USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise."

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 115/ RM 4 ze dne Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 116/ RM 4 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek Usnesení 117/ RM 4 ze dne EKOLTES Hranice, a.s 1. bere na vědomí návrh nových stanov společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona 2. ukládá místostarostce svolat jednání k dopracování konečného návrhu nových stanov společnosti EKOLTES Hranice, a.s., kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona, v termínu do O:

2 3. ukládá místostarostce iniciovat u představenstva společnosti EKOLTES Hranice, a.s. svolání mimořádné valné hromady k přijetí nových stanov této společnosti, kterými dojde k podřízení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech, (zákon o obchodních korporacích), dle 777 odst.5 tohoto zákona v termínu do T: O: 4. bere na vědomí ţádost Základní organizace Odborového svazu UNIOS EKOLTES Hranice, a.s. ze dne ve věci zastoupení zaměstnance společnosti EKOLTES Hranice, a.s., v dozorčí radě společnosti a ukládá starostovi města seznámit s výsledkem projednání zástupce odborové organizace. Usnesení 118/ RM 4 ze dne změna rozpočtu 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu rozpočtu města Hranice na rok 2015: Celkové příjmy ,-Kč Celkové výdaje ,-Kč Financování ,-Kč 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit: 1. změny rozpočtu 2. převody finančních prostředků z roku 2014 do rozpočtu na rok dotace 4. nové akce dle připomínek uvedených v zápise Juračka Vladimír, starosta města Usnesení 119/ RM 4 ze dne Ţádost o přehodnocení celoplošného zákazu loterií 1. nedoporučuje změnu obecně závazné vyhlášky 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města 2

3 Usnesení 120/ RM 4 ze dne Investiční příspěvek Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvku Sportovnímu centru NAPARIA o.p.s. ve výši ,-Kč za podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy. T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 121/ RM 4 ze dne Ţádosti o příspěvek 1. nedoporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku České asociaci stolního tenisu z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO: na realizaci Mistrovství České Republiky muţů a ţen ve stolním tenise 2015 a Mistrovství České Republiky Juniorů do 21 let ve stolním tenise doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku T. J. Cement Hranice se sídlem Ţáčkova 1988, IČO ve výši ,-Kč na zvýšené náklady oddílu v účasti v Extralize házené České republiky v roce 2015 dle důvodové zprávy. 3. doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření: a) kap. 1 odd pol orj ,- Kč b) kap. 7 odd pol ,- Kč ad a) zvýšení výdajů na příspěvky mimo grantové řízení v tělovýchově občanským sdruţením a zapsaným spolkům ad b) sníţení rezervy dle důvodové zprávy Usnesení 122/ RM 4 ze dne Smlouvy o poskytnutí příspěvku 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mezi Městem Hranice a příjemci: 3

4 a) Ekoltes Hranice, a.s., IČO: , se sídlem Zborovská 606, Hranice, smlouva č b) ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, IČO: se sídlem Struhlovko 1424, Hranice, smlouva č c) ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice, IČO: se sídlem Struhlovko 1424, Hranice, smlouva č d) Prima mateřská škola, s. r. o., IČO: se sídlem Komenského 262, Hranice, smlouva č e) Václav Vlasák, IČO: , se sídlem Sady Čs. Legií 770, Hranice, smlouva č f) Sportovní klub Petanque, IČO: , se sídlem Hranice VI Valšovice č. 27, Soběchleby, smlouva č g) SK Hranice, IČO: , se sídlem Ţáčkova 1442, Hranice, smlouva č v předloţeném znění uvedeném v příloze důvodové zprávy Usnesení 123/ RM 4 ze dne Informace o zaloţení účtu smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů mezi městem Hranice a Komerční bankou a.s. ze dne pověřuje starostu města podpisem smlouvy Usnesení 124/ RM 4 ze dne Veřejné zakázky malého rozsahu od 100 do 500 tis. Kč bez DPH 1. bere na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných jednotlivými odbory v roce 2014 dle bodu směrnice QS Zadávání veřejných zakázek O: Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 125/ RM 4 ze dne MŠ Struhlovsko - energetické úspory - vyhlášení výběrového řízení 4

