USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise."

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 115/ RM 4 ze dne Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 116/ RM 4 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek Usnesení 117/ RM 4 ze dne EKOLTES Hranice, a.s 1. bere na vědomí návrh nových stanov společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona 2. ukládá místostarostce svolat jednání k dopracování konečného návrhu nových stanov společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona, v termínu do O:

2 3. ukládá místostarostce iniciovat u představenstva společnosti EKOLTES Hranice, a.s. svolání mimořádné valné hromady k přijetí nových stanov této společnosti, kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona v termínu do T: O: 4. bere na vědomí ţádost Základní organizace Odborového svazu UNIOS EKOLTES Hranice, a.s. ze dne ve věci zastoupení zaměstnance společnosti EKOLTES Hranice, a.s., v dozorčí radě společnosti a ukládá starostovi města seznámit s výsledkem projednání zástupce odborové organizace. Usnesení 118/ RM 4 ze dne změna rozpočtu 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města Hranice na rok 2015: Celkové příjmy ,-Kč Celkové výdaje ,-Kč Financování ,-Kč 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1. změny rozpočtu 2. převody finančních prostředků z roku 2014 do rozpočtu na rok dotace 4. nové akce dle připomínek uvedených v zápise Juračka Vladimír, starosta města Usnesení 119/ RM 4 ze dne Ţádost o přehodnocení celoplošného zákazu loterií 1. nedoporučuje změnu obecně závazné vyhlášky 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města 2

3 Usnesení 120/ RM 4 ze dne Investiční příspěvek Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. ve výši ,-Kč za podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy. T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 121/ RM 4 ze dne Ţádosti o příspěvek 1. nedoporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku České asociaci stolního tenisu z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO: na realizaci Mistrovství České Republiky muţů a ţen ve stolním tenise 2015 a Mistrovství České Republiky Juniorů do 21 let ve stolním tenise doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku T. J. Cement Hranice se sídlem Ţáčkova 1988, IČO ve výši ,-Kč na zvýšené náklady oddílu v účasti v Extralize házené České republiky v roce 2015 dle důvodové zprávy. 3. doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) zvýšení výdajů na příspěvky mimo grantové řízení v tělovýchově občanským sdruţením a zapsaným spolkům ad b) sníţení rezervy dle důvodové zprávy Usnesení 122/ RM 4 ze dne Smlouvy o poskytnutí příspěvku 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mezi Městem Hranice a příjemci: 3

4 a) Ekoltes Hranice, a.s., IČO: , se sídlem Zborovská 606, Hranice, smlouva č b) ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, IČO: se sídlem Struhlovko 1424, Hranice, smlouva č c) ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, IČO: se sídlem Struhlovko 1424, Hranice, smlouva č d) Prima mateřská škola, s. r. o., IČO: se sídlem Komenského 262, Hranice, smlouva č e) Václav Vlasák, IČO: , se sídlem Sady Čs. Legií 770, Hranice, smlouva č f) Sportovní klub Petanque, IČO: , se sídlem Hranice VI Valšovice č. 27, Soběchleby, smlouva č g) SK Hranice, IČO: , se sídlem Ţáčkova 1442, Hranice, smlouva č v předloţeném znění uvedeném v příloze důvodové zprávy Usnesení 123/ RM 4 ze dne Informace o zaloţení účtu smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů mezi městem Hranice a Komerční bankou a.s. ze dne pověřuje starostu města podpisem smlouvy Usnesení 124/ RM 4 ze dne Veřejné zakázky malého rozsahu od 100 do 500 tis. Kč bez DPH 1. bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných jednotlivými odbory v roce 2014 dle bodu směrnice QS Zadávání veřejných zakázek O: Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 125/ RM 4 ze dne MŠ Struhlovsko - energetické úspory - vyhlášení výběrového řízení 4

5 vyhlášení výběrového řízení na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" 2. schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídky na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci : "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 126/ RM 4 ze dne ZUŠ Hranice - oprava římsy - jmenování komise 1. jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: " ZUŠ Hranice - oprava římsy" dle důvodové zprávy T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 127/ RM 4 ze dne Podání ţádosti o dotaci - Nadace Proměny 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit podání ţádosti o příspěvek z Nadace Proměny v rámci grantového programu PARKY na projekt "Revitalizace zahrady u Domova seniorů Hranice" a případné spolufinancování města ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu. T: O: Ing. Vladimír Zemek 5

