Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta"

Transkript

1 Tento Zpravodaj č. 74 vyšel 18. března 2003 N á v r h ro z p o č t u o b c e n a ro k Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí ,- Kč, celkové výdaje jsou ,- Kč. Zastupitelstvo bude návrh rozpočtu schvalovat na svém zasedání dne Příjmy: Daňové příjmy ,- Nedaňové příjmy ,- Dotace ,- Celkem ,- Výdaje: Ozdravování hospodářských zvířat 9.000,- Silnice ,- Provoz veřejné silniční dopravy ,- Záležitosti v dopravě ,- Pitná voda ,- Odvádění a čištění odpadních vod ,- Předškolní zařízení - MŠ ,- Základní škola (příspěvková organizace) ,- Školní jídelna ,- Knihovna ,- Záležitosti kultury - ŠaK komise, kronikář ,- Záležitosti sdělovacích prostředků ,- Zájmová činnost v kultuře OD ,- SPOZ ,- Tělovýchovná činnost ,- Zájmová činnost a rekreace (Společenské centrum) ,- Bytové hospodářství ,- Veřejné osvětlení ,- Pohřebnictví ,- Změny technologie vytápění - plynofikace ,- Sběr a svoz komunálních odpadů - OZO ,- Využívání a zneškod. nebezp. odp ,- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň ,- Sociální péče a pomoc rodině ,- Požární ochrana - dobrovolná část ,- Místní zastupitelské orgány ,- Činnost místní správy ,- Finanční operace j.n. (daň z příjmu práv.os. za obec) ,- Ostatní činnost j.n.(členství ve sdruženích) ,- Celkem ,- Rostislav Kožušník Poplatek ze psů Upozorňujeme občany vlastníky psů, že do 31. března 2003 je nutné zaplatit poplatek ze psů na r Sazba poplatku se pro letošní rok nezměnila a činí 80,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 500,- Kč. Poplatek mohou občané zaplatit na obecním úřadě. Jaroslava Bezecná Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Řepiště v r Obec Řepiště na základě 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává tuto výroční zprávu za r. 2002: a) počet podaných žádostí o informace 0 Dále bylo podáno 5 (pět) žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému, které byly vyřízeny bezprostředně po předložení žádostí a zaplacení správního poplatku. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - ústní a telefonické informace vyřizovány dle možnosti neprodleně - proběhlo 8 zasedání Zastupitelstva Obce Řepiště - vydány 3 obecně závazné vyhlášky - vydáno 1 opatření rady obce v samostatné působnosti - informace byly zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (obecní zpravodaj 5 čísel, letáčky, pozvánky plakátovací plochy, poštou aj.) Jan Kožušník - starosta

