AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AE9C80Ti JET PUMP 8-12 13-17. CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7. H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas"

Transkript

1 AE9C80Ti JET PUMP CZ DOMÁCÍ VODÁRNA - Návod k obsluze 3-7 SK DOMÁCA VODÁREŇ - Návod na obsluhu 8-12 H HÁZI VÍZMŰ - Kezelési utasítas RO POMPĂ DE APĂ CU TANC - Instructiuni de utilizare 18-22

2 2

3 CZ AE9C80Ti - DOMÁCÍ VODÁRNA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pečlivě si prostudujte následující pokyny Upozornění! Při používání elektrických přístrojů a zařízení je nutno respektovat následující bezpečnostní opatření za účelem ochrany před úrazem elektrickým proudem, zraněním osob a nebezpečím požáru. Přečtěte si tyto pokyny před použitím zařízení a dodržujte je. Uchovávejte je na bezpečném místě. 1] Udržujte pracovní prostor v čistém stavu - Nepořádek v pracovním prostoru a na pracovních stolech je často zdrojem zranění. 2] Vezměte v úvahu okolí pracovního prostoru - Nevystavujte nástroje a přístroje působení deště. Nepoužívejte přístroje na vlhkých místech. Zajistěte řádné osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte tyto přístroje, jestliže se jedná o prostředí s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu. 3] Ochrana proti úrazu elektrickým proudem - Zajistěte, aby se vaše tělo nedostalo do kontaktu s uzemněnými plochami (jako jsou například potrubní systémy, radiátory, sporáky, lednice, atd.). 4] Udržujte přístroje mimo dosah dětí - Nedopusťte, aby se okolo stojící osoby dotýkaly přístroje nebo jeho napájecího kabelu či prodlužovacího kabelu. Doporučujeme vám, aby jste zajistili, že se v pracovním prostoru nebudou zdržovat nepovolané osoby. 5] Ukliďte přístroje, které se nepoužívají - Když nebudete přístroje používat, doporučujeme vám jejich uložení v suché místnosti a uzamčení mimo dosah dětí. 6] Nikdy nevyvíjejte sílu na přístroj - Přístroj bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže jej budete provozovat při otáčkách, pro které byl navržen. 7] Používejte správný přístroj - Nevyvíjejte sílu na lehké přístroje nebo příslušenství pro provádění prací, které je obvykle nutno provádět s těžšími přístroji. Nepoužívejte přístroje pro práce, na které nejsou určeny. 8] Používejte ochranný oděv - Nikdy nenoste volné oděvy nebo šperky, které by mohly být zachyceny v pohybujících se prvcích. Pro práci v otevřeném prostoru se doporučují rukavice a protiskluzná obuv. Přes dlouhé vlasy noste ochrannou pokrývku hlavy. 9] Používejte ochranné brýle - Rovněž používejte ochrannou masku proti prachu, budete-li provádět práce s tvorbou velkého množství prachu. 10] Připojte zařízení pro odsávání prachu - Jestliže má přístroj možnost připojení zařízení pro zachycování nebo odsávání prachu, ujistěte se, že došlo k jeho řádnému připojení a používání. 11] Nepoškoďte napájecí kabel - Nikdy netahejte přístroj za kabel, ani netahejte za kabel pro vypnutí zástrčky ze zásuvky. Uchovávejte kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, mastného prostoru a ostrých hran. 12] Pevně uchopte díl, na kterém budete pracovat - Použijte truhlářskou svorku nebo svěrák pro přidržení dílu, na kterém budete pracovat. Je to bezpečnější než držení v jedné ruce a díky tomu máte obě ruce volné pro práci s přístrojem. 13] Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu - Vždy zaujměte stabilní a vyrovnanou polohu při provádění prací. 14] Provádějte pečlivě údržbu vašich zařízení 3 - Udržujte řezné a vyvrtávací nástroje v ostrém a čistém stavu, aby byla zachována jejich optimální a bezpečná pracovní činnost. Dodržujte pokyny ohledně mazání a výměny příslušenství. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a dojde-li k jeho poruše, zajistěte jeho výměnu kvalifikovaným opravářem. Pravidelně kontrolujte prodlužovací napájecí kabely a vyměňte je, budou-li poškozeny. Udržujte rukojeti v suchém, čistém stavu a bez stop oleje či tuku. 15] Odpojte přístroje, pokud je nepoužíváte - Když přístroj nebude používán, budete provádět jeho servis nebo výměnu nástrojů, jako např. kotoučů, vrtáků a nožíků, je nutné odpojení přístroje od elektrického napájení. 16] Odstraňte seřizovací klíče - Zvykněte si kontrolovat, zda došlo k odstranění seřizovacích klíčů před připojením k síťovému napájení. 17] Zabraňte náhlým a neočekávaným spuštěním - Nepřenášejte přístroj, který je připojen k napájení, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napájení se ujistěte, že spínač nebo spoušť jsou v poloze vypnuto. 18] Používejte pouze venkovní prodlužovací kabely - Když má být přístroj používán v otevřeném prostoru, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny pro venkovní použití. 19] Udržujte pozornost - Věnujte pozornost všemu co provádíte. Používejte přirozenou inteligenci. Nepoužívejte přístroj, jste-li unaveni. 20] Provádějte kontrolu na poruchu či poškození dílů - Před opětným použitím přístroje doporučujeme pečlivou kontrolu, zda nedošlo k poškození ochranného krytu nebo jiného dílu, abyste měli zajištěno, že přístroj bude řádně pracovat a plnit svou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohybující se díly řádně vyrovnány, zda se volně pohybují, zda nedošlo k poškození některých dílů nebo sestav a že jsou splněny veškeré další podmínky, které ovlivňují činnost přístroje. Není-li v návodu uvedeno jinak, doporučujeme, aby jste si nechali poškozený ochranný kryt nebo jiné poškozené díly správně opravit certifikovaným servisem. Vadné spínače musejí být opraveny certifikovaným servisem. Nikdy nepoužívejte přístroj, jestliže ovládací spínač již nebude spouštět či vypínat činnost přístroje. 21] Výstraha - Použití jakýchkoliv jiných příslušenství, než jsou ta, která jsou uvedena v návodu, mohou způsobit poškození přístroje a být příčinou zranění. 22] Přístroj musí být vždy opravován kvalifikovanými pracovníky - Tento elektrický přístroj splňuje příslušné bezpečnostní předpisy. Opravy by proto měli provádět pouze kvalifikovaní pracovníci za použití původních náhradních dílů. Pokud nebude toto pravidlo dodrženo, může se uživatel vystavit značnému nebezpečí.

4 DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a pečlivě je uschovejte.! - Tento symbol označuje nebezpečí zranění, nebo poškození zařízení.! V případě nedodržení pokynů uvedených v této příručce, hrozí riziko úrazu.! Domácí vodárna odpovídá platným technickým předpisům a normám.! S domácí vodárnou nedovolte manipulovat dětem. Zabraňte zvířatům přístup k zařízení.! Nenechávejte domácí vodárnu bez dohledu pokud je v blízkosti dětí.! Domácí vodárnu vždy odpojte z el. sítě v případě jakéhokoliv problému při práci, před každým očistěním nebo údržbou, při každém přesunu a při nepoužívaní!! Při práci se domácí vodárnou nejezte, nepijte a nekuřte.! Dbejte na to, aby se vaše prsty, oděv, vlasy nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí zařízení, pokud je zapnuté.! Nikdy nepracujte so zařízením, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozené.! Domácí vodárnu nikdy neumísťujte do blízkosti hořlavých látek.! S domácí vodárnou nepracujte ve vlhkém prostředí, nebo venku po dobu deště.! Pokud začne zařízení vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci. Opravu zařízení může vykonávat jen kvalifikovaný personál.! Použití příslušenství, které není doporučované výrobcem, nebo není prodávané s výrobkem může způsobit požár, elektrický zkrat a nebo poranění.! Nevyměňujte části zařízení, neprovádějte sami opravy, ani jiným způsobem nezasahujte do vnitřku zařízení. Opravy zařízení může řešit jen školený personál, resp. autorizovaná servisní organizace.! Každé nastavení nebo úprava zařízení bez oprávnění naší společnosti může způsobit úraz, nebo škodu uživateli.! Zařízení má schopnost ochrany proti stříkající vodě, ale mělo by být umístněno pouze v suchém prostředí.! Je zakázáno používat zařízení na práci s hořlavými nebo škodlivými kapalinami.! Je nutné vyhnout se prázdnému nasávaní.! Dlouhodobá nepřetržitá činnost tohoto zařízení není povolena.! Zbytkové mazivo a jiné proniknuté nečistoty mohou ovlivnit chod zařízení. Zařízení nesmí být dlouhodobě vystaveno nečistotám, písku, kamenům, lepkavým materiálům atd., které do něj zanese čerpaná kapalina.! Vzhledem k tomu, že čerpaná kapalina může obsahovat chemické korozívní látky, je důležité věnovat pozornost tomu, aby se zabránilo jejich vniknutí do těla zařízení.! Upozornění: Zařízení není povoleno používat na přenos pitné vody. 4! Aby jste zabránili pádu zařízení, musí být umístěno stabilně.! Zařízení nikdy nevystavujte účinkům mrazu, chodu naprázdno nebo blokování nečistotami.! Upozornění :Pokud zařízení pracuje, výpusť vody (vodovodní kohoutek nebo kropící výstup) musí být otevřený kvůli vypouštění vzduchu z potrubí. Pokud je vodní výpust zavřená, přístroj se může poškodit tím, že se přehřeje, pokud bude pracovat déle než 5 minut.! Zařízení by nemělo pracovat naprázdno více než 10 sekund.! Teplota nasávané vody nesmí přesáhnout 35 C!! Zařízení není vhodné na dlouhodobou práci, např. v průmyslových nebo hornických závodech nebo ve vodním recyklačním systému. OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM PROUDEM! Nenechávejte el. kabel zařízení převěšen přes ostré hrany, nebo dotýkat se rozpáleného povrchu.! Nikdy nepoužíveje zařízení, které má poškozen el. kabel příp. zástrčku, nebo spadlo a je jakýmkoliv způsobem poškozené.! Zařízení bylo vyrobeno výlučně pro napájení střídavým proudem. Vždy zkontrolujte, zda přívodní napětí odpovídá údaji uvedenému na typovém štítku.! Zařízení nikdy neodpojujte zatažením za elektrickou šňůru. V případě použití prodlužovací šňůry předem zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Používejte jen mnohožilovou prodlužovací šňůru.! Zařízení se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. Pozor - hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.! Zařízení neumývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ho do vody.! Pokud zařízení používáte u bazénu, u zahradního jezírka nebo podobných vodních nádrží, je potřebné nainstalovat přídavný vypínač, kvůli ochraně před zásahem elektrickým proudem. Tento vypínač udržujte v provozním stavu z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přístroje.! Elektrikář zodpovědný za montáž musí zkontrolovat, že elektrické připojení a uzemňovací svorka jsou v souladu se standardem.! Toto zařízení je povoleno používat, pouze pokud je zapojeno do el.obvodu, který je chráněn uzemňujícím spínačem s odpojovacím nominálním proudem do 30 ma.! Zařízení má napájecí kabel se zástrčkou, která má 2 uzemňovací svorky, které zajistí dobré uzemnění čerpadla. Elektrická zásuvka musí být taktéž dobře uzemněná. Závady způsobené zkratem nejsou kryté zárukou! TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY USCHOVEJTE!!! POPIS Elektrická vodní čerpadla a vodárny série Asist jsou vhodná pro domácí a zahradní použití ve formě pevné instalace. Váš přístroj je určen na práci s čistou vodou.