6 Usnesení 128/ RM 4 ze dne Drahotuše průtah - návrh smlouvy Smlouvu o společném postupu zadavatelů OSM/14/0115/15 na akci - "Drahotuše, průtah" v předloţeném znění. 2. pověřuje starostu města k podpisu smlouvy OSM/14/0015/15. Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 129/ RM 4 ze dne Smlouva č o poskytnutí podpory k projektu Dům s pečovatelskou sluţbou Hranice smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt "DPS Hranice" podepsanou zástupcem Fondu dne T: O: Ing. Vladimír Zemek Juračka Vladimír, starosta města Usnesení 130/ RM 4 ze dne Nabídka nepotřebného DDHM Domova seniorů Hranice 1. neschvaluje převzetí funkčního zastaralého pro organizaci nepotřebného dlouhodobého drobného hmotného majetku Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace uvedeného v příloze důvodové zprávy v celkové pořizovací hodnotě Kč. 2. ukládá Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace dále postupovat v souladu s instrukcí Zásady hospodaření s movitým majetkem, zásady pro provádění inventarizace a pro evidenci a vyřazování pohledávek příspěvkovými organizacemi QI T: O: Mgr. Vojtěch Bušina 6

7 Usnesení 131/ RM 4 ze dne Přistoupení Ekoltesu Hranice a.s. k Rámcové smlouvě města-telekomunikace uzavření Dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných sluţeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č v předloţeném znění mezi Vodafone Czech Republic a.s., IČ , se sídlem náměstí Junkových 2, Praha 5, Městem Hranice, IČ , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice a Ekoltesem Hranice a.s., IČ , se sídlem Zborovská 606, Hranice. 2. pověřuje starostu města PhDr. Vladimíra Juračku podpisem této dohody. 3. souhlasí aby Ekoltes Hranice a.s. uzavřel Dílčí smlouvu č. 1 - Vodafone OneNet - Hlasové sluţby v předloţeném znění. Usnesení 132/ RM 4 ze dne Rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích 1. bere na vědomí ţádost Nemocnice Hranice a.s. o provedení celkové rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích. 2. schvaluje návrh odpovědi na ţádost Nemocnice Hranice a.s. o provedení celkové rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích. Usnesení 133/ RM 4 ze dne Personální záleţitosti MKZ 1. jmenuje Ing. Naďu Jandovou na pracovní místo ředitele/ředitelky Městská kulturní zařízení Hranice, 7

8 příspěvková organizace, IČO: s účinností od na dobu neurčitou 2. schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Heleně Votavové, ředitelce Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: dle upravené důvodové zprávy Usnesení 134/ RM 4 ze dne Komise rady města 1. jmenuje členy komisí rady města: 1. Komise pro ţivotní prostředí 1. Ing. Šárka Škařupová 2. Ing. Josef Jeţík 3. Jan Liedermann 4. Ing. Karel Hübl 5. RNDr. František Smolka 6. Ing. Radomil Kadlec 2. Komise pro dopravu 1. Mirko Troup 2. Ing. Jaroslav Svítek 3. Ing. Petr Šenk 4. Ing. Karel Hübl 5. Jan Trčka 6. Aleš Kučera 3. Komise pro výchovu a vzdělávání 1. Jan Liedermann 2. Zdena Hnilicová 3. Hana Popravová 4. Ing. Miroslav Kutý 5. Mgr. Daniel Navrátil 6. Dušana Muţíková 7. Mgr. Hana Čamborová 8. Gabriela Randýsková 4. Komise pro kulturu 1. Mgr, Pavla Tvrdoňová 2. Karla Vlasáková 3. Radka Kubíková 4. Petr Münster 5. Jiří Šlesinger 6. Miroslav Raindl ml. 8

9 5. Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy 1. Dušan Randýsek 2. Michaela Škrobánková 3. Jana Březíková 4. Mgr. Lenka Preňková 5. Renata Lesáková 6. Daniela Jablonská 7. Radovan Langer 8. Lenka Dočkálková 6. Komise pro sociální věci a byty 1. Jitka Krejčiříková 2. Jan Hegar 3. Bc. Věra Rušarová 4. Jaroslava Ryšková 5. Bohuslav Rybníček 6. Jana Adámková 7. Mgr. Věra Vývodová 8. Veronika Polusová 7. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 1. Mgr. Miroslav Raindl 2. Mgr. Pavla Rudolfová 3. Bc. Miroslav Mann 4. Bc. Martina Škapová 5. Miroslav Takáč 6. Mgr.Petr Čech 7. Petr Březík 8. Ing. Pavel Lipka 8. Komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky 1. Svatoslav Šváček 2. Mgr. Bedřich Novák 3. Jiří Nebeský 4. PhDr. Jindřich Garčic 5. Alena Dopitová 6. Ing. Arch. Kočnar 9. Komise pro tělovýchovu a sport 1. Lubomír Kubica 2. Radim Ţingor 3. Petr Konečný 4. Ing. Jan Milas 5. Petr Krejčiřík 6. Ing. Stanislav Beránek 7. Ing. Vojtěch Zima 8. Ing. Filip Konečný, MBA 10. Komise pro zaměstnanost a podnikání 1. Ing. Robert Selzer 9

