Az Ön kézikönyve SAMSUNG R1045

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Az Ön kézikönyve SAMSUNG R1045 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584539"

Transkript

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Pfied pouitm praky mus bt odstranny vechny rouby pouit pro balen a pfiepravu praky. Pokud by nebyly odstranny, mohlo by dojt k vnmu pokozen. Viz "Demont pfiepravnch roub" na stran 3. Pfied prvnm pranm prdla muste spustit jeden prac cyklus bez prdla. Viz "Prvn pran prdla" na stran 8. Bezpenostn pokyny Pfied itnm a provdnm drby vypojte praku z elektrick zsuvky nebo vypnte tlatko (Vypnuto/Zapnuto) do polohy Vypnuto Pfiesvdte se, zdali jsou przdn vechny kapsy odv pfiipravench na pran. Tvrd ostr pfiedmty, jako napfiklad mince, spnac pendlky, hfiebky, rouby, nebo kameny mohou zpsobit rozshl pokozen praky. Po pouit praku vdy odpojte od elektrick st a zavfiete pfivod vody. Pfied otevfienm dvfiek praky zkontrolujte, zdali je veker voda vyputna. Dvfika neotvrejte, pokud uvnitfi stle vidte vodn hladinu. Domc zvfiata a mal dti mohou vlzt do praky. Pfied kadm pouitm praku zkontrolujte. V prbhu pracho cyklu se sklenn dvfika praky siln zahfivaj. V prbhu pran zabrate dtem v pfistupu k prace. Nepokouejte se praku opravovat sami. Opravy proveden nezkuenmi nebo nekvalifikovanmi osobami mohou zpsobit zrann a/nebo mohou vst k nutnosti provst daleko rozshlej opravu. Pokud je zstrka (pfivodn elektrick ra) pokozena, mus j vymnit vrobce nebo jeho servisn pracovnk nebo jin kvalifikovan osoba, aby nedolo k ohroen osob. Tuto praku sm opravovat pouze autorizovan opravna a pro vmnu se mohou pouvat pouze originln nhradn dly. Nepouvejte upravenou vodu obsahujc olej, krm nebo pleovou vodu, kterou lze zakoupit v obchodech s kosmetikou nebo na masnch klinikch. - V opanm pfipad me dojt k deformaci balen, co zpsob nesprvnou funkci vany nebo nik vody. Nerezov vana obvykle nekoroduje. Pokud je vak ve van po del dobu ponechn kovov pfiedmt, napfi. sponka do vlas, me vana zat korodovat. - Nenechvejte ve van po del dobu vodu nebo blic lze obsahujc chlor. - Nenechvejte ve van po del dobu vodu obsahujc elezo, ani takovou vodu pravideln nepouvejte. - Pokud se na povrchu vany zane objevovat rez, oetfiete povrch neutrlnm isticm prostfiedkem nanesenm na houbu nebo mkk hadfik. (V dnm pfipad nepouvejte kovov kart) Toto zafizen nen ureno k pouvn malmi dtmi nebo nesvprvnmi osobami bez odpovdajcho dohledu odpovdnch osob, kter zajist bezpen pouvn zafizen. Nenechvejte male dti, aby zafizen pouvaly jako hraku. Toto zafizen mus bt pfiipojeno k zsuvce, kter je v fidnm technickm stavu. Toto zafizen mus bt umstno tak, aby byla zstrka pfistupn i po instalaci zafizen. TYTO POKYNY PELIV USCHOVEJTE Obsah Bezpenostn pfiedpisy vnitfin obal Instalace praky Rozbalen praky Celkov pohled na praku Vbr msta Nastaven vyrovnvacch noh Demont pfiepravnch roub Pfiipojen hadic pro pfivod vody (voliteln) Pfiipojen hadic pro pfivod vody Umstn vpustn hadice Zapojen praky do elektrick st Pran prdla Pfiehled ovldacho panelu Prvn pran Dvkovn pracho prostfiedku do praky Pran prdla pomoc Fuzzy Logic Pran prdla manulnm programem Pouit opodnho startu Tipy a rady k pran drba praky Vyputn praky v pfipad nouze Oprava zamrzl praky itn zevnjku itn zsuvky na prac prostfiedky a vklenku itn filtru na tuh pfiedmty itn vodnho filtru pfivodn hadice Odstraovn zvad Problmy a jejich fieen Objasnn chybovch hlen Tabulka program Pfiloha Pfiehledn tabulka pe o tkaninu Varovn pokyny tkajc se elektrickho zapojen Ochrana ivotnho prostfied Prohlen o shod Specifikace SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 1 Instalace praky Rozbalen praky Rozbalte praku a zkontrolujte, zdali nedolo pfii pfieprav k jejmu pokozen. Rovn se pfiesvdte, zdali jste dostali vechny dly, kter jsou znzornny ne. Pokud byla praka v prbhu pfiepravy pokozena nebo pokud nemte vechny dly, kontaktujte ihned Vaeho prodejce Samsung. Celkov pohled na praku Pracovn plocha Detergent drawer Ovldac panel Door Vpustn hadice Zstrka Spodn kryt nastaviteln nohy Filtr na tuh pfiedmty Trubka pro nouzov vypoutn praky Kryt filtru Hadice pfivodu studen vody Kl Vpustn hadice Krytky na otvory po roubech Vodic oblouk 2 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Instalace praky Vbr msta Pfied tm, ne nainstalujete praku, si vyberte umstn, kter m nsledujc parametry: Pevn rovn povrch (pokud nen povrch rovn, viz dle "Nastaven vyrovnvacch noh") Mimo dopad pfimho slunenho svtla. Dostaten vtrn Teplota mstnosti nesm bt ni ne 0 C. Umstn mimo zdroje tepla jako jsou napfiklad kamna nebo plynov topen. Pfiesvdte se, zdali praka nestoj na pfivodnm elektrickm kabelu. V pfipad, e praka stoj na koberci, mus bt vtrac otvory prchoz. Nastaven vyrovnvacch noh Pokud mte nerovnou podlahu, nastavte nohy praky (nepodkldejte nohy dfievem nebo jinmi pfiedmty): 1. Povolte rukou rouby na nohch jejich otenm tak dlouho, dokud nemaj nohy poadovanou vku. 2. Uthnte pojistn matice otenm pomoc kle. Umstte praku na pevn rovn podklad.

