Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana"

Transkript

1 Školní podpůrný program pro Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana Autoři: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, pobočka České Budějovice ve spolupráci se ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana Kapitoly: 1- Charakteristika školy 2- Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi 3- Personální podmínky školy pro potřeby inkluze 4- Poradenské služby škole 5- Žáci 6- Volnočasové aktivity TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 7- Rodiče Úvod 8- Kalkulace Školní podpůrný program (dále Špp) slouží pro vedení školy a pedagogy, kteří chtějí svoji školu rozvíjet inkluzivním směrem. Cílem tohoto dokumentu je v krátkosti popsat připravenost školy v oblasti inkluzivního vzdělávání a především navrhnout škole (na základě předem stanovených priorit) možná zlepšení, konkrétní postupy a nástroje, které by vedly k zefektivnění práce školy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) či obecněji s potřebou různých podpůrných a vyrovnávacích opatření. Špp může sloužit například jako inspirace pro práci pedagogů, jako doplněk či zdroj pro úpravy školního vzdělávacího programu (ŠVP) nebo jako podklad pro možné budoucí zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školy.

3 1. Charakteristika lokality a školy Lokalita Město Týn nad Vltavou s cca obyvatel patří k větším sídlům v okolí Českých Budějovic (vzdálenost 28 km). Situaci v Týně nad Vltavou, zejména co se zaměstnanosti a vybavenosti obce týče, ovlivňuje bezprostřední sousedství Jaderné elektrárny Temelín. Škola Ve městě se nacházejí 2 běžné základní školy. Škola Malá Strana je škola městského typu, spádovostí zahrnuje část levého břehu Vltavy a střed města Týn nad Vltavou. Ze dvou malotřídních škol v okolí (Temelín, Neznašov) sem docházejí děti na II. stupeň ZŠ. Škola má třídy zaměřené na sport (od 6. ročníku) a dále 2 třídy zaměřené na děti s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Tyto třídy dle vedení školy v podstatě suplují v Týně již zrušenou praktickou školu. Škola má kapacitu 540 žáků, ve školním roce jí navštěvovalo 446 dětí. PRIORITY: 1) Pomoc škole při řešení výchovných problémů a záškoláctví, zejména u žáků na II. stupni 2) Podpora škole při získávání finančních prostředků na modernizování fondu didaktických pomůcek 3) Metodická podpora pedagogů i rodičů při péči o žáky/děti s SVP v inkluzivním nastavení

4 2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi Analýza školního vzdělávacího programu Identifikační údaje jsou uvedeny úplné a platné. Charakteristika školy obsahuje informace o velikosti školy, o materiálním, technickém a prostorovém vybavení a hygienických a organizačních podmínkách školy. Kapitola charakterizuje složení pedagogického sboru a žáků, kteří navštěvují školu. Dále přesně vymezuje záměry školy při spolupráci s rodiči a dalšímu subjekty. ŠVP si klade za cíl nejen předávání poznatků žákům, ale hlavně jejich aktivní získávání. V kapitole jsou srozumitelně popsány výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence žáků. Velmi podrobně a pečlivě je zpracována kapitola výuka žáků se SVP. Zahrnuje možnosti vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování ( SPU, SPCH), žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáků s více vadami a mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením žáků, zdravotně postižených žáků a nadaných žáků. Program zahrnuje podrobný výčet průřezových témat a tématických okruhů a jejich začlenění na prvním a druhém stupni. Učební plán pro první a druhý stupeň je zřetelně oddělen. Dále je uveden výčet jednotlivých předmětů pro každý ročník, s kompetencemi žáků a očekávanými výstupy. Program obsahuje začlenění průřezových témat. Součástí ŠVP je ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením, které vymezuje vyučovací předměty, průřezová témata, výchovné a vzdělávací strategie a rozvoj kompetencí. Kapitola hodnocení žáků a evaluace školy obsahuje pravidla a zásady hodnocení žáků z běžných a speciálních tříd. Dále určuje stupně a kritéria hodnocení, včetně slovního hodnocení a hodnocení chování. Dále popisuje principy obecných zásad a způsobů

