Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Vydaná dne 12. října 2012 Schválená školskou radou dne tel

2 Charakteristika školy Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí Zřizovací listina: ze dne , , , Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek č. 2 ze dne změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys Strunkovice nad Blanicí Zařazení do sítě škol: , č.j /03 21, pod novým názvem v rejstříku škol od , č. j / Právní forma: Příspěvková organizace IČO Škola sdružuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD Organizační struktura: ZŠ ŘŠ MŠ VU ZŠ ŠJ VŠJ ŠD pedag MŠ a ŠD nepedag pedag nepedag kuchařky Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém zasedání dne udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2011/2012. Školská rada (ŠR) Ve školním roce 2011/2012 se sešla školská rada dvakrát (v říjnu a červnu). Říjnové zasedání bylo ustavující, neboť skončilo funkční období předchozí ŠR. Na tomto zasedání byla za předsedkyni ŠR zvolena paní Helena Matějková, zapisovatelem se stal Ing. Václav Kozler a ověřovatelkou zápisů Ing. Jana Daňková. Ředitelka školy předložila k projednání jednací řád ŠR, výroční zprávu o činnosti a o hospodaření za šk. rok 2010/2011, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků žáků, provozní řády a vnitřní řád pro pracovníky školy. V různém ředitelka informovala členy rady o projektech, prostřednictvím kterých škola získává nemalé finanční prostředky ke zkvalitnění výuky na škole. Dále se projednával problém vší na škole, zvláště na 1. stupni ZŠ. Členové vyslechli stanovisko OHS Prachatice, všechny učitelky byly poučeny, jak v případě výskytu postupovat. Všechny výše uvedené dokumenty byly ŠR schváleny. V červnu se rada sešla k projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření školy za kalendářní rok Ve věcné diskusi se hovořilo o činnosti školy v uplynulém školním roce, o vybavení pomůckami a o požadavcích na úpravy školního pozemku, které budou realizovány v průběhu prázdnin.. Počet budov: 2 Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 3. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy).. Celkový počet žáků: k bylo 96 žáků. Počet se v průběhu školního roku zvýšil na konečných 100. Na I.stupni bylo k žáků, na II.stupni bylo žáků 36. V průběhu roku se na I. stupni počet zvýšil na 61 a na II.stupni se zvýšil na 39 žáků.

3 Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 25 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla 20,8. Třída MŠ: Na základě žádosti, kterou ke Krajskému úřadu podal zřizovatel školy v zastoupení starosty Městyse Ing. Karla Matějky, rozhodl Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, že se navýší počet tříd v MŠ ze 2 na 3 třídy s nejvyšším povoleným počtem dětí v MŠ 56. Ve školním roce 2011/2012 byly tedy otevřeny 3 třídy. V MŠ bylo k zapsáno 39 dětí. V první třídě, kterou vedla nová učitelka Lucie Beránková, bylo 10 dětí, ve druhé pod vedením Jitky Chánové bylo 16 dětí a ve třetí třídě, kterou vedly Jana Kleinová a Marie Malá bylo zapsáno 13 dětí. Průměrná docházka dětí dopoledne byla celkově 28,4 děti a odpoledne 14,8. Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 44 dětí ve věku 7 10 let, 30 dětí ve věku od 11 do 14 let a 15 žáků nad 15 let, 19 zaměstnanců školy a do 20 ostatních dospělých osob. Služeb školní jídelny využívalo i 25 starobních důchodců z městyse. Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada m 2 parcela č dvougaráž - 61 m 2 parcela č č.p m 2 parcela č č.p m 2 Počet pedag. pracovníků: v ZŠ 10 (úvazky 10,00), v MŠ 4 (úvazky 3,37), v ŠD 1 (úvazek 0,67) Z toho učitelů ZŠ: 9 Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1 a hospodářka školy na úvazek 0,7), v MŠ 1 (úvazek 0,5), v ŠJ 3 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6) Celkem zaměstnanců 21 (úvazky 19,54), s doplňkovou činností (úvazky 20,14). Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen, spolu s platy dorovnán zřizovatelem. Materiálně technické zabezpečení budov: budova I. stupně - 5 kmenových učeben, knihovna žákovská, učitelská, promítárna, kabinet, sklad čistících prostředků budova II. stupně - 2 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn budova II. stupně - ústřední topení, plyn Investiční akce: V průběhu školního roku jsme pořídili myčku do školní kuchyně, z grantů nábytek do třídy MŠ, o prázdninách se opravila část poškozeného oplocení školní zahrady, opravila se kanalizace u ZŠ a spolu s ní došlo k rekonstrukci chodníku do přístavby 2.stupně školy. O prázdninách se v rámci projektu Peníze školám zakoupila interaktivní tabule do třídy Mgr.Vladimíry Trávníčkové a pro funkčnost se zakoupily notebooky a dataprojektor Zřizovatel opětně žádal o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy I.stupně, žádost zatím nebyla kladně vyřízena. Projekčně je připravena i výměna oken a celkové zateplení budovy 2.stupně.

