Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bakalářská práce Autor: Miloslav Houdek, DiS. Informační technologie, Manažer projektů Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Písek Červenec, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury.... V Písku, dne Miloslav Houdek, DiS.

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval panu docentu Ing. Stanislavu Hornému, CSc. za odborné metodické vedení, za jeho rady a cenné připomínky, které mi byly v průběhu zpracování této bakalářské práce poskytnuty.

4 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o možnostech vizuální komunikace v moderním managementu. O volbě vhodného nástroje a média s ohledem na sociální, respektive profesní skupiny ve firmách. V úvodu práce jsou popsány formy komunikace. Představíme si vizuální komunikaci a její přednosti. Část práce je věnována předávání informací různým sociálním skupinám a reagování příjemců na prezentované sdělení. V nejrozsáhlejší části se věnuji možnostem prezentace na úrovni vrcholového a středního managementu. V poslední části bakalářské práce jsem shrnul získané poznatky a pokusil jsem se dojít k možným závěrům pro vhodnou volbu stylu, nástroje a média ve vizuální komunikaci v moderním managementu a v oblasti vizuální prezentace informace. Annotation This bachelor thesis deals with possibilities of the visual communication in the field of the modern management. It handles the choice of the appropriate instrument and medium with regard to the social or respectively professional groups within the companies. The introductory part contains a description of different forms of communication. We will present the visual communication and its advantages. One part of the thesis refers to the transmission of information to various social groups and to the reactions of the recipients in relation to the message they get. The main part of the work is dedicated to the possibilities of presentation at the level of high and middle management. In the concluding part of the bachelort thesis we summed up the acquired knowledge and attempted to reach possible conclusions regarding the choice of an appropariate style, instrument and media within the frame of the visual communication in the modern management and in the area of the visual presentation of the information as well.

5 Obsah práce 1. Formy komunikace Základní rozdělení Proces komunikace Úspěšná a efektivní komunikace Prezentace Firemní komunikace Elektronická firemní komunikace a prezentace Internetová komunikace Shrnutí Přednosti a představení vizuální komunikace Přednosti vizuální komunikace Prezentační vizuální prostředky Grafická podoba Postup tvorby dokumentu Náčrt a grafické řešení dokumentu Volba barvy Grafické formáty (bitmapa, vektor) Typografické řešení Grafické programy Shrnutí Stanovení priorit a vhodných prvků pro komunikaci v závislosti na sociálních (profesních) skupinách ve firmách Klasifikace sociálních (profesních) skupin Přijímání norem sociální (profesní) skupiny jednotlivcem Cílové skupiny komunikace veřejnost Prvky v komunikaci Shrnutí Stanovení požadavků a volba vhodného média pro komunikaci a prezentaci na úrovni středního a vrcholového managementu Firemní image Firemní kultura Firemní identita

6 4.4. Firemní styl Firemní styl jako firemní strategie Firemní styl jako komunikační prostředek Rozsah firemního stylu Grafický manuál Shrnutí Porovnání nástrojů ve vizuální komunikaci v moderním managementu Programy pro vizuální komunikaci mezi firemními uživateli Programy pro vizuální prezentaci Shrnutí Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků

7 Úvod Vizuální komunikace firem je dnes nedílnou součástí boje s konkurencí. Ať už forma interní komunikace, tak především externí. Chceme-li se jako firma nějakým způsobem odlišit od konkurence a jako cíl si zvolit profesionální pohled našich zákazníků, investorů, nebo obchodních partnerů na naší firmu, je potřeba mít vlastní originální vizuální styl, formu komunikace. Vizuální komunikace a vizuální prezentace firmy jsou dnes hlavními prostředky v boji s konkurencí. V době vysoké poptávky zákazníků a rozmanitosti trhů to bývá jeden ze způsobů, jak finálního zákazníka oslovit. Především díky jednoduchosti, originalitě a především zapamatovatelnosti reklamních sloganů, propagačních materiálů a jiných firemních vizuálních prostředků, mohou dnes společnosti mnohem více působit na cílového zákazníka a konkurovat tak do nedávna nekonkurovatelné ceně, ba dokonce kvalitě. Chceme-li se tedy odlišit od konkurence nebo chceme-li směrem k našim obchodním partnerům a zákazníkům působit profesionálně a chceme-li deklarovat úroveň a stabilitu firmy, musíme vizuální komunikaci věnovat nejen dostatek času, ale i prostoru. Jedním z nástrojů k zavedení osobnosti firmy může být kvalitně zpracovaný Corporate Identity (Design manuál, firemní identita, firemní styl), kterému se budeme věnovat v jedné z kapitol. Budou představeny jak prvky pro vhodné grafické zpracování, tak i výstupní zařízení, na kterých je možno prezentace předávat posluchačům. V jedné z částí se budeme věnovat i profesním a sociálním skupinám a způsobu předávání informací těmto segmentům veřejnosti. Vlastním cílem práce je seznámení a zvolení optimálního nástroje pro vizuální komunikaci v moderním managementu a využití multimediálních prostředků pro vizuální prezentaci. 7

