ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì"

Transkript

1 LEDEN 2014 Rada mesta c. 42. ze dne 20. listopadu 2013 RM bere na vìdomí žádost o ukonèení nájmu nebytových prostor è. 310, v domì èp. 36, námìstí Svobody ve Volyni, podanou MUDr. Olgou Kubíèkovou, Volynì, a to k datu RM schvaluje spoleènost LEGRO CONSULT s. r. o., Èeské Budìjovice, na zpracování žádosti o podporu v rámci 52. výzvy Ministerstva životního prostøedí na nákup užitkového vozidla pro svoz komunálního a bio odpadu za èástku ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace SD/KHEJ/996/2013-UZ ve výši ,- Kè pro SDH Volynì na úhradu mimoøádných finanèních prostøedkù pro jednotky sboru dobrovolných hasièù obcí nasazených v prùbìhu povodnì v èervnu Bruslení na Hradèaòáku (20. leta 20. století) ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì Rada mesta c. 39 ze dne 6. listopadu 2013 RM schvaluje firmu UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Strakonice, k zajištìní stavebních prací na akci Volynì Ul. Nádražní, U Svaté Anny veøejné osvìtlení" v èástce ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH. V ulici U Svaté Anny se kromì pokládky vodovodní a kanalizaèního øadu, pøeložky venkovního vedení NN do podzemního kabelu NN provedla i pokládka nových rozvodù veøejného osvìtlení. Osvìtlovací stožáry se svítidly budou osazeny na jaøe roku RM schvaluje darovací smlouvu na vánoèní svìtelný LED øetìz od dárce E.ON Èeská republika, s. r. o., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Èeské Budìjovice pro obdarovaného Mìsto Volynì, sídlem námìstí Svobody 41, Volynì, v celkové hodnotì ,-Kè vèetnì DPH. Rada mesta c. 40 ze dne 13. listopadu 2013 RM schvaluje firmu Roman Guichen, Loèenice v celkové výši ,- Kè bez DPH, na akci Kompostárna Volynì poøízení drtièe a pøekopávaèe". Jedná se o dodávku technologického vybavení nové kompostárny, která bude umístìna v prostoru bývalé skládky pøi státní komunikaci na Vimperk. Uvedena do provozu bude v roce RM ukládá starostovi mìsta Ing. Valhodovi podepsat darovací smlouvu na pøijetí finanèního daru ve výši ,- Kè na vyhotovení betlému s tématikou Volynì a okolí do novì realizovaného objektu Malá galerie" od firmy PRIMA, akciová spoleènost, Strakonice. RM schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 2000,- Kè na zajištìní provozu Záchranné stanice živoèichù Makov v roce RM schvaluje instalaci elektrického topného kabelu pro ochranu okapových žlabù v Nemocnici Volynì a firmu Elektroinstalace Elektomontáže - Elektroopravy Radek Jon, Volynì, za ,- Kè jako cenu koneènou. Jedná se o odstranìní problémù se zatékáním do objektu LDN pøi zamrzlé vodì v okapech. Rada mesta c. 43. ze dne 27. listopadu 2013 RM bere na vìdomí zpracování projektu pro ØSD na odstranìní /zmírnìní/ následkù staré hlukové zátìže ze silnice I/4 ve mìstì Volynì, pøi které budou vymìnìna stará okna za nová na budovách mìsta è. p. 595 (21 oken), è. p. 44 (7 oken), è. p. 142 (3 okna), è.p. 42 (16 oken), è. p. 41 (11 oken), è. p. 40 (3 okna), è. p. 39 (5 oken), è. p. 34 (5 oken). Jedná se o výmìnu stávajících oken za nová protihluková v obytných èástech domù podél silnice I/4 ve Volyni. Výmìna oken má probìhnout dle sdìlení zástupce ØSD v roce RM schvaluje smlouvu o poskytnutí pøíspìvku Obèanskému sdružení PREVENT, Strakonice na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky ve výši ,- Kè. Komentáøe k jednotlivým usnesením rady zpracoval Ing. Václav Valhoda, starosta mìsta. PO ÚT, ÈT PÁ 10:00 15:00 ST 10:00 17:00 tel:

2 strana 2 leden 2014 NOVOROÈNÍ PØÁNÍ STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, milí sousedé, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdeènìji popøál do nového roku 2014 jen to nejlepší, pøedevším hodnì zdraví, osobní i rodinné pohody. Zaèíná rok, ve kterém nás opìt èeká celá øada dùležitých životních rozhodnutí, øada úspìchù i radostí, ale i zklamání a proher. Dùležité je se nikdy nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu èelit i ménì pøíjemným záležitostem v našem životì. Nastalo období, kdy je vhodné provést bilanci úspìchù a neúspìchù právì skonèeného roku. Rok 2013 byl další v celé øadì rokù, ve kterých Èeská republika procházela hospodáøskou krizí a recesí. Pøesto se nám jako v letech minulých podaøilo získat investièní prostøedky z dotaèních a grantových programù Ministerstva životního prostøedí, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemìdìlství i Jihoèeského kraje. Dokonèila se pøestavba sklepù bývalého panského pivovaru, kdy se jejich zbývající èást pøestavìla na Malou galerii. Jihoèeský kraj opravil povrch komunikace na Prachatice procházející Husovou ulicí. Provedla se oprava a prodloužení chodníkù na Vimperské ulici. Vystavìly se dva nové bezpeèné pøechody na státní komunikaci I/4. Opravila se rovnìž støecha na objektu bývalé sýpky. V oblasti životního prostøedí se revitalizoval park u léèebny a alej ke høbitovu. Ve spolupráci s obcí Pøechovice se prodloužil vodovodní a kanalizaèní øad do ulice U Svaté Anny a k novì stavìným rodinným domkùm na katastru obce Pøechovice. V neposlední øadì se provedla výmìna èásti oken na objektu léèebny dlouhodobì nemocných. Intenzivnì se nyní pracuje na pøípravì projektù a žádostí o granty na roky 2014 a 2015 a to v souladu s finanèními možnostmi mìsta a s ohledem na vypisované dotaèní výzvy. V letošním roce, roce 2014 se dokonèí rekonstrukce úpravny vody v Nišovicích a výstavba kompostárny v prostoru bývalé skládky na Vimperské. Provede se také rekonstrukce ulice Pod Malsièkou vèetnì chodníkù a parkovacích ploch, na kterou jsme v prosinci 2013 získali dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. V prosinci 2013 byly rovnìž podány žádosti do grantových programù na vybavení dílen základní školy a na zateplení hlavní budovy základní školy. Byla také podána žádost o dotaci na revitalizaci parku v Bezruèových sadech. Výše zmiòované zakázky se budou realizovat pouze za pøedpokladu získání pøíslušných dotací. V roce 2013 byla zahájena ve spolupráci s Povodím Vltavy pøíprava projektu Protipovodòová opatøení mìsta Volynì. Projektová dokumentace pro územní øízení bude dokonèena v letošním roce, tak aby mohla být podána žádost o dotaci na pøíslušné ministerstvo již koncem roku 2014 popøípadì zaèátkem roku Budoucí protipovodòové stavby a zaøízení by mìly ochránit mìsto pøed stoletou vodou. V loòském roce byl dokonèen a Zastupitelstvem mìsta Volynì dne 30. øíjna 2013 schválen Územní plán mìsta Volynì. Je to nejdùležitìjší dokument pro rozvoj mìsta pro budoucí léta. Byl zpracováván od roku Jsem velmi rád, že se nám tento tak významný dokument podaøilo dodìlat a odsouhlasit. Chodím po ulicích i okolí našeho mìsta, po osadách spadajících pod mìsto a dùkladnì se rozhlížím. Vidìl jsem na každém kroku kvalitní práci nás všech, obyvatel