Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bakalářská práce Autor: Miloslav Houdek, DiS. Informační technologie, Manažer projektů Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Písek Červenec, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury.... V Písku, dne Miloslav Houdek, DiS.

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval panu docentu Ing. Stanislavu Hornému, CSc. za odborné metodické vedení, za jeho rady a cenné připomínky, které mi byly v průběhu zpracování této bakalářské práce poskytnuty.

4 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o možnostech vizuální komunikace v moderním managementu. O volbě vhodného nástroje a média s ohledem na sociální, respektive profesní skupiny ve firmách. V úvodu práce jsou popsány formy komunikace. Představíme si vizuální komunikaci a její přednosti. Část práce je věnována předávání informací různým sociálním skupinám a reagování příjemců na prezentované sdělení. V nejrozsáhlejší části se věnuji možnostem prezentace na úrovni vrcholového a středního managementu. V poslední části bakalářské práce jsem shrnul získané poznatky a pokusil jsem se dojít k možným závěrům pro vhodnou volbu stylu, nástroje a média ve vizuální komunikaci v moderním managementu a v oblasti vizuální prezentace informace. Annotation This bachelor thesis deals with possibilities of the visual communication in the field of the modern management. It handles the choice of the appropriate instrument and medium with regard to the social or respectively professional groups within the companies. The introductory part contains a description of different forms of communication. We will present the visual communication and its advantages. One part of the thesis refers to the transmission of information to various social groups and to the reactions of the recipients in relation to the message they get. The main part of the work is dedicated to the possibilities of presentation at the level of high and middle management. In the concluding part of the bachelort thesis we summed up the acquired knowledge and attempted to reach possible conclusions regarding the choice of an appropariate style, instrument and media within the frame of the visual communication in the modern management and in the area of the visual presentation of the information as well.

5 Obsah práce 1. Formy komunikace Základní rozdělení Proces komunikace Úspěšná a efektivní komunikace Prezentace Firemní komunikace Elektronická firemní komunikace a prezentace Internetová komunikace Shrnutí Přednosti a představení vizuální komunikace Přednosti vizuální komunikace Prezentační vizuální prostředky Grafická podoba Postup tvorby dokumentu Náčrt a grafické řešení dokumentu Volba barvy Grafické formáty (bitmapa, vektor) Typografické řešení Grafické programy Shrnutí Stanovení priorit a vhodných prvků pro komunikaci v závislosti na sociálních (profesních) skupinách ve firmách Klasifikace sociálních (profesních) skupin Přijímání norem sociální (profesní) skupiny jednotlivcem Cílové skupiny komunikace veřejnost Prvky v komunikaci Shrnutí Stanovení požadavků a volba vhodného média pro komunikaci a prezentaci na úrovni středního a vrcholového managementu Firemní image Firemní kultura Firemní identita

6 4.4. Firemní styl Firemní styl jako firemní strategie Firemní styl jako komunikační prostředek Rozsah firemního stylu Grafický manuál Shrnutí Porovnání nástrojů ve vizuální komunikaci v moderním managementu Programy pro vizuální komunikaci mezi firemními uživateli Programy pro vizuální prezentaci Shrnutí Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků

7 Úvod Vizuální komunikace firem je dnes nedílnou součástí boje s konkurencí. Ať už forma interní komunikace, tak především externí. Chceme-li se jako firma nějakým způsobem odlišit od konkurence a jako cíl si zvolit profesionální pohled našich zákazníků, investorů, nebo obchodních partnerů na naší firmu, je potřeba mít vlastní originální vizuální styl, formu komunikace. Vizuální komunikace a vizuální prezentace firmy jsou dnes hlavními prostředky v boji s konkurencí. V době vysoké poptávky zákazníků a rozmanitosti trhů to bývá jeden ze způsobů, jak finálního zákazníka oslovit. Především díky jednoduchosti, originalitě a především zapamatovatelnosti reklamních sloganů, propagačních materiálů a jiných firemních vizuálních prostředků, mohou dnes společnosti mnohem více působit na cílového zákazníka a konkurovat tak do nedávna nekonkurovatelné ceně, ba dokonce kvalitě. Chceme-li se tedy odlišit od konkurence nebo chceme-li směrem k našim obchodním partnerům a zákazníkům působit profesionálně a chceme-li deklarovat úroveň a stabilitu firmy, musíme vizuální komunikaci věnovat nejen dostatek času, ale i prostoru. Jedním z nástrojů k zavedení osobnosti firmy může být kvalitně zpracovaný Corporate Identity (Design manuál, firemní identita, firemní styl), kterému se budeme věnovat v jedné z kapitol. Budou představeny jak prvky pro vhodné grafické zpracování, tak i výstupní zařízení, na kterých je možno prezentace předávat posluchačům. V jedné z částí se budeme věnovat i profesním a sociálním skupinám a způsobu předávání informací těmto segmentům veřejnosti. Vlastním cílem práce je seznámení a zvolení optimálního nástroje pro vizuální komunikaci v moderním managementu a využití multimediálních prostředků pro vizuální prezentaci. 7

