MESTSKY URAD HOSTIVICE Odbor životního prostředí Husovo nám. 13, Hostivice. Í Adresát: dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKY URAD HOSTIVICE Odbor životního prostředí Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice. Í Adresát: dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 V I I V MESTSKY URAD HOSTIVICE Odbor životního prostředí Husovo nám. 13, Hostivice Vyřizuje: Lenka Vondrušková Tel: Spis. zn.: 09655/14/ŽP Í Adresát: dle rozdělovníku l Naše č.j.: 05742/15/ŽP/VKP/Roz Datum: L J ROZHODNUTÍ Městský úřad Hostivice jako pověřený obecní úřad podle 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu 7 odst. 2, 61 odst. 1 písm. b) a 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dále ve smyslu ustanovení 76 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění v řízení o registraci významného krajinného prvku rozhodl takto: podle ustanovení 6 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., se registruje významný krajinný prvek Hrušňová alej Významný krajinný prvek Hrušňová alej se nachází ve Středočeském kraji, katastrálním území Drahelčice, na pozemku parc. č Jedná se o oboustranné stromořadí let starých ovocných stromu - hrušně, podél komunikace, která propojuje západní okraj obce Drahelčice se sousední obcí Nenačovice. Vymezení registrovaného významného krajinného prvku v mapě je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. IČO telefon fax mail internet

2 ? Účastníci podle 27 odst. 1 správního řádu: / Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha S Odťlvodnění Alej navržená k registraci za významný krajinný prvek je tvořena oboustranným stromořadím hrušní (Pyrus communis L.), které tvoří doprovodnou zeleň komunikace (Polní ulice) vedoucí od okraje obce Drahelčice, přes část Přírodního parku Povodí Kačáku, do obce Nenačovice. Dle znaleckého posudku jsou stromy staré zhruba let a jedná se o vysoce hodnotný genofond starých krajových a místních odrůd, které jsou dokonale přizpůsobené půdně klimatickým podmínkám oblasti a jsou odolnější vůči škůdcům a chorobám než současné odrůdy, což dokazuje i jejich vysoký věk. Staré ovocné dřeviny chápeme jako součást kulturního dědictví a proto si zasluhují ochranu, tím spíše, že ovocná alej tvoří silný krajinotvorný prvek a spolu s doprovodným bylinným a keřovým patrem vytváří i biologicky aktivní síť podporující místní územní systém ekologické stability. Alej navržená k registraci za VKP, tak zcela splňuje ustanovení 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., kde je uvedeno, že významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability". Podle ustanovení 4 odst. 2 zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Podnět k registraci VKP na pozemku parc. č. 947 v k. ú. Drahelčice, podal dne Spolek na ochranu drahelské přírodyt z. s.. Správní orgán se podnětem zabýval a po zvážen/ okolnost/ prověřil a doplnil podklady a zpracoval návrh na registraci VKP, a následně oznámil všem známým účastn/ktjm dopisem ze dne zahájení ř/zen/ a současně nař/dil ústn/ jednán/ spojené s m/stn/m šetřen/m. Dne byla MÚ Hostivice doručena přihláška do ř/zení o registraci VKP od Spolku na ochranu drahelské př/rody. V době před m/stn/m šetřen/m, bylo dne doručeno vyjádřen/ Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, kde se uvádt že SÚS s registrad VKP nesouhlas/ a to z dtjvodu, že bude ztížena povinnost odstraňovat závady ve sj/zdnostl opotřebení a poškozen/ komunikace, jak

