INNOTECH. SYST S t o j a t á d r á ž k a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INNOTECH. SYST-01-410-610 S t o j a t á d r á ž k a"

Transkript

1 INNOTECH SYST S t o j a t á d r á ž k a DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. DE EN ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction manual has been read in the respective national language. EN IT ATTENZIONE: L utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente. FR ATTENTION : L utilisation du produit Innotech n est autorisée qu après la lecture du mode d emploi correspondant dans la langue du pays. NL ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd. IT FR NL INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes. SE O B S : Denna Innotech-produkt får inte användas, förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom. DK GIV AGT: Det er først tilladt at anvende Innotech-produktet, før end brugsvejledningen på det pågældende lands sprog er læst. ES ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país. PT ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as instruções de uso na respectiva língua nacional. PL UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po przeczytaniu podręcznika w języku narodowym. RO ATENŢIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost citite instrucţiunile originale de utilizare în limba ţării respective. SL POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila preberete v svojem jeziku. POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu k použití v příslušném jazyce daného státu. SK POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny. HU FIGYELEM: Az Innotech termékek használata csak az után engedélyezett, miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást. РУ ВНИМАНИЕ: Применение изделий Innotech допускается только после прочтения инструкции по эксплуатации на соответствующем языке. SE DK ES PT PL RO SL SK HU РУ V1

2 1 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SYST smí být instalován pouze odbornými/znalými, se střešním bezpečnostním systémem obeznámenými osobami podle aktuálních technických poznatků. Systém smí být montován popř. používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s tímto návodem k použití i s místně platnými bezpečnostními předpisy, jsou tělesně popř. duševně zdrávy a jsou školeny o OOPP (Osobní ochranné pracovní prostředky). Zdravotní omezení (problémy se srdcem a krevním oběhem, braní léků, alkohol) mohou negativně ovlivnit bezpečnost uživatele při práci ve výškách. Během montáže/použití přípojného zařízení SYST je nutné dodržovat dané předpisy o předcházení úrazům (např.: práce na střechách). Musí být k dispozici plán, který zohledňuje záchranná opatření při veškerých možných nouzových případech. Před začátkem práce musí být provedena opatření, aby z pracoviště nemohly spadnout dolů žádné předměty. Oblast pod pracovištěm (chodník atd.) musí být udržována volná. Montéři musí zajistit, aby podklad pro upevnění přípojného zařízení byl vhodný. V případě pochyb je nutné přibrat statika. Přípojné zařízení na střeše je určeno pro namáhání ve všech směrech paralelně k montážní ploše nebo pravoúhle ke kotvě. Pokud by se během montáže vyskytly nejasnosti, je bezpodmínečně nutné navázat kontakt s výrobcem. Odborné upevnění zajišťovacího systému na stavbě musí být dokumentováno protokoly o svorkách a fotografiemi dané situace montáže. Nerezová ocel nesmí přijít do kontaktu s prachem z broušení nebo ocelovým nářadím, protože by mohlo dojít ke vzniku koroze. Všechny nerezové šrouby musí být před montáží potřeny vhodným mazivem. (Přibaleno: Weicon AntiSeize ASW nebo rovnocenné) Vázací bod by měl být plánován, namontován a používán tak, aby při odborném používání osobních ochranných pomůcek nemohlo dojít k pádu přes hranu volného okraje. (viz plánovací podklady na ) Při přístupu k střešnímu bezpečnostnímu systému je nutné dokumentovat pozice přípojných zařízení pomocí plánů (např.: nákres půdorysu střechy). Požadovaný minimální volný prostor pod hranou volného okraje se vypočítá: Údaj výrobce použitých osobních ochranných pomůcek vč. vybočení lana + výška těla + 1 m bezpečnostní vzdálenost. 2 Verze 1.5