8 1. Formy komunikace Sdílení, spojování, sdělení nám společně dali předpoklady pro slovo komunikace. Mezi lidmi, je komunikace základním spojovacím článkem. Je hlavním strůjcem společné lidské činnosti a mezilidských vztahů. Komunikace může mít mnoho podob (forem), kde jak význam, tak i použitelnost je rozmanitá a závisí na řadě podmětů a vnějších okolností. Zpravidla působí více forem komunikace najednou. V našem případě se budeme především zabývat komunikací ve smyslu dorozumívání Základní rozdělení Jak již bylo uvedeno, existuje několik forem komunikace a tedy i jejich rozčlenění. Základní rozdělení komunikace bych zvolil na: elektronická spíše označovaná jako telekomunikace (komunikace přes telefon, telegraf), nebo internetová komunikace (komunikace po internetu pomocí e- mailu, ICQ, Skype). verbální komunikace probíhající nejčastěji ústně, nebo v písemné podobě. Komunikace ústní, kde hlavním přenosovým médiem je jazyk, slova, věty, nabízí řadu výhod. Největší výhodou je okamžitá zpětná vazba a možnost doplňování o komunikaci nonverbální (existují druhy verbální komunikace, jako je monolog, dialog mezi dvěmi osobami, nebo skupinový dialog a dalším druhem je diskuze). Komunikace písemná, poskytuje právoplatné podklady a záznamy. Oproti ústní komunikaci není možnost bezprostřední zpětné vazby a z toho vyplývá, že v případě nejasností vznikají nesrovnalosti. neverbální často užívaná jako nonverbální komunikace, je takzvaná komunikace beze slov. Zde je využíváno zejména gest (pohyby rukou), mimiky (řeč obličejových svalů, úst, lícních svalů, očí), haptika (řeč dotyků například při podávání rukou), vizika (řeč pohledů), proxemika (což je prostorové oddálení, nebo přiblížení mluvčího), posturika (postoje) a nebo i fonetika (i když je využívání hlasů, je brána jako neverbální). Jinými slovy, je neverbální komunikace myšlena, jako řeč těla. 8

9 Dalším dělením komunikace, může být podle druhu prezentace. Zde je hlavní rozdělení podle: neformální komunikace vzniká zpravidla v nepředvídatelných okamžicích a je výsledkem náhodné komunikační sítě, která je tvořena osobními kontakty, které jsou rovněž náhodné. formální komunikace vyplývá z organizační struktury podniku a je předávána komunikačními cestami. Tomuto druhu komunikace se budeme rozsáhleji věnovat. Další rozdělení je možné podle druhu pro koho, pro jaký počet osob je interpretováno: masová komunikace jejím cílem je zasažení v krátké době, co největší skupiny lidí. Častými médii jsou televize, rozhlas, tisk a především internet. skupinová komunikace cílová skupina je podstatně menší než v masové, avšak i zde se projevují role členů skupinové komunikace a hovoří zde každý s každým. Důležitým poznatkem v této komunikaci je, potřeba určení toku informace (jako obrazce kruh, řetěz a podobně). interpersonální komunikace dvě skupiny po jednom členovi, kdy se střídá role vypravěče a posluchače a navzájem si něco sdělují. Rozdělení dle způsobu komunikace v internetu (komunikace v internetu bude popsána v kapitole Internetová komunikace): asynchronní způsob komunikace není nutná okamžitá odpověď, nebo reakce. Vyskytujícím se příkladem v internetu jsou například různá diskusní fóra, ová korespondence. synchronní způsob komunikace komunikace, kde během rozhovoru vzniká okamžitá odpověď, reakce, vyjádření protistrany. Pro síť internetu, ale i intranetu existují různé nástroje, různé komunikační prostředky. Mezi nejčastější patří chat, VoIP telefonie nebo Skype 9

