Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA Olomouc 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem předloţenou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouţila jsem jen pramenů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. Olomouc Habigerová Monika

3 Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce panu RNDr. Ing. Miroslavu Rösslerovi, CSc., MBA za odborné vedení a cenné rady a připomínky, které mi v průběhu práce poskytoval.

4 OBSAH ÚVOD KOMUNIKACE Definice komunikace Význam komunikace Funkce komunikace Komunikační prvky Formy komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Manaţerská komunikace Styly manaţerské komunikace Telefonování Informační systémy a technologie v komunikaci INTERNETOVÁ KOMUNIKACE Komunikační nástroje Sociální sítě Elektronická pošta Instant Messaging ICQ Skype INTERNET Vznik Internetu (historie) Aplikace Internetu Zkratka www neboli web FTP (File transfer protokol) Telnet Neadresné a adresné diskusní skupiny Sluţba IRC (Internet Realy Chat) Internet a SMS Operátor Telefonování přes internet... 19

5 3.2.8 Faxování přes Internet Aplikace virtuální reality WAP Wireless Application Protocol Vyuţití internetu Nebezpečí počítače při komunikaci na Internetu Viry Trojské koně Hoaxy Zabezpečení počítače Antivirové programy NETIKETA INTERNETU Zásady netikety Desatero přikázání počítačové etiky PRAKTICKÁ ČÁST Grapo s. r. o Modrá pyramida stavební spořitelna a. s Metodika výzkumného šetření Výsledky výzkumu ZÁVĚR ANOTACE SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK Příloha - Dotazník... 45

6 ÚVOD,,Jednou ze základních lidských potřeb je bezesporu potřeba komunikace s příslušníky stejného druhu. Vývoj lidské civilizace je spojen s objevováním stále nových a nových způsobů komunikace, od mimoslovního dorozumívání pomocí gest a různých zvukových projevů přes verbální komunikaci jazykovou, vyjádření obrazové a písemný projev, se dostáváme aţ k masovým médiím tisku, rozhlasu, televizi a datovým médiím, jejichţ nejsilnějším masovým představitelem je právě Internet. 1 Komunikace je beze sporu jeden z hlavních nástrojů manaţerů, který pouţívají ke své práci a fungování celé společnosti. Schopnost manaţera dobře komunikovat je nepochybně ţádoucím faktorem. Manaţer by měl bez problému otevřeně komunikovat se svými zaměstnanci firmy, neboť pro dosahování ţádoucích výsledků je potřeba efektivní komunikace mezi všemi zaměstnanci podniku. Je nutné znát informace o dění ve firmě a jejím běhu. Komunikace je tedy zdroj informací, které nám poskytují vědomí, co máme dělat, co se po nás chce a co očekává. Je zřejmé, ţe obě tyto skupiny lidí potřebují informace k tomu, aby mohli účinně a efektivně pracovat, tudíţ aby dosahovaly vytyčených cílů. Práce obsahuje jak část teoretickou, tak i praktickou. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. V první kapitole se snaţím vymezit pojem komunikace, její funkce a jaký má pro nás vlastně význam. Dále pak obsahuje její formy a také pojem manaţerská komunikace. Následující kapitola pojednává o komunikaci internetové. Zde se snaţím hlavně objasnit moţnosti a nástroje komunikace po Internetu. Třetí kapitola je zaměřena na Internet obecně, jeho počátky, sluţby, a také nebezpečí, která hrozí. Poslední kapitola pak definuje netiketu a její zásady. V části praktické jsem se rozhodla vyuţít dotazníkové šetření, které mi pomůţe zjistit, který komunikační nástroj je nejvíce oblíbený u obou pohlaví a různých věkových kategorií a proč. Dotazník bude rozdán ve vybraných firmách v Olomouci. Cílem mé bakalářské práce je zjistit výhody a nevýhody třech forem komunikace mezi manaţery a jejich podřízenými a také tyto způsoby komunikace navzájem porovnat. 1 Zamysleni: Internetova komunikace I. uvod [on-line] <http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku= >. 1

