Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012"

Transkript

1 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing. Macháček Libor, Kravčík Libor, Urbiš Radek, ing. Haladej František, ing. Čermáková Jiřina. Zasedání je usnášení schopné, zápis provede T. Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Zbyňkem Prokopem. Zahájení zasedání v hodin v zasedací místnosti OÚ. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 35. zasedání ZO. Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání: 1.Kontrola usnesení posledního zasedání ZO 2.Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3.Žádost o sponzorský dar - kroužek aerobiku 4.Žádost o finanční příspěvek Záchranná stanice Bartošovice 5.Žádost o finanční příspěvek Škola života 6. Žádost o dovybavení kotelny v KD 7. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce Staříč 8. Dodatek č. 7 k dohodě o poskytování služeb osobní asistence Podané ruce, o.s. FM 9. Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 10.Žádost o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj B7 (121) v 3.poli dobývacího prostoru Staříč 11.Žádost o podporu při obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře 12.Úprava usnesení č. 622/30 ze dne Žádost o splátkový kalendář 14.Odpis nedoplatku pro nedobytnost 15.Smlouva o dílo 1/2012 Agrospol Staříč zimní údržba MK 16.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby 17.Zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru ze dne Smlouva č. 169/600/2012 opravy a údržba veřejného osvětlení 19.Rozhodnutí dodávky el. energie a dodávky plynu pro rok Termín posledního zasedání ZO v roce Termíny jednání ZO v roce Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/OFM/13873/2012-OFMM 23. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.uzsvm/ofm /13870/2012-OFMM 24. Žádost o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 22b (080) ve 2. a 3.poli dobývacího prostoru Staříč, pro porub č Konečná výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce Žádost o slevu nájemného 27. Žádost o sepsání nájemní smlouvy Polach Jiří a Ludmila 28. Žádost FK Staříč o dotaci fin. prostředků pro rok Žádost o snížení nájemného Restaurace KD 30. Smlouva o budoucí smlouvě - Sedlářová

2 2 Usnesení č. 708/35 ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne Kontrolu usnesení 33. a 34. zasedání ZO provedla starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Byly splněny úkoly uložené usneseními 627/30, 651/31, 658/32, 666/32, 681/33, 631/30, 684/33, 685/33, 688/33, 689/33, 693/33, 696/33, 697/33, 698/33, 701/33, 706/34. Nadále trvají úkoly uložené v bodech 676/32, 677/32, 678/32,691/33, 692/33. K usnesení č. 622/30 ZO schvaluje smlouvu o prodeji nově odměřeného pozemku p.č. 472/3 do společného jmění manželů Pavel Vokoun a Viera Vokounovi za kupní cenu 3.820,- Kč + náklady. K usnesení č. 700/33 Místostarosta obce Z. Prokop vyzval 3 projekční kanceláře: Projekt 2010, s.r.o. Ruská 398/43, Ostrava-Vítkovice, Hydroprojekt CZ, a.s. Varenská 3101/49, Ostrava-Moravská Ostrava a HHP Projekt, s.r.o. Hlubínská 917/20 Moravská Ostrava k předložení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Splašková kanalizace a ČOV- Staříč. Cenově nejvýhodnější nabídku předložila společnost HHP Projekt, s.r.o. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a ukládá starostce obce podpis smlouvy o dílo, kterou předloží společnost HHP Projekt, s.r.o. Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava. K usnesení č. 702/33 K vypracování nabídek na provedení atmogeochemického a hydrogeologického průzkumu pro zahájení kanalizace obce Staříč byli vyzváni: společnost Green Gas DBP, Rudé armády 637, Paskov, Geoengineering, spol. s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/ 38 Ostrava a společnost UNIGEO, a.s. Ostrava. Nabídky byly předloženy společnostmi Green Gas DBP,a.s., Rudé armády 637, Paskov a Geoengineering, spol. s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/ 38 Ostrava. Společnost UNIGEO, a.s. Ostrava nabídku nepředložila. Cenově nejvýhodnější nabídku předložila společnost Green Gas DBP, a.s.,rudé armády 637, Paskov. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a ukládá starostce obce provést kontrolu nabídky. V případě, že nabídka bude úplná, zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo. Usnesení č. 709/35 ZO ruší usnesení č. 699/33 z důvodu zániku programu poskytování dotace z OPŽP. Ruší výběrové řízení k vypracování žádosti o dotaci na kanalizaci.