3 vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Dále SÚS upozorňuje, že v této oblasti je plánovaná trasa přeložky silnice II/101 Rudná -?tice a registrací VKP budou ztťžena jednání pro vyřízen/ pň'slušných rozhodnut/ pro tuto stavbu. Z mťstního šetření, které se konalo na pozemku parc. č. 947 v k. ú. Drahelčice dne za přítomnosti zástupce obce Drahelčice, Krajské správy a údržby st'lníc Středočeského kraje a zástupkyně Spolku pro ochranu drahelské přírody, byl pořízen protokol. Ihned na úvod jednánť se účastníci dohodli, že je nutné svolat nové jednání a pňzvat soudního znalce, který vypracoval znalecký posudek přiložený k žádosti o registraci VKP. Zástupci SÚS se dále se zástupcem obce shodli, že pokud bude registrace VKP jakýmkoli zprjsobem ovlivňovat stavbu obchvatu silnice II/101 Rudná -?tic~ jsou zásadně proti registraci. Zástupkyně Spolku uvádí, že je možné, aby se podle projektu obchvatu vyčlenila část na začátku pozemku parc. č. 947, kde by registrace VKP se stavbou kolidovala a tuto část vyjmout ze žádosti. Dne bylo účastnťktlm oznámeno, že bude svoláno nové ústnťjednánť a to Byli přizváni i soudní znalci Ing. Jiří Grulich, RNDr. Pavel Trpák a RNDr. Ivana Trpáková, Ph.O., ale vzhledem k tomu, že se účastnili jen o pár dní dříve druhého jednánť o registraci VKP Cesta do Bitýně na katastru obce Drahelčice a odborný výklad závěrrj svého posudku zde prezentovali i před zástupcem obce, která je účastníkem i v tomto řízení, nově svolaného jednání se nezúčastnili a pouze prostřednictvím MÚ Hostivice zaslali své vyjádření, ohledně možných zásahrj a budoucího managementu na pozemku. V protokolu z jednání bylo zaznamenáno 1 že Obec projedná registraci VKP v zastupitelstvu a následně zašlou své stanovisko. SÚS dodá také své vyjádření po konzultaci s obcí. Lhtlta pro možnost doplňování do spisu byla stanovena na Účastníci dále požadují, aby v rozhodnutí o registraci byly stanoveny zásahy, které nebudou podléhat povolení orgánu ochrany přírody. SÚS dodává, že v současné době jedná o převodu komunikace do vlastnictví obce Drahelčice. Ve lhrjtě stanovené do protokolu nebylo doručeno žádné vyjádřen/ ani doplnění spisu. Vzhledem ke skutečnosti, že správní úřad ale dosud nerozhodl zařadil do spisu i písemnosti doručené po této lhtltě. Dne byl doručen dopis Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje 1 ve kterém se žádá o odložení celého řízen/ o registraci do doby, než budou ukončeny stavebnť přípravy přeložky silnice II/101 Rudná -?tice. DrJvodem je 1 že plánovaná stavba počťtá s úpravou křižovatky s m1'stnť komunikací na předmětném pozemku parc. č. 947 v k. ú. Drahelčice a tťm i možným zásahem do silniční vegetace, která je předmětem záměru registrace VKP. Dále bylo doručeno dne doplnění spisu od Spolku na ochranu drahelské přírody, ve kterém jsou shrnuty závěry z žádosti o informace směřované Spolkem na Krajský úřad

