Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické"

Transkript

1 Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg. č. CZ.1.07/1.2.02/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro druhý stupeň základní školy praktické je určen především ţákům s lehkým mentálním postiţením. Je koncipován tak, aby logicky navazoval na povinný předmět Informatika a aktivoval poznatky získané v zájmovém útvaru pro I. stupeň ZŠ praktické. Díky zájmové činnosti s komponentou ICT, došlo k provázanosti učiva s hlavním vyučovacím předmětem, ţáci získali hlubší a trvalejší poznatky. Učivo z oblasti ICT je díky zájmovému útvaru prohlubováno a upevňováno. Pro ţáky se sociokulturním znevýhodněním, problematikou různého druhu etnika je takto koncipované učivo v zájmové aktivitě velmi přínosné, zejména díky návaznosti na hlavní vyučovací předmět. Je to jedna z cest, jak odstranit bariéru s osvojením kompetencí v oblasti ICT. Péče o děti ze sociokulturním znevýhodněním byla začleněna i do stálých aktivit školní druţiny a tak došlo k velmi efektivnímu procesu osvojování ICT kompetencí. Celý tento systém zpracovaný do logicky navazujících kroků umoţní snazší zvyšování informační gramotnosti ţáků a umoţní přirozenější proces integrace v pokračujícím vzdělávání, kde se předpokládá jiţ určitá míra informačních dovedností. Plán zájmového útvaru byl zpracován na jednotlivé měsíce a obsahuje cíle, kterých by měli ţáci dosáhnout. Následně byl zpracován rámcový obsah učiva v jednotlivých ročnících druhého stupně základní školy praktické. Praxe prokázala, ţe je lepší stanovit si obecnější cíle a konkrétní učivo na danou vyučovací jednotku individualizovat pro jednotlivé ţáky daných ročníků. Plány byly následně ověřovány ve vyučovacích hodinách zájmového útvaru s ICT komponentou. Implementace učiva pro ţáky s limitujícími rozumovými schopnostmi byla realizována s ohledem na individuální moţnosti a dovednosti ţáků. Byly vytvořeny menší pracovní skupiny zaručující individuální přístup s příznivými vnějšími podmínkami pro získání ICT kompetencí. Při výuce zájmového útvaru došlo k inovaci vyučovacích metod. Pro vzdělávání ţáků s mentálním postiţením byla pouţita metoda, která odpovídá novým trendům osvojování učiva při výuce cizích jazyků na různých stupních škol a transformována na výuku ICT. Systém implementace učiva spočívá v několika fázích. Základní fází je seznámení s učivem; základní prvky v dané oblasti (základní znalosti a dovednosti). V další fázi dochází k opětovné aktivaci jednotlivých prvků (základních znalostí a dovedností) a přidávají se prvky další, nové. Učivo je aktivováno a rozšířeno. V následné fázi dochází k aktivaci předcházejícího kroku a jsou přidány další prohlubující dovednosti. Metoda umoţňuje vytvoření pevného základu učiva ICT s následným prohlubujícím efektem. Metoda se velmi dobře uplatnila při vzdělávání ţáků s limitujícími rozumovými schopnostmi, kteří potřebují ke vzdělávání více rozvolněné učivo a stálou aktivaci získaných poznatků.

3 Obr. Inovativní implementace učiva Základní znalosti a dovednosti Opětovná aktivace základních znalostí a dovedností s přidáním nových prvků Aktivace základních znalostí a dovedností s novými prvky, přidání dalších prohlubujících dovedností Zásady při vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením Při vzdělávání ţáků s mentálním postiţením se nejvíce uplatňují didaktické zásady jako je: zásada názornosti, zásada soustavnosti a trvalosti zásada aktivity ţáků ve vyučování zásada přiměřenosti učiva Kapacita pozornosti u ţáků s limitujícími rozumovými schopnosti je velmi nízká, i kdyţ je učivo zajímá a chtějí se učit. Jejich volní vlastnosti jim neumoţňují se na výuku v delším časovém rozsahu soustředit. Řešením je rozdělení vyučovací jednotky na menší časové údobí, v nichţ dochází ke střídání činností. Proto vytvořené plány s vytyčeným obsahem učiva obsahují více typů úkolů, učiva. Učitel je v přípravě na vyučovací jednotku seskládá do náročnějších a jednodušších úkonů. Velmi důleţitou roli hraje motivace k jednotlivým úkolům. Pro základní školu praktickou je nutné uţívat méně abstraktních pojmů a spoléhat na praktické úkony s několika moţnostmi zopakování, reálné příklady z praxe.

