Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky"

Transkript

1 Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky Digitální fotografie...slu by v Internetu, elektronická pošta, adresa, free mail, MS Outlook Express, práce se zprávami, odpovìï, pøeposlání, nastavení, pøílohy, viry, Adresáø, SPAM, Chat...

2 SPŠ SOU Pilotní projekt v rámci I. etapy realizace Státní informaèní politiky ve vzdìlávání (SIPVZ) zpracovala Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì, Trutnov, Školní Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì,trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

3 Internet je základem dnešních komunikaèních technologií a tvoøí páteø informaèní dálnice. Z pùvodního komunikaèního prostøedku mezi nìkolika ostrovy se rozvinul v akademickou poèítaèovou sí, která se rozrostla v celosvìtovou poèítaèovou sí. Dnes ji pou ívají stamiliony u ivatelé poèítaèù. Prostøednictvím Internetu máte pøístup k ohromnému mno ství informací ze všech oblastí a mù ete komunikovat s miliony u ivatelù na celém svìtì. Slu by Internetu Internet tvoøí soustava vzájemnì propojených poèítaèù (serverù, uzlù), které obsahují mno ství rùzných dat a poskytují u ivatelùm své slu by. Mezi nimi jsou speciální datové spoje a propojovací prvky, které zajiš ují pøenos dat. Prostøednictvím pøenosových protokolù TCP/IP je øízeno smìrování dat mezi jednotlivými uzly a provoz jednotlivých slu eb. Internet jako takový nemá ádného majitele nebo správce. Jednotlivé firmy vlastní jen nìkteré uzly a datové spoje kterými jsou propojeny. K nìkterým uzlùm Internetu je mo né se pøipojit, tím u ivatel získá pøístup do celého Internetu. Tyto pøípojné uzly vlastní firmy, které poskytují pøipojení (provideøi, poskytovatelé pøipojení). Ka dý z poèítaèù v Internetu má své jedineèné èíslo, IP [ajpí] adresu (napøíklad ) a na základì takovýchto èísel jsou smìrovány toky dat mezi jednotlivými uzly. Pokud znáte adresu konkrétního poèítaèe, mù ete se s ním spojit a vyu ít jeho slu by. Proto e je obtí né pamatovat si takovéto èíselné adresy, tak je mo né zadávat místo èíselných adres doménové adresy. To je systém pøiøazování jedineèných jmen poèítaèù k jejich èíslùm. Proto e musí být zajištìna jednoznaènost tìchto jmen, je celý svìt rozdìlen do oblastí (domén) a v rámci ka dé domény je správce, který pøidìluje tato jména (a tím zajiš uje v rámci domény jedineènost). Potom jméno spoleènì s oznaèením domény je unikátní (napøíklad seznam.cz nebo spssoutu.cz). Kromì poskytování informací Internet nabízí také rùzné prostøedky pro komunikaci mezi u ivateli. Jednou ze základních komunikaè- ních slu eb je pøenos zpráv elektronické pošty prostøednictvím speciálních protokolù. Další mo nosti jsou konference, diskuze, IP telefonie, videokonference a další. Elektronická pošta Elektronická pošta, [ímejl], je jedna z nejpou ívanìjších slu eb a základem komunikace mezi u ivateli Internetu.Abyste ji mohli vyu ívat, musíte mít vytvoøenou svoji ovou adresu (schránku). Nìkteré uzly sítì Internet nabízejí slu by elektronické pošty, mají funkci poštovních ( ových) serverù. Podobnì jako jiné servery mají svá unikátní jména. Na tìchto serverech jsou vytvoøeny jednotlivé poštovní schránky (pøihrádky) pro ka dého u ivatele tohoto serveru. Pokud máte svoji adresu elektronické pošty (schránku), mù ete pou ívat poštovní slu by. Pokud znáte adresu (elektronickou) jiného u ivatele, mù ete mu poslat zprávu a adresát ji má v nìkolika vteøinách nebo minutách k dispozici (ve své schránce). Aby si adresát mohl zprávu pøeèíst, musí si ji ve své schránce vyzvednout. K tomu potøebuje program (klienta elektronické pošty). K dispozici je mnoho rùzných programù s rùznými mo nostmi i cenami. Jedním z nejpou ívanìjších je program Microsoft Outlook Express (zdarma, souèást instalace Windows) nebo program Microsoft Outlook (souèást balíku Microsoft Office, navíc i plánovací kalendáø a další). Mimo nì se pou ívají další klienti elektronické pošty, napøíklad The Bat, Pegasus Mail, Eudora nebo Mail602 klient. Pøed jejich pou itím ale musí být správnì nastaveny (a to je v ka dém pøípadì jiné). Vìtšina firem provozuje pro své potøeby (nebo pro své zákazníky) poštovní server. Jsou ale firmy, které vám umo òují zøídit si zdarma ovou schránku - free mail [frímejl]. Tyto slu by mají proti klasické podnikové poštì nìkteré výhody a nevýhody. Výhody free mailu - je zdarma, jednoduchý pøístup odkudkoli na svìtì prostøednictvím internetového prohlí eèe po zadání jména a hesla (bez speciálního programu a bez nastavování). 1