4 Středočeského kraje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupv k informacím. Z obsahu dopisu je zřejmé, že v současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace na přeložku silnice II/101 Rudná - ptice a dokončení se předpokládá do konce roku Dále se zde uvád1; že trasa přeložky je v současné době v Zásadách územního rozvoje v režimu územnť rezervjj aktualizace ZÚR bude teprve připravována a rozsah nelze s určitostí stanovit, nicméně zanesení nové trasy silnice JI/101 bude snahou Středočeského kraje. S ohledem na požadavky účastníkli je nutné konstatovat, že nelze jmenovitě určit zásahy, které by nepodléhaly povolení orgánu ochrany přírody, protože registrace VKP je ochranou proti takovému užívání pozemku, při kterém by bylo VKP zničeno či vážně poškozeno. Povinností vlastníka by tedy bylo žádat o závazné stanovisko k činnostem, které by mohly vést ke zničení nebo poškození VKP (nejedná se tedy o absolutní zákaz činnosti). S určitostí lze tedy říci, že vzhledem k pokročilému věku a velikosti stromli se nepředpokládá, že by svými korunami zásadně zasahovaly do pr5jezdného profilu komunikace, tedy se ani nepředpokládají časté opatření v tomto směru (zakrácení koncových partií je možno zahrnout do periodických udržovacích řezli, které bude provádět odborná firma). Dále je nutné podotknout, že registrace VKP nebude mít v žádném případě vliv na zajišťování údržby a opravy komunikace. Tyto práce by se daly spolu s pravidelnou sečí zahrnout do zásahli, které nebudou podléhat povolení orgánu ochrany přírody, za předpokladu, že nedojde ke změně příčného profilu stávajícího tělesa komunikace a to hlavně rozšiřování do stran. Pokud jde o nezbytnou seč příkopu, doporučuje soudní znalec provádět ji 1-2x ročně, kdy první seč bude provedena nejpozději do 15.července a výška strniště nesmí být menší než 0,1 m, druhou seč provést nejpozději do konce října. Posečenou biomasu je nutné odstraňovat, neboť mulčování není v tomto místě vhodnou technologií. Případné zmlazování keřových porostli by mělo podléhat povolení orgánu ochrany přírody, aby bylo zabezpečeno, že bude prováděno ve vhodnou dobu, zejména mimo hnízdní období. K připomínkám vzneseným v průběhu řízení, především, že registrace VKP bude ovlivňovat přípravné práce ke stavebnímu řízení, je nutné dodat, že vzhledem ke známému časovému harmonogramu týkajícího se tvorby projektové dokumentace k přeložce komunikace II/101, je možné pozemek navržený k registraci za VKP zahrnout celý s tím, že pokud bude východní část parcely zásadním zplisobem kolidovat s úpravou křižovatky, bude tento úsek z registrace vyjmut. V souvislosti s tímto je nutné zmínit, že registrovanými VKP jsou např. i některé městské parky a zásahy v případě rekonstrukcí a budování infrastruktury apod. jsou běžně povolovány. Pokud by bylo nutné zasahovat při stavbě do stávající vegetace, podléhalo by toto standardnímu schvalovacímu procesu podle 76 odst. 2 písm. a) a 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisli.

5 Na základě výše uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí mfiže účastník podat odvolání podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhfitě 15 dn5 ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním u Městského úřadu Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice. Odvolání jen proti od5vodnění rozhodnutí je podle 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. otisk úředního razítka Lenka Vondrušková oprávněná úřední osoba Příloha: mapové vymezení registrovaného krajinného prvku v k. ú. Drahelčice Rozdělovník: 1. Obec Drahelčice, Na Návsi 25, Drahelčice 2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, Praha 5 3. Spolek na ochranu drahelské přírody, z. s., Na Návsi 49, Drahelčice na vědomi. Stavební úřad Rudná, Masarykova 94, Rudná u Prahy (po nabytí právní moci)

6 Jvěřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě Ověřuji pod pořadovým číslem , že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl. Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne v 08:37:34. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu :23:38. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 19 DC 45, kvalifikoyaný certifikát byl v~dán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Ceská pošta, s.p. [IC ] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Lenka Vondrušková, 26, Město Hostivice [IČ ]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem. Vystavil: Město Hostivice Pracoviště: Město Hostivice V Hostivici dne Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: Jitka Karhanová, \ ~~- I ~ Poznámka: V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 19 DC 45, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujicím dálkov,ý přistup na adrese hups:llwww.czechpoint.cz/overovacidolozky.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2010

Opatření obecné povahy č. 1/2010 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it els t v a obce Zdiby è. 1/2010 ze dne 12. øíjna 2010 ÚZE M N Í PL Á N ZD I B OBEC ZDIBY ZASTUPITELSTVO OBCE Průběžná 11, 250 66 Zdiby, okres Praha-východ, kraj Středočeský,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více