3 Pokud bude praka stt na nerovnm nedostaten pevnm povrchu, bude dochzet k hluku a vibracm. (hel sklonu podkladu me bt maximln 1 stupe. ) Demont pfiepravnch roub Pfied pouitm praky muste demontovat vechny pfiepravn rouby ze zadn strany praky: Pfied vlastn demont roub je nejprve uvolnte pomoc kle. 2. Kad roub uchopte za hlavu a vythnte jej ven skrz ir st otvoru. Opakujte u kadho roubu. 3. Do otvor nasate plastikov krytky, kter jsou soust dodvky. 4. Pfiepravn rouby uchovejte pro budouc pouit. Pfiipojen pfivodn hadice vody (Voliteln) 1. Z pfivodn hadice vody demontujte adaptr. c 4. Pfiipojte pfivodn hadici k adaptru. st (c) pfivodn hadice popothnte dol. Kdy uvolnte st (c) hadice se automaticky pfiipoj k adaptru, pfiiem se ozve klapnut. 5. Druh konec pfivodn hadice pfiipojte ke vstupnmu ventilu v horn sti praky. Hadici pfiiroubujte otenm dlu ve smru hodinovch ruiek a do konce. 2. Nejprve povolte pomoc kfiovho roubovku tyfii rouby na adaptru. Potom uchopte adaptr a otejte st (b) ve smru vyznaen ipky, a mezi stmi vznikne mezera 5 mm. 3. dnm utaenm roub pfiipojte adaptr k vodovodnmu kohoutku. Potom otejte st (b) ve smru ipky a smontujte sti (a) a (b) dohromady. a b Pokud je na vodovodnm kohoutku obvykl zvit, pfiipojte hadici k vodovodnmu kohoutku tak, jak je uvedeno na obrzku. POZNMKA Pokud po pfiipojen spoj dochz k niku vody z hadice, tak ve uveden kroky opakujte. Pro pfivod vody pouvejte ten nejbnj typ vodovodnho kohoutku. Pokud m kohoutek tvercov tvar, nebo je pfili velk, tak pfied nasazenm kohoutku do adaptru sundejte vymezovac krouek. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 3 Instalace praky Pfiipojen hadic pro pfivod vody Pfivodn hadice vody mus bt na jednom konci pfiipojena k prace a na druhm konci k vodovodnmu kohoutku. Pfivodn hadici vody nenatahujte. Pokud je hadice pfili krtk a vy nechcete pfiesouvat vodovodn kohoutek, vymte ji za del vysokotlakou hadici. Pro pfiipojen pfivodn hadice vody: 1. Vezmte pfipojku ve tvaru L pfivodn hadice vody a pfiipojte ji k pfivodu studen vody na zadn stran praky. Uthnte ji rukou. 2. Druh konec pfivodn hadice studen vody pfiipojte k vodovodnmu kohoutku a uthnte jej rukou. V pfipad nutnosti mete zmnit polohu pfivodn hadice vody na stran praky tak, e uvolnte upevnn, otote hadic a znovu uthnete upevnn. Voliteln: 1. Vezmte pfipojku ve tvaru L pfivodn hadice tepl vody a pfiipojte ji k ervenmu pfivodu tepl vody na zadn stran praky. Uthnte ji rukou. 2. Druh konec pfivodn hadice tepl vody pfiipojte k vodovodnmu kohoutku tepl vody a uthnte jej rukou. 3. Pokud chcete pouvat pouze studenou vodu, tak pouijte dl ve tvaru Y. Poznmka: Praka se mus pfiipojit k rozvodu vody pomoc nov sady hadic, star sada hadic se nesm pout. Umstn vpustn hadice Konec vpustn hadice me bt umstn tfiemi rznmi zpsoby: Pfies okraj vlevky Vpustn hadice mus bt umstna ve vce mezi 60 a 90 cm. Pro to, aby byl konec vpustn hadice ohnut, pouijte dodvan plastov vodtko hadice. Upevnte vodtko na ze pomoc hku nebo ke kohoutku pomoc provzku tak, aby se vpustn hadice nemohla pohybovat. K hadicov pfipojce na sifonu vlevky Hadicov pfipojka mus bt umstna nad sifonem vlevky tak, aby byl konec hadice nejmn 60 cm nad rovn podlahy. Do vpustn trubky Samsung doporuuje, abyste pouili 65 cm dlouhou svislou trubku. Trubka by nemla bt krat ne 60 cm a del ne 90 cm. 4 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Instalace praky Zapojen praky do elektrick st Pro evropsk uivatele. Zstrku praky NE muste uzemovat. Pro uivatele z USA. Zstrku praky MUSTE uzemnit. Pfied pouitm