Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka"

Transkript

1 Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR Úvod Plazmatem rozumíme směs elektricky nabitých (ionizovaných) a elektricky neutrálních částic, kde je stejný počet kladných a záporných nábojů (kvazineutralita) a jejíž rozměr je podstatně větší než tzv. Debayův poloměr. Debayův poloměr (původně odvozen pro elektrolyty) je vzdálenost na které je elektrické pole kladného iontu odstíněno okolními zápornými náboji. Více jak 90% veškeré hmoty ve vesmíru je ve stavu plazmatu. Na Zemi se plazma vyskytuje jen ve formě atmosférických výbojů blesky, Eliášův oheň apod. Častým tématem diskusí je trvale udržitelný rozvoj. K tomu, aby lidstvo přežilo potřebuje: a) dostatek energie b) dýchatelný vzduch c) dostatek pitné vody d) dostatek potravin Je patrné, že řešení bodů b) d) závisí na vyřešení bodu a). Ve všech těchto oblastech hraje fyzika plazmatu významnou roli. Ad a) Spotřeba energie roste a poroste rychleji než počet obyvatel Dnes žije 76% obyvatelstva v rozvojových zemích a spotřebovává pouze 26% světové produkce energie. Lze očekávat, že v příštích 50-ti letech se budou rozvojové země snažit dosáhnout dnešní úrovně rozvinutých zemí, což vyžaduje řádový nárůst primárních energetických zdrojů. Současná skladba energetických zdrojů: 88% spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn, biomasa) 6% hydroelektrárny 6% jaderné reaktory Podíl ostatních zdrojů (solární, geotermální, vítr, příboj apod.) je zatím zanedbatelný a v nejbližších letech nelze očekávat, že alternativní zdroje pokryjí podstatnou část spotřeby energie. Spalování fosilních paliv uhlí, ropa, plyn, biomasa Zdroje fosilních paliv jsou mimo biomasy neobnovitelné Jejich zásoby se odhadují na 100 Q (Q = J, Země za den pohltí a opět vyzáří 4Q.) Nemá-li dojít k ovlivnění počasí, nemůže světová produkce energie přesáhnout 1% sluneční energie, tedy 15Q za rok. Produkty spalování: CO 2 zvýšená absorpce tepelného záření vznik skleníkového efektu oteplování Země Produkce kouře a prachu snižování průzračnosti atmosféry ochlazování Země Produkce škodlivin SO2, NOx, těžké kovy smog, kyselé deště, možný vliv na ozónovou vrstvu