4 Nevýhody free mailu - pomalejší (nìkdy i nìkolik hodin), ménì spolehlivý, ménì bezpeèný, reklamní zprávy. Elektronická adresa ovou adresu poznáte podle (zavináè) a má pevnì daný tvar: kde jméno je název konkrétní schránky na poštovním serveru server.doména. Díky systému doménových jmen je jméno poštovního serveru unikátní (napøíklad seznam.cz, volny.cz). Potom staèí jen kontrolovat jména jednotlivých pøihrádek na tomto serveru tak, aby nebyla duplicitní (to zajiš uje jeho provozovatel). Tím je ka dá ová adresa jedineèná a vyjadøuje tímto jediným øádkem toté, co klasická adresa na dopise. Napøíklad Pokud napíšete chybnì, zmìníte nebo vynecháte tøeba i jeden znak v ové adrese, bude to znamenat buï jinou nebo neexistující adresu. Nabídkový pruh Seznam slo ek Panel slo ek Microsoft Outlook Express Je jeden z nejpou ívanìjších programù pro práci s elektronickou poštou. Po instalaci operaèního systému Windows (nebo internetového prohlí eèe Internet Explorer) je ikona pro jeho spuštìní na ploše a také v nabídce Start Programy. Lze ho spustit i z panelu Snadného spuštìní (na Hlavním panelu vedle tlaèítka Start). Po spuštìní se otevøe okno programu. Mimo bì né ovládací prvky okna v nìm je nabídkový pruh (s nabídkami jednotlivých pøíkazù) a panel nástrojù (s ikonami èasto pou ívaných pøíkazù). Na spodním okraji okna je stavový a informaèní øádek. Vlastní okno bývá rozdìleno, vlevo je seznam Slo ek, pod ním panel Kontakty. V pravé èásti je zobrazen obsah vybrané slo ky. Nejèastìji pracujete se slo ku Doruèená pošta. Po jejím výbìru (v levé èásti) kliknutím myši se vpravo zobrazí seznam doruèených zpráv. V tomto seznamu je ve sloupci Panel nástrojù Stavový øádek Panel kontakty Podokno náhledu Svislý posuvník 2

