Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008"

Transkript

1 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ

2 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost

3 Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace pedstavuje komplexní problém prognózy budoucích dopad nejsou snadné. Pesto jim eská veejná politika vnuje málo pozornosti. R dosahuje velmi dobrých výsledk v péi o dti (nejnižší kojenecká úmrtnost v OECD) V péi o seniory zaostává (st. délka života pro jedince v 65 letech o více než 5 let nižší než pro Švýcary úrove srovnatelná s Polskem, Slovenskem, Maarskem)

4 Optimistické prognózy Teorie komprese morbidity celková délka života se bude prodlužovat rychleji než doba strávená s nemocí Úspchy medicíny, nové technologie, podpora zdraví, prostedí vstícné k seniorm Zlepšování kvality života Kvalitní pracovní síla, obrovský spoleenský a ekonomický potenciál

5 Tab. 1: Projekce složení obyvatelstva stední varianta Vk, ukazatel Celkem / Total % 14,1% 20,3 % 22,8% 31,3% Nadje dožití muži 72,88 74,5 76,0 78,9 ženy 79,10 80,7 81,9 84,5 Prmrný vk 43,6 45,9 48,8 Index stáí * 95,46 151,84 186,88 256,28 Zdroj: ÚZIS 2007 *Index stáí = poet osob ve vku 60 a více let / poet osob ve vku 0-14 let

6 Prognóza R cca pl milionu lidí nad 65 let nad 85 let miliony lidí nad 65 let (31,3%) - pl milionu nad 85 let Poet 100 a více letých se ve vysplých zemích zvýší více než 15x

7 Graf. 3: Populace 85 a více let Zdroj:SÚ 2005

8 Obecné problémy Obraz stáí ageismus ve spolenosti Diskriminace starých lidí sociální exkluze porušení mezigeneraní soudržnosti Nedostatené zajištní potebné pée - ve vysokém vku, pi ztrát sobstanosti Špatné zacházení, násilí na seniorech Nedostatek prevence patologického stárnutí chybí orientace spolenosti na podporu zdraví (zdraví jako hodnota, zdraví jako dar)

9 Problémy v zajištní pée Nedostatek míst v LDN a v pobytových zaízeních pro seniory Nedostatek terénních služeb (domácí zdravotní pée, domácí peovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáe, denní centra) Nedostatené zajištní pée o umírající Nedostatek personálu peovatel Nedostatená podpora rodinných peovatel

10 Jak je spolenost pipravena? Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (patí mezi orgány, jejichžinnost nezajišuje Úad Vlády, na rozdíl od jiných výbor a rad, kterých je 14 pro rovné píležitosti muž a žen, pro zdravotn postižené obany, pro koordinaci protidrogové problematiky, pro národnostní menšiny, pro záležitosti romské komunity) innost zajišuje MPSV Zízena usnesením vlády ze dne 22. bezna v návaznosti na usnesení vlády k Informaci o plnní Národního programu pípravy na stárnutí na období let 2003 až (Pijat statut rady)

11 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 7 len vlády (pedseda Petr Neas, místopedseda Marián Hošek, za MZR MUDr. Hellerová) Zástupci poslaneckých a senátních výbor, odbor, zamstnavatel, zdravotních pojišoven, kraj, mst a obcí 8 zástupc seniorských organizací (3), odborné veejnosti (3), NNO (2)

12 NNO NNO seniorská organizace seniorská organizace seniorská organizace odborná veejnost odborná veejnost oborná veejnost Mgr. Jan Lorman Jií Horecký, B.A. JUDr. Václav Roubal RSDr. Zdenk Pernes prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. MUDr. Zdenk Kalvach, CSc. JUDr. Vít Samek editel o. s. Život 90 prezident Asociace poskytovatel sociálních služeb R pedseda Sdružení kesanských senior pedseda Rady seniorr pedseda Svazu dchodcr pedsedkyn eské gerontologické a geriatrické spolenosti LS JEP, editelka Gerontologického centra v Praze 8 místopedseda eské gerontologické a geriatrické spolenosti LS JEP ved. práv. odd. MKOS expert na dchodovou reformu a sociální zabezpeení