2 Porušení současné tepelné rovnováhy Země může vést ke globální změně počasí a tím i k ohrožení produkce potravin vznik pouští v oblastech dnešních světových obilnic, záplavy, Hydroelektrárny tornáda apod. - Kryjí dnes 6% spotřeby energie a jejich podíl se v budoucnu podstatně nezvýší. Většina vhodných míst pro využití energie velkých řek je vyčerpána. Velké přehrady mění hydrologickou situaci a mohou představovat další rizika (Asuán, Gabčíkovo). Jaderné reaktory Zásoby paliva pro lehkovodní reaktory bez recyklace se odhadují na 70 Q. S využitím množivých reaktorů (U237) se zatím nepočítá. Velká přednost jaderných reaktorů jediný vliv na okolí je odpadní teplo energie se uvolňuje v uzavřeném prostoru. Hlavní problém jaderná bezpečnost a likvidace vyhořelého paliva. Solární energie Sluneční záření je nejpřirozenějším zdrojem energie. Jeho hlavní nevýhoda malá plošná hustota dopadajícího výkonu ( W/m2 v tropickém pásmu a W/m2 v mírném pásmu), navíc závislá na denní a roční době nutnost akumulace energie pro noční a zimní období. Zatím se ve větší míře využívá pouze tepelné složky záření sluneční kolektory (např. ohřev vody v bazénech, skleníky). Fotovoltaické články jsou zatím příliš nákladné a málo účinné. Během několika dekád se může podíl solární energie podstatně zvýšit, i když se zřejmě nestane rozhodujícím energetickým zdrojem. Termojaderné reaktory založené na slučování jader těžkých izotopů vodíku deuteria a tritia na helium s uvolněním 17,4 MeV energie. D + T He + 17,4 MeV Jde o stejný proces jaký probíhá na Slunci. Deuterium obsažené v 1 l vody má stejný energetický obsah jako 200 l benzínu. Vzhledem k zásobám vody v oceánech by řízená jaderná fůze definitivně vyřešila problém energetických zdrojů. Navíc, zdroj deuteria je dostupný pro všechny země a nebylo by třeba vést války o naftová pole. Výzkum fúzního reaktoru přesahuje možnosti jednotlivých zemí a proto probíhá v těsné mezinárodní spolupráci. Hlavními aktéry jsou Euratom (náš ústav je jeho asociací pro ČR), USA, Rusko, Japonsko, Čína, Indie a Jižní Korea. Letos byla podepsána dohoda mezi zmíněnými partnery o stavbě pokusného termojaderného reaktoru tokamaku ITER v jihofrancouzském jaderném středisku Cadarache. Výzkum fúzního reaktoru s magnetickým udržením plazmatu je asi nejtěžším problémem, který kdy fyzikové a inženýři řešili. Nízkotlaké nerovnovážné plazma Plazma v němž je teplota elektronů podstatně vyšší než teplota těžkých částic iontů a molekul. Lehké elektrony jsou elektrickým polem urychlovány na vyšší rychlosti než ionty a při srážce s atomem nebo iontem mu předají jen malou část své energie. Plazmochemie chemické procesy probíhající v plazmatu Chemické procesy jsou záležitostí elektronových obalů částic. V nízkotlakém výboji je elektronová teplota kolem 10eV, což odpovídá K, přičemž těžké částice mají teplotu blízkou pokojové. Energetické elektrony při srážkách excitují molekuly, způsobují jejich disociaci a tvorbu radikálů. V takové směsi pak může dojít ke tvorbě nových chemických látek. Plazma nízkotlakých výbojů (zářivky, neonky apod.) je vždy nerovnovážné. Plazmové technologie s nízkotlakými výboji jsou hojně využívány ve výrobě mikroelektroniky