8 1. Formy komunikace Sdílení, spojování, sdělení nám společně dali předpoklady pro slovo komunikace. Mezi lidmi, je komunikace základním spojovacím článkem. Je hlavním strůjcem společné lidské činnosti a mezilidských vztahů. Komunikace může mít mnoho podob (forem), kde jak význam, tak i použitelnost je rozmanitá a závisí na řadě podmětů a vnějších okolností. Zpravidla působí více forem komunikace najednou. V našem případě se budeme především zabývat komunikací ve smyslu dorozumívání Základní rozdělení Jak již bylo uvedeno, existuje několik forem komunikace a tedy i jejich rozčlenění. Základní rozdělení komunikace bych zvolil na: elektronická spíše označovaná jako telekomunikace (komunikace přes telefon, telegraf), nebo internetová komunikace (komunikace po internetu pomocí e- mailu, ICQ, Skype). verbální komunikace probíhající nejčastěji ústně, nebo v písemné podobě. Komunikace ústní, kde hlavním přenosovým médiem je jazyk, slova, věty, nabízí řadu výhod. Největší výhodou je okamžitá zpětná vazba a možnost doplňování o komunikaci nonverbální (existují druhy verbální komunikace, jako je monolog, dialog mezi dvěmi osobami, nebo skupinový dialog a dalším druhem je diskuze). Komunikace písemná, poskytuje právoplatné podklady a záznamy. Oproti ústní komunikaci není možnost bezprostřední zpětné vazby a z toho vyplývá, že v případě nejasností vznikají nesrovnalosti. neverbální často užívaná jako nonverbální komunikace, je takzvaná komunikace beze slov. Zde je využíváno zejména gest (pohyby rukou), mimiky (řeč obličejových svalů, úst, lícních svalů, očí), haptika (řeč dotyků například při podávání rukou), vizika (řeč pohledů), proxemika (což je prostorové oddálení, nebo přiblížení mluvčího), posturika (postoje) a nebo i fonetika (i když je využívání hlasů, je brána jako neverbální). Jinými slovy, je neverbální komunikace myšlena, jako řeč těla. 8

9 Dalším dělením komunikace, může být podle druhu prezentace. Zde je hlavní rozdělení podle: neformální komunikace vzniká zpravidla v nepředvídatelných okamžicích a je výsledkem náhodné komunikační sítě, která je tvořena osobními kontakty, které jsou rovněž náhodné. formální komunikace vyplývá z organizační struktury podniku a je předávána komunikačními cestami. Tomuto druhu komunikace se budeme rozsáhleji věnovat. Další rozdělení je možné podle druhu pro koho, pro jaký počet osob je interpretováno: masová komunikace jejím cílem je zasažení v krátké době, co největší skupiny lidí. Častými médii jsou televize, rozhlas, tisk a především internet. skupinová komunikace cílová skupina je podstatně menší než v masové, avšak i zde se projevují role členů skupinové komunikace a hovoří zde každý s každým. Důležitým poznatkem v této komunikaci je, potřeba určení toku informace (jako obrazce kruh, řetěz a podobně). interpersonální komunikace dvě skupiny po jednom členovi, kdy se střídá role vypravěče a posluchače a navzájem si něco sdělují. Rozdělení dle způsobu komunikace v internetu (komunikace v internetu bude popsána v kapitole Internetová komunikace): asynchronní způsob komunikace není nutná okamžitá odpověď, nebo reakce. Vyskytujícím se příkladem v internetu jsou například různá diskusní fóra, ová korespondence. synchronní způsob komunikace komunikace, kde během rozhovoru vzniká okamžitá odpověď, reakce, vyjádření protistrany. Pro síť internetu, ale i intranetu existují různé nástroje, různé komunikační prostředky. Mezi nejčastější patří chat, VoIP telefonie nebo Skype 9

