ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01. Výroční zpráva"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice Školní rok

2 Informace o škole: IČ: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Magistrát města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II 1, 2, České Budějovice Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, Č. Budějovice Telefonní čísla: ZŠ , , Družina (ŠD) Jídelna (ŠJ) MŠ Webové stránky: 2

3 Charakteristika školy Škola stojí v okrajové části města, v tomto školním roce pracovala jako pětitřídní s 85 žáky z toho 41 chlapci a 44 dívkami. Ve dvou odděleních školní družiny bylo přihlášeno 60 žáků. Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V letošním školním roce proběhla na naší škole kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění zde nebyly shledány žádné závady. Ve škole je tělocvična, kterou využívá k výuce a pohybovým hrám škola, školní družina i mateřská škola. Je také využita pro mimoškolní činnost kroužků a dětských organizací. V letošním roce byly pořízeny lavice a židle hlavně do 1. třídy a tím byla dokončena obnova sestav a nyní jsou tedy všechny jednotné, od jednoho výrobce a odpovídají normám. V obou patrech základní školy byly zrekonstruovány dívčí toalety. Všechny záchody jsou již závěsné se splachováním na tlačítka. Byly obnoveny i obklady, dlažba na podlahách a dveře u všech toalet i chlapeckých a v prvním patře přibyla i sprcha. Ze zrušené jídelny na Rudolfovské k nám byly bezúplatně převedeny jídelní sety do naší školní jídelny. Ta byla i nově vymalována a barevně sladěna. Oprava vlhkého zdiva ve skladu v suterénu bude uskutečněna až na podzim Bude nutné prostor vyklidit a lépe zorganizovat. V parku za školou na pozemku města Č. Budějovice bylo zbudováno travnaté hřiště pro potřeby školy, ale i veřejnosti. Bylo osazeno brankami na minikopanou, sloupy na síť a jedním košem na streetball. Tím byla rozšířena herní plocha a zlepšené podmínky pro venkovní pobyty školní družiny, školy i mateřské školy. Hřiště je i kladně hodnoceno veřejností, hlavně matkami s dětmi. V celém zařízení je nyní 21 funkčních a používaných počítačů, z toho 10 notebooků v mobilní počítačové učebně, 7 notebooků pro učitele, asistentku a vychovatelku, jeden v kanceláři ředitele školy pro potřeby ředitele a mzdové účetní, jeden stolní počítač pro potřeby učitelů ve sborovně školy, jeden v kanceláři vedoucí ŠJ a v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. Koordinátorem ICT a správcem mobilní počítačové učebny byl Mgr. Zdeněk Špaček. V roce 2013 jsme se zúčastnili testování 3. třídy (Stonožka). Již několik let též podporujeme ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou a Zoopark Dvorec u Trhových Svinů, kde sponzorujeme vždy vybrané zvíře finančním obnosem. Za to je nám udělena značka Podporuji svou ZOO a u daného zvířete jsme uveřejněni jako jeho sponzoři. Nejvýznamnějším oceněním práce školy bylo získání mezinárodního titulu Ekoškola. Cesta k jeho získání nebyla jednoduchá, ale společným úsilím jsme nakonec uspěli a nyní pracujeme na další etapě, která povede za dva roky k pokoření 2. titulu. Hlavní zásluhu má koordinátorka projektu Mgr. Hana Vránová, která je zároveň koordinátorkou environmentálního vzdělávání na naší škole. Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 3. rok v provozu. Připomínkami a nápady uživatelů stránek se snažíme obohacovat a rozšiřovat jejich obsah. Vždy jsou rezervy a u internetových prezentací to platí zvlášť. O prázdninách 2014 jsme nechali překlopit náš web do redakčního systému, se kterým se nyní učíme pracovat. Takže nyní naše stránky vykazují určité nedostatky, ale snažíme se o jejich odstranění. Učební plán Žáci pracovali ve všech 5 ročnících podle Školního vzdělávacího programu Máme k sobě blízko. Učivo bylo splněno ve všech třídách podle tematických a časových plánů. Jako vždy byla věnována ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči péče žákům s vývojovými poruchami. S žáky nadanými bylo probíráno i učivo rozšiřující. Anglickému jazyku se žáci 3., 4. a 5. ročníku učili tři hodiny týdně. Na naší škole je i nadále určitý počet žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Z těchto dětí některé vykazují problémy s pravidelnou docházkou do školy a s připraveností na školní vzdělávání. Tato situace je řešena s pomocí sociálního odboru Statutárního města České Budějovice a velmi vstřícnému postoji PPP a SPC, jejíž pracovnice nabízí vyšetření žáků se souhlasem rodičů 3