4 Září Ţáci by si měli zopakovat a prohloubit základní informace o počítači, jaká dodrţovat bezpečnostní a hygienická pravidla (správné sezení, délka doby strávená u počítače, větrání místnosti, střídání činností). Ţáci musí dodrţovat základní pravidla pro přihlášení a odhlášení počítače. Ţáci si zopakují z předchozích ročníků základní orientaci na klávesnici, funkci nejdůleţitějších kláves. 6. ročník Seznámení s učivem, bezpečnost a hygiena práce, zásady práce s PC, hlavní části počítače, vyuţití počítače. Přihlášení a odhlášení počítače, spouštění aplikací - Start, ikony na ploše. Klávesnice - orientace na klávesnici, procvičování písmen, nejdůleţitější klávesy - Shift, Backspace, Enter, Delete, Caps Lock, Ctrl + C, Ctrl + V. Microsoft Word: pracujeme s texty - malá a velká písmena, druh a velikost písma, psaní slov, kopírování a vkládání slov v rámci dokumentu.

5 7. ročník Seznámení s učivem, bezpečnost a hygiena práce, zásady práce s PC, hlavní části počítače, vyuţití počítače. Klávesnice - orientace na klávesnici, procvičování písmen, Shift, Backspace, Enter, Delete, Caps Lock, Num Lock, Esc, Ctrl + C, Ctrl + V. Pravé tlačítko myši - základní funkce. Microsoft Word: pracujeme s texty - malá a velká písmena, druh a velikost písma, psaní slov a vět - opakování učiva z předešlých ročníků. Zvýraznění a podtrţení textu, barva písma, zarovnávání textu, kopírování a vkládání slov a vět v rámci dokumentu. Seznámení s učivem, bezpečnost a hygiena práce, zásady práce s PC, hlavní části počítače, vyuţití počítače. Klávesnice - opakování - orientace na klávesnici: Shift (háčky, závorky), Backspace, Enter, Delete, Caps Lock, Num Lock, Esc, Ctrl, čárky, dvojtečka, tečka, numerická klávesnice. Microsoft Word: pracujeme s texty - malá a velká písmena, druh a velikost písma, psaní slov a vět - opakování učiva z předešlých ročníků. Barva písma, zarovnávání textu, kopírování a vkládání slov a vět, pravé tlačítko myši, odráţky a číslování. 9. ročník Seznámení s učivem, bezpečnost a hygiena práce, zásady práce s PC, hlavní části počítače, vyuţití počítače. Klávesnice - opakování - orientace na klávesnici: Shift (háčky, závorky), Backspace, Enter, Delete, Caps Lock, Num Lock, Esc, Ctrl, čárky, dvojtečka, tečka. Microsoft Word: pracujeme s texty - malá a velká písmena, druh a velikost písma, psaní slov a vět - opakování učiva z předešlých ročníků. Barva písma, zarovnávání textu, kopírování a vkládání slov a vět, pravé tlačítko myši, odráţky a číslování. Kopírování textu a obrázků z jednoho dokumentu do druhého.

6 Říjen Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo z měsíce září - základní úpravy textu. Práce s internetem - ţáci by měli dodrţovat základní pravidla a bezpečnost při práci. Ţáci by měli vyhledávat informace na internetu. Ţáci by měli vyuţívat školní výukové programy, interaktivní tabuli a počítače ve třídách. 6. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: přihlášení a odhlášení počítače, spouštění aplikací, orientace na klávesnici, práce s textem Microsoft Word. Práce s internetem: rizika (viry), vyhledávání informací do vyučovacích předmětů (zobrazení a prohlíţení webové stránky, orientace na stránkách). 7. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: přihlášení a odhlášení počítače, spouštění aplikací, orientace na klávesnici, práce s textem Microsoft Word, pravé tlačítko myši. Práce s internetem: rizika (viry), vyhledávání informací do vyučovacích předmětů, vlakových a autobusových spojů, (zobrazení a prohlíţení webové stránky, orientace na stránkách). Upevnění učiva z předchozího měsíce: přihlášení a odhlášení počítače, spouštění aplikací, orientace na klávesnici, práce s textem, psaní slov a vět Microsoft Word.

7 Práce s internetem: rizika (viry), vyhledávání informací do vyučovacích předmětů, vlakových a autobusových spojů, mapy na internetu (zobrazení a prohlíţení webové stránky, orientace na stránkách). 9. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: přihlášení a odhlášení počítače, spouštění aplikací, orientace na klávesnici, práce s textem Microsoft Word. Práce s internetem: rizika (viry), vyhledávání informací do vyučovacích předmětů, vlakových a autobusových spojů, mapy na internetu, virtuální svět (zobrazení a prohlíţení webové stránky, orientace na stránkách). Listopad Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s internetem, základní úpravy textu. Ţáci by měli zvládnout vytvoření sloţky, uloţení a tisk své práce. Ţáci by měli vyuţívat program Malování, orientovat se v něm.