10 1.2. Proces komunikace Komunikačním procesem nazýváme situaci, kdy na sebe začnou vzájemně působit komunikující partneři. Tento proces nabývá dvou rozhodujících a důležitých okamžiků a to, kdy sdělovatel a následně příjemce je přinucen vybrat z možných komunikačních prostředků. První (můžeme nazývat například již uvedeným sdělovatelem, nebo zdrojem) osoba nebo skupina tak kóduje a vysílá své sdělení druhé (můžeme nazývat příjemcem) osobě nebo skupině, která musí dekódovat. Informace (nebo sdělení) jsou od sdělovatele vysílány kanály, které se nazývají sdělovací. Komunikační kanály jsou prostředky, které slouží k oběhu sdělení. Například v oblasti marketingu jsou používány speciální druhy komunikačních kanálů (médii) a to reklamní sdělovací prostředky. Přímo nebo zprostředkovaně mohou probíhat procesy komunikace, které zde vstupují jako výměna jakýchkoli výsledků prováděné lidské činnosti. V případě, že dochází přímo k přenosu (prezentaci) výsledků vlastní činnosti mezi zdrojem a příjemcem, neexistuje zde žádný zprostředkovatel, nazýváme tento vztah jako přímý komunikační. Naopak v případě, že do komunikace nějakým způsobem vstupuje zprostředkovatel a ten ať pouze distribuuje, nebo jiným způsobem zpracovává a dále směřuje k příjemci, je nazýván tento vztah jako zprostředkovaný. V případě výskytu distributora může nastat nežádaná situace, kdy dojde k úmyslným, nebo i nechtěným změnám smyslu původního sdělení. Proto je zapotřebí distributora omezit pouze na přesnou reprodukci. Budeme-li proces komunikace chtít shrnout do několika bodů, budou zajisté tvořeny: sdělovatel (zdroj, komunikátor) má důvod ke komunikaci. kódování použití srozumitelných znaků do kterých je převedena myšlenka. zpráva (informace, sdělení) je výsledkem kódování. komunikační kanál prostředek používaný k zajištění transferu zprávy. příjemce (dekodér) dekóduje zprávu, zpravidla díky vlastním zkušenostem společně s obecnými okolnostmi. zpětná vazba reakce příjemce. Díky zpětné vazbě začíná působit příjemce jako sdělovatel a z jednosměrné se stává vzájemná. šum prvek, který v každé části komunikačního procesu může zasáhnout a výsledek komunikace nějakým způsobem ovlivnit. 10

11 1.3. Úspěšná a efektivní komunikace Ať už v případě firemní komunikace, tak i v případě komunikace na úrovni osobní, je jedním z nejdůležitějších prvků, jak je komunikace prezentována. Měřítkem může být úspěšnost komunikace a stejně tak i efektivnost, s kterou byla prezentována dále. Máme-li za úkol představit své produkty, seznámit zákazníky se svými výrobky, interpretovat své nápady, nestačí být pouze výborným odborníkem, nebo mít dobré nápady. Pro úspěch svůj nebo i společnosti je zapotřebí rovněž výborná komunikace. Komunikace, aby získala na úspěšnosti a efektivnosti, musí splňovat několik kritérií, poznatků, ale i pravidel. Dnes existují pro správnou, úspěšnou a efektivní komunikaci školící semináře, knihy a jiné materiály, kterými se dá vlastní komunikace dovést do takové úrovně, kdy budeme schopni v těchto rovinách konkurovat člověku s výbornými praktickými zkušenostmi. Pro úspěšnou a efektivní komunikaci je potřeba zvolit správné metody a především se vyvarovat takovým krokům, kdy při prezentaci informace může dojít ať už ke zkreslení, nebo úplnému znehodnocení (překroucení). Chceme-li, aby komunikace byla efektivní a úspěšná, musíme stavět na několika bodech: důležitým krokem je volba vhodného prostředí - negativně působí na příjemce prostředí, kde se bude cítit nepříjemně. Informace, kterou zde bude přijímat, bude ovlivněna právě tímto prostředím a jeho pocity. správné načasování, volba ideálního času - v tomto bodu, je brán zřetel na několik možností, kdy člověk, nebo skupina sdělení přijímá. Jiné reakce (podměty pro dekódování zprávy) jsou v časných ranních hodinách, kdy může na příjemce působit rozespalost, čas dopoledne, kdy lidské tělo tok informací teoreticky přijímá s lepším smyslem a nebo večer, kdy může příjemce působit unaveným dojmem. důvěryhodnost a pravdivost - případně důvěryhodnosti, je důležitým předpokladem pro úspěšnou komunikaci, právě vzájemná důvěra obou partnerů, v návaznosti na znalostech a spolehnutí se na skupinu, která sdělení vysílá. význam informace informační sdělení, komunikační zpráva musí být pro adresáta natolik zajímavá a významná, aby byl schopen ji věnovat natolik své pozornosti, aby byla vhodně dekódována. 11