praky zkontrolujte v pfitomnosti elektrikfie, zdali je praka sprvn uzemnna. Pro uivatele z Velk Britnie. Pokyny k zapojen POZOR, TENTO SPOTEBI MUS BT UZEMNN. Tento spotfiebi mus bt uzemnn. V pfipad elektrickho zkratu ZELEN uzemnn sniuje riziko razu elektrickm proudem tm, e poskytuje elektrickmu proudu nhradn drhu. POJISTKA Spotfiebi je vybaven pfipojnou elektrickou rou, kter obsahuje vodi uzemnn pro pfiipojen k zemncmu plu va sov zstrky. Zstrka mus bt zastrena do zsuvky, kter je sprvn nainstalovan a uzemnn. *Vodie pfivodn ry maj barvu v souladu s nsledujcmi kdy: Zelen a lut : Uzemnn Modr : Nulov vodi Hnd : Fze PROTOE barva vodi pfivodn ry tto praky nemus odpovdat barevnmu znaen na plech Va zstrky, tak postupujte nsledovn. Pfiipojte zelenolut vodi k plu zstrky oznaenmu psmenem E nebo symbolem uzemnn ( ) nebo zbarvenmu na zeleno nebo lutozeleno. Pfiipojte modr vodi k plu oznaenmu psmenem N nebo zbarvenmu Pfiipojte hnd vodi k plu oznaenmu psmenem L nebo zbarvenmu na erveno. * V pfipad pochybnost tkajcch se tchto pokyn se porate s kvalifikovanm elektrikfiem. Vrobce tto praky nenese dnou zodpovdnost za zrann osob nebo za kody na materilu pfii nedodren tchto poadavk. Uvnitfi praky nejsou dn sousti, kter by mohl opravovat uivatel, a pokud dojde k pokozen pfivodn ry tohoto spotfiebie, tak mus bt vymnna pouze kvalifikovanm servisnm pracovnkem, kterho schvlil vrobce, protoe k opravm jsou zapotfieb speciln nstroje. A LUT 13 A MODR HND UPOZORNN Pfied pouitm s), a se zobraz hodnota 40C. 5. Stisknte tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen). Tmto zpsobem se odstran veker voda, kter v prace zbyla po testech provedench u vrobce. Dvkova Dvkova Dvkova : Prac prostfiedky pro pfiedprku nebo kroben. : Prac prostfiedky pro hlavn pran, zmkovae vody, prostfiedky pro namen, blen a odstraovn skvrn. : Aditiva, napfi. zmkovae tkanin nebo formovae (nenaplujte ve ne je spodn hrana vloky "A") Dvkovn pracho prostfiedku do praky 1. Povythnte uplk na dvkovn pracho prostfiedku. 2. Nasypte prac prek do oddlen. 3. Do oddlen pfiidejte zmkovadlo (pokud si to pfiejete). 4. Do oddlen nasypte prac prek uren pro pfiedprku (pokud si to pfiejete). Upozornn: Koncentrovan nebo hust zmkovae tkanin a prostfiedky na pravu se mus nafiedit malm mnostvm vody pfied tm, ne se nalij do dvkovae (zabrauje se tm pfieteen v dsledku ucpn). 8 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Pran prdla Pran prdla pomoc Fuzzy Logic Vae nov praka Vm zjednoduuje pran prdla a to pomoc automatickho fidcho systmu "Fuzzy Logic" firmy Samsung. Kdy si zvolte pfislun program pran, tak si praka nastav sprvnou teplotu, as pran a rychlost pran. Pro pran prdla pomoc program Fuzzy Logic: 1. Otevfiete kohoutek pfivodu vody. 2. Stisknte tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto). 3. Otevfiete dvfika. 4. Naplujte praku prdlem, do bubnu jej dvejte vdy po jednom kusu. Praku nepfieplujte. 5. Zavfiete dvfika. 6. Do pfislunho oddlen pfiidejte prac prek, zmkova a prac prek pro pfiedprku (pokud to je nezbytn). Poznmka: Pfiedprka je dostupn pouze pfii poit program pro pran provanch pokrvek, lonho prdla, runk, zclon, bavlny, barevnho prdla, syntetiky a jemnho prdla. Je nezbytn pouze v pfipad, pokud je vae prdlo siln zneitn. 7. Otejte volcm kotouem a zvolte si pfislun program pro dan druh prdla, Bavlna, Barevn prdlo, Syntetika, Jemn prdlo, Vlna, Run pran, Rychl pran, Mchn+Odstfieovn, Odstfieovn, Vypoutn, Dtsk (Baby) program (Skvrny, Jemn prdlo, Barevn prdlo, Bavlna) Uvidte, jak se ovldacm panelu rozsvt svtlo indiktoru.

