ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD ŠKOLY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Číslo směrnice : 3 Č.j. 3/ ZŠ : Projednáno: MŠ: PZ : Účinnost od ředitel školy Schválil: Mgr. Václav Šilhan, ŘŠ ŘÁD ŠKOLY Změny v organizační směrnici: Číslo datum strana účinnost provedl podpis poznámka

2 Režim školy ZŠ a ŠJ 1.Školní budova se otvírá : pro ŠD v 5.55 hodin, pro krouţky v 6.55 hodin, pro dojíţdějící ţáky dle příjezdu autobusů, pro normální provoz v 7.40 hodin. Školu odemyká a zamyká školník nebo jím pověřená uklízečka, školní druţinu vedoucí vychovatelka nebo jí pověřená vychovatelka. 2. Ţáci si ukládají věci v šatnách a ihned odcházejí do tříd. Po odchodu sluţby musí být šatna uzamčena kontrolu provádí provozní pracovník konající dozor v šatně. Bezdůvodný vstup do šatny v průběhu dne je zakázán. 3. Vyučování začíná v 8.00 hodin, přestávky trvají 10 min., hlavní přestávka trvá 15 min., polední přestávka trvá minimálně 30 min., pro odpolední vyučování škola umoţní vstup 20 minut před jeho zahájením (s ohledem na povětrnostní podmínky i dříve). Na základě zájmu rodičů škola zajišťuje v době polední přestávky nad ţáky dozor. 4. Ţáci 1. i 2.stupně mají dopoledne maximálně 6 hodin. 5. Nepřítomnost dítěte ve škole jsou povinni zástupci ţáka omluvit do 72 hodin písemně nebo telefonicky, po návratu ţáka do školy písemně v ţákovské kníţce. V odůvodněných případech si škola můţe vyţádat potvrzení lékaře. 6.Škola můţe na ţádost rodičů uvolnit ţáka z jedné hodiny příslušný vyučující, na jeden den aţ týden třídní učitel, na dobu delší ředitel školy. V obou případech podávají rodiče písemnou ţádost, pouze při uvolnění z jedné hodiny stačí i osobní návštěva rodiče. V případě zdravotních problémů ţáka v průběhu vyučování jej nelze pustit domů samotného. 7. Provoz školní druţiny je od 6.00 hodin do hodiny. Ţáci jsou domů propuštěni osobním vyzvednutím rodičů či osob rodiči písemně pověřenými nebo na základě písemného sdělení rodičů. Oddělení školní druţiny jsou naplňována do počtu 30 ţáků. Zvýšení počtu či moţnost docházení přespolních ţáků schvaluje ředitel školy a není na něj ţádný nárok, zvláště u ţáků vyšších tříd. 8. Přechod ţáků do jiných učeben se uskutečňuje vţdy těsně před koncem přestávky to platí pro všechny hodiny bez výjimky. O přestávkách ţáci zbytečně nepřecházejí do jiných poschodí. 9.Pokud se vyučující do třídy na hodinu nedostaví, oznámí sluţba tuto skutečnost v kanceláři školy nejpozději do 5 minut po začátku hodiny. 10. Rodiče i další návštěvníci školy se hlásí sluţbě provoz. zaměstnanců u vchodu do šaten nebo telefonem školníkovi. Tato sluţba doprovodí návštěvu podle jejího poţadavku. Při ukončení vyučování čekají rodiče na své děti v šatně školy nebo venku, nikoliv před třídou. 11. K příchodu do školy a odchodu domů slouţí ţákům i případným návštěvám výhradně hlavní vchod. Výjimku mají pouze vyučující a školní druţina, a to po projednání s ŘŠ. 12. Vzhledem k odjezdu autobusů lze dojíţdějícím ţákům zkrátit odpolední vyučování. Rodiče podávají písemnou ţádost, vyučující zajistí doplnění učiva. Zkrácení nesmí být větší neţ 10 minut maximálně třikrát týdně. 13. Provoz školní jídelny je od 6.30 hodin, budovu odemyká vedoucí ŠJ nebo ved. kuchařka. Jídelna se zamyká v hodin, odpovědnost mají tytéţ pracovnice. 14. Provoz pro všechny strávníky začíná v 6.30 hodin (přihlášky, placení, změny..) a končí ve hodin ukončením vydávání obědů. Odhlášení obědů je nutno provést nejpozději do hodin předchozího dne. 15. Obědy jsou vydávány následovně - pro cizí strávníky a důchodce od hodin (před příchodem ţáků!) - výdej do jídlonosičů ve stejném čase u okénka pro oddělený výdej - pro ţáky a pracovníky školy v době od hodin do hodin. 16. Rodiče, kteří si do jídelny přicházejí pro své děti, s nimi nesedí u stolu, ale čekají v šatně.