4 Pedagogický sbor MŠ vedoucí učitelka Jana Kleinová Marie Malá Jitka Chánová Lucie Beránková ŠD - Jitka Chánová ZŠ - Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka, TU VIII.tř. (8. post. roč.) Mgr. Dana Hojková, M VT, koordinátor ICT Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU VII. třídy (7. post. roč.) Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. Pv, TU II.třídy (2. post. roč.) Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU III. třídy ( 3. a 5. post. roč.) Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, TU IX. třídy (9. post. roč.), spolupodílí se na protidrogových aktivitách Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU IV. třídy ( 4. post. roč.) Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU I. třídy (1. post. roč.) Mgr. Lenka Soumarová, Př Ch, TU VI. třídy ( 6. post. roč.) Věkový průměr pedagogického sboru je 47 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ M. Malá Hudební inspirace pro školní vzdělávací program MŠ v kontextu kurikulárních změn Dny inspirací pro MŠ J. Chánová Výtvarné techniky Barevné motivy výtvarná díla ZŠ - L.Soumarová Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Implementace inovativních metod do výuky přírodovědných předmětů J.Daňková - Implementace inovativních metod do výuky přírodovědných předmětů M.Šlajerová Arteterapie M.Mušková Čeština aktivně a interaktivně H.Pártlová - Čeština aktivně a interaktivně Požární ochrana na pracovišti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci E. Sahulová Kurz řečové výchovy ( logopedie ) Vodňany V.Trávníčková Vložte svoje DUMy do i-učebnice Fraus Dyslexie a dysortografie prakticky Internetové školení k preventivnímu programu Veselé zoubky + zapojení 1. třídy do tohoto programu H.Prášková 2. ročník 2letého jazykově-metodického kurzu angličtiny pro učitele ( zahájení skončení )

