ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì"

Transkript

1 LEDEN 2014 Rada mesta c. 42. ze dne 20. listopadu 2013 RM bere na vìdomí žádost o ukonèení nájmu nebytových prostor è. 310, v domì èp. 36, námìstí Svobody ve Volyni, podanou MUDr. Olgou Kubíèkovou, Volynì, a to k datu RM schvaluje spoleènost LEGRO CONSULT s. r. o., Èeské Budìjovice, na zpracování žádosti o podporu v rámci 52. výzvy Ministerstva životního prostøedí na nákup užitkového vozidla pro svoz komunálního a bio odpadu za èástku ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace SD/KHEJ/996/2013-UZ ve výši ,- Kè pro SDH Volynì na úhradu mimoøádných finanèních prostøedkù pro jednotky sboru dobrovolných hasièù obcí nasazených v prùbìhu povodnì v èervnu Bruslení na Hradèaòáku (20. leta 20. století) ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì Rada mesta c. 39 ze dne 6. listopadu 2013 RM schvaluje firmu UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Strakonice, k zajištìní stavebních prací na akci Volynì Ul. Nádražní, U Svaté Anny veøejné osvìtlení" v èástce ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH. V ulici U Svaté Anny se kromì pokládky vodovodní a kanalizaèního øadu, pøeložky venkovního vedení NN do podzemního kabelu NN provedla i pokládka nových rozvodù veøejného osvìtlení. Osvìtlovací stožáry se svítidly budou osazeny na jaøe roku RM schvaluje darovací smlouvu na vánoèní svìtelný LED øetìz od dárce E.ON Èeská republika, s. r. o., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Èeské Budìjovice pro obdarovaného Mìsto Volynì, sídlem námìstí Svobody 41, Volynì, v celkové hodnotì ,-Kè vèetnì DPH. Rada mesta c. 40 ze dne 13. listopadu 2013 RM schvaluje firmu Roman Guichen, Loèenice v celkové výši ,- Kè bez DPH, na akci Kompostárna Volynì poøízení drtièe a pøekopávaèe". Jedná se o dodávku technologického vybavení nové kompostárny, která bude umístìna v prostoru bývalé skládky pøi státní komunikaci na Vimperk. Uvedena do provozu bude v roce RM ukládá starostovi mìsta Ing. Valhodovi podepsat darovací smlouvu na pøijetí finanèního daru ve výši ,- Kè na vyhotovení betlému s tématikou Volynì a okolí do novì realizovaného objektu Malá galerie" od firmy PRIMA, akciová spoleènost, Strakonice. RM schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 2000,- Kè na zajištìní provozu Záchranné stanice živoèichù Makov v roce RM schvaluje instalaci elektrického topného kabelu pro ochranu okapových žlabù v Nemocnici Volynì a firmu Elektroinstalace Elektomontáže - Elektroopravy Radek Jon, Volynì, za ,- Kè jako cenu koneènou. Jedná se o odstranìní problémù se zatékáním do objektu LDN pøi zamrzlé vodì v okapech. Rada mesta c. 43. ze dne 27. listopadu 2013 RM bere na vìdomí zpracování projektu pro ØSD na odstranìní /zmírnìní/ následkù staré hlukové zátìže ze silnice I/4 ve mìstì Volynì, pøi které budou vymìnìna stará okna za nová na budovách mìsta è. p. 595 (21 oken), è. p. 44 (7 oken), è. p. 142 (3 okna), è.p. 42 (16 oken), è. p. 41 (11 oken), è. p. 40 (3 okna), è. p. 39 (5 oken), è. p. 34 (5 oken). Jedná se o výmìnu stávajících oken za nová protihluková v obytných èástech domù podél silnice I/4 ve Volyni. Výmìna oken má probìhnout dle sdìlení zástupce ØSD v roce RM schvaluje smlouvu o poskytnutí pøíspìvku Obèanskému sdružení PREVENT, Strakonice na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky ve výši ,- Kè. Komentáøe k jednotlivým usnesením rady zpracoval Ing. Václav Valhoda, starosta mìsta. PO ÚT, ÈT PÁ 10:00 15:00 ST 10:00 17:00 tel:

2 strana 2 leden 2014 NOVOROÈNÍ PØÁNÍ STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, milí sousedé, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdeènìji popøál do nového roku 2014 jen to nejlepší, pøedevším hodnì zdraví, osobní i rodinné pohody. Zaèíná rok, ve kterém nás opìt èeká celá øada dùležitých životních rozhodnutí, øada úspìchù i radostí, ale i zklamání a proher. Dùležité je se nikdy nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu èelit i ménì pøíjemným záležitostem v našem životì. Nastalo období, kdy je vhodné provést bilanci úspìchù a neúspìchù právì skonèeného roku. Rok 2013 byl další v celé øadì rokù, ve kterých Èeská republika procházela hospodáøskou krizí a recesí. Pøesto se nám jako v letech minulých podaøilo získat investièní prostøedky z dotaèních a grantových programù Ministerstva životního prostøedí, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemìdìlství i Jihoèeského kraje. Dokonèila se pøestavba sklepù bývalého panského pivovaru, kdy se jejich zbývající èást pøestavìla na Malou galerii. Jihoèeský kraj opravil povrch komunikace na Prachatice procházející Husovou ulicí. Provedla se oprava a prodloužení chodníkù na Vimperské ulici. Vystavìly se dva nové bezpeèné pøechody na státní komunikaci I/4. Opravila se rovnìž støecha na objektu bývalé sýpky. V oblasti životního prostøedí se revitalizoval park u léèebny a alej ke høbitovu. Ve spolupráci s obcí Pøechovice se prodloužil vodovodní a kanalizaèní øad do ulice U Svaté Anny a k novì stavìným rodinným domkùm na katastru obce Pøechovice. V neposlední øadì se provedla výmìna èásti oken na objektu léèebny dlouhodobì nemocných. Intenzivnì se nyní pracuje na pøípravì projektù a žádostí o granty na roky 2014 a 2015 a to v souladu s finanèními možnostmi mìsta a s ohledem na vypisované dotaèní výzvy. V letošním roce, roce 2014 se dokonèí rekonstrukce úpravny vody v Nišovicích a výstavba kompostárny v prostoru bývalé skládky na Vimperské. Provede se také rekonstrukce ulice Pod Malsièkou vèetnì chodníkù a parkovacích ploch, na kterou jsme v prosinci 2013 získali dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. V prosinci 2013 byly rovnìž podány žádosti do grantových programù na vybavení dílen základní školy a na zateplení hlavní budovy základní školy. Byla také podána žádost o dotaci na revitalizaci parku v Bezruèových sadech. Výše zmiòované zakázky se budou realizovat pouze za pøedpokladu získání pøíslušných dotací. V roce 2013 byla zahájena ve spolupráci s Povodím Vltavy pøíprava projektu Protipovodòová opatøení mìsta Volynì. Projektová dokumentace pro územní øízení bude dokonèena v letošním roce, tak aby mohla být podána žádost o dotaci na pøíslušné ministerstvo již koncem roku 2014 