3 Režim školy MŠ 1. Provoz MŠ začíná v 6.00 hodin a končí v hodin. Vstupní branky do areálu a budovu MŠ odemykají učitelky konající ranní sluţbu nebo údrţbář. Školní kuchyni odemyká pověřená kuchařka. Budova se uzamyká i v době pobytu dětí venku a odpočinku dětí za uzamčení zodpovídají všechny učitelky a uklízečka. Po ukončení provozu zamyká budovu, kuchyni i vstupní branky vedoucí ŠJMŠ nebo jí pověřená uklízečka. 2. Provoz MŠ bývá omezen nebo přerušen v době vánočních, jarních a hlavních prázdninách dle nařízení zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Ředitel školy vţdy informuje zřizovatele. 3. Rodiče nebo jejich zástupci předávají učitelce dítě zdravé, jejich povinností je upozornit učitelku na případné zdravotní potíţe dítěte. 4. Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu (od převzetí po předání) příslušné učitelky. 5. Pokud nebudou odvádět z MŠ dítě jeho rodiče, pověří písemně svého zástupce. Písemné pověření předají rodiče učitelce dané třídy. 6. Rodiče jsou povinni včas oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, učiní tak neprodleně (osobně, telefonicky). 7. Pokud si rodiče potřebují dítě odvést neplánovaně (lékařské vyšetření ), oznámí tuto skutečnost při ranním předání dítěte učitelce. 8. Dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání oběda, se stravuje vţdy. 9. Zástupkyně ŘŠ pro MŠ můţe ukončit školní docházku dítěte po předchozím písemném upozornění, pokud : - dítě bez omluvy rodičů (zástupců) nejméně jeden měsíc do MŠ nedochází - rodiče (zástupci) dítěte váţným způsobem narušují provoz MŠ - v době, kdy bylo dítě přijato do MŠ na zkušební dobu 10. Jednání o výchovných a jiných problémech dítěte musí probíhat zásadně v době, kdy učitelka nevykonává přímou výchovnou práci s dětmi.

