INNOTECH. SYST S t o j a t á d r á ž k a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INNOTECH. SYST-01-410-610 S t o j a t á d r á ž k a"

Transkript

1 INNOTECH SYST S t o j a t á d r á ž k a DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. DE EN ATTENTION: Use of the Innotech product is only permitted after the instruction manual has been read in the respective national language. EN IT ATTENZIONE: L utilizzo del prodotto Innotech è permesso solo previa lettura del manuale di istruzioni nella lingua del paese corrispondente. FR ATTENTION : L utilisation du produit Innotech n est autorisée qu après la lecture du mode d emploi correspondant dans la langue du pays. NL ATTENTIE: Het gebruik van dit Innotech product is pas toegestaan, nadat de gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land gelezen werd. IT FR NL INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes. SE O B S : Denna Innotech-produkt får inte användas, förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom. DK GIV AGT: Det er først tilladt at anvende Innotech-produktet, før end brugsvejledningen på det pågældende lands sprog er læst. ES ATENCIÓN: El uso del producto Innotech sólo está permitido después de que se hayan leído las instrucciones de uso en el idioma del respectivo país. PT ATENÇÃO: O uso do produto Innotech apenas é permitido depois de ter lido as instruções de uso na respectiva língua nacional. PL UWAGA: korzystanie z produktu Innotech jest jedynie dozwolone po przeczytaniu podręcznika w języku narodowym. RO ATENŢIE: Utilizarea produsului Innotech este autorizată abia după ce au fost citite instrucţiunile originale de utilizare în limba ţării respective. SL POZOR: Uporaba izdelka Innotech je dovoljena šele po tem, ko navodila preberete v svojem jeziku. POZOR: Práce s výrobkem Innotech je povolena až po prostudování návodu k použití v příslušném jazyce daného státu. SK POZOR: Používanie výrobku Innotech je povolené až potom, keď ste si prečítali návod na obsluhu v jazyku príslušnej krajiny. HU FIGYELEM: Az Innotech termékek használata csak az után engedélyezett, miután saját nyelvén elolvasta a használati utasítást. РУ ВНИМАНИЕ: Применение изделий Innotech допускается только после прочтения инструкции по эксплуатации на соответствующем языке. SE DK ES PT PL RO SL SK HU РУ V1

2 1 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SYST smí být instalován pouze odbornými/znalými, se střešním bezpečnostním systémem obeznámenými osobami podle aktuálních technických poznatků. Systém smí být montován popř. používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s tímto návodem k použití i s místně platnými bezpečnostními předpisy, jsou tělesně popř. duševně zdrávy a jsou školeny o OOPP (Osobní ochranné pracovní prostředky). Zdravotní omezení (problémy se srdcem a krevním oběhem, braní léků, alkohol) mohou negativně ovlivnit bezpečnost uživatele při práci ve výškách. Během montáže/použití přípojného zařízení SYST je nutné dodržovat dané předpisy o předcházení úrazům (např.: práce na střechách). Musí být k dispozici plán, který zohledňuje záchranná opatření při veškerých možných nouzových případech. Před začátkem práce musí být provedena opatření, aby z pracoviště nemohly spadnout dolů žádné předměty. Oblast pod pracovištěm (chodník atd.) musí být udržována volná. Montéři musí zajistit, aby podklad pro upevnění přípojného zařízení byl vhodný. V případě pochyb je nutné přibrat statika. Přípojné zařízení na střeše je určeno pro namáhání ve všech směrech paralelně k montážní ploše nebo pravoúhle ke kotvě. Pokud by se během montáže vyskytly nejasnosti, je bezpodmínečně nutné navázat kontakt s výrobcem. Odborné upevnění zajišťovacího systému na stavbě musí být dokumentováno protokoly o svorkách a fotografiemi dané situace montáže. Nerezová ocel nesmí přijít do kontaktu s prachem z broušení nebo ocelovým nářadím, protože by mohlo dojít ke vzniku koroze. Všechny nerezové šrouby musí být před montáží potřeny vhodným mazivem. (Přibaleno: Weicon AntiSeize ASW nebo rovnocenné) Vázací bod by měl být plánován, namontován a používán tak, aby při odborném používání osobních ochranných pomůcek nemohlo dojít k pádu přes hranu volného okraje. (viz plánovací podklady na ) Při přístupu k střešnímu bezpečnostnímu systému je nutné dokumentovat pozice přípojných zařízení pomocí plánů (např.: nákres půdorysu střechy). Požadovaný minimální volný prostor pod hranou volného okraje se vypočítá: Údaj výrobce použitých osobních ochranných pomůcek vč. vybočení lana + výška těla + 1 m bezpečnostní vzdálenost. 2 Verze 1.5

