Az Ön kézikönyve SAMSUNG R1045

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG R1045 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584539"

Transkript

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Pfied pouitm praky mus bt odstranny vechny rouby pouit pro balen a pfiepravu praky. Pokud by nebyly odstranny, mohlo by dojt k vnmu pokozen. Viz "Demont pfiepravnch roub" na stran 3. Pfied prvnm pranm prdla muste spustit jeden prac cyklus bez prdla. Viz "Prvn pran prdla" na stran 8. Bezpenostn pokyny Pfied itnm a provdnm drby vypojte praku z elektrick zsuvky nebo vypnte tlatko (Vypnuto/Zapnuto) do polohy Vypnuto Pfiesvdte se, zdali jsou przdn vechny kapsy odv pfiipravench na pran. Tvrd ostr pfiedmty, jako napfiklad mince, spnac pendlky, hfiebky, rouby, nebo kameny mohou zpsobit rozshl pokozen praky. Po pouit praku vdy odpojte od elektrick st a zavfiete pfivod vody. Pfied otevfienm dvfiek praky zkontrolujte, zdali je veker voda vyputna. Dvfika neotvrejte, pokud uvnitfi stle vidte vodn hladinu. Domc zvfiata a mal dti mohou vlzt do praky. Pfied kadm pouitm praku zkontrolujte. V prbhu pracho cyklu se sklenn dvfika praky siln zahfivaj. V prbhu pran zabrate dtem v pfistupu k prace. Nepokouejte se praku opravovat sami. Opravy proveden nezkuenmi nebo nekvalifikovanmi osobami mohou zpsobit zrann a/nebo mohou vst k nutnosti provst daleko rozshlej opravu. Pokud je zstrka (pfivodn elektrick ra) pokozena, mus j vymnit vrobce nebo jeho servisn pracovnk nebo jin kvalifikovan osoba, aby nedolo k ohroen osob. Tuto praku sm opravovat pouze autorizovan opravna a pro vmnu se mohou pouvat pouze originln nhradn dly. Nepouvejte upravenou vodu obsahujc olej, krm nebo pleovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo na masnch klinikch. - V opanm pfipad me dojt k deformaci balen, co zpsob nesprvnou funkci vany nebo nik vody. Nerezov vana obvykle nekoroduje. Pokud je vak ve van po del dobu ponechn kovov pfiedmt, napfi. sponka do vlas, me vana zat korodovat. - Nenechvejte ve van po del dobu vodu nebo blic lze obsahujc chlor. - Nenechvejte ve van po del dobu vodu obsahujc elezo, ani takovou vodu pravideln nepouvejte. - Pokud se na povrchu vany zane objevovat rez, oetfiete povrch neutrlnm isticm prostfiedkem nanesenm na houbu nebo mkk hadfik. (V dnm pfipad nepouvejte kovov kart) Toto zafizen nen ureno k pouvn malmi dtmi nebo nesvprvnmi osobami bez odpovdajcho dohledu odpovdnch osob, kter zajist bezpen pouvn zafizen. Nenechvejte male dti, aby zafizen pouvaly jako hraku. Toto zafizen mus bt pfiipojeno k zsuvce, kter je v fidnm technickm stavu. Toto zafizen mus bt umstno tak, aby byla zstrka pfistupn i po instalaci zafizen. TYTO POKYNY PELIV USCHOVEJTE Obsah Bezpenostn pfiedpisy vnitfin obal Instalace praky Rozbalen praky Celkov pohled na praku Vbr msta Nastaven vyrovnvacch noh Demont pfiepravnch roub Pfiipojen hadic pro pfivod vody (voliteln) Pfiipojen hadic pro pfivod vody Umstn vpustn hadice Zapojen praky do elektrick st Pran prdla Pfiehled ovldacho panelu Prvn pran Dvkovn pracho prostfiedku do praky Pran prdla pomoc Fuzzy Logic Pran prdla manulnm programem Pouit opodnho startu Tipy a rady k pran drba praky Vyputn praky v pfipad nouze Oprava zamrzl praky itn zevnjku itn zsuvky na prac prostfiedky a vklenku itn filtru na tuh pfiedmty itn vodnho filtru pfivodn hadice Odstraovn zvad Problmy a jejich fieen Objasnn chybovch hlen Tabulka program Pfiloha Pfiehledn tabulka pe o tkaninu Varovn pokyny tkajc se elektrickho zapojen Ochrana ivotnho prostfied Prohlen o shod Specifikace SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 1 Instalace praky Rozbalen praky Rozbalte praku a zkontrolujte, zdali nedolo pfii pfieprav k jejmu pokozen. Rovn se pfiesvdte, zdali jste dostali vechny dly, kter jsou znzornny ne. Pokud byla praka v prbhu pfiepravy pokozena nebo pokud nemte vechny dly, kontaktujte ihned Vaeho prodejce Samsung. Celkov pohled na praku Pracovn plocha Detergent drawer Ovldac panel Door Vpustn hadice Zstrka Spodn kryt nastaviteln nohy Filtr na tuh pfiedmty Trubka pro nouzov vypoutn praky Kryt filtru Hadice pfivodu studen vody Kl Vpustn hadice Krytky na otvory po roubech Vodic oblouk 2 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Instalace praky Vbr msta Pfied tm, ne nainstalujete praku, si vyberte umstn, kter m nsledujc parametry: Pevn rovn povrch (pokud nen povrch rovn, viz dle "Nastaven vyrovnvacch noh") Mimo dopad pfimho slunenho svtla. Dostaten vtrn Teplota mstnosti nesm bt ni ne 0 C. Umstn mimo zdroje tepla jako jsou napfiklad kamna nebo plynov topen. Pfiesvdte se, zdali praka nestoj na pfivodnm elektrickm kabelu. V pfipad, e praka stoj na koberci, mus bt vtrac otvory prchoz. Nastaven vyrovnvacch noh Pokud mte nerovnou podlahu, nastavte nohy praky (nepodkldejte nohy dfievem nebo jinmi pfiedmty): 1. Povolte rukou rouby na nohch jejich otenm tak dlouho, dokud nemaj nohy poadovanou vku. 2. Uthnte pojistn matice otenm pomoc kle. Umstte praku na pevn rovn podklad.