7 1 KOMUNIKACE 1.1 Definice komunikace Pojem komunikace lze obecně a zkráceně definovat jako proces výměny informací mezi dvěma nebo více lidmi za účelem předání informací a vzájemného porozumění. Avšak existuje mnoho publikací týkajících se komunikace a kaţdá z nich tento pojem vymezuje jinak. Proto je spousta teorií, co se komunikace týče. Důleţité však je, ţe podstata zůstává stále stejná. Například Vlasta Stříţová ve své knize Manaţerská komunikace část I a II uvádí tuhle teorii:,,komunikace je kontinuální dvousměrný proces výměny informací mezi lidmi za účelem dorozumění. Jde o nekonečný model, neboť lidé se obvykle potřebují několikrát vzájemně ovlivňovat a upravovat zprávu neţ dosáhnou shody. Proces můţe být přerušen, kdyţ jeden z účastníků se nesnaţí o pochopení nebo naopak předpokládá předem, ţe druhý účastník mu automaticky rozumí. 2 Jiná literatura uvádí, ţe lze komunikaci chápat v uţším a širším slova smyslu. Podle Moslerové je komunikace velice široký pojem a stěţí se bude dát shrnout její definice do jedné věty, s čímţ mohu souhlasit. Komunikace v uţším slova smyslu je tedy sám proces výměny informací mezi lidmi, výměny myšlenek, názorů, postojů, pocitů, nálad, emocí apod. Kdeţto komunikace v širším slova smyslu neznamená jen sdělení informací, ale je to určitý vztah, sdílení bytí, existence. Uvádí se, ţe slovo komunikace pochází z latiny od slova communicare, coţ znamená něco spojovat nebo společně sdílet. 3 Kaţdý člověk má jinou úroveň komunikace, někdo se s umem dobře sdělovat informace a příjemně působit svým vystupováním uţ narodil, jiní jsou v tomto směru ne tak dokonalí a musí se komunikaci přiučit. Komunikačním dovednostem se dá jistě naučit, můţeme je procvičovat a tím rozvíjet a zlepšovat. 2 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s Srov. MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s. 6. 2

8 1.2 Význam komunikace Komunikace má pro nás obrovský význam. Slouţí a vţdy bude slouţit k výměně a sdělování informací, vyjadřování našich pocitů a emocí, názorů, myšlenek mezi lidmi. Komunikací dáváme vlastně najevo, jak se chováme a jaký je náš vztah k okolním věcem a prostředí, vztah k sobě samému a k jiným lidem a také k hodnotám a vůbec k celému ţivotu. 4 Komunikace je nezbytnou součástí našeho ţivota, bez které se neobejdeme. Bude nás provázet celým ţivotem. Komunikovat s ostatními lidmi je zkrátka základ všeho. 1.3 Funkce komunikace,,účel komunikace je dán základními funkcemi, které nemůţeme přesně ohraničit, jelikoţ se často významově překrývají. Funkce informativní předávání, oznámení, prohlášení určitých informací, faktů, zpráv mezi lidmi. Funkce instruktivní vysvětlování významů, popisování postupů, poskytování návodů, jak něčeho dosáhnout. Ve své podstatě se také ale můţe jednat o funkci informativní. Funkce přesvědčovací ovlivňování, působení na druhého člověka s cílem změnit jeho názor, přesvědčit ho o správnosti svých názorů. Jedná se uţ o manipulativní jednání. Funkce osobnostně identická posilování pocitů sebevědomí, vlastní důleţitosti a potřebnosti, uspořádání si svých postojů, hodnot, názorů, aspirací. Jde o vytváření, upevňování sebepojetí. Funkce socializační vytváření mezilidských vztahů, navazování kontaktů, umoţnění proţít pocit sounáleţitosti, respektování názorů druhých. Funkce vzdělávací a výchovná především uplatňována v institucích, jejichţ hlavním cílem se stává edukace. Zastoupení zde mají funkce informativní, instruktivní, ale i další. 4 Srov. MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s. 6. 3

