Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...slu by v Internetu, elektronická pošta, adresa, free mail, MS Outlook Express, práce se zprávami, odpovìï, pøeposlání, nastavení, pøílohy, viry, Adresáø, SPAM, Chat...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Internet je základem dnešních komunikaèních technologií a tvoøí páteø informaèní dálnice. Z pùvodního komunikaèního prostøedku mezi nìkolika ostrovy se rozvinul v akademickou poèítaèovou sí, která se rozrostla v celosvìtovou poèítaèovou sí. Dnes ji pou ívají stamiliony u ivatelé poèítaèù. Prostøednictvím Internetu máte pøístup k ohromnému mno ství informací ze všech oblastí a mù ete komunikovat s miliony u ivatelù na celém svìtì. Slu by Internetu Internet tvoøí soustava vzájemnì propojených poèítaèù (serverù, uzlù), které obsahují mno ství rùzných dat a poskytují u ivatelùm své slu by. Mezi nimi jsou speciální datové spoje a propojovací prvky, které zajiš ují pøenos dat. Prostøednictvím pøenosových protokolù TCP/IP je øízeno smìrování dat mezi jednotlivými uzly a provoz jednotlivých slu eb. Internet jako takový nemá ádného majitele nebo správce. Jednotlivé firmy vlastní jen nìkteré uzly a datové spoje kterými jsou propojeny. K nìkterým uzlùm Internetu je mo né se pøipojit, tím u ivatel získá pøístup do celého Internetu. Tyto pøípojné uzly vlastní firmy, které poskytují pøipojení (provideøi, poskytovatelé pøipojení). Ka dý z poèítaèù v Internetu má své jedineèné èíslo, IP [ajpí] adresu (napøíklad ) a na základì takovýchto èísel jsou smìrovány toky dat mezi jednotlivými uzly. Pokud znáte adresu konkrétního poèítaèe, mù ete se s ním spojit a vyu ít jeho slu by. Proto e je obtí né pamatovat si takovéto èíselné adresy, tak je mo né zadávat místo èíselných adres doménové adresy. To je systém pøiøazování jedineèných jmen poèítaèù k jejich èíslùm. Proto e musí být zajištìna jednoznaènost tìchto jmen, je celý svìt rozdìlen do oblastí (domén) a v rámci ka dé domény je správce, který pøidìluje tato jména (a tím zajiš uje v rámci domény jedineènost). Potom jméno spoleènì s oznaèením domény je unikátní (napøíklad seznam.cz nebo spssoutu.cz). Kromì poskytování informací Internet nabízí také rùzné prostøedky pro komunikaci mezi u ivateli. Jednou ze základních komunikaè- ních slu eb je pøenos zpráv elektronické pošty prostøednictvím speciálních protokolù. Další mo nosti jsou konference, diskuze, IP telefonie, videokonference a další. Elektronická pošta Elektronická pošta, [ímejl], je jedna z nejpou ívanìjších slu eb a základem komunikace mezi u ivateli Internetu.Abyste ji mohli vyu ívat, musíte mít vytvoøenou svoji ovou adresu (schránku). Nìkteré uzly sítì Internet nabízejí slu by elektronické pošty, mají funkci poštovních ( ových) serverù. Podobnì jako jiné servery mají svá unikátní jména. Na tìchto serverech jsou vytvoøeny jednotlivé poštovní schránky (pøihrádky) pro ka dého u ivatele tohoto serveru. Pokud máte svoji adresu elektronické pošty (schránku), mù ete pou ívat poštovní slu by. Pokud znáte adresu (elektronickou) jiného u ivatele, mù ete mu poslat zprávu a adresát ji má v nìkolika vteøinách nebo minutách k dispozici (ve své schránce). Aby si adresát mohl zprávu pøeèíst, musí si ji ve své schránce vyzvednout. K tomu potøebuje program (klienta elektronické pošty). K dispozici je mnoho rùzných programù s rùznými mo nostmi i cenami. Jedním z nejpou ívanìjších je program Microsoft Outlook Express (zdarma, souèást instalace Windows) nebo program Microsoft Outlook (souèást balíku Microsoft Office, navíc i plánovací kalendáø a další). Mimo nì se pou ívají další klienti elektronické pošty, napøíklad The Bat, Pegasus Mail, Eudora nebo Mail602 klient. Pøed jejich pou itím ale musí být správnì nastaveny (a to je v ka dém pøípadì jiné). Vìtšina firem provozuje pro své potøeby (nebo pro své zákazníky) poštovní server. Jsou ale firmy, které vám umo òují zøídit si zdarma ovou schránku - free mail [frímejl]. Tyto slu by mají proti klasické podnikové poštì nìkteré výhody a nevýhody. Výhody free mailu - je zdarma, jednoduchý pøístup odkudkoli na svìtì prostøednictvím internetového prohlí eèe po zadání jména a hesla (bez speciálního programu a bez nastavování). 1

