Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: sekretariát, studijní oddělení Fax: www: IČO: Číslo účtu: /0300 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ástupkyně ředitele pro věci ekonomické: Ing. Ester Danihelková ástupkyně ředitele pro věci studijní: Mgr. Jana Synková Rada ŠPO: Mgr. Petr Bulvas, Mons. Josef Hrdlička, Ing. Pavel Mléčka

2 Obsah Úvod Charakteristika školy ákladní informace o škole Poslání školy Činnost školy Evidence podaných ţádostí o informace Vzdělávací programy Organizace studia Charitativní a sociální práce kód N/ Sociální a humanitární práce kód N/ Přijímací řízení Podmínky přijetí ke studiu Kritéria přijetí na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Počty přihlášených a přijatých uchazečů TO NEJDŮLEŢITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ Reakreditace vzdělávacích programů Pracovní cesta pedagogů CARITAS VOŠ sociální Olomouc do USA Projekt Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce Galavečer pro mentory Mimořádné přednášky Přeloţili a šířili jsme překlad Světové výzvy pro sociální práci Vkládání kamenů do Sochy příběhů Noc se sociálními filmy Činnost školské rady Duchovně relaxační pobyt v Ţelivu Studijní výsledky Studijní výsledky jednotlivých ročníků Absolutorium Denní studium vzdělávací program Charitativní a sociální práce Denní studium vzdělávací program Sociální a humanitární práce Dálkové studium vzdělávací program Charitativní a sociální práce Opravný termín Seznam obhájených absolventských prací Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2012/ Bakalářské studium Studijní soustředění, výcviky átěţový výcvik Studijní soustředění studentů denního studia Studijní soustředění studentů dálkového studia Psychosociální výcvik Odborná praxe Odborná praxe vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Odborná praxe vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Přehled mezinárodních praxí studentů vzdělávacího programu CHASOP a SOHUP Leonardo da Vinci ERASMUS Praxe mimo země LLP Mezinárodní spolupráce Program ERASMUS Projekt ROŠÍŘENÍ PARTNERSTVÍ CARITAS VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ OLOMOUC A OWENSBORO COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE Servis studentům Ubytování studentů Školní knihovna Stravování studentů Technické vybavení školy Mimořádné aktivity školy... 33

3 6.1 Aktivity Duchovní ţivot na CARITAS VOŠs Olomouc Ostatní mimoškolní aktivity studentů Dobrovolnická práce studentů při veřejných sbírkách Vzdělávací středisko Nabídka vzdělávacích programů Semináře v akreditaci pro nabídku na jaro Výčet realizovaných aktivit od června 2012 do září Významné realizované zakázky: Přehled pracovníků školy Interní vyučující Externí vyučující Provozní pracovníci školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků, tvůrčí a publikační činnost Mgr. Martin Bednář, Ph.D Ing. Ester Danihelková ThLic. Jakub Doleţel, Th.D PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D Mgr. Miroslava Petřeková Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D Mgr. Daniela Růţičková Mgr. Ing. Jan Říkovský Mgr. Tomáš Svozil Mgr. Jana Synková Mgr. Miloslava Šotolová Mgr. Hana Štěpánková Mgr. Lenka Tkadlčíková Mgr. Vladislava ávrská Výsledky inspekční činnosti Prevence sociálně-patologických jevů Aktivity a prezentace školy na veřejnosti spolupráce Arcidiecézní charita Olomouc Spolupráce u osvětových a odborných aktivit Charita Olomouc Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouci ajištění odborných praxí studentů Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci práva o činnosti Katedry křesťanské sociální práce za akad. rok 2012/ ákladní údaje o hospodaření školy v roce Přílohy Příloha č Příloha č Příloha č