10 1.2. Proces komunikace Komunikačním procesem nazýváme situaci, kdy na sebe začnou vzájemně působit komunikující partneři. Tento proces nabývá dvou rozhodujících a důležitých okamžiků a to, kdy sdělovatel a následně příjemce je přinucen vybrat z možných komunikačních prostředků. První (můžeme nazývat například již uvedeným sdělovatelem, nebo zdrojem) osoba nebo skupina tak kóduje a vysílá své sdělení druhé (můžeme nazývat příjemcem) osobě nebo skupině, která musí dekódovat. Informace (nebo sdělení) jsou od sdělovatele vysílány kanály, které se nazývají sdělovací. Komunikační kanály jsou prostředky, které slouží k oběhu sdělení. Například v oblasti marketingu jsou používány speciální druhy komunikačních kanálů (médii) a to reklamní sdělovací prostředky. Přímo nebo zprostředkovaně mohou probíhat procesy komunikace, které zde vstupují jako výměna jakýchkoli výsledků prováděné lidské činnosti. V případě, že dochází přímo k přenosu (prezentaci) výsledků vlastní činnosti mezi zdrojem a příjemcem, neexistuje zde žádný zprostředkovatel, nazýváme tento vztah jako přímý komunikační. Naopak v případě, že do komunikace nějakým způsobem vstupuje zprostředkovatel a ten ať pouze distribuuje, nebo jiným způsobem zpracovává a dále směřuje k příjemci, je nazýván tento vztah jako zprostředkovaný. V případě výskytu distributora může nastat nežádaná situace, kdy dojde k úmyslným, nebo i nechtěným změnám smyslu původního sdělení. Proto je zapotřebí distributora omezit pouze na přesnou reprodukci. Budeme-li proces komunikace chtít shrnout do několika bodů, budou zajisté tvořeny: sdělovatel (zdroj, komunikátor) má důvod ke komunikaci. kódování použití srozumitelných znaků do kterých je převedena myšlenka. zpráva (informace, sdělení) je výsledkem kódování. komunikační kanál prostředek používaný k zajištění transferu zprávy. příjemce (dekodér) dekóduje zprávu, zpravidla díky vlastním zkušenostem společně s obecnými okolnostmi. zpětná vazba reakce příjemce. Díky zpětné vazbě začíná působit příjemce jako sdělovatel a z jednosměrné se stává vzájemná. šum prvek, který v každé části komunikačního procesu může zasáhnout a výsledek komunikace nějakým způsobem ovlivnit. 10

11 1.3. Úspěšná a efektivní komunikace Ať už v případě firemní komunikace, tak i v případě komunikace na úrovni osobní, je jedním z nejdůležitějších prvků, jak je komunikace prezentována. Měřítkem může být úspěšnost komunikace a stejně tak i efektivnost, s kterou byla prezentována dále. Máme-li za úkol představit své produkty, seznámit zákazníky se svými výrobky, interpretovat své nápady, nestačí být pouze výborným odborníkem, nebo mít dobré nápady. Pro úspěch svůj nebo i společnosti je zapotřebí rovněž výborná komunikace. Komunikace, aby získala na úspěšnosti a efektivnosti, musí splňovat několik kritérií, poznatků, ale i pravidel. Dnes existují pro správnou, úspěšnou a efektivní komunikaci školící semináře, knihy a jiné materiály, kterými se dá vlastní komunikace dovést do takové úrovně, kdy budeme schopni v těchto rovinách konkurovat člověku s výbornými praktickými zkušenostmi. Pro úspěšnou a efektivní komunikaci je potřeba zvolit správné metody a především se vyvarovat takovým krokům, kdy při prezentaci informace může dojít ať už ke zkreslení, nebo úplnému znehodnocení (překroucení). Chceme-li, aby komunikace byla efektivní a úspěšná, musíme stavět na několika bodech: důležitým krokem je volba vhodného prostředí - negativně působí na příjemce prostředí, kde se bude cítit nepříjemně. Informace, kterou zde bude přijímat, bude ovlivněna právě tímto prostředím a jeho pocity. správné načasování, volba ideálního času - v tomto bodu, je brán zřetel na několik možností, kdy člověk, nebo skupina sdělení přijímá. Jiné reakce (podměty pro dekódování zprávy) jsou v časných ranních hodinách, kdy může na příjemce působit rozespalost, čas dopoledne, kdy lidské tělo tok informací teoreticky přijímá s lepším smyslem a nebo večer, kdy může příjemce působit unaveným dojmem. důvěryhodnost a pravdivost - případně důvěryhodnosti, je důležitým předpokladem pro úspěšnou komunikaci, právě vzájemná důvěra obou partnerů, v návaznosti na znalostech a spolehnutí se na skupinu, která sdělení vysílá. význam informace informační sdělení, komunikační zpráva musí být pro adresáta natolik zajímavá a významná, aby byl schopen ji věnovat natolik své pozornosti, aby byla vhodně dekódována. 11