4 Povinnosti a práva žáků školy 1. Ţáci jsou povinni přicházet do školy čistě a vhodně oblečeni a upraveni. 2. Ţáci zdraví všechny dospělé osoby ve školní budově, k dospělým se chovají zdvořile. Při příchodu vyučujícího do třídy i odchodu ze třídy ţáci vţdy pozdraví povstáním. 3. Ve vyučovacích hodinách ţáci zachovávají klid a kázeň, nevykřikují, chovají se slušně ke spoluţákům i k vyučujícím. Bez svolení vyučujícího nepřecházejí po třídě ani ji neopouštějí. Uvolnění na toaletu v době vyučování zváţí vyučující, ţáci však nesmějí toto uvolnění zneuţívat a nesou v této době odpovědnost za svou bezpečnost. 4. Ţáci nenosí do školy cenné věci nebo věci nesouvisející s výukou. Hodinky, šperky atd. mají stále u sebe a nenechávají je ani v šatnách, při Tv rozhodnou o uloţení věcí vyučující. Při přecházení do jiných učeben si své věci berou s sebou. Dbají na dostatečné zajištění svých věcí, případné ztráty ihned hlásí učiteli dané hodiny, pedagogickému dozoru nebo svému třídnímu učiteli. Za ztráty nezajištěných věcí nenese škola odpovědnost, za ztráty z neuzamčených šaten nese odpovědnost sluţba stanovená třídními učiteli. Zvláštní důraz je nutno klást na dostatečné zajištění peněz, které si ţáci z různých důvodů do školy přinášejí je nutno je mít neustále u sebe, případně poţádat o uloţení v trezoru školy. 5. Pouţívání mobilních telefonů ţáky školy upravuje Stanovisko č.j / Ţáci je mohou pouţívat v době přestávek, při vyučování jsou zásadně vypnuty a uloţeny ve školních taškách. Při nedodrţení tohoto nařízení budou zabaveny, uloţeny ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze rodičům ţáků. Telefonů i dalších zařízení (kamera, fotoaparát) je zakázáno pouţívat k pořizování zvukových či obrazových záznamů. 6. Během vyučování je zakázáno pouţívat přehrávače hudby se sluchátky. V případě porušení tohoto nařízení budou zabaveny, uloţeny ve školním trezoru a předány proti podpisu pouze rodičům ţáků. 7. Ţáci se v době mimo vyučování nesmějí zdrţovat v prostorách školy bez dozoru učitele. 8. Po ukončení vyučování jsou ţáci doprovázeni k šatnám vyučujícími posledních hodin. Na schodištích je nutno dodrţovat kázeň, samostatný přesun druhým schodištěm je povaţován za porušení povinností ţáka školy. 9. Vstup ţáků do kanceláří, kabinetů a místností provozních pracovníků bez svolení je zakázán. Pro vstup do sboroven platí přísný zákaz pro ţáky bez výjimek. 10. Přecházení ţáků o přestávkách do šaten či jiných poschodí povoluje pedagogický dozor dle svého zváţení pouze v odůvodněných případech. Vstup ţáka do jiné třídy v průběhu přestávky je u všech tříd školy zakázán!! 11. Kaţdý ţák chrání školní majetek jeho svévolné poškození, jakoţ i poškození majetku spoluţáků hradí rodiče ţáka, který škodu způsobil. V případě, ţe ţáci viníka kryjí, hradí škodu celá třída. 12. Pouţívání hrubých a vulgárních slov a poniţování či tělesné nebo psychické ubliţování spoluţákům je přísně zakázáno. K závaţným přestupkům má škola právo přizvat Policii ČR. 13. Za chování ţáků mimo školu odpovídají rodiče. Pokud se na řešení váţného mimoškolního přestupku podílí i škola, lze po projednání v ped.radě udělit školní kázeňský trest. 14. Ţáci mají právo se o všech přestávkách pohybovat mimo třídu (o malých přestávkách jen v nejnutnější moţné míře), vţdy však pouze na svém poschodí. O hlavní přestávce a za vhodného počasí je moţný pobyt i na čerstvém vzduchu v určeném prostoru ţáci přecházejí ven i dovnitř sami, nepobíhají zbytečně po budově, zachovávají zásady slušného chování a pravidla bezpečnosti, udrţují pořádek a zachovávají nezbytnou kázeň. WC pouţívají výhradně ve svém poschodí. 15. Ţáci mají právo na zajištění bezpečnosti ve všech prostorách, které jsou vyuţívány k jejich výuce, jsou však také povinni chovat se tak, aby neohrozili zdraví své, svých spoluţáků ani jiných osob. V případě, ţe si ţák svou nekázní způsobí úraz nebo způsobí úraz

