Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: sekretariát, studijní oddělení Fax: www: IČO: Číslo účtu: /0300 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ástupkyně ředitele pro věci ekonomické: Ing. Ester Danihelková ástupkyně ředitele pro věci studijní: Mgr. Jana Synková Rada ŠPO: Mgr. Petr Bulvas, Mons. Josef Hrdlička, Ing. Pavel Mléčka

2 Obsah Úvod Charakteristika školy ákladní informace o škole Poslání školy Činnost školy Evidence podaných ţádostí o informace Vzdělávací programy Organizace studia Charitativní a sociální práce kód N/ Sociální a humanitární práce kód N/ Přijímací řízení Podmínky přijetí ke studiu Kritéria přijetí na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Počty přihlášených a přijatých uchazečů TO NEJDŮLEŢITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ Reakreditace vzdělávacích programů Pracovní cesta pedagogů CARITAS VOŠ sociální Olomouc do USA Projekt Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce Galavečer pro mentory Mimořádné přednášky Přeloţili a šířili jsme překlad Světové výzvy pro sociální práci Vkládání kamenů do Sochy příběhů Noc se sociálními filmy Činnost školské rady Duchovně relaxační pobyt v Ţelivu Studijní výsledky Studijní výsledky jednotlivých ročníků Absolutorium Denní studium vzdělávací program Charitativní a sociální práce Denní studium vzdělávací program Sociální a humanitární práce Dálkové studium vzdělávací program Charitativní a sociální práce Opravný termín Seznam obhájených absolventských prací Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2012/ Bakalářské studium Studijní soustředění, výcviky átěţový výcvik Studijní soustředění studentů denního studia Studijní soustředění studentů dálkového studia Psychosociální výcvik Odborná praxe Odborná praxe vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Odborná praxe vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce Přehled mezinárodních praxí studentů vzdělávacího programu CHASOP a SOHUP Leonardo da Vinci ERASMUS Praxe mimo země LLP Mezinárodní spolupráce Program ERASMUS Projekt ROŠÍŘENÍ PARTNERSTVÍ CARITAS VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ OLOMOUC A OWENSBORO COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE Servis studentům Ubytování studentů Školní knihovna Stravování studentů Technické vybavení školy Mimořádné aktivity školy... 33

3 6.1 Aktivity Duchovní ţivot na CARITAS VOŠs Olomouc Ostatní mimoškolní aktivity studentů Dobrovolnická práce studentů při veřejných sbírkách Vzdělávací středisko Nabídka vzdělávacích programů Semináře v akreditaci pro nabídku na jaro Výčet realizovaných aktivit od června 2012 do září Významné realizované zakázky: Přehled pracovníků školy Interní vyučující Externí vyučující Provozní pracovníci školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků, tvůrčí a publikační činnost Mgr. Martin Bednář, Ph.D Ing. Ester Danihelková ThLic. Jakub Doleţel, Th.D PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D Mgr. Miroslava Petřeková Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D Mgr. Daniela Růţičková Mgr. Ing. Jan Říkovský Mgr. Tomáš Svozil Mgr. Jana Synková Mgr. Miloslava Šotolová Mgr. Hana Štěpánková Mgr. Lenka Tkadlčíková Mgr. Vladislava ávrská Výsledky inspekční činnosti Prevence sociálně-patologických jevů Aktivity a prezentace školy na veřejnosti spolupráce Arcidiecézní charita Olomouc Spolupráce u osvětových a odborných aktivit Charita Olomouc Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouci ajištění odborných praxí studentů Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci práva o činnosti Katedry křesťanské sociální práce za akad. rok 2012/ ákladní údaje o hospodaření školy v roce Přílohy Příloha č Příloha č Příloha č

4 ÚVOD Váţené a milé čtenářky, váţení a milí čtenáři, CARITAS VOŠ sociální Olomouc má za sebou jiţ 17. rok svého úspěšného působení. Opět jsme společnými silami přivedli k absolutoriu desítky šikovných studentů a nadějných sociálních pracovníků a pracovnic. Desítky nových studentů jsme přijali do společenství, které nestojí jenom na předávání vědomostí. Studenti i zaměstnanci školy v průběhu celého roku realizovali aktivity v zájmu osvěty veřejnosti o sociální i humanitární práci. Svým angaţmá přispívali ke kompetentnímu, profesně i hodnotově vyspělému fungování spolupracujících organizací a sociálních sluţeb. V březnu 2013 jsme přeloţili Světovou výzvu pro sociální práci a při příleţitosti Světového dne sociální práce jsme ji rozeslali stovkám spolupracujících škol a organizací, které působí v oblasti sociálních sluţeb po celé České republice. Chtěli jsme inspirovat, vyvolat diskuzi, zamyšlení nad stávajícím statusem sociální práce. Navázali jsme nové kontakty v České republice i v zahraničí. Podpisem nové verze Memoranda o spolupráci jsme rozšířili partnerství s vysokými školami v USA. Snaţíme se, aby se kvalita výuky kaţdým rokem zvyšovala. Vyústěním snah o zavedení efektivních změn, které by zlepšily výsledky naší práce, je úspěšná reakreditace obou vzdělávacích programů. Program Charitativní a sociální práce nově nabízíme v kombinované formě studia. To je jen několik z dlouhého výčtu aktivit uplynulého roku. O mnoha dalších se dočtete na následujících stránkách. Výroční zpráva má předepsanou strukturu, nicméně věřím, ţe i v mnoţství údajů nezanikne to, oč nám jde především v duchu biblické věty "Deus caritas est" se snaţit o proměňování našeho ţivota tak, aby byl ohleduplnější, citlivější, láskyplnější. Aby nás nepostihovala blbá nálada, nýbrţ abychom mohli s nadějí vzhlíţet do dnů budoucích. A hlavně, aby se to týkalo kaţdého jednotlivce i společnosti jako celku. Společnosti, která na nikoho nezapomíná, pro kterou jsou poslední prvními. Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 1

