ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/ ZŠ : Projednáno: MŠ: PZ : Účinnost od ředitel školy Schválil: Mgr. Václav Šilhan, ŘŠ ŘÁD ŠKOLY Změny v organizační směrnici: Číslo datum strana účinnost provedl podpis poznámka

2 Režim školy ZŠ a ŠJ 1.Školní budova se otvírá : pro ŠD v 5.55 hodin, pro krouţky v 6.55 hodin, pro dojíţdějící ţáky dle příjezdu autobusů, pro normální provoz v 7.40 hodin. Školu odemyká a zamyká školník nebo jím pověřená uklízečka, školní druţinu vedoucí vychovatelka nebo jí pověřená vychovatelka. 2. Ţáci si ukládají věci v šatnách a ihned odcházejí do tříd. Po odchodu sluţby musí být šatna uzamčena kontrolu provádí provozní pracovník konající dozor v šatně. Bezdůvodný vstup do šatny v průběhu dne je zakázán. 3. Vyučování začíná v 8.00 hodin, přestávky trvají 10 min., hlavní přestávka trvá 15 min., polední přestávka trvá minimálně 30 min., pro odpolední vyučování škola umoţní vstup 20 minut před jeho zahájením (s ohledem na povětrnostní podmínky i dříve). Na základě zájmu rodičů škola zajišťuje v době polední přestávky nad ţáky dozor. 4. Ţáci 1. i 2.stupně mají dopoledne maximálně 6 hodin. 5. Nepřítomnost dítěte ve škole jsou povinni zástupci ţáka omluvit do 72 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu ţáka do školy písemně v ţákovské kníţce. V odůvodněných případech si škola můţe vyţádat potvrzení lékaře. 6.Škola můţe na ţádost rodičů uvolnit ţáka z jedné hodiny příslušný vyučující, na jeden den aţ týden třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. V obou případech podávají rodiče písemnou ţádost, pouze při uvolnění z jedné hodiny stačí i osobní návštěva rodiče. V případě zdravotních problémů ţáka v průběhu vyučování jej nelze pustit domů samotného. 7. Provoz školní druţiny je od 6.00 hodin do hodiny. Ţáci jsou domů propuštěni osobním vyzvednutím rodičů či osob rodiči písemně pověřenými nebo na základě písemného sdělení rodičů. Oddělení školní druţiny jsou naplňována do počtu 30 ţáků. Zvýšení počtu či moţnost docházení přespolních ţáků schvaluje ředitel školy a není na něj ţádný nárok, zvláště u ţáků vyšších tříd. 8. Přechod ţáků do jiných učeben se uskutečňuje vţdy těsně před koncem přestávky to platí pro všechny hodiny bez výjimky. O přestávkách ţáci zbytečně nepřecházejí do jiných poschodí. 9.Pokud se vyučující do třídy na hodinu nedostaví, oznámí sluţba tuto skutečnost v kanceláři školy nejpozději do 5 minut po začátku hodiny. 10. Rodiče i další návštěvníci školy se hlásí sluţbě provoz. zaměstnanců u vchodu do šaten nebo telefonem školníkovi. Tato sluţba doprovodí návštěvu podle jejího poţadavku. Při ukončení vyučování čekají rodiče na své děti v šatně školy nebo venku, nikoliv před třídou. 11. K příchodu do školy a odchodu domů slouţí ţákům i případným návštěvám výhradně hlavní vchod. Výjimku mají pouze vyučující a školní druţina, a to po projednání s ŘŠ. 12. Vzhledem k odjezdu autobusů lze dojíţdějícím ţákům zkrátit odpolední vyučování. Rodiče podávají písemnou ţádost, vyučující zajistí doplnění učiva. Zkrácení nesmí být větší neţ 10 minut maximálně třikrát týdně. 13. Provoz školní jídelny je od 6.30 hodin, budovu odemyká vedoucí ŠJ nebo ved. kuchařka. Jídelna se zamyká v hodin, odpovědnost mají tytéţ pracovnice. 14. Provoz pro všechny strávníky začíná v 6.30 hodin (přihlášky, placení, změny..) a končí ve hodin ukončením vydávání obědů. Odhlášení obědů je nutno provést nejpozději do hodin předchozího dne. 15. Obědy jsou vydávány následovně - pro cizí strávníky a důchodce od hodin (před příchodem ţáků!) - výdej do jídlonosičů ve stejném čase u okénka pro oddělený výdej - pro ţáky a pracovníky školy v době od hodin do hodin. 16. Rodiče, kteří si do jídelny přicházejí pro své děti, s nimi nesedí u stolu, ale čekají v šatně.

