Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015"

Transkript

1 18.února 2015 Výkonný výbor AICM ČR, členŧm AICM ČR Váţené kolegyně a kolegové, výkonný výbor AICM ČR si tímto dovoluje obrátit se na vás s aktuálními informacemi týkajícími se jednotlivých oblastí činnosti dalšího rozvoje AICM ČR. AKTIVITY AICM ČR SMĚREM KE ČLENŦM Organizační, administrativní, koncepční a projektová činnost ústředí AICM ČR Výkonný výbor AICM ČR se aktuální situací AICM ČR zabýval na svém jednání dne 4.února 2015 * členská základna aktuálně na základě podaných přihlášek jsou členy AICM ČR zřizovatelé a provozovatelé ICM: 1. YMCA Brno, 2. ICM Bruntál, 3. ICM České Budějovice, 4. ICM Český Krumlov 5. ICM YMCA Hradec Králové, 6. ICM Jablonec nad Nisou, 7. ICM Jindřichŧv Hradec, 8. ICM Lomnice nad Popelkou, 9. ICM Pelhřimov, 10. ICM Prachatice, 11. ICM Prostějov, 12. ICM Tábor a 13. ICM Turnov * výkonný výbor AICM ČR - vzhledem k zaneprázdněnosti členů výboru byly aktivity a činnosti v uplynulém období řešeny především operativním způsobem plánovaná opatření VV podporující rozvoj AICM ČR se dařilo naplňovat - byl zpracován pracovní návrh Koncepce rozvoje ICM AICM ČR na období , - byl zpracován Rámcový harmonogram aktivit AICM ČR na rok 2015, - ICM AICM ČR zajistila prezentaci AICM ČR na veletrzích vzdělávání Vzdělání a řemeslo České Budějovice, Educa Jobs Liberec a Scholaris Olomouc, - byl zpracován a podán projekt AICM ČR do dotačního řízení MŠMT "Kdyţ nevíš, zeptej se!" - bylo provedeno vyhodnocení a vyúčtování dotace MŠMT pro rok byly zpracovány a distribuovány dva tématické zpravodaje s přílohami pro ţáky základních,studenty středních škol a pedagogické pracovníky, atd. Valná hromada AICM ČR Vzhledem k dŧleţitosti by bylo velmi vhodné, aby se valné hromady zúčastnili statutární zástupci zřizovatelŧ ICM AICM ČR. Předpokládaný termín valné hromady AICM ČR: duben 2015 místo: Brno V obsahu valné hromady Výroční zpráva AICM Č za rok VH schválení dokumentu - pracovní návrh připraví výkonný výbor - následně bude rozeslán k vnitřní korekci členy AICM ČR a umístěn na online informátor

2 Úprava Stanov AICM ČR v souladu s NOZ - VH schválení dokumentu - pracovní návrh připraví výkonný výbor - následně bude rozeslán k vnitřní korekci členy AICM ČR a umístěn na online informátor Koncepce rozvoje AICM ČR na období VH schválení dokumentu - pracovní návrh předloţil výkonný výbor členům k diskuzi, následně bude k vnitřní korekci členy AICM ČR, umístěn on-line informátor Rámcový harmonogram aktivit AICM ČR na rok VH schválení dokumentu - pracovní návrh předloţil výkonný výbor členům k diskuzi, následně bude k vnitřní korekci členy AICM ČR umístěn on-line informátor Metodická část - Poradenství v ICM AICM ČR - workshop - zabezpečuje výkonný výbor AICM ČR Volby výkonného výboru AICM ČR - diskuze a korekce pracovních dokumentŧ zpracovaných VV AICM ČR - navrhnout členy výkonného výboru a revizní komise - připravit propagační a reklamní předměty na vzájemnou výměnu členŧ - zřizovatelŧ ICM AICM ČR Rámcový harmonogram aktivit AICM ČR na rok 2015 Rámcový harmonogram aktivit AICM ČR byl zpracován v souladu s pracovním návrhem Koncepce dalšího rozvoje AICM ČR na období a projektem AICM ČR Kdyţ nevíš, zeptej se, který podala AICM ČR v řádném dotačním řízení MŠMT pro rok Pracovní harmonogram aktivit AICM ČR pro rok 2015 byl opakovaně výkonným výborem AICM ČR nabídnut členské základně k diskuzi s nabídkou prezentace aktivit členů. kapitola - MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY ČLENSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŢ AICM ČR - doplnění harmonogramu o aktivity ICM AICM ČR a jejich zřizovatelŧ v místech a regionech k propagaci v rámci AICM ČR kapitola - SÍŤOVÉ KOOPERAČNÍ PROJEKTY AICMČR - Tematické dny v ICM AICM ČR - implementace navrţených témat v rámci aktivit v hlavních oblastech činnosti ICM AICM ČR - síťová realizace vybraných tématických dnŧ...rezortní i mezirezortní spolupráce a partnerství na místní, regionální, celorepublikové úrovni... Organizační záleţitosti AICM ČR * provozní kancelář AICM ČR v souladu s rozhodnutím výkonného výboru AICM ČR zabezpečuje činnosti a aktivity AICM ČR kontaktní adresa Informační centrum pro mládeţ Tábor, z.s., provozní kanceláře AICM ČR, Farského 887, Tábor, tel.: , * web a facebok AICM ČR - prŧběţná aktualizace dat a prezentace aktualit členských ICM AICM ČR

