ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01. Výroční zpráva"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice Školní rok

2 Informace o škole: IČ: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Magistrát města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II 1, 2, České Budějovice Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, Č. Budějovice Telefonní čísla: ZŠ , , Družina (ŠD) Jídelna (ŠJ) MŠ Webové stránky: 2

3 Charakteristika školy Škola stojí v okrajové části města, v tomto školním roce pracovala jako pětitřídní s 85 žáky z toho 41 chlapci a 44 dívkami. Ve dvou odděleních školní družiny bylo přihlášeno 60 žáků. Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V letošním školním roce proběhla na naší škole kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění zde nebyly shledány žádné závady. Ve škole je tělocvična, kterou využívá k výuce a pohybovým hrám škola, školní družina i mateřská škola. Je také využita pro mimoškolní činnost kroužků a dětských organizací. V letošním roce byly pořízeny lavice a židle hlavně do 1. třídy a tím byla dokončena obnova sestav a nyní jsou tedy všechny jednotné, od jednoho výrobce a odpovídají normám. V obou patrech základní školy byly zrekonstruovány dívčí toalety. Všechny záchody jsou již závěsné se splachováním na tlačítka. Byly obnoveny i obklady, dlažba na podlahách a dveře u všech toalet i chlapeckých a v prvním patře přibyla i sprcha. Ze zrušené jídelny na Rudolfovské k nám byly bezúplatně převedeny jídelní sety do naší školní jídelny. Ta byla i nově vymalována a barevně sladěna. Oprava vlhkého zdiva ve skladu v suterénu bude uskutečněna až na podzim Bude nutné prostor vyklidit a lépe zorganizovat. V parku za školou na pozemku města Č. Budějovice bylo zbudováno travnaté hřiště pro potřeby školy, ale i veřejnosti. Bylo osazeno brankami na minikopanou, sloupy na síť a jedním košem na streetball. Tím byla rozšířena herní plocha a zlepšené podmínky pro venkovní pobyty školní družiny, školy i mateřské školy. Hřiště je i kladně hodnoceno veřejností, hlavně matkami s dětmi. V celém zařízení je nyní 21 funkčních a používaných počítačů, z toho 10 notebooků v mobilní počítačové učebně, 7 notebooků pro učitele, asistentku a vychovatelku, jeden v kanceláři ředitele školy pro potřeby ředitele a mzdové účetní, jeden stolní počítač pro potřeby učitelů ve sborovně školy, jeden v kanceláři vedoucí ŠJ a v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. Koordinátorem ICT a správcem mobilní počítačové učebny byl Mgr. Zdeněk Špaček. V roce 2013 jsme se zúčastnili testování 3. třídy (Stonožka). Již několik let též podporujeme ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou a Zoopark Dvorec u Trhových Svinů, kde sponzorujeme vždy vybrané zvíře finančním obnosem. Za to je nám udělena značka Podporuji svou ZOO a u daného zvířete jsme uveřejněni jako jeho sponzoři. Nejvýznamnějším oceněním práce školy bylo získání mezinárodního titulu Ekoškola. Cesta k jeho získání nebyla jednoduchá, ale společným úsilím jsme nakonec uspěli a nyní pracujeme na další etapě, která povede za dva roky k pokoření 2. titulu. Hlavní zásluhu má koordinátorka projektu Mgr. Hana Vránová, která je zároveň koordinátorkou environmentálního vzdělávání na naší škole. Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 3. rok v provozu. Připomínkami a nápady uživatelů stránek se snažíme obohacovat a rozšiřovat jejich obsah. Vždy jsou rezervy a u internetových prezentací to platí zvlášť. O prázdninách 2014 jsme nechali překlopit náš web do redakčního systému, se kterým se nyní učíme pracovat. Takže nyní naše stránky vykazují určité nedostatky, ale snažíme se o jejich odstranění. Učební plán Žáci pracovali ve všech 5 ročnících podle Školního vzdělávacího programu Máme k sobě blízko. Učivo bylo splněno ve všech třídách podle tematických a časových plánů. Jako vždy byla věnována ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči péče žákům s vývojovými poruchami. S žáky nadanými bylo probíráno i učivo rozšiřující. Anglickému jazyku se žáci 3., 4. a 5. ročníku učili tři hodiny týdně. Na naší škole je i nadále určitý počet žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Z těchto dětí některé vykazují problémy s pravidelnou docházkou do školy a s připraveností na školní vzdělávání. Tato situace je řešena s pomocí sociálního odboru Statutárního města České Budějovice a velmi vstřícnému postoji PPP a SPC, jejíž pracovnice nabízí vyšetření žáků se souhlasem rodičů 3