12 pochopitelnost jeden z dalších bodů, který ovlivní další průběh celé komunikace. Problémy nastávají v případě příjmu informace, ale i v příjmu zpětné vazby, popřípadě se pro příjemce stává rozhovor nebo komunikační spoj nezajímavým. Úspěšná a efektivní komunikace na nás dnes dýchá na každé straně. Nejčastější snahou o správnou a efektivní komunikaci, je ovlivnění příjemců všudepřítomnou reklamou. Právě v oblasti marketingu, denně vznikají nejenom nové poznatky, ale i možnosti, jakým způsobem zasáhnout co největší cílovou skupinu posluchačů, v případě marketingu, potencionálních zákazníků. Existuje několik podmínek, které vedou v případě marketingu, ke správné komunikaci: 1. Vysoká efektivnost média zde je právě pokryta oblast, která byla zmíněna v předcházející části, tedy významově, důvěryhodností a především volba vhodného média. V případě reklamy je důležité i načasování a rozhodnutí, které skupině lidí, bude reklama směrována. 2. Efektivnost reklamy zde vzniká spojení kvalitního sdělení, společně s propagovanou značkou. I zde může vzniknout situace, kdy u skvěle přesvědčivé reklamy chybí propojení na značku, stejně tak i v opačném případě, kdy ačkoliv na známou značku, proběhne prezentace, kde informace ztrácejí na podstatnosti a důvěryhodnosti. 3. Předpoklad dobrého produktu více rozvíjí předcházející bod, kdy výrobek, který se může prodávat sám a bude mít špatnou a matoucí reklamu a prezentační médium bude nevhodně zvoleno, ztrácí na zájmu. Naopak v situaci, kdy zvolíme vhodné médium, společně s vhodnou komunikací, může stejný produkt zasáhnout úplně rozdílným způsobem finální skupinu a může na zákazníka především působit v dlouhodobějším horizontu Prezentace Umět správně, vhodně a se správnými prostředky prezentovat, dnes již patří mezi nejzákladnější dovednosti, které by měl ovládat student, nebo i vrcholový manager. Slovem prezentace, se dá rozumět šíření (sdělování, výklad, poskytování, ukázka něčeho, nebo dnes často používaný výraz v počítačové terminologii produkt, který je vytvořený v programu sloužící přímo k vytváření prezentací) informací více, nebo i jedné 12

