Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA Olomouc 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jsem jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. Olomouc Habigerová Monika

3 Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce panu RNDr. Ing. Miroslavu Rösslerovi, CSc., MBA za odborné vedení a cenné rady a připomínky, které mi v průběhu práce poskytoval.

4 OBSAH ÚVOD KOMUNIKACE Definice komunikace Význam komunikace Funkce komunikace Komunikační prvky Formy komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Manaţerská komunikace Styly manaţerské komunikace Telefonování Informační systémy a technologie v komunikaci INTERNETOVÁ KOMUNIKACE Komunikační nástroje Sociální sítě Elektronická pošta Instant Messaging ICQ Skype INTERNET Vznik Internetu (historie) Aplikace Internetu Zkratka www neboli web FTP (File transfer protokol) Telnet Neadresné a adresné diskusní skupiny Sluţba IRC (Internet Realy Chat) Internet a SMS Operátor Telefonování přes internet... 19

5 3.2.8 Faxování přes Internet Aplikace virtuální reality WAP Wireless Application Protocol Vyuţití internetu Nebezpečí počítače při komunikaci na Internetu Viry Trojské koně Hoaxy Zabezpečení počítače Antivirové programy NETIKETA INTERNETU Zásady netikety Desatero přikázání počítačové etiky PRAKTICKÁ ČÁST Grapo s. r. o Modrá pyramida stavební spořitelna a. s Metodika výzkumného šetření Výsledky výzkumu ZÁVĚR ANOTACE SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK Příloha - Dotazník... 45

6 ÚVOD,,Jednou ze základních lidských potřeb je bezesporu potřeba komunikace s příslušníky stejného druhu. Vývoj lidské civilizace je spojen s objevováním stále nových a nových způsobů komunikace, od mimoslovního dorozumívání pomocí gest a různých zvukových projevů přes verbální komunikaci jazykovou, vyjádření obrazové a písemný projev, se dostáváme aţ k masovým médiím tisku, rozhlasu, televizi a datovým médiím, jejichţ nejsilnějším masovým představitelem je právě Internet. 1 Komunikace je beze sporu jeden z hlavních nástrojů manaţerů, který pouţívají ke své práci a fungování celé společnosti. Schopnost manaţera dobře komunikovat je nepochybně ţádoucím faktorem. Manaţer by měl bez problému otevřeně komunikovat se svými zaměstnanci firmy, neboť pro dosahování ţádoucích výsledků je potřeba efektivní komunikace mezi všemi zaměstnanci podniku. Je nutné znát informace o dění ve firmě a jejím běhu. Komunikace je tedy zdroj informací, které nám poskytují vědomí, co máme dělat, co se po nás chce a co očekává. Je zřejmé, ţe obě tyto skupiny lidí potřebují informace k tomu, aby mohli účinně a efektivně pracovat, tudíţ aby dosahovaly vytyčených cílů. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak i praktickou. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. V první kapitole se snaţím vymezit pojem komunikace, její funkce a jaký má pro nás vlastně význam. Dále pak obsahuje její formy a také pojem manaţerská komunikace. Následující kapitola pojednává o komunikaci internetové. Zde se snaţím hlavně objasnit moţnosti a nástroje komunikace po Internetu. Třetí kapitola je zaměřena na Internet obecně, jeho počátky, sluţby, a také nebezpečí, která hrozí. Poslední kapitola pak definuje netiketu a její zásady. V části praktické jsem se rozhodla vyuţít dotazníkové šetření, které mi pomůţe zjistit, který komunikační nástroj je nejvíce oblíbený u obou pohlaví a různých věkových kategorií a proč. Dotazník bude rozdán ve vybraných firmách v Olomouci. Cílem mé bakalářské práce je zjistit výhody a nevýhody třech forem komunikace mezi manaţery a jejich podřízenými a také tyto způsoby komunikace navzájem porovnat. 1 Zamysleni: Internetova komunikace I. uvod [on-line] <http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku= >. 1