4 v budově školy. Další výraznou pomocí je spolupráce s Městskou charitou, která zabezpečuje péči o romskou komunitu na ubytovně v Okružní ulici. Většina dětí z této ubytovny navštěvuje naši školu. Ve škole pracují celkem 3 asistenti pedagoga, jedna asistentka, která pomáhá celkem 4 dětem s poruchami řeči ve 2. třídě, jedna asistentka pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, která je hrazena z rozvojového programu MŠMT a poslední asistentka, která pracuje v MŠ s chlapcem s Downovým syndromem. Všichni asistenti jsou výrazným obohacením práce pedagogů nejen na poli asistence, ale i výraznou pomocí při všech činnostech školy. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Naše škola měla k zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 5 učitelek základní školy, tři asistentky pedagoga, dvě vychovatelky školní družiny a tři učitelky mateřské školy. Nepedagogičtí pracovníci: školnice ZŠ, školnice MŠ, tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny a jedna účetní a hospodářka. Prevence sociálně patologických jevů Je rozpracována v minimálním preventivním programu a zodpovídá za ni jedna z učitelek ZŠ. Snažíme se působit na děti formou zájmové mimoškolní činnosti viz Údaje o mimoškolních aktivitách, zařazením vhodných témat do výuky, pobytovými akcemi, kde se utuží sociální vazby a děti získají znalosti a dovednosti související s touto problematikou. Nemalou měrou působí též různé akce např. divadla a různé pořady většinou na nosičích DVD, CD, které vhodně zařazujeme do plánu školy. Školní stravování Strava je připravována pro MŠ i ZŠ podle zásad zdravé výživy a je všeobecně kladně hodnocena dětmi i personálem školy. Vedoucí ŠJ se průběžně seznamuje s novými poznatky v oboru potravinářském a v účetnictví. Ve školním roce 2013/2014 jsme připravovali pro 2 děti s celiakií bezlepkovou dietu z rodiči donesených surovin. Ve školní kuchyni uspořádalo sdružení celiaků ve spolupráci s naší školní kuchyní seminář s odborníky na bezlepkové vaření, kterého se zúčastňují hlavně rodiče postižených dětí a naše kuchařky. Akce jsou veřejností velmi kladně hodnoceny. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, členění tříd a ročníků. Žáci zvládali předepsané učivo, učí se podle školního vzdělávacího programu Máme k sobě blízko I. třída třídní učitelka Mgr. Daniela Tlačbabová 22 žáků, 21 žáků splnilo učivo a postupují do 2. ročníku. Jedna žákyně neprospěla a po neúspěšném vykonání opravných zkoušek bude opakovat 1. ročník. Jeden žák přestoupil do Logopedické školy v Týně nad Vltavou II. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová 20 žáků. Všichni žáci splnili učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku. Jeden žák přestoupil do ZŠ pro sluchově postižené v Riegrově ulici v Č. Budějovicích III. třída třídní učitelka Mgr. Hana Dillingerová 13 žáků. Všichni splnili učivo 3. ročníku a postoupili do 4. ročníku. 4