13 Základní strategický dokument Národní program pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáí) Usnesení vlády ze dne 9. ledna o Národním programu pípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 Navazuje na Mezinárodní akní plán pro problematiku stárnutí 2002 Madridský plán

14 Zákon o sociálních službách 108/2006 Cíl: - Rozšíit nabídku služeb - Rozšíit poet poskytovatel - Dát možnost volby - Smluvní vztah - Zavést píspvek na péi - Zavést individuální plánování - Zkvalitnit péi, chránit lidská práva

15 Financování služeb pro seniory Státní rozpoet Píspvek na péi Soukromé zdroje uživatel služeb Veejné zdravotní pojištní Sponzorské dary, veejné sbírky

16 Financování sociálních služeb ze státního rozpotu Celkové dotace poskytovatelm sociálních služeb v r inily více než 7 mld. K (pvodní rozpoet poítal se 3 mld K) Srovnání podpory jednotlivých druh služeb ze státního rozpotu v r a r. 2008

17 Druh sociální služby Upravená dotace 2007 (k ) Dotace 2008 (leden 2008) 2008/2007 sociální poradenství % azylové domy % domy na pl cesty % intervenní centra % kontaktní centra % krizová pomoc % nízkoprahová denní centra % nízkoprahová zaízení pro dti a mládež % noclehárny % raná pée % SAS pro rodiny s dtmi % SAS pro seniory a osoby se ZP % služby následné pée % sociáln terapeutické dílny % sociální rehabilitace % telefonická krizová pomoc % terapeutické komunity % terénní programy % tísová pée % tlumonické služby % Celkem služby sociální prevence %

18 Druh sociální služby Upravená dotace 2007 (k ) Dotace 2008 (leden 2008) 2008/2007 centra denních služeb % denní stacionáe % chránné bydlení % odlehovací služby % osobní asistence % peovatelská služba % podpora samostat. bydlení % prvod.a peditatel.služby % týdenní stacionáe % domovy pro osoby se ZP % domovy pro seniory % domovy se zvl.režimem % Celkem služby sociální pée % Z toho ambulantní a teréní % soc.sl. ve zdrav.zaízen. ústav.pée % Celkem %

19 Píspvek na péi Nesplnil oekávání, nesplnil zamýšlený úel Bezprecedentní zájem o získání píspvku zejména v nižších stupních (vnímáno jako odškodnní, zvýšení píjmu) - v r evidováno 370 tis. pípad - vypláceno 260 tis. píspvk - pvodní pedpoklad byl tis. - podíl I. a II. stupn je 80% celkového potu piznaných nárok Vyplaceno 15 mld. K více než polovina z toho v I. a II. stupni (pvodn rozpotováno 8,9 mld K)

20 Propojení výdaj dotaních a výdaj alokovaných do píspvku na péi Vyplacené dávky nesmují zpt do rozpot poskytovatel sociálních služeb - zejména tristní je situace v terénních a ambulantních službách sociální pée - v zaízeních pobytových služeb neodpovídající složení obyvatel nepotebují tyto služby, nemají píspvek na péi - v 80% pípad využity píspvky pro jiné úely než pro nákup sociálních služeb Nedošlo k propojení dotací poskytovatelm a píjm z píspvku na péi Stát dal lidem peníze, ale chybí kontrola

21 Propojování sociální a zdravotní pée Relativn úspšn hodnoceno v pípad pobytových služeb - oekávání v oblasti píjm z fond veejného zdravotního pojištní nebyla zcela naplnna - negativn hodnocena velká administrativní náronost spojená s vykazováním výkon - ale je to dobré východisko

22 Navrhované zmny Rzné zpsoby výplaty píspvku penžní a vcné Povinná volba zpsobu výplaty u osob, které pobírají nebo jim vznikne nárok na píspvek ve stupních I. a II. Ve stupních III. a IV. by mla být možnost volby zpsobu výplaty pouze dobrovolná.