5 hodnocení. Autoevaluace zahrnuje podrobný výčet nástrojů a časové rozvržení evaluačních činností. ŠVP je zpracován dle platných norem, jedná se o velmi precizně a konkrétně zpracovaný dokument, který působí celistvě, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují a obsahují základní a upřesňující informace. Zejména část věnovaná vzdělávání žáků se SVP je velmi pečlivě a srozumitelně zpracována. Dokument je v celém rozsahu volně ke stažení na webových stránkách školy. Analýza Minimálního preventivního programu (MPP) Uvádí výčet pravidel a zásad, které je třeba respektovat v rodině a ve škole, kontakty na linku důvěry a ostatní poradenská pracoviště v místě školy a v Jihočeském kraji. MPP je dostupný na webových stránkách školy. Školní řád Vymezuje práva a povinnosti žáků, rodičů a zaměstnanců školy. Dále uvádí bezpečnost a ochranu zdraví žáků a postup při prevence sociálně patologických jevů. 3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze Pedagogický sbor je tvořen 30 plně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, z toho 2 pedagožky vyučují ve speciálních třídách. Mezi profilované pracovníky patří výchovná poradkyně, metodička prevence a dvě výše uvedené pedagožky ze speciálních tříd. Škola je zapojena do projektu Nové modulové výukové a inovativní programy zvýšení kvality ve vzdělávání. V rámci projektu probíhá DVPP pro celý pedagogický sbor. Pedagogové absolvují jazykové kurzy a kurzy zaměřené na výchovnou problematiku a prohlubování

6 znalostí v oblasti jednotlivých aprobací. V rámci spolupráce s CPIV ČB proběhlo DVPP zaměřené na prevenci patologických jevů a rizikového chování s Mgr. Veselou. Další pedagogičtí a odborní pracovníci Ve škole pracuje asistentka pedagoga pro speciální třídy a čtyři vychovatelky ve školní družině. Doporučení CPIV: Návrh strategie dalšího vzdělávání zahrnuje oblasti Metody a formy práce s žáky s SPCH, zrakovým a sluchovým postižením a vzdělávací oblast práce s třídními kolektivy řešení konfliktů a výchova k toleranci, neverbální komunikace v práci se třídním kolektivem. Semináře je možno absolvovat na CPIV ČB, NIDV, ZVAS nebo v NNO Prevent a Elio. 4. Poradenské služby škole Školní poradenství, Školní poradenské pracoviště (ŠPP) V současné době není poradenské pracoviště dotvořeno. Jeho součástí je výchovný poradce a metodik prevence. Jejich vzájemná spolupráce a spolupráce s dalšími vyučujícími je na dobré úrovni, nicméně vzhledem k žákům s SVP, kteří tuto školu navštěvují, je patrná absence speciálního, školního psychologa. I pro sociálního pracovníka by zde bylo využití. Výchovný poradce působí také jako důležitý článek v předávání informací o žácích s PPO ostatním pedagogům, doporučuje vhodné výchovné a vzdělávací strategie.

7 Ke standardní činnosti výchovného poradce patří kariérové poradenství žákům ZŠ. Integrační programy ve škole zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními vyučujícími a na druhém stupni i dalšími učiteli. Minimální preventivní program školy zajišťuje školní metodik prevence formou kampaní ve třídách a dlouhodobou spoluprací s odbornými pracovišti. Dlouhodobým cílem školy začlenění dětí s SVP do kolektivu třídy a podpora jejich úspěšnosti v běžné společnosti. Škola má zatím malé zkušenosti se vzděláváním žáků cizinců. Když se mezi žáky ale cizinci objevili, jejich potřebám se škola dokázala přizpůsobit a tyto děti se dříve či později zařadily do kolektivu třídy. Doporučení CPIV: Vzhledem k vysokému počtu žáků s potřebou podpůrných opatření by bylo vhodné zaměřit se na rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga či školního psychologa, který by se zaměřoval na práci s třídními kolektivity, práci s málo motivovanými žáky, s žáky s rizikovým chováním, s žáky s SVP. 4.1 Školská poradenská zařízení, Střediska výchovné péče (ŠPZ, SVP) Základní škola spolupracuje s PPP České Budějovice, a s příslušnými SPC dle typu postižení žáků. Spolupráce je zaměřena na konzultační a metodickou podporu při koncipování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhodnocování IVP. Dále spolupracuje s SVP České Budějovice formou konzultací s odbornými pracovníky ohledně rizikového chování konkrétních žáků.