5 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 ákladní informace o škole CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc byla zaloţena olomouckým arcibiskupem v r Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 vedle původního vyššího odborného studia nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdruţuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. Je samostatným právním subjektem, v jejímţ čele stojí ředitel jmenovaný olomouckým arcibiskupem. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem, prostředky poskytnutými jinými právnickými a fyzickými osobami, dary a vlastními zdroji. Škola se nachází v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, v krásném prostředí na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého a Univerzitní knihovny. Sídlí ve dvou sousedních historických budovách na Nám. Republiky 3 a Kříţkovského 6, ve kterých se díky rozsáhlé rekonstrukci podařilo vytvořit pracoviště s moderním vybavením a potřebnou technikou. Poloha školy je velmi příznivá pro začlenění do studentského dění v Olomouci a škola se stala centrem, ve kterém jsou provozovány nejrůznější aktivity. Příjemné prostředí a především kompetence interních a externích vyučujících zaručují vysokou kvalitu výuky, která směřuje k odbornosti absolventů a klade důraz na duchovní rozměr sociální práce. V areálu školy funguje i moderně vybavená kolej pro studenty a studentská jídelna. 1.2 Poslání školy Poslání CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc vychází z biblické věty Deus Caritas est (Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především pak k lidem nemocným, starým, postiţeným a v jakékoli ţivotní nouzi. Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní formací kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních sluţbách a v dalších oblastech ţivota společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce. Škola si je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům o studium bez ohledu na jejich náboţenské vyznání. Škola CARITAS VOŠs Olomouc studujícím nabízí: kvalitní teoretickou přípravu, opírající se o nejnovější vědecké poznatky i o nadčasové myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice sluţby bliţním v nouzi praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích v České republice i v zahraničí duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a sluţby druhým 1.3 Činnost školy Školská právnická osoba CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc vykonává činnost školy: vyšší odborné školy sociální, činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení: domova mládeţe, činnost školního stravování: školní jídelny výdejny. 2

6 1.4 Evidence podaných ţádostí o informace Ve školním roce 2012/2013 nebyla evidována ţádná ţádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 3

7 2 VDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Organizace studia Studium trvá tři roky, a to jak v denní, tak v dálkové formě studia. Organizace i metody výuky jsou obdobné jako na vysoké škole. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období zakončených obdobím zkouškovým. U dálkového studia jsou konzultace dvoudenní, jednou za měsíc, v pátek a sobotu. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skládá se ze všeobecně vzdělávacích a profilujících předmětů tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. ájmová profilace je umoţněna tím, ţe část předmětů je výběrových a nad rámec povinné výuky jsou zařazovány i předměty volitelné. počátku studia převaţuje teoretická výuka, ke konci studia potom více výuka praktická. ahájení školního roku pro denní studium proběhlo , pro dálkové studium Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, který je kvalitním způsobem připraven pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně koncipované komplexní sluţby a křesťanský přístup ke klientovi. Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrţí diplom absolventa vyšší odborné školy s označením diplomovaný specialista a vysvědčení o absolutoriu. 2.2 Charitativní a sociální práce kód N/04 Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. ţe jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, seminářů či cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: psychosociální výcvik, studijní soustředění apod. Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních sluţbách, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi i kompetencemi pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 30% rozsahu studia. Ve třetím ročníku mají studenti moţnost absolvovat souvislou praxi v zahraničí. Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na vyuţívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Vzdělávací program má denní a dálkovou formu studia. 2.3 Sociální a humanitární práce kód N/03 Tento tříletý vzdělávací program si klade za cíl komplexně připravit absolventy na práci sociálních a humanitárních pracovníků realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Absolventi budou připraveni pro práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Budou vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi nebo kompetencemi, vč. zvládání zátěţe pro výkon těchto náročných profesí, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi částečně realizované v zahraničí a budou připraveni zvládat mimořádnou zátěţ. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na vyuţívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. ţe jednotlivé disciplíny integrují své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě 4