23 Výše píspvku na péi za msíc pro osoby nad 18 let: Stupe Zpsob výplaty Penžitá Kombinovaná Vcná penžitá vcná celkem I II III IV

24 Další navrhované zmny Po dobu hospitalizace, naízené ústavní léby i výkonu trestu, pokud budou delší než msíc, bude výplata píspvku na péi zastavena V pípad neuvedení zpsobu využití píspvku výplata zastavena Stát bude poskytovat krajm dotaci ze SR, která bude úelov vázána (rozvojové plány) Dotaní procesy a kritéria podpory upraví naízení vlády

25 Trvající problémy Nekvalitní posuzování zdravotního stavu a nároku píspvku na péi rozporuplné závry, rozhodnutí neodpovídá skutenosti Nedostupnost píspvku pro nkterá postižení (nevidomí, neslyšící) Nedostupnost píspvku pro onkologicky nemocné, pro umírající - podmínka, že zhoršení zdravotního stavu bude delší než 1 rok - píliš dlouhé administrativníízení

26 Podávání žádosti o píspvek Problém podávání žádosti (o píspvek na péi, o poskytnutí služby) v pípad osob, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny samostatn jednat - zákonný zástupce (je-li stanoven) - o ustavení opatrovníka rozhoduje obecní úad obce s rozšíenou psobností na základ posudku ošetujícího lékae

27 Oblast zdravotní pée Trvá tlak na pedasné propouštní starých pacient bez zajištní kvalitní následné pée Restrikce asu na specifické poteby komunikace se starým pacientem Neochota hradit v potebném rozsahu výkony v oblasti rehabilitace, ergoterapie Není podporována multidisciplinární spolupráce konsilia, geriatrická konference, nap. konziliární tým hospicové pée ve zdravotnickém zaízení Neprovádí se komplexní funkní hodnocení Chybí kontinuita pée smrem k úzdrav i smrem ke smrti (zbytené nebo nevhodné pekládání)

28 Oblast zdravotní pée Chybí individuální plánování pée Není vnována pozornost kvalit pée, prevenci špatného zacházení, restrikci omezovacích prostedk Nedostatená kvalifikace personálu v oblasti komunikace s lidmi se specifickými potebami (nap. s lidmi s demencí) nebo s lidmi s problematickým chováním (zvládání agrese, neklidu) Odlišná pravidla pro zdravotní a pro sociální služby (kurtování, klecová lžka)

29 Oblast zdravotní pée Ochránce lidských práv doporuuje: Vytvoit systém kvality v lžkových zdravotnických zaízeních (v rámci tzv. následné pée) jako nástroje rozvoje dlouhodobé pée v R (s využitím zkušeností se systémem standard hodnocení kvality pée v pobytových sociálních službách)

30 Poet lžek následné pée v r (poet lžek na 1000 obyv. 65 +) Území, kraj Následná pée v nemocnicích Léebny dlouhodob nemocných Hospice Odborné léebné ústavy Lžka celkem Nejlepší kraj 8,58 (Ústecký) 10,02 (Karlovarský) 0,71 (Královéhradecký) 15,42 (Karlovars ký) Nejhorší kraj 2,02 (Olomoucký) 1,05 (Liberecký) 0 (Karlovarský, Liberecký, Vysoina Pardubický Moravskoslezský) 8,1 (Jihomorav ský) Praha hl.m. 4,42 5,27 0,14 9,83 R 10,02 Celkový poet lžek Zdroj: ÚZIS 2007, Aktuality.10

31 Hospicová a paliativní pée Ron umírá více než osob 80% z nich umírá v nemocnicích bez komplexní paliativní pée (84% onkologicky nemocných) Paliativní péi dostanou necelá 2% zemelých (tj osob) 12 hospic (Brno, Rajhrad, erany, ervený Kostelec, Jablonec n.n., Praha, Litomice, Most, Valašské Meziíí, Plze, Prachatice, Olomouc, Ostrava) Nkolik mobilních hospic (Cesta dom, Hospicové hnutí Vysoina, Ondrášek Ostrava, Mobilní hospic Dobrého pastýe Benešov, Mobilní hospicová jednotka Charita Ostrava ) Sekce paliativní medicíny pi interní hematoonkologické klinice FN Brno Bohunice Ambulance paliativní pée (nap. souást Geriatrického centra v Nemocnici Jablonec n.n.)

