Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008"

Transkript

1 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ

2 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost

3 Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace pedstavuje komplexní problém prognózy budoucích dopad nejsou snadné. Pesto jim eská veejná politika vnuje málo pozornosti. R dosahuje velmi dobrých výsledk v péi o dti (nejnižší kojenecká úmrtnost v OECD) V péi o seniory zaostává (st. délka života pro jedince v 65 letech o více než 5 let nižší než pro Švýcary úrove srovnatelná s Polskem, Slovenskem, Maarskem)

4 Optimistické prognózy Teorie komprese morbidity celková délka života se bude prodlužovat rychleji než doba strávená s nemocí Úspchy medicíny, nové technologie, podpora zdraví, prostedí vstícné k seniorm Zlepšování kvality života Kvalitní pracovní síla, obrovský spoleenský a ekonomický potenciál

5 Tab. 1: Projekce složení obyvatelstva stední varianta Vk, ukazatel Celkem / Total % 14,1% 20,3 % 22,8% 31,3% Nadje dožití muži 72,88 74,5 76,0 78,9 ženy 79,10 80,7 81,9 84,5 Prmrný vk 43,6 45,9 48,8 Index stáí * 95,46 151,84 186,88 256,28 Zdroj: ÚZIS 2007 *Index stáí = poet osob ve vku 60 a více let / poet osob ve vku 0-14 let

6 Prognóza R cca pl milionu lidí nad 65 let nad 85 let miliony lidí nad 65 let (31,3%) - pl milionu nad 85 let Poet 100 a více letých se ve vysplých zemích zvýší více než 15x

7 Graf. 3: Populace 85 a více let Zdroj:SÚ 2005

8 Obecné problémy Obraz stáí ageismus ve spolenosti Diskriminace starých lidí sociální exkluze porušení mezigeneraní soudržnosti Nedostatené zajištní potebné pée - ve vysokém vku, pi ztrát sobstanosti Špatné zacházení, násilí na seniorech Nedostatek prevence patologického stárnutí chybí orientace spolenosti na podporu zdraví (zdraví jako hodnota, zdraví jako dar)

9 Problémy v zajištní pée Nedostatek míst v LDN a v pobytových zaízeních pro seniory Nedostatek terénních služeb (domácí zdravotní pée, domácí peovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáe, denní centra) Nedostatené zajištní pée o umírající Nedostatek personálu peovatel Nedostatená podpora rodinných peovatel

10 Jak je spolenost pipravena? Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (patí mezi orgány, jejichžinnost nezajišuje Úad Vlády, na rozdíl od jiných výbor a rad, kterých je 14 pro rovné píležitosti muž a žen, pro zdravotn postižené obany, pro koordinaci protidrogové problematiky, pro národnostní menšiny, pro záležitosti romské komunity) innost zajišuje MPSV Zízena usnesením vlády ze dne 22. bezna v návaznosti na usnesení vlády k Informaci o plnní Národního programu pípravy na stárnutí na období let 2003 až (Pijat statut rady)

11 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 7 len vlády (pedseda Petr Neas, místopedseda Marián Hošek, za MZR MUDr. Hellerová) Zástupci poslaneckých a senátních výbor, odbor, zamstnavatel, zdravotních pojišoven, kraj, mst a obcí 8 zástupc seniorských organizací (3), odborné veejnosti (3), NNO (2)

12 NNO NNO seniorská organizace seniorská organizace seniorská organizace odborná veejnost odborná veejnost oborná veejnost Mgr. Jan Lorman Jií Horecký, B.A. JUDr. Václav Roubal RSDr. Zdenk Pernes prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. MUDr. Zdenk Kalvach, CSc. JUDr. Vít Samek editel o. s. Život 90 prezident Asociace poskytovatel sociálních služeb R pedseda Sdružení kesanských senior pedseda Rady seniorr pedseda Svazu dchodcr pedsedkyn eské gerontologické a geriatrické spolenosti LS JEP, editelka Gerontologického centra v Praze 8 místopedseda eské gerontologické a geriatrické spolenosti LS JEP ved. práv. odd. MKOS expert na dchodovou reformu a sociální zabezpeení

