Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob"

Transkript

1 Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou přepravu osob Ing. Jiří Pohl Siemens, s.r.o. Czech Raildays, Ostrava, Siemens AG. All rights reserved. Page Ing. Jiří Pohl

2 1. Minulost, současnost a budoucnost železnice Page Ing. Jiří Pohl

3 Zájem o historii železnice Historie železnice je předmětem zájmu širokých vrstev obyvatelstva: - v České republice je činných několik desítek železničních muzeí, která vlastní stovky historických vozidel, - většina časopisů se železniční tématikou a článků v nich se věnuje historii, respektive nostalgii či vzpomínkám, - téměř veškeré knihy, které v České republice o železnici vycházejí, jsou orientovány historicky, - prakticky všechna o železnici vydávaná videa, prezentují záznamy z jízd historických vozidel, - mnoho zájemců o železnici se věnuje studiu archiválií. => historie je zkoumána velmi podrobně a odborně, události z doby minulé jsou důkladně doloženy a pečlivě analyzovány Page Ing. Jiří Pohl

4 Zájem o současnost železnice Současnost železnice je předmětem bádání menšího počtu zájemců: - velká většina článků o železnici, publikovaných ve všeobecných periodicích celostátního významu, si neklade za cíl železnici porozumět, ale jen informovat o dílčích událostech, - většina článků o současné železnici, publikovaných v časopisech zaměřených na železnici, je spíš fotoreportáží z určité události, málokdy jde o hlubší analýzu technických či ekonomických souvislostí, - také diskuse na internetu, věnované současné železnici, jsou až na čestné výjimky věnovány pozorování operativních jevů, současnost železnice je v médiích spíš pozorována a dokumentována, než aby byly analyzována a optimalizována. Page Ing. Jiří Pohl

5 Zájem o budoucnost železnice Budoucnost železnice je zpravidla mimo oblast zájmu tiskových pojednání a veřejných dialogů o železnici: - výhledové plány jsou zveřejňovány velmi vzácně, - většina úvah o budoucnosti železnice není konkretizována ani v časové posloupnosti, ani v rovině finanční náročnosti investic a jejich přínosů, - mezi dvěma oficiálními dokumenty, Ročenkou dopravy a Dopravní politikou je velmi výrazný rozdíl: to co se již stalo, je popsáno čísly (nekomentovanými), to co se teprve stane, je popsány slovy (nevyčíslenými). budoucnost železnice nemá stanovený jednoznačný směr a cíl. Lze tedy těžko hodnotit, zda jsou jednotlivé dílčí kroky správné a navzájem v souladu. (J.Cimrman: kdo nemá cíl, nepozná, kdy zabloudil ) Page Ing. Jiří Pohl

6 Horizonty budoucích let Nelze akceptovat, že budoucnost železnice je zkoumána mnohem méně než, minulost. To by řadilo železnici k oborům jako je dějepis či archeologie. Budoucnost železnice je potřebné aktivně vytvářet. Jde zejména o řízení investic: - stovky miliard Kč postupně investovaných do rozvoje železniční infrastruktury budou složit (odepisovány, spláceny) mnoho desítek let, - desítky miliard Kč postupně investovaných do obnovy vozového parku budou složit (odepisovány, spláceny) desítky let, Proto je nutné mít představu (přepravní model), jaké funkce bude železnice ve společnosti plnit nikoliv jen v současnosti, ale i v horizontu několika desítek let a tuto představu postupně upřesňovat. Page Ing. Jiří Pohl

7 Prognostika - je chvályhodné, že má železnice svá muzea. To je obrazem úcty k minulosti, - je potěšitelné, že železnice řeší aktuální potřeby současnosti. To je obrazem úcty k zákazníkovi, - je však též nutností, aby železnice vnímala a řešila svoji budoucnost. Jinak ji za ni budou řešit jiní. Page Ing. Jiří Pohl

8 2. Pohled do budoucnosti Page Ing. Jiří Pohl

9 Nyní dodávaná vozidla budou sloužit po dobu své životnosti, zhruba třicet let. Co vše je v letech 2010 až 2040 čeká? Některé trendy lze odhadnout snadno, jiné obtížněji. Avšak ignorovat je, by nebylo rozumné. Page Ing. Jiří Pohl

10 Trendy let Nyní pořizovaná vozidla v průběhu jejich předpokládané životnosti čeká: ve společnosti: - splácení dluhů nadělaných v minulých letech, - pokračování trendu vylidňování venkova (?), - malý počet mladých lidí, - pokračování trendu evropsko asijské integrace. v dopravě: - zkvalitňování infrastruktury silniční i letecké dopravy, - zkvalitňování dopravních prostředků silniční i letecké dopravy, - ohrožení mobility rostoucí cenou kapalných uhlovodíkových paliv. na železnici: - zkvalitňování infrastruktury, - prohlubování interoperability, - prohlubování polarizace železnic, - preference elektrické trakce, - měření spotřeby elektrické energie. Page Ing. Jiří Pohl

11 2.1. Trendy ve společnosti Page Ing. Jiří Pohl

12 Konec rozmařilého žití občanů České republiky Za prvých 5 měsíců roku 2010 vzrostl deficit státního rozpočtu České republiky o téměř Kč. To je v přepočtu měsíčně zhruba Kč na každého občana, respektive Kč na pracujícího občana. Následovníci současných dlužníků budou při uvažování 25 % navýšení úvěru úrokem a stejného tempa umořování, jako zadlužování, splácet Kč měsíčně, respektive v přepočtu na pracujícího Kč měsíčně. Ve srovnání se současností bude ve veřejných financích na občana měsíčně o Kč méně a na pracujícího občana o Kč méně. => občané budou muset vytvářet více hodnot a uvážlivěji investovat Page Ing. Jiří Pohl