7 1 KOMUNIKACE 1.1 Definice komunikace Pojem komunikace lze obecně a zkráceně definovat jako proces výměny informací mezi dvěma nebo více lidmi za účelem předání informací a vzájemného porozumění. Avšak existuje mnoho publikací týkajících se komunikace a kaţdá z nich tento pojem vymezuje jinak. Proto je spousta teorií, co se komunikace týče. Důleţité však je, ţe podstata zůstává stále stejná. Například Vlasta Stříţová ve své knize Manaţerská komunikace část I a II uvádí tuhle teorii:,,komunikace je kontinuální dvousměrný proces výměny informací mezi lidmi za účelem dorozumění. Jde o nekonečný model, neboť lidé se obvykle potřebují několikrát vzájemně ovlivňovat a upravovat zprávu neţ dosáhnou shody. Proces můţe být přerušen, kdyţ jeden z účastníků se nesnaţí o pochopení nebo naopak předpokládá předem, ţe druhý účastník mu automaticky rozumí. 2 Jiná literatura uvádí, ţe lze komunikaci chápat v uţším a širším slova smyslu. Podle Moslerové je komunikace velice široký pojem a stěţí se bude dát shrnout její definice do jedné věty, s čímţ mohu souhlasit. Komunikace v uţším slova smyslu je tedy sám proces výměny informací mezi lidmi, výměny myšlenek, názorů, postojů, pocitů, nálad, emocí apod. Kdeţto komunikace v širším slova smyslu neznamená jen sdělení informací, ale je to určitý vztah, sdílení bytí, existence. Uvádí se, ţe slovo komunikace pochází z latiny od slova communicare, coţ znamená něco spojovat nebo společně sdílet. 3 Kaţdý člověk má jinou úroveň komunikace, někdo se s umem dobře sdělovat informace a příjemně působit svým vystupováním uţ narodil, jiní jsou v tomto směru ne tak dokonalí a musí se komunikaci přiučit. Komunikačním dovednostem se dá jistě naučit, můţeme je procvičovat a tím rozvíjet a zlepšovat. 2 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s Srov. MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s. 6. 2

8 1.2 Význam komunikace Komunikace má pro nás obrovský význam. Slouţí a vţdy bude slouţit k výměně a sdělování informací, vyjadřování našich pocitů a emocí, názorů, myšlenek mezi lidmi. Komunikací dáváme vlastně najevo, jak se chováme a jaký je náš vztah k okolním věcem a prostředí, vztah k sobě samému a k jiným lidem a také k hodnotám a vůbec k celému ţivotu. 4 Komunikace je nezbytnou součástí našeho ţivota, bez které se neobejdeme. Bude nás provázet celým ţivotem. Komunikovat s ostatními lidmi je zkrátka základ všeho. 1.3 Funkce komunikace,,účel komunikace je dán základními funkcemi, které nemůţeme přesně ohraničit, jelikoţ se často významově překrývají. Funkce informativní předávání, oznámení, prohlášení určitých informací, faktů, zpráv mezi lidmi. Funkce instruktivní vysvětlování významů, popisování postupů, poskytování návodů, jak něčeho dosáhnout. Ve své podstatě se také ale můţe jednat o funkci informativní. Funkce přesvědčovací ovlivňování, působení na druhého člověka s cílem změnit jeho názor, přesvědčit ho o správnosti svých názorů. Jedná se uţ o manipulativní jednání. Funkce osobnostně identická posilování pocitů sebevědomí, vlastní důleţitosti a potřebnosti, uspořádání si svých postojů, hodnot, názorů, aspirací. Jde o vytváření, upevňování sebepojetí. Funkce socializační vytváření mezilidských vztahů, navazování kontaktů, umoţnění proţít pocit sounáleţitosti, respektování názorů druhých. Funkce vzdělávací a výchovná především uplatňována v institucích, jejichţ hlavním cílem se stává edukace. Zastoupení zde mají funkce informativní, instruktivní, ale i další. 4 Srov. MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s. 6. 3

9 Funkce zábavná vyplnění času nezávazným komunikováním o neutrálních věcech, pobavení se, odreagování Funkce sdělovací zbavování se vnitřního napětí, překonávání těţkostí prostřednictvím sdělování důvěrných informací druhé osobě, doprovázeno očekáváním empatického naslouchání, porozumění, podpory a pomoci Komunikační prvky Proces komunikace probíhá vţdy mezi dvěma (dialog) a více lidmi. Můţeme zde zařadit i monolog, který můţe být povaţován za formu přípravy ke komunikaci s druhou osobou nebo jako projev vyrovnání se s vnitřními problémy. 6 Komunikátor Myšlenka Komunikant Komunikační kanál Obr. 1 - Schéma komunikačního procesu mezi dvěma lidmi 7 Popis jednotlivých komunikačních prvků: Komunikátor osoba, která sděluje informace druhé osobě. Komunikant osoba, která přijímá informace (příjemce, adresát), které mu sdělí druhá osoba. Myšlenka neboli také komuniké, je to obsah sdělené informace, kterou předává komunikátor komunikantovi. Komunikační kanál způsob, kterým je informace předávána, např. elektronicky, slovně apod. Dekódování - pochopení informace nebo myšlenky, kterou komunikátor sdělil. 5 MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s Srov. tamtéţ. s Srov. tamtéţ. 4