3 AKTIVITY AICM ČR SMĚREM K PARTNERŦM AICM ČR a MŠMT - aktivity a činnosti AICM ČR výrazným způsobem negativně ovlivňují přístupy MŠMT- Odboru pro mládeţ - které ve své podstatě neodpovídají principům partnerství. Zástupci AICM ČR se snaţili dané problémy partnersky řešit - v období srpen - listopad 2014 se uskutečnila pracovní jednání zástupců AICM ČR s ředitelem odboru pro mládeţ, vrchní ředitelkou kabinetu ministra a vrchním ředitelem kabinetu náměstka ministra. Delegovaní zástupci AICM ČR na tato jednání byli vţdy připraveni a předkládali návrhy rozvoje ICM ČR. Ze strany MŠMT však nebyly a nejsou předkládané nabídky brány v potaz a nejsou ze strany MŠMT plněny ani přijaté výstupy. - MŠMT se snaţilo a i nadále snaţí eliminovat aktivity a činnosti AICM ČR, coţ se projevilo i v dotačním řízení pro rok 2015, kdy jsou v podstatě potlačovány například vzdělávací a propagační aktivity včetně osvědčené vlastní vydavatelské a publikační činnosti AICM ČR. - v neposlední řadě nelze pominout fakt, ţe i přes deklarované ujišťování jsou i nadále porušována pravidla dotačních řízení MŠMT, která stanovuje samotné MŠMT. V dotačním řízení pro rok 2015 je například opět v rozporu s danými pravidly v Programu 4 deklarováno přidělení státní dotace pro NNO celkem osmi subjektům oproti daným pravidlům. Výkonný výbor AICM ČR se v těchto souvislostech na svém jednání zabýval vůlí jednotlivých členů v této situaci dále pokračovat v činnostech volených zástupců zřizovatelů ICM AICM ČR i AICM ČR jako celku a dospěl k těmto závěrům - zřizovatelé ICM AICM ČR svými přístupy i na valných hromadách AICM ČR dali opakovaně najevo, ţe povaţují za přínosné existenci sdruţujícího subjektu hájícího zájmy svých členů a podporujícího rozvoj ICM v ČR - výkonný výbor AICM ČR si je vědom tohoto mandátu a bude i nadále pracovat ve stávajícím sloţení minimálně do volební valné hromady AICM ČR v roce AICM ČR naváţe spolupráci a partnerství s dalšími, oborovými i mezioborovými, subjekty v souladu s obsahem hlavních oblastí činností a opatřeními Koncepce rozvoje AICM ČR na období vycházejícími zejména ze "Strategie EU pro mládeţ 2020" - vzhledem k dlouhodobému porušování statutu KRPIM (i přes opakované upozorňování) se AICM ČR bude jednání účastnit ve chvíli, kdy MŠMT přijme opatření, kdy statut KRPIM nebude porušován. pozn. - bezprostředně po jednání VV AICM ČR byly v médiích publikovány výsledky kontroly NKÚ - hospodaření MŠMT se státními prostředky v oblasti podpory sportu v období Kontrola potvrdila výrazné porušování pravidel hospodaření se státními prostředky sekce sportu a mládeže MŠMT... Vyhodnocení a vyúčtování dotace MŠMT za rok 2014 Výkonný výbor v souladu pravidly danými MŠMT provedl zhodnocení činnosti a aktivit AICM ČR a jejich členů za rok Hodnocení aktivit a činností AICM ČR bylo spolu s vyúčtováním dotace poskytnuté MŠMT pro AICM ČR na rok 2014 ve výši ,-Kč, respektive ,-Kč, odevzdáno včas. Dotace MŠMT pro AICM ČR na rok 2015 Výkonný výbor zpracoval a v řádném termínu podal projekt AICM ČR do dotačního řízení MŠMT "Kdyţ nevíš, zeptej se!". Původní celkové náklady projektu ,-Kč, původní poţadovaná dotace ,-Kč. V rámci řádného dotačního řízení byla AICM ČR poskytnuta pro rok 2015 státní dotace od MŠMT ve výši ,-Kč. V souladu s danými pravidly výkonný výbor AICM ČR provedl a v řádném termínu předal MŠMT návrh úpravy rozpočtu v souladu se skutečně poskytnutou dotací. Upravené celkové náklady projektu ,-Kč, přidělená dotace ,-Kč.