4 ÚVOD Váţené a milé čtenářky, váţení a milí čtenáři, CARITAS VOŠ sociální Olomouc má za sebou jiţ 17. rok svého úspěšného působení. Opět jsme společnými silami přivedli k absolutoriu desítky šikovných studentů a nadějných sociálních pracovníků a pracovnic. Desítky nových studentů jsme přijali do společenství, které nestojí jenom na předávání vědomostí. Studenti i zaměstnanci školy v průběhu celého roku realizovali aktivity v zájmu osvěty veřejnosti o sociální i humanitární práci. Svým angaţmá přispívali ke kompetentnímu, profesně i hodnotově vyspělému fungování spolupracujících organizací a sociálních sluţeb. V březnu 2013 jsme přeloţili Světovou výzvu pro sociální práci a při příleţitosti Světového dne sociální práce jsme ji rozeslali stovkám spolupracujících škol a organizací, které působí v oblasti sociálních sluţeb po celé České republice. Chtěli jsme inspirovat, vyvolat diskuzi, zamyšlení nad stávajícím statusem sociální práce. Navázali jsme nové kontakty v České republice i v zahraničí. Podpisem nové verze Memoranda o spolupráci jsme rozšířili partnerství s vysokými školami v USA. Snaţíme se, aby se kvalita výuky kaţdým rokem zvyšovala. Vyústěním snah o zavedení efektivních změn, které by zlepšily výsledky naší práce, je úspěšná reakreditace obou vzdělávacích programů. Program Charitativní a sociální práce nově nabízíme v kombinované formě studia. To je jen několik z dlouhého výčtu aktivit uplynulého roku. O mnoha dalších se dočtete na následujících stránkách. Výroční zpráva má předepsanou strukturu, nicméně věřím, ţe i v mnoţství údajů nezanikne to, oč nám jde především v duchu biblické věty "Deus caritas est" se snaţit o proměňování našeho ţivota tak, aby byl ohleduplnější, citlivější, láskyplnější. Aby nás nepostihovala blbá nálada, nýbrţ abychom mohli s nadějí vzhlíţet do dnů budoucích. A hlavně, aby se to týkalo kaţdého jednotlivce i společnosti jako celku. Společnosti, která na nikoho nezapomíná, pro kterou jsou poslední prvními. Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 1

5 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 ákladní informace o škole CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc byla zaloţena olomouckým arcibiskupem v r Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 vedle původního vyššího odborného studia nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdruţuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. Je samostatným právním subjektem, v jejímţ čele stojí ředitel jmenovaný olomouckým arcibiskupem. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem, prostředky poskytnutými jinými právnickými a fyzickými osobami, dary a vlastními zdroji. Škola se nachází v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, v krásném prostředí na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého a Univerzitní knihovny. Sídlí ve dvou sousedních historických budovách na Nám. Republiky 3 a Kříţkovského 6, ve kterých se díky rozsáhlé rekonstrukci podařilo vytvořit pracoviště s moderním vybavením a potřebnou technikou. Poloha školy je velmi příznivá pro začlenění do studentského dění v Olomouci a škola se stala centrem, ve kterém jsou provozovány nejrůznější aktivity. Příjemné prostředí a především kompetence interních a externích vyučujících zaručují vysokou kvalitu výuky, která směřuje k odbornosti absolventů a klade důraz na duchovní rozměr sociální práce. V areálu školy funguje i moderně vybavená kolej pro studenty a studentská jídelna. 1.2 Poslání školy Poslání CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc vychází z biblické věty Deus Caritas est (Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především pak k lidem nemocným, starým, postiţeným a v jakékoli ţivotní nouzi. Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní formací kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních sluţbách a v dalších oblastech ţivota společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce. Škola si je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům o studium bez ohledu na jejich náboţenské vyznání. Škola CARITAS VOŠs Olomouc studujícím nabízí: kvalitní teoretickou přípravu, opírající se o nejnovější vědecké poznatky i o nadčasové myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice sluţby bliţním v nouzi praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích v České republice i v zahraničí duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a sluţby druhým 1.3 Činnost školy Školská právnická osoba CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc vykonává činnost školy: vyšší odborné školy sociální, činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení: domova mládeţe, činnost školního stravování: školní jídelny výdejny. 2

6 1.4 Evidence podaných ţádostí o informace Ve školním roce 2012/2013 nebyla evidována ţádná ţádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 3