5 Od uvedeno odesílatel zprávy, ve sloupci Pøedmìt je název zprávy (vìc, èeho se týká), ve sloupci Pøijato je datum a èas doruèení. Jedna ze zpráv je vybraná, její náhled je zobrazen v Podoknu náhledu. Pokud chcete zprávu zobrazit pøehlednìji, staèí na ni poklepat a zobrazí se v samostatném oknì. Napsání zprávy Pokud chcete napsat novou zprávu, kliknìte na ikonu Vytvoøit poštovní zprávu (vlevo nahoøe). Zobrazí se formuláø pro zapsání nové zprávy. V poli Komu je nutné zadat ovou adresu pøíjemce (napøíklad Pøi zadávání adresy lze zadat (zavináè) klávesovou zkratkou Pravý ALT + V (stisknout a dr et pravou klávesu ALT a pak stisknout klávesu V) nebo ALT + 64 (napsat èíslo 64 na numerické klávesnici pøi stisknuté klávesealt). Je zde mo né zadat více adres, oddìlených støedníkem nebo èárkou. Do pole Kopie mù ete zadat další adresy, na které bude zároveò zaslána kopie dané zprávy. V poli Pøedmìt se zadává struèný popis, èeho se zpráva týká (nìkolika slovy). Do hlavního (nejvìtšího) pole napíšete vlastní obsah zprávy. Pokud je vše zadáno, mù ete zprávu poslat kliknutím na ikonu Odeslat (vlevo na panelu nástrojù). V prùbìhu nìkolika minut bude zpráva doruèena do cílové schránky. Pokud vám byla doruèena zpráva do schránky, je nutné ji vyzvednout. K tomu slou í ikona Odeslat/Pøijmout na panelu nástrojù (nebo stejný pøíkaz v nabídce Nástroje). Tímto pøíkazem se navá e spojení s poštovním serverem a do poèítaèe se pøenesou nové zprávy a naopak na server se pøenesou vaše zprávy, které jsou pøipraveny k odeslání. Toto se provádí automaticky pøi spuštìní programu a pak v pravidelných intervalech. Tlaèítko Odeslat/Pøijmout provede kontrolu ihned. Interval pro kontrolu nových zpráv doruèených na server nebo odesílání zpráv urèených k odeslání lze nastavit (zmìnit) v zálo ce Obecné pøíkazem Mo nosti... v nabídce Nástroje. Práce s doruèenými zprávami Seznam doruèených zpráv mù e být obsáhlý a je potøeba se v nìm rychle orientovat. Proto je mo né tyto zprávy seøadit podle rùzných vlastností. Nejèastìjší zpùsob øazení pøijatých zpráv je øazení podle datumu pøijetí. Pro jeho zmìnu staèí kliknout na záhlaví (nadpis) sloupce Pøijato. Tím jsou zobrazené zprávy seøazeny podle doby pøijetí vzestupnì (od nejstarších po nejnovìjší), po opakovaném kliknutí naopak sestupnì (od nejnovìjších po nejstarších). Obdobnì je mo né øadit zprávy i podle dalších parametrù (sloupcù), tedy podle odesílatele zprávy (sloupec Od) nebo Pøedmìtu. Zpùsob øazení je oznaèen v záhlaví pøíslušného sloupce šipkou. S vybranou (oznaèenou) zprávou mù ete dále pracovat. Pokud zprávu ji dále nebudete potøebovat, mù ete ji smazat. K tomu lze pou- ít klávesu DELETE. Nebo mù ete zprávu odstranit kliknutím pravého tlaèítka myši na zprávì a výbìrem polo ky Odstranit. Tímto postupem se zpráva pøesune do slo ky Odstranìná pošta. Tato slo ka se potom pravidelnì vyprazdòuje (popøípadì ruènì). Pokud chcete konkrétní zprávu rovnou nenávratnì smazat, staèí podr et klávesu SHIFT a pak teprve stisknout klávesu DELETE a potvrdit. Najednou mù ete vybrat (oznaèit) i více zpráv. To lze provést pomocí klávesy CTRL, kterou dr íte pøi oznaèování jednotlivých zpráv a tím je pøidáváte do výbìru. Více zpráv zobrazených za sebou je mo né oznaèit pomocí klávesy SHIFT. Staèí vybrat první ze zpráv a potom pøi 3