4 Nevýhody free mailu - pomalejší (nìkdy i nìkolik hodin), ménì spolehlivý, ménì bezpeèný, reklamní zprávy. Elektronická adresa ovou adresu poznáte podle (zavináè) a má pevnì daný tvar: kde jméno je název konkrétní schránky na poštovním serveru server.doména. Díky systému doménových jmen je jméno poštovního serveru unikátní (napøíklad seznam.cz, volny.cz). Potom staèí jen kontrolovat jména jednotlivých pøihrádek na tomto serveru tak, aby nebyla duplicitní (to zajiš uje jeho provozovatel). Tím je ka dá ová adresa jedineèná a vyjadøuje tímto jediným øádkem toté, co klasická adresa na dopise. Napøíklad Pokud napíšete chybnì, zmìníte nebo vynecháte tøeba i jeden znak v ové adrese, bude to znamenat buï jinou nebo neexistující adresu. Nabídkový pruh Seznam slo ek Panel slo ek Microsoft Outlook Express Je jeden z nejpou ívanìjších programù pro práci s elektronickou poštou. Po instalaci operaèního systému Windows (nebo internetového prohlí eèe Internet Explorer) je ikona pro jeho spuštìní na ploše a také v nabídce Start Programy. Lze ho spustit i z panelu Snadného spuštìní (na Hlavním panelu vedle tlaèítka Start). Po spuštìní se otevøe okno programu. Mimo bì né ovládací prvky okna v nìm je nabídkový pruh (s nabídkami jednotlivých pøíkazù) a panel nástrojù (s ikonami èasto pou ívaných pøíkazù). Na spodním okraji okna je stavový a informaèní øádek. Vlastní okno bývá rozdìleno, vlevo je seznam Slo ek, pod ním panel Kontakty. V pravé èásti je zobrazen obsah vybrané slo ky. Nejèastìji pracujete se slo ku Doruèená pošta. Po jejím výbìru (v levé èásti) kliknutím myši se vpravo zobrazí seznam doruèených zpráv. V tomto seznamu je ve sloupci Panel nástrojù Stavový øádek Panel kontakty Podokno náhledu Svislý posuvník 2