13 osobě. Prezentujícím bývá osoba, která využívá ke sdělení informací jednostranné komunikaci. Dalším důvodem může být vyloženě reklamní prezentace, která slouží k oslovení co nejširší skupiny posluchačů (příjemců). Zde je hlavním úkolem prezentace přesvědčit o jedinečnosti a správnosti uvedeného produktu. Jako příklad můžeme uvést prezentace podomních prodejců, nebo prezentace poskytující outsourcing 1. Prezentace je využívána v mnoha odvětvích, v mnoha situacích a stejně tak slouží k mnoha účelům. Nejčastějším důvodem je o něčem informovat. V této oblasti může nalézt například prezentaci výsledků firmy, nebo například informovat o novém výrobku, o nové službě. Pro tento případ prezentace, stejně tak ale i v dalších případech je ideálním prostředkem elektronické publikování. Což je využití dostupné počítačové techniky a vhodného prezentačního média (projektor, LCD panel apod.). Prezentace může mít i vzdělávací důvod. Častým artiklem bývají různé encyklopedie, kde hlavním cílem je vysvětlení určité myšlenky, názoru a poznatků. Podoba těchto prezentací bývá opět nejvíce užívána v elektronické podobě, kde hlavním médiem pro přenos informací je zařízení pro přenos a uchování dat (DVD, CDROM, USB Flash disk) a koncové výstupní zařízení u posluchače (monitor, projektor). Jak již zde několikrát bylo uvedeno, nejčastějším způsobem komunikace během prezentace, je vizuální komunikace. Této oblasti je přímo věnována jedna z kapitol Firemní komunikace Dorozumívání se ve společnosti představuje ve společnostech zabývající se nejrůznějšími produkty nebo i službami, nejvyšší formu public relations 2. Firemní 1 Outsourcing je přenechání určitých činností, které firma v rámci svého fungování potřebuje k zajištění chodu, činnoost přenechá jiné, smluvní straně. Ta by měla být schopna tuto činnost pro nás zajistit v námi požadované ceně a především kvalitě. Je to taková činnost, kdy práce není zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti, nýbrž na základě smlouvy. Mezi nabídky outsorcingových společností patří například zajištění úklidu, správy informačních technologií, dopravy, třídící společnosti apod. Cílem je snížení nákladů a zaměření se na vlastní činnost. 2 Public relations zkráceně PR a lze jednoduše přeložit jako vztah s veřejností. PR jsou metody, techniky a nástroje, díky nimž společnost vytváří a následně i udržuje vztahy se svými partnery, společníky, veřejností a svým okolím. Snaží se ovlivňovat nahlížení a postoje okolí na sebe sama. Částečným prvkem, s kterým následně pracuje PR, je zpětná vazba. Ta je pro správné fungování public relations důležitá. Z toho vychází, že zpětná vazba je důležitým článkem pro obousměrnou komunikaci, která je v PR žádána. 13

14 komunikace je souhrn všech forem chování, díky nimž společnost o sobě něco sděluje a snaží se o komunikaci s okolním prostředím, nebo s prostředím vnitřním. Ve vnitřním prostředí si můžeme představit zaměstnance, akcionáře, společníky a v okolním prostředí například konkurenci, zákazníky, ale i prvky státních orgánů. Ve firemní komunikaci jsou zahrnuty komplexní komunikační nástroje. Jejich nejdůležitějším posláním je posílení obrazu společnosti. V této oblasti existuje spousta kurzů, tréninků a školení, díky kterým získávají pracovníci vrcholového managementu větší potenciál. To je pouze jeden z několika programů, které do sebe PR programy zahrnují. Dalšími jsou například vytváření sekretariátů a pracovišť, která na přímo slouží ke komunikaci s vnějším prostředím (kanceláře tiskových mluvčí), vně společnosti například speciální programy pro odměňování zaměstnanců a podobně. V rámci spojení firemní komunikace, dostáváme další její vnější projevy a pojmy. Jedním z nejrozsáhlejších je firemní identita (corporate identity 3 ), firemní image a kultura. Cíle firemní komunikace: důležitým cílem, o který by se měla každá společnost v oblasti firemní komunikace snažit, je zlepšení povědomosti firmy u veřejnosti. Povědomost o jejím plánování a i strategii. zaměřit se na určitou, cílovou skupinu a té představit svou přesnou a pozitivní podobu určit, jaké oblasti veřejného zájmu jsou pro firmu důležité při zaměření na určitou skupinu, zvolit takový systém, kdy budou okamžitě informování o změnách ve firmě, o změnách produktu, služeb a cen udržování pověsti, image a povědomí Komunikační politika Cílem komunikační politiky je rozhodnutí o struktuře, prostředcích a formě komunikace. Podle velikosti a segmentu působení, společnost určí, jakého rozsahu komunikační politika bude. Zda bude pokrývat celou koncepci komunikace, nebo se specializuje pouze pro danou oblast. Hlavním cílem by měla být srozumitelnost a konkrétní pole působnosti. 3 Corporate identity(ci) firemní identita, firemní styl, firemní kultura, firemní produkce. Společnost vystupuje v určitém grafickém designu. Ten vychází z grafického manuálu a autorem bývá grafický designér. CI je například patrný při prezentaci firmy v novinách, na internetu atd. 14