Volynì, Zechovic, Starova, Raèí i Èernìtic, kterou na zvelebování a zkrášlování našeho domova vìnujeme. Chtìl bych Vás, vážení spoluobèané, všechny poprosit. Dívejte se dobøe kolem sebe. Všímejte si více mìsta i svého okolí. A o svých pocitech, dojmech i nápadech mnì dávejte vìdìt. Èasto se totiž stává, že o vìcech, které je možné zlepšit, radnice neví nemá jednoduše oèi všude. Aktivní a zodpovìdné obèanské chování pomáhá nejen k rozvoji mìsta, ale i k jeho správì, k jeho èistotì, k jeho bezpeènosti, k jeho životu. Dovolím si využít této pøíležitosti a vyjádøit podìkování všem obèanùm za spolupráci v uplynulém roce, pøedevším za jejich trpìlivost pøi øešení mnoha záležitostí. Stejnì tak bych rád vyzdvihl a ocenil neskuteènou práci dobrovolníkù z øad hasièù, sportovcù, seniorù, myslivcù, zahrádkáøù, chovatelù, divadelníkù, ale i všech ostatních. V loòském roce se uskuteènila celá øada jimi poøádaných, velmi hezkých kulturních, sportovních a volnoèasových akcí. Vìtšina tìchto akcí pøinesla do života našich obèanù nejen zpestøení, rozzáøené oblièeje, ale i obrovskou nadìji. Nadìji, že zde stále žijí lidé, kterým na našem mìstì velmi záleží a jsou pøipraveni pro nìj obìtovat svùj volný èas. Všem Vám ze srdce dìkuji. Ing. Václav V A L H O D A, starosta mìsta Jihoèeši tøídí odpady soutìž obcí Jihoèeského kraje. V soutìži Jihoèeši tøídí odpady se letos umístilo mìsto Volynì v kategorii obcí s obyvateli na pìkném tøetím místì /750 bodù/, se znaèným odstupem za vítìznou Planou n.l. /1010 bodù/ a druhou Blatnou/880 bodù/. Na dalších místech následuje øada obcí s minimálními odstupy, mìsto Volynì tedy vede skupinu obcí, které pomìrnì slušnì hospodaøí s odpady. S uvedeným tøetím místem je spojena odmìna Kè, která bude použita na vybavení obce sbìrnými nádobami. Technické služby Volynì dìkují všem obèanùm, kteøí se svým odpovìdným pøístupem k hospodaøení s odpady podílejí na zlepšování životního prostøedí v našem mìstì a vìøí, že i v roce 2014 se podaøí pøíznivý vývoj udržet. Kontejnery na vánoèní stromky budou umístìny na sídlišti v prvním týdnu roku 2014.

3 leden 2014 KRABICE OD BOT Vánoce 2013 Jedno velké DÌKUJEME strana 3 O sbírce Tøíkrálovou sbírku poøádá každoroènì Charita Èeská republika. Skupinky koledníkù, doprovodné akce i distribuci pokladnièek pak organizuje v našem regionu Oblastní charita Strakonice ve spolupráci s farnostmi, školami èi rùznými mládežnickými organizacemi. Tøíkrálová sbírka je tak nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky vìrným koordinátorùm, koledníkùm i dárcùm ji v roce 2014 mùžeme uspoøádat už poètrnácté. Termín Tøíkrálové sbírky: od 1. do Komu sbírka pomùže? Výtìžek sbírky je urèen na pomoc osobám se zdravotním èi chronickým onemocnìním, seniorùm, dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde sbírka probíhá. Nejménì desetina výnosu sbírky je každoroènì urèena také na humanitární pomoc do zahranièí. Více: Tøíkrálový koncert V pátek od 19 hodin v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích. Vystoupí sbory pod vedením Marcely Mikové. Na zaèátku všeho byla prosba o pomoc s ošacením cca patnácti dìtí, kteøí to mají ve svých životech docela perný. A tak proè nezkusit zabalit vánoèní dárky pro tyhle konkrétní dìti. Ukázalo se, že ochotných dárcù by se našlo víc. Tak seznam nakynul. I tak se dárcù hlásilo víc. Ve výsledku jsem rozdala sedmdesát osm jmen s vìkem a také struèným osudem, kouskem