4 v budově školy. Další výraznou pomocí je spolupráce s Městskou charitou, která zabezpečuje péči o romskou komunitu na ubytovně v Okružní ulici. Většina dětí z této ubytovny navštěvuje naši školu. Ve škole pracují celkem 3 asistenti pedagoga, jedna asistentka, která pomáhá celkem 4 dětem s poruchami řeči ve 2. třídě, jedna asistentka pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, která je hrazena z rozvojového programu MŠMT a poslední asistentka, která pracuje v MŠ s chlapcem s Downovým syndromem. Všichni asistenti jsou výrazným obohacením práce pedagogů nejen na poli asistence, ale i výraznou pomocí při všech činnostech školy. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Naše škola měla k zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 5 učitelek základní školy, tři asistentky pedagoga, dvě vychovatelky školní družiny a tři učitelky mateřské školy. Nepedagogičtí pracovníci: školnice ZŠ, školnice MŠ, tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny a jedna účetní a hospodářka. Prevence sociálně patologických jevů Je rozpracována v minimálním preventivním programu a zodpovídá za ni jedna z učitelek ZŠ. Snažíme se působit na děti formou zájmové mimoškolní činnosti viz Údaje o mimoškolních aktivitách, zařazením vhodných témat do výuky, pobytovými akcemi, kde se utuží sociální vazby a děti získají znalosti a dovednosti související s touto problematikou. Nemalou měrou působí též různé akce např. divadla a různé pořady většinou na nosičích DVD, CD, které vhodně zařazujeme do plánu školy. Školní stravování Strava je připravována pro MŠ i ZŠ podle zásad zdravé výživy a je všeobecně kladně hodnocena dětmi i personálem školy. Vedoucí ŠJ se průběžně seznamuje s novými poznatky v oboru potravinářském a v účetnictví. Ve školním roce 2013/2014 jsme připravovali pro 2 děti s celiakií bezlepkovou dietu z rodiči donesených surovin. Ve školní kuchyni uspořádalo sdružení celiaků ve spolupráci s naší školní kuchyní seminář s odborníky na bezlepkové vaření, kterého se zúčastňují hlavně rodiče postižených dětí a naše kuchařky. Akce jsou veřejností velmi kladně hodnoceny. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, členění tříd a ročníků. Žáci zvládali předepsané učivo, učí se podle školního vzdělávacího programu Máme k sobě blízko I. třída třídní učitelka Mgr. Daniela Tlačbabová 22 žáků, 21 žáků splnilo učivo a postupují do 2. ročníku. Jedna žákyně neprospěla a po neúspěšném vykonání opravných zkoušek bude opakovat 1. ročník. Jeden žák přestoupil do Logopedické školy v Týně nad Vltavou II. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová 20 žáků. Všichni žáci splnili učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku. Jeden žák přestoupil do ZŠ pro sluchově postižené v Riegrově ulici v Č. Budějovicích III. třída třídní učitelka Mgr. Hana Dillingerová 13 žáků. Všichni splnili učivo 3. ročníku a postoupili do 4. ročníku. 4