8 6. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), práce s internetem. Orientace v programu Malování: otevření programu, nabídka nástrojů, kreslení. Vytvoření sloţky, ukládání prací, tisk. 7. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), práce s internetem. Orientace v programu Malování: otevření programu, nabídka nástrojů, kreslení, práce s obrázkem (změna tvaru, detaily gumování, kopírování obrázků, plocha obrazovky v programu Malování, vzhled stánky). Uloţení práce z programu Malování do sloţky, tisk práce. Organizace dat v počítači (kopírování, ukládání a třídění dat do sloţek, práce se sloţkou). Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), práce s internetem. Orientace v programu Malování: otevření programu, nabídka nástrojů, kreslení, práce s obrázkem (gumování, barvy a tloušťky čar, lupa, retuše, reţim průhlednosti). Uloţení práce z programu Malování do sloţky, tisk práce. Organizace dat v počítači (kopírování, ukládání a třídění dat do sloţek, práce se sloţkou).

9 9. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), práce s internetem. Orientace v programu Malování: otevření programu, nabídka nástrojů, kreslení, práce s obrázkem (křivky, vkládání textu do obrázku). Uloţení práce z programu Malování do sloţky, tisk práce. Organizace dat v počítači (kopírování, ukládání a třídění dat do sloţek, práce se sloţkou). Prosinec Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s internetem, základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování, školní výukové programy. Ţáci by měli dodrţovat bezpečnou internetovou komunikaci ( , skype, sociální sítě), uvědomovat si rizika kyberšikany. Ţáci si vytvoří ovou schránku. 6. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Internetová komunikace: vytvoření ové schránky, komunikace na sociálních sítích. 7. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou.

10 Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Internetová komunikace: vytvoření ové schránky, komunikace na sociálních sítích. Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Internetová komunikace: vytvoření ové schránky, komunikace na sociálních sítích. 9. ročník Upevnění učiva z předchozího měsíce: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Internetová komunikace: vytvoření ové schránky, komunikace na sociálních sítích. Leden Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s internetem, základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování, školní výukové programy. Ţáci by měli dodrţovat bezpečnou internetovou komunikaci ( , skype, sociální sítě), uvědomovat si rizika kyberšikany. Ţáci se ve své vytvořené ové schránce umí orientovat, číst přijaté zprávy, odesílat zprávy.

11 6. ročník Upevnění učiva: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. ová schránka: prohlíţení pošty, psaní nové zprávy, odesílání. 7. ročník Upevnění učiva: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. ová schránka: prohlíţení pošty, psaní nové zprávy, odesílání, příloha elektronické pošty (posílání souboru jako přílohy a prohlíţení přílohy doručené zprávy). Upevnění učiva: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana.

12 ová schránka: prohlíţení pošty, psaní nové zprávy, odesílání, příloha elektronické pošty (posílání souboru jako přílohy a prohlíţení přílohy doručené zprávy), úklid v poštovní schránce, viry šířené em, nevyţádaná pošta, poplašné zprávy. 9. ročník Upevnění učiva: spouštění aplikací, práce s textem (Microsoft Word), program malování, práce se sloţkou. Zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. ová schránka: prohlíţení pošty, psaní nové zprávy, odesílání, příloha elektronické pošty (posílání souboru jako přílohy a prohlíţení přílohy doručené zprávy), úklid v poštovní schránce, viry šířené em, nevyţádaná pošta, poplašné zprávy. Únor Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s internetem, program Malování, školní výukové programy. Ţáci se seznámí a vyuţívají připojitelná zařízení počítače (tiskárna, skener, digitální fotoaparát, webkamera, kamera, dataprojektor, interaktivní tabule). Ţáci vyuţívají didaktické hry v nabídce Start. 6. ročník Upevnění učiva: spouštění aplikací, program malování, práce s internetem, zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Vyuţití didaktických her z nabídky Start. Rozlišení tiskáren, práce s tiskem.

13 7. ročník Upevnění učiva: spouštění aplikací, program malování, práce s internetem, zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Vyuţití didaktických her z nabídky Start. Zásady práce s digitálním fotoaparátem, připojení kabelem, čtečka paměťových karet. Upevnění učiva: spouštění aplikací, program malování, práce s internetem, zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Vyuţití didaktických her z nabídky Start. Práce se skenerem, dataprojektorem. 9. ročník Upevnění učiva: spouštění aplikací, program malování, práce s internetem, zásady bezpečnosti internetové komunikace, kyberšikana. Vyuţití didaktických her z nabídky Start. Práce s webkamerou, kamerou. Březen Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s internetem, základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování, školní výukové programy. Práce s textem ţáci si osvojují náročnější operace (vkládání WordArtu, KlipArtu, tvorba tabulek, grafů).

