Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostislav Kožušník. Jan Kožušník - starosta"

Transkript

1 Tento Zpravodaj č. 74 vyšel 18. března 2003 N á v r h ro z p o č t u o b c e n a ro k Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Celkové příjmy činí ,- Kč, celkové výdaje jsou ,- Kč. Zastupitelstvo bude návrh rozpočtu schvalovat na svém zasedání dne Příjmy: Daňové příjmy ,- Nedaňové příjmy ,- Dotace ,- Celkem ,- Výdaje: Ozdravování hospodářských zvířat 9.000,- Silnice ,- Provoz veřejné silniční dopravy ,- Záležitosti v dopravě ,- Pitná voda ,- Odvádění a čištění odpadních vod ,- Předškolní zařízení - MŠ ,- Základní škola (příspěvková organizace) ,- Školní jídelna ,- Knihovna ,- Záležitosti kultury - ŠaK komise, kronikář ,- Záležitosti sdělovacích prostředků ,- Zájmová činnost v kultuře OD ,- SPOZ ,- Tělovýchovná činnost ,- Zájmová činnost a rekreace (Společenské centrum) ,- Bytové hospodářství ,- Veřejné osvětlení ,- Pohřebnictví ,- Změny technologie vytápění - plynofikace ,- Sběr a svoz komunálních odpadů - OZO ,- Využívání a zneškod. nebezp. odp ,- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň ,- Sociální péče a pomoc rodině ,- Požární ochrana - dobrovolná část ,- Místní zastupitelské orgány ,- Činnost místní správy ,- Finanční operace j.n. (daň z příjmu práv.os. za obec) ,- Ostatní činnost j.n.(členství ve sdruženích) ,- Celkem ,- Rostislav Kožušník Poplatek ze psů Upozorňujeme občany vlastníky psů, že do 31. března 2003 je nutné zaplatit poplatek ze psů na r Sazba poplatku se pro letošní rok nezměnila a činí 80,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 500,- Kč. Poplatek mohou občané zaplatit na obecním úřadě. Jaroslava Bezecná Výroční zpráva o poskytování informací Obcí Řepiště v r Obec Řepiště na základě 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává tuto výroční zprávu za r. 2002: a) počet podaných žádostí o informace 0 Dále bylo podáno 5 (pět) žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému, které byly vyřízeny bezprostředně po předložení žádostí a zaplacení správního poplatku. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - ústní a telefonické informace vyřizovány dle možnosti neprodleně - proběhlo 8 zasedání Zastupitelstva Obce Řepiště - vydány 3 obecně závazné vyhlášky - vydáno 1 opatření rady obce v samostatné působnosti - informace byly zveřejňovány na úřední desce a způsobem v místě obvyklým (obecní zpravodaj 5 čísel, letáčky, pozvánky plakátovací plochy, poštou aj.) Jan Kožušník - starosta