7 2 VDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Organizace studia Studium trvá tři roky, a to jak v denní, tak v dálkové formě studia. Organizace i metody výuky jsou obdobné jako na vysoké škole. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období zakončených obdobím zkouškovým. U dálkového studia jsou konzultace dvoudenní, jednou za měsíc, v pátek a sobotu. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skládá se ze všeobecně vzdělávacích a profilujících předmětů tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. ájmová profilace je umoţněna tím, ţe část předmětů je výběrových a nad rámec povinné výuky jsou zařazovány i předměty volitelné. počátku studia převaţuje teoretická výuka, ke konci studia potom více výuka praktická. ahájení školního roku pro denní studium proběhlo , pro dálkové studium Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, který je kvalitním způsobem připraven pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně koncipované komplexní sluţby a křesťanský přístup ke klientovi. Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrţí diplom absolventa vyšší odborné školy s označením diplomovaný specialista a vysvědčení o absolutoriu. 2.2 Charitativní a sociální práce kód N/04 Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. ţe jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, seminářů či cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: psychosociální výcvik, studijní soustředění apod. Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních sluţbách, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi i kompetencemi pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 30% rozsahu studia. Ve třetím ročníku mají studenti moţnost absolvovat souvislou praxi v zahraničí. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na vyuţívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Vzdělávací program má denní a dálkovou formu studia. 2.3 Sociální a humanitární práce kód N/03 Tento tříletý vzdělávací program si klade za cíl komplexně připravit absolventy na práci sociálních a humanitárních pracovníků realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Absolventi budou připraveni pro práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Budou vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi nebo kompetencemi, vč. zvládání zátěţe pro výkon těchto náročných profesí, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi částečně realizované v zahraničí a budou připraveni zvládat mimořádnou zátěţ. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na vyuţívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. ţe jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě 4

8 výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: úvodní soustředění, zátěţový výcvik, psychosociální výcvik, bloky expertů apod. výšená pozornost je věnována zátěţovému výcviku a zahraniční praxi, pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Vzdělávací program má pouze denní formu studia. Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do prvních dvou ročníků studia, přičemţ v letním období druhého ročníku je zařazena souvislá třináctitýdenní praxe, z níţ aspoň část musí kaţdý student absolvovat v zahraničí. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příleţitostí pro setkávání s odborníky působícími v terénu. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělání v mezinárodní humanitární pomoci Network on Humanitarian assistance (NOHA). Detailní informace o obsahu obou vzdělávacích programů všech ročníků je k dispozici v Příloze č. 1. 5

9 3 PŘIJÍMACÍ ŘÍENÍ 3.1 Podmínky přijetí ke studiu Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, morální a osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, u dálkového studia moţnost plnění odborné praxe v plné šíři předepsané osnovami. Náboţenská orientace není podmínkou studia. 3.2 Kritéria přijetí na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1. Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal spolu s přihláškou ke studiu: - studijní výsledky na střední škole, zkušenosti, doporučení, účast v soutěţích, olympiádách, - ţivotopis, - písemně zpracované odpovědi na tyto otázky: Jak si představujete povolání sociálního pracovníka, v čem vidíte jeho úskalí, obtíţe, pozitiva? Jakou máte vlastní zkušenost vztahující se k sociální práci, příp. absolvované kurzy? Jakou máte představu o vašem budoucím uplatnění? Proč se hlásíte právě na CARITAS VOŠs Olomouc a co od ní očekáváte? Co si myslíte o roli teologie ve studiu na CARITAS VOŠs Olomouc? V čem spočívají specifika povolání humanitárního pracovníka v krizových situacích? tuto poslední otázku zpracovávají pouze zájemci o studium oboru Sociální a humanitární práce. Hodnotícími kritérii byl obsah, vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním hodnotám, stylistika, pravopis a formální stránka. 2. Písemný test, který se skládal z všeobecných znalostí a zkoušky z cizího jazyka. U vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce si studenti mohli vybrat mezi německým nebo anglickým jazykem (pro dálkovou formu studia i jazykem ruským), u vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce byla povinná angličtina. Osobní motivační pohovor, jehoţ cílem bylo zjištění osobnostních předpokladů a motivace pro studium obou vzdělávacích programů. Hodnotícími kritérii byla motivace, osobnostní předpoklady, zkušenosti, vystupování, komunikace. Bodové hodnocení: Vyhodnocení osobních materiálů a pohovor bodů Písemný test: všeobecné vědomosti bodů Cizí jazyk 0 40 bodů Celkem bodů 6