13 Základní strategický dokument Národní program pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáí) Usnesení vlády ze dne 9. ledna o Národním programu pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 Navazuje na Mezinárodní akní plán pro problematiku stárnutí 2002 Madridský plán

14 Zákon o sociálních službách 108/2006 Cíl: - Rozšíit nabídku služeb - Rozšíit poet poskytovatel - Dát možnost volby - Smluvní vztah - Zavést píspvek na péi - Zavést individuální plánování - Zkvalitnit péi, chránit lidská práva

15 Financování služeb pro seniory Státní rozpoet Píspvek na péi Soukromé zdroje uživatel služeb Veejné zdravotní pojištní Sponzorské dary, veejné sbírky

16 Financování sociálních služeb ze státního rozpotu Celkové dotace poskytovatelm sociálních služeb v r inily více než 7 mld. K (pvodní rozpoet poítal se 3 mld K) Srovnání podpory jednotlivých druh služeb ze státního rozpotu v r a r. 2008

17 Druh sociální služby Upravená dotace 2007 (k ) Dotace 2008 (leden 2008) 2008/2007 sociální poradenství % azylové domy % domy na pl cesty % intervenní centra % kontaktní centra % krizová pomoc % nízkoprahová denní centra % nízkoprahová zaízení pro dti a mládež % noclehárny % raná pée % SAS pro rodiny s dtmi % SAS pro seniory a osoby se ZP % služby následné pée % sociáln terapeutické dílny % sociální rehabilitace % telefonická krizová pomoc % terapeutické komunity % terénní programy % tísová pée % tlumonické služby % Celkem služby sociální prevence %

18 Druh sociální služby Upravená dotace 2007 (k ) Dotace 2008 (leden 2008) 2008/2007 centra denních služeb % denní stacionáe % chránné bydlení % odlehovací služby % osobní asistence % peovatelská služba % podpora samostat. bydlení % prvod.a peditatel.služby % týdenní stacionáe % domovy pro osoby se ZP % domovy pro seniory % domovy se zvl.režimem % Celkem služby sociální pée % Z toho ambulantní a teréní % soc.sl. ve zdrav.zaízen. ústav.pée % Celkem %

19 Píspvek na péi Nesplnil oekávání, nesplnil zamýšlený úel Bezprecedentní zájem o získání píspvku zejména v nižších stupních (vnímáno jako odškodnní, zvýšení píjmu) - v r evidováno 370 tis. pípad - vypláceno 260 tis. píspvk - pvodní pedpoklad byl tis. - podíl I. a II. stupn je 80% celkového potu piznaných nárok Vyplaceno 15 mld. K více než polovina z toho v I. a II. stupni (pvodn rozpotováno 8,9 mld K)

20 Propojení výdaj dotaních a výdaj alokovaných do píspvku na péi Vyplacené dávky nesmují zpt do rozpot poskytovatel sociálních služeb - zejména tristní je situace v terénních a ambulantních službách sociální pée - v zaízeních pobytových služeb neodpovídající složení obyvatel nepotebují tyto služby, nemají píspvek na péi - v 80% pípad využity píspvky pro jiné úely než pro nákup sociálních služeb Nedošlo k propojení dotací poskytovatelm a píjm z píspvku na péi Stát dal lidem peníze, ale chybí kontrola

21 Propojování sociální a zdravotní pée Relativn úspšn hodnoceno v pípad pobytových služeb - oekávání v oblasti píjm z fond veejného zdravotního pojištní nebyla zcela naplnna - negativn hodnocena velká administrativní náronost spojená s vykazováním výkon - ale je to dobré východisko

22 Navrhované zmny Rzné zpsoby výplaty píspvku penžní a vcné Povinná volba zpsobu výplaty u osob, které pobírají nebo jim vznikne nárok na píspvek ve stupních I. a II. Ve stupních III. a IV. by mla být možnost volby zpsobu výplaty pouze dobrovolná.