9 Funkce zábavná vyplnění času nezávazným komunikováním o neutrálních věcech, pobavení se, odreagování Funkce sdělovací zbavování se vnitřního napětí, překonávání těţkostí prostřednictvím sdělování důvěrných informací druhé osobě, doprovázeno očekáváním empatického naslouchání, porozumění, podpory a pomoci Komunikační prvky Proces komunikace probíhá vţdy mezi dvěma (dialog) a více lidmi. Můţeme zde zařadit i monolog, který můţe být povaţován za formu přípravy ke komunikaci s druhou osobou nebo jako projev vyrovnání se s vnitřními problémy. 6 Komunikátor Myšlenka Komunikant Komunikační kanál Obr. 1 - Schéma komunikačního procesu mezi dvěma lidmi 7 Popis jednotlivých komunikačních prvků: Komunikátor osoba, která sděluje informace druhé osobě. Komunikant osoba, která přijímá informace (příjemce, adresát), které mu sdělí druhá osoba. Myšlenka neboli také komuniké, je to obsah sdělené informace, kterou předává komunikátor komunikantovi. Komunikační kanál způsob, kterým je informace předávána, např. elektronicky, slovně apod. Dekódování - pochopení informace nebo myšlenky, kterou komunikátor sdělil. 5 MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s Srov. tamtéţ. s Srov. tamtéţ. 4

10 Zakódování přeměna myšlenky na věcnou podobu. Komunikační jazyk ne vţdy si rozumíme, i kdyţ mluvíme stejným jazykem. Kaţdý pouţívá jiná slova a proto je moţné, ţe to kaţdý z nás můţe chápat jiným způsobem, obzvláště u abstraktních a cizích slov, kterým kaţdý z nás rozumí jinak. Komunikační prostředí prostor, kde právě lidé mezi sebou komunikují. Prostředí můţe ovlivnit komunikaci, proto záleţí na tom, na jakém místě se nacházíme. Například v hlučném prostředí hrozí, ţe si budeme méně rozumět. Kontext situace, ve které komunikace probíhá. Skládá se ještě z vnitřní a vnější sloţky. Vnitřní sloţka jsou naše pocity, to, co se v nás odehrává a vnější sloţka je to, co na nás působí zvnějšku. Zpětná vazba - reakce osoby na sdělenou informaci druhou osobou. Při sdělování informací můţe dojít k tzv. komunikačnímu šumu, coţ je komunikační bariéra. Komunikační šum brání efektivní komunikaci, narušuje informační sdělení. Můţe nastat, jak na straně komunikátora (velmi tichý nebo hlasitý projev, vady řeči, velmi rychlý nebo velmi pomalý projev), tak na straně komunikanta (nepozornost, skákání do řeči, jazykové nedostatky, neschopnost vţít se do situace sdělující osoby), ale i třeba komunikačního kanálu (hluk, nevhodné prostředí). 1.5 Formy komunikace Komunikaci lze rozčlenit do mnoha skupin podle různých hledisek. Například dle formálnosti, způsobu předání atd. Uvádím zde tabulku moţného členění komunikace, ze které jsem vybrala členění podle způsobu předání informací (verbální a neverbální) a něco málo o těchto formách napsala. Rozdělení na verbální a neverbální komunikaci je podle mého názoru všem nejvíce známo a je ostatními povaţováno za základní rozdělení komunikace, přičemţ kaţdý nemusí vědět, která forma komunikace je pomocí slov a které naopak mimoslovní. 5

11 1.5.1 Verbální komunikace Mluvená forma, vyjadřujeme se pomocí slov. Její podoba můţe být také zvuková, psaná nebo vizuální, přímá nebo zprostředkovaná, ţivá nebo reprodukovaná. Je to vlastně nejčastější a nejuniverzálnější způsob dorozumívání mezi lidmi. Pouţívá se více jako komunikace neverbální Neverbální komunikace Komunikace mimoslovní. Řadíme sem drţení těla, pohyby těla, výraz obličeje, společenskou zónu, dotyky atd. Pouţívá se méně, neţ komunikace verbální, avšak aţ dvě třetiny z procesu komunikace člověk z neverbálních prostředků klade důraz na význam slov. V tomto směru lze neverbální komunikaci připsat větší důleţitost. Nemůţeme však říci, jaká forma komunikace je důleţitější, protoţe se obě formy navzájem doplňují.,,je třeba si uvědomit, ţe při jakékoli komunikaci je význam slov vţdy dotvářen neverbálními prostředky vyjadřování. Slova nemůţeme oddělit od neverbálních sloţek komunikace, je třeba člověka vnímat jako celek, se všemi komunikačními projevy. 8 8 MOSLEROVÁ. N., Interpersonální komunikace. s