10 3.3 Počty přihlášených a přijatých uchazečů Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech, první kolo se uskutečnilo června 2013 a druhé kolo bylo 27. srpna Následující tabulka uvádí počty přihlášených a přijatých studentů. 1. kolo 2. kolo V obou kolech přihlášených dostavilo se přihlášených dostavilo se bylo přijato nastoupilo Vzdělávací program ChaSoP denní Vzdělávací program ChaSoP dálkové Vzdělávací program SoHuP denní

11 4 TO NEJDŮLEŢITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ Reakreditace vzdělávacích programů Dne 12. března 2013 byla naší škole udělena akreditace vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce v kombinované formě studia, která má platnost od 1. září 2013 do 31. srpna Téhoţ dne se stejným termínem platnosti nám byla také prodlouţena akreditace vzdělávacích programů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce v denní formě studia. Ve stávajících vzdělávacích programech jsme provedli řadu obsahových a formálních změn a změn v personálním zabezpečení obou vzdělávacích programů. Ve vzdělávacím programu Charitativní a sociální práce se jednalo o následující změny: 1. přesnění profilu absolventa 2. avedení nových povinných a povinně volitelných předmětů 3. Sloučení několika předmětů do jednoho 4. měna uspořádání obsahu studijních období, názvu předmětů a hodinové dotace 5. měna sloţení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria Ve vzdělávacím programu Sociální a humanitární práce se jednalo o následující změny: 1. přesnění profilu absolventa 2. Sloučení několika předmětů do jednoho 3. měna uspořádání obsahu studijních období, názvů předmětů a hodinové dotace 4. ařazení nového předmětu do učebního plánu 5. měna sloţení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria 4.2 Pracovní cesta pedagogů CARITAS VOŠ sociální Olomouc do USA Ředitel školy dr. Martin Bednář, garantka vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Mgr. Miloslava Šotolová, Mgr. Lenka Tkadlčíková, která vyučuje anglický jazyk, a vedoucí Střediska praktického vzdělávání Mgr. Daniela Růţičková absolvovali v listopadu 2012 zahraniční cestu do Owensboro v Kentucky v USA s cílem uskutečnit osobní setkání se zástupci spřátelené instituce Owensboro Community and Technical College. Cílem cesty bylo navštívit zařízení sociálních sluţeb a organizace, ve kterých absolvují praxi studenti Charitativní a sociální práce, setkat se s partnery a domluvit další podobu spolupráce. Jedním z výsledků zahraniční cesty je podepsání dodatku k Memorandu o porozumění z října Předmětem dodatku je přidání dalšího partnera do realizace spolupráce. Je jím soukromá katolická univerzita Brescia University, která bude rovněţ participovat na výměnných pobytech a především poskytne studentům CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc zázemí v průběhu jejich zahraničních praxí. Dodatek podepsali dne zástupci všech tří spolupracujících škol: James S. Klaubert, Ph.D., prezident OCTC, Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc a Otec Larry Hostetter, prezident Brescia University. V průběhu dvoutýdenní návštěvy byly také domluvené výměnné pobyty zaměstnanců OCTC a CARITAS VOŠ sociální Olomouc, které by se měly realizovat od školního roku 2013/2014. ahraniční cesta se uskutečnila i díky finanční podpoře Olomouckého kraje. 8