3 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1 Upevnění na SYST se provádí skrz závěsné oko vždy pomocí karabiny a musí být používáno s osobními ochrannými pomůckami podle EN 361 (záchytný popruh) a EN 363 (záchytný systém). Pro vodorovné použití smí být použity pouze spojovací prostředky, které jsou pro tento účel vhodné a testované pro příslušné provedení hrany (ostré hrany, trapézový plech, ocelový nosník, beton atd.). Kombinací jednotlivých prvků uvedených vybavení může vznikat nebezpečí, protože může dojít k negativnímu ovlivnění bezpečné funkce některého prvku. (Respektujte dané návody k použití!) Před použitím je nutné vizuální kontrolou prověřit celý zajišťovací systém z hlediska zjevných nedostatků (např.: volné šroubové spoje, deformace, opotřebení, koroze, vadné střešní těsnění atd.). Pokud existují pochyby o bezpečné funkci zajišťovacího systému, je nutné nechat jej zkontrolovat znalcem (písemná dokumentace). Celé bezpečnostní zařízení musí být nejméně jednou ročně podrobováno kontrole prostřednictvím znalce. Kontrola prostřednictvím znalce musí být dokumentována v protokolu o zkoušce. Po zatížení pádem musí být další používání celého zajišťovacího systému zastaveno a provedena kontrola znalcem (dílčí prvky, upevnění na podkladu atd.). SYST byl vyvinut pro zajištění osob a nesmí být používán k jiným účelům. Nikdy na zajišťovací systém nezavěšujte nedefinovaná břemena. Při síle větru nad běžnou míru již zajišťovací systémy nesmí být používány. Po silných bouřích je před dalším použitím zajišťovacího systému nutné zkontrolovat plechovou střechu (podklad). Na schváleném přípojném zařízení nesmí být prováděny žádné změny. U šikmých střešních ploch musí být vhodnými zařízeními pro záchyt sněhu zabráněno sklouzávání vrstvy sněhu (led, sníh). Při přenechání zajišťovacího systému externím pracovníkům je nutné nechat si písemně potvrdit porozumění těmto návodům k instalaci a použití. Pokud se vybavení prodává do jiné země, musí být poskytnut návod k instalaci a použití v jazyku dané země! Ze statických důvodů musí být dodrženy okrajové vzdálenosti ke konci střešního pruhu min. 1,50 m. > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m > 1,50 m Verze 1.5 3

4 2 EAP SYST, AIO SYST-SZH POUŽITÍ Schválen jako vázací bod na plochých nebo mírně skloněných střechách pro 3 osoby (včetně 1 osoby pro poskytnutí první pomoci). (EAP SYST) Nebo jako upevňovací bod vloženého držáku lana (není součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. (AIO SYST-SZH) Vhodný pro následující systémy ochrany proti pádu dle EN 363:2008 Zádržné systémy Poziční systémy pracoviště Záchytné systémy Záchranné systémy Pro bezpečné použití je nutné respektovat údaje výrobců osobních ochranných prostředků. 2 Schválen jako upevňovací bod na plochých nebo šikmých střechách pro koncové a rohové body i vložené lanové držáky (nejsou součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. Vhodný pro následující systémy ochrany proti pádu dle EN 363:2008 Zádržné systémy Poziční systémy pracoviště Záchytné systémy Záchranné systémy Pro bezpečné použití je nutné respektovat údaje výrobců osobních ochranných prostředků. Schválen jako upevňovací bod na plochých a šikmých střechách pro INNOTECH SPAR-10. S příslušným označením vhodný také pro slaňování: Systém pro přístup s lanovou podporou (EN 363:2008) 3 AIO SYST POUŽITÍ EAP, AIO SMĚRY ZATÍŽENÍ Při montáži / použití zajištění proti pádu dbejte na schválené směry zatížení! Zatížení ve směru X není povoleno! EAP SYST AIO SYST-SZH AIO SYST 4 Verze 1.5