2 Odpady v loňském roce Dle evidence odpadů bylo v obci Řepiště v r vyprodukováno 301,43 tun komunálního odpadu. Došlo k rozšíření systému sběru směsného komunálního odpadu, koncem r byl svážen odpad od cca 99 % obyvatel. Produkce v r v tunách směsný komunální odpad (popelnice) 256,72 velkoobjem.odpad 15,3 odpad ze hřbitova 7,41 nebezpečný odpad 1,68 plast 5,55 sklo 7,25 papír 7,52 Celkové náklady obce na provoz systému nakládání s odpady činily 560 tis. Kč (v tom jsou kromě faktur OZO za popelnice občanů platby za popelnice u obecních budov a odvoz odpadů ze hřbitova), příjmy činily 544 tis. Kč (v tom poplatky a platby od občanů, nájemníků a příjem z Ekokomu). Rozšíření svozu separovaného odpadu Na základě jednání s pověřenou organizací bude rozšířen svoz vytříděných složek komunálního odpadu (sklo a plasty). Kontejnery budou nově přistaveny na těchto stanovištích: ul. Urbišova (dole u vyústění na ul. Cihelní) sklo a plast Rakovec (u restaurace Bowling-Rakovec) sklo a plast ul. O. Stibora (u křižovatky s ul. Na Kůtách) plast (sklo je přistaveno) Do kontejnerů na separovaný sběr je možné odkládat vytříděné složky odpadů a to pouze ty, které jsou uvedeny na kontejnerech. Žádáme rovněž občany, aby plastové láhve stlačovali. Rozšíření sběrných míst bude financováno z příjmů obce za vytříděné složky odpadů (systém EKOKOM). Rostislav Kožušník Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu Upozorňujeme občany na pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu. V uvedených termínech bude na parkovišti u obecního úřadu přistaven vůz na velkoobjemový odpad a mobilní sběrna nebezpečného odpadu. jarní termín - pátek 25. dubna 2003 v době od 13 do 18 hodin podzimní termín - pátek 17. října 2003 v době od 13 do 18 hodin Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány. Vyúčtování povodňové sbírky V měsíci srpnu a září proběhla v naší obci veřejná sbírka za účelem pomoci při obnově infrastruktury v obcích postižených povodní v srpnu Občané naší obce shromáždili prostřednictvím sběracích listin a zasláním na speciálně zřízený účet obce finanční prostředky ve výši ,92 Kč (včetně úroků z účtu), což je hrubým výtěžkem sbírky. Po odečtení nákladů na sbírku ve výši 243,80 Kč (poplatky spojené s vedením účtu) zůstal čistý výtěžek sbírky ve výši ,12 Kč. Na základě soupisu obcí s počtem obyvatel do vybraných krajskými úřady jako nejvíce postižené obce povodní v roce 2002 zveřejněných na internetu a po konzultaci s Krajským úřadem Jihočeského kraje bylo rozhodnuto o zaslání čistého výtěžku sbírky na účet obce Husinec (Jihočeský kraj, okres Prachatice) číslo účtu /0100. Na uvedený účet odešla rovněž částka ve výši ,- Kč, kterou schválilo v r zastupitelstvo naší obce. Obec Husinec použije celkovou