15 Vztahy s veřejností Jestliže chceme společnost, která bude mít dobré jméno mezi veřejností, je jedním z jejích úkolů připravit takový program, který by lidi přivedl a udržel. V oblasti marketingové komunikace se jedná o propagaci a komunikaci s veřejností. Je potřeba nastavit takové kroky a činnosti, aby byla upevněna důvěra a porozumění. Určí-li firma pro vztahy s veřejností jednoho člověka, musí být daná osoba nejenom odborníkem, ale také psychologem. V ideálním případě by musel být i schopným právníkem, novinářem a v rámci prezentaci návrhu a myšlenek firmy třeba i výtvarníkem. Každopádně takový odborník musí být firmou vychován a ačkoliv existují programy, kurzy a školení, je v českých firmách takových odborníků nedostatek. Vztahy s veřejností patří k prvkům a úkolům pro vrcholový management. Člověk zodpovědný za public relations by měl být tedy jedním z členů vrcholového managementu, popřípadě na přímo podřízen nejvyššímu představiteli společnosti. Tento člověk, by ale neměl mít pouze na starost informovat o záměrech, krocích, představách společnosti, ale měl by být schopen přijímat i zpětnou vazbu a správným způsobem jí vyhodnotit, pro další užitek firmy. Takovýto zaměstnanec, tým lidí, nebo i celé oddělení, které bude zodpovědné za styk, vztahy s veřejností by mělo postupovat podle určitých fází a do svého strategického plánu zahrnout následující: v prvním kroku analyzovat stav, zjistit situaci, očekávání a rozsah výsledného segmentu. V dalším kroku připravit strategický plán, jakým směrem se společnost ve vztazích s veřejností bude nadále ubírat (v první fázi). zjistit stav, jaké bude ideální médium pro sdělování informací. Po tomto kroku zvolit vhodné sdělovací prostředky a nadále s nimi pracovat. jak v případě vnější, tak především vnitřní komunikace nalézt i způsoby motivování. očekávat a být připraven na zpětnou vazbu. Reakce veřejnosti by měla být podkladem pro další kontroly a vyhodnocování. V této fázi se opětovně může analyzovat situace a připravit updatovaný plán. Navíc by takový resort měl být připraven na: z řad veřejnosti mohou vzniknout dotazy jak technického tak i ostatního charakteru a nejenom správná a systematická odpověď může pokrýt požadavky veřejnosti, ale i poradenství. Opět dalším krokem na vznesený dotaz musí být zpětná vazba od společnosti 15

16 Vliv konkurence na firemní komunikaci Jedním z hlavních úkolů vztahů s veřejností, je zvýšení povědomí o firmě. Je to vlastně i boj s konkurenčními firmami o cílového zákazníka, o investory a akcionáře. V případě výskytu dvou stejných produktů, od dvou různých firem, vstupuje na řadu právě marketingová komunikace a získávání zákazníků. Zde je důležitá práce právě těch oddělení v závodě, která tuto oblast mají na starosti. Úkolem týmu lidí zabývající se vztahy s veřejností bude nejenom ukázat, v čem je náš výrobek lepší oproti konkurenci, ale stejně tak ukázat, že celá společnost je na trhu tou silnější, důvěryhodnější a výhodnější. Síla, jistota a cena jsou jedním z několika faktorů, na které musí společnost útočit a nabízet takové možnosti, že konkurence v tomto boji musí mít více jak rovnocenného protivníka. Před začátkem boje s konkurencí o finálního zákazníka, ale i složky, které potřebuje společnost ke svému růstu, vývoji, nebo podpoře, je zapotřebí získání co největšího množství informací na konkurenčním poli působnosti. Získání složení nabízených služeb a výrobku, strategie konkurenční firmy, výsledky jejího hospodaření a investičních záměrů a především, její silné a slabé stránky. Podle velikostí oddělení, které mají na starosti právě vztahy s veřejností, by měli tyto úkony spadat pod jejich kompetenci. V případě menších společností, nebo společností, které chtějí využívat outsourcingových služeb existuje volba externí společnosti, která všechny tyto fáze zajistí. Znalostí konkurence máme silnou zbraň pro získání a posílení trhu. Nesmíme tedy zapomínat, že ztrátou konkurence snižujeme i možnost dalšího rozvoje a taková záležitost může být i negativním ovlivněním na vlastním trhu působnosti Elektronická firemní komunikace a prezentace Stejně tak rychle jako se vyvíjí svět počítačů v hardwarové sféře, se rozvíjí možnosti v oblasti elektronické firemní komunikaci a prezentace (v oblasti HW i SW). Tento boom je pro většinu uživatelů, kteří se prezentací a firemní komunikací nezaobírají každým dnem nepodstatný, avšak pro člověka v této oblasti pracující a využívající jsou nové trendy a možnosti téměř revoluční. V oblasti programového vybavení jsou možnosti výsledné kvality vytvářené prezentace, nebo užití firemní komunikace navíc umocněny možnosti, které vytvářejí i nové technologie v oblasti produkce a výsledné projekce. Už je minulostí, kdy pro vhodně vytvořenou prezentaci bylo dostačující použít projektor, nebo velký LCD panel. Na trhu se 16

