Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob"

Transkript

1 Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob Ing. Jiří Pohl Siemens, s.r.o. Czech Raildays, Ostrava, Siemens AG. All rights reserved. Page Ing. Jiří Pohl

2 1. Minulost, současnost a budoucnost železnice Page Ing. Jiří Pohl

3 Zájem o historii železnice Historie železnice je předmětem zájmu širokých vrstev obyvatelstva: - v České republice je činných několik desítek železničních muzeí, která vlastní stovky historických vozidel, - většina časopisů se železniční tématikou a článků v nich se věnuje historii, respektive nostalgii či vzpomínkám, - téměř veškeré knihy, které v České republice o železnici vycházejí, jsou orientovány historicky, - prakticky všechna o železnici vydávaná videa, prezentují záznamy z jízd historických vozidel, - mnoho zájemců o železnici se věnuje studiu archiválií. => historie je zkoumána velmi podrobně a odborně, události z doby minulé jsou důkladně doloženy a pečlivě analyzovány Page Ing. Jiří Pohl

4 Zájem o současnost železnice Současnost železnice je předmětem bádání menšího počtu zájemců: - velká většina článků o železnici, publikovaných ve všeobecných periodicích celostátního významu, si neklade za cíl železnici porozumět, ale jen informovat o dílčích událostech, - většina článků o současné železnici, publikovaných v časopisech zaměřených na železnici, je spíš fotoreportáží z určité události, málokdy jde o hlubší analýzu technických či ekonomických souvislostí, - také diskuse na internetu, věnované současné železnici, jsou až na čestné výjimky věnovány pozorování operativních jevů, současnost železnice je v médiích spíš pozorována a dokumentována, než aby byly analyzována a optimalizována. Page Ing. Jiří Pohl

5 Zájem o budoucnost železnice Budoucnost železnice je zpravidla mimo oblast zájmu tiskových pojednání a veřejných dialogů o železnici: - výhledové plány jsou zveřejňovány velmi vzácně, - většina úvah o budoucnosti železnice není konkretizována ani v časové posloupnosti, ani v rovině finanční náročnosti investic a jejich přínosů, - mezi dvěma oficiálními dokumenty, Ročenkou dopravy a Dopravní politikou je velmi výrazný rozdíl: to co se již stalo, je popsáno čísly (nekomentovanými), to co se teprve stane, je popsány slovy (nevyčíslenými). budoucnost železnice nemá stanovený jednoznačný směr a cíl. Lze tedy těžko hodnotit, zda jsou jednotlivé dílčí kroky správné a navzájem v souladu. (J.Cimrman: kdo nemá cíl, nepozná, kdy zabloudil ) Page Ing. Jiří Pohl

6 Horizonty budoucích let Nelze akceptovat, že budoucnost železnice je zkoumána mnohem méně než, minulost. To by řadilo železnici k oborům jako je dějepis či archeologie. Budoucnost železnice je potřebné aktivně vytvářet. Jde zejména o řízení investic: - stovky miliard Kč postupně investovaných do rozvoje železniční infrastruktury budou složit (odepisovány, spláceny) mnoho desítek let, - desítky miliard Kč postupně investovaných do obnovy vozového parku budou složit (odepisovány, spláceny) desítky let, Proto je nutné mít představu (přepravní model), jaké funkce bude železnice ve společnosti plnit nikoliv jen v současnosti, ale i v horizontu několika desítek let a tuto představu postupně upřesňovat. Page Ing. Jiří Pohl

7 Prognostika - je chvályhodné, že má železnice svá muzea. To je obrazem úcty k minulosti, - je potěšitelné, že železnice řeší aktuální potřeby současnosti. To je obrazem úcty k zákazníkovi, - je však též nutností, aby železnice vnímala a řešila svoji budoucnost. Jinak ji za ni budou řešit jiní. Page Ing. Jiří Pohl

8 2. Pohled do budoucnosti Page Ing. Jiří Pohl

9 Nyní dodávaná vozidla budou sloužit po dobu své životnosti, zhruba třicet let. Co vše je v letech 2010 až 2040 čeká? Některé trendy lze odhadnout snadno, jiné obtížněji. Avšak ignorovat je, by nebylo rozumné. Page Ing. Jiří Pohl

10 Trendy let Nyní pořizovaná vozidla v průběhu jejich předpokládané životnosti čeká: ve společnosti: - splácení dluhů nadělaných v minulých letech, - pokračování trendu vylidňování venkova (?), - malý počet mladých lidí, - pokračování trendu evropsko asijské integrace. v dopravě: - zkvalitňování infrastruktury silniční i letecké dopravy, - zkvalitňování dopravních prostředků silniční i letecké dopravy, - ohrožení mobility rostoucí cenou kapalných uhlovodíkových paliv. na železnici: - zkvalitňování infrastruktury, - prohlubování interoperability, - prohlubování polarizace železnic, - preference elektrické trakce, - měření spotřeby elektrické energie. Page Ing. Jiří Pohl