6 stisknuté klávese SHIFT vybrat poslední zprávu. Tím jsou oznaèeny všechny zprávy mezi tìmito dvìmi výbìry. Odpovìï Pokud chcete na nìjakou zprávu odpovìdìt odesílateli, staèí po jejím vybrání kliknout na tlaèítko Odpovìdìt na panelu nástrojù. Zobrazí se podobný formuláø jako pøi psaní nové zprávy. V nìm je ji vyplnìná polo ka Komu, kde je ji automaticky uvedena adresa odesílatele pùvodní zprávy. Také je vyplnìna polo ka Pøedmìt, kde je pøed pùvodní název zprávy pøidáno Re: (to je z anglického Replay, odpovìdìt, vrátit). V oknì zprávy je uveden text pùvodní zprávy a mù ete zde dopsat váš vlastní text. Potom staèí jen kliknout na tlaèítko Odeslat. Pøíjemce podle upraveného pøedmìtu pozná, e doruèená zpráva je reakcí na jeho vlastní zprávu. Pokud vyberete místo tlaèítka Odpovìdìt vedlejší tlaèítko Odpovìdìt všem, tak bude tato zpráva odeslána všem adresátùm pùvodní zprávy. Pøeposlání zprávy Doruèenou zprávu mù ete poslat dalšímu adresátovi (pøeposlat, postoupit, pøedat dál). Staèí po vybrání zprávy kliknout na tlaèítko Pøedat dál. V zobrazeném formuláøi je nutné zadat adresu pøíjemce tzn. adresu komu chcete zprávu pøedat. V polo ce Pøedmìt je pøed pùvodní název zprávy pøidáno Fw: (z anglického Forwarding). K textu pùvodní zprávy je mo né dopsat vlastní komentáø a poté odeslat. Nastavení zpráv Pøed vlastním odesláním zprávy je mo né nastavit nìkteré vlastnosti. Jedna z nich je mo nost nastavení dùle itosti. Pokud nastavíte parametr Velká dùle itost volbou Nastavit dùle itost v nabídce Zpráva, nebo ikonou Dùle itost na panelu nástrojù, tak pøíjemce zprávy bude mít u této zprávy zobrazen èervený vykøièník a pøípadnì upozornìní na velkou dùle itost. Dalším dùle itým parametrem je mo nost nastavení potvrzení o pøeètení pøíkazem Po adovat potvrzení o pøeètení z nabídky Nástroje v oknì nové zprávy. V okam iku, kdy pøíjemce otevøe tuto zprávu, je automaticky odeslána zpráva odesílateli. Tato zpráva obsahuje datum a èas, kdy si pøíjemce zprávu pøeèetl. Zpráva o pøeètení obdr íte pouze v pøípadì, e její pøíjemce souhlasil s odesláním potvrzení o pøeètení. V nìkterých systémech je mo no po adovat i potvrzení o doruèení zprávy na server pøíjemce (server kde má schránku). Pokud nastavíte v nabídce Nástroje Mo nosti... na zálo ce Potvrzení volbu Po adovat potvrzení o pøeètení pro všechny odesílané zprávy, tak program automaticky nastaví po adování potvrzení o pøeètení pro ka dou novou zprávu, kterou napíšete. Tímto zpùsobem mù ete mít (hlavnì u dùle itých zpráv) dolo eno správné doruèení a vèasné pøeètení zprávy. Je to tedy nìco jako doporuèený dopis nebo dopis do vlastních rukou u klasické pošty. Pøíloha zprávy Ke ka dé zprávì mù ete pøipojit libovolný soubor jako pøílohu. Tak e mù ete rozsáhlejší text pøipravit v textovém editoru (napøíklad ve Wordu) vèetnì veškerých úprav a formátování. Po jeho ulo ení do souboru ho mù ete pøidat ke zprávì. Mù e to být i jakýkoli jiný soubor (napøíklad tabulka, obrázek, video, zvuk a další). Pøi psaní nové zprávy nebo odpovìdi èi pøedání dál, lze vybrat pøíkaz Soubor jako pøíloha v nabídce Vlo it nebo ikonou Pøipojit na 4