5 jinému ţákovi či dospělé osobě, má škola právo poţadovat od jeho rodičů uhrazení částky spoluúčasti školy na pojištění. 16. Ţáci mají právo svým vyučujícím, svým třídním učitelům nebo přímo řediteli školy slušným způsobem vznášet připomínky k provozu školy i k dalším problémům, které povaţují za podstatné. 17. Ţáci nesmějí být tělesně ani duševně trestáni, nesmějí být ani uráţeni či zesměšňováni, a to zejména před kolektivem třídy. Totéţ však platí i obráceně ţákům je zakázána jakákoliv forma uráţení či zesměšňování všech pracovníků školy. 18. Ţáci mají právo na to, aby kázeň ve škole byla zajišťována vhodným způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte, sami však musí respektovat pravidla stanovená řádem školy a zásadami slušného chování. 19. Ţáci mají právo se v průběhu vyučovacích hodin napít, jíst je však v této době zakázáno. 20. Ve školní jídelně se ţáci chovají slušně, šetří vybavení, dodrţují zásady kulturního stolování. V odůvodněných případech mají nárok na přednostní výdej jídla. Cenné věci a peníze mají stále u sebe, bundy věší na věšáky, aktovky ukládají na police pod věšáky. 21. Ţáci mají právo na informace o ochraně před nezákonným uţíváním narkotických a psychotropních látek. Zároveň musí dodrţovat zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových látek ve školní budově a v areálu školy za ten je povaţován prostor u Hradecké ulice, cesta kolem školní tělocvičny a sportovní haly aţ ke školní jídelně, chodník v pěší zóně aţ k odbočce ke schodům a dále schody a cesta k Hradecké ulici. 22. V případě nálezu těchto látek, ale také zapalovačů, zápalek atd. (a to i mimo školu) je nutno je ihned předat třídnímu učiteli či jiné dospělé osobě ve škole, jinak bude informace ţáka o nálezu povaţována za pouhou výmluvu a věci budou povaţovány za majetek ţáka se všemi následky, které z jejich vlastnictví vyplývají. 23. Škola má právo po předchozím souhlasu rodičů provést kontrolu přítomnosti alkoholu či jiných látek v těle ţáka. V případě kladného výsledku budou informováni rodiče i Policie ČR, případně i odbor sociální péče při MěÚ v J.Hradci. 24. Ţák je povinen aktivně absolvovat ve školním roce minimálně 70% vyučovacích hodin daného předmětu. Pokud ţák nesplní tuto povinnost, vykonává v daném pololetí z tohoto předmětu opravnou zkoušku. V hodinách tělesné výchovy se přezkoušení skládá ze sedmi disciplín (sprint, vytrvalostní běh, hod nebo vrh, skok, sedy-lehy, švihadlo, přeskoky lavičky). 25. Ţákovská kníţka je úřední dokument její ztráta je povaţována za přestupek, který je posuzován v souladu s klasifikačním řádem. Novou ŢK objednává škola a hradí rodiče ţáka. 26. Pokud ţák odmítne v hodině pracovat, budou do školy pozváni rodiče, kteří si dítě odvedou domů. Zameškané učivo si ţák samostatně doplní, nepřítomnost bude povaţována za neomluvenou.