12 pochopitelnost jeden z dalších bodů, který ovlivní další průběh celé komunikace. Problémy nastávají v případě příjmu informace, ale i v příjmu zpětné vazby, popřípadě se pro příjemce stává rozhovor nebo komunikační spoj nezajímavým. Úspěšná a efektivní komunikace na nás dnes dýchá na každé straně. Nejčastější snahou o správnou a efektivní komunikaci, je ovlivnění příjemců všudepřítomnou reklamou. Právě v oblasti marketingu, denně vznikají nejenom nové poznatky, ale i možnosti, jakým způsobem zasáhnout co největší cílovou skupinu posluchačů, v případě marketingu, potencionálních zákazníků. Existuje několik podmínek, které vedou v případě marketingu, ke správné komunikaci: 1. Vysoká efektivnost média zde je právě pokryta oblast, která byla zmíněna v předcházející části, tedy významově, důvěryhodností a především volba vhodného média. V případě reklamy je důležité i načasování a rozhodnutí, které skupině lidí, bude reklama směrována. 2. Efektivnost reklamy zde vzniká spojení kvalitního sdělení, společně s propagovanou značkou. I zde může vzniknout situace, kdy u skvěle přesvědčivé reklamy chybí propojení na značku, stejně tak i v opačném případě, kdy ačkoliv na známou značku, proběhne prezentace, kde informace ztrácejí na podstatnosti a důvěryhodnosti. 3. Předpoklad dobrého produktu více rozvíjí předcházející bod, kdy výrobek, který se může prodávat sám a bude mít špatnou a matoucí reklamu a prezentační médium bude nevhodně zvoleno, ztrácí na zájmu. Naopak v situaci, kdy zvolíme vhodné médium, společně s vhodnou komunikací, může stejný produkt zasáhnout úplně rozdílným způsobem finální skupinu a může na zákazníka především působit v dlouhodobějším horizontu Prezentace Umět správně, vhodně a se správnými prostředky prezentovat, dnes již patří mezi nejzákladnější dovednosti, které by měl ovládat student, nebo i vrcholový manager. Slovem prezentace, se dá rozumět šíření (sdělování, výklad, poskytování, ukázka něčeho, nebo dnes často používaný výraz v počítačové terminologii produkt, který je vytvořený v programu sloužící přímo k vytváření prezentací) informací více, nebo i jedné 12

13 osobě. Prezentujícím bývá osoba, která využívá ke sdělení informací jednostranné komunikaci. Dalším důvodem může být vyloženě reklamní prezentace, která slouží k oslovení co nejširší skupiny posluchačů (příjemců). Zde je hlavním úkolem prezentace přesvědčit o jedinečnosti a správnosti uvedeného produktu. Jako příklad můžeme uvést prezentace podomních prodejců, nebo prezentace poskytující outsourcing 1. Prezentace je využívána v mnoha odvětvích, v mnoha situacích a stejně tak slouží k mnoha účelům. Nejčastějším důvodem je o něčem informovat. V této oblasti může nalézt například prezentaci výsledků firmy, nebo například informovat o novém výrobku, o nové službě. Pro tento případ prezentace, stejně tak ale i v dalších případech je ideálním prostředkem elektronické publikování. Což je využití dostupné počítačové techniky a vhodného prezentačního média (projektor, LCD panel apod.). Prezentace může mít i vzdělávací důvod. Častým artiklem bývají různé encyklopedie, kde hlavním cílem je vysvětlení určité myšlenky, názoru a poznatků. Podoba těchto prezentací bývá opět nejvíce užívána v elektronické podobě, kde hlavním médiem pro přenos informací je zařízení pro přenos a uchování dat (DVD, CDROM, USB Flash disk) a koncové výstupní zařízení u posluchače (monitor, projektor). Jak již zde několikrát bylo uvedeno, nejčastějším způsobem komunikace během prezentace, je vizuální komunikace. Této oblasti je přímo věnována jedna z kapitol Firemní komunikace Dorozumívání se ve společnosti představuje ve společnostech zabývající se nejrůznějšími produkty nebo i službami, nejvyšší formu public relations 2. Firemní 1 Outsourcing je přenechání určitých činností, které firma v rámci svého fungování potřebuje k zajištění chodu, činnoost přenechá jiné, smluvní straně. Ta by měla být schopna tuto činnost pro nás zajistit v námi požadované ceně a především kvalitě. Je to taková činnost, kdy práce není zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti, nýbrž na základě smlouvy. Mezi nabídky outsorcingových společností patří například zajištění úklidu, správy informačních technologií, dopravy, třídící společnosti apod. Cílem je snížení nákladů a zaměření se na vlastní činnost. 2 Public relations zkráceně PR a lze jednoduše přeložit jako vztah s veřejností. PR jsou metody, techniky a nástroje, díky nimž společnost vytváří a následně i udržuje vztahy se svými partnery, společníky, veřejností a svým okolím. Snaží se ovlivňovat nahlížení a postoje okolí na sebe sama. Částečným prvkem, s kterým následně pracuje PR, je zpětná vazba. Ta je pro správné fungování public relations důležitá. Z toho vychází, že zpětná vazba je důležitým článkem pro obousměrnou komunikaci, která je v PR žádána. 13