5 EAP NORMY 4 EAP SYST byl testován a certifikován pro montáž na střechu podle EN 795:1996 třída A2. Kontrola byla provedena staticky a dynamicky na originálním podkladu. AIO NORMY 4 AIO-SZH, AIO SYST byl testován a certifikován pro montáž na střechu podle EN 795:1996 třída C. Kontrola byla provedena staticky a dynamicky na originálním podkladu. EAP, AIO MATERIÁL 5 EAP SYST: Svorkové lišty: hliník 6060; základní deska: hliník ALMg3; upevňovací šrouby / matice: nerezová ocel jakost A2; závěsné oko: nerezová ocel jakost AIO SYST-SZH, AIO SYST: Svorkové lišty: hliník 6060; základní deska: hliník ALMg3; upevňovací šrouby / matice: nerezová ocel jakost A2; EAP, AIO ROZMĚRY 6 EAP SYST AIO SYST-SZH AIO SYST Verze 1.5 5

6 7 EAP, AIO PODKLAD Základním předpokladem je podle platných norem / odborných pravidel instalovaný plech se stojatou drážkou (tloušťka plechu ocel 0,5 mm, hliník 0,7 mm), staticky nosná spodní konstrukce a použití originálních, pro střešní profil vhodných upevňovacích prostředků. U plechů s povrchovou vrstvou nesmí při montáži dojít k jejímu poškození. SYST není vhodný na měděné střechy a nesmí být používán ve spojení s měděnými odtoky. (Alternativně: INNOTECH FALZ) 8 EAP ZNAČKY A OZNAČENÍ Označení typu: EAP SYST Čísla příslušných norem: EN 795:1996 třída A DEKRA EXAM GmbH C 0158 Jméno nebo logo výrobce/distributora: INNOTECH Rok výroby a sériové číslo výrobce: 20xx xx/xxxxx Značka, že je nutné respektovat návod k použití: INNOTECH EAP SYST special designed for Stehfalz JJJJ-.. INNOTECH EAP SYST EN795:1996 Cl.A EN 795 JJJJ-.. max Aufkleber-D VÝVOJ A ODBYT: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Ehrendorf 4, 4694 Ohlsdorf / Rakousko. w w w. i n n o t e c h. a t TYPOVOU ZKOUŠKU PROVEDLO NOTIFIKOVANÉ MÍSTO: DEKRA EXAM GesmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum, CE 0158 Typová zkouška byla provedena dle EN 795: Verze 1.5

7 AIO-SZH, AIO ZNAČKY A OZNAČENÍ 8 Označení typu: AIO SYST AIO SYST SZH Čísla příslušných norem: EN 795:1996 třída C DEKRA EXAM GmbH C 0158 Jméno nebo logo výrobce /distributora: INNOTECH Rok výroby a sériové číslo výrobce: 20xx xx/xxxxx Značka, že je nutné respektovat návod k použití: INNOTECH AIO SYST special designed for Stehfalz EN 795 JJJJ Aufkleber-A VÝVOJ A ODBYT: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Ehrendorf 4, 4694 Ohlsdorf / Rakousko. w w w. i n n o t e c h. a t TYPOVOU ZKOUŠKU PROVEDLO NOTIFIKOVANÉ MÍSTO: DEKRA EXAM GesmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum, CE 0158 Typová zkouška byla provedena dle EN 795:1996 Verze 1.5 7

8 9 EAP SYST MONTÁŽ Nářadí potřebné pro montáž (EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST): 1 x 1 x 0,5 mm > 2 mm 1. MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO OKA: EAP SYST EAP SYST 8 Verze 1.5

9 AIO SYST-SZH MONTÁŽ 9 Platí pouze pro školené odborné firmy! 1. AIO SYST-SZH slouží jako upevňovací bod vloženého držáku lana (není součástí dodávky) v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. POZOR nepoužívat jako koncový nebo rohový bod! AIO SYST-SZH 0,5 mm > 2 mm Verze 1.5 9

10 9 AIO SYST MONTÁŽ Platí pouze pro školené odborné firmy! 1. AIO SYST slouží jako upevňovací bod pro KONCOVÉ a rohové body v horizontálním lanovém systému INNOTECH dle EN 795:1996 třída C. PŘÍKLADY POUŽITÍ: AIO SYST AIO SYST 10 Verze 1.5

11 AIO SYST MONTÁŽ 9 > 2 mm 0,5 mm Verze

12 9 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽ 2. UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE: 12 Verze 1.5