částku ve výši ,12 Kč (čistý výtěžek sbírky + dar obce) na obnovu poškozené infrastruktury po povodni. Krajský úřad Moravskoslezského kraje provedl v lednu kontrolu a schválil vyúčtování sbírky. Jménem obce Husinec děkujeme všem občanům, kteří přispěli na sbírku, rovněž děkujeme členům Českého červeného kříže za přispění a pomoc při sbírce. Rostislav Kožušník Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2003 Ve dnech ledna 2003 proběhla ve Frýdku-Místku a okolních obcích již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Česká katolická charita na území celé ČR. Šlo o akci, jejímž hlavním motivem bylo zapsat se do podvědomí veřejnosti jako organizace zabývající se humanitární činností a z vybraných peněz hradit realizaci projektů na pomoc potřebným. Do této sbírky se letos zapojilo překvapivě 148 vedoucích skupinek, kteří se svými pomocníky prošli celkem 36 obcí. Díky laskavosti lidí se Charita Frýdek-Místek může chlubit výtěžkem ,10 Kč, což je o ,- Kč více než v loňském roce. To znamená, že každá skupinka vykoledovala v průměru 6305,- Kč. Z prostředků získaných ze sbírky budou financovány charitní projekty, zejména rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici K Hájku, který bude sloužit mentálně postiženým lidem. V letošním roce se nám podařilo oslovit mnohem více lidí než v letech předchozích, hlavně díky iniciativě jednotlivých obcí a farností i rostoucímu zájmu veřejnosti o tuto akci. Věřím, že v příštím roce, pokud se sbírka bude opět pořádat, se do ní zapojí ještě více koledníků, kteří tak budou mít možnost navštívit mnohem více rodin a ještě intenzivněji se tak zapsat do podvědomí veřejnosti. K celkovému úspěchu určitě přispěla i propagace sbírky v televizi, rádiu i v tisku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem štědrým dárcům, kteří neváhali přispět do této sbírky jakoukoliv částkou, stejně tak všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch sbírky, všem kněžím, kteří nám poskytli kontakty na koledníky i všem osloveným starostům a zaměstnancům obecních i městských úřadů, zejména pracovnicím městského úřadu ve Frýdku Místku, které ochotně asistovaly při zapečeťování i rozpečeťování pokladniček a hlavně při počítání vybraných peněz. Ujišťuji Vás, že peníze budou opravdu použity na účel na který byly vybírány. Ještě jednou všem upřímný dík. Jan Habernal - Asistent Tříkrálové sbírky P.S. V obci Řepiště byla vedoucím koledníků slečna Pavla Kyselová a do pokladničky bylo nashromážděno 2740,- Kč. Zpráva z ordinace praktického lékaře Od jsou rozšířeny ordinační hodiny MUDr. Šimečka (od 6.30 odběry krve, EKG, preventivní prohlídky): Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. (sestra h, lékař h) Čtvrtek hod. Pátek hod. kontakt - tel.:

3 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE Firma ENESPO vyrábí a montuje: garážová vrata, vjezdové brány včetně dálkového ovládání, PVC a Al rolety, žaluzie, látkové rolety, sítě proti hmyzu, shrnovací dveře, centrální vysavače, těsnění oken a dveří. Kontakt: ENESPO Buničitá 201, Vratimov telefon Nově otevřená RESTAURACE BOWLING RAKOVEC nabízí: - 2 kvalitní bowlingové dráhy umístěné ve stylové restauraci - restauraci s českou a zahraniční kuchyní, polední menu, grilované pokrmy,prodej přes ulici, venkovské ceny s možností pořádání firemních i rodinných oslav, pracovních porad, firemních prezentací, školení - bar s bohatou nabídkou alkoholických a nealkoholických nápojů, - možnost zapůjčení her pro děti Po celé budově je bezbariérový přístup a prostory jsou vybaveny filtrací vzduchu. Adresa: Rakovecká s.r.o., Lesní 202, Řepiště Rezervace bowlingové dráhy: tel.: Ceník: ,-Kč ,- Kč ,- Kč Provozní doba: Po-Ne 11:00-23:00 Zajišťujeme Taxi-službu Bowling i restaurace se vyznačují příjemnou atmosférou a proto doufáme, že nás v nejbližší době navštívíte i Vy. ELEKTROINSTALACE, OPRAVY A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ (KONZULTACE) Bohuslav Nožička, Úvozová 257, Řepiště tel.: 0658/ , Nátěry konstrukcí Údržba Sedlařík STŘECHY*FASÁDY*KOMÍNY*PRÁCE VE VÝŠKÁCH - nátěry plechových střech a konstrukcí - opravy a stavby komínových těles - mytí a nástřiky eternitových střech - práce ve výškách z plošin do 27 m - fasády: opravy a nátěry fasád, dřeva NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA MONTÁŽNÍCH PLOŠIN S OBSLUHOU V OSTRAVSKÉM KRAJI TATRA MP 27-1 LIAZ MP 20-1 VIZA-ROSS COBRA PP15T terénní přívěs-230v prac. výška (m) boční dosah (m) ,40 5,30 Revize el. zařízení a hromosvodů Opravy el. nářadí provádí fa Ivo Hrbek, Řepiště u školky tel.: Příjem zakázek: Po Čt Pohodlné interiéry Pitucha - návrh schodů, podlah a jejich montáže, renovace, opravy - dodávka dřevěných eurooken a dveří firmy DŘEVO DO DOMU - renovace dřevěného nábytku - poskytování úvěrů, splátkový prodej PRO STOLAŘE, TRUHLÁŘE A STAVEBNÍ FIRMY - dodávka eurooken, dveří popř.dalších výrobků fy DŘEVO DO DOMU za velkoobchodní ceny Kontakt: Martin Pitucha, Vratimov tel./fax: 599/ , GSM: 608/ Matěj Drahoslav provádí malířské a natěračské práce Nádražní 525, Paskov tel.: Malíř natěrač Firma MALUCHA Provádí: malířské a natěračské práce Nátěry oken barvou HERBOL a OKNOL i jiných barev dle přání zákazníka Nátěry radiátorů a teplovodního potrubí Nátěry dveří Nátěry střech s horolezeckým vybavením Nátěry fasád Opravy a nátěry lepenkových střech Nátěry podlah s vybroušením starého laku Lakování nábytku nátěry ocelových konstrukcí malování pokojů a nanášení strukturových maleb Bučiato a Gotele nátěry okapů a okapových svodů lepení polystyrénových stropních podhledů a podlahových korků s nátěrem odstraňování starých maleb a tapet tenkovrstvé omítky a protiplísňové nátěry Firma poskytuje na tyto práce záruku Nabídkové ceny (orientačně): - nátěry oken s opálením dle potřeby 130,- Kč/m 2 - malování pokojů v bílé barvě 15,- Kč/m 2 - malování pokojů v barev. odstínech vč. válečku 20,- Kč/m 2 - nátěry fasád od 80,- Kč/m 2 Tyto ceny jsou s prací včetně materiálu. Doprava zdarma. Těšíme se na Vaši spolupráci. Malucha Petr, Krmelín Okrajní 241 tel.: 0658/ mobil: , Holičství, kadeřnictví Lenka oznamuje rozšíření provozu Řepiště, Bratří Musálků 424 tel.: , Vratimov, ul.frýdecká 59 (zdravotní středisko) tel.: Prac. doba: po Vratimov út 8 18 Vratimov st 8 18 Řepiště čt 8 18 Vratimov pá 8 12 Řepiště, Vratimov so: na objednávku 3