13 Vylidňování venkova Technika a chemie snížily zásadním způsobem pracnost zemědělské výroby. Na venkově však nebyly vytvořeny nové pracovní příležitosti, lidé odcházejí za prací do měst. Celosvětově již přesáhl počet obyvatelstva žijícího ve městech 50 %, v České republice dokonce 70 %. Dalšíčást obyvatelstva do měst dojíždí. To zásadním způsobem mění přepravní potřeby místo rovnoměrného rozložení po celé ploše území se spádují ke městům. Železniční síť vybudovaná v 19 století v sobě odráží osídlení a přepravní potřeby 19.století, nikoliv současnosti: tratě poblíž velkých měst jsou přetíženy a nestačí zvládnout přepravní poptávku, venkovské tratě jsou minimálně využívány a nejsou schopny si vydělat na provoz a údržbu Page Ing. Jiří Pohl

14 Stárnutí a úbytek obyvatelstva Je realitou, že reprodukční schopnost obyvatelstva České republiky poklesla. Bipolární dvojice mladých lidí dává společnosti v průměru nikoliv opět dvě, ale v průměru zhruba jen 1,5 nových občanů. => je nutno vzít na vědomí exponenciální pokles počtu obyvatel, zejména obyvatel vytvářejících hodnoty a majících přepravní potřeby, => je na místě se zamyslet, zda jsou aktuální dosavadní rozvojové plány. Je například oprávněné zvýšení kapacity letiště Ruzyně na 20 milionů cestujících ročně (tedy o 60 % více, než v současnosti)? Je rozumné budovat podél elektrifikované železnice paralelní kanál Dunaj Odra Labe? Page Ing. Jiří Pohl

15 Euroasijská integrace - Čína se stala továrnou světa, - Evropa se stala úřadem světa. vzájemná spolupráce Evropy s Asií je oboustranně prospěšná Cestování osob i výměna zboží mezi Evropou a Asií jsou téměř výhradně vázány na leteckou a námořní dopravu. To je činí závisle na dostatku levné ropy, což je do budoucna neudržitelné. Záměr propojení Evropy a Asie patřičně rychlou a kapacitní železnicí má racionální opodstatnění. Page Ing. Jiří Pohl

16 2.2. Trendy v dopravě Page Ing. Jiří Pohl

17 Rozvoj dopravní infrastruktury nekolejové dopravy Česká republika podíl jednotlivých druhů doprav na celkových přepravních výkonech: Železnice 6 % osobní, 22 % nákladní, Silnice 71 % osobní (IAD plus bus), 73 % nákladní, Letectví 9 % osobní, 0,1 % nákladní. v souladu se současnou dělbou přepravních výkonů je intenzivně investováno zejména do rozvoje sítě silnic a dálnic. Jejich síť se díky tomu stává delší, současným přepravním proudům odpovídající, úplnější a rychlejší, než síť železnic, vybudovaná v 19. století. Page Ing. Jiří Pohl

18 Rozvoj dopravních prostředků nekolejové dopravy - letadla, autobusy a zejména osobní automobily mají ve srovnání se železničními vozidly kratší životnost. Po jejím vyčerpání jsou vyřazovány s provozu a nahrazovány novými. Proto jsou v průměru výrazně mladší, než železniční vozidla, - nově vyráběná letadla, autobusy a osobní automobily jsou trvale inovovány a nabízejí cestujícím stále vyšší pohodlí. Nové dopravní prostředky jsou zásadně jiné (výrazně lepší), než předchozí, - prodlužování doby využívání železničních vozidel za období jejich předpokládané životnosti zvyšuje jejich odstup (zastaralost, nedokonalost) za úrovní danou letadly, autobusy a zejména osobními automobily. Page Ing. Jiří Pohl

19 Dostupnost kapalných uhlovodíkových paliv Růst intenzity spotřeby ropy již naráží na geologické limity intenzity její těžby. Náhrada ropy řepkovým olejem a podobnými produkty není reálná. Převis poptávky nad nabídkou vyrovnává trh zvyšováním ceny paliv. Drahá uhlovodíková paliva budou realitou již nejbližších let. - letecká doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %, - vodní doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %, - silniční doprava je závislá na kapalných uhlovodíkových palivech ze 100 %. => Současná podoba mobility není energeticky stabilní. Jedině kolejová doprava má již v současnosti vyřešenou náhradu za kapalná uhlovodíková paliva (elektrická vozba), avšak podíl železnice na celkových přepravních výkonech je velmi nízký (v České republice 6 % v přepravě osob a 22 % v přepravě nákladů). Page Ing. Jiří Pohl

20 Vývoj cen ropy Ropnou krizi v letech odvrátila hospodářská krize v letech Po jejím odeznění se opět zvyšuje cena ropy. Page Ing. Jiří Pohl

21 2.3. Trendy v železniční dopravě Page Ing. Jiří Pohl

22 Polarizace železniční sítě (SŽDC, 2007) délka doprava traťový tok kategorie tratě km % hrtkm % hrt/den Evropská , , celostátní , , regionální , , celkem Zpětnovazební účinek investic: - hlavní tratě jsou silně zatíženy ( v okolí velkých měst přetíženy). Proto je investováno do jejich modernizace. Tím více jsou atraktivní a doprava na nich stoupá, což vyvolává další investice, - vedlejší tratě jsou velmi málo zatíženy. Proto není vůle do nich investovat. Tím jsou stále méně atraktivní a provoz na nich klesá, tím více není vůle do nich investovat. Page Ing. Jiří Pohl