12 Tab. 1 - Členění forem komunikace 9 formálnosti prostředí formální uvnitř systému neformální v okolí systému směru způsobu předání informací uspořádání účastníků vertikální verbální prostorově neuspořádaná osobní osobní horizontální neverbální stolová s vyuţitím techniky diagonální písemná sálová masová stadiónová davová masové komunikační prostředky 1.6 Manažerská komunikace Nemůţeme říci manaţer jako manaţer. Kaţdý manaţer jedná podle své osobnosti a svého charakteru. Kaţdý manaţer je svá osobnost a jeho chování se projevuje právě v komunikaci a jednání s lidmi. Manaţer by měl mít jednoznačně dobrou komunikační schopnost. Pokud ji má a umí ji správně pouţít, pak dobře vychází se svými zaměstnanci, coţ je nutné a závisle na tom se mu daří i ve výdělku Styly manažerské komunikace Kaţdý manaţer má svůj styl komunikace, jednání, kaţdý řeší problémy jinak, kaţdý z nich je individuální a originální. Kaţdý je zvyklý na něco jiného, kaţdý z nich reaguje na různé situace různým způsobem. 9 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

13 Základní styly komunikace: Agresivní styl takový styl má manaţer, kterého nezajímají jeho podřízení, nebere ohled na jejich pocity a na jejich práva. Nemá rád lidi, kteří s ním nesouhlasí, myslí si, ţe je lepší a silnější, neţ jeho podřízení. Nemá moc dobrý vztah se svými pracovníky, kteří jsou motivování jen kvůli strachu z manaţera. Manipulativní styl Ovlivňuje nebo manipuluje s ostatními lidmi proto, aby docílil toho, aby lidé dělali to, co on sám chce. Ovlivňuje pocity druhých lidí. Vyhýbá se nebezpečným situacím. Neprosazující se styl manaţer se moc neprosazuje, nevnímá svá vlastní práva, potřeby, pocity, postoje. Ostatní na něj neberou moc ohled. Podřízení z něj nemají takový respekt, neváţí si jej. Vyhýbá se konfliktu, bojí se stát si za svým názorem nebo říct negativní odpověď. Intelektuální styl manaţer působí chladně, nedává najevo své pocity. Sebeprosazující styl manaţer si rád prosazuje svou, nebojí se vyjádřit své pocity, potřeby, myšlenky. Respektuje sám sebe a to i své podřízené. Dokáţe přijmout i jiný názor, neţ je ten jeho. Pokud nastane problém, snaţí se jej řešit a to společně s ostatními Telefonování Komunikace přes telefon je jedna moţná podoba verbální komunikace. Telefonování je dnes běţnou součástí našeho ţivota zejména v pracovním prostředí. Je dobré se zamyslet nad tím, zda tuto formu komunikace umíme správně pouţívat. Obzvláště v pracovním procesu by se neměli objevovat návyky, které jsme zvyklí pouţívat při telefonování ve svém soukromém ţivotě.,,telefon je dobrou pomůckou, ale neumíme se do něj často vyjadřovat konkrétně, věcně, příjemně a úsporně. Komunikace po telefonu přitom můţe být účinnější neţ dopis. (Osobní rozhovor je účinnější neţ telefon). Uvádí nás do kontaktu se zaměstnanci, nadřízenými, současnými nebo potencionálními zákazníky, dalšími institucemi. A jiţ v prvních sekundách 10 Srov. STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