23 Výše píspvku na péi za msíc pro osoby nad 18 let: Stupe Zpsob výplaty Penžitá Kombinovaná Vcná penžitá vcná celkem I II III IV

24 Další navrhované zmny Po dobu hospitalizace, naízené ústavní léby i výkonu trestu, pokud budou delší než msíc, bude výplata píspvku na péi zastavena V pípad neuvedení zpsobu využití píspvku výplata zastavena Stát bude poskytovat krajm dotaci ze SR, která bude úelov vázána (rozvojové plány) Dotaní procesy a kritéria podpory upraví naízení vlády

25 Trvající problémy Nekvalitní posuzování zdravotního stavu a nároku píspvku na péi rozporuplné závry, rozhodnutí neodpovídá skutenosti Nedostupnost píspvku pro nkterá postižení (nevidomí, neslyšící) Nedostupnost píspvku pro onkologicky nemocné, pro umírající - podmínka, že zhoršení zdravotního stavu bude delší než 1 rok - píliš dlouhé administrativníízení

26 Podávání žádosti o píspvek Problém podávání žádosti (o píspvek na péi, o poskytnutí služby) v pípad osob, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny samostatn jednat - zákonný zástupce (je-li stanoven) - o ustavení opatrovníka rozhoduje obecní úad obce s rozšíenou psobností na základ posudku ošetujícího lékae

27 Oblast zdravotní pée Trvá tlak na pedasné propouštní starých pacient bez zajištní kvalitní následné pée Restrikce asu na specifické poteby komunikace se starým pacientem Neochota hradit v potebném rozsahu výkony v oblasti rehabilitace, ergoterapie Není podporována multidisciplinární spolupráce konsilia, geriatrická konference, nap. konziliární tým hospicové pée ve zdravotnickém zaízení Neprovádí se komplexní funkní hodnocení Chybí kontinuita pée smrem k úzdrav i smrem ke smrti (zbytené nebo nevhodné pekládání)

28 Oblast zdravotní pée Chybí individuální plánování pée Není vnována pozornost kvalit pée, prevenci špatného zacházení, restrikci omezovacích prostedk Nedostatená kvalifikace personálu v oblasti komunikace s lidmi se specifickými potebami (nap. s lidmi s demencí) nebo s lidmi s problematickým chováním (zvládání agrese, neklidu) Odlišná pravidla pro zdravotní a pro sociální služby (kurtování, klecová lžka)

29 Oblast zdravotní pée Ochránce lidských práv doporuuje: Vytvoit systém kvality v lžkových zdravotnických zaízeních (v rámci tzv. následné pée) jako nástroje rozvoje dlouhodobé pée v R (s využitím zkušeností se systémem standard hodnocení kvality pée v pobytových sociálních službách)

30 Poet lžek následné pée v r (poet lžek na 1000 obyv. 65 +) Území, kraj Následná pée v nemocnicích Léebny dlouhodob nemocných Hospice Odborné léebné ústavy Lžka celkem Nejlepší kraj 8,58 (Ústecký) 10,02 (Karlovarský) 0,71 (Královéhradecký) 15,42 (Karlovars ký) Nejhorší kraj 2,02 (Olomoucký) 1,05 (Liberecký) 0 (Karlovarský, Liberecký, Vysoina Pardubický Moravskoslezský) 8,1 (Jihomorav ský) Praha hl.m. 4,42 5,27 0,14 9,83 R 10,02 Celkový poet lžek Zdroj: ÚZIS 2007, Aktuality.10

31 Hospicová a paliativní pée Ron umírá více než osob 80% z nich umírá v nemocnicích bez komplexní paliativní pée (84% onkologicky nemocných) Paliativní péi dostanou necelá 2% zemelých (tj osob) 12 hospic (Brno, Rajhrad, erany, ervený Kostelec, Jablonec n.n., Praha, Litomice, Most, Valašské Meziíí, Plze, Prachatice, Olomouc, Ostrava) Nkolik mobilních hospic (Cesta dom, Hospicové hnutí Vysoina, Ondrášek Ostrava, Mobilní hospic Dobrého pastýe Benešov, Mobilní hospicová jednotka Charita Ostrava ) Sekce paliativní medicíny pi interní hematoonkologické klinice FN Brno Bohunice Ambulance paliativní pée (nap. souást Geriatrického centra v Nemocnici Jablonec n.n.)

