ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì"

Transkript

1 LEDEN 2014 Rada mesta c. 42. ze dne 20. listopadu 2013 RM bere na vìdomí žádost o ukonèení nájmu nebytových prostor è. 310, v domì èp. 36, námìstí Svobody ve Volyni, podanou MUDr. Olgou Kubíèkovou, Volynì, a to k datu RM schvaluje spoleènost LEGRO CONSULT s. r. o., Èeské Budìjovice, na zpracování žádosti o podporu v rámci 52. výzvy Ministerstva životního prostøedí na nákup užitkového vozidla pro svoz komunálního a bio odpadu za èástku ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestièní dotace SD/KHEJ/996/2013-UZ ve výši ,- Kè pro SDH Volynì na úhradu mimoøádných finanèních prostøedkù pro jednotky sboru dobrovolných hasièù obcí nasazených v prùbìhu povodnì v èervnu Bruslení na Hradèaòáku (20. leta 20. století) ZPRÁVY Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Výpisy z jednání Rady mìsta Volynì Rada mesta c. 39 ze dne 6. listopadu 2013 RM schvaluje firmu UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Strakonice, k zajištìní stavebních prací na akci Volynì Ul. Nádražní, U Svaté Anny veøejné osvìtlení" v èástce ,- Kè bez DPH, tj ,- Kè vè. DPH. V ulici U Svaté Anny se kromì pokládky vodovodní a kanalizaèního øadu, pøeložky venkovního vedení NN do podzemního kabelu NN provedla i pokládka nových rozvodù veøejného osvìtlení. Osvìtlovací stožáry se svítidly budou osazeny na jaøe roku RM schvaluje darovací smlouvu na vánoèní svìtelný LED øetìz od dárce E.ON Èeská republika, s. r. o., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, Èeské Budìjovice pro obdarovaného Mìsto Volynì, sídlem námìstí Svobody 41, Volynì, v celkové hodnotì ,-Kè vèetnì DPH. Rada mesta c. 40 ze dne 13. listopadu 2013 RM schvaluje firmu Roman Guichen, Loèenice v celkové výši ,- Kè bez DPH, na akci Kompostárna Volynì poøízení drtièe a pøekopávaèe". Jedná se o dodávku technologického vybavení nové kompostárny, která bude umístìna v prostoru bývalé skládky pøi státní komunikaci na Vimperk. Uvedena do provozu bude v roce RM ukládá starostovi mìsta Ing. Valhodovi podepsat darovací smlouvu na pøijetí finanèního daru ve výši ,- Kè na vyhotovení betlému s tématikou Volynì a okolí do novì realizovaného objektu Malá galerie" od firmy PRIMA, akciová spoleènost, Strakonice. RM schvaluje poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 2000,- Kè na zajištìní provozu Záchranné stanice živoèichù Makov v roce RM schvaluje instalaci elektrického topného kabelu pro ochranu okapových žlabù v Nemocnici Volynì a firmu Elektroinstalace Elektomontáže - Elektroopravy Radek Jon, Volynì, za ,- Kè jako cenu koneènou. Jedná se o odstranìní problémù se zatékáním do objektu LDN pøi zamrzlé vodì v okapech. Rada mesta c. 43. ze dne 27. listopadu 2013 RM bere na vìdomí zpracování projektu pro ØSD na odstranìní /zmírnìní/ následkù staré hlukové zátìže ze silnice I/4 ve mìstì Volynì, pøi které budou vymìnìna stará okna za nová na budovách mìsta è. p. 595 (21 oken), è. p. 44 (7 oken), è. p. 142 (3 okna), è.p. 42 (16 oken), è. p. 41 (11 oken), è. p. 40 (3 okna), è. p. 39 (5 oken), è. p. 34 (5 oken). Jedná se o výmìnu stávajících oken za nová protihluková v obytných èástech domù podél silnice I/4 ve Volyni. Výmìna oken má probìhnout dle sdìlení zástupce ØSD v roce RM schvaluje smlouvu o poskytnutí pøíspìvku Obèanskému sdružení PREVENT, Strakonice na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky ve výši ,- Kè. Komentáøe k jednotlivým usnesením rady zpracoval Ing. Václav Valhoda, starosta mìsta. PO ÚT, ÈT PÁ 10:00 15:00 ST 10:00 17:00 tel:

2 strana 2 leden 2014 NOVOROÈNÍ PØÁNÍ STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, milí sousedé, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám všem co nejsrdeènìji popøál do nového roku 2014 jen to nejlepší, pøedevším hodnì zdraví, osobní i rodinné pohody. Zaèíná rok, ve kterém nás opìt èeká celá øada dùležitých životních rozhodnutí, øada úspìchù i radostí, ale i zklamání a proher. Dùležité je se nikdy nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu èelit i ménì pøíjemným záležitostem v našem životì. Nastalo období, kdy je vhodné provést bilanci úspìchù a neúspìchù právì skonèeného roku. Rok 2013 byl další v celé øadì rokù, ve kterých Èeská republika procházela hospodáøskou krizí a recesí. Pøesto se nám jako v letech minulých podaøilo získat investièní prostøedky z dotaèních a grantových programù Ministerstva životního prostøedí, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemìdìlství i Jihoèeského kraje. Dokonèila se pøestavba sklepù bývalého panského pivovaru, kdy se jejich zbývající èást pøestavìla na Malou galerii. Jihoèeský kraj opravil povrch komunikace na Prachatice procházející Husovou ulicí. Provedla se oprava a prodloužení chodníkù na Vimperské ulici. Vystavìly se dva nové bezpeèné pøechody na státní komunikaci I/4. Opravila se rovnìž støecha na objektu bývalé sýpky. V oblasti životního prostøedí se revitalizoval park u léèebny a alej ke høbitovu. Ve spolupráci s obcí Pøechovice se prodloužil vodovodní a kanalizaèní øad do ulice U Svaté Anny a k novì stavìným rodinným domkùm na katastru obce Pøechovice. V neposlední øadì se provedla výmìna èásti oken na objektu léèebny dlouhodobì nemocných. Intenzivnì se nyní pracuje na pøípravì projektù a žádostí o granty na roky 2014 a 2015 a to v souladu s finanèními možnostmi mìsta a s ohledem na vypisované dotaèní výzvy. V letošním roce, roce 2014 se dokonèí rekonstrukce úpravny vody v Nišovicích a výstavba kompostárny v prostoru bývalé skládky na Vimperské. Provede se také rekonstrukce ulice Pod Malsièkou vèetnì chodníkù a parkovacích ploch, na kterou jsme v prosinci 2013 získali dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. V prosinci 2013 byly rovnìž podány žádosti do grantových programù na vybavení dílen základní školy a na zateplení hlavní budovy základní školy. Byla také podána žádost o dotaci na revitalizaci parku v Bezruèových sadech. Výše zmiòované zakázky se budou realizovat pouze za pøedpokladu získání pøíslušných dotací. V roce 2013 byla zahájena ve spolupráci s Povodím Vltavy pøíprava projektu Protipovodòová opatøení mìsta Volynì. Projektová dokumentace pro územní øízení bude dokonèena v letošním roce, tak aby mohla být podána žádost o dotaci na pøíslušné ministerstvo již koncem roku 2014 popøípadì zaèátkem roku Budoucí protipovodòové stavby a zaøízení by mìly ochránit mìsto pøed stoletou vodou. V loòském roce byl dokonèen a Zastupitelstvem mìsta Volynì dne 30. øíjna 2013 schválen Územní plán mìsta Volynì. Je to nejdùležitìjší dokument pro rozvoj mìsta pro budoucí léta. Byl zpracováván od roku Jsem velmi rád, že se nám