14 komunikace je souhrn všech forem chování, díky nimž společnost o sobě něco sděluje a snaží se o komunikaci s okolním prostředím, nebo s prostředím vnitřním. Ve vnitřním prostředí si můžeme představit zaměstnance, akcionáře, společníky a v okolním prostředí například konkurenci, zákazníky, ale i prvky státních orgánů. Ve firemní komunikaci jsou zahrnuty komplexní komunikační nástroje. Jejich nejdůležitějším posláním je posílení obrazu společnosti. V této oblasti existuje spousta kurzů, tréninků a školení, díky kterým získávají pracovníci vrcholového managementu větší potenciál. To je pouze jeden z několika programů, které do sebe PR programy zahrnují. Dalšími jsou například vytváření sekretariátů a pracovišť, která na přímo slouží ke komunikaci s vnějším prostředím (kanceláře tiskových mluvčí), vně společnosti například speciální programy pro odměňování zaměstnanců a podobně. V rámci spojení firemní komunikace, dostáváme další její vnější projevy a pojmy. Jedním z nejrozsáhlejších je firemní identita (corporate identity 3 ), firemní image a kultura. Cíle firemní komunikace: důležitým cílem, o který by se měla každá společnost v oblasti firemní komunikace snažit, je zlepšení povědomosti firmy u veřejnosti. Povědomost o jejím plánování a i strategii. zaměřit se na určitou, cílovou skupinu a té představit svou přesnou a pozitivní podobu určit, jaké oblasti veřejného zájmu jsou pro firmu důležité při zaměření na určitou skupinu, zvolit takový systém, kdy budou okamžitě informování o změnách ve firmě, o změnách produktu, služeb a cen udržování pověsti, image a povědomí Komunikační politika Cílem komunikační politiky je rozhodnutí o struktuře, prostředcích a formě komunikace. Podle velikosti a segmentu působení, společnost určí, jakého rozsahu komunikační politika bude. Zda bude pokrývat celou koncepci komunikace, nebo se specializuje pouze pro danou oblast. Hlavním cílem by měla být srozumitelnost a konkrétní pole působnosti. 3 Corporate identity(ci) firemní identita, firemní styl, firemní kultura, firemní produkce. Společnost vystupuje v určitém grafickém designu. Ten vychází z grafického manuálu a autorem bývá grafický designér. CI je například patrný při prezentaci firmy v novinách, na internetu atd. 14

15 Vztahy s veřejností Jestliže chceme společnost, která bude mít dobré jméno mezi veřejností, je jedním z jejích úkolů připravit takový program, který by lidi přivedl a udržel. V oblasti marketingové komunikace se jedná o propagaci a komunikaci s veřejností. Je potřeba nastavit takové kroky a činnosti, aby byla upevněna důvěra a porozumění. Určí-li firma pro vztahy s veřejností jednoho člověka, musí být daná osoba nejenom odborníkem, ale také psychologem. V ideálním případě by musel být i schopným právníkem, novinářem a v rámci prezentaci návrhu a myšlenek firmy třeba i výtvarníkem. Každopádně takový odborník musí být firmou vychován a ačkoliv existují programy, kurzy a školení, je v českých firmách takových odborníků nedostatek. Vztahy s veřejností patří k prvkům a úkolům pro vrcholový management. Člověk zodpovědný za public relations by měl být tedy jedním z členů vrcholového managementu, popřípadě na přímo podřízen nejvyššímu představiteli společnosti. Tento člověk, by ale neměl mít pouze na starost informovat o záměrech, krocích, představách společnosti, ale měl by být schopen přijímat i zpětnou vazbu a správným způsobem jí vyhodnotit, pro další užitek firmy. Takovýto zaměstnanec, tým lidí, nebo i celé oddělení, které bude zodpovědné za styk, vztahy s veřejností by mělo postupovat podle určitých fází a do svého strategického plánu zahrnout následující: v prvním kroku analyzovat stav, zjistit situaci, očekávání a rozsah výsledného segmentu. V dalším kroku připravit strategický plán, jakým směrem se společnost ve vztazích s veřejností bude nadále ubírat (v první fázi). zjistit stav, jaké bude ideální médium pro sdělování informací. Po tomto kroku zvolit vhodné sdělovací prostředky a nadále s nimi pracovat. jak v případě vnější, tak především vnitřní komunikace nalézt i způsoby motivování. očekávat a být připraven na zpětnou vazbu. Reakce veřejnosti by měla být podkladem pro další kontroly a vyhodnocování. V této fázi se opětovně může analyzovat situace a připravit updatovaný plán. Navíc by takový resort měl být připraven na: z řad veřejnosti mohou vzniknout dotazy jak technického tak i ostatního charakteru a nejenom správná a systematická odpověď může pokrýt požadavky veřejnosti, ale i poradenství. Opět dalším krokem na vznesený dotaz musí být zpětná vazba od společnosti 15