13 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽ 9 3. UMÍSTĚNÍ SVOREK NA PLECHU SE STOJATOU DRÁŽKOU: AIO SYST: 4 x 20 Nm AIO SYST: 4 x 20 Nm EAP SYST, AIO SYST-SZH: 2 x 20 Nm AIO SYST: 4 x 20 Nm EAP SYST, AIO SYST-SZH: 2 x 20 Nm EAP SYST, AIO SYST-SZH: 2 x 20 Nm Verze

14 9 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽ 4. SEŠROUBOVÁNÍ SVOREK SE ZÁKLADNÍ DESKOU: 4 x 20 Nm 4 x 20 Nm 4 x 20 Nm 5. HOTOVO! 14 Verze 1.5

15 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST MONTÁŽNÍ POZNÁMKY 9 OSTATNÍ POZNÁMKY: Verze

16 10 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST PŘEJÍMACÍ PROTOKOL a PROJEKT: VÝROBEK: SÉRIOVÉ Č. ZADAVATEL: JMÉNO / FIRMA / ADRESA: DODAVATEL: JMÉNO / FIRMA / ADRESA: MONTÁŽ: JMÉNO / FIRMA / ADRESA: Zadavatel přebírá výkony dodavatele. Návody k montáži a použití, protokoly o svorkách, fotodokumentace a kontrolní listy byly zadavateli (investor) předány a musí být poskytnuty uživateli k dispozici. Při přístupu k zajišťovacímu systému musí investor dokumentovat pozice přípojných zařízení pomocí plánů (např.: nákres půdorysu střechy). Znalý a se zabezpečovacím systémem obeznámený montér potvrzuje, že montážní práce byly provedeny odborně, podle současného stavu techniky a podle návodů k montáži a použití od výrobce. Bezpečnostně technická spolehlivost se potvrzuje montážním provozem. POZNÁMKA: 16 Verze 1.5

17 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST PROTOKOL O SVORKÁCH / FOTOGRAFIE 10 Datum: Stanoviště: Utahovací moment: [Nm] Fotografie: (názvy souborů) Podepsaná montážní firma zaručuje předpisové provedení. (okrajové vzdálenosti, kontrola podkladu atd.) Podklad (výrobce střechy, profil, materiál, tloušťka plechu atd.): MOŽNOST: při montáži horizontálního lanového systému dle EN 795:1996 třída C Montáž upevňovacích bodů prováděl: Montáž lanového systému prováděl: Zadavatel: JMÉNO Montér: JMÉNO DATUM, PODPIS DATUM, PODPIS Verze

18 11 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 POKYNY K BEZPEČNOSTNÍMU SYSTÉMU Tento pokyn musí být investorem dobře viditelně umístěn u přístupu k systému! Používání musí být prováděno dle současného stavu techniky a podle návodů k montáži a použití. MÍSTEM ULOŽENÍ NÁVODŮ K INSTALACI A POUŽITÍ, ZKUŠEBNÍCH PROTOKOLŮ, ATD. JE: Maximální mezní hodnoty přípojných zařízení získáte v daných návodech k montáži a použití popř. na typovém štítku Vašeho zařízení. Po zatížení pádem nebo v případě pochyb musí být používání přípojného zařízení okamžitě zastaveno a je nutné jej poslat výrobci nebo odborné opravně ke zkoušce a opravě. To rovněž platí při poškození vázacích prostředků. PŘEHLEDOVÝ PLÁN S POLOHOU PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ: Vyznačit oblasti s rizikem prolomení (např.: kopulové světlíky nebo / a osvětlovací pásy)! 18 Verze 1.5

19 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 10 NÁKRES ZAJIŠŤOVACÍHO SYSTÉMU Verze

20 12 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 ZKUŠEBNÍ PROTOKOL I PROJEKT: VÝROBEK: SÉRIOVÉ Č.: ROČNÍ KONTROLA SYSTÉMU provedena dne: PŘÍŠTÍ KONTROLA NEJPOZDĚJI DO: KONTROLOVANÉ BODY zkontrolováno a v pořádku ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY (popis nedostatků / opatření) DOKUMENTACE: Návod k instalaci a použití Přejímací protokol Protokoly o svorkách / fotodokumentace OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu): Kontrola podle údajů výrobce Datum uplynutí lhůty Pprovedena roční opakovaná kontrola Nekontrolováno (bez autorizace) VIDITELNÉ ČÁSTI PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ: Bez deformace Otočnost závěsného oka 20 Verze 1.5