tento tak významný dokument podaøilo dodìlat a odsouhlasit. Chodím po ulicích i okolí našeho mìsta, po osadách spadajících pod mìsto a dùkladnì se rozhlížím. Vidìl jsem na každém kroku kvalitní práci nás všech, obyvatel Volynì, Zechovic, Starova, Raèí i Èernìtic, kterou na zvelebování a zkrášlování našeho domova vìnujeme. Chtìl bych Vás, vážení spoluobèané, všechny poprosit. Dívejte se dobøe kolem sebe. Všímejte si více mìsta i svého okolí. A o svých pocitech, dojmech i nápadech mnì dávejte vìdìt. Èasto se totiž stává, že o vìcech, které je možné zlepšit, radnice neví nemá jednoduše oèi všude. Aktivní a zodpovìdné obèanské chování pomáhá nejen k rozvoji mìsta, ale i k jeho správì, k jeho èistotì, k jeho bezpeènosti, k jeho životu. Dovolím si využít této pøíležitosti a vyjádøit podìkování všem obèanùm za spolupráci v uplynulém roce, pøedevším za jejich trpìlivost pøi øešení mnoha záležitostí. Stejnì tak bych rád vyzdvihl a ocenil neskuteènou práci dobrovolníkù z øad hasièù, sportovcù, seniorù, myslivcù, zahrádkáøù, chovatelù, divadelníkù, ale i všech ostatních. V loòském roce se uskuteènila celá øada jimi poøádaných, velmi hezkých kulturních, sportovních a volnoèasových akcí. Vìtšina tìchto akcí pøinesla do života našich obèanù nejen zpestøení, rozzáøené oblièeje, ale i obrovskou nadìji. Nadìji, že zde stále žijí lidé, kterým na našem mìstì velmi záleží a jsou pøipraveni pro nìj obìtovat svùj volný èas. Všem Vám ze srdce dìkuji. Ing. Václav V A L H O D A, starosta mìsta Jihoèeši tøídí odpady soutìž obcí Jihoèeského kraje. V soutìži Jihoèeši tøídí odpady se letos umístilo mìsto Volynì v kategorii obcí s obyvateli na pìkném tøetím místì /750 bodù/, se znaèným odstupem za vítìznou Planou n.l. /1010 bodù/ a druhou Blatnou/880 bodù/. Na dalších místech následuje øada obcí s minimálními odstupy, mìsto Volynì tedy vede skupinu obcí, které pomìrnì slušnì hospodaøí s odpady. S uvedeným tøetím místem je spojena odmìna Kè, která bude použita na vybavení obce sbìrnými nádobami. Technické služby Volynì dìkují všem obèanùm, kteøí se svým odpovìdným pøístupem k hospodaøení s odpady podílejí na zlepšování životního prostøedí v našem mìstì a vìøí, že i v roce 2014 se podaøí pøíznivý vývoj udržet. Kontejnery na vánoèní stromky budou umístìny na sídlišti v prvním týdnu roku 2014.

3 leden 2014 KRABICE OD BOT Vánoce 2013 Jedno velké DÌKUJEME strana 3 O sbírce Tøíkrálovou sbírku poøádá každoroènì Charita Èeská republika. Skupinky koledníkù, doprovodné akce i distribuci pokladnièek pak organizuje v našem regionu Oblastní charita Strakonice ve spolupráci s farnostmi, školami èi rùznými mládežnickými organizacemi. Tøíkrálová sbírka je tak nejvìtší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky vìrným koordinátorùm, koledníkùm i dárcùm ji v roce 2014 mùžeme uspoøádat už poètrnácté. Termín Tøíkrálové sbírky: od 1. do Komu sbírka pomùže? Výtìžek sbírky je urèen na pomoc osobám se zdravotním èi chronickým onemocnìním, seniorùm, dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde sbírka probíhá. Nejménì desetina výnosu sbírky je každoroènì urèena také na humanitární pomoc do zahranièí. Více: Tøíkrálový koncert V pátek od 19 hodin v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích. Vystoupí sbory pod vedením Marcely Mikové. Na zaèátku všeho byla prosba o pomoc s