5 Absolvování kurzů umožňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protože nabytých zkušeností využívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy pro výuku na interaktivní tabuli. Absolvování kurzů Mgr. Sahulovou a Práškovou umožní škole kvalifikovaně vyučovat logopedii a angličtinu na 1. stupni školy. Všechny učitelky obdržely certifikáty o absolvování. Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová 2 h týdně reedukace čtení V.Trávníčková 1 h týdně - Pč 1 D. Hojková 1 h týdně INF 4 M.Mušková 1 h týdně Rv 6+7 J.Stříbrská 1 h týdně - D 7 H.Prášková 2 h týdně - Pč 2, Vv 1 M. Šlajerová 1 h týdně Hv 2 J.Daňková 2 h týdně Pč 9, Pp 9 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací programy: ročník školní vzdělávací program Škola pro každého Výuka cizích jazyků: Ve 3. až 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3 hodinovou dotací ve ročníku. Angličtinu vyučují tři učitelky, dvě kvalifikovaně a aprobovaně, jedna nekvalifikovaně ( studuje) Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, kterého se zúčastnilo 16 dětí z 1.a 2. ročníku. Anglicky se též učily děti v mateřské škole, které vedla paní Jitka Matějková ze Strunkovic nad Blanicí. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v mimoškolních aktivitách jsme se řídili naším ŠVP. Děti z 1. stupně jezdí za poznáním do divadla a do muzea do Vodňan, Prachatic, byly na zámku a v ZOO v Hluboké nad Vltavou, v planetáriu v Českých Budějovicích, popřípadě využijeme nabídek představení, které se uskuteční přímo u nás ve škole. Žáci druhého stupně připravují pro své mladší kamarády hrací odpoledne, mikulášskou nadílku. Žáci druhého stupně se zúčastnili řady podnětných exkurzí, výletů, besed a přednášek, z nichž nejvíce ohodnotili přednášku Ing. Karla Matějky Kazachstán a Rumunsko. Celkem třikrát byli žáci v centru ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. V centru si žáci prakticky opakují učivo z přírodovědy a přírodopisu. Pořady, které Dřípatka nabízí, jsou velice podnětné a zajímavé, zvláště pro děti z 1. stupně. Žáci 2. st. byli podle ŠVP v Českých Budějovicích na výstavě Vzdělání a řemeslo (8.+9. roč.) a v Prachaticích na Trhu studijních příležitostí (9.roč.), na podzim a na jaře na HOBBY v rámci praktických činností a pěstitelských prací. V rámci tělesné výchovy se žáci 2. stupně zúčastnili in-line bruslení v Prachaticích. V říjnu proběhlo na 1.stupni holloweenské dlabání, výrobky zdobily školní zahradu až do listopadu. V listopadu se žáci 5. a 9. ročníku zúčastnili Vodňanského vědomostního víceboje, který každoročně vyhlašuje vodňanské gymnázium. V prosinci žáci 2.stupně připravili pro celou školu vánoční akademii v KD Strunkovice. Prezentovali se s programem plným hudebních vystoupení a soutěží pro mladší spolužáky. Jako každý rok soutěžili v pečení vánočního cukroví. V březnu jako loni připravila Eva Sahulová besedu v místní knihovně Čteme od malých po velké. Letos četli a besedovali spolu se žáci školy i pozvaní hosté. Na konci března jsme zorganizovali třídenní prodejní

6 velikonoční výstavu. Akce se zúčastnili všichni žáci ze školy a školní družiny a děti ze 2. a 3. třídy MŠ. Vystavovaly i děti z Dětského domova ze Žíchovce. Pro občany Strunkovic připravili všichni řadu moc hezkých výrobků, obrázků a velikonočních výzdob. Účast byla nad očekávání pěkná. Na vernisáži výstavy zazpívaly dívky z 2. stupně několik písní. Veřejně vystupovali žáci 2. stupně v říjnu na akci Setkání s důchodci. Na tomto vystoupení se spolupodíleli i žáci Základní umělecké školy Vlachovo Březí, pobočky Strunkovice nad Blanicí. Děti z 1. stupně si připravily velice pěkný program na květnovou oslavu Dne matek V červnu proběhlo pochodové cvičení spojené s evakuací školy trénink na případné ohrožení žáků a učitelek. V rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí se žáci celé školy zúčastnili řady exkurzí a besed, které významně doplnily výchovně vzdělávací práci po celý školní rok. Výčet výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy. Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, na různé výtvarné soutěže. Práce zdobily i chodby školy. Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bližší poznávání žáků, zvyšují jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, že není nad prožitky. V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: vzdělávací programy v Dřípatce v Prachaticích, řada pohádek v místě školky, mikulášská besídka, vánoční výstava, vánoční besídka pro rodiče, karneval, Rej čarodějnic, hry, soutěže, opékání vuřtů, návštěva dětí u hasičů, výlet do ZOO do Hluboké nad Vltavou, oslava MDD soutěžní odpoledne, rozloučení s dětmi, které půjdou do ZŠ ( společně s rodiči hry, soutěže, pohoštění). Od ledna začaly děti se svolením rodičů navštěvovat místní saunu pro posílení zdraví dětí. Od dubna do června jezdily dětí do předplavecké školy. Od října do června každý týden probíhala výuka anglického jazyka, vedla paní Jitka Matějková. V lednu 2012 se 4 žáci naší školy zúčastnili Tříkrálové sbírky 2012, za což byli jmenovitě pochváleni ředitelkou Farní charity v Prachaticích Mgr. Michaelou Veselou. Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem 37 dětí. Organizuje prodej knih žákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do roka zubní prohlídky. Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou odpadových surovin Vodňany. Souvislé pedagogické praxe: Hana Hronová (studentka 4.ročníku SPŠ Prachatice, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) praktikovala v MŠ Marie Máčlová (studentka 3. ročníku SPŠ Prachatice, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) praktikovala v MŠ a v ŠD V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí si každý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Žáci přiměřeně svému věku poznali důležitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé videofilmy. Všem žákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci. V červnu jsme uskutečnili branný den, při kterém jsme procvičili činnost při signálu hoří a evakuaci školy. Každý z žáků by měl být schopen připravit si evakuační zavazadlo. Výchovu ke zdraví jsme prováděli v každém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla vhodná příležitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví jen ve 4. a 5. ročníku.