23 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/57/ES - s cílem umožnit občanům Unie plné využití výhod prostoru bez hranic je na místě podporovat interopreabilitu vnitrostátních železničních sítí, - oblast TSI bude postupně rozšiřována na celý železniční systém, - rozvíjet nové TSI a do roku 2012 revidovat přijaté TSI, aby se vztahovaly na tratě a vozidla, která v nich dosud nejsou zahrnuty, - členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení cíle této směrnice do proaktivní přístup: racionální modifikování TSI při rozšiřování oblasti jejich geografické působnosti na tratě mimo dosavadní síť TEN-T, reaktivní přístup: vyjmout z vnitrostátní železniční sítě infrastrukturu a vozidla, vyhrazená výlučně pro místní použití či historické nebo turistické účely ( a ty se stanou postupně zanikajícím slamem, bez finanční podpory EU) Page Ing. Jiří Pohl

24 Cíle Interoperability 1. Bezpečnost 2. Spolehlivost 3. Ochrana zdraví 4. Ochrana životního prostředí 5. Technická kompatibilita Page Ing. Jiří Pohl

25 Preference elektrické vozby - stát poskytuje dopravcům pevná trakční zařízení zdarma (elektrizace tratí nezvyšuje úroveň poplatku za použití železniční dopravní cesty), - náklady na elektrickou energii jsou nyní při stejné trakční práci ve srovnání s náklady na naftu zhruba třetinové (s tendencí prohlubování), - u osobních zastávkových vlaků snižuje rekuperace brzdové energie náklady na elektrickou energii ve srovnání s náklady na naftu na čtvrtinu až pětinu (již v současnosti), - náklady na pořízení elektrických vozidel srovnatelné velikosti a srovnatelného výkonu jsou nižší, než náklady na pořízení vozidel se spalovacími motory, - náklady na údržbu elektrických vozidel jsou nižší, než náklady na údržbu vozidel se spalovacími motory, => prioritní orientace na elektrickou vozbu Page Ing. Jiří Pohl

26 Platba za skutečnou spotřebu elektrické energie náhrada paušálů platbami podle skutečné spotřeby ovlivní park vozidel: - sníží se náklady na elektrickou energii pro dopravu nákladních vlaků na rovinatých tratích (současný paušál 20 kwh/1 000 tkm je nadhodnocený) => bude omezována doprava pravidelných nákladních vlaků na elektrizovaných tratích motorovými lokomotivami, na jejich místo nastoupí moderní úsporné elektrické lokomotivy, - zvýší se náklady na elektrickou energii pro dopravu elektrickými lokomotivami vedených osobních zastávkových vlaků (současný paušál 38 kwh/1 000 tkm je podhodnocený) => skončí doba vedení osobních zastávkových vlaků a často zastavujících IR rychlíků elektrickými lokomotivami, na jejich místo nastoupí úsporné lehké elektrické jednotky s rekuperační brzdou. Page Ing. Jiří Pohl

27 Rozvoj železniční dopravní cesty (INS, ENE, CCS) 1. a 2. tranzitní koridor 2010 modernizace na rychlost až 160 km/h je téměř dokončena, instalace ETCS level zvyšování rychlosti v přímých úsecích na 200 km/h řešení kapacitní disproporce v okolím Prahy počátek budování vysokorychlostních tratí 3. a 4. tranzitní koridor modernizace na rychlost až 160 km/h (avšak místy již 200 km/h) instalace ETCS level řešení kapacitní disproporce v okolím Prahy počátek budování vysokorychlostních tratí Další aktivity modernizace Brno Přerov (rychlost až 200 km/h), 2020 až 2025 ETRCS koridor E Ústí n/l Nymburk Kolín H. Brod Brno Page Ing. Jiří Pohl

28 Soulad vozidel a infrastruktury - parametry nyní pořizovaných vozidel musí odpovídat nejen současným parametrům tratí, ale parametrům tratí v letech 2010 až 2040, - rozhodující podíl přepravních výkonů zajišťují (a zejména budou zajišťovat) tratě tranzitních koridorů. Existující vozidla již nestačí ani na jejich současné parametry. - ke zhodnocení investic řádu 200 až 300 miliard Kč, vynaložených do modernizace koridorových tratí, jsou nutností nová vozidla patřičných parametrů (rychlost 200 km/h, měrný výkon cca 13 kw/t, účinné brzdy) a funkčnosti (tlakotěsnost, ETCS) a to v počtu potřebném pro vytvoření EC/IC segmentu integrovaného jízdního řádu v jednohodinovém taktu, - ke zvládnutí dopravních nároků disponibilní kapacitou dopravní cesty je i v ostatních segmentech dopravy na tratích tranzitních koridorů nutností orientace na náležitě rychlá, výkonná a vybavená vozidla (osobní zastávkové vlaky, interregionální častěji zastavující rychlíky, nákladní vlaky). Page Ing. Jiří Pohl

29 3. Perspektivní vozidla pro železniční osobní dopravu Page Ing. Jiří Pohl

30 Perspektivní struktura parku vozidel pro zajištění osobní dopravy Motorové lokomotivy Útlumová kategorie, náhrada: a) tratě se silnějším provozem orientace na elektrickou vozbu, b) tratě se slabším provozem orientace na ucelené jednotky. Motorové vozy a přípojné vozy Útlumová kategorie, náhrada: a) více cestujících - orientace na ucelené jednotky, b) méně cestujících orientace na autobusy. Page Ing. Jiří Pohl