3 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1 Upevnění na SYST se provádí skrz závěsné oko vždy pomocí karabiny a musí být používáno s osobními ochrannými pomůckami podle EN 361 (záchytný popruh) a EN 363 (záchytný systém). Pro vodorovné použití smí být použity pouze spojovací prostředky, které jsou pro tento účel vhodné a testované pro příslušné provedení hrany (ostré hrany, trapézový plech, ocelový nosník, beton atd.). Kombinací jednotlivých prvků uvedených vybavení může vznikat nebezpečí, protože může dojít k negativnímu ovlivnění bezpečné funkce některého prvku. (Respektujte dané návody k použití!) Před použitím je nutné vizuální kontrolou prověřit celý zajišťovací systém z hlediska zjevných nedostatků (např.: volné šroubové spoje, deformace, opotřebení, koroze, vadné střešní těsnění atd.). Pokud existují pochyby o bezpečné funkci zajišťovacího systému, je nutné nechat jej zkontrolovat znalcem (písemná dokumentace). Celé bezpečnostní zařízení musí být nejméně jednou ročně podrobováno kontrole prostřednictvím znalce. Kontrola prostřednictvím znalce musí být dokumentována v protokolu o zkoušce. Po zatížení pádem musí být další používání celého zajišťovacího systému zastaveno a provedena kontrola znalcem (dílčí prvky, upevnění na podkladu atd.). SYST byl vyvinut pro zajištění osob a nesmí být používán k jiným účelům. Nikdy na zajišťovací systém nezavěšujte nedefinovaná břemena. Při síle větru nad běžnou míru již zajišťovací systémy nesmí být používány. Po silných bouřích je před dalším použitím zajišťovacího systému nutné zkontrolovat plechovou střechu (podklad). Na schváleném přípojném zařízení nesmí být prováděny žádné změny. U šikmých střešních ploch musí být vhodnými zařízeními pro záchyt sněhu zabráněno sklouzávání vrstvy sněhu (led, sníh). Při přenechání zajišťovacího systému externím pracovníkům je nutné nechat si písemně potvrdit porozumění těmto návodům k instalaci a použití. Pokud se vybavení prodává do jiné země, musí být poskytnut návod k instalaci a použití v jazyku dané země! Ze statických důvodů musí být dodrženy okrajové vzdálenosti ke konci střešního pruhu min. 1,50 m. > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m Verze 1.5 3

4 2 EAP SYST, AIO SYST-SZH POUŽITÍ Schválen jako vázací bod na plochých nebo mírně skloněných střechách pro 3 osoby (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci). (EAP SYST) Nebo jako upevňovací bod vloženého držáku lana (není součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. (AIO SYST-SZH) Vhodný pro následující systémy ochrany proti pádu dle EN 363:2008 Zádržné systémy Poziční systémy pracoviště Záchytné systémy Záchranné systémy Pro bezpečné použití je nutné respektovat údaje výrobců osobních ochranných prostředků. 2 Schválen jako upevňovací bod na plochých nebo šikmých střechách pro koncové a rohové body i vložené lanové držáky (nejsou součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. Vhodný pro následující systémy ochrany proti pádu dle EN 363:2008 Zádržné systémy Poziční systémy pracoviště Záchytné systémy Záchranné systémy Pro bezpečné použití je nutné respektovat údaje výrobců osobních ochranných prostředků. Schválen jako upevňovací bod na plochých a šikmých střechách pro INNOTECH SPAR-10. S příslušným označením vhodný také pro slaňování: Systém pro přístup s lanovou podporou (EN 363:2008) 3 AIO SYST POUŽITÍ EAP, AIO SMĚRY ZATÍŽENÍ Při montáži / použití zajištění proti pádu dbejte na schválené směry zatížení! Zatížení ve směru X není povoleno! EAP SYST AIO SYST-SZH AIO SYST 4 Verze 1.5

5 EAP NORMY 4 EAP SYST byl testován a certifikován pro montáž na střechu podle EN 795:1996 třída A2. Kontrola byla provedena staticky a dynamicky na originálním podkladu. AIO NORMY 4 AIO-SZH, AIO SYST byl testován a certifikován pro montáž na střechu podle EN 795:1996 třída C. Kontrola byla provedena staticky a dynamicky na originálním podkladu. EAP, AIO MATERIÁL 5 EAP SYST: Svorkové lišty: hliník 6060; základní deska: hliník ALMg3; upevňovací šrouby / matice: nerezová ocel jakost A2; závěsné oko: nerezová ocel jakost AIO SYST-SZH, AIO SYST: Svorkové lišty: hliník 6060; základní deska: hliník ALMg3; upevňovací šrouby / matice: nerezová ocel jakost A2; EAP, AIO ROZMĚRY 6 EAP SYST AIO SYST-SZH AIO SYST Verze 1.5 5