12 4.3 Projekt Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce Ke dni byl úspěšně zakončen tříletý projekt Kvalita a inovace finančně podpořený ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery projektu byly Arcidiecézní charita Olomouc a CMTF UP v Olomouci. V rámci klíčové aktivity Inovace vzdělávacích programů bylo připraveno technické prostředí pro zavádění distanční formy vzdělávání. Byl nasazen systém CMS Moodle, který umoţnil realizaci vybraných předmětů distanční formou. Systém byl částečně integrován spolu s dalšími informačními systémy vyuţívanými školou a efektivním způsobem zcela nahradil několik důleţitých činností spojených s výukou, které byly dříve řešeny méně vyhovujícími nástroji. Administraci a technickou podporu tvůrcům distančních studijních opor, metodikovi, vyučujícím i studentům zajišťoval interní programátor Mgr. Tomáš Svozil, který v rámci projektu absolvoval individuálně zvolené vzdělávací aktivity. Pořízeno bylo nezbytné technické vybavení server pro systém Moodle. V oblasti rozšíření funkcí informačního systému školy byly naprogramovány vybrané aplikace IS (Knihovna, Profil studenta, Profil učitele), které zefektivnily práci s informacemi a eliminovaly neproduktivní činnosti. Přínosem je jednak transparentnost, jednak finanční a časová úspora při vyhledávání potřebných informací poskytujících mj. podklady pro správné rozhodování. Administraci a technickou podporu zajišťoval interní programátor Mgr. Jaromír Chovanec, který v rámci projektu absolvoval individuálně zvolené vzdělávací aktivity. Pořízeno bylo nezbytné technické vybavení tiskárna pro tisk štítků, čtečky čárových kódů, software pro tvorbu tiskových sestav a zařízení pro zálohování dat. V rámci klíčové aktivity Inovace studijních opor a stáţe pedagogů byla umoţněna realizace vybraných předmětů (dravotní nauky, Personální managenent, Teorie a metody sociální práce) distanční formou, konkrétně tedy vznikly tři recenzované distanční studijní opory (dále jen DSO). LMS Moodle také slouţí a je většinou vyučujících vyuţíván jako e-learningový portál umoţňující publikaci různých (např. také multimediálních) studijních materiálů, tvorbu strukturovaných přednášek, prováděných jednoduchých průzkumů či dotazníkových šetření, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a autotestů, vedení diskusních fór a chatů, tvorbu anket, slovníků, workshopů a dalších moţností prostřednictvím doplňkových modulů, a to jak pro dálkovou, tak denní formu studia. Na počátku projektu byla pro realizaci této aktivity doplněna naprosto nezbytná pozice metodika distančního vzdělávání. Metodik distančního vzdělávání (Mgr. Hedvika Dudová) vedl autory při tvorbě DSO, školil ostatní pedagogy budoucí autory, vytvořil metodiku a podpůrné školící materiály, které jsou k dispozici v LMS Moodle. Všichni studenti byli vyškoleni v základech práce v systému Moodle. Sám metodik se vzdělával, mj. se účastnil několika odborných konferencí. akoupen byl software ProAuthor pro offline tvorbu DSO, umoţňující export do formy off-line formátu e-booku, kurzu v LMS Moodle, jakoţ i tištěné podoby. Do realizace aktivit zaměřených na zavádění systému distančního vzdělávání byl zapojen partner CMTF UP. Pedagogové školy dále vytvořili celkem 9 nových odborných publikací podporujících výuku odborných předmětů, 8 jich bylo vydáno v tištěné podobě, 1 on-line. Činnosti spadající do klíčové aktivity Inovace praktického vzdělávání byly zaměřeny na zdokonalení praktické přípravy studentů prostřednictvím podpory osobnostního rozvoje 9