7 Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy letos proběhl ve středu a ve čtvrtek Zápis provedla paní učitelka Mgr. Eva Sahulová. K zápisu se dostavilo 12 dětí se svými rodiči, pro 2 dětí žádali zákonní zástupci odklady školní docházky, které byly následně kladně vyřízeny. O předčasný nástup do školy letos nežádal nikdo. Podle očekávání do 1. třídy nastoupilo 10 dětí. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s vyznamenáním žáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají žáci, kteří na konci pololetí nemají žádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5. V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 40 žáků (65,57%), na 2. stupni pak 6 žáků (15,38%). Celkem za celou školu 46 žáků (46,00%). Ve 2. poletí obdrželo vyznamenání na 1. stupni 38 žáků (63,33 %), na 2. stupni 5 žáků (13,16%). Celkem za celou školu 43 žáků (43,00%). Neprospívající: 4 v 1. pol., ve 2. pol. 1 Přestup do speciální školy: 0 Integrovaní žáci: Letos byla integrována 1 žákyně pro specifické poruchy učení. Integrované žákyni byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko psychologické poradny. Z úrovně PPP bylo provedeno 1 kontrolní šetření. Přestup na 8leté gymnázium: 2 ( 1 Vodňany, 1 Prachatice) Snížené známky z chování: v 1. pol. byla udělena 1x uspokojivá známka, ve 2. pol. pak 1 krát neuspokojivá. Neomluvené hodiny: v 1. pol. 3 žáci po 2 hodinách, celkem 6 hodin, řešeno pohovorem s rodiči a ředitelem DD Žíchovec ve 2. pol. 0 hodin. Výchovná opatření: Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů, učebních pomůcek, drzé chování vůči vyučujícím, agresivní chování vůči spolužákovi (na to přizvána Policie CR), neomluvené absence a vědomé a cílené nepřezouvání se. Stále přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku. Celkem byla za celý školní rok uděleno 8 napomenutí třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy. Za vzornou reprezentaci městyse a školy bylo na konci 2. pololetí uděleno 8 pochval mladým fotbalistům a současně žákům školy.