31 Perspektivní struktura parku vozidel pro zajištění osobní dopravy Elektrické lokomotivy 3 MW a obyčejné osobní vozy Útlumová kategorie, náhrada: a) osobní zastávkové vlaky orientace na ucelené jednotky, b) krátké často zastavující rychlíky a spěšné vlaky (IR) orientace na ucelené jednotky, c) vlaky kategorie EC/IC orientace na lokomotivy 6 MW a tlakotěsné netrakční jednotky 200 km/h Elektrické trakční jednotky Rozvojová kategorie: a) nízkopodlažní elektrické trakční jednotky pro osobní zastávkové vlaky, b) ucelené elektrické trakční jednotky s vyšším pohodlím pro krátkéčasto zastavující rychlíky a spěšné vlaky (IR), c) vysokorychlostní elektrické ucelené trakční jednotky s distribuovaným pohonem (TSI HS RST třída 1) kategorie pro EC/IC vlaky na HS tratích Page Ing. Jiří Pohl

32 4. Moderní kolejová vozidla Page Ing. Jiří Pohl

33 Portfolio produktů pro osobní železniční dopravu Velaro E 350 max. rychlost (km/h) ICE Velaro RUS Velaro CN ICE T Venturio UK Venturio Desiro ML 160 Viaggio 120 Desiro Classic Desiro UK průměrná vzdálenost mezi stanicemi (km) 50 ICE and ICE T are registered trademarks of Deutsche Bahn AG. Page Ing. Jiří Pohl

34 Cíle inovačních aktivit v oblasti osobní železniční dopravy Tři významné aktuální inovační aktivity: - nízkopodlažní elektrické jednotky se 100 % využití půdorysné plochy pro cestující (regionální i interegionální vlaky do 160 km/h), - tlakotěsné netrakční jednotky pro EC/IC vlaky na modernizovaných tratích pro rychlost do 230 km/h, - vysokorychlostní jednotky s distribuovaným pohonem pro rychlost do 350 km/h Cíle: - interoperabilita (bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana přírody, technická kompatibilita), - ekonomická efektivnost (výnosy z provozu pokryjí provozní náklady i náklady na pořízení vozidla). Page Ing. Jiří Pohl

35 Nízkopodlažní jednotky s elektrickou výzbrojí na střeše Page Ing. Jiří Pohl

36 Nízkopodlažní elektrické jednotky s elektrickou výzbrojí na střeše % využití půdorysné plochy pro cestující (veškerá technická zařízení jsou pod podlahou nebo na střeše), - vysoká cestovní rychlost (vysoká akcelerační i brzdová schopnost, rychlá výměna cestujících), - výrazně nižší provozní náklady ve srovnání s tradičním řešením (těžká lokomotiva a několik vozů), - v přepočtu na sedadlo příznivě nízká cena, - modifikace pro regionální dopravu (osobní zastávkové vlaky), - modifikace interregionální dopravu ( častěji zastavující rychlíky a spěšné vlaky), - snadné větvení vlaků (šetření kapacitou dopravní cesty). Page Ing. Jiří Pohl

37 Přínos nových vozidel ke snížení nákladů vlakové dopravy Starší těžká lokomotiva s vozy (převažují vysoké náklady na energii, dopravní cestu, posun při obratech a údržbu) Moderní lehká ucelená jednotka (nižší hmotnost a vyšší operabilita snižují provozní náklady) Náklady na místo a kilometr (Kč) Náklady na místo a kilometr (Kč) 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 s plátk a vozidla energie personál udržba dopravní ce sta správa a režie celkem 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 splátka vozidla e nergie pe rsonál udržba dopravní ces ta správa a režie ce lke m Účelněřešená nová moderní vozidla jsou nástrojem ke snížení nákladů a zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy Page Ing. Jiří Pohl

38 Desiro ML - využití Vozidla Desiro ML je navržena tak, aby dokázala pokrýt čtyři dopravní aplikace: příměstská regionální kyvadlová meziměstská Platforma se vyznačuje vysokým rozjezdových zrychlením (až 1,1 ms -2 ) a zároveň maximální rychlostí v max =160km/h Aktuální zakázky: Německo, Belgie, Rakousko, Rusko, Čína Page Ing. Jiří Pohl

39 Desiro ML uspořádání elektrické jednotky Počet vozů v jednotce: 2-4 Čelní vůz: Vložený vůz: trakční nebo řídící netrakční Uspořádání jednotky: - Bo Bo nebo Bo Bo + Bo Bo - Bo Bo Bo Bo - Bo Bo Bo Bo Page Ing. Jiří Pohl

40 Desiro ML základní provedení třívozové elektrické jednotky Výkon Nejvyšší rychlost Rozjezdové zrychlení kw 160 km/h 1,1 m/s² Odolnost proti nárazu EN scénář 1-4 Požární ochrana TSI SRT, EN Page Ing. Jiří Pohl

41 Desiro ML Vývojová vyzrálost na základě návaznosti na více než dodaných vozidel Desiro UK pro Anglii Page Ing. Jiří Pohl

42 Desiro ML nastupte a užívejte si Pohodlí i pro každodenní cesty Page Ing. Jiří Pohl

43 Desiro ML Vysoké (prakticky 100 %) využití půdorysné plochy k přepravě cestujících v přízemí cestující, na střeše technická zařízení Page Ing. Jiří Pohl

44 Desiro ML - RER Brusel 305 třívozových elektrických jednotek (délka sítě km) Napájecí napětí: 3 kv a 25 / 3 kv Page Ing. Jiří Pohl