3 3 ZO schvaluje vyhlásit nové výběrové řízení na poradenství k žádosti o dotaci, včetně zpracování žádosti a její kompletní vedení až do fáze vyúčtování. 2.Členové ZO byli seznámeni se stavem portfolia Pionner ke dni Usnesení č. 710/35 ZO bere na vědomí stav portfolia Pionner ke dni Paní MUDr. Kateřina Gallová žádá obec o poskytnutí sponzorského daru na zakoupení dárků na Mikulášskou aerobik show pro děti z aerobikového kroužku ZŠ a MŠ Staříč.. Usnesení č. 711/35 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč paní MUDr. Kateřině Gallové na zakoupení dárků na Mikulášskou aerobik show. ZO ukládá OÚ vyzvat MUDr. Gallovou k dohodnutí podpisu darovací smlouvy. 4. Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, Palackého 74, Nový Jičín žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku na provoz záchranné stanice v roce Usnesení č. 712/35 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Záchranné stanice a centru ekologické výchovy, Palackého 74, Nový Jičín na provoz v roce ZO ukládá OÚ zařadit příspěvek do rozpočtu na rok 2013 a po schválení rozpočtu vyzvat žadatele o dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy. 5. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Škola života denní stacionář, Mozartova 2313, Frýdek-Místek žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce Klientkou tohoto zařízení je občanka naší obce Michaela Mudrová. Usnesení č. 713/35 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Škola života denní stacionář, Mozartova 2313, Frýdek-Místek na činnost v roce ZO ukládá OÚ zařadit tento příspěvek do rozpočtu na rok 2013 a po schválení rozpočtu vyzvat žadatele o dohodnutí termínu podpisu darovací smlouvy. 6. Správce obecního majetku Zdeněk Mudra předložil žádost o dovybavení kotelny v KD měřičem tepla. Bod trvá.

4 4 Usnesení č. 714/35 ZO bere na vědomí žádost správce obecního majetku Zdeňka Mudry o dovybavení kotelny v KD měřičem tepla. 7. Podané ruce, o.s. Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek žádají obec o udělení souhlasu s užitím znaku obce k propagačním účelům. Usnesení č. 715/35 ZO schvaluje žádost Podaných rukou, o.s. Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek o udělení souhlasu s užitím znaku obce k propagačním účelům. 8. Podané ruce, o.s. Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek předkládají obci k podpisu Dodatek č. 7 k dohodě o poskytování služeb osobní asistentce. Dodatek obsahuje změnu v článku č. III, bod č. 6 Dohoda se prodlužuje na dobu neurčitou a změnu článku IV., bod 4 Poskytovatel je oprávněn účtovat klientům za základní činnosti ve smyslu 39 zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění cenu ve výši Kč 45 za l hodinu služby s účinností od Usnesení č. 716/35 ZO schvaluje dodatek č. 7 k dohodě o poskytování služeb osobní asistentce, předložený o.s. Podané ruce Projekt OsA, Zborovská 465, Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu. 9. Dne provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje dílčí přezkoumání hospodaření obce Staříč. Při dílčím přezkoumání k nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Usnesení č. 717/35 ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Staříč, provedený Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru kontroly a interního auditu. 10. OKD Důl Paskov, a.s., závod Staříč žádá obec o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj B7 (121) v 3. poli dobývacího prostoru Staříč, pro poruby a /1. Usnesení č. 718/35 ZO schvaluje žádost OKD, Dolu Paskov, a.s., závod Staříč o povolení hornické činnosti pro sloj B7 (121) v 3. poli dobývacího prostoru Staříč, pro poruby a /1 a zmocňuje starostku obce k podpisu.