4 8. Nyn, kdy stisknete tlatko pfislun volby, mete ovldat teplotu pran, poet cykl mchn, rychlost otek odstfieovn a as zpodn. 9. Stisknte tlatko Start/Pause na volcm kotoui Fuzzy Control a cyklus pran zane. Rozsvt se indiktor prbhu pran a na displeji se objev as, kter zbv do konce cyklu. Pfii ukonen cyklu: Po ukonen celho cyklu se praka automaticky vypne. 1. Otevfiete dvfika. Poznmka: Dvfika se nedaj otevfit po dobu 3 minut po zastaven praky nebo po jejm vypnut. 2. Vyjmte prdlo. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 9 Pran prdla Pran prdla manulnm programem Prdlo mete prt manulnm programem bez pouit funkce Fuzzy Logic. Provete nsledujc: 1. Otevfiete kohoutkem pfivod vody do praky. 2. Stisknte na prace tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto). 3. Otevfiete dvfika. 4. Naplujte praku prdlem, do bubnu jej dvejte vdy po jednom kusu. Praku nepfieplujte. 5. Zavfiete dvfika. 6. Do pfislunho oddlen pfiidejte prac prek, zmkova a prac prek pro pfiedprku (pokud to je nezbytn). 7. Stisknte tlatko Temperature (Teplota) a zvolte si teplotu (studen voda, 30C, 40C, 60C, 95C). 8. Pro volbu poadovanho potu cykl mchn si vyberte stisknte tlatko mchn. Maximln poet cykl mchn je pt. V zvislosti na tomto potu se doba pran prodlou. 9. Stisknte tlatko Spin (Odstfieovn) a vyberte si rychlost odstfieovn Poznmka: Program pro pozastaven mchn Vm umouje vythnout z praky prdlo, z kterho odkapv voda. : bez odstfieovn, : Pozastaven mchn 10. Opakovan stisknte tlatko pro pfiepnn mezi jednotlivmi dostupnmi volbami opodnho sputn (od 3 hodin do 24 hodin s pfirstkem po jedn hodin). Zobrazen daj v hodinch znamen as ukonen pracho cyklu. 11. Stisknte tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen) a praka spust dan cyklus pran. Pouit opodnho startu Mete praku nastavit tak, aby automaticky skonila pozdji, kdy si zvolte pfislunou prodlevu od 3 do 24 hodin (s pfirstkem po jedn hodin). Zobrazen daj v hodinch znamen as ukonen pracho cyklu. Provete nsledujc: 1. Nastavte run nebo automaticky praku na typ prdla, kter perete. 2. Opakovan stisknte tlatko Opodnho startu, a nastavte poadovanou prodlevu. 3. Stisknte tlatko Start/Pause. Rozsvt se indiktorov svtlo Opodnho startu a hodiny budou odpotvat as tak dlouho, dokud nedoshnou konenho asu. 4. Funkci Opodnho startu zrute tak, kdy stisknete tlatko (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto) a potom praku znovu zapnte. 10 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Pran prdla Tipy a rady k pran Tfidn Vaeho prdla: Roztfiite si prdlo podle nsledujcch charakteristik: Druh tkaniny podle symbolu na ttku: Roztfiite prdlo na bavlnu, smsn tkaniny, syntetiku, hedvb, vlnu a uml hedvb. Barva: Rozdlte prdlo na bl a barevn. Nov barevn prdlo vyperte oddlen. Velikost: Souasn pran kus prdla o rzn velikosti zlepuje innost pran. Citlivost: Kusy jemnho prdla perte oddlen, pro ltky z nov ist vlny, zclonoviny a hedvb pouijte prac program Delicate (Jemn prdlo). Zkontrolujte ttky jednotlivch kus prdla nebo se podvejte na pfiehlednou tabulku pe o tkaniny uvedenou v pfiloze. Vyprzdnn kapes: Mince, zavrac pendlky a podobn pfiedmty mohou pokodit prdlo, buben praky a vodn ndrku. Zajitn zapnadel: Zapnte zipy, knoflky nebo hky; uvolnn fiemnky nebo psky mus bt spojeny dohromady. Uren mnostv prdla: Praku nepfieplujte, protoe by se Vae prdlo fidn nevypralo. Pro uren mnostv prdla v zvislosti na druhu prdla, kter perete, pouijte nsledujc tabulku. Druh tkaniny Mnostv prdla B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/ B1045A(V/S) R1245A(V/S)/ R1045A(V/S) 5,2 kg 5,2 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) 4,5 kg 4,5 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,5 kg Barevn/bavlna -stfiedn/mrn zneitn -siln zneitn Syntetika Jemn prdlo Vlna 6,0 kg 6,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,0 kg Tipy k vbru pracch prostfiedk: Druh pracho prostfiedku, kter muste pout, se uruje podle druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemn tkanina), barvy, teploty pran, mry a druhu zneitn. Vdy pouvejte "mlo pnc" prac prostfiedky, kter jsou ureny pro automatick praky. Pfii urovn mnostv pracho prostfiedku je nezbytn brt zfietel na doporuen vrobce pracho prostfiedku, kter jsou uveden na obalu, a rovn na hmotnost a druh prdla, mru jeho zneitn a na tvrdost vody v dan oblasti. Pokud nevte, jak je stupe tvrdosti vody, kter pouvte, zeptejte se na vodohospodfiskm fiad. Poznmka: Uchovvejte prac prky a pfisady na bezpenm a suchm mst mimo dosah dt. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 11 drba praky Vyputn praky v pfipad nouze B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/B1045A(V/S) 1. Odpojte praku od elektrick st. 2. Demontujte kryt filtru pomoc mince nebo kle. 3. Otenm doleva odroubujte vko pro nouzov vypoutn. Ponechte vko sevfien na konci trubky pro nouzov vyputn a pomalu ji vythnte ven asi o 15 cm Ponechte vodu vytkat do pfiipraven ndoby. Vlote zptky vpustnou trubku a naroubujte vko zptky. Provete zptnou mont krytu filtru. Oprava zamrzl praky Pokud teplota poklesne pod bod mrazu a vae praka zamrzne: 1. Odpojte praku od elektrick st. 2. Nalijte horkou vodu na kohoutek napjec vody, abyste uvolnili hadici pro pfivod vody. 3. Odpojte hadici pro pfivod vody a ponofite ji do hork vody. 4. Nalijte horkou vodu do bubnu praky a ponechte ji tam po dobu 10 minut. 5. Znovu pfiipojte hadici pro pfivod vody k vodovodnmu kohoutku a zkontrolujte, zdali jsou napoutn vody do praky a jej vypoutn probh normln. itn zevnjku Oistte povrch praky vetn ovldacho panelu pomoc mkk tkaniny a neabrazivnho domcho istcho prostfiedku. Pro vysuen povrchu pouvejte mkkou tkaninu. Nepolvejte praku vodou. 12 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka drba praky itn zsuvky na prac prostfiedky a vklenku 1. Stisknte uvolovac pku na vnitfin stran zsuvky na prac prostfiedky a vythnte ji ven. 2. Demontujte vko z oddlen. 3. Umyjte vechny dly pod tekouc vodou. 4. Oistte vklenek zsuvky pomoc starho kartku na zuby. 5. Provete zptnou mont vka (Zatlate jej pofidn na sv msto) a namontujte rozdlovac pfiku na kapaln prac prostfiedky do zsuvky. 6. Zatlate zsuvku zpt na sv msto. 7. Spuste mchac program bez prdla uvnitfi bubnu. itn filtru na tuh pfiedmty Tento filtr na tuh pfiedmty istte ptkrt nebo estkrt do roka a nebo kdy uvidte na displeji nsledujc chybovou hlku: 1. Demontujte kryt filtru, Viz "Nouzov vypoutn vody z praky" na stran Otenm doleva odroubujte kryc vko nouzovho vypoutn vody a vypuste vechnu vodu. Viz "Nouzov vypoutn vody z praky" na stran Odroubujte vko filtru a vyjmte jej ven. 4. Veker neistoty nebo jin pfiedmty z filtru fidn vymyjte. Pfiesvdte se, zdali nen zablokovan pohonn erpadlo odpadn vody umstn za filtrem. Namontujte zptky kryc vko filtru. 5. Namontujte zptky kryt filtru. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 13 drba praky itn vodnho filtru pfivodn hadice Vodn filtr pfivodn hadice (stko) muste istit nejmn jednou za rok nebo tehdy, kdy na displeji uvidte nsledujc chybovou zprvu: Postupujte nsledovn: 1. Uzavfiete pfivod vody k prace. 2. Odroubujte hadici na zadn stran praky. 3. Pomoc klet jemn vythnte stov filtr z koncov sti hadice a proplachujte jej proudem vody tak dlouho, dokud nebude ist. Vyistte rovn vnitfin a vnj st roubov spojky.