6 7 EAP, AIO PODKLAD Základním předpokladem je podle platných norem / odborných pravidel instalovaný plech se stojatou drážkou (tloušťka plechu ocel 0,5 mm, hliník 0,7 mm), staticky nosná spodní konstrukce a použití originálních, pro střešní profil vhodných upevňovacích prostředků. U plechů s povrchovou vrstvou nesmí při montáži dojít k jejímu poškození. SYST není vhodný na měděné střechy a nesmí být používán ve spojení s měděnými odtoky. (Alternativně: INNOTECH FALZ) 8 EAP ZNAČKY A OZNAČENÍ Označení typu: EAP SYST Čísla příslušných norem: EN 795:1996 třída A DEKRA EXAM GmbH C 0158 Jméno nebo logo výrobce/distributora: INNOTECH Rok výroby a sériové číslo výrobce: 20xx xx/xxxxx Značka, že je nutné respektovat návod k použití: INNOTECH EAP SYST special designed for Stehfalz JJJJ-.. INNOTECH EAP SYST EN795:1996 Cl.A EN 795 JJJJ-.. max Aufkleber-D VÝVOJ A ODBYT: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Ehrendorf 4, 4694 Ohlsdorf / Rakousko. w w w. i n n o t e c h. a t TYPOVOU ZKOUŠKU PROVEDLO NOTIFIKOVANÉ MÍSTO: DEKRA EXAM GesmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum, CE 0158 Typová zkouška byla provedena dle EN 795: Verze 1.5

7 AIO-SZH, AIO ZNAČKY A OZNAČENÍ 8 Označení typu: AIO SYST AIO SYST SZH Čísla příslušných norem: EN 795:1996 třída C DEKRA EXAM GmbH C 0158 Jméno nebo logo výrobce /distributora: INNOTECH Rok výroby a sériové číslo výrobce: 20xx xx/xxxxx Značka, že je nutné respektovat návod k použití: INNOTECH AIO SYST special designed for Stehfalz EN 795 JJJJ Aufkleber-A VÝVOJ A ODBYT: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Ehrendorf 4, 4694 Ohlsdorf / Rakousko. w w w. i n n o t e c h. a t TYPOVOU ZKOUŠKU PROVEDLO NOTIFIKOVANÉ MÍSTO: DEKRA EXAM GesmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum, CE 0158 Typová zkouška byla provedena dle EN 795:1996 Verze 1.5 7

8 9 EAP SYST MONTÁŽ Nářadí potřebné pro montáž (EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST): 1 x 1 x 0,5 mm > 2 mm 1. MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO OKA: EAP SYST EAP SYST 8 Verze 1.5

9 AIO SYST-SZH MONTÁŽ 9 Platí pouze pro školené odborné firmy! 1. AIO SYST-SZH slouží jako upevňovací bod vloženého držáku lana (není součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. POZOR nepoužívat jako koncový nebo rohový bod! AIO SYST-SZH 0,5 mm > 2 mm Verze 1.5 9

10 9 AIO SYST MONTÁŽ Platí pouze pro školené odborné firmy! 1. AIO SYST slouží jako upevňovací bod pro KONCOVÉ a rohové body v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. PŘÍKLADY POUŽITÍ: AIO SYST AIO SYST 10 Verze 1.5

11 AIO SYST MONTÁŽ 9 > 2 mm 0,5 mm Verze

12 9 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽ 2. UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE: 12 Verze 1.5

13 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽ 9 3. UMÍSTĚNÍ SVOREK NA PLECHU SE STOJATOU DRÁŽKOU: AIO SYST: 4 x 20 Nm AIO SYST: 4 x 20 Nm EAP SYST, AIO SYST-SZH: 2 x 20 Nm AIO SYST: 4 x 20 Nm EAP SYST, AIO SYST-SZH: 2 x 20 Nm EAP SYST, AIO SYST-SZH: 2 x 20 Nm Verze

14 9 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽ 4. SEŠROUBOVÁNÍ SVOREK SE ZÁKLADNÍ DESKOU: 4 x 20 Nm 4 x 20 Nm 4 x 20 Nm 5. HOTOVO! 14 Verze 1.5

15 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽNÍ POZNÁMKY 9 OSTATNÍ POZNÁMKY: Verze

16 10 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST PŘEJÍMACÍ PROTOKOL a PROJEKT: VÝROBEK: SÉRIOVÉ Č. ZADAVATEL: JMÉNO / FIRMA / ADRESA: DODAVATEL: JMÉNO / FIRMA / ADRESA: MONTÁŽ: JMÉNO / FIRMA / ADRESA: Zadavatel přebírá výkony dodavatele. Návody k montáži a použití, protokoly o svorkách, fotodokumentace a kontrolní listy byly zadavateli (investor) předány a musí být poskytnuty uživateli k dispozici. Při přístupu k zajišťovacímu systému musí investor dokumentovat pozice přípojných zařízení pomocí plánů (např.: nákres půdorysu střechy). Znalý a se zabezpečovacím systémem obeznámený montér potvrzuje, že montážní práce byly provedeny odborně, podle současného stavu techniky a podle návodů k montáži a použití od výrobce. Bezpečnostně technická spolehlivost se potvrzuje montážním provozem. POZNÁMKA: 16 Verze 1.5