5 5 11. Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 10, Ostrava-Zábřeh Žádá obec o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře. Usnesení č. 719/35 ZO zamítá žádost Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská, Na Mýtě 10, Ostrava-Zábřeh o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu Bezručovy chaty na Lysé Hoře. ZO ukládá napsat dopis, ve kterém připomeneme, že obec již příspěvek poskytla. 12. Usnesení č. 622/30 není třeba opravovat, bod trval, usnesením byl uzavřen. 13. Paní Bohumila Bolková, Chlebovická 315, Staříč žádá obec o možnost uhradit dluh na zálohách a nájmech na splátky. Usnesení č. 720/35 ZO schvaluje, aby paní Bolková uhradila dluh na nájemném a zálohách dle splátkového kalendáře, vystaveného OÚ do konce měsíce března Zastupitelé byli seznámeni s odpisem dluhů na poplatcích za komunální odpad pro nedobytnost. Usnesení č. 721/35 ZO bere na vědomí informaci OÚ o odpisu dluhů na poplatcích za komunální odpad pro nedobytnost. 15. Smlouvu o dílo 1/2012, předložila společnost AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o. Staříč 42. Předmětem smlouvy je zimní údržba MK v obci od do Usnesení č. 722/35 ZO schvaluje smlouvu o dílo 1/2012 předloženou společností AGROSPOL STAŘÍČ, s.r.o. Staříč 42, jejímž předmětem je zimní údržba MK v obci od do a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 16. Obci Staříč byla společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín Podmokly, Teplická 874/8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu číslo IZ /01 Staříč př. VN pro TS_FM_6697. Přeložka vedení VN je nutná k výstavbě domu pro seniory. Usnesení č. 723/35 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu číslo IZ /01 Staříč př. VN pro TS_FM_6697,

6 6 předloženou společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín Podmokly, Teplická 874/8 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 17. Zápis a usnesení z jednání kontrolního výboru ze dne předložila členům ZO předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jiřina Čermáková. Kontrolní výbor navrhuje ZO Staříč požadovat v žádostech FK Staříč a TJ Sokol Staříč o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2013 konkrétní rozpis jednotlivých položek konkrétní uznatelné položky, aby nedocházelo k nejasnostem při kontrole jednotlivých čerpání. Usnesení č. 724/35 ZO schvaluje zápis i usnesení z jednání kontrolního výboru ze dne Kontrolní výbor navrhuje ZO Staříč požadovat v žádostech FK Staříč a TJ Sokol Staříč o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2013 konkrétní rozpis jednotlivých položek konkrétní uznatelné položky, aby nedocházelo k nejasnostem při kontrole jednotlivých čerpání. 18. Smlouvu č. 169/600/2012, jejímž předmětem jsou opravy a údržba veřejného osvětlení v obci, předložila obci k podpisu společnost TS a.s., tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek. Usnesení č. 725/35 ZO schvaluje Smlouvu č. 169/600/2012, jejímž předmětem jsou opravy a údržba veřejného osvětlení v obci, předložila obci k podpisu společnost TS a.s., tř. 17. listopadu 910, Frýdek-Místek a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 19. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice provedlo výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a plynu pro obce. Výběrové řízení dodavatel elektrické energie CENTROPOL ENERGY, a.s. a dodavatel plynu Pragoplyn, a.s. Usnesení č. 726/35 ZO bere na vědomí informaci o dodavatelích plynu a elektrické energie pro SMOPO. 20. Starostka obce navrhla členům ZO termín posledního jednání ZO v roce v hodin. Usnesení č. 727/35 ZO schvaluje termín posledního zasedání v roce hodin.

7 7 21. Starostka obce předložila členům ZO termíny jednání ZO v roce /viz příloha/ Usnesení č. 728/35 ZO schvaluje termíny jednání ZO v roce Ke schválení byla členům ZO předložena Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.uzsvm/ofm/13873/2012-ofmm. Smlouvu uzavírají Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč, předmětem smlouvy je pozemek parcela 433/3, ostatní plocha, manipulační plocha. Usnesení č. 729/35 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/OFM/13873/2012/OFMM, jejímž předmětem je pozemek - parcela 433/3, ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané na listu vlastnictví pro katastrální území Staříč, obec Staříč, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kterou předložil obci k podpisu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. III smlouvy a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 23. Ke schválení byla členům ZO předložena Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.uzsvm/ofm/13870/2012-ofmm. Smlouvu uzavírají Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč, předmětem smlouvy je pozemek parcela 434/2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Usnesení č. 730/35 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/OFM/13870/2012/OFMM, jejímž předmětem je pozemek parcela 434/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na listu vlastnictví pro katastrální území Staříč, obec Staříč, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek kterou předložil obci k podpisu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. III smlouvy a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 24. OKD, a.s. Důl Paskov, závod Staříč předložil ZO žádost o vyjádření k povolení hornické činnosti pro sloj 22b (080) v 2.a 3. poli dobývacího prostoru Staříč pro porub č