32 Pehled existujících hospic a jejich lžková kapacita Litomice Most Bohnice 3 0 ervený Kostelec V provozu 322 l. Ve výstavb 54 l. Ve fázi zámru 45 l. Plze 2 5 Ostrava 2 8 Prachatice 3 0 erany Brno 1 6 Olomouc Valašské Meziíí Rajhrad Zlín Malenovice

33 Lokality již ásten pokryté poskytováním specializované mobilní (domácí) paliativní pée Vtšina hospic má registraci na poskytování domácí paliativní pée, ale mohou ji poskytovat jenom ve velmi omezeném mítku vzhledem k tomu, že zatím není hrazena z prostedk ZP. OS Cesta dom OS erany HH Vysoina OS Ondrášek Charita Zámr? Charita

34 Hospicová a paliativní pée Asociace poskytovatel hospicové paliativní pée sdružení právnických osob Legislatiavní zakotvení v r (po 10 letech) Do zákona 48/1997 Sb. doplnn 22 Zvláštní ústavní pée pée paliativní lžková ve znní: Léba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lžkových zaízeních hospicového typu Domácí (mobilní) hospic zatím legislativn zakotven není Od služby lžkové hospicové nedostávají státní dotace na sociální služby nebyly zahrnuty v zákon 108/2006 Sb.

35 Hospicová a paliativní pée Zatím nefungují: - oddlení paliativní pée využití zázemí nemocnice, edukaní a výzkumné základna (Brno) - ambulance paliativní pée - konziliární interdisciplinární týmy paliativní pée v rámci zdravotnických zaízení (v nemocnicích, v LDN) min. složení: léka expert v oblasti paliativní pée, sestra, sociální pracovník - Specializované ambulance paliativní pée - Denní stacioná paliativní pée (denní hospicový stacioná) zdr. pée + aktivity, edukace, sociální integrace, sdílení apod.)

36 Specializovaná PP Domácí hospic Denní hospicstacioná Ambulance PP Oddlení PP nemoc. Lžkový hospic Konziliární tým PP Poradny, pjovny Diagram spolupráce zaízení poskytujících PP pevzato z pednášky O.Slámy a Š.Špinky pro seminá v senátu R v roce 2005

37 Další problémy pée o umírající Vztah eské populace k seniorm a v pístupu pée o blízké (strach z umírání) Chybí podmínky pro zajištní pée v domácím prostedí - malé byty, nemožnost perušit po uritou dobu zamstnání - podporu pi ošetovánílena rodiny mže dostat zamstnanec pouze pokud s ním žije nemocný len rodiny ve spolené domácnosti - podpora se poskytuje pouze prvních 9 kalend. dn (60% denního vymovacího základu)

38 Další problémy pée o umírající - píspvek na péi podmínkou je dlouhodob nepíznivý zdravotní stav žadatele, který podle poznatk lékaské vdy má trvat déle než jeden rok ( 3 zák.108/2006 Sb.) - Absence stále dostupné kvalifikované lékaské a ošetovatelské paliativní pée (ani PL) - Volání RZS, pevážení nemocných pi náhlém zhoršení zdravotního stavu i komplikacích - Neprospšné hospitalizace, nákladné a zbytené výkony

39 Struktura financování lžkových hospic v roce 2007 Prmrné náklady na hospicové lžko K /den Úhrada zdravotní pée ZP K/den ( v pípad vykázané kategorie 4 ) Dotace na soc. služby z resortu MPSV 300 K/den Spolufinancování nezdravotní složky pée klientem 200 K/den Financování z vlastníinnosti (benefice, sponzorství) 54 K/den Celkové píjmy K/den Náklady jiných typ odborných lžek následné pée(dle przkumu AMN) kolem K/den asto pacient indikovaný k hospicové péi umístn na mnohem nákladnjším akutním lžku