11 2.1. Trendy ve společnosti Page Ing. Jiří Pohl

12 Konec rozmařilého žití občanů České republiky Za prvých 5 měsíců roku 2010 vzrostl deficit státního rozpočtu České republiky o téměř Kč. To je v přepočtu měsíčně zhruba Kč na každého občana, respektive Kč na pracujícího občana. Následovníci současných dlužníků budou při uvažování 25 % navýšení úvěru úrokem a stejného tempa umořování, jako zadlužování, splácet Kč měsíčně, respektive v přepočtu na pracujícího Kč měsíčně. Ve srovnání se současností bude ve veřejných financích na občana měsíčně o Kč méně a na pracujícího občana o Kč méně. => občané budou muset vytvářet více hodnot a uvážlivěji investovat Page Ing. Jiří Pohl

13 Vylidňování venkova Technika a chemie snížily zásadním způsobem pracnost zemědělské výroby. Na venkově však nebyly vytvořeny nové pracovní příležitosti, lidé odcházejí za prací do měst. Celosvětově již přesáhl počet obyvatelstva žijícího ve městech 50 %, v České republice dokonce 70 %. Dalšíčást obyvatelstva do měst dojíždí. To zásadním způsobem mění přepravní potřeby místo rovnoměrného rozložení po celé ploše území se spádují ke městům. Železniční síť vybudovaná v 19 století v sobě odráží osídlení a přepravní potřeby 19.století, nikoliv současnosti: tratě poblíž velkých měst jsou přetíženy a nestačí zvládnout přepravní poptávku, venkovské tratě jsou minimálně využívány a nejsou schopny si vydělat na provoz a údržbu Page Ing. Jiří Pohl

14 Stárnutí a úbytek obyvatelstva Je realitou, že reprodukční schopnost obyvatelstva České republiky poklesla. Bipolární dvojice mladých lidí dává společnosti v průměru nikoliv opět dvě, ale v průměru zhruba jen 1,5 nových občanů. => je nutno vzít na vědomí exponenciální pokles počtu obyvatel, zejména obyvatel vytvářejících hodnoty a majících přepravní potřeby, => je na místě se zamyslet, zda jsou aktuální dosavadní rozvojové plány. Je například oprávněné zvýšení kapacity letiště Ruzyně na 20 milionů cestujících ročně (tedy o 60 % více, než v současnosti)? Je rozumné budovat podél elektrifikované železnice paralelní kanál Dunaj Odra Labe? Page Ing. Jiří Pohl

15 Euroasijská integrace - Čína se stala továrnou světa, - Evropa se stala úřadem světa. vzájemná spolupráce Evropy s Asií je oboustranně prospěšná Cestování osob i výměna zboží mezi Evropou a Asií jsou téměř výhradně vázány na leteckou a námořní dopravu. To je činí závisle na dostatku levné ropy, což je do budoucna neudržitelné. Záměr propojení Evropy a Asie patřičně rychlou a kapacitní železnicí má racionální opodstatnění. Page Ing. Jiří Pohl

16 2.2. Trendy v dopravě Page Ing. Jiří Pohl

17 Rozvoj dopravní infrastruktury nekolejové dopravy Česká republika podíl jednotlivých druhů doprav na celkových přepravních výkonech: Železnice 6 % osobní, 22 % nákladní, Silnice 71 % osobní (IAD plus bus), 73 % nákladní, Letectví 9 % osobní, 0,1 % nákladní. v souladu se současnou dělbou přepravních výkonů je intenzivně investováno zejména do rozvoje sítě silnic a dálnic. Jejich síť se díky tomu stává delší, současným přepravním proudům odpovídající, úplnější a rychlejší, než síť železnic, vybudovaná v 19. století. Page Ing. Jiří Pohl

18 Rozvoj dopravních prostředků nekolejové dopravy - letadla, autobusy a zejména osobní automobily mají ve srovnání se železničními vozidly kratší životnost. Po jejím vyčerpání jsou vyřazovány s provozu a nahrazovány novými. Proto jsou v průměru výrazně mladší, než železniční vozidla, - nově vyráběná letadla, autobusy a osobní automobily jsou trvale inovovány a nabízejí cestujícím stále vyšší pohodlí. Nové dopravní prostředky jsou zásadně jiné (výrazně lepší), než předchozí, - prodlužování doby využívání železničních vozidel za období jejich předpokládané životnosti zvyšuje jejich odstup (zastaralost, nedokonalost) za úrovní danou letadly, autobusy a zejména osobními automobily. Page Ing. Jiří Pohl