popøípadì zaèátkem roku Budoucí protipovodòové stavby a zaøízení by mìly ochránit mìsto pøed stoletou vodou. V loòském roce byl dokonèen a Zastupitelstvem mìsta Volynì dne 30. øíjna 2013 schválen Územní plán mìsta Volynì. Je to nejdùležitìjší dokument pro rozvoj mìsta pro budoucí léta. Byl zpracováván od roku Jsem velmi rád, že se nám tento tak významný dokument podaøilo dodìlat a odsouhlasit. Chodím po ulicích i okolí našeho mìsta, po osadách spadajících pod mìsto a dùkladnì se rozhlížím. Vidìl jsem na každém kroku kvalitní práci nás všech, obyvatel Volynì, Zechovic, Starova, Raèí i Èernìtic, kterou na zvelebování a zkrášlování našeho domova vìnujeme. Chtìl bych Vás, vážení spoluobèané, všechny poprosit. Dívejte se dobøe kolem sebe. Všímejte si více mìsta i svého okolí. A o svých pocitech, dojmech i nápadech mnì dávejte vìdìt. Èasto se totiž stává, že o vìcech, které je možné zlepšit, radnice neví nemá jednoduše oèi všude. Aktivní a zodpovìdné obèanské chování pomáhá nejen k rozvoji mìsta, ale i k jeho správì, k jeho èistotì, k jeho bezpeènosti, k jeho životu. Dovolím si využít této pøíležitosti a vyjádøit podìkování všem obèanùm za spolupráci v uplynulém roce, pøedevším za jejich trpìlivost pøi øešení mnoha záležitostí. Stejnì tak bych rád vyzdvihl a ocenil neskuteènou práci dobrovolníkù z øad hasièù, sportovcù, seniorù, myslivcù, zahrádkáøù, chovatelù, divadelníkù, ale i všech ostatních. V loòském roce se uskuteènila celá øada jimi poøádaných, velmi hezkých kulturních, sportovních a volnoèasových akcí. Vìtšina tìchto akcí pøinesla do života našich obèanù nejen zpestøení, rozzáøené oblièeje, ale i obrovskou nadìji. Nadìji, že zde stále žijí lidé, kterým na našem mìstì velmi záleží a jsou pøipraveni pro nìj obìtovat svùj volný èas. Všem Vám ze srdce dìkuji. Ing. Václav V A L H O D A, starosta mìsta Jihoèeši tøídí odpady soutìž obcí Jihoèeského kraje. V soutìži Jihoèeši tøídí odpady se letos umístilo mìsto Volynì v kategorii obcí s obyvateli na pìkném tøetím místì /750 bodù/, se znaèným odstupem za vítìznou Planou n.l. /1010 bodù/ a druhou Blatnou/880 bodù/. Na dalších místech následuje øada obcí s minimálními odstupy, mìsto Volynì tedy vede skupinu obcí, které pomìrnì slušnì hospodaøí s odpady. S uvedeným tøetím místem je spojena odmìna Kè, která bude použita na vybavení obce sbìrnými nádobami. Technické služby Volynì dìkují všem obèanùm, kteøí se svým odpovìdným pøístupem k hospodaøení s odpady podílejí na zlepšování životního prostøedí v našem mìstì a vìøí, že i v roce 2014 se podaøí pøíznivý vývoj udržet. Kontejnery na vánoèní stromky budou umístìny na sídlišti v prvním týdnu roku 2014.

3 leden 2014 KRABICE OD BOT Vánoce 2013 Jedno velké DÌKUJEME strana 3 O sbírce Tøíkrálovou sbírku poøádá každoroènì Charita Èeská republika. Skupinky koledníkù, doprovodné akce i distribuci pokladnièek pak organizuje v našem regionu Oblastní charita Strakonice ve spolupráci s farnostmi, školami èi rùznými mládežnickými organizacemi. Tøíkrálová sbírka je tak nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky vìrným koordinátorùm, koledníkùm i dárcùm ji v roce 2014 