17 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST PROTOKOL O SVORKÁCH / FOTOGRAFIE 10 Datum: Stanoviště: Utahovací moment: [Nm] Fotografie: (názvy souborů) Podepsaná montážní firma zaručuje předpisové provedení. (okrajové vzdálenosti, kontrola podkladu atd.) Podklad (výrobce střechy, profil, materiál, tloušťka plechu atd.): MOŽNOST: při montáži horizontálního lanového systému dle EN 795:1996 třída C Montáž upevňovacích bodů prováděl: Montáž lanového systému prováděl: Zadavatel: JMÉNO Montér: JMÉNO DATUM, PODPIS DATUM, PODPIS Verze

18 11 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 POKYNY K BEZPEČNOSTNÍMU SYSTÉMU Tento pokyn musí být investorem dobře viditelně umístěn u přístupu k systému! Používání musí být prováděno dle současného stavu techniky a podle návodů k montáži a použití. MÍSTEM ULOŽENÍ NÁVODŮ K INSTALACI A POUŽITÍ, ZKUŠEBNÍCH PROTOKOLŮ, ATD. JE: Maximální mezní hodnoty přípojných zařízení získáte v daných návodech k montáži a použití popř. na typovém štítku Vašeho zařízení. Po zatížení pádem nebo v případě pochyb musí být používání přípojného zařízení okamžitě zastaveno a je nutné jej poslat výrobci nebo odborné opravně ke zkoušce a opravě. To rovněž platí při poškození vázacích prostředků. PŘEHLEDOVÝ PLÁN S POLOHOU PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ: Vyznačit oblasti s rizikem prolomení (např.: kopulové světlíky nebo / a osvětlovací pásy)! 18 Verze 1.5

19 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 10 NÁKRES ZAJIŠŤOVACÍHO SYSTÉMU Verze

20 12 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 ZKUŠEBNÍ PROTOKOL I PROJEKT: VÝROBEK: SÉRIOVÉ Č.: ROČNÍ KONTROLA SYSTÉMU provedena dne: PŘÍŠTÍ KONTROLA NEJPOZDĚJI DO: KONTROLOVANÉ BODY zkontrolováno a v pořádku ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY (popis nedostatků / opatření) DOKUMENTACE: Návod k instalaci a použití Přejímací protokol Protokoly o svorkách / fotodokumentace OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu): Kontrola podle údajů výrobce Datum uplynutí lhůty Pprovedena roční opakovaná kontrola Nekontrolováno (bez autorizace) VIDITELNÉ ČÁSTI PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ: Bez deformace Otočnost závěsného oka 20 Verze 1.5

21 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 12 Bez koroze Šroubové spoje zajištěny Utahovací moment upevňovacích šroubů Pevné utažení... UTĚSNĚNÍ STŘECHY: Bez poškození Bez koroze... HORIZONTÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM: Pozor: bezpodmínečně vyplnit dodatečný ZKUŠEBNÍ PROTOKOL II (Předloha pro kopírování v návodu k montáži / uživatelský exemplář)! Výsledek přejímky: Zajišťovací zařízení odpovídá návodům k montáži a použití od výrobce a současnému stavu techniky. Bezpečnostně technická spolehlivost se potvrzuje. Poznámka:... Znalá, se zajišťovacím systémem obeznámená osoba: Jméno: PODPIS: Verze

22 13 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EG Výrobce nebo jeho zplnomocněnec v zastoupení společnosti: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Ehrendorf 4, 4694 Ohlsdorf / RAKOUSKO tímto prohlašuje, že dále popsaný výrobek s označením: SYST (přípojné zařízení) odpovídá ustanovením EU směrnice 89/686/EWG (12/21/1989) a normě EN 795:1996 a byl předmětem typové zkoušky s (typovým) kontr. č. ZB provedené zkušebnou DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum / NĚMECKO a podléhají systému řízení jakosti se sledováním dle článku 11 A směrnice 89/686/EWG při kontrole schválenou zkušebnou DEKRA EXAM GesmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum / NĚMECKO (C 0158). Ohlsdorf, dne Verze 1.5

23 Verze

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více