KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU"

Transkript

1 KOMUNIKAČNÍ MIX V CESTOVNÍM RUCHU Komunikační mix je vedle produktu, ceny, distribučních cest a dalších P (paketování, programování, lidé, politika, veřejnost, proces, fyzická přítomnost) součástí marketingového mixu. Stejně jako ostatní složky marketingového mixu musí být i komunikační mix integrovaný (konzistentní) a působit v rámci marketingového mixu synergicky. Komunikační mix bývá zaměňován často chybně s reklamou, ale ve skutečnosti je pojem komunikačního mixu (marketingové komunikace) mnohem širší. Integrovanou marketingovou komunikaci vymezila Americká asociace reklamních agentur jako koncepci plánování marketingové komunikace, která respektuje novou hodnotu, jež vzniká díky ucelenému plánu, založenému na poznání strategických rolí různých komunikačních disciplín, jako je obecná reklama, přímý kontakt, podpora prodeje a public relations, a kombinuje je s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní dopad. Charakter firemní komunikace vychází z identity firmy a je v souladu s hlavními rysy firemní identity (např. agresivnější komunikace nových firem v odvětví, komunikace soustředěná na udržitelný rozvoj, atd.). Symbolika firmy (corporate design) se pak odráží ve všech prvcích spojených s firmou, ať už jsou to vizitky, papíry, dárkové předměty, katalogy, Pokud se týká chování firmy, jde zejména o chování jejích pracovníků nebo o technologické postupy, které by měly splňovat zásady firemní identity. Image firmy/destinace označuje pak postoj různých cílových skupin k firmě/destinaci (zaměstnanci, partneři, dodavatelé, veřejnost, ). Fungování marketingové komunikace v turizmu vychází ze strategického marketingu SEGMENTACE CÍLENÍ UMISŤOVÁNÍ i z taktického marketingu (tvorba marketingového mixu). Propagační mix destinace (mix marketingové komunikace) zahrnuje veškeré komunikace použité k dosažení požadované úrovně poptávky po destinaci pomocí doručení správných zpráv správnými kanály ve správný čas na cílové skupiny ovlivňující úroveň poptávky v krátko- i v dlouhodobém časovém horizontu. Komunikační mix zahrnuje reklamu, public relations, osobní prodej a podporu prodeje destinace a přímý marketing. Na strategické úrovni bývá součástí komunikačního mixu i strategie značky a specifickou součástí je pak internetová komunikace a vnitřní reklama. STRATEGIE ZNAČKY Značka firmy/produktu/destinace je ztělesněním klíčových vlastností firmy/produktu/destinace a jejich fyzického i emocionální odlišení od konkurenčních firem/produktů/destinací. Co je určující pro úspěch či neúspěch značky? dobrá značka je založena na dobré kvalitě produktu (vyšší kvalita značky větší podíl na trhu větší zisk) dobrou značku tvoří i špičkové služby (právě dodatečné služby jsou obvykle obtížně napodobitelné konkurenty)

2 originalita produktu (první na trhu obvykle tvoří nejúspěšnější značky) vysoký stupeň diferenciace značky dlouhodobá komunikační podpora s cílem utvrzování zákazníků o jedinečnosti a hodnotě značky interní marketing zahrnující školení zaměstnanců, uznání významu značky uvnitř firmy, motivace pracovníků Značka destinace spojuje hmatatelné a nehmatatelné hodnoty destinace, zážitky a přísliby destinace pro klienta. Značka je produkt, ale takový, který připojuje další dimenzi diferencující ho určitým způsobem od ostatních produktů určených k uspokojování téže potřeby. Tyto diference mohou být racionální (rozumové) a hmatatelné vztahující se k produktovému provedení značky nebo více symbolické, emocionální nebo nehmatatelné vztahující se k tomu, co značka reprezentuje. Značky samy jsou hodnotnými nehmatatelnými aktivy, s nimiž je potřeba opatrně nakládat. Strategie značky (branding) znamená tedy vytvoření partnerského vztahu mezi firmou/destinací a klientem, které je založeno na hluboké znalosti cílového trhu a na komunikaci značky a jejích přínosů pro klienta. Branding je založený na diferenciaci značky destinace od konkurenčních produktů. Strategie značky (branding) je tedy založena na identifikaci produktu (destinace) a jejích přínosů a na její diferenciaci od konkurence s využitím slovních nástrojů, obchodního známkování, designu a propagace. REKLAMA A CÍLE REKLAMNÍ KAMPANĚ Reklama je zaplacené sdělení v komerčním médiu nebo jako jakákoli neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží a služeb za úplatu konkrétním subjektem. Plánování a řízení reklamy začíná u analýzy cílů včetně formulace cílové skupiny a požadavků na formu a obsah sdělení. Výdaje na reklamu v zemích EU-15 činily v roce 1998 asi 45,5 mld. EUR, nejvyšší absolutní podíl připadal na Německo (17 mld. USD), Francii (12 mld. USD) a Velkou Británii (9 mld. USD). Relativní ukazatel výdajů na reklamu na jednoho obyvatele však řadí na první místo Dánsko (312 USD), Norsko (307 USD) a Švédsko (274 USD). KROKY REKLAMNÍ KAMPANĚ Každá reklamní kampaň by měla vycházet z marketingových cílů a navazovat na cíle marketingové komunikace. 1. Reklamní strategie rozhodnutí o cílových segmentech rozhodnutí o cílích reklamy rozhodnutí o strategii sdělení 2. Kreativní strategie kreativní idea realizační strategie 3. Mediální strategie