32 Pehled existujících hospic a jejich lžková kapacita Litomice Most Bohnice 3 0 ervený Kostelec V provozu 322 l. Ve výstavb 54 l. Ve fázi zámru 45 l. Plze 2 5 Ostrava 2 8 Prachatice 3 0 erany Brno 1 6 Olomouc Valašské Meziíí Rajhrad Zlín Malenovice

33 Lokality již ásten pokryté poskytováním specializované mobilní (domácí) paliativní pée Vtšina hospic má registraci na poskytování domácí paliativní pée, ale mohou ji poskytovat jenom ve velmi omezeném mítku vzhledem k tomu, že zatím není hrazena z prostedk ZP. OS Cesta dom OS erany HH Vysoina OS Ondrášek Charita Zámr? Charita

34 Hospicová a paliativní pée Asociace poskytovatel hospicové paliativní pée sdružení právnických osob Legislatiavní zakotvení v r (po 10 letech) Do zákona 48/1997 Sb. doplnn 22 Zvláštní ústavní pée pée paliativní lžková ve znní: Léba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lžkových zaízeních hospicového typu Domácí (mobilní) hospic zatím legislativn zakotven není Od služby lžkové hospicové nedostávají státní dotace na sociální služby nebyly zahrnuty v zákon 108/2006 Sb.

35 Hospicová a paliativní pée Zatím nefungují: - oddlení paliativní pée využití zázemí nemocnice, edukaní a výzkumné základna (Brno) - ambulance paliativní pée - konziliární interdisciplinární týmy paliativní pée v rámci zdravotnických zaízení (v nemocnicích, v LDN) min. složení: léka expert v oblasti paliativní pée, sestra, sociální pracovník - Specializované ambulance paliativní pée - Denní stacioná paliativní pée (denní hospicový stacioná) zdr. pée + aktivity, edukace, sociální integrace, sdílení apod.)

36 Specializovaná PP Domácí hospic Denní hospicstacioná Ambulance PP Oddlení PP nemoc. Lžkový hospic Konziliární tým PP Poradny, pjovny Diagram spolupráce zaízení poskytujících PP pevzato z pednášky O.Slámy a Š.Špinky pro seminá v senátu R v roce 2005

37 Další problémy pée o umírající Vztah eské populace k seniorm a v pístupu pée o blízké (strach z umírání) Chybí podmínky pro zajištní pée v domácím prostedí - malé byty, nemožnost perušit po uritou dobu zamstnání - podporu pi ošetovánílena rodiny mže dostat zamstnanec pouze pokud s ním žije nemocný len rodiny ve spolené domácnosti - podpora se poskytuje pouze prvních 9 kalend. dn (60% denního vymovacího základu)

38 Další problémy pée o umírající - píspvek na péi podmínkou je dlouhodob nepíznivý zdravotní stav žadatele, který podle poznatk lékaské vdy má trvat déle než jeden rok ( 3 zák.108/2006 Sb.) - Absence stále dostupné kvalifikované lékaské a ošetovatelské paliativní pée (ani PL) - Volání RZS, pevážení nemocných pi náhlém zhoršení zdravotního stavu i komplikacích - Neprospšné hospitalizace, nákladné a zbytené výkony

39 Struktura financování lžkových hospic v roce 2007 Prmrné náklady na hospicové lžko K /den Úhrada zdravotní pée ZP K/den ( v pípad vykázané kategorie 4 ) Dotace na soc. služby z resortu MPSV 300 K/den Spolufinancování nezdravotní složky pée klientem 200 K/den Financování z vlastníinnosti (benefice, sponzorství) 54 K/den Celkové píjmy K/den Náklady jiných typ odborných lžek následné pée(dle przkumu AMN) kolem K/den asto pacient indikovaný k hospicové péi umístn na mnohem nákladnjším akutním lžku

40 Hospice a legislativa Financování hospic v R probíhá od dle Vyhlášek. 619 a 620/2006 Sb. V Seznamu zdravotních výkon je hospicm piazen samostatný ošetovací den (OD) s bodovou hodnotou 798 bod Pro lenské hospice APHPP jsou závazné Standardy hospicové paliativní pée (vyd. duben, 2007)