3 Pokud bude praka stt na nerovnm nedostaten pevnm povrchu, bude dochzet k hluku a vibracm. (hel sklonu podkladu me bt maximln 1 stupe. ) Demont pfiepravnch roub Pfied pouitm praky muste demontovat vechny pfiepravn rouby ze zadn strany praky: Pfied vlastn demont roub je nejprve uvolnte pomoc kle. 2. Kad roub uchopte za hlavu a vythnte jej ven skrz ir st otvoru. Opakujte u kadho roubu. 3. Do otvor nasate plastikov krytky, kter jsou soust dodvky. 4. Pfiepravn rouby uchovejte pro budouc pouit. Pfiipojen pfivodn hadice vody (Voliteln) 1. Z pfivodn hadice vody demontujte adaptr. c 4. Pfiipojte pfivodn hadici k adaptru. st (c) pfivodn hadice popothnte dol. Kdy uvolnte st (c) hadice se automaticky pfiipoj k adaptru, pfiiem se ozve klapnut. 5. Druh konec pfivodn hadice pfiipojte ke vstupnmu ventilu v horn sti praky. Hadici pfiiroubujte otenm dlu ve smru hodinovch ruiek a do konce. 2. Nejprve povolte pomoc kfiovho roubovku tyfii rouby na adaptru. Potom uchopte adaptr a otejte st (b) ve smru vyznaen ipky, a mezi stmi vznikne mezera 5 mm. 3. dnm utaenm roub pfiipojte adaptr k vodovodnmu kohoutku. Potom otejte st (b) ve smru ipky a smontujte sti (a) a (b) dohromady. a b Pokud je na vodovodnm kohoutku obvykl zvit, pfiipojte hadici k vodovodnmu kohoutku tak, jak je uvedeno na obrzku. POZNMKA Pokud po pfiipojen spoj dochz k niku vody z hadice, tak ve uveden kroky opakujte. Pro pfivod vody pouvejte ten nejbnj typ vodovodnho kohoutku. Pokud m kohoutek tvercov tvar, nebo je pfili velk, tak pfied nasazenm kohoutku do adaptru sundejte vymezovac krouek. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 3 Instalace praky Pfiipojen hadic pro pfivod vody Pfivodn hadice vody mus bt na jednom konci pfiipojena k prace a na druhm konci k vodovodnmu kohoutku. Pfivodn hadici vody nenatahujte. Pokud je hadice pfili krtk a vy nechcete pfiesouvat vodovodn kohoutek, vymte ji za del vysokotlakou hadici. Pro pfiipojen pfivodn hadice vody: 1. Vezmte pfipojku ve tvaru L pfivodn hadice vody a pfiipojte ji k pfivodu studen vody na zadn stran praky. Uthnte ji rukou. 2. Druh konec pfivodn hadice studen vody pfiipojte k vodovodnmu kohoutku a uthnte jej rukou. V pfipad nutnosti mete zmnit polohu pfivodn hadice vody na stran praky tak, e uvolnte upevnn, otote hadic a znovu uthnete upevnn. Voliteln: 1. Vezmte pfipojku ve tvaru L pfivodn hadice tepl vody a pfiipojte ji k ervenmu pfivodu tepl vody na zadn stran praky. Uthnte ji rukou. 2. Druh konec pfivodn hadice tepl vody pfiipojte k vodovodnmu kohoutku tepl vody a uthnte jej rukou. 3. Pokud chcete pouvat pouze studenou vodu, tak pouijte dl ve tvaru Y. Poznmka: Praka se mus pfiipojit k rozvodu vody pomoc nov sady hadic, star sada hadic se nesm pout. Umstn vpustn hadice Konec vpustn hadice me bt umstn tfiemi rznmi zpsoby: Pfies okraj vlevky Vpustn hadice mus bt umstna ve vce mezi 60 a 90 cm. Pro to, aby byl konec vpustn hadice ohnut, pouijte dodvan plastov vodtko hadice. Upevnte vodtko na ze pomoc hku nebo ke kohoutku pomoc provzku tak, aby se vpustn hadice nemohla pohybovat. K hadicov pfipojce na sifonu vlevky Hadicov pfipojka mus bt umstna nad sifonem vlevky tak, aby byl konec hadice nejmn 60 cm nad rovn podlahy. Do vpustn trubky Samsung doporuuje, abyste pouili 65 cm dlouhou svislou trubku. Trubka by nemla bt krat ne 60 cm a del ne 90 cm. 4 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Instalace praky Zapojen praky do elektrick st Pro evropsk uivatele. Zstrku praky NE muste uzemovat. Pro uivatele z USA. Zstrku praky MUSTE uzemnit. Pfied pouitm