ošacením cca patnácti dìtí, kteøí to mají ve svých životech docela perný. A tak proè nezkusit zabalit vánoèní dárky pro tyhle konkrétní dìti. Ukázalo se, že ochotných dárcù by se našlo víc. Tak seznam nakynul. I tak se dárcù hlásilo víc. Ve výsledku jsem rozdala sedmdesát osm jmen s vìkem a také struèným osudem, kouskem nehezkých chvil, které dìti a nìkdy i jejich dospìláci zakouší. KRABIC OD BOT, ve kterých byl vánoèní dárek se u nás nahromadilo ale mnohem víc, než tìch jmenovitých 78. Kromì více jak šedesátky!! jednotlivých dárcù se také pøidaly dìti ze šesté tøídy volyòské základky, studentky designu z volyòské prùmyslovky, mnoho studentù strakonického gymnázia, žáci druhé a tøetí tøídy ZŠ Èelakovského ze Strakonic, tøídy oboru sociální èinnost volyòské støední školy a rodièe dìtí mateøské školky U parku ze Strakonic. Vedle vánoènì zabalených dárkù vyrostla ještì velká hromada zimního obleèení, školních potøeb, hraèek a trvanlivých potravin. Stejnì tak i menší finanèní sbírka na zaplacení obìdù. Všechny vìci putovaly do rukou dìtí, které mi pomohlo vytipovat nìkolik sociálních pracovnic, které pracují s tzv. dìtmi z terénu, stejnì tak i dìtská lékaøka a uèitelky. Ty dìti žijí v našem bezprostøedním okolí mohu prozradit jen to, že jsou z okolí Volynì, Husince, Prachatic, Èkynì a Strakonic. Dìti, kterým se nežije jednoduše, lehce. Mnohdy žijí v nedobrých podmínkách, v tìch extrémních pøípadech chudì až nuznì, jsou sociálnì vylouèené, nìkterým bývá zima a mají hlad. Povìtšinou asi vinou svých rodièù, ale nìkdy i pøes snahu rodièù pracovat a zaøadit se - sociální systém tohoto státu je totiž nìjak podivnì pokroucený. Chtìli jsme udìlat radost, potìšit a snad i trochu pomoct a díky vám se to urèitì podaøilo. Dìkuji Eva Tkadleèková Èeskobratrský evangelický sbor ve Volyni Ratejna o.s. Fotky a více informací najdete zde: Takto to vypadá, když se do projetku pøidala šestá tøída volyòské základky

4 leden 2014 ZUŠ VOLYNÌ Plán akcí na LEDEN pondìlí školní kolo soutìže ZUŠ v koncertním sálku ZUŠ ve hra na housle a kytaru a ve hra na klavír pondìlí v Pošumavské tržnici v hodin, Pololetní koncert CENTRUM GAJA VE VOLYNI Vám nabízí tyto služby a terapie Automatická kresba Energetické masáže a léèení Diagnostika zdravotního stavu Rozvíjení intuice-semináøe Su-Jok Škola léèivých energií Poznávání energie krajiny Baòkování Semináøe Shambally, Reiky Anna Ulmová mistr Reiky Shambally Tel.: inzerce

5 leden 2014 strana 5 NOVÉ KNIHY LISTOPAD 2013 Dìtské oddìlení knihovny ARDAGH: Rytíøi a hrady / ARDAGH: Dinosauøi / FUÈÍKOVÁ: Ludmila, Václav a Boleslav / NOVOTNÁ: Kdo jinému jámu kopá Lehko i vážný slovník pøirovnání, poøekadel a pøísloví / O dracích / Pohádky o zvíøátkách BUSQUETS: Dobrodružství s myškami / ŽÁÈEK: Alí Baba a 40 loupežníkù / LINDGRENOVÁ: Detektiv Kale má podezøení / Prvòáèek / BERGER: Dotek chladu / LANGE: Dvojí tváø / SCHEFLER: Detektiv Klubko / SVÌRÁK: Radovanovy radovánky / GORDON: Poslední cesta do Podzemí / BREZINA: Pøípad pro Tebe a Klub Tygrù. Žraloèí pevnost / BREZINA: Kouzelný hrad. Èervený drak / HINES: Pokusy a roš árny. Super zábava pro kluky a holky / MART: Gigantické stroje Oddìlení pro dospìlé MARTAN: Pamì Èkyòska. Krajem pod Šumavou v dobách dvou totalitních režimù / 100 zajímavostí ze staré Šumavy, díl 3., 4. / NIEDL: Èas vlkù / NIEDL: S vlèí hlavou v erbu / FORMÁNEK: Syn vìtru a Prsatý muž / VANDENBERG: Kejklíøova dcera / HAYDEN: Spratek / CHASE: Eva / BENZONI: Zlatá chiméra / MAC PHEE: Manželské lži / WALLNER: Duben v Paøíži / HILDEBRAND: Naboso / CAWTHORNE: Sklízeli bouøi. 