10 2. Miroslav Takáč 11. Komise pro urbanizaci a územní plánování 1. Mgr. Ivo Lesák 2. Michal Malík 3. Ing. arch. Václav Kocián 4. Ing. arch. Igor Bureš 12. Komise pro investiční činnost 1. Vlasta Zapatová 2. Ing. Karel Hübl 3. Ivan Špaček 4. Ing. Libor Černý Petr Březík 2. ukládá předkladatelům materiálů určených k projednání v radě města vyţádat si v případě závaţnějších témat stanovisko komise a následně po projednání v radě seznámit předsedu příslušné komise s usnesením rady přijatým k příslušnému materiálu. O: Mgr. Ivo Lesák 3. schvaluje uvolnění částky 5.000,- Kč pro Hranickou rozvojovou agenturu za provedení vstupního školení komisí dle důvodové zprávy předloţeného materiálu. 4. ukládá předsedům komisí zpracovat plán práce na rok 2015 a postupovat ve své činnosti dle důvodové zprávy předloţeného materiálu. O: Mgr. Ivo Lesák Mgr. Ivo Lesák Usnesení 135/ RM 4 ze dne Ţádost firmy ALIMENTARE a.s. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu " Závorový systém pro vjezd na parkoviště pro obchodní dům koloseum" 1. trvá na svém usnesení č. 50/ RM 2 ze dne Usnesení 136/ RM 4 ze dne

11 Ţádost p. o povolení splátkového kalendáře 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit povolení splátkového kalendáře paní, v pravidelných měsíčních splátkách po 500,- Kč, počínaje měsícem 3/2015, vţdy k 25 dni příslušného kalendářního měsíce aţ do úplného zaplacení dluhu, pod ztrátou výhody splátek, na dluţnou částku s příslušenstvím, spojenou s uţívání bytu č. 1, čp. 209, Třída Československé armády, Hranice, dle důvodové zprávy. T: Usnesení 137/ RM 4 ze dne Ţádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 62, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 2. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 61, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 3. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 91, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. T: Usnesení 138/ RM 4 ze dne Ţádost o povolení podnájmu bytu dle 2274 obč. zák. v platném znění podnájem bytu dle 2274 obč. zák. paní na dobu určitou od do

12 Usnesení 139/ RM 4 ze dne Ţádost o vzájemnou výměnu bytů 1. souhlasí se vzájemnou výměnou bytů uskutečněnou mezi: s tím, ţe ţadatelé o vzájemnou výměnu bytů uzavřou před podpisem nové nájemní smlouvy na byt smlouvu o jistotě na byt a uhradí jistotu na byt ve výši 3 násobku měsíčního nájemného, včetně poskytovaných sluţeb dle počtu osob v domácnosti nájemce. T: Usnesení 140/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene Ekoltes Hranice, a.s. (Veřejné osvětlení v Mlýnské ulici) uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti pro strpění zřízení a uloţení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně umístění sloupů veřejného osvětlení a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení v rámci akce "Stavební úpravy veřejného osvětlení v Mlýnské ulici" zatěţující pozemek parc. č. 554 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 471 m 2,zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy (geometrického plánu č /2014 ze dne ) oprávněný: Ekoltes Hranice, a.s., IČ , DIČ CZ se sídlem Hranice, Zborovská 606 za jednorázovou úhradu ve výši: 72 Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný ze sluţebnosti uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení sluţebnosti do katastru nemovitostí; - oprávněný ze sluţebnosti uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávněný ze sluţebnosti provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě daňového dokladu vystaveného stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. 12

