ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/ ZŠ : Projednáno: MŠ: PZ : Účinnost od ředitel školy Schválil: Mgr. Václav Šilhan, ŘŠ ŘÁD ŠKOLY Změny v organizační směrnici: Číslo datum strana účinnost provedl podpis poznámka

2 Režim školy ZŠ a ŠJ 1.Školní budova se otvírá : pro ŠD v 5.55 hodin, pro krouţky v 6.55 hodin, pro dojíţdějící ţáky dle příjezdu autobusů, pro normální provoz v 7.40 hodin. Školu odemyká a zamyká školník nebo jím pověřená uklízečka, školní druţinu vedoucí vychovatelka nebo jí pověřená vychovatelka. 2. Ţáci si ukládají věci v šatnách a ihned odcházejí do tříd. Po odchodu sluţby musí být šatna uzamčena kontrolu provádí provozní pracovník konající dozor v šatně. Bezdůvodný vstup do šatny v průběhu dne je zakázán. 3. Vyučování začíná v 8.00 hodin, přestávky trvají 10 min., hlavní přestávka trvá 15 min., polední přestávka trvá minimálně 30 min., pro odpolední vyučování škola umoţní vstup 20 minut před jeho zahájením (s ohledem na povětrnostní podmínky i dříve). Na základě zájmu rodičů škola zajišťuje v době polední přestávky nad ţáky dozor. 4. Ţáci 1. i 2.stupně mají dopoledne maximálně 6 hodin. 5. Nepřítomnost dítěte ve škole jsou povinni zástupci ţáka omluvit do 72 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu ţáka do školy písemně v ţákovské kníţce. V odůvodněných případech si škola můţe vyţádat potvrzení lékaře. 6.Škola můţe na ţádost rodičů uvolnit ţáka z jedné hodiny příslušný vyučující, na jeden den aţ týden třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. V obou případech podávají rodiče písemnou ţádost, pouze při uvolnění z jedné hodiny stačí i osobní návštěva rodiče. V případě zdravotních problémů ţáka v průběhu vyučování jej nelze pustit domů samotného. 7. Provoz školní druţiny je od 6.00 hodin do hodiny. Ţáci jsou domů propuštěni osobním vyzvednutím rodičů či osob rodiči písemně pověřenými nebo na základě písemného sdělení rodičů. Oddělení školní druţiny jsou naplňována do počtu 30 ţáků. Zvýšení počtu či moţnost docházení přespolních ţáků schvaluje ředitel školy a není na něj ţádný nárok, zvláště u ţáků vyšších tříd. 8. Přechod ţáků do jiných učeben se uskutečňuje vţdy těsně před koncem přestávky to platí pro všechny hodiny bez výjimky. O přestávkách ţáci zbytečně nepřecházejí do jiných poschodí. 9.Pokud se vyučující do třídy na hodinu nedostaví, oznámí sluţba tuto skutečnost v kanceláři školy nejpozději do 5 minut po začátku hodiny. 10. Rodiče i další návštěvníci školy se hlásí sluţbě provoz. zaměstnanců u vchodu do šaten nebo telefonem školníkovi. Tato sluţba doprovodí návštěvu podle jejího poţadavku. Při ukončení vyučování čekají rodiče na své děti v šatně školy nebo venku, nikoliv před třídou. 11. K příchodu do školy a odchodu domů slouţí ţákům i případným návštěvám výhradně hlavní vchod. Výjimku mají pouze vyučující a školní druţina, a to po projednání s ŘŠ. 12. Vzhledem k odjezdu autobusů lze dojíţdějícím ţákům zkrátit odpolední vyučování. Rodiče podávají písemnou ţádost, vyučující zajistí doplnění učiva. Zkrácení nesmí být větší neţ 10 minut maximálně třikrát týdně. 13. Provoz školní jídelny je od 6.30 hodin, budovu odemyká vedoucí ŠJ nebo ved. kuchařka. Jídelna se zamyká v hodin, odpovědnost mají tytéţ pracovnice. 14. Provoz pro všechny strávníky začíná v 6.30 hodin (přihlášky, placení, změny..) a končí ve hodin ukončením vydávání obědů. Odhlášení obědů je nutno provést nejpozději do hodin předchozího dne. 15. Obědy jsou vydávány následovně - pro cizí strávníky a důchodce od hodin (před příchodem ţáků!) - výdej do jídlonosičů ve stejném čase u okénka pro oddělený výdej - pro ţáky a pracovníky školy v době od hodin do hodin. 16. Rodiče, kteří si do jídelny přicházejí pro své děti, s nimi nesedí u stolu, ale čekají v šatně.