21 PŘEDLOHA PRO KOPÍROVÁNÍ A4 12 Bez koroze Šroubové spoje zajištěny Utahovací moment upevňovacích šroubů Pevné utažení... UTĚSNĚNÍ STŘECHY: Bez poškození Bez koroze... HORIZONTÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM: Pozor: bezpodmínečně vyplnit dodatečný ZKUŠEBNÍ PROTOKOL II (Předloha pro kopírování v návodu k montáži / uživatelský exemplář)! Výsledek přejímky: Zajišťovací zařízení odpovídá návodům k montáži a použití od výrobce a současnému stavu techniky. Bezpečnostně technická spolehlivost se potvrzuje. Poznámka:... Znalá, se zajišťovacím systémem obeznámená osoba: Jméno: PODPIS: Verze

22 13 EAP SYST, AIO SYST-SZH, AIO SYST PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EG Výrobce nebo jeho zplnomocněnec v zastoupení společnosti: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Ehrendorf 4, 4694 Ohlsdorf / RAKOUSKO tímto prohlašuje, že dále popsaný výrobek s označením: SYST (přípojné zařízení) odpovídá ustanovením EU směrnice 89/686/EWG (12/21/1989) a normě EN 795:1996 a byl předmětem typové zkoušky s (typovým) kontr. č. ZB provedené zkušebnou DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum / NĚMECKO a podléhají systému řízení jakosti se sledováním dle článku 11 A směrnice 89/686/EWG při kontrole schválenou zkušebnou DEKRA EXAM GesmbH, Dinnendahlstr. 9, Bochum / NĚMECKO (C 0158). Ohlsdorf, dne Verze 1.5

23 Verze

DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde.

DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. SYST-20-475-695 T r a p é z o v ý p l e c h Návod k instalaci a použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache

Více

TAURUS GLEIT-H-11 Návod k instalaci a použití

TAURUS GLEIT-H-11 Návod k instalaci a použití TAURUS GLEIT-H-11 Návod k instalaci a použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. EN ATTENTION:

Více

TAURUS GLEIT-V-20 Návod k instalaci a použití

TAURUS GLEIT-V-20 Návod k instalaci a použití TAURUS GLEIT-V-20 Návod k instalaci a použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des Innotech-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. EN ATTENTION:

Více

LIGHT-V2 Návod k instalaci a použití

LIGHT-V2 Návod k instalaci a použití LIGHT-V2 Návod k instalaci a použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produktes ist erst zulässig nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen wurde. DE EN ATTENTION: Use

Více

BEF-303. Návod k použití

BEF-303. Návod k použití BEF-303 Návod k použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. DE EN

Více

SPAR Návod k použití

SPAR Návod k použití SPAR-10-25 Návod k použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. DE

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make

Více

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. STABIL-12/STA-12 Návod k použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA INNOTECH SANDWICH NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted.

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA ACHTUNG: DEUTSCH Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der Anwender die Original Aufbau und Verwendungsanleitung

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make

Více

ALLinONE HORIZONTÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM

ALLinONE HORIZONTÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM ALLinONE HORIZONTÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM Návod k použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig

Více

1 OBSAH [2] POPIS SYMBOLŮ 3 [3] BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 [4] ČÁSTI/MATERIÁL 6 [5] VHODNOST VÝROBKU/POVOLENÍ 6 [6] KONTROLA 7 [7] ZÁRUKA 8

1 OBSAH [2] POPIS SYMBOLŮ 3 [3] BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 [4] ČÁSTI/MATERIÁL 6 [5] VHODNOST VÝROBKU/POVOLENÍ 6 [6] KONTROLA 7 [7] ZÁRUKA 8 LIGHT SV O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förståtts. POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním

Více

Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen omalla kielellään.

Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen omalla kielellään. ČEŠTINA INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes.

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

INNOTECH LOCK-11 /-13

INNOTECH LOCK-11 /-13 INNOTECH LOCK-11 /-13 ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted.