5 Rozsah využití zahrnuje zavlažovaní na zahrádce, dodávku vody do jedné domácnosti, postřikovaní na zahradě nebo na zemědělské půdě. 1. Motor 2. Tlaková hadice 3. Tlakový vypínač 4. Kabel a zástrčka 5. Měděný spoj 6. Tlakoměr 7. Nádrž 8. Vypínač 9. Výstupní otvor (výstup vody) 10. Výpustní ventil 11. Vstupní otvor (přívod vody) PIKTOGRAMY Piktogramy uvedené na obalu výrobku : a) Hodnoty napájení b) Příkon c) Otáčky naprázdno d) Maximální výška čerpání e) Maximální průtok f) Objem vodní nádrže g) Maximální výška nasávaní POUŽITÍ A PROVOZ Vodárna ASIST je určena pouze pro domácí nebo hobby použití. Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto zařízení v extremních podmínkách a při vysokém zatížení. Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.! Po dobu montáže musí být zařízení vždy odpojeno od zdroje elektrické energie.! Před použitím zařízení z důvodu bezpečnosti zkontrolujte a ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Je zakázáno používat vodárnu pokud je jakýmkoliv způsobem poškozena.! Po dobu uvádění do provozu je nutné udržovat zařízení v suchém a dobře větraném prostředí s teplotou nižší než 40 C.! Písek a kameny v nasávané vodě mohou přístroj rychle opotřebit a snížit jeho výkon. Aby jste se vyhnuli nasávaní písku, kamenů nebo jiných nečistot, je třeba před přístroj nainstalovat filtr (filtr není součástí dodávky). - Před spuštěním zařízení je nutné nainstalovat na vodárnu přívodní a vypouštěcí potrubí. Přívodní potrubí slouží na přívod vody ze zdroje vody (studna, nádrž) do přístroje. Vypouštěcí potrubí se používá na přenos vody z přístroje na místo spotřeby (např. vodovodní kohoutek atd.). Z důvodu minimalizace ztrát z tření doporučujeme použít vypouštěcí potrubí s minimálním průměrem Věnujte zvýšenou pozornost dobrému připojení mezi přívodním potrubím a vodárnou. Nepevné připojení zmenší skutečný výkon zařízení nebo zařízení nebude pracovat. V případě, že přívodní potrubí má délku menší než 5 metrů, je doporučováno použít potrubí o průměru 1. Pokud má přívodní potrubí délku větší než 5 metrů je doporučováno potrubí o průměru Z důvodu zkrácení přívodního času se doporučuje nainstalovat před přívodové potrubí filtr (filtr není součásti dodávky). - Pokud je zařízení používáno na dodávaní vody do domácnosti nebo na automatické dodávaní vody, musí být na přívodní potrubí bezodkladně nainstalován zpětný ventil (zpětný ventil není součásti dodávky). V opačném případě se po zapnutí automatického vypínače zařízení tlak v systému zmenší, což může znamenat časté nebo nekontrolované vypínaní/zapínaní. Zpětný ventil se doporučuje nainstalovat mezi přívodové potrubí a přívod. Pokud se zařízení opět spustí, může rychle nasávat. Zároveň se vyhnete prudkému poklesu tlaku a případnému prasknutí hadice. - Kromě toho je možné nainstalovat doplňkový základní ventil na přední část přívodního potrubí (doplňkový základný ventil není součásti dodávky). Vertikální délka přívodního potrubí mezi vodárnou a povrchem vodní nádrže by neměla být větší než 8 metrů a horizontální délka by taktéž neměla být příliš velká. Zároveň musíte dát pozor, aby bylo potrubí nakloněné. Upozornění : Po nainstalovaní uvedených častí se nominální kapacita a nasávací výška přístroje může snížit. Zapnutí a vypnutí - Vodárnu zapnete přepnutím vypínače (8) do polohy I - Přepnutím vypínače (8) do polohy 0 vodárnu vypnete. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA! Před čištěním a údržbou, vždy vytáhněte přívodní kabel vodárny ze zásuvky. - Vodárna nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. - Pravidelně čistěte ventilační otvory. - Nikdy nečistěte žádnou část zařízení tvrdým, ostrým a nebo drsným předmětem.! V zimě je nutné vyhnout se zamrznutí zařízení nebo jeho umístění v prostorách, kde mrzne. Pokud vodárnu používáte na dodávku vody do domácnosti, je potřebné, aby jste pravidelně kontrolovali tlak domácího ohřívače vody (jednou za 2 3 roky). Jestli 5

6 že tak neučiníte, systém dodávky vody do domácnosti může začít pracovat neobvykle. Zkontrolujte tlak ohřívače. Je zobrazen na měřiči na tlakovém potrubí. Tlak musí být 1,5 bar. - Pokud je možné skladujte zařízení na místě se stálou teplotou (5-40 C) a vlhkostí. Možné závady Při provozu mohou nastat následné problémy: Porucha Možné důvody Řešení problému Elektromotor běží, ale čerpadlo nečerpá vodu. Elektromotor nepracuje. Vytéká nedostatečné množství vody. Vypínač citlivý na teplo nevypíná přístroj. 1. Po uvedení do chodu není tělo vodárny ještě plné vody. 2. Po dobu nasávaní je vodní výstup otevřený a z toho důvodu je snížený tlak. 3. Nedostatečná těsnost přívodového potrubí. 4. Filtr základního ventilu nasávacího vstupu je zablokovaný. 5. Vzduch z vypouštěcího potrubí není vypouštěn, protože je vodní výstup uzavřený. 6. Doba čekaní neodpovídá předpisům. 7. Převýšení nasávaní. 8. Základní ventil nenasává vodu. 1. Je bez přívodu elektrické energie. 2. Poklop ventilátoru překáží v rotaci lopatky. 3. Lopatka je zablokovaná. 1. Převýšení nasávaní (> 8 m). 2. Filtr základního ventilu je zablokovaný. 3. Hladina nasávané vody je příliš nízká. 4. Nečistoty snížily účinný výkon zařízení. 1. Elektromotor je přetížen, protože se v něm nacházejí nečistoty 1. Přístroj naplňte vodou. 2. Přístroj naplňte vodou. Po opětovném spuštění zařízení zdvihněte přívodové potrubí do výšky 1 metru nad přístroj a podržte ho, dokud zařízení nezačne nasávat vodu. 3. Zkontrolujte doporučené, použité části a součástky zařízení, jako např. spoj přívodového potrubí, spoj vypouštěcího potrubí, spojovací prstenec, přívodové potrubí atd., taktéž těsnící pás šroubového závitu vyrobený z teflonového nebo konopného provazu. 4. Vyčistěte filtr a základní ventil přívodového potrubí. 5. Když začne zařízení nasávat, otevřete vodní výstup (např. kohoutek, postřikové trysky atd.). 6. Naplňte celou přívodní trubici vodou, nebo zařízení opětovně zkontrolujte po minimálně 7 min. chodu. 7. Snižte výšku nasávaní. 8. Zkontrolujte úroveň vody ve studni nebo ve vodní nádrži. Pokud je to možné, prodlužte přívodové potrubí. 1. Zkontrolujte přívod elektrické energie. 2. Vytáhněte zástrčku, šroubovákem odstraňte poklop ventilátoru a potom ho opětovně připevněte. Jemně pootočte lopatku a zkontrolujte, zda se pohybuje bez zábran. 3. Vytáhněte zástrčku, šroubovákem skrze poklop ventilátoru pohýbejte s hřídelí. Pokud je zablokovaný, pošlete přístroj do autorizovaného servisu. 1. Zkontrolujte výšku nasávaní. 2. Vyčistěte filtr. 3. Ponořte základní ventil do hluboké vody. 4. Tlakem vody umyjte kryt přístroje, přívodové potrubí a výstup vypouštěcího potrubí. 1. Tlakem vody umyjte kryt přístroje nebo ho pošlete do autorizovaného servisu na kontrolu. Časté vypínaní a zapínaní vypínače zařízení. 1. Gumové těsnění olejové nádrže je poškozené. 2. V nádrži se nenachází stlačený vzduch. 1. Vyměňte gumové těsnění olejové nádrže. 2. Použijte vhodný ventil a připojte ho pomocí stlačeného vzduchu s tlakem 1,5 bar a naplňte nádrž vzduchem. 6

7 TECHNICKÉ ÚDAJE Vstupní napětí 230 V Vstupní kmitočet 50 Hz Příkon 800 W Otáčky (bez zátěže) 2800 ot/min -1 Maximální průtok l/hod Maximální výška čerpání 40 m Maximální výška nasávaní 8 m Objem vodní nádrže 24 l Nejvyšší teplota čerpané kapaliny 35 C Minimální průměr vypouštěcího potrubí 3 4 Min. průměr přívodového potrubí s délkou 5m 1 Min. průměr přívodového potrubí s délkou > 5m Vstupní tlak 1,5 bar Výstupní tlak 3 bar LVD (Low Voltage directive for hand machines ) 89/336/EEC - (Electromagnetic compatibility directive) 98/37/EC - MS (Machinery safety directive) Při posuzování byly použity následující normy : El.bezpečnost : ČSN EN , ČSN EN technické EMC : ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN , Úroveň akustického tlaku měřená podle EN 50144: LpA (akustický tlak) 80 db(a) LWA (akustický výkon) 80 db(a) Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu! Alexandr Herda, general director Wetra-XT, ČR s.r.o., Náchodská 1623, Praha 9, Česká republika Vážená efektivní hodnota zrychlení podle EN 50144: 3 m/s 2 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Při výrobě obalů se výrobce snaží, aby co nejméně zatížil životní prostředí. - Umělohmotné části zařízení jsou označeny jako užitkový materiál. Je tak zaručena pozdější recyklace částí. - Pokud se po čase rozhodnete zařízení vyměnit za nové, nevyhazujte staré do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte ho způsobem, který je z hlediska ochrany životního prostředí bezpečný. - Plastové části odmontujte a odvezte to spec. sběrny, kovové části odvezte to sběrny kovového odpadu. ZÁRUKA V přiloženém materiálu najdete specifikaci záručních podmínek. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My Wetra-XT, ČR s.r.o., deklarujeme, že uvedený výrobek AE9C80Ti, byl zkoušen autorizovanou osobou - zkušebnou v souladu s nařízeními a direktivami EU, a odpovídá platným předpisům - nařízením vlády č. 168, 169/1997Sb. a harmonizovanym normám pro el. bezpečnost a EMC. 73/23/EEC (93/68/EEC) - 7