16 Vliv konkurence na firemní komunikaci Jedním z hlavních úkolů vztahů s veřejností, je zvýšení povědomí o firmě. Je to vlastně i boj s konkurenčními firmami o cílového zákazníka, o investory a akcionáře. V případě výskytu dvou stejných produktů, od dvou různých firem, vstupuje na řadu právě marketingová komunikace a získávání zákazníků. Zde je důležitá práce právě těch oddělení v závodě, která tuto oblast mají na starosti. Úkolem týmu lidí zabývající se vztahy s veřejností bude nejenom ukázat, v čem je náš výrobek lepší oproti konkurenci, ale stejně tak ukázat, že celá společnost je na trhu tou silnější, důvěryhodnější a výhodnější. Síla, jistota a cena jsou jedním z několika faktorů, na které musí společnost útočit a nabízet takové možnosti, že konkurence v tomto boji musí mít více jak rovnocenného protivníka. Před začátkem boje s konkurencí o finálního zákazníka, ale i složky, které potřebuje společnost ke svému růstu, vývoji, nebo podpoře, je zapotřebí získání co největšího množství informací na konkurenčním poli působnosti. Získání složení nabízených služeb a výrobku, strategie konkurenční firmy, výsledky jejího hospodaření a investičních záměrů a především, její silné a slabé stránky. Podle velikostí oddělení, které mají na starosti právě vztahy s veřejností, by měli tyto úkony spadat pod jejich kompetenci. V případě menších společností, nebo společností, které chtějí využívat outsourcingových služeb existuje volba externí společnosti, která všechny tyto fáze zajistí. Znalostí konkurence máme silnou zbraň pro získání a posílení trhu. Nesmíme tedy zapomínat, že ztrátou konkurence snižujeme i možnost dalšího rozvoje a taková záležitost může být i negativním ovlivněním na vlastním trhu působnosti Elektronická firemní komunikace a prezentace Stejně tak rychle jako se vyvíjí svět počítačů v hardwarové sféře, se rozvíjí možnosti v oblasti elektronické firemní komunikaci a prezentace (v oblasti HW i SW). Tento boom je pro většinu uživatelů, kteří se prezentací a firemní komunikací nezaobírají každým dnem nepodstatný, avšak pro člověka v této oblasti pracující a využívající jsou nové trendy a možnosti téměř revoluční. V oblasti programového vybavení jsou možnosti výsledné kvality vytvářené prezentace, nebo užití firemní komunikace navíc umocněny možnosti, které vytvářejí i nové technologie v oblasti produkce a výsledné projekce. Už je minulostí, kdy pro vhodně vytvořenou prezentaci bylo dostačující použít projektor, nebo velký LCD panel. Na trhu se 16