nehezkých chvil, které dìti a nìkdy i jejich dospìláci zakouší. KRABIC OD BOT, ve kterých byl vánoèní dárek se u nás nahromadilo ale mnohem víc, než tìch jmenovitých 78. Kromì více jak šedesátky!! jednotlivých dárcù se také pøidaly dìti ze šesté tøídy volyòské základky, studentky designu z volyòské prùmyslovky, mnoho studentù strakonického gymnázia, žáci druhé a tøetí tøídy ZŠ Èelakovského ze Strakonic, tøídy oboru sociální èinnost volyòské støední školy a rodièe dìtí mateøské školky U parku ze Strakonic. Vedle vánoènì zabalených dárkù vyrostla ještì velká hromada zimního obleèení, školních potøeb, hraèek a trvanlivých potravin. Stejnì tak i menší finanèní sbírka na zaplacení obìdù. Všechny vìci putovaly do rukou dìtí, které mi pomohlo vytipovat nìkolik sociálních pracovnic, které pracují s tzv. dìtmi z terénu, stejnì tak i dìtská lékaøka a uèitelky. Ty dìti žijí v našem bezprostøedním okolí mohu prozradit jen to, že jsou z okolí Volynì, Husince, Prachatic, Èkynì a Strakonic. Dìti, kterým se nežije jednoduše, lehce. Mnohdy žijí v nedobrých podmínkách, v tìch extrémních pøípadech chudì až nuznì, jsou sociálnì vylouèené, nìkterým bývá zima a mají hlad. Povìtšinou asi vinou svých rodièù, ale nìkdy i pøes snahu rodièù pracovat a zaøadit se - sociální systém tohoto státu je totiž nìjak podivnì pokroucený. Chtìli jsme udìlat radost, potìšit a snad i trochu pomoct a díky vám se to urèitì podaøilo. Dìkuji Eva Tkadleèková Èeskobratrský evangelický sbor ve Volyni Ratejna o.s. Fotky a více informací najdete zde: Takto to vypadá, když se do projetku pøidala šestá tøída volyòské základky

4 leden 2014 ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na LEDEN pondìlí školní kolo soutìže ZUŠ v koncertním sálku ZUŠ ve hra na housle a kytaru a ve hra na klavír pondìlí v Pošumavské tržnici v hodin, Pololetní koncert CENTRUM GAJA VE VOLYNI Vám nabízí tyto služby a terapie Automatická kresba Energetické masáže a léèení Diagnostika zdravotního stavu Rozvíjení intuice-semináøe Su-Jok Škola léèivých energií Poznávání energie krajiny Baòkování Semináøe Shambally, Reiky Anna Ulmová mistr Reiky Shambally Tel.: inzerce

5 leden 2014 strana 5 NOVÉ KNIHY LISTOPAD 2013 Dìtské oddìlení knihovny ARDAGH: Rytíøi a hrady / ARDAGH: Dinosauøi / FUÈÍKOVÁ: Ludmila, Václav a Boleslav / NOVOTNÁ: Kdo jinému jámu kopá Lehko i vážný slovník pøirovnání, poøekadel a pøísloví / O dracích / Pohádky o zvíøátkách BUSQUETS: Dobrodružství s myškami / ŽÁÈEK: Alí Baba a 40 loupežníkù / LINDGRENOVÁ: Detektiv Kale má podezøení / Prvòáèek / BERGER: Dotek chladu / LANGE: Dvojí tváø / SCHEFLER: Detektiv Klubko / SVÌRÁK: Radovanovy radovánky / GORDON: Poslední cesta do Podzemí / BREZINA: Pøípad pro Tebe a Klub Tygrù. Žraloèí pevnost / BREZINA: Kouzelný hrad. Èervený drak / HINES: Pokusy a roš árny. Super zábava pro kluky a holky / MART: Gigantické stroje Oddìlení pro dospìlé MARTAN: Pamì Èkyòska. Krajem pod Šumavou v dobách dvou totalitních režimù / 100 zajímavostí ze staré Šumavy, díl 3., 4. / NIEDL: Èas vlkù / NIEDL: S vlèí hlavou v erbu / FORMÁNEK: Syn vìtru a Prsatý muž / VANDENBERG: Kejklíøova dcera / HAYDEN: Spratek / CHASE: Eva / BENZONI: Zlatá chiméra / MAC PHEE: Manželské lži / WALLNER: Duben v Paøíži / HILDEBRAND: Naboso / CAWTHORNE: Sklízeli bouøi. 