5 Od uvedeno odesílatel zprávy, ve sloupci Pøedmìt je název zprávy (vìc, èeho se týká), ve sloupci Pøijato je datum a èas doruèení. Jedna ze zpráv je vybraná, její náhled je zobrazen v Podoknu náhledu. Pokud chcete zprávu zobrazit pøehlednìji, staèí na ni poklepat a zobrazí se v samostatném oknì. Napsání zprávy Pokud chcete napsat novou zprávu, kliknìte na ikonu Vytvoøit poštovní zprávu (vlevo nahoøe). Zobrazí se formuláø pro zapsání nové zprávy. V poli Komu je nutné zadat ovou adresu pøíjemce (napøíklad Pøi zadávání adresy lze zadat (zavináè) klávesovou zkratkou Pravý ALT + V (stisknout a dr et pravou klávesu ALT a pak stisknout klávesu V) nebo ALT + 64 (napsat èíslo 64 na numerické klávesnici pøi stisknuté klávesealt). Je zde mo né zadat více adres, oddìlených støedníkem nebo èárkou. Do pole Kopie mù ete zadat další adresy, na které bude zároveò zaslána kopie dané zprávy. V poli Pøedmìt se zadává struèný popis, èeho se zpráva týká (nìkolika slovy). Do hlavního (nejvìtšího) pole napíšete vlastní obsah zprávy. Pokud je vše zadáno, mù ete zprávu poslat kliknutím na ikonu Odeslat (vlevo na panelu nástrojù). V prùbìhu nìkolika minut bude zpráva doruèena do cílové schránky. Pokud vám byla doruèena zpráva do schránky, je nutné ji vyzvednout. K tomu slou í ikona Odeslat/Pøijmout na panelu nástrojù (nebo stejný pøíkaz v nabídce Nástroje). Tímto pøíkazem se navá e spojení s poštovním serverem a do poèítaèe se pøenesou nové zprávy a naopak na server se pøenesou vaše zprávy, které jsou pøipraveny k odeslání. Toto se provádí automaticky pøi spuštìní programu a pak v pravidelných intervalech. Tlaèítko Odeslat/Pøijmout provede kontrolu ihned. Interval pro kontrolu nových zpráv doruèených na server nebo odesílání zpráv urèených k odeslání lze nastavit (zmìnit) v zálo ce Obecné pøíkazem Mo nosti... v nabídce Nástroje. Práce s doruèenými zprávami Seznam doruèených zpráv mù e být obsáhlý a je potøeba se v nìm rychle orientovat. Proto je mo né tyto zprávy seøadit podle rùzných vlastností. Nejèastìjší zpùsob øazení pøijatých zpráv je øazení podle datumu pøijetí. Pro jeho zmìnu staèí kliknout na záhlaví (nadpis) sloupce Pøijato. Tím jsou zobrazené zprávy seøazeny podle doby pøijetí vzestupnì (od nejstarších po nejnovìjší), po opakovaném kliknutí naopak sestupnì (od nejnovìjších po nejstarších). Obdobnì je mo né øadit zprávy i podle dalších parametrù (sloupcù), tedy podle odesílatele zprávy (sloupec Od) nebo Pøedmìtu. Zpùsob øazení je oznaèen v záhlaví pøíslušného sloupce šipkou. S vybranou (oznaèenou) zprávou mù ete dále pracovat. Pokud zprávu ji dále nebudete potøebovat, mù ete ji smazat. K tomu lze pou- ít klávesu DELETE. Nebo mù ete zprávu odstranit kliknutím pravého tlaèítka myši na zprávì a výbìrem polo ky Odstranit. Tímto postupem se zpráva pøesune do slo ky Odstranìná pošta. Tato slo ka se potom pravidelnì vyprazdòuje (popøípadì ruènì). Pokud chcete konkrétní zprávu rovnou nenávratnì smazat, staèí podr et klávesu SHIFT a pak teprve stisknout klávesu DELETE a potvrdit. Najednou mù ete vybrat (oznaèit) i více zpráv. To lze provést pomocí klávesy CTRL, kterou dr íte pøi oznaèování jednotlivých zpráv a tím je pøidáváte do výbìru. Více zpráv zobrazených za sebou je mo né oznaèit pomocí klávesy SHIFT. Staèí vybrat první ze zpráv a potom pøi 3