6 Hygiena a bezpečnost 1. Ţáci ZŠ a MŠ jsou povinni se přezouvat, chodí do školy slušně a čistě oblečeni a upraveni 2. Ţáci hlásí kaţdý úraz vyučujícímu nebo dozoru. Kaţdý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů a dle závaţnosti se vyplňuje i záznam o úrazu. 3. Ţákům je zakázána manipulace s elektrickými přístroji bez dozoru učitele. 4. Při výuce v tělocvičně, dílně, na pozemku a v odborných učebnách ţáci dodrţují předpisy dané řádem učebny a poţárním řádem. Vyučující ţáky poučí a provede záznam do třídní knihy a ţákovských kníţek. Za pouční a dodrţování bezpečnostních zásad dětí ŠD a MŠ zodpovídají vedoucí vychovatelka a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 5. Ţáci jsou vţdy poučeni o bezpečnosti o prázdninách. Vyučující provedou záznam do TK, v níţ zaloţí i osnovu poučení. 6. Vedení školy zajistí 1 x ročně komplexní prověrku bezpečnosti. O výsledku provede zápis. 7. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Všichni jsou povinni se chovat tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob. 8. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz uţívání alkoholu. V ţádném zařízení se nesmí pouţívat ponorné vařiče. Kouření není povoleno. 9. Všichni pracovníci školy chrání své osobní věci. Cennosti, peníze atd. nenechávají volně na stolech ve sborovnách či kabinetech. Při opuštění sboroven je nutno důkladně zkontrolovat zavření dveří, u nichţ jsou venkovní kliky nahrazeny koulí. 10. Kontrolu osob přicházejících do zařízení provádí sluţba z řad provozních zaměstnanců. 11. Šatny musí být v průběhu vyučování stále zamčeny, totéţ platí i při přechodů ţáků mimo budovu (Tv, pozemek, exkurze, atd ). V MŠ se v tuto dobu zamyká hlavní vchod do budovy. Kontrolu provádějí pověření provozní zaměstnanci, v případě MŠ zodpovídají i učitelky MŠ. Ve ŠJ kontroluje šatnu stanovený dozor. 12. Při všech akcích mimo školu musí být dodrţovány dopravní, příp. jiné předpisy. Ţáci ZŠ musí být poučení o zásadách bezpečnosti na pořádané akci. Maximální počet ţáku na jednoho učitele je Ve všech třídách je k dispozici mýdlo, ţáci mají ve třídách vlastní ručníky. Kontrolu provádějí třídní učitelé. Ve školní jídelně jsou k dispozici umyvadla a osoušeče rukou. V MŠ ţáci vyuţívají umýváren. Hygiena je zajištěna i ve všech odděleních ŠD. Hygienické vybavení pro pracovníky ve všech součástech školy zajišťují pověření provozní zaměstnanci.