3 Nerovnovážné plazma při atmosférickém tlaku Vlivem častých srážek elektronů s těžkými částicemi se teploty obou druhů částic rychle vyrovnávají (v elektrickém oblouku jsou prakticky stejné). Ke generaci nerovnovážného plazmatu za atmosférického tlaku jsou nutná silná elektrická pole. Nejčastějšími zdroji nerovnovážného plazmatu při atmosférickém tlaku jsou korónové a barierové výboje. Průmyslové využití ozonizátory, čističky vzduchu, odstraňování pachů z kuchyní, úpravy povrchů plastických hmot - náhrada za škodlivé chemikálie, hoření s podporou plazmatu apod. Ve stadiu výzkumu je odstraňování SO 2 a NO x z kouřových a výfukových plynů (u spalovacích motorů zajistit čištění výfukových plynů při studeném startu, kdy ještě nefungují katalyzátory). Impulsní elektrické výboje ve vodě Voda a elektřina jsou ve vědomí většiny lidí zafixovány jako dva nesmiřitelné živly. Jsou však oblasti, kde se tyto živly nejen snášejí, ale mohou být i lidem užitečné. Voda je díky struktuře svých molekul silně polární kapalinou. Její molekuly mají vlivem ne zcela vyrovnaného náboje H a O dipólový moment, který způsobuje, že voda má vysokou permitivitu (ε r = 80) a vedle toho má vždy nenulovou elektrickou vodivost σ. Je-li voda vystavena účinku elektrického pole E po dobu t chová se jako dielektrikum, pokud je doba t << ε/σ. V opačném případě (t >>ε/σ) se voda chová jako iontový polovodič. Pro pražskou vodovodní vodu s vodivostí σ kolem 400 µs/cm je časová konstanta τ = ε/σ = 18 ns. Vidíme tedy, že ve většině reálných případů je vodu nutno chápat jako iontový polovodič. Další zvláštností vody je to, že eventuální elektrony jsou ve vodě obklopeny molekulami vody (jsou tzv. hydratované ) a tudíž, tyto těžké útvary jsou málo pohyblivé a na přenosu elektrických nábojů se prakticky nepodílejí. Pokud vzniká ve vodě (v kapalné fázi) elektrický výboj, potom je proud výboje přenášen ionty s malou pohyblivostí. Tím se elektrické výboje ve vodě zásadně liší od výbojů v plynech. Koróně podobné elektrické výboje ve vodě Detailní mechanismus vzniku korónového výboje ve vodě není zatím znám. Z experimentů se však ví, že k jeho vzniku je nutné elektrické pole řádu 1 MV/cm. Je rovněž známo, že se výboj snáze zapaluje z kladné elektrody než ze záporné. Jak vytvořit tak silná pole při použití rozumných napětí řádu desítek kv? Nejjednodušší cestou je použití elektrod ve tvaru hrot-rovina. Elektrické pole na hrotu izolovaném od okolní kapaliny je možno odhadnout jako E = U/r kde U je použité napětí a r je poloměr křivosti hrotu jehly. Je zřejmé, že ostřejší jehly zapálí výboj při nižších napětích. Avšak vlivem eroze ve výboji je jejich doba života při středním výkonu kolem 100W limitována desítkami minut. Proto jsme vyvinuli tzv. kompozitní anodu, která sestává z kovové elektrody pokryté tenkou (0,3 mm) vrstvou porézní keramiky. Tato vrstva se na elektrodu nanáší metodou plazmového stříkání. Díky rozdílům v ε a σ mezi vodou a keramickou vrstvou se prakticky celý potenciální rozdíl soustředí na keramické vrstvě. Elektrické pole na povrchu kovové elektrody lze tak odhadnout jako