6 stisknuté klávese SHIFT vybrat poslední zprávu. Tím jsou oznaèeny všechny zprávy mezi tìmito dvìmi výbìry. Odpovìï Pokud chcete na nìjakou zprávu odpovìdìt odesílateli, staèí po jejím vybrání kliknout na tlaèítko Odpovìdìt na panelu nástrojù. Zobrazí se podobný formuláø jako pøi psaní nové zprávy. V nìm je ji vyplnìná polo ka Komu, kde je ji automaticky uvedena adresa odesílatele pùvodní zprávy. Také je vyplnìna polo ka Pøedmìt, kde je pøed pùvodní název zprávy pøidáno Re: (to je z anglického Replay, odpovìdìt, vrátit). V oknì zprávy je uveden text pùvodní zprávy a mù ete zde dopsat váš vlastní text. Potom staèí jen kliknout na tlaèítko Odeslat. Pøíjemce podle upraveného pøedmìtu pozná, e doruèená zpráva je reakcí na jeho vlastní zprávu. Pokud vyberete místo tlaèítka Odpovìdìt vedlejší tlaèítko Odpovìdìt všem, tak bude tato zpráva odeslána všem adresátùm pùvodní zprávy. Pøeposlání zprávy Doruèenou zprávu mù ete poslat dalšímu adresátovi (pøeposlat, postoupit, pøedat dál). Staèí po vybrání zprávy kliknout na tlaèítko Pøedat dál. V zobrazeném formuláøi je nutné zadat adresu pøíjemce tzn. adresu komu chcete zprávu pøedat. V polo ce Pøedmìt je pøed pùvodní název zprávy pøidáno Fw: (z anglického Forwarding). K textu pùvodní zprávy je mo né dopsat vlastní komentáø a poté odeslat. Nastavení zpráv Pøed vlastním odesláním zprávy je mo né nastavit nìkteré vlastnosti. Jedna z nich je mo nost nastavení dùle itosti. Pokud nastavíte parametr Velká dùle itost volbou Nastavit dùle itost v nabídce Zpráva, nebo ikonou Dùle itost na panelu nástrojù, tak pøíjemce zprávy bude mít u této zprávy zobrazen èervený vykøièník a pøípadnì upozornìní na velkou dùle itost. Dalším dùle itým parametrem je mo nost nastavení potvrzení o pøeètení pøíkazem Po adovat potvrzení o pøeètení z nabídky Nástroje v oknì nové zprávy. V okam iku, kdy pøíjemce otevøe tuto zprávu, je automaticky odeslána zpráva odesílateli. Tato zpráva obsahuje datum a èas, kdy si pøíjemce zprávu pøeèetl. Zpráva o pøeètení obdr íte pouze v pøípadì, e její pøíjemce souhlasil s odesláním potvrzení o pøeètení. V nìkterých systémech je mo no po adovat i potvrzení o doruèení zprávy na server pøíjemce (server kde má schránku). Pokud nastavíte v nabídce Nástroje Mo nosti... na zálo ce Potvrzení volbu Po adovat potvrzení o pøeètení pro všechny odesílané zprávy, tak program automaticky nastaví po adování potvrzení o pøeètení pro ka dou novou zprávu, kterou napíšete. Tímto zpùsobem mù ete mít (hlavnì u dùle itých zpráv) dolo eno správné doruèení a vèasné pøeètení zprávy. Je to tedy nìco jako doporuèený dopis nebo dopis do vlastních rukou u klasické pošty. Pøíloha zprávy Ke ka dé zprávì mù ete pøipojit libovolný soubor jako pøílohu. Tak e mù ete rozsáhlejší text pøipravit v textovém editoru (napøíklad ve Wordu) vèetnì veškerých úprav a formátování. Po jeho ulo ení do souboru ho mù ete pøidat ke zprávì. Mù e to být i jakýkoli jiný soubor (napøíklad tabulka, obrázek, video, zvuk a další). Pøi psaní nové zprávy nebo odpovìdi èi pøedání dál, lze vybrat pøíkaz Soubor jako pøíloha v nabídce Vlo it nebo ikonou Pøipojit na 4