40 Hospice a legislativa Financování hospic v R probíhá od dle Vyhlášek. 619 a 620/2006 Sb. V Seznamu zdravotních výkon je hospicm piazen samostatný ošetovací den (OD) s bodovou hodnotou 798 bod Pro lenské hospice APHPP jsou závazné Standardy hospicové paliativní pée (vyd. duben, 2007)

41 Financování v praxi veejné zdravotního pojištní (Vyhl. 619 a 620/ 2006 Sb.) saturuje hospicm zdravotní péi (cca 60% nutných prostedk) chybí výraznáást píjm (cca 40%) na sociálníást hospicové pée do r cca na polovinu z chybjících prostedk (tj. 20%) pispívalo MPSV dotacemi pímo i skrze kraje = to nový zákon. 108/2006 Sb. O sociální péi neumožuje zbylých 20% pokrývaly hospice z nejistých fakultativních zdroj (dary, sbírky, sponzoring )

42 Pedpoklad do budoucna Cílové množství 520 hospicových lžek v R = specializovaná hospicová pée pro zhruba 25-30% umírajících (5 lžek/100 tis. obyvatel dle WHO) Více než 25% pevezme domácí specializovaná hospicová pée 40-50% obecná a dílem i specializovaná paliativní pée v nemocnicích a léebnách

43 Návrh financování mobilní specializované paliativní pée Statut domácí hospitalizace platba paušálem na pacienta/den nebo Vytvoení nových lékaských a sesterských kód pro týmy mobilní hospicové pée

44 Další nutná opatení Zlepšení finanní situace peujících rodin Vytvoit systém okamžité podpory peující osoby kompenzace odchodu z pracovního místa Zákonem zaruená ochrana peujících ze strany zamstnavatele a státu (jako u matek na mateské dovolené) Zvýšit informování veejnosti o tom, co nabízí a poskytuje hospicová pée, o zpsobu ošetování Spolupráci lžkových a mobilních hospic. Vzdlávání léka v první linii v paliativní medicín (selhávají profesionáln i lidsky neochota pedepisovat opiáty) Umožnit, aby léka mobilního hospice mohl pevzít pacienta do pée

45 Domovy pro seniory 400 DpS 40 tis. míst 30 tis. ekatel Místa jsou asto (50%) obsazena lidmi, kteí v DpS být nemusí nemají se kam vrátit. Mohli by erpat jiné formy sociálních služeb poskytovaných v domácím prostedí. Nedostatek míst pro ty, kteí potebují nepetržitou péi lidé s demencí ½ senior žije v DpS ze zdravotních dvod a potebují celodenní péi 15% nemá nikoho, kdo by se o n mohl postarat, 10% se cítilo doma osamle - nepobírají píspvek na péi

46 Tab.. 4: Pobytové služby pro seniory Typ pobytového zaízení Poet zaízení Kapacita míst ekatelé Domov dchodc Domov penzion pro dchodce DD + DPD spojené zaízení 11 Celkem Zdroj: Statistická roenka MPSV 2005

47 Graf. 2: Poet ošetovatelských lžek ve zdravotnictví a v DD na obyvatel nad 65 let podle kraj (rok 2005) Zlínský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Jihoeský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Stedoeský kraj Liberecký kraj Vysoina Hlavní msto Praha Plzeský kraj Lžka ošetovatelské pée ve zdravotnictví Ošetovatelská lžka v DD

48 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory Chybí koncepce dlouhodobé pée v R - Podceování geriatrické pée, fyzioterapie, rehabilitace, psychoterapie (chybí nabídka tchto služeb v DpS nap. bazální stimulace) - pitom u 55% obyvatel DpS zjištna deprese (pouze u 11% léena) - u 40% zjištna demence Vytvoit systém kvality v lžkových zdravotnických zaízeních obdobný jako v sociálních službách Provádní supervize v DpS (i v ve zdravotnických zaízeních následné pée)