3 Režim školy MŠ 1. Provoz MŠ začíná v 6.00 hodin a končí v hodin. Vstupní branky do areálu a budovu MŠ odemykají učitelky konající ranní sluţbu nebo údrţbář. Školní kuchyni odemyká pověřená kuchařka. Budova se uzamyká i v době pobytu dětí venku a odpočinku dětí za uzamčení zodpovídají všechny učitelky a uklízečka. Po ukončení provozu zamyká budovu, kuchyni i vstupní branky vedoucí ŠJMŠ nebo jí pověřená uklízečka. 2. Provoz MŠ bývá omezen nebo přerušen v době vánočních, jarních a hlavních prázdninách dle nařízení zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Ředitel školy vţdy informuje zřizovatele. 3. Rodiče nebo jejich zástupci předávají učitelce dítě zdravé, jejich povinností je upozornit učitelku na případné zdravotní potíţe dítěte. 4. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu (od převzetí po předání) příslušné učitelky. 5. Pokud nebudou odvádět z MŠ dítě jeho rodiče, pověří písemně svého zástupce. Písemné pověření předají rodiče učitelce dané třídy. 6. Rodiče jsou povinni včas oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, učiní tak neprodleně (osobně, telefonicky). 7. Pokud si rodiče potřebují dítě odvést neplánovaně (lékařské vyšetření ), oznámí tuto skutečnost při ranním předání dítěte učitelce. 8. Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání oběda, se stravuje vţdy. 9. Zástupkyně ŘŠ pro MŠ můţe ukončit školní docházku dítěte po předchozím písemném upozornění, pokud : - dítě bez omluvy rodičů (zástupců) nejméně jeden měsíc do MŠ nedochází - rodiče (zástupci) dítěte váţným způsobem narušují provoz MŠ - v době, kdy bylo dítě přijato do MŠ na zkušební dobu 10. Jednání o výchovných a jiných problémech dítěte musí probíhat zásadně v době, kdy učitelka nevykonává přímou výchovnou práci s dětmi.