Více

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. LIFELINE-KIT Návod k použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

Více

INNOTECH VERTICAL NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VERTIKÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM. Projekt: Označení systému: Namontováno firmou:

INNOTECH VERTICAL NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VERTIKÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM. Projekt: Označení systému: Namontováno firmou: VERTIKÁLNÍ LANOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Právo na omyly, tiskové chyby, technické změny vyhrazeno! INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right

Více

SYSTÉM SECURITE LINE T3 TR. PLECH

SYSTÉM SECURITE LINE T3 TR. PLECH SYSTÉM SECURITE LINE T3 TR. PLECH SYSTÉM ZABEZPEČENÍ OCHRANA OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY MONTÁŽNÍ NÁVOD SYSTÉM SECURITE LINE T3 TR. PLECH NF EN 795 DUBEN 2008 2 MONTÁŽNÍ NÁVOD SECURITE LINE T3 TR. PLECH ÚVOD

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Montážní návod pro nadstřešní solární kolektory Bramac

Montážní návod pro nadstřešní solární kolektory Bramac Montážní návod pro nadstřešní solární kolektory Bramac Platí pro typy solárních kolektorů: - BSK nadstřešní vertikální - BSK nadstřešní horizontální POZOR!!!! Ve vodorovné poloze a sklonu menším než 15

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka 187534, 187535. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka 187534, 187535. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka Císlo výr. / Article No.: 187534, 187535 Jazyky / Languages: cs BERNER_76887.pdf 2013-06-13 Zařízení pro výškové

Více

Upevnění na stojanové konstrukci

Upevnění na stojanové konstrukci Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci 670648538.00-.ST 6 70 803 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. MOBI Návod k použití DE ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde. DE EN ATTENTION:

Více

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A Secupoint Varianta A ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE MIN 130 MIN 85 ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE střešní konstrukce Dodržujte stavební předpisy Na nebo pro upevnění zátěže Je dovoleno

Více

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Více

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 )

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) A1264 1 1/2012 Obsah 1. Uspořádání kolektorových polí... 3-4 2. Kompenzační soubor... 5 3. Přeprava kolektorů na střechu......6 4.

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Návod k používání. Mobilní osobní kotva IM 200 Katalogové číslo: IM 200

Návod k používání. Mobilní osobní kotva IM 200 Katalogové číslo: IM 200 Návod k používání Mobilní osobní kotva IM 200 Katalogové číslo: IM 200 Obsah: 1. Popis mobilní osobní kotvy 2. Konstrukce mobilní osobní kotvy 3. Technické údaje mobilní osobní kotvy 4. Instalace (montáž)

Více

Systémy k ochraně před pádem

Systémy k ochraně před pádem Systémy k ochraně před pádem Securant Secupoint Seculine Vario Securant DIN EN 795 max. 7,5 m min. 2,5 m Popis produktu Securant je trvale využitelný kotvící bod určený k připevnění osobní ochranné výstroje

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

D.1.4.i ZÁCHYTNÝ SYSTÉM OBJEKTU PRŮVODNÍ ZPRÁVA

D.1.4.i ZÁCHYTNÝ SYSTÉM OBJEKTU PRŮVODNÍ ZPRÁVA Mojmír Klas, s.r.o. IČO: 027 01 553 Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví. DIČ: CZ02701553 Projektová, poradenská a revizní činnost v oblasti ochrany mob.: +420 734 278 824 před pádem.

Více

NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR

NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR Člen MONIER GROUP Obsah Důležitá upozornění 3 Technická data 4 Tlaková ztráta

Více

VarioSole SE. Instalační návod

VarioSole SE. Instalační návod Instalační návod VarioSole SE Na střechy Orámované moduly Vertikálně Horizontálně Zóna zatížení sněhem I IV Cementové střešní tašky Vlnité střešní tašky Hladké střešní tašky Břidlicové střešní tašky Živičné

Více

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory fischer Solar-fix Montážní systém s předmontovanými částmi Rychlý, jednoduchý, bezpečný Předmontované

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Zásuvný systém - montážní návod

Zásuvný systém - montážní návod Zásuvný systém montážní návod - rozšíření pro FS Varianta s 2-řadou výstavbou se zásuvnými profily pro rychlou montáž. OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Nosník modulů - výstavba systému 2/3 3 Montáž nosníkového

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._57 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

INNOTECH. INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes.