19 Dostupnost kapalných uhlovodíkových paliv Růst intenzity spotřeby ropy již naráží na geologické limity intenzity její těžby. Náhrada ropy řepkovým olejem a podobnými produkty není reálná. Převis poptávky nad nabídkou vyrovnává trh zvyšováním ceny paliv. Drahá uhlovodíková paliva budou realitou již nejbližších let. - letecká doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %, - vodní doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %, - silniční doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %. => Současná podoba mobility není energeticky stabilní. Jedině kolejová doprava má již v současnosti vyřešenou náhradu za kapalná uhlovodíková paliva (elektrická vozba), avšak podíl železnice na celkových přepravních výkonech je velmi nízký (v České republice 6 % v přepravě osob a 22 % v přepravě nákladů). Page Ing. Jiří Pohl

20 Vývoj cen ropy Ropnou krizi v letech odvrátila hospodářská krize v letech Po jejím odeznění se opět zvyšuje cena ropy. Page Ing. Jiří Pohl

21 2.3. Trendy v železniční dopravě Page Ing. Jiří Pohl

22 Polarizace železniční sítě (SŽDC, 2007) délka doprava traťový tok kategorie tratě km % hrtkm % hrt/den Evropská , , celostátní , , regionální , , celkem Zpětnovazební účinek investic: - hlavní tratě jsou silně zatíženy ( v okolí velkých měst přetíženy). Proto je investováno do jejich modernizace. Tím více jsou atraktivní a doprava na nich stoupá, což vyvolává další investice, - vedlejší tratě jsou velmi málo zatíženy. Proto není vůle do nich investovat. Tím jsou stále méně atraktivní a provoz na nich klesá, tím více není vůle do nich investovat. Page Ing. Jiří Pohl

23 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/57/ES - s cílem umožnit občanům Unie plné využití výhod prostoru bez hranic je na místě podporovat interopreabilitu vnitrostátních železničních sítí, - oblast TSI bude postupně rozšiřována na celý železniční systém, - rozvíjet nové TSI a do roku 2012 revidovat přijaté TSI, aby se vztahovaly na tratě a vozidla, která v nich dosud nejsou zahrnuty, - členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení cíle této směrnice do proaktivní přístup: racionální modifikování TSI při rozšiřování oblasti jejich geografické působnosti na tratě mimo dosavadní síť TEN-T, reaktivní přístup: vyjmout z vnitrostátní železniční sítě infrastrukturu a vozidla, vyhrazená výlučně pro místní použití či historické nebo turistické účely ( a ty se stanou postupně zanikajícím slamem, bez finanční podpory EU) Page Ing. Jiří Pohl

24 Cíle Interoperability 1. Bezpečnost 2. Spolehlivost 3. Ochrana zdraví 4. Ochrana životního prostředí 5. Technická kompatibilita Page Ing. Jiří Pohl

25 Preference elektrické vozby - stát poskytuje dopravcům pevná trakční zařízení zdarma (elektrizace tratí nezvyšuje úroveň poplatku za použití železniční dopravní cesty), - náklady na elektrickou energii jsou nyní při stejné trakční práci ve srovnání s náklady na naftu zhruba třetinové (s tendencí prohlubování), - u osobních zastávkových vlaků snižuje rekuperace brzdové energie náklady na elektrickou energii ve srovnání s náklady na naftu na čtvrtinu až pětinu (již v současnosti), - náklady na pořízení elektrických vozidel srovnatelné velikosti a srovnatelného výkonu jsou nižší, než náklady na pořízení vozidel se spalovacími motory, - náklady na údržbu elektrických vozidel jsou nižší, než náklady na údržbu vozidel se spalovacími motory, => prioritní orientace na elektrickou vozbu Page Ing. Jiří Pohl

26 Platba za skutečnou spotřebu elektrické energie náhrada paušálů platbami podle skutečné spotřeby ovlivní park vozidel: - sníží se náklady na elektrickou energii pro dopravu nákladních vlaků na rovinatých tratích (současný paušál 20 kwh/1 000 tkm je nadhodnocený) => bude omezována doprava pravidelných nákladních vlaků na elektrizovaných tratích motorovými lokomotivami, na jejich místo nastoupí moderní úsporné elektrické lokomotivy, - zvýší se náklady na elektrickou energii pro dopravu elektrickými lokomotivami vedených osobních zastávkových vlaků (současný paušál 38 kwh/1 000 tkm je podhodnocený) => skončí doba vedení osobních zastávkových vlaků a často zastavujících IR rychlíků elektrickými lokomotivami, na jejich místo nastoupí úsporné lehké elektrické jednotky s rekuperační brzdou. Page Ing. Jiří Pohl