10 Zakódování přeměna myšlenky na věcnou podobu. Komunikační jazyk ne vţdy si rozumíme, i kdyţ mluvíme stejným jazykem. Kaţdý pouţívá jiná slova a proto je moţné, ţe to kaţdý z nás můţe chápat jiným způsobem, obzvláště u abstraktních a cizích slov, kterým kaţdý z nás rozumí jinak. Komunikační prostředí prostor, kde právě lidé mezi sebou komunikují. Prostředí můţe ovlivnit komunikaci, proto záleţí na tom, na jakém místě se nacházíme. Například v hlučném prostředí hrozí, ţe si budeme méně rozumět. Kontext situace, ve které komunikace probíhá. Skládá se ještě z vnitřní a vnější sloţky. Vnitřní sloţka jsou naše pocity, to, co se v nás odehrává a vnější sloţka je to, co na nás působí zvnějšku. Zpětná vazba - reakce osoby na sdělenou informaci druhou osobou. Při sdělování informací můţe dojít k tzv. komunikačnímu šumu, coţ je komunikační bariéra. Komunikační šum brání efektivní komunikaci, narušuje informační sdělení. Můţe nastat, jak na straně komunikátora (velmi tichý nebo hlasitý projev, vady řeči, velmi rychlý nebo velmi pomalý projev), tak na straně komunikanta (nepozornost, skákání do řeči, jazykové nedostatky, neschopnost vţít se do situace sdělující osoby), ale i třeba komunikačního kanálu (hluk, nevhodné prostředí). 1.5 Formy komunikace Komunikaci lze rozčlenit do mnoha skupin podle různých hledisek. Například dle formálnosti, způsobu předání atd. Uvádím zde tabulku moţného členění komunikace, ze které jsem vybrala členění podle způsobu předání informací (verbální a neverbální) a něco málo o těchto formách napsala. Rozdělení na verbální a neverbální komunikaci je podle mého názoru všem nejvíce známo a je ostatními povaţováno za základní rozdělení komunikace, přičemţ kaţdý nemusí vědět, která forma komunikace je pomocí slov a které naopak mimoslovní. 5

11 1.5.1 Verbální komunikace Mluvená forma, vyjadřujeme se pomocí slov. Její podoba můţe být také zvuková, psaná nebo vizuální, přímá nebo zprostředkovaná, ţivá nebo reprodukovaná. Je to vlastně nejčastější a nejuniverzálnější způsob dorozumívání mezi lidmi. Pouţívá se více jako komunikace neverbální Neverbální komunikace Komunikace mimoslovní. Řadíme sem drţení těla, pohyby těla, výraz obličeje, společenskou zónu, dotyky atd. Pouţívá se méně, neţ komunikace verbální, avšak aţ dvě třetiny z procesu komunikace člověk z neverbálních prostředků klade důraz na význam slov. V tomto směru lze neverbální komunikaci připsat větší důleţitost. Nemůţeme však říci, jaká forma komunikace je důleţitější, protoţe se obě formy navzájem doplňují.,,je třeba si uvědomit, ţe při jakékoli komunikaci je význam slov vţdy dotvářen neverbálními prostředky vyjadřování. Slova nemůţeme oddělit od neverbálních sloţek komunikace, je třeba člověka vnímat jako celek, se všemi komunikačními projevy. 8 8 MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s