2 Odpady v loňském roce Dle evidence odpadů bylo v obci Řepiště v r vyprodukováno 301,43 tun komunálního odpadu. Došlo k rozšíření systému sběru směsného komunálního odpadu, koncem r byl svážen odpad od cca 99 % obyvatel. Produkce v r v tunách směsný komunální odpad (popelnice) 256,72 velkoobjem.odpad 15,3 odpad ze hřbitova 7,41 nebezpečný odpad 1,68 plast 5,55 sklo 7,25 papír 7,52 Celkové náklady obce na provoz systému nakládání s odpady činily 560 tis. Kč (v tom jsou kromě faktur OZO za popelnice občanů platby za popelnice u obecních budov a odvoz odpadů ze hřbitova), příjmy činily 544 tis. Kč (v tom poplatky a platby od občanů, nájemníků a příjem z Ekokomu). Rozšíření svozu separovaného odpadu Na základě jednání s pověřenou organizací bude rozšířen svoz vytříděných složek komunálního odpadu (sklo a plasty). Kontejnery budou nově přistaveny na těchto stanovištích: ul. Urbišova (dole u vyústění na ul. Cihelní) sklo a plast Rakovec (u restaurace Bowling-Rakovec) sklo a plast ul. O. Stibora (u křižovatky s ul. Na Kůtách) plast (sklo je přistaveno) Do kontejnerů na separovaný sběr je možné odkládat vytříděné složky odpadů a to pouze ty, které jsou uvedeny na kontejnerech. Žádáme rovněž občany, aby plastové láhve stlačovali. Rozšíření sběrných míst bude financováno z příjmů obce za vytříděné složky odpadů (systém EKOKOM). Rostislav Kožušník Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu Upozorňujeme občany na pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu. V uvedených termínech bude na parkovišti u obecního úřadu přistaven vůz na velkoobjemový odpad a mobilní sběrna nebezpečného odpadu. jarní termín - pátek 25. dubna 2003 v době od 13 do 18 hodin podzimní termín - pátek 17. října 2003 v době od 13 do 18 hodin Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány. Vyúčtování povodňové sbírky V měsíci srpnu a září proběhla v naší obci veřejná sbírka za účelem pomoci při obnově infrastruktury v obcích postižených povodní v srpnu Občané naší obce shromáždili prostřednictvím sběracích listin a zasláním na speciálně zřízený účet obce finanční prostředky ve výši ,92 Kč (včetně úroků z účtu), což je hrubým výtěžkem sbírky. Po odečtení nákladů na sbírku ve výši 243,80 Kč (poplatky spojené s vedením účtu) zůstal čistý výtěžek sbírky ve výši ,12 Kč. Na základě soupisu obcí s počtem obyvatel do vybraných krajskými úřady jako nejvíce postižené obce povodní v roce 2002 zveřejněných na internetu a po konzultaci s Krajským úřadem Jihočeského kraje bylo rozhodnuto o zaslání čistého výtěžku sbírky na účet obce Husinec (Jihočeský kraj, okres Prachatice) číslo účtu /0100. Na uvedený účet odešla rovněž částka ve výši ,- Kč, kterou schválilo v r zastupitelstvo naší obce. Obec Husinec použije celkovou částku ve výši ,12 Kč (čistý výtěžek sbírky + dar obce) na obnovu poškozené infrastruktury po povodni. Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl v lednu kontrolu a schválil vyúčtování sbírky. Jménem obce Husinec děkujeme všem občanům, kteří přispěli na sbírku, rovněž děkujeme členům Českého červeného kříže za přispění a pomoc při sbírce. Rostislav Kožušník Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2003 Ve dnech ledna 2003 proběhla ve Frýdku-Místku a okolních obcích již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Česká katolická charita na území celé ČR. Šlo o akci, jejímž hlavním motivem bylo zapsat se do podvědomí veřejnosti jako organizace zabývající se humanitární činností a z vybraných peněz hradit realizaci projektů na pomoc potřebným. Do této sbírky se letos zapojilo překvapivě 148 vedoucích skupinek, kteří se svými pomocníky prošli celkem 36 obcí. Díky laskavosti lidí se Charita Frýdek-Místek může chlubit výtěžkem ,10 Kč, což je o ,- Kč více než v loňském roce. To znamená, že každá skupinka vykoledovala v průměru 6305,- Kč. Z prostředků získaných ze sbírky budou financovány charitní projekty, zejména rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici K Hájku, který bude sloužit mentálně postiženým lidem. V letošním roce se nám podařilo oslovit mnohem více lidí než v letech předchozích, hlavně díky iniciativě jednotlivých obcí a farností i rostoucímu zájmu veřejnosti o tuto akci. Věřím, že v příštím roce, pokud se sbírka bude opět pořádat, se do ní zapojí ještě více koledníků, kteří tak budou mít možnost navštívit mnohem více rodin a ještě intenzivněji se tak zapsat do podvědomí veřejnosti. K celkovému úspěchu určitě přispěla i propagace sbírky v televizi, rádiu i v tisku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem štědrým dárcům, kteří neváhali přispět do této sbírky jakoukoliv částkou, stejně tak všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch sbírky, všem kněžím, kteří nám poskytli kontakty na koledníky i všem osloveným starostům a zaměstnancům obecních i městských úřadů, zejména pracovnicím městského úřadu ve Frýdku Místku, které ochotně asistovaly při zapečeťování i rozpečeťování pokladniček a hlavně při počítání vybraných peněz. Ujišťuji Vás, že peníze budou opravdu použity na účel na který byly vybírány. Ještě jednou všem upřímný dík. Jan Habernal - Asistent Tříkrálové sbírky P.S. V obci Řepiště byla vedoucím koledníků slečna Pavla Kyselová a do pokladničky bylo nashromážděno 2740,- Kč. Zpráva z ordinace praktického lékaře Od jsou rozšířeny ordinační hodiny MUDr. Šimečka (od 6.30 odběry krve, EKG, preventivní prohlídky): Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. (sestra h, lékař h) Čtvrtek hod. Pátek hod. kontakt - tel.:

3 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE Firma ENESPO vyrábí a montuje: garážová vrata, vjezdové brány včetně dálkového ovládání, PVC a Al rolety, žaluzie, látkové rolety, sítě proti hmyzu, shrnovací dveře, centrální vysavače, těsnění oken a dveří. Kontakt: ENESPO Buničitá 201, Vratimov telefon Nově otevřená RESTAURACE BOWLING RAKOVEC nabízí: - 2 kvalitní bowlingové dráhy umístěné ve stylové restauraci - restauraci s českou a zahraniční kuchyní, polední menu, grilované pokrmy,prodej přes ulici, venkovské ceny s možností pořádání firemních i rodinných oslav, pracovních porad, firemních prezentací, školení - bar s bohatou nabídkou alkoholických a nealkoholických nápojů, - možnost zapůjčení her pro děti Po celé budově je bezbariérový přístup a prostory jsou vybaveny filtrací vzduchu. Adresa: Rakovecká s.r.o., Lesní 202, Řepiště Rezervace bowlingové dráhy: tel.: Ceník: ,-Kč ,- Kč ,- Kč Provozní doba: Po-Ne 11:00-23:00 Zajišťujeme Taxi-službu Bowling i restaurace se vyznačují příjemnou atmosférou a proto doufáme, že nás v nejbližší době navštívíte i Vy. ELEKTROINSTALACE, OPRAVY A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ (KONZULTACE) Bohuslav Nožička, Úvozová 257, Řepiště tel.: 0658/ , Nátěry konstrukcí Údržba Sedlařík STŘECHY*FASÁDY*KOMÍNY*PRÁCE VE VÝŠKÁCH - nátěry plechových střech a konstrukcí - opravy a stavby komínových těles - mytí a nástřiky eternitových střech - práce ve výškách z plošin do 27 m - fasády: opravy a nátěry fasád, dřeva NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA MONTÁŽNÍCH PLOŠIN S OBSLUHOU V OSTRAVSKÉM KRAJI TATRA MP 27-1 LIAZ MP 20-1 VIZA-ROSS COBRA PP15T terénní přívěs-230v prac. výška (m) boční dosah (m) ,40 5,30 Revize el. zařízení a hromosvodů Opravy el. nářadí provádí fa Ivo Hrbek, Řepiště u školky tel.: Příjem zakázek: Po Čt Pohodlné interiéry Pitucha - návrh schodů, podlah a jejich montáže, renovace, opravy - dodávka dřevěných eurooken a dveří firmy DŘEVO DO DOMU - renovace dřevěného nábytku - poskytování úvěrů, splátkový prodej PRO STOLAŘE, TRUHLÁŘE A STAVEBNÍ FIRMY - dodávka eurooken, dveří popř.dalších výrobků fy DŘEVO DO DOMU za velkoobchodní ceny Kontakt: Martin Pitucha, Vratimov tel./fax: 599/ , GSM: 608/ Matěj Drahoslav provádí malířské a natěračské práce Nádražní 525, Paskov tel.: Malíř natěrač Firma MALUCHA Provádí: malířské a natěračské práce Nátěry oken barvou HERBOL a OKNOL i jiných barev dle přání zákazníka Nátěry radiátorů a teplovodního potrubí Nátěry dveří Nátěry střech s horolezeckým vybavením Nátěry fasád Opravy a nátěry lepenkových střech Nátěry podlah s vybroušením starého laku Lakování nábytku nátěry ocelových konstrukcí malování pokojů a nanášení strukturových maleb Bučiato a Gotele nátěry okapů a okapových svodů lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových korků s nátěrem odstraňování starých maleb a tapet tenkovrstvé omítky a protiplísňové nátěry Firma poskytuje na tyto práce záruku Nabídkové ceny (orientačně): - nátěry oken s opálením dle potřeby 130,- Kč/m 2 - malování pokojů v bílé barvě 15,- Kč/m 2 - malování pokojů v barev. odstínech vč. válečku 20,- Kč/m 2 - nátěry fasád od 80,- Kč/m 2 Tyto ceny jsou s prací včetně materiálu. Doprava zdarma. Těšíme se na Vaši spolupráci. Malucha Petr, Krmelín Okrajní 241 tel.: 0658/ mobil: , Holičství, kadeřnictví Lenka oznamuje rozšíření provozu Řepiště, Bratří Musálků 424 tel.: , Vratimov, ul.frýdecká 59 (zdravotní středisko) tel.: Prac. doba: po Vratimov út 8 18 Vratimov st 8 18 Řepiště čt 8 18 Vratimov pá 8 12 Řepiště, Vratimov so: na objednávku 3