5 4. Zasute filtr zpt do pvodn polohy. 5. Zaroubujte hadici zpt do praky. 6. Otevfiete kohoutek pfivodu vody a pfiesvdte se, zdali jsou spoje vodotsn. 14 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Odstraovn zvad Problmy a jejich fieen Praku nelze spustit Pfiesvdte se, zdali jsou dvfika dobfie zavfien. Pfiesvdte se, zdali je praka zapojena do st. Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Pfiesvdte se, zdali jste stiskli tlatko Start/Pause (Sputn/Pfieruen). Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Pfiesvdte se, zdali nen kohoutek pfivodu vody zamrzl. Pfiesvdte se, zdali nen pfivodn hadice pfiehnut. Pfiesvdte se, zdali nen ucpan vodn filtr pfivodn hadice Netee voda nebo nedostaten pfivod vody Po ukonen programu zstv prac prek v zsuvce pro prac prostfiedky Pfiesvdte se, zdali je v prbhu pran dostaten tlak vody v prace. Prac prek dvejte do vnitfin sti zsuvky pro prac prostfiedky (dle od vnj stny). Praka vibruje nebo je pfili hlun Pfiesvdte se, zdali je praka umstna na rovnm povrchu. Pokud povrch nen rovn, nastavte nohy praky tak, aby byla praka ve vodorovn poloze (viz strana 3). Pfiesvdte se, zdali jsou demontovny pfiepravn rouby (viz strana 3). Pfiesvdte se, zdali se praka nedotk njakho jinho pfiedmtu. Pfiesvdte se, zdali je prdlo rovnomrn rozmstn. Pfiesvdte se, zdali nen vpustn hadice pfiimknut nebo ohnut. Pfiesvdte se, zdali nen ucpan stkov filtr hadice. (viz strana 14). Dvfika se nedaj otevfit po dobu 3 minut po zastaven praky nebo po jejm vypnut. Objasnn chybovch hlen Praka nevypout a/nebo neodstfieuje Dvfika se neotvraj Objasnn chybovch hlen Zobrazen chyba een Uzavfiete dvfika. Pfiesvdte se, zdali je otevfien kohoutek pfivodu vody. Zkontrolujte tlak vody. Vyistte filtr na tuh pfiedmty Ujistte se, zdali je vpustn hadice sprvn nainstalovan. Npl prdla nen rovnomrn rozmstn; uvolnte vechno do sebe zamotan prdlo. Pokud potfiebujete vyprat pouze jeden kus prdla, jako napfiklad upan nebo dny, me se stt, e vsledn efekt odstfieovn bude nedostaten a na displeji se zobraz chybov hlka "UE". Zkontrolujte, zdali nen konec vpustn hadice pfili nzko. (Pfiesvdte se, zdali nen poruen vzadu drk vpustn hadice). Zkontrolujte, zdali je konec vpustn hadice ponofien ve vod. Pfied tm, ne budete kontaktovat poprodejn servis: 1. Zkuste problm odstranit (viz st "Odstraovn zvad" na tto stran). 2. Spuste program jet jednou, abyste se pfiesvdili, zdali se zvada opakuje. 3. Pokud zvada pfietrvv, zavolejte poprodejn servis a popite jim problm. SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 15 Tabulka program ( uivatelsk volby) PROGRAM Maximln mnostv (kg) PRAC PROSTEDKY a ADITIVA Zmko -vadlo Tepl. (C) Max Rychlost odstfieovn (MAX) ot/min B1245A(V/S) B1045A(V/S) B1445A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Odlo start Pol. npl B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) Pfiedprka Pran B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) Bavlna Barevn Syntetick Jemn Vlna Run pran Rychl pran 6,0 6,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 5,2 5,2 3,0 2,5 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 - ano ano ano ano ano ano ano PROGRAM Bavlna Barevn Syntetick Jemn Vlna Run pran Rychl pran Druh PRAN Stfiedn nebo mlo zneistn bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Stfiedn nebo mlo zneistn bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Mlo nebo stfiedn zneitn blzy, koile, atd. Vyroben z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, Nylon) nebo podobnch materil. Jemn zvsy, obleen, sukn, koile a blzy. Pouze nov vlnn prdlo se ttkem, kter je povoleno prt. Velmi rychl prac cyklus, jako je napfi. run pran. Mlo zneistn bavlna nebo pltn blzy, koile, tmav frot tkaniny, barevn lon prdlo, dny, atd. 1. Program s pfiedprkou trv asi o 15 minut dle. 2. daje o trvn programu byly mfieny za podmnek uvedench ve Standardu IEC Spotfieba se me od hodnot uvedench tabulce v jednotlivch domcnostech liit z dvod rozdlnch tlak a teplot napjec vody, mnostv a druhu prdla. 16 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Tabulka program ( uivatelsk volby) PROGRAM Maximln mnostv (kg) PRAC PROSTEDKY a ADITIVA Pran Zmko -vadlo Tepl. (C) Max Rychlost odstfieovn (MAX) ot/min B1245A(V/S) B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) Odlo start Pol. npl B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) Pfiedprka B1245A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) B1045A(V/S) Dtsk Bavlna Dtsk Barevn Dtsk Jemn 6,0 6,0 2,5 6,0 5,2 5,2 2,0 5,2 4,5 4,5 2,0 4,5 ano ano ano ano Dtsk Skvrny PROGRAM Dtsk Bavlna Druh PRAN Stfiedn nebo mlo zneistn dtsk bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Stfiedn nebo mlo zneistn dtsk bavlna, lon prdlo, prostrn, spodn prdlo, runky, koile, atd. Jemn dtsk obleen, sukn, koile a blzy. Skvrny na bavln lonm prdle, spodnm prdle, runkch, atd. zpsoben rozlitmi potravinami a mo. Dtsk Barevn Dtsk Jemn Dtsk Skvrny SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 17 Dodatek Pfiehledn tabulka pe o tkaninu Odoln materil Jemn tkanina Prdlo se sm prt pfii 95C Prdlo se sm prt pfii 60C Prdlo se sm prt pfii 40C Prdlo se sm prt pfii 30C Prdlo se sm prt run Suit na podloce na plocho istit pouze suchm itnm Pro suen se me povsit Me se blit ve studen vod Suit na atnm ramnku Neblit Suit v bubnov suice, normln teplota Me se ehlit max. pfii 200C Suit v bubnov suice, snen teplota Me se ehlit max. pfii 150C Me se ehlit max. pfii 100C Neehlit Me se provdt such itn jakmkoliv rozpoutdlem Such itn pouze perchlorem, lehkm benznem, istm alkoholem nebo R113 Such itn pouze leteckm benznem, istm alkoholem nebo pomoc R113 Neprovdt such itn Nesuit v bubnov suice Varovn pokyny tkajc se elektrickho zapojen Pro snen rizika poru, razu elektrickm proudem a ostatnch zrann mjte na pamti nsledujc bezpenostn opatfien: Praku provozujte pouze s takovm zdrojem proudu, jak je uveden na ttku. Pokud si nejste jist, jakm proudem je zsobovn V dm, zeptejte se prodejce praky nebo na mstnch elektrickch podnicch. Pouvejte pouze uzemnn nebo polarizovan zsuvky. Pro Vai bezpenost je tento spotfiebi vybaven polarizovanou zstrkou pro pfiipojen k sovmu napt stfidavho proudu; tato zstrka m jeden kolk silnj ne druh. Tato zstrka se d strit do elektrick zsuvky pouze jednm zpsobem. Pokud nelze pln zastrit zstrku do zsuvky, zkuste zstrku zastrit obrcen. Pokud stle nelze zstrku zastrit, kontaktujte Vaeho elektrikfie, a Vm vymn zsuvku. Dbejte na ochranu pfivodn elektrick ry. Pfivodn ra mus bt vedena tak, aby se po n nelapalo, nebo aby nebyla njakm pfiedmtem nebo proti njakmu pfiedmtu pfiiskfipnuta. Dbejte zejmna na ru pfii zstrce na vhodnost zsuvky a na msto, kde ra opout praku. Nepfietujte zsuvku ve zdi nebo prodluovac ru. Pfietovn me vst k poru nebo k razu elektrickm proudem.