7 panelu nástrojù. V zobrazeném oknì je nutné nalistovat konkrétní soubor. V horní èásti okna je pole Oblast hledání, kde je mo né rozvinout seznam dostupných diskù. Po výbìru disku lze procházet slo ky (poklepáním na jejich ikonu) a vyhledat pøíslušný soubor. Ve formuláøi nové zprávy se zobrazí další kolonka se jménem pøílohy. Takto lze vybrat i další pøílohy. Na vìtšinì poštovních serverù je omezena velikost zprávy. Vìtšinou to bývá 1,5 a 2 MB. Proto není vhodné posílat zprávy s pøílohou vìtší ne 1 a 1,5 MB. Navíc mù e být omezena velikost poštovní schránky (vìtšinou u free mailu). Pokud je naplnìná, tak u do ní další zpráva nebude doruèena! Velikost pøílohy ve zprávì program vypisuje v závorkách hned za jejím názvem. Pokud posíláte více pøíloh, jejich velikost by pøi souètu pøekraèovala 1 MB, rozdìlte radìji pøílohy do více zpráv. Pokud obdr íte zprávu, která obsahuje pøílohu, tak v seznamu doruèené pošty je u této zprávy symbol kanceláøské sponky. Po výbìru zprávy se ve spodní èásti okna (v podoknu náhledu) zobrazí její náhled. V Záhlaví podokna náhledu (mezi seznamem a podoknem náhledu) je zobrazen odesílatel, jednotliví pøíjemci a pøedmìt. V pravé èásti je symbol sponky. Po výbìru této ikony se zobrazí název obsa ené pøílohy (nebo pøíloh). Výbìrem názvu pøílohy se otevøe v pøíslušném programu (text v textovém editoru, obrázek v grafickém editoru nebo prohlí eèi ). Lze také vybrat polo ku Ulo it pøílohy, kdy lze potom specifikovat, kam se mají pøilo ené soubory ulo it (na který disk, do které slo ky) pomocí tlaèítka procházet. Poklepáním na zprávu se tato otevøe v samostatném oknì. S ním mù ete manipulovat jako s bì ným oknem (mìnit velikost, minimalizovat atd.). Poèítaèové viry Prostøednictvím pøíloh zpráv elektronické pošty se dnes nejèastìji šíøí poèítaèové viry. Pokud otevøete zavirovanou pøílohu, vir se rozšíøí do vašeho poèítaèe, kde mù e škodit. Projevy zavirovaného poèítaèe mohou být rùzné, napøíklad zpomalení poèítaèe, zatuhnutí poèítaèe (nutno restartovat), samovolné restartování, nefunkènost nìkterých programù nebo jejich pøíkazù, poškození nebo ztráta nìkterých datových souborù, samovolné spouštìní nejakých akcí a další. Poèítaèové viry mají snahu se dále šíøit, hlavnì prostøednictvím elektronické pošty. Èasto k tomu vyu- ívají Adresáø kontaktù vašeho poštovního programu, kde si zjistí adresy, na které v pøíloze rozešle kopie viru. Adresát zprávy pøílohu otevøe, proto e vidí, e zpráva pøišla ze známé adresy a virus infikuje jeho poèítaè. Proto je vhodné dodr ovat nìkteré zásady: Obezøetnì pøistupovat ke zprávám od neznámého odesílatele Neotevírat podezøelé pøílohy. Jsou to nejèastìji soubory s pøíponami EXE, COM, BAT, PIF, SCR, VBS Pou ívat antivirový program a tento pravidelnì aktualizovat Pøi psaní zprávy v dy vyplòovat pole pøedmìt a v textu zprávy v dy jmenovitì uvádìt pøipojené soubory Pokud budete dodr ovat tyto zásady, tak je riziko zavirování vašeho poèítaèe minimalizováno a vaším zodpovìdným chováním zabráníte šíøení virù. SPAM Tímto termínem se oznaèuje nevy ádaná pošta. Rùzné firmy rozesílají na tisíce adres 5