3 Režim školy MŠ 1. Provoz MŠ začíná v 6.00 hodin a končí v hodin. Vstupní branky do areálu a budovu MŠ odemykají učitelky konající ranní sluţbu nebo údrţbář. Školní kuchyni odemyká pověřená kuchařka. Budova se uzamyká i v době pobytu dětí venku a odpočinku dětí za uzamčení zodpovídají všechny učitelky a uklízečka. Po ukončení provozu zamyká budovu, kuchyni i vstupní branky vedoucí ŠJMŠ nebo jí pověřená uklízečka. 2. Provoz MŠ bývá omezen nebo přerušen v době vánočních, jarních a hlavních prázdninách dle nařízení zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Ředitel školy vţdy informuje zřizovatele. 3. Rodiče nebo jejich zástupci předávají učitelce dítě zdravé, jejich povinností je upozornit učitelku na případné zdravotní potíţe dítěte. 4. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu (od převzetí po předání) příslušné učitelky. 5. Pokud nebudou odvádět z MŠ dítě jeho rodiče, pověří písemně svého zástupce. Písemné pověření předají rodiče učitelce dané třídy. 6. Rodiče jsou povinni včas oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, učiní tak neprodleně (osobně, telefonicky). 7. Pokud si rodiče potřebují dítě odvést neplánovaně (lékařské vyšetření ), oznámí tuto skutečnost při ranním předání dítěte učitelce. 8. Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání oběda, se stravuje vţdy. 9. Zástupkyně ŘŠ pro MŠ můţe ukončit školní docházku dítěte po předchozím písemném upozornění, pokud : - dítě bez omluvy rodičů (zástupců) nejméně jeden měsíc do MŠ nedochází - rodiče (zástupci) dítěte váţným způsobem narušují provoz MŠ - v době, kdy bylo dítě přijato do MŠ na zkušební dobu 10. Jednání o výchovných a jiných problémech dítěte musí probíhat zásadně v době, kdy učitelka nevykonává přímou výchovnou práci s dětmi.

