Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana"

Transkript

1 Školní podpůrný program pro Základní školu Týn nad Vltavou, Malá Strana Autoři: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, pobočka České Budějovice ve spolupráci se ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana Kapitoly: 1- Charakteristika školy 2- Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi 3- Personální podmínky školy pro potřeby inkluze 4- Poradenské služby škole 5- Žáci 6- Volnočasové aktivity TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 7- Rodiče Úvod 8- Kalkulace Školní podpůrný program (dále Špp) slouží pro vedení školy a pedagogy, kteří chtějí svoji školu rozvíjet inkluzivním směrem. Cílem tohoto dokumentu je v krátkosti popsat připravenost školy v oblasti inkluzivního vzdělávání a především navrhnout škole (na základě předem stanovených priorit) možná zlepšení, konkrétní postupy a nástroje, které by vedly k zefektivnění práce školy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) či obecněji s potřebou různých podpůrných a vyrovnávacích opatření. Špp může sloužit například jako inspirace pro práci pedagogů, jako doplněk či zdroj pro úpravy školního vzdělávacího programu (ŠVP) nebo jako podklad pro možné budoucí zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školy.

3 1. Charakteristika lokality a školy Lokalita Město Týn nad Vltavou s cca obyvatel patří k větším sídlům v okolí Českých Budějovic (vzdálenost 28 km). Situaci v Týně nad Vltavou, zejména co se zaměstnanosti a vybavenosti obce týče, ovlivňuje bezprostřední sousedství Jaderné elektrárny Temelín. Škola Ve městě se nacházejí 2 běžné základní školy. Škola Malá Strana je škola městského typu, spádovostí zahrnuje část levého břehu Vltavy a střed města Týn nad Vltavou. Ze dvou malotřídních škol v okolí (Temelín, Neznašov) sem docházejí děti na II. stupeň ZŠ. Škola má třídy zaměřené na sport (od 6. ročníku) a dále 2 třídy zaměřené na děti s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Tyto třídy dle vedení školy v podstatě suplují v Týně již zrušenou praktickou školu. Škola má kapacitu 540 žáků, ve školním roce jí navštěvovalo 446 dětí. PRIORITY: 1) Pomoc škole při řešení výchovných problémů a záškoláctví, zejména u žáků na II. stupni 2) Podpora škole při získávání finančních prostředků na modernizování fondu didaktických pomůcek 3) Metodická podpora pedagogů i rodičů při péči o žáky/děti s SVP v inkluzivním nastavení

4 2. Školní dokumenty ve vztahu k inkluzi Analýza školního vzdělávacího programu Identifikační údaje jsou uvedeny úplné a platné. Charakteristika školy obsahuje informace o velikosti školy, o materiálním, technickém a prostorovém vybavení a hygienických a organizačních podmínkách školy. Kapitola charakterizuje složení pedagogického sboru a žáků, kteří navštěvují školu. Dále přesně vymezuje záměry školy při spolupráci s rodiči a dalšímu subjekty. ŠVP si klade za cíl nejen předávání poznatků žákům, ale hlavně jejich aktivní získávání. V kapitole jsou srozumitelně popsány výchovné a vzdělávací strategie a klíčové kompetence žáků. Velmi podrobně a pečlivě je zpracována kapitola výuka žáků se SVP. Zahrnuje možnosti vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování ( SPU, SPCH), žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, žáků s více vadami a mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením žáků, zdravotně postižených žáků a nadaných žáků. Program zahrnuje podrobný výčet průřezových témat a tématických okruhů a jejich začlenění na prvním a druhém stupni. Učební plán pro první a druhý stupeň je zřetelně oddělen. Dále je uveden výčet jednotlivých předmětů pro každý ročník, s kompetencemi žáků a očekávanými výstupy. Program obsahuje začlenění průřezových témat. Součástí ŠVP je ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením, které vymezuje vyučovací předměty, průřezová témata, výchovné a vzdělávací strategie a rozvoj kompetencí. Kapitola hodnocení žáků a evaluace školy obsahuje pravidla a zásady hodnocení žáků z běžných a speciálních tříd. Dále určuje stupně a kritéria hodnocení, včetně slovního hodnocení a hodnocení chování. Dále popisuje principy obecných zásad a způsobů