14 rozhovoru se vytváří u partnera na druhé straně telefonu představa o firmě, o osobě, případně o náladě osoby, se kterou hovoří. 11 Při telefonování bychom měli dodrţovat i pár cenných rad. Telefon bychom neměli nechat dlouho zvonit a po zvednutí telefonu je slušnost se nejprve představit. Do telefonu bychom měli mluvit stručně, příjemně, aby bylo vidět, ţe jsme dobře naladěni a zdvořile. Po ruce by neměl chybět papír a tuţka na případné poznámky. Pokud čekáme důleţitý hovor, je dobré se na něj předem připravit. Často po ukončení hovoru nás napadá spousta věcí, na které jsme se chtěli zeptat a které je potřeba vědět. Proto je vhodné si před telefonátem bokem připravit poznámky, které chceme prokonzultovat. Telefonní sluchátko drţet přiměřeně od úst, aby bylo rozumět, co říkáme. Zejména, pokud je na druhém konci telefonu cizinec. I po telefonu by mělo jít poznat, ţe umíme jednat profesionálně, protoţe i tímto způsobem můţeme uzavřít důleţitý obchod, získat partnery, klienty Informační systémy a technologie v komunikaci,,informace jsou výchozím zdrojem komunikace. Interní uţivatel v organizaci je potřebuje ke stanovení a plnění cílů, úkolů, rozhodování, motivaci, kontrole. Organizace ale také komunikuje (a tím poskytuje i přijímá informace) s vnějším okolím (zákazníci, dodavatelé, distributoři, konkurence, akcionáři, státní úřady, širší společnosti). V obou případech mohou být informace tvořeny, předávány a přijímány buď tradičními formami nebo s vyuţitím moderní techniky a technologie. 13,,Informační systém je funkční organizační součástí, která se skládá z hardwarových, softwarových a lidských zdrojů. Jeho účelem z hlediska organizace jako celku je monitorovat a kontrolovat její fungování. Pro komunikaci a následná 11 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s Srov. tamtéţ. 13 Tamtéţ. s

15 rozhodnutí má mimořádný význam aktuálnost informací v informačním systému a rychlost a snadnost jejich získání. 14,,Samostatným problémem se v organizacích stává postup při zavádění nového IS nebo změn. V těchto případech se často komunikuje/řeší spíše technické problémy a bývá často podceňována nebo omezována na minimum komunikace se zaměstnanci (uţivateli). Obvykle k tomu dochází kvůli snahám provést změny co nejdříve. Nedostatek komunikace ale přináší nedostatek porozumění (a ochoty porozumět) a v konečném důsledku přináší ztrátu (času, peněz i energie), protoţe se prodluţuje doba, po kterou je výkon jedinců a potaţmo organizace jako celku niţší neţ dříve. 15 Informační technologie však s sebou nenesou jen tuto potíţ při zavedení nové technologie nebo systému, ale jsou obrovskou výhodou, bez které se uţ dnes ţádná firma neobejde. Pouţívání těchto systému a technologií je na denním pořádku a prostřednictvím kterých firma komunikuje jak uvnitř organizace (mezi zaměstnanci, motivování, kontrolování, plánování, organizování), tak i s vnějším okolím (uzavírání obchodů, platby, komunikace s dodavateli, zákazníky, partnery apod.). Očekávané přínosy těchto technologií jsou:,,vznik nových cest a příleţitostí pro podnikání, marketing, elektronický obchod, bezskladové hospodářství, elektronické publikování, Práci na dálku (teleworking, práce ve virtuálních týmech, řízení dopravy logistika, přístup ke vzdělání a informacím), Přesun podnikání do regionů s levnější produkcí, moţnosti podnikání na globalizovaném trhu STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s HÖLZL, O., ŠVADLENKA L., SALAVA D. Základní principy ekonomiky a managementu elektronických komunikací. s

16 2 INTERNETOVÁ KOMUNIKACE Internetová komunikace je fenoménem dnešní doby. Obrovský rozmach Internetu a informačních technologií ohromil mnoho lidí po celém světě a jejich popularita stále stoupá. Vznik těchto masivních médií přinesl i nové trendy v komunikaci. Zejména komunikaci virtuální. Ve firmách je tento způsob komunikace takřka nepostradatelný. 2.1 Komunikační nástroje Komunikovat přes Internet můţeme v on-line nebo off-line reţimu. On-line reţim znamená, ţe jsou přítomni dva nebo více účastníků komunikace v jednu chvíli. Víme tedy jistě, ţe účastník, kterému v jeden moment pošleme sdělení, je právě připojený k Internetu a dočkáme se okamţité odpovědi. Sem můţeme zařadit například ICQ, Skype nebo taky chat. Naproti tomu v off-line reţimu není zřejmé, zda je účastník právě přítomen a tím komunikace není v reálném čase. Zde můţeme zařadit především . Komunikační nástroje mohou být: Sociální sítě Elektronická pošta Internetovými komunikačními programy Instant Messaging Sociální sítě Sociální síť je komunita, která má spíše zábavní charakter. Registrovaní uţivatelé tu zde mohou sdílet se svými přáteli videa, fotografie, hudbu a jiné odkazy. Slouţí také pro seznámení s novými lidmi, ale především prostřednictvím těchto sítí můţeme najít staré přátele a udrţet si současné kontakty. Najdeme tu i chat, přes který komunikujeme právě v reálném čase. Mezi nejznámější sociální sítě patří Facebook, My Space, existují však i další. 11