8 SK AE9C80Ti - DOMÁCA VODÁREŇ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Starostlivo si preštudujte nasledujúce pokyny Upozornenie! Pri používaní elektrických prístrojov je nutné rešpektovať nasledujúce bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zraneniu osôb a nebezpečie požiaru. Prečítajte si tieto pokyny pred použitím zariadenia a dodržujte ich. Uschovávajte na bezpečnom mieste. 1] Udržujte pracovný priestor v čistom stave - Neporiadok v pracovnom priestore a na pracovnom stole je často zdrojom zranenia. 2] Vezmite v úvahu okolité pracovné prostredie - Nevystavujte nástroje a prístroje pôsobením dažďa. Nepoužívajte prístroje na vlhkých miestach. Zaistite riadne osvetlenie pracovného priestoru. Nepoužívajte tieto prístroje, ak sa jedná o prostredie s nebezpečím požiaru alebo výbuchu. 3] Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom - Zaistite, aby sa vaše telo nedostalo do kontaktu s uzemnenými plochami (ako sú napríklad potrubné systémy, radiátory, sporáky, chladničky, atd.). 4] Udržujte mimo dosah detí - Nedopusťte, aby sa okolo stojace osoby dotýkali prístroja alebo jeho napájacieho kábla či predlžovacieho kábla. Doporučujeme vám, aby ste zaistili, že sa v pracovnom priestore nebudú zdržovať nepovolané osoby. 5] Vypnite prístroje, ktoré sa nepoužívajú - Keď nebudete prístroje používať, doporučujeme vám ich uloženie v suchej miestnosti a uzamknuté mimo dosah detí. 6] Nikdy nevyvíjajte silu na prístroj - Prístroj bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak ho budete prevádzkovať pri otáčkach, pre ktoré bol navrhnutý. 7] Používajte správny prístroj - Nevyvíjajte silu na ľahké prístroje alebo príslušenstvo pre prácu, ktorú je obvykle nutné vykonávať s ťažšími prístrojmi. Nepoužívajte prístroje pre práce, na ktoré nie sú určené. 8] Používajte ochranné oblečenie - Nikdy nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené v pohybujúcich sa prvkoch. Pre práci v otvorenom priestore sa doporučujú rukavice a protišmyková obuv. Cez dlhé vlasy noste ochrannú pokrývku hlavy. 9] Používajte ochranné okuliare - Tiež používajte ochrannou masku proti prachu, ak budete vykonávať prácu s tvorbou veľkého množstva prachu. 10] Pripojte zariadenie pre odsávanie prachu - Ak má prístroj možnosť pripojenia zariadenia pre zachytávanie nebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. 11] Nepoškoďte napájací kábel - Nikdy neťahajte prístroj za jeho kábel, ani neťahajte za kábel pre vypnutie zástrčky zo zásuvky. Uschovávajte kábel v dostatočnej vzdialenosti od zdroja tepla, mastného priestoru a ostrých hrán. 12] Pevne uchopte diel, na ktorom budete pracovať - Používajte truhlársku svorku alebo zverák pre pridržanie dielu, na ktorom budete pracovať. Je to bezpečnejšie než držanie v jednej ruke a vďaka tomu máte ruky volné pre prácu s prístrojom. 13] Nikdy nepreceňujte vlastnú silu - Vždy zaujmite stabilnú a vyrovnanú polohu pri prevádzaní prác. 8 14] Prevádzajte starostlivo údržbu vašich zariadení - Udržujte rezné a vyvrtávacie nástroje v ostrom a čistom stave, aby bola zachovaná ich optimálna a bezpečná pracovná činnosť. Dodržujte pokyny ohľadne mazania a výmeny príslušenstva. Pravidelne kontrolujte napájací kábel a ak dôjde k jeho poruche, zaistite jeho výmenu kvalifikovaným opravárom. Pravidelne kontrolujte predlžovací napájací kábel a vymeňte ho, ak bude poškodený. Udržujte rukoväť v suchom, čistom stave a bez stôp oleja či tuku. 15] Odpojte prístroje, pokiaľ ich nepoužívate - Keď prístroj nebude používaný, budete vykonávať jeho servis alebo výmenu nástrojov, ako napr. kotúčov, vrtákov a nožíkov, malo by dojsť k odpojeniu prístroja od elektrického napájania. 16] Odstráňte nastavovacie kľúče - Zvyknite si kontrolovať, či došlo k odstráneniu nastavovacích kľúčov pred pripojením k sieťovému napájaniu. 17] Zabráňte náhlym a neočakávaným spúšťaniam - Neprenášajte prístroj, ktorý je pripojený k napájaniu, s prstom na spínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napájaniu sa uistite, že spínač alebo spúšť sú v polohe vypnuté. 18] Používajte len vonkajšie predlžovacie káble - Keď má byť prístroj používaný v otvorenom priestore, používajte len predlžovacie kábely, ktoré sú určené pre vonkajšie použitie. 19] Udržujte pozornosť - Venujte pozornosť všetkému čo robíte. Používajte prirodzenú inteligenciu. Nepoužívajte prístroj, ak ste unavený. 20] Kontrola poruchy, alebo poškodeného dielu - Pred opätovným použitím prístroja odporúčame dôkladnú kontrolu, či nedošlo k poškodeniu ochranného krytu alebo iného dielu, aby ste mali zaistené, že prístroj bude riadne pracovať a vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte, či sú pohyblivé diely riadne vyrovnané, či nedošlo k poškodeniu niektorých dielov, zostav a že sú splnené všetky ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú činnosť prístroja. Ak nie je v návode uvedené inak, odporúčame, aby ste si nechali poškodený ochranný kryt alebo iné poškodené diely správne opraviť certifikovaným servisom. Vadné spínače musia byť opravené certifikovaným servisom. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak ovládací spínač už nebude zapínať či vypínať činnosť prístroja. 21] Výstraha - Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva, ako sú tie, ktoré sú uvedené v návode, môžu spôsobiť poškodenie prístroja a byť príčinou zranenia. 22] Prístroj musí byť vždy opravovaný kvalifikovanými pracovníkmi - Tento elektrický prístroj spĺňa príslušné bezpečnostné predpisy. Opravy by preto mali vykonávať len kvalifikovaní pracovníci za použitia pôvodných náhradných dielov. Pokiaľ nebude toto pravidlo dodržané, môže sa užívateľ vystaviť značnému nebezpečenstvu.

9 DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - Pred použitím si prosím prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a starostlivo ich uchovajte.! - Tento symbol označuje nebezpečenstvo zranenia, alebo poškodenia zariadenia.! V prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke, hrozí riziko úrazu. - Zariadenie zodpovedá platným technickým predpisom a normám.! So zariadením nedovolte manipulovať deťom. Zabráňte zvieratám prístup k zariadeniu.! Nenechávajte akýkoľvek el. zariadenie bez dohľadu pokiaľ je v blízkosti detí.! Zariadenie vždy odpojte z el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým očistením alebo údržbou, pri každom presune a pri nepoužívaní!! Pri práci so zariadením nejedzte, nepite a nefajčite.! Dbajte na to, aby sa vaše prsty, odev, vlasy alebo iná časť vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo horúcich častí zariadenia, pokiaľ je zapnuté.! Nikdy nepracujte so zariadením, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené.! Zariadenie nikdy neumiestňujte do blízkosti horľavých látok.! So zariadením nepracujte vo vlhkom prostredí, alebo na vonku počas dažďa. - Pokiaľ začne zariadenie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončite prácu. Opravu zariadenia môže vykonávať len kvalifikovaný personál.! Použitie príslušenstva, ktoré nie je doporučované výrobcom, alebo nie je predávané so zariadením môže spôsobiť požiar, elektrický skrat alebo poranenie.! Nevymieňajte časti zariadenia, neprevádzajte sami opravy, ani iným spôsobom nezasahujte do vnútra zariadenia. Opravu zariadenia môže riešiť len školený personál, resp. autorizovaná servisná organizácia.! Každé nastavenie alebo úprava zariadenia bez oprávnenia našej spoločnosti môže spôsobiť úraz, alebo škodu užívateľovi. 9! Prístroj má schopnosť ochrany proti striekajúcej vode, ale mal by byť umiestnený iba v suchom prostredí.! Je zakázané používať prístroj na prácu s horľavými alebo škodlivými kvapalinami.! Musíte sa vyhnúť prázdnemu nasávaniu.! Dlhodobá nepretržitá činnosť tohto prístroja nie je povolená.! Zvyškové mazivo a iné preniknuté nečistoty môžu ovplyvniť chod prístroja. Prístroj nesmie byť dlhodobo vystavený nečistotám, piesku, kameňom, lepkavým materiálom atď., ktoré doňho zanesie čerpaná kvapalina.! Vzhľadom na to, že čerpaná kvapalina môže obsahovať chemické korozívne látky, je dôležité venovať pozornosť tomu, aby sa zabránilo ich vniknutiu do tela prístroja.! Upozornenie: Prístroj nie je povolené používať na prenos pitnej vody.! Aby ste zabránili pádu prístroja, musí byť umiestnený stabilne.! Prístroj nikdy nevystavujte účinkom mrazu, chodu naprázdno alebo blokovaniu nečistotami. Upozornenie :Pokiaľ prístroj pracuje, výpust vody (vodovodný kohútik alebo kropiaci výstup) musí byť otvorený kvôli vypúšťaniu vzduchu z potrubia. Ak je vodný výpust zatvorený, prístroj sa môže poškodiť tým, že sa prehreje, ak bude pracovať viac ako 5 minút.! Prístroj by nemal ísť naprázdno viac ako 10 sekúnd.! Teplota nasávanej vody nesmie presiahnuť 35 C!! Prístroj nie je vhodný na dlhodobú prácu, napr. v priemyselných alebo baníckych závodoch alebo pri vodnom recyklačnom systéme. OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Nenechávajte el. kábel zariadenia prevesený cez ostré hrany, alebo dotýkať sa horúceho povrchu.! Nikdy nepracujte so zariadením, ktorý má poškodený el. kábel príp. zástrčku, alebo spadol a je akýmkoľvek spôsobom poškodený.! Zariadenie bolo vyrobené výhradne pre napájanie striedavým prúdom. Vždy skontrolujte, či prívodné napätie zodpovedá údaju uvedenému na typovom štítku.! Prístroj nikdy neodpojujte zatiahnutím za elektrickú šnúru V prípade použitia predlžovacej šnúry vopred skontrolujte či je v dobrom stave. Používajte len viacžilový predlžovací kábel.! Zariadenia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Pozor - hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.! Prístroj nikdy neumývajte pod tečúcou vodou a neponárajte ho do vody!! Ak zariadenie používate ku bazénu, záhradnému jazierku alebo podobných vodných nádržiach, je potrebné nainštalovať prídavný vypínač, kvôli ochrane pred zásahom elektrickým prúdom. Tento vypínač udržiavajte v prevádzkovom stave kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prístroja.! Elektrikár zodpovedný za montáž musí skontrolovať, že elektrické pripojenie a uzemňovacia svorka sú v súlade so štandardom.! Toto zariadenie je povolené používať, len ak je zapojené do el.obvodu, ktorý je chránený uzemňujúcim spínačom s odpojovacím nominálnym prúdom do 30 ma.! Zariadenie má napájací kábel so zástrčkou, ktorá má 2 uzemňovacie svorky, ktoré zabezpečia dobré uzemnenie čerpadla. Elektrická zásuvka musí byť taktiež dobre uzemnená. Závady spôsobené skratom nie sú kryté zárukou TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY USCHOVAJTE!!! POPIS Elektrické vodné čerpadlá série Asist sú vhodné pre domáce a záhradné použitie vo forme pevnej inštalácie. Váš prístroj je určený na prácu v čistej vode. Rozsah využitia zahŕňa zavlažovanie v záhrade,