17 objevují novinky, jako jsou 3D prezentace (využití holografu 4, brýle pro virtuální realitu), které rychlým nástupem dostávají do ústraní ještě do nedávna často využívané flipcharty, LCD a projekční televize. Avšak i v masivním využití počítačové techniky je dostatek prostoru pro využití a zaznamenání názorů, připomínek, nebo pro detailnější vysvětlení situace a problému na klasickou nástěnku, výše zmiňovaný flipchart. Je to naopak psychologické působení na mentalitu posluchačů, kdy právě uvedeným způsobem je můžeme více zapojit do prezentace a dát jim prostor k vlastnímu vyjádření. Tím získáváme opět zpětnou vazbu, což je jedním z úkolů prezentujícího. Pro jednotnou firemní komunikaci, vydala společnost Microsoft několik nástrojů, kterým se podrobněji budeme věnovat v následujících kapitolách. V oblasti vizuální komunikace je spektrum výrobců širší a stejně jako v předcházejícím případě se v dalších kapitolách k tomu vrátíme. Z jakého důvodu tedy vytváříme firemní elektronickou komunikaci: vybudování stejného prostředí pro zaměstnance, uživatele a jejich vzájemnou komunikaci i komunikaci s vnějškem společnosti. sdílení dokumentů v el. podobě. Jednodušší přístup k dokumentům, které mohou být uloženy a sdíleny dle kritérií, které si může sama společnost určit. plánování, kontrola plnění zadaných úkolů (statusy plnění úkolů). zajištění elektronické komunikace i v oblasti formální a neformální komunikace uvnitř společnosti využitím elektronické pošty. zajištění elektronické korespondence mimo společnost, využitím elektronické pošty, zkvalitnění a především zrychlení komunikace (el. pošta, www stránky). ukládání dokumentů a možnost archivace. 4 Holograf je trojrozměrný obraz. Využití má nejenom při prezentaci, ale i v umění (zpřístupnění velmi cenných uměleckých nebo i historicky vzácných předmětů). Holografie je metoda, která se zabývá právě záznamem takového obrazce. Její využití je například dnes i v případě záznamů dat. 17

18 1.7. Internetová komunikace Kromě všeobecných a všem dobře známých výhod internetu, skýtá internet i spousty výhod v oblasti přenosu komunikace. V síti internetu lze přenášet rozhlas i televizi v digitální podobě. Dnes už standardními funkcemi jsou například videohovory a videokonference. Kdy je přenášen nejenom zvuk, ale především i obraz. Tím se dává komunikaci na větší vzdálenosti další potřebný rozměr a to poznání verbální komunikace a to především pohyby a řeč těla. Nejčastějším používaným nástrojem internetové komunikace pro většinu firem i společností je ová korespondence. Je využívána nejenom uvnitř společností, ale i směrem ven, tedy směrem k zákazníkům Shrnutí V úvodní části jsem se pokusil o základní dělení komunikací. Pro názornost jsem se pokusil vždy vybrat takového zástupce druhu komunikace, aby nám uvedený způsob komunikace byl představen i v praktické rovinně. V procesu komunikace, jsme se pozastavili nad celým procesem, počínaje volbou vhodného komunikačního prostředku, až po fázi zpětné vazby, kdy vlastně získáváme reakci protistrany. V dalších částí se nám ukázalo, že pro společnost, firmu, která využívá plně komunikaci jako jeden z nástrojů svého podnikání, je zpětná vazba směrem od zákazníka jedním z nejdůležitějších vstupů. Bez zpětné vazby těžko mohou vznikat další komunikační procesy a tedy i zlepšování. Tím jsme se dostali do části, kdy se snažíme vyhledat vhodný způsob a metody, jak vést úspěšnou a efektivní komunikaci. Čeho se vyvarovat, čeho naopak využít ve svůj prospěch a prospěch celé firmy. Představili jsme si vliv konkurence na oblast komunikace a vztahy s veřejností. V závěrečných bodech jsme se již začali věnovat praktickému využití. Využití moderních prostředků, vizuálních možností a volbu vhodného a tedy především úspěšného prezentačního média pro elektronickou komunikaci i prezentaci. 18

