ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01. Výroční zpráva"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice Školní rok

2 Informace o škole: IČ: IZO: REDIZO: Zřizovatel školy: Magistrát města České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II 1, 2, České Budějovice Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, Č. Budějovice Telefonní čísla: ZŠ , , Družina (ŠD) Jídelna (ŠJ) MŠ Webové stránky: 2

3 Charakteristika školy Škola stojí v okrajové části města, v tomto školním roce pracovala jako pětitřídní s 85 žáky z toho 41 chlapci a 44 dívkami. Ve dvou odděleních školní družiny bylo přihlášeno 60 žáků. Škola je samostatným právním subjektem se součástmi: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. V letošním školním roce proběhla na naší škole kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění zde nebyly shledány žádné závady. Ve škole je tělocvična, kterou využívá k výuce a pohybovým hrám škola, školní družina i mateřská škola. Je také využita pro mimoškolní činnost kroužků a dětských organizací. V letošním roce byly pořízeny lavice a židle hlavně do 1. třídy a tím byla dokončena obnova sestav a nyní jsou tedy všechny jednotné, od jednoho výrobce a odpovídají normám. V obou patrech základní školy byly zrekonstruovány dívčí toalety. Všechny záchody jsou již závěsné se splachováním na tlačítka. Byly obnoveny i obklady, dlažba na podlahách a dveře u všech toalet i chlapeckých a v prvním patře přibyla i sprcha. Ze zrušené jídelny na Rudolfovské k nám byly bezúplatně převedeny jídelní sety do naší školní jídelny. Ta byla i nově vymalována a barevně sladěna. Oprava vlhkého zdiva ve skladu v suterénu bude uskutečněna až na podzim Bude nutné prostor vyklidit a lépe zorganizovat. V parku za školou na pozemku města Č. Budějovice bylo zbudováno travnaté hřiště pro potřeby školy, ale i veřejnosti. Bylo osazeno brankami na minikopanou, sloupy na síť a jedním košem na streetball. Tím byla rozšířena herní plocha a zlepšené podmínky pro venkovní pobyty školní družiny, školy i mateřské školy. Hřiště je i kladně hodnoceno veřejností, hlavně matkami s dětmi. V celém zařízení je nyní 21 funkčních a používaných počítačů, z toho 10 notebooků v mobilní počítačové učebně, 7 notebooků pro učitele, asistentku a vychovatelku, jeden v kanceláři ředitele školy pro potřeby ředitele a mzdové účetní, jeden stolní počítač pro potřeby učitelů ve sborovně školy, jeden v kanceláři vedoucí ŠJ a v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. Koordinátorem ICT a správcem mobilní počítačové učebny byl Mgr. Zdeněk Špaček. V roce 2013 jsme se zúčastnili testování 3. třídy (Stonožka). Již několik let též podporujeme ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou a Zoopark Dvorec u Trhových Svinů, kde sponzorujeme vždy vybrané zvíře finančním obnosem. Za to je nám udělena značka Podporuji svou ZOO a u daného zvířete jsme uveřejněni jako jeho sponzoři. Nejvýznamnějším oceněním práce školy bylo získání mezinárodního titulu Ekoškola. Cesta k jeho získání nebyla jednoduchá, ale společným úsilím jsme nakonec uspěli a nyní pracujeme na další etapě, která povede za dva roky k pokoření 2. titulu. Hlavní zásluhu má koordinátorka projektu Mgr. Hana Vránová, která je zároveň koordinátorkou environmentálního vzdělávání na naší škole. Všechny akce školy, průběh vzdělávání a všechny důležité informace pro rodiče, žáky a veřejnost jsou uveřejněny na našich internetových stránkách, které jsou již 3. rok v provozu. Připomínkami a nápady uživatelů stránek se snažíme obohacovat a rozšiřovat jejich obsah. Vždy jsou rezervy a u internetových prezentací to platí zvlášť. O prázdninách 2014 jsme nechali překlopit náš web do redakčního systému, se kterým se nyní učíme pracovat. Takže nyní naše stránky vykazují určité nedostatky, ale snažíme se o jejich odstranění. Učební plán Žáci pracovali ve všech 5 ročnících podle Školního vzdělávacího programu Máme k sobě blízko. Učivo bylo splněno ve všech třídách podle tematických a časových plánů. Jako vždy byla věnována ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou a rodiči péče žákům s vývojovými poruchami. S žáky nadanými bylo probíráno i učivo rozšiřující. Anglickému jazyku se žáci 3., 4. a 5. ročníku učili tři hodiny týdně. Na naší škole je i nadále určitý počet žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Z těchto dětí některé vykazují problémy s pravidelnou docházkou do školy a s připraveností na školní vzdělávání. Tato situace je řešena s pomocí sociálního odboru Statutárního města České Budějovice a velmi vstřícnému postoji PPP a SPC, jejíž pracovnice nabízí vyšetření žáků se souhlasem rodičů 3