12 Tab. 1 - Členění forem komunikace 9 formálnosti prostředí formální uvnitř systému neformální v okolí systému směru způsobu předání informací uspořádání účastníků vertikální verbální prostorově neuspořádaná osobní osobní horizontální neverbální stolová s vyuţitím techniky diagonální písemná sálová masová stadiónová davová masové komunikační prostředky 1.6 Manažerská komunikace Nemůţeme říci manaţer jako manaţer. Kaţdý manaţer jedná podle své osobnosti a svého charakteru. Kaţdý manaţer je svá osobnost a jeho chování se projevuje právě v komunikaci a jednání s lidmi. Manaţer by měl mít jednoznačně dobrou komunikační schopnost. Pokud ji má a umí ji správně pouţít, pak dobře vychází se svými zaměstnanci, coţ je nutné a závisle na tom se mu daří i ve výdělku Styly manažerské komunikace Kaţdý manaţer má svůj styl komunikace, jednání, kaţdý řeší problémy jinak, kaţdý z nich je individuální a originální. Kaţdý je zvyklý na něco jiného, kaţdý z nich reaguje na různé situace různým způsobem. 9 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

13 Základní styly komunikace: Agresivní styl takový styl má manaţer, kterého nezajímají jeho podřízení, nebere ohled na jejich pocity a na jejich práva. Nemá rád lidi, kteří s ním nesouhlasí, myslí si, ţe je lepší a silnější, neţ jeho podřízení. Nemá moc dobrý vztah se svými pracovníky, kteří jsou motivování jen kvůli strachu z manaţera. Manipulativní styl Ovlivňuje nebo manipuluje s ostatními lidmi proto, aby docílil toho, aby lidé dělali to, co on sám chce. Ovlivňuje pocity druhých lidí. Vyhýbá se nebezpečným situacím. Neprosazující se styl manaţer se moc neprosazuje, nevnímá svá vlastní práva, potřeby, pocity, postoje. Ostatní na něj neberou moc ohled. Podřízení z něj nemají takový respekt, neváţí si jej. Vyhýbá se konfliktu, bojí se stát si za svým názorem nebo říct negativní odpověď. Intelektuální styl manaţer působí chladně, nedává najevo své pocity. Sebeprosazující styl manaţer si rád prosazuje svou, nebojí se vyjádřit své pocity, potřeby, myšlenky. Respektuje sám sebe a to i své podřízené. Dokáţe přijmout i jiný názor, neţ je ten jeho. Pokud nastane problém, snaţí se jej řešit a to společně s ostatními Telefonování Komunikace přes telefon je jedna moţná podoba verbální komunikace. Telefonování je dnes běţnou součástí našeho ţivota zejména v pracovním prostředí. Je dobré se zamyslet nad tím, zda tuto formu komunikace umíme správně pouţívat. Obzvláště v pracovním procesu by se neměli objevovat návyky, které jsme zvyklí pouţívat při telefonování ve svém soukromém ţivotě.,,telefon je dobrou pomůckou, ale neumíme se do něj často vyjadřovat konkrétně, věcně, příjemně a úsporně. Komunikace po telefonu přitom můţe být účinnější neţ dopis. (Osobní rozhovor je účinnější neţ telefon). Uvádí nás do kontaktu se zaměstnanci, nadřízenými, současnými nebo potencionálními zákazníky, dalšími institucemi. A jiţ v prvních sekundách 10 Srov. STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

14 rozhovoru se vytváří u partnera na druhé straně telefonu představa o firmě, o osobě, případně o náladě osoby, se kterou hovoří. 11 Při telefonování bychom měli dodrţovat i pár cenných rad. Telefon bychom neměli nechat dlouho zvonit a po zvednutí telefonu je slušnost se nejprve představit. Do telefonu bychom měli mluvit stručně, příjemně, aby bylo vidět, ţe jsme dobře naladěni a zdvořile. Po ruce by neměl chybět papír a tuţka na případné poznámky. Pokud čekáme důleţitý hovor, je dobré se na něj předem připravit. Často po ukončení hovoru nás napadá spousta věcí, na které jsme se chtěli zeptat a které je potřeba vědět. Proto je vhodné si před telefonátem bokem připravit poznámky, které chceme prokonzultovat. Telefonní sluchátko drţet přiměřeně od úst, aby bylo rozumět, co říkáme. Zejména, pokud je na druhém konci telefonu cizinec. I po telefonu by mělo jít poznat, ţe umíme jednat profesionálně, protoţe i tímto způsobem můţeme uzavřít důleţitý obchod, získat partnery, klienty Informační systémy a technologie v komunikaci,,informace jsou výchozím zdrojem komunikace. Interní uţivatel v organizaci je potřebuje ke stanovení a plnění cílů, úkolů, rozhodování, motivaci, kontrole. Organizace ale také komunikuje (a tím poskytuje i přijímá informace) s vnějším okolím (zákazníci, dodavatelé, distributoři, konkurence, akcionáři, státní úřady, širší společnosti). V obou případech mohou být informace tvořeny, předávány a přijímány buď tradičními formami nebo s vyuţitím moderní techniky a technologie. 13,,Informační systém je funkční organizační součástí, která se skládá z hardwarových, softwarových a lidských zdrojů. Jeho účelem z hlediska organizace jako celku je monitorovat a kontrolovat její fungování. Pro komunikaci a následná 11 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s Srov. tamtéţ. 13 Tamtéţ. s