49 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory Ochrana lidských práv klient DpS - Problematika uzavírání smluv v pípad osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce (dle ZSS, 91 - smlouvu za tuto osobu uzavírá obecní úad obce s rozšíenou psobností) možnosti stet zájm, nejasná role rodiny - Kapesné (15% z píjmu) obyvatel DpSiní pi prmrné penzi 9111 K pouhých 1367 K a je nedostatené (nákup hygienických prostedk a dalších základních životních poteb, platba regulaních poplatk ve zdravotnictví, doplatk na léky atd.) K vylo tém 145 tis. Penzí nižších než 7000 K. Vhodnjší by bylo stanovit pevnou ástku a tu valorizovat (nap K)

50 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory - Nedostatky v zajištní soukromí pi zajišování osobní hygieny - Nízká míra soukromí pro návštvy a pro telefonování - Nedostatky v individualizaci pée pi vstávání, hygien, podávání jídla (nap. klienti jsou nuceni odebírat dietní stravu), rozhodování o svém každodenním život - Omezování v konzumaci alkoholu a kouení (právo na svobodnou volbu) - Odebírání osobních doklad (OP a prkazu pojištnce), právo na ochranu vlastního majetku - Právo na volbu lékae - DpS je povinen zajistit doprovod - Právo na opuštní pokoje u imobilních klient (základníinnost služby: zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím) - Právo na stížnosti Návrh Rady pro seniory a stárnutí populace z bezna 2008 k realizaci opatení vyplývajících ze Zprávy veejného ochránce lidských práv z návštv 27 zaízení sociálních služeb pro seniory v období prosinec 2006 kvten 2007 Pedložen vládr v beznu 2008 Cílem návštv monitorovat špatné zacházení s klienty v tchto zaízeních

51 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory Omezování osobní svobody (zákaz vycházek, zamykání) Právo na soukromí (uzamykat si svj pokoj, mít u sebe své vci, uzamykatelné noní stolky) Právo klienta na uplatnní vlastního pání (ochrana ped manipulací rodinou, rozlišit právní akt od bžného rozhodování) Právo na provádní i rizikových inností (zohlednit v IP nácvik situací, provádní innosti s asistentem)

52 Proces deinstitucionalizace Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporujících sociální zalenní uživatele do spolenosti (Usnesení vlády R. 127 z 21. února 2007) Národní program pípravy na stárnutí Kvalita života ve stáí (Usnesení vlády R. 8 z 9. ledna 2008)

53 Komunita vstícná ke stáí (Národní program pípravy na stárnutí) Msta pátelská stáí (Age friendly cities) Rozvoj služeb tísové pée a krizové intervence Využití moderních technologií (gerontotechnologie) pi podpoe života v pirozeném sociálním prostedí Seniorský design respektuje poteby senior Budování bezbariérových byt poradenství pi úprav bytu; sociální bydlení Pístupnost veejné dopravy, finanní dostupnost Pedcházet úrazovosti v doprav, v domácnosti ve zdravotnických a sociálních zaízeních.

54 Komunita vstícná ke stáí (Národní program pípravy na stárnutí) Transformovat zaízení pobytových sociálních služeb pro seniory do podoby služeb poskytovaných v komunit, a to: - chránné bydlení - individualizované služby - dostupnost zdravotní pée - primární a specializované (geriatrické, gerontopsychiatrické) Zizovat komunitní centra a kontaktní poradenská místa

55 Dlouhodobá pée Prioritou a nedílnou souástí zdravotní politiky Cílem je funkní zdatnost a kvalita života Prioritou je kehký senior (zejm. 80+) - kehkost multikauzáln podmínná - se specifickými geriatrickými syndromy a funkními deficity (poruchy mobility a stability spojené s pády, poruchy kontinence, výživy, kognitivních schopností) Kvalitní zdravotní pée ve stáí vyžaduje specializovanou geriatrickou péi, geriatrický pístup v jednotlivých specializacích