mùžeme uspoøádat už poètrnácté. Termín Tøíkrálové sbírky: od 1. do Komu sbírka pomùže? Výtìžek sbírky je urèen na pomoc osobám se zdravotním èi chronickým onemocnìním, seniorùm, dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde sbírka probíhá. Nejménì desetina výnosu sbírky je každoroènì urèena také na humanitární pomoc do zahranièí. Více: Tøíkrálový koncert V pátek od 19 hodin v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích. Vystoupí sbory pod vedením Marcely Mikové. Na zaèátku všeho byla prosba o pomoc s ošacením cca patnácti dìtí, kteøí to mají ve svých životech docela perný. A tak proè nezkusit zabalit vánoèní dárky pro tyhle konkrétní dìti. Ukázalo se, že ochotných dárcù by se našlo víc. Tak seznam nakynul. I tak se dárcù hlásilo víc. Ve výsledku jsem rozdala sedmdesát osm jmen s vìkem a také struèným osudem, kouskem nehezkých chvil, které dìti a nìkdy i jejich dospìláci zakouší. KRABIC OD BOT, ve kterých byl vánoèní dárek se u nás nahromadilo ale mnohem víc, než tìch jmenovitých 78. Kromì více jak šedesátky!! jednotlivých dárcù se také pøidaly dìti ze šesté tøídy volyòské základky, studentky designu z volyòské prùmyslovky, mnoho studentù strakonického gymnázia, žáci druhé a tøetí tøídy ZŠ Èelakovského ze Strakonic, tøídy oboru sociální èinnost volyòské støední školy a rodièe dìtí mateøské školky U parku ze Strakonic. Vedle vánoènì zabalených dárkù vyrostla ještì velká hromada zimního obleèení, školních potøeb, hraèek a trvanlivých potravin. Stejnì tak i menší finanèní sbírka na zaplacení obìdù. Všechny vìci putovaly do rukou dìtí, které mi pomohlo vytipovat nìkolik sociálních pracovnic, které pracují s tzv. dìtmi z terénu, stejnì tak i dìtská lékaøka a uèitelky. Ty dìti žijí v našem bezprostøedním okolí mohu prozradit jen to, že jsou z okolí Volynì, Husince, Prachatic, Èkynì a Strakonic. Dìti, kterým se nežije jednoduše, lehce. Mnohdy žijí v nedobrých podmínkách, v tìch extrémních pøípadech chudì až nuznì, jsou sociálnì vylouèené, nìkterým bývá zima a mají hlad. Povìtšinou asi vinou svých rodièù, ale nìkdy i pøes snahu rodièù pracovat a zaøadit se - sociální systém tohoto státu je totiž nìjak podivnì pokroucený. Chtìli jsme udìlat radost, potìšit a snad i trochu pomoct a díky vám se to urèitì podaøilo. Dìkuji Eva Tkadleèková Èeskobratrský evangelický sbor ve Volyni Ratejna o.s. Fotky a více informací najdete zde: Takto to vypadá, když se do projetku pøidala šestá tøída volyòské základky

4 leden 2014 ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na LEDEN pondìlí školní kolo soutìže ZUŠ v koncertním sálku ZUŠ ve hra na housle a kytaru a ve hra na klavír pondìlí v Pošumavské tržnici v hodin, Pololetní koncert CENTRUM GAJA VE VOLYNI Vám nabízí tyto služby a terapie Automatická kresba Energetické masáže a léèení Diagnostika zdravotního stavu Rozvíjení intuice-semináøe Su-Jok Škola léèivých energií Poznávání energie krajiny Baòkování Semináøe Shambally, Reiky Anna Ulmová mistr Reiky Shambally Tel.: inzerce