10 dodávku vody do jednej domácnosti, postrekovanie v záhrade alebo na poľnohospodárskej pôde. 1. Motor 2. Tlaková hadica 3. Tlakový vypínač 4. Kábel a zástrčka 5. Medený spoj 6. Tlakomer 7. Nádrž 8. Vypínač 9. Výstupní otvor (výstup vody) 10. Výpustní ventil 11. Vstupní otvor (prívod vody) PIKTOGRAMY Piktogramy uvedené na obalu výrobku : a) Hodnoty napájania b) Príkon c) Otáčky naprázdno d) Maximálna výška čerpania e) Maximálny prietok f) Objem vodnej nádrže g) Max. výška nasávania na prístroj prívodové a vypúšťacie potrubie. Prívodové potrubie slúži na prívod vody zo zdroja vody (studňa, nádrž) do prístroja. Vypúšťacie potrubie sa používa na prenos vody z prístroja na miesto spotreby (napr. vodovodný kohútik atď.). Kvôli minimalizácii strát z trenia odporúčame zákazníkovi použiť vypúšťacie potrubie s minimálnym priemerom Venujte zvýšenú pozornosť dobrému pripojeniu medzi prívodovým potrubím a prístrojom. Nepevné pripojenie zmenší skutočný výkon prístroja alebo prístroj nebude pracovať. V prípade, že prívodové potrubie má dĺžku menšiu ako 5 metrov, je odporučené použiť potrubie o priemere 1. Ak má prívodové potrubie má dĺžku väčšiu ako 5 metrov je odporučené potrubie o priemere Kvôli skráteniu prívodového času sa odporúča nainštalovať pred prívodové potrubie filter (filter nie je súčasťou dodávky). - Ak je prístroj používaný na dodávanie vody do domácnosti alebo na automatické dodávanie vody, musí byť na prívodové potrubie bezodkladne nainštalovaný spätný ventil (spätný ventil nie je súčasťou dodávky). V opačnom prípade sa po zapnutí automatického vypínača prístroja tlak v systéme zmenší, čo môže znamenať časté alebo nekontrolované vypínanie/ zapínanie. Spätný ventil sa odporúča nainštalovať medzi prívodové potrubie a prívod. Ak sa prístroj opäť spustí, môže rýchlo nasávať. Zároveň sa vyhnete prudkému poklesu tlaku a prasknutiu hadice. POUŽITIE A PREVÁDZKA Náradie ASIST je určené výhradne pre domáce alebo hobby použitie. Výrobca a dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri vysokom zaťažení. Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom dohody medzi výrobcom a odberateľom.! Počas montáže musí byť prístroj vždy odpojený od zdroja elektrickej energie.! Pred použitím prístroj kvôli bezpečnosti skontrolujte a ubezpečte sa, že napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené. Je zakázané používať prístroj pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodený.! Počas uvádzania do prevádzky je nevyhnutné udržiavať zariadenie v suchom a dobre vetranom prostredí s teplotou nižšou ako 40 C.! Piesok a kamene v nasávanej vode môžu prístroj rýchlo opotrebovať a znížiť jeho výkon. Aby ste sa vyhli nasávaniu piesku, kameňov alebo iných nečistôt, musíte pred prístroj nainštalovať filter (filter nie je súčasťou dodávky).! Pred spustením prístroja je nevyhnutné nainštalovať 10 - Okrem toho je možné nainštalovať doplnkový základný ventil na prednú časť prívodného potrubia (doplnkový základný ventil nie je súčasťou dodávky). Vertikálna dĺžka prívodného potrubia medzi prístrojom a povrchom vodnej nádrže by nemala byť väčšia ako 8 metrov a horizontálna dĺžka by takisto nemala byť veľmi veľká. Zároveň musíte dať pozor, aby bolo potrubie naklonené. - Upozornenie : Po nainštalovaní uvedených častí sa nominálna kapacita a nasávacia výška prístroja môže znížiť. Zapnutie a vypnutie - Zariadenie zapnete posunutím vypínača (8) do polohy I. - Posunutím vypínača (8) do polohy 0 sa zariadenie vypne. ČISTENIE A ÚDRŽBA! Pred čistením a údržbou, vždy vytiahnite prívodný kábel prístroja zo zásuvky. - Prístroj nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. - Pravidelne čistite ventilačné otvory. - Nikdy nečistite žiadnu časť prístroja tvrdým, ostrým alebo drsným predmetom.! V zime sa musíte vyhnúť zamrznutiu prístroja alebo jeho umiestneniu v izbách, kde mrzne. Ak prístroj používate na dodávku vody do domácnosti, je potrebné, aby ste pravidelne kontrolovali tlak domáceho ohrieva-

11 ča vody (raz za 2 3 roky). Ak tak neurobíte, systém dodávky vody do domácnosti môžezačať pracovať neobvykle. Skontrolujte tlak ohrievača. Je zobrazený na merači na tlakovom potrubí. Tlak musí byť 1,5 bar. Pokiaľ je možné skladujte zariadenia na mieste so stálou teplotou (5-40 C) a vlhkosťou. Možné závady Pri prevádzke sa môžu vyskytnúť nasledovné problémy: Porucha Možné riešenie Riešenie problému Elektromotor beží, ale čerpadlo nečerpá vodu. Elektromotor nepracuje. Vyteká nedostatočné množstvo vody. Vypínač citlivý na teplo nevypína prístroj. Časté vypínanie a zapínanie vypínača prístroja. 1. Po uvedení do chodu nie je telo prístroja ešte plné vody. 2. Počas nasávania je vodný výstup otvorený a z toho dôvodu je znížený tlak. 3. Nedostatočná tesnosť prívodového potrubia. 4. Filter základného ventilu nasávacieho vstupu je zablokovaný 5. Vzduch z vypúšťacieho potrubia nie je vypúšťaný, pretože je vodný výstup uzatvorený. 6. Doba čakania nezodpovedá predpisom. 7. Prevýšenie nasávania. 8. Základný ventil nenasáva vodu. 1. Je bez prívodu elektrickej energie. 2. Poklop ventilátora prekáža v rotácii lopatky. 3. Lopatka je zablokovaná. 1. Prevýšenie nasávania (> 8 m). 2. Filter základného ventilu je zablokovaný. 3. Hladina nasávanej vody je príliš nízka. 4. Nečistoty znížili účinný výkon prístroja. 1. Elektromotor je preťažený, pretože sa v ňom nachádzajú nečistoty 1. Gumové tesnenie olejovej nádrže je poškodené. 2. V nádrži sa nenachádza stlačený vzduch. 1. Prístroj naplňte vodou. 2. Prístroj naplňte vodou. Po opätovnom spustení prístroja zodvihnite prívodové potrubie do výšky 1 metra nad prístroj a podržte ho, kým prístroj nezačne nasávať vodu. 3. Skontrolujte odporúčané, použité časti a súčiastky prístroja, ako napr. spoj prívodového potrubia, spoj vypúšťacieho potrubia, spojovací prstenec, prívodové potrubie atď., rovnako aj tesniaci pás skrutkového závitu vyrobený z teflonového alebo konopného povrazu. 4. Vyčistite filter a základný ventil prívodového potrubia. 5. Keď začne prístroj nasávať, otvorte vodný výstup (napr. kohútik, postrekové trysky atď.). 6. Naplňte celú prívodnú trubicu vodou, alebo prístroj opätovne skontrolujte po minimálne 7 min. chodu. 7. Znížte výšku nasávania. 8. Skontrolujte úroveň vody v studni alebo vo vodnej nádrži. Ak je to možné, predĺžte prívodové potrubie. 1. Skontrolujte prívod elektrickej energie. 2. Vytiahnite zástrčku, skrutkovačom odstráňte poklop ventilátora a potom ho opätovne pripevnite. Jemne pootočte lopatku a skontrolujte, či sa pohybuje bez zábran. 3. Vytiahnite zástrčku, skrutkovačom cez poklop ventilátora pohýbte s hriadeľom. Ak je zablokovaný, pošlite prístroj do autorizovaného servisu. 1. Skontrolujte výšku nasávania. 2. Vyčistite filter. 3. Ponorte základný ventil do hlbokej vody. 4. Tlakom vody umyte kryt prístroja, prívodové potrubie a výstup vypúšťacieho potrubia. 1. Tlakom vody umyte kryt prístroja alebo ho pošlite do autorizovaného servisu na kontrolu. 1. Vymeňte gumové tesnenie olejovej nádrže. 2. Použite vhodný ventil a pripojte ho pomocou stlačeného vzduchu s tlakom 1,5 bar a naplňte nádrž vzduchom. 11

12 TECHNICKÉ ÚDAJE Vstupné napätie 230 V Vstupný kmitočet 50 Hz Príkon 800 W Otáčky (bez záťaže) 2800 ot/min -1 Maximálny prietok l/hod Maximálna výška čerpania 40 m Max. výška nasávania 8 m Objem vodnej nádrže 24 l Najvyššia teplota čerpanej kvapaliny 35 C Minimálny priemer vypúšťacieho potrubia 3 4 Min. priemer prívodového potrubia s dĺžkou 5m 1 Min. priemer prívodového potrubia s dĺžkou > 5m Vstupný tlak 1,5 bar Výstupný tlak 3 bar Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 50144: LpA (akustický tlak) 80 db(a) LWA (akustický výkon) 80 db(a) 98/37/EC - MS (Machinery safety directive) Pri posudzovaní boli použité nasledovné technické normy : LVD : EN , EN EMC : EN , EN , EN , EN Alexandr Herda, general director Wetra-XT, SR s.r.o., Nám. A. Hlinku 36/9, Považská Bystrica, Slovenská republika Učiňte zodpovedajúce opatrenia k ochrane sluchu! Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa EN m/s 2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Pri výrobe obalov sa výrobca snaží, aby čo najmenej zaťažil životné prostredie. - Umelohmotné časti náradia sú označené ako úžitkový materiál. Je tak zaručená neskoršia recyklácia častí. - Ak sa po čase rozhodnete prístroj vymeniť za nový, nevyhadzujte starý do domového odpadu, ale ho zlikvidujte spôsobom, ktorý je z hľadiska ochrany životného prostredia bezpečný. - Plastové časti odmontujte a odvezte to špec. zberne, kovové časti odvezte to zberne kovového odpadu. ZÁRUKA Špecifikáciu záručných podmienok nájdete v záručnom liste. CE PREHLÁSENIE O ZHODE My Wetra-XT, SR s.r.o., deklarujeme, že daný výrobok AE9C80Ti, bol skúšaný autorizovanou osobou - skúšobňou v súlade s nariadeniami a direktívami EU, a zodpovedá predpisom a normám platným pre el. bezpečnosť a EMC. 73/23/EEC (93/68/EEC) - LVD (Low Voltage directive for hand machines ) 89/336/EEC - (Electromagnetic compatibility directive) 12