56 Dlouhodobá pée Základem je primární pée + integrovaný model pée a služeb na místní úrovni Zmna zdravotní strategie podpora zdravého a aktivního stárnutí Využití moderních technologií (zvýšení bezpenosti a nezávislosti v domácím prostedí i v prostedí služeb, zkrácení hospitalizace) Pée o duševní zdraví - zásadní pro zvýšení kvality života ve stáí (deprese, demence) riziko zneužívání alkoholu, sebezanedbávání, ztžuje adaptaci na zmny ve stáí, ohrožení sociální izolací a vylouením)

57 Dlouhodobá pée Možnost volby a flexibilita mezi - formální a neformální péí - institucionální a domácí péí - souástí je i paliativní pée - zájem o dstojnost, o sociální a duchovní poteby starších osob

58 Dlouhodobá pée komunitní centra Provázanost zdravotních a sociálních služeb - v ústavní péi - v ambulantních službách - pi péi v domácnosti Nutná je transformace LDN i DpS, rozvoj domácí zdravotní pée i peovatelské služby Poskytování zdravotních a sociálních služeb integrovat do modelu komunitních center (Gerontologická centra) - jeden poskytovatel - jedno místo poskytování - jeden vstup do systému služeb - stanovení subjektu, který je odpovdný za výsledky a efektivitu pée - široké spektrum služeb flexibilita Otázka financování je pro integraci jednotné a komplexní pée zásadní

59 Peovatelská služba Neochota senior platit z píspvku na péi tuto službu (zejm. ve I. a II. stupni s menší pomocí se dovedou postarat o sebe sami) Píspvek na péi ml motivovat k setrvání v domácím prostedí a uvolnit tak místa v domovech Nižší dotace poskytovatelm terénních a ambulantních služeb sociální pée Tento typ pée se nerozvíjí (nezájem o práci peovatelky, nároná práce, nízké platy, kvalifikaní požadavky) Není z eho platit zamstnance ani jejich vzdlání. Je teba zárove rozvíjet obecní bytovou politiku (bezbariérové byty, sociální byty)

60 Domácí zdravotní pée 450 agentur domácí ošetovatelské pée (Pedbžná národní zpráva 2005, s.3) orientaci na výkony nežli na celistvý pístup k nemocnému seniorovi Role praktických léka jakožto geriatr první linie je oslabena kapitaním systémem Integrace a koordinace služeb - musí být provázána kvalitní peovatelská služba se zdravotnickými službami, zejm. s primární zdravotní péí a domácí zdravotní péí

61 Peující rodiny Nabídka služeb neodpovídá poptávce Chybí služby celodenní pée v domácnosti (hlídání, osobní asistence), odlehovací služby, ambulantní služby (denní centra, denní stacionáe) Chybí odborné poradenství geriatr, sociální pracovník pomoc s umístním do LDN, domovy pro seniory; edukace týkající se ošetovatelských dovedností

62 Peující rodiny Návrhy ešení: sdílená pée (rodina + peovatelka nebo denní stacioná) novela 108 návrhy týkající se finanní podpory - Peující osoba státní pojištnec v rámci VZP - Zápoet let do dchodu - Možný soubh statusu peovatele (erpání píspvku na péi) a pracovní aktivity (žádná limitace pi pracovním uplatnní)

63 Peující rodiny Rodina a jedinec poskytující péi potebuje sociální ochranu Pée o blízké nesmí vést ke snížení životní úrovn ekonomická bezpenost je pedpokladem pro zajištní kvality pée Poteba emoní podpory a respitních sociálních služeb prevence zneužívání a zanedbávání Peovatelé by mli mít možnost setrvat na trhu práce Sociální služby by mly být flexibilní pechody mezi formální a neformální péí, vzájemné doplování

64 Vzdlávání Klíový faktor zvýšení kvality pée o seniory Integrace poznatk geriatrie a gerontologie do vzdlávání léka a zdravotnických pracovník Zvýšení povdomí o stárnutí a potebách ve stáí zahrnout do vzdlávání i jiných profesionál Vzdlávat a podporovat laické peovatele

65 Dkuji za pozornost!

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více