4 v budově školy. Další výraznou pomocí je spolupráce s Městskou charitou, která zabezpečuje péči o romskou komunitu na ubytovně v Okružní ulici. Většina dětí z této ubytovny navštěvuje naši školu. Ve škole pracují celkem 3 asistenti pedagoga, jedna asistentka, která pomáhá celkem 4 dětem s poruchami řeči ve 2. třídě, jedna asistentka pedagoga pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, která je hrazena z rozvojového programu MŠMT a poslední asistentka, která pracuje v MŠ s chlapcem s Downovým syndromem. Všichni asistenti jsou výrazným obohacením práce pedagogů nejen na poli asistence, ale i výraznou pomocí při všech činnostech školy. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Naše škola měla k zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci: ředitel školy, 5 učitelek základní školy, tři asistentky pedagoga, dvě vychovatelky školní družiny a tři učitelky mateřské školy. Nepedagogičtí pracovníci: školnice ZŠ, školnice MŠ, tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny a jedna účetní a hospodářka. Prevence sociálně patologických jevů Je rozpracována v minimálním preventivním programu a zodpovídá za ni jedna z učitelek ZŠ. Snažíme se působit na děti formou zájmové mimoškolní činnosti viz Údaje o mimoškolních aktivitách, zařazením vhodných témat do výuky, pobytovými akcemi, kde se utuží sociální vazby a děti získají znalosti a dovednosti související s touto problematikou. Nemalou měrou působí též různé akce např. divadla a různé pořady většinou na nosičích DVD, CD, které vhodně zařazujeme do plánu školy. Školní stravování Strava je připravována pro MŠ i ZŠ podle zásad zdravé výživy a je všeobecně kladně hodnocena dětmi i personálem školy. Vedoucí ŠJ se průběžně seznamuje s novými poznatky v oboru potravinářském a v účetnictví. Ve školním roce 2013/2014 jsme připravovali pro 2 děti s celiakií bezlepkovou dietu z rodiči donesených surovin. Ve školní kuchyni uspořádalo sdružení celiaků ve spolupráci s naší školní kuchyní seminář s odborníky na bezlepkové vaření, kterého se zúčastňují hlavně rodiče postižených dětí a naše kuchařky. Akce jsou veřejností velmi kladně hodnoceny. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, členění tříd a ročníků. Žáci zvládali předepsané učivo, učí se podle školního vzdělávacího programu Máme k sobě blízko I. třída třídní učitelka Mgr. Daniela Tlačbabová 22 žáků, 21 žáků splnilo učivo a postupují do 2. ročníku. Jedna žákyně neprospěla a po neúspěšném vykonání opravných zkoušek bude opakovat 1. ročník. Jeden žák přestoupil do Logopedické školy v Týně nad Vltavou II. třída třídní učitelka Mgr. Helena Zvárová 20 žáků. Všichni žáci splnili učivo 2. třídy a postupují do 3. ročníku. Jeden žák přestoupil do ZŠ pro sluchově postižené v Riegrově ulici v Č. Budějovicích III. třída třídní učitelka Mgr. Hana Dillingerová 13 žáků. Všichni splnili učivo 3. ročníku a postoupili do 4. ročníku. 4