4 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE BT MARKET s.r.o. Vám nabízí - granulované krmivo pro psy DUKÁT - granulované krmivo pro kočky CATMIX - krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky - krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik - krmné směsi pro nosnice - pšenici - vitaminózní doplňek pro zvířata AXAVIT při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám. Příjem objednávek na tel.: , Selská 468, Řepiště Plnohodnotný život třetího tisíciletí ve zdraví a radosti Motto: Nemoc tady není od toho, aby nás trápila, ale aby nám ukázala, že něco děláme špatně. Přichází jaro, příroda se probouzí a s ní i člověk ze zimního spánku. Právě jarní období je nejvhodnější čas na očistu našeho organizmu po dlouhém zimním odpočinku. V naší obci již 6 let funguje Klub zdraví, je otevřen pro všechny, kterým není lhostejné jejich vlastní zdraví. V loňském roce náš Klub navázal spolupráci s Regeneračním centrem HARMONIE, která sdružuje síť celorepublikových center přírodního zdraví a tím rozšířil nabídku svých služeb. Naším úkolem je podat hledajícím pomocnou ruku a probudit lidi k vědomé zodpovědnosti za vlastní zdraví. Základem tohoto snažení je prevence, která spočívá v očistě těla od zátěží, vybudování silného imunitního systému, postupné harmonizaci organizmu a následnou regeneraci. Klub je nápomocen všem, kteří dospěli k touze po smysluplném a plnohodnotném životě. Náš program Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění nabízí rozvoj osobnosti z celostního pohledu a aktivní péče o zdraví každého z nás formou nabídky terapií a přírodních produktů zohledňující nejnovější poznání v celostní péči o zdraví. Pozvánka Klub zdraví Paskov srdečně zve všechny spoluobčany na Den zdraví 22. března 2003 od 10 do 16 hodin v sále Kavárny u Klegů Program: Přednášky:M. Zítková Cestou lásky a harmonie MUDr. J. Kotrčová Zdravé dítě z celostního pohledu Prezentace produktů a terapií: zelené potraviny; pí-voda, pí-produkty; měření toxické zátěže v organizmu, doporučení terapie; měření kostního minerálu (prevence osteoporózy), zjištění současného stavu a doporučení terapie; produkty RC Harmonie; regenerační programy léčebné pobyty alternativní lázně v Bystřici pod Hostýnem; reiki terapie; moxování; kineziologie; reflexní masáže, aromaterapie Mgr. Martina Juhasová, Mgr. Ivana Blablová NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST a zajistěte sobě i svým dětem dlouhodobě (až 15 let) výhodné státní příspěvky stavebního spoření ve výši 25%, až 4 500,- Kč ročně. Kontaktujte ještě dnes odborného poradce stavebního spoření Josefa Kukučku a informujte se o těchto možnostech! Josef Kukučka Úvozová 55, Řepiště tel.: , Oční ambulance Vratimov oznamuje všem svým pacientům, že od o Vás společně s MUDr.Hustou bude pečovat MUDr. Kvasnicová, lékařka očního oddělení Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. V důsledku toho dochází i k úpravě ordinačních hodin: pondělí na objednávky úterý na objednávky středa na objednávky čtvrtek zavřeno pátek 8 12 Děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou. Marie Ševčíková * šití přikrývek * čištění peří Sběrna: Strmá 7 (Dům služeb) Vrtaimov, mobil: Provozovna: Zámecká 4, Hlučín tel.: GENERALI pojištění bez hranic Nabízíme Vám výběr z řady asi 50 produktů jedné z největších pojišťoven na světě,která má u nás 170-ti letou tradici a působí ve více, než 50-ti státech světa. - ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první v Evropě!) - možný daňový odpočet až Kč/rok. - výběr z 8-mi druhů živ. pojištění - STAVEBNÍ SPOŘENÍ - PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - PROGRAM BYDLENÍ 2000 (kombinace hypotéky a živ. poj. - Velice výhodné! - ÚRAZOVÉ pojištění - Pojištění rodinných domů a bytů - Pojištění motorových vozidel - Cestovní pojištění - Poj. průmyslových a podnikatelských rizik - Pojištění zemědělství a mnoho dalších. Výhradní zástupci pro Vratimov a okolí: PaedDr. M+R Bednářovi Řepiště Těšíme se na Vás!!! HYPO-stavební spořitelna - Možnost získaní překlenovacího uúvěru ve výši Kč bez počátečních vkladů (0-akontace)!!! na koupi nebo rekonstrukce nemovitostí, získání bytů, stav. pozemku atd. Doba zpracování úvěru cca 14 dní. Celková měsíční platba jen 1632 Kč. - Úrok je jen 5,95% p.a. po překlopení je úroková sazba jen 3,9%!!! Splatnost tohoto úvěru je až 20 let. (možno splácet i rychleji) - Státní podpora 25% (až 4500 Kč) - I od zůstává max. úrok z vkladu 4%!!! - Pevný 4,9 % pevný ůrok z úvěru (stačí 40% CČ) - Nadstandartní spoření i nadstandartní úvěry. Osobní poradci: PaedDr. M. Bednářová + R. Bednář Tel.: (Řepiště), mob.:

5 Aktuální vývoj - příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko Společný regionální operační program SROP (základní dokument pro získání finanční pomoci do regionu) byl dopracován v prosinci 2002 a předložen ke schválení vládě ČR, která jej v lednu V únoru vláda ČR rozhodla o zrušení sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství a jeho začlenění do SROP, a to jak jeho opatření, tak finančních prostředků. V současné chvíli to znamená, že stávající počet opatření v SROP, prioritě 6 Cestovní ruch se zvýší ze dvou na čtyři opatření a objem finančních prostředků bude také navýšen. V tuto chvíli byl zpracovatel SROP (firma DHV) pověřen úpravou SROP ve smyslu vládního usnesení a ministerstvo pro místní rozvoj má do konce března 2003 předložit vládě ČR novou, upravenou verzi SROP, jehož součástí budou dvě nová opatření na podporu cestovního ruchu a lázeňství. K tomuto kroku se vláda ČR rozhodla v návaznosti opakované doporučení Evropské komise, která nabádala ČR ke snížení počtu operačních programů v zájmu zjednodušení vyjednávacího procesu a s ohledem na krátké období realizace operačních programů po vstupu ČR do EU ( ). V únoru tedy vláda ČR kromě zrušení sektorového operačního programu (SOP) Cestovní ruch a lázeňství rozhodla také o zrušení SOP Doprava a SOP Životní prostředí. Tyto dva SOP budou sloučeny do jednoho SOP Infrastruktura. Zpracováním nového SOP bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí. Z předchozích příspěvků již víte, že právě realizace (implementace) SROP byla svěřena regionům, a to především proto, aby rozhodování o výběru projektů, které budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci SROP, mohlo probíhat na regionální úrovní, tedy tam, kde jsou známy problémy regionu. V poslední době se ale množí signály, které poukazují na snahu ministerstva pro místní rozvoj, tuto regionům již udělenou pravomoc a kompetenci Informace z Kraje opět omezit. To by znamenalo, že rozhodování o projektech nebude v kompetenci regionálních rad (Regionální rada je definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje, č. 248/2000 Sb., a v našem regionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a úkoly spojené s využíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů, zejména rozhoduje o jejich využití na jednotlivá opatření a aktivity, a odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření. Po vstupu do EU by to mělo znamenat především hodnocení a posuzování předložených projektů. Již nyní se Regionální rada vyjadřuje k přípravě na vstup do EU, např. formou připomínek k SROP.), ale že o projektech bude opět rozhodovat výběrová komise či výbor na úrovni centra, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů realizace regionální politiky EU je princip subsidiarity, který klade důraz na rozhodování na co nejnižší úrovni (u SROP tedy přenos z centra na regiony), doufám, že centrální orgány nebudou v tomto ohledu zpátečnické, ale naopak podpoří decentralizaci realizace strukturálních fondů v ČR tak, aby regiony (regionální rady) měly zachován svůj díl pravomocí a rozhodování. Indikativní seznam projektů rozšířený projektový souhrn Účelem tohoto Rozšířeného projektového souhrnu II je získání aktuálních a rozšířených informací o stávajících projektech a projektových záměrech evidovaných v Indikativním seznamu projektů Programu rozvoje kraje a získání nových informací o dosud neevidovaných projektech v Moravskoslezském kraji. Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů, které zabezpečí absorpční kapacitu kraje pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jedná se tedy o vytvoření zásobárny projektů pro financování z prostředků Společného regionálního operačního programu a sektorových operačních programů. V neposlední řadě bude tento seznam projektů určen k využití pro rozvojové programy vyhlašované Moravskoslezským krajem a financované z prostředků krajského rozpočtu. Východiskem pro formulář Rozšířený projektový souhrn II je formulář Projektový souhrn, který zasílali předkladatelé projektů do evidence Indikativního seznamu projektů v rámci Programu rozvoje kraje již v průběhu roku Tento formulář je rozšířením stávajícího formuláře Projektový souhrn o nová kritéria/informace. Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních informací přímo k evidovaným předkladatelům, kteří budou informováni o nových programech a výzvách k předkládání projektů v rámci programů, financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu a rozpočtu EU. V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadavkem o doplnění údajů současní předkladatelé projektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána také subjektům, kteří dosud žádné projektové souhrny nezaslali. Budou osloveny všechny obce v Moravskoslezském kraji a prostřednictvím hospodářských komor také soukromí podnikatelé a firmy. Výzva bude rovněž zveřejněna na webových stránkách kraje. Ing. Josef Jalůvka Náměstek hejtmana kraje Kominictví Šputa Ladislav, J. Trnky 72, Frýdek-Místek, telefon Sdělujeme Vám termíny čistění komínů pro rok 2003 v obci Řepiště: dubna, září, listopadu V případě ztížených povětrnostních podmínek, nebo nemoci zaměstnanců je možná změna termínů. Vakcinace psů proti vzteklině v obci Řepiště Na základě zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, proběhne v sobotu 5. dubna 2003 očkování psů proti vzteklině: u Obecního úřadu Řepiště h. Rakovec (u hospody) h. Očkování se týká všech psů starších 6 měsíců. Každý chovatel je povinen zajistit při očkování veterinárním pracovníkům potřebnou pomoc. Podle zákona o veterinární péči je toto očkování povinné a v případě nesplnění této povinnosti se majitel zvířete vystavuje nebezpečí uložení pokuty až do výše ,- Kč podle 71. Vakcinace je plně hrazena chovatelem. Cena za naočkování jednoho zvířete činí 80,- Kč. Pokud se majitel nemůže dostavit na očkování v uvedený den, je možné provést vakcinaci na: veterinární ošetřovně v Paskově Po-Pá hod veterinární klinice na ul. Bruzovské 1852 ve Frýdku-Místku Po-Pá hod. So-Ne hod. 5