5 leden 2014 strana 5 NOVÉ KNIHY LISTOPAD 2013 Dìtské oddìlení knihovny ARDAGH: Rytíøi a hrady / ARDAGH: Dinosauøi / FUÈÍKOVÁ: Ludmila, Václav a Boleslav / NOVOTNÁ: Kdo jinému jámu kopá Lehko i vážný slovník pøirovnání, poøekadel a pøísloví / O dracích / Pohádky o zvíøátkách BUSQUETS: Dobrodružství s myškami / ŽÁÈEK: Alí Baba a 40 loupežníkù / LINDGRENOVÁ: Detektiv Kale má podezøení / Prvòáèek / BERGER: Dotek chladu / LANGE: Dvojí tváø / SCHEFLER: Detektiv Klubko / SVÌRÁK: Radovanovy radovánky / GORDON: Poslední cesta do Podzemí / BREZINA: Pøípad pro Tebe a Klub Tygrù. Žraloèí pevnost / BREZINA: Kouzelný hrad. Èervený drak / HINES: Pokusy a roš árny. Super zábava pro kluky a holky / MART: Gigantické stroje Oddìlení pro dospìlé MARTAN: Pamì Èkyòska. Krajem pod Šumavou v dobách dvou totalitních režimù / 100 zajímavostí ze staré Šumavy, díl 3., 4. / NIEDL: Èas vlkù / NIEDL: S vlèí hlavou v erbu / FORMÁNEK: Syn vìtru a Prsatý muž / VANDENBERG: Kejklíøova dcera / HAYDEN: Spratek / CHASE: Eva / BENZONI: Zlatá chiméra / MAC PHEE: Manželské lži / WALLNER: Duben v Paøíži / HILDEBRAND: Naboso / CAWTHORNE: Sklízeli bouøi. 2. svìtová válka z nìmeckého a japonského pohledu / Š OVÍÈEK: Spermie ze zmije / PRÙCHA: Moderní pedagogika / MORAVCOVÁ: Letí, letí andìlíèek / LAMB: Medvídek s falešným srdcem / HELUS: Dítì v osobnostním pojetí / POKORNÁ: Vývojové poruchy uèení v dìtství a v dospìlosti / TREVOR: Pøíbìh Lucy Gaultové / FAROOKI: Zakázaná láska / PETERS: Píseò sluneèné zemì / BACARR: Gejša se smaragdovýma oèima / HEATH: Pøíkladná anglická žena / FRÜHLINGOVÁ: Pøíbìhy ze showbyznysu / WELDON: Deník macechy / MAWER: Pád / SIMMONS: Flashback / FLIDAR: Veliké zvíøe samoty / COYLE: Dìti boží / KOŠ ÁLOVÁ: Hlášky a bonmoty slavných i neslavnì proslulých / PINCH: Magie ve starém Egyptì / Pøehled psychologie / Sborník k 400. výroèí Blatné / JUNEK: Tøinácté komnaty našich prezidentù / KUBÁTOVÁ: Obìtovaná / STOUT: Rozbitá váza / BACUS: Dítì pláèe co sdìlat. Jak zjistit, proè dítì pláèe, a jak ho uklidnit / BOŠTÍKOVÁ: Vysokohorská turistika / JAVOØICKÁ: Macecha / CHALUPOVÁ: Utopená / PEKÁRKOVÁ: Levhartice / KHEGAY: Pletené èepièky pro malé èlovíèky. / 20 pletených dìtských doplòkù na motivy zvíøátek / IRONSIDE: Zraju jako víno / NÌMEC: Dìjiny svìtla. Román o fotografovi Františku Drtikolovi / BANKS: Pád / SHAEFER: Amadeus / Svìtové krimipovídky / BENKOVÁ: Sleèna nebezpeèná / JANOUCHOVÁ: Sesterstvo / WHITEHURST: Magie pro š astný domov. Jednoduchá kouzla a praktické rady k vytvoøení harmonického domova / PALMER: Poslední chirurg / ROLLINS: Krvavé evangelium / ASHER: Láska v Provenci / DEAVER: Pokoj smrti / HUMBERT: Koøeny zla / POLEDÒÁKOVÁ: S kým mì bavil svìt / MAHER: Pole / RUDGE: V èase ubývajícího svìtla / WERBER: Dva prstýnky / MANDŽUKOVÁ: Superpotraviny / WHITTON: Tøetí peèe / DELACOURT: Seznam mých pøání / BERRY: Královský klam / MURAKAMI: 1Q84. Kniha 3 / CLEMENTS: Muèedník / ÈESAL: Tajemná místa Èech / LUNNY: Vùnì života. Aromaterapie pro tìhotenství a zdravý životní styl / SKILLING: Matka a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy / FRÝDLOVÁ: Všechny naše vèerejšky. Pamì žen / JONÁŠ: Akné. Pøírodní léèení / HOSSEINI: A hory odpovìdìly / ITURBE: Osvìtimská knihovnice / DICHER: Pravda o pøípadu