praky zkontrolujte v pfitomnosti elektrikfie, zdali je praka sprvn uzemnna. Pro uivatele z Velk Britnie. Pokyny k zapojen POZOR, TENTO SPOTEBI MUS BT UZEMNN. Tento spotfiebi mus bt uzemnn. V pfipad elektrickho zkratu ZELEN uzemnn sniuje riziko razu elektrickm proudem tm, e poskytuje elektrickmu proudu nhradn drhu. POJISTKA Spotfiebi je vybaven pfipojnou elektrickou rou, kter obsahuje vodi uzemnn pro pfiipojen k zemncmu plu va sov zstrky. Zstrka mus bt zastrena do zsuvky, kter je sprvn nainstalovan a uzemnn. *Vodie pfivodn ry maj barvu v souladu s nsledujcmi kdy: Zelen a lut : Uzemnn Modr : Nulov vodi Hnd : Fze PROTOE barva vodi pfivodn ry tto praky nemus odpovdat barevnmu znaen na plech Va zstrky, tak postupujte nsledovn. Pfiipojte zelenolut vodi k plu zstrky oznaenmu psmenem E nebo symbolem uzemnn ( ) nebo zbarvenmu na zeleno nebo lutozeleno. Pfiipojte modr vodi k plu oznaenmu psmenem N nebo zbarvenmu Pfiipojte hnd vodi k plu oznaenmu psmenem L nebo zbarvenmu na erveno. * V pfipad pochybnost tkajcch se tchto pokyn se porate s kvalifikovanm elektrikfiem. Vrobce tto praky nenese dnou zodpovdnost za zrann osob nebo za kody na materilu pfii nedodren tchto poadavk. Uvnitfi praky nejsou dn sousti, kter by mohl opravovat uivatel, a pokud dojde k pokozen pfivodn ry tohoto spotfiebie, tak mus bt vymnna pouze kvalifikovanm servisnm pracovnkem, kterho schvlil vrobce, protoe k opravm jsou zapotfieb speciln nstroje. A LUT 13 A MODR HND UPOZORNN Pfied pouitm s), a se zobraz hodnota 40C. 5. Stisknte tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen). Tmto zpsobem se odstran veker voda, kter v prace zbyla po testech provedench u vrobce. Dvkova Dvkova Dvkova : Prac prostfiedky pro pfiedprku nebo kroben. : Prac prostfiedky pro hlavn pran, zmkovae vody, prostfiedky pro namen, blen a odstraovn skvrn. : Aditiva, napfi. zmkovae tkanin nebo formovae (nenaplujte ve ne je spodn hrana vloky "A") Dvkovn pracho prostfiedku do praky 1. Povythnte uplk na dvkovn pracho prostfiedku. 2. Nasypte prac prek do oddlen. 3. Do oddlen pfiidejte zmkovadlo (pokud si to pfiejete). 4. Do oddlen nasypte prac prek uren pro pfiedprku (pokud si to pfiejete). Upozornn: Koncentrovan nebo hust zmkovae tkanin a prostfiedky na pravu se mus nafiedit malm mnostvm vody pfied tm, ne se nalij do dvkovae (zabrauje se tm pfieteen v dsledku ucpn). 8 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Pran prdla Pran prdla pomoc Fuzzy Logic Vae nov praka Vm zjednoduuje pran prdla a to pomoc automatickho fidcho systmu "Fuzzy Logic" firmy Samsung. Kdy si zvolte pfislun program pran, tak si praka nastav sprvnou teplotu, as pran a rychlost pran. Pro pran prdla pomoc program Fuzzy Logic: 1. Otevfiete kohoutek pfivodu vody. 2. Stisknte tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto). 3. Otevfiete dvfika. 4. Naplujte praku prdlem, do bubnu jej dvejte vdy po jednom kusu. Praku nepfieplujte. 5. Zavfiete dvfika. 6. Do pfislunho oddlen pfiidejte prac prek, zmkova a prac prek pro pfiedprku (pokud to je nezbytn). Poznmka: Pfiedprka je dostupn pouze pfii poit program pro pran provanch pokrvek, lonho prdla, runk, zclon, bavlny, barevnho prdla, syntetiky a jemnho prdla. Je nezbytn pouze v pfipad, pokud je vae prdlo siln zneitn. 7. Otejte volcm kotouem a zvolte si pfislun program pro dan druh prdla, Bavlna, Barevn prdlo, Syntetika, Jemn prdlo, Vlna, Run pran, Rychl pran, Mchn+Odstfieovn, Odstfieovn, Vypoutn, Dtsk (Baby) program (Skvrny, Jemn prdlo, Barevn prdlo, Bavlna) Uvidte, jak se ovldacm panelu rozsvt svtlo indiktoru.