45 Desiro RER Brusel parametry a principy Rozsah dodávky: 305 třívozových jednotek (915 vozů) => příznivá cena, vyzrálost řešení termín dodání: od r.2010 Zákazník: SNCB (belgické státní dráhy) napájení: 3 kv DC (210 jednotek) 3 kv DC / 25kV/50 Hz AC (95 jednotek vložený vůz s měnírnou ) uspořádání jednotky: Bo Bo Bo Bo (pohon 2/3 dvojkolí) max.výkon: kw (2 x 1100 kw) => krátké jízdní doby max.rychlost: 160 km/h zrychlení: až 1,1 ms -2 počet sedadel: 280 sedadel (zhruba 90 % ve srovnání se dvoupodlažním provedení) počet dveří: 2 dvoukřídlé dveře/1 strana bočnice => rychlý nástup a výstup jednotka je vybavena evropským zabezpečovačem ETCS interoperabilní vozidlo (plnění TSI) možnost snadného uplatnění v zemích EU redundance (zdvojení) trakčních a pom. pohonů => vysoká spolehlivost (disponibilita 98 %) Page Ing. Jiří Pohl

46 Netrakční jednotky Page Ing. Jiří Pohl

47 Rychlá doprava na modernizovaných tratích Netrakční jednotky: mez rychlosti vlaků tažených či sunutých lokomotivami se posouvá z dosavadních 200 km/h na novou hodnotu 230 km/h. Nejvyšší standard cestování při rozumné výši nákladů. Page Ing. Jiří Pohl

48 Nový trend pro modernizované tratě: netrakční jednotky Lokomotiva plus ucelená souprava vozů zakončená řídícím vozem Cíl: využít předností ucelených jednotek i předností vlaků s lokomotivami Výhody: jednoduchá konstrukce (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), jednoduchá údržba (zvlášť lokomotiva, zvlášť vozy), variabilnost (počtu a typu vozů, typu lokomotivy), komfort ve vozech využití předností ucelených jednotek (tichý a klidný vnitřní prostor) nízká spotřeba energie dokonalá aerodynamika. Oblast použití: EC/IC vlaky na dopravně silněji zatížených modernizovaných tratích Page Ing. Jiří Pohl

49 Mezivozové rozhranní Vně jednotky (krajní vozy) standardní rozhranní UIC: - tažný hák se šroubovkou, - nárazníky, - hlavní potrubí samočinné brzdy a napájecí potrubí, - průběžné vedení elektrického topeni (1 kv / 1,5 kv / 3 kv), - ovládací vedení UIC jednotku lze spojit s jakýmkoliv vozidlem podle standardů UIC Uvnitř jednotky (mezi vozy) specifické rozhranní: - krátká semipermanentní spřáhla, - dokonale tlakotěsné a odhlučněné mezivozové přechody (interiér tvoří volně průchodný celek), - propojení elektrických AC i DC vozidlových sítí s redundancí, - propojení ovládacích vodičů a datových sběrnic, => využití všech technických a ekonomických výhod ucelených jednotek Page Ing. Jiří Pohl

50 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Optimální řešení pro modernizované tratě. Vlak, který umí na sebe a pro svého dopravce vydělat svým provozem. Vyšší boční nevyrovnané zrychlení v obloucích i bez naklápěcí techniky. Page Ing. Jiří Pohl

51 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Typy vozů 7 vozů, 408 sedadel: 16 Premium, 76 First, 316 Economy 1x (16+11) 1x 55 1x 10 3x 80 Premium First Economy Prostor pro cestující na vozících Catering 1x 76 Page Ing. Jiří Pohl

52 Viaggio Comfort - ÖBB railjet: volně průchozí vlak (dokonale utěsněný a odhlučněný mezivozový přechod) Page Ing. Jiří Pohl

53 Viaggio Comfort - ÖBB railjet First Class Page Ing. Jiří Pohl

54 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Economy Class Page Ing. Jiří Pohl

55 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Bistro JetBar Page Ing. Jiří Pohl

56 Viaggio Comfort - ÖBB railjet Vlaková recepce Idea: cestující může přijít až k odjezdu vlaku a zakoupit si jízdenku, respektive si v průběhu cesty si může opatřit jízdenky pro další cestování Page Ing. Jiří Pohl

57 Technické parametry vozidlo railjet počet vozů v jednotce 7 + lokomotiva napájecí systém kv 3, 15, 25 rychlost km/h 230 (250) délka m 205 vlastní hmotnost t 437 (včetně loko) sedadel 408 hmotnost na sedadlo t 1,07 trakční výkon kw měrný výkon (obsazený) kw/t 12,8 rozjezdová tažná síla kn 304 rozjezdové zrychlení (obsazený) m/s 2 0,60 boční nevyrovnané zrychlení m/s 2 0,98 Page Ing. Jiří Pohl

58 Trakční vlastnosti: nejen vyšší výkon, ale především nižší jízdní odpor 250 Tažná síla, jízdní odpor (kn ) rychlost (km/h) tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW tažná síla - lokomotiva 6,4 MW jízdní odpor - konvenční vozy s lokomotivou jízdní odpor - netrakční jednotka s lokomotivou Snížení C x na polovinu: spotřeba energie aerodynamického vlaku při rychlosti 230 km/h je zhruba stejná, jako spotřeba energie tradičního (hranatého) vlaku jedoucího rychlostí 160 km/h. Page Ing. Jiří Pohl