4 E = U/d c kde d c je tloušťka keramické vrstvy. Kompozitní anody se dají vyrábět v různých tvarech a velikostech a umožňují tak vytvářet plazma ve velkých objemech. Další možností je tzv. diafragmový výboj. Vložíme-li mezi rovinné elektrody dielektrickou přepážku s malým otvorem vzniká v tomto otvoru koróně podobný výboj, který není v kontaktu se žádnou z elektrod. Diafragmový výboj je možné modifikovat tak, že izolační vrstva je přímo na anodě. Např. trubková kovová anoda je pokryta izolantem a jsou v ní vyvrtané malé dírky. Katodou je vnější koaxiální trubka. Upravovanou vodu čerpáme do vnitřního objemu anody a máme zaručeno, že projde přes aktivní zónu výboje. Základní představa o mechanizmu korónového výboje ve vodě vychází z analogie vzniku tohoto streamerového výboje v plynech. To znamená, že pokud na anodě dojde k ionizaci jsou elektrony odsávány elektrickým polem na anodu a málo pohyblivé ionty vytváří elektrické pole prostorového náboje, které umožňuje šíření výbojového kanálu streameru. Avšak na rozdíl od výbojů v plynech, kde jsou přítomny pouze náboje vytvořené výbojem, ve vodě máme vlivem její vodivosti navíc pozadí volných nábojů - iontů. Je tedy zřejmé, že vodivost vody bude zásadně ovlivňovat charakter výboje. Ionty, přítomné ve vodě budou kompenzovat elektrické pole prostorového náboje na čele kanálu a tím zamezí jeho dalšímu šíření. Dosavadní výzkumy korónových výbojů ve vodě prokázaly, že ve výboji vznikají silná elektrická pole, radikály H, O, OH a molekuly peroxidu vodíku H 2 O 2. Při větších vodivostech pak navíc silné ultrafialové záření a rázové vlny. Kombinované účinky všech těchto produktů výboje dávají široké možnosti jejich využití. Odstraňování malých toxických organických příměsí z vody Je známo, že některé organické aromatické látky jako je např. fenol znehodnotí pitnou vodu i ve velmi malých koncentracích 1 ppm. Zároveň se ví, že se jedná o látky chemicky velmi stabilní, které odolávají biologickým metodám čistění vody. Prokázali jsme, že působením korónového výboje dochází k jejich postupné oxidaci a v principu by bylo možné je zoxidovat až na CO 2 a vodu. Jednalo by se však o velmi nákladný proces. Experimenty prokázaly, že hlavním oxydantem jsou radikály OH. Ty sice ve výboji vznikají, ale v krátkých časech se slučují na peroxid vodíku H 2 O 2, který má podstatně nižší oxidační potenciál než OH radikál. Je však možné využít Fentonovy reakce Fe 2+ + H 2 O 2 Fe 3+ + OH + OH -, čímž se celý proces asi stokrát urychlí. Pro eventuální praktické využití se počítá s tím, že výboj by oxidoval příměsi jen to takového stupně, aby mohly být následně využity biologické metody čištění. Podobně mohou být využity OH radikály k odbarvování odpadní vody z textilního průmyslu. Používaná organická barviva jsou tvořena složitými molekulami s několika benzenovými jádry. Působením výboje s využitím Fentonovy reakce dochází velmi rychle k úplnému odbarvení vody. Dosavadní studie prokázaly, že hlavní chemicky aktivní látkou, kterou výboj produkuje, je peroxid vodíku. Uvažuje se rovněž o kombinaci výboje s katalytickými účinky TiO 2. Studují se také kombinované výboje hořící jak ve vodě, tak v plynné fázi nad vodní hladinou. Výboj v plynné fázi produkuje ozon, který se ve vodě rozpouští a zesiluje tak oxidační účinky vodního výboje. Odstraňování mikroorganismů z vody