4 Povinnosti a práva žáků školy 1. Ţáci jsou povinni přicházet do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni. 2. Ţáci zdraví všechny dospělé osoby ve školní budově, k dospělým se chovají zdvořile. Při příchodu vyučujícího do třídy i odchodu ze třídy ţáci vţdy pozdraví povstáním. 3. Ve vyučovacích hodinách ţáci zachovávají klid a kázeň, nevykřikují, chovají se slušně ke spoluţákům i k vyučujícím. Bez svolení vyučujícího nepřecházejí po třídě ani ji neopouštějí. Uvolnění na toaletu v době vyučování zváţí vyučující, ţáci však nesmějí toto uvolnění zneuţívat a nesou v této době odpovědnost za svou bezpečnost. 4. Ţáci nenosí do školy cenné věci nebo věci nesouvisející s výukou. Hodinky, šperky atd. mají stále u sebe a nenechávají je ani v šatnách, při Tv rozhodnou o uloţení věcí vyučující. Při přecházení do jiných učeben si své věci berou s sebou. Dbají na dostatečné zajištění svých věcí, případné ztráty ihned hlásí učiteli dané hodiny, pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Za ztráty nezajištěných věcí nenese škola odpovědnost, za ztráty z neuzamčených šaten nese odpovědnost sluţba stanovená třídními učiteli. Zvláštní důraz je nutno klást na dostatečné zajištění peněz, které si ţáci z různých důvodů do školy přinášejí je nutno je mít neustále u sebe, případně poţádat o uloţení v trezoru školy. 5. Pouţívání mobilních telefonů ţáky školy upravuje Stanovisko č.j / Ţáci je mohou pouţívat v době přestávek, při vyučování jsou zásadně vypnuty a uloţeny ve školních taškách. Při nedodrţení tohoto nařízení budou zabaveny, uloţeny ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze rodičům ţáků. Telefonů i dalších zařízení (kamera, fotoaparát) je zakázáno pouţívat k pořizování zvukových či obrazových záznamů. 6. Během vyučování je zakázáno pouţívat přehrávače hudby se sluchátky. V případě porušení tohoto nařízení budou zabaveny, uloţeny ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze rodičům ţáků. 7. Ţáci se v době mimo vyučování nesmějí zdrţovat v prostorách školy bez dozoru učitele. 8. Po ukončení vyučování jsou ţáci doprovázeni k šatnám vyučujícími posledních hodin. Na schodištích je nutno dodrţovat kázeň, samostatný přesun druhým schodištěm je povaţován za porušení povinností ţáka školy. 9. Vstup ţáků do kanceláří, kabinetů a místností provozních pracovníků bez svolení je zakázán. Pro vstup do sboroven platí přísný zákaz pro ţáky bez výjimek. 10. Přecházení ţáků o přestávkách do šaten či jiných poschodí povoluje pedagogický dozor dle svého zváţení pouze v odůvodněných případech. Vstup ţáka do jiné třídy v průběhu přestávky je u všech tříd školy zakázán!! 11. Kaţdý ţák chrání školní majetek jeho svévolné poškození, jakoţ i poškození majetku spoluţáků hradí rodiče ţáka, který škodu způsobil. V případě, ţe ţáci viníka kryjí, hradí škodu celá třída. 12. Pouţívání hrubých a vulgárních slov a poniţování či tělesné nebo psychické ubliţování spoluţákům je přísně zakázáno. K závaţným přestupkům má škola právo přizvat Policii ČR. 13. Za chování ţáků mimo školu odpovídají rodiče. Pokud se na řešení váţného mimoškolního přestupku podílí i škola, lze po projednání v ped.radě udělit školní kázeňský trest. 14. Ţáci mají právo se o všech přestávkách pohybovat mimo třídu (o malých přestávkách jen v nejnutnější moţné míře), vţdy však pouze na svém poschodí. O hlavní přestávce a za vhodného počasí je moţný pobyt i na čerstvém vzduchu v určeném prostoru ţáci přecházejí ven i dovnitř sami, nepobíhají zbytečně po budově, zachovávají zásady slušného chování a pravidla bezpečnosti, udrţují pořádek a zachovávají nezbytnou kázeň. WC pouţívají výhradně ve svém poschodí. 15. Ţáci mají právo na zajištění bezpečnosti ve všech prostorách, které jsou vyuţívány k jejich výuce, jsou však také povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své, svých spoluţáků ani jiných osob. V případě, ţe si ţák svou nekázní způsobí úraz nebo způsobí úraz