13 a růstu profesních kompetencí pedagogů/tutorů, studentů, i mentorů na pracovištích odborných praxí. Došlo k uţšímu propojování akademického prostředí s organizacemi působícími v oblasti sociální práce, zejména v oblasti přípravy a realizace odborných praxí, kde jsme navázali spolupráci s novými pracovišti odborných praxí a utuţili s těmi stávajícími. Úspěšnou realizaci této klíčové aktivity podpořilo také vytvoření kvalitního technického zázemí pro pracovníky školy a studenty za účelem sběru, zpracování a sdílení informací (jednalo se o pořízení notebooků, fotoaparátů a diktafonů). Do realizace této klíčové aktivity byl zapojen partner Arcidiecézní charita Olomouc (konzultace, aktivní zapojení do přípravy některých akcí). Jiţ fungující Středisko praktického vzdělávání mohlo tedy díky realizaci projektu dále prohlubovat kvalitu praxí studentů prostřednictvím: 1. vzdělávacích aktivit pro tutory vedených najatými lektory (celkem 9), 2. individuálně zvolených vzdělávacích aktivit pro pedagogy rozvíjející profesní dovednosti v oblasti praktického vzdělávání, 3. pravidelných seminářů pro mentory, tutory a studenty (celkem 8), 4. realizace semináře pro zahraniční mentory Týden dobré praxe, 5. pravidelných supervizí a kazuistických seminářů pro studenty, 6. realizací odborných stáţí pedagogů. Realizace uvedených aktivit významně přispěly ke zvýšení odborných kompetencí všech cílových skupin. Výstupy z těchto aktivit byly pouţity v průběhu projektu k inovaci stávající metodiky praxí, aby v roce 2012 pod vedením Mgr. Dity Palaščákové vznikla rozšířená publikace Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS-VOŠs Olomouc, která je zveřejněná jako on-line publikace na webových stránkách praxí. Implementace projektu vedla jednoznačně ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání a kompetencí absolventů školy. 4.4 Galavečer pro mentory Galavečer pro mentory se konal ve čtvrtek 29. listopadu 2012 při příleţitosti blíţícího se konce projektu "Kvalita a inovace". V rámci něho se tutoři a mentoři pravidelně setkávali ve škole u vzdělávacích aktivit, nebo seminářů zaměřených na sdílení zkušeností s praxemi studentů. Večera se zúčastnilo 15 mentorů z 10 spolupracujících organizací, kterým pracovníci školy poděkovali za jejich spolupráci během celého projektu. Společně také vyhodnotili tříletou spolupráci a byli seznámeni s dalším směřováním školy v oblasti odborných praxí a moţnostmi jejich zapojení v dalším období. 4.5 Mimořádné přednášky Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nejuţší spolupráci s praxí je základním prostředkem pro kvalitní přípravu studentů setkávání s mimořádnými osobnostmi. V průběhu školního roku 2012/2013 se konalo několik odborných setkání s odborníky v oblasti sociální práce i s osobnostmi, které jsou významné díky svému lidskému působení: Jill Katharina Kamphöner přednášela na téma Validace Tomáš Graumann vyprávěl svůj ţivotní příběh posledního zachráněného dítěte Nicholasem Wintonem doc. deněk Susa přednášel na téma Tělo a duše v zdraví a nemoci dr. Janis Fook přednášela na téma Kritické reflexe Solo Dja Kabako nevidomý zpěvák z Burkiny Faso vyprávěl o svém ţivotě Dále mají studenti programu Sociální a humanitární práce moţnost setkání s významnými osobnostmi na poli humanitární práce i rozvojové pomoci v rámci 10