13 H AE9C80Ti - HÁZI VÍZMŰ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Figyelmesen olvassa el Figyelem! Az elektromos szerszámmal végzet munka közben tartsa be az alábbi áramütés és más baleseti, valamint a tűzvédelemre vonatkozó alapvető biztonsági előírásokat. A szerszám üzembe helyezése előtt olvassa el és tartsa be az alábbi utasításokat. A használati útmutatót ezzel a biztonsági előírással együtt őrizze meg. 1] Környezetét tartsa mindig tisztán - A zsúfolt munkapad vagy környezet baleset forrása lehet. 2] Munkavégzés közben vegye figyelembe a környezeti tényezőket - A szerszámot ne hagyja kint az esőben. Ne használja nedves környezetben. Gondoskodjon a munkahely megfelelő megvilágításáról. Ne használja a szerszámot tűz- és robbanásveszélyes helyeken. 3] Érintésvédelem - Kerülje az érintkezést földelt tárgyakkal (pl. vízvezetékek, radiátorok, tűzhelyek és hűtők). 4] Gyermekek elől zárja el - Ne engedje, hogy a szerszám gyermek kezébe kerüljön, vagy a gyermek a kábelhez, vagy a töltőhöz nyúljon. A munkahelyet soha ne hagyja felügyelet nélkül. 5] Használat után a szerszámot rakja el - Használaton kívül a szerszámot gyermekek elől elzárva, száraz helyen tárolja. 6] A szerszámot ne terhelje túl - A szerszám sokkal jobban és biztonságosabban működik, ha betartja az ajánlott fordulatszámokat. 7] Használjon az adott munkához megfelelő szerszámot - Ne használjon kisebb teljesítményű szerszámot és tartozékokat olyan munkákhoz, amelyet egyébként nagyobb teljesítményű gépekkel végeznek. A szerszámokat csak az arra meghatározott munkákhoz használja, pl. ne használjon körfűrészt fatörzs vagy ágak vágásához. 8] Viseljen megfelelő öltözetet - Ne hordjon laza, szabadon lógó ruhát és ékszert, ezeket a szerszám forgó részei becsíphetik. Külterületeken kesztyű és biztonsági csúszásgátló cipő viseletét ajánljuk. Ha valaki hosszú hajat hord, munkavégzés közben azt kösse össze és viseljen sapkát. 9] Használjon védőszemüveget - Ha vésés közben por keletkezik, porálarc használatát is ajánljuk. 10] Porelszívó berendezés használata - Ha rendelkezésére áll porelszívó- és gyűjtő berendezés, gondoskodjon annak megfelelő bekötéséről és használatáról. 11] Akadályozza meg a kábelek sérülését - Ne lógassa a szerszámot a kábelnál fogva, a fali aljzatból a csatlakozó dugónál fogva húzzuk ki a kábelt. Védje a kábelt hőforrások, éles és olajos alkatrészek elől. 12] Rögzítse a megmunkálandó darabot - Satu vagy más hasonló berendezés segítségével rögzítse a megmunkálandó darabot. Ez sokkal biztonságosabb, mintha azt a kezében fogná, ráadásul így mindkét kezével szabadon manipulálhat a szerszámmal. 13] Ne becsülje túl saját képességét - Munkavégzés közben igyekezzen stabil testhelyzetet felvenni, és megőrizni egyensúlyát. 14] Fordítson megfelelő figyelmet a karbantartásra - A vágó részeket tartsa tisztán és élesen, ezzel növeli hatásfokukat és a munkavégzés is biztonságosabb. Tartsa be a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. A kábeleket rendszeresen ellenőrizze, meghibásodásuk esetén azokat csak szakszervizben javíttassa meg. A hosszabbítókat is rendszeresen ellenőrizze, ha meghibásodott, cserélje le. A fogantyúkat tartsa tisztán, szárazon és olaj- és kenőanyagmentesen. 15] Használaton kívül a szerszámot áramtalanítsa - Használaton kívül, továbbá karbantartás, vagy a tartozékok fúrószárak, csavarozók és élek - cseréje közben a szerszámot áramtalanítsa. 16] Vegye le az állítókulcsot - A szerszám üzembe helyezése előtt mindig ellenőrizze és ez jó, ha szokásává válik -, hogy eltávolította-e az állítókulcsokat. 17] Akadályozza meg a szerszám hirtelen vagy váratlan indítását - A hálózatra csatlakoztatott szerszámot soha ne hordja kezében úgy, hogy az ujja a működtető gombon van. Hálózatra csatlakoztatás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám működtető gombja vagy kapcsolója kikapcsolt helyzetben van. 18] Hosszabbítók használata külterületeken - Külterületen végzett munka esetében a szerszámhoz csak az ilyen célokra alkalmas és engedélyezett hosszabbítókat használjon. 19] Őrizze meg éberségét - Figyeljen arra, amit csinál. Használja józan ítélőképességét. Ne dolgozzon a szerszámmal fáradtan. 20] Ellenőrizze a sérült részeket - Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszám fedőrészeinek vagy más tartozékainak sérüléseit, hogy eldönthesse, a gép mennyire működőképes és milyen mértékben alkalmas a munkavégzéshez. Ellenőrizze a forgó részek kiegyensúlyozottságát, üresjáratát, az alkatrészek és az egész berendezés sértetlenségét, továbbá minden más körülményt, amely a szerszám rendeltetésszerű használatát befolyásolhatná. A meghibásodott vagy sérült alkatrészek és fedőrészek javíttatását csak a forgalmazó által javasolt szakszervizekben végeztesse. A hibás működtető gomb és kapcsolók cseréjét csak szerződéses partner végezheti. Ha a működtető gomb nem megfelelően működik, a szerszámot ne használja. 21] Figyelmeztetés - A forgalmazó által ajánlott és meghatározott tartozékoktól eltérő kiegészítők használata balesetet okozhat. 22] Bízza a javítást az erre kiképzett szakemberekre - Ez az elektromos szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A javítást csak erre kiképzett szakemberek és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával végezhetik. A felsorolt előírások figyelmen kívül hagyása komoly balesetet idézhetnek elő. 13

14 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK - A használatba vételt megelőzően olvassa el a jelen Biztonsági utasításokat, majd őrizze meg őket.! - Ez a jelkép a lehetséges személyi sérülésekre, vagy a szerszám megsérülésének veszélyére hívja fel a figyelmet.! E kézikönyvben szerepelő utasítások be nem tartása esetén balesetveszély áll fenn.! A berendezés megfelel az érvényes műszaki előírásoknak és szabványoknak.! A berendezést ne engedjük kezelni gyerekeknek Gátolják meg a berendezés állatok általi elérését.! Semmilyen elektromos berendezést ne hagyjunk felügyelet nélkül, ha a közelben gyerekek vannak.! A berendezést mindig kapcsoljuk le a hálózatról, ha bármilyen probléma merül fel a használata folyamán, tisztítás vagy karbantartás előtt, valamint ha áthelyezzük vagy hosszabb ideig nem használjuk.! A szerszámmal végzett munka közben ne egyen, igyon és dohányozzon.! Ügyeljünk arra, hogy az üzemelés alatt az ujjaink, az öltözékünk, hajunk vagy egyéb testrészünk ne kerüljön túlságosan közel a berendezés forgó, vagy forró részeihez.! Soha ne dolgozzon sérült szerszámmal.! A berendezést soha ne helyezzük gyúlékony anyag közelébe.! A berendezéssel ne dolgozunk nedves környezetben, sem kültérben esőben.! Amennyiben a szerszám szokatlan hangot hallat, vagy működése következtében ismeretlen szag kezd terjengeni, azonnal hagyja abba a munkát. - A berendezés javítását kizárólag szakképzett személyzettel végeztesse.! A nem a gyártó által javasolt, vagy nem a termékkel együtt árult tartozékok használata tüzet, rövidzárt vagy személyi sérülést okozhat.! Ne cserélje ki a gép részeit, ne végezze maga a gép javítását, és semmilyen más módon és okból ne nyúljon bele a gépbe. A berendezés javítását kizárólag betanított szakember, illetve autorizált szerviz végezze.! A gép minden cégünk jóváhagyása nélküli átállítása vagy módosítása személyi sérüléshez vagy anyagi kár keletkezéséhez vezethet.! A berendezés a fröccsent víz ellen védve van, de csak száraz környezetben szabad elhelyezni.! A berendezést tilos használni gyúlékony és kártékony anyagokra.! El kell kerülni az üres szívást.! E berendezés hosszú távú folytonos működtetése nem megengedett.! A maradék kenőanyag, valamint a bejutott szennyeződések befolyásolhatják a berendezés működését. A berendezést nem tehetjük ki hosszú távon szennyező anyagoknak, homoknak, kavicsnak, ragadó anyagok, stb., melyek a szivattyúzott folyadékkal juthatnak belé. 14! Figyelemmel, hogy a szivattyúzott folyadék tartalmazhat vegyi korróziót okozó anyagokat, fontos figyelmet fordítani rá, hogy ilyenek ne jussanak be a berendezésbe.! Figyelmeztetés: A berendezést nem szabad ivóvíz továbbítására használni.! Hogy meggátoljuk a berendezés leesését, rögzített helyzetben kell elhelyezni.! A berendezést soha nem állítjuk ki fagynak, üresjáratnak, vagy szennyezőanyagok általi leblokkolásnak.! Figyelmeztetés: Míg a berendezés működik, a vízkieresztő (vízcsap vagy locsoló kimenet) nyitva kell hogy legyen, a levegő kiengedése végett a csőből. Ha a vízkieresztő zárva van, a berendezés károsodhat a túlmelegedéstől, ha 5 percet meghaladó időt fog működni.! A berendezésnek nem szabadna 10 másodpercet meghaladó időt üresjáraton járni.! A beszívott víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 C fokot.! A berendezés nem alkalmas hosszú távú alkalmazásra, pl. ipari vagy bányász vállalatokba, vagy reciklációs vízi rendszerben.! Amennyiben a szerszám szokatlan hangot hallat, vagy működése következtében ismeretlen szag kezd terjengeni, azonnal hagyja abba a munkát. A berendezés javítását kizárólag szakképzett személyzettel végeztesse.! A nem a gyártó által javasolt, vagy nem a termékkel együtt árult tartozékok használata tüzet, rövidzárt vagy személyi sérülést okozhat.! Ne cserélje ki a gép részeit, ne végezze maga a gép javítását, és semmilyen más módon és okból ne nyúljon bele a gépbe. A berendezés javítását bízza mindig szakemberre.! A gép minden cégünk jóváhagyása nélküli átállítása vagy módosítása személyi sérüléshez vagy anyagi kár keletkezéséhez vezethet. - Használjon zajjal, porral és vibrálással szembeni védőfelszerelést!!! ÁRAMÜTÉSEK ELLENI VÉDELEM! Soha ne hagyja, hogy az elektromos kábel éles éleken keresztül fusson, vagy forró felületekhez érjen.! Soha ne dolgozzon olyan szerszámmal, amelynek elektromos kábele esetleg csatlakozó dugója sérült, továbbá ha leejtette vagy más módón megrongálódott.! A szersámot kizárólag váltóárammal üzemeltethető. Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozó feszültség megfelel a készülék adattábláján feltüntetett adatnak.! A szerszámot soha ne a csatlakozókábelnél fogva húzza ki az elektromos áramkörből. Hosszabbító kábel használata esetén ellenőrizze, hogy az jó állapotban van-e. Kizárólag több eres hosszabbító kábellel használható.! A berendezéshez soha ne nyúljunk nedves kézzel. Figyelem balesetveszély elektromos árammal.! A elektromos szerszámot soha ne mossa folyó víz