5 IV. třída třídní učitelka Mgr. Hana Vránová 18 žáků Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku. V. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková 12 žáků Všichni žáci splnili učivo předepsané osnovami a postoupili do 6. ročníku jiných škol. 1 žák přestoupil po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium. Žáci 5. ročníku od září 2014 přecházejí na tyto školy: Gymnázium Jirsíkova - 1 žák ZŠ J. Š. Baara - 4 žáci ZŠ Bezdrevská - 1 žák ZŠ Rudolfov - 2 žáci ZŠ Kubatova - 1 žák ZŠ Máj I - 1 žák ZŠ Máj II - 2 žáci Jak je patrné ze seznamu škol, 1 žák 5. třídy absolvoval přijímací zkoušky a byl přijat na víceleté gymnázium. Při zápisu do první třídy bylo zapsáno celkem 24 žáků. Z toho 1 žákyně přestoupila z jiné školy, 3 žáci nastoupili po odkladu ŠD a rodiče 5 žáků požádali o odklad povinné školní docházky. 1 žák byl po udělení dodatečného odkladu umístěn zpět do MŠ a 1 žák požádal prostřednictvím svých rodičů o individuální vzdělávání (dlouhodobý pobyt v Austrálii). 2 žáci po zápisu přestoupili na jinou školu. 1 žákyně opakuje 1. ročník. Celkem je tedy v nové první třídě 18 žáků. Údaje o mimoškolních aktivitách: Školní družina pracovala ve dvou odděleních pod vedením dvou vychovatelek s provozní dobou 6,00 17,00 hod. Její činnost se soustředila na sportovní aktivity v přírodě i v tělocvičně a na odpočinkové zábavy různé hry a soutěže. Děti si denně hrály na čerstvém vzduchu, což se příznivě odrazilo na jejich zdravotním stavu. Některé děti se ve ŠD připravovaly na vyučování. Vychovatelky ŠD zorganizovaly pro děti spoustu akcí viz příloha č. 2 VZ. Po celý rok pracovaly ve škole kroužky florbalu, tancování (Mix dance), kroužek šikovných rukou, keramický kroužek. Mimo tyto zájmové útvary pracoval též kroužek talentovaných dětí, který sloužil mimo jiné jako příprava k přijímacímu řízení na osmileté střední školy. Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček. Kulturní a vzdělávací akce školy viz příloha č.1 VZ. V průběhu školního roku naše škola pokračovala v celostátním programu Ekoškola a tento titul obhájila. Mimo plnění podmínek ekoškoly zorganizovala koordinátorka EVVO Mgr. Vránová ve spolupráci s ostatními pedagogy množství akcí a projektů s tématikou EVVO. Viz příloha č. 3 VZ. Průběžně byla dovybavována školní knihovna spoustou knih, které nám věnovali rodiče v rámci výzvy na našich internetových stránkách. Také knihovna uspořádala pro všechny čtenáře několik akcí a projektů a jeden celoroční projekt Čtení pomáhá. Viz příloha č. 4 VZ. Rodiče dětí všech tříd mají možnost zaplatit dětem čtyřikrát týdně k svačině Školní mléko. Ostatní děti mohou mít v rámci pitného režimu pitnou vodu. O distribuci a vybírání poplatků se stará paní Kroufková, školnice naší školy. Zúčastnili jsme se také programu na podporu zdravé výživy Ovoce do škol, kdy byly děti pravidelně a zcela zdarma zásobeny cca 2x za měsíc čerstvým ovocem a zeleninou. 5

6 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V letošním školním roce jsou již všichni pedagogové kvalifikovaní jen dva pedagogové se zúčastnili kurzu pro získání kvalifikace Logopedický asistent, tím byly uspokojeny potřeby naší školy na poli logopedické péče. Ostatní učitelé se průběžně zúčastňovali kurzů, seminářů, školení a workshopů dle potřeb školy. Spolupráce s jinými školami I tento školní rok patřil soutěžím mezi malými školami. Zúčastnili jsme se Mlýnku v Mladém, Hrdějovického Vavřínku, Olešnického lístku, Boreckého hlásku a fotbalového klání O pohár starosty Borku. Ve fotbale jsme tentokrát porušili nepsané pravidlo a pohár jsme nezískali. Ani v ostatních soutěžích jsme nebyli příliš úspěšní. Zachránilo to 1. místo v Olešnickém lístku. Naše škola též zorganizovala již třetí kolo výtvarné soutěže Vrátecký Picasso. Soutěž opět štědře sponzorovala firma Faber Castell zastoupena panem Strouhou, která dodala výtvarné potřeby a hodnotné ceny. Diplomy a pamětní listy nám též sponzorsky vytiskla tiskárna Jihočeský Inzert expres, s. r. o. Jako předsedkyně poroty se opět soutěže zúčastnila akademická malířka Renata Klogner Štolbová. I v této soutěži jsme měli vítěze. Podrobný přehled všech soutěží a zúčastněných dětí v příloze č. 5 Výsledky hospodaření Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány v rozboru hospodaření a uloženy u účetní školy. S pracovní verzí výroční zprávy byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na úvodní pedagogické radě Ostatní zaměstnanci i zájemci ze strany rodičů budou mít tento dokument k dispozici na nástěnce na chodbě školy. 14. října 2014 bude tato výroční zpráva předložena ke schválení radě školy. V Českých Budějovicích dne Zpracoval: Mgr. Zdeněk Špaček ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice 6