5 Mikrobiální znečištění vody je problémem nejen u čističek odpadních vod, ale také např. zarůstání vodních ploch řasami a sinicemi. Provedli jsme experiment v němž jsme nechali projít aktivovaný kal z komerční čističky odpadních vod modifikovaným diafragmovým výbojem. Ve dvouminutových intervalech se odebíraly vzorky. Ty se pak naředily a inkubovaly 24 hodin na živné půdě a počítalo se kolik vyrostlo kolonií (colonyformig units). Ukázalo se, že během 20 minut působení výboje klesl počet bakterií o čtyři řády. Podobně jsme nechali projít modifikovaným diafragmovým výbojem vodu se zelenými řasami. Ukázalo se, že z původních 60 tisíc řas nepřežila desetiminutové působení výboje žádná. V účinnosti výboje na mikroorganismy hraji patrně značnou roli silná elektrická pole. Vliv elektrických polí (bez výboje) na buňky je studován samostatně. Vychází se z toho, že buněčné membrány mají vysokou permitivitu ε, tím se v elektrických polích polarizují a působí na ně elektrická síla. Zjistilo se, že při určité intenzitě pole (řádu desítek kv/cm) se v membránách vytvářejí póry electroporation, které se časem zacelí. Při ještě vyšších polích dochází k nevratnému roztržení membrán. Tohoto efektu se dá využít ke sterilizaci potravin (mléko, džusy), k energeticky méně náročné výrobě cukru, k účinnějšímu získávání vinného moštu apod. V medicíně se electroporation využívá ke zvýšení propustnosti membrán nádorových buněk pro cytostatika. Generace fokusovaných rázových vln ve vodě Nejrozšířenější aplikací fokusovaných rázových vln ve vodě je tzv. litotrypsie, což je odstraňování ledvinových kamenů bez operace. My jsme před téměř 20 roky ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK vyvinuli generátor fokusovaných rázových vln se silnoproudým jiskrovým výbojem ve vodě. Jiskrový výboj mezi hrotovými elektrodami vzdálenými od sebe kolem 1 mm generuje ve výbojovém kanálu při proudech kolem 10 ka extrémně vysoké tlaky řádu GPa (10tisíc atmosfér). Vzhledem k tomu, že průměr kanálu rovněž nepřesahuje 1 mm, je možno považovat výboj za bodový zdroj ze kterého se šíří silná kulová rázová vlna. Umístí-li se tento výboj do ohniska kovového elipsoidu (jeho jedné poloviny), bude většina energie kulové vlny po odrazu od stěn reflektoru znovu soustředěna do místa, kde by bylo druhé ohnisko. Vzhledem k tomu, že měkké lidské tkáně jsou z 80% tvořeny vodou, vlna do člověka proniká jen s malým útlumem. Pokud se v oblasti druhého ohniska nachází ledvinový kámen, dochází vlivem rozdílných akustických impedancí kamene a okolní tekutiny k částečnému odrazu vlny od kamene a jejímu částečnému průchodu kamenem. Tím vzniká mechanické namáhání kamene a při překročení meze pevnosti kamene k jeho rozlomení. Opakovaným působením fokusované rázové vlny je kámen postupně rozdrcen na úlomky menší než 1 mm, které pak odcházejí z těla pacienta přirozenou cestou. Stojí za povšimnutí, že amplituda tlakové fáze rázové vlny dosahuje MPa, náběžná hrana vlny je kratší než 100 ns a celý tlakový impuls trvá kolem 500 ns. K lokalizaci kamene se používá buď rentgenového nebo ultrazvukového zaměření. Reflektor s vodou je uzavřen gumovým vakem. Při správném nastavení polohy pacienta vůči generátoru se vak přitiskne na tělo pacienta. Dobrý akustický kontakt mezi vakem a kůží se zajistí pomocí gelu. K rozdrcení kamene o rozměru mm je potřeba 2 3 tisíc rázů. Spouštění generátoru je synchronizováno s necitlivou fází srdečního cyklu, aby se vyloučil eventuální vznik srdečních arytmií. Celý zákrok tak trvá minut. Litotrypsie rázovou vlnou je vhodná k léčbě více než 90% pacientů s tímto onemocněním. České litotryptory vyráběla od počátku devadesátých let firma MEDIPO Brno, která však koncem devadesátých let zbankrotovala. V České republice je těmito přístroji vybaveno 17 nemocnic a z dob Československa také dvě nemocnice na Slovensku. Na těchto přístrojích bylo provedeno víc než 100 tisíc zákroků. Vzhledem k tomu, že u některých pacientů se musí