8 Doporučení CPIV: Ze školských poradenských zařízení doporučujeme navázat spolupráci se střediskem výchovné péče České Budějovice. Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Důležité informace k poskytování poradenských služeb včetně kontaktů na jednotlivé poradny a centra, včetně etických kodexů poradenských služeb poskytují následující webové stránky: Ostatní poradenské a podpůrné služby: orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nestátní neziskové organizace (NNO), Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC), Policie České republiky (PČR) aj. Škola spolupracuje s NNO (CEGV Cassiopeia, Sdružení Tereza, o.s. apod.) především v oblasti realizace programů environmentální výchovy pro žáky školy. V souvislosti s podporou vzdělávání integrovaných žáků škola spolupracuje s obecně prospěšnou společností Domov sv. Anežky. Spolupráce s pracovníky OSPOD probíhá v rámci primární,

9 sekundární a terciární prevence rizikových forem chování žáků školy. Při řešení rizikových forem chování žáků škola reflektuje potřebu práce školního psychologa. Doporučení CPIV: Primárně preventivní aktivity školy je možné na základě spolupráce s NNO dále rozšiřovat, a to například o tyto programy: programy primární prevence Phenix občanského sdružení Portus Prachatice: programy jsou zaměřeny na podporu sebepoznání, pozitivního ocenění sebe samého, mezilidské vztahy, mezilidskou toleranci, zvládání agrese, prevenci šikany, problematiku kouření, nadužívání alkoholu, užívání marihuany, závislosti obecně, dovednosti odmítání, poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování. Objednání programů je možné em: cena besedy je 200,- Kč, podrobnější informace o programech lze najít na webu www. portusprachatice.cz Kontakt: tel , adresa: Vodňanská 7, Prachatice programy primární prevence občanského sdružení Elio, oblasti programů: prevence kriminality, vandalismu, rizikového sexuálního chování, agresivních projevů v chování, šikany a kyberšikany, zneužívání návykových látek, závislosti, rasismu a xenofobie. Kontakt: tel , adresa: Dražejov 17, Strakonice, web: Peer program metodickou a poradenskou podporu při realizaci peer programu včetně výcviku peer aktivistů poskytují pracovníci primární prevence občanského sdružení Prevent Kontakt: tel , adresa: Hejdukova 349, Strakonice

10 web: workshopy a profesionální divadelní inscenace s multikulturní tématikou divadelní skupiny o.s. Barevný děti Kontakt: tel , Financování primárně preventivních aktivit je možné zabezpečit projektovou žádostí v rámci projektu EU peníze školám financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní oblast inkluzivního vzdělávání více informací o projektu je možné získat na bezplatné telefonní lince , web: Škola může za účelem podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami navázat spolupráci s těmito dalšími poskytovateli sociálních služeb: Farní charitou Týn nad Vltavou Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež BONGO - cílovou skupinou zařízení jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let z Vltavotýnska, v jejichž životě může dojít nebo dochází k událostem, které negativně ovlivňují jejich vývoj a vzhledem k prostředí, v němž žijí, zažívají nepříznivé sociální situace, především v těchto oblastech: konfliktní společenské situace (šikana, kriminalita, vandalismus, zneužívání návykových látek, členství v konfliktních skupinách, rasismus, domácí násilí), obtížné životní události (rozpad rodiny, partnerské problémy, selhávání ve škole, problémy s volbou školy a povolání), omezující životní podmínky (potíže v adaptaci, v navazování vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy). Cílem je prostřednictvím volnočasových, aktivizačních, vzdělávacích aktivit, aktivit umožňujících lepší orientaci ve vztazích a společenském prostředí (skupinové návštěvy kin, divadel, koncertů, výlety, turnaje), sociálně-terapeutických činností a sociálního poradenství předcházet nebo snížit zdravotně-sociální rizika, která vyplývají z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování

11 cílové skupiny, vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace, podporovat aktivní zapojení uživatelů služby do pozitivního ovlivňování nepříznivé sociální situace, zvyšovat sociální dovednosti a kompetence cílové skupiny (schopnost plnit základní životní úkoly a každodenní dovednosti např. pravidelná školní docházka, stabilní mezilidské vztahy, dodržování pravidel slušného chování). Služby NZDM Bongo jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Kontakt: tel , Hlinecká 746, Týn nad Vltavou, web: Organizace rovněž poskytuje službu odborného sociálního poradenství obyvatelům Týna nad Vltavou a okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé či krizové sociální situaci a potřebují informace přispívající k řešení jejich situace. V rámci této služby organizace zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora vztahů s rodinou, lidmi v okolí), sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, při obstarávání osobních záležitostí (vyjednávání v zájmu klienta, doprovod k jednáním, pomoc při zprostředkování bydlení, zaměstnání). Tato služba je poskytována v ambulantní a terénní formě. Kontakt: tel , , adresa: Děkanská 220, Týn nad Vltavou, web: Kontakty a základní informace o poskytovatelích sociálních služeb v blízkém i vzdálenějším okolí školy lze nalézt na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje (http://kraj-jihocesky.cz/) a v registru poskytovatelů sociálních služeb vedeném MPSV - iregistr.mpsv.cz.