5 jinému ţákovi či dospělé osobě, má škola právo poţadovat od jeho rodičů uhrazení částky spoluúčasti školy na pojištění. 16. Ţáci mají právo svým vyučujícím, svým třídním učitelům nebo přímo řediteli školy slušným způsobem vznášet připomínky k provozu školy i k dalším problémům, které povaţují za podstatné. 17. Ţáci nesmějí být tělesně ani duševně trestáni, nesmějí být ani uráţeni či zesměšňováni, a to zejména před kolektivem třídy. Totéţ však platí i obráceně ţákům je zakázána jakákoliv forma uráţení či zesměšňování všech pracovníků školy. 18. Ţáci mají právo na to, aby kázeň ve škole byla zajišťována vhodným způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte, sami však musí respektovat pravidla stanovená řádem školy a zásadami slušného chování. 19. Ţáci mají právo se v průběhu vyučovacích hodin napít, jíst je však v této době zakázáno. 20. Ve školní jídelně se ţáci chovají slušně, šetří vybavení, dodrţují zásady kulturního stolování. V odůvodněných případech mají nárok na přednostní výdej jídla. Cenné věci a peníze mají stále u sebe, bundy věší na věšáky, aktovky ukládají na police pod věšáky. 21. Ţáci mají právo na informace o ochraně před nezákonným uţíváním narkotických a psychotropních látek. Zároveň musí dodrţovat zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek ve školní budově a v areálu školy za ten je povaţován prostor u Hradecké ulice, cesta kolem školní tělocvičny a sportovní haly aţ ke školní jídelně, chodník v pěší zóně aţ k odbočce ke schodům a dále schody a cesta k Hradecké ulici. 22. V případě nálezu těchto látek, ale také zapalovačů, zápalek atd. (a to i mimo školu) je nutno je ihned předat třídnímu učiteli či jiné dospělé osobě ve škole, jinak bude informace ţáka o nálezu povaţována za pouhou výmluvu a věci budou povaţovány za majetek ţáka se všemi následky, které z jejich vlastnictví vyplývají. 23. Škola má právo po předchozím souhlasu rodičů provést kontrolu přítomnosti alkoholu či jiných látek v těle ţáka. V případě kladného výsledku budou informováni rodiče i Policie ČR, případně i odbor sociální péče při MěÚ v J.Hradci. 24. Ţák je povinen aktivně absolvovat ve školním roce minimálně 70% vyučovacích hodin daného předmětu. Pokud ţák nesplní tuto povinnost, vykonává v daném pololetí z tohoto předmětu opravnou zkoušku. V hodinách tělesné výchovy se přezkoušení skládá ze sedmi disciplín (sprint, vytrvalostní běh, hod nebo vrh, skok, sedy-lehy, švihadlo, přeskoky lavičky). 25. Ţákovská kníţka je úřední dokument její ztráta je povaţována za přestupek, který je posuzován v souladu s klasifikačním řádem. Novou ŢK objednává škola a hradí rodiče ţáka. 26. Pokud ţák odmítne v hodině pracovat, budou do školy pozváni rodiče, kteří si dítě odvedou domů. Zameškané učivo si ţák samostatně doplní, nepřítomnost bude povaţována za neomluvenou.

6 Hygiena a bezpečnost 1. Ţáci ZŠ a MŠ jsou povinni se přezouvat, chodí do školy slušně a čistě oblečeni a upraveni 2. Ţáci hlásí kaţdý úraz vyučujícímu nebo dozoru. Kaţdý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů a dle závaţnosti se vyplňuje i záznam o úrazu. 3. Ţákům je zakázána manipulace s elektrickými přístroji bez dozoru učitele. 4. Při výuce v tělocvičně, dílně, na pozemku a v odborných učebnách ţáci dodrţují předpisy dané řádem učebny a poţárním řádem. Vyučující ţáky poučí a provede záznam do třídní knihy a ţákovských kníţek. Za pouční a dodrţování bezpečnostních zásad dětí ŠD a MŠ zodpovídají vedoucí vychovatelka a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 5. Ţáci jsou vţdy poučeni o bezpečnosti o prázdninách. Vyučující provedou záznam do TK, v níţ zaloţí i osnovu poučení. 6. Vedení školy zajistí 1 x ročně komplexní prověrku bezpečnosti. O výsledku provede zápis. 7. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Všichni jsou povinni se chovat tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob. 8. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz uţívání alkoholu. V ţádném zařízení se nesmí pouţívat ponorné vařiče. Kouření není povoleno. 9. Všichni pracovníci školy chrání své osobní věci. Cennosti, peníze atd. nenechávají volně na stolech ve sborovnách či kabinetech. Při opuštění sboroven je nutno důkladně zkontrolovat zavření dveří, u nichţ jsou venkovní kliky nahrazeny koulí. 10. Kontrolu osob přicházejících do zařízení provádí sluţba z řad provozních zaměstnanců. 11. Šatny musí být v průběhu vyučování stále zamčeny, totéţ platí i při přechodů ţáků mimo budovu (Tv, pozemek, exkurze, atd ). V MŠ se v tuto dobu zamyká hlavní vchod do budovy. Kontrolu provádějí pověření provozní zaměstnanci, v případě MŠ zodpovídají i učitelky MŠ. Ve ŠJ kontroluje šatnu stanovený dozor. 12. Při všech akcích mimo školu musí být dodrţovány dopravní, příp. jiné předpisy. Ţáci ZŠ musí být poučení o zásadách bezpečnosti na pořádané akci. Maximální počet ţáku na jednoho učitele je Ve všech třídách je k dispozici mýdlo, ţáci mají ve třídách vlastní ručníky. Kontrolu provádějí třídní učitelé. Ve školní jídelně jsou k dispozici umyvadla a osoušeče rukou. V MŠ ţáci vyuţívají umýváren. Hygiena je zajištěna i ve všech odděleních ŠD. Hygienické vybavení pro pracovníky ve všech součástech školy zajišťují pověření provozní zaměstnanci.