27 Rozvoj železniční dopravní cesty (INS, ENE, CCS) 1. a 2. tranzitní koridor 2010 modernizace na rychlost až 160 km/h je téměř dokončena, instalace ETCS level zvyšování rychlosti v přímých úsecích na 200 km/h řešení kapacitní disproporce v okolím Prahy počátek budování vysokorychlostních tratí 3. a 4. tranzitní koridor modernizace na rychlost až 160 km/h (avšak místy již 200 km/h) instalace ETCS level řešení kapacitní disproporce v okolím Prahy počátek budování vysokorychlostních tratí Další aktivity modernizace Brno Přerov (rychlost až 200 km/h), 2020 až 2025 ETRCS koridor E Ústí n/l Nymburk Kolín H. Brod Brno Page Ing. Jiří Pohl

28 Soulad vozidel a infrastruktury - parametry nyní pořizovaných vozidel musí odpovídat nejen současným parametrům tratí, ale parametrům tratí v letech 2010 až 2040, - rozhodující podíl přepravních výkonů zajišťují (a zejména budou zajišťovat) tratě tranzitních koridorů. Existující vozidla již nestačí ani na jejich současné parametry. - ke zhodnocení investic řádu 200 až 300 miliard Kč, vynaložených do modernizace koridorových tratí, jsou nutností nová vozidla patřičných parametrů (rychlost 200 km/h, měrný výkon cca 13 kw/t, účinné brzdy) a funkčnosti (tlakotěsnost, ETCS) a to v počtu potřebném pro vytvoření EC/IC segmentu integrovaného jízdního řádu v jednohodinovém taktu, - ke zvládnutí dopravních nároků disponibilní kapacitou dopravní cesty je i v ostatních segmentech dopravy na tratích tranzitních koridorů nutností orientace na náležitě rychlá, výkonná a vybavená vozidla (osobní zastávkové vlaky, interregionální častěji zastavující rychlíky, nákladní vlaky). Page Ing. Jiří Pohl

29 3. Perspektivní vozidla pro železniční osobní dopravu Page Ing. Jiří Pohl

30 Perspektivní struktura parku vozidel pro zajištění osobní dopravy Motorové lokomotivy Útlumová kategorie, náhrada: a) tratě se silnějším provozem orientace na elektrickou vozbu, b) tratě se slabším provozem orientace na ucelené jednotky. Motorové vozy a přípojné vozy Útlumová kategorie, náhrada: a) více cestujících - orientace na ucelené jednotky, b) méně cestujících orientace na autobusy. Page Ing. Jiří Pohl

31 Perspektivní struktura parku vozidel pro zajištění osobní dopravy Elektrické lokomotivy 3 MW a obyčejné osobní vozy Útlumová kategorie, náhrada: a) osobní zastávkové vlaky orientace na ucelené jednotky, b) krátké často zastavující rychlíky a spěšné vlaky (IR) orientace na ucelené jednotky, c) vlaky kategorie EC/IC orientace na lokomotivy 6 MW a tlakotěsné netrakční jednotky 200 km/h Elektrické trakční jednotky Rozvojová kategorie: a) nízkopodlažní elektrické trakční jednotky pro osobní zastávkové vlaky, b) ucelené elektrické trakční jednotky s vyšším pohodlím pro krátkéčasto zastavující rychlíky a spěšné vlaky (IR), c) vysokorychlostní elektrické ucelené trakční jednotky s distribuovaným pohonem (TSI HS RST třída 1) kategorie pro EC/IC vlaky na HS tratích Page Ing. Jiří Pohl

32 4. Moderní kolejová vozidla Page Ing. Jiří Pohl

33 Portfolio produktů pro osobní železniční dopravu Velaro E 350 max. rychlost (km/h) ICE Velaro RUS Velaro CN ICE T Venturio UK Venturio Desiro ML 160 Viaggio 120 Desiro Classic Desiro UK průměrná vzdálenost mezi stanicemi (km) 50 ICE and ICE T are registered trademarks of Deutsche Bahn AG. Page Ing. Jiří Pohl

34 Cíle inovačních aktivit v oblasti osobní železniční dopravy Tři významné aktuální inovační aktivity: - nízkopodlažní elektrické jednotky se 100 % využití půdorysné plochy pro cestující (regionální i interegionální vlaky do 160 km/h), - tlakotěsné netrakční jednotky pro EC/IC vlaky na modernizovaných tratích pro rychlost do 230 km/h, - vysokorychlostní jednotky s distribuovaným pohonem pro rychlost do 350 km/h Cíle: - interoperabilita (bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana přírody, technická kompatibilita), - ekonomická efektivnost (výnosy z provozu pokryjí provozní náklady i náklady na pořízení vozidla). Page Ing. Jiří Pohl