INNOTECH. INNOTECH Arbeitsschutz GmbH. Errors and misprints accepted. We reserve the right to make technical changes. INNOTECH MOBI MOBILNÍ ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM DE ACHTUNG: Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der Anwender die Original Aufbau und Verwendungsanleitung

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora

obousměrný rošt - eliminace deformací obkladu skrytý spoj s kluzným uložením desek dodatečná úprava spár dlouhá životnost technická podpora HLINÍKOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM PRO ODVĚTRANÉ FASÁDY Hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití cementotřískových, vláknocementových, kompaktních a ostatních desek na bázi dřeva, kovu

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky

Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky Návod k montáži přístřešku pro kuřáky / autobusové zastávky Přečtěte si před započetím prací Potřebné nástroje lepicí/těsnící materiál svinovací metr imbusový klíč, 5 x 2 mm vrták, 15 mm vrtačka vodováha

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída 6-8-10-12 (ICE)

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída 6-8-10-12 (ICE) CZ Informace pro uživatele Vázací řetězy jakostní třída 6-8-0-2 (ICE) Následující údaje nemusejí být nutně úplné. Další informace o zacházení s vázacími prostředky a prostředky pro uchopení břemen najdete

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Nové energie Ceník Platný od 15. března 2013 Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Ceník - Nové energie Vydání 01 03.2013 Platí pro Česko od 15.03.2013. Ceny jsou

Více

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm Návod k montáži nosné konstrukce pro solární panely: 1) Montáž nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky (viz str. 3) 2) Montáž nosné konstrukce s kombi šrouby (viz str. 9) 3) Montáž nosné konstrukce

Více

Práce ve výškách

Práce ve výškách 5.6.17.1. Práce ve výškách http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/prace-vevyskach Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pád z výšky nebo do hloubky

Více

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony.

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony. Brzdy/vložky brzd drží a brzdí tyčové materiály velké množství variant libovolná montážní poloha 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -1 Brzdy/vložky brzd hlavní údaje Všeobecné údaje Brzdy/vložky

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 K O N S T R U K C E H R U B É S T A VBY 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 Řešení soklu s maltovým ložem 1.2 Řešení soklu s prahem 1.3 Řešení soklu se zvýšeným prahem 1.4 Řešení soklu na betonovém

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 pro montáž na střechu nebo na volnou plochu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval sluneční kolektor WK 250A / WK 251A Vysokoteplotní kolektor pro termická solární zařízení - instalace na střechu nebo na volnou

Více

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s Roth Heliostar nyní též s menší plochou... pro každé použití správná velikost Po úspěšném uvedení na trh kolektoru Roth Heliostar s inovovanou polykarbonátovou vanou je nyní k dodání nově ve dvou různých

Více

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,-

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,- Logasol SKN3.0 4.0 deskový kolektor Logasol SKN4.0-s Logasol SKN4.0-w Cena Kč (bez Cena DPH) v Kč Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-s 4 Pro svislou montáž 8718530

Více

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ KATALOGOVÝ LIST KM 0033/94d HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 8/07 pro potrubí skupiny I Strana: 1 Stran: 2 Čtyřhranné výfukové hlavice (dále jen hlavice) zabraňují vnikání deště a sněhu do potrubí.

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE Montážní návod Kolektory - Řada GSE Montáž na střechu pomocí střešních držáků Všeobecné montážní a bezpečnostní doporučení K zamezení nežádoucích vlivů působením kondenzace a zamlžení, montují se kolektory

Více

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Aventa Těsnicí rámeček. Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Aventa Těsnicí rámeček Rejstřík Použité symboly... 2 Obsah dodávky... 2 Montáž... 2 Příprava kabelového připojení... 2 Těsnicí

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č Obsah 1. Použití, Technické údaje... str. 3 2. Konstrukce... str. 4 3. Varianty montáže podpůrné trubky s upevňovacími prvky... str. 6 3.1 Jednotlivé samostatné jímače... str. 6 3.2 Kombinace několika

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

BEZPEČNOST ÚDRŽBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V PŘÍPRAVĚ STAVEB

BEZPEČNOST ÚDRŽBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A V PŘÍPRAVĚ STAVEB Přednáší: Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalecká, konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu. Periodické prohlídky kotvicích zařízení. BEZPEČNOST ÚDRŽBY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Více

Systém FS Gen5 - montážní návod

Systém FS Gen5 - montážní návod Systém FS Gen5 Montážní návod OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Pilotování 3 3 Montáž podpěr 5 4 Nosníky modulů - montáž 9 5 Montáž modulů 10 6 Montáž jednotlivých montážních skupin 11 7 Montáž kabelů 12 8 Tolerance

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

FAÇALU LR 110 MONTÁŽNÍ NÁVOD. Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády

FAÇALU LR 110 MONTÁŽNÍ NÁVOD. Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády MONTÁŽNÍ NÁVOD FAÇALU LR 110 Systém hliníkové nosné konstrukce pro předvěšené odvětrávané fasády Pražská 686 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ Tel : 495 535 671 Fax : 495 535 672 Montážní návod hliníkové nosné konstukce