7 Příloha 1 KULTURNÍ AKCE 2013/2014 Říjen: O rybce Šupince divadlo 1. a 2. třída Výstava hub s edukativním programem JM celá škola Prosinec: Mikulášská nadílka Ledové království kino celá škola Putování za Ježíškem divadlo 1. a 2. tř. Leden: ZOO Dvorec představení zvířat v tělocvičně školy celá škola Únor: Jak Lesněnka čarovala divadlo 1. a 2. tř. Březen: Progo live hudební pořad 1., 2. a 3. tř Exkurze do balírny firmy Faber-Castell na Hluboké 1. a 2. třída Cirkus host v tělocvičně ZŠ celá škola Duben: Vodnická škola divadlo Rybníkáři celá škola Velikonoce, Povídání o jaru Červen: Kino Kotva - Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana celá škola 7

8 Příloha 2 Činnost školní družiny za rok 2013/2014 V tomto školním roce navštěvovalo družinu 60 dětí z třídy. Děti jsou přijímány na základě písemné přihlášky a jsou rozděleny do dvou oddělení. Při nástupu jsou všichni seznámeni s Pravidly školní družiny, jejím provozem, požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při aktivitách v budově školy, v tělocvičně a na hřišti. Akce ŠD ve školním roce 2013/2014 Celoroční projekty: Dětství bez úrazu sportovně rekreační činnost Barevné kontejnery třídění odpadu, jsme ekoškola Bezpečně přes silnici dopravní výchova Říjen dopravní výchova dopravní značky, řešení jednoduchých dopravních situací, přecházení místní komunikace, vybavení kola, omalovánky s dopravní tématikou a závěrečná soutěž ze znalostí Bleší trh Vánoční nadílka Dětský karneval Dětský den Táborák na hřišti za školou Celoročně sbíráme citrónovou a pomerančovou kůru, zlomkový hliník a netříděný papír. Výtěžek za tento sběr je použit na nákup nových hraček, her, výtvarných a sportovních potřeb dětem do ŠD. Sbíráme též víčka od PET lahví pro malého Adámka, který je od narození postižený a letos mu pomohly, aby mohl odjet do lázní. 8

9 Příloha 3 Akce EVVO pro školní rok 2013/ Výuka v přírodě, Orty na Borku (3., 4. a 5. ročník) Výstava hub s programem (všechny ročníky) Exkurze Jaderná elektrárna Temelín (3., 4. a 5. ročník) Výukový program O lese (1. a 2. ročník) Putování přírodou JČ, CEV Cassiopeia (4. a 5. ročník) ZOO Dvorec, ukázka zvířat spojená s přednáškou (všechny ročníky) Jak se žije v lese, CEV Cassiopeia (3. a 5. ročník) DOODPADU, program o odpadních vodách, ČEVAK (3., 4. a 5. ročník) Olejový bandita Exkurze ČOV Hrdějovice (3., 4. a 5. ročník) Program o zdravé výživě (všechny ročníky) Výstava motýlů, Botanická zahrada Praha (3., 4. a 5. ročník) Den Země, úklid pozemků kolem školy (všechny ročníky) Pobyt v přírodě, CEV Dřípatka Prachatice (3., 4. a 5. ročník) Pobyt v přírodě, Kamenice nad Lipou (1. a 2. ročník) Výukový program Poznáváme přírodu všemi smysly (1. a 2. ročník) Zvířata ve škole, projektový den (všechny ročníky) 9