4 Povinnosti a práva žáků školy 1. Ţáci jsou povinni přicházet do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni. 2. Ţáci zdraví všechny dospělé osoby ve školní budově, k dospělým se chovají zdvořile. Při příchodu vyučujícího do třídy i odchodu ze třídy ţáci vţdy pozdraví povstáním. 3. Ve vyučovacích hodinách ţáci zachovávají klid a kázeň, nevykřikují, chovají se slušně ke spoluţákům i k vyučujícím. Bez svolení vyučujícího nepřecházejí po třídě ani ji neopouštějí. Uvolnění na toaletu v době vyučování zváţí vyučující, ţáci však nesmějí toto uvolnění zneuţívat a nesou v této době odpovědnost za svou bezpečnost. 4. Ţáci nenosí do školy cenné věci nebo věci nesouvisející s výukou. Hodinky, šperky atd. mají stále u sebe a nenechávají je ani v šatnách, při Tv rozhodnou o uloţení věcí vyučující. Při přecházení do jiných učeben si své věci berou s sebou. Dbají na dostatečné zajištění svých věcí, případné ztráty ihned hlásí učiteli dané hodiny, pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Za ztráty nezajištěných věcí nenese škola odpovědnost, za ztráty z neuzamčených šaten nese odpovědnost sluţba stanovená třídními učiteli. Zvláštní důraz je nutno klást na dostatečné zajištění peněz, které si ţáci z různých důvodů do školy přinášejí je nutno je mít neustále u sebe, případně poţádat o uloţení v trezoru školy. 5. Pouţívání mobilních telefonů ţáky školy upravuje Stanovisko č.j / Ţáci je mohou pouţívat v době přestávek, při vyučování jsou zásadně vypnuty a uloţeny ve školních taškách. Při nedodrţení tohoto nařízení budou zabaveny, uloţeny ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze rodičům ţáků. Telefonů i dalších zařízení (kamera, fotoaparát) je zakázáno pouţívat k pořizování zvukových či obrazových záznamů. 6. Během vyučování je zakázáno pouţívat přehrávače hudby se sluchátky. V případě porušení tohoto nařízení budou zabaveny, uloţeny ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze rodičům ţáků. 7. Ţáci se v době mimo vyučování nesmějí zdrţovat v prostorách školy bez dozoru učitele. 8. Po ukončení vyučování jsou ţáci doprovázeni k šatnám vyučujícími posledních hodin. Na schodištích je nutno dodrţovat kázeň, samostatný přesun druhým schodištěm je povaţován za porušení povinností ţáka školy. 9. Vstup ţáků do kanceláří, kabinetů a místností provozních pracovníků bez svolení je zakázán. Pro vstup do sboroven platí přísný zákaz pro ţáky bez výjimek. 10. Přecházení ţáků o přestávkách do šaten či jiných poschodí povoluje pedagogický dozor dle svého zváţení pouze v odůvodněných případech. Vstup ţáka do jiné třídy v průběhu přestávky je u všech tříd školy zakázán!! 11. Kaţdý ţák chrání školní majetek jeho svévolné poškození, jakoţ i poškození majetku spoluţáků hradí rodiče ţáka, který škodu způsobil. V případě, ţe ţáci viníka kryjí, hradí škodu celá třída. 12. Pouţívání hrubých a vulgárních slov a poniţování či tělesné nebo psychické ubliţování spoluţákům je přísně zakázáno. K závaţným přestupkům má škola právo přizvat Policii ČR. 13. Za chování ţáků mimo školu odpovídají rodiče. Pokud se na řešení váţného mimoškolního přestupku podílí i škola, lze po projednání v ped.radě udělit školní kázeňský trest. 14. Ţáci mají právo se o všech přestávkách pohybovat mimo třídu (o malých přestávkách jen v nejnutnější moţné míře), vţdy však pouze na svém poschodí. O hlavní přestávce a za vhodného počasí je moţný pobyt i na čerstvém vzduchu v určeném prostoru ţáci přecházejí ven i dovnitř sami, nepobíhají zbytečně po budově, zachovávají zásady slušného chování a pravidla bezpečnosti, udrţují pořádek a zachovávají nezbytnou kázeň. WC pouţívají výhradně ve svém poschodí. 15. Ţáci mají právo na zajištění bezpečnosti ve všech prostorách, které jsou vyuţívány k jejich výuce, jsou však také povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své, svých spoluţáků ani jiných osob. V případě, ţe si ţák svou nekázní způsobí úraz nebo způsobí úraz

5 jinému ţákovi či dospělé osobě, má škola právo poţadovat od jeho rodičů uhrazení částky spoluúčasti školy na pojištění. 16. Ţáci mají právo svým vyučujícím, svým třídním učitelům nebo přímo řediteli školy slušným způsobem vznášet připomínky k provozu školy i k dalším problémům, které povaţují za podstatné. 17. Ţáci nesmějí být tělesně ani duševně trestáni, nesmějí být ani uráţeni či zesměšňováni, a to zejména před kolektivem třídy. Totéţ však platí i obráceně ţákům je zakázána jakákoliv forma uráţení či zesměšňování všech pracovníků školy. 18. Ţáci mají právo na to, aby kázeň ve škole byla zajišťována vhodným způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte, sami však musí respektovat pravidla stanovená řádem školy a zásadami slušného chování. 19. Ţáci mají právo se v průběhu vyučovacích hodin napít, jíst je však v této době zakázáno. 20. Ve školní jídelně se ţáci chovají slušně, šetří vybavení, dodrţují zásady kulturního stolování. V odůvodněných případech mají nárok na přednostní výdej jídla. Cenné věci a peníze mají stále u sebe, bundy věší na věšáky, aktovky ukládají na police pod věšáky. 21. Ţáci mají právo na informace o ochraně před nezákonným uţíváním narkotických a psychotropních látek. Zároveň musí dodrţovat zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek ve školní budově a v areálu školy za ten je povaţován prostor u Hradecké ulice, cesta kolem školní tělocvičny a sportovní haly aţ ke školní jídelně, chodník v pěší zóně aţ k odbočce ke schodům a dále schody a cesta k Hradecké ulici. 22. V případě nálezu těchto látek, ale také zapalovačů, zápalek atd. (a to i mimo školu) je nutno je ihned předat třídnímu učiteli či jiné dospělé osobě ve škole, jinak bude informace ţáka o nálezu povaţována za pouhou výmluvu a věci budou povaţovány za majetek ţáka se všemi následky, které z jejich vlastnictví vyplývají. 23. Škola má právo po předchozím souhlasu rodičů provést kontrolu přítomnosti alkoholu či jiných látek v těle ţáka. V případě kladného výsledku budou informováni rodiče i Policie ČR, případně i odbor sociální péče při MěÚ v J.Hradci. 24. Ţák je povinen aktivně absolvovat ve školním roce minimálně 70% vyučovacích hodin daného předmětu. Pokud ţák nesplní tuto povinnost, vykonává v daném pololetí z tohoto předmětu opravnou zkoušku. V hodinách tělesné výchovy se přezkoušení skládá ze sedmi disciplín (sprint, vytrvalostní běh, hod nebo vrh, skok, sedy-lehy, švihadlo, přeskoky lavičky). 25. Ţákovská kníţka je úřední dokument její ztráta je povaţována za přestupek, který je posuzován v souladu s klasifikačním řádem. Novou ŢK objednává škola a hradí rodiče ţáka. 26. Pokud ţák odmítne v hodině pracovat, budou do školy pozváni rodiče, kteří si dítě odvedou domů. Zameškané učivo si ţák samostatně doplní, nepřítomnost bude povaţována za neomluvenou.