4 INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE BT MARKET s.r.o. Vám nabízí - granulované krmivo pro psy DUKÁT - granulované krmivo pro kočky CATMIX - krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky - krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik - krmné směsi pro nosnice - pšenici - vitaminózní doplňek pro zvířata AXAVIT při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám. Příjem objednávek na tel.: , Selská 468, Řepiště Plnohodnotný život třetího tisíciletí ve zdraví a radosti Motto: Nemoc tady není od toho, aby nás trápila, ale aby nám ukázala, že něco děláme špatně. Přichází jaro, příroda se probouzí a s ní i člověk ze zimního spánku. Právě jarní období je nejvhodnější čas na očistu našeho organizmu po dlouhém zimním odpočinku. V naší obci již 6 let funguje Klub zdraví, je otevřen pro všechny, kterým není lhostejné jejich vlastní zdraví. V loňském roce náš Klub navázal spolupráci s Regeneračním centrem HARMONIE, která sdružuje síť celorepublikových center přírodního zdraví a tím rozšířil nabídku svých služeb. Naším úkolem je podat hledajícím pomocnou ruku a probudit lidi k vědomé zodpovědnosti za vlastní zdraví. Základem tohoto snažení je prevence, která spočívá v očistě těla od zátěží, vybudování silného imunitního systému, postupné harmonizaci organizmu a následnou regeneraci. Klub je nápomocen všem, kteří dospěli k touze po smysluplném a plnohodnotném životě. Náš program Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění nabízí rozvoj osobnosti z celostního pohledu a aktivní péče o zdraví každého z nás formou nabídky terapií a přírodních produktů zohledňující nejnovější poznání v celostní péči o zdraví. Pozvánka Klub zdraví Paskov srdečně zve všechny spoluobčany na Den zdraví 22. března 2003 od 10 do 16 hodin v sále Kavárny u Klegů Program: Přednášky:M. Zítková Cestou lásky a harmonie MUDr. J. Kotrčová Zdravé dítě z celostního pohledu Prezentace produktů a terapií: zelené potraviny; pí-voda, pí-produkty; měření toxické zátěže v organizmu, doporučení terapie; měření kostního minerálu (prevence osteoporózy), zjištění současného stavu a doporučení terapie; produkty RC Harmonie; regenerační programy léčebné pobyty alternativní lázně v Bystřici pod Hostýnem; reiki terapie; moxování; kineziologie; reflexní masáže, aromaterapie Mgr. Martina Juhasová, Mgr. Ivana Blablová NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST a zajistěte sobě i svým dětem dlouhodobě (až 15 let) výhodné státní příspěvky stavebního spoření ve výši 25%, až 4 500,- Kč ročně. Kontaktujte ještě dnes odborného poradce stavebního spoření Josefa Kukučku a informujte se o těchto možnostech! Josef Kukučka Úvozová 55, Řepiště tel.: , Oční ambulance Vratimov oznamuje všem svým pacientům, že od o Vás společně s MUDr.Hustou bude pečovat MUDr. Kvasnicová, lékařka očního oddělení Městské nemocnice Ostrava Fifejdy. V důsledku toho dochází i k úpravě ordinačních hodin: pondělí na objednávky úterý na objednávky středa na objednávky čtvrtek zavřeno pátek 8 12 Děkujeme za přízeň a těšíme se na viděnou. Marie Ševčíková * šití přikrývek * čištění peří Sběrna: Strmá 7 (Dům služeb) Vrtaimov, mobil: Provozovna: Zámecká 4, Hlučín tel.: GENERALI pojištění bez hranic Nabízíme Vám výběr z řady asi 50 produktů jedné z největších pojišťoven na světě,která má u nás 170-ti letou tradici a působí ve více, než 50-ti státech světa. - ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první v Evropě!) - možný daňový odpočet až Kč/rok. - výběr z 8-mi druhů živ. pojištění - STAVEBNÍ SPOŘENÍ - PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - PROGRAM BYDLENÍ 2000 (kombinace hypotéky a živ. poj. - Velice výhodné! - ÚRAZOVÉ pojištění - Pojištění rodinných domů a bytů - Pojištění motorových vozidel - Cestovní pojištění - Poj. průmyslových a podnikatelských rizik - Pojištění zemědělství a mnoho dalších. Výhradní zástupci pro Vratimov a okolí: PaedDr. M+R Bednářovi Řepiště Těšíme se na Vás!!! HYPO-stavební spořitelna - Možnost získaní překlenovacího uúvěru ve výši Kč bez počátečních vkladů (0-akontace)!!! na koupi nebo rekonstrukce nemovitostí, získání bytů, stav. pozemku atd. Doba zpracování úvěru cca 14 dní. Celková měsíční platba jen 1632 Kč. - Úrok je jen 5,95% p.a. po překlopení je úroková sazba jen 3,9%!!! Splatnost tohoto úvěru je až 20 let. (možno splácet i rychleji) - Státní podpora 25% (až 4500 Kč) - I od zůstává max. úrok z vkladu 4%!!! - Pevný 4,9 % pevný ůrok z úvěru (stačí 40% CČ) - Nadstandartní spoření i nadstandartní úvěry. Osobní poradci: PaedDr. M. Bednářová + R. Bednář Tel.: (Řepiště), mob.:

5 Aktuální vývoj - příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko Společný regionální operační program SROP (základní dokument pro získání finanční pomoci do regionu) byl dopracován v prosinci 2002 a předložen ke schválení vládě ČR, která jej v lednu V únoru vláda ČR rozhodla o zrušení sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství a jeho začlenění do SROP, a to jak jeho opatření, tak finančních prostředků. V současné chvíli to znamená, že stávající počet opatření v SROP, prioritě 6 Cestovní ruch se zvýší ze dvou na čtyři opatření a objem finančních prostředků bude také navýšen. V tuto chvíli byl zpracovatel SROP (firma DHV) pověřen úpravou SROP ve smyslu vládního usnesení a ministerstvo pro místní rozvoj má do konce března 2003 předložit vládě ČR novou, upravenou verzi SROP, jehož součástí budou dvě nová opatření na podporu cestovního ruchu a lázeňství. K tomuto kroku se vláda ČR rozhodla v návaznosti opakované doporučení Evropské komise, která nabádala ČR ke snížení počtu operačních programů v zájmu zjednodušení vyjednávacího procesu a s ohledem na krátké období realizace operačních programů po vstupu ČR do EU ( ). V únoru tedy vláda ČR kromě zrušení sektorového operačního programu (SOP) Cestovní ruch a lázeňství rozhodla také o zrušení SOP Doprava a SOP Životní prostředí. Tyto dva SOP budou sloučeny do jednoho SOP Infrastruktura. Zpracováním nového SOP bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí. Z předchozích příspěvků již víte, že právě realizace (implementace) SROP byla svěřena regionům, a to především proto, aby rozhodování o výběru projektů, které budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci SROP, mohlo probíhat na regionální úrovní, tedy tam, kde jsou známy problémy regionu. V poslední době se ale množí signály, které poukazují na snahu ministerstva pro místní rozvoj, tuto regionům již udělenou pravomoc a kompetenci Informace z Kraje opět omezit. To by znamenalo, že rozhodování o projektech nebude v kompetenci regionálních rad (Regionální rada je definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje, č. 248/2000 Sb., a v našem regionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a úkoly spojené s využíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů, zejména rozhoduje o jejich využití na jednotlivá opatření a aktivity, a odpovídá za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření. Po vstupu do EU by to mělo znamenat především hodnocení a posuzování předložených projektů. Již nyní se Regionální rada vyjadřuje k přípravě na vstup do EU, např. formou připomínek k SROP.), ale že o projektech bude opět rozhodovat výběrová komise či výbor na úrovni centra, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů realizace regionální politiky EU je princip subsidiarity, který klade důraz na rozhodování na co nejnižší úrovni (u SROP tedy přenos z centra na regiony), doufám, že centrální orgány nebudou v tomto ohledu zpátečnické, ale naopak podpoří decentralizaci realizace strukturálních fondů v ČR tak, aby regiony (regionální rady) měly zachován svůj díl pravomocí a rozhodování. Indikativní seznam projektů rozšířený projektový souhrn Účelem tohoto Rozšířeného projektového souhrnu II je získání aktuálních a rozšířených informací o stávajících projektech a projektových záměrech evidovaných v Indikativním seznamu projektů Programu rozvoje kraje a získání nových informací o dosud neevidovaných projektech v Moravskoslezském kraji. Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů, které zabezpečí absorpční kapacitu kraje pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jedná se tedy o vytvoření zásobárny projektů pro financování z prostředků Společného regionálního operačního programu a sektorových operačních programů. V neposlední řadě bude tento seznam projektů určen k využití pro rozvojové programy vyhlašované Moravskoslezským krajem a financované z prostředků krajského rozpočtu. Východiskem pro formulář Rozšířený projektový souhrn II je formulář Projektový souhrn, který zasílali předkladatelé projektů do evidence Indikativního seznamu projektů v rámci Programu rozvoje kraje již v průběhu roku Tento formulář je rozšířením stávajícího formuláře Projektový souhrn o nová kritéria/informace. Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních informací přímo k evidovaným předkladatelům, kteří budou informováni o nových programech a výzvách k předkládání projektů v rámci programů, financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu a rozpočtu EU. V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadavkem o doplnění údajů současní předkladatelé projektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána také subjektům, kteří dosud žádné projektové souhrny nezaslali. Budou osloveny všechny obce v Moravskoslezském kraji a prostřednictvím hospodářských komor také soukromí podnikatelé a firmy. Výzva bude rovněž zveřejněna na webových stránkách kraje. Ing. Josef Jalůvka Náměstek hejtmana kraje Kominictví Šputa Ladislav, J. Trnky 72, Frýdek-Místek, telefon Sdělujeme Vám termíny čistění komínů pro rok 2003 v obci Řepiště: dubna, září, listopadu V případě ztížených povětrnostních podmínek, nebo nemoci zaměstnanců je možná změna termínů. Vakcinace psů proti vzteklině v obci Řepiště Na základě zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči, proběhne v sobotu 5. dubna 2003 očkování psů proti vzteklině: u Obecního úřadu Řepiště h. Rakovec (u hospody) h. Očkování se týká všech psů starších 6 měsíců. Každý chovatel je povinen zajistit při očkování veterinárním pracovníkům potřebnou pomoc. Podle zákona o veterinární péči je toto očkování povinné a v případě nesplnění této povinnosti se majitel zvířete vystavuje nebezpečí uložení pokuty až do výše ,- Kč podle 71. Vakcinace je plně hrazena chovatelem. Cena za naočkování jednoho zvířete činí 80,- Kč. Pokud se majitel nemůže dostavit na očkování v uvedený den, je možné provést vakcinaci na: veterinární ošetřovně v Paskově Po-Pá hod veterinární klinice na ul. Bruzovské 1852 ve Frýdku-Místku Po-Pá hod. So-Ne hod. 5