41 Financování v praxi veejné zdravotního pojištní (Vyhl. 619 a 620/ 2006 Sb.) saturuje hospicm zdravotní péi (cca 60% nutných prostedk) chybí výraznáást píjm (cca 40%) na sociálníást hospicové pée do r cca na polovinu z chybjících prostedk (tj. 20%) pispívalo MPSV dotacemi pímo i skrze kraje = to nový zákon. 108/2006 Sb. O sociální péi neumožuje zbylých 20% pokrývaly hospice z nejistých fakultativních zdroj (dary, sbírky, sponzoring )

42 Pedpoklad do budoucna Cílové množství 520 hospicových lžek v R = specializovaná hospicová pée pro zhruba 25-30% umírajících (5 lžek/100 tis. obyvatel dle WHO) Více než 25% pevezme domácí specializovaná hospicová pée 40-50% obecná a dílem i specializovaná paliativní pée v nemocnicích a léebnách

43 Návrh financování mobilní specializované paliativní pée Statut domácí hospitalizace platba paušálem na pacienta/den nebo Vytvoení nových lékaských a sesterských kód pro týmy mobilní hospicové pée

44 Další nutná opatení Zlepšení finanní situace peujících rodin Vytvoit systém okamžité podpory peující osoby kompenzace odchodu z pracovního místa Zákonem zaruená ochrana peujících ze strany zamstnavatele a státu (jako u matek na mateské dovolené) Zvýšit informování veejnosti o tom, co nabízí a poskytuje hospicová pée, o zpsobu ošetování Spolupráci lžkových a mobilních hospic. Vzdlávání léka v první linii v paliativní medicín (selhávají profesionáln i lidsky neochota pedepisovat opiáty) Umožnit, aby léka mobilního hospice mohl pevzít pacienta do pée

45 Domovy pro seniory 400 DpS 40 tis. míst 30 tis. ekatel Místa jsou asto (50%) obsazena lidmi, kteí v DpS být nemusí nemají se kam vrátit. Mohli by erpat jiné formy sociálních služeb poskytovaných v domácím prostedí. Nedostatek míst pro ty, kteí potebují nepetržitou péi lidé s demencí ½ senior žije v DpS ze zdravotních dvod a potebují celodenní péi 15% nemá nikoho, kdo by se o n mohl postarat, 10% se cítilo doma osamle - nepobírají píspvek na péi

46 Tab.. 4: Pobytové služby pro seniory Typ pobytového zaízení Poet zaízení Kapacita míst ekatelé Domov dchodc Domov penzion pro dchodce DD + DPD spojené zaízení 11 Celkem Zdroj: Statistická roenka MPSV 2005

47 Graf. 2: Poet ošetovatelských lžek ve zdravotnictví a v DD na obyvatel nad 65 let podle kraj (rok 2005) Zlínský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Jihoeský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Stedoeský kraj Liberecký kraj Vysoina Hlavní msto Praha Plzeský kraj Lžka ošetovatelské pée ve zdravotnictví Ošetovatelská lžka v DD

48 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory Chybí koncepce dlouhodobé pée v R - Podceování geriatrické pée, fyzioterapie, rehabilitace, psychoterapie (chybí nabídka tchto služeb v DpS nap. bazální stimulace) - pitom u 55% obyvatel DpS zjištna deprese (pouze u 11% léena) - u 40% zjištna demence Vytvoit systém kvality v lžkových zdravotnických zaízeních obdobný jako v sociálních službách Provádní supervize v DpS (i v ve zdravotnických zaízeních následné pée)

49 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory Ochrana lidských práv klient DpS - Problematika uzavírání smluv v pípad osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce (dle ZSS, 91 - smlouvu za tuto osobu uzavírá obecní úad obce s rozšíenou psobností) možnosti stet zájm, nejasná role rodiny - Kapesné (15% z píjmu) obyvatel DpSiní pi prmrné penzi 9111 K pouhých 1367 K a je nedostatené (nákup hygienických prostedk a dalších základních životních poteb, platba regulaních poplatk ve zdravotnictví, doplatk na léky atd.) K vylo tém 145 tis. Penzí nižších než 7000 K. Vhodnjší by bylo stanovit pevnou ástku a tu valorizovat (nap K)