6 Hygiena a bezpečnost 1. Ţáci ZŠ a MŠ jsou povinni se přezouvat, chodí do školy slušně a čistě oblečeni a upraveni 2. Ţáci hlásí kaţdý úraz vyučujícímu nebo dozoru. Kaţdý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů a dle závaţnosti se vyplňuje i záznam o úrazu. 3. Ţákům je zakázána manipulace s elektrickými přístroji bez dozoru učitele. 4. Při výuce v tělocvičně, dílně, na pozemku a v odborných učebnách ţáci dodrţují předpisy dané řádem učebny a poţárním řádem. Vyučující ţáky poučí a provede záznam do třídní knihy a ţákovských kníţek. Za pouční a dodrţování bezpečnostních zásad dětí ŠD a MŠ zodpovídají vedoucí vychovatelka a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 5. Ţáci jsou vţdy poučeni o bezpečnosti o prázdninách. Vyučující provedou záznam do TK, v níţ zaloţí i osnovu poučení. 6. Vedení školy zajistí 1 x ročně komplexní prověrku bezpečnosti. O výsledku provede zápis. 7. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Všichni jsou povinni se chovat tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob. 8. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz uţívání alkoholu. V ţádném zařízení se nesmí pouţívat ponorné vařiče. Kouření není povoleno. 9. Všichni pracovníci školy chrání své osobní věci. Cennosti, peníze atd. nenechávají volně na stolech ve sborovnách či kabinetech. Při opuštění sboroven je nutno důkladně zkontrolovat zavření dveří, u nichţ jsou venkovní kliky nahrazeny koulí. 10. Kontrolu osob přicházejících do zařízení provádí sluţba z řad provozních zaměstnanců. 11. Šatny musí být v průběhu vyučování stále zamčeny, totéţ platí i při přechodů ţáků mimo budovu (Tv, pozemek, exkurze, atd ). V MŠ se v tuto dobu zamyká hlavní vchod do budovy. Kontrolu provádějí pověření provozní zaměstnanci, v případě MŠ zodpovídají i učitelky MŠ. Ve ŠJ kontroluje šatnu stanovený dozor. 12. Při všech akcích mimo školu musí být dodrţovány dopravní, příp. jiné předpisy. Ţáci ZŠ musí být poučení o zásadách bezpečnosti na pořádané akci. Maximální počet ţáku na jednoho učitele je Ve všech třídách je k dispozici mýdlo, ţáci mají ve třídách vlastní ručníky. Kontrolu provádějí třídní učitelé. Ve školní jídelně jsou k dispozici umyvadla a osoušeče rukou. V MŠ ţáci vyuţívají umýváren. Hygiena je zajištěna i ve všech odděleních ŠD. Hygienické vybavení pro pracovníky ve všech součástech školy zajišťují pověření provozní zaměstnanci.