13 T: Usnesení 141/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v právu strpění zřízení, uloţení a provozování přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky kanalizace ve prospěch pozemků parc. č. st. 417/1 zapsaného na LV 3891 pro k.ú. Hranice a parc.č. 417/2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č. 2421/29 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení sluţebnosti a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávněná uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění provedou jednorázovou úhradu za zřízení sluţebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. V případě nesplnění této podmínky se zavazují oprávnění uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění zaplatit povinnému za zřízení věcného břemene, nejméně však Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti bude podán po úhradě částky za zřízení sluţebnosti a nákladů spojených se zřízením sluţebnosti a sepisem smlouvy o zřízení sluţebnosti - v případě, ţe se smluvní strany dohodnou, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti podají oprávnění ze sluţebnosti, jsou povinni toto učinit nejpozději do šedesáti dnů ode dne obdrţení podepsané smlouvy o zřízení sluţebnosti stranou povinnou. V případě nesplnění této podmínky zavazují se oprávnění ze sluţebnosti uhradit povinnému ze sluţebnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění ze sluţebnosti zaplatit povinnému za zřízení sluţebnosti, nejméně však ,-- Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. V případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti do katastru nemovitostí bude podán, ale vklad nebude proveden z důvodu vad na straně oprávněných ze sluţebnosti, zavazují se oprávnění ze sluţebnosti uhradit povinnému ze sluţebnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění ze sluţebnosti zaplatit povinnému za zřízení sluţebnosti, nejméně však ,-- Kč a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. T:

14 Usnesení 142/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v právu strpění zřízení, uloţení a provozování přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky kanalizace ve prospěch pozemku parc. č. st zapsaného na LV 4127 pro k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č. 461/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 675 m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení sluţebnosti a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávněná uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění provedou jednorázovou úhradu za zřízení sluţebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. V případě nesplnění této podmínky se zavazují oprávnění uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění zaplatit povinnému za zřízení věcného břemene, nejméně však Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti bude podán po úhradě částky za zřízení sluţebnosti a nákladů spojených se zřízením sluţebnosti a sepisem smlouvy o zřízení sluţebnosti a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. T: Usnesení 143/ RM 4 ze dne Uţívání objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV - Drahotuše 1. neschvaluje revokaci usnesení 2371/2014 RM 73 ze dne Ondriášová Radka, místostarostka města 14

15 Usnesení 144/ RM 4 ze dne Záměr na výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice záměr na výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice, který je součástí pozemku parc.č.st. 168 k.ú. Hranice vše zapsáno na list vlastnictví 3182 a to místnosti v I. NP č. 103 o výměře 26,20 m2. viz půdorys dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ţadateli: Sdruţení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. IČO se sídlem Střelniční 8, Ostrava, zastoupeno předsedkyní Marcelou Reichelovou za podmínek: - smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou, ode dne do ; - půjčitel bude hradit sluţby spojené s výpůjčkou předmětných prostor; - vypůjčitel bude předmět výpůjčky uţívat pro potřeby kontaktního místa spotřebitelského ombudsmana provádějícího poradenskou činnost a poskytování základních informací o reklamačních řízeních, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, podmínkách odstoupení od smlouvy apod. tzv. spotřebitelská poradna; - vypůjčitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu půjčitele, dát předmět výpůjčky, nebo jeho část, do uţívání třetí osobě; - vypůjčitel se zaváţe, ţe po dobu platnosti smlouvy, bude zajišťovat veškerou údrţbu a opravy vypůjčeného předmětu výpůjčky; Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 145/ RM 4 ze dne Záměr na pronájem části prostor slouţících k podnikání v čp. 1399, Purgešova v Hranicích ukončení pronájmu prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 04 o výměře 73,50 m2 v suterénu budovy čp. 1399, Purgešova v Hranicích dohodou ke dni ţadateli: Mateřské centrum Dráček, o.s. (nyní spolek), Purgešova čp. 1399, Hranice, IČO: schvaluje záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 04 o výměře 73,50 m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích: cena nájmu: Kč/měsíc/včetně DPH za podmínek : - pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle 2312 občanského 15

16 zákoníku; - nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června kalendářního roku; - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele; - nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor; - nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení; - zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v záměru města; - v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k podnikání pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětných prostor; - v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětných prostor, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné prostory pronajaty, bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; 3. nerevokuje částečně usnesení 2616/2014-RM 81 ze dne ve věci pronájmu místnosti č. 03 v čp. 1399, Purgešova v Hranicích a neschvaluje záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 03 o výměře 45,30m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích: ţadateli: Charita Hranice se sídlem Purgešova čp. 1399, Hranice zastoupená Janem Hegarem, ředitelem IČO: za cenu nájmu: 1,- Kč/rok/bez DPH T: Usnesení 146/ RM 4 ze dne Záměr na pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 v k. ú. Drahotuše záměr na pacht pozemku parc. č. 1911/1 zahrada, díl "C", díl "D", díl "E", díl "F" v k. ú. Drahotuše zapsaného na LV č dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, doba pachtu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou minimální cena pachtovného: 6,- Kč/m 2 /rok 16