2. svìtová válka z nìmeckého a japonského pohledu / Š OVÍÈEK: Spermie ze zmije / PRÙCHA: Moderní pedagogika / MORAVCOVÁ: Letí, letí andìlíèek / LAMB: Medvídek s falešným srdcem / HELUS: Dítì v osobnostním pojetí / POKORNÁ: Vývojové poruchy uèení v dìtství a v dospìlosti / TREVOR: Pøíbìh Lucy Gaultové / FAROOKI: Zakázaná láska / PETERS: Píseò sluneèné zemì / BACARR: Gejša se smaragdovýma oèima / HEATH: Pøíkladná anglická žena / FRÜHLINGOVÁ: Pøíbìhy ze showbyznysu / WELDON: Deník macechy / MAWER: Pád / SIMMONS: Flashback / FLIDAR: Veliké zvíøe samoty / COYLE: Dìti boží / KOŠ ÁLOVÁ: Hlášky a bonmoty slavných i neslavnì proslulých / PINCH: Magie ve starém Egyptì / Pøehled psychologie / Sborník k 400. výroèí Blatné / JUNEK: Tøinácté komnaty našich prezidentù / KUBÁTOVÁ: Obìtovaná / STOUT: Rozbitá váza / BACUS: Dítì pláèe co sdìlat. Jak zjistit, proè dítì pláèe, a jak ho uklidnit / BOŠTÍKOVÁ: Vysokohorská turistika / JAVOØICKÁ: Macecha / CHALUPOVÁ: Utopená / PEKÁRKOVÁ: Levhartice / KHEGAY: Pletené èepièky pro malé èlovíèky. / 20 pletených dìtských doplòkù na motivy zvíøátek / IRONSIDE: Zraju jako víno / NÌMEC: Dìjiny svìtla. Román o fotografovi Františku Drtikolovi / BANKS: Pád / SHAEFER: Amadeus / Svìtové krimipovídky / BENKOVÁ: Sleèna nebezpeèná / JANOUCHOVÁ: Sesterstvo / WHITEHURST: Magie pro š astný domov. Jednoduchá kouzla a praktické rady k vytvoøení harmonického domova / PALMER: Poslední chirurg / ROLLINS: Krvavé evangelium / ASHER: Láska v Provenci / DEAVER: Pokoj smrti / HUMBERT: Koøeny zla / POLEDÒÁKOVÁ: S kým mì bavil svìt / MAHER: Pole / RUDGE: V èase ubývajícího svìtla / WERBER: Dva prstýnky / MANDŽUKOVÁ: Superpotraviny / WHITTON: Tøetí peèe / DELACOURT: Seznam mých pøání / BERRY: Královský klam / MURAKAMI: 1Q84. Kniha 3 / CLEMENTS: Muèedník / ÈESAL: Tajemná místa Èech / LUNNY: Vùnì života. Aromaterapie pro tìhotenství a zdravý životní styl / SKILLING: Matka a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy / FRÝDLOVÁ: Všechny naše vèerejšky. Pamì žen / JONÁŠ: Akné. Pøírodní léèení / HOSSEINI: A hory odpovìdìly / ITURBE: Osvìtimská knihovnice / DICHER: Pravda o pøípadu Harryho Queberta / SLÁMA: Povolání režisér. Rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem / BROOKS: Stvoøitelé a spasitelé / KAFKA: Zámek. Komiks / JILÍK: Žítkovské èarování / JAROLÍMEK: Projektový management / BEÈVÁØOVÁ: Prezentaèní a komunikaèní dovednosti / JÍRA: Time-management / Než (až) pùjdete k lékaøi. Dùležité rady a informace pro každého / CALMAN: Deník nemožné matky / ŽÁÈEK: Zbìsilá bezmoc / CROSS: Rozdìleni èasem / HEMINGWAY: Staøec a moøe / MAC CULLOUGH: První muž Øíma / PICK: Luftwaffe vítìzí. Odbornì historická fikce / NESBØ: Švábi / Uvìznìná duše / JAVOØICKÁ: Dvojí polibek, 1. a 2. díl / Vánoèní tajemství / JANSA: Hra bez pravidel / PAWLOWSKÁ: Zeptej se mámy / PAWLOWSKÁ: Strašná nádhera / ØEHÁÈKOVÁ: Pacientky / Støídavé štìstí / JAVOØICKÁ: Matka a dcera / JAVOØICKÁ: Èekání na jarní den út hodin ÈTYØI DOHODY Èesko, pouze v lednu 2014 vstupné 80,-Kè Dovolujeme si Vám nabídnout speciální novoroèní program - záznam