5 IV. třída třídní učitelka Mgr. Hana Vránová 18 žáků Všichni splnili učivo 4. ročníku a postoupili do 5. ročníku. V. třída třídní učitelka Mgr. Petra Řičánková 12 žáků Všichni žáci splnili učivo předepsané osnovami a postoupili do 6. ročníku jiných škol. 1 žák přestoupil po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium. Žáci 5. ročníku od září 2014 přecházejí na tyto školy: Gymnázium Jirsíkova - 1 žák ZŠ J. Š. Baara - 4 žáci ZŠ Bezdrevská - 1 žák ZŠ Rudolfov - 2 žáci ZŠ Kubatova - 1 žák ZŠ Máj I - 1 žák ZŠ Máj II - 2 žáci Jak je patrné ze seznamu škol, 1 žák 5. třídy absolvoval přijímací zkoušky a byl přijat na víceleté gymnázium. Při zápisu do první třídy bylo zapsáno celkem 24 žáků. Z toho 1 žákyně přestoupila z jiné školy, 3 žáci nastoupili po odkladu ŠD a rodiče 5 žáků požádali o odklad povinné školní docházky. 1 žák byl po udělení dodatečného odkladu umístěn zpět do MŠ a 1 žák požádal prostřednictvím svých rodičů o individuální vzdělávání (dlouhodobý pobyt v Austrálii). 2 žáci po zápisu přestoupili na jinou školu. 1 žákyně opakuje 1. ročník. Celkem je tedy v nové první třídě 18 žáků. Údaje o mimoškolních aktivitách: Školní družina pracovala ve dvou odděleních pod vedením dvou vychovatelek s provozní dobou 6,00 17,00 hod. Její činnost se soustředila na sportovní aktivity v přírodě i v tělocvičně a na odpočinkové zábavy různé hry a soutěže. Děti si denně hrály na čerstvém vzduchu, což se příznivě odrazilo na jejich zdravotním stavu. Některé děti se ve ŠD připravovaly na vyučování. Vychovatelky ŠD zorganizovaly pro děti spoustu akcí viz příloha č. 2 VZ. Po celý rok pracovaly ve škole kroužky florbalu, tancování (Mix dance), kroužek šikovných rukou, keramický kroužek. Mimo tyto zájmové útvary pracoval též kroužek talentovaných dětí, který sloužil mimo jiné jako příprava k přijímacímu řízení na osmileté střední školy. Děti ze 2. až 5. ročníku se zúčastnily mezinárodní matematické soutěže Klokánek a Cvrček. Kulturní a vzdělávací akce školy viz příloha č.1 VZ. V průběhu školního roku naše škola pokračovala v celostátním programu Ekoškola a tento titul obhájila. Mimo plnění podmínek ekoškoly zorganizovala koordinátorka EVVO Mgr. Vránová ve spolupráci s ostatními pedagogy množství akcí a projektů s tématikou EVVO. Viz příloha č. 3 VZ. Průběžně byla dovybavována školní knihovna spoustou knih, které nám věnovali rodiče v rámci výzvy na našich internetových stránkách. Také knihovna uspořádala pro všechny čtenáře několik akcí a projektů a jeden celoroční projekt Čtení pomáhá. Viz příloha č. 4 VZ. Rodiče dětí všech tříd mají možnost zaplatit dětem čtyřikrát týdně k svačině Školní mléko. Ostatní děti mohou mít v rámci pitného režimu pitnou vodu. O distribuci a vybírání poplatků se stará paní Kroufková, školnice naší školy. Zúčastnili jsme se také programu na podporu zdravé výživy Ovoce do škol, kdy byly děti pravidelně a zcela zdarma zásobeny cca 2x za měsíc čerstvým ovocem a zeleninou. 5

6 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V letošním školním roce jsou již všichni pedagogové kvalifikovaní jen dva pedagogové se zúčastnili kurzu pro získání kvalifikace Logopedický asistent, tím byly uspokojeny potřeby naší školy na poli logopedické péče. Ostatní učitelé se průběžně zúčastňovali kurzů, seminářů, školení a workshopů dle potřeb školy. Spolupráce s jinými školami I tento školní rok patřil soutěžím mezi malými školami. Zúčastnili jsme se Mlýnku v Mladém, Hrdějovického Vavřínku, Olešnického lístku, Boreckého hlásku a fotbalového klání O pohár starosty Borku. Ve fotbale jsme tentokrát porušili nepsané pravidlo a pohár jsme nezískali. Ani v ostatních soutěžích jsme nebyli příliš úspěšní. Zachránilo to 1. místo v Olešnickém lístku. Naše škola též zorganizovala již třetí kolo výtvarné soutěže Vrátecký Picasso. Soutěž opět štědře sponzorovala firma Faber Castell zastoupena panem Strouhou, která dodala výtvarné potřeby a hodnotné ceny. Diplomy a pamětní listy nám též sponzorsky vytiskla tiskárna Jihočeský Inzert expres, s. r. o. Jako předsedkyně poroty se opět soutěže zúčastnila akademická malířka Renata Klogner Štolbová. I v této soutěži jsme měli vítěze. Podrobný přehled všech soutěží a zúčastněných dětí v příloze č. 5 Výsledky hospodaření Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány v rozboru hospodaření a uloženy u účetní školy. S pracovní verzí výroční zprávy byli seznámeni pedagogičtí pracovníci na úvodní pedagogické radě Ostatní zaměstnanci i zájemci ze strany rodičů budou mít tento dokument k dispozici na nástěnce na chodbě školy. 14. října 2014 bude tato výroční zpráva předložena ke schválení radě školy. V Českých Budějovicích dne Zpracoval: Mgr. Zdeněk Špaček ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice 6