17 2.1.2 Elektronická pošta Do elektronické pošty můţeme zařadit dosti vyuţívaný nebo Outlook.,,Elektronická pošta umoţňuje vznik nového typu organizace virtuální organizace, jejíţ pracovníci mohou být připojeni na Internet prakticky na jakémkoliv místě na světě, a přesto plnit své pracovní úkoly, jako by seděli ve vedlejší kanceláři. 17 (dopisů). 18,,Elektronická pošta umoţňuje příjem a odesílání elektronických zpráv,, je u většiny internetových uţivatelů prvním nástrojem komunikace, se kterým přijdou do styku. Je to tzv. off-line messaging sluţba, tedy sluţba, kdy se neočekává okamţitá odpověď a uţivatel zprávu dostane, i kdyţ právě není u počítače. 19 Vliv u na firmy Změny ve firmách díky elektronické komunikaci jsou jak kladné, tak i záporné. Nejvíce asi ovlivňuje styl práce, jak pracovníci svou práci vykonávají. Tady je pár bodů, jak ovlivnil pracovní záleţitosti: 1. Manaţeři byli zvyklí, ţe měli zaměstnané pracovní asistentky neboli sekretářky, aby jim pomáhali s prací, zejména s korespondencí. Tudíţ měli přehled o všem, co se ve firmě děje, protoţe jejich součástí práce bylo otevírání dopisů. Dnes uţ je ale tomu jinak. A to díky u. Kaţdý manaţer má svůj přes který komunikuje a sám si ho tedy i otvírá a má tak více soukromí. Proto dnes sekretářky nejsou tak uţitečné, nebo spíše uţ nemají tolik práce. 2. Jak uţ jsem uvedla výše, kaţdý manaţer má svůj , tudíţ si otevírá svou elektronickou poštu sám. Tento způsob komunikace můţeme nazvat jako přímou komunikaci. Není ale dobré řešit všechno touto cestou, bez jakýchkoliv zprostředkovatelů. Ne všichni nejvyšší nadřízení tohle ocení. I kdyţ máme 17 NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. s Tamtéţ. 19 STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

18 v adresáři na svého šéfa, není třeba s ním udrţovat pouze přímý kontakt. Nemusí být totiţ v jeho zájmu být takto kontaktován všemi svými zaměstnanci. A navíc náš přímý nadřízený by nám také nebyl vděčný za tento způsob komunikace, kdy ho z toho v podstatě vynecháte. 3. je sice perfektní věc, ale bohuţel se díky němu zapomíná na komunikaci psanou, na dopisy a korespondenci. Neberou ji nejspíš váţně a není pro ně tak moc důleţitá, jelikoţ je jejich zvykem komunikovat přes . Není na škodu se tohoto chování vyvarovat, protoţe hrozí, ţe zapomeneme zkontrolovat papírovou poštu. 4. Pokud máme pouze jeden , bohuţel trávíme mnoho času jen tím, ţe třídíme doručenou poštu. A to proto, ţe dostávají, jak zprávy důleţité, kterými by se měli zabývat, tak i y nedůleţité, které jim byly poslány jen tak pro zábavu. Proto bychom měli dbát na to, jaké zprávy komu posíláme a ne zbytečně vyrušovat nepotřebnými zbytečnostmi. 5. S em mnoho lidí zachází zbrkle, protoţe psaní a odeslání u je velice jednoduché a svádí to k rychlému odeslání a vyřízení zprávy. To je chyba. Ještě neţ chtěnou zprávu adresátovi odešleme, měli bychom si ji několikrát přečíst a zkontrolovat, zda v ní je vše, co chceme a potřebujeme a hlavně, zda v ní nejsou chyby. Není milé posílat někomu zprávu natřikrát, kdyţ aţ po odeslání zjistíme, ţe obsahovala mnoho chyb. 6. Jestliţe nám chodí denně mnoho ů a za týden uţ je jich celkem dost, je velmi pravděpodobné, ţe si je všechny pamatovat nebudeme. Proto bychom si měli dát pozor na zprávy, které jsou pro nás obzvláště důleţité a pokud víme, ţe je ještě budeme potřebovat. Kdyţ si vytvoříme například jejich kopie, nebudeme litovat. Někdy je totiţ nastavený tak, ţe kdyţ není delší dobu otevřen (můţe to být nastaveno na určitý počet dní), tak je automaticky smazán. 7. Elektronická komunikace pomocí u také mnohokrát nahrazuje telefonní komunikaci. také není v kaţdém případě správná volba. A to proto, ţe někdy je komunikace přes zbytečně moc zdlouhavá. Neţ se v u vyjádří vše, aby byly obě strany spokojené, můţe to být otázka výměny více ů, coţ někdy můţe vyřešit pouze jeden telefonát. Přímá komunikace v některých případech není vůbec na škodu. 8. Obrovské plus, které přináší je to, ţe můţeme rychle pracovat z pohodlí domova a komunikovat tak s firmou. Zejména pokud nutně potřebujeme vyřešit 13