4 8. Nyn, kdy stisknete tlatko pfislun volby, mete ovldat teplotu pran, poet cykl mchn, rychlost otek odstfieovn a as zpodn. 9. Stisknte tlatko Start/Pause na volcm kotoui Fuzzy Control a cyklus pran zane. Rozsvt se indiktor prbhu pran a na displeji se objev as, kter zbv do konce cyklu. Pfii ukonen cyklu: Po ukonen celho cyklu se praka automaticky vypne. 1. Otevfiete dvfika. Poznmka: Dvfika se nedaj otevfit po dobu 3 minut po zastaven praky nebo po jejm vypnut. 2. Vyjmte prdlo. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 9 Pran prdla Pran prdla manulnm programem Prdlo mete prt manulnm programem bez pouit funkce Fuzzy Logic. Provete nsledujc: 1. Otevfiete kohoutkem pfivod vody do praky. 2. Stisknte na prace tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto). 3. Otevfiete dvfika. 4. Naplujte praku prdlem, do bubnu jej dvejte vdy po jednom kusu. Praku nepfieplujte. 5. Zavfiete dvfika. 6. Do pfislunho oddlen pfiidejte prac prek, zmkova a prac prek pro pfiedprku (pokud to je nezbytn). 7. Stisknte tlatko Temperature (Teplota) a zvolte si teplotu (studen voda, 30C, 40C, 60C, 95C). 8. Pro volbu poadovanho potu cykl mchn si vyberte stisknte tlatko mchn. Maximln poet cykl mchn je pt. V zvislosti na tomto potu se doba pran prodlou. 9. Stisknte tlatko Spin (Odstfieovn) a vyberte si rychlost odstfieovn Poznmka: Program pro pozastaven mchn Vm umouje vythnout z praky prdlo, z kterho odkapv voda. : bez odstfieovn, : Pozastaven mchn 10. Opakovan stisknte tlatko pro pfiepnn mezi jednotlivmi dostupnmi volbami opodnho sputn (od 3 hodin do 24 hodin s pfirstkem po jedn hodin). Zobrazen daj v hodinch znamen as ukonen pracho cyklu. 11. Stisknte tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen) a praka spust dan cyklus pran. Pouit opodnho startu Mete praku nastavit tak, aby automaticky skonila pozdji, kdy si zvolte pfislunou prodlevu od 3 do 24 hodin (s pfirstkem po jedn hodin). Zobrazen daj v hodinch znamen as ukonen pracho cyklu. Provete nsledujc: 1. Nastavte run nebo automaticky praku na typ prdla, kter perete. 2. Opakovan stisknte tlatko Opodnho startu, a nastavte poadovanou prodlevu. 3. Stisknte tlatko Start/Pause. Rozsvt se indiktorov svtlo Opodnho startu a hodiny budou odpotvat as tak dlouho, dokud nedoshnou konenho asu. 4. Funkci Opodnho startu zrute tak, kdy stisknete tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto) a potom praku znovu zapnte. 10 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Pran prdla Tipy a rady k pran Tfidn Vaeho prdla: Roztfiite si prdlo podle nsledujcch charakteristik: Druh tkaniny podle symbolu na ttku: Roztfiite prdlo na bavlnu, smsn tkaniny, syntetiku, hedvb, vlnu a uml hedvb. Barva: Rozdlte prdlo na bl a barevn. Nov barevn prdlo vyperte oddlen. Velikost: Souasn pran kus prdla o rzn velikosti zlepuje innost pran. Citlivost: Kusy jemnho prdla perte oddlen, pro ltky z nov ist vlny, zclonoviny a hedvb pouijte prac program Delicate (Jemn prdlo). Zkontrolujte ttky jednotlivch kus prdla nebo se podvejte na pfiehlednou tabulku pe o tkaniny uvedenou v pfiloze. Vyprzdnn kapes: Mince, zavrac pendlky a podobn pfiedmty mohou pokodit prdlo, buben praky a vodn ndrku. Zajitn zapnadel: Zapnte zipy, knoflky nebo hky; uvolnn fiemnky nebo psky mus bt spojeny dohromady. Uren mnostv prdla: Praku nepfieplujte, protoe by se Vae prdlo fidn nevypralo. Pro uren mnostv prdla v zvislosti na druhu prdla, kter perete, pouijte nsledujc tabulku. Druh tkaniny Mnostv prdla B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/ B1045A(V/S) R1245A(V/S)/ R1045A(V/S) 5,2 kg 5,2 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) 4,5 kg 