6 Místní knihovna ŘEPIŠTĚ i n f o r m u j e: Ohlédnutí: Vybrali jsme z Ročního výkazu o knihovně : knihovní jednotky celkem přírůstky 352 registrovaní čtenáři 204 (tj. 13,1 % z obyvatel obce) (z toho 34,4 % z mládeže do 15 let a 9,5% z dospělých obyvatel) návštěvníci v knihovně celkem cirkulace a výměnné soubory knih 88 svazků knih vypůjčeno z jiných knihoven (MVS) 130 svazků knih výpůjčky knih a časopisů vzdělávací a výchovné kolektivní akce 19 výstavy 7 (z toho jedna s vernisáží) Co připravujeme na měsíce březen a duben: - Výstava Beskyde,Beskyde z materiálů Mgr. Jaromíra Poláška doplněná besedou - Malujeme na cokoliv prodejní výstava výrobků Martiny Procházkové (výrobky malované na textil, hedvábí a sklo) - besedy pro žáky základní a mateřské školy: Znáte naše ilustrátory? a Výpravy do minulosti Aktuální informace naleznete: v knihovně, obchodě, na vývěsních plochách a na Internetové stránce (www.knihovna.vratimov.cz) Půjčovní doba: úterý pátek Severomoravská plynárenská oznamuje Dovoluji si Vás informovat o restrukturalizaci Severomoravské plynárenské, a.s., která byla realizována k , a s tím souvisejícími změnami v úředním styku s naší organizací. Dřívější místně příslušné rozvodny v Karviné, Havířově, Orlové, Bohumíně, Českém Těšíně, Třinci, Frýdku-Místku a Frýdlantě n.o., kde úřední styk s veřejností probíhal, byly nahrazeny mistrovskými okrsky. Ředitelství oblasti Karviná na ul. Ostravská 737 v Karviné, do jehož působnosti výše uvedené rozvodny patřily, bylo nahrazeno útvarem provozního střediska. Veškerý úřední styk vyplývající z dotčení provozované distribuční plynárenské sítě (např. vyjádření k existenci sítí) byl převeden z úrovně výše uvedených rozvoden na úroveň provozního střediska v Karviné. Naše pracoviště bývalých rozvoden, nyní mistrovských okrsků, jsou nadále oprávněna pouze žádosti o vyjádření přijímat ale postupují je k centrálnímu vyjádření do Karviné. Proto je vhodné a rychlejší písemné žádosti o vyjádření adresovat právě na výše uvedené pracoviště provozního střediska v Karviné. Rovněž veškeré správní úkon ve stavebním řízení (včetně vzdání se práva odvolání) je oprávněn činit pouze vedoucí provozního střediska v Karviné. Obchodní styk s našimi odběrateli plynu představuje jinou sféru služeb a prozatím zůstává na našich zákaznických kancelářích ve Frýdku-Místku, Třinci, Havířově a Karviné. Pro veškerý telefonní kontakt je vhodné používat zákaznickou linku V případě potřeby projednání záležitostí souvisejících s nájmem plynárenských zařízení ve vlastnictví obcí obraťte se prosím na mé pracoviště v Karviné, tel.: Dalšími kontaktními osobami jsou: Ing. Baron Jaroslav, vedoucí technik mistr. okrsků, zástupce ved.prov. střediska, tel.: Ivan Sniegoň, vedoucí technik provozu, zástupce ved. prov. střediska, tel.: leden Vašíčková Věra Jelínková Agneša Surmová Danuše Jedlička Zdeněk Kobert Petr Jiříková Anna Kožušníková Vlasta Najmanová Marta Supíková Marie Turečková Naděžda NAŠI JUBILANTI V dnešním čísle posíláme srdečné přání všeho nejlepšího, pevného zdraví a mnoha prožitých let jubilantům v naší obci, kteří své narozeniny oslavili nebo budou slavit v lednu, únoru, březnu a dubnu. únor Šolc Miroslav Štefková Emilie Bělovská Jaroslava Sojka Jaroslav Toman Miroslav Sládečková Jiřina Kubicová Silvie Závodný Jiří Matějková Irena Burdová Milada Janšová Alena březen Kroviář Drahomír Leher Jaroslav Klasová Anna Margecín Josef Golka Rudolf Tomanová Marie Biolková Věra Děcký Miroslav Uhrová Anna Kohut Rudolf 6 duben Madusioková Libuše Pavloková Žofie Musálková Vlasta Hrbáčková Jarmila Pjenčák Ladislav Oháňka Miloslav Krásná Pavla Uhlář Jaroslav Gemrot Miloslav Gemrot Oldřich Nekoranec Štefan Petrová Dagmar Kaločová Zdeňka Narodili se: V měsíci únoru Martin Havelka a Adéla Kašinská. Rozloučili jsme se se zesnulými: Uher Ignác Schönwälderová Milada Drga Rudolf Holek Antonín Kraningerová Melanie Kraninger Petr

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE NA I JUBILANTI. kvûten ãerven ãervenec srpen

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE NA I JUBILANTI. kvûten ãerven ãervenec srpen INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE HYPO-stavební spořitelna NEVÁHEJTE! Sjednejte smlouvu ještě dnes a zajistěte si současné výhodné podmínky: - státní podporu ještě ve výši 25 %!!! - u nás úrok z

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

ZPRAVODAJ. a.s. na vodovod Řepiště, propojení vodovodu ul.na Výsluní Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čištění

ZPRAVODAJ. a.s. na vodovod Řepiště, propojení vodovodu ul.na Výsluní Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čištění ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 90 vyšel 6. 11. 2007 ZASTUPITELSTVO OBCE 6. zasedání zastupitelstva obce se konalo 17.září 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5.zasedání ZO, informaci

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 9. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. března 2008. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z předcházejících

Více

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Únor 2003 č. 2 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 115 vyšel 10. 4. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 115 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více