3 volba médií načasování frekvence 4. Posouzení alternativ 5. Realizace 6. Hodnocení kampaně Rozhodování o způsobu zpracování sdělení vychází z perfektní znalosti toho, co má být o firmě/produktu/destinaci řečeno a komu. Formulace kreativních cílů je vlastně poskytováním dvou hlavních okruhů informací motivačních a logických. Motivační aspekt znamená vyvolání přání navštívit destinaci, koupit produkt a tedy vytvořit k tomu tzv. kopii snu o destinaci. Logický aspekt znamená vytvoření logických detailů, díky nimž bude dosaženo motivačních cílů, tzn. praktické informace o termínu, ceně, kategorii hotelu, způsobu placení atd. K úspěšné reklamě však zvládnutí těchto dvou aspektů nestačí, a proto by při sestavování reklamy měla být dodržena alespoň některá ze základních pravidel jako jsou osobní zaangažovanost klienta (nejúčinnější slovo je Vy / Ty ), zdůraznění konkurenčního momentu (v kategoriích destinací substitutů by měl být uveden důvod, proč si nevybrat konkurenční produkt) vizuální moment, na němž je turizmus založen. PUBLIC RELATIONS VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ Public relations neboli vztahy s veřejností jsou na rozdíl od placené reklamy budovány s mnohem menšími finančními náklady, avšak přesto často s daleko lepšími výsledky než placená reklama. Obecná definice public relations podle Britského institutu pro public relations formuluje public relations jako plánované a neustálé úsilí vytvořit a udržet dobrou pověst organizace a vzájemné porozumění mezi organizací a její veřejností. V řadě firem bývá oblast PR omezena na funkci tiskového mluvčího a bývá oddělena od marketingu v tom směru, že oblast PR není zahrnována do marketingové komunikace. PR jsou v určitém smyslu širší oblastí než marketingová komunikace, neboť se soustřeďují na nejrůznější cílové segmenty a využívají velmi rozmanitých nástrojů. PR plní roli upevňování pozitivních vztahů k firmě/destinaci, ale často je PR používáno jako nástroje proti negativní publicitě, tedy v kontextu krizového managementu, zejména vyrovnávání se s negativními jevy na tak volatilním trhu jako je turismus, tedy kriminalita, atentáty a další faktory snižující poptávku po destinaci. PR zahrnuje činnosti, které identifikují a překonávají rozdíl mezi tím, jak je firma/destinace skutečně vnímána klíčovými skupinami veřejnosti a tím, jak by chtěla být vnímána V rámci komunikačního mixu představuje PR koření celého mixu. V praxi představuje oblast public relations (PR) tak širokou oblast činností, že úplný výčet aktivit snad ani nelze s jistotou udělat. PR aktivity v destinačním marketingu je možné