7 Pedagogičtí pracovníci 1. Závazné jsou pokyny dané předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména Zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), Zákonem 563/2004 Sb., Vyhláškou 48/2005 Sb. a Nařízením vlády 75/2005 Sb. včetně všech jejich dodatků a novel. Další závazné pokyny vyplývají z ustanovení Zákoníku práce. Znalost těchto pokynů je povinností všech pedagogických pracovníků školy bez jakýchkoliv výjimek. K dispozici jsou u ředitele školy, ve sborovnách a u zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 2. Všichni jsou povinni dodrţovat předpisy a zajištění bezpečnosti práce a poţární předpisy. 3. Pracovníci sledují rozpis a přehled zastupování, pohotovost je připravena po celou dobu. 4. Pracovníci sledují všechny informace vyvěšené na nástěnkách, sdělované prostřednictvím školního rozhlasu či předávané jiným způsobem (oběţník atd.) a řídí se jimi. Na případnou neznalost těchto informací a pokynů nebude brán zřetel a bude povaţována za porušení pracovní kázně. 5. Pedagogičtí pracovníci všech součástí školy přicházejí na pracoviště nejpozději 15 minut před zahájením pracovního výkonu, výjimky povolují vedoucí jednotlivých zařízení (zejména u dojíţdějících zaměstnanců). 6. Po ukončení vyučování překontrolují učitelé ZŠ pořádek ve třídě, uzavření oken a kohoutku vodovodu a odvádějí ţáky k šatně a počkají, aţ ţáci opustí šatnu. Výjimku mají pouze dozory na chodbách nebo v jídelně. Dle moţností s dozorem vypomáhají provozní zaměstnanci. Třídní knihu ukládají ve sborovně. Kontrola pořádku je prováděna i v případě, kdy ţáci opouštějí svou třídu (Tv,Vv,F,Ch) a jiţ se do ní nevracejí. Postup v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 7. Odchod na akci ţáků ZŠ mimo budovu školy hlásí vyučující předem vedení školy. 8. Není dovoleno posílat ţáky samotné mimo budovy jednotlivých součástí školy, a to z jakéhokoliv důvodu. Mimořádné situace je nutno konzultovat s vedoucími pracovníky. 9. Nemůţe-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně informovat vedoucí pracovníky. Zastupování organizují ZŘŠ a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Mimořádné případy - osobní překáţky v práci je nutno řešit samostatně s ředitelem školy. 10. K vaření vody na nápoje je povoleno pouţívat pouze varné konvice, kouření není povoleno. 11. Učitelé jsou povinni se seznámit s rozpisem dozorů, při dozoru kontrolují dodrţování všech ustanovení školního řádu. 12. Za řádný výkon dozoru nad ţáky se povaţuje fyzická přítomnost vyučujícího v místě, které mu bylo rozpisem určeno, a postupné procházení tohoto prostoru. Kaţdý z dvojice učitelů v přízemí a ve druhém poschodí kontroluje jednu polovinu daného prostoru. Výjimkou jsou dny, kdy ţáci tráví vekou přestávku venku v tomto případě má jeden z dvojice v druhém poschodí dozor na chodbě a druhý venku. Při dozoru je zakázána jakákoliv další činnost četba, opravy atd. Ve školní jídelně je nutno kontrolovat i prostor šatny, dozor obědvá a odchází jako poslední. Výkon dozorů v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 13. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření a zpráv PPP nebo SPC i na sdělení rodičů o dítěti. Učitelé ZŠ jsou povinni se seznámit s přehledem těchto ţáků vypracovaným výchovným poradcem. Třídní učitelé seznamují ostatní učitele se všemi problémy ţáků svých tříd. 14. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav ţáků, v případě náhlých problémů informují vedoucí pracovníky a rodiče. Ţák ZŠ můţe být uvolněn k lékařskému vyšetření jen za doprovodu dospělé osoby, případně i na základě písemného oznámení rodičů. Ţáka MŠ si vţdy přebírají rodiče. K těmto účelům zajistí TU ţáků ZŠ řádné vyplnění úvodní strany ţákovské kníţky.