4,5 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg Barevn/bavlna -stfiedn/mrn zneitn -siln zneitn Syntetika Jemn prdlo Vlna 6,0 kg 6,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,0 kg Tipy k vbru pracch prostfiedk: Druh pracho prostfiedku, kter muste pout, se uruje podle druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemn tkanina), barvy, teploty pran, mry a druhu zneitn. Vdy pouvejte "mlo pnc" prac prostfiedky, kter jsou ureny pro automatick praky. Pfii urovn mnostv pracho prostfiedku je nezbytn brt zfietel na doporuen vrobce pracho prostfiedku, kter jsou uveden na obalu, a rovn na hmotnost a druh prdla, mru jeho zneitn a na tvrdost vody v dan oblasti. Pokud nevte, jak je stupe tvrdosti vody, kter pouvte, zeptejte se na vodohospodfiskm fiad. Poznmka: Uchovvejte prac prky a pfisady na bezpenm a suchm mst mimo dosah dt. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 11 drba praky Vyputn praky v pfipad nouze B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/B1045A(V/S) 1. Odpojte praku od elektrick st. 2. Demontujte kryt filtru pomoc mince nebo kle. 3. Otenm doleva odroubujte vko pro nouzov vypoutn. Ponechte vko sevfien na konci trubky pro nouzov vyputn a pomalu ji vythnte ven asi o 15 cm Ponechte vodu vytkat do pfiipraven ndoby. Vlote zptky vpustnou trubku a naroubujte vko zptky. Provete zptnou mont krytu filtru. Oprava zamrzl praky Pokud teplota poklesne pod bod mrazu a vae praka zamrzne: 1. Odpojte praku od elektrick st. 2. Nalijte horkou vodu na kohoutek napjec vody, abyste uvolnili hadici pro pfivod vody. 3. Odpojte hadici pro pfivod vody a ponofite ji do hork vody. 4. Nalijte horkou vodu do bubnu praky a ponechte ji tam po dobu 10 minut. 5. Znovu pfiipojte hadici pro pfivod vody k vodovodnmu kohoutku a zkontrolujte, zdali jsou napoutn vody do praky a jej vypoutn probh normln. itn zevnjku Oistte povrch praky vetn ovldacho panelu pomoc mkk tkaniny a neabrazivnho domcho istcho prostfiedku. Pro vysuen povrchu pouvejte mkkou tkaninu. Nepolvejte praku vodou. 12 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka drba praky itn zsuvky na prac prostfiedky a vklenku 1. Stisknte uvolovac pku na vnitfin stran zsuvky na prac prostfiedky a vythnte ji ven. 2. Demontujte vko z oddlen. 3. Umyjte vechny dly pod tekouc vodou. 4. Oistte vklenek zsuvky pomoc starho kartku na zuby. 5. Provete zptnou mont vka (Zatlate jej pofidn na sv msto) a namontujte rozdlovac pfiku na kapaln prac prostfiedky do zsuvky. 6. Zatlate zsuvku zpt na sv msto. 7. Spuste mchac program bez prdla uvnitfi bubnu. itn filtru na tuh pfiedmty Tento filtr na tuh pfiedmty istte ptkrt nebo estkrt do roka a nebo kdy uvidte na displeji nsledujc chybovou hlku: 1. Demontujte kryt filtru, Viz "Nouzov vypoutn vody z praky" na stran Otenm doleva odroubujte kryc vko nouzovho vypoutn vody a vypuste vechnu vodu. Viz "Nouzov vypoutn vody z praky" na stran Odroubujte vko filtru a vyjmte jej ven. 4. Veker neistoty nebo jin pfiedmty z filtru fidn vymyjte. Pfiesvdte se, zdali nen zablokovan pohonn erpadlo odpadn vody umstn za filtrem. Namontujte zptky kryc vko filtru. 5. Namontujte zptky kryt filtru. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 13 drba praky itn vodnho filtru pfivodn hadice Vodn filtr pfivodn hadice (stko) muste istit nejmn jednou za rok nebo tehdy, kdy na displeji uvidte nsledujc chybovou zprvu: Postupujte nsledovn: 1. Uzavfiete pfivod vody k prace. 2. Odroubujte hadici na zadn stran praky. 3. Pomoc klet jemn vythnte stov filtr z koncov sti hadice a proplachujte jej proudem vody tak dlouho, dokud nebude ist. Vyistte rovn vnitfin a vnj st roubov spojky.