8 výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: úvodní soustředění, zátěţový výcvik, psychosociální výcvik, bloky expertů apod. výšená pozornost je věnována zátěţovému výcviku a zahraniční praxi, pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Vzdělávací program má pouze denní formu studia. Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do prvních dvou ročníků studia, přičemţ v letním období druhého ročníku je zařazena souvislá třináctitýdenní praxe, z níţ aspoň část musí kaţdý student absolvovat v zahraničí. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příleţitostí pro setkávání s odborníky působícími v terénu. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělání v mezinárodní humanitární pomoci Network on Humanitarian assistance (NOHA). Detailní informace o obsahu obou vzdělávacích programů všech ročníků je k dispozici v Příloze č. 1. 5

9 3 PŘIJÍMACÍ ŘÍENÍ 3.1 Podmínky přijetí ke studiu Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, morální a osobnostní předpoklady, komunikační schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, u dálkového studia moţnost plnění odborné praxe v plné šíři předepsané osnovami. Náboţenská orientace není podmínkou studia. 3.2 Kritéria přijetí na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1. Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal spolu s přihláškou ke studiu: - studijní výsledky na střední škole, zkušenosti, doporučení, účast v soutěţích, olympiádách, - ţivotopis, - písemně zpracované odpovědi na tyto otázky: Jak si představujete povolání sociálního pracovníka, v čem vidíte jeho úskalí, obtíţe, pozitiva? Jakou máte vlastní zkušenost vztahující se k sociální práci, příp. absolvované kurzy? Jakou máte představu o vašem budoucím uplatnění? Proč se hlásíte právě na CARITAS VOŠs Olomouc a co od ní očekáváte? Co si myslíte o roli teologie ve studiu na CARITAS VOŠs Olomouc? V čem spočívají specifika povolání humanitárního pracovníka v krizových situacích? tuto poslední otázku zpracovávají pouze zájemci o studium oboru Sociální a humanitární práce. Hodnotícími kritérii byl obsah, vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním hodnotám, stylistika, pravopis a formální stránka. 2. Písemný test, který se skládal z všeobecných znalostí a zkoušky z cizího jazyka. U vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce si studenti mohli vybrat mezi německým nebo anglickým jazykem (pro dálkovou formu studia i jazykem ruským), u vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce byla povinná angličtina. Osobní motivační pohovor, jehoţ cílem bylo zjištění osobnostních předpokladů a motivace pro studium obou vzdělávacích programů. Hodnotícími kritérii byla motivace, osobnostní předpoklady, zkušenosti, vystupování, komunikace. Bodové hodnocení: Vyhodnocení osobních materiálů a pohovor bodů Písemný test: všeobecné vědomosti bodů Cizí jazyk 0 40 bodů Celkem bodů 6

10 3.3 Počty přihlášených a přijatých uchazečů Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech, první kolo se uskutečnilo června 2013 a druhé kolo bylo 27. srpna Následující tabulka uvádí počty přihlášených a přijatých studentů. 1. kolo 2. kolo V obou kolech přihlášených dostavilo se přihlášených dostavilo se bylo přijato nastoupilo Vzdělávací program ChaSoP denní Vzdělávací program ChaSoP dálkové Vzdělávací program SoHuP denní

11 4 TO NEJDŮLEŢITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ Reakreditace vzdělávacích programů Dne 12. března 2013 byla naší škole udělena akreditace vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce v kombinované formě studia, která má platnost od 1. září 2013 do 31. srpna Téhoţ dne se stejným termínem platnosti nám byla také prodlouţena akreditace vzdělávacích programů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce v denní formě studia. Ve stávajících vzdělávacích programech jsme provedli řadu obsahových a formálních změn a změn v personálním zabezpečení obou vzdělávacích programů. Ve vzdělávacím programu Charitativní a sociální práce se jednalo o následující změny: 1. přesnění profilu absolventa 2. avedení nových povinných a povinně volitelných předmětů 3. Sloučení několika předmětů do jednoho 4. měna uspořádání obsahu studijních období, názvu předmětů a hodinové dotace 5. měna sloţení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria Ve vzdělávacím programu Sociální a humanitární práce se jednalo o následující změny: 1. přesnění profilu absolventa 2. Sloučení několika předmětů do jednoho 3. měna uspořádání obsahu studijních období, názvů předmětů a hodinové dotace 4. ařazení nového předmětu do učebního plánu 5. měna sloţení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria 4.2 Pracovní cesta pedagogů CARITAS VOŠ sociální Olomouc do USA Ředitel školy dr. Martin Bednář, garantka vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce Mgr. Miloslava Šotolová, Mgr. Lenka Tkadlčíková, která vyučuje anglický jazyk, a vedoucí Střediska praktického vzdělávání Mgr. Daniela Růţičková absolvovali v listopadu 2012 zahraniční cestu do Owensboro v Kentucky v USA s cílem uskutečnit osobní setkání se zástupci spřátelené instituce Owensboro Community and Technical College. Cílem cesty bylo navštívit zařízení sociálních sluţeb a organizace, ve kterých absolvují praxi studenti Charitativní a sociální práce, setkat se s partnery a domluvit další podobu spolupráce. Jedním z výsledků zahraniční cesty je podepsání dodatku k Memorandu o porozumění z října Předmětem dodatku je přidání dalšího partnera do realizace spolupráce. Je jím soukromá katolická univerzita Brescia University, která bude rovněţ participovat na výměnných pobytech a především poskytne studentům CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc zázemí v průběhu jejich zahraničních praxí. Dodatek podepsali dne zástupci všech tří spolupracujících škol: James S. Klaubert, Ph.D., prezident OCTC, Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc a Otec Larry Hostetter, prezident Brescia University. V průběhu dvoutýdenní návštěvy byly také domluvené výměnné pobyty zaměstnanců OCTC a CARITAS VOŠ sociální Olomouc, které by se měly realizovat od školního roku 2013/2014. ahraniční cesta se uskutečnila i díky finanční podpoře Olomouckého kraje. 8