úspìšného divadelního pøedstavení Jaroslava Duška a jeho pøátel podle bestselleru Ètyøi dohody. Duškova hra inspirovaná nadèasovou toltéckou moudrostí knihy Dona Miguela Ruize. Režie se ujali Olga Špátová a Miroslav Janek. èt hodin NA SEVER OD SLUNCE PROJEKT JEDEN SVÌT Inge Wegge, Jorn Nyseth Ranum / Norsko / 2012 / 46 min. Vstup volný Fantastické zabìry pøírody, dobrodružného surfováni za polárni noci i bìžného pobývání na pláži spojuje èirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zaroveò musí zajistit základní podmínky k pøežití út hodin CYRIL A METODÌJ APOŠTOLOVÉ SLOVANÙ ÈR, SK, CY, IT, 2013, dobrodružný, 85 min.vstupné 90,-Kè Pøíbìh z 9. století ve strhujících obrazech líèí poèátky šíøení køes anství na Velké Moravì a v našich zemích. Hlavními postavami filmu jsou vìrozvìsti Konstantin (pozdìji známý jako Cyril) a jeho bratr Metodìj, kteøí byli prohlášeni za svaté a jsou oznaèováni jako Apoštolové Slovanù. èt hodin VELKÁ NÁDHERA Itálie/Francie, 2013, komedie, 141 min. Titulky. Vstupné 70,- a 90,-Kè ne hodin MRÒOUSKOVÉ údolí ztracených mravencù Francie, 2013, animovaný, rodinný, 80 min.vstupné 100,-Kè Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, pøátelství a fantazie, do svìta tìch nejdrobnìjších Mròouskù. út hodin 47 RONINÙ USA, 2013, akèní, fantasy, dabováno, 2013, vstupné 100,-Kè èt hodin VŠICHNI SPOLU PROJEKT JEDEN SVÌT Hella Wenders / Nemecko / 2011 / 87 min. Vstup volný út a 20 hodin NÌŽNÉ VLNY Èesko, 2013, komedie, 103 min.vstupné 110,-Kè Režie: Jiøí Vejdìlek Sympatický Vojta je nesmìlý a jeho rodina praštìná. Cholerický tatínek, který kdysi nepøeplaval kanál La Manche, z nìj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvìzda dìtské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - pøedevším rusovlasou spolužaèku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysnìné Paøíže. Jestli Vojta rychle nepodnikne nìco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989 èt hodin KOMORNÍK USA, 2013, drama, životopisný, 132 min.vstupné 70,- a 90,-Kè Pøíbìh Cecila Gainese (Forest Whitaker), který pracoval jako komorník v Bílém domì a obsluhoval sedm prezidentù mezi roky 1952 až 1986.

6 strana 6 leden 2014 PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ LEDEN 2014 støeda ,30 hodin, KINO DIVADLA SE PØEDSTAVUJÍ, DI(V)OCH Divadlo (v)ochotných Chemikù Praha ZLOÈIN A TREST Zdramatizováno polským režisérem Adrzejem Wajdou) - Klasické dílo ruského spisovatele F.M.Dostojevského, dostává ve Wajdovì úpravì a našem zpracováni pøimoèarost, a proto je možno toto veledílo svìtové beletrie sehrát ve dvou hodinách Vstupné 50,-Kè Pøedprodej vstupenek v Infocentru stará Radnice sobota ,30 hodin, KINO DIVADLO PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ Repríza divadeln komedie Miloslava Pikolona v podání DS PIKI Volynì Vstupné 50,-Kè. Pøedprodej vstupenek Infocentu - stará Radnice støeda hodin, KINO PØEDNÁŠKA POŠUMAVÍ III. V tøetím a zároveò závìreèném dílu, vìnovanému šumavskému Podlesí, nás Josef Pecka zavede do Èkynì, Lèovic, Zálezel, Zechovic, Volynì, Nišovic èi Pøedslavic. Projekce fotografií s prùvodním slovem Objevte místa, která možná ve svém okolí neznáte. pátek hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES PS4AVOŠ A SPŠ sobota hodin, sál Na Nové KOÒSKÝ BÁL Tradièní country bál s programen - hraje :WC Pauza úterý hodin, Pošumavská tržnice KAVÁRNIÈKA PRO SENIORY Pøátelské posezení a popovídání u kávy èi èaje v prostorách Pošumavské tržnice. støeda hodin, KINO PØEDNÁŠKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Pøednáší Mgr. Vít Chaloupka bývalý èeský kulturista a státní trenér èeské reprezentace fitness, nyní dietolog, fitness konsultant, autor knih o zdravé výživì a nekompromisní propagátor dìlené stravy. Vstupné 50,-Kè pátek hodin, sál Na Nové MATURITNÍ PLES DI4 VOŠ a SPŠ sobota hodin, sál Na Nové HASIÈSKÝ BÁL pondìlí hodin, Pošumavská tržnice POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ pátek hodin, sál Na Nové DÌTSKÝ DISCOPLES FIT STUDIA ATLANTIC Zveme všechny malé,velké,mladé,staré do Volynì Na Novou!! Od 17,00 do 22,00 hod. se bude hrát jen pro dìti. Pøedstaví se všechny kroužky Fit Studia Atlantic pod vedením Petry Hovorkové a Street Dance pod vedením Anežky Villnerové a Anetky Nepeøené!! Bìhem veèera se bude tanèit,hrát,losovat o menší i vìtší ceny. Vstup ve spoleèenském obleèení - rádi bychom na plese mìli samé princezny a prince...vstupné 50,-Kè ètvrtek 9. ledna od 17 hodin, HISTORIE TVRZ POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEÒSKÉ VLASTIVÌDY PO UMRLÝM Z NAKAŽENÍ UMØEL Další z pravidelných setkání zájemcù o vlastivìdu a historii širšího Prácheòského kraje ve volyòském koutì. Téma veèera: Morová epidemie ve Volyni v roce 1680 a rùzné další pøíbìhy toho roku.... až do 12. ledna od 17 hodin, VÝSTAVA TVRZ MARIÁNSKÁ PÍSNIÈKA Vánoèní pøíbìh Kristùv v lidovém a pololidovém umìní. Nìkdejší lidová zbožnost v Pošumaví. Obrazy, plastiky, lidová grafika, betlémové figurky, kramáøské písnì... ètvrtek 16. ledna od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY TVRZ MARKÉTA A DÌTI Výtvarné práce volyòských dìtí pod vedením Markéty Bláhové. Výstava potrvá až do 8. února po celý leden, VÝSTAVA TVRZ JÁCHYM MINIBERGER A ØEMESLO KOŽELUŽSKÉ Mistr koželužský a zakladatel továrny na usnì Jáchym Miniberger ( ) a Volynì jeho èasù. Tehdejší volyòský cech koželuhù a zlatá doba jednotlivých místních koželužských dílen. Výstava potrvá až do 30. bøezna po celý leden, VÝSTAVA TVRZ PODPISOWATEL MENA Jakub Bursa a další zedniètí mistøi doby tzv. selského baroka ( ). Jihoèeská lidová architektura onìch èasù a její tvùrci kolem Volynì a Vlachova Bøezí, mezi nimiž je vyzdvižen jubilující Jakub Bursa ( ). Stavby, lidé, pøíbìhy. Výstava potrvá až do 30. bøezna po celý leden, VÝSTAVA GALERIE NA SHLEDANOU JAROMÍR NOVOTNÝ #11 Jaromír Novotný (1974) nepojímá desítky ètvereèních metrù plochy jako kteroukoliv bílou zeï. Stìny galerie chápe jako vnitøní slupku architektury, postavenou s urèitým zámìrem a úèelem. Pøi realizaci vychází z konkrétních parametrù stavby. Rozmìry a pozice jejích prvkù se pak odráží v rozmìrech a rozmístìní barevných polí. Výstava potrvá až do 31. bøezna Své životní jubileum v lednu 2014 oslaví: Reichertová Jarmila Baèová Marie Kopáèková Marie Vozandychová Marie Zmìna programu vyhrazena. Šimerová Eva Vojíková Mária Hanzal Vladimír Bláha Václav Zpravodaj vydává mìsto Volynì ve spolupráci s organizacemi. Redakce, grafika, sazba Jakub Frydrýšek. Náklad 1250 ks. ev. è. MKÈRE Pøíspìvky nejsou jazykovì upravovány a mohou být redakènì kráceny. Tisk Infocentrum Volynì.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více