4 z toho ,-Kč - nájemné - prezentace AICM ČR Vzdělání a řemeslo, Educa Liberec, Scholaris Olomouc z toho Kč - školení a vzdělávání - příprava a realizace metodického shromáţdění AICM ČR podzim 2015 z toho ,-Kč - osobní náklady - mzdy ( AICM ČR původně ţádala na mzdy jen ,-Kč, v následném období bude ţádáno o úpravu této poloţky) V souladu se skutečnou výší přidělené dotace MŠMT výkonný výbor AICM ČR provedl i úpravu obsahové části projektu pro rok AICM ČR a ASOCIACE NNO v ČR - 43 členŧ zástupce AICM ČR Vlastimil Kopeček, Asociace NNO krajské - zastoupení ICM AICM ČR, * zasedání VV Asociace NNO - čtvrtek 29. ledna 2014, Praha (čtvrtek 26.března 2015) - 9. Všeoborová konference NNO Praha - připravuje podání ţádosti o grant na samostatnou konferenci ke spolupráci střech NNO. Pokud ANNO grant získá, uskuteční se tato konference ve II. pololetí Valná hromada Asociace NNO ČR dubna 2015, místo a čas budou upřesněny. Návrhy na změnu stanov, volba nového výkonného výboru. * Pracovní skupina NNO - nové programové období EU "Partnerství 2014+" Výbor EU RV NNO - 10.února 2015 Praha - volba zástupců NNO do monitorovacích výborů OP Monitorovací výbor ej odpovědný za sledování poskytované pomoci, a schvaluje návrhy na změnu operačního programu. Dále schvaluje kritéria, podle kterých jsou vybírány projekty k realizaci. Členy monitorovacích výborů jsou zástupci příslušných řídících a koordinačních subjektů a partnerů - odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod. Na základě provedené volby byli zvoleni a Radě vlády pro NNO navrţeni zástupci NNO do jednotlivých monitorovacích výborŧ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Ondřej Pašek (Zelený kruh, Asociace ekologických organizací) Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeţe) Operační program Doprava - Michal Lepka (Asociace NNO Jihomoravského kraje, člen Asociace NNO ČR) Operační program Praha-pŧl rŧstu - Martina Berdychová (Asociace NNO ČR) Operační program Zaměstnanost - Iva Kuchyňková (Evropská síť proti chudobě, člen Asociace NNO ČR, Charita ČR ) Integrovaný regionální operační program - Jaromír Hron (Asociace NNO Jihomoravského kraje, člen Asociace NNO ČR) Operační program Ţivotní prostředí - Ondřej Pašek (Zelený kruh, Asociace ekologických organizací) Operační program technická pomoc - Petr Volek (Asociace NNO Jihomoravského kraje, člen Asociace NNO ČR) Operační program rybářství - Jen Freidinger ( Zelený kruh, Asociace ekologických organizací) Program rozvoje venkova - Marta Vencovská ( Koordinační uskupení NNO Vysočiny, člen Asociace NNO ČR) * Regionální stálé konference - zástupci regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování - členové zástupci zřizovatelŧ ICM AICM ČR, členŧ Asociací NNO krajských - Jihočeský kraj AICM ČR A FORUM NGO MARKET PRAHA - prezentace AICM ČR - 23.dubna 2015 Praha Karlín výkonný výbor registroval AICM ČR jako vystavovatele - podíl na zabezpečení obsluhy prezentačního stánku - propagační a reklamní předměty jednotlivých členŧ - zřizovatelŧ ICM AICM ČR- moţnost k předání na VH AICM ČR

5 AICM ČR a ZIPCeM v SR * ZIPCeM SR se v rámci Národní pracovní skupiny stalo koordinátorem aktivit projektu Za jedno lano, který je realizovaný v rámci programu Evropské komise Erasmus+, Akce 3.72 Strukturovaný dialog v oblasti podpory reformy politik * ZIPCeM SR se v rámci své preventivní činnosti zapojilo jako partner do Evropské kampaně Dvě malá děvčata, která je zaměřená na prevenci v obchodování s lidmi. Více o projektu za výkonný výbor AICM ČR Václav Pavlík

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

Asociace nestátních neziskovách organizací Jihočeského kraje

Asociace nestátních neziskovách organizací Jihočeského kraje Asociace nestátních neziskovách organizací Jihočeského kraje Členové jihočeské Asociace NNO propagují Přátelství rozrůzněných, odkaz Jana Šimáněho Galéna, zakladatele Březových lístků a hry 5Pé 2014 OBSAH

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 2 Výroční zpráva 2010 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŢ V ČESKÉ REPUBLICE YOUTH INFORMATION CENTERS IN CZECH REPUBLIC

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŢ V ČESKÉ REPUBLICE YOUTH INFORMATION CENTERS IN CZECH REPUBLIC Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času INFORMAČNÍ

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Prostějov Příloha č. 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Prostějov 1. Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Informační centrum pro mládež Prostějov Komenského 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více