8 Účast na soutěžích a závodech: školní kola olympiáda v českém jazyce (9.roč.), Rybářská olympiáda ( roč.), matematický Klokan ( roč.), přírodovědný Klokan ( roč.) okresní kola olympiáda v českém jazyce získali jsme 9.místo Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí (MŠ, 6.,7. roč.) získali jsme 3. místo v kategorii MŠ a 3. místo v kategorii ZŠ Vodňanský vědomostní víceboj 5. třída 13. místo 9. třída 8. místo Pohár rozhlasu ( roč.) Lehkoatletická olympiáda (6. 9. roč.) Další aktivity: Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (seminář ze společenskovědních předmětů, výpočetní technika, informatika, seminář z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme žákům nabídli i nepovinné předměty a kroužky. Mimo toho 8 žáků pravidelně docházelo na reedukaci čtení. Nepovinné předměty: náboženství ( roč.) 11 žáků (J.Pártlová) Kroužky: anglický jazyk ( roč.) 16 žáků (V.Trávníčková) vaření ( roč.) 10 žáků (M.Mušková) zdravotnický (3.-4.roč.) 10 žáků (E.Sahulová) ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 27 žáků (klavír, zobcová flétna, příčná flétna, kytara, violoncello, housle, akordeon). Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se žákům školy věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 15 dětí Iveta Millerová TJ Blaník fotbal 26 dětí J. Šabršula, V.Petrlík fotbal přípravka 20 dětí Hana Pospíšilová TJ Sokol florbal 10 dětí V. Dubravec TJ Sokol aerobik 2 žákyně J.Jiráňová TJ Sokol zumba 1 žákyně V.Sítková hasiči SDH Šipoun 3 děti M.Říha stolní tenis 3 děti M.Novák Sport pro všechny 1 žák J.Wágner Články z denního tisku: V průběhu roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji. Pedagogy školy jsou občané též zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. V rámci povinně volitelného předmětu seminář ze společenskovědních předmětů se nadále vydává šk. časopis TERMIT - vydána 2 čísla, do něhož mohou přispívat všichni žáci školy. Časopis je k dispozici nejen žákům a učitelům školy, ale mohou si jej objednat i zájemci z řad veřejnosti. Některé články z TERMITu jsou využívány ve Zpravodaji městyse Strunkovic Letos se kromě TERMITa vydala i 2 čísla TERMITÍKa, plné her, doplňovaček a kvízů pro ty úplně nejmenší spolužáky. Jako každoročně vydali deváťáci v červnu jedno číslo časopisu u příležitosti ukončení školní docházky. V Prachatickém deníku vyšel článek: Čerti navštívili strunkovickou školu Požární ochrana očima dětí, malí umělci malovali a psali příběhy

9 Mimořádné události Letos nebyly žádné Návštěvy ve škole Z úrovně zřizovatele byla provedena jedna průběžná veřejnoprávní kontrola účetnictví, a to Předmětem kontroly bylo hospodaření s finančními prostředky přidělenými Městysem v roce Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré doklady potřebné ke kontrole. Finanční prostředky poskytnuté Městysem byly v plné výší vyčerpány a řádně proúčtovány proběhla z úrovně České školní inspekce Jihočeského inspektorátu jednodenní kontrola vedená dvěma školními inspektorkami Mgr. Janou Novotnou a Ing. Janou Fišerovou. Kontrola zahrnovala základní i mateřskou školu a zaměřila se na dodržování vybraných ustanovení školského zákona kontrola vedení evidence školních úrazů, záznamy o úrazech a jejich aktualizace, kontrola údajů zapisovaných do rejstříku škol a školských zařízení podle ustanovení školského zákona, kontrola správnosti statistického výkaznictví a vedení školní matriky, kontrola vedení dokumentace školy a školského zařízení, kontrola dodržování nejvyššího povoleného počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělávání, nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole, kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu, kontrola, zda ředitel plní povinnosti ředitele podle 164 a 165 školského zákona, kontrola předpokladu pro výkon funkce pedagogických pracovníků a vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanoveními zákona o pedagogických pracovnících, kontrola plnění povinností ředitele školy k činnosti školské rady. Při kontrole nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2011/2012 Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme každoročně tištěnou formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých žáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrovávání žáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to již rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních životních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se žáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře využívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další možnosti studia. Leckde mohou žáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava

10 na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Žáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi. Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Žáci se svými rodiči využívají možnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích. 3. listopadu 2011 byli žáci 9. ročníku na Trhu studijních příležitostí, které pořádá Úřad práce v Prachaticích. 23. listopadu 2011 navštívili žáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných. 25. listopadu 2011 provedla nábor pracovnice VOŠ SPŠ automobilní a technické, Skuherského 3, České Budějovice 23.března 2012 navštívili školu zástupci SOŠ a SOU Písek a pro žáky třídy naší školy a žáky ze ZŠ ze Žíchovce provedli ukázku téměř všech učebních oborů, které je možno na této škole vystudovat a jeli žáci II. stupně na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Zde vidí nejen nové trendy zahradnické techniky a různé druhy výpěstků, křoviny, úpravy zahrad, ale mohou zde najít i směr své budoucí profese Letos se podávaly dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek. Z nižšího než 9. ročníku nevyšel nikdo. Na 8letá gymnázia se letos hlásila 2 děvčata z 5. třídy. Z 9. ročníku se z 13 žáků hlásilo 5 žáků na střední školy ukončené maturitou, 8 žáků do učilišť. V prvním kole bylo přijato 12 žáků, ve druhém 1 žákyně. Hodnocení 5. a 9. třídy V týdnu od do proběhlo ověřování výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročníku, vyhlášeného MŠMT ČR. Testování probíhalo elektronicky v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika pro oba ročníky. Protože tato forma testování byla pro žáky i učitele nová, měli jsme možnost vyzkoušet si průběh ověřování ještě před ostrým testováním. V porovnání s ostatními školami v ČR dosáhli žáci obou ročníků nadprůměrných výsledků v českém jazyce, v ostatních předmětech jsme byli průměrní. Na 2. stupni si v českém jazyce a anglickém jazyce vybralo 8 žáků těžší variantu, v matematice 3 žáci. Vzhledem k tomu, že výsledné procento úspěšnosti bylo ministerstvem vyhlášeno jako společné za základní i nižší stupně gymnázií, byly výsledky naší školy velice slušné.

11 Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši ,- Kč. Projekt měl trvat 29 měsíců ( březen 2009 červenec 2011). V květnu 2011 rozhodl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola o prodloužení délky projektu do V rámci realizace škola získala 10 nových počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná školení k aktivnímu využití zakoupených přístrojů, každá z nich samostatně vytvořila 2 programy na výuku svých předmětů, aplikují je ve svých předmětech, navázaly spolupráci se svými kolegy z jiných škol k odzkoušení programů, dále se učitelky vzdělávaly v celkem 26 seminářích, žáci se zúčastnili 42 odborných exkurzí, besed a výletů. Grantový projekt pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Dne podepsala ředitelka školy rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5886/21/7.1.4./2012 vydané pro roky realizace projektu od 2012 do Škola tímto projektem s názvem Moderní škola pro konkurenceschopnost získá celkem Kč. Projekt má několik klíčových aktivit vzdělávání učitelek ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, metodický kurz pro učitelky cizích jazyků, vzdělávání pro oblast digitálních technologií, přírodovědné a matematické gramotnosti, nákup digitálních přístrojů, učitelky vytvoří celkem 300 digitálních učebních materiálů (DUM). Doposud jsme získali interaktivní tabuli na 1. stupeň školy, dataprojektor, 2 notebooky, flash disky. Spolupráce s odborovou organizací ve šk. roce 2011/2012 V odborové organizaci bylo ve školním roce 2011/ členů. Vedení školy předkládá ke schválení rozpočty školy z úrovně zřizovatele a MŠMT, plán čerpání a vlastní čerpání prostředků z FKSP, plány dovolených a ostatní materiály, které má ředitelka za povinnost odborové organizaci předkládat. Obě strany se řídí kolektivní smlouvou, kterou podepsaly dne na dobu neurčitou.

12 Společně organizují setkání s důchodci, oslavu Dne učitelů, popř. výlety za kulturou, nebo ozdravné pobyty. Spolupráce vedení školy a odborové organizace je na velmi dobré úrovni. Ve Strunkovicích nad Blanicí Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Vydaná dne 26. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Vydaná dne 18. září 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více