7 Příloha 1 KULTURNÍ AKCE 2013/2014 Říjen: O rybce Šupince divadlo 1. a 2. třída Výstava hub s edukativním programem JM celá škola Prosinec: Mikulášská nadílka Ledové království kino celá škola Putování za Ježíškem divadlo 1. a 2. tř. Leden: ZOO Dvorec představení zvířat v tělocvičně školy celá škola Únor: Jak Lesněnka čarovala divadlo 1. a 2. tř. Březen: Progo live hudební pořad 1., 2. a 3. tř Exkurze do balírny firmy Faber-Castell na Hluboké 1. a 2. třída Cirkus host v tělocvičně ZŠ celá škola Duben: Vodnická škola divadlo Rybníkáři celá škola Velikonoce, Povídání o jaru Červen: Kino Kotva - Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana celá škola 7

8 Příloha 2 Činnost školní družiny za rok 2013/2014 V tomto školním roce navštěvovalo družinu 60 dětí z třídy. Děti jsou přijímány na základě písemné přihlášky a jsou rozděleny do dvou oddělení. Při nástupu jsou všichni seznámeni s Pravidly školní družiny, jejím provozem, požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při aktivitách v budově školy, v tělocvičně a na hřišti. Akce ŠD ve školním roce 2013/2014 Celoroční projekty: Dětství bez úrazu sportovně rekreační činnost Barevné kontejnery třídění odpadu, jsme ekoškola Bezpečně přes silnici dopravní výchova Říjen dopravní výchova dopravní značky, řešení jednoduchých dopravních situací, přecházení místní komunikace, vybavení kola, omalovánky s dopravní tématikou a závěrečná soutěž ze znalostí Bleší trh Vánoční nadílka Dětský karneval Dětský den Táborák na hřišti za školou Celoročně sbíráme citrónovou a pomerančovou kůru, zlomkový hliník a netříděný papír. Výtěžek za tento sběr je použit na nákup nových hraček, her, výtvarných a sportovních potřeb dětem do ŠD. Sbíráme též víčka od PET lahví pro malého Adámka, který je od narození postižený a letos mu pomohly, aby mohl odjet do lázní. 8

9 Příloha 3 Akce EVVO pro školní rok 2013/ Výuka v přírodě, Orty na Borku (3., 4. a 5. ročník) Výstava hub s programem (všechny ročníky) Exkurze Jaderná elektrárna Temelín (3., 4. a 5. ročník) Výukový program O lese (1. a 2. ročník) Putování přírodou JČ, CEV Cassiopeia (4. a 5. ročník) ZOO Dvorec, ukázka zvířat spojená s přednáškou (všechny ročníky) Jak se žije v lese, CEV Cassiopeia (3. a 5. ročník) DOODPADU, program o odpadních vodách, ČEVAK (3., 4. a 5. ročník) Olejový bandita Exkurze ČOV Hrdějovice (3., 4. a 5. ročník) Program o zdravé výživě (všechny ročníky) Výstava motýlů, Botanická zahrada Praha (3., 4. a 5. ročník) Den Země, úklid pozemků kolem školy (všechny ročníky) Pobyt v přírodě, CEV Dřípatka Prachatice (3., 4. a 5. ročník) Pobyt v přírodě, Kamenice nad Lipou (1. a 2. ročník) Výukový program Poznáváme přírodu všemi smysly (1. a 2. ročník) Zvířata ve škole, projektový den (všechny ročníky) 9