17 objevují novinky, jako jsou 3D prezentace (využití holografu 4, brýle pro virtuální realitu), které rychlým nástupem dostávají do ústraní ještě do nedávna často využívané flipcharty, LCD a projekční televize. Avšak i v masivním využití počítačové techniky je dostatek prostoru pro využití a zaznamenání názorů, připomínek, nebo pro detailnější vysvětlení situace a problému na klasickou nástěnku, výše zmiňovaný flipchart. Je to naopak psychologické působení na mentalitu posluchačů, kdy právě uvedeným způsobem je můžeme více zapojit do prezentace a dát jim prostor k vlastnímu vyjádření. Tím získáváme opět zpětnou vazbu, což je jedním z úkolů prezentujícího. Pro jednotnou firemní komunikaci, vydala společnost Microsoft několik nástrojů, kterým se podrobněji budeme věnovat v následujících kapitolách. V oblasti vizuální komunikace je spektrum výrobců širší a stejně jako v předcházejícím případě se v dalších kapitolách k tomu vrátíme. Z jakého důvodu tedy vytváříme firemní elektronickou komunikaci: vybudování stejného prostředí pro zaměstnance, uživatele a jejich vzájemnou komunikaci i komunikaci s vnějškem společnosti. sdílení dokumentů v el. podobě. Jednodušší přístup k dokumentům, které mohou být uloženy a sdíleny dle kritérií, které si může sama společnost určit. plánování, kontrola plnění zadaných úkolů (statusy plnění úkolů). zajištění elektronické komunikace i v oblasti formální a neformální komunikace uvnitř společnosti využitím elektronické pošty. zajištění elektronické korespondence mimo společnost, využitím elektronické pošty, zkvalitnění a především zrychlení komunikace (el. pošta, www stránky). ukládání dokumentů a možnost archivace. 4 Holograf je trojrozměrný obraz. Využití má nejenom při prezentaci, ale i v umění (zpřístupnění velmi cenných uměleckých nebo i historicky vzácných předmětů). Holografie je metoda, která se zabývá právě záznamem takového obrazce. Její využití je například dnes i v případě záznamů dat. 17

18 1.7. Internetová komunikace Kromě všeobecných a všem dobře známých výhod internetu, skýtá internet i spousty výhod v oblasti přenosu komunikace. V síti internetu lze přenášet rozhlas i televizi v digitální podobě. Dnes už standardními funkcemi jsou například videohovory a videokonference. Kdy je přenášen nejenom zvuk, ale především i obraz. Tím se dává komunikaci na větší vzdálenosti další potřebný rozměr a to poznání verbální komunikace a to především pohyby a řeč těla. Nejčastějším používaným nástrojem internetové komunikace pro většinu firem i společností je ová korespondence. Je využívána nejenom uvnitř společností, ale i směrem ven, tedy směrem k zákazníkům Shrnutí V úvodní části jsem se pokusil o základní dělení komunikací. Pro názornost jsem se pokusil vždy vybrat takového zástupce druhu komunikace, aby nám uvedený způsob komunikace byl představen i v praktické rovinně. V procesu komunikace, jsme se pozastavili nad celým procesem, počínaje volbou vhodného komunikačního prostředku, až po fázi zpětné vazby, kdy vlastně získáváme reakci protistrany. V dalších částí se nám ukázalo, že pro společnost, firmu, která využívá plně komunikaci jako jeden z nástrojů svého podnikání, je zpětná vazba směrem od zákazníka jedním z nejdůležitějších vstupů. Bez zpětné vazby těžko mohou vznikat další komunikační procesy a tedy i zlepšování. Tím jsme se dostali do části, kdy se snažíme vyhledat vhodný způsob a metody, jak vést úspěšnou a efektivní komunikaci. Čeho se vyvarovat, čeho naopak využít ve svůj prospěch a prospěch celé firmy. Představili jsme si vliv konkurence na oblast komunikace a vztahy s veřejností. V závěrečných bodech jsme se již začali věnovat praktickému využití. Využití moderních prostředků, vizuálních možností a volbu vhodného a tedy především úspěšného prezentačního média pro elektronickou komunikaci i prezentaci. 18