5 hodnocení. Autoevaluace zahrnuje podrobný výčet nástrojů a časové rozvržení evaluačních činností. ŠVP je zpracován dle platných norem, jedná se o velmi precizně a konkrétně zpracovaný dokument, který působí celistvě, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují a obsahují základní a upřesňující informace. Zejména část věnovaná vzdělávání žáků se SVP je velmi pečlivě a srozumitelně zpracována. Dokument je v celém rozsahu volně ke stažení na webových stránkách školy. Analýza Minimálního preventivního programu (MPP) Uvádí výčet pravidel a zásad, které je třeba respektovat v rodině a ve škole, kontakty na linku důvěry a ostatní poradenská pracoviště v místě školy a v Jihočeském kraji. MPP je dostupný na webových stránkách školy. Školní řád Vymezuje práva a povinnosti žáků, rodičů a zaměstnanců školy. Dále uvádí bezpečnost a ochranu zdraví žáků a postup při prevence sociálně patologických jevů. 3. Personální podmínky školy pro potřeby inkluze Pedagogický sbor je tvořen 30 plně kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, z toho 2 pedagožky vyučují ve speciálních třídách. Mezi profilované pracovníky patří výchovná poradkyně, metodička prevence a dvě výše uvedené pedagožky ze speciálních tříd. Škola je zapojena do projektu Nové modulové výukové a inovativní programy zvýšení kvality ve vzdělávání. V rámci projektu probíhá DVPP pro celý pedagogický sbor. Pedagogové absolvují jazykové kurzy a kurzy zaměřené na výchovnou problematiku a prohlubování

6 znalostí v oblasti jednotlivých aprobací. V rámci spolupráce s CPIV ČB proběhlo DVPP zaměřené na prevenci patologických jevů a rizikového chování s Mgr. Veselou. Další pedagogičtí a odborní pracovníci Ve škole pracuje asistentka pedagoga pro speciální třídy a čtyři vychovatelky ve školní družině. Doporučení CPIV: Návrh strategie dalšího vzdělávání zahrnuje oblasti Metody a formy práce s žáky s SPCH, zrakovým a sluchovým postižením a vzdělávací oblast práce s třídními kolektivy řešení konfliktů a výchova k toleranci, neverbální komunikace v práci se třídním kolektivem. Semináře je možno absolvovat na CPIV ČB, NIDV, ZVAS nebo v NNO Prevent a Elio. 4. Poradenské služby škole Školní poradenství, Školní poradenské pracoviště (ŠPP) V současné době není poradenské pracoviště dotvořeno. Jeho součástí je výchovný poradce a metodik prevence. Jejich vzájemná spolupráce a spolupráce s dalšími vyučujícími je na dobré úrovni, nicméně vzhledem k žákům s SVP, kteří tuto školu navštěvují, je patrná absence speciálního, školního psychologa. I pro sociálního pracovníka by zde bylo využití. Výchovný poradce působí také jako důležitý článek v předávání informací o žácích s PPO ostatním pedagogům, doporučuje vhodné výchovné a vzdělávací strategie.

7 Ke standardní činnosti výchovného poradce patří kariérové poradenství žákům ZŠ. Integrační programy ve škole zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními vyučujícími a na druhém stupni i dalšími učiteli. Minimální preventivní program školy zajišťuje školní metodik prevence formou kampaní ve třídách a dlouhodobou spoluprací s odbornými pracovišti. Dlouhodobým cílem školy začlenění dětí s SVP do kolektivu třídy a podpora jejich úspěšnosti v běžné společnosti. Škola má zatím malé zkušenosti se vzděláváním žáků cizinců. Když se mezi žáky ale cizinci objevili, jejich potřebám se škola dokázala přizpůsobit a tyto děti se dříve či později zařadily do kolektivu třídy. Doporučení CPIV: Vzhledem k vysokému počtu žáků s potřebou podpůrných opatření by bylo vhodné zaměřit se na rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga či školního psychologa, který by se zaměřoval na práci s třídními kolektivity, práci s málo motivovanými žáky, s žáky s rizikovým chováním, s žáky s SVP. 4.1 Školská poradenská zařízení, Střediska výchovné péče (ŠPZ, SVP) Základní škola spolupracuje s PPP České Budějovice, a s příslušnými SPC dle typu postižení žáků. Spolupráce je zaměřena na konzultační a metodickou podporu při koncipování IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vyhodnocování IVP. Dále spolupracuje s SVP České Budějovice formou konzultací s odbornými pracovníky ohledně rizikového chování konkrétních žáků.