10 Příloha 4 Akce školní knihovny ve školním roce 2013/2014 Školní knihovna byla v letošním roce otevřena 1 krát týdně, každé úterý. Za celý školní rok si žáci z téměř tisícovky titulů vypůjčili 566 knih. Do knižního fondu knihovny letos přibylo 31 novinek, mj. také díky sponzorskému daru od některých rodičů. V září již tradičně proběhla akce pro prvňáčky, kde byli žáci seznámeni s chodem knihovny, s rozdělením knih podle žánrů a s tím, jak se mají ke knize chovat. Na závěr si zasoutěžili ve večerníčkovém kvízu a všichni si odnesli záložku do knihy. V rámci oslav měsíce knihy jsme v březnu v knihovně přivítali předškolní děti z mateřské školy. Povídali jsme si o knihách, o důležitosti čtení a o možnostech, které knihovna dětem nabízí. Na světový den knihy (23. 4.) si knihovna připravila seznámení s dílem velmi úspěšného autora Roalda Dahla. V páté třídě jsme si předčítali z jeho knihy Jakub a obří broskev. Celoročně opět probíhala v rámci knihovny soutěž o DOBRODĚJE ROKU, která je propojena s projektem Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz). V letošním školním roce se do projektu zapojilo 28 žáků; celkově jsme přispěli na různé charity částku Kč. Titul DOBRODĚJ ROKU získali tito žáci: 1. místo Ondřej Šnedorfer 2. místo Karolína Petrová 3. místo Martin Duchoň 10

11 Příloha 5 Účast žáků naší školy na soutěžích v roce 2013/2014 Hrdějovický Vavřínek Na již tradiční soutěž v recitaci, která proběhla 25. února v Základní škole v Hrdějovicích, byli vysláni nejlepší recitátoři ze školního kola: Natálie Pechočová, Martin Duchoň, Oliver Schuster, Ondřej Šnedorfer a Barbora Kroufková. Natálka Pechočová (1. třída) si ze soutěže odvezla diplom za 3. místo ve své kategorii a Oliver Schuster (2. třída) zvláštní ocenění poroty za jiskru v oku. Borecký hlásek 12. března se konala v ZŠ a MŠ Borek soutěž ve zpěvu, na kterou byly za naši školu vyslány žákyně Julie Hájková (4. třída) a Kateřina Pekárková (2. třída). Konkurence byla opravdu velká, takže tentokrát se děvčata vrátila bez diplomu. Mlýnek v Mladém Do ZŠ a MŠ Vl. Rady se 1. dubna rozjeli vybraní žáci z naší školy porovnat svůj ostrovtip a znalosti z českého jazyka na soutěž Mlýnek v Mladém. Titul úspěšný řešitel získala Jana Kovářová (4. třída). Vrátecký Picasso V polovině dubna (15. 4.) se na půdě naší školy konal již čtvrtý ročník výtvarné soutěže Vrátecký Picasso. Soutěžilo se opět ve třech kategoriích. Děti malovaly obrázek na téma Můj vysněný den a porota měla tentokrát opravdu hodně těžké rozhodování. Z naší školy obsadily ve svých kategoriích 1. místo Vanesa Pohlodková a 3. místo Edita Pohlodková. Olešnický lístek 19. května vyrazili naši žáci Jana Kovářová a Jenda Pekárek spolu s panem ředitelem na přírodovědnou soutěž Olešnický lístek. Janička Kovářová (4. třída) se svými neuvěřitelnými znalostmi z oblasti botaniky i zoologie obsadila nejvyšší příčku a dovezla si tak diplom za 1. místo a krásnou knihu. O pohár starosty obce Borek Turnaj ve fotbale O pohár starosty obce Borek tentokrát proběhl 11. června za opravdu letního počasí (35 C). Utkalo se zde v systému každý s každým 5 družstev; na základě získaných bodů pak ještě proběhla utkání o 3. a 1. místo. I když se naši fotbalisté snažili, seč mohli, jeden vyhraný zápas ze čtyř jim stačil jen na páté místo. Výtvarné soutěže Vybrané výtvarné práce našich žáků jsme v průběhu roku zaslali do několika výtvarných soutěží, kde jsme získali tato ocenění: 11

12 Auto snů Michal Šimera (4. třída) 2. místo v národním kole soutěže a postup do celosvětového kola soutěže. Stravování očima dětí Michal Šimera 3. místo. Namaluj teplo Karolína Petrová (2. třída) 10. místo. Dračí pohled bez umístění 12

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více