2. svìtová válka z nìmeckého a japonského pohledu / Š OVÍÈEK: Spermie ze zmije / PRÙCHA: Moderní pedagogika / MORAVCOVÁ: Letí, letí andìlíèek / LAMB: Medvídek s falešným srdcem / HELUS: Dítì v osobnostním pojetí / POKORNÁ: Vývojové poruchy uèení v dìtství a v dospìlosti / TREVOR: Pøíbìh Lucy Gaultové / FAROOKI: Zakázaná láska / PETERS: Píseò sluneèné zemì / BACARR: Gejša se smaragdovýma oèima / HEATH: Pøíkladná anglická žena / FRÜHLINGOVÁ: Pøíbìhy ze showbyznysu / WELDON: Deník macechy / MAWER: Pád / SIMMONS: Flashback / FLIDAR: Veliké zvíøe samoty / COYLE: Dìti boží / KOŠ ÁLOVÁ: Hlášky a bonmoty slavných i neslavnì proslulých / PINCH: Magie ve starém Egyptì / Pøehled psychologie / Sborník k 400. výroèí Blatné / JUNEK: Tøinácté komnaty našich prezidentù / KUBÁTOVÁ: Obìtovaná / STOUT: Rozbitá váza / BACUS: Dítì pláèe co sdìlat. Jak zjistit, proè dítì pláèe, a jak ho uklidnit / BOŠTÍKOVÁ: Vysokohorská turistika / JAVOØICKÁ: Macecha / CHALUPOVÁ: Utopená / PEKÁRKOVÁ: Levhartice / KHEGAY: Pletené èepièky pro malé èlovíèky. / 20 pletených dìtských doplòkù na motivy zvíøátek / IRONSIDE: Zraju jako víno / NÌMEC: Dìjiny svìtla. Román o fotografovi Františku Drtikolovi / BANKS: Pád / SHAEFER: Amadeus / Svìtové krimipovídky / BENKOVÁ: Sleèna nebezpeèná / JANOUCHOVÁ: Sesterstvo / WHITEHURST: Magie pro š astný domov. Jednoduchá kouzla a praktické rady k vytvoøení harmonického domova / PALMER: Poslední chirurg / ROLLINS: Krvavé evangelium / ASHER: Láska v Provenci / DEAVER: Pokoj smrti / HUMBERT: Koøeny zla / POLEDÒÁKOVÁ: S kým mì bavil svìt / MAHER: Pole / RUDGE: V èase ubývajícího svìtla / WERBER: Dva prstýnky / MANDŽUKOVÁ: Superpotraviny / WHITTON: Tøetí peèe / DELACOURT: Seznam mých pøání / BERRY: Královský klam / MURAKAMI: 1Q84. Kniha 3 / CLEMENTS: Muèedník / ÈESAL: Tajemná místa Èech / LUNNY: Vùnì života. Aromaterapie pro tìhotenství a zdravý životní styl / SKILLING: Matka a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy / FRÝDLOVÁ: Všechny naše vèerejšky. Pamì žen / JONÁŠ: Akné. Pøírodní léèení / HOSSEINI: A hory odpovìdìly / ITURBE: Osvìtimská knihovnice / DICHER: Pravda o pøípadu Harryho Queberta / SLÁMA: Povolání režisér. Rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem / BROOKS: Stvoøitelé a spasitelé / KAFKA: Zámek. Komiks / JILÍK: Žítkovské èarování / JAROLÍMEK: Projektový management / BEÈVÁØOVÁ: Prezentaèní a komunikaèní dovednosti / JÍRA: Time-management / Než (až) pùjdete k lékaøi. Dùležité rady a informace pro každého / CALMAN: Deník nemožné matky / ŽÁÈEK: Zbìsilá bezmoc / CROSS: Rozdìleni èasem / HEMINGWAY: Staøec a moøe / MAC CULLOUGH: První muž Øíma / PICK: Luftwaffe vítìzí. Odbornì historická fikce / NESBØ: Švábi / Uvìznìná duše / JAVOØICKÁ: Dvojí polibek, 1. a 2. díl / Vánoèní tajemství / JANSA: Hra bez pravidel / PAWLOWSKÁ: Zeptej se mámy / PAWLOWSKÁ: Strašná nádhera / ØEHÁÈKOVÁ: Pacientky / Støídavé štìstí / JAVOØICKÁ: Matka a dcera / JAVOØICKÁ: Èekání na jarní den út hodin ÈTYØI DOHODY Èesko, pouze v lednu 2014 vstupné 80,-Kè Dovolujeme si Vám nabídnout speciální novoroèní program - záznam úspìšného divadelního pøedstavení Jaroslava Duška a jeho pøátel podle bestselleru Ètyøi dohody. Duškova hra inspirovaná nadèasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize. Režie se ujali Olga Špátová a Miroslav Janek. èt hodin NA SEVER OD SLUNCE PROJEKT JEDEN SVÌT Inge Wegge, Jorn Nyseth Ranum / Norsko / 2012 / 46 min. Vstup volný Fantastické zabìry pøírody, dobrodružného surfováni za polárni noci i bìžného pobývání na pláži spojuje èirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zaroveò musí zajistit základní podmínky k pøežití út hodin CYRIL A METODÌJ APOŠTOLOVÉ SLOVANÙ ÈR, SK, CY, IT, 2013, dobrodružný, 85 min.vstupné 90,-Kè Pøíbìh z 9. století ve strhujících obrazech líèí poèátky šíøení køes anství na Velké Moravì a v našich zemích. Hlavními postavami filmu jsou vìrozvìsti Konstantin (pozdìji známý jako Cyril) a jeho bratr Metodìj, kteøí byli prohlášeni za svaté a jsou oznaèováni jako Apoštolové Slovanù. èt hodin VELKÁ NÁDHERA Itálie/Francie, 2013, komedie, 141 min. Titulky. Vstupné 70,- a 90,-Kè ne hodin MRÒOUSKOVÉ údolí ztracených mravencù Francie, 2013, animovaný, rodinný, 80 min.vstupné 100,-Kè Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, pøátelství a fantazie, do svìta tìch nejdrobnìjších Mròouskù. út hodin 47 RONINÙ USA, 2013, akèní, fantasy, dabováno, 2013, vstupné 100,-Kè èt hodin VŠICHNI SPOLU PROJEKT JEDEN SVÌT Hella Wenders / Nemecko / 2011 / 87 min. Vstup volný út a 20 hodin NÌŽNÉ VLNY Èesko, 2013, komedie, 103 min.vstupné 110,-Kè Režie: Jiøí Vejdìlek Sympatický Vojta je nesmìlý a jeho rodina praštìná. Cholerický tatínek, který kdysi nepøeplaval kanál La Manche, z nìj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvìzda dìtské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - pøedevším rusovlasou spolužaèku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysnìné Paøíže. Jestli Vojta rychle nepodnikne nìco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989 èt hodin KOMORNÍK USA, 2013, drama, životopisný, 132 min.vstupné 70,- a 90,-Kè Pøíbìh Cecila Gainese (Forest Whitaker), který pracoval jako komorník v Bílém domì a obsluhoval sedm prezidentù mezi roky 1952 až 1986.

6 strana 6 leden 2014 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ LEDEN 2014 støeda ,30 hodin, KINO DIVADLA SE PØEDSTAVUJÍ, DI(V)OCH Divadlo (v)ochotných Chemikù Praha ZLOÈIN A TREST Zdramatizováno polským režisérem Adrzejem Wajdou) - Klasické dílo ruského spisovatele F.M.Dostojevského, dostává ve Wajdovì úpravì a našem zpracováni pøimoèarost, a proto je možno toto veledílo svìtové beletrie sehrát ve dvou hodinách Vstupné 50,-Kè Pøedprodej vstupenek v Infocentru stará Radnice sobota ,30 hodin, KINO DIVADLO PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ Repríza divadeln komedie Miloslava Pikolona v podání DS PIKI Volynì Vstupné 50,-Kè. Pøedprodej vstupenek Infocentu - stará Radnice støeda hodin, KINO PØEDNÁŠKA POŠUMAVÍ III. V tøetím a zároveò závìreèném dílu, vìnovanému šumavskému Podlesí, nás Josef Pecka zavede do Èkynì, Lèovic, Zálezel, Zechovic, Volynì, Nišovic èi Pøedslavic. Projekce fotografií s prùvodním slovem Objevte místa, která možná ve svém okolí neznáte. pátek hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES PS4AVOŠ A SPŠ sobota hodin, sál Na Nové KOÒSKÝ BÁL Tradièní country bál s programen - hraje :WC Pauza úterý hodin, Pošumavská tržnice KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY Pøátelské posezení a popovídání u kávy èi èaje v prostorách Pošumavské tržnice. støeda hodin, KINO PØEDNÁŠKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Pøednáší Mgr. Vít Chaloupka bývalý èeský kulturista a státní trenér èeské reprezentace fitness, nyní dietolog, fitness konsultant, autor knih o zdravé výživì a nekompromisní propagátor dìlené stravy. Vstupné 50,-Kè pátek hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES DI4 VOŠ a SPŠ sobota hodin, sál Na Nové HASIÈSKÝ BÁL pondìlí hodin, Pošumavská tržnice POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ pátek hodin, sál Na Nové DÌTSKÝ DISCOPLES FIT STUDIA ATLANTIC Zveme všechny malé,velké,mladé,staré do Volynì Na Novou!! Od 17,00 do 22,00 hod. se bude hrát jen pro dìti. Pøedstaví se všechny kroužky Fit Studia Atlantic pod vedením Petry Hovorkové a Street Dance pod vedením Anežky Villnerové a Anetky Nepeøené!! Bìhem veèera se bude tanèit,hrát,losovat o menší i vìtší ceny. Vstup ve spoleèenském obleèení - rádi bychom na plese mìli samé princezny a prince...vstupné 50,-Kè ètvrtek 9. ledna od 17 hodin, HISTORIE TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY PO UMRLÝM Z NAKAŽENÍ UMØEL Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Morová epidemie ve Volyni v roce 1680 a rùzné další pøíbìhy toho roku.... až do 12. ledna od 17 hodin, VÝSTAVA TVRZ MARIÁNSKÁ PÍSNIÈKA Vánoèní pøíbìh Kristùv v lidovém a pololidovém umìní. Nìkdejší lidová zbožnost v Pošumaví. Obrazy, plastiky, lidová grafika, betlémové figurky, kramáøské písnì... ètvrtek 16. ledna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY TVRZ MARKÉTA A DÌTI Výtvarné práce volyòských dìtí pod vedením Markéty Bláhové. Výstava potrvá až do 8. února po celý leden, VÝSTAVA TVRZ JÁCHYM MINIBERGER A ØEMESLO KOŽELUŽSKÉ Mistr koželužský a zakladatel továrny na usnì Jáchym Miniberger ( ) a Volynì jeho èasù. Tehdejší volyòský cech koželuhù a zlatá doba jednotlivých místních koželužských dílen. Výstava potrvá až do 30. bøezna po celý leden, VÝSTAVA TVRZ PODPISOWATEL MENA Jakub Bursa a další zedniètí mistøi doby tzv. selského baroka ( ). Jihoèeská lidová architektura onìch èasù a její tvùrci kolem Volynì a Vlachova Bøezí, mezi nimiž je vyzdvižen jubilující Jakub Bursa ( ). Stavby, lidé, pøíbìhy. Výstava potrvá až do 30. bøezna po celý leden, VÝSTAVA GALERIE NA SHLEDANOU JAROMÍR NOVOTNÝ #11 Jaromír Novotný (1974) nepojímá desítky ètvereèních metrù plochy jako kteroukoliv bílou zeï. Stìny galerie chápe jako vnitøní slupku architektury, postavenou s urèitým zámìrem a úèelem. Pøi realizaci vychází z konkrétních parametrù stavby. Rozmìry a pozice jejích prvkù se pak odráží v rozmìrech a rozmístìní barevných polí. Výstava potrvá až do 31. bøezna Své životní jubileum v lednu 2014 oslaví: Reichertová Jarmila Baèová Marie Kopáèková Marie Vozandychová Marie Zmìna programu vyhrazena. Šimerová Eva Vojíková Mária Hanzal Vladimír Bláha Václav Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY

PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC Pøedskoèí kapely HODNÌ PO DNÌ a MARNÁ SNAHA. Sobota ve 14,00 SHOW KOUPALIŠTÌ Z POHÁDKY DO POHÁDKY VÁNOÈNÍ KULTURNÍ KONCERT Program pøipravený žáky základní umìlecké školy. Program - obèerstvení - hudba - tanec. CENTRUM VOLYNÌ PØEHLED POØADÙ - ÈERVENEC 2010 Pátek 2.7 ve 21,00 KONCERT (pøi dešti Na Nové)

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice

Pivovarská pou / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou 2009 27. 6. 2009 / 13:00 h - 22:00 h / Podskalí Strakonice Pivovarská pou bude zahájena již tradièním výstøelem z dìla pøed pódiem na parkovišti pøed pivovarem, za asistence èlenù skupiny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2013 Olomouc 2014 Slovo úvodem Vážení pøátelé, projekt E-Bezpeèí, realizovaný Centrem prevence rizikové

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více