7 Pedagogičtí pracovníci 1. Závazné jsou pokyny dané předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména Zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), Zákonem 563/2004 Sb., Vyhláškou 48/2005 Sb. a Nařízením vlády 75/2005 Sb. včetně všech jejich dodatků a novel. Další závazné pokyny vyplývají z ustanovení Zákoníku práce. Znalost těchto pokynů je povinností všech pedagogických pracovníků školy bez jakýchkoliv výjimek. K dispozici jsou u ředitele školy, ve sborovnách a u zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 2. Všichni jsou povinni dodrţovat předpisy a zajištění bezpečnosti práce a poţární předpisy. 3. Pracovníci sledují rozpis a přehled zastupování, pohotovost je připravena po celou dobu. 4. Pracovníci sledují všechny informace vyvěšené na nástěnkách, sdělované prostřednictvím školního rozhlasu či předávané jiným způsobem (oběţník atd.) a řídí se jimi. Na případnou neznalost těchto informací a pokynů nebude brán zřetel a bude povaţována za porušení pracovní kázně. 5. Pedagogičtí pracovníci všech součástí školy přicházejí na pracoviště nejpozději 15 minut před zahájením pracovního výkonu, výjimky povolují vedoucí jednotlivých zařízení (zejména u dojíţdějících zaměstnanců). 6. Po ukončení vyučování překontrolují učitelé ZŠ pořádek ve třídě, uzavření oken a kohoutku vodovodu a odvádějí ţáky k šatně a počkají, aţ ţáci opustí šatnu. Výjimku mají pouze dozory na chodbách nebo v jídelně. Dle moţností s dozorem vypomáhají provozní zaměstnanci. Třídní knihu ukládají ve sborovně. Kontrola pořádku je prováděna i v případě, kdy ţáci opouštějí svou třídu (Tv,Vv,F,Ch) a jiţ se do ní nevracejí. Postup v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 7. Odchod na akci ţáků ZŠ mimo budovu školy hlásí vyučující předem vedení školy. 8. Není dovoleno posílat ţáky samotné mimo budovy jednotlivých součástí školy, a to z jakéhokoliv důvodu. Mimořádné situace je nutno konzultovat s vedoucími pracovníky. 9. Nemůţe-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně informovat vedoucí pracovníky. Zastupování organizují ZŘŠ a zástupkyně ŘŠ pro MŠ. Mimořádné případy - osobní překáţky v práci je nutno řešit samostatně s ředitelem školy. 10. K vaření vody na nápoje je povoleno pouţívat pouze varné konvice, kouření není povoleno. 11. Učitelé jsou povinni se seznámit s rozpisem dozorů, při dozoru kontrolují dodrţování všech ustanovení školního řádu. 12. Za řádný výkon dozoru nad ţáky se povaţuje fyzická přítomnost vyučujícího v místě, které mu bylo rozpisem určeno, a postupné procházení tohoto prostoru. Kaţdý z dvojice učitelů v přízemí a ve druhém poschodí kontroluje jednu polovinu daného prostoru. Výjimkou jsou dny, kdy ţáci tráví vekou přestávku venku v tomto případě má jeden z dvojice v druhém poschodí dozor na chodbě a druhý venku. Při dozoru je zakázána jakákoliv další činnost četba, opravy atd. Ve školní jídelně je nutno kontrolovat i prostor šatny, dozor obědvá a odchází jako poslední. Výkon dozorů v MŠ se řídí pokyny zástupkyně ŘŠ pro MŠ. 13. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření a zpráv PPP nebo SPC i na sdělení rodičů o dítěti. Učitelé ZŠ jsou povinni se seznámit s přehledem těchto ţáků vypracovaným výchovným poradcem. Třídní učitelé seznamují ostatní učitele se všemi problémy ţáků svých tříd. 14. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav ţáků, v případě náhlých problémů informují vedoucí pracovníky a rodiče. Ţák ZŠ můţe být uvolněn k lékařskému vyšetření jen za doprovodu dospělé osoby, případně i na základě písemného oznámení rodičů. Ţáka MŠ si vţdy přebírají rodiče. K těmto účelům zajistí TU ţáků ZŠ řádné vyplnění úvodní strany ţákovské kníţky.

8 15.Opuštění školní budovy v době polední přestávky, případně ve volných hodinách (laboratorní práce apod.) je řešeno na základě písemného prohlášení podepsaného rodiči. Tato prohlášení jsou zaloţena u třídních učitelů. 16. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni okamţitě informovat rodiče o chování, učitelé také o prospěchu jejich dětí (samostatně, prostřednictvím třídních uč.), a to zejména v případě výrazného zhoršení či hrozící nedostatečné na vysvědčení. S rodiči jednají zásadně v době mimo vyučování. 17. V závěru klasifikačního období a před schůzkami Sdruţení rodičů (Rady školy) jsou učitelé povinni zapsat do seznamů vypracovaných třídními učiteli nebo do katalogových listů návrh klasifikace za dané období. V případě klasifikace za druhé pololetí se na výsledek hodnocení prvého pololetí nebere zřetel. 18. Učitelé mohou pouţít širší slovní hodnocení. Podmínky, za kterých lze toto hodnocení pouţít, stanovuje klasifikační řád školy. 19. Ţákům, kteří jsou vedeni jako integrovaní, jsou vypracovávány individuální vzdělávací plány. Tyto plány sestavují třídní učitelé a jsou doplněny o program další práce v individuální výuce (dyslexie ). 20. Všichni učitelé mají plány stanovující celoroční rozvrţení učiva v daném ročníku a třídě. Plány jsou v průběhu roku doplňovány poznámkami o jejich plnění. Forma není stanovena. Vychovatelky ŠD se řídí plánem akcí ŠD, rozdělením úkolů vychovatelkám ŠD a týdenními plány, učitelky MŠ se řídí plány zpracovanými dle pokynů zástupkyně ŘŠ pro MŠ.