8 8 Usnesení č. 731/35 ZO schvaluje žádost OKD, a.s. Důl Paskov, závod Staříč o povolení hornické činnosti pro sloj 22b (080) v 2. a 3. poli dobývacího prostoru Staříč a zmocňuje starostku obce k podpisu. 25. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Ostrava zaslal obci Informaci o konečné výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2012 ZŠ a MŠ Staříč. Usnesení č. 732/35 ZO bere na vědomí informaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Ostrava o konečné výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2012 ZŠ a MŠ Staříč. 26. Žádost o slevu nájemného předložila obci paní Dagmar Luňáčková, Staříč č.p Dále požádala o splátkový kalendář k úhradě nájemného za měsíce říjen prosinec Usnesení č. 733/35 ZO zamítá snížení nájmu paní Dagmar Luňáčkové. ZO schvaluje splátkový kalendář nájemného měsíční splátka 2.648,- Kč od po dobu 6 měsíců. 27. Manželé Jiří a Ludmila Polachovi, Staříč č.p. 111 požádali o sjednání nájemní smlouvy k části svého pozemku PK 508, zapsaného na LV č. 11 pro k.ú. Staříč. Jedná se o část pozemku, po kterém je vedena komunikace. Usnesení č. 734/35 ZO ukládá obecnímu úřadu, aby ve spolupráci s právním zástupcem obce zaslal manželům Polachovým odpověď na jejich žádost. 28. FK Staříč předložil žádost o dotaci finančních prostředků z veřejné finanční podpory obce Staříč pro rok Usnesení č. 735/35 ZO bere žádost FK Staříč o dotaci fin. prostředků z veřejné finanční podpory obce Staříč pro rok ZO ukládá finančnímu výboru obce žádost projednat a zařadit do rozpočtu na rok Pan Richard Martynek, restaurace KD Staříč žádá obec o snížení nájemného za restauraci.

9 9 Žádost obsahuje problémy, které jej vedou k tomuto kroku. Neustále dochází k tvorbě plísně ve všech místnostech suterénu, kde se nachází kuchyň. Má problém i se zaparkováním zásobovacího vozidla u KD. Usnesení č. 736/35 ZO schvaluje snížení nájemného za restauraci KD na částku ,- Kč měsíčně. Hlasování / ,- Kč - pro - ing. Macháček, Zb. Prokop/ / ,- Kč - pro ing. Čermáková, Urbiš, Haladej, Kravčík/ / ,- Kč - pro Šebestová/ Dále ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi pozvat nezávislého soudního znalce k posouzení stavu místností v suterénu. ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi zajistit vytvoření parkovacího místa pro zásobování restaurace. Hlasováno ČEZ Distibuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zastoupena Ing. Martinem Bartečkem předložila Obci Staříč Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /1 (Staříč-Sedlářová, přípojka NN). Usnesení č. 737/35 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /1 (Staříč-Sedlářová, přípojka NN), předloženou Obci Staříč. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zastoupena Ing. Martinem Bartečkem. Usnesení 738/35 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usnesení č. 464/21 bod č.15 ze dne usnesení č.557/27 bod č.28 ze dne usnesení č. 591/28 bod č.22 ze dne usnesení č. 622/30 usnesení č. 127/7 usnesení č. 676/32 usnesení č. 203/11 usnesení č. 691/33 usnesení č.263/11 usnesení č. 692/33 usnesení č. 452/21 usnesení č. 714/35 Zdeňka Šebestová předsedající Za správnost: Tamara Filínová Zbyněk Prokop Libor Kravčík zapisovatel ověřovatel ověřovatel

10 10

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský,

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více