6 18 SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka Dodatek Ochrana ivotnho prostfied Tento spotfiebi je vyroben z recyklovatelnch materil. Pokud se rozhodnete, e jej vyhodte, tak se prosm fiite mstnmi pfiedpisy pro ukldn odpad. Odstfiihnte pfivodn ru tak, aby se ji praka nedala pfiipojit k elektrick sti. Demontujte dvfika tak, aby nemohlo dojt k uvznn dt nebo zvfiat uvnitfi praky. Nepouvejte vce pracho prostfiedku, ne je uvedeno v pokynech vrobce pracho prostfiedku. Vrobky na odstraovn skvrn a na blen pouvejte pfied pracm cyklem pouze tehdy, pokud to je nezbytn nutn. etfiete vodou a elektrickm proudem, perte pouze pln naloenou praku (pfiesn mnostv prdla zle na pouitm programu). Prohlen o shod Tento spotfiebi vyhovuje Evropskm bezpenostnm standardm, smrnici EC 93/68 a Standardu EN Specifikace TYP ROZMRY TLAK VODY OBJEM VODY HMOTNOST MNOSTV PRDLA PRO PRAN a ODSTEOVN 54L 75kg PRAKA PLNN ZEPEDU B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) W598mm D550mm H844mm 50 kpa ~ 800 kpa 49L 66kg 48L 62kg F1245A(V/S),F1045A(V/S) W598mmD450mmH844mm W598mmD404mmH844mm 5,2kg 4,5kg 6,0kg (SUCH PRDLO) (SUCH PRDLO) (SUCH PRDLO) B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) F1245A(V/S),F1045A(V/S) MODEL PRAN A OHEV 220V 240V 2000W 2400W 220V 1900W 220V 1800W 240V 2200W 240V 2100W SPOTEBA ENERGIE HMOTNOST OBAL RYCHLOST ODSTEOVN ODSTE MODEL B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) OVN 230V 550W 500W 550W 500W 250W 220W 500W ERPN 34W B1445A(V/S),B1245A(V/S),B1045A(V/S) R1245A(V/S),R1045A(V/S) F1245A(V/S),F1045A(V/S) MODEL 2,5kg 1,9kg 2,1kg PAPR PLASTY MODEL ot/min B1445A(V/S) ,0kg ,9kg 0,8kg B1045A(V/S),R1045A(V/S),F1045A(V/S) 1000 B1245A(V/S),R1245A(V/S),F1245A(V/S) SAMSUNG Uivatelsk pfiruka automatick praka 19 V PPAD POTEBY SERVISNHO ZSAHU - Nevhejte a zavolejte jakkoliv blzk centrum AS, nahlaste sv jmno, adresu, telefonn slo, slo modelu a sriov slo Vaeho spotfiebie, volejte kdykoliv, kdy na Vaem vrobku nco nebude fungovat. Mosgp Hasznlati tmutat B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Code No.: DC E-HUG Biztonsgi eloersok Gratullunk j Samsung mosgphez. Ez a hasznlati tmutat hasznos tudnivalkat tartalmaz a kszlk zembe helyezsvel, hasznlatval s karbantartsval kapcsolatban. Krjk, gondosan olvassa el ezeket az utastsokat, hogy a kszlk sszes tulajdonsgt hasznosthassa, s hogy a kszlk hossz vekig megbzhatan szolglhassa nt. A kszlk hasznlata eloett A csomagolanyag (mianyag zskok, polisztirol, stb.) veszlyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem frhet hozz. A kszlket kizrlag otthoni hasznlatra terveztk. Az elektromos s vzbektst szakemberrel vgeztesse el, a gyrt tmutatsainak s a hasznlat helyn rvnyes biztonsgi rendelkezseknek a betartsval (lsd,,a kszlk zembe helyezse"c. fejezetet a 2. oldalon). A kszlk hasznlatba vtele eloett el kell tvoltani az sszes, csomagolshoz s szlltshoz hasznlt csavart. Ha a csavarokat nem tvoltotta el, a kszlk slyosan krosodhat. Olvassa el,,a szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa" c. fejezetet a 3. oldalon. Az elsoe adag ruha mossa eloett futtasson le egy mossi programot resen, ruhk nlkl. Olvassa el,,a legelsoe moss" c. fejezetet a 8. oldalon. A kszlk tiszttsa vagy karbantartsa eloett hzza ki a kszlk csatlakozst a hlzati dugaszol