5 vyhlášení výběrového řízení na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" 2. schvaluje výzvu k podání nabídky na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" dle důvodové zprávy 3. stanovuje seznam dodavatelských firem k zaslání výzvy pro podání nabídky na akci: "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" 4. pověřuje starostu města k podpisu výzvy pro podání nabídek na akci : "Energetické úspory MŠ Struhlovsko" T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 126/ RM 4 ze dne ZUŠ Hranice - oprava římsy - jmenování komise 1. jmenuje komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: " ZUŠ Hranice - oprava římsy" dle důvodové zprávy T: Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 127/ RM 4 ze dne Podání ţádosti o dotaci - Nadace Proměny 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit podání ţádosti o příspěvek z Nadace Proměny v rámci grantového programu PARKY na projekt "Revitalizace zahrady u Domova seniorů Hranice" a případné spolufinancování města ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu. T: O: Ing. Vladimír Zemek 5

6 Usnesení 128/ RM 4 ze dne Drahotuše průtah - návrh smlouvy Smlouvu o společném postupu zadavatelů OSM/14/0115/15 na akci - "Drahotuše, průtah" v předloţeném znění. 2. pověřuje starostu města k podpisu smlouvy OSM/14/0015/15. Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 129/ RM 4 ze dne Smlouva č o poskytnutí podpory k projektu Dům s pečovatelskou sluţbou Hranice smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na projekt "DPS Hranice" podepsanou zástupcem Fondu dne T: O: Ing. Vladimír Zemek Juračka Vladimír, starosta města Usnesení 130/ RM 4 ze dne Nabídka nepotřebného DDHM Domova seniorů Hranice 1. neschvaluje převzetí funkčního zastaralého pro organizaci nepotřebného dlouhodobého drobného hmotného majetku Domova seniorů Hranice, příspěvková organizace uvedeného v příloze důvodové zprávy v celkové pořizovací hodnotě Kč. 2. ukládá Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace dále postupovat v souladu s instrukcí Zásady hospodaření s movitým majetkem, zásady pro provádění inventarizace a pro evidenci a vyřazování pohledávek příspěvkovými organizacemi QI T: O: Mgr. Vojtěch Bušina 6

7 Usnesení 131/ RM 4 ze dne Přistoupení Ekoltesu Hranice a.s. k Rámcové smlouvě města-telekomunikace uzavření Dohody o přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných sluţeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č v předloţeném znění mezi Vodafone Czech Republic a.s., IČ , se sídlem náměstí Junkových 2, Praha 5, Městem Hranice, IČ , se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice a Ekoltesem Hranice a.s., IČ , se sídlem Zborovská 606, Hranice. 2. pověřuje starostu města PhDr. Vladimíra Juračku podpisem této dohody. 3. souhlasí aby Ekoltes Hranice a.s. uzavřel Dílčí smlouvu č. 1 - Vodafone OneNet - Hlasové sluţby v předloţeném znění. Usnesení 132/ RM 4 ze dne Rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích 1. bere na vědomí ţádost Nemocnice Hranice a.s. o provedení celkové rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích. 2. schvaluje návrh odpovědi na ţádost Nemocnice Hranice a.s. o provedení celkové rekonstrukce parkoviště u areálu nemocnice v ulici Zborovská v Hranicích. Usnesení 133/ RM 4 ze dne Personální záleţitosti MKZ 1. jmenuje Ing. Naďu Jandovou na pracovní místo ředitele/ředitelky Městská kulturní zařízení Hranice, 7

8 příspěvková organizace, IČO: s účinností od na dobu neurčitou 2. schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Heleně Votavové, ředitelce Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, IČO: dle upravené důvodové zprávy Usnesení 134/ RM 4 ze dne Komise rady města 1. jmenuje členy komisí rady města: 1. Komise pro ţivotní prostředí 1. Ing. Šárka Škařupová 2. Ing. Josef Jeţík 3. Jan Liedermann 4. Ing. Karel Hübl 5. RNDr. František Smolka 6. Ing. Radomil Kadlec 2. Komise pro dopravu 1. Mirko Troup 2. Ing. Jaroslav Svítek 3. Ing. Petr Šenk 4. Ing. Karel Hübl 5. Jan Trčka 6. Aleš Kučera 3. Komise pro výchovu a vzdělávání 1. Jan Liedermann 2. Zdena Hnilicová 3. Hana Popravová 4. Ing. Miroslav Kutý 5. Mgr. Daniel Navrátil 6. Dušana Muţíková 7. Mgr. Hana Čamborová 8. Gabriela Randýsková 4. Komise pro kulturu 1. Mgr, Pavla Tvrdoňová 2. Karla Vlasáková 3. Radka Kubíková 4. Petr Münster 5. Jiří Šlesinger 6. Miroslav Raindl ml. 8