Více

Ecophon Edge 500 SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x600 1200x1200 1200x1200 T24. Tloušťka (tl.) M165, M210, M211 M165, M210, M211 M165, M210

Ecophon Edge 500 SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x600 1200x1200 1200x1200 T24. Tloušťka (tl.) M165, M210, M211 M165, M210, M211 M165, M210 Ecophon Edge 500 Systém Ecophon Edge 500 je instalován za účelem vytvoření volně podvěšených segmentů v místech, kde je vyžadována dobrá zvuková pohltivost, a kde není možná instalace podhledů v celé ploše

Více

www.palis.eu www.palis.cz

www.palis.eu www.palis.cz www.palis.eu www.palis.cz NÁVOD K MONTÁŽI MODUL LÁVKA Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice MODUL LÁVKA obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks podesta C-1

Více

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KM 0058/04 Vydání: 11/04 Strana: 1 Stran: 3 Kruhové objímky spiro (dále jen objímky) jsou určeny k zavěšování kruhového potrubí sk. I, potrubí spira a flexo hadic v horizontální

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

Houpačka se skluzavkou

Houpačka se skluzavkou Houpačka se skluzavkou Obsah dodávky : 2 ks noha průměr 9 cm / 250 cm 1 ks předmontovaný žebřík průměr 9 cm / 250 cm 1 ks předmontovaný protikus průměr 9 cm / 250 cm 1 ks břevno průměr 9 cm / 250 cm 1

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY CENÍK KATALOG 1 / 2016 Skupina výrobků 10 Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 F Obrázek Název Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 AF Speciální eloxované barvy (např. zlatá,

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha

www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha www.palis.eu www.palis.cz Dopadová plocha NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 5 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALIS GYM MODEL 5 obsahuje tyto komponenty: A- 8 ks sloupek 70 x

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Crawford Isodock 624

Crawford Isodock 624 Strana: 1 / 7 Hydraulický vyrovnávací můstek s výsuvnou lištou Nosnost: 6 t (60 kn) Strana: 2 / 7 Můstek s výsuvným čelem pro temperované a chlazené sklady Nový 624 Isodock je dalším vývojovým stupněm

Více

Solarpark Montážní návod

Solarpark Montážní návod Solarpark Montážní návod page 1 1 2 3 Montážní systém Hilti Solarpark Montážní návod Normy a technické vyhlášky Montážní systém Hilti Solarpark splňuje vyjmenované normy: DIN 18800: Navrhování a provádění

Více

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100 MONTÁŽNÍ NÁVOD Člen MONIER GROUP POPIS PRODUKTU je určena pro zajištění bezpečného pohybu po střeše. Skládá se ze dvou závěsných háků, dvou držáků, stoupací lávky délky 1,0 m a zábradlí.

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSP PFEIFER k dodatečné montáži hmoždinkami Úchytový bod pro vázací prostředky ve smyslu směrnice ES pro strojní zařízení č. 2006/42/ES Zátěžové smyčky LSP PFEIFER

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

IsoTop - kontrolní seznam

IsoTop - kontrolní seznam IsoTop Kontrolní seznam ážený zákazníku, děkujeme za áš zájem o náš systém IsoTop. IsoTop je optimální způsob upevnění pro průmyslové lehké střešní konstrukce, pro které z důvodu minimálních reserv nosné

Více

NEREZOVÉ ZADLAŽĎOVACÍ POKLOPY AS-NERO NÁVOD K POUŽITÍ

NEREZOVÉ ZADLAŽĎOVACÍ POKLOPY AS-NERO NÁVOD K POUŽITÍ NEREZOVÉ ZADLAŽĎOVACÍ POKLOPY AS-NERO NÁVOD K POUŽITÍ AS-NERO NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Platnost od 14. 4. 2016 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova 552/45

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KM 12 0439a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Tvarové přechody kruh - čtverec (dále jen přechody) se používají jako samostatné montážní

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KM 12 0440a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 4 Tvarové přechody kruh - obdélník (dále jen přechody) se používají jako samostatné

Více

Montážní návod SF-200

Montážní návod SF-200 Montážní návod SF-200 Obsah 1. Symboly 3 2. Všeobecné výstražné pokyny 3 2.1 Bezpečnostní požadavky pro montáž a první použití 3 3. Všeobecné obchodní podmínky 3 4. Oblast použití 3 5. Směrnice 4 6. Materiál

Více