14 pravidelného Bloku expertů, jenţ je zařazen v letním studijním období jako povinný pro všechny ročníky programu. Jedná se o specifickou výukovou formu, jeţ umoţňuje zařadit do výuky přednášky či semináře významných odborníků humanitární pomoci. Kaţdoročně jsou na něj zvány osobnosti, které mají velké praktické a teoretické zkušenosti z oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a sociální práce u nás a především v zahraničí. V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce byly uskutečněny následující přednášky: Vítězslav Vurst duchovní Církve adventistů s.d., předseda Asociace nemocničních kaplanů ČR Oldřich Pospíšil vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika Evţen Diviš odpovídá za projekty Charity ČR v Mongolsku Michaela Kupková podílela se na projektech obnovy po tsunami v Indonésii (2004). V současnosti poskytuje podporu týmu na Haiti, který se zaměřuje na obnovu ostrova po zemětřesení Wiebke N Daou od roku 2008 vyučuje na l Institut de Formation et de Recherche en Action Social (vyšší odborné škole pro sociální pracovníky) v Toulousse. Od roku 2010 pracuje v Centru pro ubytování a opětovné začlenění do společnosti. Spolupracuje s africkým institutem pro vzdělání sociálních pracovníků v Bamako Boubakar Keïta prezident unie Pose ton couteau (Mali) Eva Kubíčková v té době působila na misi OBSE v Bosně a Hercegovině Jana Hradilková spoluzakladatelka občanského sdruţení Berkat, které se zabývá individuální pomocí obětem válečných konfliktů v Čečensku a Afghánistánu. abývá se také genderovou problematikou a zároveň je bohemistkou. 4.6 Přeloţili a šířili jsme překlad Světové výzvy pro sociální práci U příleţitosti Světového dne pro sociální práci byla Světová výzva pro sociální práci přeloţena týmem z CARITAS VOŠs Olomouc a rozeslána po celé České republice do sociálních škol, poskytovatelům sociálních sluţeb a pod. Chtěli jsme tak upozornit na význam sociální práce a inspirovat všechny zainteresované, aby iniciovali diskuze o postavení sociálních pracovníků ve světě. 4.7 Vkládání kamenů do Sochy příběhů Ve školním roce 2012/2013 studenti opět dvakrát vkládali kameny do Sochy příběhů. V pondělí dopoledne se na nádvoří CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc sešli studenti třetího ročníku oboru Charitativní a sociální práce, aby představili záţitky ze zahraničních i tuzemských praxí. Adventní vkládání kamenů do Sochy příběhů získalo nový rozměr díky speciálnímu hudebnímu doprovodu, o nějţ se postaral Solo Dja Kabako nevidomý zpěvák z Burkiny Faso, který take vloţil svůj kámen do Sochy příběhů. Druhé vkládání kamenů ve školním roce se konalo 7. června Studenti Sociální a humanitární práce vloţili do Sochy příběhů kameny symbolizující osudy lidí z Arménie, Nizozemí, Ukrajiny, Francie, Rakouska, Indie, Makedonie aj. 4.8 Noc se sociálními filmy Nejvýraznější PR akcí školy ve školním roce 2012/2013 byla Noc se sociálními filmy. Akce, během níţ jsme na nádvoří školy promítali dva dokumentární filmy se sociální tematikou (Banánové děti a Láska v hrobě), se zúčastnilo kolem 200 lidí. Součástí večera 11

15 byly diskuze na téma Vietnamců ţijících v České republice, za účasti členky komunity, a také na téma ţivota lidí bez domova za účasti klienta Střediska pro lidi bez domova Samaritán. Promítání, které se konalo od 18té hodiny do půlnoci, doplnila ochutnávka vietnamské kuchyně a fairtradových výrobků. 4.9 Činnost školské rady Jednání školské rady ve školním roce 2012/2013: na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, na mimořádném zasedání školské rady dne byl schválen návrh akreditace studijních vzdělávacích programů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce, dne byla školskou radou schválena účetní závěrka za rok 2012 a schválen rozpočet pro rok Duchovně relaxační pobyt v Ţelivu V polovině dubna se zaměstnanci CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc spolu se spirituálem školy P. Petrem Bulvasem vypravili na třídenní duchovně relaxační pobyt tentokrát do kláštera v Ţelivu. Důvodem konání této jiţ tradiční akce je snaha vytvářet a utuţovat dobré osobní i kolegiální vztahy, které jsou jednou z podmínek kvalitní a efektivní práce kaţdého týmu. Několik dní strávených společně mimo školu je ideálním prostorem k řešení problémů a témat (nejen školních), na něţ během roku nezbývá čas ani prostor, které se však dlouhodobě do chodu školy promítají, mají mnohdy zásadní vliv na atmosféru celé školy a jsou velmi citlivě vnímány i samotnými studenty. Součástí oddechového pobytu byla příprava na simulační hru Romov je náš domov, prohlídka kláštera i klášterního pivovaru. Pobytu v Ţelivu se účastnila také Greta McDonough z partnerské OCTC, která v tu dobu pobývala v České republice. 12

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585 209 020 sekretariát, 585 209 025 studijní

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet

Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet Almanach llet I. Prolog Mládeţi studující, naději vlasti,... Z tichnoucího proscéní v čase usínajícím uzavírají se příběhy naše, příběhy Tvé. Obsahy rozprav, souznění i míjení, okouzlení i nepohody,...

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více