59 Dosahované parametry Rozjezd: z 0 na 160 km/h za 100 s Zábrzdná dráha: 480 m z rychlosti 140 km/h 1050 m z rychlosti 200 km/h Foto: Železniční magazín Page Ing. Jiří Pohl

60 Přínosy pro cestujícího: bezpečně, rychle, pohodlně, levně Bezpečnost (pevnost vozové skříně, absorbéry nárazové energie, vysoce účinné brzdy, požární opatření, ovládání a zajištění dveří) Rychlost (vysoký měrný výkon, vysoké rozjezdové zrychlení, nejvyšší provozní rychlost 230 km/h) Hygiena (dokonalá klimatizace a ventilace, čistota, tlakotěsnost, vakuové WC) Pohodlí (prostornost, pneumatické vypružení, pohodlná sedadla, příjemné osvětlení, zásuvky 230 V) Nízké náklady (provozní hospodárnost vytváří podmínky pro akceptovatelné jízdné) Page Ing. Jiří Pohl

61 Vysokorychlostní elektrické jednotky s distribuovaným pohonem Page Ing. Jiří Pohl

62 Jen koridory nestačí. Je potřeba přemýšlet jak dál. Velaro E Page Ing. Jiří Pohl

63 Nahradit železnicí letadlo i na vzdálenosti kolem km letadlo (2,5 h, 800 km/h) C elková doba přepravy tradiční železnice (0,5 h, 80 km/h) 5 moderní železnice (0,5 h, 130 km/h) vysokorychlostní železnice (0,5 h, 260 km/h) 4 čas (h) vzdálenost (km) Page Ing. Jiří Pohl

64 Trakční charakteristika, jízdní odpory a spotřeba energie Tažná síla, jízdní odpor (kn) Spotřeba energie je úměrná tažné síle, tedy jízdnímu odporu. Jízdní odpor nestoupá vlivem lepší aerodynamiky u vysokorychlostních vozidel s rostoucí rychlostí tak strmě, jako u vozidel konvenčních rychlost (km/h) tažná síla - konvenční lokomotiva 4 MW tažná síla - vysokorychlostní jednotka 8,8 MW jízdní odpor - konvenční vlak jízdní odpor - vysokorychlostní jednotka Důsledek: aerodynamicky řešená vysokorychlostní jednotka jedoucí rychlostí 270 km/h má zhruba stejnou spotřebu energie, jako tradiční vlak jedoucí rychlostí 160 km/h. Page Ing. Jiří Pohl

65 Trend: distribuovaný pohon konvenční řešení: 8 8 t 5 5 t čelní trakční vozidlo distribuovaný pohon: 5 5 t 5 5 t 5 5 t 5 5 t osobní vozy 5 5 t 5 5 t 5 5 t osa souměrnosti 68t 68t 68t 64t trakční motory transformátor pomocné měniče vyšší (100 %) využití prostoru (délky) pro cestující nižší limit hmotnosti na dvojkolí (17 t) vyšší trakční výkon (20 kw/t) vyšší podíl elektrodynamické (rekuperační) brzdy vyšší akcelerace, neboť 50 % dvojkolí je poháněno redundance trakčních a pomocných pohonů (dvě symetrické poloviny) TSI SRT tunely kategorie B, plus vysoká spolehlivost - nízký počet neschopností k jízdě) Page Ing. Jiří Pohl

66 Distribuovaný trakční pohon (Velaro) Čelní vůz s pohonem Vůz s transformátorem Vložený vůz s pohonem Střední vůz Trakční dvojkolí (trakce a elektrodynamická brzda) 2 brzdové kotouče v discích kol Nepoháněná dvojkolí 3 brzdové kotouče na nápravě Transformátor Měniče Baterie a nabíječ Sběrač proudu 50 % poháněných dvojkolí Trakční výzbroj umístěna výhradně v prostoru pod podlahou Page Ing. Jiří Pohl

67 Elektrická vysokorychlostní jednotka - RENFE S103 Vysokorychlostní elektrická jednotka s distribuovaným trakčním pohonem v = 350 km/h P = kw 50 % dvojkolí poháněno Přepravníčasy v meziměstských relacích (centrum centrum) na vzdálenost do přibližně km kratší než letecké spojení Energetická úspornost - jen 5 kwh / 100 km a sedadlo Page Ing. Jiří Pohl

68 Vstříc k cestujícím Velaro D Page Ing. Jiří Pohl

69 Děkuji Vám za Vaši pozornost! Page Ing. Jiří Pohl

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer

PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU. Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta. Ing. Jan Plomer OBNOVA VOZIDLOVÉHO PARKU ČD, a.s. PRO REGIONÁLNÍ A DÁLKOVOU DOPRAVU Odborný seminář DOPRAVNÍ OBLUŽNOST 2011 aneb po Ústeckém kraji bez auta Ing. Jan Plomer Odborný seminář DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2011 21.