7 panelu nástrojù. V zobrazeném oknì je nutné nalistovat konkrétní soubor. V horní èásti okna je pole Oblast hledání, kde je mo né rozvinout seznam dostupných diskù. Po výbìru disku lze procházet slo ky (poklepáním na jejich ikonu) a vyhledat pøíslušný soubor. Ve formuláøi nové zprávy se zobrazí další kolonka se jménem pøílohy. Takto lze vybrat i další pøílohy. Na vìtšinì poštovních serverù je omezena velikost zprávy. Vìtšinou to bývá 1,5 a 2 MB. Proto není vhodné posílat zprávy s pøílohou vìtší ne 1 a 1,5 MB. Navíc mù e být omezena velikost poštovní schránky (vìtšinou u free mailu). Pokud je naplnìná, tak u do ní další zpráva nebude doruèena! Velikost pøílohy ve zprávì program vypisuje v závorkách hned za jejím názvem. Pokud posíláte více pøíloh, jejich velikost by pøi souètu pøekraèovala 1 MB, rozdìlte radìji pøílohy do více zpráv. Pokud obdr íte zprávu, která obsahuje pøílohu, tak v seznamu doruèené pošty je u této zprávy symbol kanceláøské sponky. Po výbìru zprávy se ve spodní èásti okna (v podoknu náhledu) zobrazí její náhled. V Záhlaví podokna náhledu (mezi seznamem a podoknem náhledu) je zobrazen odesílatel, jednotliví pøíjemci a pøedmìt. V pravé èásti je symbol sponky. Po výbìru této ikony se zobrazí název obsa ené pøílohy (nebo pøíloh). Výbìrem názvu pøílohy se otevøe v pøíslušném programu (text v textovém editoru, obrázek v grafickém editoru nebo prohlí eèi ). Lze také vybrat polo ku Ulo it pøílohy, kdy lze potom specifikovat, kam se mají pøilo ené soubory ulo it (na který disk, do které slo ky) pomocí tlaèítka procházet. Poklepáním na zprávu se tato otevøe v samostatném oknì. S ním mù ete manipulovat jako s bì ným oknem (mìnit velikost, minimalizovat atd.). Poèítaèové viry Prostøednictvím pøíloh zpráv elektronické pošty se dnes nejèastìji šíøí poèítaèové viry. Pokud otevøete zavirovanou pøílohu, vir se rozšíøí do vašeho poèítaèe, kde mù e škodit. Projevy zavirovaného poèítaèe mohou být rùzné, napøíklad zpomalení poèítaèe, zatuhnutí poèítaèe (nutno restartovat), samovolné restartování, nefunkènost nìkterých programù nebo jejich pøíkazù, poškození nebo ztráta nìkterých datových souborù, samovolné spouštìní nejakých akcí a další. Poèítaèové viry mají snahu se dále šíøit, hlavnì prostøednictvím elektronické pošty. Èasto k tomu vyu- ívají Adresáø kontaktù vašeho poštovního programu, kde si zjistí adresy, na které v pøíloze rozešle kopie viru. Adresát zprávy pøílohu otevøe, proto e vidí, e zpráva pøišla ze známé adresy a virus infikuje jeho poèítaè. Proto je vhodné dodr ovat nìkteré zásady: Obezøetnì pøistupovat ke zprávám od neznámého odesílatele Neotevírat podezøelé pøílohy. Jsou to nejèastìji soubory s pøíponami EXE, COM, BAT, PIF, SCR, VBS Pou ívat antivirový program a tento pravidelnì aktualizovat Pøi psaní zprávy v dy vyplòovat pole pøedmìt a v textu zprávy v dy jmenovitì uvádìt pøipojené soubory Pokud budete dodr ovat tyto zásady, tak je riziko zavirování vašeho poèítaèe minimalizováno a vaším zodpovìdným chováním zabráníte šíøení virù. SPAM Tímto termínem se oznaèuje nevy ádaná pošta. Rùzné firmy rozesílají na tisíce adres 5