9 5. Komise pro cestovní ruch, vnější a zahraniční vztahy 1. Dušan Randýsek 2. Michaela Škrobánková 3. Jana Březíková 4. Mgr. Lenka Preňková 5. Renata Lesáková 6. Daniela Jablonská 7. Radovan Langer 8. Lenka Dočkálková 6. Komise pro sociální věci a byty 1. Jitka Krejčiříková 2. Jan Hegar 3. Bc. Věra Rušarová 4. Jaroslava Ryšková 5. Bohuslav Rybníček 6. Jana Adámková 7. Mgr. Věra Vývodová 8. Veronika Polusová 7. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 1. Mgr. Miroslav Raindl 2. Mgr. Pavla Rudolfová 3. Bc. Miroslav Mann 4. Bc. Martina Škapová 5. Miroslav Takáč 6. Mgr.Petr Čech 7. Petr Březík 8. Ing. Pavel Lipka 8. Komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky 1. Svatoslav Šváček 2. Mgr. Bedřich Novák 3. Jiří Nebeský 4. PhDr. Jindřich Garčic 5. Alena Dopitová 6. Ing. Arch. Kočnar 9. Komise pro tělovýchovu a sport 1. Lubomír Kubica 2. Radim Ţingor 3. Petr Konečný 4. Ing. Jan Milas 5. Petr Krejčiřík 6. Ing. Stanislav Beránek 7. Ing. Vojtěch Zima 8. Ing. Filip Konečný, MBA 10. Komise pro zaměstnanost a podnikání 1. Ing. Robert Selzer 9

10 2. Miroslav Takáč 11. Komise pro urbanizaci a územní plánování 1. Mgr. Ivo Lesák 2. Michal Malík 3. Ing. arch. Václav Kocián 4. Ing. arch. Igor Bureš 12. Komise pro investiční činnost 1. Vlasta Zapatová 2. Ing. Karel Hübl 3. Ivan Špaček 4. Ing. Libor Černý Petr Březík 2. ukládá předkladatelům materiálů určených k projednání v radě města vyţádat si v případě závaţnějších témat stanovisko komise a následně po projednání v radě seznámit předsedu příslušné komise s usnesením rady přijatým k příslušnému materiálu. O: Mgr. Ivo Lesák 3. schvaluje uvolnění částky 5.000,- Kč pro Hranickou rozvojovou agenturu za provedení vstupního školení komisí dle důvodové zprávy předloţeného materiálu. 4. ukládá předsedům komisí zpracovat plán práce na rok 2015 a postupovat ve své činnosti dle důvodové zprávy předloţeného materiálu. O: Mgr. Ivo Lesák Mgr. Ivo Lesák Usnesení 135/ RM 4 ze dne Ţádost firmy ALIMENTARE a.s. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu " Závorový systém pro vjezd na parkoviště pro obchodní dům koloseum" 1. trvá na svém usnesení č. 50/ RM 2 ze dne Usnesení 136/ RM 4 ze dne

11 Ţádost p. o povolení splátkového kalendáře 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit povolení splátkového kalendáře paní, v pravidelných měsíčních splátkách po 500,- Kč, počínaje měsícem 3/2015, vţdy k 25 dni příslušného kalendářního měsíce aţ do úplného zaplacení dluhu, pod ztrátou výhody splátek, na dluţnou částku s příslušenstvím, spojenou s uţívání bytu č. 1, čp. 209, Třída Československé armády, Hranice, dle důvodové zprávy. T: Usnesení 137/ RM 4 ze dne Ţádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 62, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 2. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 61, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 3. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 91, s paní, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. T: Usnesení 138/ RM 4 ze dne Ţádost o povolení podnájmu bytu dle 2274 obč. zák. v platném znění podnájem bytu dle 2274 obč. zák. paní na dobu určitou od do