Více

Železniční vozidla pro interoperabilní i neinteroperabilní železniční síť

Železniční vozidla pro interoperabilní i neinteroperabilní železniční síť Železniční vozidla pro interoperabilní i neinteroperabilní železniční síť Ostrava, 15.6.2011 Siemens AG. All rights reserved. 2011. All rights reserved. Potenciál železniční dopravy Železnice má značné

Více

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí

Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Ing. Jiří Pohl / Brno / Konference vize 2030 Řešení mobility vysokorychlostní železnicí Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Brno

Více

Nová role a podoba železniční dopravy

Nová role a podoba železniční dopravy Nová role a podoba železniční dopravy Ing. Jiří Pohl Seminář Regulace konkurenčního prostředí na železnici Telč 25.11.2011 Page 1 24.11. 2011 Ing. Jiří Pohl Železnice má více než sto padesátiletou historii

Více

Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové a regionální dopravě

Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové a regionální dopravě Vzájemný soulad vozidel a infrastruktury v dálkové a regionální dopravě Ing. Jiří Pohl Siemens, s.r.o. Czech Raildays Ostrava,červen 2010 Siemens AG. All rights reserved. Page 1 červen 2010 Ing. Jiří Pohl

Více

Vysokorychlostní železniční doprava v České republice

Vysokorychlostní železniční doprava v České republice Vysokorychlostní železniční doprava v České republice Ing. Jiří Pohl Ostrava, 18.6.8 Strana 1 červen 8 ing. Jiří Pohl Siemens Kolejová vozidla s.r.o., 8 Soulad parametrů tratí a vozidel Obsah: 1. Mobilita.

Více

Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou dopravu osob

Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou dopravu osob Nové trendy v oblasti vozidel pro regionální a dálkovou dopravu osob Jiří Pohl, Siemens Kolejová vozidla mají ve srovnání se silničními vozidly zhruba trojnásobnou životnost (přibližně v relaci 30 let

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Moderní vozidla jako součást moderní regionální železniční dopravy

Moderní vozidla jako součást moderní regionální železniční dopravy Moderní vozidla jako součást moderní regionální železniční dopravy Ústí nad Labem, dne 23.9.2010 Siemens, s.r.o. 2009 Siemens AG. All rights reserved. Trendy v dopravě Strana 2 Města a doprava Trendy 20

Více

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. VOZIDLA PRO PŘÍMĚSTSKOU A REGIONÁLNÍ OSOBNÍ

Více

UCELENÉ NETRAKČNÍ JEDNOTKY

UCELENÉ NETRAKČNÍ JEDNOTKY UCELENÉ NETRAKČNÍ JEDNOTKY Jiří POHL Siemens Kolejová vozidla Vliv nových elektrických pohonů na kolejová vozidla Před čtyřiceti lety zahájený přechod od stejnosměrných (komutátorových) trakčních motorů

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Požadavky na vozidla pro provoz na tratích evropského vysokorychlostního

Požadavky na vozidla pro provoz na tratích evropského vysokorychlostního Požadavky na vozidla pro provoz na tratích evropského vysokorychlostního i konvenčního systému Jiří POHL Siemens kolejová vozidla Síť vysokorychlostních železnic je budována o zhruba sto padesát let později

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Siemens I MO RS EN Diplomové práce. 1 zaměření M student škola školní rok konzultant Kopal

Siemens I MO RS EN Diplomové práce. 1 zaměření M student škola školní rok konzultant Kopal Siemens I MO RS EN Diplomové práce 1 zaměření M Oblasti optimální volby jednopodlažních nebo dvoupodlažních eletrických jednotek 1. kapitola Požadavky na elektrické jednotky pro regionální dopravu 2. kapitola

Více

Systematika a aplikace vozidel

Systematika a aplikace vozidel Ing. Jiří Pohl / 16.5.2013/ Kolokvium ŽelAktuel 2013 Systematika a aplikace vozidel Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Vývoj

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE METRO NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ SNADNÁ A LEVNÁ ÚDRŽBA PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST VYSOKÁ SPOLEHLIVOST PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE Soupravy metra ze Škody Transportation zajišťují flexibilní a efektivní řešení dopravy

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti

Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Seminář Standardy dopravní obslužnosti - centrální strategie vs. krajské priority Telč, 6.11. 2014, Siemens, s.r.o. Potenciál moderní železnice pro růst dopravní obslužnosti Siemens, s.r.o., divize Rail

Více

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC

Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Želaktuel 2013 Zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Vedoucí oddělené koncepce infrastruktury Odbor strategie 16.5.2013, Praha Výchozí požadavky Požadavky dopravců (ČD

Více

Vozidla pro vysokorychlostní provoz

Vozidla pro vysokorychlostní provoz Ing. Jiří Pohl / Ostrava19.6.2013/ Konference Česká železnice v roce 2030 Vozidla pro vysokorychlostní provoz Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2013 Všechna práva vyhrazena.

Více

MODERNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

MODERNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU MODERNÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA PRO ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Jiří POHL Ing. Jiří POHL, Siemens Kolejová vozidla, s.r.o. Česká republika se mění. V někdejším socialistický státě opět funguje normální tržní ekonomika,

Více

Nové směry v železniční dopravě

Nové směry v železniční dopravě Nové směry v železniční dopravě Odlišnost technických požadavků na železniční subsystémy na interoperabilních a neinteroperabilních tratích Radek Čech Czech Raildays, 15.6.2011, Ostrava Směrnice Evropského

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny

Eurotrans, Brno 8.10.2013. Po Brně - zeleně. Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Po Brně - zeleně Překlad pro Brňáky: Po štatlu bez rychny Elektromobilita v Brně Elektromobilita je v Brně již více než sto let a je účinným nástrojem pro zvýšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti městské

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Systémové řešení elektromobility ve městech

Systémové řešení elektromobility ve městech Ing. Jiří Pohl / 18.3.2014 / Brno Systémové řešení elektromobility ve městech Siemens, s.r.o., divize Rail Systems & Mobility and Logistics 2014 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility Doprava Chůzí

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Řešení mobilní komunikace ve vlacích na železničních koridorech v ČR

Řešení mobilní komunikace ve vlacích na železničních koridorech v ČR Řešení mobilní komunikace ve vlacích na železničních koridorech v ČR Workshop s odbornou veřejností Praha 2.5.2017 Ing. Tomáš Prokopík, MBA O2 Czech Republic a.s. vedoucí pracovní slupiny APMS Železniční

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ

ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIČNÍCH SYSTÉMŮ V EVROPĚ Karel SELLNER Doc. Ing. Karel SELLNER, CSc, Ministerstvo dopravy ČR, nabř. L. Svobody 1222, Praha 1 Úvod Růst národního hospodářství a integrace

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA

ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA A INFRASTRUKTURA Ing. Jan MAJ, Siemens s.r.o., divize Transportní systémy, Evropská 33a, Praha 6 Málokteré odvětví techniky v sobě nese tolik stop minulosti jako železnice. Železnice

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Tramvajová doprava Doc.Ing.Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.