8 Doporučení CPIV: Ze školských poradenských zařízení doporučujeme navázat spolupráci se střediskem výchovné péče České Budějovice. Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Důležité informace k poskytování poradenských služeb včetně kontaktů na jednotlivé poradny a centra, včetně etických kodexů poradenských služeb poskytují následující webové stránky: Ostatní poradenské a podpůrné služby: orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), nestátní neziskové organizace (NNO), Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC), Policie České republiky (PČR) aj. Škola spolupracuje s NNO (CEGV Cassiopeia, Sdružení Tereza, o.s. apod.) především v oblasti realizace programů environmentální výchovy pro žáky školy. V souvislosti s podporou vzdělávání integrovaných žáků škola spolupracuje s obecně prospěšnou společností Domov sv. Anežky. Spolupráce s pracovníky OSPOD probíhá v rámci primární,

9 sekundární a terciární prevence rizikových forem chování žáků školy. Při řešení rizikových forem chování žáků škola reflektuje potřebu práce školního psychologa. Doporučení CPIV: Primárně preventivní aktivity školy je možné na základě spolupráce s NNO dále rozšiřovat, a to například o tyto programy: programy primární prevence Phenix občanského sdružení Portus Prachatice: programy jsou zaměřeny na podporu sebepoznání, pozitivního ocenění sebe samého, mezilidské vztahy, mezilidskou toleranci, zvládání agrese, prevenci šikany, problematiku kouření, nadužívání alkoholu, užívání marihuany, závislosti obecně, dovednosti odmítání, poruchy příjmu potravy, rizikové sexuální chování. Objednání programů je možné em: cena besedy je 200,- Kč, podrobnější informace o programech lze najít na webu www. portusprachatice.cz Kontakt: tel , adresa: Vodňanská 7, Prachatice programy primární prevence občanského sdružení Elio, oblasti programů: prevence kriminality, vandalismu, rizikového sexuálního chování, agresivních projevů v chování, šikany a kyberšikany, zneužívání návykových látek, závislosti, rasismu a xenofobie. Kontakt: tel , adresa: Dražejov 17, Strakonice, web: Peer program metodickou a poradenskou podporu při realizaci peer programu včetně výcviku peer aktivistů poskytují pracovníci primární prevence občanského sdružení Prevent Kontakt: tel , adresa: Hejdukova 349, Strakonice

10 web: workshopy a profesionální divadelní inscenace s multikulturní tématikou divadelní skupiny o.s. Barevný děti Kontakt: tel , Financování primárně preventivních aktivit je možné zabezpečit projektovou žádostí v rámci projektu EU peníze školám financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní oblast inkluzivního vzdělávání více informací o projektu je možné získat na bezplatné telefonní lince , web: Škola může za účelem podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami navázat spolupráci s těmito dalšími poskytovateli sociálních služeb: Farní charitou Týn nad Vltavou Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež BONGO - cílovou skupinou zařízení jsou děti a mládež ve věku od 12 do 26 let z Vltavotýnska, v jejichž životě může dojít nebo dochází k událostem, které negativně ovlivňují jejich vývoj a vzhledem k prostředí, v němž žijí, zažívají nepříznivé sociální situace, především v těchto oblastech: konfliktní společenské situace (šikana, kriminalita, vandalismus, zneužívání návykových látek, členství v konfliktních skupinách, rasismus, domácí násilí), obtížné životní události (rozpad rodiny, partnerské problémy, selhávání ve škole, problémy s volbou školy a povolání), omezující životní podmínky (potíže v adaptaci, v navazování vztahů, absence zájmů, pasivní životní stereotypy). Cílem je prostřednictvím volnočasových, aktivizačních, vzdělávacích aktivit, aktivit umožňujících lepší orientaci ve vztazích a společenském prostředí (skupinové návštěvy kin, divadel, koncertů, výlety, turnaje), sociálně-terapeutických činností a sociálního poradenství předcházet nebo snížit zdravotně-sociální rizika, která vyplývají z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování

11 cílové skupiny, vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace, podporovat aktivní zapojení uživatelů služby do pozitivního ovlivňování nepříznivé sociální situace, zvyšovat sociální dovednosti a kompetence cílové skupiny (schopnost plnit základní životní úkoly a každodenní dovednosti např. pravidelná školní docházka, stabilní mezilidské vztahy, dodržování pravidel slušného chování). Služby NZDM Bongo jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Kontakt: tel , Hlinecká 746, Týn nad Vltavou, web: Organizace rovněž poskytuje službu odborného sociálního poradenství obyvatelům Týna nad Vltavou a okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé či krizové sociální situaci a potřebují informace přispívající k řešení jejich situace. V rámci této služby organizace zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora vztahů s rodinou, lidmi v okolí), sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, při obstarávání osobních záležitostí (vyjednávání v zájmu klienta, doprovod k jednáním, pomoc při zprostředkování bydlení, zaměstnání). Tato služba je poskytována v ambulantní a terénní formě. Kontakt: tel , , adresa: Děkanská 220, Týn nad Vltavou, web: Kontakty a základní informace o poskytovatelích sociálních služeb v blízkém i vzdálenějším okolí školy lze nalézt na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje (http://kraj-jihocesky.cz/) a v registru poskytovatelů sociálních služeb vedeném MPSV - iregistr.mpsv.cz.