12 Usnesení 139/ RM 4 ze dne Ţádost o vzájemnou výměnu bytů 1. souhlasí se vzájemnou výměnou bytů uskutečněnou mezi: s tím, ţe ţadatelé o vzájemnou výměnu bytů uzavřou před podpisem nové nájemní smlouvy na byt smlouvu o jistotě na byt a uhradí jistotu na byt ve výši 3 násobku měsíčního nájemného, včetně poskytovaných sluţeb dle počtu osob v domácnosti nájemce. T: Usnesení 140/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene Ekoltes Hranice, a.s. (Veřejné osvětlení v Mlýnské ulici) uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti pro strpění zřízení a uloţení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně umístění sloupů veřejného osvětlení a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení v rámci akce "Stavební úpravy veřejného osvětlení v Mlýnské ulici" zatěţující pozemek parc. č. 554 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 471 m 2,zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy (geometrického plánu č /2014 ze dne ) oprávněný: Ekoltes Hranice, a.s., IČ , DIČ CZ se sídlem Hranice, Zborovská 606 za jednorázovou úhradu ve výši: 72 Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný ze sluţebnosti uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení sluţebnosti do katastru nemovitostí; - oprávněný ze sluţebnosti uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávněný ze sluţebnosti provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě daňového dokladu vystaveného stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a p o v ě ř u j e starostu města k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. 12

13 T: Usnesení 141/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v právu strpění zřízení, uloţení a provozování přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky kanalizace ve prospěch pozemků parc. č. st. 417/1 zapsaného na LV 3891 pro k.ú. Hranice a parc.č. 417/2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č. 2421/29 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení sluţebnosti a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávněná uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění provedou jednorázovou úhradu za zřízení sluţebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. V případě nesplnění této podmínky se zavazují oprávnění uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění zaplatit povinnému za zřízení věcného břemene, nejméně však Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti bude podán po úhradě částky za zřízení sluţebnosti a nákladů spojených se zřízením sluţebnosti a sepisem smlouvy o zřízení sluţebnosti - v případě, ţe se smluvní strany dohodnou, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti podají oprávnění ze sluţebnosti, jsou povinni toto učinit nejpozději do šedesáti dnů ode dne obdrţení podepsané smlouvy o zřízení sluţebnosti stranou povinnou. V případě nesplnění této podmínky zavazují se oprávnění ze sluţebnosti uhradit povinnému ze sluţebnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění ze sluţebnosti zaplatit povinnému za zřízení sluţebnosti, nejméně však ,-- Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. V případě, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti do katastru nemovitostí bude podán, ale vklad nebude proveden z důvodu vad na straně oprávněných ze sluţebnosti, zavazují se oprávnění ze sluţebnosti uhradit povinnému ze sluţebnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění ze sluţebnosti zaplatit povinnému za zřízení sluţebnosti, nejméně však ,-- Kč a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. T:

14 Usnesení 142/ RM 4 ze dne Zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě spočívající v právu strpění zřízení, uloţení a provozování přípojky kanalizace a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běţné údrţby přípojky kanalizace ve prospěch pozemku parc. č. st zapsaného na LV 4127 pro k.ú. Hranice, zatěţující pozemek parc. č. 461/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 675 m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 ze dne oprávnění: za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávnění uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy o zřízení sluţebnosti a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem smlouvy o zřízení sluţebnosti, nejpozději však v den jejího podpisu; - oprávněná uhradí příp. náklady na vypracování znaleckého posudku; - oprávnění provedou jednorázovou úhradu za zřízení sluţebnosti nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. V případě nesplnění této podmínky se zavazují oprávnění uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku jednorázové úhrady, kterou by měli oprávnění zaplatit povinnému za zřízení věcného břemene, nejméně však Kč, a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne obdrţení písemné výzvy k úhradě; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad smlouvy o zřízení sluţebnosti bude podán po úhradě částky za zřízení sluţebnosti a nákladů spojených se zřízením sluţebnosti a sepisem smlouvy o zřízení sluţebnosti a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení sluţebnosti. T: Usnesení 143/ RM 4 ze dne Uţívání objektu čp. 56 Náměstí Osvobození Hranice IV - Drahotuše 1. neschvaluje revokaci usnesení 2371/2014 RM 73 ze dne Ondriášová Radka, místostarostka města 14