8 své nabídky na rùzné zbo í nebo slu by. Tyto zprávy adresáty vìtšinou obtì ují, zdr ují v práci, zbyteènì zatì ují pøenosové linky atd. V souèasnosti se teprve uva uje o zákonu, který by tento jev mìl omezit. Jakým zpùsobem se proti tomuto jevu bránit? Neuvádìt zbyteènì svoji ovou adresu. Èasto pøi brouzdání po Internetu jste vyzváni k registraci, kdy po vás je vy adována vaše adresa abyste se dostali k dalším informacím. Pokud to není nezbytné nebo se nejedná o solidní nebo provìøený server, tak svoji ovou adresu neuvádìjte. Nìkdy vám mù e pomoci uvést fiktivní adresu napøíklad Pro pøípady, e na nìkterých stránkách podmiòují další pøístup uvedením vaší ové adresy, si mù ete tøeba zøídit ještì jednu free mailovou schránku a tu potom pou ívat jen k tìmto ùèelùm. Pokud u vám zaèaly pøicházet ne ádoucí zprávy, tak je vhodné pokusit se zrušit vaši registraci, aby vám tyto zprávy dále nechodily. Vìtšinou v nich bývá zmínìn postup jak jejich zasílání zrušit. Pokud si nebudete vìdìt rady se zprávou v anglickém jazyce, zkuste ve zprávì najít odkaz s textem remove (odstranit) nebo unsubscribe (vyškrtnout). Adresáø Abyste pøi psaní zpráv nemuseli opakovanì vypisovat adresy pøíjemcù (kontaktù) zpráv, mù ete si vybudovat jejich seznam. Kontakty jsou zobrazeny v levé èásti okna s názvem Kontakty. Pokud kliknete na tento název, mù ete vybrat volbu Nový kontakt. V zobrazeném formuláøi mù ete zadat informace (jméno, pøíjmení, elektronickou adresu a pøípadné další polo ky). Také je mo né pøidat do adresáøe adresu ze zprávy, která vám pøišla. Staèí na ni kliknout pravým tlaèítkem a vybrat pøíkaz Pøidat odesílatele do adresáøe. Mù ete také pøíslušnou zprávu pøetáhnout na panel Kontakty (tím se automaticky z odesílatele vytvoøí nový kontakt). Se seznamem adres je také mo né pracovat výbìrem ikony Adresy (Adresáø) na panelu nástrojù nebo pøíkaz Adresáø v nabídce Nástroje. Pokud nemáte zobrazen panel Kontakty, je nutné správnì nastavit jeho zobrazení. K tomu slou í pøíkaz Rozlo ení v nabídce Zobrazit. Zde je mo né zaškrtnout, které prvky mají být zobrazeny (v tomto pøípadì volba Kontakty). Adresáø potom mù ete pou ít a místo vypisování adres jen vybírat polo ky. Staèí ve formuláøi kliknout na nadpis pole Komu (se symbolem knihy) a zobrazí se okno pro výbìr pøíjemce. V levém sloupci je seznam adres. Po výbìru polo ky kliknutím na tlaèítko Komu se tato adresa zobrazí v pravé èásti. Takto mù ete postupnì vybrat více adres. Nebo mù ete vybranou adresu umístit do pole Kopie výbìrem pøíslušného tlaèítka. Tlaèítko Skrytá umístí vybranou adresu do pole Skrytá. To má význam pøi odesílání zpráv více adresátùm. V bì ném pøípadì ka dý 6