7 Pedagogičtí pracovníci 1. Závazné jsou pokyny dané předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména Zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), Zákonem 563/2004 Sb., Vyhláškou 48/2005 Sb. a Nařízením vlády 75/2005 Sb. včetně všech jejich dodatků a novel. Další závazné pokyny vyplývají z ustanovení Zákoníku práce. Znalost těchto pokynů je povinností všech pedagogických pracovníků školy bez jakýchkoliv výjimek. K dispozici jsou u ředitele školy, ve sborovnách a u zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 2. Všichni jsou povinni dodrţovat předpisy a zajištění bezpečnosti práce a poţární předpisy. 3. Pracovníci sledují rozpis a přehled zastupování, pohotovost je připravena po celou dobu. 4. Pracovníci sledují všechny informace vyvěšené na nástěnkách, sdělované prostřednictvím školního rozhlasu či předávané jiným způsobem (oběţník atd.) a řídí se jimi. Na případnou neznalost těchto informací a pokynů nebude brán zřetel a bude povaţována za porušení pracovní kázně. 5. Pedagogičtí pracovníci všech součástí školy přicházejí na pracoviště nejpozději 15 minut před zahájením pracovního výkonu, výjimky povolují vedoucí jednotlivých zařízení (zejména u dojíţdějících zaměstnanců). 6. Po ukončení vyučování překontrolují učitelé ZŠ pořádek ve třídě, uzavření oken a kohoutku vodovodu a odvádějí ţáky k šatně a počkají, aţ ţáci opustí šatnu. Výjimku mají pouze dozory na chodbách nebo v jídelně. Dle moţností s dozorem vypomáhají provozní zaměstnanci. Třídní knihu ukládají ve sborovně. Kontrola pořádku je prováděna i v případě, kdy ţáci opouštějí svou třídu (Tv,Vv,F,Ch) a jiţ se do ní nevracejí. Postup v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 7. Odchod na akci ţáků ZŠ mimo budovu školy hlásí vyučující předem vedení školy. 8. Není dovoleno posílat ţáky samotné mimo budovy jednotlivých součástí školy, a to z jakéhokoliv důvodu. Mimořádné situace je nutno konzultovat s vedoucími pracovníky. 9. Nemůţe-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně informovat vedoucí pracovníky. Zastupování organizují ZŘŠ a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Mimořádné případy - osobní překáţky v práci je nutno řešit samostatně s ředitelem školy. 10. K vaření vody na nápoje je povoleno pouţívat pouze varné konvice, kouření není povoleno. 11. Učitelé jsou povinni se seznámit s rozpisem dozorů, při dozoru kontrolují dodrţování všech ustanovení školního řádu. 12. Za řádný výkon dozoru nad ţáky se povaţuje fyzická přítomnost vyučujícího v místě, které mu bylo rozpisem určeno, a postupné procházení tohoto prostoru. Kaţdý z dvojice učitelů v přízemí a ve druhém poschodí kontroluje jednu polovinu daného prostoru. Výjimkou jsou dny, kdy ţáci tráví vekou přestávku venku v tomto případě má jeden z dvojice v druhém poschodí dozor na chodbě a druhý venku. Při dozoru je zakázána jakákoliv další činnost četba, opravy atd. Ve školní jídelně je nutno kontrolovat i prostor šatny, dozor obědvá a odchází jako poslední. Výkon dozorů v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 13. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření a zpráv PPP nebo SPC i na sdělení rodičů o dítěti. Učitelé ZŠ jsou povinni se seznámit s přehledem těchto ţáků vypracovaným výchovným poradcem. Třídní učitelé seznamují ostatní učitele se všemi problémy ţáků svých tříd. 14. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav ţáků, v případě náhlých problémů informují vedoucí pracovníky a rodiče. Ţák ZŠ můţe být uvolněn k lékařskému vyšetření jen za doprovodu dospělé osoby, případně i na základě písemného oznámení rodičů. Ţáka MŠ si vţdy přebírají rodiče. K těmto účelům zajistí TU ţáků ZŠ řádné vyplnění úvodní strany ţákovské kníţky.