4 rozdělit do dvou oblastí vnější (zahraniční) a vnitřní (domácí). Externí PR zahrnuje komunikační programy, práci s novináři, vystupování pracovníků, celkovou firemní kulturu projevující se navenek, vztahy s konkurencí, partnerské vztahy se zahraničními poskytovateli a zprostředkovateli služeb, zkrátka vše, co zasahuje a vytváří image organizace, resp. destinace v zahraničí. Vnitřní funkce PR v znamená nejen budování dobrých vztahů mezi organizací a zaměstnanci, ale rovněž PR aktivity přímo v destinaci prováděné s osvětovým cílem upozornit na význam turistiky pro danou destinaci, na dosažené úspěchy a upevnění dobrých vztahů s domácími zprostředkovateli a poskytovateli služeb, regionálními reprezentanty destinace, s obyvatelstvem v destinaci, s úřady apod. SPONZORING Sponzorování je celosvětově považováno na nastupující nástroj komunikačního mixu, ať už z hlediska objemu prostředků nebo počtu sponzorovaných akcí a aktivit. Sponzorování je investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou. Firmy podporují své zájmy a značky tím, že je spojují s určitými významnými událostmi nebo aktivitami. Objem sponzoringu v Evropě má stoupající tendenci. V roce 1984 se objem prostředků na sponzoring odhadoval ve výši 2 mld. USD a v roce 1996 již na 16,6 mld. USD. Např. ve Velké Británii vzrostl sponzoring ze 4 mil. GBP (1970) na 491 mil. GBP (1996). Podíl sponzoringu na objemu prostředků na komunikační mix se liší země od země např. v Itálii dosahuje 13,6 % rozpočtu na reklamu, v Německu 7,2 % a ve Velké Británii jen 4,8 %. [4, str. 330] PODPORA PRODEJE Americká asociace pro marketing definovala podporu prodeje jako marketingové aktivity jiné než je osobní prodej, reklama a public relations, které stimulují nákupy a efektivnost obchodu, jako jsou přehlídky, výstavy a veletrhy, ukázky a předvádění a různé neopakující se prodejní úsilí mimo běžnou denní rutinu. Podpora prodeje je přístup, který se liší od reklamy, osobního prodeje a publicity/vztahů s veřejností tím, že je zákazníkovi dán určitý motiv k okamžitému nákupu. Stejně jako u reklamy je i v tomto případě zdroj jednoznačně identifikován a probíhá neosobní komunikace. Příklady podpory prodeje jsou zvýhodněné kupony na nákup zboží, soutěže a výhry, vzorky a prémie. Podpora prodeje by měla být využívána podle potřeby, ne však trvale jako reklama, PR, osobní prodej nebo přímý marketing. Faktem je, že podíl prostředků na podporu prodeje se oproti výdajům na reklamu zvyšuje, a to z následujících důvodů: snižování loajality ke značce/destinaci stále důležitější jsou funkční odlišnosti mezi jednotlivými značkami/destinacemi rostoucí podíl impulzivních nákupů krátkodobě zaměřené chování firem zahlcení komunikací ze strany reklam (reklamní změť) možnost změření efektů kampaně podpory prodeje síla distribučních kanálů (aktivity podpory prodeje jsou často společnými aktivitami poskytovatele a zprostředkovatele služby)

5 VÝSTAVY A VELETRHY Výstavy a veletrhy patří k nejstarším komunikačním nástrojům, i když jejich původní funkce byla velmi úzce spojena s funkcí distribuce. K základním cílům účasti na výstavách a veletrzích patří image firmy/destinace posílení povědomí o značce/firmě/destinaci zavádění (testování) nového produktu prodej služeb (i když ve stále menší míře) průzkum trhu (konkurence, produktu) motivační program pro zaměstnance možnost rozvíjení vztahů se zákazníky potřeba vzdělávat se a další Hodnocení efektivnosti účasti na výstavě či veletrhu je možné pomocí řady metod během výstavy sledování množství rozdaného informačního materiálu sledování počtu návštěvníků stánku a počtu kolemjdoucích sledování počtu osobních kontaktů analýza toku návštěvníků u stánku (pomocí videokamery) pozorování chování návštěvníků dotazování návštěvníků stánku PŘÍMÝ MARKETING Přímý marketing samostatnou část propagačního mixu. Přímý marketing je přímé zasílání reklamních zpráv (využívání služeb pošty). Označení přímý vyplývá z přímé komunikace mezi poskytovatelem (zprostředkovatelem) služby a koncovým klientem s vyloučením dalších mezičlánků. Základními nástroji přímého marketingu je přímé zasílání (direct mailing), prodej po telefonu (telemarketing) a využití elektronické pošty. Výhodou přímého marketingu je vysoký stupeň zacílení a vysoká selektivnost, vysoká flexibilita a relativní nezávislost reklamy na shlukových efektech, hmotný charakter zásilky (pokud není využito elektronické pošty) a nízká časová náročnost. Přímý marketing využívá rovněž výhody osobního přístupu, snadného měření ohlasu a nízkých minimálních nákladů. Nevýhodou je a priori averze příjemce k nevyžádaným zásilkám, relativně vysoké celkové náklady měřené na tisíc osob a omezení kreativity. K hlavním médiím a nástrojům přímého marketingu se řadí tištěná inzerce s možností přímé reakce interaktivní televize (DRTV direct response television) teletext přímé zásilky / direct mail telemarketing katalogy