19 2. Přednosti a představení vizuální komunikace Jestliže hovoříme, komunikujeme s někým tváří v tvář dochází k výměnám informací, tedy myšlenek. K předání myšlenek nepoužíváme jenom slova, ale jak již jsme se seznámili, dochází k změnám tónu hlasu, výrazů ve tvářích, pohyby rukou. Chceme-li toto aplikovat u komunikace, kde není možno implementovat řeč těla, nebo v případě, že chceme upoutat posluchače, zákazníky nebo partnery i jinými podněty, vstupuje na scénu vizuální komunikace. Posluchačům například v síti internetu potřebujeme poskytnout takové podněty, které u nich vzbudí například přesvědčení, že právě naše společnost je silná, že dokáže být pro ně společníkem a nebude u nich budit strach a zbytečný respekt Přednosti vizuální komunikace Vizuální komunikace posluchačům, partnerům, zákazníkům, managementu nebo i kolegům pomáhá během prezentace vytvářet zájem. Ovlivňuje množství vstřebávaných informací a poznatků, udržuje jejich soustředění. Vizuální komunikace pomáhá udržet zájem posluchačů, zákazníků a všech přítomných na internetu. Udržuje jejich pozornost a také ovlivňuje množství vstřebaných informací. Pro názornost uveďme, že poslechem je člověk schopen uchovat 20 % sdělení a obrazem 30 % sdělení. Kombinací poslechu a vizuálního sdělení docílíte až 70 % zapamatovaných informací. 5 Z uvedeného vyplývá, že kombinací poslechu a vizuálního sdělení je možno docílit až 70 % informací, které si posluchač zapamatuje. V případě prezentací, se stala vizuální komunikace nedílnou součástí. Jestliže budeme chtít namodelovat situaci v našem podniku, kdy chceme vrcholovému vedení představit například novou vizi rozšiřování produkce, nebo služeb, těžko by se takováto schůzka obešla bez správně vytvořené vizuální přípravy. Ne vždy jsou obchodními partnery pracovníci, kteří se v daném odvětví pohybují. Právě vizuální komunikace by jim měla umožnit jednodušší formou pochopit problém, osvětlit stávající situaci a představit vize, které problém vyřeší a tudíž zajistí firmě další prosperitu. Stejné je to i v případě komunikace se zákazníkem. Budou-li na něj chrleny pouze technické informace a čísla 5 VLK, Jan. Videobanner.cz mění internetovou komunikaci. Lupa.cz : server o českém Internetu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/videobanner-czmeni-internetovou-komunikaci/> 19

20 nebude stejná reakce jako v případě přehledné vizuální komunikace. Zákazník si může být nejistý svým pochopením problému, nejistý informacemi vycházejících pouze z dat. Hlavní předností vizuální komunikace je tedy umožnění posluchači jednodušší vnímaní námi prezentované zprávy (sdělení) pomocí vizuálních prostředků (video i audio). Obraz vytváří lepší a přesnější představu o ústně sdělované informaci a dokresluje jí žádaný vzhled (image) Prezentační vizuální prostředky Jak již v předchozí části bylo řečeno, vizuální forma prezentace nabízí větší zapamatovatelnost a především má i výborné přesvědčovací schopnosti. Snahou během školení, jednání a prezentace je efektivně a úspěšně předat druhé straně informaci, nebo sdělení tak, že maximálně a co s největší důsledností pochopí a zapamatuje vše, co prezentujeme. V této kapitole se seznámíme s fyzickými nástroji, které nám vizuální komunikaci zjednoduší v rámci prezentací, porad, školení a informovanosti. Flipchart Je nejjednodušší formou vizuálního prostředku. Zpravidla větší plochy papíru (1m 2 ) umístěny na kovové konstrukci. Umožňují prezentující zaznamenávat dotazy, odpovídat, reagovat na ně a po grafické stránce zjednodušit výklad. Často bývá součástí školení a prezentací. Obrázek 1 Flipchart, zdroj [7] 20

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Mgr. Jana Véle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o.

PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková

Event marketing jako efektivní způsob komunikace. Bc. Marcela Malenková Event marketing jako efektivní způsob komunikace Bc. Marcela Malenková Diplomová práce 2011 - 2 - - 3 - ABSTRAKT Event marketing zaujímá v současné době stále silnější pozici v rámci komunikačního mixu

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více