15 alatt, és soha ne merítse víz alá.! Ha a berendezést medencében, kerti tóban, esetleg hasonló víztartályokban használja, szükséges kiegészítő kapcsoló felszerelése, az elektromos áramcsapás elleni védelem miatt. E kapcsolót üzembiztos állapotban kell tartani a berendezés biztonsága és megbízhatósága biztosítása céljából.! A szerelésért felelős villanyszerelő köteles ellenőrzi, hogy az elektromos csatlakozás és a földelő csatlakozó megfelel-e a szabványnak.! A készülék csak úszómedencék és kerti halastavak szivattyúzására alkalmas, amennyiben földelt, 30 ma-es biztosítékkal ellátott konnektorról működteti. Az adatok iránt érdeklődjön villanyszerelő szakembernél.! A berendezés csatlakozó kábele a dugóval, 2 földelő csatlakozóval van ellátva, melyek biztosítják a szivattyú megfelelő földelését. Az elektromos konnektornak szintén jól földelve kell lennie. A zárlat okozta meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik! ŐRIZZE MEG A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!!! LEÍRÁS Az Asist sorozat vízszivattyúi alkalmasak házi és kerti alkalmazásokra, stabil felszerelés formájában. Az Ön berendezése tiszta vízben való működtetésre van szánva. A felhasználás területe magában foglalja a kertek öntözését, egy háztartás vízellátását, kert vagy mezőgazdasági terület permetezését. 1. Motor 2. Nyomócső 3. Nyomáskapcsoló 4. Csatlakozókábel és dugó 5. Rézcsatlakozó 6. Nyomásmérő 7. Tartály 8. Főkapcsoló 9. Kivezető nyílás, 10. Kieresztő szelep, 11. Bemenő nyílás PIKTOGRAMOK A termék dobozán található piktogramok: a) A hálózat értékei b) Bemenő teljesítmény c) Fordulatszám üresjáraton d) A maximális szivattyú magasság e) Maximális átfolyási mennyiség f) A víztartály térfogata g) A maximális szívó magasság ÜZEMELTETÉS ÉS HASZNÁLAT Az ASIST szerszámcsalád kizárólag otthoni barkácsolásra és hobbi használatra alkalmas. A gyártó és az importőr nem javasolják a szerszámok használatát sem szélsőséges körülmények közepette, sem túlzott terhelés esetén. Bármilyen további követelmény a gyártó és vásárló közti megegyezés tárgya.! Szerelés alatt a berendezést mindig le kell kötni az elektromos feszültségről.! Felhasználás előtt a berendezést a biztonság miatt ellenőrizze, és bizonyosodjon meg a csatlakozó kábel és a dugó sértetlenségéről. A berendezés használata tilos, ha akármilyen módon sérült.! Az üzembe helyezés során a berendezést szükséges feltétlenül száraz, jól szellőztetett helyen tartani, alacsonyabb mint 40 C hőmérsékleten.! A beszívott vízben található homok és kavics hatására a berendezés gyorsan elhasználódhat, és csökkenhet a teljesítménye. Hogy elkerüljük a homok, kavics és egyéb szennyeződés beszívását, a berendezés elé szűrő felszerelése szükséges (a szűrő nem része a szállításnak). A berendezés beindítása előtt feltétlenül szükséges a berendezésre szerelni a szívó- és a nyomócsöveket. A szívócső a víz bevezetésére szolgál a forrásból (kút, tartály) a berendezésbe. A nyomócső a víz továbbítására szolgál a berendezésből a felhasználás helyére (pl. vízcsap, stb.). A súrlódásból eredő veszteségek minimalizálása miatt, ajánljuk az ügyfélnek, legalább 3 4 átmérőjű nyomócső használatát. - Fokozott figyelmet kell fordítani a szívócső csatlakoztatására a berendezéshez. A nem szilárd kapcsolódás esetén, a berendezés tényleges teljesítménye csökken, vagy a berendezés nem fog működni. Abban az esetben, ha a szívócső hossza nem haladja meg az 5 métert, ajánlott 1 átmérőjű cső használata. Ha a szívócső hossza meghaladja az 5 métert, ajánlott az 11 4 átmérőjű cső használata. A szívóidő lerövidítése miatt, ajánlott a szívócső elé szűrő felszerelése (a szűrő nem része a szállításnak) Ha a berendezés háztartás vízellátására, vagy automatikus vízszállításra van használva, a szívócsövet feltétlenül visszazáró csappal kell ellátni (a visszazáró csap nem része a szállításnak). Ellenkező esetben az automatikus kapcsoló bekapcsolását

16 követően a rendszerben a nyomás csökken, ami gyakori, vagy ellenőrizetlen ki- és bekapcsolást okozhat. Ajánlott a szívócsövet visszazáró csappal ellátni a cső és a bement között. A berendezés újraindításakor a szívás gyorsan beindul. Egyben elkerüljük a hirtelen nyomáscsökkenést és a tömlő elhasadását. Észlelt hibák A készülék használatakor a következő hibák léphetnek fel: Meghibásodás Lehetséges megoldás A probléma megoldása A villanymotor működik, de a szivattyú nem szívja a vizet. A villanymotor nem működik. Nem megfelelő vízmennyiség folyik ki. 1. A bekapcsolást követően a berendezés még nincs vízzel telve. 2. A szívás alatt a vízkieresztő nyitva van, ezért csökkent a nyomás. 3. A szívócső nem megfelelő tömítése. 4. A szívó bemenet alapszelepének szűrője blokkolva van. 5. A levegő a nyomócsőből nincs kiengedve, mivel a vízkimenet zárva van. 6. A várakozási idő nem felel meg az előírásoknak. 7. A szívómagasság túllépése. 8. Az alapszelep nem szívja a vizet. 1. Nincs csatlakozva az elektromos feszültségre. 2. A ventilátor fedele gátolja a lapát forgását. 3. A lapát blokkolva van. 1. A szívómagasság > 8m. 2. Az alapszelep szűrője blokkolva van. 3. A szívott folyadék szintje túlságosan alacsony. 4. A szennyeződések csökkentették a berendezés hatékony teljesítményét. 1. A berendezést töltse meg vízzel. 2. A berendezést töltse meg vízzel. Az újraindítást követően emelje meg a szívócsövet 1m magasra a berendezés fölé, és tartsa, míg a berendezés nem kezdi el szívni a vizet. 3. Ellenőrizze a berendezés javasolt, felhasznált részeit és alkatrészeit, mint pl. a szívócső csatlakozását, a nyomócső csatlakozását, a csatlakozó gyűrűt, a szívócsövet, stb., valamint a teflon- vagy kenderzsinegből készült csavarmenet-tömítő szalagot. 4. Tisztítsa ki a szívócső szűrőjét és az alapszelepét. 5. Ha a berendezés szívni kezd, nyissa meg a vízkieresztőt (pl. a csapot, permetező fúvókákat, stb.) 6. Töltse meg az egész szívócsövet vízzel, vagy a berendezést ismételten ellenőrizze legalább 7 perces működés után. 7. Csökkentse a szívómagasságot. 8. Ellenőrizze a vízszintet a kútban vagy a víztartályban. Ha ez lehetséges, növelje a szívócső hosszát. 1. Ellenőrizze a csatlakozást az elektromos feszültségre. 2. Húzzuk ki az elektromos csatlakozót, csavarhúzóval távolítsuk el a ventilátor fedelét, majd a fedelet ismét erősítsük fel. Finoman fordítsuk el a lapátokat, és ellenőrizzük, hogy akadály nélkül forog-e. 3. Húzzuk ki az elektromos csatlakozót, csavarhúzóval a ventilátor fedelén keresztül mozdítsuk el a tengelyt. Ha blokkolva van, juttassuk el a berendezést megbízott szervizbe. 1. Ellenőrizze a szívómagasságot. 2. Tisztítsa ki a szűrőt. 3. Süllyessze az alapszelepet mély vízbe. 4. Víznyomással tisztítsa meg a berendezés köpenyét, a szívócsövet, valamint a kiengedő cső kimenetét. A hő-kapcsoló nem kapcsolja ki a berendezést. 1. A villanymotor túlterhelt, mivel szennyeződések kerültek bele. 1. Víznyomással tisztítsa meg a berendezés köpenyét, vagy juttassa el a berendezést a megbízott szervizbe. A berendezés kapcsolójának gyakori ki- és bekapcsolása. 1. Az olajtartály gumitömítése sérült. 2. A tartályban nincs sűrített levegő. 1. Cserélje ki az olajtartály gumitömítését. 2. Használjon megfelelő szelepet, és ezt csatlakoztassa 1,5 bar nyomású sűrített levegő segítségével, és töltse fel a tartályt levegővel. 16