35 Nízkopodlažní jednotky s elektrickou výzbrojí na střeše Page Ing. Jiří Pohl

36 Nízkopodlažní elektrické jednotky s elektrickou výzbrojí na střeše % využití půdorysné plochy pro cestující (veškerá technická zařízení jsou pod podlahou nebo na střeše), - vysoká cestovní rychlost (vysoká akcelerační i brzdová schopnost, rychlá výměna cestujících), - výrazně nižší provozní náklady ve srovnání s tradičním řešením (těžká lokomotiva a několik vozů), - v přepočtu na sedadlo příznivě nízká cena, - modifikace pro regionální dopravu (osobní zastávkové vlaky), - modifikace interregionální dopravu ( častěji zastavující rychlíky a spěšné vlaky), - snadné větvení vlaků (šetření kapacitou dopravní cesty). Page Ing. Jiří Pohl

37 Přínos nových vozidel ke snížení nákladů vlakové dopravy Starší těžká lokomotiva s vozy (převažují vysoké náklady na energii, dopravní cestu, posun při obratech a údržbu) Moderní lehká ucelená jednotka (nižší hmotnost a vyšší operabilita snižují provozní náklady) Náklady na místo a kilometr (Kč) Náklady na místo a kilometr (Kč) 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 s plátk a vozidla energie personál udržba dopravní ce sta správa a režie celkem 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 splátka vozidla e nergie pe rsonál udržba dopravní ces ta správa a režie ce lke m Účelněřešená nová moderní vozidla jsou nástrojem ke snížení nákladů a zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy Page Ing. Jiří Pohl

38 Desiro ML - využití Vozidla Desiro ML je navržena tak, aby dokázala pokrýt čtyři dopravní aplikace: příměstská regionální kyvadlová meziměstská Platforma se vyznačuje vysokým rozjezdových zrychlením (až 1,1 ms -2 ) a zároveň maximální rychlostí v max =160km/h Aktuální zakázky: Německo, Belgie, Rakousko, Rusko, Čína Page Ing. Jiří Pohl

39 Desiro ML uspořádání elektrické jednotky Počet vozů v jednotce: 2-4 Čelní vůz: Vložený vůz: trakční nebo řídící netrakční Uspořádání jednotky: - Bo Bo nebo Bo Bo + Bo Bo - Bo Bo Bo Bo - Bo Bo Bo Bo Page Ing. Jiří Pohl

40 Desiro ML základní provedení třívozové elektrické jednotky Výkon Nejvyšší rychlost Rozjezdové zrychlení kw 160 km/h 1,1 m/s² Odolnost proti nárazu EN scénář 1-4 Požární ochrana TSI SRT, EN Page Ing. Jiří Pohl

41 Desiro ML Vývojová vyzrálost na základě návaznosti na více než dodaných vozidel Desiro UK pro Anglii Page Ing. Jiří Pohl

42 Desiro ML nastupte a užívejte si Pohodlí i pro každodenní cesty Page Ing. Jiří Pohl

43 Desiro ML Vysoké (prakticky 100 %) využití půdorysné plochy k přepravě cestujících v přízemí cestující, na střeše technická zařízení Page Ing. Jiří Pohl

44 Desiro ML - RER Brusel 305 třívozových elektrických jednotek (délka sítě km) Napájecí napětí: 3 kv a 25 / 3 kv Page Ing. Jiří Pohl

45 Desiro RER Brusel parametry a principy Rozsah dodávky: 305 třívozových jednotek (915 vozů) => příznivá cena, vyzrálost řešení termín dodání: od r.2010 Zákazník: SNCB (belgické státní dráhy) napájení: 3 kv DC (210 jednotek) 3 kv DC / 25kV/50 Hz AC (95 jednotek vložený vůz s měnírnou ) uspořádání jednotky: Bo Bo Bo Bo (pohon 2/3 dvojkolí) max.výkon: kw (2 x 1100 kw) => krátké jízdní doby max.rychlost: 160 km/h zrychlení: až 1,1 ms -2 počet sedadel: 280 sedadel (zhruba 90 % ve srovnání se dvoupodlažním provedení) počet dveří: 2 dvoukřídlé dveře/1 strana bočnice => rychlý nástup a výstup jednotka je vybavena evropským zabezpečovačem ETCS interoperabilní vozidlo (plnění TSI) možnost snadného uplatnění v zemích EU redundance (zdvojení) trakčních a pom. pohonů => vysoká spolehlivost (disponibilita 98 %) Page Ing. Jiří Pohl