14 Ţáci vyuţívají program WordPad. 6. ročník Upevnění učiva: základní práce s textem z předchozích měsíců. Náročnější operace: WordPad - spuštění programu, moţnosti práce ve Wordpadu. 7. ročník Upevnění učiva: základní práce s textem z předchozích měsíců. Náročnější operace: WordArt, WordPad - spuštění programu, moţnosti práce ve Wordpadu. Upevnění učiva: základní práce s textem z předchozích měsíců.

15 Náročnější operace: KlipArt, WordArt, WordPad - spuštění programu, moţnosti práce ve Wordpadu. 9. ročník Upevnění učiva: základní práce s textem z předchozích měsíců. Náročnější operace: KlipArt, WordArt, WordPad - spuštění programu, moţnosti práce ve Wordpadu, práce s tabulkami (tabulka a buňka, velikost a formát buňky, jednoduché vzorce a výpočty), práce s grafy (porovnávání dat). Duben Ţáci by měli upevňovat a procvičovat probrané učivo - práce s internetem, základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování, školní výukové programy. Práce s textem ţáci si osvojují náročnější operace (tvorba diplomu, plakátu a jednoduché prezentace) 6. ročník Práce s internetem (vyhledávání informací k učivu). Základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování. Náročnější operace: tvorba diplomu (vkládání a úpravy obrázků, obtékání textu, ozdobný nápis).

16 7. ročník Práce s internetem (vyhledávání informací k učivu). Základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování. Náročnější operace: tvorba plakátu (vkládání a úpravy obrázků, obtékání textu, ozdobný nápis). Práce s internetem (vyhledávání informací k učivu). Základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování. Náročnější operace: vytvoření jednoduché prezentace v PowerPointu. 9. ročník Práce s internetem (vyhledávání informací k učivu). Základní úpravy textu, práce se sloţkou, program Malování. Náročnější operace: vytvoření jednoduché prezentace v PowerPointu (prezentování dat s vyuţitím připojitelných zařízení počítače). Květen Ţáci si osvojují náročnější operace v programu Malování, Wordpad a prohlubují dosavadní znalosti (tvorba pohlednice, referátu).

17 6. ročník Zopakování základních aplikací v programu Malování, WordPad, MicrosoftWord. Sloţitější operace v programu Malování - tvorba pohlednice a dopisu (kopírování a vkládání textu do obrázku, úprava obrázku). 7. ročník Zopakování základních aplikací v programu Malování, WordPad, MicrosoftWord. Sloţitější operace v programu Malování - tvorba pohlednice a dopisu (kopírování a vkládání textu do obrázku, úprava obrázku). Zopakování základních aplikací v programu Malování, WordPad, MicrosoftWord. Sloţitější operace v programu MicrosoftWord a WordPad - tvorba referátu a dopisu (kopírování a vkládání obrázku do textu, úprava textu s vyuţitím připojitelných zařízení počítače).

18 9. ročník Zopakování základních aplikací v programu Malování, WordPad, MicrosoftWord. Sloţitější operace v programu MicrosoftWord a WordPad - tvorba referátu a dopisu (kopírování a vkládání obrázku do textu, úprava textu s vyuţitím připojitelných zařízení počítače). Červen Shrnutí a zopakování probraného učiva. Ţáci by měli dodrţovat a uplatňovat zásady bezpečné internetové komunikace, rozpoznat příznaky kyberšikany.

19 6. ročník Práce s internetem, internetová komunikace. Základní úpravy textu, práce se sloţkou. Program Malování, MicrosoftWord, WordPad, PowerPoint. Školní výukové programy, didaktické hry. 7. ročník Práce s internetem, internetová komunikace. Základní úpravy textu, práce se sloţkou. Program Malování, MicrosoftWord, WordPad, PowerPoint. Školní výukové programy, didaktické hry. Práce s internetem, internetová komunikace. Základní úpravy textu, práce se sloţkou. Program Malování, MicrosoftWord, WordPad, PowerPoint. Školní výukové programy, didaktické hry. 9. ročník Práce s internetem, internetová komunikace. Základní úpravy textu, práce se sloţkou. Program Malování, MicrosoftWord, WordPad, PowerPoint. Školní výukové programy, didaktické hry.

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT

PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT PROGRAM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ZÁJMOVÉ KROUŽKY ICT Vytvořeno v rámci realizace projektu: Rozšíření znalostí a posílení kompetencí v oblasti cizích jazyků a ICT v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Mgr.

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz

Obsah akreditovaných kurzů. Code Creator, Nové sady 2, Brno 602 00, info@eduzona.cz, www.eduzona.cz Obsah akreditovaných kurzů 1. Využití tabletu ve výuce Využití tabletu ve výuce a při procvičování učiva pomocí výukových aplikací. Základní pravidla práce s tabletem, výběr vhodných výukových aplikací

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2012 1 Nebojme se počítače METODIKA Radek Raška Soukromá střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeţí 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘSKÉ PRÁCE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy Střední

Více