5 4. Zasute filtr zpt do pvodn polohy. 5. Zaroubujte hadici zpt do praky. 6. Otevfiete kohoutek pfivodu vody a pfiesvdte se, zdali jsou spoje vodotsn. 14 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Odstraovn zvad Problmy a jejich fieen Praku nelze spustit Pfiesvdte se, zdali jsou dvfika dobfie zavfien. Pfiesvdte se, zdali je praka zapojena do st. Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Pfiesvdte se, zdali jste stiskli tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen). Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Pfiesvdte se, zdali nen kohoutek pfivodu vody zamrzl. Pfiesvdte se, zdali nen pfivodn hadice pfiehnut. Pfiesvdte se, zdali nen ucpan vodn filtr pfivodn hadice Netee voda nebo nedostaten pfivod vody Po ukonen programu zstv prac prek v zsuvce pro prac prostfiedky Pfiesvdte se, zdali je v prbhu pran dostaten tlak vody v prace. Prac prek dvejte do vnitfin sti zsuvky pro prac prostfiedky (dle od vnj stny). Praka vibruje nebo je pfili hlun Pfiesvdte se, zdali je praka umstna na rovnm povrchu. Pokud povrch nen rovn, nastavte nohy praky tak, aby byla praka ve vodorovn poloze (viz strana 3). Pfiesvdte se, zdali jsou demontovny pfiepravn rouby (viz strana 3). Pfiesvdte se, zdali se praka nedotk njakho jinho pfiedmtu. Pfiesvdte se, zdali je prdlo rovnomrn rozmstn. Pfiesvdte se, zdali nen vpustn hadice pfiimknut nebo ohnut. Pfiesvdte se, zdali nen ucpan stkov filtr hadice. (viz strana 14). Dvfika se nedaj otevfit po dobu 3 minut po zastaven praky nebo po jejm vypnut. Objasnn chybovch hlen Praka nevypout a/nebo neodstfieuje Dvfika se neotvraj Objasnn chybovch hlen Zobrazen chyba een Uzavfiete dvfika. Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Zkontrolujte tlak vody. Vyistte filtr na tuh pfiedmty Ujistte se, zdali je vpustn hadice sprvn nainstalovan. Npl prdla nen rovnomrn rozmstn; uvolnte vechno do sebe zamotan prdlo. Pokud potfiebujete vyprat pouze jeden kus prdla, jako napfiklad upan nebo dny, me se stt, e vsledn efekt odstfieovn bude nedostaten a na displeji se zobraz chybov hlka "UE". Zkontrolujte, zdali nen konec vpustn hadice pfili nzko. (Pfiesvdte se, zdali nen poruen vzadu drk vpustn hadice). Zkontrolujte, zdali je konec vpustn hadice ponofien ve vod. Pfied tm, ne budete kontaktovat poprodejn servis: 1. Zkuste problm odstranit (viz st "Odstraovn zvad" na tto stran). 2. Spuste program jet jednou, abyste se pfiesvdili, zdali se zvada opakuje. 3. Pokud zvada pfietrvv, zavolejte poprodejn servis a popite jim problm. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 15 Tabulka program ( uivatelsk volby) PROGRAM Maximln mnostv (kg) PRAC PROSTEDKY a ADITIVA Zmko -vadlo Tepl. (C) Max Rychlost odstfieovn (MAX) ot/min B1245A(V/S) B1045A(V/S) B1445A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Odlo start Pol. npl B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) Pfiedprka Pran B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) Bavlna Barevn Syntetick Jemn Vlna Run pran Rychl pran 6,0 6,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 5,2 5,2 3,0 2,5 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 - ano ano ano ano ano ano ano PROGRAM Bavlna Barevn Syntetick Jemn Vlna Run pran Rychl pran Druh PRAN Stfiedn nebo mlo zneistn bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Stfiedn nebo mlo zneistn bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Mlo nebo stfiedn zneitn blzy, koile, atd. Vyroben z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, Nylon) nebo podobnch materil. Jemn zvsy, obleen, sukn, koile a blzy. Pouze nov vlnn prdlo se ttkem, kter je povoleno prt. Velmi rychl prac cyklus, jako je napfi. run pran. Mlo zneistn bavlna nebo pltn blzy, koile, tmav frot tkaniny, barevn lon prdlo, dny, atd. 1. Program s pfiedprkou trv asi o 15 minut dle. 2. daje o trvn programu byly mfieny za podmnek uvedench ve Standardu IEC Spotfieba se me od hodnot uvedench tabulce v jednotlivch domcnostech liit z dvod rozdlnch tlak a teplot napjec vody, mnostv a druhu prdla. 16 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Tabulka program ( uivatelsk volby) PROGRAM Maximln mnostv (kg) PRAC PROSTEDKY a ADITIVA Pran Zmko -vadlo Tepl. (C) Max Rychlost odstfieovn (MAX) ot/min B1245A(V/S) B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) Odlo start Pol. npl B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) Pfiedprka B1245A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) B1045A(V/S) Dtsk Bavlna Dtsk Barevn Dtsk Jemn 6,0 6,0 2,5 6,0 5,2 5,2 2,0 5,2 4,5 4,5 2,0 4,5 ano ano ano ano Dtsk Skvrny PROGRAM Dtsk Bavlna Druh PRAN Stfiedn nebo mlo zneistn dtsk bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Stfiedn nebo mlo zneistn dtsk bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Jemn dtsk obleen, sukn, koile a blzy. Skvrny na bavln lonm prdle, spodnm prdle, runkch, atd. zpsoben rozlitmi potravinami a mo. Dtsk Barevn Dtsk Jemn Dtsk Skvrny SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 17 Dodatek Pfiehledn tabulka pe o tkaninu Odoln materil Jemn tkanina Prdlo se sm prt pfii 95C Prdlo se sm prt pfii 60C Prdlo se sm prt pfii 40C Prdlo se sm prt pfii 30C Prdlo se sm prt run Suit na podloce na plocho istit pouze suchm itnm Pro suen se me povsit Me se blit ve studen vod Suit na atnm ramnku Neblit Suit v bubnov suice, normln teplota Me se ehlit max. pfii 200C Suit v bubnov suice, snen teplota Me se ehlit max. pfii 150C Me se ehlit max. pfii 100C Neehlit Me se provdt such itn jakmkoliv rozpoutdlem Such itn pouze perchlorem, lehkm benznem, istm alkoholem nebo R113 Such itn pouze leteckm benznem, istm alkoholem nebo pomoc R113 Neprovdt such itn Nesuit v bubnov suice Varovn pokyny tkajc se elektrickho zapojen Pro snen rizika poru, razu elektrickm proudem a ostatnch zrann mjte na pamti nsledujc bezpenostn opatfien: Praku provozujte pouze s takovm zdrojem proudu, jak je uveden na ttku. Pokud si nejste jist, jakm proudem je zsobovn V dm, zeptejte se prodejce praky nebo na mstnch elektrickch podnicch. Pouvejte pouze uzemnn nebo polarizovan zsuvky. Pro Vai bezpenost je tento spotfiebi vybaven polarizovanou zstrkou pro pfiipojen k sovmu napt stfidavho proudu; tato zstrka m jeden kolk silnj ne druh. Tato zstrka se d strit do elektrick zsuvky pouze jednm zpsobem. Pokud nelze pln zastrit zstrku do zsuvky, zkuste zstrku zastrit obrcen. Pokud stle nelze zstrku zastrit, kontaktujte Vaeho elektrikfie, a Vm vymn zsuvku. Dbejte na ochranu pfivodn elektrick ry. Pfivodn ra mus bt vedena tak, aby se po n nelapalo, nebo aby nebyla njakm pfiedmtem nebo proti njakmu pfiedmtu pfiiskfipnuta. Dbejte zejmna na ru pfii zstrce na vhodnost zsuvky a na msto, kde ra opout praku. Nepfietujte zsuvku ve zdi nebo prodluovac ru. Pfietovn me vst k poru nebo k razu elektrickm proudem.