19 pracovní situaci. Tohle ocení hlavně zaměstnanci, kteří mají rodinu s malými dětmi. 9. Mnoho lidí si dnes zakládá domácí kancelář. A to z důvodu, ţe dnes je komunikace tak jednoduchá. Pomocí telefonu a u mohou být neustále v kontaktu se svou společností. Mají takhle přehled o všem, co se právě děje. Tento způsob jim více vyhovuje, je pro ně pohodlný a proto práci z domova upřednostňují. Bohuţel těmto lidem chybí motivace a sebekázeň má své klady a i své zápory. Pokud umíme pracovat s em dobře a efektivně, můţe nám v mnoha věcech pomoci a usnadnit práci. Pokud však jsme ještě nepřišli na správné pouţití tohoto novějšího způsobu komunikace, tak se můţe stát, ţe se nám tato cesta komunikace zprotiví a ještě můţe vést ke zničení společnosti. 20,,Microsoft Outlook Express umoţňuje přehledně ukládat jak poštu připravenou k odeslání, tak i poštu přijatou a odeslanou. Můţeme zde třídit poštu do jednotlivých sloţek, hledat osoby a text (klíčová slova), řadit odeslanou a přijatou poštu podle data, adresáta, důleţitosti, v omezené míře měnit typy a velikosti písma, pouţívat šablony, vkládat do pošty elektronické přílohy (soubory) Instant Messaging Instant Messaging jsou programy pro zasílání zpráv. Patří mezi ně ICQ, Skype a desítky dalších. Výhodou těchto programů je okamţité odeslání zprávy příjemci, kteří očekávají zpětnou vazbu. Pracují tedy v on-line reţimu.,,instant messaging je oproti u asi tak rychlý systém, jako proti klasickému papírovému dopisu. 22 V IM aplikacích si uţivatelé vytváří a udrţují svůj kontakt list a vidí tak, zda jsou ostatní uţivatele on-line nebo off-line, přičemţ si kaţdý z nich můţe nastavit svůj status 20 Srov. TAYLOROVÁ, S. ová etiketa: Podrobný rádce, jak efektivně využívat elektronickou poštu v profesním i v soukromém životě a psát zdvořilé, jasné a srozumitelné zprávy. s NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. s RYBKA, M.; MALÝ, O. Jak komunikovat elektronicky. s

20 jako např.,,nepřítomný,,,přijdu hned nebo,,zaneprázdněný. Máme tedy moţnost zjistit, jestli se nám protějšek můţe právě v daný moment věnovat ICQ ICQ je jedním z mnoha protokolů, který Instatn Messaging má. Je to nejrozšířenější forma online komunikace. Přes ICQ se dají posílat nejen textové zprávy, ale také odkazy, obrázky, fotky, videa, hudbu a třeba i SMS. Nabízí také sluţby hlasového chatu, moţnost telefonování, hraní her nebo posílání ů Skype Je dalším protokolem Instatn Messagingu v reţimu on-line. Funguje zde chat, přes který se dají posílat textové zprávy, lze posílat soubory nebo SMS, ale hlavním důvodem vyuţívání tohoto programu je telefonování. Skype slouţí převáţně k telefonním hovorům. 23 Srov. STŘÍŢOVÁ V., Manažerská komunikace: Část I a II. s