15 rozhodnutí má mimořádný význam aktuálnost informací v informačním systému a rychlost a snadnost jejich získání. 14,,Samostatným problémem se v organizacích stává postup při zavádění nového IS nebo změn. V těchto případech se často komunikuje/řeší spíše technické problémy a bývá často podceňována nebo omezována na minimum komunikace se zaměstnanci (uţivateli). Obvykle k tomu dochází kvůli snahám provést změny co nejdříve. Nedostatek komunikace ale přináší nedostatek porozumění (a ochoty porozumět) a v konečném důsledku přináší ztrátu (času, peněz i energie), protoţe se prodluţuje doba, po kterou je výkon jedinců a potaţmo organizace jako celku niţší neţ dříve. 15 Informační technologie však s sebou nenesou jen tuto potíţ při zavedení nové technologie nebo systému, ale jsou obrovskou výhodou, bez které se uţ dnes ţádná firma neobejde. Pouţívání těchto systému a technologií je na denním pořádku a prostřednictvím kterých firma komunikuje jak uvnitř organizace (mezi zaměstnanci, motivování, kontrolování, plánování, organizování), tak i s vnějším okolím (uzavírání obchodů, platby, komunikace s dodavateli, zákazníky, partnery apod.). Očekávané přínosy těchto technologií jsou:,,vznik nových cest a příleţitostí pro podnikání, marketing, elektronický obchod, bezskladové hospodářství, elektronické publikování, Práci na dálku (teleworking, práce ve virtuálních týmech, řízení dopravy logistika, přístup ke vzdělání a informacím), Přesun podnikání do regionů s levnější produkcí, moţnosti podnikání na globalizovaném trhu STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s HÖLZL, O., ŠVADLENKA L., SALAVA D. Základní principy ekonomiky a managementu elektronických komunikací. s

16 2 INTERNETOVÁ KOMUNIKACE Internetová komunikace je fenoménem dnešní doby. Obrovský rozmach Internetu a informačních technologií ohromil mnoho lidí po celém světě a jejich popularita stále stoupá. Vznik těchto masivních médií přinesl i nové trendy v komunikaci. Zejména komunikaci virtuální. Ve firmách je tento způsob komunikace takřka nepostradatelný. 2.1 Komunikační nástroje Komunikovat přes Internet můţeme v on-line nebo off-line reţimu. On-line reţim znamená, ţe jsou přítomni dva nebo více účastníků komunikace v jednu chvíli. Víme tedy jistě, ţe účastník, kterému v jeden moment pošleme sdělení, je právě připojený k Internetu a dočkáme se okamţité odpovědi. Sem můţeme zařadit například ICQ, Skype nebo taky chat. Naproti tomu v off-line reţimu není zřejmé, zda je účastník právě přítomen a tím komunikace není v reálném čase. Zde můţeme zařadit především . Komunikační nástroje mohou být: Sociální sítě Elektronická pošta Internetovými komunikačními programy Instant Messaging Sociální sítě Sociální síť je komunita, která má spíše zábavní charakter. Registrovaní uţivatelé tu zde mohou sdílet se svými přáteli videa, fotografie, hudbu a jiné odkazy. Slouţí také pro seznámení s novými lidmi, ale především prostřednictvím těchto sítí můţeme najít staré přátele a udrţet si současné kontakty. Najdeme tu i chat, přes který komunikujeme právě v reálném čase. Mezi nejznámější sociální sítě patří Facebook, My Space, existují však i další. 11