6 18 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Dodatek Ochrana ivotnho prostfied Tento spotfiebi je vyroben z recyklovatelnch materil. Pokud se rozhodnete, e jej vyhodte, tak se prosm fiite mstnmi pfiedpisy pro ukldn odpad. Odstfiihnte pfivodn ru tak, aby se ji praka nedala pfiipojit k elektrick sti. Demontujte dvfika tak, aby nemohlo dojt k uvznn dt nebo zvfiat uvnitfi praky. Nepouvejte vce pracho prostfiedku, ne je uvedeno v pokynech vrobce pracho prostfiedku. Vrobky na odstraovn skvrn a na blen pouvejte pfied pracm cyklem pouze tehdy, pokud to je nezbytn nutn. etfiete vodou a elektrickm proudem, perte pouze pln naloenou praku (pfiesn mnostv prdla zle na pouitm programu). Prohlen o shod Tento spotfiebi vyhovuje Evropskm bezpenostnm standardm, smrnici EC 93/68 a Standardu EN Specifikace TYP ROZMRY TLAK VODY OBJEM VODY HMOTNOST MNOSTV PRDLA PRO PRAN a ODSTEOVN 54L 75kg PRAKA PLNN ZEPEDU B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) W598mm D550mm H844mm 50 kpa ~ 800 kpa 49L 66kg 48L 62kg F1245A(V/S),F1045A(V/S) W598mmD450mmH844mm W598mmD404mmH844mm 5,2kg 4,5kg 6,0kg (SUCH PRDLO) (SUCH PRDLO) (SUCH PRDLO) B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) F1245A(V/S),F1045A(V/S) MODEL PRAN A OHEV 220V 240V 2000W 2400W 220V 1900W 220V 1800W 240V 2200W 240V 2100W SPOTEBA ENERGIE HMOTNOST OBAL RYCHLOST ODSTEOVN ODSTE MODEL B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) OVN 230V 550W 500W 550W 500W 250W 220W 500W ERPN 34W B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) F1245A(V/S),F1045A(V/S) MODEL 2,5kg 1,9kg 2,1kg PAPR PLASTY MODEL ot/min B1445A(V/S) ,0kg ,9kg 0,8kg B1045A(V/S),R1045A(V/S),F1045A(V/S) 1000 B1245A(V/S),R1245A(V/S),F1245A(V/S) SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 19 V PPAD POTEBY SERVISNHO ZSAHU - Nevhejte a zavolejte jakkoliv blzk centrum AS, nahlaste sv jmno, adresu, telefonn slo, slo modelu a sriov slo Vaeho spotfiebie, volejte kdykoliv, kdy na Vaem vrobku nco nebude fungovat. Mosgp Hasznlati tmutat B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Code No.: DC E-HUG Biztonsgi eloersok Gratullunk j Samsung mosgphez. Ez a hasznlati tmutat hasznos tudnivalkat tartalmaz a kszlk zembe helyezsvel, hasznlatval s karbantartsval kapcsolatban. Krjk, gondosan olvassa el ezeket az utastsokat, hogy a kszlk sszes tulajdonsgt hasznosthassa, s hogy a kszlk hossz vekig megbzhatan szolglhassa nt. A kszlk hasznlata eloett A csomagolanyag (mianyag zskok, polisztirol, stb.) veszlyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem frhet hozz. A kszlket kizrlag otthoni hasznlatra terveztk. Az elektromos s vzbektst szakemberrel vgeztesse el, a gyrt tmutatsainak s a hasznlat helyn rvnyes biztonsgi rendelkezseknek a betartsval (lsd,,a kszlk zembe helyezse"c. fejezetet a 2. oldalon). A kszlk hasznlatba vtele eloett el kell tvoltani az sszes, csomagolshoz s szlltshoz hasznlt csavart. Ha a csavarokat nem tvoltotta el, a kszlk slyosan krosodhat. Olvassa el,,a szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa" c. fejezetet a 3. oldalon. Az elsoe adag ruha mossa eloett futtasson le egy mossi programot resen, ruhk nlkl. Olvassa el,,a legelsoe moss" c. fejezetet a 8. oldalon. A kszlk tiszttsa vagy karbantartsa eloett hzza ki a kszlk csatlakozst a hlzati dugaszol aljzatbl, vagy lltsa a FOEkapcsolt [ON/OFF] Kikapcsolt (,,OFF") llsba. EllenOErizze, hogy a mossba kerloe ruhk zsebben ne maradjon semmi. Az les, kemny trgyak, pldul pnzrmk, hajcsat, biztostti, csavarok, szgek, kavics, komoly krokat okozhatnak a mosgpben. Hasznlat utn mindig tvoltsa el a hlzati csatlakoztatst, s zrja el a vizet. A mosgp ajtajnak kinyitsa eloett ellenoerizze, hogy a vz kiszivattyzsa megtrtnt-e. Ne nyissa ki az ajtt, ha mg vizet lt a dobban. Kisgyermek s hzillat befrhet a mosgp ajtajn, s gy bemszhat a dobba. EllenOErizze a kszlket a moss elindtsa eloett. Az vegajt eroeteljesen felmelegszik moss kzben. Hasznlat kzben ne engedjen kisgyermeket a kszlk kzelbe. Ne prblja meg hzilag megjavtani a kszlket. Gyakorlatlan, hozz nem rtoe ember megsrlhet, s komolyabb hibt is okozhat a kszlkben. Ha a hlzati csatlakoz dug (vagy a hlzati vezetk) megsrl, az ramts veszlynek elkerlsre cserltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel. A kszlket kizrlag a szakszervizzel javttassa, s a javtshoz csak eredeti alkatrszeket hasznljanak fel. Ne hasznljon az ltalban kozmetikai zletekben kaphat vagy masszoerk ltal hasznlt, olajat, krmet, vagy testpolt tartalmaz vizet. - Ez a csomagols deformldst okozhatja, ami hibs mikdshez vagy szivrgshoz vezethet. A rozsdamentes moscsoe ltalban nem rozsdsodik. Ha viszont hosszabb idoere valamilyen fmtrgy, pldul hajti marad a csoeben, a csoe megrozsdsodhat. - Ne hagyjon hosszabb ideig klrtartalm vizet vagy fehrtoeszert a csoeben. - Ne hasznljon rendszeresen, vagy hagyjon hosszabb ideig vastartalm vizet a csoeben. - Ha a csoe felletn rozsda jelenne meg, ntsn (semleges) tiszttszert a felletre, s tiszttsa meg szivaccsal vagy puha ruhval.(semmilyen krlmnyek kztt ne hasznljon fmkeft.) A kszlket annak biztonsgos mikdse rdekben gyermekek s segtsgre szorul szemlyek kizrlag megfeleloe felgyelet mellett zemeltethetik. gyeljen r, hogy a kszlkkel kisgyermekek ne jtszhassanak. A kszlket az ramfogyaszts mrtknek megfeleloe jellemzoekkel rendelkezoe fali aljzatba kell csatlakoztatni. A kszlket gy kell elhelyezni, hogy a hlzati csatlakozdug az zembe helyezst kvetoeen is knnyen elrhetoe legyen. Biztonsgi eloersok RIZZE MEG EZT A HASZNLATI TMUTATT! Tartalom Biztonsgi eloersok belsoe bort Mosgp zembe helyezse A mosgp kicsomagolsa A mosgp alkotrszei s tartozkai A mosgp elhelyezse A mosgp vzszintbe lltsa a lbak belltsval A szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa (lehetoesg) VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa VzelvezetOE tmloe elhelyezse Hlzati csatlakoztats Moss A KezelOEegysg A legelsoe moss Mosszer adagolsa Moss vezrloetrcsa belltsval Moss egyedi belltssal A moss ksleltetett indtsa Mossi tancsok s tudnivalk Mosgp karbantartsa Mosvz leeresztse problma esetn TeendOEk, ha belefagy a vz a mosgpbe A mosgp klsoe tiszttsa A mosszer tart s krnyezetnek tiszttsa A leeresztoe sziroe tiszttsa A vzbevezetoe sziroe tiszttsa Hibaelhrts Problmk s megoldsok Hibazenetek Programtblzat Fggelk A textilmossi tmutatkon tallhat jellsek rintsvdelmi eloersok Krnyezetvdelem Megfelelsi nyilatkozat MinOEsgtansts (miszaki adatok) SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 1 A mosgp zembe helyezse A mosgp kicsomagolsa Csomagolja ki a mosgpet, s ellenoerizze, hogy szllts kzben nem srlt-e meg.