8 15.Opuštění školní budovy v době polední přestávky, případně ve volných hodinách (laboratorní práce apod.) je řešeno na základě písemného prohlášení podepsaného rodiči. Tato prohlášení jsou zaloţena u třídních učitelů. 16. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamţitě informovat rodiče o chování, učitelé také o prospěchu jejich dětí (samostatně, prostřednictvím třídních uč.), a to zejména v případě výrazného zhoršení či hrozící nedostatečné na vysvědčení. S rodiči jednají zásadně v době mimo vyučování. 17. V závěru klasifikačního období a před schůzkami Sdruţení rodičů (Rady školy) jsou učitelé povinni zapsat do seznamů vypracovaných třídními učiteli nebo do katalogových listů návrh klasifikace za dané období. V případě klasifikace za druhé pololetí se na výsledek hodnocení prvého pololetí nebere zřetel. 18. Učitelé mohou pouţít širší slovní hodnocení. Podmínky, za kterých lze toto hodnocení pouţít, stanovuje klasifikační řád školy. 19. Ţákům, kteří jsou vedeni jako integrovaní, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány. Tyto plány sestavují třídní učitelé a jsou doplněny o program další práce v individuální výuce (dyslexie ). 20. Všichni učitelé mají plány stanovující celoroční rozvrţení učiva v daném ročníku a třídě. Plány jsou v průběhu roku doplňovány poznámkami o jejich plnění. Forma není stanovena. Vychovatelky ŠD se řídí plánem akcí ŠD, rozdělením úkolů vychovatelkám ŠD a týdenními plány, učitelky MŠ se řídí plány zpracovanými dle pokynů zástupkyně ŘŠ pro MŠ.

9 Povinnosti třídního učitele (zákon 561/2004 Sb. školský zákon, zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhláška 48/2005 o základním vzdělávání, zákoník práce - vést na potřebné administrativní úrovni pedagogickou dokumentaci třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy, podklady pro jednání pedagogických rad a schůzek rodičů - kontrolovat úplnost a stav zápisů v třídní knize, dle potřeb zjednávat nápravu -evidovat a kontrolovat absenci ţáků, vyţadovat od rodičů omluvu nepřítomnosti do 72 h. po návratu ţáka do školy zkontrolovat omluvenku v ŢK nejdéle do týdne, v případě neomluvené absence přijímat odpovídající opatření - TU mají právo uvolnit ţáka z vyučování max. na jeden týden (5 prac.dnů) na základě písemné ţádosti rodičů ta se zakládá do KL (KS) - vést ţáky ke znalosti řádu školy a k jeho respektování, sledovat chování ţáků, věnovat zvýšenou pozornost problémům a včas přijímat potřebná výchovná opatření - dle pokynů ředitele školy organizovat na 2. stupni třídnické hodiny zásadně v době mimo vyučování (hodinu lze 2x měsíčně půlit ), termín(y) konání zaznamenávat do třídní knihy, vést stručný záznam o jejich obsahu - organizovat činnost ţákovských sluţeb, tuto činnost kontrolovat, dbát na estetickou úroveň tříd svých ţáků, kontrolovat vybavení a inventář svých tříd, v případě škody na majetku zahájit šetření a s vedením školy dohodnout způsob náhrady - ve svém jednání a pedagogické práci dodrţovat ustanovení Úmluvy o právech dítěte -informovat prokazatelně a včas rodiče o prospěchu a chování ţáků, reagovat na případné zhoršení, dle pokynů ředitele školy kontrolovat podpisy rodičů v ţákovské kníţce - informovat kolegy o problémech ţáků svých tříd, zajišťovat rovnoměrnost v zatíţení ţáků (počet dom.úkolů, pís.prověrek atd.), v případě potřeby tyto problémy projednávat s odpovídajícími učiteli - sledovat zájmovou činnost ţáků svých tříd - znát podmínky, v nichţ ţák ţije, jeho moţnosti pro domácí přípravu, další vlivy rodinného prostředí na prospěch a chování - věnovat pozornost zdravotnímu stavu ţáků svých tříd, dle potřeby informovat kolegy - TU budoucích prvních tříd rozhodují o zařazení dětí do tříd s ohledem na počty chlapců a dívek, s ohledem na provozní podmínky, s ohledem na doporučení učitelek MŠ, případně s ohledem na přání rodičů