12 4.3 Projekt Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce Ke dni byl úspěšně zakončen tříletý projekt Kvalita a inovace finančně podpořený ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery projektu byly Arcidiecézní charita Olomouc a CMTF UP v Olomouci. V rámci klíčové aktivity Inovace vzdělávacích programů bylo připraveno technické prostředí pro zavádění distanční formy vzdělávání. Byl nasazen systém CMS Moodle, který umoţnil realizaci vybraných předmětů distanční formou. Systém byl částečně integrován spolu s dalšími informačními systémy vyuţívanými školou a efektivním způsobem zcela nahradil několik důleţitých činností spojených s výukou, které byly dříve řešeny méně vyhovujícími nástroji. Administraci a technickou podporu tvůrcům distančních studijních opor, metodikovi, vyučujícím i studentům zajišťoval interní programátor Mgr. Tomáš Svozil, který v rámci projektu absolvoval individuálně zvolené vzdělávací aktivity. Pořízeno bylo nezbytné technické vybavení server pro systém Moodle. V oblasti rozšíření funkcí informačního systému školy byly naprogramovány vybrané aplikace IS (Knihovna, Profil studenta, Profil učitele), které zefektivnily práci s informacemi a eliminovaly neproduktivní činnosti. Přínosem je jednak transparentnost, jednak finanční a časová úspora při vyhledávání potřebných informací poskytujících mj. podklady pro správné rozhodování. Administraci a technickou podporu zajišťoval interní programátor Mgr. Jaromír Chovanec, který v rámci projektu absolvoval individuálně zvolené vzdělávací aktivity. Pořízeno bylo nezbytné technické vybavení tiskárna pro tisk štítků, čtečky čárových kódů, software pro tvorbu tiskových sestav a zařízení pro zálohování dat. V rámci klíčové aktivity Inovace studijních opor a stáţe pedagogů byla umoţněna realizace vybraných předmětů (dravotní nauky, Personální managenent, Teorie a metody sociální práce) distanční formou, konkrétně tedy vznikly tři recenzované distanční studijní opory (dále jen DSO). LMS Moodle také slouţí a je většinou vyučujících vyuţíván jako e-learningový portál umoţňující publikaci různých (např. také multimediálních) studijních materiálů, tvorbu strukturovaných přednášek, prováděných jednoduchých průzkumů či dotazníkových šetření, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a autotestů, vedení diskusních fór a chatů, tvorbu anket, slovníků, workshopů a dalších moţností prostřednictvím doplňkových modulů, a to jak pro dálkovou, tak denní formu studia. Na počátku projektu byla pro realizaci této aktivity doplněna naprosto nezbytná pozice metodika distančního vzdělávání. Metodik distančního vzdělávání (Mgr. Hedvika Dudová) vedl autory při tvorbě DSO, školil ostatní pedagogy budoucí autory, vytvořil metodiku a podpůrné školící materiály, které jsou k dispozici v LMS Moodle. Všichni studenti byli vyškoleni v základech práce v systému Moodle. Sám metodik se vzdělával, mj. se účastnil několika odborných konferencí. akoupen byl software ProAuthor pro offline tvorbu DSO, umoţňující export do formy off-line formátu e-booku, kurzu v LMS Moodle, jakoţ i tištěné podoby. Do realizace aktivit zaměřených na zavádění systému distančního vzdělávání byl zapojen partner CMTF UP. Pedagogové školy dále vytvořili celkem 9 nových odborných publikací podporujících výuku odborných předmětů, 8 jich bylo vydáno v tištěné podobě, 1 on-line. Činnosti spadající do klíčové aktivity Inovace praktického vzdělávání byly zaměřeny na zdokonalení praktické přípravy studentů prostřednictvím podpory osobnostního rozvoje 9