8 své nabídky na rùzné zbo í nebo slu by. Tyto zprávy adresáty vìtšinou obtì ují, zdr ují v práci, zbyteènì zatì ují pøenosové linky atd. V souèasnosti se teprve uva uje o zákonu, který by tento jev mìl omezit. Jakým zpùsobem se proti tomuto jevu bránit? Neuvádìt zbyteènì svoji ovou adresu. Èasto pøi brouzdání po Internetu jste vyzváni k registraci, kdy po vás je vy adována vaše adresa abyste se dostali k dalším informacím. Pokud to není nezbytné nebo se nejedná o solidní nebo provìøený server, tak svoji ovou adresu neuvádìjte. Nìkdy vám mù e pomoci uvést fiktivní adresu napøíklad Pro pøípady, e na nìkterých stránkách podmiòují další pøístup uvedením vaší ové adresy, si mù ete tøeba zøídit ještì jednu free mailovou schránku a tu potom pou ívat jen k tìmto ùèelùm. Pokud u vám zaèaly pøicházet ne ádoucí zprávy, tak je vhodné pokusit se zrušit vaši registraci, aby vám tyto zprávy dále nechodily. Vìtšinou v nich bývá zmínìn postup jak jejich zasílání zrušit. Pokud si nebudete vìdìt rady se zprávou v anglickém jazyce, zkuste ve zprávì najít odkaz s textem remove (odstranit) nebo unsubscribe (vyškrtnout). Adresáø Abyste pøi psaní zpráv nemuseli opakovanì vypisovat adresy pøíjemcù (kontaktù) zpráv, mù ete si vybudovat jejich seznam. Kontakty jsou zobrazeny v levé èásti okna s názvem Kontakty. Pokud kliknete na tento název, mù ete vybrat volbu Nový kontakt. V zobrazeném formuláøi mù ete zadat informace (jméno, pøíjmení, elektronickou adresu a pøípadné další polo ky). Také je mo né pøidat do adresáøe adresu ze zprávy, která vám pøišla. Staèí na ni kliknout pravým tlaèítkem a vybrat pøíkaz Pøidat odesílatele do adresáøe. Mù ete také pøíslušnou zprávu pøetáhnout na panel Kontakty (tím se automaticky z odesílatele vytvoøí nový kontakt). Se seznamem adres je také mo né pracovat výbìrem ikony Adresy (Adresáø) na panelu nástrojù nebo pøíkaz Adresáø v nabídce Nástroje. Pokud nemáte zobrazen panel Kontakty, je nutné správnì nastavit jeho zobrazení. K tomu slou í pøíkaz Rozlo ení v nabídce Zobrazit. Zde je mo né zaškrtnout, které prvky mají být zobrazeny (v tomto pøípadì volba Kontakty). Adresáø potom mù ete pou ít a místo vypisování adres jen vybírat polo ky. Staèí ve formuláøi kliknout na nadpis pole Komu (se symbolem knihy) a zobrazí se okno pro výbìr pøíjemce. V levém sloupci je seznam adres. Po výbìru polo ky kliknutím na tlaèítko Komu se tato adresa zobrazí v pravé èásti. Takto mù ete postupnì vybrat více adres. Nebo mù ete vybranou adresu umístit do pole Kopie výbìrem pøíslušného tlaèítka. Tlaèítko Skrytá umístí vybranou adresu do pole Skrytá. To má význam pøi odesílání zpráv více adresátùm. V bì ném pøípadì ka dý 6