15 Usnesení 144/ RM 4 ze dne Záměr na výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice záměr na výpůjčku prostor v objektu čp. 118 Zámecká ul. Hranice, který je součástí pozemku parc.č.st. 168 k.ú. Hranice vše zapsáno na list vlastnictví 3182 a to místnosti v I. NP č. 103 o výměře 26,20 m2. viz půdorys dle přílohy č. 1 důvodové zprávy ţadateli: Sdruţení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. IČO se sídlem Střelniční 8, Ostrava, zastoupeno předsedkyní Marcelou Reichelovou za podmínek: - smlouva o výpůjčce bude sjednána na dobu určitou, ode dne do ; - půjčitel bude hradit sluţby spojené s výpůjčkou předmětných prostor; - vypůjčitel bude předmět výpůjčky uţívat pro potřeby kontaktního místa spotřebitelského ombudsmana provádějícího poradenskou činnost a poskytování základních informací o reklamačních řízeních, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, podmínkách odstoupení od smlouvy apod. tzv. spotřebitelská poradna; - vypůjčitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu půjčitele, dát předmět výpůjčky, nebo jeho část, do uţívání třetí osobě; - vypůjčitel se zaváţe, ţe po dobu platnosti smlouvy, bude zajišťovat veškerou údrţbu a opravy vypůjčeného předmětu výpůjčky; Ondriášová Radka, místostarostka města Usnesení 145/ RM 4 ze dne Záměr na pronájem části prostor slouţících k podnikání v čp. 1399, Purgešova v Hranicích ukončení pronájmu prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 04 o výměře 73,50 m2 v suterénu budovy čp. 1399, Purgešova v Hranicích dohodou ke dni ţadateli: Mateřské centrum Dráček, o.s. (nyní spolek), Purgešova čp. 1399, Hranice, IČO: schvaluje záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 04 o výměře 73,50 m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích: cena nájmu: Kč/měsíc/včetně DPH za podmínek : - pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle 2312 občanského 15

16 zákoníku; - nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června kalendářního roku; - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele; - nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor; - nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení; - zájemce je povinen nejpozději do 10 dnů před jednáním rady města sepsat protokol o projednání a sloţit na účet města Hranic jistotu ve výši jednoměsíčního nájmu vyhlášeného v záměru města; - v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k podnikání pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětných prostor; - v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětných prostor, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné prostory pronajaty, bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; 3. nerevokuje částečně usnesení 2616/2014-RM 81 ze dne ve věci pronájmu místnosti č. 03 v čp. 1399, Purgešova v Hranicích a neschvaluje záměr na pronájem prostor slouţících k podnikání, místnosti č. 03 o výměře 45,30m2 v domě čp. 1399, Purgešova v Hranicích: ţadateli: Charita Hranice se sídlem Purgešova čp. 1399, Hranice zastoupená Janem Hegarem, ředitelem IČO: za cenu nájmu: 1,- Kč/rok/bez DPH T: Usnesení 146/ RM 4 ze dne Záměr na pacht částí pozemku parc. č. 1911/1 v k. ú. Drahotuše záměr na pacht pozemku parc. č. 1911/1 zahrada, díl "C", díl "D", díl "E", díl "F" v k. ú. Drahotuše zapsaného na LV č dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, doba pachtu: neurčitá s šestiměsíční výpovědní lhůtou minimální cena pachtovného: 6,- Kč/m 2 /rok 16

17 za podmínek: - za účelem zřízení zahrádky; - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem propachtovatele; - pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Pachtovní smlouvu lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby pacht skončil koncem pachtovního (kalendářního) roku; - pozemky nesmí být dány do výpůjčky, uţívání či poţívání dalším osobám, subjektům bez souhlasu propachtovatele. Jakékoliv změny, týkající se této smlouvy, mohou být učiněny pouze po vzájemné dohodě účastníků formou písemného dodatku; - ţadatel uhradí na účet města jistotu ve výši jednoměsíčního pachtového schváleného usnesením rady města; - v případě, ţe zájemci usnesením rady města nebyly předmětné nemovitosti dány do pachtu, bude jistota vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení o pachtu předmětné nemovitosti; - v případě ţe zájemce od ţádosti odstoupí před popř. přo rozhodnutí rady města o pachtu předmětné nemovitosti, aniţ se změnily podmínky pachtu, uhradí zájemce městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - pokud zájemci usnesením rady města byla předmětná nemovitost dána do pachtu, bude jistota povaţována za částečnou úhradu ceny pachtovného; - vybraný zájemce podepíše smlouvu o pachtu nejpozději do 14 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce pozbude usnesení rady města o pachtu předmětných nemovitosti platnosti a zájemce uhradí městu Hranice smluvní pokutu ve výši jistoty; - zájemce bere na vědomí, ţe přístup k pozemku parc.č. 1911/1 díl "C", "D", "E", "F" v k.ú. Drahotuše je moţný pouze přes pozemek parc.č. 1913/2, který je ve vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. T: Usnesení 147/ RM 4 ze dne Bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Drahotuše 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1315 m 2 evidovaného na LV č pro k. ú. Drahotuše z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1315 m 2 evidovaného na LV č pro k. ú. Drahotuše z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod pozemku. T:

18 Usnesení 148/ RM 4 ze dne Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hranice 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemků: - parc.č. 645/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 397 m 2, - parc. č. 646 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 787 m 2, - parc.č. 1079/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, - parc.č. 1399/19 ostatní plocha neplodná půda o výměře m 2, - parc.č. 2395/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m 2, - parc.č. 2445/16 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m 2, - parc.č. 2445/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m 2, - parc.č. 2445/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m 2, - parc.č. 2459/2 ostatní plocha silnice o výměře 427 m 2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 645/13 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 397 m2, - parc. č. 646 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 787 m2, - parc.č. 1079/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m2, - parc.č. 1399/19 ostatní plocha neplodná půda o výměře m2, - parc.č. 2395/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m2, - parc.č. 2445/16 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5 m2, - parc.č. 2445/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m2, - parc.č. 2445/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2, - parc.č. 2459/2 ostatní plocha silnice o výměře 427 m2 evidovaných na LV č pro k. ú. Hranice z vlastnictví České republiky příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Hranic a p o v ě ř u j e starostu města k podání ţádosti o bezúplatný převod pozemku. Usnesení 149/ RM 4 ze dne Pronájmy pozemků - navýšení o inflaci 1. neuplatňuje 18

19 navýšení o inflaci u uzavřených nájemních smluv pro rok 2015 pokud vypočtené navýšení nájemného o míru inflace za rok 2014 nebude vyšší neţ 10,-Kč Usnesení 150/ RM 4 ze dne Sportovec roku jmenuje komisi pro výběr nejlepších sportovců města Hranic za rok 2014 dle důvodové zprávy 2. bere na vědomí harmonogram vyhlášení nejlepších sportovců města Hranic za rok 2014 dle důvodové zprávy 3. schvaluje aktualizovaná Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic dle důvodové zprávy Usnesení 151/ RM 4 ze dne Destinační management turistické lokality Hranicko spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. za účelem zajištění Destinačního managementu turistické lokality Hranicko v letech 2015 aţ 2018 dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci a propagaci uzavřené s Hranickou rozvojovou agenturou, z. s. ze dne Usnesení 152/ RM 4 ze dne Do práce na kole 2015 zapojení města Hranic do kampaně na podporu cyklistické dopravy s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy 19

20 2. schvaluje partnerství měst Hranic a Přerova v mediální kampani na podporu cyklistické dopravy s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy 3. pověřuje Hranickou rozvojovou agenturu Hranice, z.s., jako místního koordinátora kampaně na podporu cyklistické dopravy v Hranicích s názvem Do práce na kole 2015 dle důvodové zprávy Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Usnesení 153/ RM 4 ze dne Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice 1. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic zrušit poskytnutí příspěvků: a) příjemci Svaz maţoretek ČR ve výši 40 tis. Kč b) příjemci Maţoretky Marcely Synkové o.s. ve výši 35 tis. Kč dle důvodové zprávy 2. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí příspěvku příjemci Maţoretky Marcely Synkové o.s., IČO na Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice ve výši 75 tis. Kč dle důvodové zprávy 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování příspěvku mezi Městem Hranice a Maţoretkami Marcely Synkové, o.s., Vrchlického 720, Hranice, IČO: na Mezinárodní soutěţ maţoretkového sportu města Hranice dle důvodové zprávy Usnesení 154/ RM 4 ze dne Vlajka pro Tibet připojení města Hranic k akci Vlajka pro Tibet 2015 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015 na budově úřadu. Usnesení 155/ RM 4 ze dne

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015

USNESENÍ. z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. schůze Rady města Hranic, dne 30. 3. 2015 Usnesení 203/2015 - RM 6 ze dne 30. 3. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více