Tramvajová doprava Doc.Ing.Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. Fakulta stavební VŠB TU Ostrava Katedra dopravního stavitelství Tramvajová doprava Doc.Ing.Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. Úloha tramvajové dopravy, popis systému tramvajové dopravy Systém

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, 20.5.2015 Karel Beneš Kompatibilita mezi KO a drážními

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

Vliv technických inovací na cíle a nástroje železniční dopravy

Vliv technických inovací na cíle a nástroje železniční dopravy Masarykova univerzita Brno X. Seminář Telč, Siemens, s.r.o. / 5. 11. 215 Vliv technických inovací na cíle a nástroje železniční dopravy Siemens, s.r.o., divize Mobility 215 Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/mobility

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR

Vysokorychlostní železnice v ČR Inovace & Železnice Vysokorychlostní železnice v ČR Ing. Pavel Surý Generální ředitel 13. 12. 2016 Praha Evropská spolupráce Rozsah vysokorychlostní sítě definuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Marek Binko Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Klíčová slova: vysokorychlostní železnice, konvenční železnice Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl,

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA Transportation 19.06.2013 Jednopodlažní soupravy RegioPanter výroba, zkoušky a provoz SKUPINA ŠKODA TRANSPORTATION TRANSPORTATION GROUP ŠKODA TRANSPORTATION a.s. ŠKODA

Více

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí Jakub Kutílek krutas57 @ gmail.com youtube.com/krutas57 Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva Proč zrovna vlak? v Praze je přes 100 km tratí

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva

Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z předmětu: Vysokorychlostní tratě Téma: Vysokorychlostní železniční vozidla na trati Petrohrad - Moskva Skupina: 2 55 Akademický

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY. www.skoda.cz 14001 : 2004 INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products LOKOMOTIVY EN 14001 : 2004 ISO LOKOMOTIVY ŠKODA Jsou lokomotivy moderní konstrukce, které jsou v univerzálním a nákladním provedení schopné zajistit provoz

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Z Prahy do Brna za hodinu aneb Rychlá Spojení jako páteř naší veřejné dopravy. Michal Drábek

Z Prahy do Brna za hodinu aneb Rychlá Spojení jako páteř naší veřejné dopravy. Michal Drábek Z Prahy do Brna za hodinu aneb Rychlá Spojení jako páteř naší veřejné dopravy Michal Drábek 6. Května 2013 Vysokorychlostní tratě (VRT) Nově vybudované tratě pro rychlost 250 km/h a více Modernizované

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla

Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu na železniční kolejová vozidla Ing. Zdeněk Štěpánek Ředitel odboru údržby a oprav KV Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products METRO. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products METRO NOVÉ LEHKÉ SOUPRAVY METRA NeVa ŠKODA a.s. ve spolupráci s ruskou společností VAGONMAŠ vyrábí v Petrohradu šestivozové soupravy metra nové generace

Více

Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu

Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu Jiří Segeťa 1 Nová vozidla ŠKODA VAGONKA pro příměstskou a regionální železniční dopravu Klíčová slova: elektrická patrová jednotka, elektrická jednopodlažní jednotka, interiér vozidla, crashová bezpečnost,

Více

Vozidla pro příměstskou a regionální dopravu

Vozidla pro příměstskou a regionální dopravu Vozidla pro příměstskou a regionální dopravu Jiří POHL Siemens Kolejová vozidla Pojmy region a regionální doprava nejsou definovány zcela jednoznačně. Zákon o dráhách 266/1994 Sb. sice rozlišuje dráhy

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5 List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína

Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína Vysokorychlostní trať Peking-Šanghaj, Čína Jméno: Tomáš Krulich Skupina: 2 55 Mapa vysokorychlostní tratě Peking-Šanghaj Původně technologie Maglev Odstoupení od magnetické technologie z důvodu vysokých

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy

S TAT I ST ICK Á. Skupiny České dráhy 2014 S TAT I ST ICK Á ROČENKA Skupiny České dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 Dopravní výkony 9 Hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ,, a.s. www.cdvuz.cz VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Česká železnice v roce 2030 Požadavky na vysokorychlostní železniční systém a jeho strukturální subsystémy z pohledu interoperability

Více

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava

Vysokorychlostní železnice. subsystém energie. Vladimír Kudyn. Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní železnice včr subsystém energie Vladimír Kudyn Česká železnice v roce 2030, 18.-19.6.2013 0strava Vysokorychlostní tratě v rámci Evropy Cílem budování vysokorychlostních tratí v Evropě

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Statistická ročenka Skupiny České dráhy. počet kolejových vozidel :

Statistická ročenka Skupiny České dráhy. počet kolejových vozidel : Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2015 počet kolejových vozidel : 31 478 Lepší cesta každý den. 1 2 Obsah 3 kolejová vozidla strana 02 ZaměStnancI strana 04 osobní PřePRava strana 05 4 5 6 nákladní

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více