17 Ezenkívül felszerelhető még kiegészítő alapszelep a szívócső elejére (a kiegészítő alapszelep nem része a szállításnak). A szívócső vertikális hossza a berendezés és a víztartály felülete között ne legyen több mint 8 méter, a horizontális hossza se legyen túlságosan nagy. Egyben figyelni kell arra is, hogy a cső dőlt legyen. Figyelmeztetés : A felsorolt részek felszerelését követően, a berendezés névleges kapacitása és a szívómagassága csökkenhet. LpA (hangnyomás) LWA (hangteljesítmény) 80 db(a) 80 db(a) Tegye meg a megfelelő intézkedéseket hallása megőrzése érdekében! EN szerint mért effektív gyorsulás 3 m/s 2 KÖRNYEZETVÉDELEM Bekapcsolás és kikapcsolás Bekapcsolás: a kapcsolót (8) a csiszolótárcsa irányába csúsztatjuk el. Kikapcsolás: a kapcsolót (8) hátsó irányba csúsztatjuk. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS! Tisztíttás, karbantartás elött áramtalaníttani. - A csiszológép nem igényel semmilyen különleges karbantartást. - A szellőzőnyílásokat rendszeresen meg kell tisztítani. - A tisztíttását ne végezze hegyes, éles, durva anyaggal.! Télen el kell kerülni a berendezést befagyását, vagy olyan helységekben való elhelyezését, ahol fagy.- Ha a berendezést háztartás vízellátására használjuk, szükséges a háztartási vízmelegítő nyomásának rendszeres ellenőrzése (2 3 évenként). Ha ezt nem végzi el, a háztartás vízellátási rendszere szokatlanul kezdhet üzemelni. Ellenőrizze a melegítő nyomását. A nyomócsövön elhelyezett mérőn van feltüntetve. A nyomásnak 1,5 bar értékűnek kell lennie. - Ha lehetséges, a berendezéseket állandó hőmérsékletű és páratartalmú helyen tartsuk. TEHNIKAI ADATOK Bemenő feszültség 230 V Bemenő fordulatszám 50 Hz Fogyasztott teljesítmény 800 W Forgásszám (terhelés nélkül) 2800 ford/perc -1 Maximális átfolyási mennyiség l/óra A maximális szivattyú magasság 40 m A maximális szívó magasság 8 m A víztartály térfogata 24 l A szivattyúzott folyadék legmagasabb hőmérséklete 35 C A nyomócső legkisebb átmérője 3 4 A legfeljebb 5m hosszúságú szívócső minimális átmérője 1 A 5m hosszúságot meghaladó szívócső minimális átmérője Bemenő nyomás 1,5 bar Kimenő nyomás 3 bar EN szerint mért hangnyomásszint : - A csomagolóanyagok gyártása során a gyártó arra törekszik, hogy a lehető legkevésbé terhelje a környezetet. - Az elektromos szerszámok műanyag részeit hasznos anyag jelöléssel láttuk el, ezzel biztosítva, hogy azok újrafelhasználásra kerülnek. - Amennyiben bizonyos idő elteltével úgy határoz, hogy marógépet újra cserélné, a régit ne a háztartási hulladékkal dobja ki, hanem környezetvédelmi szempontból elfogadott módon semmisítse meg. - A műanyag alkatrészeket, és a fém alkatrészeket szerelje szét, és szelektált hulladékgyüjtőbe adja le. GARANCIA A garancia-feltételek részletezése a garancialevélben található. ES NYILATKOZAT A MEGFELELÉSRŐL A Wetra-XT, Hungary Kft., kijelenti, hogy az adott AE9C80Ti termék autorizált személy által került vizsgálatra az EU direktívákkal összhangban, és megfelel a biztonság és az EMC érvényes előírásainak és szabvábayinak: 73/23/EEC (93/68/EEC) - LVD (Low Voltage directive for hand machines ) 89/336/EEC - (Electromagnetic compatibility directive) 98/37/EC - MS (Machinery safety directive) A megfelelőségvizsgálathoz az alábbi műszaki szabványokat alkalmaztuk : LVD : EN , EN EMC : EN , EN , EN , EN Alexandr Herda, general director Wetra-XT, Hungary Kft., 2040 Budaörs, Szabátság út. 117, Hungary 17

18 RO AE9C80Ti - POMPĂ DE APĂ CU TANC INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Vă rugăm să le citiţi cu atenţie! Atentie! In timpul efectuarii unei munci cu un aparat electric tineti cont de prescriptiile de securitate de protectie impotriva accidentelor si a incendiilor. Inainte de a pune in functiune aparatul, vă rugăm să cititi cu atentie si să păstrati următorul indrumător. 1] Păstraţi locul de muncă mereu curat. - Bancul de muncă sau mediul incunjurător prea aglomerat poate cauza accidente. 2] In timpul lucrului se va tine cont de conditiile din mediul inconjurător. - Nu lăsati aparatul in ploaie. Nu se va utiliza in mediu umed.. Asigurati iluminarea corespunzătoare a locului de muncă. Nu folositi aparatul in locuri uşor inflamabile 3] Acordaţi atentie protectiei contra atingerii. - Evitati contactul cu obiecte sau instalatii legate la pămint (de ex. cabluri, radiatoare, sobe si frigidere). 4] Feriţi aparatul de copii - A nu se acorda copiilor atingerea aparatului, cablului sau a acumulatorului electric. Locul de muncă trebuie supravegheat mereu. 5] După folosinţă aparatul va fi pus la loc - Aparatul se va pastra la loc sigur, ferit de copii si umezeală. 6] A nu se supraîncărca aparatul - Aparatul funcţionează cu mai multă eficienţă şi siguranţă dacă se ţine cont de turaţia prescrisă. 7] Folosiţi aparatul corespunzător pentru munca dorită - Nu utilizaţi aparate şi accesorii cu putere mai mică pentru lucrări care necesită de altfel aparate cu putere mai mare. Utilizaţi aparatele doar pentru lucrările acordate, de ex. nu folosiţi fierăstrău circular pentru tăierea copacilor sau a crengilor. 8] Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare - Nu purtaţi îmbrăcăminte destinsă sau bijuterii atîrnătoare, ele pot fi prinse de aparat. În locuri externe recomandăm purtarea mănuşilor de protecţie şi a pantofilor antiderapante. Dacă aveţi părul lung, vă propunem ca în timpul lucrului să-l purtaţi legat sau acoperit cu o şapcă. 9] Purtati ochelari de protecţie - Dacă se produce praf în timpul lucrării de dăltuire, vă propunem purtarea măştii de protecţie. 10] Utilizarea aspiratorului de praf - Dacă aveţi la îndemână aparat pentru aspirarea şi colectarea prafului, acordaţi atenţie conectării şi utilizării corespunzătoare. 11] Împiedicaţi deteriorarea cablurilor - Nu se atirnă aparatul tinindu-se de cablul electric, se va deconecta de la reteaua electrică doar ţinîndu-se de ştecker. Se va proteja cablul de alimentare contra deteriorarilor care ar putea fi provocate de muchii ascutite, obiecte uleioase sau surse de încălzire. 12] Fixaţi obiectul de prelucrat - Fixaţi obiectul de prelucrat cu ajutorul menghinei sau a obiectelor asemănătoare. Acest lucru acordă mai mare siguraţă decât piesa ţinută în mână, iar astfel puteţi lucra cu ambele măini. 13] Nu supraevaluaţi propriile capacităţi - În timpul lucrării luaţi o pozitură de corp stabilă şi păstraţi-vă echilibrul 14] Acordaţi atenţie întreţinerii corespunzătoare - Păstraţi părţile de tăiere curat şi ascuţit, cu aceasta se va ridica eficienţa şi prelucrarea va conduce în condiţii mai sigure. Ţineţi cont de prescipţiile privind ungerea şi schimbarea accesoriilor. Controlaţi cablurile regulat, în cazul deteriorării lor ele vor fi reparate doar în ateliere de specialitate. Controlaţi regulat şi prelungitoarele, dacă s-au deteriorat, vă propunem să le schimbaţi. Păstraţi mânerele curat, uscat şi neatinse de uleiuri sau materiale de ungere. 15] În afara folosintei aparatul el se va deconecta de la reteaua electrică - În afara folosintei aparatulului, precum şi la fiecare schimbare a accesoriilor (burghiuri, înşurubătoare sau discuri), sau in timpul amenajării aparatului el se va deconecta de la reteaua electrică. 16] Înlăturaţi cheile de reglare - Înainte de a pune aparatul în funcţiune, controlaţi dacă aţi înlăturat cheile de reglare. Acest lucru este recomandat ca un un obicei strict înaintea începerii oricărei lucrări. 17] Împiedicaţi pornirea bruscă sau neaşteptată a aparatului - Dacă transportaţi aparatul conectat la reţeaua electrică a se evita ţinerea degetului pe întrerupător în timpul purtării lui în mână. Înainte de conectare la reţeaua electrică asiguraţi-vă dacă comutatorul de pornire este pe poziţia oprită. 18] Folosirea prelungitoarelor în locuri exterioare - Cu ocazia lucrărilor efectuate în locuri exterioare folosiţi doar prelungitoare corespunzătoare şi permise pentru acest scop. 19] Păstraţi-vă vigilenţa - Acordaţi atenţie lucrului efectuat. Judecaţi corespunzător. Nu folosiţi aparatul în caz de stare obosită. 20] Controlaţi piesele deteriorate - Înainte de a pune aparatul în funcţiune controlaţi cu precauţie deteriorările aparatului sau a accesoriilor, ca să puteţi decide dacă aparatul este şi în ce măsură accesibil pentru funcţiune. Controlaţi echilibrul pieselor rotative, funcţiunea corespunzătoare în gol, nedeteriorarea aparatului sau a accesoriilor, precum şi condiţiile totale din mediu care ar putea să înfluenţeze lucrul. Reparaţiile aparatului sau a accesoriilor deteriorate se vor efectuate doar în atelierele de specialitate recomandate de vânzător. Schimbarea întrerupătorului deteriorat sau a comutateoarelor deteriorate poate fi efectuat doar de partenerul aflat în contract cu vânzătorul sau producătorul aparatului. Dacă întrerupătorul nu funcţionează după prescripţie, evitaţi folosirea aparatului. 21] Avertisment - Utilizarea accesoriilor neproduse sau nerecomandate de producator pot produce accidente. 22] Reparatiile se vor executa mereu de către un personal calificat. - Acest aparat electric corespunde prescripţiilor de securitate în vigoare. Reparatiile se vor executa numai de către un personal calificat şi doar prin întrebuinţarea pieselor de schimb originale. Dacă nu ţineţi cont de prescripţiile de securitate de mai sus se pot produce accidente serioase. 18