21 3 INTERNET Internet je mezinárodní počítačová síť, která v roce 2010 dosáhla dvou miliard uţivatelů.,,pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. 24 Na Internetu je nespočet dostupných informací z oblastí, které nás jen napadnou. Internet je zdrojem veškerých informací, které chceme nebo potřebujeme vědět.,,je největším zdrojem informací, který kdy lidstvo mělo k dispozici. 25 Dnes si to bez Internetu dokáţeme jen těţce představit. Zkrátka Internet je fenomén nynější doby. Určitě nám usnadňuje ţivot v několika směrech. Nejvíce nám slouţí jako zdroj informací. V tomto směru je mocný. Ohromuje nás. Hlavně v pracovním komunikačním procesu je dnes ve společnostech téměř nepostradatelný. 3.1 Vznik Internetu (historie),,internet se zrodil jako nepředvídaný výsledek projektu ARPANET. Cílem tohoto projektu, který byl vyprovokován sovětskými úspěchy v kosmu a při vývoji nukleárních zbraní, bylo vytvořit elektronickou komunikační síť, jeţ by neměla ţádný centrální řídící člen a byla by zcela decentralizována, takţe v případě nukleárního útoku by nemohla být zcela vyřazena z provozu. 26 ARPANET (ARPA - Advanced Research Project Agency) americká agentura podléhající ministerstvu obrany, financující velké mnoţství výzkumných projektů, coţ byla zkušební síť, který byla zprvu zkoušena na univerzitách. Projekt byl zahájen v roce 24 Počítačové sítě Co je to počítačová síť? [on-line] <http://site.the.cz/index.php?id=1>. 25 PHILLIPS, D. Online public relations. str NONDEK, L., ŘENČOVÁ, L. Internet a jeho komerční využití. s

22 1969. Aţ teprve v roce 1981 se dá hovořit o úplném vzniku Internetu, celosvětovém systému propojení počítačů, kdy bylo moţno posílat data mezi počítači Aplikace Internetu Na Internetu se dají přenášet data různými způsoby. Základními sluţbami, které Internet nabízí, jsou: Zkratka www neboli web Na Internetu se můţeme dočíst, ţe World Wide Web je označován hlavně jako celosvětová pavučina nebo pavučina informací. WWW je jednou ze základních sluţeb, které Internet nabízí a je nejmladší sluţbou, avšak stejně jako je tato sluţba nejvíce rozšířená.,,www jsou HTML stránky nebo-li textové soubory obsahují kromě textu ještě tzv. hypertextové odkazy na další dokumenty. Textové soubory jsou často doplněny obrázky, animacemi, hudbou, videosekvencemi., FTP (File transfer protokol) FTP je sluţba, která slouţí pro přenos souborů. Lepší je však tuto sluţbu pouţít, pokud posíláme větší mnoţství souborů Zamysleni: Internetova komunikace II. - Internet vyvoj [on-line] <http://www.xmaestro.com/view.php?nazevclanku=zamysleni-internetova-komunikace-ii-internetvyvoj&cisloclanku= >. 28 GRUBLOVÁ, E. a kol. Internetová ekonomika: Základy elektronického podnikání. s Srov. tamtéţ. 17

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Veronika Pecháčková Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha

Více

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU

PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management PUBLIC RELATIONS STRATEGIE ZAMĚŘENÁ NA BUDOVÁNÍ ZNAČKY A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÉHO PORTÁLU Public relations strategy designed

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Prevence a řešení konfliktů na pracovišti

Prevence a řešení konfliktů na pracovišti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Prevence a řešení konfliktů na pracovišti Bakalářská práce Autor: David Wagner Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU

VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VE SPORTU VLIV TEAMBUILDINGU NA VÝKONNOST PRACOVNÍHO TÝMU Bakalářská práce v oboru FSpS Management cestovního ruchu Vedoucí bakalářské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce BRNO 2012 Hana Hanusová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí

Více

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Bc. Miroslav Škubna Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Týmová práce v 21. století

Týmová práce v 21. století Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Týmová práce v 21. století Bakalářská práce Autor: Veronika Ladžonová Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více