13 a růstu profesních kompetencí pedagogů/tutorů, studentů, i mentorů na pracovištích odborných praxí. Došlo k uţšímu propojování akademického prostředí s organizacemi působícími v oblasti sociální práce, zejména v oblasti přípravy a realizace odborných praxí, kde jsme navázali spolupráci s novými pracovišti odborných praxí a utuţili s těmi stávajícími. Úspěšnou realizaci této klíčové aktivity podpořilo také vytvoření kvalitního technického zázemí pro pracovníky školy a studenty za účelem sběru, zpracování a sdílení informací (jednalo se o pořízení notebooků, fotoaparátů a diktafonů). Do realizace této klíčové aktivity byl zapojen partner Arcidiecézní charita Olomouc (konzultace, aktivní zapojení do přípravy některých akcí). Jiţ fungující Středisko praktického vzdělávání mohlo tedy díky realizaci projektu dále prohlubovat kvalitu praxí studentů prostřednictvím: 1. vzdělávacích aktivit pro tutory vedených najatými lektory (celkem 9), 2. individuálně zvolených vzdělávacích aktivit pro pedagogy rozvíjející profesní dovednosti v oblasti praktického vzdělávání, 3. pravidelných seminářů pro mentory, tutory a studenty (celkem 8), 4. realizace semináře pro zahraniční mentory Týden dobré praxe, 5. pravidelných supervizí a kazuistických seminářů pro studenty, 6. realizací odborných stáţí pedagogů. Realizace uvedených aktivit významně přispěly ke zvýšení odborných kompetencí všech cílových skupin. Výstupy z těchto aktivit byly pouţity v průběhu projektu k inovaci stávající metodiky praxí, aby v roce 2012 pod vedením Mgr. Dity Palaščákové vznikla rozšířená publikace Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS-VOŠs Olomouc, která je zveřejněná jako on-line publikace na webových stránkách praxí. Implementace projektu vedla jednoznačně ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání a kompetencí absolventů školy. 4.4 Galavečer pro mentory Galavečer pro mentory se konal ve čtvrtek 29. listopadu 2012 při příleţitosti blíţícího se konce projektu "Kvalita a inovace". V rámci něho se tutoři a mentoři pravidelně setkávali ve škole u vzdělávacích aktivit, nebo seminářů zaměřených na sdílení zkušeností s praxemi studentů. Večera se zúčastnilo 15 mentorů z 10 spolupracujících organizací, kterým pracovníci školy poděkovali za jejich spolupráci během celého projektu. Společně také vyhodnotili tříletou spolupráci a byli seznámeni s dalším směřováním školy v oblasti odborných praxí a moţnostmi jejich zapojení v dalším období. 4.5 Mimořádné přednášky Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nejuţší spolupráci s praxí je základním prostředkem pro kvalitní přípravu studentů setkávání s mimořádnými osobnostmi. V průběhu školního roku 2012/2013 se konalo několik odborných setkání s odborníky v oblasti sociální práce i s osobnostmi, které jsou významné díky svému lidskému působení: Jill Katharina Kamphöner přednášela na téma Validace Tomáš Graumann vyprávěl svůj ţivotní příběh posledního zachráněného dítěte Nicholasem Wintonem doc. deněk Susa přednášel na téma Tělo a duše v zdraví a nemoci dr. Janis Fook přednášela na téma Kritické reflexe Solo Dja Kabako nevidomý zpěvák z Burkiny Faso vyprávěl o svém ţivotě Dále mají studenti programu Sociální a humanitární práce moţnost setkání s významnými osobnostmi na poli humanitární práce i rozvojové pomoci v rámci 10