46 Netrakční jednotky Page Ing. Jiří Pohl

47 Rychlá doprava na modernizovaných tratích Netrakční jednotky: mez rychlosti vlaků tažených či sunutých lokomotivami se posouvá z dosavadních 200 km/h na novou hodnotu 230 km/h. Nejvyšší standard cestování při rozumné výši nákladů. Page Ing. Jiří Pohl

48 Nový trend pro modernizované tratě: netrakční jednotky Lokomotiva plus ucelená souprava vozů zakončená řídícím vozem Cíl: využít předností ucelených jednotek i předností vlaků s lokomotivami Výhody: jednoduchá konstrukce (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), jednoduchá údržba (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), variabilnost (počtu a typu vozů, typu lokomotivy), komfort ve vozech využití předností ucelených jednotek (tichý a klidný vnitřní prostor) nízká spotřeba energie dokonalá aerodynamika. Oblast použití: EC/IC vlaky na dopravně silněji zatížených modernizovaných tratích Page Ing. Jiří Pohl

49 Mezivozové rozhranní Vně jednotky (krajní vozy) standardní rozhranní UIC: - tažný hák se šroubovkou, - nárazníky, - hlavní potrubí samočinné brzdy a napájecí potrubí, - průběžné vedení elektrického topeni (1 kv / 1,5 kv / 3 kv), - ovládací vedení UIC jednotku lze spojit s jakýmkoliv vozidlem podle standardů UIC Uvnitř jednotky (mezi vozy) specifické rozhranní: - krátká semipermanentní spřáhla, - dokonale tlakotěsné a odhlučněné mezivozové přechody (interiér tvoří volně průchodný celek), - propojení elektrických AC i DC vozidlových sítí s redundancí, - propojení ovládacích vodičů a datových sběrnic, => využití všech technických a ekonomických výhod ucelených jednotek Page Ing. Jiří Pohl

50 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Optimální řešení pro modernizované tratě. Vlak, který umí na sebe a pro svého dopravce vydělat svým provozem. Vyšší boční nevyrovnané zrychlení v obloucích i bez naklápěcí techniky. Page Ing. Jiří Pohl

51 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Typy vozů 7 vozů, 408 sedadel: 16 Premium, 76 First, 316 Economy 1x (16+11) 1x 55 1x 10 3x 80 Premium First Economy Prostor pro cestující na vozících Catering 1x 76 Page Ing. Jiří Pohl

52 Viaggio Comfort - ÖBB railjet: volně průchozí vlak (dokonale utěsněný a odhlučněný mezivozový přechod) Page Ing. Jiří Pohl

53 Viaggio Comfort - ÖBB railjet First Class Page Ing. Jiří Pohl

54 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Economy Class Page Ing. Jiří Pohl

55 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Bistro JetBar Page Ing. Jiří Pohl

56 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Vlaková recepce Idea: cestující může přijít až k odjezdu vlaku a zakoupit si jízdenku, respektive si v průběhu cesty si může opatřit jízdenky pro další cestování Page Ing. Jiří Pohl

57 Technické parametry vozidlo railjet počet vozů v jednotce 7 + lokomotiva napájecí systém kv 3, 15, 25 rychlost km/h 230 (250) délka m 205 vlastní hmotnost t 437 (včetně loko) sedadel 408 hmotnost na sedadlo t 1,07 trakční výkon kw měrný výkon (obsazený) kw/t 12,8 rozjezdová tažná síla kn 304 rozjezdové zrychlení (obsazený) m/s 2 0,60 boční nevyrovnané zrychlení m/s 2 0,98 Page Ing. Jiří Pohl

58 Trakční vlastnosti: nejen vyšší výkon, ale především nižší jízdní odpor 250 Tažná síla, jízdní odpor (kn ) rychlost (km/h) tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW tažná síla - lokomotiva 6,4 MW jízdní odpor - konvenční vozy s lokomotivou jízdní odpor - netrakční jednotka s lokomotivou Snížení C x na polovinu: spotřeba energie aerodynamického vlaku při rychlosti 230 km/h je zhruba stejná, jako spotřeba energie tradičního (hranatého) vlaku jedoucího rychlostí 160 km/h. Page Ing. Jiří Pohl

59 Dosahované parametry Rozjezd: z 0 na 160 km/h za 100 s Zábrzdná dráha: 480 m z rychlosti 140 km/h 1050 m z rychlosti 200 km/h Foto: Železniční magazín Page Ing. Jiří Pohl

60 Přínosy pro cestujícího: bezpečně, rychle, pohodlně, levně Bezpečnost (pevnost vozové skříně, absorbéry nárazové energie, vysoce účinné brzdy, požární opatření, ovládání a zajištění dveří) Rychlost (vysoký měrný výkon, vysoké rozjezdové zrychlení, nejvyšší provozní rychlost 230 km/h) Hygiena (dokonalá klimatizace a ventilace, čistota, tlakotěsnost, vakuové WC) Pohodlí (prostornost, pneumatické vypružení, pohodlná sedadla, příjemné osvětlení, zásuvky 230 V) Nízké náklady (provozní hospodárnost vytváří podmínky pro akceptovatelné jízdné) Page Ing. Jiří Pohl