17 za podmínek: - za účelem zřízení zahrádky; - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem propachtovatele; - pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pachtovní smlouvu lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního (kalendářního) roku; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, uţívání či poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - ţadatel uhradí na účet města jistotu ve výši jednoměsíčního pachtového schváleného usnesením rady města; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebyly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pachtu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. přo rozhodnutí rady města o pachtu předmětné nemovitosti, aniţ se změnily podmínky pachtu, uhradí zájemce městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města byla předmětná nemovitost dána do pachtu, bude jistota povaţována za částečnou úhradu ceny pachtovného; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - zájemce bere na vědomí, ţe přístup k pozemku parc.č. 1911/1 díl "C", "D", "E", "F" v k.ú. Drahotuše je moţný pouze přes pozemek parc.č. 1913/2, který je ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. T: Usnesení 147/ RM 4 ze dne Bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Drahotuše 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1315 m 2 evidovaného na LV č pro k. ú. Drahotuše z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1315 m 2 evidovaného na LV č pro k. ú. Drahotuše z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod pozemku. T:

18 Usnesení 148/ RM 4 ze dne Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemků: - parc.č. 645/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 397 m 2, - parc. č. 646 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 787 m 2, - parc.č. 1079/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc.č. 1399/19 ostatní plocha neplodná půda o výměře m 2, - parc.č. 2395/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m 2, - parc.č. 2445/16 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m 2, - parc.č. 2445/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m 2, - parc.č. 2445/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m 2, - parc.č. 2459/2 ostatní plocha silnice o výměře 427 m 2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 645/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 397 m2, - parc. č. 646 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 787 m2, - parc.č. 1079/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m2, - parc.č. 1399/19 ostatní plocha neplodná půda o výměře m2, - parc.č. 2395/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m2, - parc.č. 2445/16 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m2, - parc.č. 2445/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m2, - parc.č. 2445/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2, - parc.č. 2459/2 ostatní plocha silnice o výměře 427 m2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod pozemku. Usnesení 149/ RM 4 ze dne Pronájmy pozemků - navýšení o inflaci 1. neuplatňuje 18

19 navýšení o inflaci u uzavřených nájemních smluv pro rok 2015 pokud vypočtené navýšení nájemného o míru inflace za rok 2014 nebude vyšší neţ 10,-Kč Usnesení 150/ RM 4 ze dne Sportovec roku jmenuje komisi pro výběr nejlepších sportovců města Hranic za rok 2014 dle důvodové zprávy 2. bere na vědomí harmonogram vyhlášení nejlepších sportovců města Hranic za rok 2014 dle důvodové zprávy 3. schvaluje aktualizovaná Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic dle důvodové zprávy Usnesení 151/ RM 4 ze dne Destinační management turistické lokality Hranicko spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. za účelem zajištění Destinačního managementu turistické lokality Hranicko v letech 2015 aţ 2018 dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci a propagaci uzavřené s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. ze dne Usnesení 152/ RM 4 ze dne Do práce na kole 2015 zapojení města Hranic do kampaně na podporu cyklistické dopravy s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy 19

20 2. schvaluje partnerství měst Hranic a Přerova v mediální kampani na podporu cyklistické dopravy s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy 3. pověřuje Hranickou rozvojovou agenturu Hranice, z.s., jako místního koordinátora kampaně na podporu cyklistické dopravy v Hranicích s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 153/ RM 4 ze dne Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice 1. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic zrušit poskytnutí příspěvků: a) příjemci Svaz maţoretek ČR ve výši 40 tis. Kč b) příjemci Maţoretky Marcely Synkové o.s. ve výši 35 tis. Kč dle důvodové zprávy 2. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku příjemci Maţoretky Marcely Synkové o.s., IČO na Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice ve výši 75 tis. Kč dle důvodové zprávy 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mezi Městem Hranice a Maţoretkami Marcely Synkové, o.s., Vrchlického 720, Hranice, IČO: na Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice dle důvodové zprávy Usnesení 154/ RM 4 ze dne Vlajka pro Tibet připojení města Hranic k akci Vlajka pro Tibet 2015 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově úřadu. Usnesení 155/ RM 4 ze dne