9 z adresátù vidí, komu všemu tato zpráva byla zároveò poslána. Aby tyto informace nemìli k dispozici, je nutné jejich adresy umístit do pole Skrytá. Chcete-li zadat adresu do pole skrytá ruènì bez pomoci výbìru adresy v Adresáøi, musíte pole zobrazit stisknutím pøíkazu Zobrazit všechna záhlaví z nabídky Zobrazit v oknì nové zprávy Free mail Pro svoji potøebu mù ete vyu ít slu by zøízení ové schránky zdarma. Tuto slu bu vám nabízí dnes témìø ka dý portál (seznam, atlas, centrum ) a další rùzné firmy (post, volny ). Pokud vám nevadí nìkteré nevýhody (pomalejší, reklama, ni ší bezpeènost a spolehlivost), tak pro vás mù e být tato slu ba výhodná. Nemusíte toti mít ádný program pro práci s poštou a nastavovat ho. Staèí vám pouze libovolný poèítaè s pøipojením k Internetu a také si zøídit svou schránku (zaregistrovat se). Zøízení schránky ovou schránku lze zøídit na velkém mno ství èeských ových serverù napø. Další postup se týká registrace schránky na serveru Seznam. V internetovém prohlí eèi (MS Internet Exploreru) zadejte adresu Na stránce vyberte volbu Zalo it novou ovou schránku (jinde napø. Zøídit novou schránku apod.) Zobrazí se vám formuláø, kde musíte vyplnit jméno a pøíjmení, vybrat pohlaví a odsouhlasit pravidla pou ívání. Tlaèítkem pokraèovat se zobrazí další formuláø. Zde je mo nost zvolit název vaší schránky. Nabízí se vám rùzné kombinace zadaného jména a pøíjmení. Pøípadnì si mù ete zadat vlastní název (napøíklad pøezdívku). Dùle ité je, e musíte vymyslet jméno, které ještì není pou ité (na tomto serveru). Po volbì jména musíte zadat heslo, kterým se budete pøihlašovat (musí mít minimálnì 5 znakù) a pro kontrolu ho ještì jednou zopakovat. Místo znakù se vám zobrazují jen hvìzdièky (z dùvodù utajení). Dále máte zadat kontrolní otázku (a odpovìï na ni) pro pøípad zapomenutí hesla. Musíte také zadat kontrolní kód (opsat písmena z obrázku). Výbìrem tlaèítka dokonèit se provede kontrola údajù. Pokud je nìkde chyba (napøíklad krátké heslo, ji existující jméno a podobnì) budete u na chybnì vyplnìnou polo ky upozornìni a musíte údaje opravit. Pokud jste vše øádnì vyplnili, máte zøízenou ovou schránku a mù ete ji vyu ívat. Pøihlášení K pøístupu do vaší schránky staèí na poèítaèi s pøipojením do Internetu zadat na stránce pøíslušného serveru, kde máte svou schránku (Seznam, Tiscali, Atlas, Quick a další), své jméno a heslo. Jméno je název vaší schránky (èást vaší adresy pøed Po potvrzení a ovìøení máte k dispozici svou poštu. Zobrazují se vám odkazy na vaše slo ky (doruèené, odeslané, rozepsané, koš). V závorce u slo ky Doruèené je uveden poèet doruèených zpráv / poèet nepøeètených. 7