10 Provozní zaměstnanci 1. Pracovní povinnosti jsou dány zákoníkem práce, pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese. 2. Pracovní doba je dána rozpisem pro jednotlivé provozní pracovníky. 3. Organizací práce provozních zaměstnanců a kontrolou dodrţování pracovní doby jsou pověřeni v ZŠ školník, v MŠ zástupkyně ŘŠ pro MŠ a ve ŠJ vedoucí ŠJ. V případě jejich nepřítomnosti na pracovišti přebírají tuto povinnost jimi pověření pracovníci. Uvedení pracovníci hlásí nedostatky v pracovní kázni neprodleně řediteli školy, dále zajišťují měsíční soupisy, plánování dovolené a spoluorganizují zástup v případě nemoci. 4. Do místnosti provozních zaměstnanců ve všech součástech školy je ţákům i dalším nepovolaným osobám vstup zakázán. Zvláštní důraz je nutno dát na provozy jídelen. Ke krátkodobému odpočinku uklízeček ZŠ slouţí pouze šatna v přízemí školní budovy. 5. Věcná pracovní náplň všech provozních zaměstnanců je stanovena vnitřními předpisy pro jednotlivé druhy práce. 6. Horní hranice počtu čtverečních metrů uklízené plochy na 1 hod. není stanovena.

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089 Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD s přílohou č.1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD s přílohou č.1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VP01/2012 Účinnost od: 01. 09. 2012 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A5 Změny: 24.1.2014 odstavec

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC. okres Pelhřimov ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNÁREC okres Pelhřimov Na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace

Základní a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace P R Á V A S ţákem bude jednáno v souladu s Úmluvou o právech dítěte ze dne 20.11.1989. Ţák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. Ţák má právo vyţadovat informace, které se týkají jeho prospěchu,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Obsah: Článek I Úvodní ustanovení

Obsah: Článek I Úvodní ustanovení Školní řád Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 31. 8. 2011 Schválil: Školská rada dne: Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007. Platí od: 3. 9. 2007. ... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy

Základní škola Nový Rychnov. Školní řád. Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007. Platí od: 3. 9. 2007. ... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Základní škola Nový Rychnov Školní řád Schválila pedagogická rada dne: 31. 8. 2007 Platí od: 3. 9. 2007... Mgr. Marie Charvátová, ředitelka školy Základní škola Nový Rychnov ŘÁD ŠKOLY Škola při vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE Obsah: A Školní řád 1.Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. Práva

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní školy v Dobrušce, Pulická ulice 378, Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy ( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb.ze dne 9. února 2005

Více

ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ

ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ ZŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 ŠKOLNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ KOLLÁROVA. I. Práva ţáků školy a rodičů a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Ţák má právo na vzdělání a rozvoj

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Příloha č. 3 Organizačního řádu Gymnázium A. Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Organizační řád školy Školní řád Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Školní řád Základní školy Praha - Petrovice

Školní řád Základní školy Praha - Petrovice 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ10/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

I. Povinnosti a práva žáků

I. Povinnosti a práva žáků Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Základní škola Brno, Sirotkova 36

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Základní škola Brno, Sirotkova 36 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Sirotkova 36 Školní rok 2013/2014 Režim dne: Všeobecné pokyny, vnitřní organizace: - vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelem školy

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. I. Společná ustanovení Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Společná ustanovení 1. Školní budova se otevírá v 6:00 hodin. 2. Vyučování začíná v 7:50 hodin, končí nejpozději v 15:55

Více

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Školní řád I. Práva a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, A. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 1. Ţáci (studenti) mají právo

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, příspěvková organizace se sídlem Bohutín 103, 789 62 Olšany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY sm/17/2012 Pedagogická rada projednala

Více

Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení. II. Práva a povinnosti ţáků

Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení. II. Práva a povinnosti ţáků Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení 1. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy Pedagogická 31.8.2012 rada projednala:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Luţiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne. 27.8.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112,Hýskov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 09 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy Mgr. Lenka Štětková, ředitelka

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD.DOC Strana 1 ze 8 Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou Obsah: I. Vymezení školního řádu II. Reţim školy III. Práva a povinnosti ţáků IV. Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků V. Hygiena a zajištění

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více