8 15.Opuštění školní budovy v době polední přestávky, případně ve volných hodinách (laboratorní práce apod.) je řešeno na základě písemného prohlášení podepsaného rodiči. Tato prohlášení jsou zaloţena u třídních učitelů. 16. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamţitě informovat rodiče o chování, učitelé také o prospěchu jejich dětí (samostatně, prostřednictvím třídních uč.), a to zejména v případě výrazného zhoršení či hrozící nedostatečné na vysvědčení. S rodiči jednají zásadně v době mimo vyučování. 17. V závěru klasifikačního období a před schůzkami Sdruţení rodičů (Rady školy) jsou učitelé povinni zapsat do seznamů vypracovaných třídními učiteli nebo do katalogových listů návrh klasifikace za dané období. V případě klasifikace za druhé pololetí se na výsledek hodnocení prvého pololetí nebere zřetel. 18. Učitelé mohou pouţít širší slovní hodnocení. Podmínky, za kterých lze toto hodnocení pouţít, stanovuje klasifikační řád školy. 19. Ţákům, kteří jsou vedeni jako integrovaní, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány. Tyto plány sestavují třídní učitelé a jsou doplněny o program další práce v individuální výuce (dyslexie ). 20. Všichni učitelé mají plány stanovující celoroční rozvrţení učiva v daném ročníku a třídě. Plány jsou v průběhu roku doplňovány poznámkami o jejich plnění. Forma není stanovena. Vychovatelky ŠD se řídí plánem akcí ŠD, rozdělením úkolů vychovatelkám ŠD a týdenními plány, učitelky MŠ se řídí plány zpracovanými dle pokynů zástupkyně ŘŠ pro MŠ.