12 Multidisciplinární spolupráce je velkým přínosem při řešení situací dětí ohrožených rizikovými formami chování v rovině preventivní, poradenské práce. Multidisciplinární spolupráce může být realizována metodou případových konferencí (case managementu). Případové konference jsou pravidelná plánovaná a koordinovaná multidisciplinární setkání odborníků, kteří pracují s rodinou a dítětem a ve spolupráci s rodinou hledají a navrhují optimální řešení situace rodiny (podrobnější informace o této formě spolupráce viz. příloha). Pořádání případových konferencí je možné navrhnout při jednání s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Týn nad Vltavou. 5. Žáci Jedná se o úplnou školu s devíti postupnými ročníky, většinou s 2-3 paralelními třídami, třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Jsou zde zřízeny 2 speciální třídy: S 1 třída pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením nebo souběžným postižením více vadami. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů základní školy speciální Pomocná školy a přípravný stupeň pomocné školy, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy od v 1. a 7. roč. podle ŠVP zpracovaném podle RVP pro obor vzdělávání základní školy speciální. Třída má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. S 2 třída pro žáky s lehkým mentálním postižením. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu základní školy praktické 1. stupně, od ŠVP pro žáky s LMP Třída má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků.

13 Podpůrná a vyrovnávací opatření Škola je otevřena přijímání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Profilací školy jsou sportovní a speciální třídy. V poslední době škola vzdělává i děti cizích státních příslušníků (Ukrajina, Bělorusko). Má dlouholeté dobré zkušenosti s integrací žáků s vývojovými poruchami, sluchovým a zrakovým postižením. Učitelé nechtějí žákům jen předávat hotové vědomosti, ale vést je k jejich aktivnímu získávání. Obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy dotvářejí různé projekty a akce, které zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a motivaci žáků i učitelů. Jsou to především sportovní aktivity - kurzy a soutěže, výtvarné projekty a výstavy, recitační soutěže a přehlídky, Jeden den v přírodě, kdy výuka probíhá i mimo budovu školy, k prohlubování jazykových dovedností žáků jsou to zájezdy do Anglie a olympiády v cizích jazycích, projekt Zdravé zuby, AJAX ve spolupráci s PČR, besedy s tématikou prevence sociálně patologických jevů, divadelní a filmová představení, koncerty pro žáky, vycházky, exkurze a výlety apod. Režim života školy je dán školním řádem, který je zveřejněn spolu s dalšími důležitými informacemi o škole na webových stránkách školy. Škola nabízí i profilaci žáků dle svých zájmů ve volitelných předmětech Sportovní výchova, Základy ekonomiky a účetnictví, Informatika, Seminář z přírodovědných předmětů, Seminář společenskovědních předmětů, Seminář z českého jazyka nebo matematiky, Technické činnosti, Technické kreslení, Kreativní tvorba. V rámci zařazení předmětů speciálně pedagogické péče je ve škole zařazen předmět Logopedická péče. Cílem je rozvoj komunikačních dovedností. Vzhledem k individuálně variabilním řečovým schopnostem je u dětí s lehkým mentálním postižením nezbytný individuální přístup a budování řeči přiměřeně věku a schopnostem. Při individuální péči se předmět zaměřuje na edukaci, případně reedukaci, rozvoj fonematického sluchu a motorických dovedností, při skupinové péči na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na pohybové dovednosti se slovním doprovodem, na gymnastiku mluvidel, na průpravná cvičení dechová a artikulační, na

14 rytmizaci při slovních hrách, zpěvu a vyprávění, na modelové komunikační situace. Podpůrná opatření ve speciálních třídách jsou žákům poskytována s ohledem na druh a závažnost jejich zdravotního postižení. Ve speciálních třídách je snížený počet žáků dle legislativy, využívá se speciálně pedagogických postupů a metod ve výuce s používáním speciálních výukových pomůcek a učebnic. Nezbytnou podporu těmto žákům poskytují kromě učitelů asistenti pedagoga. Hodnocení žáků v inkluzívních podmínkách Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována v souladu s platnou legislativou. Kritéria pro klasifikaci jsou obsažena ve školním vzdělávacím programu školy. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm1-5, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