9 z adresátù vidí, komu všemu tato zpráva byla zároveò poslána. Aby tyto informace nemìli k dispozici, je nutné jejich adresy umístit do pole Skrytá. Chcete-li zadat adresu do pole skrytá ruènì bez pomoci výbìru adresy v Adresáøi, musíte pole zobrazit stisknutím pøíkazu Zobrazit všechna záhlaví z nabídky Zobrazit v oknì nové zprávy Free mail Pro svoji potøebu mù ete vyu ít slu by zøízení ové schránky zdarma. Tuto slu bu vám nabízí dnes témìø ka dý portál (seznam, atlas, centrum ) a další rùzné firmy (post, volny ). Pokud vám nevadí nìkteré nevýhody (pomalejší, reklama, ni ší bezpeènost a spolehlivost), tak pro vás mù e být tato slu ba výhodná. Nemusíte toti mít ádný program pro práci s poštou a nastavovat ho. Staèí vám pouze libovolný poèítaè s pøipojením k Internetu a také si zøídit svou schránku (zaregistrovat se). Zøízení schránky ovou schránku lze zøídit na velkém mno ství èeských ových serverù napø. Další postup se týká registrace schránky na serveru Seznam. V internetovém prohlí eèi (MS Internet Exploreru) zadejte adresu Na stránce vyberte volbu Zalo it novou ovou schránku (jinde napø. Zøídit novou schránku apod.) Zobrazí se vám formuláø, kde musíte vyplnit jméno a pøíjmení, vybrat pohlaví a odsouhlasit pravidla pou ívání. Tlaèítkem pokraèovat se zobrazí další formuláø. Zde je mo nost zvolit název vaší schránky. Nabízí se vám rùzné kombinace zadaného jména a pøíjmení. Pøípadnì si mù ete zadat vlastní název (napøíklad pøezdívku). Dùle ité je, e musíte vymyslet jméno, které ještì není pou ité (na tomto serveru). Po volbì jména musíte zadat heslo, kterým se budete pøihlašovat (musí mít minimálnì 5 znakù) a pro kontrolu ho ještì jednou zopakovat. Místo znakù se vám zobrazují jen hvìzdièky (z dùvodù utajení). Dále máte zadat kontrolní otázku (a odpovìï na ni) pro pøípad zapomenutí hesla. Musíte také zadat kontrolní kód (opsat písmena z obrázku). Výbìrem tlaèítka dokonèit se provede kontrola údajù. Pokud je nìkde chyba (napøíklad krátké heslo, ji existující jméno a podobnì) budete u na chybnì vyplnìnou polo ky upozornìni a musíte údaje opravit. Pokud jste vše øádnì vyplnili, máte zøízenou ovou schránku a mù ete ji vyu ívat. Pøihlášení K pøístupu do vaší schránky staèí na poèítaèi s pøipojením do Internetu zadat na stránce pøíslušného serveru, kde máte svou schránku (Seznam, Tiscali, Atlas, Quick a další), své jméno a heslo. Jméno je název vaší schránky (èást vaší adresy pøed Po potvrzení a ovìøení máte k dispozici svou poštu. Zobrazují se vám odkazy na vaše slo ky (doruèené, odeslané, rozepsané, koš). V závorce u slo ky Doruèené je uveden poèet doruèených zpráv / poèet nepøeètených. 7

10 Kliknutím na ni se vám zobrazí seznam doruèených zpráv se základními údaji (odesílatel, pøedmìt, pøijato, velikost). Ještì nepøeètené jsou zvýraznìny tuènì. A potom ji kliknutím na nìkterou zprávu se zobrazí její obsah. Dále je mo né se zprávami pracovat - vymazat nebo pøesunout do jiné slo ky (po výbìru polo ek zatr ítkem), odpovìdìt nebo pøeposlat pomocí zobrazených tlaèítek. Potom se (podobnì jako pøi psaní nové zprávy) zobrazí formuláø se stejnými kolonkami jako u jiných poštovních programù. Po ukonèení práce je potøeba ukonèit pøipojení k vaší schránce volbou odkazu Odhlásit se. Elektronická konference Je to prostøedek, zalo ený na elektronické poštì. Zapojením se do nìjaké zájmové skupiny (pøihlášením se do urèité konference) si mù ete s dalšími úèastníky vymìòovat zkušenosti a názory nebo øešit nìjaké problémy. Tyto slu by poskytují nìkteré servery napøíklad Pokud se zde zaregistrujete (zadáte svoje jméno, pøíjmení, heslo a ovou adresu) mù ete si po pøihlášení vybrat z rùzných skupin. V nich jsou jednotlivé konference vèetnì krátkého popisu. Pøihlášením konference (pomocí tlaèítka) se stanete jejím èlenem a mù ete se zapojit. Úèast v konferenci mù e být v nìkterých pøípadech vázána na schválení moderátorem (správcem dané konference). Po dokonèení pøihlášení mù ete pøidat pøíspìvek. Po napsání textu vašeho pøíspìvku je odeslán bì nou elektronickou poštou všem èlenùm. Zveøejnìní pøíspìvku mù e být vázáno na schválení moderátorem (moderovaná konference). Ka dý mù e na váš pøíspìvek reagovat (odpovìdìt) a tato odpovìï je zase rozeslána všem èlenùm. Takto se mohou postupnì vymìòovat názory na urèitý problém, postupnì lze sledovat tok jednotlivých odpovìdí (vlákno). Nebo nastolit úplnì jiný problém napsáním nového pøíspìvku. Chat Jinou formou komunikace více úèastníkù je chat [ èet ] neboli jakýsi rozhovor. Tuto formu mù ete vyu ít na nìkterých serverech, které tyto slu by poskytují k online (prùbì né) diskusi.asi nejpou ívanìjší server se slu bou chatu je Zde se mù ete zaregistrovat a potom se pøihlašovat svým jménem a heslem. Po pøihlášení si mù ete vybrat místnost (diskusní skupinu). Po vstupu do místnosti vidíte pøíspìvky jednotlivých èlenù. Je zde také pole, kde mù ete napsat vlastní názor a odeslat ho. Bìhem nìkolika vteøin se zobrazí na obrazovce všech, kteøí jsou v dané místnosti. Svùj komentáø také mù ete poslat jen jednomu konkrétnímu úèastníkovi (šeptat). Po napsání textu staèí vybrat konkrétní jméno (pøezdívku) a poslat. Potom se tento text zobrazí jen danému èlenovi. Pøi psaní pøíspìvkù mù ete pou ívat emotikony (smajlíky). To jsou grafické symboly k vyjádøení vaší nálady, napøíklad mìsíèek, usmívající se, nebo zamraèený a další. Emotikony se dnes èasto pou ívají tøeba pøi psaní SMS zpráv. Je mo né je vyjadøovat i v bì ném textu napøíklad usmívající se emotikon pomocí znakù : - ) nebo mraèící se pomocí znakù :-( 8