14 pravidelného Bloku expertů, jenţ je zařazen v letním studijním období jako povinný pro všechny ročníky programu. Jedná se o specifickou výukovou formu, jeţ umoţňuje zařadit do výuky přednášky či semináře významných odborníků humanitární pomoci. Kaţdoročně jsou na něj zvány osobnosti, které mají velké praktické a teoretické zkušenosti z oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a sociální práce u nás a především v zahraničí. V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce byly uskutečněny následující přednášky: Vítězslav Vurst duchovní Církve adventistů s.d., předseda Asociace nemocničních kaplanů ČR Oldřich Pospíšil vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika Evţen Diviš odpovídá za projekty Charity ČR v Mongolsku Michaela Kupková podílela se na projektech obnovy po tsunami v Indonésii (2004). V současnosti poskytuje podporu týmu na Haiti, který se zaměřuje na obnovu ostrova po zemětřesení Wiebke N Daou od roku 2008 vyučuje na l Institut de Formation et de Recherche en Action Social (vyšší odborné škole pro sociální pracovníky) v Toulousse. Od roku 2010 pracuje v Centru pro ubytování a opětovné začlenění do společnosti. Spolupracuje s africkým institutem pro vzdělání sociálních pracovníků v Bamako Boubakar Keïta prezident unie Pose ton couteau (Mali) Eva Kubíčková v té době působila na misi OBSE v Bosně a Hercegovině Jana Hradilková spoluzakladatelka občanského sdruţení Berkat, které se zabývá individuální pomocí obětem válečných konfliktů v Čečensku a Afghánistánu. abývá se také genderovou problematikou a zároveň je bohemistkou. 4.6 Přeloţili a šířili jsme překlad Světové výzvy pro sociální práci U příleţitosti Světového dne pro sociální práci byla Světová výzva pro sociální práci přeloţena týmem z CARITAS VOŠs Olomouc a rozeslána po celé České republice do sociálních škol, poskytovatelům sociálních sluţeb a pod. Chtěli jsme tak upozornit na význam sociální práce a inspirovat všechny zainteresované, aby iniciovali diskuze o postavení sociálních pracovníků ve světě. 4.7 Vkládání kamenů do Sochy příběhů Ve školním roce 2012/2013 studenti opět dvakrát vkládali kameny do Sochy příběhů. V pondělí dopoledne se na nádvoří CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc sešli studenti třetího ročníku oboru Charitativní a sociální práce, aby představili záţitky ze zahraničních i tuzemských praxí. Adventní vkládání kamenů do Sochy příběhů získalo nový rozměr díky speciálnímu hudebnímu doprovodu, o nějţ se postaral Solo Dja Kabako nevidomý zpěvák z Burkiny Faso, který take vloţil svůj kámen do Sochy příběhů. Druhé vkládání kamenů ve školním roce se konalo 7. června Studenti Sociální a humanitární práce vloţili do Sochy příběhů kameny symbolizující osudy lidí z Arménie, Nizozemí, Ukrajiny, Francie, Rakouska, Indie, Makedonie aj. 4.8 Noc se sociálními filmy Nejvýraznější PR akcí školy ve školním roce 2012/2013 byla Noc se sociálními filmy. Akce, během níţ jsme na nádvoří školy promítali dva dokumentární filmy se sociální tematikou (Banánové děti a Láska v hrobě), se zúčastnilo kolem 200 lidí. Součástí večera 11

15 byly diskuze na téma Vietnamců ţijících v České republice, za účasti členky komunity, a také na téma ţivota lidí bez domova za účasti klienta Střediska pro lidi bez domova Samaritán. Promítání, které se konalo od 18té hodiny do půlnoci, doplnila ochutnávka vietnamské kuchyně a fairtradových výrobků. 4.9 Činnost školské rady Jednání školské rady ve školním roce 2012/2013: na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok, na mimořádném zasedání školské rady dne byl schválen návrh akreditace studijních vzdělávacích programů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce, dne byla školskou radou schválena účetní závěrka za rok 2012 a schválen rozpočet pro rok Duchovně relaxační pobyt v Ţelivu V polovině dubna se zaměstnanci CARITAS Vyšší odborné školy sociální Olomouc spolu se spirituálem školy P. Petrem Bulvasem vypravili na třídenní duchovně relaxační pobyt tentokrát do kláštera v Ţelivu. Důvodem konání této jiţ tradiční akce je snaha vytvářet a utuţovat dobré osobní i kolegiální vztahy, které jsou jednou z podmínek kvalitní a efektivní práce kaţdého týmu. Několik dní strávených společně mimo školu je ideálním prostorem k řešení problémů a témat (nejen školních), na něţ během roku nezbývá čas ani prostor, které se však dlouhodobě do chodu školy promítají, mají mnohdy zásadní vliv na atmosféru celé školy a jsou velmi citlivě vnímány i samotnými studenty. Součástí oddechového pobytu byla příprava na simulační hru Romov je náš domov, prohlídka kláštera i klášterního pivovaru. Pobytu v Ţelivu se účastnila také Greta McDonough z partnerské OCTC, která v tu dobu pobývala v České republice. 12

16 Nastoupilo Nastoupili v průběhu roku po přerušení Přerušené studium mají (nenastoupili) V průběhu roku roku přerušili celkového počtu opakuje ročník Neukončili ročník, povoleno opakování Ukončilo studium Postoupilo do vyššího ročníku CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, Olomouc 5 STUDIJNÍ VÝSLEDKY 5.1 Studijní výsledky jednotlivých ročníků 1.ročník ChaSoP 2.ročník ChaSoP ročník ChaSoP ukončilo, 19 sloţilo absolutorium 1.ročník dálkově ChaSoP 2.ročník dálkově ChaSoP z toho 1 nastoupil po přerušení ročník dálkově ChaSoP ukončilo, 19 sloţilo absolutorium 1.ročník SoHuP 2.ročník SoHuP z toho 1 nastoupil po přerušení ročník SoHuP ukončilo, 12 sloţilo absolutorium 13