17 2.1.2 Elektronická pošta Do elektronické pošty můţeme zařadit dosti vyuţívaný nebo Outlook.,,Elektronická pošta umoţňuje vznik nového typu organizace virtuální organizace, jejíţ pracovníci mohou být připojeni na Internet prakticky na jakémkoliv místě na světě, a přesto plnit své pracovní úkoly, jako by seděli ve vedlejší kanceláři. 17 (dopisů). 18,,Elektronická pošta umoţňuje příjem a odesílání elektronických zpráv,, je u většiny internetových uţivatelů prvním nástrojem komunikace, se kterým přijdou do styku. Je to tzv. off-line messaging sluţba, tedy sluţba, kdy se neočekává okamţitá odpověď a uţivatel zprávu dostane, i kdyţ právě není u počítače. 19 Vliv u na firmy Změny ve firmách díky elektronické komunikaci jsou jak kladné, tak i záporné. Nejvíce asi ovlivňuje styl práce, jak pracovníci svou práci vykonávají. Tady je pár bodů, jak ovlivnil pracovní záleţitosti: 1. Manaţeři byli zvyklí, ţe měli zaměstnané pracovní asistentky neboli sekretářky, aby jim pomáhali s prací, zejména s korespondencí. Tudíţ měli přehled o všem, co se ve firmě děje, protoţe jejich součástí práce bylo otevírání dopisů. Dnes uţ je ale tomu jinak. A to díky u. Kaţdý manaţer má svůj přes který komunikuje a sám si ho tedy i otvírá a má tak více soukromí. Proto dnes sekretářky nejsou tak uţitečné, nebo spíše uţ nemají tolik práce. 2. Jak uţ jsem uvedla výše, kaţdý manaţer má svůj , tudíţ si otevírá svou elektronickou poštu sám. Tento způsob komunikace můţeme nazvat jako přímou komunikaci. Není ale dobré řešit všechno touto cestou, bez jakýchkoliv zprostředkovatelů. Ne všichni nejvyšší nadřízení tohle ocení. I kdyţ máme 17 NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. s Tamtéţ. 19 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

18 v adresáři na svého šéfa, není třeba s ním udrţovat pouze přímý kontakt. Nemusí být totiţ v jeho zájmu být takto kontaktován všemi svými zaměstnanci. A navíc náš přímý nadřízený by nám také nebyl vděčný za tento způsob komunikace, kdy ho z toho v podstatě vynecháte. 3. je sice perfektní věc, ale bohuţel se díky němu zapomíná na komunikaci psanou, na dopisy a korespondenci. Neberou ji nejspíš váţně a není pro ně tak moc důleţitá, jelikoţ je jejich zvykem komunikovat přes . Není na škodu se tohoto chování vyvarovat, protoţe hrozí, ţe zapomeneme zkontrolovat papírovou poštu. 4. Pokud máme pouze jeden , bohuţel trávíme mnoho času jen tím, ţe třídíme doručenou poštu. A to proto, ţe dostávají, jak zprávy důleţité, kterými by se měli zabývat, tak i y nedůleţité, které jim byly poslány jen tak pro zábavu. Proto bychom měli dbát na to, jaké zprávy komu posíláme a ne zbytečně vyrušovat nepotřebnými zbytečnostmi. 5. S em mnoho lidí zachází zbrkle, protoţe psaní a odeslání u je velice jednoduché a svádí to k rychlému odeslání a vyřízení zprávy. To je chyba. Ještě neţ chtěnou zprávu adresátovi odešleme, měli bychom si ji několikrát přečíst a zkontrolovat, zda v ní je vše, co chceme a potřebujeme a hlavně, zda v ní nejsou chyby. Není milé posílat někomu zprávu natřikrát, kdyţ aţ po odeslání zjistíme, ţe obsahovala mnoho chyb. 6. Jestliţe nám chodí denně mnoho ů a za týden uţ je jich celkem dost, je velmi pravděpodobné, ţe si je všechny pamatovat nebudeme. Proto bychom si měli dát pozor na zprávy, které jsou pro nás obzvláště důleţité a pokud víme, ţe je ještě budeme potřebovat. Kdyţ si vytvoříme například jejich kopie, nebudeme litovat. Někdy je totiţ nastavený tak, ţe kdyţ není delší dobu otevřen (můţe to být nastaveno na určitý počet dní), tak je automaticky smazán. 7. Elektronická komunikace pomocí u také mnohokrát nahrazuje telefonní komunikaci. také není v kaţdém případě správná volba. A to proto, ţe někdy je komunikace přes zbytečně moc zdlouhavá. Neţ se v u vyjádří vše, aby byly obě strany spokojené, můţe to být otázka výměny více ů, coţ někdy můţe vyřešit pouze jeden telefonát. Přímá komunikace v některých případech není vůbec na škodu. 8. Obrovské plus, které přináší je to, ţe můţeme rychle pracovat z pohodlí domova a komunikovat tak s firmou. Zejména pokud nutně potřebujeme vyřešit 13