50 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory - Nedostatky v zajištní soukromí pi zajišování osobní hygieny - Nízká míra soukromí pro návštvy a pro telefonování - Nedostatky v individualizaci pée pi vstávání, hygien, podávání jídla (nap. klienti jsou nuceni odebírat dietní stravu), rozhodování o svém každodenním život - Omezování v konzumaci alkoholu a kouení (právo na svobodnou volbu) - Odebírání osobních doklad (OP a prkazu pojištnce), právo na ochranu vlastního majetku - Právo na volbu lékae - DpS je povinen zajistit doprovod - Právo na opuštní pokoje u imobilních klient (základníinnost služby: zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím) - Právo na stížnosti Návrh Rady pro seniory a stárnutí populace z bezna 2008 k realizaci opatení vyplývajících ze Zprávy veejného ochránce lidských práv z návštv 27 zaízení sociálních služeb pro seniory v období prosinec 2006 kvten 2007 Pedložen vládr v beznu 2008 Cílem návštv monitorovat špatné zacházení s klienty v tchto zaízeních

51 Zpráva veejného ochránce práv z návštv zaízení sociálních služeb pro seniory Omezování osobní svobody (zákaz vycházek, zamykání) Právo na soukromí (uzamykat si svj pokoj, mít u sebe své vci, uzamykatelné noní stolky) Právo klienta na uplatnní vlastního pání (ochrana ped manipulací rodinou, rozlišit právní akt od bžného rozhodování) Právo na provádní i rizikových inností (zohlednit v IP nácvik situací, provádní innosti s asistentem)

52 Proces deinstitucionalizace Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporujících sociální zalenní uživatele do spolenosti (Usnesení vlády R. 127 z 21. února 2007) Národní program pípravy na stárnutí Kvalita života ve stáí (Usnesení vlády R. 8 z 9. ledna 2008)

53 Komunita vstícná ke stáí (Národní program pípravy na stárnutí) Msta pátelská stáí (Age friendly cities) Rozvoj služeb tísové pée a krizové intervence Využití moderních technologií (gerontotechnologie) pi podpoe života v pirozeném sociálním prostedí Seniorský design respektuje poteby senior Budování bezbariérových byt poradenství pi úprav bytu; sociální bydlení Pístupnost veejné dopravy, finanní dostupnost Pedcházet úrazovosti v doprav, v domácnosti ve zdravotnických a sociálních zaízeních.

54 Komunita vstícná ke stáí (Národní program pípravy na stárnutí) Transformovat zaízení pobytových sociálních služeb pro seniory do podoby služeb poskytovaných v komunit, a to: - chránné bydlení - individualizované služby - dostupnost zdravotní pée - primární a specializované (geriatrické, gerontopsychiatrické) Zizovat komunitní centra a kontaktní poradenská místa

55 Dlouhodobá pée Prioritou a nedílnou souástí zdravotní politiky Cílem je funkní zdatnost a kvalita života Prioritou je kehký senior (zejm. 80+) - kehkost multikauzáln podmínná - se specifickými geriatrickými syndromy a funkními deficity (poruchy mobility a stability spojené s pády, poruchy kontinence, výživy, kognitivních schopností) Kvalitní zdravotní pée ve stáí vyžaduje specializovanou geriatrickou péi, geriatrický pístup v jednotlivých specializacích

56 Dlouhodobá pée Základem je primární pée + integrovaný model pée a služeb na místní úrovni Zmna zdravotní strategie podpora zdravého a aktivního stárnutí Využití moderních technologií (zvýšení bezpenosti a nezávislosti v domácím prostedí i v prostedí služeb, zkrácení hospitalizace) Pée o duševní zdraví - zásadní pro zvýšení kvality života ve stáí (deprese, demence) riziko zneužívání alkoholu, sebezanedbávání, ztžuje adaptaci na zmny ve stáí, ohrožení sociální izolací a vylouením)

57 Dlouhodobá pée Možnost volby a flexibilita mezi - formální a neformální péí - institucionální a domácí péí - souástí je i paliativní pée - zájem o dstojnost, o sociální a duchovní poteby starších osob