15 Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Důležitým podkladem pro hodnocení žáka je žákovské portfolio, které na 1. stupni školy vedou příslušní třídní učitelé a na 2. stupni vyučující konkrétních předmětů. 6. Volnočasové aktivity Školní družina je součástí základní školy. Program školní družiny je koncipován pro žáky ve věku od 6-10 let ročníku základní školy a speciálních tříd. V posledních letech navštěvují školní družinu i děti cizích státních příslušníků. Školní družinu mohou navštěvovat i starší nezapsané děti, které dojíždějí z okolních vsí (ranní družina). Cílem školní družiny je pomoci žákům orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času, vést je k výběru zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjet zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, vychovávat je ta, aby byli schopni odmítnout nevhodnou nabídku volného času. Ve školní družině je žákům umožněna také příprava na vyučování formou didaktických her, soutěží, hlavolamů, využíváním výukových programů na počítačích a vypracováním domácích úkolů. Žáci mají možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků, které jsou organizovány při škole: Zdravotnický, Základy tenisu, Divadelní, Keramický, Individuální práce s žáky s využitím PC, Kurz práce s počítačem, Matematický, Brontosaurus, Basketbalový, Kroužek českého jazyka, Dyslektický, Florbal, Atletický, Sportovní hry, Školní redakce. Pro žáky speciálních tříd je určen kroužek Ergoterapie pro speciální třídy. Při přijímání žáků do zájmových kroužků i školní družiny je aplikován rovný přístup k žákům.

16 Doporučení CPIV: Žáci mohou využívat další volnočasové aktivity nabízené ZUŠ Týn nad Vltavou a DDM Týn nad Vltavou. Tyto služby jsou však placené, pro děti se sociálním a sociokulturním handicapem pak doporučujeme využívat služeb NZDM v Týně nad Vltavou. 7. Spolupráce s rodiči Škola využívá formálních i neformálních mechanismů spolupráce s rodiči žáků, realizuje projekty, do nichž jsou rodiče aktivně zapojeni, hledá způsoby, jak podpořit spolupráci s rodiči. Názory, připomínky a potřeby rodičů ve vztahu ke školním i mimoškolním aktivitám jsou zjišťovány na základě rozhovorů se zástupci rodičů v Radě školy. Potřeby a názory rodičů jsou následně diskutovány a případně zohledňovány v aktuálním či dalším školním roce. Prioritou školy v oblasti spolupráce s rodiči je zvýšit zapojení rodičů žáků ohrožených rizikovými formami chování do řešení této situace. Škola by v této souvislosti uvítala zřízení pozice školního psychologa. Doporučení CPIV: Další možnosti, jak zapojit rodiče do školních i mimoškolních aktivit jsou: náslechy v hodinách pro rodiče, personální a organizační výpomoc rodičů při volnočasových aktivitách zajišťovaných školou například doprovody rodičů na výletech rodiče mohou pomáhat vytvářet školní zpravodaj (časopis, který informuje o dění ve škole), společné vzdělávací akce (semináře, besedy, workshopy, kulaté stoly) pro pedagogy, asistenty pedagoga a rodiče.

17 Spolupráci s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a zapojení (organizační, personální) rodin do mimoškolních aktivit lze podpořit na základě spolupráce s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Bongo Farní charity Týn nad Vltavou (např. společně realizované projekty) Spolupráci s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami lze podpořit prostřednictvím práce školního psychologa. Dočasně je možné zabezpečit financování pozice školního psychologa projektovou žádostí v rámci projektu EU peníze školám financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní oblast inkluzivního vzdělávání více informací o projektu je možné získat na bezplatné telefonní lince , web: Při školách často vznikají sdružení, unie rodičů, která pak v rámci fondového hospodaření mohou například: úplně či částečně financovat školní a mimoškolní aktivity (výlety, soutěže, výměnné pobyty) všech žáků školy či pouze žáků se sociálním znevýhodněním, financovat nadstandardní vybavení školy, podílet se na přípravě projektových žádostí, vybírat, spravovat, rozdělovat sponzorské dary, zajišťovat fundraising (získávání finančních prostředků na aktivity školy).

18 8. KALKULACE bezprostřední finanční náklady plynoucích z Doporučení DVPP ,-/pedagog/školní rok Didaktické pomůcky 5.000,-/žák Mzdové prostředky školní psycholog ,- / 1 úvazek/měsíc Mzdové prostředky asistent pedagoga / 0,6 úvazek/měsíc Roční mzdové náklady celkem ,- Mzdy jsou uvedeny dle tabulky obvyklých mezd pro realizaci projektů OPVK v Jihočeském kraji. Mzdy jsou uvedeny BEZ odvodu zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění 35%

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou školní rok 2016/2017 Škola

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více