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014

USNESENÍ. z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 65. schůze Rady města Hranic, dne 4. 2. 2014 Usnesení 2097/2014 - RM 65 ze dne 4. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.2. 2004 bez připomínek

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise

USNESENÍ. z 82. schůze Rady města Hranic, dne bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k s připomínkami uvedenými v zápise MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 82. schůze Rady města Hranic, dne 10. 11. 2014 Usnesení 2624/2014 - RM 82 ze dne 10. 11. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 41. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 41. schůze Rady města Hranic, dne 6. 11. 2012 Usnesení 1283/2012 - RM 41 ze dne 6. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 6.11. 2012 bez

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 81. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 81. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2014 Usnesení 2600/2014 - RM 81 ze dne 20. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2601/2014 - RM

Více

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013

USNESENÍ. z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 61. schůze Rady města Hranic, dne 19. 11. 2013 Usnesení 1976/2013 - RM 61 ze dne 19. 11. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 19.11. 2013

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015

USNESENÍ. z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2015 Usnesení 77/2015 - RM 3 ze dne 19. 1. 2015 Zahájení program rady města s doplněním dle zápisu. Juračka Vladimír, starosta města Usnesení

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012

USNESENÍ. z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 42. schůze Rady města Hranic, dne 20. 11. 2012 Usnesení 1314/2012 - RM 42 ze dne 20. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.11.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 60. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 60. schůze Rady města Hranic, dne 29. 10. 2013 Usnesení 1949/2013 - RM 60 ze dne 29. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 29.10. 2013

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci "Pojištění města Hranice" předloţila

USNESENÍ. z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012. 1. rozhodla ţe nejvýhodnější nabídku na akci Pojištění města Hranice předloţila MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 44. schůze Rady města Hranic, dne 18. 12. 2012 Usnesení 1370/2012 - RM 44 ze dne 18. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 18.12.2012 bez

Více

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013

USNESENÍ. z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 63. schůze Rady města Hranic, dne 17. 12. 2013 Usnesení 2046/2013 - RM 63 ze dne 17. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.12.013 bez

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015. Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 8. schůze Rady města Hranic, dne 20. 4. 2015 Usnesení 267/2015 - RM 8 ze dne 20. 4. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápis. Usnesení 268/2015 - RM 8 ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 62. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 62. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2013 Usnesení 2004/2013 - RM 62 ze dne 3. 12. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.12. 2013 bez

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012

USNESENÍ. z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. schůze Rady města Hranic, dne 17. 4. 2012 Usnesení 942/2012 - RM 31 ze dne 17. 4. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 17.4.2012 bez připomínek

Více

USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014

USNESENÍ. z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 77. schůze Rady města Hranic, dne 18. 8. 2014 Usnesení 2448/2014 - RM 77 ze dne 18. 8. 2014 Zahájení program rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 37. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 37. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 37. schůze Rady města Hranic, dne 21. 8. 2012 Usnesení 1120/2012 - RM 37 ze dne 21. 8. 2012 Oprava fasády ZŠ Drahotuše - dodatek č.1 hlasováním per rollam k datu 31.7.2012 Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015

USNESENÍ. z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. schůze Rady města Hranic, dne 9. 3. 2015 Usnesení 162/2015 - RM 5 ze dne 9. 3. 2015 Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka - vyhlášení výběrového řízení hlasováním k datu 18.2.2015

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství, mládeţe a tělovýchovy V Písku dne: 29.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na přidělení bytu v areálu 13. mateřské školy, tř. Přátelství

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2571/ RM 80 ze dne Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 80. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2571/ RM 80 ze dne Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 80. schůze Rady města Hranic, dne 6. 10. 2014 Usnesení 2571/2014 - RM 80 ze dne 6. 10. 2014 Zahájení program schůze rady města s doplněním dle zápisu. Usnesení 2572/2014 - RM 80

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 1395/5 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 50. schůze Rady města Hranic, dne 16. 4. 2013

USNESENÍ. z 50. schůze Rady města Hranic, dne 16. 4. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 50. schůze Rady města Hranic, dne 16. 4. 2013 Usnesení 1575/2013 - RM 50 ze dne 16. 4. 2013 Návrh na vypořádání akcií 1. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady, obchodní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 30. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 30. schůze Rady města Hranic, dne 31. 5. 2016 Usnesení 944/2016 - RM 30 ze dne 31. 5. 2016 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 945/2016 - RM 30 ze dne 31.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více