19 PRESCRIPTII DE SECURITATE SUPLIMEN- TARE - Inainte de a pune in functiune aparatul, vă rugăm să cititi cu atentie si să păstrati următorul indrumător.! - Acest semn atrage atentia asupra posibilelor accidente personale sau a deteriorarilor la aparat! Întrucât nu ţineţi cont de cele descrise în acest manual, se poate ivi pericol de accident. - Aparatul corespunde prescriptiilor si standardurilor valabile.! Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. Aveţi grijă ca aparatul să nu fie atins nici de animale.! Nu lăsaţi electric fără supraveghere nici un aparat, întrucât în apropiere se află copii.! Deconectaţi mereu aparatul de la reţeaua electrică, dacă se iveşte orice problemă pe parcursul lucrului cu el, sau pentru timpul lucrărilor de curăţire şi menţinere, precum şi atunci când deplasaţi aparatul de la un loc la altul, sau nu-l folosiţi un timp mai îndelungat.! In timpul lucrului cu masina nu beti, nu mancati si nu fumati.! Aveţi grijă ca în timpul lucrului cu aparatul electric să nu atingeţi părţile rotabile sau părţile încălzite cu degetele, părul, îmbrăcămintea sau orice altă parte a corpului.! Nu lucrati cu aparat deteriorizat.! Nu aşezaţi niciodată aparatul electric în apropierea unor materiale inflamabile.! Nu lucraţi cu aparatul electric în mediu umed sau afară în ploaie.! Intrucit in timpul lucrului cu polizorul auziti zgomote sau sunete necorespunzatoare, sau depistati mirosuri necunoscute, intrerupeti munca urgent. Reparatiile se vor executa numai de catre un personal calificat.! Piesele de schimb sau accesoriile neproduse de catre producator pot produce incendii, scurt circuite sau accidente personale.! Nu schimbati singur piesele aparatului, nu efectuati repararea lui, si nu umblati in interiorul aparatului in nici un caz. Reparatiile se vor executa nimai de către un personal calificat.! Modificarea sau schimbarea functionării aparatului neadmis de producător poate conduce la accidente personale sau la producerea de pagube materiale! Aparatul este rezistent împotriva jetului de apă, dar trebuie păstrat numai la loc uscat.! Este interzis a se folosi aparatul la munci cu lichide inflamabile sau dăunătoare! Evitaţi ca aparatul să meargă în gol (fără absorbţia lichidului).! Este interzisă o activitate neîntreruptă a aparatului pe termen lung.! Lubrifiantul rezidual şi alte impurităţi infiltrate pot afecta funcţionarea aparatului. Aparatul nu poate fi expus, pe termen lung, impuriţăţilor, nisipului, pietrelor, materialelor lipicioase etc., care sunt absorbite împreună cu lichidul. 19! Având în vedere că lichidul absorbit poate conţine substanţe chimice corozive, acordaţi o mare importanţă ca acest lichid să nu pătrundă în interiorul aparatului.! Atenţie: nu folosiţi aparatul pentru transferul apei potabile.! Pentru a preveni căderea aparatului, acesta trebuie să fie bine fixat! Nu expuneţi aparatul la îngheţ, evitaţi mersul în gol, blocarea acestuia cu impurităţi.! Atenţie: Dacă aparatul este în stare de funcţionare, orificiul de scurgere (robinetul pentru apă sau orificiul de revărsare) trebuie să fie deschise pentru a elibera aerul din conductă. Dacă orificiul de scurgere este închis, aparatul se poate defecta prin supraîncălzire, dacă va fi în stare de funcţiune mai mult de 5 minute. - Aparatul nu are voie să meagă în gol mai mult de 10 secunde.! Temperatura apei absorbiţe nu are voie să depăşească 35 C!! Aparatul nu este corespunzător unei funcţionări îndelungate, de exemplu în intreprinderi industriale sau miniere, sau pentru sisteme de reciclare a apei.. Folositi imbracaminte de protectie pentru zgomot, praf si vibratii!!! PROTECTIE ELECTRICĂ! Se va proteja cablul de alimentare contra deterioritatilor care ar putea fi provocate de muchii ascutite sau incalzire.! Nu lucrati niciodata cu un aparat al carui cablu de alimentare este deteriorizat sau care are alte defectiuni mecanice vizibile.! Aparatul poate fi utilizat exclisiv la 220V 240V. Valoarea tensiunii eletrice trebuie să corespundă cu valoarea de pe eticheta lipită pe aparat.! A nu se deconecta de la reteaua electrica tragindu-se de cablu. Cablurile prelungitoare folosite trebuie sa corespunda si ele prescriptiilor. Utilizati numai cablu prelungitor multifir.! Nu atingeţi niciodată aparatul electric cu mână umedă. Atenţie! pericol de electrocutare.! Feriti aparatul de apa. Este interzisa spalarea lui!! Dacă folosiţi aparatul pentru bazine, lacuri artificiale de gradină sau alte bazine de acumulare similare, instalaţi întrerupătorul adiţional, pentru a preveni pericolul de electrocutare. Acest întrerupător trebuie întreţinut într-o stare de funcţionare, pentru a asigura siguranţa şi protecţia aparatului.! Electricianul răspunzător de montaj trebuie să controleze dacă sursa electrică şi împământarea sunt în concordanţă cu standardele în vigoare.! Aparatul este potrivit pentru pomparea apei din piscine şi heleşteuri, întrucât conectaţi aparatul la o priză legată la pământ, cu o siguranţă de până 30 ma. Consultaţi un electrician pentru a afla datele corecte.! Aparatul dispune de un cablu electric şi ştecher cu 2 clame de împământare, care asigură o împământare bună. De asemenea, priza trebuie să

20 fie cu împământare. Pagubele provenite printr-un scurt circuit nu sunt acoperite de garanţie! PATRATI INSTRUCTIUNILE DE PROTECTIE SI SECURITATE!!! DESCRIERE Pompele de apă electrice din seria Asist sunt corespunzătoare pentru uz casnic şi în grădini sub forma unei instalaţii fixe. Aparatul Dvs. este proiectat pentru folosire cu apă curată. Domeniul de utilizare include stropirea grădinilor, furnizarea apei pentru o gospodărie, irigarea grădinilor sau terenurilor agricole. 1. Motorul 2. Furtun de presiune 3. Întrerupător de presiune 4. Cablul şi ştecherul 5. Legătură de cupru 6. Manometru 7. Rezervorul 8. Intrerupator 9. Conectarea la linia de presiune 10. Gura de evacuare 11. Conectarea la linia de admisie Pictograme Pictograme aflate pe ambalajul produsului: a) Valori electrice b) Putere c) Turaţie în gol d) Înălţimea maximă de pompare e) Debit maxim f) Capacitatea rezervorului g) Înălţimea maximă de absorbţie UTILIZARE ŞI FUNCŢIONARE Familia de aparate ASIST este accesibilă doar pentru lucrări de uz casnic, la nivel de hobby. Producătorul si importatorul nu propun utilizarea aparatelor nici in conditii extreme, nici sub sarcină extremă. Orice alte conditii se stabilesc de comun acord de catre producator si beneficiar. -! În timpul montării, aparatul trebuie să fie întotdeauna deconectat de la sursa de energie electrică. -! Înainte de folosire, din măsuri de siguranţă, controlaţi şi asiguraţi-vă că, cablul de legătură şi priza 20 nu prezintă defecţiuni. Este interzis să folosiţi aparatul dacă prezintă orice fel de defecţiune. - În timpul punerii în funcţiune este absolut necesar să păstraţi aparatura într.un mediu uscat, bine aerisit şi cu o temperatură mai mică de 40 C. -! Nisipul şi pietrele din apa extrasă pot determina o uzare fizică mai rapidă a aparatului şi pot reduce efectivitatea acestuia. Pentru a evita aspirarea nisipului, pietrelor şi a altor impurităţi, trebuie instalat în faţa aparatului un filtru (filtrul nu este o parte componentă a acestei achiziţii). - Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, este absolut necesar să-i montaţi acestuia conductele de inducţie şi evacuare. Conductele de inducţie folosesc la extragerea apei de la sursa de apă (fântână, rezervor) în aparat. Conductele de evacuare se folosesc pentru transferul apei de la aparat la locul de consum (de ex, robinetul de apă etc). Pentru a minimaliza pierderile din frecare, recomandãm clientului sã foloseascã conducte de evacuare cu un diametru minim de 3 4 ţoli. - Acordaţi o atenţie sporită modului în care efectuaţi legătura dintre conductele de inducţie şi aparat. O legătură incorectă şi nesigură va reduce eficienţa reală a aparatului, sau aparatul nu va funcţiona. În cazul în care conductele de inducţie au o lungime mai mică de 5 metri, se recomandă folosirea conductelor cu diametru de 1 ţol. În cazul în care conductele de inducţie au o lungime mai mare de 5 metri, se recomandã folosirea conductelor cu diametrul de Pentru reducerea timpului de inducţie se recomandă instalarea, atasarea unui filtru la conductele de inducţie (filtrul nu este o parte componentă a acestei achiziţii). - Dacă aparatul va fi folosit pentru alimentarea cu apă a gospodăriei sau alimentarea automată cu apă, trebuie fără întârziere să instalaţi conductelor de inducţie un ventil de regresie (ventilul de regresie nu este o parte componentă a acestei achiziţii). În caz contrar, după pornirea înrerupătorului automat, presiunea din sistemul aparatului scade, ceea ce poate determina porniri/opriri dese sau necontrolate. Se recomandă instalarea ventilului de regresie între conducta de inducţie şi orificiul de alimentare. Dacă aparatul este pornit din nou, poate repede absorbi. În acelaşi timp evitaţi scăderea bruscă a presiunii şi ruperea furtunului. - În afară de aceasta, este posibilă şi instalarea unui ventil de bază adiacent în partea din faţă a conductei de inducţie (ventilul adiacent de bază nu este o parte componentă a acestei achiziţii). Lungimea verticală a conductei de inducţie dintre aparat şi suprafaţa rezervorului de apă nu ar trebui să fie mai mare de 8 metri, şi lungimea orizontală deasemenea nu ar trebui să fie foarte mare. În acelaşi timp, trebuie să acordaţi atenţie să nu fie conducta înclinată. - Atenţie: După instalarea părţilor de mai sus, capacitatea nominală şi înălţimea de absorbţie a aparatului poate scădea.

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list.

ELEKTROCENTR ÁLY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENRÁLA ECP 2500. obj. číslo / product No.: 8360. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Záručný

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32

Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Original operating manual EVM 32 Česky... 4 > 7 Slovensky... 8 > 11 English...12 > 15 Symboly použité v návodu a na stroji Symboly použité v návode a

Více

Váš telefon HTC HD7 Manuál

Váš telefon HTC HD7 Manuál HTC HD7 Manuál Bezpečnostní a regulační příručka Manuál Bezpečnostná a regulačná príručka Felhasználói kézikönyv Biztonsági és szabályozási útmutató CZ SK HU Váš telefon HTC HD7 Manuál Získání více informací

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA:

VÝROBCE TÉTO SPORTOVNÍ KAMERY: A SPORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: MAGYAR A PORT VIDEÓKAMERÁT GYÁRTOTTA: VÝROBCE TÉTO PORTOVNÍ KAMERY: "RoH" kompatibilis A termékünk megfelel a "The Restriction Of the use of certain Hazardous ubstances in electrical and electronic equipment"

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Návod k použití WAE 20463 BY

Návod k použití WAE 20463 BY Návod k použití WAE 20463 BY BM157-01 1 Vaše pračka Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoko hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více