Harryho Queberta / SLÁMA: Povolání režisér. Rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem / BROOKS: Stvoøitelé a spasitelé / KAFKA: Zámek. Komiks / JILÍK: Žítkovské èarování / JAROLÍMEK: Projektový management / BEÈVÁØOVÁ: Prezentaèní a komunikaèní dovednosti / JÍRA: Time-management / Než (až) pùjdete k lékaøi. Dùležité rady a informace pro každého / CALMAN: Deník nemožné matky / ŽÁÈEK: Zbìsilá bezmoc / CROSS: Rozdìleni èasem / HEMINGWAY: Staøec a moøe / MAC CULLOUGH: První muž Øíma / PICK: Luftwaffe vítìzí. Odbornì historická fikce / NESBØ: Švábi / Uvìznìná duše / JAVOØICKÁ: Dvojí polibek, 1. a 2. díl / Vánoèní tajemství / JANSA: Hra bez pravidel / PAWLOWSKÁ: Zeptej se mámy / PAWLOWSKÁ: Strašná nádhera / ØEHÁÈKOVÁ: Pacientky / Støídavé štìstí / JAVOØICKÁ: Matka a dcera / JAVOØICKÁ: Èekání na jarní den út hodin ÈTYØI DOHODY Èesko, pouze v lednu 2014 vstupné 80,-Kè Dovolujeme si Vám nabídnout speciální novoroèní program - záznam úspìšného divadelního pøedstavení Jaroslava Duška a jeho pøátel podle bestselleru Ètyøi dohody. Duškova hra inspirovaná nadèasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize. Režie se ujali Olga Špátová a Miroslav Janek. èt hodin NA SEVER OD SLUNCE PROJEKT JEDEN SVÌT Inge Wegge, Jorn Nyseth Ranum / Norsko / 2012 / 46 min. Vstup volný Fantastické zabìry pøírody, dobrodružného surfováni za polárni noci i bìžného pobývání na pláži spojuje èirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zaroveò musí zajistit základní podmínky k pøežití út hodin CYRIL A METODÌJ APOŠTOLOVÉ SLOVANÙ ÈR, SK, CY, IT, 2013, dobrodružný, 85 min.vstupné 90,-Kè Pøíbìh z 9. století ve strhujících obrazech líèí poèátky šíøení køes anství na Velké Moravì a v našich zemích. Hlavními postavami filmu jsou vìrozvìsti Konstantin (pozdìji známý jako Cyril) a jeho bratr Metodìj, kteøí byli prohlášeni za svaté a jsou oznaèováni jako Apoštolové Slovanù. èt hodin VELKÁ NÁDHERA Itálie/Francie, 2013, komedie, 141 min. Titulky. Vstupné 70,- a 90,-Kè ne hodin MRÒOUSKOVÉ údolí ztracených mravencù Francie, 2013, animovaný, rodinný, 80 min.vstupné 100,-Kè Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, pøátelství a fantazie, do svìta tìch nejdrobnìjších Mròouskù. út hodin 47 RONINÙ USA, 2013, akèní, fantasy, dabováno, 2013, vstupné 100,-Kè èt hodin VŠICHNI SPOLU PROJEKT JEDEN SVÌT Hella Wenders / Nemecko / 2011 / 87 min. Vstup volný út a 20 hodin NÌŽNÉ VLNY Èesko, 2013, komedie, 103 min.vstupné 110,-Kè Režie: Jiøí Vejdìlek Sympatický Vojta je nesmìlý a jeho rodina praštìná. Cholerický tatínek, který kdysi nepøeplaval kanál La Manche, z nìj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvìzda dìtské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - pøedevším rusovlasou spolužaèku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysnìné Paøíže. Jestli Vojta rychle nepodnikne nìco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989 èt hodin KOMORNÍK USA, 2013, drama, životopisný, 132 min.vstupné 70,- a 90,-Kè Pøíbìh Cecila Gainese (Forest Whitaker), který pracoval jako komorník v Bílém domì a obsluhoval sedm prezidentù mezi roky 1952 až 1986.