9 Povinnosti třídního učitele (zákon 561/2004 Sb. školský zákon, zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhláška 48/2005 o základním vzdělávání, zákoník práce - vést na potřebné administrativní úrovni pedagogickou dokumentaci třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy, podklady pro jednání pedagogických rad a schůzek rodičů - kontrolovat úplnost a stav zápisů v třídní knize, dle potřeb zjednávat nápravu -evidovat a kontrolovat absenci ţáků, vyţadovat od rodičů omluvu nepřítomnosti do 72 h. po návratu ţáka do školy zkontrolovat omluvenku v ŢK nejdéle do týdne, v případě neomluvené absence přijímat odpovídající opatření - TU mají právo uvolnit ţáka z vyučování max. na jeden týden (5 prac.dnů) na základě písemné ţádosti rodičů ta se zakládá do KL (KS) - vést ţáky ke znalosti řádu školy a k jeho respektování, sledovat chování ţáků, věnovat zvýšenou pozornost problémům a včas přijímat potřebná výchovná opatření - dle pokynů ředitele školy organizovat na 2. stupni třídnické hodiny zásadně v době mimo vyučování (hodinu lze 2x měsíčně půlit ), termín(y) konání zaznamenávat do třídní knihy, vést stručný záznam o jejich obsahu - organizovat činnost ţákovských sluţeb, tuto činnost kontrolovat, dbát na estetickou úroveň tříd svých ţáků, kontrolovat vybavení a inventář svých tříd, v případě škody na majetku zahájit šetření a s vedením školy dohodnout způsob náhrady - ve svém jednání a pedagogické práci dodrţovat ustanovení Úmluvy o právech dítěte -informovat prokazatelně a včas rodiče o prospěchu a chování ţáků, reagovat na případné zhoršení, dle pokynů ředitele školy kontrolovat podpisy rodičů v ţákovské kníţce - informovat kolegy o problémech ţáků svých tříd, zajišťovat rovnoměrnost v zatíţení ţáků (počet dom.úkolů, pís.prověrek atd.), v případě potřeby tyto problémy projednávat s odpovídajícími učiteli - sledovat zájmovou činnost ţáků svých tříd - znát podmínky, v nichţ ţák ţije, jeho moţnosti pro domácí přípravu, další vlivy rodinného prostředí na prospěch a chování - věnovat pozornost zdravotnímu stavu ţáků svých tříd, dle potřeby informovat kolegy - TU budoucích prvních tříd rozhodují o zařazení dětí do tříd s ohledem na počty chlapců a dívek, s ohledem na provozní podmínky, s ohledem na doporučení učitelek MŠ, případně s ohledem na přání rodičů

10 Provozní zaměstnanci 1. Pracovní povinnosti jsou dány zákoníkem práce, pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese. 2. Pracovní doba je dána rozpisem pro jednotlivé provozní pracovníky. 3. Organizací práce provozních zaměstnanců a kontrolou dodrţování pracovní doby jsou pověřeni v ZŠ školník, v MŠ zástupkyně ŘŠ pro MŠ a ve ŠJ vedoucí ŠJ. V případě jejich nepřítomnosti na pracovišti přebírají tuto povinnost jimi pověření pracovníci. Uvedení pracovníci hlásí nedostatky v pracovní kázni neprodleně řediteli školy, dále zajišťují měsíční soupisy, plánování dovolené a spoluorganizují zástup v případě nemoci. 4. Do místnosti provozních zaměstnanců ve všech součástech školy je ţákům i dalším nepovolaným osobám vstup zakázán. Zvláštní důraz je nutno dát na provozy jídelen. Ke krátkodobému odpočinku uklízeček ZŠ slouţí pouze šatna v přízemí školní budovy. 5. Věcná pracovní náplň všech provozních zaměstnanců je stanovena vnitřními předpisy pro jednotlivé druhy práce. 6. Horní hranice počtu čtverečních metrů uklízené plochy na 1 hod. není stanovena.

Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici

Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici ------------------------------------------------- Účinnost od 1.6.2013. ------------------------------------------------- ředitel školy Schválil: Mgr. Václav

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Provozní doba 1. Ranní provoz je v budově ZŠ na náměstí od 6.30 do 7.30 hodin. Žáci chodí zadním vchodem - poučí TU 1. den školní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p.r., příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2016 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád

Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089. Školní řád Základní a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ: 75027089 Školní řád I. Práva ţáků a zákonných zástupců Ţák má právo: 1. Na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354, Kroměříž Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Bílá Lhota, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 29.8.2016 Směrnice nabývá

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8.května 29 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j.: ŘBe -13/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2016 R.

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222 74719 Bohuslavice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222 74719 Bohuslavice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222 74719 Bohuslavice 1 Obsah 1.1 Práva žáků... 3 1.2 Povinnosti žáků... 3 1.3 Práva zákonných zástupců... 4 1.4 Povinnosti

Více

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40

Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Základní škola Praha Petrovice Pracoviště Dopplerova 351 Pracoviště Edisonova 40 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/09/2010 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Verneřice Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Jana Kindlerová, ředitelka školy Mgr. Jana Kindlerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Adresa:, tel. /fax 482 323 263, e-mail: libor.rygal@zs. vratislavice. cz Bankovní spojení: ČS Liberec 0984944329/0800,

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ okres Jičín Školní 11, 507 23 Libáň telefon 493598626 Úvod K povinné školní docházce v ZŠ a MŠ Libáň jsem se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Brno, Hroznová 1 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 180a Spisový znak: 2a Skartační znak: A5 Vypracoval: Bc.Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka Schválil: Mgr.Zbyněk Krejčíř Datum vydání:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

Řád školní družiny. Základní škola Rosice

Řád školní družiny. Základní škola Rosice Základní škola Rosice Řád školní družiny Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č.

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní družinu vnitřní řád. Je

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Mgr. Igor Slováček, ředitel školy I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.ZŠ 206 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne

Provoz týkajících se aktivit žáků: Běžný provoz od 6 16.30 hod. Aktivity: Organizace školního roku na příslušný rok a Plán týdne Provozní řád školy I. Údaje o zařízení: Adresa: Příkrá 67, 264 01 Sedlčany Typ školy: základní škola Kapacita: základní škola 480 žáků školní družina 100 žáků školní klub 220 žáků Zájmové činností, kroužky,

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

VNITŘ NI Ř Á D Š KOLNI DŘUŽ INY

VNITŘ NI Ř Á D Š KOLNI DŘUŽ INY VNITŘ NI Ř Á D Š KOLNI DŘUŽ INY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny

Základní škola, Praha 9 Satalice, K Cihelně 137. K Cihelně 137/8, Praha-Satalice. Řád školní družiny Řád školní družiny Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny (dále jen ŠD), stanoví

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olomouc příspěvková organizace Olomouc Svatý Kopeček VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠDv/195/2012/Ha Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování

Vnitřní řád pro zařízení školního stravování Vnitřní řád pro zařízení školního stravování školní jídelna základní školy Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Platnost od: 1. 9. 2013 email: zslubna@email.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Lomnice, okres Blansko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 12. 9. 2005 Směrnice

Více

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav

Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Školní řád Základní školy a Mateřské školy Březí, okres Břeclav Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Staša Pedagogická rada projednala dne 13. 10. 2015 Školská rada projednala dne: 15. 10. 2015 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD s přílohou č.1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD s přílohou č.1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VP01/2012 Účinnost od: 01. 09. 2012 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A5 Změny: 24.1.2014 odstavec

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 Č.j.: ZŠŠ 354/2015 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 VNITŘNÍ PŘEDPIS, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a provoz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní družina Čj: ZŠB/448/2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015 Počet příloh 1 Změny směrnice

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace Komenského 14, 747 21 Kravaře ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Kravaře, příspěvková organizace Komenského 14, 747 21 Kravaře ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více