aljzatbl, vagy lltsa a FOEkapcsolt [ON/OFF] Kikapcsolt (,,OFF") llsba. EllenOErizze, hogy a mossba kerloe ruhk zsebben ne maradjon semmi. Az les, kemny trgyak, pldul pnzrmk, hajcsat, biztostti, csavarok, szgek, kavics, komoly krokat okozhatnak a mosgpben. Hasznlat utn mindig tvoltsa el a hlzati csatlakoztatst, s zrja el a vizet. A mosgp ajtajnak kinyitsa eloett ellenoerizze, hogy a vz kiszivattyzsa megtrtnt-e. Ne nyissa ki az ajtt, ha mg vizet lt a dobban. Kisgyermek s hzillat befrhet a mosgp ajtajn, s gy bemszhat a dobba. EllenOErizze a kszlket a moss elindtsa eloett. Az vegajt eroeteljesen felmelegszik moss kzben. Hasznlat kzben ne engedjen kisgyermeket a kszlk kzelbe. Ne prblja meg hzilag megjavtani a kszlket. Gyakorlatlan, hozz nem rtoe ember megsrlhet, s komolyabb hibt is okozhat a kszlkben. Ha a hlzati csatlakoz dug (vagy a hlzati vezetk) megsrl, az ramts veszlynek elkerlsre cserltesse ki a szakszervizzel, vagy szakemberrel. A kszlket kizrlag a szakszervizzel javttassa, s a javtshoz csak eredeti alkatrszeket hasznljanak fel. Ne hasznljon az ltalban kozmetikai zletekben kaphat vagy masszoerk ltal hasznlt, olajat, krmet, vagy testpolt tartalmaz vizet. - Ez a csomagols deformldst okozhatja, ami hibs mikdshez vagy szivrgshoz vezethet. A rozsdamentes moscsoe ltalban nem rozsdsodik. Ha viszont hosszabb idoere valamilyen fmtrgy, pldul hajti marad a csoeben, a csoe megrozsdsodhat. - Ne hagyjon hosszabb ideig klrtartalm vizet vagy fehrtoeszert a csoeben. - Ne hasznljon rendszeresen, vagy hagyjon hosszabb ideig vastartalm vizet a csoeben. - Ha a csoe felletn rozsda jelenne meg, ntsn (semleges) tiszttszert a felletre, s tiszttsa meg szivaccsal vagy puha ruhval.(semmilyen krlmnyek kztt ne hasznljon fmkeft.) A kszlket annak biztonsgos mikdse rdekben gyermekek s segtsgre szorul szemlyek kizrlag megfeleloe felgyelet mellett zemeltethetik. gyeljen r, hogy a kszlkkel kisgyermekek ne jtszhassanak. A kszlket az ramfogyaszts mrtknek megfeleloe jellemzoekkel rendelkezoe fali aljzatba kell csatlakoztatni. A kszlket gy kell elhelyezni, hogy a hlzati csatlakozdug az zembe helyezst kvetoeen is knnyen elrhetoe legyen. Biztonsgi eloersok RIZZE MEG EZT A HASZNLATI TMUTATT! Tartalom Biztonsgi eloersok belsoe bort Mosgp zembe helyezse A mosgp kicsomagolsa A mosgp alkotrszei s tartozkai A mosgp elhelyezse A mosgp vzszintbe lltsa a lbak belltsval A szlltshoz hasznlt rgztoe csavarok eltvoltsa VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa (lehetoesg) VzbevezetOE tmloe csatlakoztatsa VzelvezetOE tmloe elhelyezse Hlzati csatlakoztats Moss A KezelOEegysg A legelsoe moss Mosszer adagolsa Moss vezrloetrcsa belltsval Moss egyedi belltssal A moss ksleltetett indtsa Mossi tancsok s tudnivalk Mosgp karbantartsa Mosvz leeresztse problma esetn TeendOEk, ha belefagy a vz a mosgpbe A mosgp klsoe tiszttsa A mosszer tart s krnyezetnek tiszttsa A leeresztoe sziroe tiszttsa A vzbevezetoe sziroe tiszttsa Hibaelhrts Problmk s megoldsok Hibazenetek Programtblzat Fggelk A textilmossi tmutatkon tallhat jellsek rintsvdelmi eloersok Krnyezetvdelem Megfelelsi nyilatkozat MinOEsgtansts (miszaki adatok) SAMSUNG Mosgp hasznlati tmutat 1 A mosgp zembe helyezse A mosgp kicsomagolsa Csomagolja ki a mosgpet, s ellenoerizze, hogy szllts kzben nem srlt-e meg.