12 Multidisciplinární spolupráce je velkým přínosem při řešení situací dětí ohrožených rizikovými formami chování v rovině preventivní, poradenské práce. Multidisciplinární spolupráce může být realizována metodou případových konferencí (case managementu). Případové konference jsou pravidelná plánovaná a koordinovaná multidisciplinární setkání odborníků, kteří pracují s rodinou a dítětem a ve spolupráci s rodinou hledají a navrhují optimální řešení situace rodiny (podrobnější informace o této formě spolupráce viz. příloha). Pořádání případových konferencí je možné navrhnout při jednání s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Týn nad Vltavou. 5. Žáci Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky, většinou s 2-3 paralelními třídami, třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Jsou zde zřízeny 2 speciální třídy: S 1 třída pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením nebo souběžným postižením více vadami. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů základní školy speciální Pomocná školy a přípravný stupeň pomocné školy, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy od v 1. a 7. roč. podle ŠVP zpracovaném podle RVP pro obor vzdělávání základní školy speciální. Třída má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. S 2 třída pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu základní školy praktické 1. stupně, od ŠVP pro žáky s LMP Třída má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků.

13 Podpůrná a vyrovnávací opatření Škola je otevřena přijímání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Profilací školy jsou sportovní a speciální třídy. V poslední době škola vzdělává i děti cizích státních příslušníků (Ukrajina, Bělorusko). Má dlouholeté dobré zkušenosti s integrací žáků s vývojovými poruchami, sluchovým a zrakovým postižením. Učitelé nechtějí žákům jen předávat hotové vědomosti, ale vést je k jejich aktivnímu získávání. Obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy dotvářejí různé projekty a akce, které zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a motivaci žáků i učitelů. Jsou to především sportovní aktivity - kurzy a soutěže, výtvarné projekty a výstavy, recitační soutěže a přehlídky, Jeden den v přírodě, kdy výuka probíhá i mimo budovu školy, k prohlubování jazykových dovedností žáků jsou to zájezdy do Anglie a olympiády v cizích jazycích, projekt Zdravé zuby, AJAX ve spolupráci s PČR, besedy s tématikou prevence sociálně patologických jevů, divadelní a filmová představení, koncerty pro žáky, vycházky, exkurze a výlety apod. Režim života školy je dán školním řádem, který je zveřejněn spolu s dalšími důležitými informacemi o škole na webových stránkách školy. Škola nabízí i profilaci žáků dle svých zájmů ve volitelných předmětech Sportovní výchova, Základy ekonomiky a účetnictví, Informatika, Seminář z přírodovědných předmětů, Seminář společenskovědních předmětů, Seminář z českého jazyka nebo matematiky, Technické činnosti, Technické kreslení, Kreativní tvorba. V rámci zařazení předmětů speciálně pedagogické péče je ve škole zařazen předmět Logopedická péče. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností. Vzhledem k individuálně variabilním řečovým schopnostem je u dětí s lehkým mentálním postižením nezbytný individuální přístup a budování řeči přiměřeně věku a schopnostem. Při individuální péči se předmět zaměřuje na edukaci, případně reedukaci, rozvoj fonematického sluchu a motorických dovedností, při skupinové péči na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na pohybové dovednosti se slovním doprovodem, na gymnastiku mluvidel, na průpravná cvičení dechová a artikulační, na

14 rytmizaci při slovních hrách, zpěvu a vyprávění, na modelové komunikační situace. Podpůrná opatření ve speciálních třídách jsou žákům poskytována s ohledem na druh a závažnost jejich zdravotního postižení. Ve speciálních třídách je snížený počet žáků dle legislativy, využívá se speciálně pedagogických postupů a metod ve výuce s používáním speciálních výukových pomůcek a učebnic. Nezbytnou podporu těmto žákům poskytují kromě učitelů asistenti pedagoga. Hodnocení žáků v inkluzívních podmínkách Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována v souladu s platnou legislativou. Kritéria pro klasifikaci jsou obsažena ve školním vzdělávacím programu školy. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm1-5, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