10 Příloha 4 Akce školní knihovny ve školním roce 2013/2014 Školní knihovna byla v letošním roce otevřena 1 krát týdně, každé úterý. Za celý školní rok si žáci z téměř tisícovky titulů vypůjčili 566 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 31 novinek, mj. také díky sponzorskému daru od některých rodičů. V září již tradičně proběhla akce pro prvňáčky, kde byli žáci seznámeni s chodem knihovny, s rozdělením knih podle žánrů a s tím, jak se mají ke knize chovat. Na závěr si zasoutěžili ve večerníčkovém kvízu a všichni si odnesli záložku do knihy. V rámci oslav měsíce knihy jsme v březnu v knihovně přivítali předškolní děti z mateřské školy. Povídali jsme si o knihách, o důležitosti čtení a o možnostech, které knihovna dětem nabízí. Na světový den knihy (23. 4.) si knihovna připravila seznámení s dílem velmi úspěšného autora Roalda Dahla. V páté třídě jsme si předčítali z jeho knihy Jakub a obří broskev. Celoročně opět probíhala v rámci knihovny soutěž o DOBRODĚJE ROKU, která je propojena s projektem Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). V letošním školním roce se do projektu zapojilo 28 žáků; celkově jsme přispěli na různé charity částku Kč. Titul DOBRODĚJ ROKU získali tito žáci: 1. místo Ondřej Šnedorfer 2. místo Karolína Petrová 3. místo Martin Duchoň 10

11 Příloha 5 Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2013/2014 Hrdějovický Vavřínek Na již tradiční soutěž v recitaci, která proběhla 25. února v Základní škole v Hrdějovicích, byli vysláni nejlepší recitátoři ze školního kola: Natálie Pechočová, Martin Duchoň, Oliver Schuster, Ondřej Šnedorfer a Barbora Kroufková. Natálka Pechočová (1. třída) si ze soutěže odvezla diplom za 3. místo ve své kategorii a Oliver Schuster (2. třída) zvláštní ocenění poroty za jiskru v oku. Borecký hlásek 12. března se konala v ZŠ a MŠ Borek soutěž ve zpěvu, na kterou byly za naši školu vyslány žákyně Julie Hájková (4. třída) a Kateřina Pekárková (2. třída). Konkurence byla opravdu velká, takže tentokrát se děvčata vrátila bez diplomu. Mlýnek v Mladém Do ZŠ a MŠ Vl. Rady se 1. dubna rozjeli vybraní žáci z naší školy porovnat svůj ostrovtip a znalosti z českého jazyka na soutěž Mlýnek v Mladém. Titul úspěšný řešitel získala Jana Kovářová (4. třída). Vrátecký Picasso V polovině dubna (15. 4.) se na půdě naší školy konal již čtvrtý ročník výtvarné soutěže Vrátecký Picasso. Soutěžilo se opět ve třech kategoriích. Děti malovaly obrázek na téma Můj vysněný den a porota měla tentokrát opravdu hodně těžké rozhodování. Z naší školy obsadily ve svých kategoriích 1. místo Vanesa Pohlodková a 3. místo Edita Pohlodková. Olešnický lístek 19. května vyrazili naši žáci Jana Kovářová a Jenda Pekárek spolu s panem ředitelem na přírodovědnou soutěž Olešnický lístek. Janička Kovářová (4. třída) se svými neuvěřitelnými znalostmi z oblasti botaniky i zoologie obsadila nejvyšší příčku a dovezla si tak diplom za 1. místo a krásnou knihu. O pohár starosty obce Borek Turnaj ve fotbale O pohár starosty obce Borek tentokrát proběhl 11. června za opravdu letního počasí (35 C). Utkalo se zde v systému každý s každým 5 družstev; na základě získaných bodů pak ještě proběhla utkání o 3. a 1. místo. I když se naši fotbalisté snažili, seč mohli, jeden vyhraný zápas ze čtyř jim stačil jen na páté místo. Výtvarné soutěže Vybrané výtvarné práce našich žáků jsme v průběhu roku zaslali do několika výtvarných soutěží, kde jsme získali tato ocenění: 11

12 Auto snů Michal Šimera (4. třída) 2. místo v národním kole soutěže a postup do celosvětového kola soutěže. Stravování očima dětí Michal Šimera 3. místo. Namaluj teplo Karolína Petrová (2. třída) 10. místo. Dračí pohled bez umístění 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice Školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice Školní rok

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2015-2016 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více