9 Povinnosti třídního učitele (zákon 561/2004 Sb. školský zákon, zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhláška 48/2005 o základním vzdělávání, zákoník práce - vést na potřebné administrativní úrovni pedagogickou dokumentaci třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy, podklady pro jednání pedagogických rad a schůzek rodičů - kontrolovat úplnost a stav zápisů v třídní knize, dle potřeb zjednávat nápravu -evidovat a kontrolovat absenci ţáků, vyţadovat od rodičů omluvu nepřítomnosti do 72 h. po návratu ţáka do školy zkontrolovat omluvenku v ŢK nejdéle do týdne, v případě neomluvené absence přijímat odpovídající opatření - TU mají právo uvolnit ţáka z vyučování max. na jeden týden (5 prac.dnů) na základě písemné ţádosti rodičů ta se zakládá do KL (KS) - vést ţáky ke znalosti řádu školy a k jeho respektování, sledovat chování ţáků, věnovat zvýšenou pozornost problémům a včas přijímat potřebná výchovná opatření - dle pokynů ředitele školy organizovat na 2. stupni třídnické hodiny zásadně v době mimo vyučování (hodinu lze 2x měsíčně půlit ), termín(y) konání zaznamenávat do třídní knihy, vést stručný záznam o jejich obsahu - organizovat činnost ţákovských sluţeb, tuto činnost kontrolovat, dbát na estetickou úroveň tříd svých ţáků, kontrolovat vybavení a inventář svých tříd, v případě škody na majetku zahájit šetření a s vedením školy dohodnout způsob náhrady - ve svém jednání a pedagogické práci dodrţovat ustanovení Úmluvy o právech dítěte -informovat prokazatelně a včas rodiče o prospěchu a chování ţáků, reagovat na případné zhoršení, dle pokynů ředitele školy kontrolovat podpisy rodičů v ţákovské kníţce - informovat kolegy o problémech ţáků svých tříd, zajišťovat rovnoměrnost v zatíţení ţáků (počet dom.úkolů, pís.prověrek atd.), v případě potřeby tyto problémy projednávat s odpovídajícími učiteli - sledovat zájmovou činnost ţáků svých tříd - znát podmínky, v nichţ ţák ţije, jeho moţnosti pro domácí přípravu, další vlivy rodinného prostředí na prospěch a chování - věnovat pozornost zdravotnímu stavu ţáků svých tříd, dle potřeby informovat kolegy - TU budoucích prvních tříd rozhodují o zařazení dětí do tříd s ohledem na počty chlapců a dívek, s ohledem na provozní podmínky, s ohledem na doporučení učitelek MŠ, případně s ohledem na přání rodičů

10 Provozní zaměstnanci 1. Pracovní povinnosti jsou dány zákoníkem práce, pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese. 2. Pracovní doba je dána rozpisem pro jednotlivé provozní pracovníky. 3. Organizací práce provozních zaměstnanců a kontrolou dodrţování pracovní doby jsou pověřeni v ZŠ školník, v MŠ zástupkyně ŘŠ pro MŠ a ve ŠJ vedoucí ŠJ. V případě jejich nepřítomnosti na pracovišti přebírají tuto povinnost jimi pověření pracovníci. Uvedení pracovníci hlásí nedostatky v pracovní kázni neprodleně řediteli školy, dále zajišťují měsíční soupisy, plánování dovolené a spoluorganizují zástup v případě nemoci. 4. Do místnosti provozních zaměstnanců ve všech součástech školy je ţákům i dalším nepovolaným osobám vstup zakázán. Zvláštní důraz je nutno dát na provozy jídelen. Ke krátkodobému odpočinku uklízeček ZŠ slouţí pouze šatna v přízemí školní budovy. 5. Věcná pracovní náplň všech provozních zaměstnanců je stanovena vnitřními předpisy pro jednotlivé druhy práce. 6. Horní hranice počtu čtverečních metrů uklízené plochy na 1 hod. není stanovena.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 1.9.2005 aktualizace k : 1.1.2007 Skartační znak: A5 Nahrazuje dokument C vnitřní řád školy a dokument V klasifikační řád ze dne14.11.2002 Razítko

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.

Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec. Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 telefon: 495 485 125 e-mail: zvs.chlumec@wo.cz, skola@spec-chlumec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice Dne: 21. 11. 2012 S účinností od

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny:

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2011 Spisový znak: 3-11 A5 Počet příloh: 0 Změny: Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola sdělovací techniky příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 09. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: SPSST/397/2014/Sn Mgr. Aleš Ryšavý, zástupce ředitele Ing. Luděk

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec. Školní řád Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní řád I. Společná ustanovení 1) Vyučování začíná v 8.00, končí nejpozději v 15.15 hodin. 2) Budova 2. stupně se otvírá v 7.30, budova 1. stupně v 7:40. Pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov. Č.j.: 45/2013. Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary Okružní 367, 364 71 Bochov ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 45/2013 Vypracoval: Schválila školská rada dne: 16.9.2013 Mgr. Věra Sosnovcová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více