17 5.2 Absolutorium Absolutoriem je zakončeno několikaleté úsilí studentů, kteří zvládli veškeré poţadavky, které studium přináší. Studenti jsou po ukončení studia připraveni nastoupit do praxe jako kvalifikovaní odborníci. Mnozí však pokračují ve studiu a snaţí se rozšířit svoje znalosti a dovednosti. Studium na vyšší odborné škole se ukončuje absolutoriem ve smyslu 101 a 102 školského zákona č. 561/2004 Sb, v plat. znění a vyhlášky ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách v plat. znění. Absolutorium zahrnuje obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných předmětů: Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Ekonomika neziskových organizací nebo Teologické základy sociální práce (pro vzdělávací program Charitativní a sociální práce) nebo Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Humanitární pomoc (Sociální a humanitární práce) Denní studium vzdělávací program Charitativní a sociální práce Řádný termín absolutoria byl stanoven u denního studia na června kušební komisi u studijní skupiny 3. A předsedala Mgr. Renata Michálková, místopředsedkyní byla Mgr. Miroslava Petřeková, skupinový konzultant Mgr. Jaromír Chovanec. Předsedkyní zkušební komise u studijní skupiny 3. B byla Mgr. Jitka Dvořáková, místopředsedkyní Mgr. Petra Chovancová a skupinovou konzultantkou Mgr. Martina Puškášová. Třetí ročník ukončilo celkem 32 studentů (13 z 3. A, 19 z 3. B), absolutorium úspěšně vykonalo 19 studentů, z toho 7 s vyznamenáním, 13 studentů neprospělo, z toho 2 studentky k absolutoriu nepřistoupily Denní studium vzdělávací program Sociální a humanitární práce Řádný termín absolutoria byl stanoven na června Předsedkyní zkušební komise byla doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, CSc., jmenovaná Krajským úřadem Olomouckého kraje, místopředsedkyní Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D., skupinovou konzultantkou Mgr. Hedvika Dudová. Třetí ročník ukončilo 19 studentů, absolutorium úspěšně vykonalo 12 studentů, z toho 4 prospěli s vyznamenáním. 7 studentů neprospělo, z toho 2 studentky k absolutoriu vůbec nepřistoupily Dálkové studium vzdělávací program Charitativní a sociální práce Řádný termín absolutoria pro studenty dálkového studia byl stanoven na června kušební komisi u studijní skupiny DS 3. A předsedal Mgr. Pavel Veselský, Ph.D., místopředsedkyní byla Mgr. Daniela Růţičková, skupinovým konzultantem Mgr. Jana Synková. Předsedkyní zkušební komise u studijní skupiny DS 3. B byla PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., místopředsedkyní Mgr. Vladislava ávrská, skupinovým konzultantem Mgr. Jana Synková. Třetí ročník ukončilo celkem 40 studentů dálkové formy (18 z DS 3. A, 22 z DS 3. B), absolutorium úspěšně vykonalo 19 studentů, z toho 7 s vyznamenáním. 20 studentů neprospělo, z toho 12 studentů ke zkouškám nepřistoupilo. 1 studentka byla omluvena. 14

18 5.2.4 Opravný termín Opravný termín pro oba vzdělávací programy i obě formy studia byl stanoven na 21. září účastnilo se 5 studentů dálkového studia ve vzdělávacím programu Charitativní a sociální práce. 2 studenti prospěli, 3 neprospěli, 5 studentů nepřistoupilo a 3 studentky byly omluveny. V denní formě studia k absolutoriu přistoupili 2 studenti vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce a oba prospěli. Nepřistoupilo 5 studentů. U vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce opakovaly absolutorium 2 studentky a obě prospěly. 7 studentů nevyuţilo moţnost opravného termínu. Opravného termínu 19. října 2012 se zúčastnily 3 studentky vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce v dálkové formě studia, 2 studentky prospěly, jedna neprospěla. Jedna studentka nevyuţila moţnost opravného termínu, jedna studentka se omluvila. Opravného termínu 7. prosince 2012 se zúčastnil jeden student a jedna studentka vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce, oba u zkoušek prospěli, 1 studentka nevyuţila moţnost opravného termínu. U dálkové formy studia stejného vzdělávacího programu přistoupily 3 studentky, 2 prospěly, 1 neprospěla, 5 studentů nevyuţilo moţnost opravného termínu a 1 studentka byla omluvena. doposud 7 neúspěšných studentů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce nepřistoupil k opravným zkouškám nikdo. 5.3 Seznam obhájených absolventských prací Obhájené AP_opravné termíny září /55 Hana Bednářová 2012/56 Lucie Kocourková 2012/57 Vojtěch Krystek 2012/58 Jana Kuţelová 2012/59 Jana Špačinská 2012/60 Libor Ţák říjen /61 Martina Esterková 2012/62 Marta Svitáková Ochrana osob ohroţených domácím násilím Prosociální chování u dobrovolníků Pět P Aplikace britského modelu PCP na sluţbu o.s. InternetPoradna.cz Hodnocení projektů Aregak a Home Care Moţnosti transformace bydlení pro lidi s mentální retardací v okrese Nový Jičín Výchozí podmínky pro zaloţení sociální firmy - příprava projektu Dopady změn v přiznávání sociálního příplatku od r na ţivot rodin pohledem rodin Prevence zanedbávání dětí v rodinách v sociálně nepříznivé situaci v rámci sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi Mgr. Hana Štěpánková PhDr. Mgr. Roman Procházka Mgr. Miloslava Šotolová Pavel Kolínský Mgr. Miloslava Šotolová Ing. Ester Danihelková Mgr. Hana Šlechtová Mgr. Hana Krylová, Ph.D. 15

