota povaţována za částečnou úhradu ceny pachtovného; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - zájemce bere na vědomí, ţe přístup k pozemku parc.č. 1911/1 díl "C", "D", "E", "F" v k.ú. Drahotuše je moţný pouze přes pozemek parc.č. 1913/2, který je ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. T: Usnesení 147/ RM 4 ze dne Bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Drahotuše 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1315 m 2 evidovaného na LV č pro k. ú. Drahotuše z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1315 m 2 evidovaného na LV č pro k. ú. Drahotuše z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod pozemku. T:

18 Usnesení 148/ RM 4 ze dne Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemků: - parc.č. 645/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 397 m 2, - parc. č. 646 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 787 m 2, - parc.č. 1079/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc.č. 1399/19 ostatní plocha neplodná půda o výměře m 2, - parc.č. 2395/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m 2, - parc.č. 2445/16 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m 2, - parc.č. 2445/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m 2, - parc.č. 2445/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m 2, - parc.č. 2459/2 ostatní plocha silnice o výměře 427 m 2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 645/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 397 m2, - parc. č. 646 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 787 m2, - parc.č. 1079/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m2, - parc.č. 1399/19 ostatní plocha neplodná půda o výměře m2, - parc.č. 2395/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m2, - parc.č. 2445/16 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m2, - parc.č. 2445/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m2, - parc.č. 2445/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2, - parc.č. 2459/2 ostatní plocha silnice o výměře 427 m2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod pozemku. Usnesení 149/ RM 4 ze dne Pronájmy pozemků - navýšení o inflaci 1. neuplatňuje 18

19 navýšení o inflaci u uzavřených nájemních smluv pro rok 2015 pokud vypočtené navýšení nájemného o míru inflace za rok 2014 nebude vyšší neţ 10,-Kč Usnesení 150/ RM 4 ze dne Sportovec roku jmenuje komisi pro výběr nejlepších sportovců města Hranic za rok 2014 dle důvodové zprávy 2. bere na vědomí harmonogram vyhlášení nejlepších sportovců města Hranic za rok 2014 dle důvodové zprávy 3. schvaluje aktualizovaná Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic dle důvodové zprávy Usnesení 151/ RM 4 ze dne Destinační management turistické lokality Hranicko spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. za účelem zajištění Destinačního managementu turistické lokality Hranicko v letech 2015 aţ 2018 dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci a propagaci uzavřené s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. ze dne Usnesení 152/ RM 4 ze dne Do práce na kole 2015 zapojení města Hranic do kampaně na podporu cyklistické dopravy s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy 19

20 2. schvaluje partnerství měst Hranic a Přerova v mediální kampani na podporu cyklistické dopravy s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy 3. pověřuje Hranickou rozvojovou agenturu Hranice, z.s., jako místního koordinátora kampaně na podporu cyklistické dopravy v Hranicích s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 153/ RM 4 ze dne Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice 1. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic zrušit poskytnutí příspěvků: a) příjemci Svaz maţoretek ČR ve výši 40 tis. Kč b) příjemci Maţoretky Marcely Synkové o.s. ve výši 35 tis. Kč dle důvodové zprávy 2. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku příjemci Maţoretky Marcely Synkové o.s., IČO na Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice ve výši 75 tis. Kč dle důvodové zprávy 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mezi Městem Hranice a Maţoretkami Marcely Synkové, o.s., Vrchlického 720, Hranice, IČO: na Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice dle důvodové zprávy Usnesení 154/ RM 4 ze dne Vlajka pro Tibet připojení města Hranic k akci Vlajka pro Tibet 2015 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově úřadu. Usnesení 155/ RM 4 ze dne

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015 USS NESENÍ Z 7. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 7. 4. 2015 USNESENÍ Č. 239/2015 Projekt Asistent městské policie Radaa města po projednání sch valuje záměr zřízení asistentů městské policie a u kládá

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více