6 nová interaktivní média Aktivity přímého marketingu soustředěné na udržení zákazníka mají jasný důvod náklady na získání nového zákazníka jsou 5 10 x vyšší než na udržení zákazníka stávajícího. Nástrojem budování dobrých vztahů se zákazníky je tzv. marketing vztahů, tedy vytváření dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů. OSOBNÍ PRODEJ Osobní prodej definoval M. Coltmanem (1989) jako interpersonální proces, pomocí něhož prodávající zjišťuje, aktivuje a uspokojuje potřeby a přání kupujícího tak, že profituje prodávající i kupující. Podle Morrisona zahrnuje osobní prodej slovní konverzaci buďto telefonem nebo v přímém kontaktu prodejce s potenciálními zákazníky. Na rozdíl od reklamy, podpory prodeje a interní reklamy je tato součást propagačního mixu formou osobní komunikace, která s sebou přináší jak jedinečné výhody, tak i potenciální problémy. Morrison rozlišuje tři kategorie osobního prodeje terénní prodej, telefonický prodej a prodej uvnitř a šest funkcí osobního prodeje. Za prvé, identifikaci vůdčí osobnosti rozhodování o nákupu, stadia rozhodovacího porcesu a zařazení kupujícího, za druhé, podporu a propagaci podnikatelských subjektů, za třetí, přispívání ke zvýšenému prodeji v místě odbytu, za čtvrté, poskytování detailní a aktuální informace, za páté, udržování osobních vztahů s klíčovými klienty a za šesté, získávání informací o podpůrných prostředcích konkurence. INTERNETOVÁ KOMUNIKACE Internetová komunikace ovládá postupně více a více komunikační mix. Internet má potenciál pro výzkum trhu (primární i sekundární) a působí na všechny nástroje marketingového i komunikačního mixu, zejména oblast distribuce a propagace. Komunikace pomocí internetu má charakter vstřícné, bezprostřední a aktivní komunikace, významným rysem je paměť. Z hlediska působnosti je internet celosvětovým médiem, s obousměrnou možností komunikace umožňující přenos zvuku, videa, textu i obrázků. Další výhodou je možnost individualizace obsahu a zejména nízká cena. Nevýhodou může být nízká věrohodnost některých zdrojů. Internet nabízí na rozdíl od některých médií možnost opakovaného prohlížení zprávy, reklamy, a umožňuje okamžitou odezvu na reklamní sdělení. Z hlediska možnosti měření účinnosti reklamního sdělení je internet zcela bezkonkurenční. KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE Komunikace v místě prodeje (hotel, dopravce, cestovní kancelář) je významným nástrojem marketingové komunikace, jelikož ovlivňuje chování zákazníka přímo v momentu rozhodování o čerpání služby. Přestože služby cestovního ruchu nepatří obvykle do kategorie spontánních nákupů bez předchozího zvážení (s výjimkou např. čerpání stravovacích služeb), rozhodování zákazníka může záviset na faktorech, které do určité míry signalizují zákazníkovi kvalitu, ceny a sortiment:

7 image obchodního místa prostředí obchodního místa / atmosféra (vizuální, sluchová, čichová, hmatová dimenze) vnitřním uspořádání prezentace nabídky služeb v obchodním místě ROZPOČET KOMUNIKAČNÍHO MIXU Žádný spolehlivý vzorec pro stanovení výše a struktury rozpočtu komunikačního mixu neexistuje. Při sestavování rozpočtu lze vyjít z tzv. modelu reakce obratu, tedy vlastně zákona klesajícího mezního užitku prostředků vložených do komunikačního mixu. Čím vágněji je definován cíl komunikace, tím složitější stanovení prostředků na jeho splnění. METODY STANOVENÍ ROZPOČTŮ NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI marginální analýza o vkládání prostředků do komunikace do té doby, dokud jsou přírůstky výnosů vyšší než přírůstky vkladů prakticky je ale složité stanovit vztah přírůstku investice a výnosu netečnost o konstantní rozpočet bez ohledu na trh, konkurenci libovolná alokace o subjektivní způsob investování ne na základě analýzy co si můžeme dovolit o prostředky, které zbudou po zaplacení mezd, dodavatelů, procento z obratu o jednoduchý a oblíbený způsob, zpravidla mezi 0,5 10 % ze zisku nebo z obratu podle konkurentů (parita) o kopírování chování konkurence vycházející z logické úvahy, že kolektivní chování trhu příliš nezkreslí optimální rozpočet (FMCG) cíle a úkoly o metoda odlišná od všech předchozích vychází ze stanovení cílů a zdrojů na jejich splnění, vyžaduje analýzu a plánování INTERKULTURÁLNÍ MANAGEMENT Kulturní rozdíly mezi skupinami zakládají na nutnost modifikace marketingových aktivit pro tyto skupiny. Kultura je obecně dána verbálním i neverbálním jazykem, postojem k humoru, náboženstvím, hodnotami a přístupy i vlivem pohlaví, resp. rolí muže a ženy. Neverbální jazyk zahrnuje vnímání času (dochvilnost), vnímání prostoru (vzdálenost mezi jednajícími osobami), fyzický kontakt, barvy. Hodnoty a postoje vyjadřují to, co je dobré a špatné, co je důležité a co je žádoucí. Hodnotami typickými např. pro USA jsou individualismus, tendence k rovnostářství, orientace na aktivity, cílevědomost, snadnost, vlastenectví, orientace na budoucnost. Německo je charakteristické hodnotami jako formalismus, orientace na moc, výkonnost je povinností, orientace na rodinu, regulace prostoru mezi lidmi, fyzická odtažitost, otevřenost,

8 osobní majetek, očekávání tradiční role. Ve srovnání s tím Francie vyznává obecně hodnoty jako individualismus, demokracie, racionalita, kreativita a inovativnost a kulturnost. Zcela odlišné hodnoty jsou charakteristické pro asijské kultury, např. Vietnam zájem o vzdělání, hierarchie, trpělivost a důslednost, charita, čestnost a pravdivost, uspokojení, ohleduplnost, smysl pro rodinu, loajalita, vytrvalost. Náboženství zásadně ovlivňuje mezinárodní marketing, kdy naprosto jasně určuje způsob zpracování sdělení. Náboženství určuje rovněž hodnotu přikládanou materiálním statkům a stejně tak určuje strukturu a kvalitu spotřeby. Smysl pro humor se liší kulturu od kultury. Angličané mají rádi černý humor, Němci humor groteskní, Japonci preferují černý humor a dramatizaci. Role muže a ženy ve společnosti má implikace pro zobrazování mužů a žen a jejich rolí v reklamě. Např. V Malajsii jsou ženy zobrazovány v domácnosti, především při péči o děti. V Singapuru jsou prezentovány krásně vypadající ženy zaměstnané v kancelářích nebo ve službách. Německé a japonské reklamy podtrhují tradiční úlohu ženy ve srovnání s reklamami v Dánsku, Francii, Novém Zélandu a USA. Netradiční způsob prezentace mužů a žen je typický pro australské a švédské reklamy.

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Prolínání destinací a destinační partnerství

Prolínání destinací a destinační partnerství Prolínání destinací a destinační partnerství Ing. Monika Palatkova, Ph.D Hospodářská komora hlavního města Prahy Praha 2006 Prolínání destinací a destinační partnerství Vydalo: Ministerstvo pro místní

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE

MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE MÍSTNÍ,NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍMARKETING DESTINACE MÍSTNÍ, NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ MARKETING DESTINACE Autor: Ing. Monika Palatková, PhD. Euroconsultants, s.r.o. Praha 2007 1/170 Místní, národní a mezinárodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více