6 strana 6 leden 2014 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ LEDEN 2014 støeda ,30 hodin, KINO DIVADLA SE PØEDSTAVUJÍ, DI(V)OCH Divadlo (v)ochotných Chemikù Praha ZLOÈIN A TREST Zdramatizováno polským režisérem Adrzejem Wajdou) - Klasické dílo ruského spisovatele F.M.Dostojevského, dostává ve Wajdovì úpravì a našem zpracováni pøimoèarost, a proto je možno toto veledílo svìtové beletrie sehrát ve dvou hodinách Vstupné 50,-Kè Pøedprodej vstupenek v Infocentru stará Radnice sobota ,30 hodin, KINO DIVADLO PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ Repríza divadeln komedie Miloslava Pikolona v podání DS PIKI Volynì Vstupné 50,-Kè. Pøedprodej vstupenek Infocentu - stará Radnice støeda hodin, KINO PØEDNÁŠKA POŠUMAVÍ III. V tøetím a zároveò závìreèném dílu, vìnovanému šumavskému Podlesí, nás Josef Pecka zavede do Èkynì, Lèovic, Zálezel, Zechovic, Volynì, Nišovic èi Pøedslavic. Projekce fotografií s prùvodním slovem Objevte místa, která možná ve svém okolí neznáte. pátek hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES PS4AVOŠ A SPŠ sobota hodin, sál Na Nové KOÒSKÝ BÁL Tradièní country bál s programen - hraje :WC Pauza úterý hodin, Pošumavská tržnice KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY Pøátelské posezení a popovídání u kávy èi èaje v prostorách Pošumavské tržnice. støeda hodin, KINO PØEDNÁŠKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Pøednáší Mgr. Vít Chaloupka bývalý èeský kulturista a státní trenér èeské reprezentace fitness, nyní dietolog, fitness konsultant, autor knih o zdravé výživì a nekompromisní propagátor dìlené stravy. Vstupné 50,-Kè pátek hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES DI4 VOŠ a SPŠ sobota hodin, sál Na Nové HASIÈSKÝ BÁL pondìlí hodin, Pošumavská tržnice POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ pátek hodin, sál Na Nové DÌTSKÝ DISCOPLES FIT STUDIA ATLANTIC Zveme všechny malé,velké,mladé,staré do Volynì Na Novou!! Od 17,00 do 22,00 hod. se bude hrát jen pro dìti. Pøedstaví se všechny kroužky Fit Studia Atlantic pod vedením Petry Hovorkové a Street Dance pod vedením Anežky Villnerové a Anetky Nepeøené!! Bìhem veèera se bude tanèit,hrát,losovat o menší i vìtší ceny. Vstup ve spoleèenském obleèení - rádi bychom na plese mìli samé princezny a prince...vstupné 50,-Kè ètvrtek 9. ledna od 17 hodin, HISTORIE TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY PO UMRLÝM Z NAKAŽENÍ UMØEL Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Morová epidemie ve Volyni v roce 1680 a rùzné další pøíbìhy toho roku.... až do 12. ledna od 17 hodin, VÝSTAVA TVRZ MARIÁNSKÁ PÍSNIÈKA Vánoèní pøíbìh Kristùv v lidovém a pololidovém umìní. Nìkdejší lidová zbožnost v Pošumaví. Obrazy, plastiky, lidová grafika, betlémové figurky, kramáøské písnì... ètvrtek 16. ledna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY TVRZ MARKÉTA A DÌTI Výtvarné práce volyòských dìtí pod vedením Markéty Bláhové. Výstava potrvá až do 8. února po celý leden, VÝSTAVA TVRZ JÁCHYM MINIBERGER A ØEMESLO KOŽELUŽSKÉ Mistr koželužský a zakladatel továrny na usnì Jáchym Miniberger ( ) a Volynì jeho èasù. Tehdejší volyòský cech koželuhù a zlatá doba jednotlivých místních koželužských dílen. Výstava potrvá až do 30. bøezna po celý leden, VÝSTAVA TVRZ PODPISOWATEL MENA Jakub Bursa a další zedniètí mistøi doby tzv. selského baroka ( ). Jihoèeská lidová architektura onìch èasù a její tvùrci kolem Volynì a Vlachova Bøezí, mezi nimiž je vyzdvižen jubilující Jakub Bursa ( ). Stavby, lidé, pøíbìhy. Výstava potrvá až do 30. bøezna po celý leden, VÝSTAVA GALERIE NA SHLEDANOU JAROMÍR NOVOTNÝ #11 Jaromír Novotný (1974) nepojímá desítky ètvereèních metrù plochy jako kteroukoliv bílou zeï. Stìny galerie chápe jako vnitøní slupku architektury, postavenou s urèitým zámìrem a úèelem. Pøi realizaci vychází z konkrétních parametrù stavby. Rozmìry a pozice jejích prvkù se pak odráží v rozmìrech a rozmístìní barevných polí. Výstava potrvá až do 31. bøezna Své životní jubileum v lednu 2014 oslaví: Reichertová Jarmila Baèová Marie Kopáèková Marie Vozandychová Marie Zmìna programu vyhrazena. Šimerová Eva Vojíková Mária Hanzal Vladimír Bláha Václav Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více