6 zákrok opakovat, je počet vyléčených někde mezi tisíci. Litotrypsie rázovou vlnou je dnes rutinní metodou. Pacient je při zákroku při vědomí, jen s lehkou analgezií. Tato metoda mnoha lidem ulehčila život a někteří jí vděčí za své přežití. Velký úspěch v odstraňování ledvinových kamenů vyvolal úvahy zda by nešlo rázové vlny využít i v jiných oblastech medicíny. Částečně úspěšné byly pokusy využít rázové vlny ke zlepšení srůstání špatně srůstajících zlomenin. V posledních letech se začíná do klinické praxe zavádět využití nefokusovaných rázových vln malé amplitudy k odstraňování bolestí pohybového ústrojí jako jsou tenisové lokty, golfová kolena, bolesti páteře apod. Rázové vlny jsou také využívány ve sportovním lékařství. Mechanismus účinů rázových vln není v těchto případech znám, ale publikované výsledky hovoří o úspěšnosti %. Další oblast využití rázových vln je ve veterinární medicíně, zejména u závodních koní. Ve stadiu výzkumu je využití fokusovaných rázových vln k ovlivňování růstu nádorů. Atraktivnost rázových vln spočívá v tom, že měkkými tkáněmi dobře pronikají. Avšak, v porovnání s drcením kamenů se zde jedná o podstatně složitější problém. Kámen představuje silnou akustickou nehomogenitu čímž prakticky lokalizuje účinek rázové vlny. Pokud rázová vlna kámen mine, vychází z těla pacienta s malým útlumem, aniž by měkké tkáně poškodila. Nádorová tkáň je však akusticky téměř stejná jako tkáň zdravá a k dosažení nějakého účinku se musí využít jiné mechanismy než u drcení kamenů. Pokusy využít k ovlivnění růstu nádorů rázovými vlnami modifikovaných generátorů z komerčních litotryptorů byly prakticky neúspěšné. Jediný efekt, který se pozoroval bylo mírné zlepšení účinnosti cytostatik v kombinaci s rázovými vlnami. Teprve v posledních letech jsou vyvíjeny speciální generátory, které by měly sloužit k výzkumu léčení nádorů. Vedle toho se pro terapii nádorů bouřlivě rozvíjí vysoce intenzivní fokusovaný ultrazvuk. Pro výzkum terapie nádorů, který rovněž děláme ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK, jsme vyvinuli zcela nový způsob generace fokusovaných rázových vln. Vycházeli jsme z toho, že pokud má být dosaženo lokálního účinku rázové vlny v akusticky homogenním prostředí, pak je buď nutné využít efektu kavitací, nebo vytvořit dvě po sobě následující rázové vlny tak, že první vlna vytvoří akustickou nehomogenitu (podobně jako u kamenů) a druhá vlna se na ní utlumí. Využili jsme k tomu znalostí z výzkumu výbojů pro čištění vody, kde jsme pozorovali, že pokud je kompozitní elektroda v silně vodivé vodě, vytváří se na ní velké množství výbojových kanálků, které rovnoměrně pokrývají celý povrch elektrody. Použili jsme tedy válcovou kompozitní elektrodu ( 60x100mm, povrch cca 200cm 2 ). Mnohokanálový výboj na takové elektrodě vytváří válcovou tlakovou vlnu šířící se od anody. Tato vlna je fokusována kovovým reflektorem ve tvaru části rotačního paraboloidu, který vzniká rotací paraboly kolem osy kolmé k ose paraboly a procházející jejím ohniskem. Fokusací se tlaková vlna postupně transformuje na vlnu rázovou. Lze si to představit tak, že čelo vlny postupuje do neporušené vody rychlostí zvuku. Následující části vlny se šíří do již stlačené vody, a tedy větší rychlostí a postupně dohánějí čelo, čímž se vytváří téměř skoková změna tlaku. Za tlakovou fází vzniká poměrně silná vlna zředění. Pokud amplituda vlny zředění překročí kavitační práh (pevnost vody na tah), vznikají kavitace, které při svém kolapsu mohou narušovat buňky. Prokázali jsme, že generátor vytváří rázovou vlnu jejíž tlaková fáze přesahuje v ohnisku 100MPa a podtlaková fáze s amplitudou kolem 25 MPa vytváří kavitace. Průměr ohniska na poloviční amplitudě tlaku je 2,5 mm. V dalších experimentech jsme válcovou anodu rozdělili na dvě izolované části napájené ze dvou nezávislých zdrojů, čímž máme možnost generovat dvě po sobě následující rázové vlny fokusované do společného ohniska. V prvních experimentech jsme chtěli prokázat, že rázová vlna může účinně interagovat s objekty buněčných rozměrů. Exponovali jsme rázovou vlnou lidskou krev. Z porušených červených krvinek vyteče hemoglobin a podle zabarvení roztoku je možno určit počet