11 Nabídka kurzù v rámci projektu SIPVZ Windows pro zaèáteèníky Základní vlastnosti a obsluha, okno, práce se soubory a slo kami. Text pro zaèáteèníky Principy textových editorù, pohyb v textu, práce s blokem, odstavcem, tabulátory. Tabulka pro zaèáteèníky Principy tabulkových kalkulátorù, buòka, oblast, formátování, vzorce a grafy. Internet Principy Internetu, domény a adresy, ovládání prohlí eèe, portály a vyhledávání dat. Grafika pro zaèáteèníky Principy grafických editorù, jednoduché objekty a jejich editace, výplnì, efekty. Windows pro pokroèilé Nastavení vlastností systému, pøíslušenství, vyhledávání a práce s daty. Text pro pokroèilé Tabulky a obrázky, práce s objekty, pravopis, styly a šablony, hromadná korespondence. Tabulka pro pokroèilé Øady, adresace bunìk, úpravy tabulek a grafù, listy, práce se seznamy. Internetová komunikace Elektronická pošta, práce se zprávami, viry, fre , chat a konference. Digitální fotografie Z digitálního fotoaparátu do poèítaèe, úprava fotografií, formáty dat, archivace.

12 SPŠ SOU Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Vzdìlávací nabídka Ètyøleté studijní obory s maturitou vhodné pro chlapce i dìvèata Slaboproudá elektrotechnika (26-43-M/004) Strojírenství (23-41-M/001) zamìøení na poèítaèovou grafiku Elektronické poèítaèové systémy (26-47-M/002) Technické lyceum (78-42-M/001) Tøíleté uèební obory Elektrikáø(ka) - slaboproud (26-51-H/002) (vhodné i pro dìvèata) Elektrikáø - silnoproud (26-51-H/003) Nástrojaø (23-52-H/001) Zámeèník - zámeènice (23-51-H/001) Nástavbové studium Podnikání v technických povoláních (64-41-L/516) (dvouleté denní studium pro absolventy uèebních oborù) Školní 101, Trutnov tel.: , fax: URL:

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Internet. Označování serverů jménem. Internetový prohlížeč. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Internet Internet je v podstatě velmi rozsáhlá počítačová síť. Zároveň dnes slovem internet označujeme souhrn informací, které je možné najít na serverech do této sítě připojených. Označování serverů jménem

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více