6 Místní knihovna ŘEPIŠTĚ i n f o r m u j e: Ohlédnutí: Vybrali jsme z Ročního výkazu o knihovně : knihovní jednotky celkem přírůstky 352 registrovaní čtenáři 204 (tj. 13,1 % z obyvatel obce) (z toho 34,4 % z mládeže do 15 let a 9,5% z dospělých obyvatel) návštěvníci v knihovně celkem cirkulace a výměnné soubory knih 88 svazků knih vypůjčeno z jiných knihoven (MVS) 130 svazků knih výpůjčky knih a časopisů vzdělávací a výchovné kolektivní akce 19 výstavy 7 (z toho jedna s vernisáží) Co připravujeme na měsíce březen a duben: - Výstava Beskyde,Beskyde z materiálů Mgr. Jaromíra Poláška doplněná besedou - Malujeme na cokoliv prodejní výstava výrobků Martiny Procházkové (výrobky malované na textil, hedvábí a sklo) - besedy pro žáky základní a mateřské školy: Znáte naše ilustrátory? a Výpravy do minulosti Aktuální informace naleznete: v knihovně, obchodě, na vývěsních plochách a na Internetové stránce (www.knihovna.vratimov.cz) Půjčovní doba: úterý pátek Severomoravská plynárenská oznamuje Dovoluji si Vás informovat o restrukturalizaci Severomoravské plynárenské, a.s., která byla realizována k , a s tím souvisejícími změnami v úředním styku s naší organizací. Dřívější místně příslušné rozvodny v Karviné, Havířově, Orlové, Bohumíně, Českém Těšíně, Třinci, Frýdku-Místku a Frýdlantě n.o., kde úřední styk s veřejností probíhal, byly nahrazeny mistrovskými okrsky. Ředitelství oblasti Karviná na ul. Ostravská 737 v Karviné, do jehož působnosti výše uvedené rozvodny patřily, bylo nahrazeno útvarem provozního střediska. Veškerý úřední styk vyplývající z dotčení provozované distribuční plynárenské sítě (např. vyjádření k existenci sítí) byl převeden z úrovně výše uvedených rozvoden na úroveň provozního střediska v Karviné. Naše pracoviště bývalých rozvoden, nyní mistrovských okrsků, jsou nadále oprávněna pouze žádosti o vyjádření přijímat ale postupují je k centrálnímu vyjádření do Karviné. Proto je vhodné a rychlejší písemné žádosti o vyjádření adresovat právě na výše uvedené pracoviště provozního střediska v Karviné. Rovněž veškeré správní úkon ve stavebním řízení (včetně vzdání se práva odvolání) je oprávněn činit pouze vedoucí provozního střediska v Karviné. Obchodní styk s našimi odběrateli plynu představuje jinou sféru služeb a prozatím zůstává na našich zákaznických kancelářích ve Frýdku-Místku, Třinci, Havířově a Karviné. Pro veškerý telefonní kontakt je vhodné používat zákaznickou linku V případě potřeby projednání záležitostí souvisejících s nájmem plynárenských zařízení ve vlastnictví obcí obraťte se prosím na mé pracoviště v Karviné, tel.: Dalšími kontaktními osobami jsou: Ing. Baron Jaroslav, vedoucí technik mistr. okrsků, zástupce ved.prov. střediska, tel.: Ivan Sniegoň, vedoucí technik provozu, zástupce ved. prov. střediska, tel.: leden Vašíčková Věra Jelínková Agneša Surmová Danuše Jedlička Zdeněk Kobert Petr Jiříková Anna Kožušníková Vlasta Najmanová Marta Supíková Marie Turečková Naděžda NAŠI JUBILANTI V dnešním čísle posíláme srdečné přání všeho nejlepšího, pevného zdraví a mnoha prožitých let jubilantům v naší obci, kteří své narozeniny oslavili nebo budou slavit v lednu, únoru, březnu a dubnu. únor Šolc Miroslav Štefková Emilie Bělovská Jaroslava Sojka Jaroslav Toman Miroslav Sládečková Jiřina Kubicová Silvie Závodný Jiří Matějková Irena Burdová Milada Janšová Alena březen Kroviář Drahomír Leher Jaroslav Klasová Anna Margecín Josef Golka Rudolf Tomanová Marie Biolková Věra Děcký Miroslav Uhrová Anna Kohut Rudolf 6 duben Madusioková Libuše Pavloková Žofie Musálková Vlasta Hrbáčková Jarmila Pjenčák Ladislav Oháňka Miloslav Krásná Pavla Uhlář Jaroslav Gemrot Miloslav Gemrot Oldřich Nekoranec Štefan Petrová Dagmar Kaločová Zdeňka Narodili se: V měsíci únoru Martin Havelka a Adéla Kašinská. Rozloučili jsme se se zesnulými: Uher Ignác Schönwälderová Milada Drga Rudolf Holek Antonín Kraningerová Melanie Kraninger Petr

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2017 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

dohodu o budoucí smlouvě o výpůjčce podle 659 a násl. Občanského zákona

dohodu o budoucí smlouvě o výpůjčce podle 659 a násl. Občanského zákona Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem se na svém 1. letošním zasedání uložilo zveřejnit v Kostomlatských novinách smlouvu o výpůjčce kanalizace mezi Obcí Kostomlaty a VaK Nymburk. Obě smlouvy jak smlouvu

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011 Závěrečný účet obce za rok 2011 Dnem 1.12.2010 byla zastupitelstvem obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.3.2011

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 Kč 2212 Silnice 5154 Elektrická energie měsíční

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2014 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 214 ( 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 214 (údaje v Kč) 1) PŘÍJMY

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 7.3.2016, usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 18.2.2016 Návrh

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více