61 Vysokorychlostní elektrické jednotky s distribuovaným pohonem Page Ing. Jiří Pohl

62 Jen koridory nestačí. Je potřeba přemýšlet jak dál. Velaro E Page Ing. Jiří Pohl

63 Nahradit železnicí letadlo i na vzdálenosti kolem km letadlo (2,5 h, 800 km/h) C elková doba přepravy tradiční železnice (0,5 h, 80 km/h) 5 moderní železnice (0,5 h, 130 km/h) vysokorychlostní železnice (0,5 h, 260 km/h) 4 čas (h) vzdálenost (km) Page Ing. Jiří Pohl

64 Trakční charakteristika, jízdní odpory a spotřeba energie Tažná síla, jízdní odpor (kn) Spotřeba energie je úměrná tažné síle, tedy jízdnímu odporu. Jízdní odpor nestoupá vlivem lepší aerodynamiky u vysokorychlostních vozidel s rostoucí rychlostí tak strmě, jako u vozidel konvenčních rychlost (km/h) tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW tažná síla - vysokorychlostní jednotka 8,8 MW jízdní odpor - konvenční vlak jízdní odpor - vysokorychlostní jednotka Důsledek: aerodynamicky řešená vysokorychlostní jednotka jedoucí rychlostí 270 km/h má zhruba stejnou spotřebu energie, jako tradiční vlak jedoucí rychlostí 160 km/h. Page Ing. Jiří Pohl

65 Trend: distribuovaný pohon konvenční řešení: 8 8 t 5 5 t čelní trakční vozidlo distribuovaný pohon: 5 5 t 5 5 t 5 5 t 5 5 t osobní vozy 5 5 t 5 5 t 5 5 t osa souměrnosti 68t 68t 68t 64t trakční motory transformátor pomocné měniče vyšší (100 %) využití prostoru (délky) pro cestující nižší limit hmotnosti na dvojkolí (17 t) vyšší trakční výkon (20 kw/t) vyšší podíl elektrodynamické (rekuperační) brzdy vyšší akcelerace, neboť 50 % dvojkolí je poháněno redundance trakčních a pomocných pohonů (dvě symetrické poloviny) TSI SRT tunely kategorie B, plus vysoká spolehlivost - nízký počet neschopností k jízdě) Page Ing. Jiří Pohl

66 Distribuovaný trakční pohon (Velaro) Čelní vůz s pohonem Vůz s transformátorem Vložený vůz s pohonem Střední vůz Trakční dvojkolí (trakce a elektrodynamická brzda) 2 brzdové kotouče v discích kol Nepoháněná dvojkolí 3 brzdové kotouče na nápravě Transformátor Měniče Baterie a nabíječ Sběrač proudu 50 % poháněných dvojkolí Trakční výzbroj umístěna výhradně v prostoru pod podlahou Page Ing. Jiří Pohl

67 Elektrická vysokorychlostní jednotka - RENFE S103 Vysokorychlostní elektrická jednotka s distribuovaným trakčním pohonem v = 350 km/h P = kw 50 % dvojkolí poháněno Přepravníčasy v meziměstských relacích (centrum centrum) na vzdálenost do přibližně km kratší než letecké spojení Energetická úspornost - jen 5 kwh / 100 km a sedadlo Page Ing. Jiří Pohl

68 Vstříc k cestujícím Velaro D Page Ing. Jiří Pohl

69 Děkuji Vám za Vaši pozornost! Page Ing. Jiří Pohl

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Nová role a podoba železniční dopravy

Nová role a podoba železniční dopravy Nová role a podoba železniční dopravy Ing. Jiří Pohl Seminář Regulace konkurenčního prostředí na železnici Telč 25.11.2011 Page 1 24.11. 2011 Ing. Jiří Pohl Železnice má více než sto padesátiletou historii

Více

Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové a regionální dopravě

Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové a regionální dopravě Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové a regionální dopravě Ing. Jiří Pohl Siemens, s.r.o. Czech Raildays Ostrava,červen 2010 Siemens AG. All rights reserved. Page 1 červen 2010 Ing. Jiří Pohl

Více

Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou dopravu osob

Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou dopravu osob Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou dopravu osob Jiří Pohl, Siemens Kolejová vozidla mají ve srovnání se silničními vozidly zhruba trojnásobnou životnost (přibližně v relaci 30 let