5 IV. třída třídní učitelka Mgr. Hana Vránová 18 žáků Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku. V. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková 12 žáků Všichni žáci splnili učivo předepsané osnovami a postoupili do 6. ročníku jiných škol. 1 žák přestoupil po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium. Žáci 5. ročníku od září 2014 přecházejí na tyto školy: Gymnázium Jirsíkova - 1 žák ZŠ J. Š. Baara - 4 žáci ZŠ Bezdrevská - 1 žák ZŠ Rudolfov - 2 žáci ZŠ Kubatova - 1 žák ZŠ Máj I - 1 žák ZŠ Máj II - 2 žáci Jak je patrné ze seznamu škol, 1 žák 5. třídy absolvoval přijímací zkoušky a byl přijat na víceleté gymnázium. Při zápisu do první třídy bylo zapsáno celkem 24 žáků. Z toho 1 žákyně přestoupila z jiné školy, 3 žáci nastoupili po odkladu ŠD a rodiče 5 žáků požádali o odklad povinné školní docházky. 1 žák byl po udělení dodatečného odkladu umístěn zpět do MŠ a 1 žák požádal prostřednictvím svých rodičů o individuální vzdělávání (dlouhodobý pobyt v Austrálii). 2 žáci po zápisu přestoupili na jinou školu. 1 žákyně opakuje 1. ročník. Celkem je tedy v nové první třídě 18 žáků. Údaje o mimoškolních aktivitách: Školní družina pracovala ve dvou odděleních pod vedením dvou vychovatelek s provozní dobou 6,00 17,00 hod. Její činnost se soustředila na sportovní aktivity v přírodě i v tělocvičně a na odpočinkové zábavy různé hry a soutěže. Děti si denně hrály na čerstvém vzduchu, což se příznivě odrazilo na jejich zdravotním stavu. Některé děti se ve ŠD připravovaly na vyučování. Vychovatelky ŠD zorganizovaly pro děti spoustu akcí viz příloha č. 2 VZ. Po celý rok pracovaly ve škole kroužky florbalu, tancování (Mix dance), kroužek šikovných rukou, keramický kroužek. Mimo tyto zájmové útvary pracoval též kroužek talentovaných dětí, který sloužil mimo jiné jako příprava k přijímacímu řízení na osmileté střední školy. Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček. Kulturní a vzdělávací akce školy viz příloha č.1 VZ. V průběhu školního roku naše škola pokračovala v celostátním programu Ekoškola a tento titul obhájila. Mimo plnění podmínek ekoškoly zorganizovala koordinátorka EVVO Mgr. Vránová ve spolupráci s ostatními pedagogy množství akcí a projektů s tématikou EVVO. Viz příloha č. 3 VZ. Průběžně byla dovybavována školní knihovna spoustou knih, které nám věnovali rodiče v rámci výzvy na našich internetových stránkách. Také knihovna uspořádala pro všechny čtenáře několik akcí a projektů a jeden celoroční projekt Čtení pomáhá. Viz příloha č. 4 VZ. Rodiče dětí všech tříd mají možnost zaplatit dětem čtyřikrát týdně k svačině Školní mléko. Ostatní děti mohou mít v rámci pitného režimu pitnou vodu. O distribuci a vybírání poplatků se stará paní Kroufková, školnice naší školy. Zúčastnili jsme se také programu na podporu zdravé výživy Ovoce do škol, kdy byly děti pravidelně a zcela zdarma zásobeny cca 2x za měsíc čerstvým ovocem a zeleninou. 5

6 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V letošním školním roce jsou již všichni pedagogové kvalifikovaní jen dva pedagogové se zúčastnili kurzu pro získání kvalifikace Logopedický asistent, tím byly uspokojeny potřeby naší školy na poli logopedické péče. Ostatní učitelé se průběžně zúčastňovali kurzů, seminářů, školení a workshopů dle potřeb školy. Spolupráce s jinými školami I tento školní rok patřil soutěžím mezi malými školami. Zúčastnili jsme se Mlýnku v Mladém, Hrdějovického Vavřínku, Olešnického lístku, Boreckého hlásku a fotbalového klání O pohár starosty Borku. Ve fotbale jsme tentokrát porušili nepsané pravidlo a pohár jsme nezískali. Ani v ostatních soutěžích jsme nebyli příliš úspěšní. Zachránilo to 1. místo v Olešnickém lístku. Naše škola též zorganizovala již třetí kolo výtvarné soutěže Vrátecký Picasso. Soutěž opět štědře sponzorovala firma Faber Castell zastoupena panem Strouhou, která dodala výtvarné potřeby a hodnotné ceny. Diplomy a pamětní listy nám též sponzorsky vytiskla tiskárna Jihočeský Inzert expres, s. r. o. Jako předsedkyně poroty se opět soutěže zúčastnila akademická malířka Renata Klogner Štolbová. I v této soutěži jsme měli vítěze. Podrobný přehled všech soutěží a zúčastněných dětí v příloze č. 5 Výsledky hospodaření Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány v rozboru hospodaření a uloženy u účetní školy. S pracovní verzí výroční zprávy byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na úvodní pedagogické radě Ostatní zaměstnanci i zájemci ze strany rodičů budou mít tento dokument k dispozici na nástěnce na chodbě školy. 14. října 2014 bude tato výroční zpráva předložena ke schválení radě školy. V Českých Budějovicích dne Zpracoval: Mgr. Zdeněk Špaček ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice 6