19 pracovní situaci. Tohle ocení hlavně zaměstnanci, kteří mají rodinu s malými dětmi. 9. Mnoho lidí si dnes zakládá domácí kancelář. A to z důvodu, ţe dnes je komunikace tak jednoduchá. Pomocí telefonu a u mohou být neustále v kontaktu se svou společností. Mají takhle přehled o všem, co se právě děje. Tento způsob jim více vyhovuje, je pro ně pohodlný a proto práci z domova upřednostňují. Bohuţel těmto lidem chybí motivace a sebekázeň má své klady a i své zápory. Pokud umíme pracovat s em dobře a efektivně, můţe nám v mnoha věcech pomoci a usnadnit práci. Pokud však jsme ještě nepřišli na správné pouţití tohoto novějšího způsobu komunikace, tak se můţe stát, ţe se nám tato cesta komunikace zprotiví a ještě můţe vést ke zničení společnosti. 20,,Microsoft Outlook Express umoţňuje přehledně ukládat jak poštu připravenou k odeslání, tak i poštu přijatou a odeslanou. Můţeme zde třídit poštu do jednotlivých sloţek, hledat osoby a text (klíčová slova), řadit odeslanou a přijatou poštu podle data, adresáta, důleţitosti, v omezené míře měnit typy a velikosti písma, pouţívat šablony, vkládat do pošty elektronické přílohy (soubory) Instant Messaging Instant Messaging jsou programy pro zasílání zpráv. Patří mezi ně ICQ, Skype a desítky dalších. Výhodou těchto programů je okamţité odeslání zprávy příjemci, kteří očekávají zpětnou vazbu. Pracují tedy v on-line reţimu.,,instant messaging je oproti u asi tak rychlý systém, jako proti klasickému papírovému dopisu. 22 V IM aplikacích si uţivatelé vytváří a udrţují svůj kontakt list a vidí tak, zda jsou ostatní uţivatele on-line nebo off-line, přičemţ si kaţdý z nich můţe nastavit svůj status 20 Srov. TAYLOROVÁ, S. ová etiketa: Podrobný rádce, jak efektivně využívat elektronickou poštu v profesním i v soukromém životě a psát zdvořilé, jasné a srozumitelné zprávy. s NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. s RYBKA, M.; MALÝ, O. Jak komunikovat elektronicky. s

20 jako např.,,nepřítomný,,,přijdu hned nebo,,zaneprázdněný. Máme tedy moţnost zjistit, jestli se nám protějšek můţe právě v daný moment věnovat ICQ ICQ je jedním z mnoha protokolů, který Instatn Messaging má. Je to nejrozšířenější forma online komunikace. Přes ICQ se dají posílat nejen textové zprávy, ale také odkazy, obrázky, fotky, videa, hudbu a třeba i SMS. Nabízí také sluţby hlasového chatu, moţnost telefonování, hraní her nebo posílání ů Skype Je dalším protokolem Instatn Messagingu v reţimu on-line. Funguje zde chat, přes který se dají posílat textové zprávy, lze posílat soubory nebo SMS, ale hlavním důvodem vyuţívání tohoto programu je telefonování. Skype slouţí převáţně k telefonním hovorům. 23 Srov. STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