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

UCELENÉ NETRAKČNÍ JEDNOTKY

UCELENÉ NETRAKČNÍ JEDNOTKY UCELENÉ NETRAKČNÍ JEDNOTKY Jiří POHL Siemens Kolejová vozidla Vliv nových elektrických pohonů na kolejová vozidla Před čtyřiceti lety zahájený přechod od stejnosměrných (komutátorových) trakčních motorů

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

Požadavky na vozidla pro provoz na tratích evropského vysokorychlostního

Požadavky na vozidla pro provoz na tratích evropského vysokorychlostního Požadavky na vozidla pro provoz na tratích evropského vysokorychlostního i konvenčního systému Jiří POHL Siemens kolejová vozidla Síť vysokorychlostních železnic je budována o zhruba sto padesát let později

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

MODERNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

MODERNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU MODERNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Jiří POHL Ing. Jiří POHL, Siemens Kolejová vozidla, s.r.o. Česká republika se mění. V někdejším socialistický státě opět funguje normální tržní ekonomika,

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Vozidla pro vysokorychlostní provoz

Vozidla pro vysokorychlostní provoz Ing. Jiří Pohl / Ostrava19.6.2013/ Konference Česká železnice v roce 2030 Vozidla pro vysokorychlostní provoz Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena.

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA Ing. Jan MAJ, Siemens s.r.o., divize Transportní systémy, Evropská 33a, Praha 6 Málokteré odvětví techniky v sobě nese tolik stop minulosti jako železnice. Železnice

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Vliv technických inovací na cíle a nástroje železniční dopravy

Vliv technických inovací na cíle a nástroje železniční dopravy Masarykova univerzita Brno X. Seminář Telč, Siemens, s.r.o. / 5. 11. 215 Vliv technických inovací na cíle a nástroje železniční dopravy Siemens, s.r.o., divize Mobility 215 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Technická a ekonomická hlediska budování parku konkurenceschopných kolejových vozidel

Technická a ekonomická hlediska budování parku konkurenceschopných kolejových vozidel Technická a ekonomická hlediska budování parku konkurenceschopných kolejových vozidel Jan MAJ 1, Jiří POHL 2 1 Ing. Jan Maj, prokurista Siemens s.r.o., jednatel Siemens Kolejová vozidla s.r.o. 2 Ing. Jiří

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products METRO NOVÉ LEHKÉ SOUPRAVY METRA NeVa ŠKODA a.s. ve spolupráci s ruskou společností VAGONMAŠ vyrábí v Petrohradu šestivozové soupravy metra nové generace

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní železnice včr subsystém energie Vladimír Kudyn Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní tratě v rámci Evropy Cílem budování vysokorychlostních tratí v Evropě

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba.

Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Elektrická trakce Použitím elektrické energie pro pohon kol vozidel vzniká druh dopravy nazvaný elektrická vozba. Způsob pohonu hnacích kol elektromotorem má odborný název elektrická trakce a elektromotor

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice

Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Příprava tratí Rychlých spojení v České republice Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 24. 3. 2015 Tratě Rychlých spojení (RS) = tratě pro vysokorychlostní železniční dopravu dle Nařízení Evropského

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2

Vznik typu. Petr Sýkora pro X14EPT 2 Tramvaje: T3R.PLF Vznik typu Tramvají typu T3 bylo vyrobeno přes 14000 většina z nich dnes dosluhuje v zemích bývalé RVHP Převážně tuzemské podniky nabízejí jejich provozovatelům know-how a komponenty

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008 SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Zdeněk MALKOVSKÝ 1, Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti

Více

DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO MĚSTSKOU, PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ DOPRAVU

DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO MĚSTSKOU, PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ DOPRAVU DRÁŽNÍ VOZIDLA PRO MĚSTSKOU, PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ DOPRAVU Jiří POHL Ing. Jiří Pohl, Siemens Kolejová vozidla s.r.o. Velmi silným a dlouhodobě působícím trendem je stěhování obyvatelstva z venkova do

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

Systémové řešení vysokorychlostní dopravy

Systémové řešení vysokorychlostní dopravy Ing. Jiří Pohl / Praha / 15. 5. 2014 Systémové řešení vysokorychlostní dopravy Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Vývoj osídlení

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR

Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Náklady a přínosy vysokorychlostní dopravy v podmínkách ČR Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy Česká železniční síť Železniční síť v České republice v podobě, v jaké ji známe dnes, byla vytvořena

Více

Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice

Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice Podmínky provozu moderních kolejových vozidel v České republice Jan MAJ 1, Jiří POHL 2 1 Ing. Jan Maj, Siemens s.r.o., Siemens Kolejová vozidla s.r.o. 2 Ing. Jiří Pohl, Siemens Kolejová vozidla s.r.o.

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více