7 Příloha 1 KULTURNÍ AKCE 2013/2014 Říjen: O rybce Šupince divadlo 1. a 2. třída Výstava hub s edukativním programem JM celá škola Prosinec: Mikulášská nadílka Ledové království kino celá škola Putování za Ježíškem divadlo 1. a 2. tř. Leden: ZOO Dvorec představení zvířat v tělocvičně školy celá škola Únor: Jak Lesněnka čarovala divadlo 1. a 2. tř. Březen: Progo live hudební pořad 1., 2. a 3. tř Exkurze do balírny firmy Faber-Castell na Hluboké 1. a 2. třída Cirkus host v tělocvičně ZŠ celá škola Duben: Vodnická škola divadlo Rybníkáři celá škola Velikonoce, Povídání o jaru Červen: Kino Kotva - Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana celá škola 7

8 Příloha 2 Činnost školní družiny za rok 2013/2014 V tomto školním roce navštěvovalo družinu 60 dětí z třídy. Děti jsou přijímány na základě písemné přihlášky a jsou rozděleny do dvou oddělení. Při nástupu jsou všichni seznámeni s Pravidly školní družiny, jejím provozem, požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při aktivitách v budově školy, v tělocvičně a na hřišti. Akce ŠD ve školním roce 2013/2014 Celoroční projekty: Dětství bez úrazu sportovně rekreační činnost Barevné kontejnery třídění odpadu, jsme ekoškola Bezpečně přes silnici dopravní výchova Říjen dopravní výchova dopravní značky, řešení jednoduchých dopravních situací, přecházení místní komunikace, vybavení kola, omalovánky s dopravní tématikou a závěrečná soutěž ze znalostí Bleší trh Vánoční nadílka Dětský karneval Dětský den Táborák na hřišti za školou Celoročně sbíráme citrónovou a pomerančovou kůru, zlomkový hliník a netříděný papír. Výtěžek za tento sběr je použit na nákup nových hraček, her, výtvarných a sportovních potřeb dětem do ŠD. Sbíráme též víčka od PET lahví pro malého Adámka, který je od narození postižený a letos mu pomohly, aby mohl odjet do lázní. 8

9 Příloha 3 Akce EVVO pro školní rok 2013/ Výuka v přírodě, Orty na Borku (3., 4. a 5. ročník) Výstava hub s programem (všechny ročníky) Exkurze Jaderná elektrárna Temelín (3., 4. a 5. ročník) Výukový program O lese (1. a 2. ročník) Putování přírodou JČ, CEV Cassiopeia (4. a 5. ročník) ZOO Dvorec, ukázka zvířat spojená s přednáškou (všechny ročníky) Jak se žije v lese, CEV Cassiopeia (3. a 5. ročník) DOODPADU, program o odpadních vodách, ČEVAK (3., 4. a 5. ročník) Olejový bandita Exkurze ČOV Hrdějovice (3., 4. a 5. ročník) Program o zdravé výživě (všechny ročníky) Výstava motýlů, Botanická zahrada Praha (3., 4. a 5. ročník) Den Země, úklid pozemků kolem školy (všechny ročníky) Pobyt v přírodě, CEV Dřípatka Prachatice (3., 4. a 5. ročník) Pobyt v přírodě, Kamenice nad Lipou (1. a 2. ročník) Výukový program Poznáváme přírodu všemi smysly (1. a 2. ročník) Zvířata ve škole, projektový den (všechny ročníky) 9