19 2. Přednosti a představení vizuální komunikace Jestliže hovoříme, komunikujeme s někým tváří v tvář dochází k výměnám informací, tedy myšlenek. K předání myšlenek nepoužíváme jenom slova, ale jak již jsme se seznámili, dochází k změnám tónu hlasu, výrazů ve tvářích, pohyby rukou. Chceme-li toto aplikovat u komunikace, kde není možno implementovat řeč těla, nebo v případě, že chceme upoutat posluchače, zákazníky nebo partnery i jinými podněty, vstupuje na scénu vizuální komunikace. Posluchačům například v síti internetu potřebujeme poskytnout takové podněty, které u nich vzbudí například přesvědčení, že právě naše společnost je silná, že dokáže být pro ně společníkem a nebude u nich budit strach a zbytečný respekt Přednosti vizuální komunikace Vizuální komunikace posluchačům, partnerům, zákazníkům, managementu nebo i kolegům pomáhá během prezentace vytvářet zájem. Ovlivňuje množství vstřebávaných informací a poznatků, udržuje jejich soustředění. Vizuální komunikace pomáhá udržet zájem posluchačů, zákazníků a všech přítomných na internetu. Udržuje jejich pozornost a také ovlivňuje množství vstřebaných informací. Pro názornost uveďme, že poslechem je člověk schopen uchovat 20 % sdělení a obrazem 30 % sdělení. Kombinací poslechu a vizuálního sdělení docílíte až 70 % zapamatovaných informací. 5 Z uvedeného vyplývá, že kombinací poslechu a vizuálního sdělení je možno docílit až 70 % informací, které si posluchač zapamatuje. V případě prezentací, se stala vizuální komunikace nedílnou součástí. Jestliže budeme chtít namodelovat situaci v našem podniku, kdy chceme vrcholovému vedení představit například novou vizi rozšiřování produkce, nebo služeb, těžko by se takováto schůzka obešla bez správně vytvořené vizuální přípravy. Ne vždy jsou obchodními partnery pracovníci, kteří se v daném odvětví pohybují. Právě vizuální komunikace by jim měla umožnit jednodušší formou pochopit problém, osvětlit stávající situaci a představit vize, které problém vyřeší a tudíž zajistí firmě další prosperitu. Stejné je to i v případě komunikace se zákazníkem. Budou-li na něj chrleny pouze technické informace a čísla 5 VLK, Jan. Videobanner.cz mění internetovou komunikaci. Lupa.cz : server o českém Internetu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/videobanner-czmeni-internetovou-komunikaci/> 19

20 nebude stejná reakce jako v případě přehledné vizuální komunikace. Zákazník si může být nejistý svým pochopením problému, nejistý informacemi vycházejících pouze z dat. Hlavní předností vizuální komunikace je tedy umožnění posluchači jednodušší vnímaní námi prezentované zprávy (sdělení) pomocí vizuálních prostředků (video i audio). Obraz vytváří lepší a přesnější představu o ústně sdělované informaci a dokresluje jí žádaný vzhled (image) Prezentační vizuální prostředky Jak již v předchozí části bylo řečeno, vizuální forma prezentace nabízí větší zapamatovatelnost a především má i výborné přesvědčovací schopnosti. Snahou během školení, jednání a prezentace je efektivně a úspěšně předat druhé straně informaci, nebo sdělení tak, že maximálně a co s největší důsledností pochopí a zapamatuje vše, co prezentujeme. V této kapitole se seznámíme s fyzickými nástroji, které nám vizuální komunikaci zjednoduší v rámci prezentací, porad, školení a informovanosti. Flipchart Je nejjednodušší formou vizuálního prostředku. Zpravidla větší plochy papíru (1m 2 ) umístěny na kovové konstrukci. Umožňují prezentující zaznamenávat dotazy, odpovídat, reagovat na ně a po grafické stránce zjednodušit výklad. Často bývá součástí školení a prezentací. Obrázek 1 Flipchart, zdroj [7] 20

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Digitální prezentac e informací

Digitální prezentac e informací Kapitola desátá Digitální prezentac e informací Učební text Mgr. Radek Hoszowski Digitální prezentace informací Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí.

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli Tatra Phoenix Corporate identity Ludvík Mattanelli Corporate Identity Corporate Identity je sumou specifických schopností, vlastností a jevů utvářejících soudržnost organizace, jež ji odlišují od jiných.

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Vývoj počítačové grafiky Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Počítačová grafika obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů nebo pro úpravu již nasnímaných grafických

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Case Study IDEA STATICA

Case Study IDEA STATICA Case Study IDEA STATICA Nová obchodní prezentace firmy IDEA StatiCa, díky níž její distributoři získavají desítky nových zákazníků měsíčně. IDEA StatiCa je firma, která nabízí inženýrské softwarové řešení

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Základy informatiky 14ZINF

Základy informatiky 14ZINF Základy informatiky 14ZINF Prezentace aneb jak vytvořit úspěšnou prezentaci 12/10/2011 1 Plánování účelu, prezentační metody, formy obsahu a dotváření prezentace Při tvorbě nové prezentace, většinou existuje

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD. www.zlinskedumy.cz ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ

IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD. www.zlinskedumy.cz ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Materiál se zabývá základními pojmy z oblasti počítačové grafiky, musí být doplněn výkladem. Umožňuje použití

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

SOŠ Benešov, Černoleská 1997 SOŠ Benešov, Černoleská 1997 Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Mgr. Markéta Doušová Bitmapová a vektorová grafika III/2 VY_32_INOVACE_21 Název školy Střední odborná škola,

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více