58 Dlouhodobá pée komunitní centra Provázanost zdravotních a sociálních služeb - v ústavní péi - v ambulantních službách - pi péi v domácnosti Nutná je transformace LDN i DpS, rozvoj domácí zdravotní pée i peovatelské služby Poskytování zdravotních a sociálních služeb integrovat do modelu komunitních center (Gerontologická centra) - jeden poskytovatel - jedno místo poskytování - jeden vstup do systému služeb - stanovení subjektu, který je odpovdný za výsledky a efektivitu pée - široké spektrum služeb flexibilita Otázka financování je pro integraci jednotné a komplexní pée zásadní

59 Peovatelská služba Neochota senior platit z píspvku na péi tuto službu (zejm. ve I. a II. stupni s menší pomocí se dovedou postarat o sebe sami) Píspvek na péi ml motivovat k setrvání v domácím prostedí a uvolnit tak místa v domovech Nižší dotace poskytovatelm terénních a ambulantních služeb sociální pée Tento typ pée se nerozvíjí (nezájem o práci peovatelky, nároná práce, nízké platy, kvalifikaní požadavky) Není z eho platit zamstnance ani jejich vzdlání. Je teba zárove rozvíjet obecní bytovou politiku (bezbariérové byty, sociální byty)

60 Domácí zdravotní pée 450 agentur domácí ošetovatelské pée (Pedbžná národní zpráva 2005, s.3) orientaci na výkony nežli na celistvý pístup k nemocnému seniorovi Role praktických léka jakožto geriatr první linie je oslabena kapitaním systémem Integrace a koordinace služeb - musí být provázána kvalitní peovatelská služba se zdravotnickými službami, zejm. s primární zdravotní péí a domácí zdravotní péí

61 Peující rodiny Nabídka služeb neodpovídá poptávce Chybí služby celodenní pée v domácnosti (hlídání, osobní asistence), odlehovací služby, ambulantní služby (denní centra, denní stacionáe) Chybí odborné poradenství geriatr, sociální pracovník pomoc s umístním do LDN, domovy pro seniory; edukace týkající se ošetovatelských dovedností

62 Peující rodiny Návrhy ešení: sdílená pée (rodina + peovatelka nebo denní stacioná) novela 108 návrhy týkající se finanní podpory - Peující osoba státní pojištnec v rámci VZP - Zápoet let do dchodu - Možný soubh statusu peovatele (erpání píspvku na péi) a pracovní aktivity (žádná limitace pi pracovním uplatnní)

63 Peující rodiny Rodina a jedinec poskytující péi potebuje sociální ochranu Pée o blízké nesmí vést ke snížení životní úrovn ekonomická bezpenost je pedpokladem pro zajištní kvality pée Poteba emoní podpory a respitních sociálních služeb prevence zneužívání a zanedbávání Peovatelé by mli mít možnost setrvat na trhu práce Sociální služby by mly být flexibilní pechody mezi formální a neformální péí, vzájemné doplování

64 Vzdlávání Klíový faktor zvýšení kvality pée o seniory Integrace poznatk geriatrie a gerontologie do vzdlávání léka a zdravotnických pracovník Zvýšení povdomí o stárnutí a potebách ve stáí zahrnout do vzdlávání i jiných profesionál Vzdlávat a podporovat laické peovatele

65 Dkuji za pozornost!

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameek Místo v systému pée Obanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007

Problematika zdravotn sociální pée. PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Problematika zdravotn sociální pée PhDr. Hana Janeková PhD. 2007 Celostní (holistický) pístup k lovku lovk jako bio-psycho-sociální entita Ekosystémové paradigma lovk a jeho prostedí Definice zdraví WHO

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Nkteré problémy gerontologie. Iva Holmerová Zdenk Kalvach

Nkteré problémy gerontologie. Iva Holmerová Zdenk Kalvach Nkteré problémy gerontologie Iva Holmerová Zdenk Kalvach Stárnutí populace V souasné dob dochází ke stárnutí populace (R bude jednou z nejstarších zemí Evropy), zejména se zvýší poet velmi starých senior

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v pirozené komunit uživatele a podporující sociální zalenní uživatele do spolenosti 1 Koncepce podpory

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více