10 Příloha 4 Akce školní knihovny ve školním roce 2013/2014 Školní knihovna byla v letošním roce otevřena 1 krát týdně, každé úterý. Za celý školní rok si žáci z téměř tisícovky titulů vypůjčili 566 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 31 novinek, mj. také díky sponzorskému daru od některých rodičů. V září již tradičně proběhla akce pro prvňáčky, kde byli žáci seznámeni s chodem knihovny, s rozdělením knih podle žánrů a s tím, jak se mají ke knize chovat. Na závěr si zasoutěžili ve večerníčkovém kvízu a všichni si odnesli záložku do knihy. V rámci oslav měsíce knihy jsme v březnu v knihovně přivítali předškolní děti z mateřské školy. Povídali jsme si o knihách, o důležitosti čtení a o možnostech, které knihovna dětem nabízí. Na světový den knihy (23. 4.) si knihovna připravila seznámení s dílem velmi úspěšného autora Roalda Dahla. V páté třídě jsme si předčítali z jeho knihy Jakub a obří broskev. Celoročně opět probíhala v rámci knihovny soutěž o DOBRODĚJE ROKU, která je propojena s projektem Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). V letošním školním roce se do projektu zapojilo 28 žáků; celkově jsme přispěli na různé charity částku Kč. Titul DOBRODĚJ ROKU získali tito žáci: 1. místo Ondřej Šnedorfer 2. místo Karolína Petrová 3. místo Martin Duchoň 10

11 Příloha 5 Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2013/2014 Hrdějovický Vavřínek Na již tradiční soutěž v recitaci, která proběhla 25. února v Základní škole v Hrdějovicích, byli vysláni nejlepší recitátoři ze školního kola: Natálie Pechočová, Martin Duchoň, Oliver Schuster, Ondřej Šnedorfer a Barbora Kroufková. Natálka Pechočová (1. třída) si ze soutěže odvezla diplom za 3. místo ve své kategorii a Oliver Schuster (2. třída) zvláštní ocenění poroty za jiskru v oku. Borecký hlásek 12. března se konala v ZŠ a MŠ Borek soutěž ve zpěvu, na kterou byly za naši školu vyslány žákyně Julie Hájková (4. třída) a Kateřina Pekárková (2. třída). Konkurence byla opravdu velká, takže tentokrát se děvčata vrátila bez diplomu. Mlýnek v Mladém Do ZŠ a MŠ Vl. Rady se 1. dubna rozjeli vybraní žáci z naší školy porovnat svůj ostrovtip a znalosti z českého jazyka na soutěž Mlýnek v Mladém. Titul úspěšný řešitel získala Jana Kovářová (4. třída). Vrátecký Picasso V polovině dubna (15. 4.) se na půdě naší školy konal již čtvrtý ročník výtvarné soutěže Vrátecký Picasso. Soutěžilo se opět ve třech kategoriích. Děti malovaly obrázek na téma Můj vysněný den a porota měla tentokrát opravdu hodně těžké rozhodování. Z naší školy obsadily ve svých kategoriích 1. místo Vanesa Pohlodková a 3. místo Edita Pohlodková. Olešnický lístek 19. května vyrazili naši žáci Jana Kovářová a Jenda Pekárek spolu s panem ředitelem na přírodovědnou soutěž Olešnický lístek. Janička Kovářová (4. třída) se svými neuvěřitelnými znalostmi z oblasti botaniky i zoologie obsadila nejvyšší příčku a dovezla si tak diplom za 1. místo a krásnou knihu. O pohár starosty obce Borek Turnaj ve fotbale O pohár starosty obce Borek tentokrát proběhl 11. června za opravdu letního počasí (35 C). Utkalo se zde v systému každý s každým 5 družstev; na základě získaných bodů pak ještě proběhla utkání o 3. a 1. místo. I když se naši fotbalisté snažili, seč mohli, jeden vyhraný zápas ze čtyř jim stačil jen na páté místo. Výtvarné soutěže Vybrané výtvarné práce našich žáků jsme v průběhu roku zaslali do několika výtvarných soutěží, kde jsme získali tato ocenění: 11

12 Auto snů Michal Šimera (4. třída) 2. místo v národním kole soutěže a postup do celosvětového kola soutěže. Stravování očima dětí Michal Šimera 3. místo. Namaluj teplo Karolína Petrová (2. třída) 10. místo. Dračí pohled bez umístění 12

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Nedabyle VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ Nedabyle ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní školy v Dobrušce, Pulická ulice 378, Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy ( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb.ze dne 9. února 2005

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015

Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015 Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015 V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu školního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více