19 prosinec /63 Erika Čuříková 2012/64 deněk Frýba 2012/65 Pavla Švecová 2012/66 Kateřina Trusíková Vyuţití volného času holešovských seniorů ţijících v domácím prostředí z pohledu sociální práce Vyrovnávání se s diagnózou poruchy autistického spektra a moţné pole intervence sociálního pracovníka Asistence u kontaktů rodičů s dětmi jako specifická forma sociální intervence Senioři v domovech s pobytovými sluţbami a specifika jejich adaptace Mgr. Vladislava ávrská Mgr. Vladislava ávrská Mgr. Hana Štěpánková Mgr. et Mgr. Saskia Rydlová Obhájené AP v červnu /1 Andrea Blaţková 2013/2 Anna Frühbauerová 2013/3 Terezie Káňová 2013/4 Alţběta Kosová 2013/5 František Lakomý 2013/6 Vladimíra Paţitná 2013/7 Veronika Richterová Moţnosti sociální pomoci lidem kmene Kathkari zaměstnaných v cihelnách Projekt Distribuce potravin do škol v oblasti Léogâne a Gressier na Haiti ve školním roce 2011/2012 Přínos supervize pracovníkům Domova pokojného stáří Bohuslavice Moţnosti a bariéry osob po výkonu trestu odnětí svobody Důvody nevyuţívání sluţeb Armády spásy v Šumperku lidmi bez domova Afázie jako projev po cévní mozkové příhodě - formy péče a specifika při práci s jedincem s afázií. Evaluace výukových bloků v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládeţ Mgr. Daniela Růţičková Mgr. Vladislava ávrská PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. Mgr. Vladislava ávrská PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. Mgr. Miroslava Petřeková Mgr. Ivana Vybíralová 16

20 v Prostějově 2013/8 Michal Sirka 2013/9 Karolína Slovíková 2013/10 Lenka Šilarová 2013/11 Kateřina Šilberská 2013/12 Klára Večeřová 2013/13 Lydie Wiselková 2013/14 Michala aprianová 2013/15 Tomasz Gierczuszkiewicz 2013/16 Pavla Golasowská 2013/17 Gabriela Gorčáková Proces sociální rehabilitace drogově závislého klienta Popis sociální situace rodin v Gruzii Vyuţití sociálních sluţeb, které mohou pomoci v domácí péči o jedince s Alzheimerovou nemocí a vliv na ţivotní situaci domácího pečovatele Sociální práce se zadluţeným klientem Vybrané iniciativy v propagaci sociální práce v České republice a Spojených státech amerických Sociální práce s neslyšícím klientem Evaluace drogových sluţeb v rámci o. s. Podané ruce v Olomouckém kraji Duchovní posouzení podle Davida R. Hodge Ţeny a muţi jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce Formy péče o řádové sestry seniorky Společnosti dcer křesťanské lásky ve vybraných evropských provinciích. Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. Mgr. Miloslava Šotolová Mgr. Miroslava Petřeková Mgr. Miloslava Šotolová Mgr. Roman Baláţ PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. ThLic. Jakub Doleţel, Th.D. Mgr. Hana Krylová, Ph.D. ThLic. Jakub Doleţel, Th.D. 17

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období

23.5. 17.6.2016 Zkouškové období 9/1/2015 9:00 Zahájení školního roku denní forma studia 9/11/2015 9:00 Zahájení školního roku kombinovaná forma studia 11. 12.9.2015 Konzultace kombinované formy studia 9/12/2015 8.00 Zápis na CMTF 1.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Křížkovského 6, 771 11 Olomouc Identifikátor školy: 600 020 576 Zřizovatel: Arcibiskupství

Více

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009

Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Návrh úprav Prováděcího dokument OP VK k 17. 6. 2009 Kapitola/ 3.3.11/41 Odstranění textu: 3.1.12/22 3.2.12/31 3.3.12/42 Není tedy chápán jako veřejná

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ Evaluační zpráva Hodnocení vzdělávání, moduly 1 22 Souhrnná zpráva z evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních kurátorů. Zpráva porovnává hodnocení jednotlivých

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Název školy: Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI VÝSTUPY PROJEKTU Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více