7 rozrušených krvinek. Ukázalo se, že 50 rázů způsobuje téměř úplnou hemolýzu krve. Při použití generátoru z klinického litotryptoru byla hemolýza dvakrát nižší i po 200 rázech. K ověření toho, zda rázová vlna proniká do tkání jsme použili čerstvou bramboru, která má velký obsah vody. Je známo, že mechanické poškození brambory způsobuje zčernání poškozeného místa. Exponovali jsme bramboru 10 rázy, potom jsme ji rozřízli podél osy šíření vlny a po určité době se uvnitř brambory v místě ohniska objevilo poškozené místo, aniž by došlo k poškození povrchu brambory. Podobné výsledky jsme dostali při expozici různých mrtvých zvířecích orgánů. K pokusům s expozicí zdravých živých tkání byl vybrán laboratorní králík. Králík byl anestetizován, zbaven na břichu chlupů a exponován různým počtem rázů tak, že měl ohnisko vlny v oblasti jater. Druhý den a po 6 dnech byl vyšetřen na magnetické rezonanci. Ze snímků je vidět, že došlo k lokálnímu poškození jater. Rozměr poškozené oblasti byl 5x15 mm. Histologie poškozených jater ukázaly, že přechod mezi poškozenou a zdravou tkání je velmi ostrý několik buněčných vrstev. V posledních experimentech jsme exponovali suspenzi nádorových buněk (melanom B16). Ampulka se suspenzí buněk byla umístěna v ohnisku rázové vlny a exponována 150 a 600 rázy. Exponované buňky byla aplikovány 6 laboratorním myším. Dalším 6 myším byl aplikován stejný počet neexponovaných buněk. Před aplikací byly buňky spočítány, aby byla jistota, že se oběma skupinám aplikuje stejný počet buněk. Je zajímavé, že ani expozice 600 rázy nevede ke znatelnému snížení počtu živých buněk. Po dobu 50 dní byl sledován u obou skupin růst nádorů měřil se jeho objem. V obou případech (150 i 600 rázů) se zjistilo, že nádory z exponovaných buněk rostou pomaleji. V případě 600 rázů je tento efekt daleko výraznější. Průměrná doba přežití byla u kontrolní skupiny 17,5 dne, zatímco u exponované skupiny byla nejméně 45 dní. Závěr Impulsní elektrické výboje ve vodě a nad vodní hladinou mají potenciálně širokou oblast aplikací. Čistá voda bude v budoucnu stále vzácnější surovinou. Proto je třeba hledat takové metody čištění v nichž se toxické příměsi změní na chemicky stabilní a neškodné látky. Vazba mezi fyzikou plazmatu a chemií vyústila ve vznik samostatné disciplíny plazmochemie. Rychle se rozvíjí studium interakce elektrických polí s buněčnými strukturami. Blízko průmyslovému využití jsou aplikace elektrických polí v cukrovarnictví a vinařství. Odstraňování ledvinových kamenů rázovou vlnou revolučně změnilo terapii těchto onemocnění. Využití rázových vln může přispět k efektivnějšímu léčení některých nádorových onemocnění

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách)

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ60 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Speciální metody obrábění

Speciální metody obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 6. září 2012 Název zpracovaného celku: Speciální metody obrábění Speciální metody obrábění Použití: je to většinou výkonné beztřískové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Hydrosféra (06) Atmosférické vody Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ

Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ Monika Fialová VAKUOVÁ FYZIKA II. ZÍSKÁVÁNÍ NÍZKÝCH TLAKŮ CHARAKTERISTIKY VÝVĚV vývěva = zařízení snižující tlak plynu v uzavřeném objemu parametry: mezní tlak čerpací rychlost pracovní tlak výstupní tlak

Více

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 7 Lambda

Více

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková Točna Točnu roztočte a položte na ní míček. Pozorujte, jak bude míček opisovat malé kroužky. Nyní lehce plochu nakloňte a dívejte se, kterým směrem se bude míček pohybovat. Jakým směrem jste si myslili,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK Základními vlastnosti pevných látek jsou KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY Jak vzniká pevná látka z kapaliny Krystalické látky se vyznačují uspořádáním Dělíme je na 2 základní

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více