21 3 INTERNET Internet je mezinárodní počítačová síť, která v roce 2010 dosáhla dvou miliard uţivatelů.,,pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. 24 Na Internetu je nespočet dostupných informací z oblastí, které nás jen napadnou. Internet je zdrojem veškerých informací, které chceme nebo potřebujeme vědět.,,je největším zdrojem informací, který kdy lidstvo mělo k dispozici. 25 Dnes si to bez Internetu dokáţeme jen těţce představit. Zkrátka Internet je fenomén nynější doby. Určitě nám usnadňuje ţivot v několika směrech. Nejvíce nám slouţí jako zdroj informací. V tomto směru je mocný. Ohromuje nás. Hlavně v pracovním komunikačním procesu je dnes ve společnostech téměř nepostradatelný. 3.1 Vznik Internetu (historie),,internet se zrodil jako nepředvídaný výsledek projektu ARPANET. Cílem tohoto projektu, který byl vyprovokován sovětskými úspěchy v kosmu a při vývoji nukleárních zbraní, bylo vytvořit elektronickou komunikační síť, jeţ by neměla ţádný centrální řídící člen a byla by zcela decentralizována, takţe v případě nukleárního útoku by nemohla být zcela vyřazena z provozu. 26 ARPANET (ARPA - Advanced Research Project Agency) americká agentura podléhající ministerstvu obrany, financující velké mnoţství výzkumných projektů, coţ byla zkušební síť, který byla zprvu zkoušena na univerzitách. Projekt byl zahájen v roce 24 Počítačové sítě Co je to počítačová síť? [on-line] <http://site.the.cz/index.php?id=1>. 25 PHILLIPS, D. Online public relations. str NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. s

22 1969. Aţ teprve v roce 1981 se dá hovořit o úplném vzniku Internetu, celosvětovém systému propojení počítačů, kdy bylo moţno posílat data mezi počítači Aplikace Internetu Na Internetu se dají přenášet data různými způsoby. Základními sluţbami, které Internet nabízí, jsou: Zkratka www neboli web Na Internetu se můţeme dočíst, ţe World Wide Web je označován hlavně jako celosvětová pavučina nebo pavučina informací. WWW je jednou ze základních sluţeb, které Internet nabízí a je nejmladší sluţbou, avšak stejně jako je tato sluţba nejvíce rozšířená.,,www jsou HTML stránky nebo-li textové soubory obsahují kromě textu ještě tzv. hypertextové odkazy na další dokumenty. Textové soubory jsou často doplněny obrázky, animacemi, hudbou, videosekvencemi., FTP (File transfer protokol) FTP je sluţba, která slouţí pro přenos souborů. Lepší je však tuto sluţbu pouţít, pokud posíláme větší mnoţství souborů Zamysleni: Internetova komunikace II. - Internet vyvoj [on-line] <http://www.xmaestro.com/view.php?nazevclanku=zamysleni-internetova-komunikace-ii-internetvyvoj&cisloclanku= >. 28 GRUBLOVÁ, E. a kol. Internetová ekonomika: Základy elektronického podnikání. s Srov. tamtéţ. 17

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Zásady slušného chování na internetu

Zásady slušného chování na internetu Netetika, netiquette Zásady slušného chování na internetu Co je netetika? Pravidla chování v prostředí internetu Net (síť, internet) Etika (soubor pravidel a zásad slušného chování) E-mail, diskusní fóra,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše?

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok,

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok, Seminární práce Téma Jméno, Příjmení, rok, Obsah 1. O projektu... 2 2. Procházení webu... 2 3. Phishing... 3 a. Co dělat, pokud se stanu obětí phishingu?... 3 b. Falešné webové stránky neboli Spoofing...

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

KOMUNIKACE V ORGANIZACI

KOMUNIKACE V ORGANIZACI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE KOMUNIKACE V ORGANIZACI Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing. Marie HORALÍKOVÁ,

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ

KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY A MOŽNOSTI JEHO MĚŘENÍ PhDr. Jan Lašek, CSc. Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vstupem do školy se z dítěte stává ţák. Od počátku je nucen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Mediální výchova CVIČEBNICE ŘEŠENÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace... 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Analýza zabezpečení bankovních účtů bank podnikajících v ČR

Analýza zabezpečení bankovních účtů bank podnikajících v ČR Vysoká škola Technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Analýza zabezpečení bankovních účtů bank podnikajících v ČR AUTOR PRÁCE: VÁCLAV KUBÁK UČO: 15121 VEDOUCÍ PRÁCE: ING.

Více

Internet - způsoby připojení

Internet - způsoby připojení Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Komunikace na webu ICQ, Skype, Facebook

Komunikace na webu ICQ, Skype, Facebook Komunikace na webu ICQ, Skype, Facebook Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 12. března 2009 Osnova kurzu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání.

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací)

11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) 11. Služby internetu (www, e-mail, on-line komunikace, bezpečná komunikace, hledání informací) - Vysvětlit pojem hypertext, - umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více