15 Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Důležitým podkladem pro hodnocení žáka je žákovské portfolio, které na 1. stupni školy vedou příslušní třídní učitelé a na 2. stupni vyučující konkrétních předmětů. 6. Volnočasové aktivity Školní družina je součástí základní školy. Program školní družiny je koncipován pro žáky ve věku od 6-10 let ročníku základní školy a speciálních tříd. V posledních letech navštěvují školní družinu i děti cizích státních příslušníků. Školní družinu mohou navštěvovat i starší nezapsané děti, které dojíždějí z okolních vsí (ranní družina). Cílem školní družiny je pomoci žákům orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času, vést je k výběru zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjet zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, vychovávat je ta, aby byli schopni odmítnout nevhodnou nabídku volného času. Ve školní družině je žákům umožněna také příprava na vyučování formou didaktických her, soutěží, hlavolamů, využíváním výukových programů na počítačích a vypracováním domácích úkolů. Žáci mají možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků, které jsou organizovány při škole: Zdravotnický, Základy tenisu, Divadelní, Keramický, Individuální práce s žáky s využitím PC, Kurz práce s počítačem, Matematický, Brontosaurus, Basketbalový, Kroužek českého jazyka, Dyslektický, Florbal, Atletický, Sportovní hry, Školní redakce. Pro žáky speciálních tříd je určen kroužek Ergoterapie pro speciální třídy. Při přijímání žáků do zájmových kroužků i školní družiny je aplikován rovný přístup k žákům.

16 Doporučení CPIV: Žáci mohou využívat další volnočasové aktivity nabízené ZUŠ Týn nad Vltavou a DDM Týn nad Vltavou. Tyto služby jsou však placené, pro děti se sociálním a sociokulturním handicapem pak doporučujeme využívat služeb NZDM v Týně nad Vltavou. 7. Spolupráce s rodiči Škola využívá formálních i neformálních mechanismů spolupráce s rodiči žáků, realizuje projekty, do nichž jsou rodiče aktivně zapojeni, hledá způsoby, jak podpořit spolupráci s rodiči. Názory, připomínky a potřeby rodičů ve vztahu ke školním i mimoškolním aktivitám jsou zjišťovány na základě rozhovorů se zástupci rodičů v Radě školy. Potřeby a názory rodičů jsou následně diskutovány a případně zohledňovány v aktuálním či dalším školním roce. Prioritou školy v oblasti spolupráce s rodiči je zvýšit zapojení rodičů žáků ohrožených rizikovými formami chování do řešení této situace. Škola by v této souvislosti uvítala zřízení pozice školního psychologa. Doporučení CPIV: Další možnosti, jak zapojit rodiče do školních i mimoškolních aktivit jsou: náslechy v hodinách pro rodiče, personální a organizační výpomoc rodičů při volnočasových aktivitách zajišťovaných školou například doprovody rodičů na výletech rodiče mohou pomáhat vytvářet školní zpravodaj (časopis, který informuje o dění ve škole), společné vzdělávací akce (semináře, besedy, workshopy, kulaté stoly) pro pedagogy, asistenty pedagoga a rodiče.

17 Spolupráci s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a zapojení (organizační, personální) rodin do mimoškolních aktivit lze podpořit na základě spolupráce s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Bongo Farní charity Týn nad Vltavou (např. společně realizované projekty) Spolupráci s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze podpořit prostřednictvím práce školního psychologa. Dočasně je možné zabezpečit financování pozice školního psychologa projektovou žádostí v rámci projektu EU peníze školám financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní oblast inkluzivního vzdělávání více informací o projektu je možné získat na bezplatné telefonní lince , web: Při školách často vznikají sdružení, unie rodičů, která pak v rámci fondového hospodaření mohou například: úplně či částečně financovat školní a mimoškolní aktivity (výlety, soutěže, výměnné pobyty) všech žáků školy či pouze žáků se sociálním znevýhodněním, financovat nadstandardní vybavení školy, podílet se na přípravě projektových žádostí, vybírat, spravovat, rozdělovat sponzorské dary, zajišťovat fundraising (získávání finančních prostředků na aktivity školy).

18 8. KALKULACE bezprostřední finanční náklady plynoucích z Doporučení DVPP ,-/pedagog/školní rok Didaktické pomůcky 5.000,-/žák Mzdové prostředky školní psycholog ,- / 1 úvazek/měsíc Mzdové prostředky asistent pedagoga / 0,6 úvazek/měsíc Roční mzdové náklady celkem ,- Mzdy jsou uvedeny dle tabulky obvyklých mezd pro realizaci projektů OPVK v Jihočeském kraji. Mzdy jsou uvedeny BEZ odvodu zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění 35%

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19 OBSAH 1. Identifikační údaje.3 1.1. Název ŠVP.....3 1.2. Údaje o škole...3 1.3. Zřizovatel..3 1.4. Platnost dokumentu od:.3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy.. 4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více