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA:

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: MAGYAR A PORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: VÝROBCE TÉTO PORTOVNÍ KAMERY: "RoH" kompatibilis A termékünk megfelel a "The Restriction Of the use of certain Hazardous ubstances in electrical and electronic equipment"

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

5.1. Vymezen pojmu elektrol za. Do vodn ho roztoku HCl pono me dv inertn elektrody, kter jsou

5.1. Vymezen pojmu elektrol za. Do vodn ho roztoku HCl pono me dv inertn elektrody, kter jsou 5. Elektrolza adal podobn dje 5.1. Vymezen pojmu elektrolza Do vodnho roztoku HCl ponome dv inertn elektrody, kter jsou pipojeny ke zdroji stejnosmrnho proudu. Tento proud zane protkat obvodem. Pitom elektrody

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití WAE 20463 BY

Návod k použití WAE 20463 BY Návod k použití WAE 20463 BY BM157-01 1 Vaše pračka Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoko hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

Více

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. Úvodem a bezpečnost... 5 1.1 Úvodem... 5 1.2 Symboly na sekačce Automower... 6 1.3 Symboly uvedené v Návodu k používání... 7 1.4 Bezpečnostní

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

TREND s týdenn m programovac m zař zen m

TREND s týdenn m programovac m zař zen m TREND TREND s týdenn m programovac m zař zen m TE CHNICKÝ LIST - NÁVOD K MO NTÁŽI- NÁVOD K OB SLUZE TECHNOLOGIE OHNĚ Vážená pan, Vážený pane, Děkujeme Vám, že jste si vybrali naše krbová kamna TREND. Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více