10 Kliknutím na ni se vám zobrazí seznam doruèených zpráv se základními údaji (odesílatel, pøedmìt, pøijato, velikost). Ještì nepøeètené jsou zvýraznìny tuènì. A potom ji kliknutím na nìkterou zprávu se zobrazí její obsah. Dále je mo né se zprávami pracovat - vymazat nebo pøesunout do jiné slo ky (po výbìru polo ek zatr ítkem), odpovìdìt nebo pøeposlat pomocí zobrazených tlaèítek. Potom se (podobnì jako pøi psaní nové zprávy) zobrazí formuláø se stejnými kolonkami jako u jiných poštovních programù. Po ukonèení práce je potøeba ukonèit pøipojení k vaší schránce volbou odkazu Odhlásit se. Elektronická konference Je to prostøedek, zalo ený na elektronické poštì. Zapojením se do nìjaké zájmové skupiny (pøihlášením se do urèité konference) si mù ete s dalšími úèastníky vymìòovat zkušenosti a názory nebo øešit nìjaké problémy. Tyto slu by poskytují nìkteré servery napøíklad Pokud se zde zaregistrujete (zadáte svoje jméno, pøíjmení, heslo a ovou adresu) mù ete si po pøihlášení vybrat z rùzných skupin. V nich jsou jednotlivé konference vèetnì krátkého popisu. Pøihlášením konference (pomocí tlaèítka) se stanete jejím èlenem a mù ete se zapojit. Úèast v konferenci mù e být v nìkterých pøípadech vázána na schválení moderátorem (správcem dané konference). Po dokonèení pøihlášení mù ete pøidat pøíspìvek. Po napsání textu vašeho pøíspìvku je odeslán bì nou elektronickou poštou všem èlenùm. Zveøejnìní pøíspìvku mù e být vázáno na schválení moderátorem (moderovaná konference). Ka dý mù e na váš pøíspìvek reagovat (odpovìdìt) a tato odpovìï je zase rozeslána všem èlenùm. Takto se mohou postupnì vymìòovat názory na urèitý problém, postupnì lze sledovat tok jednotlivých odpovìdí (vlákno). Nebo nastolit úplnì jiný problém napsáním nového pøíspìvku. Chat Jinou formou komunikace více úèastníkù je chat [ èet ] neboli jakýsi rozhovor. Tuto formu mù ete vyu ít na nìkterých serverech, které tyto slu by poskytují k online (prùbì né) diskusi.asi nejpou ívanìjší server se slu bou chatu je Zde se mù ete zaregistrovat a potom se pøihlašovat svým jménem a heslem. Po pøihlášení si mù ete vybrat místnost (diskusní skupinu). Po vstupu do místnosti vidíte pøíspìvky jednotlivých èlenù. Je zde také pole, kde mù ete napsat vlastní názor a odeslat ho. Bìhem nìkolika vteøin se zobrazí na obrazovce všech, kteøí jsou v dané místnosti. Svùj komentáø také mù ete poslat jen jednomu konkrétnímu úèastníkovi (šeptat). Po napsání textu staèí vybrat konkrétní jméno (pøezdívku) a poslat. Potom se tento text zobrazí jen danému èlenovi. Pøi psaní pøíspìvkù mù ete pou ívat emotikony (smajlíky). To jsou grafické symboly k vyjádøení vaší nálady, napøíklad mìsíèek, usmívající se, nebo zamraèený a další. Emotikony se dnes èasto pou ívají tøeba pøi psaní SMS zpráv. Je mo né je vyjadøovat i v bì ném textu napøíklad usmívající se emotikon pomocí znakù : - ) nebo mraèící se pomocí znakù :-( 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka HSU-4 CUW-3 9232831 2 vydání 2004-2006 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1

Doplňkové aplikace. Nokia N95-1 Doplňkové aplikace Nokia N95-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N95 V pamìti pøístroje a na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem najdete doplòkové aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. BEZ

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Přednáška Tablety a chytré telefony. Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Přednáška Tablety a chytré telefony Ing. Michaela Mudrochová Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Tablety a chytré telefony o o o Nové operační systémy Historie Vývoj současnost

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Obsah. Úvod. Martin Moravec

Obsah. Úvod. Martin Moravec Vytvoření a nastavení GOOGLE účtu a nastavení zasílání připomenutí z kalendáře na e-mail a/nebo SMS Vytvořil: Martin Moravec pro: www.blesno.org aktualizováno dne 30.1.2010 Obsah Úvod... 1 Vytvoření účtu...

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů:

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: MS Word 2007: úvod úvod do práce s Wordem, pohyb v dokumentu, zápis textu, práce s dokumentem a okny pro více dokumentů, použití automatických

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Hromadná korespondence 5. Word 2003

Hromadná korespondence 5. Word 2003 Hromadná korespondence 5 Word 2003 Předmět: Informační a komunikační technologie Autor: Milan Franek Hromadná korespondence 5 Cílová skupina: Žáci středních škol. 2 Anotace: Zdroje dat, příklady zdrojů.

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše

Mazání obsahu Vymazat obsah buòky Vymazat formát buòky Smazání komentáøù a hypertextových odkazù Vymazat vše MS OFFICE 2013 PODROBNÉ OSNOVY MS Excel základy První spuštìní Spuštìní aplikace Minipanel nástrojù Skrývání pásu karet Úvod do MS Excel Vytvoøení nového sešitu Vytvoøení dokumentu Vlastnosti souboru Uložení

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Použít technické služby SMS

Použít technické služby SMS Použít technické služby SMS REALIZACE/PUBLIKACE/VÝROBA: Olivetti S.p.A. con unico azionista Gruppo Telecom Italia Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Vystisknuto v Thajsku. Kód uživatelské

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více