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Pokyny pro majitele pračky

Pokyny pro majitele pračky Pokyny pro majitele pračky P1453 (V/C/S) P1253 (V/C/S) P1053 (V/C/S) P853 (V/C/S) Bezpečnostní opatření...................... 2 Instalace pračky.......................... 3 Rozbalení pračky..........................

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Průvodní zpráva. B. Přehledná situace. C.1. Kontejnery č. 1. C.2. Kontejnery č. 2. C.3. Kontejnery č. 3. C.4. Kontejnery č.

SEZNAM PŘÍLOH. A. Průvodní zpráva. B. Přehledná situace. C.1. Kontejnery č. 1. C.2. Kontejnery č. 2. C.3. Kontejnery č. 3. C.4. Kontejnery č. Í ó Ý ó É Á Ň Ú Á Č Á Ě ... s t a v b y s d u š... SEZNAM PŘÍLOH A. Průvodn zprva B. Přehledn situace C.1. Kontejnery č. 1 C. 1. 1. Informace o parcelch C. 1. 2. Snmek pozemkov mapy C. 1. 3. Situace 1:500

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU

Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU R Prelud ELEKTRONICKÁ DÌTSKÁ VÁHA ELEKTRONICKÁ DETSKÁ VÁHA NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD PRO OBSLUHU 1 Pøed pou itím si pozornì pøeètìte tento návod 1 VLO ENÍ BATERIÍ cz Sejmìte kryt pøihrádky na baterie (na spodní

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE

YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE U!ivatelská p"íru#ka Vá!en" u!ivateli, D#kujeme vám za zakoupení tohoto v"robku. Tento návod k obsluze je ur$en pro u!ivatele. Abychom zajistili rychlé a pohodlné pou!ívání,

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENB 34943 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3924213

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENB 34943 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3924213 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENB 34943. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE by LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obsah 1. Úvod... 3 2. Obsah balení... 3 3. Bezpečnost... 4 4. Instalace... 5 4.1 Pokyny pro instalaci... 5 4.2 Instalace

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více